Резултати от търсене за Обучение

Университетски подсайтове

Университетски център за логистични изследвания и обучение при УНСС
Университетски център за логистични изследвания и обучение при УНСС
Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика
Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика
Специализирано звено за практическо обучение
Практики и стажове, практическо обучение

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

970 results found
ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ след следно образование за специалност „Право“ 12.2.2024 г. ... за професионално образование и обучение (Приложение 3). 2. за завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и цивилизация или география и икономика; 3. за кандидат-студенти ...
Проф. д-р Веселка Павлова 15.2.2024 г. ... зам.-ректор  по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение  в периода 2007 – 2016 г.  Проф. Веселка Павлова е родена през 1955 г. в София. Завършва висше образование във ВИИ „Карл ...
На вниманието на студентите от специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)" - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение 7.2.2024 г. ... колеги във връзка с дипломирането на студентите от специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)" е необходимо да изберете тема за магистърска теза в областта на счетоводството и анализа в публичния сектор и да депозирате молба в катедра ...
Устойчивост и бизнес 30.1.2024 г. ... казуси и примери от добрата практика. Курсът включва обучение по въпроси на ориентирания към устойчивото развитие бизнес и овладяване на съвременните стандарти за корпоративна устойчивост: стандарти за отчитане на парниковите емисии; стандарти за разкриване на информация за корпоративна устойчивост и др ...
Мениджмънт на социалните иновации 22.1.2024 г. ... и дистанционна форма на обучение Цели на обучението Обучението е предназначено за завършили ОКС "Бакалавър" от всички професионални направления. То обединява дисциплини от трите ключови сфери: бизнес, неправителствен и публичен сектор, чрез които ...
Презентация по повод 40 години катедра Икономическа социологогия 10.1.2024 г. ... с проф. Ж. Ошавков началото на обучението по социология в нашия университет не би могло да се случи. С удоволствие отбелязвам, че не малко възпитаници на този профил присъстват днес на срещата на поколенията. Проф. д-р К. Григоров - преподавател от катедра ...
Нашите студенти 15.12.2023 г. ... , в коя година от тяхното обучение в университета са. Така ще натрупат необходимият опит, знания и умения в различни институции и организации, а също и биха им се отворили възможности за работа по време на обучението им в университета или след тяхното ...
Обща информация 22.12.2023 г. ... редовна форма на обучение през учебната 2023/2024 г.   Обща характеристика Преддипломният стаж е задължителна част от обучението на студентите н съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за ...
УНСС №1 9.10.2023 г. ... система за управление на качеството на обучението, сертифицирана от NQA съгласно международния стандарт ISO 9001:2015. УНСС има високи конкурентни позиции. В него се обучават близо 19 хиляди студенти в 53 бакалавърски и над 90 магистърски специалности, последните са обособени в 5 ...
За конференцията 16.10.2023 г. ... развитие” -  наука, обучение и практика“ Уважаеми колеги и приятели,  Имаме удоволствието да Ви поканим да отбележим заедно 10 години от създаването на катедра „Регионално развитие“, с провеждането на юбилейна научна конференция ...
Юбилейна научна конференция: 10 ГОДИНИ КАТЕДРА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – НАУКА, ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА 10.10.2023 г. ... РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – НАУКА, ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА ________________________________   23 октомври 2023 г., 10:00 часа Голяма конферентна зала, УНСС    ___________________ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ü Теоретична рамка и съвременни тенденции в ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", дистанционно обучение 11.2.2024 г. ... на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна ...
Сектор „Верификация и признаване“ 29.9.2023 г. ... и проследяване на процедура по признаване периоди на обучение от чуждестранни Висши училища, комуникация и съгласуване с НАЦИД. д-р Виолета Чавдарова Тончева-Златкова ръководител сектор тел.+359 2 81 95 363; [email protected] Платформа за верификации:  https://www.educheck ...
Pan-European Seal 18.1.2024 г. ... за преминат поне един от двата безплатни онлайн курса на обучение посочени по-долу и налични на сайта на Академията на СЕСИС (EUIPO’S Academy Learning Portal). За да преминат курса кандидатите трябва да се регистрират като ползвател на Pan-European seal. Нужен е сертификат от един от следните ...
Предстоящо 23.8.2023 г. ... партньори и Дейност 3.5. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания; Обявяване на конкурси за мобилност по Дейност 2.3. Споделяне на преподаватели между българските висши училища; Обучения за работа с информационната база по Дейност 3.2. Информационна свързаност на кариерните ...
Индикатори по проекта 23.8.2023 г. ... на възраст 25-64 години, участващи в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности по ОП;  13.  Брой преподаватели, успешно преминали програми за входяща мобилност;  14.  Брой споделени преподаватели между партниращите български висши училища;  15 ...
11. Дейност 3.5. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания 23.8.2023 г. ...   -Изходящата мобилност е свързана с тяхното обучение   -Изходящата мобилност води до придобиване/усъвършенстване на специализирани и предприемачески умения.   Б. мобилност на постдокторанти и на преподавателите:   -Придобиване/усъвършенстване на дигитални умения, включително ...
7. Дейност 3.1. Успешни кариери 23.8.2023 г. ... предвижда и изграждане, въвеждане в експлоатация и обучение за използване на Система за проследяване на реализацията на завършилите студенти в първата година след дипломирането (Системата). Тя ще позволи събирането, обобщаването и анализирането на надеждни информация за професионалното развитие на ...
4. Дейност 2.1. Обучение на преподаватели в България 23.8.2023 г. ... на преподаватели е свързано с изпълнение на основните дейности по проекта, а резултатите от обучението - с повишаване квалификацията на преподавателите. Обучението е необходимо, за да се търси и постига по-високо качество на дейностите по модернизация на учебните програми, включени в проекта, ...
3. Дейност 1.5. Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории и дейност 1.6. Софтуерни решения за по-добри дигитални умения 23.8.2023 г. ... , както за присъствено, така и за дистанционно обучение. Възможностите на смарт дъските за интегриране на компютърно и графично съдържание ще позволят на всички икономически дисциплини да подготвят комплексно съдържание и много по-всеобхватни учебни материали.   2. Tаблети за повишаване на ...
Дейности 23.8.2023 г. ... решения за по-добри дигитални умения 4. Дейност 2.1. Обучение на преподаватели в България 5. Дейност 2.2. Краткосрочни специализации в асоциирани партньори 6. Дейност 2.3. Споделяне на преподаватели между българските висши училища 7. Дейност 3.1. Успешни кариери 8. Дейност 3.2. Информационна свързаност ...
. 9.10.2023 г. ... – София; в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково. В Центъра за прием на документи в УНСС и в РЦДО – Хасково се подават следните документи (за кандидат-студенти, които до момента не са участвали в класиране): 1. Заявление до Ректора; 2. Състезателен картон. ...
Специалност "ИКНОМИКА и ПРАВО" 2.2.2024 г. ... среда. Това разбиране се основава на интензивно обучение както по икономически, така и по правни дисциплини; да постави акцент върху интердисциплинарни области, в които се припокриват интересите на икономиката и правото. Именно те допринасят най-много за собствения облик на магистърската ...
- 20.7.2023 г. ...             ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО Динамичното развитие на бизнес отношенията в България и особеностите на прехода към глобална пазарна икономика налагат усъвършенстване на съществуващите в момента учебни програми в УНСС и най-вече на тези, които трябва да задоволяват ...
Защита на основните права 30.1.2024 г. ... успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Защита на основните права" от Института за следдипломна квалификация. Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата ...
Записване на новоприети студенти по съвместни програми с ТрУ - Стара Загора 15.7.2023 г. ... на обучението по икономика и информатика“, „Киберсигурност и електронно управление“ „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“ Записването на студентите се ...
Академични наставници и отговорници-студенти 9.11.2023 г. ... , редовно и дистанционно обучение, за учебната 2023/2024 г. може да бъде изтеглен от тук ...
Академични наставници и отговорници-студенти 10.10.2023 г. ... , редовно и дистанционно обучение, за учебната 2023/2024 г. може да бъде изтеглен от тук ...
Академично наставничество 4.5.2023 г. ... и мениджмънт“, редовно обучение АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ доц. д-р Георги Николов, ръководител катедра [email protected] 02/8195 ...
Регистър на АН и ОС 1.2.2024 г. ... ПРОЕКТИ“ - редовно обучение АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ проф. д-р Светлана Александрова [email protected] Диян Петков dpetkov_2220490@unwe ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 2.5.2023 г. ... .-ректор по обучението в ОКС Протокол № 1/21.12.2015 г ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... на обучението: Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“, редовно обучение, е със срок на обучение 1 г. (два семестъра). Обучението се осъществява съвместно от катедра „Икономика на търговията“, УНСС и катедра „Търговски бизнес“, СА ...
Магистърска програма "Управление на търговски вериги" 2.5.2023 г. ... на търговски вериги”, дистанционно обучение (два семестъра), е насочена към завършилите ОКС „бакалавър“ във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от най-атрактивните и развиващи ...
Магистърска програма "Търговия" 28.11.2023 г. ... в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички професионални направления в УНСС и други ...
Интелектуална собственост и технологични стартъпи 10.5.2023 г. ... И ТЕХНОЛОГИЧНИ СТАРТЪПИ, 2 СЕМ. РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО • да се представят характеристиките и спецификите на новата бизнес среда, в която възникват и се проявяват специфични феномени като усъвършенствани дигитални технологии, киберсигурност, нови форми на организация ...
Докторска програма “Икономика и управление (търговия)” 2.5.2023 г. ... в докторската програма по “Икономика и управление (търговия)” е в съответствие с най-новите тенденции в развитието на науката и потребностите на практиката в областта на търговията. Изследванията на обучаваните докторанти са ориентирани към научното търсене и обосноваване на ...
Двойни (dual) магистърски програми 14.8.2023 г. ... и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два семестъра се провежда в УНСС, а през третия и четвъртия – в UNINT, гр. Рим. В края на обучението си магистрите ...
Дистанционно обучение 30.7.2023 г. ... МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:     МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ – 3 СЕМЕСТЪРА"  (ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ) Специалността има за своя основна цел осигуряването на специализирана подготовка и задълбочени управленски знания и ...
Редовно обучение 14.8.2023 г. ... СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:    МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“ (3 СЕМЕСТЪРА)   Тази магистърска програма е подходяща за бакалаври, които не са завършили специалност "МИО". Целта на специалността е да ...
График за програмна акредитация по професионални направления 23.3.2023 г. ... . 2, имат право да осъществяват прием, да провеждат обучение и да дават висше образование по съответното професионално направление/специалност от регулираните професии или докторска програма до приключване на новата процедура. Във връзка с предстоящото въвеждане на нова система от индикатори за ...
Университетска седмица на книгата 2023 22.3.2023 г. ... Пейчева Представяне на интерактивен учебник „Обучение и развитие на човешките ресурси в организациите - теория и практика“ с автор проф. д-р Маргарита Атанасова   Представяне на интерактивен учебник „Стандарти за вътрешен одит - теория и практика“ и монография в електронен ...
Проф. д.ик.н. Иван Георгиев 22.3.2023 г. ... на Дъръм, Англия (1999); вътрешнофирмено обучение – Технически университет – гр. Орхус, Дания, (1997, 1998) . Придобива научната степен „доктор” (1983) с тема на дисертационния труд: „Оценка и избор на производствени системи в химическата и металургичната ...
Периодика 21.11.2023 г. ... в чужбина Педагогика   CEEOL Обучение по природни науки и върхови технологии  CEEOL ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА L'Europeo BG Геополитика и геостратегия Македонски преглед   CEEOL Международни отношения Население - БАН   CEEOL ПРАВО Адвокатски ...
Политическата икономия - икономическата наука с човешко лице 15.2.2023 г. ... на студентите по Политическа икономия обучение съобразено с традициите във водещите световни университети. Те имат възможност да се докоснат до опита на водещи политически фигури, които са определяли насоките в развитието на българското общество. Реализацията на студентите е ...
ЗАЩО ИЗБИРАМ СПЕЦИАЛНОСТ "ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ"? 15.2.2023 г. ... са просто колеги, а партньори; Защото при обучението в специалност „Политическа икономия“ се стимулират честната дискусия, свободата на словото и разнообразието на идеите; Защото политическата икономия е една от най-търсените и популярни специалности във всички водещи ...
Обучения в областта на правото 16.1.2023 г. ... квалификация е форма на обучение, предназначена за придобиване на нова професионална квалификация или за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование. Обучението се провежда по специализиран учебен план и включва полагане на изпити по съответните ...
Прием - летен семестър 24.4.2023 г. ... квалификация е форма на обучение, предназначена за придобиване на нова професионална квалификация или за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование. Обучението се провежда по специализиран учебен план и включва полагане на изпити по съответните ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... на обучението: Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“, редовно обучение, е със срок на обучение 1 г. (два семестъра). Обучението се осъществява съвместно от катедра „Икономика на търговията“, УНСС и катедра „Търговски ...
Жива памет - доц. д-р Марчо Марков 16.1.2023 г. ... е заместник-ректор по продължаващото обучение в периода 2009 – 2014 г.  и директор на ИСК от 2005 до 2013 г. Носител на орден „Кирил и Методий“ III степен (1987) и на Почетния знак на УНСС (2010) Доц. д-р Марчо Марков е роден ...
Правно регулиране, нормотворчество и регулаторна политика 23.1.2023 г. ... успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Правно регулиране, нормотворчество и регулаторна политика" от Института за следдипломна квалификация. Локация: Обучениeто се провежда ...
Обучение 14.12.2022 г. ... ...
Допълнителен прием за летен семестър 2022/2023 г. - от 31.01.2023 г. 15.8.2023 г. ... център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково. В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково се подават следните документи: 1. заявление до ректора (по образец на УНСС); 2. състезателен картон (по ...
За Центъра 16.2.2023 г. ... на научни изследвания; обучение в областта на ядрената сигурност; развитието на нови знания и умения с цел повишаване на потенциала на съвременното познание в областта на ядрената сигурност; популяризиране и разпространение на добрите практики и ...
Интервю с проф. д-р Христо Кожухаров 29.11.2022 г. ... спомен за мен е и задочното ми обучение в аспирантура в Московския институт за народно стопанство „Плеханов“; пътуването ми, един или два пъти в годината, за полагане на кандидатския минимум и други изпити, за отчитане на резултатите от ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... от партниращия университет. Обучението ще се провежда с използването на най-съвременни средства на обучение като дигитални класни стаи и др. Завършилите ще получат диплома, подписана от ректорите на двата университета. Цели на ...
Допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места 26.9.2022 г. ... всички желаещи да продължат образованието си в УНСС има още една възможност! Кандидатстването е възможно по два начина: на място в Центъра за прием на документи в УНСС или онлайн - за не участвали в класиранията до момента - през уеб сайта https://webpriem.unwe.bg ...
Научни изследвания и проекти 7.7.2023 г. ... практическо приложение в процеса на обучение на студенти, както и може да служи на преподаватели в тяхната преподавателска и научноизследователска дейност. Предложение за обучение по въпросите на интелектуалната собственост и защитата на правата.   След ...
Получаване на електронни студентски книжки 4.10.2022 г. ... първи курс - дистанционно обучение електронните книжки ще се раздават в Центъра за дистанционно обучение след 19 септември 2022 г. от 8.00 до 16.30 ч. Графикът за трети курс важи за студентите, класирани на 22 юли 2022 г. За трети ...
Полезни модели 27.9.2023 г. ... им с алгоритми за машинно обучение. Модул 2 (Електронно устройство) е модул на сървър, служещ като посредник при комуникацията на крайните устройства с базата от данни. Модул 3 е компютър, в който се извършват изчисления от областта на машинното обучение и ...
Патенти 27.9.2023 г. ... провеждане на изпита, и последващо обучение с натрупаните данни. СИСТЕМА И МЕТОД ЗА МЕЖДУКОРПОРАТИВНО И ВЪТРЕШНО КОРПОРАТИВНО БИЗНЕС ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ОПЕРИРАЩИ С ГОЛЕМИ ДАННИ Притежател - Университет за национално и световно ...
Митническо право и митнически контрол 21.7.2022 г. ... успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Митническо право и митнически контрол" от Института за следдипломна квалификация. Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата ...
Сертифициращо обучение за медиатори 21.2.2024 г. ... на изискванията за сертифициращо обучение за медиатори съгласно Наредба №2 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори. Обучението се провежда от преподаватели с богат практически опит в областта на медиацията. На участниците се ...
Банкова сметка на ИСК в лева 27.5.2023 г. ... ПРИ УНСС Основание: посочва се конкретното ...
Учител /икономика/ 5.9.2023 г. ... на аудио-визуалните и информационните технологии в обучението; методика на преподаване на съответния учебен предмет и неговото учебно съдържание; работата с деца със специални образователни потребности. Учебен план  Първи семестър: 1. Педагогика 2. Методика на обучението 3 ...
Здравен мениджмънт 26.10.2023 г. ... на правоспособност за управители на здравно заведение. Обучението включва въпросите на здравната политика, управлението на здравеопазването и различни аспекти на управлението на дейностите в областта на здравеопазването. Учебен план  Първи семестър: 1. Здравна политика 2. Икономика на ...
Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата 1.12.2023 г. ... в областта на архитектурата и строителството. Обучението цели изграждането на комплексна и цялостна представа за правната рамка на отношенията в строителството и архитектурата и е с изразена практическа насоченост. Подходящ е за архитекти, строителни предприемачи и други специалисти от посочените ...
Право на интелектуалната собственост 8.9.2023 г. ... в областта на правото на интелектуалната собственост. Обучението обхваща общите въпроси на правната закрила на интелектуалната собственост, закрилата на авторските права, патентното право, закрилата на марките и на промишления дизайн. Разглеждат се и въпросите на закрилата на интелектуалната собственост в ЕС ...
Право и цифрови технологии 30.11.2023 г. ... модул е обособен и в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика.                             ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:   ...
Право 22.11.2023 г. ... успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Право" от Института за следдипломна квалификация. Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за ...
Потребителско право 12.9.2022 г. ... и решаването на потребителски спорове. Обучението се провежда чрез присъствени и онлайн лекции и задачи за самостоятелна подготовка. Учебен план  Първи семестър: 1. Европейско потребителско право. Българско потребителско право. Потребителското право в електронна ...
Национално и европейско медицинско право 21.12.2023 г. ... и европейското медицинско право. Обучението предоставя комплексни знания за националното медицинско право и това в ЕС. Разглеждат се основните термини и понятия, както и практически казуси. Включена е актуална съдебна практика на националните съдилища, на Съда на ЕС и на ЕСПЧ в ...
Психология 22.7.2022 г. ... . В етапа на преходното обществено развитие обучението и образованието търпят качествено нови промени. Тенденциите на перманентното образование, развитието на масмедиите в самостоятелни комуникативни дидактически инстанции, новите аспекти в психологическото знание водят към радикални ...
Счетоводство, финанси и контрол 22.7.2022 г. ... успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация "Счетоводство, финанси и контрол" от Института за следдипломна квалификация. Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата ...
Риск-мениджър 22.7.2022 г. ... и контрол в публичния сектор. Обучението обхваща теоретични, нормативни и практически познания, свързани с определяне на целите, изготвяне на стратегия за управление на риска, идентифициране и оценка на конкретните рискове, както и предприемане на съответни ...
Финансов мениджмънт 26.10.2023 г. ... . Анотация Обучението е насочено към изграждане на комплексно разбиране и познаване в дълбочина на процесите на финансовото управление и използването на финансовите ресурси на предприятието. Включват се дисциплини от областта на финансите, ...
Финансов контрольор 28.2.2024 г. ... .03.2024г. Анотация Обучението е предназначено да предостави задълбочени теоретични знания и практически умения на лицата, които осъществяват предварителен контрол за законосъобразност в публичните организации. То обхваща различни аспекти, свързани с ...
Управление на интелигентни градове 22.7.2022 г. ... на интелигентни градове и др. Обучението е поставено на академична основа и същевременно включва практическите аспекти на цифровизацията, управлението на проекти и други актуални въпроси на изграждането, развитието и управлението на интелигентните градове, които ...
Стратегическа риск политика и управление на съответствието 22.7.2022 г. ... е обособен и в отделно краткосрочно обучение (*КО), в което бихте могли да се включите и да се фокусирате върху конкретната тематика. Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация ...
Мениджмънт на предприятието 5.9.2023 г. ... функции в стопански предприятия. Обучението е поставено на комплексна основа и е насочено към развитие на мениджърските знания и умения в широк кръг области, които обхващат всички аспекти на управлението на предприятието. Учебен план Първи семестър: 1. Финансов ...
Корпоративно нормативно съответствие 18.1.2024 г. ... режими   * Обучението завършва със защита на дипломна работа.                          ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението е ...
Енергиен мениджмънт 26.7.2023 г. ... отчитане на специфичните нужди на енергийния сектор. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Учебен план  Първи семестър: 1. Стратегическо управление на енергиен бизнес 2. Енергийна политика 3. Инвестиции в енергетиката и ядрените мощности 4. Управление на енергийни проекти 5 ...
Експерт - проверител на измами 21.7.2022 г. ... Тиймс Цена на курса:1690 лв. Анотация Обучението предоставя фундаментални знания и умения за разпознаване и разкриване на схеми на корупция, незаконно присвояване и злоупотреби с активи, измами чрез финансови отчети и данъчни измами, измами при обществените поръчки, и др. Курсистите ще бъдат ...
Бизнес психология 26.7.2023 г. ... на добри практики от водещи фирми в България и по света. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Учебен план  Първи семестър: 1. Въведение в психологията 2. Конфликти, преговори и медиация 3. Обучение и развитие на хората (*КО) 4. Организационно поведение (*КО) 5. Национални ...
Подаване на документи за кандидатстване в специалностите платено обучение 22.7.2022 г. ... на документи за кандидатстване в специалностите платено обучение, с изключение на специалност „Право“. Подаването на документи е възможно по два начина: за неучаствали в класиранията до момента - онлайн на https://webpriem.unwe.bg,  за вече участвали в ...
Процедура за провеждане и признаване на кредити по дисциплината за професионално направление (блок А) „Учебна специализация в чужбина“ 29.2.2024 г. ... специализирани програми за обучение, реализирани от УНСС или от чуждестранни университети - партньори на УНСС; други международни проекти и програми за мобилност.       Учебната специализация в чужбина е с продължителност минимум 3 месеца. Преди стартиране ...
Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 12.9.2022 г. ... поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково 10.09.2022 18.09.2022 1 седмици  Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС ...
Обявяване на второ класиране с резерви 19.6.2023 г. ... . да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност. Записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането. Класираните по първо желание се записват без изчакване на следващо класиране. Записването на студентите се ...
Обявяване на първо класиране с резерви 12.7.2023 г. ... приетите в Регионалния център за дистанционно обучение. 2. еднократно да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС и да участват в следващите етапи на класирането. Потвърждаването е Онлайн или на място в УНСС, отдел „Студенти – ...
Записване на новоприети студенти 13.7.2023 г. ... приетите в Регионалния център за дистанционно обучение. При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва чрез онлайн плащане с банкова карта или по банков път. Ако заплащането е по банков път е необходимо платежното нареждане да се прикачи в приложението за онлайн ...
Класиране 10.7.2023 г. ... . Класирането в редовна и дистанционна форма на обучение се извършва поотделно. Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат извън утвърдения прием. Първенците от състезанията/конкурсите, организирани с решение на АС, се класират по реда, установен в този правилник ...
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... общ капацитет за образование и научни изследвания; обучение в съвместни курсове/специалности и издаване на общи дипломи; развитие на множество иновации в областта на съвместното обучение – нови формати на онлайн обучение и нови форми на мобилности; нови модели на съвместно онлайн преподаване; ...
Нови стандарти в управлението на УНСС 21.5.2022 г. ... потенциал на УНСС за повишаване на качеството на обучение в София, като за целта поетапно се закриват всички териториално изнесени факултети в областните градове, с изключение на този в Хасково, който е преобразуван в Регионален център за дистанционно обучение. През 2007 г. е закрит и Стопанският ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 26.7.2023 г. ... 4 887 276.24 лв. и УНСС следва да модифицира своето обучение, респективно учебните програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат сходни с програми в европейски университети и приложими в съвременните бизнес условия. Актуализирането и модернизацията ще бъдат направени в ...
Конкурс "МИО (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... 4 887 276.24 лв. и УНСС следва да модифицира своето обучение, респективно учебните програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат сходни с програми в европейски университети и приложими в съвременните бизнес условия. Актуализирането и модернизацията ще бъдат направени в ...
Процедура по защита на дисертационен труд 28.2.2023 г. ... . Редовните и задочни докторанти, на обучение субсидирано от държавата, не заплащат такса за публичната защита на дисертационния труд, ако в рамките на срока на обучение подадат документите си за защитата в сектор „Научни съвети и конкурси“ със заявлението по ...
Конкурс "Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... лв. и УНСС следва да модифицира своето обучение, респективно учебните програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат сходни с програми в европейски университети и приложими в съвременните бизнес условия. Актуализирането и модернизацията ще бъдат ...
Процедура по признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища 12.4.2022 г. ... „магистър“, кандидатите за обучение в образователно-научна степен „доктор“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, депозират следните документи: 1. Заявление (по образец); 2. Диплома за висше образование – копие и ...
Такси за административно обслужване 10.1.2024 г. ... . Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 195 лв. 12. Признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища 330 лв. 13. Признаване на ОНС „доктор“, придобита в ...
Такси за административно обслужване 10.1.2024 г. ... . Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 195 лв. 12. Признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища 330 лв. 13. Признаване на ОНС „доктор“, придобита в ...
Изследователски и образователни проекти 13.9.2022 г. ... ,2007, Патентно ведомство на Р България Обучение на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р България Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – ...
Научни публикации 4.4.2022 г. ... в културата” учебник, дистанционно обучение, УИ „Стопанство” УНСС, София, 2010, (278 ст.м.стр.); Борисова, Вл. “Интелектуална собственост в културата”, учебно помагало, ИСК към УНСС, 2003, ISBN 954-9940-79-9, (237 ст.м. стр.); Борисова, Вл., ...
Годишна поправителна сесия и държавни изпити за студентите от четвърти курс, ОКС „бакалавър“, редовна и дистанционна форма на обучение 30.3.2022 г. ... сесия 2021/2022 г. – редовно обучение и ЦДО – София  13 – 16.06.2022 г., вкл.  Годишна поправителна сесия 2021/2022 г. – РЦДО – Хасково  18 – 19.06.2022 г., вкл ...
За проекта 4.9.2023 г. ... , УНСС следва да модифицира своето обучение, респ. учебни програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат сходни с програми в Европейски университети. Актуализирането и модернизирането на тези програми следва да бъдат направени в партньорство с други ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 13.7.2023 г. ... център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково; в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ). При онлайн подаване на документите е необходимо кандидат-студентите да: 1. се регистрират в системата за ...
Жива памет - проф. д-р Атанас Казаков 16.1.2023 г. ... Учебник за дистанционно обучение, Човешкият капитал,  Формиране, функциониране и инвестиционни решения ...
Вътрешни актове на УНСС 29.2.2024 г. ... на дистанционна форма на обучение в УНСС Правилник за научноизследователската дейност на УНСС Правилник за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС Правилник за признаване на ...
Научни публикации на колектива 20.4.2023 г. ... и корпоративното електронно обучение за служителите в туризма, Юбилейна научна конференция „Туризъм и свързаност“, ИУ, Варна, 2021, с.490-498. Налично на: https://drive.google.com/file/d/1ez1UOP2u_rjkAGWPs5la0cIUsgj5Lyfv/view [Проверено на 10.06 ...
Отдел „Разписание“ 3.2.2022 г. ... – редовно обучение   ОКС „магистър“ Международни икономически отношения (МИО) Управление на международни проекти Международен бизнес Международен бизнес с преподаване на англ. език Международен бизнес с преподаване ...
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково 9.6.2023 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 104 ОКС „магистър“ – всички специалности Олга Георгиева старши експерт тел.: +359 38 62 33 54 [email protected]  Кабинет 104 ОКС ...
Център за дистанционно обучение - София 18.1.2024 г. ... фоайе (Корпус А) Административно обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Гише №3 ОКС „магистър“ Бизнес администрация Бизнес администрация със специализация „Висш мениджмънт“ Международен мениджмънт Публичен ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 26.7.2023 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 1029 Мария Павлова началник отдел тел.: +359 2 81 95 597 [email protected] Гише №1 Бизнес психология и социология Икономика на отбраната и ...
Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение 1.2.2024 г. ... икономия Социология  Частично обучение Живка Будинова главен специалист тел.: +359 2 81 95 407 [email protected] Гише №5 Икономика Застраховане и социално дело Макроикономика Алла Георгиева главен специалист тел.: +359 2 81 95 407 a ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и магистър Регионален център за дистанционно ...
Еразъм стажове/практики 10.11.2022 г. ... своя стаж по „Еразъм+“ с период на обучение в чужбина. Продължителност Вашият стаж в чужбина може да трае най-малко 2 месеца и най-много 12 месеца. Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо ...
Икономика и управление на железопътния транспорт 5.1.2022 г. ... на обучението Магистърската програма по специалност „Икономика и управление на железопътния транспорт“ е разработена в съответствие с изискванията за подготовка на икономически кадри в областта на железопътния транспорт, които да намерят успешна реализация в предприятията ...
Транспортен мениджмънт 5.1.2022 г. ... на обучението Магистърската програма по специалност „Транспортен мениджмънт“ е разработена, с цел да отговори на търсенето на професионалисти в транспортните и транспортно-спедиторските предприятия, Министерството на транспорта и съобщенията, изпълнителните агенции и ...
Интелектуална собственост и бизнес 4.1.2022 г. ... на обучението Осъзнатата роля на интелектуалната собственост в модерната икономика изисква нейното добро познаване и компетентно управление в полза на хората и организациите, които я създават и използват за собственото си благополучие и в интерес на цялото общество. Това поражда ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Предвидена е възможност за учене и работа при всички форми на обучение. Условия за кандидатстване Документи и такси за кандидатстване   Места за подаване на документи  Онлайн ...
Къде да кандидатствам? 6.7.2022 г. ... .30 ч. Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Адрес: Хасково, бул. "България" 168 Телефони: 038/62 33 54 и 038/66 45 57 Работно време: Понеделник-Петък от 9.00 ч. до 16.00 ч ...
Документи за записване - РЦДО Хасково 30.8.2022 г. ... . документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение – редовна или дистанционна. Таксата за обучение в РЦДО – Хасково се внасят по банков път – в клон банка (без БНБ) по банковата сметка на РЦДО – Хасково: IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 ...
Важен срок за кандидат-магистрите с чуждестранни дипломи! 2.12.2021 г. ... придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към документите посочени по-горе се представя и издаденото от НАЦИД удостоверение в оригинал и копие. В този случай не се внася административна такса ...
ПРОЕКТ DEMINA „ИНОВАЦИИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕСТИНАЦИЯТА“ 18.10.2021 г. ... начин да се засили предлагането на професионално обучение в тази област • да насърчава експертизата по одит на дестинации като част от квалификациите за управление на дестинацията в страните партньори • да насърчава и разширява интереса към управлението на дестинациите, за да допринесе за ...
Административни процедури при обучението в докторски програми на УНСС 17.10.2023 г. ... всеки докторант да заплати таксата за обучение за първата година по банков път и да представи банковия документ в сектор „Докторантури“ или да изпрати сканирано копие на електронния адрес на сектора [email protected]   Съгласно Решение на Министерски съвет на ...
Обучение 29.9.2021 г. ... ...
Преддипломен стаж 10.7.2023 г. ... стаж: 1.Указания за практическо обучение     Документи за провеждане на преддипломния стаж: 1.Списък с приемащи организации   ...
Изследователски и образователни проекти 12.10.2021 г. ... на базов модул за дистанционно обучение по интелектуална собственост” (2013-2014) Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and benchmarking for the EU and Beyond) 7FW EU FD-PEOPLE 2011 IRESES 295050  ...
Научни публикации в периодика 28.10.2021 г. ... , бр.1/2000 г. "Обучението по интелектуална собственост - необходимо условие за хармонизацията с правната закрила в Европейския съюз", бр.10/1999 г. "Ценообразуващи фактори при лицензирането на нематериални обекти", сп. "Интелектуална ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Условия за кандидатстване Документи и такси за кандидатстване   Места за подаване на документи  Онлайн  Указания за онлайн подаване на документи УНСС – ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Камен Миркович 19.9.2023 г. ... Центъра за междууниверситетско обучение при УНСС. Проф. Миркович е ректор на УНСС в периода 1993-2003 г. Водил е лекционни курсове по кибернетика и икономика, моделиране на икономическите процеси, моделиране на финансите, математически методи и ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Лалю Радулов 13.4.2023 г. ... университет по програмите за обучение по мениджмънт и икономика. Проф. Радулов винаги е изразявал увереност, че УНСС ще продължава да обучава елита на България и да работи за просперитета на България. Основни публикации: Възпроизводство на работната сила при ...
Индивидуално обучение 17.9.2021 г. ... Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Редовно обучение 16.9.2021 г. ...   За специалността Целта на обучението в магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за работа във всички сектори на стопанството и организации, чийто бизнес се основава на ...
Самостоятелно обучение 8.2.2024 г. ... програми за самостоятелна форма на обучение: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)   Условия за ...
Редовно обучение 8.2.2024 г. ... програми в редовна форма на обучение. Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)   Условия за ...
Редовно обучение 29.10.2021 г. ... .   За специалността Целта на обучението в магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за работа във всички сектори на стопанството и организации, чийто бизнес се основава на ...
Индивидуално обучение 17.9.2021 г. ... Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Бакалавърски специалности 2.5.2023 г. ... и технологичен траснфер" предлага обучение в образователно квалификационна степен "Бакалавър" в две специалности: Интелектуална собственост и бизнес Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ е ориентирана към подготовката на специалисти, ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... в редовна и самостоятелна форма на обучение в ОНС "Доктор" Индивидуален учебен план Индивидуалният учебен план се изготвя съвместно от докторанта и научния му ръководител и се внася за обсъждане и приемане на Катедрен съвет е по-късно от 3 месеца от зачисляването на ...
Магистърски специалности 16.6.2023 г. ... и технологичен траснсфер" предлага обучение в образователно квалификационна степен "Магистър" в специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии". Специалността „Интелектуална собственост и творчески индустрии“ е ориентирана към подготовката на ...
Докторски програми 29.10.2021 г. ... .   Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост ...
Магистърски специалности 22.8.2022 г. ... 2 сем.     Ако сте в последна година на обучение по специалност в ОКС 'Бакалавър', можете да участвате в предварителния кандидатмагистърски прием, още преди да сте завършили семестриално и/или да сте положили държавния си изпит/защитили дипломната си работа. Ако успешно положите предварителен ...
Бакалавърски специалности 8.2.2024 г. ... , по които можете да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две: 1.Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“   Завършилите тези специалности, могат да се реализат ...
Научни публикации 12.10.2021 г. ... собственост в културата” учебник, дистанционно обучение, УИ „Стопанство” УНСС, София, 2010, (278 ст.м.стр.); Борисова, Вл. “Интелектуална собственост в културата”, учебно помагало, ИСК към УНСС, 2003, ISBN 954-9940-79-9, (237 ст.м. стр.); Борисова, Вл., “Традиционните ...
За нас 15.9.2021 г. ... програма с Академията на СОИС. Провежда съвместно обучение и стажантска програма с Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) и  предлага и множество възможности за придобиване на практически опит и професионална реализация чрез развити ...
Учебно ТВ студио 22.11.2021 г. ... телевизионно студио на УНСС се използва за обучение на студентите от бакалавърски и магистърски специалности на катедра "Медии и обществени комуникации" - УНСС по дисциплини "Телевизионна журналистика", "Радиожурналистика", "Учебно бизнес студио" и др. При необходимост от заснемане в студиото от ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... прием за отделни незаети места за платено обучение трябва да отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако отговарят на едно от следните условия: успешно ...
Краткосрочни обучения 27.11.2023 г. ... за измами и нередности" 9 и 10.12.2023г. обучение за придобиване на правоспособност "Сертифициращо обучение за медиатори" - начало 27 и 28.01.2024г. краткосрочен курс "Крипто от нула" 27 и 28.01.2024г. краткосрочен курс "Вътрешен одитор в публичния сектор" м. февруари 2024г ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... на 1-ви курс, дистанционно обучение                ГРАФИК за получаване на електронни книжки на 3-ти курс  ГРАФИК за получаване на електронни книжки на магистри             ...
Срокове за записване за летен семестър на учебната 2021/2022 година 12.1.2022 г. ... - редовно обучение № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 31.01. – 04.02.2022 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 2. 07.02. – 11.02.2022 г. ТРЕТИ КУРС 3. 14.02. – 18.02.2022 г. ВТОРИ КУРС 4. 21.02. – ...
Отзиви на курсисти в ИСК при УНСС 27.5.2023 г. ... изчерпва и далеч не приключва обучението по специалността. Не мисля, че някой има илюзията, че в университета е научил всичко и е подготвен за професионалните предизвикателства, с които го среща работата. С осъзнаването на необходимостта от постоянно ...
ГРАФИК за получаване на електронни книжки на 1-ви курс дистанционно обучение 23.9.2021 г. ... курс, дистанционна форма на обучение, ще се раздават в Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) от 20 до 30 септември 2021 г. от 8:00 до 16:00 часа (без събота и неделя) ...
Дигитални маркетингови стратегии 9.5.2023 г. ... иновативни методи и подходи на обучение с изпълнението на множество задачи с изцяло практическа насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ...
Организационен Комитет 5.11.2021 г. ... Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина ...
За конференцията 14.12.2021 г. ... на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса.    ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова ...
За конференцията 25.9.2023 г. ... (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса.    ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. ...
Екоикономика и бизнес 2.8.2021 г. ... на обучението Целта на специалността е подготовката на стопански ръководители и предприемачи, способни да развиват дейността си в съответствие със съвременните разбирания за връзката между бизнеса, ресурсите, хората и околната среда. В процеса на обучение ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт" 2.8.2021 г. ... на обучението Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна профитабилност на продуктите, услугите, компаниите и организациите. Основните цели на ...
Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт" 2.8.2021 г. ... на обучението Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти; ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... бизнес и публичната администрация. Обучението е на английски език. През първите два семестъра то се осъществява в УНСС, а през третия и четвъртия семестър - в най-големия мегаполис на Китай – Шанхай. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена ...
Икономика на вътрешния ред 2.8.2021 г. ... на обучението Специалността има интердисциплинарен характер и предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални понастоящем сфери. В процеса на обучение се акцентира върху качеството на преподаване, основано на съвременни методи в ...
„Икономика на отбраната и сигурността" със специализация „Ядрена сигурност" с преподаване на англ. език 17.8.2021 г. ... с държавните изисквания за обучение в  магистърската степен и съобразно изискванията на Международната агенция за атомна енергия (Educational Programme in Nuclear Security). Целта на магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със ...
Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност" 2.8.2021 г. ... на обучението Специалността има интердисциплинарен характер. Тя предоставя съществени знания и практически умения за изключително актуални понастоящем сфери. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи на преподаване, ...
Финансов контрол и финансово право 2.8.2021 г. ... на обучението Специалността надгражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Тя дава възможност за изява в области, които  изискват специални познания и същевременно ...
Одитинг 2.8.2021 г. ... от бакалавърската степен на обучение. Основните цели на обучението са: представяне на фундаментални знания и умения за контрола и счетоводството; натрупване на актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит и одита в ...
Счетоводство със специализация „Счетоводство и бизнес анализ" 2.8.2021 г. ... на обучението Основните цели на обучението са: задълбочаване на фундаменталните теоретични знания и практически умения, придобити от студентите в бакалавърската степен на обучение; формиране на необходимите знания и умения за вземане на решения на високо ...
Счетоводство със специализация „Финансова отчетност" 2.8.2021 г. ... на обучението Основните цели на обучението са: разширяване и задълбочаване на специализираните теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовата отчетност, придобити от студентите в бакалавърската степен на обучение; разширяване и ...
Агробизнес и управление на територията 2.8.2021 г. ... на обучението Целта на специалността е подготовката на специалисти и предприемачи в сектора на селското стопанство и обслужващите го сфери. В процеса на обучение студентите получават знания за съвременното селско стопанство, за възможностите за неговото ...
Интелектуална собственост и бизнес 2.8.2021 г. ... на обучението Осъзнатата роля на интелектуалната собственост в модерната икономика изисква нейното добро познаване и компетентно управление в полза на хората и организациите, които я създават и използват за собственото си благополучие и в интерес на цялото ...
Бизнес психология и социология 2.8.2021 г. ... на обучението Специалността осигурява специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк интердисциплинарен профил и с капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия пазар, които ...
Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт" 2.8.2021 г. ... на обучението Успешното преминаване на пълния курс на обучение по специалността дава знания и формира умения за: управление на ресурсите в различни видове здравни и лечебни заведения; управление на проекти и програми в сферата на здравеопазването; планиране и ...
Местно самоуправление 2.8.2021 г. ... на обучението Специалността е фокусирана върху подготовката на кадри за нуждите на местното управление, местния и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) (Innovative Strategy for Smart ...
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 5.1.2022 г. ... ориентираното мултидисциплинарно обучение и изграждането в студентите на умения, знания и компетентности, съответстващи на променящата се, динамична бизнес среда е спечелената награда от УНСС за най-престижно висше училище в професионално направление „Икономика“ ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... в магистърска степен надгражда знанията, уменията и компетенциите, придобити в бакалавърските специалности, по качествено нов и различен за студентите начин. Това обучение едновременно изисква от студентите повече, но и дава повече. Обикновено магистърските ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Най-големият бизнес университет в България ви очаква 3.1.2022 г. ... и дава модерно и обвързано с практиката обучение на своите студенти. Преминавайки през предизвикателствата на времето, виждаме как светът се променя, съвременното образование се дигитализира, превръща се в икономика на интелекта и ние трябва да сме готови за това. УНСС успя само за ...
Бизнес логистика и вериги на доставките 2.8.2021 г. ... на обучението Целта на специалността е да удовлетвори нарастващите потребности от подготвени специалисти и мениджъри в областта на логистиката и веригите на доставки в резултат на повишаване на тяхното ключово значение за конкурентоспособността на организациите. В ...
Управление и контрол на обществените поръчки 2.8.2021 г. ... на обучението Обучението в специалността осигурява набор от теоретични и фактологически знания за процеса на разходване на публични средства (в т.ч. дейностите по възлагане на обществени поръчки), така и на практически умения и компетентности за справяне с ...
Дигитални маркетингови стратегии 2.8.2021 г. ... нови и иновативни методи и подходи на обучение с изпълнението на множество задачи с изцяло практическа насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да ...
Проба 29.7.2021 г. ... и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Условия за кандидатстване Документи и такси за кандидатстване                 Места за подаване на документи  Онлайн подаване на ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Условия за кандидатстване Документи и такси за кандидатстване   Места за подаване на документи  Онлайн  Указания за онлайн подаване на документи УНСС – ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако отговарят на едно от следните ...
Информационна среща за участие в състезанията „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 19.7.2021 г. ... изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни     здравеопазване, интелигентно земеделие и др. На 22 юни 2021 г. от 11 ч. чрез платформата Zoom ще бъде проведена информационна сесия с цел популяризиране на състезанията. За повече ...
Документи и такси за кандидатстване 24.1.2024 г. ... център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково се подават следните документи: 1. заявление до ректора (по образец на УНСС); 2. състезателен картон (по образец на УНСС). Шифри на ...
Стани един от нас 7.2.2022 г. ... във всички форми и степени на обучение от страната и чужбина. Алумни общността включва асоциирано членство на приятели на УНСС и организации, подкрепящи значими социални и икономически каузи и събития. Защо да бъдете част от алумни общността на ...
СРОКОВЕ за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 8.7.2021 г. ... студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. 11 юли потвърждаването или записването на класираните и потвърждаването на резервите ще се извършва ...
ИНФОРМАЦИЯ 1.9.2021 г. ... години опит в продължаващото обучение! Благодарим ви за ...
Структура на ИСК при УНСС 22.11.2023 г. ... , Център за факултативно обучение, Школа за чуждоезиково обучение, Център за управление на качеството и международни проекти са подкрепени и биват развивани от много и различни преподаватели, специалисти в областите си и с богат преподавателски опит ...
Необходими документи 28.6.2021 г. ... . Документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01 Банка: Тексимбанк – BIС:TEXIBGSF Титуляр: РЦДО - Хасково При записването си студентите получават ...
Записване на новоприетите студенти 29.9.2021 г. ... . 6. Документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в ...
Първо класиране 2.7.2021 г. ... или да не потвърдят желанието си за обучение в УНСС, при което отпадат от всички следващи класирания. Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване и изчакване на следващи класирания. Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили желание ...
Павлова 16.6.2021 г. ... (1998). Зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно обучение и следдипломна квалификация (от 2007); ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (от 2006); директор на Център за дистанционно обучение при УНСС от 2005; член на факултетен съвет и ...
Начало 17.4.2023 г. ... обучение за медиатори Учител ...
ПРИЕМ 2021-2022 14.6.2021 г. ... на английски или с чуждоезиково обучение, чуждият език не участва в балообразуването, но се изисква да е изпълнено едно от следните условия: успешно положен приемен изпит по чужд език; успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език; завършена ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... и продължителност на обучението Дистанционно; 4 години, 8 семестъра Форма на дипломиране Държавен изпит Такси за държавна поръчка 250 лв. Цели на обучението Динамичното развитие на обществените отношения в нашата ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... в реалния бизнес.    Обучението обхваща четири годишен курс, в рамките на който се изучават както базисни дисциплини, така и специфични управленски теми, характерни за съвременното конкурентно развитие на бизнес света.  Дисциплините, които се изучават, ...
За конференцията 12.7.2023 г. ... (бакалавърска и магистърска степен на обучение) и докторанти, където ще могат да представят резултатите от своите изследвания.        Представените на научната конференция доклади на български език, преминали научно рецензиране,  ще бъдат ...
Специалност Икономика с преподаване на английски език по Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай. От страна на УНСС програмата се води от катедра „Икономикс“. Целта е да бъдат подготвени високо ...
Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай. От страна на УНСС програмата се води от катедра „Икономикс“. Целта е да бъдат подготвени високо ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... и енергетиката да са зелени? В каква посока върви обучението сега? Това са стратегически сектори на икономиката със съществен принос към брутния вътрешен продукт на страната, но същевременно причиняват и редица негативни ефекти, свързани със замърсяване на околната среда. Цялостната политика на ЕС е тези ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 4.7.2023 г. ... (български или чуждестранни граждани) за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... София; в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково; В Центъра за прием на документи в УНСС и в РЦДО – Хасково се подават следните документи: 1. заявление до ректора (по образец на УНСС). 2. състезателен картон (по образец на УНСС); 3. копие на диплома за ...
Балообразуване 26.2.2024 г. ... направления и специалности в УНСС – редовно обучение, на приемните изпити и начина на образуването на бал Професионални направления/ специалности Единен приемен изпит (ЕПИ) Чужд език ...
ФКООПО 20.2.2024 г. ... оценяване и одобряване  на програмите за обучение    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Николай  Николов Орешаров – Зам.-декан по учебната работа на ФСФ   ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Пресияна Ненкова – представител на катедра "Финанси"  Проф. д-р Даниела Фесчиян ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 24.5.2023 г. ... , национално и международно равнище. В резултат от обучението по специалността завършилите ще придобият ключови знания и богати практико-приложни умения относно приложението на широко разпространени статистически и иконометрични методи за анализ на данни в бизнеса, извършван с помощта на съвременни ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... висше училище със: среден успех от курса на обучението (семестриални изпити), среден успех от държавните изпити и оценка от държавен изпит по специалността, пълно наименование на завършената специалност, професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в ...
Заявки за избираеми дисциплини 29.2.2024 г. ... , редовно и дистанционно обучение за учебната  2024/2025 година    1. Подаване на заявки     –  от 22.02.2024 г. до 21.04.2024 г. 2. Корекции                        – ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... първите български университети, които предлагат обучение за администриране и управление на териториалните органи веднага след 1989 г. В откритата специалност „Управление на териториални системи“ студентите се подготвят за работа в специализирани звена на териториалната администрация, ...
Преподаватели 15.11.2022 г. ... Йоловски Форма на обучение: задочно Васил Жбантов Форма на обучение: задочно Любомир Черногорски Форма на обучение: задочно Милена Цаковска Форма на обучение: задочно Михаил Ставрев Форма на обучение: задочно Светлана ...
История 28.1.2021 г. ... първите български университети, които предлагат обучение за администриране и управление на териториалните органи веднага след 1989 г. В създадената специалност „Управление на териториални системи“ студентите се подготвят за работа в специализирани звена на териториалната администрация, ...
ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ: 12.11.2023 г. ... г. Едноседмично обучение на студенти от Florida International University Тема на обучението: България в ЕС: Българското председателство на Съвета на ЕС (януари - юни 2018 г.) юни 2017 г. Кръгла маса „Потребителските права в дигиталната ...
За кандидат-студентите 24.2.2023 г. ... факултет в УНСС. Образователната цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа ...
Виртуална мобилност 15.1.2021 г. ... по програма Еразъм с цел преподаване и обучение, Европейската комисия прие вариант за провеждане на т.нар. виртуална мобилност. При нея, за разлика от обичайната физическа мобилност, не се посещава приемащия университет. При мобилност с цел преподаване лекциите се провеждат онлайн ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 31.1.2024 г. ... Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково; в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) във всички големи градове на страната. При онлайн подаване на документи, таксата за кандидатстудентски изпити се заплаща с банкова ...
Нашата история 17.4.2023 г. ... проектиране на АСУ, с продължителност на обучението една година, с откъсване от производството, редовна форма на обучение. В средата на 70-те години на двадесети век са създадени и първите катедри в Отделението за следдипломна квалификация. През 1975г. под ръководството ...
Oбучение 27.5.2023 г. ... обучение в ИСК при УНСС се провежда в следните форми:  специализация, предлагаща обучение за повишаване на придобита квалификация по дадена специалност, придружена от свидетелство за професионална квалификация след успешното й завършване; професионална ...
За нас 16.2.2024 г. ... сцената на организираното следдипломно обучение ИСК с увереност отправя поглед в бъдещето. С актуалните си и иновативни обучителни програми екипът на ИСК подава ръка на бъдещите си възпитаници по пътя на задълбочаване на знанията, придобити по време на бакалавърски, магистърски и ...
Краткосрочни курсове 16.6.2021 г. ... по сигурността на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация, сигурност и защита на информацията) * Обучения в областта на защитата на класифицираната информация се провеждат само от обучаващи ...
Следдипломни квалификации 30.1.2024 г. ... квалификация е форма на обучение, предназначена за придобиване на нова професионална квалификация или за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование. Обучението се провежда по специализиран учебен план и включва полагане на изпити по съответните дисциплини ...
Прием 25.10.2023 г. ... , можете да откриете в секцията "Обучение" в главното меню на сайта и в Каталог 2023/2024. За всяко обявено събитие е предоставена подробна информация. Ако имате допълнителни въпроси или затруднения, може да се свържете с организатора за съответния курс.  ...
Катедра ИСТТ 2.9.2021 г. ... на интелектуалната собственост като предлага обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Обучението за придобиване на бакалавърска и магистърска степен е в две специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и ...
Онлайн услуги за студенти 10.1.2022 г. ... определени правила, в зависимост от курса на обучение и учебния план) 9. Подаване на молба за избор на втори чужд език (заявка с приоритетни желания) 10. Заявка за избор на спорт (за конкретен спорт и преподавател в определени часови диапазони) 11. Информация за потребителските имена и ...
Докторанти 12.10.2022 г. ... относно курс за обучение на докторанти по "Методология на правните изследвания" за учебната 2022/2023 год ...
На вниманието на магистрите в Редовна форма на обучение 11.2.2022 г. ... на магистрите в Редовна форма на обучение: Съгласно Заповед на ректора на УНСС № 1893/11.09.2020 г. занятията на студентите в ОКС „магистър“, редовно обучение, се провеждат в смесена форма: 2/3 от занятията се провеждат присъствено, а 1/3 – ...
На вниманието на студентите в Дистанционна форма 11.2.2022 г. ... студентите в Дистанционна форма на обучение! Нов достъп до системите за дистанционно обучение! Уважаеми студенти, във връзка със стратегията на УНСС за непрекъснато повишаване на качеството на обучение, от настоящата учебна година в дистанционна форма на обучение е ...
Документи за записване на новоприети студенти - ОРИГИНАЛ 23.9.2020 г. ... и специалност (за платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Записването на новоприети студенти се извършва онлайн или в Центъра за прием на документи (ЦПД) на УНСС – София. При онлайн ...
Специалност Дигитална икономика - 2 сем. 24.9.2020 г. ... - 2 сем. Редовна форма на обучение Цели на обучението: Специалността е свързана с глобалната тенденция на дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата. Обучението в нея дава базови знания и разбирания за радикалната промяна във ...
Анализ на данни със специализиран софтуер 24.5.2023 г. ... трябва да притежава. Чрез обучение в магистърската специалност „Анализ на данни със специализиран софтуер“ се придобиват актуални знания и устойчиви практически умения за организацията и анализа на данни от разнообразни сфери на човешката дейност ...
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Развитие на интелигентни градове“ се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“. Това партньорство предлага иновативен ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... в допълнителния прием за платено обучение трябва да отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование – (отпада изискването за минимален входящ бал „добър“); да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС или да имат ...
График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 15.9.2020 г. ... „бакалавър“, редовно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.   №  Срокове за записване Курс  1.   31.08. - 11.09.2020 г. (по график)   трети курс   2.  14.09. - 17.09 ...
Новини 15.12.2021 г. ... социална отговорност в обучението Конференция на катедра "Икономикс"-"Икономически предизвикателства, криза, възстановяване,устойчивост"  Международен форум за енергийна трансформация Ректорът награди преподаватели и служители за подкрепа на ...
Специалности 20.6.2022 г. ... , в магистърската степен  на обучение има за цел задълбочаване и профилиране на знанията в областта на вътрешния и външния одит, както в публичния, така и в стопанския сектор. Обучението дава възможност за придобиване на задълбочена теоретична и практико-приложна ...
Учебна практика 5.4.2023 г. ... „Финансов контрол“, редовна форма на обучение Указания и правилата за провеждане на учебната практика за студентите от специалност „Финансов контрол“, може да изтеглите тук. Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за студентите от специалност ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 9.5.2023 г. ... „Финансов контрол“, редовна форма на обучение. Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.  Целите на обучението произтичат от повишената роля и ...
Контакти 10.10.2023 г. ... 10 ГОДИНИ КАТЕДРА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – НАУКА, ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА  Сайт на катедра "Регионално развитие": http://departments.unwe ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... транспортна дейност - развитие на унифицирано обучение за ръководители транспортна дейност в Европа Описание на проекта Maintaining and developing a transport operators own know-how has a direct impact on the company's business and financial profitability. The operation of today's ...
Обучения по интелектуална собственост 17.8.2022 г. ... експертиза на СОИС в областта. Базов курс за обучение на МСП по интелектуална собственост на дигитална платформа IP Panorama - мултимедиен продукт за интерактивно обучение на малки и средни предприятия  Предоставяне на поръчани обучения чрез провеждане на уебинари При ...
Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г. 10.5.2020 г. ... на УНСС. Удостоверения за приключено практическо обучение на студенти Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва: за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011. за приключилите студенти през м. Януари ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... на дългогодишния акумулиран опит в изследванията, обучението, консултирането по предприемачество (включително фамилен бизнес) и конкретно в специалност „Предприемачество“ в бакалавърска степен на УНСС. Магистърската програма се предлага в два варианта – двусеместриално обучение ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... на дългогодишния акумулиран опит в изследванията, обучението, консултирането по предприемачество (включително фамилен бизнес) и конкретно в специалност „Предприемачество“ в бакалавърска степен на УНСС. Магистърската програма се предлага в два варианта – двусеместриално обучение ...
Условия за кандидатстване 23.11.2021 г. ... могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на следните условия: 1. да притежават диплома за средно образование, която им дава право да продължат обучението си във висшите училища; 2. да имат ...
Условия за кандидатстване 4.12.2023 г. ... могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ български граждани, лица с двойно гражданство, едното от които е българско, вкл. притежаващи диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 31.5.2023 г. ... " Подаване на документи само за платено обучение е възможно по следните начини:    от 8.00 до 16.45 - на място в Центъра за прием на документи в УНСС  или  онлайн  за неучаствали в класиранията до момента - през уеб сайта Прием в ...
ИЗВЪНРЕДНИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 27.4.2021 г. ... и дистанционна форма на обучение - 2020/2021 г.   Уважаеми колеги, във връзка с обявеното извънредно положение в Р България и съгласно т.4 от Заповед No. 707/27.03.2020 г. на Ректора на УНСС, се въвеждат следните допълнителни указания към ...
ДЗИ (матура) или приемни изпити 29.1.2024 г. ... професионално образование и обучение (Приложение 3). За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и цивилизация или география и икономика; За ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 13.2.2024 г. ... и предлага съвременно обучение със средствата на новите технологии. Има много причини да бъдете част от академичната общност на УНСС, ето някои от тях: Защо УНСС? > Многообразие от утвърдени и модерни специалности в отговор на съвременните ...
ОНС "Доктор" 27.2.2023 г. ... станете част от най-елитното обучение в университетското образование, а именно придобиването на образователната и научна степен доктор. - Катедра "Икономика на туризма", предлага на студентите решили да изберат като възможност и академичната кариера, да се ...
ОКС Магистър 19.10.2023 г. ... туризъм - редовна форма на обучение. 2. Мениджмънт в туризма - дистанционна форма на обучение. 3. НОВА ПРОГРАМА!!!! Управление индустрията на гостоприемството - дистанционна форма на обучение на английски език - Ние от катедра "Икономика на туризма", ...
Доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 18.11.2022 г. ... , колективи по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС, член е на European Retail Academy. Доц. Гълъбова е член на Контролния съвет на УНСС от 2011г., а за мандат 2019-2023 г.  – заместник-председател на КС ...
Счетоводство и контрол - 2 сем. на обучение, семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. ...
Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 3 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. ...
Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-16:45 Контрол в капиталовия пазар Л доц. д-р Емил Асенов 405   22.03.2020 г. 9:00-10:30 Контрол в капиталовия пазар Л доц. д-р Емил ...
Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 1 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-17:30 Управленско счетоводство Л доц. д-р Теодора Рупска 504   28.03.2020 г. 9:00-17:30 Счетоводство на банките Л проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 4 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар по САБНФИ Л проф. ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 3 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-16:45 Контрол в капиталовия пазар Л доц. д-р Емил Асенов 405   22.03.2020 г. 9:00-10:30 Контрол в капиталовия пазар Л доц. д-р Емил ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-17:30 Управленско счетоводство Л доц. д-р Теодора Рупска 504   28.03.2020 г. 9:00-17:30 Счетоводство на банките Л проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 3, зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала     Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов   08.02.2020 г. 12:00-14:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 1, зимна поправителна сесия 29.1.2020 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 01.02.2020 г. 13:00-14:15 Макроикономика гл.ас. д-р Димитър Дамянов 401 02.02.2020 г. 11:00-13:00 Търговско право доц. д-р Захари Торманов 305     Микроикономика доц. д-р Лилия Йотова   02.02 ...
Счетоводство и контрол - 3 сем. на обучение, семестър 1, зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 09.02.2020 г. 9:00-11:00 Финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 404 08.02.2020 г. 12:00-14:00 Счетоводство на банките проф. д-р Даниела Фесчиян 303     Управленско счетоводство доц. д-р Теодора ...
Счетоводство и контрол - 2 сем. на обучение, семестър 1, зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала     Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов   08.02.2020 г. 12:00-14:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф. д-р Даниела Фесчиян 303 08.02.2020 г ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... подобряване на качеството на предлаганото обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата “. Стратегически приоритети в научноизследователската дейност на ...
50 ГОДИНИ ОПИТ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ 19.11.2020 г. ... 50 ГОДИНИ ОПИТ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ!    ...
Счетоводство и контрол - 2 сем. на обучение, семестър 1 12.1.2020 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   11.01.2020 г. 11:00-13:00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 13:00-15:00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 1 4.12.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   11.01.2020 11:30-12:45 Макроикономика гл.ас. д-р Димитър Дамянов 401   12.01.2020 11:00-13:00 Търговско право доц. д-р Захари Торманов 406   18.01.2020 16:15-17:30 Микроикономика доц. д-р ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... на доброволеца в/от УНСС. Този факт говори, че обучението по доброволчество е утвърдена социална иновация и символен знак за високата социална отговорност на нашия университет пред обществото. Днешният Ден на доброволеца в/от УНСС ще остане паметен с това, че се провежда на 21 ноември - Деня на ...
Актуално 15.2.2021 г. ... на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационна степен „магистър” или „доктор“  Краен срок: 19 март 2021 г. Информация за стипендиите: тук        ...
Образование 12.2.2024 г. ... докторски програми УНСС предлага обучение по докторски програми в сътрудничество с: Haxhi Zeka University – Peja, Kosovo Modern University for Business and Science (MUBS) – Beirut, Lebanon Vrije Universiteit Brussel (VUB) – Brussels, ...
Преподаватели 15.9.2023 г. ... Стойков Форма на обучение: редовно Борис Карагеоргиев Форма на обучение: редовно Виктория Янакиева Форма на обучение: редовно Вихрен Кирилов Форма на обучение: редовно Габриела Лебешковска Форма на обучение: редовно Дарина ...
Счетоводство и контрол- Хасково, 4 сем.на обучение, семестър 3 4.11.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   19.10.2019 г. 9.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 305   20.10.2019 г. 9.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 305   02.11.2019 г. 9.00-16 ...
Счетоводство и контрол- Хасково, 3 сем.на обучение, семестър 3 13.11.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   19.10.2019  9.00-13.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   20.10.2019  9.00-11.30 Анализ на финансовите ...
Счетоводство и контрол- Хасково, 3 сем.на обучение, семестър 2 4.11.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   19.10.2019 г. 9.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 305   20.10.2019 г. 9.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 305   02.11.2019 г. 9.00-16.45 Спецкурс ...
Бизнес администрация - Хасково, 3 сем.на обучение, семестър 3 23.10.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   02.11.2019  9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   03.11.2019  9.00-10.30 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   23.11.2019  11.00-18.45 Управленско ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 2 23.10.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   02.11.2019  9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   03.11.2019  9.00-10.30 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 405   23.11.2019  11.00-18.45 Управленско ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за зимен семестър на учебната 2019/2020 28.8.2019 г. ... обучение Срокове за записване Курс 1 16.09. - 27.09.2019 г. (по график) трети курс 2 30.09 - 03.10.2019 г. втори курс 3 04.10 - 09.10.2019 г. четвърти курс 4 10.10 - 11.10.2019 г. пети курс   Дистанционно обучение   от 01.10.2019 г. до 18 ...
За нас 8.4.2022 г. ... реализиране на трудовите им права. Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово- правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество ...
Докторски програми 18.6.2019 г. ... в докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ следва съвременните тенденции в информационните технологии и предлага обучение в най-актуалните области. Целта на обучението в докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... и научна степен „доктор“. Формите на обучение са редовна, задочна и самостоятелна с продължителност 3 и 4 години и приключва със защита на дисертационен труд. Специалността е с традиционно и утвърдено място в системата на докторското образование по икономика и е една от водещите такива, по ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... и научна степен „доктор“. Формите на обучение са редовна, задочна и самостоятелна с продължителност 3 и 4 години и приключва със защита на дисертационен труд. Специалността е с традиционно и утвърдено място в системата на докторското образование по икономика и е една от водещите такива, по ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... Изборния кодекс избирател, който е студент редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес. Гласуването се извършва след представяне на валидна лична карта, надлежно заверена студентска ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 4, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Д.Въткова 303 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 13.00-15 ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Икономически анализ доц.д-р Р.Иванова 503 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 16.00-17.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 4 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 16.6.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 2 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Анализ на финансови отчети на нефинансови предприятия доц.д-р Р.Иванова 503 78/ 15.6.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 12.00-13 ...
Счетоводство и контрол 3 сем.на обучение, семестър 3, лятна сесия 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Д.Въткова 303 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 13.00-15 ...
Счетоводство и контрол 3 сем.на обучение, семестър 2, лятна сесия 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е.Асенов 303 78/ 15.6.2019 16.00-17 ...
Счетоводство и контрол 2 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Д.Въткова 303 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6 ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Управление на раходите проф.д.н. М.Ламбовска 403 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15 ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 403 78/ 16.6.2019 9.00-11 ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 1, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Управление на разходите проф.д.н.М.Ламбовска 403 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15 ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 15.6 ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 11.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови ...
Счетовоство и контрол 4 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 13.00-15.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 1.6.2019 11.00-13.00 Система и контрол на данъци и социални осигуровки доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 406 78/ 2.6.2019 9 ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 1.6 ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 1.6 ...
Счетоводство и контрол 3 сем.на обучение, семестър 3 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 11.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови ...
Счетоводство и контрол 3 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 11.00-13.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети  доц.д-р М ...
Счетоводство и контрол 2 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 11.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 от 11.00 ч. Управление на разходите проф.д.н. М.Ламбовска 303 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 78/ 1.6.2019 13.00-15.00 Управление на ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 9.00-11.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 503 78/ 1.6.2019 13.00-15.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 78/ 8.6.2019 9.00-11 ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 25.5 ...
Бизнес аминистрация 2 сем.на обучение, семестър 1 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 от 11.00 ч. Управление на разходите проф.д.н.М.Ламбовска 303 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 78/ 1.6.2019 13 ...
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 11.5.2019 г. ... въвеждащо специализирано обучение в областта на "Мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма". Обучението ще се проведе на 22 и 23 юни 2019 г. (събота и неделя) в УНСС. КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ НА ТОЗИ КУРС:Как на практика да разпознаваме ...
Студентите за нас 4.11.2022 г. ... ми през 2015 г. възможност за обучение в ОНС "Доктор"!  Благодаря Ви за рецензиите, становищата, заключенията, критичните бележки и препоръките към изготвения от мен дисертационен труд!  За мен беше чест да бъда докторант в най-старата и ...
Благодарствено писмо 10.1.2022 г. ... ми през 2015 г. възможност за обучение в ОНС "Доктор"!  Благодаря Ви за рецензиите, становищата, заключенията, критичните бележки и препоръките към изготвения от мен дисертационен труд!  За мен беше чест да бъда докторант в най-старата и ...
Индивидуално обучение 28.2.2019 г. ...     Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Избираеми дисциплини за първи курс 22.1.2024 г. ... първата година на обучение в специалност Бизнес администрация се изучават университетски задължителни дисциплини, съгласно учебния план. Избираеми дисциплини има в следващите семестри ...
Избираеми дисциплини за втори курс 22.1.2024 г. ... втората година от обучението по специалността има възможност да се изберат общо пет от изучаваните дисциплини - две във трети и три в четвърти семестър. Трети семестър:   Четвърти семестър:   Първи блок: 1. Информационни ...
Действащи докторанти 23.1.2024 г. ... програма Вид обучение Александър Николаев Ганчев Управление задочно (държавна поръчка) Ана Калинова Врачанска Социално управление задочно (държавна поръчка) Ана-Мария Венелинова ...
Самостоятелно обучение 11.8.2021 г. ... програми за самостоятелна форма на обучение: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)   Условия за ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... програми в редовна форма на обучение. Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли) Условия за кандидатстване За ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... .   За специалността Целта на обучението в специалност „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за културните индустрии, със ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... .   За специалността Целта на обучението в магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за работа във всички сектори на стопанството и организации, чийто бизнес се основава на ...
За нас 23.4.2023 г. ... собственост чрез наука и обучение, подготовка на кадри в областта, предоставяне на качествена експертиза за закрила на иновативните решения като интелектуалната собственост, техният технологичен трансфер за внедряването и производството им от предприятията. ...
Обучения за малки и средни предприятия 15.4.2019 г. ... СОИС в областта. Базов курс за обучение на МСП по интелектуална собственост на дигитална платформа IP Panorama  - мултимедиен продукт за интерактивно обучение на малки и средни предприятия - Изтегли Професионална информация по интелектуална ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 15.9.2022 г. ... на СОИС в областта. Базов курс за обучение на МСП по интелектуална собственост на дигитална платформа IP Panorama  - мултимедиен продукт за интерактивно обучение на малки и средни предприятия Професионална информация по интелектуална собственост ...
Стажантска програма Pan-European Seal 18.1.2023 г. ... от двата безплатни онлайн курса на обучение посочени по-долу и налични на сайта на Академията на СЕСИС (EUIPO’S Academy Learning Portal). За да преминат курса кандидатите трябва да се регистрират като ползвател на Pan-European seal. Нужен е сертификат от един от ...
Изследователски и образователни проекти 19.8.2022 г. ... стратегия на ЕС,2007, Патентно ведомство на Р България Обучение на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р България Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за ...
Докторанти 17.8.2022 г. ... повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК или сайта на УНСС ТУК.   "Доктор" е образователна и научна степен надграждаща магистърската степен. Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми: Организация и ...
Магистри 17.8.2022 г. ... повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК или сайта на УНСС ТУК.   Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или ...
Бакалаври 17.8.2022 г. ... повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК или сайта на УНСС ТУК.    Специалностите, по които можете да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две: 1.Специалност „Интелектуална собственост и ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... обучение - подаването на заявките е онлайн. Срокове за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране: Подаване на заявки – от 17.02.2020 г. до 24.04.2020 г.; Обявяване на основни данни – 27.04.2020 г.; Корекции в основните данни – до 05.05.2020 г.; Класиране ...
Международни мрежи за подкрепа на достъпа до учене през целия живот 17.2.2019 г. ... асоциация за обучение на възрастни (European Association for the Education of Adults) Уебсайт: https://eaea.org/ Контакти: https://eaea.org/about-us/contact-us/ Платформа за учене през целия живот (Lifelong Learning Platform) Уебсайт: http://lllplatform ...
Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство 30.1.2019 г. ... се поставя върху инвестиции в обучение, култура, както и върху местните работни места, околната среда и обектите за обществено ползване. Тези партньорства могат да окажат положително влияние върху пазара на труда, социалната и екологичната устойчивост и могат ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... на образование и професионално обучение; Секторни фондове; Местни власти; Работодатели и техните федерации / организации; Институти за знания / иновационни центрове. Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... от формално, базирано на уроци обучение до самостоятелно водено и електронно обучение. Местните власти са отговорни за формулирането на политики за образование на възрастните в съответните им региони. Най-често образованието за възрастни се осигурява от ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... агенция за професионално образование и обучение Уебсайт: https://www.navet.government.bg/ Контакти: https://www.navet.government.bg/bg/nachalo/za-napoo/kontakti/ Агенция по заетостта Уебсайт: https://www.az.government.bg/ Контакти: https://www.az.government ...
Система за управление на качеството 9.3.2021 г. ... на системата включва провеждането на обучение във всички степени и форми на висше и продължаващо образование; управление и поддържане на качеството на обучение, на академичния състав и на научноизследователската дейност в университета и в неговите основни и обслужващи звена. В ...
Защита на магистърска теза 28.2.2024 г. ... завършват своето обучение в ОКС „Магистър” с разработване и защита на магистърска теза. Подробни правила за разработване на магистърска теза, както и примерни теми за някои от магистърските програми са представени в прикачените файлове ...
Образователна и научна степен "Доктор" 9.1.2023 г. ... прекъснали. През 2019 г. в процес на обучение са 30 докторанти, от които 13 са в редовна форма на обучение или 43.3% от общия брой обучавани през тази година докторанти, което бележи тенденция на повишаване на техния дял спрямо предишните години. Успеваемостта на докторантите ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... , така и в дистанционна форма на обучение ...
Модул 3 - "История на България" 21.1.2020 г. ... да ползват учебници за средния курс на обучение, както и научни исторически изследвания и публикуван изворов материал.   Основна литература 1. Мутафчиева, В., К. Косев, Ст. Грънчаров, Хр. Матанов, И. Илиев, Асен Василев. История и цивилизация. ИК "Анубис", С., 2001 - ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... е най-съществената част от обучението в ОКС „Доктор“. Предвижда разработване на методическа инфраструктура на изследването, избор и прилагане на определена изследователска методика и методология, провеждане на научното изследване, обобщаване и представяне ...
Защита 22.12.2018 г. ... на дисертационния труд Обучението в ОКС „Доктор“ по специалност „Социология“ завършва с публична защита на дисертационния труд. До публична защита се допускат докторантите, които са изпълнили своя Индивидуален план за обучение. Положили са ...
Класиране 20.11.2018 г. ... участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на чуждия език, степента на ...
Правила 20.11.2018 г. ... за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите кандидатстват за участие в мобилност за обучение по програма ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... на конкурса и е съобразена с програмата за обучение по специалността „Счетоводство” в УНСС. До 30 ноември всяко училище заявява писмено до Оперативния съвет желанието си да организира училищния етап на конкурса, спазвайки регламента, като посочва и имената на методическите ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение, сем.1 16.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.10.2018  9.00-13.00 Управление на промените Л доц.д-р М.Кузманова 401   21.10.2018  9.00-12.15 Стратегии за интернационализация Л доц.д-р Цв.Стоянова 401   04.11 ...
Счетоводство и контрол - 3 сем.на обучение, семестър 1 10.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   14.10.2018 9.00-14.00 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   20.10.2018 9.00-14.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   21.10.2018 9.00-14 ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 1 13.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   03.11.2018  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 301   04.11.2018  9.00-13.00 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р ...
Счетоводство и контрол - Хасково, 4 сем. на обучение, сем. 3 29.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   06.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   07.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор У ас.д-р Я ...
Счетоводство и контрол - Хасково, 4 сем.на обучение (проф.бак.), сем.3 2.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   6.10.2018 от 11.00 ч. Управление на риска и вътрешен одит Л доц.д-р Е.Асенов 305   07.10.2018  9.00-12.15 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол - Хасково, 3 сем. на обучение, сем.3 26.9.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   06.10.2018  9.00-12.15 Анализ на фин.отчети на предпр. Л ас.д-р Я.Даскалов 504   07.10.2018  12.30-15.45 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол - Хасково, 3 сем. на обучение, сем.2 29.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   06.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   07.10.2018  09.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л ас.д-р Я ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... по-бързо немския език, макар самото обучение да беше изцяло на английски. Един от предметите включваше разрешаване на стратегически поставени задачи в симулационна платформа CRM. Друг се провеждаше под формата на дискусии, като материалът трябваше да бъде прочетен предварително ...
Срокове 29.9.2021 г. ... студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел „Студенти - магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж) ...
Документи и такси за записване на новоприети студенти 1.12.2023 г. ... новоприетите студенти в редовна форма на обучение;       –  УНСС, Център за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж)  се записват новоприетите студенти в дистанционна форма на обучение;    Представят се ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... (български или чуждестранни граждани) за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... или чуждестранни граждани) за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... и поднаправления Платено обучение Семестриална такса   РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ   1 Професионално направление „Икономика“ 629,00 лв. 1.1 Поднаправление „Икономика и ...
Правителство на Фландрия, Департамент „Труд и социална икономика“ (ДТСИ) 5.11.2018 г. ... по заетостта, професионалното обучение и ученето през целия живот в провинция Фландрия, Белгия. Департамент „Труд и социална икономика“ подкрепя активно и социалната икономика, като адресира нуждите на хората, които са изправени пред опасността да ...
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) 5.11.2018 г. ... е доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските стандарти.  Ние разполагаме с висококвалифициран екип от специалисти, готов да осигури съвременно, гъвкаво, продължаващо ...
Анализи и изследвания 30.1.2019 г. ... и дълбочинен анализ на нуждите от обучение на целевата група в национален и транснационален аспект: Доклад – България (англ. език) Доклад – Фландрия (англ. език) Обобщаващ доклад (бълг. език) Идентифициране, посещение, изследване и ...
За проекта 26.1.2019 г. ... адресиране на нуждите от гъвкаво обучение в различни форми на заетите от рискови групи като лицата над 54 г. и тези със средно и по-ниско образование, както и заетите в ключови за социално-икономическото развитие сектори; 3) подкрепа за въвеждането на иновативни ...
График за кандидатстване и класиране 25.1.2022 г. ... РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 1. Онлайн подаване на документи за допълнителен прием – от 25.01.2021 г. 2. Прием на документи на място в Център за прием на документи – от 25.01.2021 г ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... на редовната форма на обучение дава възможност за непосредствен контакт с висококвалифицирани преподаватели; предполага пълноценно използване на богатите библиотечни фондове и електронни ресурси на университета; осигурява постоянен ...
На вниманието на некласираните кандидат-студенти! 21.7.2018 г. ... да подадат заявление за платено обучение в желаното от тях направление/поднаправление, с изключение на специалност „Право“, от 23 до 25 юли (от понеделник до сряда), от 8 до 16.30 часа в Центъра за прием на документи на УНСС. Семестриалните такси за ...
Документи за записване на новоприети студенти - допълнителен прием 23.9.2020 г. ... и специалност (за платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Записването на новоприети студенти се извършва на място в УНСС – София. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти ...
Информация за сформирани целеви групи по проект BG05M2OP001-2.009-0012 4.6.2018 г. ... му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. За постигане на тази цел ще бъдат изпълнени следните дейности: обучение за развитие и усъвършенстване на трансверсални умения, предоставяне на възможности за осъществяване на научноизследователска ...
Акценти 2.2.2024 г. ... и корпоративните комуникации. В обучението взе участие и доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева, преподавател във ФСФ, координатор по меморандума за сътрудничество между УНСС и АДВИБ. След една седмица интензивно обучение на участниците в „JUNIOR IR CLASS ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... периода 07-11 май 2018 г. осъществих обмен с цел обучение в Автономния университет в гр. Лисабон, Португалия. Университетът се помещава в няколко административни сгради, като тази, предвидена за обучение е снабдена с модерни и практически зали от различен характер: радио и тв студио, библиотека, ...
ОКС БАКАЛАВЪР „Регионално развитие”- редовна форма 11.5.2018 г. ... и управление” в редовна форма на обучение в 4 годишен курс на обучение (8 семестъра). Регионално развитие е актуална, модерна, креативна и утвърждаваща се образователна и научна специалност за страните от Европйския съюз и  България. Целта на обучението по специалност ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... , РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ                  Преддипломният стаж е задължителна част от обучението на студентите, в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... студенти, като от тях близо сто са чуждестранни. Обучението се осъществява в два кампуса – във Вилнюс и в Клайпеда.  Предлагат се пет бакалавърски програми на английски език (само в кампус Вилнюс)  и 12 бакалавърски програми на литовски. Между УНСС и SMK е подписано ...
Национален конкурс "Млад икономист 2021" 8.3.2021 г. ... . За специалностите с чуждоезиково обучение (без специалност “Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се класират, ако отговарят на едно от следните условия: · успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, френски, немски, ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... медиация 1. Основното сертифициращо обучение за медиатори /сертифицирано обучение/ има продължителност 60 часа и се извършва по програма и график, неразделна част от настоящите Правила. 1.1. Обучението се провежда минимум в 6 /шест/ учебни дни по 10уч. часа на ден, като по изключение ...
Учебници 23.1.2023 г. ... следва класическото разбиране за обучение от теория към практика. Всяка от представените теми е допълнена с казуси, данни от актуални миграционни изследвания или биографични наративи. Учебникът е създаден с цел да обедини присъствените занятия и онлайн обучението чрез ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 7.10.2022 г. ... на УНСС или други висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест, като равнището на трудност предполага висока успеваемост. За завършилите бакалавърски специалности от направление „Икономика", изпитът включва ...
ОКС Магистър 20.6.2023 г. ... за професионализъм. Основната задача на обучението е да предостави знания и да формира практически умения за успешна професионална подготовка и реализация  в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Обучението в магистърската програма по ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 20.6.2023 г. ... на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   с    провеждане    на   държавен    ...
Текст а начална страница 21.2.2018 г. ... ще предоставя магистърски програми за обучение по интелектуална собственост, по които ще се осъществява дистанционно обучение. През 2013 г. като правоприемник на Центъра по интелектуална собственост е създаден Институт по интелектуална собственост и лидерство. През ...
Петя Петрова - Вроцлав, Полша 16.2.2018 г. ... . Едно от предизвикателствата през моето обучение, беше именно закодирано в Еразъм+ програмата. Имах удоволствието да бъда през летния семестър на 2016/2017 година в гр. Вроцлав, Полша като студент в Университета на Долна Силезия. Еразъм. Така се нарича състоянието на духа, което ...
Често задавани въпроси 2.3.2023 г. ... за професионално образование и обучение (Приложение 3). За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и цивилизация или география и икономика; За кандидат-студенти, чиято ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... в ОКС „магистър”  Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375 ч. и най-много 450ч. Защитата на ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... данни: https://dpa.bg КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА МЕДИАТОРИ в Център за правни изследвания към  УНСС Вижте обновената обучителна платформа по медиация: www.studymediation.com Изисквания ...
За Нас 6.2.2018 г. ... практиката чрез осигуряване на продължаващо обучение в областта на правото; да развива нови знания и умения, с което да се повиши потенциалът на съвременното познание в областта на правото; да подпомага   интегрирането  на   науката,   ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... (учебната практика) е задължителна част от обучението на студентите в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “Бакалавър”, “Магистър” и ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... . д-р Миланка Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... изпит в ОКС “бакалавър” Обучението на студентите в образователна степен „бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 8 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 240 ч. Държавният изпит се провежда съобразно ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 15.2.2023 г. ... Швейцария) могат да кандидатстват за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка срещу заплащане с разработен проект на дисертационен труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър” ...
Модул 3 - Български език и литература и история на България 9.1.2018 г. ... могат да ползват учебници за средния курс на обучение, както и научни исторически изследвания и публикуван изворов материал.   Основна литература 1. Мутафчиева, В., К. Косев, Ст. Грънчаров, Хр. Матанов, И. Илиев, Асен Василев. История и цивилизация. ИК "Анубис", С., 2001 - 2006. 2. ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... могат да ползват учебници за средния курс на обучение, както и научни исторически изследвания и публикуван изворов материал.   Основна литература 1. Мутафчиева, В., К. Косев, Ст. Грънчаров, Хр. Матанов, И. Илиев, Асен Василев. История и цивилизация. ИК "Анубис", С., 2001 - 2006. 2. ...
Русев 14.12.2017 г. ... . (в съавторство).5. Ръководство за обучение по демографска статистика. - София: Печатна база на ВИИ "К. Маркс", 1974. - 254 с.6. Смъртност на населението в България (1964 - 2000). - София: Медицина и физкултура, 1984. - 227 с. Научни студии, статии и доклади:1. ...
Мишев 20.6.2018 г. ... в различните видове и форми на обучение при повишаване на квалификацията им, С., ВИИ “К. Маркс”, 1983 (Член на авторския колектив). Мишев, Г. и колектив, Приложение на статистическите методи в управлението на качеството на продукцията, С., ВИИ “К. ...
Имамов 24.12.2017 г. ... за персонални микрокомпютри в обучението по статистика. //Прогресивни форми на организация на учебния процес и използуване на технически средства за обучение и електронноизчислителна техника: Научнопракт. конф. (София), 1989, с. 157-165.6. Компютрите в ...
Величкова 24.12.2017 г. ... курс: Учебник за дистанционно обучение. - София: УИ "Стопанство", 2006. - 288 с. (в съавторство).6. Статистика: Учебник за дистанционно обучение в магистърска степен. - София: ИСК при УНСС, 2002 (в съавторство).7. Статистически анализ на икономически временни редове ...
Редовно и дистанционно обучение 13.1.2023 г. ... – редовно или дистанционно обучение. Редовно обучение Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност 15 учебни седмици. Занятия се провеждат всяка седмица от семестъра по разписание. ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ 9.5.2023 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да се реализират на висше управленско равнище ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... Зам.-Ректор пообучението в ОКС Протокол № 13/26.03.2013 г.                              ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... и е съобразена с програмата за обучение по специалността „Счетоводство” в УНСС. До 30 ноември всяко училище заявява писмено до Оперативния съвет желанието си да организира училищния етап на конкурса, спазвайки регламента, като посочва и имената на ...
Обучение магистри 26.9.2017 г. ...    ...
АКРЕДИТАЦИЯ 13.9.2023 г. ... И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ (ФКООПО) (изм. със заповед № 6/18.12.2018 на Декана на ФПИС) Председател:    доц. д-р Мая Данаилова Микренска - Заместник-декан по  учебната работа при ФПИС  Членове:      ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2019/2020 г. 27.1.2020 г. ... обучение Срокове за записване Курс 1 11.02. - 14.02.2020 г. четвърти и пети курс 2 17.02 - 20.02.2020 г. трети курс 3 21.02 - 27.02.2020 г. втори курс 4 28.02 - 06.03.2020 г. първи курс   Дистанционно ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 г. 28.9.2023 г. ... допълнителен прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... да продължат своето професионално обучение по другите седем модула от ICAEW ACA qualification. Това им дава големи възможности за реализация като международно сертифицирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори. Завършилите специалността могат да придобият и ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... да продължат своето професионално обучение по другите седем модула от ICAEW ACA qualification. Това им дава големи възможности за реализация като международно сертифицирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори. Завършилите специалността могат да придобият и ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... ПРИЕМ за платено обучение и отделни незаети места, държавна поръчка, в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 27.9.2023 г. ... на катедра "Финанси", редовно и дистанционно обучение, през м. Март 2024 г., м. Юни 2024 г. и м. Октомври 2024 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. Специфичните цели са: - подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. Специфичните цели са: - подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в ...
Организационен Комитет 13.2.2021 г. ... Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса.    ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса. Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... придобитите от студентите знания и умения по време на обучението от катедра „Регионално развитие“ в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и  спазване на  Правилника за учебната дейност в УНСС. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Контролът за проверка и оценка на ...
За ЦСПИ 9.1.2024 г. ... извършва социологически и психологически изследвания, обучение и консултации с теоретичен и приложен характер в областта на икономическия и социалния живот, както и на разработването, прилагането и оценката на социални и икономически национални и европейски политики ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... г. ще се дипломира деветият випуск студенти.  Обучението по „Европейски бизнес и финанси“ подготвя успешни мениджъри в пан-европейската бизнес среда. В програмата се разглеждат финансови и бизнес теми на оперативно и стратегическо ниво. Завършилите програмата ще получат дипломи за ...
Финансови условия и документи 14.6.2017 г. ... семестър в УНСС – 1 800 лв. (платено обучение)/ 231 лв. (държавна поръчка- 10 места) Период на плащане: първа година на обучение м. септември/октомври Втори семестър в УНСС - 1 800 лв. (платено обучение)/ 231 лв. (държавна поръчка- 10 места) Период на плащане: първа година на ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... към кандидатите за обучение в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище; да владеят английски език писмено и говоримо. Кандидатите за ...
За програмата 14.6.2017 г. ... Великобритания. През 2016 г. завърши осмият випуск. Обучението по „Европейски бизнес и финанси“ подготвя успешни мениджъри в пан-европейската бизнес среда. В програмата се разглеждат финансови и бизнес теми на оперативно и стратегическо ниво. Завършилите програмата студенти получават българска ...
Форми на обучение 7.6.2017 г. ... ...
Банкова сметка на УНСС 16.5.2017 г. ... за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSDТитуляр: УНССВъв вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно ...
Такси за обучение 15.5.2017 г. ...    ...
Акредитация 21.2.2024 г. ... Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД), а именно: Факултетна комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК)   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Силвия Трифонова ...
Форми на обучение 14.7.2017 г. ... ...
Външни одити на УНСС от агенции, признати на международно ниво – IAEA 11.5.2017 г. ... (International Atomic Energy Agency – IAEA) за обучение в областта на ядрената сигурност. В УНСС функционира международна магистърска програма “Ядрена сигурност” (International Master‘s Degree Programme in Nuclear Security), одобрена и подкрепяна от International Nuclear Security ...
Курсове за придобиване на квалификационни кредити за учители, организирани от УНСС 3.7.2017 г. ... класна стая в чуждоезиковото обучение“ - на 20-21.05.2017 г. - „Проектно-ориентираното обучение по чужд език“ - 17-18.06.2017 г. - „Дидактика на многоезичието“ - 15-16.07.2017 г. - „Социалните медии и чуждоезиковото ...
ОКС Магистър 26.5.2023 г. ... , в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и дистанционна форма на обучение. Съвместно с катедра "МИО" катедра „Финанси” предлага обучение в магистърските ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационна степен “бакалавър” в специалност "Финанси" и"Финанси и ...
Новини 22.5.2017 г. ... програмата „Партньор в обучението“ (Partners in Learning), с международно признат профил на нашето образование по счетоводство, финанси и финансов контрол.   Студентите Сзичовска уточни, че в това издание на състезанието ...
Защита на магистърски тези през м. март 2024 г. за студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение и дистанционна форма на обучение ЦДО гр. София 7.2.2024 г. ... форма на обучение, ще се проведе присъствено на 25.03.2024 г. от 9.30 ч. в зала E-2099. 2. Защитата на магистърските тези за студентите от ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение ЦДО гр. София, ...
Обучение 24.4.2023 г. ... (1 г.) – редовно обучение, прием м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.: Всички студенти от спец. "Счетоводство" (1 г.), ще изучават следните дисциплини: I семестър (зимен)  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ФИНАНСОВОТО ...
Специалности 27.4.2023 г. ... и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2021/2022: 1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение) 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова ...
Учебна практика 19.9.2023 г. ... , редовна форма на обучение Указания за провеждане на учебната практика на студентите от специалност "Счетоводство" -  ОКС "Бакалавър" редовна форма на обучение за уч. 2023/2024 г. с отговорник - гл. ас. д-р Радка Методиева Андасарова, ...
Обучение 24.4.2023 г. ... , които се изучават в специалност "Счетоводство", 3-ти курс, V и VI семестър за академичната 2023/2024 г.:  V СЕМЕСТЪР (зимен)     ДАНЪЦИ И ДАНЪЧЕН ...
Специалности 2.10.2023 г. ... , редовна форма на обучение Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в ...
Обучение 6.6.2018 г. ... ...
Публикации 3.8.2017 г. ... Тодор Борисов, ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ СРЕД СТУДЕНТИТЕ ИЗУЧАВАЩИ ДИСЦИПЛИНАТА СТАТИСТИКА, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА, София, 07 ноември 2014 г., към ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКАЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ СРЕД СТУДЕНТИТЕ ИЗУЧАВАЩИ ДИСЦИПЛИНАТА СТАТИСТИКА, Тодор Борисов, София, 07 ноември 2014 г., към публикацията ( х.ас. Адриана Петрова)АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... на нови учебни планове и програми за обучение в бакалавърски и магистърски специалности. Предложения за теми за дипломни работи и участие в публичната им защита. Участие в учебния процес, чрез майсторски класове или други форми. Реализиране на съвместни изследователски и приложни ...
За ЦСПИ 15.3.2017 г. ... социологически и психологически изследвания, обучение и консултации с теоретичен и приложен характер в областта на икономическия и социалния живот, както и на разработването, прилагането и оценката на социални и икономически национални и европейски политики ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – Пловдив Във връзка с изпита по учебна дисциплина № 45 от учебния план на специалността, записана като „Практика преди дипломиране“, която носи четири кредита, съобщаваме следното: Изпитът ще се признава и оценява ...
Заседания на ФКООПО 1.3.2024 г. ... за оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) Председател: доц. д-р Светла Владимирова Цанкова Членове:       1. доц. д-р Николай Драгомиров ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 27.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   29.4.2017 г.   11.00-18.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504 30.4.2017 г. 9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   13.05.2017 г. 9.00-17.30 Финансиране ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (2-ри сем.) 2.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   26.03.2017 г. 8.00-15.45. Анализ на финансовите отчети на финансовите ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (4-ти сем.) 27.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   26.03.2017 г. 8.00-15.45 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Ст.Стоянов 504 08.04.2017 г. 9 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (3-ти сем.) 4.4.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   26.03.2017 г. 8.00-15.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф.д-р Сн.Башева 301   8.4.2017 г. 9.4.2017 г. 11.00-16.45 09.00-16.45 Контролинг системи Л проф.д-р О ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (2-ри сем.) 27.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   08.04.2017 г. 9.00-16.45 Сист.и контрол на данъци и соц.осиг. Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 504   09.04.2017 г. 9.00-16.45 Управленско счетоводство Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   13.05 ...
Счетоводство и контрол, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 4.4.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   26.03.2017 г. 8.00-15.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф.д-р Сн.Башева 301   8.4.2017 г. 9.4.2017 г. 11.00-16.45 09.00-16.45 Контролинг системи Л проф.д-р О ...
Счетоводство и контрол, 3 сем.на обучение (3-ти сем.) 27.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   26.03.2017 г. 8.00-15.45 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Ст.Стоянов 504 08.04.2017 г. 9.00-16 ...
Счетоводство и контрол, 2 сем.на обучение (2-ри сем.) 27.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   26.03.2017 г. 8.00-15.45 Анализ на фин.отчети на предпр. Л проф.д-р Ст.Стоянов 504 08.04.2017 г. 9.00-16 ...
Публични финанси, 4 сем.на обучение (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 15.00-18.50 Техника на данъчното облагане Л х.проф.д.ик.н.В.Стоянов 306   25.03.2017 г. 11.00-14.50 Методология на бюджетното планиране Л проф.д-р Р.Брусарски 306   25.03.2017 г ...
Публични финанси, 3 сем.на обучение (3-ти сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 15.00-18.50 Техника на данъчното облагане Л х.проф.д.ик.н.В.Стоянов 306   25.03.2017 г. 11.00-14.50 Методология на бюджетното планиране Л проф.д-р Р.Брусарски 306   25.03.2017 г ...
Бизнес администрация, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на корпоративен имидж Л доц.д-р Н.Миронова 504   27.05.2017 г. 9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 504   28.05.2017 г. 9 ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   19.03.2017 г. 9.00-12.50 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401   01.04.2017 г. 13.15-17.05 Управление на разходите Л проф.д.н.М.Ламбовска 504   01.04.2017 г. 9.00-12 ...
Бизнес администрация, 2 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на корпоративния имидж Л доц.д-р Н.Миронова 504   21.05.2017 г. 9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 504   27.05.2017 г. 9.00-16.45 Управленско ...
Акредитация 18.2.2020 г. ... комисия за оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) Председател:  Председател: доц. д-р Светла Владимирова Цанкова Членове:       1. доц. д-р Еленита Кирилова ...
Акценти 6.12.2023 г. ... Николов   2015 Втори семинар-обучение на тема "Оценка на вземанията за целите на апорта" Лектори Г-н Б. Костов Г-жа Вили Касърова   2015 Публична лекция пред студенти относно квалификациите на АССА   Г-жа Михаела Робу - регионален ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. 5. През 2017 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  16 292 794 лв. или 99,37 % от планираните. Получените собствени  приходи от такси за обучение, ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В.ПАВЛОВА 403 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО Проф. СН. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 4-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 АНАЛИЗ НА ФИН.ОТЧ.НА НЕФИН.ПР. Доц. Р.ИВАНОВА 403 28.01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 3-ти семестър 3.2.2017 г. ... .02.2017 11 - 13 Контрол в капиталовия пазар Доц. Е. АСЕНОВ 301 29.01.2017 11 - 13 Контролинг системи Проф. О. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 2-ри семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 1-ви семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 МАКРОИКОНОМИКА Проф. СT. СТАТЕВ 301 22.01.2017 11 - 13 МАКРОИКОНОМИКА Ас. Д. ...
Магистри, специалност 'Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 АФП Проф. СТ. СТОЯНОВ 306 28.01.2017 9 - 11 КОЛИЧ.МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗН. Проф. В ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 2-ри семестър 3.2.2017 г. ... .02.2017 11 - 13 Контрол в капиталовия пазар Доц. Е. АСЕНОВ 301 29.01.2017 11 - 13 Контролинг системи Проф. О. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 2 сем.на обучение, 2-ри семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 КОЛИЧ.МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗН. Проф. В.ПАВЛОВА 403 22.01.2017 9 - 11 АФП Проф. СТ. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 2 сем.на обучение, 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .02.2017 11 - 13 Контрол в капиталовия пазар Доц. Е. АСЕНОВ 301 29.01.2017 11 - 13 Контролинг системи Проф. О. ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 4 сем.на обучение, 4-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 13 - 14 Бюджетно счетоводство Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 21.01.2017 11 - 13 Метод-я на бюдж. планиране Проф. ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 4 сем.на обучение, 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Анализ "Разходи-Ползи" Проф. Р. БРУСАРСКИ 406 29.01.2017 9 - 11 АПП Доц. АЛ ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 3 сем.на обучение, 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 13 - 14 Бюджетно счетоводство Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 21.01.2017 11 - 13 Метод-я на бюдж. планиране Проф. ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 3 сем.на обучение, 2-ри семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Анализ "Разходи-Ползи" Проф. Р. БРУСАРСКИ 406 29.01.2017 9 - 11 АПП Доц. АЛ ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Аутсоринг и субконтракторство Проф. М.ХАРИЗАНОВА 505 29.01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 3 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .02.2017 9 - 11 БЮДЖЕТ.УПРАВЛ.НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Проф. М.ЛАМБОВСКА 306 22.01.2017 9 - 11 Стратегии за ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 2 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Аутсоринг и субконтракторство Проф. М.ХАРИЗАНОВА 505 29.01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц ...
Кандидат-студенти 13.7.2023 г. ... комуникации” предлага обучение в бакалавърски, магистърски и докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА” Бакалаври: специалност „МЕДИЯ ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 4-ти сем. 21.11.2016 г. ... семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 4 - ти сем. (зимен) Анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия Л доц. д-р Р.Иванова 15.10.2016 09 ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10.2016 09.00 - 16 ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т.Атанасова-Дренска  22.10.- 23.10 ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. (зимен) Микроикономика Л доц. д-р Л.Йотова 29.10.2016 09.00 - 16.45 504 Търговско ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф. д-р ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10.2016 09.00 - 16 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т.Атанасова-Дренска  22.10.- 23.10.2016 09 ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... семестъра на обучение - 1 сем. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16 ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф. д-р ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 1 сем. 30.11.2016 г. ... и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. - зимен Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10.2016 09.00 - 16 ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. (зимен) Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф. д-р Д.Фесчиян 22.10.- 23.10.2016 09.00 - 16 ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т.Атанасова-Дренска  22.10.- 23.10.2016 09.00 - 16 ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 4-ти сем. 30.10.2016 г. ... център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  4 - ти ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  2 - ри ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти ...
Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър Стратегии за интернационализация Л доц. д-р Цв. Стоянова 04.12.2016 09.00 - 14 ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър              Управление на проекти Л проф. д-р М ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник ръководител на катедра “Икономикс” Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... и е съобразена с програмата за обучение по специалността „Счетоводство” в УНСС. До 30 ноември всяко училище заявява писмено до Оперативния съвет желанието си да организира училищния етап на конкурса, спазвайки регламента, като посочва и имената на ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 8.7.2022 г. ... в допълнително практическо обучение в реална работна среда; да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и ...
ОНС Д О К Т О Р 21.6.2021 г. ... "Доктор" В тази степен се извършва обучение на докторанти по държавна поръчка (редовна и задочна форма на обучение) и на самостоятелна подготовка.      Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и ...
Допълнителен прием - септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... места държавна поръчка Брой места платено обучение Икономика 4 5 Счетоводство и контрол 3 5 Бизнес ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... прием е за платено обучение и за отделни незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... платено обучение и за отделни незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... поръчка  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 1. Професионално направление „Икономика“ 63 1.1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ 10 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", редовно обучение 11.2.2024 г. ... на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на ...
Учебен план МП "Бизнес психология и социология" 2.8.2023 г. ... Thesis За студенти, записани за обучение през месец септември/октомври: първа сесия: юни/юли втора сесия: септември/октомври трета сесия: февруари/март За студенти, записани за обучение през месец януари/февруари: първа сесия: февруари/март втора сесия: ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... .unwe.bg/   ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Обучението в специалност “Бизнес психология и социология” осигурява на студентите-магистри специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк ...
Учебен план МП “Социални изследвания, анализи и проекти” 2.8.2023 г. ... Thesis За студенти, записани за обучение през месец септември/октомври: първа сесия: юни/юли втора сесия: септември/октомври трета сесия: февруари/март За студенти, записани за обучение през месец януари/февруари: първа сесия: февруари/март втора сесия: ...
Семинар 18 април 2016 9.10.2017 г. ... за докторантите (независимо от формата на обучение) и за хоноруваните; -         Да се проучи готовността на докторантите (независимо от формата на обучение) за изнасяне на семинарни занятия по определени теми и/или дисциплини; и евентуално ...
Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС 15.4.2016 г. ... на трудовите им права. Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово- правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското ...
ОКС Бакалаври 30.1.2018 г. ... обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на  политологията ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... . д-р Миланка Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. Политическите ...
Учебни дисциплини 31.3.2016 г. ... от тях в определена насока. В целия курс на обучение всяка тема се илюстрира чрез примери, които трябва да бъдат използвани от студентите за решаване на индивидуалното им задание. По време на обучението, студентите ще трябва да разработят няколко курсови работи. В края на курса всеки ...
Международни комуникации 16.4.2016 г. ... явява естествено продължение на обучението на бакалаврите със специализации „Медии и журналистика”, „Медия икономика”, „Международни отношения“, „Европеистика”, „Политология”, „МИО”, като остава ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... отпусната бройка – платено обучение; -          Получилите степента „бакалавър“ в друго акредитирано ВУ или направление в УНСС могат да кандидатстват само за платено обучение. Магистърската програма е ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... отпусната бройка – платено обучение; получилите степента „бакалавър“ в друго акредитирано ВУ могат да кандидатстват само за платено обучение). Магистърската програма е разработена съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър“. ...
Магистърска програма “Търговия" 2.5.2023 г. ... на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ три семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички професионални направления в ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 2.5.2023 г. ... вериги”, дистанционно обучение (два семестъра), е насочена към завършилите ОКС „бакалавър“ във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от ...
Специалност "Икономика на търговията" 2.5.2023 г. ... степен, могат да продължат обучението си и в ОКС „магистър“, специалност „Търговия“, редовно обучение, два семестъра и "Управление на търговски вериги", дистанционно обучение, два семестъра. Дълбоките традиции, богатият опит в ...
Обучение 24.6.2022 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ... Конкурентност и качество на обучението в професионално направление Политически науки в УНСС. НИД 21.03-6/2005. Ръководител: А. Гочев. Участници: Е. Василева.   (2008) Партньорство за европейска интеграция на Балканите. УНСС-ИСК. Участници: Д. Динков ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... специализираното професионално обучение - специалност Международни отношения, по Учебен план, отразяващ богатото наследство на Свободния университет в подготовката на български кадри за нуждите на страната и четиридесетилетната традиция на преподаването и ...
Европеистика 6.8.2018 г. ... план и интензивното езиково обучение има за цел да гарантира знания, умения и компетенции, свързани с познаване на политическото, икономическо, социо-културно разнообразие на обединена Европа със съхраняването и развитието на културната идентичност и ...
Минимуми 22.3.2016 г. ... процеса на обучение всеки докторант трябва да покрие набор от докторантски минимуми, които са в две категории - задължителни и избирами. Повече информация: Политология (Международни отношения и външна политика) Световно стопанство и ...
Докторска степен 5.6.2020 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в научна и образователна степен доктор по научна специалност Политология /Международни отношения и външна политика/ Докторантската  програма на Катедрата е сред  най-предпочитаните в УНСС. Докторанти и ...
Начало 10.3.2016 г. ... лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... след завършването на семестриалното обучение 2. Редовна поправителна, която се провежда до шест месеца след семестриалното обучение, 3. Заключителна поправителна, която се провежда до една година след семестриалното обучение. Изборът на тема за разработване на магистърска ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за по-нататъшната практическа реализация на дипломантите в областта на транспорта. Всеки студент самостоятелно се ориентира към конкретна ...
Четвърти курс 26.1.2024 г. ... на спорове" линк към програма за обучение по "Медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове" www.studymediation.com конспект "Административноправен статут на гражданите и организациите" конспект "Данъчно право" конспект "Европейско право в областта на обществените ...
Конспекти за студенти от икономически специалности 15.2.2022 г. ... "Публична администрация", редовно обучение, 4-ти курс Конспект "Дипломатическо и консулско право" - ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... периодично да организира обучение на служителите на УНСС, за да придобият етическа компетентност – убеденост за необходимостта от етическите стандарти и умения да ги съблюдават в работата си.     Председател на Комисия за академична етика на ...
Акредитация 10.1.2024 г. ... като основни организационни форми на обучение са преосмислени и се реализират чрез съвместна активна дейност на преподаватели и студенти. • Прилагат се съвременни методи на преподаване като решаване на казуси, разработване на проекти, групови дискусии. • В ...
За нас 19.5.2020 г. ... звено за практическо обучение към Междууниверситетския център за развитие на кариерата е създадено с решение на РС № 20/30.06.2015 г.  и решение на АС № 4/08.07.2015 г. Основните цели на звеното са: 1.Подпомагане подобряването на качеството на образование, чрез ...
Студентски практики 2013-2015 г. 20.2.2016 г. ... удостоверения за успешно проведено практическо обучение: За приключилите студенти през месец август и месец септември 2013 г. – на 22.01.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в зала 2006; За приключилите студенти през месец октомври и месец ноември ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... се развие свободата на научните изследвания и обучението на студентите и да се утвърждава положителен имидж на Университета сред академичните среди и обществеността в страната и чужбина. Етичният кодекс продължава традициите и свободите, заложени от бележитите предшественици – ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС Протокол № 1/21.12.2015 г ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и подобряване на качеството на студентските стажове и практики. - Създаване на дългосрочни образователни общности със средни училища. Въвеждане на гъвкави, иновативни подходи за обучение и методи за преподаване за ...
Класиране 22.2.2016 г. ... в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът. За специалности и ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... за магистърска степен за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна. За кандидатите от страните членки на Европейския съюз – документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р.България Таксата за кандидатстудентския изпит за София и за Пловдив е в ...
График за прием 23.2.2016 г. ... ПРИЕМ за дистанционна и редовна форма на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА     Кандидат-магистърски прием януари 2016 г. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 07.01.2016 г. до 11.01.2015 г. Прием на документи за хартиена сесия – от 07.12 ...
Специалности 19.2.2016 г. ... УЧЕБНАТА 2016 - 2017 ГОДИНА, РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ *Окончателното определяне на магистърските специалности и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на Академичния съвет до 15 юли 2016 г. № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... В УНСС СЕ ПРЕДЛАГАТ В ДВЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА       Същност и предимства на редовната форма на обучение: Класическа форма на обучение със задължителни присъствени занятия през седмицата. Обучението е само в гр. София в модерни и ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно- квалификационна степен „магистър“ български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно- квалификационна степен ...
Erasmus Student Network 19.8.2022 г. ... на програмите за мобилност с цел обучение и стаж. STORY също допирнася за създаването и функционирането на платформата ErasmusIntern.org, като цели да свърже компаниите, предлагащи стаж, и студентите и младите специалисти, които търсят такава възможност в чужбина. - ...
Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ 10.5.2023 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ подготвя висококвалифицирани професионалисти, които притежават задълбочени знания и умения да се реализират на висше управленско равнище в областта на рекламния мениджмънт ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... , неотклонно спазвайки няколко принципа: 1. Обучение с практическа ориентация Обучението в магистърските програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е със силна практическа насоченост - успешни мениджъри и специалисти в областта на маркетинга, рекламата, ...
Ден на отворените врати в УНСС - 26.11.2015 г. 1.12.2015 г. ... запознати с условията за кандидатстване и обучение в УНСС. Желаещите могат да разгледат университета и да положат пробен кандидат-студентски изпит ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... и световно стопанство (УНСС). (2) За обучение в ОНС „доктор“ могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани. (3) Българските граждани могат да кандидатстват за обучение по реда на глава втора и глава четвърта. (4) Граждани на държави – членки на ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... на конкурса и е съобразена с програмата за обучение по специалността „Счетоводство” в УНСС. До 30 ноември всяко училище заявява писмено до Оперативния съвет желанието си да организира училищния етап на конкурса, спазвайки регламента, като посочва и имената на методическите ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС ...
Редовни изпити и класирания 6.2.2024 г. ... .bg Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Адрес: Хасково, бул. "България" 168 Работно време: Понеделник-Петък от 9.00 ч. до 16.00 ч ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 6.2.2024 г. ... на професиите за професионално образование и обучение (Приложение 3). За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и цивилизация или география и икономика; За кандидат-студенти, ...
Специалности 12.7.2018 г. ... и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ...
Специалности 11.7.2017 г. ... и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Учебна практика 12.7.2018 г. ... в четвърти курс на обучение задължително провеждат преддипломен студентски стаж. Можете да се запознаете подробно с указанията за него в приложения документ "Указания за провеждане на преддипломен студентски стаж". НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ за учебната 2018/2019 г. Учебна ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... , които са действащи. Някои общи положения за обучението в ОКС „бакалавър” и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 29.2.2024 г. ... базовият норматив за издръжка на обучението на един учащ  на 719 лв. Средно претегленият норматив е увеличен от 2084 лв. за 2023 г. на 2113 лв. за 2024 г. Увеличението е с 10,13 % спрямо предходната година. Средно претегленият брой учащи намалява както следва - от ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... име, презиме и фамилия; курс на обучение; специалност или професионално направление/поднаправление.               След проведено обсъждане на номинациите, Комисията по ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти сем. (зимен) Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16 ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... център за дистанционно обучение -Хасково 28.05.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г. Прием 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - специалност Финанси със специализация "Публични ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... център за дистанционно обучение -Хасково 24.06.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г. Прием 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 3 семестъра 2 - ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... център за дистанционно обучение -Хасково 14.01.2016 г. Разписание на занятията за зимен семестър на 2015/2016г. Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 семестъра 1 - ви семестър ...
Докторантурата 2.8.2023 г. ... план Обучението в ОКС Доктор по научна специалност Социология се извършва съгласно ЗВО и ЗАРПС, както и съгласно Правилника за учебната дейност на УНСС. Докторантите във всички форми на обучение се обучават по Учебен план, одобрен от КС на катедра ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... , директно общуване и лесно обучение, ще доведат до децентрализация на терористичната заплаха“[8].   Всичко казано по-горе (тук ние цитираме маркираното във встъпителното резюме, което е детайлно развито и обосновано в основния текст на доклада) ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... етика и растеж. Форма на обучение и продължителност: редовно обучение, 4 години, осем семестъра. Форма на прием: приемен изпит. Форма на завършване (дипломиране): държавен изпит. Бакалавърският план по „Политическа икономия” ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... форма на обучение Срокове за записване Курс 12.02 - 15.02.2018 г. четвърти и пети 16.02 - 21.02.2018 г. трети 22.02 - 27.02.2018 г. втори 28.02 - 06.03.2018 г ...
Защитили PhD 22.12.2022 г. ... на резултати от неформално обучение доц.д-р Деница Горчилова 2015 Ради Куртев Роля на неправителствения сектор при прилагането на европейски образователни политики доц.д-р Деница Горчилова 2015 Ралица ...
Докторанти 29.1.2021 г. ... на обучение Доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация) Редовно, задочно, на самостоятелна ...
Магистри 11.6.2023 г. ... .unwe.bg/ Специалност Форма на обучение Продължи-телност Публична администрация Редовна 1 год. Публична администрация (Държавна администрация) Дистанционна 1,5 год. Публична администрация (Здравен ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... се предлага в редовна форма с четиригодишно обучение. Програмата акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организациите от публичния сектор. На основата на интердисциплинарния подход се изучават дисциплини от направленията икономика, управление, ...
Докторанти 3.4.2023 г. ... Докторанти в процес на обучение: Докторант Тема Научен ръководител Спасимира  Давидова Интегриране на политики за кариерно развитие на младите хора доц. д-р Деница Горчилова Александрина Белотелева Дигитализация на ...
Бакалаври 31.1.2024 г. ... на студенти в редовно и задочно/ дистанционно обучение по специалност „Публична администрация“ е през учебната 1997/1998 г. През последното десетилетие ежегодно в бакалавърска степен се приемат около 150 студенти в редовна форма на обучение. От учебната 2017/2018 ...
История 6.11.2019 г. ... първите български университети, които предлагат обучение за администриране и управление на териториалните органи веднага след 1989 г. В създадената специалност „Управление на териториални системи“ студентите се подготвят за работа в специализирани звена на териториалната администрация ...
СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/ КЪМ КАТЕДРА “ЛОГИСТИКА” 21.9.2023 г. ... ДОКТОРАНТ ВИД ДОКТОРАНТУРА СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАТУС             Цветомир Георгиев Стоянов Задочна 03.2005 - 03.2012 Организация на физическата ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... , като в разработения учебен план е балансирано обучението свързано с повишаване и задълбочаване на общата икономическа подготовка (чрез фундаментални дисциплини) и специалната подготовка (чрез специализирани дисциплини). Докторантите се насочват и към изследване на актуални проблеми на ...
Магистър 27.1.2023 г. ... по логистика в образователно-квалификационна степен „Магистър” УНСС е предназначено да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката в резултат на непрекъснатото осъзнаване на стратегическото ...
Специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.6.2021 г. ...        Обучението по специалността е в редовна форма с продължителност 1,5 години (3 семестъра) и е предназначено за завършилите бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... СОЦИОЛОГИЯ BACHELOR OF SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   4 години (8 семестъра) 4 years (8 semesters) 2670 часа, 2670 hours Валиден ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... and humanities Форма на обучение Form of Study Редовна Regular Продължителност на обучението Duration of Study 4 години (8 семестъра), 2670 ч. 4 years (8 semesters), 2670 h. Форма на завършване Tape of Final Exam Държавен ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... OF SOCIOLOGY Форма на обучение: Form of Education   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението: Duration of Study   4 години (8 семестъра)/ 2790 часа, 4 years (8 semesters)/2790hours Валиден от: Valid as ...
Учебен план Икономическа социология "стар" 10.2.2016 г. ... SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   4 години (8 семестъра) 4 years (8 semesters) 2730 часа, 2730 hours Валиден ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... НА ОБУЧЕНИЕТО Специалност Degree Programme 3.8.18.Икономическа социология и психология 3.8.18.Еconomic sociology and psychology Специализация Specialization     Образователно-квалификационна ...
Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов" 10.2.2016 г. ... OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   4 години (8 семестъра) 4 years (8 semesters) 2745 часа, 2745 hours Валиден ...
График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър" 29.1.2015 г. ... студентите от ОКС "бакалавър" дистанционно обучение    на студентите II и III курс съгласно Решение на РС № 28/22.10.2014 г. (дипломите се връщат лично срещу подпис на студента в приемното време на ЦДО – от 9.00-12.00 и от 13.30-14.30 часа) II-ри курс – от 1-5.XII.2014 г. вкл ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... , приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 ...
Регионален център за дистанционно обучение - гр. Хасково 6.10.2022 г. ... 6300 Хасково, бул."България" 168 Работно време: от 08:30 до 16:30ч. УЧЕБЕН ОТДЕЛ                         Олга Георгиева +359 38 623 354 [email protected]    Елица Сиракова-Данева  ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... форма на обучение е въведена в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE е разработена първата българска университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната ...
ЗИМНА СЕСИЯ 2023/2024 г. 7.1.2024 г. ... часове, зали и др. Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Комуникационен мениджмънт 2 семестъра на обучение ...
График ЛЕТЕН семестър 2023/2024 г. 22.1.2024 г. ... , зали и др.  Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация със спец. "Соц. отговорност" 4 сем. след проф. бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Комуникационен мениджмънт 2 семестъра на ...
Такси за обучение 21.9.2023 г. ... такси за обучение срещу заплащане –  в ОКС „магистър“, дистанционна форма на обучение, 2023/2024 г. Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър" специалност           ...
Бакалаври 8.9.2017 г. ... на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. Техният хорариум съответства на 30% от този за редовна форма на обучение ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 21.9.2023 г. ... такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите през учебната 2023 - 2024 г., Държавна поръчка Направления: Дистанционно специалност: "Икономика", "Счеотоводство и контрол" - ДО, Хасково        ...
График на учебния процес 22.1.2024 г. ... редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО – Хасково 06.01.2024 20.01.2024 2 седмици Зимна поправителна сесия 21.01.2024 28.01.2024 1 седмици Зимна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 21 ...
Регионален център за дистанционно обучение 21.4.2023 г. ... център за дистанционно обучение  (РЦДО) - Хасково е звено на Университета за национално и световно стопанство. В РЦДО – Хасково през 2008 година за първи път в страната по пилотен проект на Министерството на образованието, науката и младежта в ...
Обучение 9.4.2020 г. ... съюз. Целта на обучението е свързана със стремежа да се подготвят компетентни, висококвалифицирани, мотивирани лидери и специалисти, способни да предлагат адекватни решения на ключови проблеми и въпроси в обществото. Специалността има ...
Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс 29.1.2018 г. ... за дистанционно обучение – гр. Пловдив за учебната 2015/ 2016 година Професионално направление: Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: ...
Знания и умения за бъдещето – сигурност, професионална кариера и по-добри позиции на пазара на труда” 22.11.2020 г. ... на образование, доставчици на обучение, както и фирми и синдикати за учене през целия живот и насоки, за да помогне на хората да направят своя избор по отношение на кариерата, както и като образование и обучение. The project aims to support cooperation ...
Проекти 17.4.2023 г. ... за развитие на МВнР "Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари" (05.06.2019 - 20.12.2019)   2018 Програма ...
На 15 септември ще бъде открита новата учебна година 15.9.2014 г. ... бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Разписание- Регионално развитие- 3 курс бакалаври 6.2.2018 г. ... за дистанционно обучение- гр. Пловдив за учебната 2017/ 2018 година   Професионално направление: Администрация и управление Специалност: Регионално развитие 3 курс Степен на обучение: ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... обучение Срокове за записване Курс 1 13.02. - 17.02.2017 г. четвърти и пети курс  2 20.02 - 23.02.2017 г. трети курс 3 24.02 - 01.03.2017 г. втори курс 4 02.03 - 08.03.2017 г. първи курс     Дистанционно обучение За записване и ...
Партньори на УНСС в България 22.1.2024 г. ... за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО)Институт на вътрешните одитори в България Институт на дипломираните експерт-счетоводители в БългарияИнститут по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ (ИЕЕС) - БАНИнститут по ...
Магистърска програма "Икономика на съобщенията" 29.6.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърска теза Теми за магистърска теза Дати и ...
Многостранни проекти 15.12.2014 г. ... е върху осигуряването на иновационно обучение по предприемачество на членовете на широк кръг от заинтересовани страни на регионално и местно равнище, със специален акцент върху адресиране нуждите на местните обществени и доброволчески организации, които се стремят да ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Икономика на съобщенията" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
Учебни дисциплини 30.3.2016 г. ... в определена насока. В целия курс на обучение всяка тема се илюстрира чрез примери, които трябва да бъдат използвани от студентите за решаване на индивидуалното им задание. По време на обучението, студентите ще трябва да разработят няколко курсови работи. В края на курса всеки ...
График за записване в трети курс след класиране по специалности 18.8.2022 г. ... на място в УНСС!  За редовно обучение № Направление/поднаправление ден/месец     1. Направление „Политически науки“, поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, поднаправление „Икономика с ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... „Икономика с чуждоезиково обучение“ - и по чуждия  език, с който са приети. 3.2. При класирането приоритет има посочената от студента последователност на шифрите на специалностите в съответното направление/поднаправление. 3.3. Ако броят на студентите, ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... и умения и в този смисъл професионално обучение или натрупан професионален опит в дадена област. В настоящото изследване кариерното развитие се разбира, според концепцията, залегнала в Закона за народната просвета, като процес на усъвършенстване на компетентности при последователно ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... изследвания и базираното върху тях обучение на ръководни кадри не могат да бъдат поставяни, осмисляни и решавани надеждно сложните въпроси на икономическия и социален просперитет. Тази наука ”не е в зимен сън” в страните с развити демокрации – нейните професионалисти постоянно ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... , както и цялата необходима документация за обучението, да осигури преподаване на високо ниво. В специалността „Политическа икономия” на УНСС вече се обучават 90 студенти – в трети и четвърти курс, а през тази учебна година ще се дипломира първият випуск. Заедно с това катедрата вече е ...
Документи се приемат: 27.11.2014 г. ... за кандидатстване в редовно и дистанционно обучение в УНСС-София можете да подавате и в Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) - по градове в бюрата, упълномощени от УНСС. ВАЖНО!!! Приемът на кандидатстудентски документи за предварителните и ...
Какви са възможностите за продължаване на обучението? 15.3.2014 г. ... степен, могат да продължат успешно своето обучение в предлаганите от катедра "Информационни технологии и комуникации" магистърски програми. Мегистърските програми дават възможност за повишаване на знанията и получаване на нови в модрени области като ERP системи, Бизнес ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика и комуникации" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" 12.3.2014 г. ... технологии за бизнес анализи? Обучението по магистърската програма "Бизнес информатика", специализация "Информационни технологии за бизнес анализи", дава теоретични знания и практическа подготовка за провеждане на бизнес анализи и предлагане на бизнес ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със специализация 'Информационни технологии за бизнес анализи"" 13.11.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърска теза Теми за дипломен проект Дати и ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" 13.11.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърски тези Теми за магистърски тези Дати и ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 16.1.2024 г. ... на І-ви семестър за магистри със срок на обучение 2 семестъра и края на ІІ-ри семестър за магистри със срок на обучение 3 семестъра Студентът избира подходяща за разработване и принадлежаща към логистичната проблематика тема на дипломната работа. Темата може да бъде избрана от ...
доктор 15.1.2015 г. ... университет в България, който предлага обучение в ОНС „доктор“ в областта на логистиката  (докторска програма „Икономика и управление (Стопанска логистика)“ в лицето на обучаващото си звено – катедра „Стопанска логистика“, което прави специалността уникална за страната. ...
РП2: Изследователска дейност и обучение 21.8.2015 г. ... първи отчетен период Съвместни дейности за обучение - първи отчетен период Монографии и научни статии публикувани през първи отчетен период Библиография - втори отчетен период Съвместни дейности за обучение - втори отчетен период Монографии и научни статии публикувани през втори ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 4.12.2013 г. ... на докторанти иноватори, визионери, таргет - анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /2007-2013/ КРАТКО ОПИСАНИЕ Проектът е разработен ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... . BG051PO001-3.3.06-0032 Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения проф. д.ик.н. Станка Тонкова Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране 19.03.2012 19.12.2014 3 ...
Записване 28.3.2015 г. ... за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение -  дистанционна град Пловдив Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: BG03BNBG 9661 3100 1746 ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... г. / ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:BG03 BNBG 9661 3100 1746 01Банка: БНБТитуляр: УНССЗадължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТВъв вносната бележка за "задължено ...
Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс 9.7.2016 г. ... за дистанционно обучение – гр. Пловдив за учебната 2015/ 2016 година Професионално направление: Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: Бакалавър   Курс: 3 Семестър ...
Образователни проекти 28.11.2013 г. ... ,  дистанционното обучение, подобряване на системата за управление в университета, разработка на учебни програми съответстващи на потребностите на пазара на труда, както и професионалното развитие на академичния състав. Одобрените проекти се ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,  за учебната 2017 - 2018 г. (в лева) Семестриални такси за ...
Информационно табло 5.10.2019 г. ... в дистанционна форма на обучение 1, Потребителско име - факултетен номер Парола- първите шест цифри от ЕГН 2, След като студентът влезе в системата "m-learning", задължително трябва да попълни имейла си и града по местоживеене в личния си профил з, ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... МОДЕРНАТА, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ИЗБЕРЕТЕ ЕКИПА ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... център за дистанционно обучение в гр. Пловдив е създаден през 2010 г. и обучава студенти в образователно–квалификационна степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... ОБУЧЕНИЕ - ГР. ПЛОВДИВ №   Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1. Зимен семестър 16.09.2013 г. 28.12.2013 г. 15 седмици 2. Зимна ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... по специалността в ОКС бакалавър е в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра) и цели да подготви кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: управлението на материалните и свързаните с тях информационни, финансови ...
Начало 26.7.2018 г. ... Обучение Бъдещи студенти Информационно ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... студенти от четирисеместриално обучение, след втори семестър. Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит  се подават он-лайн от 16 до 19 септември 2013 г. До извънредната сесия да се ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” между УНСС и университета ...
Проект „Студентски практики“ 12.11.2015 г. ... за успешно проведено практическо обучение: За приключилите студенти през месец август и месец септември 2013 г. – на 22.01.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в зала 2006; За приключилите студенти през месец октомври и месец ноември 2013 г. – на 23.01.2014 ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... УНСС стартира двумесечен курс за обучение за работа с полиграф (детектор на лъжата), с който сe постави началото на първото полиграфско училище в Европа. Курсистите са от цял свят, включително от Англия, Нова Зеландия, Южна Корея. В него се обучават и българи, ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... „Икономика с чуждоезиково обучение“ 07/09 2. Поднаправление “Икономика  и управление с преподаване на английски език“ 08/09 3. Направление „Администрация и ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... „Икономика с чуждоезиково обучение“ - и по чуждия  език, с който са приети. 3.2. При класирането приоритет има посочената от студента последователност на шифрите на специалностите в съответното направление/поднаправление. 3.3. Ако броят на студентите, ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 16.6.2022 г. ... правила 1.1.    Обучението на студентите в ОКС „магистър“ завършва с подготовка и защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план се определят 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375 часа и най-много 450 часа ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... форма на обучение е резултат от промяна в представите за съвременното обучение: Развитието на нова образователна култура, която подържа постоянен достъп до обучението и квалификацията на всеки желаещ;  Отхвърляне на множеството бариери, свързани с времето ...
Учебна практика 9.5.2023 г. ... . В началото на 6-ти семестър от обучението на студентите от специалността, се изготвя списък с желаещите да проведат практиката си в НСИ, в който се включват: име и фамилия на студента, факултетен номер и имейл адрес. От студентите, изявили желание за участие, се избира ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 5.1.2024 г. ... в ОКС „магистър”  Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375ч. и най-много 450ч. Защитата на ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... изпит в ОКС “Бакалавър” Обучението на студентите в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... изпит в ОКС "бакалавър" Обучението на студентите в образователна степен „бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... работа в ОКС „магистър”   Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375ч. и най-много 450ч. Защитата на дипломната ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и ...
Ръководство за работа с e-Learning 14.3.2013 г. ... , осигуряваща интегрирана среда за обучение на студентите от Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Като записан студент, Вие имате възможност да се регистрирате в портала http://cde.unwe.acad ...
ОНС "Доктор" 18.6.2021 г. ... (Микроикономика и Макроикономика)" в следните форми на обучение: редовна докторантура; задочна докторантура; свободна докторантура. Настоящи докторанти: Иванина Манчева; e-mail: [email protected] Констанца Гюрова; e-mail: [email protected] Радостина Стаменова; e-mail: radostina_stam@unwe ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... политики и пазари“ (редовна форма на обучение). държавна поръчка; платено образование. Магистърска програма по „Приложна икономика и финанси" (редовна форма на обучение съвместно с катедра „Финанси“ на УНСС) - само в платена форма. В процес на подготовка и одобрение е ...
„Приложна икономика и финанси“ 19.5.2020 г. ... . Учебният план се предлага в редовна форма на обучение със срок на два семестъра. Обучението се извършва от високо квалифицирани преподаватели от катедрите „Икономикс“ и „Финанси“ на УНСС. Дипломирането става с подготовка и защита на дипломна работа. Завършилите магистърската ...
„Икономика“ 19.5.2020 г. ... на студентите се осъществява в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Срокът на обучение е четири години. Успешно завършилите семестриално обучение по действащата кредитна система се дипломират чрез полагане на държавен изпит по специалността. При разкриването на специалност ...
"Макроикономика" 19.5.2020 г. ... единици в националното стопанство. Срокът на обучение е четири години. Успешно завършилите семестриалното обучение се дипломират чрез полагане на държавен изпит по специалността. Обучението на студентите от бакалавърска степен обхваща три блока учебни дисциплини. Фундаменталната подготовка на ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... сфера. Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение ...
ОКС "Бакалавър" 23.4.2021 г. ... и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение. От учебната 2020/2021 г. стартира и обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай ...
OKS 28.2.2013 г. ... дейности)“. Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в рамките на образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в ...
<span style="display:none">Отчети</span> 20.12.2023 г. ... на работна среда на доверие, уважение и превенция чрез обучение и предварително                информиране на контролираните субекти.           II. Контрол за законосъобразност на дейности и решения в университета        1. ...
Такси 25.5.2022 г. ... български език По английски език Обучение на български  и английски език Спец. „Икономика на отбраната и сигурността“, със спец. „Ядрена сигурност“ Обучение на английски ...
Специалности 12.12.2023 г. ... . С преподаване на английски език 2. С преподаване на български език  1. С преподаване на английски език 2. С преподаване на български език  Специалности от летен семестър на 2023/2024 учебна ...
Прием 31.3.2023 г. ... Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако: - са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; - имат статут на постоянно ...
Такси 20.5.2022 г. ... „бакалавър” Обучение на български език Обучение на английски език годишна семестриална годишна семестриална   3300   1650   3800   1900   ОКС ...
Прием 31.3.2023 г. ... Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако: - са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; - имат статут на постоянно ...
Такси 10.7.2023 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" за специалнст "Право" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2023 - 2024 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 300.00 ...
Стипендии 5.1.2022 г. ... чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.).          Чуждестранните студенти, обучаващи се по реда ...
Пътеводител на София и Студентски град 11.3.2013 г. ... имат чуждестранните студентите в редовна форма на обучение. За целта са необходими: -         лична карта; -         заверена студентска книжка за учебната година; -         снимка, ...
Студентски общежития и столове 5.1.2022 г. ... студенти в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен и по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал .1 на ПМС № 228/1997 г. Всички останали чуждестранни студенти се настаняват според ...
Обучение 21.12.2021 г. ...       Обучението на студентите в УНСС в образователно- квалификационна степен „Бакалавър“ е организирано в специалности(link).          Учебният процес е организиран в академична година, ...
Здравно осигуряване 14.5.2020 г. ... , приети в редовна форма на обучение по реда на:              - междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 10.7.2023 г. ... такси за обучение на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2023 – 2024 г. (в ...
Обучение 21.12.2021 г. ...         Обучението на студентите в УНСС в образователно-квалификационна степен  „магистър“  е организирано в специалности. Приемът е от началото на съответната учебна година или от летния семестър.          ...
Записване 21.9.2023 г. ... Записването на студентите, класирани от МОН за обучение в ОКС „магистър“ след завършена степен „бакалавър“  (в чуждестранни висши училища) по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г., се извършва след изпълнение на процедурата по признаване на висше образование, ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... за бакалаври и магистри редовно и дистанционно обучение Сесийно разписание  - достъпно в съответния раздел на сайта за бакалаври и магистри редовно и дистанционно обучение Електронен каталог на университетската библиотека - http://catalogue.unwe.bg Е-библиотека - http://www.unwe ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. Спорт 5. ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... в бизнес средите по целия свят. Процесът на обучение стимулира независимостта, творчеството и лидерството – качества, ценени в глобален мащаб.          Да учиш в УНСС означава да имаш шанса да се докоснеш до древната история на България и да живееш в уникална ...
Медии и журналистика 6.7.2023 г. ... , проекти и дейности, както и да продължат обучението си в магистърска и след това в докторска степен. Форма на обучение: редовна Срок на обучение: 4 години (=8 ...
Медия икономика 6.7.2023 г. ... и в редица други професионални сфери. Форма на обучение: редовна Срок на обучение: 4 години (=8 ...
Контакти 29.9.2023 г. ... – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Център за дистанционно обучение - София Регионален център за дистанционно обучение - ...
Изпитна сесия - София 21.12.2023 г. ... сесии. ВАЖНО за студентите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ в ОКС „бакалавър" И ОКС „магистър" - проверявайте за промяна в началния час на изпитите! Във връзка с изпитната сесия всеки студент трябва да провери достъпа си до учебните материали в m-learning . При проблем: - В работни дни ...
Поредица "Издания на Съвета на настоятелите на УНСС" 7.1.2015 г. ...  се издава за целите на академичната наука и обучение и е без търговска реализация "Учредява се поредица "Издания на Съвета на настоятелите на УНСС", като ежегодно всеки член на настоятелството финансира издаването на една книга, по собствена преценка, на нобелови лауреати ...
Проект BG051PO001-3.3.076-0002 5.12.2012 г. ... получат допълнителни стимули за участие в практическо обучение в реална работна среда и ще увеличат своите шансове за трудова реализация непосредствено след дипломирането. Проектът ще допринесе и за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... .3.06-0032 Тема на проекта Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения Срок на проекта 19.03.2012 – 31.10.2014 Кратко описание Проектът предвижда участие на докторанти от всички ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... агенции в страната, с центрове за професионално обучение и квалификация, както и с консултантски къщи работещи в сферата на образованието в страната и чужбина. Провеждала е проучвания за качеството на обслужване на изходящи и входящи туроператори в различни дестинации ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 13.12.2017 г. ... на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии, доклади, монографии и учебници в областта на търговията и маркетинга на търговските организации ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 20.11.2012 г. ... на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии, доклади, монографии и учебници в областта на търговията и маркетинга на търговските организации ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи: -          приходи от такси за обучение на студенти и ...
Специалност „Стратегическо планиране” 10.5.2023 г. ... в специалност "Стратегическо планиране" е съобразено както с изискванията на бъдещата икономика и общество, така и с теоретическите и практическите достижения в областта на стратегическото планиране на социално-икономическите системи. Брошура Основните цели на обучението в специалността са ...
Специалност „Маркетинг” 9.5.2023 г. ... „Маркетинг”). В първи и втори курс от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... of Study ИКОНОМИКА ECONOMICS Форма на обучение Form of Study РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението Duration of Study 1.5 години (3 семестъра), 840 часа 1.5 years (3 semesters), 840 h. Форма на завършване Tape of Final Exam МАГИСТЪРСКА ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... ИКОНОМИКА/ BACHELOR OF ECONOMICS Форма на обучение/Form of Study   РЕДОВНА/REGULAR Продължителност на обучението/ Study Duration   4 години (8 семестъра)/ 4 years (8 semesters) Валиден от/Valid ...
Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" 1.7.2022 г. ... други специалности от всички висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест за икономисти или неикономисти. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.Какви знания и умения ще придобиете? Разработване на планове и прогнози за ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... собственост" предлагат обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини, ...
Допълнителна информация 28.9.2023 г. ... цел улесняване на избора на специалност и форма на обучение Ви предоставяме следната допълнителна информация: Продължителността на обучение е 3 години за редовните докторанти и 4 години за задочните. Обучението е субсидирано от държавата със заплащане на административни такси. Докторантите заплащат ...
Класиране и избор 28.9.2023 г. ... научна специалност, тематично направление и форма на обучение; предложение за научен ръководител. Решението за зачисляване на докторантите се взема на заседание на Факултетния съвет въз основа на предложението на катедрата. Ректорът издава заповед за зачисляване на докторантите въз основа на решението на ...
Докторски програми за учебната 2023/2024 г. 28.9.2023 г. ... програми Брой докторантури по форми на обучение   Редовно Задочно  ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ     Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата  Икономическа ...
Център за социологически и психологически изследвания 8.1.2024 г. ... и психологически изследвания, обучение и консултации с теоретичен и приложен характер в областта на икономическия и социалния живот, както и на разработването, прилагането и оценката на социални и икономически национални и европейски политики. Основните цели на за ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г; II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,31 ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 29.1.2023 г. ... от студентите по време на тяхното обучение.  1.8. Изпитните теми са структурирани под формата на въпросник, който се приема от катедрения съвет и се утвърждава от зам.ректора по обучението в ОКС“Бакалавър“. Въпросникът съдържа и библиография на учебната ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... и направлението Редовна форма на обучение срещу заплащане Дистанционна форма на обучение срещу заплащане Продължителност на обучението / в семестри/ 2 3 4 2 3 4 АДМИНИСТРАЦИЯ И ...
Журналистика в УНСС - магистърски програми 17.4.2017 г. ... сфера. Към момента катедрата предлага обучение в следните магистърски програми: Връзки с обществеността Бизнес журналистика и продуцентство Моля, следвайте линковете за повече информация ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика с чуждоезиково обучение”: Факултет “Общоикономически”: Поток 128           -      зала 3037    -  доц. д-р Иван Стойчев Поток ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... „Икономика с чуждоезиково обучение“ 03/09 3. Направление „Администрация и управление“ 04/09 4. Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ 05/09 5. Поднаправление „Икономика и бизнес“ 09, 10 и ...
Такси 28.8.2012 г. ... български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 28.8.2012 г. ... специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... за продължаване на обучението в по-висока образователно-квалификационна степен. 5. След получаване на отговор от Националния център за информация и документация за легитимност на висшето училище, издало дипломата за висше образование, и автентичността ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако: - имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България; - имат статут на бежанци; - са от българска ...
Такси 28.8.2012 г. ... английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... „Икономика с чуждоезиково обучение”             1. Международни икономически отношения (International Economic Relations)             2. ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако: -  имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България; -  имат статут на бежанци; -  са ...
Такси 28.8.2012 г. ... английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... за продължаване на обучението в по-висока образователно-квалификационна степен. 5. След получаване на отговор от Националния център за информация и документация за легитимност на висшето училище, издало дипломата за висше образование, и автентичността ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако: - имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България; - имат статут на бежанци; - са от българска ...
Такси 28.8.2012 г. ... английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... „Икономика с чуждоезиково обучение”             1. Международни икономически отношения (International Economic Relations)             2. Интелектуална ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако: -  имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България; -  имат статут на бежанци; -  са от ...
Често задавани въпроси 9.7.2012 г. ... карта? През целия период на обучение. Какво да правя, ако си изгубя читателската карта? Издава се нова, но е платена и струва 5 лв.   Мога ли да ползвам услугите на библиотеката, ако не съм студент в УНСС? Да, но в този случай читателската карта е ...
Важно 6.7.2015 г. ... или чуждестранни граждани) за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... организации. Затова в рамките на обучението предвиждаме  и възможности за пряко запознаване с работата на стопански и политически структури, държавни институции, неправителствени организации и други структури на гражданското общество. Всеобща е оценката за липсата ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... технология на обучение – новост или вече утвърдена форма, алтернатива или реално бъдеще за съвременното магистърско образование? Дистанционната форма на обучение се въведе в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По ...
Как да кандидатствам 6.4.2017 г. ... за обучение в степен "Магистър" става по общия ред в УНСС. Подават се кандидат-студентски документи по образец. В тези документи подреждате магистърските програми според вашите предпочитания. Документите се подават в Центъра за прием на документи на УНСС ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... въпроси относно магистърското обучение. Отговорите на тези въпроси имат само информативен характер. Някои от задаваните въпроси изискват конкретна информация и зависят от конкретни специфични изисквания на нормативната уредба, която често се променя. Целта е ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и независимо от това, коя година сте завършили (без завършили професионален бакалавър) ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... на отбраната и сигурността”, редовно обучение, 2 семестъра, Държавна поръчка е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ, независимо от това, коя година сте завършили. Програмата предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... на резултатите от проекта и за обучение на практикуващи млади учени и мениджъри на НИРД в прилагането на модерни методи, практики и инструменти за управление на НИРД в сектора на отбраната и сигурността. Проектът цели удовлетворяването на актуалните икономически и ...
ИНФОРМАЦИЯ: 30.7.2021 г. ... години опит в продължаващото обучение! Благодарим ви за ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... – фирма за обучение, проучвания и проекти, Корнела де Лобрегат, Испания  INNOVA, S.L, Project department, Spain  Описание   Проектът „Творчески стратегии за предвидливост” има за цел да разработи и тества учебен ...
Дейност 2.3.2012 г. ... (най-вече в ЕС) и да осигурява използването им в обучението на студентите, предприемачите и мениджърите. От създаването му до днес в института са изпълнени важни за науката и практиката университетски, национални и международни проекти, включително по програма ФАР, Шеста рамкова програма и т.н. В ...
Онлайн обучение 3.4.2012 г. ... обучаваща система ...
Школа за чуждоезиково обучение 17.4.2023 г. ...             ...
Център за професионално обучение 20.11.2020 г. ... КВАЛИФИКАЦИИ Центърът провежда квалификационни курсове за следните професии: Деловодител  Касиер Оператор на компютър Снабдител  Офис -секретар Сътрудник в бизнес услуги  Сътрудник в малък и среден бизнес Данъчен и митнически посредник Финансист (банково, ...
Езиково обучение 10.2.2012 г. ... ...
Център по икономика и управление 17.4.2023 г. ... програми диверсифициране на методите и формите на обучение индивидуален подход към клиента качествено обслужване на специализантите гъвкавост и приемственост в управленските подходи.   ...
ФАР 8.5.2012 г. ... BG 9908.01 "Програма за обучение на мениджърии" "Management Training Programme" 4 № BG 9315 "Програма за обучение на мениджърии" "Management Training ...
ТЕМПУС 8.5.2012 г. ... CME - 03051-97 Национален академичен център за обучение в областта на индустриалния мениджмънт, приватизацията, капиталовите пазари 2 TEMPUS JEP 2506 Информатика в селското стопанство 3 TEMPUS JEP 2436 Компютърни технологии и информационни методологии в икономически ...
Развитие на иновациите 8.2.2017 г. ... на проекта "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери" "Seeding Innovation: Training for Research-driven Clusters" (InnoSee)   № 518703-LLP-1-2011-1-BG-LEONARDO-LMP  № ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... преподаване в сферата на професионалното образование и обучение" "Cross-cultural learning and teaching in vocational education and training"   Номер на проекта № LLP-LDV-TOI-08-AT-0021 № LLP-LDV-TOI-AT-0021 Срок на проекта 01.10.2008 г. - 30.09.2010 г. ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... на проекта "Интегрирано обучение на малки и средни предприятия", Виена, Австрия "Integrated Blended Training for SMEs"/SMEs INTETRAIN/, Vienna, Austria Номер на проекта № A/05/B/F/PP-158.216 № A/05/B/F/PP-158.216 Срок на ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... по професионални направления. Обучението е в редовна и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на часовете на аудиторната заетост за целия срок на четиригодишното обучение е не по-малък от ...
Прием 14.6.2016 г. ... обучение Дистанционно ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... в Испания. Възможности за обучение”, на г-жа Селия Арана, съветник по образователните въпроси на Кралство Испания – май 2010 г. Публична лекция на тема: „Стратегия Европа 2020 на Европейския съюз” на г-жа Меглена Кунева, съветник на зам.-председателя на ЕК ...
Структура на ИСК при УНСС 7.12.2020 г. ... за професионално обучение  Център за факултативно обучение Школа за чуждоезиково обучение  Център за управление на качеството и международни ...
Контакти 5.4.2017 г. ... за дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” можете да получите: на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение"   Проф. д-р Маргарита Александрова – директор, ...
Изпити 6.7.2015 г. ... г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за дистанционно обучение за учебната 2015/2016 ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако: - имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; - имат статут на бежанци; - са от ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако: - имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; - имат статут на бежанци; - са от ...
Записване 6.7.2015 г. ... внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна; 5.Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).   За новоприетите студенти в ОКС "Магистър" в УНСС гр. ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... степен за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна.   8. За кандидатите от страните членки на Европейския съюз – документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р.България   Таксата за кандидатстудентския изпит за ...
Класиране 6.7.2015 г. ... състезателния картон форми на обучение и специалности.  • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България; 3.   Наредбата за ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... и специализации Дистанционно обучение, държавна поръчка Дистанционно обучение, срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес администрация       Х   1 ...
График 26.9.2015 г. ... за дистанционна форма на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА Кандидатмагистърски прием септември 2015 г. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 24.08.2015 г. до 14.09.2015  г. Прием на документи за хартиена сесия – ...
Изпити 6.7.2015 г. ... със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. (2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен вариант. Електронният кандидатмагистърски изпит се ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... образование. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако: - имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; - имат статут на бежанци; - са от българска ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... образование. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако: - имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; - имат статут на бежанци; - са от българска ...
Записване 6.7.2015 г. ... документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна. Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: BG03BNBG 9661 3100 1746 01 Банка: БНБ Титуляр: ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. 5. Комисията излиза със становище и го внася в Академичния съвет на УНСС, който взима решение за признаване на степен на висше образование с цел продължаване на обучението. (5) Не се възстановяват такси за ...
Класиране 6.7.2015 г. ... в състезателния картон форми на обучение и специалности.  • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.  • За ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България; 3.   Наредбата за държавните изисквания за ...
Специалности в редовно обучение 6.7.2015 г. ... НА ОБУЧЕНИ, ПО НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 4 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1 ...
График 26.9.2015 г. ... ПРИЕМ  за редовна и дистанционна форма на обучение  ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА  Кандидатмагистърски прием – септември 2015 г. Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 24.08.2015 г. до 14.09.2015 г. Прием на документи за хартиена сесия – от 24.08 ...
Записване 17.5.2012 г. ... от личния лекар. Документ за внесена такса за обучение. Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01 Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD Титуляр: УНСС Във вносната бележка за "задължено ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... с чуждоезиково обучение" Български език и  езикова култура Математика - основи Математика или География на  България, или  Български език и литература, или История на  България,  или Икономика англий- ски ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... . Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако: - имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; - имат статут на бежанци; - са от ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на следните условия: да притежават диплома за средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висшите ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... в настоящия правилник. Чл. 2. Обучението в ОКС "бакалавър" се осъществява в редовна и дистанционна форма на обучение в УНСС - София, и дистанционна форма на обучение в Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) - гр. Хасково.  Чл. 3. ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... "Икономика с чуждоезиково обучение" 3.8.2.1. "Международни  икономически отношения"       3.8.2.2. "Интелектуална собственост"       3.8.2.3. ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 19.8.2022 г. ... . Вярваме, че практиката в обучението на младите хора е също толкова важна, колкото и теорията. Мисията ни е да предоставяме поле за изява и развитие на студентите, вследствие на което да придобият по-голям опит и квалификация. Какви са дейностите на САИМО? ...
Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО" 19.8.2022 г. ... чрез въвеждането на нови методи на обучение; Да насърчаваме активното гражданско общество и гражданска култура; Да създаваме формални и неформални мрежи от контакти, приятелства и партньорства; Да дадем трибуна, чрез която младите хора могат ...
Катедри 11.4.2012 г. ... отношения” Катедрата осъществява обучение по специалност Международни икономически отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 28.2.2024 г. ... ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН Икономика на отбраната и сигурността Търговия и продажби Икономика на транспорта и енергетиката Международен туризъм и икономика Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В ...
История 1.2.2012 г. ... проучвания относно качеството на обучение Създаване на информационна база със статистически данни Създаване на условия за осъществяване на студентска научно-изследователска дейност Организиране на научни форуми Консултантска дейност и други подобни. Съгласно чл.4 от ...
Обучение 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Обучение 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Обучение 1.2.2012 г. ... момента няма налична информация ...
Изпитна сесия 22.12.2023 г. ... за студентите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ в ОКС „бакалавър" И ОКС „магистър" - проверявайте за промяна в началния час на изпитите! Във връзка с изпитната сесия всеки студент трябва да провери достъпа си до учебните материали в m-learning . При проблем: - В работни дни до 16 ...
История 25.10.2018 г. ... международен семинар по предприемаческо обучение с участието на пет известни датски професори и консултанти. Март 1991 г. е началото на системното предприемаческо обучение в УНСС и България. Преподават се две дисциплини – „Основи на предприемачеството“ – ...
История 26.8.2020 г. ... съсредоточават в преустройство и издигане на обучението, съобразно новите изисквания, утвърждаването на новата икономическа система и действието на пазарните механизми в сферата на транспорта. Съобразно с това изцяло са преработени учебните планове и програми, подготвени и издадени са нови ...
История 3.2.2012 г. ... и регионална сигурност” осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания в областта на икономиката и управлението на обраната и сигурността с изискванията на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по водеща специалност ...
История 20.11.2023 г. ... – 40 в редовна и 20 в задочна форма на обучение. През 1975 година във ВИИ „Карл Маркс” се формира самостоятелен факултет „Международни икономически отношения” с две основни специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни ...
История 7.11.2012 г. ... е да осигури съвременно чуждоезиково обучение, съобразено със стандартите на Съвета на Европа.   Катедрата осигурява специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се ...
История 26.7.2018 г. ... "Информационни технологии и комуникации" с обучение по две специалности - "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедрата е – проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (2008 - 2016). 2016 Ръководител на катедрата е проф.Камелия Стефанова (2016 - ) ...
История 10.12.2012 г. ... . Катедра “Икономикс” осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и „доктор”. Обучението на ...
История 10.1.2024 г. ... , които се превръщат в интелектуална база на обучението по социология и на професионализацията на няколко генерации от социолози. През 1968 г. се създава Институтът по социология, както и други социологически звена / Институтът за профсъюзни проблеми, Научноизследователският институт за ...
История 3.9.2012 г. ... на отрасловата икономическа наука, обучението на квалифицирани кадри с висше образование за българската индустрия и фирми, научното обслужване на стопанската практика. Защитените в последните години от членове на катедрата втори докторски дисертации (респ. за “доктор на ...
История 28.4.2021 г. ... тях са били и декани на Бизнес факултета. Обучение Колективът на катедрата осъществява обучение на специалисти, бакалаври и магистри в областта на аграрния бизнес и екоикономиката, като ежегодно се дипломират над 80 бакалаври и над 20 магистри. През последните години в катедрата ...
История 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е ...
История 26.1.2021 г. ... с тези, възприети в страните от ЕС. Цел на обучението на студентите по “Бизнес администрация” в бакалавърска степен е да подготви висококвалифицирани специалисти по  управление чрез придобиване на фундаментални знания и практико-приложни умения. Основни ...
Още история 24.5.2023 г. ... на студентите и е посветен на обучението на професионалисти, които да обслужват процесите от съществуващата в този период планова икономика. Това е и периодът, през който се създават някои основополагащи дисциплини като "Обща теория на статистиката", "Икономическа ...
История 3.2.2012 г. ... планиране”, като започна обучението на студенти по новата специалност. По-късно на основата на една от специализациите в „Маркетинг и мениджмънт” се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра ...
История 31.3.2021 г. ... контрол“ осъществява обучение на студенти в образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност ...
История 3.10.2017 г. ... , което предоставя специализирано обучение по логистика. Водещата специалността катедра “Логистика” е приемник в организационно и кадрово отношение на съществуващата от 1976 г. в УНСС катедра “Икономика и управление на материално-техническото ...
Партньори 9.2.2016 г. ... както и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в катедрата проявяват специалисти и експерти от публични институции и нестопански организации, с които катедрата поддържа тесни контакти, ...
Партньори 3.9.2012 г. ... на съвместни форуми по обучение, НИД и др. с много български индустриални фирми, банки, включително органи на държавното управление на страната. Сътрудничеството в посочените направления може да се определи като особено полезно за обучаваните студенти ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... планиране”, като започна обучението на студенти по новата специалност. По-късно на основата на една от специализациите в „Маркетинг и мениджмънт” се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” ...
За катедрата 2.5.2023 г. ... на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение ...
За нас 6.7.2023 г. ... университети, предлагащи обучение по професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки". Основните цели на катедрата са: да подготвя медийни специалисти и журналисти, които да съчетават знания и компетентност от областта на ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... г. в т. нар. спонсорирано обучение, по силата на Закона за академичната автономия (обучение, спонсорирано от фирми). От този випуск са и първите дипломирали се студенти по специалност политология. Едва през учебната 2003/2004 г. е приет първият випуск студенти ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... собственост" осигурява обучение в бакалавърска степен на висшето образование по специалностите: "Интелектуална собственост и бизнес"; "Творчески индустрии и бизнес".     Студентите, обучаващи се в специалностите ще получат знания в следните ...
За катедрата 26.5.2021 г. ... за по-тясно обвързване на висшето обучение с потребностите на бизнеса. Тя има за цел да подготвя специалисти и лидери за застрахователния бизнес, публичното осигуряване и частните осигурителни институции в България и в страните-членки на Европейския съюз ...
За катедрата 21.11.2023 г. ... на качествено и професионално обучение, поставена от създателите на нашата специалност преди повече от 65 години. За да следите новините, свързани с катедрата, специалност "МИО" на български и английски език, както и с професионалното развитие на нашите ...
Катедрата 28.5.2019 г. ... г. Едноседмично обучение на студенти от Florida International University Тема на обучението: България в ЕС: Българското председателство на Съвета на ЕС (януари - юни 2018 г.) юни 2017 г. Кръгла маса „Потребителските права в ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... осигурява специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата осигурява и обучение по български език за чужденци ...
Конференции и семинари 5.11.2020 г. ... участие "100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" - Българско дружество по британистика - в СУ "Св. Климент Охридски", Югозападния университет - Благоевград, Пловдивския университет    "Паисий Хилендарски" ...
Научни форуми 17.1.2024 г. ... спечели наградата за докторант в начален стадий на обучение с представянето си на тема „Лекарската професия в капана на бюрократичната „свобода“: професионална автономия, конструиране на призвание и признание.“ Доц. Михаела Мишева връчва наградата на Михаела ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 2.5.2023 г. ... . Владимирова открои дълбоките традиции, богатия опит в обучението, значителните научни и практико-приложни приноси в научноизследователската дейност на катедрата, които правят „Икономика на търговията“ една от най-привлекателните и престижни специалности в университета. Ръководителят на катедрата се ...
Проекти 22.12.2018 г. ... ,Доц. д-р Вяра Стоилова Доц. д-р Георги Петрунов Обучение на докторанти иноватори, визионери, таргет – анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 2013-2015 Доц. д-р Андрей Нончев Гл.ас. д-р Михаела Мишева Д-р Йоан Христов НИ-1-10-2013 "Социални ...
Проекти 30.4.2015 г. ... патентна академия EPA 2011/S/02/05 за обучение на академичния състав на висшите училища в България “Интелектуалната собственост като система от знания и информация” (2010-2011 г.)   5.Проект по Шеста рамкова програма „Център по интелектуална собственост” по програма за развитие ...
Проекти 12.3.2014 г. ... НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО И ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УНСС Трансфер на иновативни модели за изграждане на свързани МСП-та в мебелната индустрия в България (ГРИД) УЕБ-БАЗИРАНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ...
Проекти 21.9.2012 г. ... насоченост за нуждите на чуждоезиковото обучение в УНСС”, 15.05.2009, 15.05.2011 Проект / Програма, 23, Национална Олимпиада по испански език, МОМН, 4.12.2009, 4.05.2010 Проект / Програма, 2009-4774/007-001YT7PSIQ7, E: Youth- European Youth co-operates in underlining their territorial ...
Политическата икономия - икономическата наука с човешко лице 15.2.2023 г. ... на студентите по Политическа икономия обучение съобразено с традициите във водещите световни университети. Те имат възможност да се докоснат до опита на водещи политически фигури, които са определяли насоките в развитието на българското общество. Реализацията на студентите е насочена ...
Наука 28.9.2012 г. ... на възнагражденията", "Подбор и обучение на персонала", "Социално осигуряване", "Тристранно партньорство", "Колективно трудово договаряне", "Основи на трудовата икономика", "Трудови стандарти", "Мотивация", ...
На вниманието на всички преподаватели от кат. "Счетоводство и анализ" . 30.5.2023 г. ... на учебните дисциплини в дистанционна форма на обучение и инструкции за разработване на учебници до края на учебната 2018/2019 г.   Указания относно удължавенето на трудовите правоотношения с хабилитирани преподаватели в УНСС при навършване на 65 годишна възраст.   На Вниманието ...
Наука 24.4.2017 г. ... учебния процес и повишаване на качеството на обучение в специалност “Финанси”. През 2014 г. към катедрата е създаден Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика, преименуван по-късно на Център за икономически и парични изследвания. Неговата дейност е ...
Обща информация 24.3.2019 г. ... стратегии и икономически анализи. В процеса на обучението, което е съобразено със съвременните тенденции в статистическата наука и практика се придобиват: знания и умения за специфичните подходи за събирането на сведения на основата на изчерпателни и извадкови наблюдения; знания за методите ...
Специалности 21.4.2019 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен ...
Специалности 2.3.2018 г. ... студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" Защо да избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” на УНСС предлага, единствено от висшите ...
Специалности 18.11.2015 г. ... специалност конкурентоспособни. Има за цел обучение на висококвалифицирани мениджъри и изследователи, които се реализират успешно в: специализирани търговски фирми; търговски вериги от магазини и заведения за хранене; търговски банки; стокови и фондови борси; започване на собствен търговски ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 22.1.2024 г. ... администрация, редовно обучение, УНСС София   Мениджмънт и администрация, дистанционно обучение, УНСС София и РЦДО Хасково 3. Учебен план: Бизнес администрация, редовно обучение, УНСС София От учебната 2018/2019 От учебната ...
Специалност "Маркетинг" 12.12.2023 г. ... . В първи и втори курс от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни ...
Специалности 14.2.2012 г. ... и приложната микроикономика и макроикономика. Обучението се осъществява в утвърдените две образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска ...
Специалности 3.10.2022 г. ... стандарти на водещите и световни университети. Обучението предоставя знания и формира практически умения, които са в основата на успешната професионална реализация в условията на съвременната, динамична и конкурентна среда. Обучението е насочено към  овладяване на фундаментални и ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... развитие на предприемаческото образование и обучение. Основната цел на специалност „Предприемачество” е да осигурява методически и практически познания и умения, подпомагащи студентите с потенциал да създават и развиват свой конкурентен бизнес. Заедно с това, обучението по специалността формира ...
Специалности 27.9.2012 г. ... е водещо учебно звено в УНСС. Тя отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни ...
Специалности 17.1.2013 г. ... чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Обучение 5.5.2023 г. ... "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Международни отношения: международна публична администрация" - ОКС "Магистър" Специалност "Национална сигурност" - ОКС ...
Обучение 26.9.2017 г. ... направление Икономика с чуждоезиково обучение, Икономика с преподаване на английски език, Политически науки , които полагат накрая на II курс Държавен изпит по съотвeтния I чужд език ;              III и IV курс специалност ...
Обучение 28.9.2012 г. ... и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и ...
Обучение 17.9.2016 г. ... специалност "Право" и осигурява широкопрофилно обучение за придобиване на образователната и квалификационна степен "магистър". Учебният план е структуриран съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и квалификация "Юрист" ...
Обучение 6.5.2020 г. ... по предприемачество организира и провежда обучението по специалност „Предприемачество“, бакалавърска степен, и специализациите в магистърската степен по "Бизнес предприемачество" и "Фамилно предприемачество". Специалността “Предприемачество“ е създадена през ...
Обучение 27.4.2023 г. ... ...
Обучение 3.5.2023 г. ... "МИО и Бизнес" обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по международни икономически отношения (МИО) на български и английски език. Магистърските програми са ...
Обучение 26.8.2020 г. ... на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове ...
Бакалаври 23.9.2020 г. ... е водеща в бакалавърска степен на обучение на катедра "Национална и регионална сигурност. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около 200 студенти.  Завършилите тази специалност намират реализация в: Органите на ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Обучение 21.9.2016 г. ... развитие, политическа етика и растеж. Форма на обучение и продължителност: редовно обучение, 4 години, осем семестъра. Форма на прием: приемен изпит. Форма на завършване (дипломиране): държавен изпит. Бакалавърският план по „Политическа икономия” включва курсове по: философия на ...
Консултации 12.7.2018 г. ... НА КОНСУЛТАЦИИ СЪС СТУДЕНТИ В ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ    Специалност „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", прием месец септември 2017 г.    Специалност „Творчески индустрии и бизнес", ...
Индивидуална форма на обучение 12.7.2018 г. ...   Студентите, приети в индивидуална форма на обучение за учебната 2015/2016 г. могат да се обръщат към научния ръководител на съответния курс за информация относно процеса на обучение, изучавани дисциплини и други.  Научни ръководители на магистърските програми: Творчески индустрии и ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 30.5.2016 г. ... СЕСИИ (редовна, поправителна и годишна поправителна) за студентите по специалност Бизнес анализи и проекти - 2сем. (прием: ІХ-2015), летен семестър на учебната 2015-2016г. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН от специалност Бизнес анализи и проекти, ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 22.1.2024 г. ... .bg Специалности към катедра Управление:  (обучението по специалности е в две и три семестриални форми, редовно и дистанционно обучение. За повече информация - magistri.unwe.bg) Бизнес администрация Бизнес администрация със ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 4.4.2013 г. ... страницата посветена на Магистърското обучение в УНСС ...
Обучение 5.5.2023 г. ... ресурси и социална защита" осигурява обучението по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане ...
Обучение 19.9.2014 г. ... собственост" осъществява обучение по следните специалности в съответните образователно-квалификационни степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с ...
Обучение 10.1.2024 г. ... в катедра "Икономическа социология" се осъществява в две професионални направления: 3.1. Социология, антропология и науки за културата 3.8. Икономика Във всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Обучение 11.5.2023 г. ... специалност "Политология" е съобразено с учебните планове на водещи университети в Европа и света. Катедрата по политолигия в УНСС е член на Европейския консорциум за политически изследвания (European Consortium of Political Research) от 1996 г. В трети курс се ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... студентите в 3 курс. Катедрата предлага обучение по специалност "Бизнес информатика" и на английски език. В ОКС "Магистър" студентите се обучават в специалности "Бизнес информатика", "Икономика на съобщенията" и новата специалност ...
Обучение 16.5.2023 г. ... „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Обучение 20.5.2021 г. ... се осъществява в ОКС "Бакалавър" и  ОКС "Магистър" Завършилите специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното ...
Обучение 2.3.2018 г. ... , увеличаване на инвестициите в образование и обучение; модернизиране на пазарите на труда и г) нов тип икономическо управление, базиращо се на туширане на макроикономическите неравновесия, засилване на фискалната дисциплина, засилване на растежа чрез повече инвестиции и иновации при промени ...
Обучение 22.2.2021 г. ... ...
Обучение 6.11.2022 г. ... в катедра "Статистика и иконометрия" се провежда в редовна форма в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Освен бакалавърската програма, озаглавена "Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер", катедрата участва съвместно с други катедри и в магистърски програми: ...
Обучение 4.7.2018 г. ... Бакалавър, редовна форма на обучение Професионално направление Дисциплина Забележка Икономика Математика първа част задължителна дисциплина Математика втора част задължителна дисциплина Социология, антропология и науки за ...
Обучение 11.10.2012 г. ... , спортно катерене и лечебна физкултура. Обучението се извърша по специално изготвени програми за всеки вид спорт.  Графикът на провеждане на учебните занимания по видове спорт е изложен на информационното табло в спортен комплекс „Бонсист“ ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Обучение 13.6.2023 г. ... на обучение Продължи-телност Учебна документация Бакалавър Публична администрация Прием до 2021/2022 Редовна 4 год. Учебен план Квалификационна характеристика Прием от ...
Обучение 17.9.2016 г. ... в публичния сектор. Основните предимства на обучението в бакалавърската програма са: Фундаментална подготовка по основни икономически дисциплини, като макроикономика, микро­икономика, счетоводство, финанси, управление, както и по свързани с икономиката дисциплини – право, ...
Специалности 27.1.2023 г. ... "Логистика и вериги на доставките" предлага обучение по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, и обучение по докторска програма "Икономика и ...
Какво предлага Института за следдипломна квалификация при УНСС 19.11.2020 г. ...         Следдипломното обучение в ИСК при УНСС Ви дава възможност да задълбочите знанията си придобити в бакалавърски, магистърски и докторски програми. Следдипломното обучение се провежда в две основни форми – специализации с продължителност от три до шест месеца ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... , педагози, психолози и експерти по по бизнес обучение.     The structure of the project and partnership is designed to be able to disseminate the project results in wide and large network. Have created national and transnational communication plans based on risk analysis. ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... на проекта "Обучение на обучители по регионално развитие", Гренобъл, Франция "Train the trainers in Regional Development", Grenoble, France Номер на проекта № BG/00/A/F/EX-132083 № BG/00/A/F/EX-132083 Срок на ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
За факултета 29.3.2017 г. ... и дистанционна форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична администрация” „Регионално развитие” „Администрация и ...
Стажантски програми 5.3.2020 г. ... на допълнително практическо обучение за студентите от ІІ, ІІІ, ІV и V курс на спец. „Право”. Този стаж е извън предвидените по учебен план, като участниците в него се подбират по мотивирано желание от страна на студентите и по преценка на ...
Обучение 11.10.2018 г. ... на обучението Обучението в специалност „Право“ осигурява на студентите широкопрофилна подготовка в различни области на правната материя чрез изучаване на разнообразни задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Студентите могат да ...
За факултета 7.10.2019 г. ... предоставянето на висококачествено обучение по право на студентите и докторантите в образователно-квалификационната степен “магистър” и “доктор”. Срокът на обучението в степен “магистър” е 11 семестъра и завършва с полагането на три ...
Обучение 28.2.2024 г. ... от шест катедри, които осъществяват обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... в бакалавърска степен на обучение от факултет „Международна икономика и политика” са предвидени учебни практики в рамките на един месец в съответстващи на профила на специалностите институции, фирми и организации. Целта на учебните практики е професионална ...
Обучение 6.3.2012 г. ... ...
Партньори 6.3.2012 г. ... на университетите с професионално обучение по международни отношения , САЩ (Американски университет – Вашингтон, Университет „Джордж Вашингтон“, Джорджтаунски университет – Вашингтон, Университети Йеил, Принстън, Колумбия, Харвард, Калифорнийски – Сан Диего, Денвър, ...
История 11.4.2012 г. ... широко се застъпва езиковото обучение. Наред със задължителните френски, английски и немски език, е въведено също изучаване на един славянски език (1920г.), а факултативно е предоставена възможност за обучение по румънски, турски, гръцки, албански и италиански ...
За факултета 18.11.2023 г. ... във факултет „Международна икономика и политика“ предоставя фундаментални знания и умения, които са неизменна част от подготовката на студентите по специалностите „Международна икономика и политика“, „Международни ...
Обучение 4.2.2020 г. ... ...
В медиите 16.5.2017 г. ... колелото” с т.нар. дуално обучение. Все още е възможно да се възроди средното специално образование, но това може да стане със съвместните усилия на всички страни в този процес. Когато фирмите търсят кандидати за работа, много често пишат в обявите: ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... д-р Пенчо Денчев Пенчев /Център за обучение и изследвания по парична история, теория и политика към УНСС/ 15-16.10.2015 Голяма и Малка конферентни зали   НИД НП-5/2015 Научна конференция: „Икономически предизвикателства: растеж, ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... д-р Пенчо Денчев Пенчев /Център за обучение и изследвания по парична история, теория и политика към УНСС/ 15-16.10.2015 Голяма и Малка конферентни зали   НИД НП-5/2015 Научна конференция: „Икономически предизвикателства: растеж, ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... 21.03-35/2009 “Обучение чрез практика в мултикултурна среда” доц. д-р Вера Пиримова /катедри: “Политология”, “Икономическа социология”, Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за ...
Обучение 22.5.2017 г. ... Общоикономическия факултет се провежда обучение в ОКС “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за ...
История 10.4.2013 г. ... работа, резултатите от която се използват в процеса на обучение на студентите и от стопанската практика. Факултетът поддържа интензивни контакти с представители на бизнеса и със сродни факултети от други страни ...
Обучение 11.11.2022 г. ... степен "Бакалавър" Индустриален бизнес Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма) Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрна икономика (съвместна ...
За факултета 10.4.2013 г. ... работа, резултатите от която се използват в процеса на обучение на студентите и от стопанската практика. Факултетът поддържа интензивни контакти с представители на бизнеса и със сродни факултети от други страни ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... след III-ти курс до края на 7-ми семестър на своето обучение, за срок от 2 работни седмици. Въз основа на проведената практика и представен отчет студентите получават оценка, която е част от семестриалните оценки. Етапите за подготовка, провеждане и заверяване (оценяване) на преддипломната учебна практика ...
Международни проекти 14.6.2016 г. ... комуникационни технологии в образователните програми и обучението, като предпоставка за иновативни практики в образованието, в партньорските държави. Консорциумът цели да създаде „култура на информационна сигурност“ и да повиши информираността в тази сфера, като решаваща стъпка в процесите на ...
Обучение 30.1.2012 г. ... ...
Документи 2.12.2022 г. ... уверение от УНСС, с което се удостоверяват курсът на обучение и средният успех от следването; - документ (сертификат) за степента на владеене на чужд език, издаден от обучаващата институция (ксерокопие); - препоръка от преподавател (не е задължителна); - за докторанти - копие от решението на ФС за ...
Подготовка 22.11.2022 г. ... в евро за предварително планиран период на престой за обучение в приемащия университет. Грантът се превежда по банковата сметка на студента/докторанта в размер на 80% от определената в договора обща сума, след началото на семестъра в приемащия университет.  ВАЖНО!!!          ...
Класиране 13.1.2017 г. ... , взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на чуждия език, степента на съответствие на ...
Кандидатстване 16.1.2019 г. ... кандидатстването в конкурс за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи: Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo (изтегли); Уверение от УНСС, удостоверяващо курса, степента на обучение и средния успех от следването до ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се провежда за договорените ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... степен или в докторантура, независимо от формата на обучението им – редовно и дистанционно, държавна поръчка и платено обучение. Студентите и докторантите имат право на повече от едно участие в мобилност, като общата продължителност на всички мобилности в рамките на една образователна степен не ...
Правила 12.1.2017 г. ... възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите кандидатстват за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... докторантска мобилност с цел обучение O      Студентска мобилност с цел практика O      Преподавателска мобилност с цел преподаване O      Мобилност на преподавателския и ...
За факултета 19.9.2017 г. ... обучение, съответстващо на съвременните тенденции в развитието на науката и практиката. Важна особеност на това обучение е постигането на целите за придобиване на необходимите знания и умения, както и овладяване функционалностите ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... на УНСС да се изпращат за обучение в рамките на един или два семестъра в европейски университети. За същия период УНСС приема и извършва обучение на английски език на чуждестранни студенти от университетите-партньори на УНСС. От учебната 2007-2008 г. ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... , включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в ...
Партньори 8.12.2011 г. ... , включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... , включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в ...
Научни институти и центрове 1.10.2013 г. ... за логистични изследвания и обучение при УНСС Център за изследователски и образователни проекти Център за статистически изследвания на УНСС Университетски център по устойчиво развитие Институти Институт по интелектуална собственост и ...
Правилници и заповеди 4.7.2017 г. ... , промяна на формата на обучение, обучение по нова (втора) специалност и обучение в съкратени срокове) ...
Изпити 28.2.2024 г. ... в редовна форма на обучение и онлайн (в електронна среда) за докторантите в задочна форма и докторантите на самостоятелна подготовка. Заявление (по образец) за явяване на изпит се подава до 20 дни преди датата на ...
Курсове 13.11.2023 г. ... в редовна форма на обучение и онлайн (в електронна среда) за докторантите в задочна форма и докторантите на самостоятелна подготовка. Докторантите, обучаващи се в УНСС, не заплащат такса за участие в докторантските курсове.     ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... такси за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 03.10.2016 г. 2201.2017 г. 15 седмици 2 Зимна сесия 23.01.2017 г. 05 ...
Такси за обучение 10.1.2024 г. ... такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, за учебната 2023/2024 година ДЪРЖАВНА ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... форми на обучение Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 02.10.2017 г. 14.01.2018 г. 15 седмици 2 Зимна сесия 15.01.2018 г. 28.01.2018 г. 2 ...
Такси за обучение 22.11.2011 г. ... ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7 ...
Такси за обучение 10.1.2024 г. ...      Семестриални такси за обучение на студентите, български граждани и граждани на държави - членки на Европейския Съюз или на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, за учебната 2023 - 2024 г. (в лева) ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ОКС ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .4. Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 3.8.4.1. „Международни икономически отношения“       3.8.4.2. „Интелектуална собственост и бизнес“       3.8.4.3. „Икономика на ...
Обучение 10.6.2014 г. ... обучение Дистанционно обучение Магистри Редовно обучение Дистанционно обучение Докторанти Продължаващо ...
Докторанти 31.5.2012 г. ... на докторанти Обучение на ...
Реализиране и отчитане 28.11.2022 г. ... – Индивидуален план за провеждане на обучението, одобрен от институционалните координатори на УНСС и на приемащия университет (изтегли); 2.      Декларация по мобилност по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (изтегли); 3 ...
Правила 3.8.2021 г. ... с цел обучение предоставя възможност на преподавателския и непреподавателски състав на УНСС за провеждане на период на обучение в европейски университет, с който УНСС има сключено двустранно ЕРАЗЪМ споразумение и в него има предвиден двустранен обмен на административния състав ...
Седмици на обучение /Staff weeks/ 19.12.2022 г. ... за международни седмици за преподаване или за обучение /Staff weeks/, организирани от университети-партньори на УНСС по програма Еразъм+.  Още организирани седмици само за обучение /Staff weeks/ от други университети, можете да намерите на: http://staffmobility ...
За преподаватели и служители 15.1.2021 г. ... с цел преподаване Мобилност с цел обучение Виртуална мобилност Моята ...
Признаване 27.2.2023 г. ... и докторантите се признава при минимален престой за обучение в приемащия университет  от минимум 90 дни и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи  успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната ...
Реализиране и отчитане 2.12.2022 г. ... се нанасят в рамките на един месец след започване на обучението в приемащия университет. След указания срок други промени в Learning Agreement не се допускат. Промените в Learning Agreement се нанасят на втора страница на формуляра (During the mobility). В определените за тази цел полета се попълват ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... на студенти/докторанти за участие в мобилност за обучение УЦМСП изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и му предоставя информация относно необходимите за регистрация ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и финансирани от Националната агенция места за мобилност ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите кандидатстват за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... на преподавателския и административния състав с цел обучение обхваща: изпращане за обучение в европейски търговски предприятия или университети на преподаватели от УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от институциите-партньори; изпращане за обучение в европейски университети на ...
Студентска мобилност с цел практика 21.11.2011 г. ... на студенти от УНСС за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 3 до 10 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация, с която УНСС има сключен договор за ЕРАЗЪМ практики.   В студентска мобилност с цел практика по програма ...
Студентска мобилност с цел обучение 21.11.2011 г. ... мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на ...
Дейности 9.3.2020 г. ... мобилност с цел обучение Студентската мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 24.1.2023 г. ... , научните области, в които ще се извършва обучението или преподаването, продължителността на периода за обучение или преподаване и др. Подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ се извършва чрез конкурс (Селекционна процедура), който се обявява и провежда от ...
Център по интелектуална собственост 5.4.2012 г. ... с мултимедиен проектор и други технически средства за обучение; една конферентна зала с капацитет 60 места, вкл. 12 места с високоскоростен Интернет за преносим компютър, един мултимедиен проектор, 2 напълно оборудвани места за симултанен превод; издателски сектор оборудван с необходимата техника за ...
Дарители 11.1.2023 г. ... по Дар по проект BG051PO001-3.3.06-0032 4 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет анализатори и реализатори" Делегацията на Европейската комисия в България Делойт България ЕООД Дипломатически институт към Министерство на външните работи Дирекция "Учебна дейност" Доби прес ...
УНСС №1 10.10.2023 г. ... система за управление на качеството на обучението, сертифицирана от NQA съгласно международния стандарт ISO 9001:2015. УНСС има високи конкурентни позиции. В него се обучават близо 19 хиляди студенти в 53 бакалавърски и над 90 магистърски специалности, последните са обособени в 5 ...
Визия и мисия 28.9.2023 г. ... различни дигитални форми за дистанционно обучение.   В условията на нарастваща конкуренция и динамични промени в европейския и националния контекст УНСС ще продължи да модернизира непрекъснато образователната и научноизследователската дейност в областта на социалните, ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... граждани възможности за продължаващо обучение, което да осъвременява и конкретизира на академично равнище техните знания и умения, в синхрон с потребностите на практиката. Университетът служи на своите студенти и ги разглежда като фокус на съществуването си. Дипломата, която им ...

Новини

1856 results found
Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 1.3.2024 г. ... цел на проекта, която е била да се модернизира обучението по начин, който позволява УНСС и партньорите да бъдат конкурентни на европейските университети,  е постигната. В рамките на проекта са изпълнени 16 различни дейности, разработени са и са въведени 15 нови съвместни програми с над 70% ...
УНСС поздрави 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ по случай Патронния празник на училището 1.3.2024 г. ... езици. Вашите учениците доказват високото ниво на обучение със спечелените награди, призови места в олимпиади, състезания и конкурси. Под Ваше ръководство екипът на 2. СУ активно участва в множество национални и международни програми и проекти, получава високи оценки за професионални постижения, ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентските борси в Русе и Плевен 1.3.2024 г. ... хора не само възможности за тяхното обучение и професионално развитие, но и вдъхновение, и смелост за справяне с бъдещите предизвикателствата“. Красимира Николаева, директор на Общинския младежки дом в Русе Изложението ...
Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 29.2.2024 г. ... на проекта, която е била да се модернизира обучението по начин, който позволява УНСС и партньорите да бъдат конкурентни на европейските университети,  е постигната. В рамките на проекта са изпълнени 16 различни дейности, разработени са и са въведени 15 нови съвместни програми с над ...
Нашият университет - домакин на семинар на МОН по програма „Хоризонт Европа“ 29.2.2024 г. ... е поредният информационен ден, включващ обучение и дискусия по програма „Хоризонт Европа“, която е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите. „Държавите от Централна и Източна Европа имат много малък дял в „Хоризонт ...
УНСС ще си сътрудничи с Националната асоциация на местните инициативни групи в България 28.2.2024 г. ... така че там със сигурност ще трябва да има обучение и запознаване с материята, която е изключително сложна и специфична. Надавам се с нашето партньорство с УНСС да поставим една добра основа, за да може изпълнението на стратегиите за водено от обществото местно развитие да се прилагат ...
Магистрите от „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ получиха дипломите си 27.2.2024 г. ... вие слагате точка на вашето магистърско обучение. Това е началото на вашия трудов път. С дипломата от най-големия и най-престижен бизнес университет в Югоизточна Европа вие получавате билет първа класа. Това е университетът, който се свързва с цвета и елита на нацията. Дипломата е ...
Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на българските застрахователи 27.2.2024 г. ... инициативи с цел подпомагане на обучението на студентите, организиране на публични лекции, конференции, академии и дискусии,  възможност за стажове в застрахователни дружества, обмен на информация и изготвяне на съвместни проекти. Председателят ...
Меморандум за сътрудничество с ППМГ „Академик Иван Ценов“ и срещи с ученици от Враца 27.2.2024 г. ... .“ „Обучението в УНСС е на много високо ниво, в крак сме със съвременните методи на обучение, учебните програми са актуални и сравними с тези на европейските университети“, посочи гл.ас. д-р Емилия Дунева от катедра ...
Националната търговско-банкова гимназия отбелязва своята 111-годишнина с 25-ия панаир на виртуалните предприятия 26.2.2024 г. ... „Интегративно практическо обучение“. „Вече четвърт век вие реално променяте образованието с тази ежегодна инициатива“, подчерта проф. Галин Цоков. По думите му подобни проекти показват връзката между практиката и теоретичната ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред най-влиятелния икономически вестник в Китай - Economic Daily 21.2.2024 г. ... в България за по-нататъшно обучение Интервю на нашия кореспондент в София - ЦАЙ Чун с проф. д-р Димитър Димитров, ректор на българския Университет за национално и световно стопанство На снимката е проф. д-р Димитър Димитров, ...
Кандидатствайте по програма „Еразъм+“ 15.2.2024 г. ... , редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти, редовно и задочно, могат да продължат обучението си по същата специалност в университети в Европа. Обучението е безплатно, тъй като се получават финансови грантове за покриване на разходите за живот, които ...
Ученици от 96. СУ „Лев Толстой” гостуваха на УНСС 13.2.2024 г. ... за тяхното последващо обучение. Проф. д-р Димитър Велев и ас. д-р Габриела Наскова от катедра „Информатика“ и докторантът към катедра „Национална и регионална сигурност“ Васил Павлов представиха специалностите, които са застъпени ...
УНСС проведе при огромен интерес Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България 10.2.2024 г. ... поеме, а гарант за качеството на обучение е Университетът за национално и световно стопанство“, каза професор Фесчиян.   „Уважаеми колеги“, обърна се към учениците-състезатели ректорът на УНСС като обясни, че се надява в скоро време те ...
УНСС проведе при огромен интерес Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България 12.2.2024 г. ... поеме, а гарант за качеството на обучение е Университетът за национално и световно стопанство“, каза професор Фесчиян. „Уважаеми колеги“, обърна се към учениците-състезатели ректорът на УНСС като обясни, че се надява в скоро време те ...
Национална научно-практическа конференция „Педагогическата комуникация – социална и емоционална“ се проведе в УНСС 13.2.2024 г. ... организира от „Центъра за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ ООД, Синдиката на българските учители и Института по реторика и комуникации, с медийната подкрепа на вестник „Учителско дело“. Двудневната конференция, която се ...
Възпитаник на УНСС е новият председател на Столичния общински съвет 9.2.2024 г. ... , като при необходимост осигурява обучение, подкрепа и мотивация, както и спазването на административните услуги. Изготвя план за пътуванията из района, като внимава най-важните обекти да получат нужните покрития и да реализира нови възможности за бизнес. За периода 2015 ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи насрочени за месец ФЕВРУАРИ 2024 г. 6.2.2024 г. ... г. в сектор "Бакалаври" - редовно обучение; и два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име, фамилия и факултетен номер на гърба. 2. Присъствена защита на Дипломни работи: 2.1. на студентите от специалност "Икономика и право", ОКС "Магистър", ...
Експертна група към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие посети нашия университет 5.2.2024 г. ... равнище и засягат програми за обучение на студенти през целия живот, мониторинг и контрол на тези програми,  ролята на университета и дейности, свързани с жизнения цикъл на студента, осигуряване на преподавателски състав, съответстващ на тези стандарти, култура ...
10-те най-добри AI арт генератори през 2024 1.2.2024 г. ... и публикуват модели за машинно обучение без кодиране, обслужващи различни медии като видео, аудио и текст. Предлага 30+ AI Magic Tools за генериране и редактиране на съдържание. Включва професионален онлайн софтуер за редактиране на видеозаписи. Дава приоритет на ...
Започна вторият сезон на Бизнес академията Kaufland - УНСС 2.2.2024 г. ... на УНСС е да сближава обучението с практиката. Тази бизнес академия е в резултат на сътрудничеството между най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа и най-голямата търговска верига в България. Това дава много възможности и преимущества на нашите ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров проведе работна среща за прием 2024/2025 31.1.2024 г. ... предложи отпадането на таксите за обучение на студенти и докторанти по държавна поръчка. Проф. Димитров направи анализ на предишната кампания и отчете 30% ръст на приема вследствие активното участие на факултетите, катедрите и преподавателите в кампанията. ...
Преподаватели по предприемачество от УНСС допринесоха за подготовката на студенти от водещото в предприемаческото обучение неправителствено висше училище в Ахмедабад, Индия – Университета „Ел Джей“ 31.1.2024 г. ... на предприемаческото образование и обучение не само в Ахмедабад, но и в още 15 икономически значими града в Индия и над 50 страни в Азия, Африка и Латинска Америка, включително в създаването на центрове за обучение по предприемачество. До 2015 г. д-р Авасти е бил директор ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 29.1.2024 г. ... , в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАСТВАНЕТО. Студентите трябва да имат ...
УНСС с най-висока институционална акредитация сред българските университети 29.1.2024 г. ... предлага от момента на започване на обучението до дипломирането. „Процесът в началото на адаптация понякога е труден и трябва специална менторска подкрепа. На по-късен етап става важно какви възможности за кариерна ориентация се предлагат, какви са връзките с бизнеса, ...
Welcome Party за студентите по програма „Eразъм+“ преди Деня на влюбените 29.1.2024 г. ... - София. Мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение от партньорски страни осъществиха 10 преподаватели. В същото време преподавателите и служители от УНСС реализираха 8 мобилности в Албания, Йордания, Виетнам и Китай ...
УНСС и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД подписаха меморандум за стратегическо партньорство 29.1.2024 г. ... „Национална и регионална сигурност“, водеща обучението по Международната програма. Той допълни, че „УНСС може да провежда целево обучение на работници и служители на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с цел повишаване на квалификацията им и да осигурява специалисти при изпълнение на национални и ...
Кръгла маса „Ролята на университетите, бизнеса, политиката и средните училища за привличане на младите хора в туризма” се проведе в нашия университет 22.1.2024 г. ... за задържане и привличане интереса на младите хора към обучение в специалностите по туризъм в средните и висшите училища, чрез активизиране на възможностите за повече международни стажове, връзка на обучението с бизнеса, по-високо ниво на предвидимост и устойчивост на туристическия бизнес. Проф. ...
Кръгла маса „Ролята на университетите, бизнеса, политиката и средните училища за привличане на младите хора в туризма” се проведе в нашия университет 19.1.2024 г. ... за задържане и привличане интереса на младите хора към обучение в специалностите по туризъм в средните и висшите училища, чрез активизиране на възможностите за повече международни стажове, връзка на обучението с бизнеса, по-високо ниво на предвидимост и устойчивост на туристическия бизнес. Проф. ...
Започна кандидатстване за националния конкурс "Най-добър младежки стартъп в България 2024” на Фондът на фондовете и СУ "Св. Климент Охридски" 19.1.2024 г. ... на инициативата с по-дълъг период за кандидатстване и обучение, а партньори на инициативата са още повече организации - над 30 финаниращи институции, фондове, секторни асоциации, организации от научните и академичните среди и др. Още информация и линк за кандидатстване са достъпни в сайта на конкурса на ...
Меморандум за сътрудничество с международната франчайзингова компания Office 1 18.1.2024 г. ... едно такова сътрудничество ще подпомогне качеството на обучението на студентите чрез организирането на публични лекции и дискусии и консултирането на учебното съдържание по учебни планове и програми. Г-жа Елка Каменова-Цанкова, председател на Управителния съвет на кооперация ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане он-лайн през MS Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 29.03.2024г. от 10 часа 17.1.2024 г. ... „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  он-лайн  през MS Teams   на 29.03.2024г. от 10 часа. Научните ръководители  предават  готовите и одобрени  дипломни работи на имейла ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 25.03.2024г. (понеделник) от 9 часа 17.1.2024 г. ... на дипломната работа на студентите от редовно обучение ще се проведе присъствено на 25.03.2024г. от 09,00 часа в сградата на УНСС. График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“  за определената ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 5.2.2024 г. ...  ОКС „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн  в  mlearning.unwe.bg  на  19.02.2024г.  /понеделник/  от 10,00 часа. Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление по ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 17.1.2024 г. ... - редовно обучение ще се проведе на 19.02.2024г. (понеделник) от 09,00 часа до 11,00 часа в ТЦ.    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
Пети в България обучителен курс JUNIOR IR CLASS 2023 за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари 15.1.2024 г. ... и корпоративните комуникации. В обучението взе участие и доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева, преподавател във ФСФ, координатор по меморандума за сътрудничество между УНСС и АДВИБ. След интензивно обучение на участниците в „JUNIOR IR CLASS 2023“ в ...
Новите декани на факултетите в нашия университет 9.1.2024 г. ... на Общоикономическия факултет в обучението на студентите с отлична теоретична подготовка, имащи знание за утвърдените и новите концепции и модели за изследване на икономиката, обществото и труда. От друга страна, е осъзнаването, че трябва да бъде даден отговор на ...
Общото събрание на УНСС избра проф. д-р Димитър Димитров за ректор – втори мандат 22.12.2023 г. ... сфери на дейността – обучение, научноизследователска дейност и административно обслужване; мотивиране и стимулиране на развитието на академичния състав, колегиалност и зачитане на личното достойнство, цели и интереси на всеки преподавател, студент и ...
Дядо Коледа зарадва и децата на УНСС 22.12.2023 г. ... „Технически средства за обучение", които създаваха коледно настроение в аулата с анимация на високотехнологичния екран, дарен от „Кауфланд“. На тръгване Дядо Коледа обеща пак да дойде следващата година и да донесе подаръци и на ...
Магистрите от „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ получиха дипломите си 21.12.2023 г. ... точка на вашето магистърско обучение. Това е началото на вашия трудов път. С дипломата от най-големия и най-престижен бизнес университет в Югоизточна Европа вие получавате билет първа класа. Това е университетът, който се свързва с цвета и елита на нацията. ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си на официална церемония 14.12.2023 г. ... „Финанси", редовно обучение – Випуск 2023. На официалната трибуна бяха новоизбраният ръководител на катедра „Финанси“ доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Румен ...
Дипломи получиха бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 15.12.2023 г. ... бакалаврите в редовна форма на обучение от специалности „Стратегическо планиране“, „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ и на бакалаврите в дистанционна форма на обучение от ...
Дипломи получиха бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 14.12.2023 г. ... дипломите на бакалаврите в редовна форма на обучение от специалности „Стратегическо планиране“, „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ и на бакалаврите в дистанционна форма на обучение от специалност ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 13.12.2023 г. ... от специалност „Финанси", редовно обучение – Випуск 2023. На официалната трибуна бяха новоизбраният ръководител на катедра „Финанси“ доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Румен Брусарски, декан на ...
Държавен изпит по чужди езици - от 10.02.2024 г. до 14.02.2024 г. 2.2.2024 г. ... г. ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК - Икономика с чуждоезиково обучение, Икономика с преподаване на английски език, Икономика на туризма,  Администрация и управление с преподаване на английски език, Интелектуална собственост и бизнес,  Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес ...
Бкалаврите от специалноаст „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ получиха дипломите си 12.12.2023 г. ... . Желая ви да бъдете с усещане за продължаващо обучение, защото в съвременния динамичен свят дипломите остаряват много бързо.“ Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, показа първия учебен план на специалност „Финанси и ...
Директорът на Центъра за иновативни образователни технологии проф. д-р Янка Тоцева участва в Националната конференция за дигитални умения 12.12.2023 г. ... , че „Националната политика за заетост и обучение поставя като приоритет обучението на работната сила за адаптиране към структурните промени, породени от цифровия и зеления преход, защото придобиването и усъвършенстването на дигиталните умения е повече от необходимо в днешния пазар на труда. ...
AI вероятно ще създаде повече работни места, отколкото ще унищожи 11.12.2023 г. ... в този списък) и ново внимание към професионалното обучение. Ако те изглеждат като стандартни неолиберални лекарства, това е, защото са такива. Те са се провалили в миналото не защото не са подходящи, а защото не са прилагани както трябва. Тъй като широк спектър от индустрии на услугите обещават ...
УНСС участва в първата среща на български университети с кандидат-студенти от Република Северна Македония 15.12.2023 г. ... от предпочитаните дестинации за продължаване на обучението. „Трябва да бъдем по-активни в представянето. Това е една форма за развитие на бранд България - да бъде разпознаваема и през своите висши училища“, заяви той. Екипът на УНСС заедно с генералния консул в Битоля г-н ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ получиха дипломите си 11.12.2023 г. ... . Желая ви да бъдете с усещане за продължаващо обучение, защото в съвременния динамичен свят дипломите остаряват много бързо.“ Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, показа първия учебен план на специалност „Финанси и ...
Обучение "Защита на правата на интелектуална собственост в архитектурата" 10.12.2023 г. ... на тема "Защита на правата на интелектуална собственост в архитектурата" беше организирано от Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) на УНСС, Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското ...
75 години катедра „Индустриален бизнес“ 7.12.2023 г. ... Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, подчертава доброто сътрудничество с катедрата. Доц. Силвия Христова, ръководител на катедра ,,Икономика и стопанско управление“ на ХТМУ, пожела добрата съвместната работа да продължи и в бъдеще, а всички присъстващи да имат ...
Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Пол Хилберс изнесе лекция на XVI годишна научна сесия на УНСС 12.12.2023 г. ... на онлайн университетското обучение – студентската, преподавателската и управленската перспективи“ с ръководител доц. д-р Катя Михайлова; „Изследване на състоянието и развитието на транспортната инфраструктура в България“ с ръководител гл. ас. ...
75 години катедра „Индустриален бизнес“ 7.12.2023 г. ... Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, подчертава доброто сътрудничество с катедрата. Доц. Силвия Христова, ръководител на катедра ,,Икономика и стопанско управление“ на ХТМУ, пожела добрата съвместната работа да продължи и в бъдеще, а всички присъстващи да имат ...
Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на българските застрахователи 7.12.2023 г. ... инициативи с цел подпомагане на обучението на студентите, организиране на публични лекции, конференции, академии и дискусии,  възможност за стажове в застрахователни дружества, обмен на информация и изготвяне на съвместни проекти. Председателят на УС на ...
Започва приемът на магистри за летен семестър 15.12.2023 г. ... дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. „С избора на магистратура в УНСС вие стъпвате върху богат спектър от възможности, определяте широка траектория на движение, правите осъзнат избор в правилната посока на ...
Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе домакин на работна среща по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030” 4.12.2023 г. ... Маринов – координатор „Обучение”, гл. ас. д-р Юрий Кузнецов – координатор „Информационни технологии” и Валерий Александров – счетоводител по проекта. От страна на бенефициента УНСС в срещата участваха проф. д-р Димитър Димитров ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.12.2023 г. ... възможност през годините на вашето обучение да се докоснете до елита на финансовия и счетоводния свят в България. Няма друг факултет и университет, където така умело се съчетават научното знание и практическия опит, традиции и професионални умения“, обърна се към ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 1.12.2023 г. ... възможност през годините на вашето обучение да се докоснете до елита на финансовия и счетоводния свят в България. Няма друг факултет и университет, където така умело се съчетават научното знание и практическия опит, традиции и професионални умения“, обърна се към ...
Посрещнахме първите китайски студенти в Дуалната бакалавърска програма по Икономика 4.12.2023 г. ... , за да продължат присъствено обучението си още една година.  Ректорът проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество ...
Излъчиха победителите в конкурса „Студент на годината на УНСС 2023” 1.12.2023 г. ... нашите студенти, освен с успехи в науката, в обучението и в спорта, се характеризират и с мисията, която имат по отношение на доброволчеството. Искам да поздравя г-н Чабуклийски и целия Студентски съвет за всички инициативи, които са организирали във връзка с доброволчеството, като тези за ...
Международна научна конференция „Emerging Technologies and Education on Non-Proliferation“ 30.11.2023 г. ... контрол на износа чрез засилено обучение на изследователите“. На конференцията присъстваха преподаватели, докторанти и специалисти от практиката. Научният форум продължи с ползотворна дискусия ...
Международна научна конференция „Emerging Technologies and Education on Non-Proliferation“ 28.11.2023 г. ... контрол на износа чрез засилено обучение на изследователите“. На конференцията присъстваха преподаватели, докторанти и специалисти от практиката. Научният форум продължи с ползотворна дискусия ...
20 студенти на УНСС на стаж в „ТВ Академия“ на БНТ 28.11.2023 г. ... специалности да започнат своето практическо обучение чрез единствената по рода си стажантска програма – „ТВ Академия“,  на обществената телевизия. Повече  от 100 стажанти от 7 университета – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ...
Министърът на образованието и науката и ректорът откриха Център за иновативни образователни технологии в УНСС 23.11.2023 г. ... на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково, проф. д-р Янка Тоцева, ръководител на катедра „Педагогика“ в УНСС, доц. д-р Катя Кирилова, научен секретар на катедра „Педагогика“, проф. д-р Цветка Стоенчева, преподавател в катедра ...
Министърът на образованието и науката и ректорът откриха Център за иновативни образователни технологии в УНСС 23.11.2023 г. ... на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково, проф. д-р Янка Тоцева, ръководител на катедра „Педагогика“ в УНСС, доц. д-р Катя Кирилова, научен секретар на катедра „Педагогика“, проф. д-р Цветка Стоенчева, преподавател в катедра ...
Kaufland дари FULL HD киноекран на УНСС 24.11.2023 г. ... на отдел „Технически средства за обучение“ Атанас Магдалинчев и ръководителя на сектор „Конгресен“ Стефан Игликов. От компания OPTONICA, лидер в светлодиодното осветление, извършила доставката и монтажа, съобщиха, че екранът е FULL HD, което дава опция за ...
Випуск 2023 на катедра „Национална и регионална сигурност“ получи своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“ 22.11.2023 г. ... място се борят 7-8 човека, като в платено обучение са записани над 50 души. Има 5 платени магистърски програми, които вече 15 години се радват на голям интерес и местата в тях винаги са запълнени, а специалността „Ядрена сигурност“ е единствената в света магистърска програма ...
Абсолвентите от катедра „Икономика на търговията“ получиха тържествено своите дипломи 27.11.2023 г. ... Мусов и Диана Костова, мениджър „Обучение, развитие и мотивация" в Кауфланд. Церемонията бе ръководена от доц. д-р Бисер Петков, дългогодишен преподавател в катедра „Икономика на търговията“ и директор на Научноизследователския център по търговия. Доц ...
Дипломира се Випуск 2023 на РЦДО-УНСС в Хасково 21.11.2023 г. ... център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково бакалаврите и магистрите от Випуск 2023 година получиха дипломите си.С грамоти за отличен успех бяха отличени общо 20 студенти от трите специалности – „Икономика“, „Мениджмънт и ...
Дипломира се Випуск 2023 на РЦДО-УНСС в Хасково 21.11.2023 г. ... център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково бакалаврите и магистрите от Випуск 2023 година получиха дипломите си.С грамоти за отличен успех бяха отличени общо 20 студенти от трите специалности – „Икономика“, „Мениджмънт и ...
Абсолвентите от катедра „Икономика на търговията“ получиха тържествено своите дипломи 21.11.2023 г. ... и Диана Костова, мениджър „Обучение, развитие и мотивация" в Кауфланд. Церемонията бе ръководена от доц. д-р Бисер Петков, дългогодишен преподавател в катедра „Икономика на търговията“ и директор на Научноизследователския център по търговия ...
Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров изнесе доклад за финансирането на висшето образование на тържественото заседание на Съвета на ректорите 17.11.2023 г. ... университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите, се посочва в сайта на сдружението. С уважение към традициите, с натрупания опит и постигнатите резултати Съветът на ректорите в България винаги ...
УНСС на „Панорама на университетите – 2023“ в Благоевград 17.11.2023 г. ... на кандидатстване, таксите за обучение и перспективите за реализация, възможностите за настаняване в общежития и получаване на стипендии. Д-р Екатерина Деливерска, Радостина Петрова (от ляво надясно) Мария Павлова (първата ...
УНСС участва във форума „Висше образование – да успееш в България” в Перник 16.11.2023 г. ... с актуални програми и мерки за обучение и заетост. Мария Божкова от сектор „Маркетинг“ представи на средношколците възможностите, които УНСС предлага, условията, сроковете, начините и таксите за кандидатстване. Специално внимание беше ...
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие представи в УНСС научна публикация „Поглед върху образованието 2023“ с данни за България 10.11.2023 г. ... на професионалното образование и обучение (ПОО) се организира от Министерството на образованието и науката съвместно с УНСС. За първи път в изследването са включени и данни за България. Събитието се организира в хода на присъединяването на България като пълноправна ...
Абсолвентите бакалаври и магистри от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ получиха своите дипломи 9.11.2023 г. ... трудности през годините на  обучение. Тя изтъкна, че въпреки немалкото предизвикателствата при обучението в електронна среда, особено за завършилите ОКС „бакалавър“, сплотеният екип на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е ...
Tранспортно-логистичния гигант DISCORDIA осигурява стипендии за 7 студенти от УНСС 8.11.2023 г. ... на DISCORDIA за подпомагане обучението  и професионалното развитие на студентите ни и сме убедени,  че предстоят още много съвместни инициативи, обвързващи образователния процес с практиката, които ще издигнат партньорството ни на още по-високо ...
Абсолвентите от катедра „Политическа икономия“ получиха своите дипломи 9.11.2023 г. ... са преминали по време на своето обучение в университета. Той изрази увереност, че тези трудности са допринесли и за това завършващите днес успешно да приключат своето обучение и да могат да сложат тези „малко странни униформи“, като знак за своето ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация" получиха дипломите си 8.11.2023 г. ... , които сте натрупали в процеса на обучение“, каза зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова и допълни: „През годините, особено бакалаврите, се сблъскахте с много предизвикателства, много трудности, но ги преодоляхте успешно. Вие ще ...
Tранспортно-логистичният гигант DISCORDIA осигурява стипендии за 7 студенти от УНСС 8.11.2023 г. ... на DISCORDIA за подпомагане обучението и професионалното развитие на студентите ни и сме убедени, че предстоят още много съвместни инициативи, обвързващи образователния процес с практиката, които ще издигнат партньорството ни на още по-високо ниво и ще ...
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 7.11.2023 г. ... – редовно обучение, „Икономика“ – дистнционно обучение, „Макроикономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ от ОКС „бакалавър“,  и на студентите от ОКС ...
Юбилейна научна конференция 10 ГОДИНИ КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА 8.11.2023 г. ... тенденции в регионалната наука; Обучение и професионална реализация в регионалното развитие; Приложение на регионалните изследвания в публичните политики Иновативни подходи за регионално управление (секция за студенти и докторанти). Докладите ще бъдат публикувани в ...
На тържествена церемония абсолвентите от катедра „Политология“ – бакалаври и магистри, получиха своите дипломи 6.11.2023 г. ... в спомените си за годините на своето обучение и изрази съпричастността си към вълнението и емоциите на завършващите. „Днешният ден е един формален край, един официален край. Трябва да има такива тържествени моменти, в които ние да отбелязваме определени етапи от нашето ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация" получиха дипломите си 12.11.2023 г. ... , които сте натрупали в процеса на обучение“, каза зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова и допълни: „През годините, особено бакалаврите, се сблъскахте с много предизвикателства, много трудности, но ги преодоляхте успешно. Вие ще ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... . Другите отличници-бакалаври, редовно обучение, които получиха своите дипломи са Димитрина Карагогушева, Кристина Стоянова, Албена Станева, Ралица Рачева, Александра Милева и Михаела Маринова. И двама бакалаври, дистанционно обучение, получиха своите отлични дипломи: Галина ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... . Другите отличници-бакалаври, редовно обучение, които получиха своите дипломи са Димитрина Карагогушева, Кристина Стоянова, Албена Станева, Ралица Рачева, Александра Милева и Михаела Маринова. И двама бакалаври, дистанционно обучение, получиха своите отлични дипломи: Галина ...
Кръгла маса „Интелектуалната собственост в интернет – предизвикателства пред системата на интелектуалната собственост и възможни решения“ 3.11.2023 г. ... на качеството на дистанционното обучение; за разширяване на възможностите за сътрудничество и споделяне на знания; в подкрепа на преподавателите и на обучаващите се в процеса на тяхното взаимодействие и развитие. Целта на тази интелектуална задача е да се проучат ...
Завършилите специалност „Право“ получиха дипломите си 3.11.2023 г. ... , които те са им предали по време на обучението. „Вие винаги сте били насреща, когато сме имали въпроси.“ Тя пожела на своите състуденти успешна реализация и развитие. Г-жа Кристияна Геновска, съдия във Върховния касационен съд, ...
Шестима творци на втория ден от Университетската седмица на книгата 2.11.2023 г. ... , като хиляди са започнали своя нов професионален път след обучение по метода. Носител е на награди за бизнес, развитие, лидерство и менторство. С читателите ще се срещне от 10.00 ч. в Библиотеката. Виргиния Захариева ще представи своя роман „Девет зайци“ и други нейни книги, ще обсъди с ...
В Европейския месец на киберсигурността ректорът се срещна със студенти по киберсигурност 30.10.2023 г. ... и анализ на данни (Data Science)“. Целта на обучението в бакалавърската програма „Киберсигурност и електронно управление“ е да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри за нуждите на всички сектори в областта на информационната сигурност и електронното управление. Обучението e насочено ...
Ректорът участва в Третата годишна конференция на ENGAGE.EU в Рим 28.10.2023 г. ... бяха разделени в трите основни насоки на работа – обучение, научноизследователска дейност и социално въздействие. Бяха обсъдени и важни въпроси, свързани с комуникацията и въздействието. След вече утвърдените инициативи и начини на работа в алианса се очаква много засилен интерес към дейностите му както от ...
Средношколци от Благоевград посетиха УНСС 28.10.2023 г. ... и подпомага професионалното ориентиране, практическото обучение, кариерното развитие и реализацията на студентите. Работодателите предпочитат студенти по икономика, завършили УНСС и над 97% от възпитаниците му се реализират успешно на пазара на труда. Бъдещите кандидат-студенти се срещнаха с председателя на ...
Нашият университет и MTCП организираха кръгла маса по проблемите на солидарната икономика и социалната отговорност 26.10.2023 г. ... , които се изискват от социалните предприятия, както и за обучение на служители от администрацията за комуникация с хората със специални потребности. Гл. ас. д-р Илия Керезиев от катедра „Управление“ в УНСС представи темата за измерване на социалното въздействие на социалните предприятия. Проф. д-р ...
„Алумни УНСС“ организира HR Speed Dating 31.10.2023 г. ... от Pleggi. Той подчерта, че игрите помагат за по-добро обучение, запознаване с услуги и привличат потребители. Той представи иновативната платформа Pleggi, като подчерта: „Pleggi е HR решение за предварителен подбор на кадри, стъпвайки на установени във времето научни методи (психометрия и когнитивни науки) ...
Връчиха дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Недвижима собственост“ 24.10.2023 г. ... за усилията, които сте положили през годините на обучение. Нека тези дипломи ви дадат увереността да покорите най-смелите си мечти в професионалното си развитие“, посочи Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет. „Бъдете смели и дръзки, бъдете търсещи и намиращи, но не забравяйте да ...
Академичният съвет прие бюджета на УНСС 26.10.2023 г. ... , включително групите за чуждоезиково обучение, за ОКС „магистър“, редовна и дистанционна форма на обучение. По точка „Научноизследователска дейност и международно сътрудничество“ по доклада на доц. д.ик.н. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и ...
Юбилейна научна конференция „10 години катедра „Регионално развитие“ – наука, обучение и практика“ 24.10.2023 г. ... катедра „Регионално развитие“ – наука, обучение и практика“. Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет при УНСС, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, ръководителят на катедра „Регионално развитие“ доц. д-р Георги Николов и Александър Стойчев ...
График - Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение 25.10.2023 г. ... обучение на 27.10.2023г. /петък/  от 10,00 часа  в  Първа комисия    Първа комисия -  Указания за Дипломантите   Дипломантите се включват онлайн с приложението на ...
С научна конференция „Иновативни информационни технологии за дигитализация на икономиката“ специалност „Бизнес информатика и комуникации“ отбеляза 55 години от създаването си 20.10.2023 г. ... имаха възможността да се включат в практическо обучение за Microsoft Power Platform. В рамките на конференцията се проведе научна сесия  на тема „Дигитализация и дигитална трансформация на икономиката“ с модератор доц. Пламен Милев. Сериозна дискусия се проведе ...
Курсистите, завършили следдипломна квалификация „Икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла“ получиха свидетелствата си 20.10.2023 г. ... УНСС и Центъра за обучение към „Ютилитис Сървисис“ с основна задача да повиши знанията и капацитета на висшия мениджмънт на ВиК операторите и служители в отрасъл ВиК. В програмата на курса са включени важни теми в областите „Право на ЕС“, ...
Курсистите, завършили следдипломна квалификация „Икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла“ получиха свидетелствата си 20.10.2023 г. ... УНСС и Центъра за обучение към „Ютилитис Сървисис“ с основна задача да повиши знанията и капацитета на висшия мениджмънт на ВиК операторите и служители в отрасъл ВиК. В програмата на курса са включени важни теми в областите „Право на ЕС“, ...
Институтът за следдипломна квалификация връчи дипломите на първия курс „Корпоративно нормативно съответствие“ 20.10.2023 г. ... с тази организация, беше да се предложи обучение, което да е на високо ниво. От отзивите, които получих, мисля, че сме успели.“  Той изказа благодарност на инициаторите на идеята, включително и на зам.-ректора проф. Цветана Стоянова, за подкрепата при реализацията.  Проф. ...
Кандидатстване за участие в ENGAGE.EU Joint Programme in Digital Transformation за учебната 2023/2024 г. за Магистри 20.10.2023 г. ... на бъдещето студентите в магистърска степен на обучение имат възможност да вземат участие в Joint Programme in Digtal Transformation. Информация за програмата, изучаваните курсове и сроковете за кандидатстване може да намерите тук (https://www.engageuniversity ...
Виваком и дирекция „Защита на корпоративната информация“ проведоха специализирано обучение на студентите от катедра „Индустриален бизнес“ 19.10.2023 г. ... , бяха домакин и проведоха специализирано обучение на студентите от катедра „Индустриален бизнес“. На специализираната презентация доц. Петя Биолчева и студентите бяха запознати с основните положения и актуалните изисквания за съответствие с: „Регламент 2016/679 ...
Виваком и дирекция „Защита на корпоративната информация“ проведоха специализирано обучение на студентите от катедра „Индустриален бизнес“ 20.10.2023 г. ... , бяха домакин и проведоха специализирано обучение на студентите от катедра „Индустриален бизнес“. На специализираната презентация доц. Петя Биолчева и студентите бяха запознати с основните положения и актуалните изисквания за съответствие с: Регламент 2016/679 относно защитата ...
Институтът за следдипломна квалификация връчи дипломите на първия курс „Корпоративно нормативно съответствие“ 20.10.2023 г. ... захванахме с тази организация, беше да се предложи обучение, което да е на високо ниво. От отзивите, които получих, мисля, че сме успели.“  Той изказа благодарност на инициаторите на идеята, включително и на зам.-ректора проф. Цветана Стоянова, за подкрепата при реализацията.  Проф. ...
Конференция Moving forward? Envisioning Societal Outreach for the Fifth Generation University, Манхайм, Германия 28.12.2023 г. ... страни, използване на интерактивни форми на обучение, дигитализация и визуализация на въздействието.    Конференцията продължи с дискусия с Хенинг Хилман, вицепрезидент по научните изследвания в Университета в Манхайм за увеличаване на въздействието на научните изследвания, ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ тържествено получиха своите дипломи 17.10.2023 г. ... , с много постижения, с много програми и иновации в обучението, с добри контакти с бизнеса и с успешна реализация на студентите. „МИО е запазена марка, МИО е гаранция за качество и пожелавам на завършилите успешно да приложите това, което сте научили през годините“, пожела проф. Димитров ...
С най-голям брой участници катедра „МИО и бизнес“ проведе XXII международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 16 години по-късно“ 17.10.2023 г. ... на съвременния живот, които изискват подходящо обучение на трудовото население“, уточни г-н Огнян Златев. Г-н Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд за България запозна участниците в конференцията с дейността, целите и задачите на Фонда, като разгледа в детайли ...
Проф. Димитров беше сред основните говорители в дискусия за взаимодействието между науката и бизнеса в отношенията между България и Китай 13.10.2023 г. ... , като разказа, че три години е водено хибридно обучение в Китай, а сега по-малък брой студенти ще се обучават на място в УНСС. Проф. Димитров разказа за езиковите курсове и съвместните изследователски проекти, като подчерта, че дори панелите на новия фотоволтаичен парк на университета също са от ...
Ректорът обсъди създаването на бизнес академия с Deloitte Bulgaria. Компанията дари книги за библиотеката на УНСС 16.10.2023 г. ... проф. д-р Димитър Димитров. Той даде пример с обучение по антикорупционни практики, разследваща журналистика и др. Като водеща компания и в начина на работа и подбор на персонала Deloitte Bulgaria ще бъдат полезни и с провеждането на публични лекции  по корпоративно поведение и протокол. ...
Проф. Димитър Димитров приветства в УНСС лауреата на голямата литературна награда „Мигел де Сервантес“ г-н Серхио Рамирес 13.10.2023 г. ... като първи или втори чужд език в рамките на своето обучение. „УНСС поддържа много международни връзки и контакти, част от които е и тази среща“, каза ректорът и допълни, че се връща от посещение в University Toulouse Capitole, един от университетите партньори в рамките на ...
International Erasmus Day 2023 в УНСС 10.10.2023 г. ... мобилност Тя е два вида – мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика. Студентската мобилност с цел обучение е с продължителност един семестър или повече (от 3 до 12 месеца) и се провежда в партньорски университет в Европейския съюз или извън него (вижте партньорските университети на ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 20.10.2023 г. ... степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).  НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАСТВАНЕТО. Студентите трябва да имат успех от ...
УНСС за първи път на Career Show 2023 27.10.2023 г. ... подпомага професионалното ориентиране, практическото обучение, кариерното развитие и реализацията на студентите. Работодателите предпочитат студенти по икономика, завършили УНСС и над 97 % от възпитаниците му се реализират успешно на пазара на труда. Събитието беше придружено от ...
3 пъти е увеличен броят на студентите в дистанционна форма на обучение в УНСС 4.10.2023 г. ... отчита Центърът за дистанционно обучение, който преди дни официално откри учебната 2023/2024 година с виртуална среща и инструктаж. Ректорът на УНСС проф.  д-р Димитър Димитров записа лично обръщение към студентите, в което обръща внимание на факта, че вече 25 години ...
Курсистите, завършили следдипломна квалификация „Правно регулиране и митническия контрол“ получиха свидетелствата си 4.10.2023 г. ... , а защото намирате смисъл в това обучение“, обърна се към присъстващите директорът на ИСК проф. д.н. Живко Драганов и допълни: „Това обучение, освен че е плод на сътрудничеството ни, ние от УНСС и Националния учебен център на Агенция „Митници“ винаги ...
С рекорден прием РЦДО на УНСС в Хасково откри учебната 2023-2024 година 30.9.2023 г. ... в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. 180 от тях са студенти в бакалавърски програми по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, а 80 са в магистърски програми по ...
Отлична оценка на МОН за ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 29.9.2023 г. ... Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти; 3. Свързаност и партньорство; 4. Развитие на научната дейност; 5. Привличане и задържане на млади ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 27.9.2023 г. ... и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”, за учебната 2023-2024 г. по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ ...
В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти 21.9.2023 г. ... е единственото акредитирано звено за обучение по интелектуална собственост с  учебна програма за обучение в 4 годишен академичен период.            Научният секретар на катедрата д-р Полина Стоянова представи на аудиторията основни ...
Тържествено откриване на новата академична година и среща с първокурсници специалност БИЗНЕС ЛОГИСТИКА 20.9.2023 г. ... , изпълнена с вдъхновение, възможности за обучение, нови умения, научни изследвания, срещи с бизнеса и развитие. Пожелаваме на нашите първокурсници и на всички наши студенти успех, мотивация и нестихваща страст към логистиката и веригите на доставките! Нека този учебен семестър бъде ...
Digitalk 101: ИТ бизнесът продължава да търси кадри, а заплатите остават високи 19.9.2023 г. ... и аутсорсинг компаниите у нас.  Обучение на млади таланти  Българският ИТ бизнес все по-често се насочват и към предоставяне шанс на най-младите специалисти да започнат своето професионално развитие, като постепенно трупат опит и познания, изкачвайки се по кариерната ...
Ректорът и министърът на образованието откриха новата академична 2023/2024 година в УНСС 19.9.2023 г. ... и студенти посетиха Шанхай за обучение или обмен, което позволи на много китайски приятели да опознаят младежкия и съвременен облик на България. В същото време китайските преподаватели предложиха избираеми курсове по китайски език във вашия университет, като по този начин ...
Проф. д.ик.н. Михаил Динев с барелеф и зала на негово име. Кои са другите личностите, чиито имена носят аудитории в УНСС? 20.9.2023 г. ... на Центъра за междууниверситетско обучение. Той е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“, – ІІ степен и на почетния знак на УНСС.    Те вече имат свои страници в рубриката „Жива памет“.   ...
УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември 3.10.2023 г. ... студентите дистанционна форма на обучение откриваща среща-инструктаж ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) от 09.00 часа. Линкът към срещата ще намерите в разписанието Ви. Откриването на академичната 2023/2024 учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Авиейшън Сървисиз България ООД (Aviation Services) 19.9.2023 г. ... на УНСС в Авиейшън Сървисиз България, както и обучение на служители на АСБ от преподаватели на УНСС. „Нашият университет има изградени традиции на сътрудничество с бизнеса, с най-големите корпорации и предприятия в нашата страна, български и чуждестранни. И всичко е с цел успешното ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Центъра на НАТО за управление на кризи 15.9.2023 г. ... ще включва още възможности за образование и обучение, научноизследователска дейност, както и предоставяне на експертни знания. На официалната церемония присъстваха командният състав от CMDR COE, заместник-ректорът на УНСС по научноизследователската и международната дейност доц. д-р Михаил ...
Тридесета юбилейна международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език 12.9.2023 г. ... на добри практики и идеи в чуждоезиковото обучение бяха проведени и две обучения. Едното представи „Дигиталната раница“ в българското училище, а второто акцентира на усъвършенстването на българския учител, съвместна инициатива с издателство „Просвета“. Специални ...
БУРГАС ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, НОСИТЕЛИ НА ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ 1.9.2023 г. ... в страната чрез иновативни подходи за обучение и учене (симулации, ролеви игри, физическо и дигитално сътрудничество и др.).Инициативата е подходяща за всички млади и предприемчиви хора с идеи на възраст между 13 и 30 години от Бургас и областта. Те ще придобият умения ...
ДОЦ. Д-Р МОНИКА МОРАЛИЙСКА ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" 25.8.2023 г. ... "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ", РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА? Магистърската програма“ Управление на международни проекти” стартира след приемането на страната за член в ЕС, насочена е за придобиване на знания и практически ...
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ 25.8.2023 г. ... насоченост. Още в бакалавърската си степен на обучение имах интерес към международната икономика и по-точно към международните проекти. КАКВА Е ТЕМАТА НА МАГИСТЪРСКАТА ВИ ТЕЗА И МОТИВАЦИЯТА ДА СЕ СПРЕТЕ НА НЕЯ? Темата на магистърската теза е: „Специфика на управлението ...
ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА БОНЕВА ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“, 3 СЕМЕСТЪРА 25.8.2023 г. ... през последните десетилетия. Обучението обхваща теми и дисциплини като международна търговия, международни финанси, международен бизнес, конюнктура на международните пазари, глобален мениджмънт, капиталови пазари, управление на инвестиционни проекти и други. ...
ДОЦ. Д-Р СИЛВИЯ КИРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ И БИЗНЕС“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 25.8.2023 г. ... И БИЗНЕС“ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, отговаря на въпроси за нея: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА? „Международни финанси и бизнес“ е вече наложила се и позната сред академичната общност магистърска програма. Тя е разработена ...
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“ 25.8.2023 г. ... МАРКЕТИНГ“ (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 2 СЕМЕСТЪРА), отговаря на въпроси за нея: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА? Магистърската програма е една от малкото в България, в чийто фокус стои дигиталния маркетинг и ...
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, 18.8.2023 г. ... МЕНИДЖМЪНТ“ , ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, отговаря на въпроси за нея: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА? Магистърската програма е в три семестъра в дистанционна форма на обучение. В нея могат да се обучават всички – с бакалавърска и с ...
ДОЦ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЕВ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА INTERNATIONAL BUSINESS AND GOVERNANCE С ШАНХАЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДЖАО ТОНГ 18.8.2023 г. ... попада сред 50-те най-добри университета в света. Обучението е изцяло на английски език. През първите два семестъра то се осъществява в УНСС-София, а през третия и четвъртия семестър - в най-големия търговски, финансов и икономически център на Китай – Шанхай. В края на обучението си магистрите ...