Резултати от търсене за Проекти

Университетски подсайтове

Център за изследователски и образователни проекти
Център за изследователски и образователни проекти към УНСС
Управление на проекти и консултинг в туризма
Управление на проекти и консултинг

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

499 results found
Поради ремонтни дейности в УНСС до 15 септември 2023 г. централният паркинг и паркингът пред Библиотеката ще бъдат затворени, а достъпът до Библиотеката ще бъде ограничен 31.5.2023 г. ... на важни за нашия университет инвестиционни проекти. Стартира  изграждането на фотоволтаичен парк, който ще даде енергийна независимост на УНСС и значително ще снижи разходите за ток и отопление. Паркът ще бъде разположен върху конструкция над Централен паркинг и покривните пространства на ...
Научни проекти 15.5.2023 г. ... ...
Регистър на АН и ОС 5.5.2023 г. ... „УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ“ - редовно обучение АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ проф. д-р Светлана Александрова [email protected] Диян Петков [email protected] ...
Интелектуална собственост и технологични стартъпи 10.5.2023 г. ... на национални и международни проекти в областта на технологичните стартъпи ...
Докторска програма “Икономика и управление (търговия)” 2.5.2023 г. ... в научно-изследователски проекти, така и в национални, университетски и международни научни прояви. Завършилите докторската програма „Икономика и управление (търговия)“ могат да осъществяват научна, преподавателска, изследователска и ...
Теми за магистърски тези/ Master theses' topics 12.5.2023 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ В СПЕЦИАЛНОСТ "ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ" MASTER THESIS TOPICS IN DIGITAL ...
Дистанционно обучение 8.5.2023 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата ...
Редовно обучение 8.5.2023 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на ...
Епизоди 29.3.2023 г. ... . Участвала е в редица проекти, свързани с медийния пазар в България, и е утвърдена като авторитетен медиен специалист. По време на разговора потърсихме отговори на актуални въпроси за медийната среда, като например: - дали е възможно да съществува ...
Проф. д.ик.н. Иван Георгиев 22.3.2023 г. ... оценки на инвестиционни проекти), в НИС към ВИИ „Карл Маркс” (1973-1975) като научен сътрудник (анализи, прогнозиране и внедряване на проекти в химическата и металургичната индустрия), а от 1975 г. в УНСС като преподавател ...
Международни проекти 17.2.2023 г. ...         BULGARIA-FINLAND RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT WORKSHOP, 29 October 2020  Презентации и доклади:  Spent Nuclear Fuel Inventory and Future generation of SNF INTEGRATED REVIEW SERVICE FOR ...
Жива памет - проф. д-р Тилчо Иванов 6.2.2023 г. ... , национални и университетски проекти. В периода 2006-2009 г. е един от директорите на международен проект, в който катедра „Национална  и регионална сигурност“ на УНСС участва – SfP-982063 Мanagement of Security Related R&D in ...
Жива памет - доц. д-р Марчо Марков 16.1.2023 г. ... в над 40 международни и национални проекти и обществени поръчки. Основни публикации: Актуални проблеми на приватизацията, София, Оферта-90, 1991; Методика на обучението на политическата икономия: Учебно помагало, София, ВИИ, 1987; Институционална икономика: Авторизиран ...
Проекти 13.2.2023 г. ... ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2022 31.10.2022 г. ... за финансиране на университетски научни проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2022 г., както следва: 1. Проекти за колективни научни изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми ...
Публични представяния 30.12.2022 г. ... на проекти, финансирани от ФНИ, насочени към справяне с пандемията от COVID-19 на сайта на ФНИ https://youtu.be/1T6H8foM-WM  Представяне на основните цели и текущи резултати от работата по проекта в интервю са сайта БГ НАУКА: https://nauka ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... , както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси;  Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и ...
Научни изследвания и проекти 1.6.2023 г. ...   В периода 2019 – 2023 г. е реализиран е проект за фундаментални изследвания „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“, финансиран от ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ на МОН, при базова ...
Интелектуална собственост и творчески индустрии 22.8.2022 г. ... и киберсигурност, Управление на проекти в творческите индустрии, Управление и трансфер на знание в организацията, Дигитализация на културно наследство и интелектуална собственост, Бизнес лидерство и интелектуална собственост, Европейски културни политики и проекти ...
Управление на интелигентни градове 22.7.2022 г. ... регионите, финансирането на регионални проекти, планирането на интелигентни градове и др. Обучението е поставено на академична основа и същевременно включва практическите аспекти на цифровизацията, управлението на проекти и други актуални въпроси на изграждането, развитието и ...
Мениджмънт на предприятието 22.7.2022 г. ... сигурност  4. Управление на проекти 5. Лидерство 6. Здравословни и безопасни условия на труд      Втори семестър: 1. Управление на човешките ресурси и мотивация на персонала 2. Управление на промените 3. Водене на преговори 4. ...
Енергиен мениджмънт 22.7.2022 г. ... . Управление на енергийни проекти 5. Енергийни пазари и маркетинг       Втори семестър: 1. Интелигентни енергийни системи 2. Екологични решения за енергийното предприятие 3. Енергийна ефективност и ВЕИ 4. Финансов анализ и ...
Експерт - проверител на измами 21.7.2022 г. ... на измами при инвестиционни проекти 4. Измами чрез финансовите отчети и данъчни измами 5. Разкриване и предотвратяване на кредитни измами      Втори семестър: 1. Разкриване и предотвратяване на измами при калкулирането на себестойността и ...
Процедура за провеждане и признаване на кредити по дисциплината за професионално направление (блок А) „Учебна специализация в чужбина“ 1.3.2023 г. ... чрез включване в международни проекти и програми за мобилност като: програма „Еразъм" - дейност „Мобилност"; международни специализирани програми за обучение, реализирани от УНСС или от чуждестранни университети - партньори на УНСС; други ...
Монографии 11.7.2022 г. ... на инвестиционно-строителни проекти в България Година на издаване: 2019 Издателство: Авангард прима ISBN: 978-619-239-301-4, 241 стр. Съдържание Йорданка Йовкова,  Николинка Игнатова и Светлина Василева Съвременни подходи за ...
Международна научна конференция 2020 г. 9.6.2022 г. ... , главен секретар по научноизследователските проекти на УНСС, и г-н Драгомир Стойнев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното ...
Международна научна конференция 2021 г. 9.6.2022 г. ... , главен секретар по научноизследователските проекти, УНСС, проф. д.ик.н. Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България (от ляво ...
Новини 27.6.2022 г. ... практикуващи, които докладват текущите си проекти, резюметата, изпратени по Тема 5 („Преглед и подновяване“), няма да бъдат оценявани по научни критерии и ще бъдат приемани до 15 септември 2022 г.; Не е необходимо да ставате член на RAMICS, за да участвате в ...
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, който ще ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 18.5.2022 г. ... мениджмънт; Управление на проекти. 5. За специалност: „Екологично предприемачество (съвместна програма)“, основните направления, в които ще се разработват учебните програми са: Основи на екологичното предприемачество; Оценка на въздействието върху ...
За форума 21.11.2022 г. ... и формиране на идейни екипи за работа по проекти (научни и приложни); идентифициране на нови изследователски полета за академичния състав на Бизнес факултета; осигуряване на възможност за изява и научна дискусия за студенти, докторанти, пост докторанти и млади учени на Бизнес ...
Налична литература за стартъп екосистемата 6.4.2022 г. ... том обединява изследвания и системни проекти, които се занимават с научната основа и практическите проблеми на системния дизайн, които поддържат области, вариращи от интелигентни бизнес интерфейси и прогнозни анализи до икономическо моделиране. Managing Start-ups for Success. ...
Публикации и проекти на докторантите 13.9.2022 г. ... Валентиновa Костова      Проекти Научно изследователско задание на Института по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021         Емил ...
Изследователски и образователни проекти 13.9.2022 г. ... комитет на AIPPI по ИС. Участия в университетски проекти, научни и професионални форуми, релевантни към ИСТТ Участие в национален проект на фонд „Научни изследвания“ на МОН на тема „КОНЦЕПТУАЛЕН        МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА ...
Жива памет - проф. д-р Атанас Казаков 16.1.2023 г. ... от българска страна на съвместни научни проекти с университети от Варшава, Вроцлав и Краков. Неговите научни интереси са в областта на човешки капитал, методологически проблеми на трудовия пазар, икономика на човешките ресурси, макроикономически проблеми на заетостта и ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Бистра Боева 16.1.2023 г. ... финансови аспекти на управлението на международни проекти във Великобритания.  Длъжностите, които е заемала са: хоноруван асистент (1971 – 1972); асистент (1973); главен асистент (1977); доцент (1984); професор (1997). Била е директор на департамент „МИО и бизнес“ (1992 – ...
Вътрешни актове на Издателския съвет на УНСС 4.4.2023 г. ... на периодични издания, книги, резултати от проекти и друга литература в изпълнение на договора между Университета за национално и световно стопанство и Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (Central and Eastern European Online Library – CEEOL) DECLARATION on consent to have a ...
Отдел „Разписание“ 3.2.2022 г. ... отношения (МИО) Управление на международни проекти Международен бизнес Международен бизнес с преподаване на англ. език Международен бизнес с преподаване на англ. език – дуална за българи Международен бизнес с преподаване на англ. език – дуална за италианци Международен бизнес и ...
Проекти 19.1.2022 г. ... ...
Център за дистанционно обучение - София 30.5.2023 г. ... финансов мениджмънт Управление на международни проекти Финансов мениджмънт Николай Свиленов главен експерт тел.: +359 2 81 95 343 0882 146 108 [email protected] Гише №4 ОКС „бакалавър“ Икономика Маркетинг – 1 и 2 курс Мениджмънт и администрация – 1 ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 20.3.2023 г. ... изследвания, анализи и проекти“ Управление на киберсигурността Финанси Финансов мениджмънт Даниела Илиева главен експерт тел.: +359 2 81 95 745 [email protected] Гише №2 Анализ на данни със специализиран ...
Управленско консултиране 4.1.2022 г. ... , реализирането на иновационни проекти и съвременни управленски инструменти; подготовка за сертифициране като управленски консултант според International Council of Management Consulting Institute (CMC Global) ...
Икономика и управление на железопътния транспорт 5.1.2022 г. ... направления: управление на проекти в областта на железопътния транспорт, инвестиционна и иновационна дейност; по-широко и успешно внедряване на интелигентни транспортни системи при железопътните превози; финансово управление на железопътния ...
Транспортен мениджмънт 5.1.2022 г. ... и управление на транспортни проекти; прилагане на международни и национални регламенти в транспортния сектор; финансов мениджмънт на транспортните предприятия; изследване на състоянието и развитието на транспортните пазари; управление на човешките ресурси в ...
Проекти 3.11.2021 г. ... ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2021 г. 31.10.2022 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2021 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с ...
За нас 10.5.2022 г. ... подкрепя; приходи от проекти и грантове;  вътрешни източници: приходи от  продажба на комплект „Алумни УНСС“; организиране на събития и други дейности ...
За катедрата 1.7.2022 г. ... на национални и международни проекти, обучения и консултиране на фирми. В тази насока катедрата работи в тясна връзка с Института по предприемачество на УНСС, където преподавателите са ангажирани с изследователски проекти. Основните научни интереси на ...
Публикации 5.2.2023 г. ... на института в международни изследователски мрежи и проекти, както и активното участие на института като съорганизатор на международни конференции в областта на предприемачеството предоставят възможности за разпространението на генерираното в катедрата знание чрез публикации в издания с международна ...
Публикации и проекти на докторантите 14.10.2021 г. ... Валентиновa Костова      Проекти Научно изследователско задание на Института по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021         Владислава ...
Изследователски и образователни проекти 12.10.2021 г. ... комитет на AIPPI по ИС. Участия в университетски проекти, научни и професионални форуми, релевантни към ИСТТ Участие в национален проект на фонд „Научни изследвания“ на МОН на тема „КОНЦЕПТУАЛЕН        МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА ...
- 5.10.2021 г. ... на годишния университетски конкурс за финансиране на проекти 2022 г.               ...
Дигитални маркетингови стратегии 9.5.2023 г. ... и интерпретация на данните като отправна точка за бъдещи проекти. Цели и предимства на обучението В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма „Дигитални ...
Организационен Комитет 5.11.2021 г. ... – Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, ...
За конференцията 14.12.2021 г. ... , конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб   Работни езици на конференцията Български Английски Руски   В зависимост от ...
Мениджмънт в туризма 6.8.2021 г. ... в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването ...
Международен мениджмънт 6.8.2021 г. ... и капиталовите пазари, управлението на проекти и управлението на риска; ориентация в правните аспекти и регулирането на бизнеса на национално и международно равнище; прилагане на специализирани знания и умения в областта на: стратегическия анализ, международния бизнес, ...
Дейност 6.8.2021 г. ... , управление / изпълнение и отчитане на проекти Секторни и регионални анализи и интердисциплинарни проучвания Разработка на методи, модели и симулации, включително виртуални лаборатории Икономическа и техническа обосновка на база Proof of Concept Повишаване ...
Екоикономика и бизнес 2.8.2021 г. ... - като инициатори и ръководители проекти, свързани с намаляване на негативното въздействие на човешката дейност върху природата ...
Бизнес информатика 2.8.2021 г. ... подготовка в областта на проектирането, внедряването и използването на Бизнес интелигентни системи (BI) и Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP). Целта на обучението е студентите да бъдат запознати с основните идеи, добрите практики, ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална магистърска програма между УНСС и UNINT - Рим, Италия 15.2.2023 г. ... на управлението на международни проекти, международните организации и публичната администрация. Завършилите специалността придобиват също знания и умения за развиване на собствен международен бизнес, както и за оказване на консултантски услуги ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език 2.8.2021 г. ... за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина. Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния ...
Международен бизнес 2.8.2021 г. ... за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина. Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния ...
Управление на международни проекти 2.8.2021 г. ... на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство. Важна характеристика на ...
Международен туризъм 2.8.2021 г. ... в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването ...
Управление на киберсигурността 2.8.2021 г. ... информационна инфраструктура; проектирането на защитени информационни системи в киберпространството; управлението на ИТ проекти в публичния и частния сектор; придобиване на научни умения при изготвянето на комплексни анализи, което от формална гледна точка ще ...
Международно банкиране и финансови пазари 2.8.2021 г. ... и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите съвети и др. Студентите развиват способности и компетентности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селекциониране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, ...
Консултиране и проектиране в малките и средни предприятия 2.8.2021 г. ... , оценката и одита на проекти; Развиване на компетентности за разработване на варианти за решения на проблемни ситуации и въвеждане на подходящи иновативни бизнес модели, в т.ч. самостоятелно разработване и защита на консултантски проект; Усвояване на ...
Агробизнес и управление на територията 2.8.2021 г. ... да ръководят и реализират успешно проекти в сектора, да развиват дейността си съобразно действащите стандарти, да се справят с рисковете и конфликтите в работата си, да използват модерни средства за икономически анализ на територията. Възпитаниците на специалността ...
Предприемачество със специализация „Фамилно предприемачество" 2.8.2021 г. ... на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и фамилния бизнес ...
Предприемачество със специализация „Бизнес предприемачество" 2.8.2021 г. ... на национални и международни проекти в областта на предприемачеството и МСП ...
Бизнес анализи и проекти 2.8.2021 г. ... , анализа, оценяването и проектирането на значими бизнес процеси и дейности в организациите. Най-важните принципи на обучението са:  комплексна подготовка на магистрите по проучване и оптимизиране на най-важните сфери на дейност за бизнес ...
Бизнес психология и социология 2.8.2021 г. ... и оценка на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище. Професионална реализация  Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: аналитични специалисти, подготвящи и вземащи управленски решения в ...
Икономика на човешките ресурси със специализация „Управление на човешките ресурси" 2.8.2021 г. ... на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Професионална реализация  Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и ...
Застраховане и социално дело 2.8.2021 г. ... на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Професионална реализация Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното ...
Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти" 2.8.2021 г. ... за управление на научни и приложни социални проекти.  Професионална реализация Съчетаването на теоретична, методологическа и практическа подготовка с интердисциплинарен характер позволява да се формират специалисти, които могат да се реализират упешно като: аналитични ...
Медии и журналистика със специализация „Бизнес журналистика и продуцентство" 2.8.2021 г. ... и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на бизнесмени; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес ...
Дипломация и стратегически анализ 2.8.2021 г. ... и комуникации, управлението на програми и проекти с международно участие; Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; Референти и анализатори в българските ...
Политика и бизнес 2.8.2021 г. ... и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции; съветници и сътрудници на политици и бизнес собственици; лобисти и застъпници; политически и бизнес ПР специалисти ...
Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт" 2.8.2021 г. ... здравни и лечебни заведения; управление на проекти и програми в сферата на здравеопазването; планиране и отчитане на здравната дейност и дейността на помощно-стопанските звена; остойностяване на здравни продукти и програми; осъществяване на отношения с клиенти и партньори на здравната ...
Управленско консултиране 2.8.2021 г. ... системи, реализирането на иновационни проекти и съвременни управленски инструменти; подготовка за сертифициране като управленски консултант според International Council of Management Consulting Institute (CMC Global) ...
Направление „Социология, антропология и науки за културата“ 2.8.2021 г. ... „Социални изследвания, анализи и ...
За нас 6.8.2021 г. ... и участие в мащабни бизнес-ориентирани проекти. Катедрата е с над 70 годишна история и безупречна репутация от създаването си до днешни дни. Центърът предоставя възможности за научно-изследователска работа с акцент върху икономическите аспекти в секторите енергетика и транспорт на ...
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 5.1.2022 г. ... , съвместни инициативи за участие в проекти, разработване на нови магистърски програми по поръчка на бизнеса. Така се създадоха магистърски програми между катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и EVN България, между катедра „Финанси“ и Булбанк, ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... в различни национални и международни проекти, и приоритетно финансира университетски проекти за научни изследвания, в чиито екипи участват студенти. Насърчава се участието на студентите в научните форуми, организирани от университета, и се осигурява възможност за публикуване на ...
Дипломация и стратегически анализ 16.9.2021 г. ... и комуникации, управлението на програми и проекти с международно участие; Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; Референти и анализатори в българските ...
Дигитални маркетингови стратегии 2.8.2021 г. ... на данните като отправна точка за бъдещи проекти. Цели и предимства на обучението В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма ...
Електронна проверка на оригиналността на академичното творчество 19.4.2023 г. ... се представят като научни резултати от университетски проекти за научни изследвания; 6. статии, студии, научни съобщения, доклади, предадени за публикуване в научните издания на УНСС; 7. други подлежащи на публикуване писмени материали от всякакъв вид и естество.   Кой може да инициира електронна ...
Структура на ИСК при УНСС 10.3.2023 г. ... Център за управление на качеството и международни проекти са подкрепени и биват развивани от много и различни преподаватели, специалисти в областите си и с богат преподавателски опит както в УНСС, така и в други висши учебни заведения. Дирекционен съвет на ИСК при УНСС      Проф. д. н ...
План за действие за 2022/2023 г. 18.5.2023 г. ... . МЕНТОРСТВО Експертна подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС.   3. НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ Провеждане на национални семинари през месец април 2023 г. по заявена дисциплина от ...
Студентите за специалност "Икономическа социология и психология" 2.6.2021 г. ... някой да ми дава заповеди. Имах екип и имах възложени проекти, без дори да съм работила това преди. Затова, бъдете смели! Опитайте нещо по-различно, интересно и определено по-лесно, а не просто поредното зубрене на книги и формули за изчисления, които едва ли ще ви потрябват. Бъдете лидери, бъдете успешни и ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... и по последователното обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с решаването на реални казуси от практиката. Възлагаме така наречените “малки проекти”, които студентите разработват, като в решаването на казусите и оценяването участват ...
Online Learning Agreement (OLA) 27.2.2023 г. ... на чужди езици, спорт, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни. OLA е необходимо да бъде одобрен от учебен отдел - одобрението става по служебен път, при необходимост от корекции, ще получите мейл да ги направите. Преди попълване на дисциплините ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2020 г. 31.10.2022 г. ... на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2020 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане  през ...
Нашата история 17.4.2023 г. ... разкрива на 15.01.1970 г. - тя е по проектиране на АСУ, с продължителност на обучението една година, с откъсване от производството, редовна форма на обучение. В средата на 70-те години на двадесети век са създадени и първите катедри в Отделението за следдипломна квалификация. ...
Възможности за стаж 3.12.2020 г. ... стажантска програма, свързана с текущи проекти на организацията Алфа Рисърч - Стажантска програма за участие в емпирични изследвания на агенцията За подробна информация и осъществяване на контакт с организацията се свържете с гл.ас.д-р Тодорка Кинева на [email protected] ...
За нас 1.6.2023 г. ...  „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.                                                   ...
Публикации и проекти на докторантите 23.5.2022 г. ... „За буквите – О писменехь“, София, 2015 г. Проекти Проект за научни изследвания НИ 1-18-2015 - Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова   Статии Тодорова, С., Специфики при лицензионните договори ...
Начало 18.8.2020 г. ... .      •  Мега проекти и глобални инвестиционни решения.      •  Устойчиво развитие. Ефекти от сключването на „Зелената сделка“.      •  Света в условията на COVID-19 и модели за следкризисно развитие ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... услуги, научноизследователски и развойни проекти и публикации, членски внос и държавни плащания. TTS се контролира от Националния съвет за образование и Министерството на заетостта и икономиката. TTS осигурява обучение за младежи и възрастни, професионално обучение, стаж и обучение на ...
Онлайн платформа B.O.S.S. 14.5.2020 г. ... своите изследвания и да стартират предприемачески проекти. Това е възможно чрез предоставяне на свободен достъп до специално разработените за целта: Методология за самооценка на бизнес възможности – въпросник, който позволява да оцените бизнес възможност като отговорите на въпроси свързани с ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и ФБ ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и ФБ ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2023 13.1.2023 г. ... на университетски научни проекти от целевата субсидия за НИД на УНСС през 2023 г., както следва: 1. Проекти за колективни научни изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни ...
ОКС Магистър 13.3.2023 г. ... , консултантски фирми, фирми за проекти, валутно-финансови организации и редица други. - Студентите придобиват по-високо ниво на компетентност със знания, осигуряващи професионална икономическа подготовка и професионални знания в областта на ...
ОКС Бакалавър 31.5.2023 г. ... , консултантски фирми, фирми за проекти, валутно-финансови организации и редица други. - Почти всички завършили специалност "Международен туризъм и икономика" студенти, работят на високи позиции в туристическата индустрия.  https://www.facebook ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... за финансиране на регионални проекти. Характеристика и функциониране на европейските структурни фондове. Управление на инфраструктурни проекти в районите (на примера на община по избор). Подобряване на техническата или социалната инфраструктура в районите ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... в България); Управление на проекти за интелигентни градове; Проблеми при управлението на общински проекти; Ефекти от реализацията на общински проекти; Проектиране на градовете на бъдещето (Извеждане на цели и приоритети за трасформиране на населено място ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... и образователни проекти и има над 100 публикации.   В УНСС проф. Цакова е заемала редица административни и академични длъжности, което свидетелства за нейните организационни умения, административни компетентности и допринася за тяхното ...
Администрация и управление - II курс, 4 семестър 28.2.2020 г. ... на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна Даскалова 302 732 17.05.2020 г. 9:00-16:45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна ...
Доц. д-р Светла Богданова Бонева 18.11.2022 г. ... икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти. Участвала е в международни, национални и университетски научно-изследователски ...
проф. д.н. Таня Петрова Парушева 23.4.2021 г. ... на 6 езика. Участва в национални и международни проекти. Специализирала е в Гърция, Франция, Испания, Турция и Словения. Проф. д.н. Таня Парушева е зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата” (2007 – 2015 г.), член на Програмния съвет по ...
Проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова 26.11.2021 г. ... , национални и университетски научни и практико-приложни проекти. От ноември 2019 г. досега е Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС. В периода 2011-2019 г. е Председател на Общото събрание на ФСФ, а през 2007-2011 г. е Заместник-декан по ...
Доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 18.11.2022 г. ... организации. Участва в национални и международни проекти, колективи по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС, член е на European Retail Academy. Доц. Гълъбова е член на Контролния съвет на УНСС от 2011г., а за мандат 2019-2023 г.  – заместник-председател на ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 302   04.04.2020 г. 9:00-14:00 Управление на разходите Л проф. д.н. Мая Ламбовска 304   05.04.2020 г. 9:00-14:00 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц. д-р Цветана ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 302   04.04.2020 г. 9:00-14:00 Управление на разходите Л проф. д.н. Мая Ламбовска 304   05.04.2020 г. 9:00-14:00 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц. д-р Цветана ...
Администрация и управление - II курс, 4 семестър 9.2.2020 г. ... .05.2020 г. 9:00-16:45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна Даскалова 302 732 17.05.2020 г. 9:00-16:45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна Даскалова 302 732     Физкултура и спорт Л доц. д-р Спас ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... на проекти проф. д-р М. Александрова-Бошнакова     09.02.2020 г. 9:00-11:00  Бизнес стратегии доц. д-р Марияна ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... и участието в международни, национални и университетски проекти като част от общата изследователска и публикационна активност на академичния състав, осигуряващ обучението по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Мярка 3. Насърчаване и подкрепа на международните ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... , „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” получиха сертификати за доброволци в/от УНСС. Новите доброволци бяха наградени от ректора с кратък курс на обучение по жестомимичен език. Проф. ...
Партньори 25.11.2019 г. ... на международни образователни и научноизследователски проекти и участие в такива; организиране и провеждане на международни образователни и научни прояви и участие в такива; обмен на информация по въпроси от взаимен интерес, свързани с образователната и научноизследователската дейност и др ...
Бизнес администрация- 2 сем., семестър 1 23.10.2019 г. ... .12.2019 11.00-18.45 Управление на проекти Л Проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305   15.12.2019 9.00-16.45 Управление на проекти Л Проф.д-р М ...
Тематични направления на конференцията 26.8.2020 г. ... Инвестиционни проекти;  - Конкурентоспособност и качество на превозите;  - Градска мобилност и обществен транспорт;  - Сигурен и безопасен транспорт;  - Комуникационни, осигурителни и информационни системи;  - ...
Научни проекти, конференции и форуми 30.12.2022 г. ... разработва редица научни проекти, провежда регулярно научни форум и дискусии, с които може да се запознаете в информацията по-долу ...
Новини 20.4.2022 г. ... дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери Апостолов  - Председател на синдикат "Висше ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... за изпълнение на проекти и научни изследвания, произтичащи от новите пазарни потребности и предизвикателствата на променящата се околна среда. Докторската програма е акредитирана от НАОА. С Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... за изпълнение на проекти и научни изследвания, произтичащи от новите пазарни потребности и предизвикателствата на променящата се околна среда. Докторската програма е акредитирана от НАОА. С Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 403 78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 1, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 403 78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Администрация и управление 2 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 505 731 22.6.2019 13.00-15.00 Управление на иновациите гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 303 731 22.6.2019 17.00-19.00 Физкултура и спорт 2 курс х.преп.Е.Попова   731 23.6.2019 9 ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2 4.5.2019 г. ... .6.2019 13.00-15.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 78/ 2.6.2019 9.00-11.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 404 78/ 8.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Бизнес аминистрация 2 сем.на обучение, семестър 1 4.5.2019 г. ... .6.2019 13.00-15.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 78/ 2.6.2019 9.00-11.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 404 78/ 8.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Администрация и управление 2 курс 1.5.2019 г. ... .00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 403 731 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 2 курс х.преп.Е.Попова   731 2.6.2019 9.00-11.00 Управление на иновациите гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 403 731 8.6.2019 9 ...
Докторанти 16.6.2021 г. ... в комплексни научно-изследователски проекти, не само в сферата на статистиката, иконометрията и демографията, но и в други научни направления. Участието в научни форуми с доклади и публикуването в научни издания на резултатите от проведените от докторантите научни ...
Защитили докторанти 22.2.2019 г. ... Иванова Ключови фактори за успех на проектите, финансирани по оперативните програми на ЕС проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова 28.6.2013 Татяна Петрова Кичева Въздействие на вътрешните комуникации върху ангажираността на служителите проф. д-р ...
България 8.9.2020 г. ... експерти, ИТ специалисти, ръководители на проекти, направиха преглед на ИТ средата и услугите, които към момента се предлагат за експерти и потребители в областта на патентите. Дискутирани бяха  бъдещите ИТ проекти и електронни инструменти, които да бъдат реализирани съвместно в ...
Изследователски и образователни проекти 19.8.2022 г. ... . д-р Мария Ананиева Маркова Мобилност на учените 2007 г., УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“ Комуникационна стратегия на ЕС,2007, Патентно ведомство на Р България Обучение на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р ...
Магистри 17.8.2022 г. ... собственост и киберсигурност, Управление на проекти в творческите индустрии, Управление и трансфер на знание в организацията, Дигитализация на културно наследство и интелектуална собственост, Бизнес лидерство и интелектуална собственост, Европейски културни политики и проекти. Студентите, ...
Бизнес администрация, 3 сем., семестър 2 6.2.2019 г. ... .05.2019  9.00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306   12.5.2019 9.00-10.30 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306   18.5.2019 9.00-16.45 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 6.2.2019 г. ... .05.2019  9.00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306   12.5.2019 9.00-10.30 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306   18.5.2019 9.00-16.45 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А ...
Администрация и управление II курс 12.3.2019 г. ... .00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 303 731 19.05.2019  9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2019 г. 4.6.2020 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2019 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане ...
Ванеса Червенкова, Бакалавър, Университет Коимбра, Португалия 30.1.2019 г. ... на Коимбра имахме да правим много проекти и практически задачи, като бяхме разделени по групи. За мен беше много интересно да работя по тях с португалци. Учехме много интересни предмети. Преподавателите обясняваха доста добре материала ...
Модул 3: Измерване на резултатите, анализ и ревизиране на партньорството 30.1.2019 г. ... , както и изпълняваните програми и/или проекти в светлината на опита, постиженията или промените в контекста, в който функционира партньорството.   2.    Управление на прехода След създаването на партньорството и сключването на партньорско споразумение, ...
Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството 30.1.2019 г. ... в партньорството и в управлението, вкл. на проекти. Иницииране на дискусии относно мирогледа, начина на изпълнение на задачите и подхода към решаването на трудни или спорни въпроси. Овластяване на други членове на партньорството да бъдат проактивни, иновативни и да им бъде позволено ...
Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство 30.1.2019 г. ... рамките на партньорството (като избора на проекти и инициативи) е също важно за насърчаване на тяхното активно участие – особено за тези с по-малък опит при съвместната работа в партньорство.   1.3.    Състав на партньорствата Партньорствата са динамични ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... и координатор на различни европейски проекти Експерт в европейските програми б. Чрез интернационализация: Интернационализация на работни групи Работна група за развитие на сътрудничество с Китай в. Чрез иновативни подходи в образованието: Дуално обучение Летни ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... труда чрез индивидуален коучинг, обучение, работа по проекти и стажове. Младият човек може да бъде подкрепян и в избора си да учи отново. Когато младият човек получи работа, заетостта ще продължи поне 6 месеца. Обучителната програма „Холандски език в консултативния център“ е холандски езиков ...
Образователна и научна степен "Доктор" 9.1.2023 г. ... труд: “Управление на международни проекти в контекста на устойчивото развитие”   Деян Руменов Научен ръководител: Проф. Йорданка Статева Тема на дисертационния труд: “Проблемът публични дългове в съвременния святизмерения и ...
Примерни въпроси за тест за икономисти 26.7.2019 г. ... за осъществяването на нови инвестиционни проекти; б) нарастването на лихвения процент; в) формирането на неблагоприятни очаквания относно бъдещата печалба; г) увеличаване на степента на натоварване на съществуващото капиталово оборудване; д) нито едно от посочените. 9 При ...
Примерни въпроси за кандидатмагистърски тест 4.2.2021 г. ... на общи инвестиционни проекти; б) новообразувано акционерно дружество; в) тайно споразумение между отделни фирми, опериращи на един и същ пазар, за съгласуване на доставките и цените на стоките; г) неправителствена организация за екологична ...
Правила 20.11.2018 г. ... на чужди езици, курсови проекти и презентации, както и дисциплини, които вече са изучени в УНСС от студента преди началото на мобилността. Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 12.1.2019 г. ... .00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305 78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Управление на разходите проф.д.н. М ...
Бизнес администрация, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 12.1.2019 г. ... .00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305 78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Управление на разходите проф.д.н.М ...
Магистърски тези - архив 18.10.2022 г. ... в европейските програми и проекти - алфа клуб - да оцелееш, 2013, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров Николай Колев, тема: Медийният ефект на социалната реклама, 2013, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров Благовеста Гроздева, тема: ...
Докторски дисертации - архив 16.6.2022 г. ... Колева, тема: Иновационни проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в културния сектор, 2012, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова 2010 Христо Тотев, тема: Развитост на пазара на печатни медии в България, 2010, научен ...
Кариерно развитие 20.1.2023 г. ... програма, свързана с текущи проекти на организацията Алфа Рисърч - Стажантска програма за участие в емпирични изследвания на агенцията За подробна информация и осъществяване на контакт с организацията се свържете с гл.ас.д-р Тодорка Кинева на t ...
Бизнес администрация след ПБ - Хасково, 4 сем.на обуч., семестър 3 13.11.2018 г. ... .00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301   02.12.2018  9.00-13.00 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301   22.12.2018  9.00-16.45 Управление на ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 1 13.11.2018 г. ... .00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301   02.12.2018  9.00-13.00 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301   22.12.2018  9.00-16.45 Управление на ...
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) 5.11.2018 г. ... на международни проекти и др. Приоритетите, залегнали в идейната ни концепция, се изразяват в придобиване на знания и умения, чрез създаване на гъвкава и ефективна организация на учебния процес. Ето защо, постигаме креативно мислене, притежаваме ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... и национални образователни проекти; равнопоставена на редовната форма по съдържание на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Продължителност на обучението Продължителността на обучението в отделните магистърски специалности ...
Администрация и управление II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .00-17.30 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 403 730 30.6.2018 13.00 ч. Управление на иновациите и инвестициите доц.д-р Цв.Цветков 306 730 30.6.2018 18.00 ч. Физкултура и спорт - 2 курс преп.д-р В.Йорданов РЦДО 730 1.7.2018 9 ...
Администрация и управление, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .00-13.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 404 730 24.06.2018  13.00-15.00 Евристични методи х.доц.д-р А ...
Акценти 31.5.2023 г. ... при осъществяване на съвместни проекти, обмен на информация и провеждане на общи събития. Акцент в меморандума е организирането на участие на представители на „Тиймлук“ ООД в презентации пред студенти, лекции, експертизи, консултации, статистически и други ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... при управлението на международни проекти, които се ръководят и изпълняват от Университета за национално и световно стопанство и Автономен университет, гр. Лисабон, възприетите сходства, но и отличителното в работните практики, предвид различния характер на средата и фокуса ...
ОКС БАКАЛАВЪР „Регионално развитие”- редовна форма 11.5.2018 г. ... и йерархичен ранг; програмиране и проектиране на социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво; разработване на политики и стратегии за развитие на национално,регионално и местно ниво. регионалната политика и европейската политическа и икономическа ...
Alumni 7.6.2018 г. ... , Наука, Технологии, Иновации и Проекти Мисия на организацията  Създаване на регионална дигитална свързаност и достъпност до научни организации, информационни научно-технологични хъбове и бизнеса.   Дейности: 1)      Осъществяване на ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 11.5.2023 г. ... ще предлага възможности за изследване и проектиране на нови такива. В Центъра по компетентност ще се развиват технологии за дигитализация на бизнес процеси в основни икономически области, използвайки не само структурирани данни, но и всички аспекти на Големите данни. За провеждане ...
Обявено е класирането в конкурса за университетски проекти 30.3.2018 г. ... конкурс за финансиране на научни проекти. Договорите за изпълнение на одобрените проекти се сключват до 10 април (вторник), включително. За повече информация: сектор „НИД и научни прояви“ към дирекция „Наука“.     Заповед за ...
Администрация и управление II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .00-11.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 502 730 09.06.2018  9.00-11.00 Управление на иновациите и инвестициите доц.д-р Цв.Цветков 505 730 10.06.2018  9.00-11.00 Международни институции и администрация проф.д-р Цв ...
ОКС Магистър 3.10.2022 г. ... идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на  предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление ...
Стаж 20.1.2023 г. ... стажантска програма, свързана с текущи проекти на организацията Алфа Рисърч - Стажантска програма за участие в емпирични изследвания на агенцията За подробна информация и осъществяване на контакт с организацията се свържете с гл.ас.д-р Тодорка Кинева на [email protected] ...
Администрация и управление II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... .00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 505 7301 13.05.2018  9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти У доц.д-р Т.Даскалова 505 730 19.05.2018  9.00-16.45 Евристични методи Л х.доц.д-р А ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2018 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане ...
Проекти 5.2.2018 г. ... ...
БА 2 сем.,1-ви 31.1.2018 г. ... .2.2018 12.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 18.2.2018 9.00-12.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
За Нас 6.2.2018 г. ... и участие в национални и международни проекти в посочената област; провеждане на научни конференции и семинари; оказване на консултантска помощ; обмен на информация с други Висши училища и научни и професионални организации; осъществяване на съвместна дейност по научни ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... българско самоуправление до 1878 г. Проекти за нова държавност, разработени през ХІХ век. "Българското политическо чудо" от Освобождението до Балканската война. Управлението на Третата българска държава до 1944 година. Националните катастрофи и не обявената гражданска ...
Мишев 20.6.2018 г. ... инспектор-координатор на изследователски проекти по програма “Икономика” - 1986 - 1990 г. Министерство на икономическото развитие - Съвместител в министерството, като началник отдел”Информация и анализи” през периода 1995 - 1997 г. Национална агенция за ...
Проекти 20.11.2017 г. ... проекти ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Управление на проекти проф.д-р М ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 7.12.2017 г. ... .11.2017  13.30-17.30 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306 04.11.2017 09.00-13.00 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 302   05.11.2017  09.00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на бизнесмени; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес на ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... астр. часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... астр. часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и ...
Изследователски проекти 20.6.2018 г. ... и еврото: митове и факти Консенсусът за еврото е постигнат, до една година можем да влезем в ERM II Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика (Програма „Идеи” на МОН)  Декември 2008 – декември 2011 Публикация на резултатите ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... сами конструират и реализират своите миграционни проекти. Б) Съвременното теоретизиране на миграцията се осъществява на различни равнища и единици на анализ (микро, мезо и макро) и в контекста на множество научни дисциплини – икономика, социология, политология, антропология, психология, право, ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация II курс 30.6.2017 г. ... на инфраструктурни проекти доц.Т.Даскалова (гл.ас.Вл.Вълков) 502 1.7.2017 12.00-13.30 Управл.на комуник.и връзки с обществеността доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 13.30-15.00 Управление на човешките ресурси гл.ас.Т.Кичева (х.доц.А ...
Организационен Комитет 13.2.2021 г. ... Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... , управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб   Работни езици на конференцията Български Английски Руски   Поради ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... , управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб   Работни езици на конференцията Български Английски Руски     Място ...
Дейности 15.6.2017 г. ... национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други ...
Дейности 15.6.2017 г. ... национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други ...
Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy 31.7.2020 г. ... и се работи по изследователски проекти. Завършилите получават диплома за ОКС „магистър“ и сертификат за завършени курсове към Академията на Световната организация по интелектуална собственост по съвместната магистърска програма ...
ОКС Магистър 26.5.2023 г. ... на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия". Повече информация за магистърските специалности на катедра "Финанси" може ...
ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ 14.6.2018 г. ... 2014 г.). Участвал е в съвместни проекти на УНСС и Европейския съюз (в периода 2013–2015 г.). По линия на ЕС реализира практика в Свободния университет в Брюксел (Vrije Universitet Brussel, VBU през 2013 г.) и в Централноевропейския университет в Будапеща ...
Бизнес журналистика и продуцентство 15.7.2021 г. ... и координатори на проекти по национални/международни програми на различни организации и институции Медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на професионалисти от бизнеса Професионални медийни кадри ...
доц. д-р Симеон АСЕНОВ 30.3.2017 г. ... , оценката и изпълнението на проекти. Бил е сътрудник на програми и инициативи на Центъра за изследване на демокрацията и Фондация за развитие на гражданското общество (1998-1999). Работил е като експерт и оценител на проекти по предприсъединителни програми, ...
доц. д-р Елена СИМЕОНОВА 30.3.2017 г. ... кризи, управление на проекти и американска политика на сигурност. Работила е като експерт по осъществявани в България проекти на: Програмата за развитие на ООН (1999-2002); Световната банка (2000); Департамента на ООН по икономически и социални въпроси ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... на преподаватели в конференции и научни прояви. Проекти Публикации Научно-изследователски проекти в областите на информационните технологии и статитстиката - университетски, национални, международни. Конкурсни сесии, отворени проекти, резултати от проекти Статии; Монографии; Учебници; ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... . Реализиране на съвместни изследователски и приложни проекти. Студентски стажове. Съвместна организация на конференции, официални събития и специализирани семинари и обучения. Съвместни срещи със студенти за насоките на тяхното професионално развитие и други. Участниците в консултативния съвет ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... .05.2017 г. 13.15-17.05 Управление на проекти Л проф.д-р М ...
Летен семестър, Бизнес администрация II курс 23.5.2017 г. ... .05.2017 г. 11.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 303 8007 28.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти У доц.д-р Т ...
Акценти 26.5.2021 г. ... пред студенти г-н Владимир Икономов – ръководител проекти в Първа инвестиционна банка изнесе лекция пред студенти от факултета  на тема "Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция".    23.03.2018     УНСС и ICAEW продължават да си ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2017 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2016 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... . Неусвоени средства от Международни проекти - 179 938 лв. Неусвоени капиталови разходи - 458 413 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии - 184 114 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото възпитание и ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 У-НИЕ НА ПРОЕКТИ Проф. М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА 301 5.02.2017 9 - 11 У-НИЕ НА РАЗХОДИТЕ Проф. М ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 2 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 У-НИЕ НА ПРОЕКТИ Проф. М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА 301 5.02.2017 9 - 11 У-НИЕ НА РАЗХОДИТЕ Проф. М ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... сесия Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504 Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16.45 502 Аутсорсинг и ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ...      Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504 Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16.45 502 Аутсорсинг и ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... , конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб     Работни езици на конференцията Български Английски Руски Място на ...
План за действие за 2020/2021 г. 4.2.2021 г. ... .   4. СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ Проучване на възможностите и разработване на съвместен проект на членовете на Асоциацията по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с цел установяването на по-широко взаимодействие ...
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 20.1.2023 г. ... ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Повече информация за ПРИЕМ: http://magistri.unwe ...
Сесия МП 7.6.2016 г. ... на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 3034   19.06.2016 10.00   Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ ...
Учебен план МП "Бизнес психология и социология" 21.10.2022 г. ... НА ПОЛИТИКИ,  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ SOCIAL ASSESSMENT OF POLICIES, PROGRAMMES AND PROJECTS 45 45 0 80 5 Тек. оценка/ Grade based on semester control   6 М13818О0108 ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В двата тематични профила на магистратурата студентите имат възможност да придобият следните знания и умения: В тематичен ...
Учебен план МП “Социални изследвания, анализи и проекти” 21.10.2022 г. ... НА ПОЛИТИКИ,  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ SOCIAL ASSESSMENT OF POLICIES, PROGRAMMES AND PROJECTS 45 45 0 80 5 Тек. оценка/ Grade based on semester control 6 M13101O0108 НЕПАРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 11.10.2021 г. ... „Социални изследвания, анализи и проекти”. Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър” и осигурява професионална квалификация “Магистър по социология”. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Основната цел на ...
Сесия за “Икономическа социология” специализация “Социология на бизнеса и управлението" 22.4.2016 г. ... на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 3034   19.06.2016 10.00   Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ ...
Сесия Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... г. 14.00 Управление на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 3034     19.06.2016 10.00 Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... българско самоуправление до 1878 г. Проекти за нова държавност, разработени през ХІХ век. "Българското политическо чудо" от Освобождението до Балканската война. Управлението на Третата българска държава до 1944 година. Националните катастрофи и не обявената гражданска война, ...
Специалност "Икономика на търговията" 2.5.2023 г. ... организации, разработването на бизнес планове и проекти за изграждане и ефективно функциониране на малки, средни и големи търговски организации, разработване на инвестиционна и маркетингова политики в търговските организации, правното регулиране, съвременните информационни технологии в търговията, ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ...     Национални научни проекти (включително финансирани от фонд НИД на УНСС)  (2005-2008) Балканските национализми в процесите на евроинтеграцията и разширяване на Европейския съюз в югоизточна Европа. Програма Стимулиране на научните изследвания във висшите училища на Фонд ...
Защо при нас? 29.6.2016 г. ... ви научим да: разрешавате конфликти управлявате проекти правите европейски и български политики развивате лидерски качества и умения за работа в екип бъдете дипломати водите преговори откриете своето място в света Искате ли да сте част от: елита на България най-добрата българска школа по ...
Разписание за Икономическа социология със спец. "Социология на бизнеса и управлението" - 2 сем 22.4.2016 г. ... 15.45 3Х8=24 Управление на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 5020   19 и 20.03.2016 г. 26.03.2016 9.00 – 15.45 9.00 – 15.45 3х8=24 Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... № 219/16.02.2015 г. е обявен конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2015 г., както следва: 1. Проекти за научни изследвания - колективни и индивидуални (за нехабилитирани преподаватели). 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... величината на паричните потоци на инвестиционните проекти в транспорта. Методи за икономическа оценка и избор на варианти на инвестиционни проекти. 48. Проектиране развитието и реконструкцията на механизацията на влаковото движение и маневрената работа. 49. Проектиране развитието и реконструкцията на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 17.5.2022 г. ... ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността на транспортните компании ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти, енергийната политика на ЕС, Европейското пространство за висше образование ...
Медиите за нас 12.2.2016 г. ... .html   АИЛОГ се интересува от проекти в България, сп. Логистика, 1-2008, с. 96 http://logistika.bg/resources/logistika/2008/Logistika-2008-01.html   Аутсорсинг, ас. В. Кашукеева, сп. Логистика, 1-2008, с. 98 http://logistika.bg/resources/logistika/2008/Logistika-2008-01 ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... преподаване като решаване на казуси, разработване на проекти, групови дискусии. • В семинарните упражнения за практическото обучение на студентите са въведени: • разработване на авторски проекти за емпирични социологически изследвания, • фокус-групи, • ролеви игри, • ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . - Провеждането на мащабни научноизследователски проекти в подкрепа на държавата и бизнеса. - Изработване и реализация на визия и стратегия за дейността на университетските институти и центрове. - Продължаване на политиката на израстване на академичния състав. - Увеличаване на броя на университетските ...
Сесия "Социология на бизнеса и управлението" 22.4.2016 г. ... .00   Управление на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 3034   19.06.2016 10.00   Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ 5020   14.06 ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .6 Бизнес анализи и проекти       Х Х             2.7 Бизнес с недвижими ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и ...
Erasmus Student Network 19.8.2022 г. ... активност;             Проекти на ESN - ErasmusIntern.org ErasmusIntern е онлайн платформа, създадена с цел разширяване на възможностите на студентите на европейския пазар на труда, подобряване на достъпността и качеството на международните стажове, както и към повишаване на ...
Маркетинг 9.5.2023 г. ... в сферата на маркетинга.“ Ралица БехарМениджър проекти Superbrands България „Хибридните професии навлизат все повече и в България и специализацията само в една сфера вече не е достатъчна. Магистърската програма по Маркетинг е конструирана по начин, който да обхваща множество ...
Цели и задачи 15.7.2015 г. ... и кръгли маси; Участие в международни и национални проекти с цел модернизиране на училищната среда и повишаване качеството на образователния процес; Популяризиране на възможностите за продължаване на образованието в УНСС; Извършване на подготвителна работа за въвеждане на система за трансфер на кредити ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... презентации, практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка, примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп. Предимства на дистанционната форма на обучение подходяща за студенти, които работят, ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... на бизнеса“, „Управление на проекти“, „Нелоялна конкуренция“, „Счетоводство на нематериалните активи“, „Управление на човешките ресурси“, „Иновации в бизнеса“, „Маркетингови изследвания“, „Бизнес преговори“ ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 17.2.2023 г. ... на МОН. Неусвоени средства за НИД по проекти на УНСС – 786 450лв. Неусвоени средства от международни проекти – 196 441 лв. Неусвоени средства по оперативни програми – 209 797 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии – 66 660 лв ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" v0 4.7.2019 г. ... семестър Управление на софтуерни проекти #Project Management #принципи, организация и водещи технологии за планиране и управление на проекти на всички фази от жизнения цикъл на компютърните информационни системи #аспекти на взаимодействието между възложител, разработчик и ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... сем. (зимен) Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504 Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16.45 502 Аутсорсинг и субконтракторство Л проф. д-р М ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... и   природата;  проектиране на сложни икономически и социални системи чрез развитието и прилагането на политико-икономическата теорията и използването на добри практики;  генериране на предписания за управление на политико-икономически системи чрез ...
ПИ- Регионално развитие 7 сем. бак. 29.1.2018 г. ... на регионални проекти Доц. д-р Г. НИКОЛОВ   811/  11.2.2018 г. 11,00 - 12,30 Публично-частни партньорства Доц. д-р Н.ЦОНКОВ   811/  11.2.2018 г. 13,00 - 14 ...
Защитили PhD 22.12.2022 г. ... модел за управление на проекти в държавната администрация доц.д-р Татяна Даскалова 2016 Румина Вълкова Трансформация на културно-просветните функции на читалищата доц. д.н. Лучиян Милков 2016 Стефан ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... на публични политики, програми и проекти; управление и администрация на международни институции и организации. В резултат на обучението студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните ...
В началото на пътя 16.1.2015 г. ... и умения, за всички практически проекти, за мъките и за удоволствието да бъда ваш студент! Не вярвах, че ще си намеря работа, която да е ТОЧНО по специалността ми, но ето, че се случи. Днес, 18.12.2014г., датата на дипломирането ми, отворихме кафе-сладкарница Vanilla ...
Критерии за избор и класиране на проекти за изследвания и научни форуми, кандидатстващи за финансиране със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност 1.8.2017 г. ... интерес.   Изборът на проектите за финансиране се извършва на основата на експертни оценки от членовете на ПС по НИД по утвърдените критерии, след предварителна оценка на значимостта /относителното тегло/ на всеки критерий. Оценката на проекта е ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... управление (Управление на проекти) 04.02.2015г. 09:00ч. 2028А Управление Социално управление (Моделиране и прогнозиране в управлението) 03.02.2015г. 13:30ч. 2032А Управление Социално управление (Управление ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... умения за реализация и оценка на програми, проекти и осциални политики на национално и европейско равнище; Да изгради умения и предостави знания за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, ...
Разписание- Регионално развитие- 4 курс 25.9.2018 г. ... г. 11.00 - 18.45 Финансиране на регионални проекти Л Гл.ас. д-р Г.ЦОЛОВ 27 8203 28.10.2018 г. 9.00 - 16.45 Финансиране на регионални проекти У Гл.ас. д-р Г.ЦОЛОВ 27 822 3.11.2018 г. 11.00 - 18.45 Регионална политика на Европейския съюз и България Л Доц. д-р К ...
Разписание за Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... 15.45 6 часа Управление на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 5020   19.03.2016 9.00 – 15.45 6 часа Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... са разработени и други програми по международни проекти. В Регионалния център на УНСС в Хасково се предлагат специалности само в дистанционна форма на обучение. Продължителността на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка ...
Проекти 29.9.2014 г. ... ...
Обучение 9.4.2020 г. ... и мониторинга на стратегически документи и проекти за регионално и местно развитие. Профилиращи дисциплини в учебния план на специалността са: „Геоикономика и регионално развитие“, „Териториално и административно устройство“, „Регионална икономика“, ...
Проекти 17.4.2023 г. ... секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planinig of local economic development of Nikolaevo municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects" (01.07.2007 - 30.06 ...
Многостранни проекти 15.12.2014 г. ... .fiereproject.eu     Наименование на проекта „Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони” Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe - FIERE Номер на проекта № 540477-LLP-1-2013-1-IE-Grundtvig-GMP № ...
Обявено класиране в университетския конкурс за научноизследователски проекти 8.5.2014 г. ... е класирането на проектите, кандидатстващи за финансиране от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г. Предстои договаряне с изпълнителите в 10-дневен срок, до 07.05.2014 г. включително. Допълнителна информация - в сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука”, тел. 8195 253. Класиране ...
Working papers 16.2.2020 г. ... под работното заглавие "Working papers" представяме проекти на наши студенти от специалностите Икономическа социология и Социология, както и непубликувани разработки на наши преподаватели ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... на необходимия диалог, опознаване и бъдещи съвместни проекти на научната колегия от УНСС и другите академични центрове в страната, които се интересуват от актуалните политико-икономически анализи и съвременното академично обучение. Конференцията допринася за утвърждаването на лидерската роля на УНСС в ...
Каква реализация предлага специалността? 15.3.2014 г. ... на информационни системи; ръководители на ИТ проекти; ИТ ръководители на компании; QA специалисти; бизнес анализатори и др.. Специалистите в IT бранша в последените години остават много търсени както в България, така и в чужбина. Професионалната реализация в тази област предлага много ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... дава теоретични знания и практическа подготовка по проектиране и използване на Бизнес Интелигентни Системи. Това позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване и поддържане на Бизнес Интелигентни Системи, както и да предоставят на ръководствата на  организациите от ...
Курсове за повишаване на квалификацията на академичния състав на УНСС 26.3.2014 г. ... на предложения за научно-изследователски проекти  Използване на Бизнес интелигентни системи (БИС) в научноизследователската дейност  Съвременни статистически методиза анализ на данни в научноизследователската дейност  Управление на проекти, финансирани по европейски ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... . BG051PO001-3.3.07-0002 „Ученически и студентски практики“, компонент 2 „Студентски практики“ доц. д-р Росен Кирилов Катедра: Информационни технологии и комуникации 31.01.2012 30.06.2015 2. BG051PO001-3.3.06-0032 Обучението на ...
Проекти 23.1.2023 г. ... с изпълнявани и текущи проекти на Университет за национално и световно стопанство към м. март 2022 г ...
Образователни проекти 28.11.2013 г. ... за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) отговаря за разработването на външно финансирани проекти за насърчаване на върхови постижения в областта на преподаването и ученето. Приоритет се дава на проекти свързани с подкрепа на докторантите,  дистанционното обучение, ...
Изследователски проекти 18.10.2021 г. ... Центърът за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) към Университета за национално и световно стопанство се фокусира както върху разработването, така и върху изпълнението на научноизследователски проекти в областта на икономиката, мениджмънта, правото и други научни области. Дейностите ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... , ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ      Проекти по други програми на ЕС   1. SEE/A/540/14.1/X PROMISE Управление на общинската собственост в градове от югоизточна Европа проф. д.ик.н. Стати ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... изпълнение (начало/ край)   ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС     1. 265394 FarmPath Трансформациите в селското стопанство: път към регионална устойчивост на селското стопанство в ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... ред   №  на сключения договор   Наименование (тема) на проекта   Ръководител   Срок на изпълнение (начало/ край) 1. ДКТ 02/55 от 17.12.2009 “Климатичните промени и българското земеделие: ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г. 18.7.2013 г. ... проекти   1. ДДОКФ 02/2 от 14.01.2010 “От управление на проекти към управление на програми: системен управленски подход за формиране на конкурентни предимства и осигуряване на устойчиво развитие” проф. д.ик.н. Бистра ...
Защитени докторати 18.6.2019 г. ... ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ КОРПОРАТИВНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И БИЗНЕС АНАЛИТИЧНОСТ Кандидат Венко Георгиев Андонов Защита 30.09.2014 г. в зала 2032-А на УНСС Тема Методи за проектиране и изграждане на специализиран ...
Научни области 12.3.2014 г. ... и участия в реални практически проекти в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... време, контрола на туристическите проекти, консултирането и оценката на туристическите територии, от гледна точка на тяхната уязвимост. Обучението завършва с осъществяването на преддипломен стаж в България или Франция в предприятия от туристическия сектор и ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... ориентирани казуси; курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп. За първи път Центърът ще извърши прием по документи за кандидат-студенти с ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... и внедряване на иноватични проекти. Специалност "Бизнес информатика и комуникации" е най-доброто съчетание на познания от две от най-атрактивните области икономика и IT сектора. Това прави студентите, завършили специалността, много търсене, много ...
ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... на социални политики, програми и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.) В трети курс се изучават ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... конференции и др.; разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.). Катедра „Икономикс“ осъществява сътрудничество под различни ...
OKS 28.2.2013 г. ... , научни конференции и др.; разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.). – линк към учебници и монографии; и линк към проекти и конференции. Катедра „Икономикс“ ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... на органите за управление на УНСС, както и на проекти за такива актове; 5. проверява и/или изразява становища за законосъобразност на актове и/или действия на структурни звена на УНСС, както и на проекти за такива актове; 6. проверява и/или изразява становища за законосъобразност на ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 26.4.2023 г. ... на магистърски тези 07.2023 Тематични направления за магистърска теза Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска тезаза  Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Подаване на заявки за магистърски ...
Медии и журналистика 23.11.2021 г. ... да работят в международни медийни програми, проекти и дейности, както и да продължат обучението си в магистърска и след това в докторска степен. Форма на обучение: редовна Срок на обучение: 4 години (=8 ...
Медия икономика 23.11.2021 г. ... на медиите и да прилагат тези знания в реални проекти и ситуации Да придобият знания и компетентност в сферата на управлението, функционирането, финансирането на медиите, за съществуващите медийни политики и пазари (регулация, аудитории, рекламни пазари) в този подсектор в България, Европа ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... опит в организирането и провеждането на проекти в различни сфери на ПР и рекламната дейност и организацията на специални събития. По време на развитието на тази си дейност Агенцията състави някои предварителни проучвания за политическия живот и партиите в България. Поради това, ...
ДДВУ 02/47 11.12.2012 г. ... Анализ на енергийните политики, стратегии и проекти на България, в контекста на членството на страната в ЕС. Анализ на проблемите за енергийната сигурност за България и ЕС. (Срок на изпълнение: месец 1-18) Втори етап: -Анализ на производството на електрическа енергия в България от ВЕИ и ...
ДДОКФ02/2 11.12.2012 г. ... проекта От  управление на проекти към управлението на програми:системен управленски подход за формиране на конкурентни предимства и осигуряване на устойчиво развитие Срок на проекта 36месеца(2010-2013) Кратко ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... ред   №  на сключения договор   Наименование (тема) на проекта   Ръководител   Срок на изпълнение (начало/ край) 1. Договор №ИНИ-15/01.08.2005 „Център по интелектуална ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 11.12.2012 г. ... . Преходни проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОМН 1. ДКТ 02/55 от 17.12.2009 “Климатичните промени и българското земеделие: икономическо въздействие и уязвимост” проф. д.ик.н. Пламен Мишев 17.12.2009 17.12 ...
Проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 18.11.2022 г. ... . Участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи. От 2001 година е лицензиран лектор по Международни счетоводни стандарти към Американската агенция за международно развитие. Има четири специализации във водещи английски университети. Лектор е към ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... в Русия (1985), участва като експерт по проекти финансирани от фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката(2006) и Световната банка (2003), бил е член на Академичния съвет на Военна академия, Научен секретар на Института за перспективни изследвания за ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... в Русия (1985), участва като експерт по проекти финансирани от фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката(2006) и Световната банка (2003), бил е член на Академичния съвет на Военна академия, Научен секретар на Института за перспективни изследвания за ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 20.11.2012 г. ... АД, 2003-2004), както и консултант по проекти за управление на маркетинга (Шел България, Лукойл България, Българска Чаена Компания и др.).Член на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии, ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 13.12.2017 г. ... компания, както и консултант по проекти за управление на маркетинга (Шел България, Лукойл България, Българска Чаена Компания и др.).Член на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии, ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 6.3.2015 г. ... , “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална политика и администрация”. Ръководител е на магистърска програма по “Публична администрация”. Професор д-р Христо Христов е ръководител на катедра: “Публична администрация и регионално ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... , “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална политика и администрация”. Ръководител е на магистърска програма по “Публична администрация”. Професор д-р Христо Христов е ръководител на катедра: “Публична администрация и регионално ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на интелектуалната собственост. Консултант е на „IP Bulgaria” в областта на правата, сродни на авторските. Лицензиран експерт е на НАОА, лицензиран оценител към КНОБ, член на ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... и работата по национални и международни проекти, консултативни и експертни органи по проблеми на науката, висшето образование и интелектуалната собственост. Председател е на Комисията по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация, лицензиран ...
Специалност „Стратегическо планиране” 10.5.2023 г. ... , методология, методики и инструменти за проектиране на стратегическото бъдеще на социално-икономическите системи (фирмени, регионални, национални, интернационални); изградят умения и навици за бърза и ефективна реакция в условията на динамично променящи се бизнес среда, ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... бизнес“, „Управление на проекти в енергетиката“ и др. Към втората група изучавани дисциплини могат да бъдат причислени „Бизнес комуникации“, „Проучване, добив и логистика на енергоресурси“, „Стратегическо управление на енергийния ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... разработване на бизнес проекти и бизнес планове на транспортната фирма; -          провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова стратегии; -          ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ... умения: разработване на бизнес-проекти и бизнес-планове на транспортната фирма; провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова стратегии; разработване на решения в областта на продуктовата и ценовата политика в транспорта; извършване на оценка и ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... отношение на стратегическите енергийни проекти, включващи създаването на нови ядрени мощности, строеж на газови коридори в пълно съответствие с регламентациите на ЕС и др. Обучение по икономика на енергетиката не се извършва никъде другаде в България и съседните балкански страни ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... и методите за разработване и оценка на проекти за създаване на обекти на недвижима собственост; методите и формите за управление на отделни имоти и на портфейли от имоти; начини и средства за управление на частни, общински и държавни обекти на недвижима собственост; управление ...
Клуб на социолога 22.12.2018 г. ... , като конференции, дискусии, научни проекти, ръководени от преподаватели на катедрата. През 2007 г. създаде национална мрежа на младите социолози от 5 български университета, в които се обучават студенти по специалност Социология. Клубът е колективен член на БСА и на 3 ...
Център за социологически и психологически изследвания 27.4.2023 г. ... изследователски и научно-приложни проекти. Да насърчава интердисциплинарното сътрудничество между различни научни области (социология, психология, политология, политическа икономия и др.), включително и при разработването и прилагането на конкретни социални и икономически ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... на социални политики, програми и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.) В трети курс се изучават ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 29.1.2023 г. ... курсова работа по дисциплината „Проектиране на статистическите изследвания”, която представлява подробен план на подготвителен етап за конкретно статистическо изследване.  1.12. За разработване на дипломния проект всеки студент има дипломен ръководител, избран ...
Публикации 28.4.2020 г. ... в международни изследователски мрежи и проекти, както и активното участие на института като съорганизатор на международни конференции в областта на предприемачеството предоставят възможности за разпространението на генерираното в катедрата знание чрез публикации ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... анализи” 561 Бизнес анализи и проекти 811 Европейски бизнес и финанси 393 Застраховане и социално дело 121 122 Застраховане и социално дело със специализация «Застраховане» 136 Икономика човешките ...
Специалности 28.8.2012 г. ... анализи и проекти     Х Х         Екоикономика Х               Емпирични, социални, маркетингови и ...
Специалности 11.12.2012 г. ... “Управление на международни проекти”- 2 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър Финанси – 2 сем.         Завършилите специалност Финанси и завършилите в УНСС ...
Конкурси за проекти 20.2.2013 г. ... ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в икономическите и политическите структури на ЕС и други международни организации. Затова в рамките на обучението предвиждаме  и възможности за пряко запознаване с работата на ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... сфери, като Управление на проекти, Международни операции, Икономика на военните съюзи, Конфликтология, Защита на информацията, Стратегическо управление, Администрация на вътрешния ред и сигурност, и др. Учебният план акцентира върху качественото обучение ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... при решаване на съюзни проекти. Четвърто, ще бъде изграден Център по съвършенство за разпространение на резултатите от проекта и за обучение на практикуващи млади учени и мениджъри на НИРД в прилагането на модерни методи, практики и инструменти за ...
Програма 1.6.2012 г. ... на списание „Фондове Програми Проекти”   09.35 – 09.45 ч. Приветствия:  - Проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на Университета за национално и световно - Н. Пр. Лешек Хенсел – Посланик на Република Полша в България - г-н Томислав Дончев ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... развитие се нуждае от съвместни проекти на държавата и чуждите инвеститори. Сред вас се раждат следващите управленци, които съм сигурен, че няма да предадат българските интереси“, обърна се той към студентите. Гости на конференцията бяха проф. Маргарита ...
Организация за научно практическо развитие на студентите 19.8.2022 г. ... България.  Разработват се проекти в посочените области. Стремим се да създаваме трайни и системни взаимоотношения с представители на академичните и обществените среди, държавните органи, сдруженията с нестопанска цел и др., да  оказваме съдействие за ...
Проект PROMISE 21.4.2012 г. ... собствеността 4) Развитие на проекти за управление на общинската собственост Информация за финансиращата програма Европейски съюз, Програма „Югоизточна Европа” Информация за допълнително финансиране - Обща ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС Договор № 265394 FarmPath Трансформациите в селското стопанство: път към регионална устойчивост на селското стопанство в Европа проф. д.ик.н. ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... ПРОЕКТИ 2011 г. № по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Шеста рамкова програма на ЕС  1 ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... на изпълнение (начало/ край) 1. Преходни проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОМН Договор №ИНИ-15/01.08.2005 „Център по интелектуална собственост” проф. д-р Борислав Борисов ректор на УНСС (катeдра “Интелектуална собственост”) 01.08.05 02.12 ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... – фирма за обучение, проучвания и проекти, Корнела де Лобрегат, Испания  INNOVA, S.L, Project department, Spain  Описание   Проектът „Творчески стратегии за предвидливост” има за цел да разработи и тества учебен модул, който съчетава творчеството със ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... по научноизследователската дейност и международните проекти на УНСС. Конференцията е път за младите учени в утвърждаването и приобщаването им към академичната общност, в обогатяването с идеи и научни предложения, в създаване на международна научна мрежа. Проф. Мишев адмирира традиционните усилия на ...
Дейност 2.3.2012 г. ... и практиката университетски, национални и международни проекти, включително по програма ФАР, Шеста рамкова програма и т.н. В сътрудничество с катедра “Предприемачество” в УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) е реализиран и постоянно развиван модел на ...
Приключили 16.2.2012 г. ... ...
В процес на изпълнение 16.2.2012 г. ... , които са в процес на ...
Подадени 16.2.2012 г. ... ...
Обществени поръчки 9.5.2012 г. ... по европейски и международни проекти на HVB Банк Биохим и Хеброс банк АД  2. Спечелена обществена поръчка на Министерски съвет на Р България с предмет „Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на ...
Програма "Активни услуги на пазара на труда" 8.5.2012 г. ... секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planinig of local economic development of Dolna Banya municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects" Номер на проекта № 8110 ...
ФАР 8.5.2012 г. ... по програма "Фар" на ЕС 1 № BG 9915-01-046 "Създаване на център при Кърджалийската търговско-промишлена палата за квалификация и развитие на конкурентоспособността на местните компании" "Establishing a Center at the ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... №1         Наименование на проекта "Интегрирано обучение на малки и средни предприятия", Виена, Австрия "Integrated Blended Training for SMEs"/SMEs INTETRAIN/, Vienna, ...
Други акредитационни процедури 14.2.2012 г. ... специалност Критерии за оценяване на проекти за откриване на професионално направление и специалност от регулирана ...
Структура на ИСК при УНСС 7.12.2020 г. ... на качеството и международни ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... Управление на международни проекти     Х Х   2,9 Международни икономически отношения специализация Международен мениджмънт   Х   Х Х 2,10 Счетоводство и контрол Х Х Х Х Х 2,11 Счетоводство и контрол - ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 19.8.2022 г. ... и изпълнение на международни проекти и пр. Изследвания и анализи на процеси и явления, свързани с политическите, икономическите, културните, научните, спортните и други отношения между субектите в международните отношения. Организира и взема участие в различни ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 19.8.2022 г. ... консултантска помощ в бизнес проекти и различни области на младежките дейности, участва в младежки обмени и други програми на Европейския съюз, организира специализирани научни форуми, семинари и конференции по теми, засягащи младите хора, и подпомага развитието на ...
Асоциация на студентите икономисти 19.8.2022 г. ... постигането на тези цели са участия в проекти и програми, които са в подкрепа на онези асоциации или групи, работещи за мобилността на младите хора чрез разработване на проекти за обмен на младежи и изграждане на мрежи за взаимопомощ. АСИ осъществява своята мисия чрез ...
Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО" 19.8.2022 г. ... по обществени събития, законопроекти и други събития, които ни интересуват; Участие в международни проекти, по различни програми, в различни точки на света; Традиционни наши партньори са: Институции: Народно събрание на Р България, Министерство на ...
Катедри 11.4.2012 г. ... на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по икономика” (B.A. International Business), със ...
Специалности 22.5.2019 г. ... икономика Бизнес анализи и проекти Аграрен бизнес Екоикономика Бизнес с недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост Финансов мениджмънт на недвижимата собственост Икономика на недвижимата собственост Предприемачество със специализация ...
Специалности 22.5.2017 г. ... изследвания, аналази и ...
История 1.2.2012 г. ... изискване изследванията да бъдат проектирани с оглед тяхното ежегодно извършване и създаване на база данни от резул­тати за целите на сравнителния анализ. Провеждането на петте анкетни проучвания е изпълнено в срок, като обобщената информация и резултатите са ...
История 25.10.2018 г. ... национални и международни проекти по предприемачество и се генерират собствени изследователски резултати, които се използват в обучението на студентите. През 1997 г. в рамките на голям проект по програма "Темпус" се създава самофинансиращият се ...
История 7.11.2012 г. ... и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат  икономическа и художествена литература, ...
История 22.3.2016 г. ... реализация на съвместни проекти.      Преобразуването на Висшия икономически институт в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) и създаването в него на факултет “Международна икономика и политика” разкрива ...
История 3.9.2012 г. ... активно участие в младежки проекти в България, Гърция и Холандия, финансирани по програма “Младеж”. В контекста на амбициозните цели и усилията, полагани от академичното ръководство на УНСС, катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” има и ще продължи да ...
История 28.4.2021 г. ... , националните и университетски проекти, които се осъществяват през последните десетилетия, както и многобройните публикации в специализирани издания. Признание за високото ниво на изследователската дейност е присъствието на членове на колектива сред първите 25 ...
История 3.2.2012 г. ... специалисти и да разработват проекти и програми за социално-икономическото развитие на градовете и общините ...
История 3.2.2012 г. ... активно в научни изследвания и проекти, някои от тях работят в различни институции, което прави възможно свързването на семинарните занятия на студентите с практиката. Не е без значение и това, че 45% от нехабилитираните преподаватели са доктори по икономика. В ...
История 22.12.2018 г. ... първите мащабни социологически проекти под ръководството на проф.д.ф.н. Живко Ошавков, които се превръщат в интелектуална база на обучението по социология и на професионализацията на няколко генерации от социолози; През 1968 г. се създава Институтът по социология, ...
Партньори 9.2.2016 г. ... развитие (Дирекция Инфраструктурни проекти); Столична община; Българска асоциация по логистика (БАЛ) Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството ( БАРМП); Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и др ...
Партньори 5.7.2022 г. ... на недвижими имоти. Появиха се нови типове проекти, обекти и цели бизнеси - молове, търговски центрове, затворени комплекси и др., изискващи специализирани управленски услуги, инвестиционни дружества със специална инвестиционна цел и др. Катедра "Недвижима собственост" тясно си партнира ...
Партньори 28.9.2012 г. ... публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право" ...
За катедрата 18.2.2023 г. ... и реализацията на стотици международни проекти. Много от тях са били на специализации в европейски, американски и азиатски университети. В същото време катедрата кани за преподаватели или гостуващи лектори признати специалисти, мениджъри, експерти от международни организации, ...
За института 6.5.2020 г. ... международни (предимно финансирани от ЕС) проекти, както и редица национални и университетски изследователски и обучителни проекти в областта на предприемачеството и мениджмънта. Основните научни интереси на членовете на института са в областта на: създаването и управлението на нов ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат икономическа и художествена литература, документи и ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... участват активно в научни изследвания и проекти, някои от тях работят в различни институции, което прави възможно свързването на семинарните занятия на студентите с практиката. Не е без значение и това, че 90% от нехабилитираните преподаватели са доктори по икономика, а 64% са главни ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" и в магистърска специалност „Приложна икономика и финанси“ съвместно с ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 2.5.2023 г. ... млади хора, създала научни и образователни проекти, превърнали се в интелектуална база на обучението. Като не по-маловажен ректорът открои факта, че в катедрата учат студентите да вярват в доброто, да не превръщат личните си убеждения в лично удобство, да следват мечтите си, с ...
Проекти 2.3.2018 г. ... индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск", с ръководител доц. д-р Георги Забунов - приключил "България и евразийски икономически съюз – възможности за сътрудничество” с ръководител доц. д-р Георги Забунов - ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 2.3.2016 г. ... по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ Университетските проекти, в които членове на катедра "Управление" са ръководители и участват са разпределени и представени по години: Университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.; Университетски проекти за научни ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 21.3.2017 г. ... ........... ...
Проекти 3.9.2012 г. ... на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията". Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми. Антикризисно управление ...
Проекти 24.4.2018 г. ... на проекта Ръководител Период на изпълнение „Нови форми на политическо участие” ДД ВУ 02/70-2010 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН проф. д-р Георги Янков 2010 – 2013 г ...
Проекти 30.7.2021 г. ... Вниманието на преподавателите и докторантите към катедра "Счетоводство и анализ" с Решение на АС № 4 / 07.07.2021 г. са приети: Политика за почтеност в академичното творчество и Правила за електронна проверка на оригиналността на академичното творчество ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 8.4.2013 г. ... участие в редица национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които участват преподавателите, моля, посетете индивидуалната университетска страница  на всеки от тях в частта ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 24.4.2017 г. ... последните години преподавателите в катедрата са участвали в разработването на над 30 проекта, а научно-изследователската им дейност допринася за публикуването на повече от 20 студии и монографии и участието им с над 150 статии и доклади в научни форуми в страната и в чужбина. Традиционно катедра ...
Проекти 9.2.2016 г. ... „Стопанска логистика“ е координатор на ТЕМПУС проекта „Партньорство между българските икономически университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран съвместно с преподаватели от ...
Проекти 10.4.2017 г. ... - 2015   COST Action: Динамика на виртуалната работа (с 54 партньора от 26 страни) 2012 - 2013  BG051PO001-7.0.01 „Без граници – компонент 1” - Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 21.9.2012 г. ... / Програма, НИД 21.03-56/2009, Дипломатическите документи на руски и български език и установяване на междуезиковата еквивалентност, 10.05.2009, 10.05.2011 Проект / Програма, 59/2009, „Изготвяне на критерии за подбор на текстове с икономическа насоченост за нуждите на чуждоезиковото обучение в УНСС”, ...
Проекти 15.6.2012 г. ... И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” И УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ Икономически аспекти на тероризма, УНСС, София, 2009-2011 Социално-икономически аспекти на трафика на хора, УНСС, София, 2009 -2011 Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - икономически и организационни аспекти, УНСС, ...
Проекти 1.3.2023 г. ... участват в разработването и осъществяването на редица проекти, за които представяме информация по-долу в прикачените файлове ...
Проекти 22.12.2018 г. ... умения:-организация на кариерата Повече за проектите, в които са участвали преподавателите от катедра „Икономическа социология“ може да намерите в техните уеб-блогове ...
Проекти 30.4.2015 г. ... .Проект „Регионален център за мобилност на учените” по договор с Европейската комисия №MOBI-CT-2004-510971 по BulRMCnet (2005-2007 г.) .   2.Проект „Национална мрежа от центрове за мобилност на учените” по договор с МОН, № БОЕ-3-04/2004, финансиран от националния фонд “Научни изследвания”, ...
Научно-изследователски проекти 5.10.2017 г. ... научно-изследователски проекти Период  Тема Ръководител на проекта  2016-2018 г. Стабилност и сигурност на банковата система на България за периода след 2012 година доц. д-р Ек. Сотирова  2015-2016 г ...
Проекти 16.5.2017 г. ... проекти № Номер на проекта Тема на проекта Изпълнител (ръководител на проекта) Срок 1 НИД НИ 1-11/2015 „Механизъм за определяне и  индексиране на минималната работна заплата“ проф. д-р Любомир ...
Проекти 12.3.2014 г. ... ТАГИРАНО ТЪРСЕНЕ НА УЕБ ИНФОРМАЦИЯ Изследване и проектиране на система за импакт фактор на изданията на УНСС и по информатика на български език Изследване на  възможностите на бизнес-модела Enterprise 2.0 за повишаване конкуретноспособността на българските фирми ИЗСЛЕДВАНЕ НА  ...
Наука 21.4.2012 г. ... разработки, така и участия в реални практически проекти в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др. Научните достижения на ...
Наука 5.10.2017 г. ... семинари, научни конференции и др. Разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи). Катедрата осъществява сътрудничество под различни форми: • поддържа близки колегиални отношения ...
Наука 22.12.2018 г. ... Активно разработваме изследователски и приложни проекти, приоритетни за съвременното глобализирано информационно общество. В научната ориентация на катедра „Икономическа социология” основният акцент е върху изучаването, водещо от позициите на социологическото, икономическото и ...
Наука 24.4.2018 г. ... активно в различни национални и международни проекти. Political Science Department professors develop active research activities. Evidence of this is the numerous publications in various forms - articles in scientific journals, studies, monographic studies and others. For the 2008-2012 ...
Наука 30.12.2022 г. ... ...
Наука 20.9.2012 г. ... и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат икономическа и художествена литература, документи и правилници ...
Наука 7.2.2019 г. ... участват в редица научни и практико-приложни проекти както на национално, така и на международно ниво. Повечето ни преподаватели са канени като експерти в международни изследователски и преподавателски екипи, което допринася за непрекъснатото подобряване на учебния процес и възможностите за ...
Наука 8.2.2017 г. ... в множество научни конференции, семинари, съвети, проекти и други изяви ...
На вниманието на всички преподаватели от кат. "Счетоводство и анализ" . 30.5.2023 г. ... НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, КНИГИ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО И ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКАТА ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY – CEEOL На вниманието на преподавателите ...
Наука 2.3.2018 г. ... участват в научно-изследователски и приложни проекти. Научните им изследвания са отразени в множество публикации, които са посочени в персоналните им блогове ...
Наука 28.9.2020 г. ... и ...
Обща информация 24.3.2019 г. ... която им осигурява реализация като специалисти по проектирането, организацията и провеждането на конкретни статистически изследвания, разработването на прогнози, пазарни стратегии и икономически анализи. В процеса на обучението, което е съобразено със съвременните тенденции в статистическата наука и ...
Специалности 2.3.2018 г. ... на бизнес имоти, Управление на инвестиционни проекти, Управление на общинска и държавна собственост, Оптимизиране на пространството, Риск мениджмънт в бизнеса с недвижимите имоти; -       за успешната междуличностна комуникация, чрез дисциплините: Бизнес преговори, ...
Специалности 16.9.2016 г. ... "Бизнес икономика" Специалност "Бизнес анализи и проекти" Специалност "Индустриален бизнес" Business economics - a curriculum lectured in English ...
Специалности 27.9.2012 г. ... език. - "Управление на международни проекти" в два семестъра - за завършили икономически и неикономически специалности. - "Международна търговия и развитие" в три семестъра - за завършили икономически специалности. - "Международни финанси" в два семестъра - за ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... и успешно развитие, включително изготвянето на проекти; Формирането и развитието на предприемачески мрежи със съответните “стейкхолдери” (държавни и обществени поддържащи организации, клиенти, доставчици, банки, обучители, консултантски институции и др.), включително с партньори от други страни ...
Специалности 24.4.2018 г. ... документи", "Управление на програми и проекти на ЕС". За всички студенти в бакалавърската степен обучението завършва с учебна практика в структурите на политическата система, държавното управление и гражданското общество. Целта е по време на практиката студентите да придобият ...
Специалности 3.10.2022 г. ... , политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на  предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация ...
Специалности 11.7.2013 г. ... да осъществяват дейностите по проектиране, програмиране, внедряване и поддържане на управленски информационни системи, обслужващи различните равнища на управление.      Разработването и експлоатацията на програмни продукти за ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 19.5.2022 г. ... . Управление на проекти в областта на човешките ресурси Доц. д-р Тодор Тодоров 9.02.2022 г. 17.45-21.00 ч. Изпитна сесия  специалност “Здравословни и безопасни условия на труд”  МАГИСТРИ ...
Обучение 11.5.2023 г. ... , "Управление на програми и проекти на ЕС" и др. Завършилите специалността могат да работят като: експерти в държавната и европейска администрация;  анализатори в политически партии, социологически агенции, неправителствени организации ...
Обучение 22.12.2018 г. ... ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ -        Професионална квалификация: "Магистър по социология" -        Форма на обучение: Редовна -        ...
Обучение 26.8.2020 г. ... на транспортни инфраструктурни проекти. Основните предимства на обучението в бакалавърската програма са следните: Специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ е уникална по своята същност, с установени традиции и опит и широк национален и ...
Обучение 21.9.2016 г. ... и   природата;  проектиране на сложни икономически и социални системи чрез развитието и прилагането на политико-икономическата теорията и използването на добри практики;  генериране на предписания за управление на политико-икономически ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 30.5.2016 г. ... анализи и проекти - 2сем. (прием: ІХ-2015), летен семестър на учебната 2015-2016г. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН от специалност Бизнес анализи и проекти, 2 сем., семестър 2 (летен) - прием ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... консултанти по разработване на проекти в областта на агробизнеса и развитието на селските райони; финансовото и банковото дело като  оценители на аграрни проекти, на биологични фондове и на земеделски земи; висши учебни заведения и научни институти като ...
Какво предлага Института за следдипломна квалификация при УНСС 19.11.2020 г. ... обучение, управление на проекти и консултиране”. ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... служители и мениджъри по проекти за регионално развитие. За целта се разработи специално учебно помагало, в което като автори се включиха всички преподаватели, участвували в обмена. Този опит се мултиплицира многократно в курсовете, които провежда ИСК ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ...  4 Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми      Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания     4 Изготвяне на рецензии на студии и монографии     4 Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен ...
Университетски проекти 27.2.2012 г. ... на университетски проекти     15 Участие в университетски проекти    ...
Национални проекти 27.2.2012 г. ... на национален проект     1 Участие в национален проект    ...
Проекти с други организации 1.3.2012 г. ... . Участие в консултативни и експертни съвети към национални и международни институции - 1 2. Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. - ...
Национални проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ...  1 Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми     9 Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания     1 Изготвяне на рецензии на студии и монографии     4 Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен ...
Университетски проекти 16.1.2013 г. ... проект по НИД - НИ 1-21/2011 "Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза" ...
Национални проекти 27.2.2012 г. ... в национален проект              ...
Международни проекти 16.1.2013 г. ... на НАТО ...
Наука 21.1.2021 г. ... и статии. Участието на преподавателите в международни проекти им дава възможност да използват положителния опит и постиженията на страните от Европейския съюз в преподаването на икономическата наука. Освен това голяма част от научноизследователските разработки намират непосредствено или адаптирано приложение ...
История 23.3.2021 г. ... на инфраструктурата, мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация. Факултетът подготвя специалисти и мениджъри за най-интензивно развиващия се сектор на българската икономика – инфраструктурният, където са насочени преобладаващата част от бюджетните инвестиции и инвестициите ...
За факултета 23.3.2021 г. ... на инфраструктурата, мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация. Факултетът подготвя специалисти и мениджъри за най-интензивно развиващия се сектор на българската икономика – инфраструктурният, където са насочени преобладаващата част от бюджетните инвестиции и инвестициите ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... се работи и по тематични научно-изследователски проекти: “Мрежите за обмен на знания и опит – фактор за конкурентоспособност на обучението по МИО (на примера на изграждане и поддържане на мрежа за обмен на знания и опит с възпитаници на специалност “МИО”)”,  “Обучение чрез практика в ...
Национални проекти 30.1.2012 г. ... ...
Наука 27.9.2015 г. ... - Научно-изследователски проекти във фМИП за периода 2008-2001 ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ...   Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми     5 Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания      Изготвяне на рецензии на студии и монографии     4 Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен ...
Университетски проекти 9.2.2023 г. ... ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2022Г. 1 НИД НИ-23/2019 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЗА ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ гл.ас.д-р Ина Лечева 2019 __________ 2023 2 НИД НИ-1/2020 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ...
Национални проекти 9.2.2023 г. ... НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" - 2020Г. 1 ДН 15/10 „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващи се държави, с акцент върху България“ проф. д-р Силвия Трифонова 11.12 ...
Международни проекти 9.2.2023 г. ... .МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ -2020 1 2019-1-LT01 - KA203-060514 HEI CURRICULA гл.ас . д-р христо Маврудиев 01.11.2019 г. __________ 30.12.2023 г. 2 101004071 – ENGAGE.EU – EAC-A02-2019 / EAC-A02-2019- The European University engaged ...
В медиите 16.5.2017 г. ... контакти и участието в съвместни проекти с повече от сто сродни партньорски университета от ЕС и света. Успешно ръководим и участваме в множество национални, европейски и други международни научноизследователски проекти. Другото направление е подпомагане на държавата и ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... на рецензии за завършени етапи на проекти и програми - 4 Изготвяне на рецензии на студии и монографии - 6 Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания - 6 Изготвяне на рецензии на статии в международни списания - 1 Изготвяне на рецензии на публична ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... . Проекти по сключени договори за университетски научни поръчки от минали години   1 НИД 21.03-2/2009 “Клъстерите капитализъм (Типология и динамика на капиталистическите икономики)” проф. д. с.н. ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... начало край  Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на ЕСФ 1 BG051PO001-7.0.07-0236-С0001 „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ доц. ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС  1 Договор № 279081 EU-WISE Подкрепа на самообслужването при хора с дълготрайни заболявания, диабет и сърдечни болести: ...
Обучение 22.5.2017 г. ... изследвания, анализи и проекти“ Допълнителна информация относно обучението в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” може да се получи от катедрата, водеща съответната специалност. > В Общоикономическия факултет има възможност за ...
За факултета 12.5.2017 г. ... , национални и международни проекти, членовете на академичния състав допринасят за утвърждаване авторитета на Университета за национално и световно стопанство в европейското образователно и изследователско пространство.      Общоикономическият ...
Проекти с други организации 24.2.2012 г. ... С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ: 32 Участие в национална програма   Участие в международна програма 2 Участие в консултативни и експертни съвети към национални, международни ...
Университетски проекти 24.2.2012 г. ... ПРОЕКТИ: 22 Ръководство на университетски проекти 15 Участие в университетски проекти ...
Национални проекти 24.2.2012 г. ... ПРОЕКТИ: 7 Ръководство на национален проект 1 Участие в национален проект ...
Международни проекти 24.2.2012 г. ... ПРОЕКТИ: 8 Ръководство на международен проект 5 Участие в международен проект ...
Наука 10.4.2013 г. ... на практиката чрез различни изследователски проекти. Те са финансирани, както от фонд “Научноизследователска дейност” на УНСС, така също и по линия на различни програми на Европейския съюз. Примери за това са проектите “Конкурентоспособност на българските индустриални фирми”, “Интегрирано ...
Обучение 11.11.2022 г. ... икономика Бизнес анализи и проекти Бизнес лидерство Бизнес и иновации (с преподаване на английски език) Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма) Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование (съвместна програма) Аграрен бизнес Агробизнес ...
Проекти с други организации 23.2.2012 г. ... на рецензии за завършени етапи на проекти и програми - 26 бр. рецензии; Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания - 27 бр. рецензии; Изготвяне на рецензии на студии и монографии - 28 бр. рецензии; Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен ...
Университетски проекти 23.2.2012 г. ... на университетски проекти - 5 бр. проекти; Участие в университетски проекти - 8 бр. проекти. ...
Национални проекти 23.2.2012 г. ... на национален проект - 6 бр. проекти; Участие в национален проект - 9 бр. проекти ...
Международни проекти 14.6.2016 г. ... Empowering Education Systems in Information Security Международен проект, финансиран по Европейска програма Erasmus+/Strategic Partnership, 2015-2018 Проектът I Secure насърчава стратегическото използване на информационни и комуникационни технологии в образователните програми ...
История 9.4.2015 г. ... в разработването на научни и изследователски проекти ...
Правила 12.1.2017 г. ... включват изучаването на чужди езици, курсови проекти и презентации, както и дисциплини, които вече са изучени в УНСС от студента преди началото на мобилността. Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от ...
Дейности 1.12.2011 г. ... , други международни образователни програми и проекти. Студентската и преподавателската мобилност са важна част от международната дейност на университета и се реализират на основата на сключени от УНСС и УЦМСП двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество.       ...
Контакти 1.12.2011 г. ... Ангелова – старши експерт, програми и проекти Диляна Граматикова - младши експерт, програми и проекти Петър Мишев – младши експерт, програми и проекти 1700 София Студентски град УНСС Партер телефон: (02) 81 95 389 fax: (02) 862 86 72 e-mail: [email protected] ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др. Членство в международни организации Централноевропейска ...
Партньори 8.12.2011 г. ... в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др ...
Научни прояви 17.10.2022 г. ... проекти за научни прояви - 2022 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2021 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2020 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2019 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2018 г.; Университетски проекти за научни ...
Приключили 20.7.2016 г. ... международни проекти - 2015 г.; Завършени международни проекти - 2014 г.;  Завършени международни проекти - 2013 г.; Завършени международни проекти - 2012 г.; Завършени международни проекти - 2011 г.; Завършени международни проекти - 2010 г.; Завършени международни ...
Текущи - по години 20.7.2016 г. ... проекти - 2016 г. Международни проекти - 2015 г.  Международни проекти - 2014 г.; Международни проекти - 2013 г.; Международни проекти - 2012 г.; Международни проекти - 2011 г.; Международни проекти - 2010 г.; Международни проекти - 2009 г.; Международни проекти - ...
Международни 21.12.2020 г. ... проекти - 2020 г. Международни проекти - 2019 г. Международни проекти - 2018 г. Международни проекти - 2017 г. Международни проекти - 2016 г. Международни проекти - 2015 г.  Международни проекти - 2014 г.;  Международни проекти - 2013 г.;  Международни проекти ...
Приключили 21.7.2016 г. ... проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г. Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2014 г.  Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2013 г. ...
Текущи - по години 21.7.2016 г. ... на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2016 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г.  Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2014 г.   Проекти на УНСС, финансирани ...
Национални 3.7.2020 г. ... на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2020 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2019 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2018 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд ...
Приключили 22.7.2016 г. ... университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.; Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.; Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2013 г.;  Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2012 г.; Завършени ...
Текущи - по години 30.5.2017 г. ... проекти за научни изследвания - 2017 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2016 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.;  Университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.;  Университетски проекти за научни изследвания - ...
Университетски 17.10.2022 г. ... проекти за научни изследвания - 2022 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2021 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2020 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2019 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2018 г ...
Проекти 31.7.2017 г. ... ...
Научни институти и центрове 1.10.2013 г. ... за изследователски и образователни проекти Център за статистически изследвания на УНСС Университетски център по устойчиво развитие Институти Институт по интелектуална собственост и лидерство Институт за развитие на предприемачеството Отделение "Институт за ...
График 11.1.2023 г. ... управление (Управление на проекти) 01.02.2016 г. 09:00 ч. 1039А Публична администрация Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация) 01.02.2016 г. 09:00 ч ...
Реализиране и отчитане 8.7.2022 г. ... на участия в други международни проекти и програми и др. В подобни случаи мобилността не се признава и преподавателите са задължени да възстановят на УНСС (съответно на Националната агенция) пълния размер на предоставените им по програмата финансови средства (грант). Повече ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... на чужди езици, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни. Попълнените от студентите документи, които се изискват от приемащия университет и от УНСС, се представят в УЦМСП, за да бъдат подписани от институционалния ЕРАЗЪМ координатор. След ...
Дарители 11.1.2023 г. ... - УНСС Център за изследователски и образователни проекти - УНСС Център за икономическо развитие Център за исторически и политологични изследвания Център за либерални стратегии Център за независим живот Централен институт за научно техническа информация ЦНСССКЦИЕ (Център за насърчаване на ...
УНСС №1 17.3.2022 г. ... магистърски програми, научноизследователски проекти, дистанционно обучение, обмен на студенти и преподаватели. В УНСС е въведена кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... и др. в процеса на преподаването и изследователските проекти, предлагайки обучение за възрастни и изграждайки връзки с различни социални общности. УНСС ще продължи да разширява, укрепва и обогатява сътрудничеството си както с другите висши училища от България и чужбина, така и с доставчиците на услуги ...

Новини

838 results found
Подписа се меморандум за сътрудничество със софтуерна фирма в областта на изкуствения интелект в счетоводството 31.5.2023 г. ... при осъществяване на съвместни проекти, обмен на информация и провеждане на общи събития. Акцент в меморандума е организирането на участие на представители на „Тиймлук“ ООД в презентации пред студенти, лекции, експертизи, консултации, статистически и други ...
Меморандум за сътрудничество със софтуерна фирма в областта на изкуствения интелект в счетоводството 31.5.2023 г. ... при осъществяване на съвместни проекти, обмен на информация и провеждане на общи събития. Акцент в меморандума е организирането на участие на представители на „Тиймлук“ ООД в презентации пред студенти, лекции, експертизи, консултации, статистически и други ...
Университетът ще създава видео обучителна програма за интернационализация на малкия и среден бизнес съвместно с ИАНМСП 31.5.2023 г. ... – сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, сътрудничество, чрез взаимно съдействие, при провеждане на други конкретни активности и събития като Академии, представляващи взаимен интерес с оглед подпомагане успешното реализиране на политиката, целите и ...
Кариерни борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 31.5.2023 г. ... се с планирането, развитието и поддържането на проекти в сферата на информационните технологии. Търсим да наемем млади хора, които имат интерес да се развиват в тази сфера като системни интегратори, консултанти, търговци. Заедно с екипа ни от професионалисти, които имат опит в обучаването на кадри, ...
Групата за териториално сътрудничество HELICAS проведе Общото си събрание 26.5.2023 г. ... Европа, както и конкретни възможности за съвместни проекти в трансграничния регион България-Гърция ...
III Национална докторантска конференция по социология 26.5.2023 г. ... задължителни участници във всички университетски проекти. Допълнително, създадохме специален тип проекти, предназначени за младите учени. Ръкописи на докторанти се приемат във всички наши научни списания. Големи са и възможностите в рамките на нашия европейски университет ENGAGE.EU – ...
Новият сайт на Юридическия факултет на УНСС акцентира върху научните публикации 25.5.2023 г. ... решения. Създадена е и рубриката „Проекти за становища“, до която ще имат достъп преподаватели и докторанти, които ще могат да работят по създаване на нови становища. Съдържанието на новия сайт показва активната научноизследователската дейност в областта на правните науки на ...
ГОСТ-ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д-Р ХОЛГЕР БУК ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПО ПРИЛОЖНИ НАУКИ „ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ И ИКОНОМИКА НА СААРЛАНД“ 23.5.2023 г. ... на инвестиционни проекти“ при доц. д-р Светла Бонева. Темата на лекцията беше посветена на международните договори, които се сключват в края на подготовката на всеки проект или в края на международни делови преговори, които приключват с решение ...
Поради ремонтни дейности централният паркинг и паркингът пред Библиотеката ще бъдат затворени от 30 май до 15 септември 2023 г. 22.5.2023 г. ... нашия университет инвестиционни проекти. Стартира  изграждането на фотоволтаичен парк, който ще даде енергийна независимост на УНСС и значително ще снижи разходите за ток и отопление.  Паркът ще бъде разположен върху конструкция над Централен паркинг и ...
Видеообръщение на ректора проф. д-р Димитър Димитров по случай Празника на УНСС - 21 май 19.5.2023 г. ... университет сме в множество проекти, насочени към модернизацията на българското висше образование и изграждане на мрежи от висши училища, които имат възможност да споделят общи ресурси и да създават хибридни програми между университети с различен профил. За ...
Тайванска фондация дарява интелигентно осветление за Спортен комплекс „Бонсист“ на стойност 120 000 долара 19.5.2023 г. ... Chow, мениджър по международни проекти на фондацията, а модератор на събитието беше г-жа Vita Liu. От българска страна в подписването на стратегическия документ участваха проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, помощник-ректор и проф. д-р Димитър Велев от катедра ...
Експерти от Ай Би Ем изнесоха публична лекция по повод 75-годишнината на катедра „Индустриален бизнес“ 18.5.2023 г. ... Петя Венелинова, ръководител на проекти за трансформиране на Прокюърмънт отдела, споделиха със студентите, кои са най-важните умения в днешната стремглаво-развиваща се технологична реалност. Засегнати бяха теми като необходимостта от технологичната грамотност, ...
Експерти от Ай Би Ем изнесоха публична лекция по повод 75-годишнината на катедра „Индустриален бизнес“ 19.5.2023 г. ... Петя Венелинова, ръководител на проекти за трансформиране на Прокюърмънт отдела, споделиха със студентите, кои са най-важните умения в днешната стремглаво-развиваща се технологична реалност. Засегнати бяха теми като необходимостта от технологичната грамотност, ...
Създаде се мрежа „Индустриална собственост" 17.5.2023 г. ... собственост, свързани с проекти, договори и международни споразумения, по които УНСС е страна; провеждане на обучение на преподаватели, докторанти и студенти по проблемите на индустриалната собственост; създаване и мониторинг на Хъб „Интелектуалната ...
Създаде се Мрежа "Индустриална собственост" 17.5.2023 г. ... собственост, свързани с проекти, договори и международни споразумения, по които УНСС е страна; провеждане на обучение на преподаватели, докторанти и студенти по проблемите на индустриалната собственост; създаване и мониторинг на ХЪБ «Интелектуалната ...
Ръководителят на офиса на Европейската инвестиционна банка в България на гости при студентите от специалност „МИО” 12.5.2023 г. ... финансиране, достигащо до проекти, които допринасят за постигане на основни приоритети и цели на ЕС. Европейската инвестиционна банка, в която акционери са страните членки на ЕС, на практика е най-голямата мултилатерална финансова институция в света. Актуални ...
РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА В БЪЛГАРИЯ ГОСТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “МИО” 13.5.2023 г. ... финансиране, достигащо до проекти, които допринасят за постигане на основни приоритети и цели на ЕС. Европейската инвестиционна банка, в която акционери са страните членки на ЕС, на практика е най-голямата мултилатерална финансова институция в света. Актуални ...
Публична лекция „Успешен корпоративен мениджмънт – стратегическо планиране, бюджетиране, формиране на екипи“ 11.5.2023 г. ... към тактиката, към конкретните проекти, към детайлно описание на процесите и всекидневните задачи, които трябва да се изпълнят, за да се реализира стратегията“, каза лекторът. После той се спря на бюджетирането, което включва описание на всички планирани ...
5 отбора участваха в международното състезание по иновативно предприемачество за средношколци на ENGAGE.EU 11.5.2023 г. ... 5 отбора. Те представиха своите проекти пред жури, което ги оцени и излъчи победител. Срещата се проведе в хибриден формат – на живо и онлайн в Zoom, където се включиха отборите победители в националния кръг от Професионалната гимназия по икономика ...
Лауреатите от Националното състезание по транспорт и енергетика получиха сертификати 11.5.2023 г. ... , които са се осмели да кандидатстват и подадат своите проекти и благодари, че са толкова заинтересовани от идеята за състезанието. Проф. д-р Христина Николова, ръководител катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ Учениците присъстваха и на откриването на ...
Лауреатите от Националното състезание по транспорт и енергетика получиха сертификати 12.5.2023 г. ... , които са се осмели да кандидатстват и подадат своите проекти и благодари, че са толкова заинтересовани от идеята за състезанието. Проф. д-р Христина Николова, ръководител катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ Учениците присъстваха и на откриването на ...
Преподавател от катедра „МИО и бизнес“ изнесе лекции в Шанхайския университет „Джао Тонг“ 9.5.2023 г. ... отношения“. Обсъдени бяха протичащите съвместни проекти и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството. работна среща в SJTU Визитата в Китай бе използвана и за среща с нашите студенти, които в момента се обучават в Шанхай в дуалната магистърска програма „Международен ...
ДОЦ. ПАСКАЛ ЖЕЛЕВ РЕАЛИЗИРА МОБИЛНОСТ В ШАНХАЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ДЖАО ТОНГ“ 13.5.2023 г. ... отношения“. Обсъдени бяха протичащите съвместни проекти и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството. Визитата в Китай бе използвана и за среща с нашите студенти, които в момента се обучават в Шанхай в дуалната магистърска програма „Международен бизнес и управление“. ...
Регистър на академичните наставници и отговорниците-студенти в катедра "Икономическа социология" 11.5.2023 г. ... СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ“ АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ проф. д-р Вяра Стоилова [email protected] Весела Ценева [email protected] ...
Десета юбилейна конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед” с доклади от вицепрезидента Илияна Йотова и ректора на УНСС 17.5.2023 г. ... играчи в лицето на САЩ, искащи собствени енергийни проекти, прегрупиране на южния фланг на НАТО, ролята на ЕС, който иска намаляване ролята на Русия, Китай, който засилва присъствието си и в икономическо, и в политическо отношение; Великобритания, Турция и Русия, която цели запазване на икономическото си ...
„Ректор за един ден“ в УНСС 28.4.2023 г. ... с програмите. Виждам, че има много проекти, които се развиват в УНСС“. Александра Емемзаде: „Направи ми впечатление, че освен на учебните занятия, в УНСС се набляга и на извънкласните дейности. В УНСС има живот! Чувствах се добре да присъствам ...
Спецсеминар и студентска кръгла маса на специалност "Регионално развитие" 27.4.2023 г. ... . д-р Никола Танаков представят новите проекти, в които участват и студентите Ръководителите на класираните за финансиране научноизследователски проекти в УНСС гл. ас. д-р Георги Цолов и младите изследователи гл. ас. д-р Десислава Боцева и гл. ас. д-р Никола Танаков ...
Академинчи наставници по курсове и специалности в катедра "Индустриален бизнес" 26.4.2023 г. ... , специалност "Бизнес анализи и проекти"   АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК   e-mail служ.телефон доц.д-р Ивайло Иванов [email protected] 02 8195 267 ОКС "МАГИСТЪР", специалност "Бизнес лидерство"   АКАДЕМИЧЕН ...
Министърът на туризма представи концепцията на Бранд България в нашия университет 25.4.2023 г. ... живот, но активно работи по проекти в този сектор. В тази връзка искам да отбележа, че нашият университет е партньор с Министерството на туризма по проект за дигитална карта на България, чрез който страната ни да бъде представена, не само с рекламни кампании, но и ...
Министърът на туризма представи концепцията на Бранд България в нашия университет 24.4.2023 г. ... живот, но активно работи по проекти в този сектор. В тази връзка искам да отбележа, че нашият университет е партньор с Министерството на туризма по проект за дигитална карта на България, чрез който страната ни да бъде представена, не само с рекламни кампании, но и ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 21.4.2023 г. ... бакалаври представят дипломните си проекти в хартиен вариант директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител ...
ENGAGE.EU представи собствена платформа за научно сътрудничество и изследователски възможности 24.4.2023 г. ... , да следят за отпуснати грантове по проекти и др. Създаването на акаунт е свободно и е в няколко лесни регистрационни стъпки. Според ректора проф. д-р Димитър Димитров, член на Борда на ректорите на Европейския университет ENGAGE.EU и ръководител на проекта за ...
Меморандум за сътрудничество с „Пейсейф България“ 6.4.2023 г. ... при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмена на информация и публикации за дейности и провеждани по-важни събития от страна на „Пейсейф България“ и УНСС, както и съдействие за участие на представители на компанията в ...
УНСС инициира създаването на Асоциация на езиковите училища в България 5.4.2023 г. ... . секретар по научноизследователските проекти (от дясно наляво) Учредители на Асоциацията са седем езикови училища – „Първа английска езикова гимназия“, гр. София, „Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София, ...
Публична лекция за демокрацията изнесе Н. Пр. Алфредо Атанасоф, посланик на Аржентина у нас 5.4.2023 г. ... секретар по научноизследователските проекти, проф. д-р Поля Кацамунска, член на Международната комисия за акредитация по публична администрация, преподаватели от катедрите „Чужди езици и приложна лингвистика" и „Публична администрация", както и много други ...
ENGAGE.EU платформа за научно сътрудничество 18.4.2023 г. ... и участие в международни научни проекти, за участие в научни събития, както и полезни материали. Всеки преподавател и докторант на УНСС може да създаде свой собствен профил в платформата. Платформата ще се актуализира непрекъснато и всеки потребител ще получава ...
ДОЦ. ВАСИЛ ПЕТКОВ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОВОСЪЗДАДЕНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЗИКОВИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 10.4.2023 г. ... , за да улеснява участието в проекти с цел модернизиране на училищната среда и повишаване качеството на образователния процес. Организирането на кръгли маси, дискусии, семинари и други с цел съвместно обсъждане на въпросите за връзката между средното и висшето ...
Деветото Общо събрание на ASECU се проведе в университета 2.4.2023 г. ... е водещ университет в множество проекти, насочени към модернизацията на българското висше образование и изграждане на мрежи от висши училища. Университетът е част от елитната университетската мрежа ENGAGE.EU в партньорство с 8 водещи европейски университета в ...
Община Костинброд ще си сътрудничи с нашия университет 31.3.2023 г. ... при съвместно кандидатстване по проекти/програми, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение, обмен на информация и др. Проф. д-р Надя Миронова, директор на Регионален център за дистанционно ...
Ден 4. Виктория Бешлийска и Георги Милков специални гости на Седмица на книгата 30.3.2023 г. ... , с тях работех по други проекти, по книги, свързани с Близкия Изток и по международни отношения. Аз не бях настроен да пиша книга, защото за мен писането на книги винаги е било свързано с някакъв времеви сегмент, който е извън активния ми живот. Когато на ...
Откри се третото издание на Университетска седмица на книгата 30.3.2023 г. ... маратонец, защото всичките му проекти доказват, че и в България може да се прави качествена журналистика“, каза доц. д-р Светла Цанкова. „Четенето за мен е свързано с търсенето на отговори на трудни въпроси. В книгите са големите ...
Изграждането на успешни личности е основа на споразумение за сътрудничество с 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ 27.3.2023 г. ... утре!“. Участваме в много проекти по програма „Еразъм“, подкрепяме идеята за пробните матури и проявяваме интерес към новите специалности на университета, тъй като имаме паралелки със сходно профилиране. Имаме опит в сътрудничеството с университети ...
Сътрудничество с местната власт в Силистра 24.3.2023 г. ... по отношение на различни проекти и инициативи на Областта. С областния управител инж. Николай Неделчев, доц. д.н. Владислав Лазаров зам.-председател на НС на ТПК и представители на местния бизнес На срещата доц. д.н. Владислав Лазаров, зам ...
Наши преподаватели запознаха зрелостници от Перник с възможностите за обучение в университета 23.3.2023 г. ... своя опит от участие в различни проекти, при част от които са пътували в чужбина за обмяна на опит със свои връстници. В края на срещите учениците активирайки QR  кода от рекламните флаери попълниха анкетата за обратна връзка и споделиха ...
Изи Кредит откри своя „Бизнес клас“ 22.3.2023 г. ... , „Иновации и нови проекти“, „Международно развитие и нови пазари“, „Емоционална интелигентност“. Основната цел на „Бизнес клас“ с Изи Кредит е мениджъри на компанията да разкажат как функционира ...
Лекция по статистика за учениците от СМГ проведе доц. д-р Екатерина Тошева 22.3.2023 г. ... за стартъпи и най-добрите проекти на ваши колеги биха могли да получат финансиране до 50 000 евро. Много се радвам, че връзката висше и средно образование се задълбочава. От една страна ние ще ви помогнем с някои модули по статистика, а след това, когато ...
Големите имена в Катедра "Индустриабен бизнес" 20.3.2023 г. ... оценки на инвестиционни проекти), в НИС към ВИИ „Карл Маркс” (1973-1975) като научен сътрудник (анализи, прогнозиране и внедряване на проекти в химическата и металургичната индустрия), а от 1975 г. в УНСС като преподавател ...
Експерти от „Ай Би Ем България“ гостуваха на студентите от специалност „Бизнес икономика“ 20.3.2023 г. ... Серафимова, лидер на екип, работещ по проекти на пазара на IBM във Великобритания, представиха темата „Наличието на „procurement" процес като фактор за конкурентоспособност на бизнес организация“ пред студентите от четвърти курс, специалност „Бизнес ...
Катедра „Индустриален бизнес“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 20.3.2023 г. ... икономика“, „Бизнес анализи и проекти“ и „Бизнес лидерство“. „Продължавайте да бъдете пример и носители на знанието, и не спирайте да вдъхновявате другите в професионалния си път“, така се обърна към абсолвентите доц. д-р Вяра ...
Експерти от „Ай Би Ем България“ гостуваха на студентите от специалност „Бизнес икономика“ 18.3.2023 г. ... Серафимова, лидер на екип, работещ по проекти на пазара на IBM във Великобритания, представиха темата „Наличието на „procurement" процес като фактор за конкурентоспособност на бизнес организация“ пред студентите от четвърти курс, специалност „Бизнес ...
УНСС няма да повишава студентските такси за академичната 2023/2024 г. 17.3.2023 г. ... работи и за допълнително финансиране, по проекти и търси други начини за финансиране, за да може бюджетът да е сигурен. Държим определени сравнително средни нива на семестриални такси – нито са най-високите, нито са най-ниските, което вярвам, че е допълнителен стимул за ...
Мeждууниверситетският център за развитие на кариерата консултира студентите как да подготвят CV 17.3.2023 г. ... практиката си при нас и разработват проекти, в случая „Какво е CV Clinic“, обясни директорът на МЦРК Атанас Димитров. Той акцентира върху същността на професионалната биография, чиято основна цел е да предизвика покана за интервю. „В CV-то Ви, освен че трябва да ...
Партньорства на нашия университет с две водещи гимназии от гр. Гоце Делчев 16.3.2023 г. ... за обучение, за бъдещи съвместни проекти и други. Среща на екипа на УНСС с представители на община Гоце Делчев и директори на училища от общината Първото посещение се осъществи в Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“, като бяха ...
Ученици от още три училища ще се включат в състезанието за средношколци в рамките на ENGAGE.EU 13.3.2023 г. ... – резултати от научноизследователски проекти, добри практики, източници на информация, методи на работа и т.н. Накрая учениците можеха да задават въпроси за университетския живот, който им предстои, за специалности и среда на обучение, за възможностите да достигнат до широкия свят ...
Споразумение за сътрудничество с 55.СУ „Петко Каравелов“ 9.3.2023 г. ... образователни и информационни инициативи и проекти с училищата. Ще организираме и участие на преподаватели от УНСС в прекия образователен процес на 55 училище с цел засилване на икономическото образование“, каза ректорът на УНСС. Директорът Таня Панчева изрази своята радост от ...
Първият конкурс за най-добрия студентски стартъп на УНСС за 2022 г. излъчи финалисти 6.3.2023 г. ... и Иновейшън Кепитъл, като най-добрите проекти за собствен иновативен бизнес бяха отличени. Drone Invasion (Aurora) – стартъп, изработващ специални дронове и организиращ визуални/светлинни шоута с тях. Вместо вредните фойерверки, замърсяващи природата, авторите на ...
В нашия университет изнесоха лекции преподаватели от Университета на Дубровник 9.3.2023 г. ... , разработването на съвместни научни проекти, които отразяват спецификата на икономическите и социални процеси в Югоизточна Европа ...
Първият конкурс за най-добър студентски стартъп на УНСС за 2022 г. излъчи финалисти 19.4.2023 г. ... и Иновейшън Кепитъл, като най-добрите проекти за собствен иновативен бизнес бяха отличени. Drone Invasion (Aurora) – стартъп, изработващ специални дронове и организиращ визуални/светлинни шоута с тях. Вместо вредните фойерверки, замърсяващи природата, авторите на проекта ...
Меморандум за сътрудничество с Института за социални и синдикални изследвания и обучение 4.3.2023 г. ... , изследвания, съвместни активности и проекти. Ректорът подчерта, че такива съвместни дейности помагат да се излезе от стандартните лекции. Ректорът проф. Димитър Димитров Д-р Любослав Костов благодари за сътрудничеството и увери, че то ще бъде много полезно за ...
64-годишният директор на БДЖ „Товарни превози“ стана доктор в УНСС 2.3.2023 г. ... (НКЖИ), поради факта, че новите програмни проекти са свързани с комбинираните превози. Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ Велик Занчев, бивш зам.-министър на транспорта и съобщенията Бившият заместник-министър на транспорта ...
Три нови изследователски проекти с ръководители от катедрата, финансирани от университета 28.2.2023 г. ... , коментира доц. д-р Георги Николов. Проектите са двугодишни, като в тях участват докторанти и студенти, както и други членове на катедрения екип. Възможностите за развитие на индустриални зони в България и къде е полезно да бъдат разположени, ще се изследват в проекта на гл. ас. ...
Ректорът се срещна с кмета на община Гоце Делчев и кметове от региона във връзка с кандидатстудентската кампания 28.2.2023 г. ... училището се гордее, сред които успешно осъществени проекти за мобилност и училищни практики, включително  икономически подкаст. В рамките на работното посещение в Югозападния район се проведе и среща с директора на СУ „Йордан Йовков“ в гърменското село Рибново г-н Манчо ...
Преподаватели от Университета на Дубровник с лекции в УНСС 3.3.2023 г. ... научни изследвания, разработването на съвместни научни проекти, които отразяват спецификата на икономическите и социални процеси в Югоизточна Европа ...
Ден на проджект мениджмънта 28.2.2023 г. ... за обучения и добри практики при ръководенето на проекти. В рамките на мероприятието в аула „Максима“ Пи Ем Ай България Чаптър представиха презентация и нетуъркинг събитие. Доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Михаил Мусов, зам ...
Юбилеен „Годишник на УНСС“ 27.2.2023 г. ... в Европа - ЕNGAGE.EU, да участваме в европейски проекти, да засилим научните изследвания и интернационализацията на обучението. „Индексираните ни издания ще ни направят видими пред света, затова вашата мисия е толкова важна. Като ръководство ние предприехме доста инициативи, които целят ...
Enterprise Europe Network 21.2.2023 г. ... на научни, изследователски и предприемачески проекти, оказва експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по програма „Хоризонт Европа“, както и насърчава пазарната реализация на технологии и иновации. Като част от мрежата, София Тех Парк ...
Катедра „МOK“ отбеляза 15 години с представяне на мащабно изследване на медийната грамотност 21.2.2023 г. ... 15 години – десетки успешно завършили проекти по важни научно изследователски теми, университетски и международни, проекти по „Хоризонт 2020“ и по прогама „Еразъм+“; За 15 години – изградена стабилна партньорска мрежа с европейски университети и с ...
Представителен форум на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS се проведе в УНСС 21.2.2023 г. ... приоритети“ бяха разгледани конкретни европейски проекти по програма „ИНТЕРРЕГ“, по която се работи от 15 години и вече има изградени болници, университети, спортни зали в трансгранични райони. Засегната бе и темата за европейските групи за териториално сътрудничество, които са 87 в 23 ...
Шеста конференция за трансгранично сътрудничество в Сърбия с участието на катедрата 20.2.2023 г. ... , стратегическото планиране и трансграничните проекти. Обичайно се дискутират теми от аграрния сектор, хранителната индустрия, леката промишленост. Водещ въпрос за партньорство е развитието на свободни и индустриални зони.  Снимка: Начало на форума Катедрата участва с два доклада за ...
Университетът подписа меморандум за сътрудничество със Селскостопанската академия 20.2.2023 г. ... , като Центърът за изследователски и образователни проекти е изключително подходящ за ползотворна комуникация с Вашите образователни центрове“, каза проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д.н. инж. Мартин Банов допълни, че към Стопанска академия има 25 института и споразумението за сътрудничество може ...
УНСС ще си сътрудничи с Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките (ИИКАВ-БАН) 20.2.2023 г. ... на основата на постижения – научни публикации и проекти. В момента сме в период на преговори с Европейската комисия за нов проект по програма „Хоризонт Европа“ за управление на влажните зони, на който сме координатор. Вярвам, че подписването на този меморандум ще ни помогне да разширим ...
Катедра „МOK“ отбеляза 15 години с представяне на мащабно изследване на медийната грамотност 20.2.2023 г. ... 15 години – десетки успешно завършили проекти по важни научно изследователски теми, университетски и международни, проекти по „Хоризонт 2020“ и по прогама „Еразъм+“; За 15 години – изградена стабилна партньорска мрежа с европейски университети и с ...
Георгиус Папандреу изрази задоволство от развитието на университета 20.2.2023 г. ... бъдеще, затова нашият университет участва в много проекти, подкрепя и си партнира с други университети и институции. Ректорът връчи на Георгиус Папандреу юбилейна монета „100 години УНСС“. По традиция потомственият политик написа послание в Златната книга на УНСС: „За ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ празнува 15 години с мащабно изследване на медийната грамотност 17.2.2023 г. ... 15 години – десетки успешно завършили проекти по важни научно изследователски теми, университетски и международни, проекти по „Хоризонт 2020“ и по прогама „Еразъм+“; За 15 години – изградена стабилна партньорска мрежа с европейски университети и с университети в ...
УНСС и Националната агенция за приходите подновиха споразумението си за сътрудничество 16.2.2023 г. ... за партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, както и съдействие за провеждане на обучения в магистърски и докторантски програми в УНСС, които биха представлявали интерес за служители от Агенцията. НАП ще съдейства за участие на преподаватели и други ...
доц. д-р Владимир Зиновиев представи концепцията за справедлив преход на семинар на Австрийската стопанска камара във Виена 20.2.2023 г. ... трансформация, възможностите за реализация на проекти в рамките на териториалните планове за справедлив преход. Доц. д-р Зиновиев подчерта значението на прехода към въглеродно неутрална икономика и потенциала за Европа и Балканите ...
Връчиха дипломите на студенти, завършили Дуалната магистърска програма на УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 17.2.2023 г. ... Бонева, гл. секретар по научноизследователските проекти на УНСС и координатор на Дуалната магистърска програма от българска страна, доц. Хебе Нанони, проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова „За нас е удоволствие да връчим дипломите на студентите, завършили ...
Успешна докторска защита на първи чуждестранен докторант за катедрата 14.2.2023 г. ... бедността. Резултатите от реализацията на различни проекти за намаляване на бедността са убедителни, но са различни ефектите в отделните градове от провинцията. Това провокира докторанта да изследва и открои ефективните политики за намаляване на бедността в региона, обобщава проф. д-р Галина Куртева от ...
Кметът на община Костинброд и възпитаник на УНСС се срещна с ректора за подкрепа в образователната политика на общината 13.2.2023 г. ... университета и общината по повод съвмести културни проекти и програми за мотивация на младите хора. Г-н Трайко Младенов подари на ректора уникално издание на книга, която показва откритите през 1973 година археологически останки на територията на общината ...
Изключителен интерес към Националното състезание по икономикс 11.2.2023 г. ... , че благодарение на активната си работа по различни проекти УНСС успява да привлича финансиране за обновяване на базата и техническа модернизация. В бизнеса успехът не се случва за един ден. Предпоставки за това са добра подготовка, планиране, мотивация, ресурси и добро разпределение на тези ресурси. ...
Изключителен интерес към Националното състезание по икономикс 13.2.2023 г. ... , че благодарение на активната си работа по различни проекти УНСС успява да привлича финансиране за обновяване на базата и техническа модернизация. „В бизнеса успехът не се случва за един ден. Предпоставки за това са добра подготовка, планиране, мотивация, ресурси и добро разпределение на тези ...
УНСС по пътя на зелената енергия – изгражда фотоволтаици, инвестицията ще се изплаща от икономията на ел. енергия 10.2.2023 г. ... на два етапа. През първия етап за 8 месеца ще бъде проектирана и изградена покривна фотоволтаична инсталация и такава на паркинг за производство на ел. енергия, а в следващия етап ще се извършва мониторинг на постигнатите резултати, поддръжка и изплащане на инвестицията за сметка на постигнатото ...
Обучение на бенефициенти на проекти на ФНИ 5.4.2023 г. ... проведе обучение на бенефициенти на проекти на ФНИ по конкурси 2022 г.   Във връзка със спечеления проект „Доброволчеството като подход за изграждане на устойчиви университетски общности“, участници в обучението бяха ръководителят на проекта доц. д-р Деница ...
УНСС ще си сътрудничи с Министерство на външните работи 9.2.2023 г. ... на външните работи осъществява в различни проекти, свързани със Западните Балкани. Миналата година приключиха проекти по отношение на Република Северна Македония и Косово, свързани с подобряване капацитета за работа на малки и средни предприятия. През тази година продължават проектите, ...
Ново споделено пространство ще бъде изградено в Библиотеката с помощта на УниКредит Булбанк АД 2.2.2023 г. ... , Ева Илиева, специалист „Управление на проекти“  и Любен Болгуров, архитект - и тримата от УниКредит Булбанк АД и директорът на библиотеката Петър Петров (от ляво на дясно). „Старата гардеробна на Библиотеката, която отдавна не се ползва, ще се превърне в нов модерен ...
Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров се срещна с министъра на енергетиката Росен Христов 1.2.2023 г. ... за стажове, съвместни изследователски проекти, програма и публични лекции. На срещата присъстваха началникът на кабинета на министъра г-жа Любомира Ганчева и доц. д-р Нончо Димитров, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на ...
УНСС отчете първия етап от проекта за развитие на младежкото предприемачество в Хасково CO-WORKING 15.5.2023 г. ... е засегнал темата за валидиране на идейните проекти, а четвъртият и петият модул от тренировъчните лагери са били посветени на разработване на самата идея, изготвяне на бизнес план и оценяване на качеството на бизнес идеята. Вторият етап на обучението по проекта започва на 13 февруари и в ...
Първи дипломи от корпоративно обучение за интелигентни градове 8.2.2023 г. ... и иновациите в регионите, за финансирането на проекти, формирането на политики в областта на умните и устойчиви градове и др ...
Избор на теми за дипломни проекти, 2023 г. 21.2.2023 г. ... четвъртокурсници, Във връзка с предстоящото Ви дипломиране, на служебния имейл на всеки от вас (@unwe.bg) е изпратено указание как да резервирате тема за дипломен проект. Всеки от вас трябва да избере тема за своя проект и да я резервира в срок до края на февруари 2023 г. Желателно е ...
Наш преподавател с отличие от Центъра за психологически изследвания 26.1.2023 г. ... , ръководител в УС и Иван Николов, ръководител проекти. Отличието се присъжда на базата на дългогодишно партньорство с ръководителите на Американския борд на Центъра - д-р Шерън Майлс и д-р Дона Стайгър с УНСС и дава висока оценка за проведените инициативи през 2022 година в ...
УНСС и Софийската математическа гимназия в сътрудничество 26.1.2023 г. ... на образователни и информационни инициативи и проекти и организиране на съвместни събития. Проф. д-р Цветана Стоянова Ректорът проф. Димитър Димитров и проф. Цветана Стоянова поканиха учениците на СМГ да посетят университета, да видят стартъп хъба, спортната зала ...
Петият мастър клас по проект CO-WORKING ще запознае бъдещите предприемачи с разработването на бизнес план 15.5.2023 г. ... модел. Всеизвестно е, че иновативните стартъп проекти се характеризират с високи нива на риск и малка част от тях оцеляват в дългосрочен план. Нашата задача е да ускорим провала на неподходящите и лишени от смисъл идеи, да доразвием и отстраним недостатъците на тези с потенциал и да повишим ...
Ново споделено пространство ще бъде изградено в Библиотеката с помощта на УниКредит Булбанк АД 19.1.2023 г. ... за студентите, в който те ще могат да обсъждат проектите, по които работят, да разработват курсовите си работи, да общуват без да пречат на останалите посетители на Библиотеката“, каза проф. д-р Цветана Стоянова. На срещата присъстваха Мартин Петков, член на Съвета на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 16.1.2023 г. ... бакалаври представят дипломните си проекти в хартиен вариант директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител.  -----------------------------------------  Защитата на ...
Как се създава успешен бизнес е темата на тренировъчните лагери, организирани от РЦДО на УНСС в Хасково 13.1.2023 г. ... лагер засяга темата за валидиране на идейните проекти за създаването на стартиращи фирми или нови услуги. Чрез тези три модула се цели участниците да могат да се научат да отсяват ценните от не ценните бизнес идеи, да могат да прескочат така наречената „долина на смъртта“, в която ...
Как се създава успешен бизнес е темата на тренировъчните лагери, организирани от РЦДО-Хасково 15.5.2023 г. ... лагер засяга темата за валидиране на идейните проекти за създаването на стартиращи фирми или нови услуги. Чрез тези три модула се цели участниците да могат да се научат да отсяват ценните от не ценните бизнес идеи, да могат да прескочат така наречената „долина на смъртта“, в която ...
20 януари е крайният срок за участие в конкурса „Най-добър студентски стартъп на УНСС за 2022“ 11.1.2023 г. ... своите идеи за стартъп проекти с д-р инж. Дочка Василева-Кръстева, и.д. директор на управление „Проектна информация и финансиране“ на Фонда на фондовете. Студентка споделя своята идея за стартъп проект по време на менторското ...
Паолина Крушкина: ВПЕЧАТЛЕНА СЪМ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, КОИТО ВДЪХНОВЯВАТ И МОТИВИРАТ СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ РАЗВИВАТ 9.1.2023 г. ... за екипна работа по различни проекти с колегите, са безценни. Бихте ли препоръчала магистърска програма по ,,Дигитален маркетинг” към катедра ,,МИО и бизнес” на кандидатите, които все още не са взели решение каква магистратура да ...
HANNA KANG: I would definitely recommend the Master program in International Project Management 6.1.2023 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" (2 семестъра, дистанционно обучение) -> https://fb.watch/hTxEHWK_90/  Магистърската програма е уникална и цели да даде съвременни знания и компетенции в областта на управлението на международни ...
Студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха Института по отбрана, София Тех Парк и Централния софийски затвор 21.12.2022 г. ... на бъдещи общи инициативи, проекти и студентски стажове“, казва доц. Светослав Спасов. Студентите се срещнаха с хора от практиката и имаха възможността да говорят на място за студентски стажове. По време на посещенията ...
Студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха Института по отбрана, София Тех Парк и Централния софийски затвор 20.12.2022 г. ... на бъдещи общи инициативи, проекти и студентски стажове“, казва доц. Светослав Спасов. Студентите се срещнаха с хора от практиката и имаха възможността да говорят на място за студентски стажове. По време на посещенията ...
УНСС и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД подновиха договора си за сътрудничество 20.12.2022 г. ... на взаимноизгодни проекти. На подписването присъстваха и ресорният зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, ръководителят на катедра „Икономика на транспорта и ...
УНСС и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД подновиха договора си за сътрудничество 20.12.2022 г. ... на взаимноизгодни проекти. На подписването присъстваха и ресорният зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, ръководителят на катедра „Икономика на транспорта и ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректора 11.1.2023 г. ... и за успешно реализираните проекти, които всъщност са външното финансиране на УНСС. Той не пропусна и темата „Студентски политики“ и доброто взаимодействие със Студентския съвет, подобрените материално битови условия и усилената работа за ...
Абсолвентите от катедра „Икономическа социология“ получиха дипломите си 19.12.2022 г. ... изследвания, анализи и проекти“ – Випуск 2022. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Официални гости на събитието бяха проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, зам.-ректор по учебната дейност на ...
УНСС и „Банка ДСК“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.12.2022 г. ... при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация за дейности и за по-важни събития от страна на Банка ДСК и УНСС, както и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, ...
ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" (2 семестъра, дистанционно обучение) 5.1.2023 г. ... управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство. Важна характеристика на ...
Синдикатът на българските учители награди ректора на УНСС с юбилеен златен медал 23.1.2023 г. ... с училища по различни проекти и работи активно с Асоциацията на икономическите училища в България. Убеден съм, че ще продължите все така всеотдайно да отстоявате правата и интересите на едно от най-многобройните съсловия в България, което носи ...
Студенти споделят иновативни идеи на менторско кафе, стартира конкурс за най-добър стартъп 10.1.2023 г. ... да споделят своите идеи за стартъп проекти с д-р инж. Дочка Василева-Кръстева, и.д. директор на управление „Проектна информация и финансиране“ на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ), така наречения Фонд на фондовете.Събитието е част от ...
УНСС и Национална компания железопътна инфраструктура подновиха договора си за сътрудничество 19.12.2022 г. ... при реализирането на взаимноизгодни проекти. На подписването присъстваха ресорният зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, както и зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова ...
СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА: Много ми помага аналитичното мислене, което придобих по време на обучението си по МИО 5.1.2023 г. ... мен представляваха множеството курсови проекти, които трябваше да изготвяме през трите семестъра. От една страна проучването на даден проблем, с който човек не е особено добре запознат, отнема доста време, търсене и усилия. От друга обаче това предизвикателство дава възможност ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество със Сдружение „Пи Ем Ай – България Чаптър“ 15.12.2022 г. ... включва съвместно изпълнение на проекти с Европейско или друго външно финансиране, общи програми в областта на управлението на проекти, обучения и семинари, конференции и академични проучвания. Меморандумът за сътрудничество беше подписан от ректора проф. д-р Димитър ...
Катедра „Икономика на природните ресурси“ проведе семинар на тема „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика" 14.12.2022 г. ... в механизмите на кандидатстване на проектите, насочени към децентрализация на финансирането им, съкращаване на сроковете за утвърждаването им от Държавен фонд „Земеделие“ и др. Калоян Стойчев, председател на Националната асоциация на МИГ и Павел ...
Проф. д-р Димитър Димитров: Чрез видеонаблюдение повишаваме сигурността в общежитията и университета 13.12.2022 г. ... мерки. Имаме и идеи за изследователски проекти, като използваме Центъра за видеонаблюдение, включване на изкуствен интелект, лицево разпознаване. Киберсигурността също ще бъде бъдеща инвестиция, както и подобряване на мрежата. Всичко това обаче изисква едно голямо финансиране ...
Кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление" 9.12.2022 г. ... извършват мобилност. Има и много други проекти, които са с голям потенциал, имаме проект и за дигитални маршрути в туризма. Това важи и за електронните услуги. Преди две седмици ние издадохме и първото електронно уверение на наш студент през регистъра на Министерството на ...
Грейна коледна елха в УНСС 8.12.2022 г. ... , гл. секретар по научноизследвателските проекти Доц. д-р Ивайло Беев, ръководител катедра „Икономикс“ Проф. д-р Хриситна Николова, ръководител катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ Доц ...
Кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление" 14.12.2022 г. ... извършват мобилност. Има и много други проекти, които са с голям потенциал, имаме проект и за дигитални маршрути в туризма. Това важи и за електронните услуги. Преди две седмици ние издадохме и първото електронно уверение на наш студент през регистъра на Министерството на ...
СТЕЛА НИКОЛОВА: Искам да уча и да се развивам в България. Не смятам, че обучението в катедрата отстъпва на това в чужбина 5.1.2023 г. ... Възможностите за участие в международни проекти; 4/ Възможностите на студентите да посетят и стажуват в отделните министерства, а и не само; 5/ Еразъм и Еразъм + ; 6/ Магистърските, бакалавърските програми и проектите на ENGAGE EU, които носят невероятен престиж и възможност за ...
SDSN Bulgaria има своите лидери 6.12.2022 г. ... по разработването и изпълнението на проекти, концепции и стратегии за иновации в образованието, науката, младежта, еко-предприемачеството и здравеопазването. Бивш заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, отговарящ за връзките с Европейския ...
XV годишна научна сесия на УНСС 2.12.2022 г. ... от научноизследователските проекти на нашия университет, завършили през 2022 г. Официалното откриване се състоя в Голяма конферентна зала с участието на ректора проф. д-р Димитър Димитров, ресорния зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно ...
Създателят на паметника на проф. Стефан Бобчев почетен с изложба в НХА 2.12.2022 г. ... , реализирал е множество конкурсни проекти. По този начин неговото целокупно творческо дело, убедително се нарежда сред най-значимите постижения на изкуството на скулптурата в нашата страна.   ...
IBM България с лекция пред бакалаври в УНСС 2.12.2022 г. ... Иванова, ръководител проекти и Владимир Николов, мениджър в отдел снабдяване представиха лекция на тема „Лидерство и лидерски стилове“. Гостите запознаха студентите с дейностите на компанията, иновативния й бизнес подход и причините да е дълго ...
Наши преподаватели ръководиха онлайн семинар в Университета по икономика и финанси „Хо Ши Мин“, Виетнам 30.11.2022 г. ... публикациите и участие в съвместни проекти. Преподавателите от УНСС бяха поканени от виетнамскитие си колеги да споделят опита си относно различните национални и университетски стратегиии за научните изследвания в областта на икономическите науки, ...
Изпълнителният директор на Milton Friedman Institute в Италия посети УНСС 29.11.2022 г. ... и реализация на потенциални общи проекти. В тази връзка бе договорено подписването на меморандум за сътрудничество между двете институции. Milton Friedman Institute намира своите корени в завещанието на група учени, политици и ръководители, които искат да ...
Катедра „Индустриален бизнес“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 28.11.2022 г. ... , „Бизнес анализи и проекти“ и „Бизнес лидерство“. „Продължавайте да бъдете пример и носители на знанието, и не спирайте да вдъхновявате другите в професионалния си път“, така се обърна към абсолвентите доц. ...
Седмица на юриста. Открита лекция на Coca-Cola HBC за предизвикателствата пред юрисконсулта в бизнес сферата 28.11.2022 г. ... . ELSA е отворена към нови идеи и проекти, към сътрудничество с нови юридически кантори, студентски, неправителствени организации или други структури, които споделят нашите виждания и стремеж към един по-справедлив свят, в който критерии са общочовешките ценности ...
Наши преподаватели ръководиха онлайн семинар в Университета по икономика и финанси „Хо Ши Мин“, Виетнам 25.11.2022 г. ... публикациите и участие в съвместни проекти. Преподавателите от УНСС бяха поканени от виетнамскитие си колеги да споделят опита си относно различните национални и университетски стратегиии за научните изследвания в областта на икономическите науки, ...
Младата компания "Ампеко", или как се расте с по 400% годишно 25.11.2022 г. ... 2018 г., работят заедно и по други проекти, сред които и платформата за доставки на местно производство хранителни стоки Farmhopping, която затваря през 2019 г. А съвместният опит и допълващите се профили очевидно не просто правят една компания възможна, а и ...
Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствията - ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред телевизия Bulgaria ON AIR 25.11.2022 г. ... и за конференции и международни проекти. Искаме да използваме информационните технологии и в други направления. Разглеждаме дигитализацията като част от общите усилия за повишаване на качеството на обучението. Да обърнем внимание и на връзката с бизнеса. В много от ...
Софтуер за брейнсторминг демонстрираха лектори от „IBM България“ пред студентите от катедра „Индустриален бизнес“ и представиха процес по подбор на доставчици 23.11.2022 г. ... , лидер на екип, работещ по проекти на пазара на IBM във Великобритания, представиха темата „Процес по подбор на доставчици (Procurement process)" пред студентите от 3 курс, специалности „Бизнес икономика" и „Индустриален бизнес" ...
УНСС ще си сътрудничи с „ЕСРИ България“ 19.11.2022 г. ... и при съвместно кандидатстване по проекти/програми, организиране на публични събития за представяне на добри практики, обмен на информация и др.Представител и изпълнител по този меморандум от страна на УНСС е доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за ...
Церемония по връчване на дипломите на катедра „Недвижима собственост“ 21.11.2022 г. ... се може повече неща, силни и иновативни проекти и да развивате всичко това към което, не само се стремите, а което усещате, че можете да развиете. Имате късмет, че сте завършили в тази катедра, но късмета е приоритет за подготвените и очакваме от вас висок професионализъм в областта на ...
Софтуер за брейнсторминг демонстрираха лектори от „IBM България“ пред студентите от катедра „Индустриален бизнес“ и представиха процес по подбор на доставчици 19.11.2022 г. ... Серафимова, лидер на екип, работещ по проекти на пазара на IBM във Великобритания, представиха темата „Процес по подбор на доставчици (Procurement process)" пред студентите от 3 курс, специалности „Бизнес икономика" и „Индустриален бизнес". В ...
Церемония по връчване на дипломите на катедра „Недвижима собственост“ 18.11.2022 г. ... се може повече неща, силни и иновативни проекти и да развивате всичко това към което, не само се стремите, а което усещате, че можете да развиете. Имате късмет, че сте завършили в тази катедра, но късмета е приоритет за подготвените и очакваме от вас висок професионализъм в областта на ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред в. „Труд“: Слагаме висока бариера за влизане в специалност „Педагогика" в УНСС 15.11.2022 г. ... да правите публикации и да участвате в проекти, тогава всеки си казва защо да го правя. Но когато започнат да ви оценяват по друг начин, когато се променя средата, трябва и ти да се променяш. От друга страна, ръководството на университета създава условия за това нещо. Ние развихме ...
Публична лекция на г-н Вени Марковски на тема "Новата бизнес среда" 15.11.2022 г. ...  BOL.BG. От 2002 се занимава с проекти в областта на свободния софтуер и софтуера с отворен код. Ръководи проект на Програма за развитие на ООН и участва в проекти на Европейската комисия, насочени към популяризиране и разработване на приложения, базирани на свободен софтуер и ...
Студентите в ОКС "Магистър", спец. "Бизнес информатика", в рамките на дисциплината "Бизнес интелигентни системи и големи данни" се срещнаха с Управителя на фирма Balkan Services 15.11.2022 г. ... , така и за работата по изследователски проекти, за които УНСС и фирмата имат вече съвместни постижения ...
Наши преподаватели участваха в Девета международна конференция "Re-New EU - Recovery, Reopening and Revival" 7.11.2022 г. ... ЕС и съживяване на много важни стратегически проекти на Съюза. Събитието бе финансирано от фондация „Ханс Зайдел“и Мартенс център и събра на едно място преподаватели от водещи български университети и международни лектори от Белгия, Италия, Румъния, Турция, ...
Европейските институции гостуват на катедра „Международни отношения“ 7.11.2022 г. ... Съюза. Тя представи конкретни образователни проекти за партньорство на ЕС в Централна Азия, предизвикателствата и перспективите пред настоящето и бъдещето на европейската политика за развитие. Студентите се запознаха с Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно ...
Публична лекция на г-н Вени Марковски на тема "Новата бизнес среда" 7.11.2022 г. ...  BOL.BG. От 2002 се занимава с проекти в областта на свободния софтуер и софтуера с отворен код. Ръководи проект на Програма за развитие на ООН и участва в проекти на Европейската комисия, насочени към популяризиране и разработване на приложения, базирани на свободен софтуер и ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Минаваме през съществена трансформация, която е плод на много усилия и екипен дух 5.11.2022 г. ... проекта ENGAGE.EU, активно кандидатстваме по проекти и печелим европейско финансиране, разработваме съвместни програми с други университети, стимулираме предприемачеството  и още много други. Това са дейности, които са заложени в политиката ми на управление и ние успешно ги изпълняваме ...
Публична лекция "Дигитални предизвикателства пред интелектуалната собственост в творческите индустрии" 2.11.2022 г. ... . Той е отговарял за изследователски проекти в СОИС за установяване на методологии за оценка на икономическото, социалното и културното въздействие на авторското право върху творческите индустрии, оценка на въздействието на пиратството, предоставяне на доказателства за ...
Публична лекция "Дигитални предизвикателства пред интелектуалната собственост в творческите индустрии" 2.11.2022 г. ... . Той е отговарял за изследователски проекти в СОИС за установяване на методологии за оценка на икономическото, социалното и културното въздействие на авторското право върху творческите индустрии, оценка на въздействието на пиратството, предоставяне на доказателства за ...
Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров отново с отличен резултат по изпълнение на заложените от МОН политики 1.11.2022 г. ... , в това число участието, както по проекти, финансирани от национали програми, така и в проекти, финансирани от международни програми. Оценявайки максимално създаването на механизъм за обвързване на научната дейност със системата на заплащане, средният брой публикации на ...
Открит е университетският конкурс за научни проекти за 2023 г. 1.11.2022 г. ... новият Университетски конкурс за научни проекти. Новостите в условията на конкурса обобщава доц. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и председател на Програмния съвет по НИД на УНСС: Повишаване на финансирането за ...
Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти 2.11.2022 г. ... на своя бранд, възможности за съвместни проекти и канали за реклама. По време на лекция по „Маркетинг“ Относно планирането и реализирането на своята дейност, Милвана насочи вниманието на студентите към това как управлява продуктовия асортимент, как е избрала ...
Започват мастър класовете по проект CO-WORKING 15.5.2023 г. ... с разработването на тези иновативни проекти. Освен генерирането на идеята е важно да се намери и финансиране за нея, защото и най-добрата идея без финансиране няма как да бъде реализирана. От друга гледна точка, в предходни изследвания и в публичното пространство битува едно ...
Създадена е Мрежа “Творчески индустрии” 28.10.2022 г. ... , както и за реализацията на съвместни проекти и мероприятия в областта на интелектуалната собственост.   Д-р Иван Начев, директор на ИИСТТ, г-жа Лилия Йотова, председател на АПФ, д-р Мария Маркова, ръководител катедра ИСТТ, арх. Марин Бакалов, председател на ...
Създадена е мрежа „Творчески индустрии” 27.10.2022 г. ... , както и за реализацията на съвместни проекти и мероприятия в областта на интелектуалната собственост. Д-р Иван Начев, директор на ИИСТТ, г-жа Лилия Йотова, председател на АПФ, проф. д-р Мария Маркова, арх. Марин Бакалов, председател на ...
МИФ 2022. Ден 2. Президентът Росен Плевнелиев изнесе лекция за лидерството 7.11.2022 г. ... развитие, който призна инфраструктурните проекти за сградния фонд на висшите училища като важна и неотменна част от европейските проекти, които се предоставиха на дванадесет ВУЗ-а, сред които беше и УНСС“, сподели доц. Вълчева. Президентът Росен Плевнелиев подчерта, че ...
Дипломиране на XIV випуск на Водна академия 16.12.2022 г. ... , и Управление на инфраструктурни проекти. Лектори във Водната академия, са авторитетни преподаватели от УНСС, водещи икономически експерти и инженери с дългогодишна практика. Обучението приключи със защита на дипломни тези, разработени на основата на реални казуси от ...
Лектори от „Ай Би Ем България“ представиха темата „Бизнес етикет и комуникация“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 19.10.2022 г. ... Серафимова (лидер на екип, работещ по проекти на пазара на IBM във Великобритания) и Елица Димитрова (ръководител на процеса по поръчване от Cisco) представиха пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“, темата „Бизнес ...
Лектори от „Ай Би Ем България“ представиха темата „Бизнес етикет и комуникация“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 19.10.2022 г. ... Серафимова (лидер на екип, работещ по проекти на пазара на IBM във Великобритания) и Елица Димитрова (ръководител на процеса по поръчване от Cisco) представиха пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“, темата „Бизнес ...
Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти 18.10.2022 г. ... за имиджа на своя бранд, възможности за съвместни проекти и канали за реклама. По време на лекция по „Маркетинг“ Относно планирането и реализирането на своята дейност, Милвана насочи вниманието на студентите към това как управлява продуктовия асортимент, как е ...
Създаването на Национален център по киберсигурност беше обсъдено на среща по проект ECHO 19.10.2022 г. ... да кандидатстват за минигрантове по различни проекти, свързани с киберсигурността. В киберклиниката студенти, преподаватели и доброволци ще помагат за решаването на проблеми, свързани с дигиталната сигурност. Проф. д-р Димитър Димитров Доц. д-р Георги Шарков, директор на ...
Откриване на новата учебна година и среща с първокурсници от специалност Бизнес логистика 17.10.2022 г. ... стартира новата академична учебна година за десетки първокурсници от една от най-желаните специалности „Бизнес логистика“. Скъпи първокурсници, пожелаваме ви да останете толкова мотивирани и вдъхновени за нови знания колкото сте днес и да превърнете всяка възможност пред вас в ...
Разширяване на сътрудничеството между катедра „Медии и обществени комуникации“ и Националния филмов център 14.10.2022 г. ... набелязани и множество конкретни нови съвместни проекти в областта на българската филмова индустрия и висшето образование по медии и обществени комуникации. В споразуменията за партньорство залегнаха важни стратегически задачи пред българската филмова индустрия, които да бъдат ...
Разширяване на сътрудничеството между катедра „Медии и обществени комуникации“ и Националния филмов център 14.10.2022 г. ... набелязани и множество конкретни нови съвместни проекти в областта на българската филмова индустрия и висшето образование по медии и обществени комуникации. В споразуменията за партньорство залегнаха важни стратегически задачи пред българската филмова индустрия, които да бъдат ...
Договор за сътрудничество с DISCORDIA в помощ на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ 13.10.2022 г. ... сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други ...
Договор за сътрудничество с DISCORDIA в помощ на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ 13.10.2022 г. ... сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други ...
Huawei Technologies Bulgaria представи стипендианската си програма на среща в университета 12.10.2022 г. ... инициативи на компанията. Той представи успешните проекти на Huawei в областта на средното и висшето образование, както и използването на новите технологии и изкуствения интелект в ежедневния образователен процес. Акцент по време на срещата беше стипендиантската програма на компанията ICT Talents ...
Партньорство между младите хора в България и Гърция за реализиране на иновативни идеи е целта на проекта CO-WORKING 15.5.2023 г. ... на нашия Център в проекти е нещо, към което се стремим през последните три години, но за съжаление не става толкова лесно. Считам, че включването на Регионалния център за дистанционна обучение на УНСС в Хасково в този проект е един голям успех“, ...
Партньорство между младите хора в България и Гърция за реализиране на иновативни идеи е целта на проекта CO-WORKING 7.11.2022 г. ... на нашия Център в проекти е нещо, към което се стремим през последните три години, но за съжаление не става толкова лесно. Считам, че включването на Регионалния център за дистанционна обучение на УНСС в Хасково в този проект е един голям успех“, ...
Студентски конкурс за икономическа разработка проведе катедра „МИО и бизнес“ 10.10.2022 г. ... научноизследователските проекти на УНСС, припомни, че това е четвъртото студентско състезание, в което са поканени студенти от специалност МИО, но и отворено за студенти от други специалности. „С това състезание нашето посланието е, че заедно с ...
21-ва научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: петнадесет години по-късно“ 7.10.2022 г. ... научноизследователските проекти на УНСС, проф. д.ик.н. Бистра Боева, дългогодишен преподавател в катедрата-юбиляр Заместник-ректорът доц. д-р Михаил Мусов поздрави от името на ректора делегатите в конференцията като отбеляза: „Тази ...
Проф. Цветана Стоянова: Младите предприемачи в УНСС имат шанс да получат до 50 000 евро финансиране 7.10.2022 г. ... Йорданова, директор „Проекти, публични комуникации и КСО“ в КРИБ, проф. Цветана Стоянова, г-н Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции на БТПП и г-жа Дочка Василева, и.д. директор „Проектна информация и ...
Абсолвентите от катедра „МИО и бизнес“ получиха дипломите си 7.10.2022 г. ... срокове за предаване на курсови проекти, изпити, но много скоро отговорностите, които ви предстоят, и пред които ще бъдете изправени, ще ви накарат да разберете, че това е било времето, през което сте били най-безгрижни и най-щастливи.“ Тя се надява, че всеки ...
Официално честване и научна конференция по повод 70 години от основаването на катедра „МИО и бизнес“ 7.10.2022 г. ... управление на европейски проекти; международен мениджмънт и маркетинг; международен бизнес; международни финанси; устойчиво развитие – европейски аспекти; иновации, предприемачество и дигитална трансформация; правни аспекти на Европейския съюз; туризъм ...
Трима наши преподаватели взеха участие в първия тинк-танк на Европейската университетска мрежа ENGAGE.EU 6.10.2022 г. ... основните въпроси около своите проекти. Доц. д-р Ангел Марчев (в средата) и екип представят проектна идея Гл. ас. д-р Моника Моралийска (отляво) и екип представят проектна идея В допълнение на екипната изследователска работа, ...
Шест австрийски университета посетиха нашия университет с интерес за съвместни проекти и програми 4.10.2022 г. ... изследователски и образователни проекти и г-жа Даниела Димова от Австрийското посолство в България. Доц. Мусов запозна гостите с постиженията на УНСС, като акцентира върху лидерската позиция на нашия университет в българското висше образование и ...
Доайенът на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ проф. д-р Тилчо Иванов на 80 години 20.12.2022 г. ... , национални и университетски проекти. В периода 2006-2009 г. е един от директорите на международен проект, в който катедра „Национална  и регионална сигурност“ на УНСС участва – SfP-982063 Мanagement of Security Related R&D in Support ...
Международна научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ 29.9.2022 г. ... . То ще даде тласък на общите ни проекти и ще ни позволи да работим заедно още по-активно. Искам да подчертая, че за първи път съм в България и съм впечатлена от вашето гостоприемство“, отбеляза  при подписване на меморандума д-р инж. Силвия Лаба ...
Делегация от Karatekin University на посещение в УНСС 26.9.2022 г. ... разработването на образователни и научноизследователски проекти в рамките на различни международни програми. Проф. д-р Харун Чифчи и доц. д-р Михаил Мусов Предстои подписването на споразумение между двете страни по програмата „Еразъм+“, което ще позволи реализирането на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 12.9.2022 г. ... .  Студентите бакалаври представят дипломните си проекти в хартиен вариант директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител.  -----------------------------------------  Защитата на магистърските ...
Работна среща между БТПП и ИСK при УНСС 13.10.2022 г. ... тях е предпоставка за бъдещи възможности за работа по проекти за квалификации и преквалификации ...
Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка 15.8.2022 г. ... създават контакт с практиката чрез научноизследователски проекти, стажове и подкрепа на студентското предприемачество. Тази година кандидатстването за магистърските програми започна още на 6 юли – това също е новина за нас. Дали сме пак възможности за кандидатстване онлайн и на място в университета. ...
От новата учебна година: иновативни специалности и дигитално обучение в нашия университет 15.8.2022 г. ... с цел сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация, провеждане на общи събития, участие на техни представители в презентации пред студенти, в лекции, конференции или в други прояви, организирани от университета.И нещо изключително важно - предоставяме ...
Министър-председателят и шестима министри в служебното правителство са възпитаници и преподаватели на УНСС 16.8.2022 г. ... по „Мониторинг и оценка на социални програми и проекти по методологията на Международната организация на труда“. Бил е съветник на министъра на труда и социалната политика от август 2005 до ноември 2007 г. В периодите от ноември 2007 г. до юли 2009 г., юни 2013 до август 2014 г., ноември 2014 г. до ...
С мащабна премиера представиха книгата „Енергийният преход – геополитика и енергийна дипломация“ от д-р Янко Янакиев 2.8.2022 г. ... експерти и предприемачи в екологични технологии и бизнеспроекти за развитие на нисковъглеродна икономика, които уважиха приносния труд на автора, който е защитил докторат и е възпитаник на УНСС. В панелната дискусия участваха и Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, Теодора Георгиева, изпълнителен ...
УНСС и Областна администрация на София-област обсъдиха съвместното си сътрудничество 28.7.2022 г. ... участие на университета и Областната управа в съвместни проекти и инициативи. Г-жа Николаева оцени високо качествата на студентите от УНСС и увери, че има преки наблюдения от тяхната работа в Областната управа, където работят наши възпитаници. Тя изрази желанието си там да бъдат наети стажанти от почти всички ...
Университетът ще си сътрудничи с Фонд мениджърът на финансови инструменти в България 22.7.2022 г. ... двустранно сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмена на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на ФМФИБ и УНСС и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции ...
Проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/, Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014 – 2020г. 15.7.2022 г. ... . Сътрудничеството им е започнало с реализацията на други проекти, по Програмата за териториално сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България. След всички осъществени дейности, се появява идеята за разгръщане потенциала на екипите в ранен стадии в иновативна бизнес среда при реални условия, преди да се поеме зона ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с КОНТРАКС 11.7.2022 г. ... страни ще работят заедно при подготовка на съвместни проекти и обучения, стана ясно по време на тържествената церемония. Ректорът на УНСС проф. Димитров отбеляза, че нашият университет вече има традиция в сключването на споразумения за сътрудничество с различни бизнес организации и държавни ...
Отворен е приемът в магистърските програми на катедра "МИО и бизнес" 1.8.2022 г. ... други специалности Управление на международни проекти 2 семестъра, редовно и дистанционно Международни финанси и бизнес 2 семестъра редовно Дигитален маркетинг - 2 семестъра редовно Дигитален маркетинг с преподаване на английски 2 семестъра дистанционно Международен бизнес 2 семестъра редовно ...
Университетът ще си сътрудничи с Yettel 7.7.2022 г. ... реализирането на съвместни програми и проекти в областта на бизнеса и висшето образование, провеждане на студентски стажове/практики в реална работна среда, обмен на информация и експертиза, организиране на конкурси за иновативни решения, свързани с практиката и осъществяване ...
Успешно завърши работата на студентите по практически казуси на Българската стартъп асоциация 4.7.2022 г. ... студентите в реализирането на техните проекти, и ги насърчи да бъдат предприемчиви в бъдещите си начинания. Проф. Цветана Стоянова От страна на Българската стартъп асоциация г-н Иван Василев, член на Управителния съвет на BESCO, сподели, че е ...
Делегация с преподаватели от УНСС посети марокански университет по програма „Еразъм+“ 1.7.2022 г. ... и образователни проекти. Бяха проведени и занятия в областта на публичната администрация, чуждоезиковото обучение, както и на статистиката, съгласно програмите на тримата преподаватели от УНСС. Българската делегация беше представена от ...
Ректорът на УНСС беше избран за вицепрезидент на HELICAS 20.6.2022 г. ... , както и възможностите за съвместни проекти в трансграничния регион България-Гърция и по-активното участие във формирането на европейски политики за развитие на региона. По време на заседанията в Солун Изграждането на европейските групи за ...
Центърът за изследователски и образователни проекти представи университета на семинар „Младите изграждат бъдещето" 20.6.2022 г. ... за изследователски и образователни проекти към УНСС и преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“, взе  участие в семинар „Младите изграждат бъдещето", организиран от район Панчарево. По време на събитието той обясни на учениците, ...
Нашият университет взе участие в семинар по киберсигурност, организиран от А1 и IBM Security 20.6.2022 г. ... и се представиха някои от съвместните проекти между компаниите. Презентациите включваха въпроси на стратегическото партньорство между А1 и IBM Security при предоставянето на високотехнологични решения за сигурност на информацията и инфраструктурата, както и специализирани ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 17.6.2022 г. ... експертна подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата-членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС. Ще бъдат проведени и национални семинари през месец април 2023 г. по заявена дисциплина от членовете на ...
Наши преподаватели обсъдиха възможности за сътрудничество с Yarmouk University 21.6.2022 г. ... област ще търсим развитие на общи проекти  и научни изследвания“, допълни доц. Асенова. Тя и доц. Христозов разказаха за предимствата в обучението на международни студенти в УНСС по време на срещата си с президента на Yarmouk University. Беше изтъкнато ...
Юбилейна научна конференция по случай 70-тата годишнина на катедра "МИО и бизнес", 6-7 октомври 2022 г. 24.8.2022 г. ... Управление на европейски проекти -          Международен мениджмънт и маркетинг -          Международен бизнес -          ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 21.6.2022 г. ... експертна подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата-членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС. Ще бъдат проведени и национални семинари през месец април 2023 г. по заявена дисциплина от членовете на ...
П Р А В И Л А за финансиране на участието на преподавателите в научни прояви в страната и чужбина (командировки и такси за участие) в рамките на определения общ годишен лимит за Общоикономически факултет 9.6.2022 г. ... източници на финансиране (вкл. по проекти, финансирани от целевата субсидия).   Отчетът за изразходване на средствата по отпуснатите лимити се включва в годишния отчет на деканското ръководство пред Общото събрание на факултета.     [1] ...
Проф. Христина Николова: АМ "Черно море" е ключова, изключително важна за нашата страна 6.6.2022 г. ... и усилие върху тези национални проекти. Те са техни национални приоритети. Докато при нас във връзка с концентрацията на вниманието върху оперативните програми, които получават финансиране от Европейските структурни фондове  и проектната работа, основно по тези ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 3.6.2022 г. ... разработване и изпълнение на проекти, партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на търговията с недвижими имоти, както и при издаване на научното списание „Недвижими имоти & Бизнес” ...
Стефан Йонков, Ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към Генералното консулство на Република България в Мюнхен: "Най-доброто предстои!" 12.6.2022 г. ... , да създаваш инвестиционни проекти от първия контакт и представяне на България до реализацията им и да можеш да видиш резултата от работата със собствените си очи. Да помагаш ефективно на български компании за потенциалното им навлизане на чуждия пазар и отново ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и "ЕксЕл Ар" - дъщерно дружество на "ИННОВЕЙШЪН КЕПИТЪЛ" АД 26.5.2022 г. ... други краткосрочни и дългосрочни проекти, като партньори или организатори в тях. Гледаме да сме активни, за да можем да насърчаваме предприемаческата екосистема в България. Трябва да достигнем 200 компании в живота на фонда, инвестиционният цикъл приключва в края на ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 31.5.2022 г. ... и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 25.5.2022 г. ... и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е ...
Инновейшън Кепитъл ще финансира иновативни идеи на студенти от нашия университет 20.6.2022 г. ... други краткосрочни и дългосрочни проекти, като партньори или организатори в тях. Гледаме да сме активни, за да можем да насърчаваме предприемаческата екосистема в България. Трябва да достигнем 200 компании в живота на фонда, инвестиционният цикъл приключва в края на ...
Меморандум за сътрудничество с Киндрил България 10.5.2022 г. ... бизнес. Изследователски проекти, където силно разчитаме на участието на нашите студенти, така, че още от студентската скамейка, те да могат да придобият изследователски умения, а и да ги научим как се прави бизнес още като студенти. Убеден съм, че с ...
УНСС ще си сътрудничи с „МД Електроник“ 5.5.2022 г. ... за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват интерес за страните и организиране на публични събития за представяне на добри практики. Меморандумът обхваща и партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с „Капелен България“ 20.4.2022 г. ... сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в магистърски и докторантски програми в УНСС за специалисти и служители от „Капелен България“. Двете организации ще си сътрудничат в обмена на информация и ...
Синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа" представи резултатите от проведеното „Национално представително изследване на психосоциалните рискове и работоспособността на преподавателите във висшите училища в България“ 20.4.2022 г. ... научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери Апостолов  - Председател на синдикат "Висше ...
Министърът на електронното управление откри първата в България конференция на тема „Киберсигурност“ от сериите BSIDES в УНСС 18.4.2022 г. ... на уязвимостта. Той подчерта, че всички проекти, които се реализират имат уязвимост, която може да е с открит проблем или такъв, който ще се прояви в бъдеще. Даде съвети и примери за добри практики. Евлогиев посочи, че ако има достатъчно много етични хакери, които следят за инциденти ...
Втори онлайн агросеминар, посветен на новата Обща селскостопанска политика 15.4.2022 г. ... в България, както и за развитието на нови проекти от членове на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. Семинарът завърши с излъчването на документален филм, реализиран в рамките на проекта „CAP Green Zone“ – „Сноп надежда: ...
Кръгла маса с представители на бизнеса за обсъждане на учебните планове за бакалавърска степен на специалностите във факултет „Икономика на инфраструктурата“ сряда, 13 април 2022 16:35 14.4.2022 г. ... , студентите да придобият опит за работа по проекти, за работа в екип, да умеят да използват бази данни, да усъвършенстват меките си умения, да повишават дигиталната и технологичната си грамотност. Особен акцент беше поставен върху комуникативните умения на студентите, които са ...
Кръгла маса с представители на бизнеса за обсъждане на учебните планове за бакалавърска степен на специалностите във факултет „Икономика на инфраструктурата“ 13.4.2022 г. ... , студентите да придобият опит за работа по проекти, за работа в екип, да умеят да използват бази данни, да усъвършенстват меките си умения, да повишават дигиталната и технологичната си грамотност. Особен акцент беше поставен върху комуникативните умения на студентите, които са ...
Студентка от специалност "Счетоводство" с призово място в националния конкурс „Студент на годината“ 13.4.2022 г. ... . Елена Таракова е участвала в множество проекти с икономическа насоченост, финалист е за Югоизточна Европа в Световното студентско състезание „Schneider Go Green“ 2021 и печели стипендията на фондация „Еврика“ за постижения в овладяването на знания в областта ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 12.4.2022 г. ... сделка и възможностите за финансиране на проекти за ВЕИ и малки и средни предприятия. Зам.-председателят на УС на ССИ Светлин Илиев изнесе презентация за киберсигурността, Светослава Георгиева, член на УС на съюза и на инвестиционния комитет на програма InvestEU, се спря на ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 16.4.2022 г. ... сделка и възможностите за финансиране на проекти за ВЕИ и малки и средни предприятия. Зам.-председателят на УС на ССИ Светлин Илиев изнесе презентация за киберсигурността, Светослава Георгиева, член на УС на Съюза и на Инвестиционния комитет на програма InvestEU, се спря на ...
Студенти от УНСС с призови места в националния конкурс „Студент на годината“ 13.4.2022 г. ... . Елена Таракова е участвала в множество проекти с икономическа насоченост, финалист е за Югоизточна Европа в Световното студентско състезание „Schneider Go Green“ 2021 и печели стипендията на фондация „Еврика“ за постижения в овладяването на знания в областта ...
Kръгла маса „Обучението в специалност „МИО” 29.4.2022 г. ... експерт, дирекция „Координация на проекти и международна дейност“, Български пощи ЕАД Георги Малчев, Управляващ съдружник, Агенция за интегриран дигитален маркетинг Xplora.bg Венцислав Луканов, основател, VRtual Space Здравко Ботушанов, съосновател, Gamifinno ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 9.4.2022 г. ... държавен изпит. Студентите представят дипломните си проекти в хартиен вариант директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. ----------------------------------------- Защитата на магистърските тези (дипломните ...
Доц. д-р Eкатерина Тошева участва с грант по програма Еразъм+ 31.3.2022 г. ... за споделяне на резултати от научноизследователски проекти на участниците и семинар за иновации в обучението. В рамките на мобилността доц. Тошева се срещна и със студентите от УНСС Божана Матичкова и Габриела Илиева, които са на мобилност по програма Еразъм в Университет Сан Пабло през втори семестър ...
Работна среща на консорциума по проект ERMIScom 8.4.2022 г. ... RELATED PROJECTS“ („ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ: ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВА“ ). Конкретните работни пакети са под ръководството на УНСС, поради оценения опит и експертиза на Университета в медиите и комуникацията, както и в управлението на проекти. Участници в проекта: ...
Центърът за изследователски и образователни проекти – култура на взаимодействие и взаимопомощ при разработването и изпълнението на проекти 11.4.2022 г. ... директор на Центъра за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) гл. ас. д-р Юри Ценков представят бъдещото развитие, творчески планове и новия офис на Центъра. Наскоро беше открит новият офис на Центъра за  изследователски и образователни проекти, как виждате бъдещето развитие на ...
Ректорът се срещна с директора на Тайванския търговски център - София 23.3.2022 г. ... .). Обсъждат се и възможности за общи изследователски проекти. Проф. д-р Велев с деканското ръководство на факултет „Информационни технологии“, NCUE Независимо от сложната Covid-19 обстановка, представители на NCDR и NCUE участват виртуално в организираните от проф. Велев ...
Меморандум за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация 18.3.2022 г. ... се работи съвместно за реализиране на проекти, конференции, семинари и други инициативи, които се финансират по програми на Европейския съюз в областта на защитата и насърчаването на правата на човека, превенцията и анти-дискриминацията и насърчаването на равенство и равни възможности ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 18.3.2022 г. ... се и съвместно разработване и изпълнение на проекти, партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на търговията с недвижими имоти, както и при издаване на научното списание „Недвижими имоти & Бизнес”. ...
Завърши курсът за служители на Vivacom по цифрови технологии и развитие на интелигентни градове в ИСК 16.3.2022 г. ... , че имахме възможност да работим и да осъществяваме проекти и концепции с УНСС и структурите към университета“, каза Никола Гечев и допълни: „Хората, които присъстват от наша страна, са онези служители, експерти и ръководители в рамките на Vivacom, които практически измислят и развиват ...
Нов успешно защитил докторант в катедрата 15.3.2022 г. ... икономика, международни пазари и цени, управление на проекти и др. За повече информация може да се обърнете към ръководството на катедрата ...
Нашият университет беше домакин на обучение по проект „DIGI Women“ 28.2.2022 г. ... опит на Институт по предприемачество и многото проекти в тази област, които УНСС реализира. „В днешно време има множество инициативи насочени не само към дигитализацията, но и към по-активното включване на жените от различни бизнес сфери в този процес. Сигурен съм, че проектът ще допринесе за ...
Нашият университет беше домакин на обучение по проект „DIGI Women“ 11.3.2022 г. ... опит на Институт по предприемачество и многото проекти в тази област, които УНСС реализира. „В днешно време има множество инициативи насочени не само към дигитализацията, но и към по-активното включване на жените от различни бизнес сфери в този процес. Сигурен съм, че проектът ще допринесе за ...
Договор с А1 България по проект „Икономическото образование в България 2030“ 18.2.2022 г. ... А1 България имаме опит в изпълнение на такъв тип проекти. Ние сме основен изпълнител по програмите на Министерството на образованието и науката за дигитализация на училищата, които са етапно надграждани в близките три-четири години, през 2018 започнахме със 17 училища, в момента сме покрили около над ...
Договор с А1 България по проект „Икономическото образование в България 2030“ 9.11.2022 г. ... А1 България имаме опит в изпълнение на такъв тип проекти. Ние сме основен изпълнител по програмите на Министерството на образованието и науката за дигитализация на училищата, които са етапно надграждани в близките три-четири години, през 2018 започнахме със 17 училища, в момента сме покрили около над ...
Катедра "Регионално развитие" и ИСК с обучение по интелигентна трансформация на градовете 6.2.2023 г. ... в регионите, финансирането на регионални проекти, планирането на интелигентни градове и др. Обучението е поставено на академична основа и същевременно включва практическите аспекти на цифровизацията, управлението на проекти и други актуални въпроси на изграждането, развитието и управлението ...
Участие на катедрата в трансграничен проект 8.2.2023 г. ... на ключовите компетенции за социални отговорни проекти ...
Фирмено обучение за интелигентнa трансформация, проведено от катедра "Регионално развитие" 16.2.2022 г. ... познанията им в областта на регионалните проекти и финансирането им на местно равнище, интелигентната специализация, която интересува градовете, икономическите подходи към подобна трансформация, политиките за регионално развитие, в които участват населените места, моделите за развитие на ...
ПОКАНА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ 14.2.2022 г. ... и тяхното развитие чрез и в полза на устойчиви проекти и технологии. Занятията включват теоретична част, водена от лектори от България, Литва и Полша, както и практическа част с посещения на организации и start-up компании в гр. Вилнюс. Програмата включва курсове по Fintech and Sustainable ...
Седемнадесета международна научна конференция на младите учени 11.2.2022 г. ... , но това го правим през конференции и през проекти, които вървят непрестанно. Конференцията е важна, защото е университетска, с участие на много колеги от други университети, с традиции и със сериозни изследвания. Нашата роля не се вижда винаги ясно от обществото, но тя не е само да обучаваме ...
Икономиката на България ще расте по-бавно от очакванията на правителството, а инфлацията двойно по-бързо 10.2.2022 г. ... капацитет да разработва и управлява консултантски проекти за частния сектор ...
Пети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 10.2.2022 г. ... организациите, които участват и които реализират проекти са индикатори, които позволяват да се провежда определена фискална политика“, сподели Любомир Каримански, председател на Комисията по бюджет и финанси в 47-то Народно събрание и възпитаник на УНСС. Любомир ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 9.2.2022 г. ... . Това е само един малък пример. Докторантури по проекти и съвместни докторантури също добро нещо. Но относно плагиатството продължават усилията. Нашият опит като университет е, че от 2-3 години ние се въвели наша система за проверка за плагиатство ,базирана на признат софтуер за това нещо. ...
Пети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 23.3.2022 г. ... организациите, които участват и които реализират проекти са индикатори, които позволяват да се провежда определена фискална политика“, сподели Любомир Каримански, председател на Комисията по бюджет и финанси в 47-то Народно събрание и възпитаник на УНСС. Любомир ...
Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров: Идеята за сливане на университетите няма да е работеща 9.2.2022 г. ... са за качество, което означава публикации, научни проекти, а не само за брой студенти, които се обучават. Освен това беше взето решение преди няколко години, че един човек хабилитиран преподавател, доцент или професор, може да участва в акредитацията само на един държавен университет. ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Малко е изненадващо изведнъж да започне такава реформа 4.2.2022 г. ... въпроси, трудово-правни въпроси, международни проекти, акредитации. Не е толкова лесно да слеете два ВУЗ-а, камо ли три или четири в едно. Възникват веднага хиляда въпроса, така че сме силно изненадани от подобно развитие, и то толкова скорошно да се извърши. Това го обсъждахме и на Съвета на ...
От механично окрупняване няма да произлезе нищо, смята ректорът проф. Димитър Димитров 4.2.2022 г. ... , чисто стопански, международни проекти, академично развитие, вътрешно-нормативна уредба, която не знам кога ще се оправи. Толкова масово да става това нещо и без ясни ползи, не мога да си го представя. И да постигнем 15-16 университета, какъв ще е бъде крайният резултат?, допълва ...
Ректорът разгледа новия Суперкомпютър Discoverer 2.2.2022 г. ... , индустрията и бизнеса, за разработване на проекти, изискващи моделиране чрез високоскоростни изчисления.  Ректорът проф. Димитров и проф. Симеон Стоянов, директор Бизнес развитие на Консорциума за Суперкомпютъра Чрез Суперкомпютърния център в София Тех Парк ще бъдат ...
Започва записването за А1 Бизнес академия в УНСС 31.1.2022 г. ... по приоритетни за компанията проекти. В периода от юли до септември те ще могат да работят под ръководството на ментор и да натрупат ценни знания и умения ...
Събитие по проект „Изграждане на иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи в обучението по международна логистика и транспорт“ 31.1.2022 г. ... по управление на логистични проекти и трябва успешно да построят склад за електродомакински уреди Според проведена анкета сред участниците в събитието, 80% от тях използват в малка степен методите на игровизацията в преподаването и биха се включили в ...
Договор за фундаментални научни изследвания с новия Суперкомпютър на България 2.2.2022 г. ... в Европа (PRACE) чрез над 13 проекти в сътрудничество с партньорите от инициативата. Discoverer петаскейл суперкомпютър разполага с изчислителна мощност от над 4,4 петафлопс Rmax и над 6 петафлопс Rpeak. Системата на Discoverer ще разполага с 2 петабайта ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 27.1.2022 г. ... представят дипломните си проекти директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. ----------------------------------------- Защитата на магистърските тези ...
Събитие по проект „Изграждане на иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи в обучението по международна логистика и транспорт“ 27.1.2022 г. ... по управление на логистични проекти и трябва успешно да построят склад за електродомакински уреди Според проведена анкета сред участниците в събитието, 80% от тях използват в малка степен методите на игровизацията в преподаването и биха се включили в ...
Първа публична лекция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 12.5.2022 г. ... при кандидатстване по нови проекти се оценява и по публикационната дейност, тежестта на която се увеличава значително. „Това означава статии в списания с висок импакт фактор индексирани в първокласни база данни и ние лека-полека трябва да направим тази ...
Първа публична лекция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 9.11.2022 г. ... при кандидатстване по нови проекти се оценява и по публикационната дейност, тежестта на която се увеличава значително. „Това означава статии в списания с висок импакт фактор индексирани в първокласни база данни и ние лека-полека трябва да направим тази ...
Erasmus Student Network в подкрепа на студентската мобилност 14.1.2022 г. ... , филмови вечери, езикови проекти, международни фестивали за храна и други интересни събития. В допълнение към това, много секции са въвели менторски системи, които помагат на чуждестранните студенти основно в академичната и практическа интеграция ...
Меморандум за сътрудничество с Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ 16.12.2021 г. ... на национални и международни проекти между образованието, научните изследвания и бизнеса, в областите от взаимен интерес. В документа е записано още, че УНСС ще подготвя квалифицирани кадри в образователно-квалификационни степени, специалности и форми на ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... , да участваме в международни проекти, да увеличим броя на стратегическите партньори, както и да експериментираме с иновативни техники в кандидатстудентската кампания“, отбеляза проф. Димитров и допълни, че така е станало възможно за първи път от 8 година ...
Договор за сътрудничество подписаха катедра "Международни отношения" на УНСС и БТПП 14.12.2021 г. ... политика, управлението на проекти и стратегически анализи. „В отговор на новите реалности, учебната програма на катедра „Международни отношения“ включва все повече дисциплини, свързващи икономиката и политиката. В тази ...
Договор за сътрудничество 14.12.2021 г. ... политика, управлението на проекти и стратегически анализи. „В отговор на новите реалности, учебната програма на катедра  „Международни отношение“ включва все повече дисциплини, свързващи икономиката и политиката. В тази връзка за нас ...
Онлайн лекция „Етичен подход към травмата“ 14.12.2021 г. ... и образователни проекти към УНСС, бяха гост-лектори в хибридна лекция към Атинския университет на тема „Етичен подход към травмата”. Лекцията е част от проект „Общите учебни програми за разнообразие: образование в медиите и ...
Двама възпитаници и преподавател в УНСС са министри в новото редовно правителство 13.12.2021 г. ... , управлявал е стратегически проекти, развиващи иновативни финансови технологии. Водил е лекции по фючърси, опции и управление на инвестиции. Притежава допълнителни квалификации, насочени към дигитална трансформация на бизнеса, като текущо работи и по ...
Доц. д-р Васил Петков е новият ръководител на катедра „МИО и бизнес“ в УНСС 6.1.2022 г. ... в национални и международни проекти и изнася лекции в български и чуждестранни университети. Успоредно заема ръководни длъжности в реалния сектор и в сектора на услугите. В периода 2017-2021 г. е зам-ръководител на катедра „МИО и бизнес“, а през ...
УНСС участва в конференцията „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“ 7.12.2021 г. ... , иновациите в регионите, финансирането на регионални проекти, планирането на интелигентни градове и др. Обучението е поставено на академична основа и същевременно включва практическите аспекти на цифровизацията, управлението на проекти и други актуални въпроси на изграждането, развитието и управлението на ...
Меморандум за сътрудничество с Huawei Technologies Bulgaria 6.12.2021 г. ... за студентите за стажове и взаимодействие по проекти и разширяване на сътрудничеството между университетите и бизнеса. На подписването присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес ...
ENGAGE.EU: Международни дни на администрацията 2021 7.12.2021 г. ... Бонева, главен секретар по научно-изследователските проекти и гл. ас. д-р Иван Вълчанов, който отговаря за комуникационните дейности по проекта. Доц. Бонева обобщи както напредъка в работата, така и предизвикателствата, свързани със създаването на общ каталог на курсовете. Тя изтъкна активния принос към ...
Посещение на Асоциацията за информация за околната среда в гр. Тайпе 7.12.2021 г. ... Чоу и г-н Алан Чанг,  мениджъри по международни проекти от Асоциация за информация за околната среда (TEIA), Тайпе. Дейността на Асоциацията е подобряване разпространението на информацията за околната среда и реализирането на интелигентни енергийни решения. На срещата присъстваха проф. д-р Димитър ...
XIV-а годишна научна сесия на УНСС 4.12.2021 г. ... Великова, главният секретар по научноизследователските проекти доц. д-р Светла Бонева, председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев, представителите на Студентския съвет Ангел Стойков и Илиян Чабуклийски, преподаватели и студенти. Доц. Михаил Мусов, проф. ...
Меморандум за разбирателство с Фондация „Корейски културен център“ 1.12.2021 г. ... за студентите, ще участват в съвместни изследователски проекти и дейности, ще обменят информация и материали, ще си съдействат и в други дейности от взаимен интерес. На подписването в зала „Тържествена“ присъстваха (от ляво надясно) доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по ...
Катедра „Икономическа социология“ и Върховният комисариат на ООН за бежанците в България с публична лекция 1.12.2021 г. ... и експерти с близо 20-годишен опит в управление на проекти, свързани с овластяването на хора, преживяващи страдание или в неравнопоставено положение; закрила на деца в риск; подпомагане социалното функциониране на деца и възрастни в областите приемна грижа и осиновяване, увреждания, насилие, семейни ...
Официална церемония „Студент на годината 2021“ 26.11.2021 г. ... „Счетоводство“. Участвала е в множество проекти с икономическа насоченост като „Re-Think the Link: критично мислене и медийна грамотност“ на Института за икономическа политика, завършила е Академия за младежки лидери по програма „Еразъм+“, както и програмата „Моята ...
Меморандум за сътрудничество с Химикотехнологичния и металургичен университет 16.11.2021 г. ... и съвместна публикационна активност, участие в проекти по програма „Хоризонт Европа“ и други европейски и национални научни програми и организация на съвместни национални и международни научни форуми. УНСС и ХТМУ  ще отворят един за друг вратите си за съвместна ...
ВАЖНО!!! Теми за дипломни проекти за бакалаври 14.11.2021 г. ... можете да откриете списъка с темите за дипломни проекти. Всеки от вас трябва да избере тема за своя проект и да я резервира. На служебния имейл на всеки от вас (@unwe.bg) е изпратено указание как да резервирате избраната от вас тема онлайн. Желателно е да се свържете с дипломния си ръководител (името е ...
Ректорът разгледа Huawei Roadshow 2021 12.11.2021 г. ... офис Huawei представи и своите проекти от Tech4All, дългосрочна инициатива за дигитално приобщаване с цел използване на технологии и приложения от хора и организации навсякъде по света. Проф. Димитров участва в симулациите Бяха обсъдени възможностите за ...
Онлайн международен научен форум за енергийна трансформация. Ден втори 19.11.2021 г. ... на управляваният от него Център е фокусирана върху проекти и научни изследвания на икономическото въздействие на енергийния сектор. „Стартирахме успешно първия модул на тридневната конференция и получихме положителни отзиви за резултатите от него, затова съм сигурен, че вторият и третият модул също ...
Меморандум за сътрудничество с Областна администрация – Хасково 12.11.2021 г. ... на стажове за студенти, съвместна работа по проекти. Меморандумът конкретизира ангажиментите на двете страни в тези сфери на взаимодействие и цели да даде устойчивост и перспектива на общите усилия Хасково да бъде университетски град. „Днес имаме удоволствието да преминем на ...
Сътрудничеството между УНСС и Kaufland обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на веригата за България 4.11.2021 г. ... УНСС с консултации и експертиза по проекти, както на местно, така и на европейско ниво, също беше част от темите на разговора. Ректорът благодари на „Kaufland България“ за подкрепата и връчи на г-н Чернев юбилеен плакет „100 години ...
Катедра „Международни отношения“ отбеляза 45 години с научна конференция 30.10.2021 г. ... вниманието към „Проблеми и проекти в Югоизточна Европа – ролята на България“. Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник с редколегия, който ще бъде предложен за индексиране в CEEOL ...
Дипломиране на XIII випуск на Водна академия 28.10.2021 г. ... , и Управление на инфраструктурни проекти. Лектори във Водната академия, са авторитетни преподаватели от УНСС, водещи икономически експерти и инженери с дългогодишна практика. Над 200 е броя на участниците, завършили следдипломното обучение, които работят активно за ...
Банка ДСК дари модерна озвучителна техника за аулата на най-новия корпус на УНСС 28.10.2021 г. ... . Заедно реализират редица съвместни проекти за подобряване изживяването на студентите и добавяне на експертиза от практиката. Партнират си за разработване на „Електронна студентска книжка“ в УНСС, създаване на интерактивна зона за самообслужване- филиал на ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 20.10.2021 г. ... за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват взаимен интерес, обмен на информация и организиране на публични събития за представяне на добри практики по обучение в тази сфера. Проф. Димитров подари на доц. ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.10.2021 г. ... за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват взаимен интерес, обмен на информация и организиране на публични събития за представяне на добри практики по обучение в тази сфера. Проф. Димитров подари на доц. ...
Университетът ще си сътрудничи с А1 България 19.10.2021 г. ... на съвместни програми и проекти в областта на учебната дейност, практическото обучение, проектната дейност, квалификацията на преподавателите и служителите, изготвяне на съвместни учебни планове и учебни програми, практически задания и упражнения и др. ...
УНСС и Московският технически университет по комуникации и информатика откриват съвместна магистърска програма 18.10.2021 г. ... за изследователски и образователни проекти, и проф. Росен Тодоров, хоноруван преподавател в катедра „Индустриален бизнес“. Екипът на МТУСИ: проф. Сергей Ерохин (ректор) – в средата, проф. Андрей Муханов (зам.ректор по международните ...
XX международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“ 20.10.2021 г. ... секретар по научноизследователските проекти, УНСС, проф. д.ик.н. Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България (от ляво надясно) „За мен е чест и удоволствие да приветствам с добре дошли всички вас на юбилейната ...
20-та научна конференция: "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 14 ГОДИНИ ПО-КЪСНО" 6.1.2022 г. ... секретар по научноизследователските проекти, УНСС Доц. д-р Мария Бакалова, декан на Факултет "Международна икономика и политика", УНСС Проф. д-р Миланка Славова, ръководител на катедра "МИО и бизнес", УНСС Повече за конференцията прочетете ...
Меморандум за сътрудничество с община Белоградчик 13.10.2021 г. ... взаимно полезни чрез участие в проекти, обучение на кадри, привличане на кандидат-студенти, при условие, че в Северозападна България няма университет. Инж. Борис Николов „С оптимизъм и огромно желание съм тук“, каза от своя страна ...
С участници от 4 континента и 10 държави в присъствен и онлайн формат се проведе Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки под егидата на ръководен от проф. д-р Силвия Трифонова проект, финансиран от ФНИ 14.10.2021 г. ... follow-up стъпки за бъдещи изследвания, проекти и инициативи. По време на работните конферентни сесии По време на работните конферентни сесии По време на работните конферентни сесии По време на работните конферентни сесии Проф. д-р Силвия Трифонова представи научен доклад ...
Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки 11.10.2021 г. ... follow-up стъпки за бъдещи изследвания, проекти и инициативи. По време на конференцията В конференцията взеха активно участие проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ при Стопанската академия „Д. А. Ценов“ и председател на ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... е през 1987 година, като в нашия университет проекти по програма „ЕРАЗЪМ+“ се реализират повече от 15 години. Новият програмен период се характеризира с това, че за седемте години, които обхваща са предвидени два пъти повече средства, ако за стария програмен период до 2021 година ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и PG Словакия 7.10.2021 г. ... , ще участват в съвместни изследователски проекти и дейности, ще обменят информация и материали, ще си съдействат и в други дейности от взаимен интерес. Координатор на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Силвия Трифонова, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с община Тетевен 5.10.2021 г. ... сътрудничат и при съвместно кандидатстване по проекти/програми, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение, обмен на информация и др. На подписването на меморандума присъстваха доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на ...
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс 21.1.2022 г. ... осъществимостта на своето научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен-2021”, предназначени да подкрепят пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително определени приоритети. Заявленията могат да се подават във всяка ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 24.9.2021 г. ... изпит. Студентите представят дипломните си проекти директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. ----------------------------------------- Защитата на магистърските тези (дипломните работи) ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 4.3.2022 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти на УНСС и ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет, разговаряме по повод проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“ Проектът е ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 21.1.2022 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти на УНСС и ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет, разговаряме по повод проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“ Проектът е приоритетен ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 9.11.2022 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти, ръководител на катедра "Индустриален бизнес" и координатор на проекта. На официалното откриване на проекта присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 21.9.2021 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти, ръководител на катедра "Индустриален бизнес" и координатор на проекта. На официалното откриване на проекта присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по ...
УНСС с почетен знак на София 19.9.2021 г. ... и университетски научноизследователски проекти. От създаването си досега възпитаници на УНСС са изявени личности в национален и международен мащаб“ се посочва в мотивите на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова до Столичния общински съвет. Сред отличените с ...
Международен форум „Културата и бизнесът - заедно в дигиталния свят“ 2.9.2021 г. ... „Бизнес и общини – дигитални проекти за културен туризъм“ с модератор Мартин Захариев, зам.-председател на Националния борд по туризъм.   Модераторът на втория панел Мартин Захариев, министърът на туризма Стела Балтова, проф. д-р Димитър Димитров, доц. ...
Предприемачи в науката - конкурс на Фондация "Карол Знание" 2.9.2021 г. ... Impact Investing и е отворена за научни проекти със социално и екологично въздействие. Тричленно експертно жури ще селектира кандидатурите и ще определи участниците.   В програмата може да кандидатстват студенти от магистърските програми, които развиват бизнес идея, базирана ...
Университетът ще си сътрудничи с „Тракия икономическа зона“ 17.8.2021 г. ... позиции за нашите студенти, участие в проекти, съвместни събития, открити лекции. Благодарение и на добрата ни колаборация с Националното сдружение на общините в Р България и Асоциацията на българските градове и региони, могат да се реализират множество съвместни инициативи и ...
Научно-практическа конференция „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“ 4.8.2021 г. ... да участват в реализацията на дигитални проекти“ - Жанет Захариева. Изпълнителният директор на Vivacom Атанас Добрев връчи наградата за „Успешно управление на голяма община 2021 - Южна България“ на представител на община Пловдив Модератор ...
30 ГОДИНИ катедра "Логистика и вериги на доставките" - 30 ГОДИНИ В СЪБИТИЯ! 2.8.2021 г. ... доставките" и участие в различни научни проекти, има издадени редица индивидуални и колективни монографии. ...
Два нови Изследователски центъра отварят врати в УНСС 29.7.2021 г. ... и реализиране на изследователски проекти, ще може да се провеждат и обучаващи процеси. Те са част от най-новия учебен корпус на университета, завършен тази година. Изследователски център -1 Двата научни центъра разполагат общо с 500 броя компютри, свързани ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... в различни национални и международни проекти, и приоритетно финансира университетски проекти за научни изследвания, в чиито екипи участват студенти. Насърчава се участието на студентите в научните форуми, организирани от университета, и се осигурява възможност за публикуване на ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... колективи за изпълнение на проекти за научни изследвания, разработки, технологични демонстрации и изпитвания, както и за изготвяне на общи експертизи, рецензии, становища и др ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика 15.7.2021 г. ... партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в магистърски и докторантски програми в УНСС за специалисти и служители от МТСП. МТСП ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на ...
Продължете обучението си в магистърска степен в #unwemedia 15.7.2021 г. ... и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции; професионални медийни кадри за работа в институциите, осъществяващи интеграционните връзки на България с ...
Международна конференция "30 години от създаването на Меркосур" 8.7.2021 г. ... университетите и работата по съвместни проекти“, подчерта проф. Димитров. Проф. Димитър Димитров, до него зам.-министър Зарица Динкова Посланикът на Бразилия Н. Пр. Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс изрази признателността си към УНСС за организацията на ...
УНСС ще си сътрудничи с Националния военен университет „Васил Левски” 28.6.2021 г. ... потенциал за обмен на информация относно събития и проекти, които бихме организирали заедно“, коментира проф. Димитров и отбеляза, че за него сключването на този рамков договор е важно и като ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, където се обучават студенти по ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 20.12.2021 г. ... и бъдете изключително активни в подобни инициативи и проекти, защото България има нужда от нас. Радостен съм, че именно УНСС е част от подобен проект и има възможност да работи за българския туризъм. Вярвам, че това ще подтикне младите хора да се запознаят с красотата на България и да оценят в каква ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 29.6.2021 г. ... и бъдете изключително активни в подобни инициативи и проекти, защото България има нужда от нас. Радостен съм, че именно УНСС е част от подобен проект и има възможност да работи за българския туризъм. Вярвам, че това ще подтикне младите хора да се запознаят с красотата на България и да оценят в каква ...
Меморандум за сътрудничество с Икономически и социален съвет 23.6.2021 г. ... ще си партнират при реализирането на съвместни проекти и последващото им изпълнение. Подписаното сътрудничество предполага осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация, подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и ...
Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" 23.6.2021 г. ... ПРОГРАМА „БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ“ СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ“             Магистърската програма е насочена към дипломирани бакалаври от УНСС-София и други университети с нагласи и интереси за ...
УНСС – домакин на 30-тата годишнина от създаването на МЕРКОСУР 17.6.2021 г. ... обмен между университетите и работата по съвместни проекти“, подчерта проф. Димитров. Проф. Димитър Димитров, до него зам.-министър Зарица Динкова Посланикът на Бразилия Н. Пр. Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс изрази признателността си към УНСС за организацията на събитието и ...
Майсторски клас по лидерство с лектор Иван Кожухаров 17.6.2021 г. ... опит в областта на мениджмънта и на управлението на проекти, като през последните години е активен във финансовата област. От години също споделя своя професионален и личен опит на академично и корпоративно ниво. „Иван е човек, който няма нужда от представяне. Хората, присъствали на ...
Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство 17.6.2021 г. ... , както и разработване, управление и изпълнение на проекти по европейски програми ...
Партньорство със Загребския университет 14.6.2021 г. ... Ниявро (Mario Njavro), зам.-декан по международни проекти и сътрудничество в Икономическия факултет. Обсъдиха се партньорства по програмата INTERREG и университетки мрежи за съвместни проекти. "Отдавна работим за иницииране на съвместна дейност между нашите университети", сподели доц. Ниявро. ...
Фонд „Научни изследвания“ представя два от проектите си, насочени към справяне с пандемията 14.6.2021 г. ... за предоставяне на информация за финансираните проекти по конкурси на Фонда, насочени към справяне с пандемията от COVID-19. Те са от тематично направление „Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“ и вече са стартирали. Първият проект „Моделиране, ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... катедри вече организират, в научноизследователски проекти, стажове, практики и др. При предишния начин на прием, в първите две години студентите се обучаваха по поднаправления на професионалните направления и се срещаха с преподавателите и специалните дисциплини едва в трети курс, след класирането по ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... ще си партнират при реализирането на съвместни проекти и последващото им изпълнение. Подписаното сътрудничество предполага участие на преподаватели и други представители на УНСС в лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от АПН, както и ...
Жени-предприемачи в партньорство с университета 11.6.2021 г. ... на образователни, изследователски и бизнес проекти, разширяване на мрежите от професионални контакти на двете организации на национално и международно равнище, съвместни инициативи, провеждани сред ученици, студенти и други целеви аудитории и области от взаимен интерес. Проф. ...
Меморандум за сътрудничество с Асоциацията на българските градове и региони 10.6.2021 г. ... от практиката. Очакваме много нови съвместни проекти с вашата организация и споделени инициативи за стажове и работни позиции, особено за магистърската програма "Развитие на интелигенти градове (Smart Cities)“, коментира проф. Димитров. Проф. Димитър ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи 7.6.2021 г. ... .  Студентите представят дипломните си проекти директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. ----------------------------------------- Защитата на магистърските тези (дипломните работи) на ...
УНСС в сътрудничество с Career Transition Bulgaria 7.6.2021 г. ... направления като подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация и публикации, взаимни участия в лекции, експертиза, консултации, проучвания. Сътрудничеството включва и информиране на студентите за провеждани стажове и публични събития. От ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 7.6.2021 г. ... се и възможност за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват интерес за страните и организиране на публични събития за представяне на добри практики в сферата на публичното управление, регионалното и местно развитие. На подписването от страна ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 14.6.2021 г. ... се и възможност за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват интерес за страните и организиране на публични събития за представяне на добри практики в сферата на публичното управление, регионалното и местно развитие. На подписването от страна ...
Споразумение за стратегическо партньорство между УНСС и Фондация "Карол Знание" 2.6.2021 г. ... "Карол Знание" покрепя млади учени с приложни проекти и е разработила програмата "Предприемачи в науката", за да изгражда предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, ...
Проф. д-р Владя Борисова, директор на ИИСТТ-УНСС ще бъде един от новите лектори на Предприемачи в науката. 2.6.2021 г. ... собственост в научните разработки и проекти, как да защититят интелектуалната си собственост и да бъдат конкурентоспособни, как да реализират технологичен трансфер, как да обезпечат рисков инвеститор с интелектуалната си собственост, за да получат финансиране за успешна start up или ...
В периода 25-28.05.2021 г. проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Румяна Пожаревска посетиха I.U.T- Montpellier , France по програмата Еразъм. 1.6.2021 г. ... в научни проекти. Особен интерес за нас представлява възможността за участие на преподаватели  и студенти в изградената  International Laboratory for Learning – ILE. Тя ще се използва при осъществяване на международни ...
Споразумение насърчава стартъпите в областта на изкуствения интелект 27.5.2021 г. ... практически в процесите за изготвяне на проекти. Пред тях се отваря поле за стаж и нови работни позиции“, отбеляза ректорът. „В лицето на тези организации ние виждаме хора с иновативно мислене, които идвайки от бизнеса отчитат ролята и мястото на ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... конкурси. Наши студенти спечелиха конкурс за проекти за младежки дейности на община Хасково с подкрепата и участието на д-р Даниела Стоянова, която е главен експерт в РЦДО. Предстои да пуснем Студентски клуб през следващата учебна година. Участваме в проекти на общината, напр. в ...
Посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова посети УНСС 20.5.2021 г. ... на Център за изследователски и образователни проекти и представители на руското посолство ...
Стратегическо партньорство с Фондация Карол Знание 19.5.2021 г. ... могат да участват и студенти, ако работят върху проекти, които отговарят на изискванията. УНСС ще има възможност да избере и предложи студент, докторант или екип за участие в програмата, като награда за разработен проект, който има потенциал да бъде развит като бизнес идея. На ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и Университета „Фан С. Ноли“ - Албания 18.5.2021 г. ... приоритет, защото големите проекти, като „Еразъм“, изискват такива партньорства. Нашият университет си партнира с шест големи западноевропейски висши училища в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU. Има много възможности за ...
Д-р Константин Бобчев: Останах изумен от високото ниво на преподаване и общуване в УНСС 17.5.2021 г. ... намират място и в родните ни проекти. Това ме радва, защото, за да ги има тези нови тенденции, значи има и потребители, които ги търсят и същевременно са готови за заплатят повече, но за съвсем различно качество на продукта. Има раздвижване на обществото в ...
Посланикът на Япония Н. Пр. Нарахира Хироши посети УНСС 12.5.2021 г. ... на мобилност, разработка на проекти, научни изследвания и организиране на съвместни конференции и инициативи. Обсъдени бяха и перспективите УНСС да предоставя съответната експертна техническа помощ на японски фирми, които имат желание да инвестират в ...
Фондация "Наука и Образование" сключи споразумение за сътрудничество с университета 10.5.2021 г. ... , изследвания, разработки и проекти в областта на науката и технологиите, както и осигуряване на среда за международно сътрудничество, изграждане и поддържане на връзки с чуждестранни университети, лаборатории и други организации, осъществяване на успешни ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... паралелно с включването им в проекти с краткосрочни договори. Това ще е от полза за практическите им умения, за непрекъснатата им квалификация, а и за привличане на младите колеги за преподавателска и научна дейност. Ролята на ръководството е да създаде ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 26.4.2021 г. ... е в редица реализирани проекти и работят отлично във всички области, в които имат допирни точки. Проф. Димитров връчи юбилейна монета и енциклопедия Проф. д-р Снежана Башева отбеляза, че връзката между двете институции е много стара ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.4.2021 г. ... е в редица реализирани проекти и работят отлично във всички области, в които имат допирни точки. Проф. Димитров връчи юбилейна монета и енциклопедия Проф. д-р Снежана Башева отбеляза, че връзката между двете институции е много стара ...
61 компании със сертификати от ИИСТТ за успешно завършени обучения по интелектуална собственост 23.4.2021 г. ... в реализирането на различни проекти и днешното събитие е поредното доказателство за това. Проф. Владя Борисова заяви, че „основната цел на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер е именно да опосредства връзката между науката и ...
ИИСТТ и ИАНМСП връчиха сертификати на ИКТ компании за преминато обучение по интелектуалната собственост 23.4.2021 г. ... в реализирането на различни проекти и днешното събитие е поредното доказателство. „През последната година доста се засили сътрудничеството между университета и бизнеса, в лицето на позицията, която заемам. Освен това колегите от Института имат ...
Защо да кандидастваш "Регионално развитие" и да учиш за интелигенти градове 11.5.2021 г. ... . Участваме в различни проекти за трансфер на знания с университети от Европа и света, защото за бъдещите предизвикателства трябва да мислим днес, каза той. Като експерти по регионално развитие се стремим да учим студентите на практическо ...
Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сериозно човешките ресурси 21.4.2021 г. ... , научни и научно-приложни проекти. Учебните програми, по които се обучават студентите на УНСС, са разработени в съответствие с учебните програми на водещи световни университети и се актуализират в съответствие с потребностите на бизнеса и глобалните ...
Кариера УНСС 2021: Ден първи 21.4.2021 г. ... за реализация на различни проекти изцяло в онлайн пространството“, сподели Ангел Стойков при откриването на форума. „Бизнесът постоянно се променя и благодарение на събитие като това, студентите могат да извлекат всички ползи от срещите с ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 20.12.2021 г. ... център „Управление на проекти и консултинг в туризма“. Преди да представи участниците той поздрави проф. д-р Таня Парушева за придобитото звание „доктор на науките“. Модератор на събитието беше доц. д-р Мариана Янева, която подчерта ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 19.4.2021 г. ... център „Управление на проекти и консултинг в туризма“. Преди да представи участниците той поздрави проф. д-р Таня Парушева за придобитото звание „доктор на науките“. Модератор на събитието беше доц. д-р Мариана Янева, която подчерта ...
УНСС дари над 300 заглавия икономическа литература на StudyHub 15.4.2021 г. ... , така и за работа по екипни проекти, за обогатяване на знанията и уменията им”, сподели проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Тя лично посети StudyHub, за да предаде дарението и да ...
Фондация "Наука и Образование" сключи споразумение за сътрудничество с университета 15.4.2021 г. ... , изследвания, разработки и проекти в областта на науката и технологиите, както и осигуряване на среда за международно сътрудничество, изграждане и поддържане на връзки с чуждестранни университети, лаборатории и други организации, осъществяване на успешни ...
30 ГОДИНИ катедра "Логистика и вериги на доставките" - 30 ГОДИНИ В СЪБИТИЯ! 2.8.2021 г. ... и участие в различни научни проекти, има издадени редица индивидуални и колективни монографии. ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с решаването на реални казуси от практиката. Възлагаме така наречените “малки проекти”, които студентите разработват, като в решаването на казусите и оценяването ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с решаването на реални казуси от практиката. Възлагаме така наречените “малки проекти”, които студентите разработват, като в решаването на казусите и оценяването ...
Честито на гл. ас. Тончева-Златкова! 9.4.2021 г. ... кариерен консултант. Експерт проекти. Администратор. Доброволец.             2. КОЕ ВИ ПРИВЛЕЧЕ В ПРОФЕСИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ? Силата на Университета като институция, подкрепата от екипа на катедрата по време ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции 24.3.2021 г. ... за включването им в инвестиционни проекти чрез партньори на агенцията. Младите хора ще могат да разчитат и на информация за вакантни работни позиции в СОАПИ. Координатор по споразумението от страна на УНСС е проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по ...
ENGAGE.EU сформира Студентски кръг за общественото въздействие на университетите 22.3.2021 г. ... и актуални теми. Някои от тях включват проекти за обществено подпомагане в рамките на алианса, най-добри обществени подходи и практики извън нашия алианс, формулиране на рамка за препоръки за социални контакти от гледна точка на студентите и др. Мястото за срещи е MS Teams, а ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... и последващо изпълнение на съвместни проекти, взаимно информиране и обмен на информация за дейности и събития на трите институции. Бе договорено представители на КЗП и ЕПЦ да участват в презентации пред студенти, лекции, семинари или в други прояви на УНСС. От своя страна ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 1.9.2021 г. ... обучение, управление на проекти и консултиране”.                   За повече информация можете да се свържете с г-жа Полина Никифорова - ИСК, каб.105, тел. 02 / 862 77 13 и тел. 0888 000 237, е-mail: P ...
Иновации от УНСС: Доц. д-р Пламен Милев създава умни дигитални модели за пресклипинг 9.3.2021 г. ... университетски научноизследователски проекти. Тя дигитализира конкурса за финансиране на университетски научноизследователски проекти от целева субсидия за НИД. Кандидатстването с проектни предложения приключи на 15.02.2021 г. и беше реализирано по изцяло електронен път. В ...
Настоятелите на УНСС: Максим Бехар и петте минути до утре на университета 25.2.2021 г. ... мрежи, сериозните бизнес проекти, социалните медии, рок музиката, технологичните новости и пътуванията, запознанствата с нови хора и справянето с нови предизвикателства, четенето и писането. Максим е запален и по голфа, колоезденето и скоковете с парашут. През ...
Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев се срещна с ректора на УНСС 16.3.2021 г. ... обсъдени възможностите за съвместни проекти. „УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и за нас е важно възпитаниците ни да черпят опит от най-добрите“, подчерта проф. Димитров. Той подари на известния волейболист тениска и шапка от спортния клуб на УНСС ...
Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев се срещна с ректора на УНСС 29.3.2021 г. ... обсъдени възможностите за съвместни проекти. „УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и за нас е важно възпитаниците ни да черпят опит от най-добрите“, подчерта проф. Димитров. Той подари на известния волейболист тениска и шапка от спортния клуб на УНСС ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 20.12.2021 г. ... видеосъдържание и продуцентски проекти. Системата TriCaster позволява да се използват близо 30 различни 3D сета с фонове. Тук студентите по „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ правят професионални новинарски блокове ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 19.2.2021 г. ... видеосъдържание и продуцентски проекти. Системата TriCaster позволява да се използват близо 30 различни 3D сета с фонове. Тук студентите по „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ правят професионални новинарски блокове, репортажи, ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с ББР 18.2.2021 г. ... пред студентите, участието им в проекти и ангажирането на хора от практиката в учебния процес. „От доста години се опитваме да направим нещо подобно с УНСС и се радвам, че това вече е факт“, заяви г-н Николай Димитров. Той сподели, че имат ...
Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени обръща лице към предизвикателството COVID-19 12.2.2021 г. ... , управление на проекти Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб ...
Шестнадесета международна научна конференция на младите учени - 12 февруари 2021 година 13.2.2021 г. ... – зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение. Доц. д-р Радостин Вазов, Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на ВУЗФ Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени се провежда в съорганизаторство и със ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” 10.2.2021 г. ... с УНСС, което ще обхваща множество проекти, кариерно ориентиране на учениците и съвместни учебни програми. На подписването присъстваха зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и гл. ас. д-р ...
Десислава Милушева: Университетската библиотека ще предлага услугите си и дистанционно 10.2.2021 г. ... помогнат за реализирането на някои проекти за създаването на по-интерактивна среда на комуникация с нашите потребители. В момента работим по обновяване на уебстраницата на библиотеката, за да постигнем по-графично представяне на информацията. Ще направим по-добра ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 4.2.2021 г. ... бакалаври представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 26.02 ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... научноизследователски проекти. Отделна мярка е насочена към обвързване на университетските проекти за научни изследвания с изискването за постигането на определен точков актив по Наредбата за финансиране на научната дейност на държавните висши училища, въз ...
Патентното ведомство с приз за 100-годишнината на УНСС 4.2.2021 г. ... /ЕПВ/ и съвместната работа по проекти. От своя страна д-р Николов връчи поздравителен адрес на ректора проф. Димитров, в който се отбелязва, че 100-годишнината на УНСС е повод, който ни кара да се замислим за стойността на знанието и ни провокира да осъзнаем този ...
Ректорът на УНСС награди председателя на Патентно ведомство с почетен плакет 3.2.2021 г. ... /ЕПВ/ и съвместната работа по проекти.  На срещата бе изтъкнато, че създаването на мост между академичните среди и бизнеса е необходимо средство за така важното материализиране на науката и превръщането й в практика, което в нашата технологична реалност е ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и БАН (ИЕЕС) 29.1.2021 г. ... кандидатстване по европейски проекти, както и дуалните докторантури“, коментира проф. Димитров. „Опитваме се да комбинираме експертизата на двете организации. Нашият институт специализира в изследванията с възобновяема енергия и участието в големи ...
Ректорът се срещна с легендата на българския футбол Валентин Михов 16.3.2021 г. ... възможни съвместни проекти. УНСС отдава огромно значение на спорта и срещите с хора с такъв респектиращ мениджърски и международен опит са много полезни. Днес имам още един повод да кажа какви ярки личности излизат от нашия университет“, сподели ...
Ректорът се срещна с легендата на българския футбол Валентин Михов 29.3.2021 г. ... възможни съвместни проекти. УНСС отдава огромно значение на спорта и срещите с хора с такъв респектиращ мениджърски и международен опит са много полезни. Днес имам още един повод да кажа какви ярки личности излизат от нашия университет“, сподели ...
Колективна монография "Завръщащите се мигранти" 21.12.2020 г. ... и реализират своите миграционни проекти. Б) Съвременното теоретизиране на миграцията се осъществява на различни равнища и единици на анализ (микро, мезо и макро) и в контекста на множество научни дисциплини – икономика, социология, политология, антропология, ...
Годишна научна сесия на УНСС 2020 18.12.2020 г. ... на научните резултати от завършени проекти за научни изследвания в периода 2019 - 2020 г.  Представени бяха резултатите от 18 научноизследователски проекта. В Секция 1 бяха презентирани научните резултати от завършените изследвания: „Икономически аспекти на ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... , включително участие в големи проекти, привличане на чуждестранни студенти, изграждане на работещи връзки с бизнеса. УНСС стана част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU заедно с още шест водещи бизнес университета от ЕС, заяви ректорът. - Разширихме ...
Конкурс за лого на ИИСТТ 12.2.2021 г. ... данни Техническо задание: Проектите на лого трябва да са авторски и да са създадени специално за конкурса. Няма ограничение за брой дизайни на лога, с които един участник може да участва в конкурса. Кандидатите трябва да предоставят кратко описание на идеята ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL 5.1.2021 г. ... на маркетинговата ефективност, мултикултурни проекти и управление на заинтересованите страни и др. Списък на 51-те доклади в сборника (29 от които са на наши колеги от катедрата, докторанти или бивши възпитаници на специалността): "Научените уроци и ползите от първото българско ...
Сборникът с доклади от международната научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от CEEOL 8.12.2020 г. ... условия на ФИДИК при реализация на проекти, финансирани от фондовете на ЕС в областта на околната среда в България", автор: Стоян Нейчев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911481 "Маркетингови рискове в условия на интернационализация", автор: Георги Кожухаров ...
DIGI WOMEN: инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи 8.12.2020 г. ... придобита чрез изпълнението на различни проекти, свързани с темата, както и върху мрежите, в които участват активно. Проектът ще бъде реализиран на два етапа до април 2022 г. и включва поредица от мултиплициращи събития, които ще се проведат във всяка страна на партньорите по ...
Стартира проект DIGI WOMEN 8.12.2020 г. ... придобита чрез изпълнението на различни проекти, свързани с темата, както и върху мрежите, в които участват активно. Д-р Риа Аертс, член на екипа на „Консуленца Диреционале ди Паоло Зарамела“, представи научната основа на проекта DIGI WOMEN и обсъди отраженията на ...
Проектът на нашата докторантка Светлана Съботинова беше отличен в конкурса на в. "Капитал" - "Иновации и добри практики в здравеопазването" 29.1.2021 г. ... заведения и пациентите. Най-добрите проекти бяха обявени по време на Седмата годишна конференция "Иновации и добри практики в здравния сектор" на 27 ноември 2020 г., като награждаването на най-добрите проекти ще се осъществи в първото тримесечие на 2021 година. Повече ...
Гост-лектор от Hewlett Packard Enterprise представя 16 годишният си опит в областта на „Верига на Доставките“ пред студентите от четвърти курс на специалност Бизнес логистика 23.11.2020 г. ... в рамките на курса „Управление на Проекти“ с гост Юлия Генова – докторант към Катедра „Логистика и Верига на доставките“ и  Мениджър „Жизнен Цикъл на Продукта“ в Hewlett Packard Enterprise.   На 17-ти и 18-ти ноември темата ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и АОКИС 18.11.2020 г. ... , при съвместното кандидатстване по проекти/програми, организирането на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, обмен на информация и пр ...
Продължава работата по съвместен проект на УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие 18.11.2020 г. ... по изследователски и образователни проекти. Университетът „Св. св. Кирил и Методий“ беше представен от проф. Леонид Наков, проф. Стоян Дебърлиев, проф. Ежени Брзовска, проф. Предраг Трепски, Никола Латиновски, Андреа Атанасовска,  Ана Темова ...
Международна научна конференция "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО" 4.11.2020 г. ... секретар по научноизследователските проекти, УНСС, доц. д-р Мария Бакалова, Декан на факултет “Международна икономика и политика”, УНСС и доц. д-р Елена Симеонова, Заместник-декан на факултет “Международна икономика и политика”, УНСС ...
Споразумение за партньорство между УНСС и PwC 30.10.2020 г. ... съвместни образователни и кариерни проекти и да останем свързани със студентите на УНСС през учебната година". Координатори на споразумението са доц. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, и г-жа Гергана Парушева – HR ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, който ще бъде ...
Среща-дискусия „Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“ 20.12.2021 г. ... включва мотивация на младите хора чрез успешните проекти по програми като „Еразъм+“, както и чрез образователни кампании, които те провеждат не само сред младежите, но и сред децата в училище. Темата предизвика оживен интерес във Фейсбук страницата на събитието. Пълен ...
Среща-дискусия „Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“ 22.10.2020 г. ... включва мотивация на младите хора чрез успешните проекти по програми като „Еразъм+“, както и чрез образователни кампании, които те провеждат не само сред младежите, но и сред децата в училище. Темата предизвика оживен интерес във Фейсбук страницата на събитието. Пълен ...
Деветнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 13 години по-късно“ 17.10.2020 г. ... Бонева, главен секретар по научноизследователските проекти на УНСС, и г-н Драгомир Стойнев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание Г-н Стойнев говори за ЕС на две скорости и Европа на неравенствата, които се изострят ...
Продължава успешното сътрудничество на УНСС с „Крестън БулМар“ ООД 8.10.2020 г. ... професия, сътрудничество в изследователски проекти и пр. Ректорът проф. Димитров, г-н Попов и доц. Кирилов (от ляво надясно) Дейностите, предвидени в споразумението, се изпълняват, макар и малко по-трудно и по-бавно поради необходимостта от спазване на противоепидемичните ...
Участие в международна конференция 5.10.2020 г. ... бъдещи съвместни изследователски и образователни проекти, включително в областта на трансграничното предприемачество и развитието на МСП.  С проф. Себастиан Кот – редактор на Polish Journal of Management Studies, индексирано в Scopus и  Web of Science, се обсъдиха възможности за ...
Наши студенти ще стажуват по програма на „Академия Антикорупция“ 1.10.2020 г. ... – практически обучения, общи изследователски проекти, организиране на публични лекции и др. Стажът във всяка от администрациите - на парламентарната комисия, на КПКОНПИ и на Омбудсмана - ще бъде в рамките на 10 работни дни, на ротационен принцип, съобразен с Академичния календар на УНСС ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 30.9.2020 г. ... възможностите за сътрудничество, участието в проекти по „Еразъм+“ и провеждането на традиционната научна конференция на камарата с участието на УНСС. Д-р Драган Костич връчина проф. Димитър Димитров плакет на „Кале кула“ - Пирот за доброто ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 29.9.2020 г. ... възможностите за сътрудничество, участието в проекти по „Еразъм+“ и провеждането на традиционната научна конференция на камарата с участието на УНСС. Д-р Драган Костич връчи на проф. Димитър Димитров плакет на „Кале кула“ - Пирот за доброто ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 25.9.2020 г. ... . Студентите - бакалаври представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 5.10.2020 в каб. ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и НСА „Васил Левски“ 23.9.2020 г. ... научно-приложни изследвания, образователни и други проекти в рамките на национални и международни програми. Това предвижда споразумението за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Националната спортна академия „Васил Левски“, подписано днес от ректорите на ...
Тържествено беше открита юбилейната стотна учебна година 15.9.2020 г. ... винаги е било на високо ниво. Чрез съвместните ни проекти създаваме политики. Горд съм, че съм част от това събитие, подчерта министърът. Министър Росен Желязков Юбилеят на Вашия университет е добър повод да изразим нашата признателност към всички, които превърнаха УНСС в това, ...
Ректорът посети ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 8.9.2020 г. ... , мисията, учебно-материалната база и бъдещите проекти, по които работи академичният състав на ВВМУ. По време на срещата бяха обсъдени проектите и научноизследователската дейност, чуждоезиковото обучение, проблеми, свързани с националната сигурност, икономически аспекти на морското ...
Ректорите на УНСС, ИУ и СА подписаха меморандум за сътрудничество 5.9.2020 г. ... на образователни ресурси, участия в различни проекти, финансирани от български или европейски инструменти и програми. Трите висши училища ще работят и за развитие на сътрудничеството в широк спектър от области за постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват техния ...
Трета про боно работилница „Бъди генератор на идеи за организации с кауза“ 29.1.2021 г. ... за поканите, отправяни към НПО, изискванията за проектите и принципите, които се прилагат при финансиране на НПО, стъпките и документацията за кандидатстване, подробно бяха обяснени и процедурите за оценка и финансиране на проекти на НПО от страна на бизнеса. Освен това се изясниха най-честите ...
Стажове и студентски практики за наши възпитаници в Националната компания „Индустриални Зони“ 14.7.2020 г. ... си за изграждане на мрежа за работа по съвместни проекти между УНСС и неговите партньори. На подписването присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и проф. д-р Николай Щерев, директор на Центъра за ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и АДВИБ 13.7.2020 г. ... съвместни изследователски дейности и образователни проекти. Координатор по рамковия договор за сътрудничество от страна на УНСС е доц. д-р Атанаска Филипова – Сланчева от катедра „Счетоводство и анализ“. На подписването на присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам ...
УНСС и ССИ ще си сътрудничат 8.7.2020 г. ... , разработване на съвместни проекти предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и Съюза за стопанска инициатива (ССИ), подписан днес от ректора проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Виолина Накова, изпълнителен зам.-председател на ССИ и възпитаничка на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и ОГФМСП 7.7.2020 г. ... да развиват своите идеи като проекти и да ги защитават пред различни институции. Г-н Вучев, проф. Стоянова, проф. Димитров и г-н Ценков (от ляво на дясно) „Очаква се одобрението на Столичния общински съвет за  отпускане на ...
Продължава инициативата „Академия „Антикорупция“ 23.6.2020 г. ... на общи изследователски проекти ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.6.2020 г. ... дипломните си проекти в електронен вид на своите ръководители за одообрение най-късно до 06 юли 2020 г. Само студентите, чиито проекти са одобрени от ръководителите им, ще бъдат допуснати до държавен изпит на 09 юли 2020 г. Магистрите , ...
Възможностите за разширяване на сътрудничеството обсъдиха ректорът и председателят на парламентарната антикорупционна комисия 3.6.2020 г. ... , работата по съвместни проекти и др. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи на г-н Борис Ячев юбилеен плакет „100 години ...
Меморандум за разбирателство между УНСС и PRS GROUP 29.5.2020 г. ... в съвместни изследователски проекти и дейности и др. Подписването на меморандума стана възможно с активното съдействие на проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и доц. д-р Михаил Мусов, главен ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Самоков 1.6.2020 г. ... , ще кандидатстват съвместно по проекти/програми, ще организират публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, ще си обменят информация. „УНСС е бизнес университет, който обучава студенти и провежда ...
Над 100 студенти в конференция на катедрата за 100 години УНСС 14.5.2020 г. ... студентите за развитие на добри проекти. Разказа за добрата практика на ведомството да работи с много стажанти от специалност "Регионално развитие".  Подчерта активното партньорство на МРРБ с катедрата в различни направления.  Заместник-кметът на ...
„Climb a mountain!“ онлайн в Microsoft Тeams 1.5.2020 г. ... участие в различни международни проекти и направиха интересни предложения за нови проекти. Модератор на събитието беше Георги Георгиев, сътрудник на УЦМСП.  Видео от семинара: ...
Удължен срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации" 8.4.2020 г. ... обявен нов срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации" - 14 септември 2020 година, понеделник, 20 ч. Предварително обявеният срок - 25 април 2020 г. е отменен поради извънредното положение в страната и невъзможността предвид ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... бяха използвали продукта в свои проекти, други тепърва започваха. Същевременно колегите от университетския IT център стъпка по стъпка въвеждаха нови и нови елементи от виртуалната учебна среда. И невероятното за мнозина се случи. Така от 16 март УНСС започна ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 12.3.2020 г. ... съвместни инициативи, събития, проекти, както и разпространението в широк мащаб на информация за тези дейности и постигнатите от тях резултати. В документа е записано още, че двете страни ще си сътрудничат в научната и практическата дейност в ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Елин Пелин 4.3.2020 г. ... при съвместно кандидатстване по проекти/програми, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение, обмен на информация и др. В меморандума е предвидена възможност в партньорството между УНСС и община Елин Пелин ...
Професор от УНСС преизбран за вицепрезидент на HELICAS 25.2.2020 г. ... хъб за участие в европейски проекти през следващия програмен период, когато това ще бъде един от основните приоритети. Европейската група за териториално развитие е учредена през 2017 г. от териториални структури на Северна Гърция, Университета Аристотел и ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 24.2.2020 г. ... и научната сфера чрез участие в проекти, културни прояви, публикационна дейност, обучение по български език и др. Да си пожелаем успешна реализация на всичко, което е планирано в план-графика.“ Подписването на план-графика за 2020 г. Проф ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... за изпълнение на съвместни проекти, като продължение на дейностите, изпълнявани по съществуващото споразумение за сътрудничество между БТПП и УНСС. Проф. Борисова направи конкретни предложения, свързани с партньорство в областта на извършване на първични ...
ПОКАНА за представяне на идеи за знак (лого) на Факултет «Международна икономика и политика» 21.2.2020 г. ... с горните параметри. Всички проекти и идеи,  получени до края на м. март, 2020 г., ще бъдат разгледани от 5-членно жури от преподаватели във Факултета, което ще избере най-креативната идея или проект за лого на факултет „МИП“ ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и ЧЕЗ България ЕАД 31.1.2020 г. ... и други бъдещи съвместни проекти ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... полезни за бизнеса. Научните проекти също са обвързани със студентите и това е дейност, която трябва да засилим. От вас няма да очакваме толкова да ни дадете готов продукт, колкото да кажете дали в нещо има смисъл или не, каза той. Г-н Атанас ...
Tрета международна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" 3.2.2020 г. ... международни стратегии и проекти за регионално развитие; трансгранично сътрудничество.                                           ...
гл ас Йорданова - координатор между УНСС и София Тех Парк 21.1.2020 г. ... осигуряването на практически стажове и участие в бизнес проекти на студенти от нашия университет, както и възможностите за съвместно участие в национални и международни проекти, в иновативни услуги и научен трансфер от научни и изследователски лаборатории към бизнеса. В срещата участваха ...
Теми за дипломни проекти за 2020 г. 16.1.2020 г. ... можете да намерите на следния линк: ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.1.2020 г. ... изпит. Студентите - бакалаври представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 27.02.2020 в каб. 2062 и да ...
Предстои подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 10.1.2020 г. ... осигуряването на практически стажове и участие в бизнес проекти на студенти от нашия университет, както и възможностите за съвместно участие в национални и международни проекти, в иновативни услуги и научен трансфер от научни и изследователски лаборатории към бизнеса. В срещата участваха ...
Скръбна вест 1.1.2020 г. ... ръководител на изследователски и образователни проекти, пленарен докладчик на престижни форуми в САЩ, Великобритания, Швейцария, Ирландия, Хърватска, Словения, Казахстан, Турция, Бразилия, Бруней, публикации в престижни британски и американски издателства. Нарастваща е и професионалната популярност на ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... на пограничните райони при кандидатстване по европейски проекти с цел усвояване на средства от ЕС и повишаване стандарта на живот на хората, живеещи  тук”, заяви Георги Колев. Георги Колев, доц. Саша Тодорова,  Едвин Сугарев, проф. Мария Стоянова, Далибор Миланов, гл ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... и „Социални изследвания, анализи и проекти”. „Вие получавате дипломите си в навечерието на стогодишния юбилей на нашия университет. През новата календарна година нашата катедра ще навърши 45 години от своето създаване. Тези факти са повод за гордост и уважение за ...
Дванадесета годишна научна сесия на УНСС 13.12.2019 г. ... ще отчетем завършените проекти през периода  декември 2018 г. - декември 2019 г. Ще бъдат представени 23 проекта, разделени в три сесии“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, в началото на Дванадесетата научна сесия на УНСС. В Голямата ...
Дипломите си получиха бакалаврите от специалност „Застраховане и социално дело“ 12.12.2019 г. ... четиригодишен труд. Това сигурно е един от най-дългите проекти, които сте правили. Трябва да се гордеете, че той завърши успешно именно в нашия университет. Продължавайте да се учите и да поддържате добра комуникация с УНСС. Най-голямата награда за нас ще бъде, ако през следващите години чуваме за вашите успешни ...
Меморандум за сътрудничество и партньорство между УНСС и Международен клуб София 12.12.2019 г. ... с международни организации за реализиране на съвместни проекти, на научни и образователни програми. Двете страни ще си партнират в предприемането и осъществяването на съвместни инициативи. На подписването на меморандума присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам-ректор по научноизследователската ...
Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва 2.12.2019 г. ... Русия и Източна Европа – международни студентски проекти”, организирана от УНСС и Финансовия университет – Москва, се проведе чрез видеовръзка. Целта на уебинара беше да осигури на студентите платформа за споделяне на разработените от тях иновативни проекти по актуални проблеми на ...
Публична лекция на Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ 2.12.2019 г. ... на Министерството на икономиката. Дружеството проектира, развива и управлява индустриални, икономически и свободни зони, отбеляза г-жа Барес. НКИЗ подпомага създаването на благоприятни условия за инвеститорите и съдейства на бизнеса за реализация на проекти в икономически зони с готова инфраструктура. ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 29.11.2019 г. ... (КИЦ) - Цариброд ще си сътрудничат в разработването на проекти, целящи развитието и утвърждаването на духовните ценности, езика, образованието, науката и културата, ще обменят информация за различни дейности, свързани с научни, учебни, бизнес и други събития на УНСС и КИЦ. Това предвижда рамковият договор за ...
Изнесено обучение на наши студенти в Народното събрание 28.1.2020 г. ... част от европейската икономика, както и някои конкретни проекти от различно значение за стопанството, финансирани от тази програма. По-конкретно: ? Проект от стратегическо значение - газовият интерконектор "Гърция-България" и неговото влияние върху конкурентоспособността на националната икономика от ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... отличници. Надяваме се в следващите проекти да бъдем още по-добри“, изтъкна той и посочи, че проекти като този дават много положително отражение върху студените и докторантите. В Голямата конферентна зала Проф. д.ик.н. Станка Тонкова, координатор ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” получиха сертификати за доброволци в/от УНСС. Новите доброволци бяха наградени от ректора с кратък курс на обучение по ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... дейности и образователни проекти.  Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ и доц. д-р Михаил Мусов, ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... територии, инфраструктурните проекти, бедността в регионите, защитените местности, демографската катастрофа, туризма и пазара на труда в регионите са сред основните интереси на студентите, намерили място в изданието ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... , сътрудничеството по международни проекти, осъществяването на съвместни изследвания и др. Резултатите от мобилностите бяха представени на ректорското ръководство ...
Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... Социални изследвания, анализи и проекти” и студентската Яна Андреева от МП „Бизнес психология и социология” на катедрата участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2 ...
Възпитаничка на УНСС е новият вицепрезидент на ЕИБ 4.11.2019 г. ... . работи като експерт по международни проекти към Института за следдипломна квалификация (ИСК). Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Лиляна Павлова в УНСС Лиляна Павлова беше министър на регионалното развитие и благоустройството в първото и второто ...
В УНСС се проведе обучение по логистика за служители от Кока-Кола Хеленик 11.1.2022 г. ... в УНСС, разработване и защита на проекти, както и уебинари ...
Отворен семестър на тема: „Бъди доброволец, стани супергерой!“ 29.1.2021 г. ... да се включат в доброволчески проекти. Студенти с интерес слушат представянето на гост-лекторите Специално място в лекцията беше отделено на ползите от доброволчеството. Дадоха се примери за това как чрез силата, ентусиазма и времето на доброволците се осъществят ...
Професор от УНСС с доклад на международна конференция по публична администрация 28.10.2019 г. ... , научни изследвания и съвместни проекти.   Проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, САЩ, Емил Бок, кмет на Клуж-Напока и професор по конституционно право във Факултета по политически, административни и комуникационни ...
В УНСС се проведе обучение по логистика за служители от Кока-Кола Хеленик 23.12.2019 г. ... в УНСС, разработване и защита на проекти, както и уебинари ...
Водната академия дипломира своя ХІ випуск 20.11.2020 г. ... , и Управление на инфраструктурни проекти.         Лектори във Водната академия, са авторитетни преподаватели от УНСС, водещи икономически експерти и инженери с дългогодишна практика. 185 е броя на участниците, завършили следдипломното ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... дейност: „Печелим все повече проекти, засили се участието на наши представители в авторитетни международни и национални форуми, провеждаме ефективна политика в областта на академичното израстване. Всички наши успехи са резултат от задружните ни усилия и верността към ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 31.8.2019 г. ... делегати от цял свят. Презентации и проекти представиха големи компании като Netflix, Mars, Accenture, DHL, Sanofi, Facebook, LinkedIn и други. Обсъдени бяха актуалните тенденции и посоки на работа по отношение на изграждането на работодателска марка. Brett Michington ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 30.8.2019 г. ... делегати от цял свят. Презентации и проекти представиха големи компании като Netflix, Mars, Accenture, DHL, Sanofi, Facebook, LinkedIn и други. Обсъдени бяха актуалните тенденции и посоки на работа по отношение на изграждането на работодателска марка. Brett ...
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development" 18.7.2019 г. ... , задълбочени знания в областта на - Проектиране на градовете на бъдещето; - Интелигентна специализация за иновации в регионите; - Анализ развитието на градовете;  - Измерване и оценка на устойчивото градско развитие; - Икономическа ефективност от цифровата ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи на 16 ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... дейност в базираните на проекти и временна заетост икономики“. Проф. Хърбърт Чен, главен оперативен директор на „ТУС Холдинг“ (холдингова компания, управляваща най-големия в света научен парк при университета „Цинхуа“, ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... дейност в базираните на проекти и временна заетост икономики“ Проф. Рой Турик, почетен професор на Училището по икономика „Еразъм“, Ротердам, Холандия, и Бизнес училището в Монпелие, Франция, изнася доклад на тема ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител.Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 01 ...
УНСС беше домакин на среща на Борда на ЕЛФА 20.6.2019 г. ... годишна конференция, текущи проекти на ЕЛФА (издаването на Европейския журнал на юридическото образование, изграждането на мрежата по проекта „Европейски юрист“), постъпилите заявки за приемане на нови членове на Асоциацията и др. В ЕЛФА членуват ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД 30.5.2019 г. ... дейности и образователни проекти. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, както и координаторите по изпълнението на меморандума от страна на УНСС - доц. д-р Мария ...
Отворен семестър „Е-РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ДОБРИ БЪЛГАРСКИ ПРАКТИКИ“ 27.5.2019 г. ... работа с клиенти и управление на проекти. Компанията (https://sanoma.bg/) предоставя решения в здравната сфера на база интегрирани информационни системи и услуги, като основен акцент в работата им е да добавят стойност за своите партньори и социален принос ...
Научна конференция „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“ 14.5.2019 г. ... на страната ни в европейските проекти и програми драстично намалява в последно време, защото България е изправена пред редица предизвикателства, отбеляза г-жа Ангелиева. Според нея трябва да се създадат по-добри условия за работа на нашите изследователи в тези ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University 10.5.2019 г. ... разработване на индивидуални проекти за академично съдействие и др. Ректорът проф. Статев оцени като ползотворно петгодишното сътрудничество между двата университета и изрази убедеността си, че то ще продължи да се разширява. Проф. Стати ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... начало на един от най-смислените проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“. Малко над 40 млн. лв. са средствата от нея, с които ще бъдат подкрепени висшите учебни заведения в страната, като проектът на УНСС е най-големият.“ Това заяви при ...
Студенти по "Бизнес икономика" на обучение в София Тех Парк 3.4.2019 г. ... е те да развиват иновативни проекти от фокус областите – ИКТ, науки за живота и зелена енергия. Сред акцентите на работата в областта на иновациите на парка са и комерсиализирането на научните изследвания, както и създаване на по-добра синергия между ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... собствени идеи. Представени бяха проекти на иновативни ферми за градско земеделие, ролята на блокчейн технологиите, приложението на кибернетиката, изкуствения интелект и квантовите компютри, кварталите в бъдещия интелигентен град, електронните услуги и транспорта. ...
Публична лекция „Въведение в международното хуманитарно право – съвременни предизвикателства и перспективи“ 20.3.2019 г. ... по международно сътрудничество и проекти в Българския младежки червен кръст, запозна студентите с хуманитарните организации в света, които използват в дейността си МХП: Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, Международния комитет на Червения ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... , национални, университетски проекти с участието на наши изследователи, бяха написани много научни трудове, монографии, статии и студии, отбеляза доц. Ралева. Представители на УНСС – не само възпитаници на университета, но и преподаватели, заемат високи ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БЧК 6.3.2019 г. ... за предлагани от БЧК обучения, семинари, проекти, конкурси и възможности за доброволчески дейности; ще провежда презентации и други събития с участието на представители на БЧК. БЧК ще предоставя на УНСС информация за стаж на наши студенти в структурите на Българския червен кръст; ще ...
Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“ 6.3.2019 г. ... затова трябва да бъдат ангажирани в повече проекти и от тях могат да дойдат много интересни идеи. ЕС е изграден като институционално, политическо и икономическо пространство, но това трябва да бъде допълнено и от общо социално пространство и осмислено от обикновените европейски ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... подготовка и изпълнение на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др.; информиране на студентите от УНСС чрез катедра „Национална и регионална сигурност“ за провеждани стажове и публични дейности от „ДСК Транс Секюрити“. Това предвижда рамковият ...
Катедра „Недвижима собственост“ и БГФМА представиха онлайн курс по фасилити мениджмънт 22.2.2019 г. ... активно си партнира с БГФМА по редица проекти. Това дава възможност на студентите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост” и „Бизнес с недвижими имоти” да посещават водещи компании в този сектор и да се запознават с дейността им чрез ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Фискалния съвет на Република България 20.2.2019 г. ... Фискалния съвет, в т.ч. анализи, резултати, проекти и др.; стимулиране на образованието на обучението в сферата на публичните финанси, съобразени с потребностите на практиката и утвърдените наднационални фискални правила. В меморандума е записано също, че представители на ...
УНСС с отличие за най-добър ИТ проект на годината 20.2.2019 г. ... най-значимите, мащабни и ефективни ИТ проекти по изграждането и използването на информационни системи и решения в национален мащаб ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... сериозен опит в изпълнението на различни проекти, свързани с продължаващото обучение. Този проект ще ни даде знание как може да се интензифицира партньорството за обучение през целия живот, заяви доц. Славова.  Доц.д-р Миланка Славова В Малката ...
Отворен семестър на тема: "Дигиталната трансформация на публичната администрация" 2.1.2019 г. ... управление към UNDP (ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ и МОН ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... Центъра за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) и председател на БАРИ. Проф. д-р инж. Фердинанд Даньо, ректор на Икономическия университет на Братислава, г-н Ян ван Дайк, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС, има международни проекти по други програми и по Фонд „Научни изследвания“, посочи зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев. Добрата новина е, че имаме 250 публикации, индексирани в Scopus. До ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 19.12.2018 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2019 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... през изпити, дискусии, анкетни проучвания, проекти, успехи и разочарования. Знам от опит, че с времето остават само прекрасните моменти, каза в своето приветствие доц. д-р Блага Благоева, ръководител катедра „Политология“ (на снимката долу). Тя увери абсолвентите, че са ...
Студенти от УНСС представиха своите зелени бизнес идеи по програма „Greenhouse“ 6.12.2018 г. ... преакселераторска програма за развитие на проекти в сферата на екоиновациите и устойчивия бизнес. Доц. Типова уточни, че между УНСС и Клийнтех има споразумение за сътрудничество. Доц. Нина Типова Ще видите как за шест месеца една идея може да се превърне в реалност, ...
Supply Chain Planning Academy 30.11.2018 г. ... на доставките“, „Управление на проекти“. Скайп среща с Виена - участниците и директор „Планиране на веригата на доставките“ в „Кока-Кола Хеленик“ Герхард Сайдъл Герхард Сайдъл, директор „Планиране на веригата на ...
Академия за планиране на веригата на доставките на компанията „Кока-Кола Хеленик“ в УНСС 11.1.2022 г. ... на доставките“, „Управление на проекти“. По време на обучението По традиция участниците получиха сертификати, които им бяха връчени от Герхард Сайдъл, директор „Планиране на веригата на доставките“ в „Кока-Кола ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... , здравеопазване, транспорт, европейски проекти, организиране на форуми за партньорство и взаимодействие. ...
Академия за планиране на веригата на доставките на компанията „Кока-Кола Хеленик“ в УНСС 27.11.2018 г. ... на доставките“, „Управление на проекти“. По време на обучението По традиция участниците получиха сертификати, които им бяха връчени от Герхард Сайдъл, директор „Планиране на веригата на доставките“ в „Кока-Кола Хеленик“ ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... , конкурентоспособност, управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“. По време на форума се проведе и научен семинар на тема „Как се пише успешна научна ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... , иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“. По време на ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... семинари, научни конференции и др., разработването на проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.) са важна част от дейността на нашата катедра. През годините се затвърдиха и разшириха нашето академично ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... семинари, научни конференции и др., разработването на проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.) са важна част от дейността на нашата катедра. През годините се затвърдиха и разшириха нашето академично ...
Меморандум обединява четири институции за развитие инициативата „Академия „Антикорупция“ 20.11.2018 г. ... практики и стажове, сътрудничество в изследователски проекти и др. Това предвижда меморандумът за сътрудничество, подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев, ...
Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“ 11.1.2022 г. ... на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления. Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на проекта, (третият отдясно  на ляво) открива конференцията Във форума участваха ...
Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“ 14.11.2018 г. ... на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления. Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на проекта, (третият отдясно  на ляво) открива конференцията Във форума участваха ...
Международна конференция „Балканите и Европа между интеграцията и партикуларизма: предизвикателства и перспективи“ 26.10.2018 г. ... сътрудничество и свързаност на Балканите: проекти и реалности; партикуларизмът в ЕС между Брекзит, Каталуния и Орбан; етнополитики и интеграция: измерения, модели и резултати в страните от ЕС и Западните Балкани и др. По време на конференцията. Вляво: доц. д-р Блага Благоева ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... в УНСС, но може да се похвали със силно участие в проекти, актуализация и електронизация на учебния процес, сътрудничество с други факултети, с бизнеса, с чуждестранни университети и мобилност на преподаватели и студенти, партньорство със средни училища, с активна научноизследователска дейност, за която ...
Публична лекция „Българо-алжирските отношения“ 25.10.2018 г. ... в областта на икономиката, както и  в бъдещи проекти, които целят  задълбочаване на партньорството в областта на висшето образование и науката и др. Г-н Слиман Белхаддад, консул на Алжир в България, Н. Пр. Латифа Беназза, Божидар Миладинов, председател на САИМО (от ляво ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... в УНСС, но може да се похвали със силно участие в проекти, актуализация и електронизация на учебния процес, сътрудничество с други факултети, с бизнеса, с чуждестранни университети и мобилност на преподаватели и студенти, партньорство със средни училища, с активна научноизследователска дейност, за която ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... за факултета са стартиралите през 2018 г. нови проекти: международен проект с участието на голям консорциум от университети с водеща организация УНСС под н