Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет

четвъртък, 12 март 2015 9:18

Академични лекции на трима преподаватели, придобили академични длъжности: проф. д-р Даниела Фесчиян, доц. д-р Катя Златарева и доц. д-р Жеко Милев, организира в голямата конферентна зала Финансово-счетоводният факултет. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, първият зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ проф. Огнян Симеонов, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, преподаватели, докторанти, студенти.

Отляво надясно: проф. Веселка Павлова, проф. Огнян Симеонов, проф. Стати Статев, проф. Снежана Башева, проф. Стоян Стоянов

Това е празник за Финансово-счетоводния факултет, на който трима наши колеги ще представят своите академични лекции за придобиване на академична длъжност, посочи деканът на факултета проф. д-р Снежана Башева. Тя благодари на ръководството на университета за „организирането на нов интелигентен избор“ и на ръководствата на трите катедри към факултета за „осъществяването на мъдра и правилна политика“.

В голямата конферентна зала

Ректорът приветства тримата преподаватели, придобили висока академична длъжност, и изтъкна, че Финансово-счетоводният факултет е гордост за университета, с ярък академичен облик. Благодарение на съвместните усилия на ректорското и деканското ръководство процесът на хабилитация продължава и това е необходимост, защото научната експертиза трябва да бъде въплътена в академична длъжност, а преподавателите да заемат своето водещо място в академичното представителство, посочи ректорът. Проф. Статев изтъкна и заслугата на проф. Башева за сключването на успешни договори за сътрудничество с професионални организации, които оцени като огромно предизвикателство и добър пример.   

Проф. Статев връчи свидетелствата за академична длъжност на тримата преподаватели. На Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, бе присъдена академичната длъжност „професор“ по научната специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност/Счетоводна отчетност във финансовия и публичния сектор“.

Ректорът връчва свидетелството на проф. Фесчиян

Ректорът връчи и свидетелства за академична длъжност „доцент“ на Катя Златарева от катедра „Счетоводство и анализ“ и на Жеко Милев от катедра „Финанси“ (на снимките долу).

В академичната си лекция на тема "Необходимост и перспективи в стандартизацията на счетоводството в публичния сектор" проф. д-р Даниела Фесчиян се спря на научно-изследователските тези, методологията, сравнителния анализ, информационното осигуряване на своя труд. Тя направи критичен анализ на нормативното регламентиране на счетоводството в публичния сектор, аргументира обективната необходимост от стандартизация в сектора, конкретизира международните счетоводни стандарти, ефектите от прилагането на принципа на текущото начисляване в публичния сектор и др.

Проф. Фесчиян благодари на ректора, на ректорското и деканското ръководство и изтъкна, че да бъдеш професор в УНСС е не само престиж, но и отговорност и изключителна чест. Специално искам да благодаря на проф. Стоян Стоянов, ръководител на катедрата, мой учител и научен ръководител, посочи още тя.

Доц. д-р Катя Златарева изнесе академична лекция на тема "Съдържателни аспекти на новия модел на финансово-счетоводна политика на предприятието“. Доц. д-р Жеко Милев насочи вниманието на аудиторията в голямата конферентна зала към "Пенсионните фондове в България - проблеми и предизвикателства".

 

  

 

Галерия снимки от Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Фин ...