Обновено: вторник, 08 август 2023 10:23

.

Допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места 

от 4 август 2023 г.

Документи се подават:

В Центъра за прием на документи в УНСС и в РЦДО – Хасково се подават следните документи (за кандидат-студенти, които до момента не са участвали в класиране):

1. Заявление до Ректора;

2. Състезателен картон. Шифри на специалностите. Указание за попълване на кандидатстудентски документи;

3. Декларации за: лични данни, заболявания противопоказани за обучение, здравословно състояние;

4. Копие на диплома за завършено средно образование и на удостоверението за завършен първи гимназиален етап. При подаване на документи на място е необходимо представяне на оригинал на дипломата и на удостоверението, които се връщат на кандидат-студента след сверяване с копието;

5. Български граждани и граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или РУО по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата (оригинал и копие);

6. Кандидатстващите за специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, отговарящи на условието за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, представят съответния сертификат с валиден срок към годината на кандидатстване (оригинал и копие);

7. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие);

8. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификата;

9. Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи;

10. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България;

11. Документ за платена такса за участие в класиране:

  • класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 60 лв. Кандидат-студенти, заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и, не заплащат такса за участие в класирането.

Таксата за класиране (при подаване на документи на място в ЦПД и РЦДО - Хасково) се внася по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“.

Плащането се удостоверява при подаване на документите с предоставяне на платежния документ.

Кандидатстудентската такса може да се заплати на място в ЦПД на ПОС терминали.

12. От такса за кандидатстудентски изпит и участие в класиране се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% – представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка (уверение) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща че децата са учащи;
  • близнаци – акт за раждане;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа, удостоверяващ обстоятелството.

Попълването и подаването на документи се извършват лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.


Кандидат-студенти могат да подадат заявление-декларация за прием в обучение срещу заплащане в желана от тях специалност (без специалност „Право“), ако до момента не са класирани или не са се записали за студенти в определените за това срокове.