Резултати от търсене за Проекти

Университетски подсайтове

Център за изследователски и образователни проекти
Център за изследователски и образователни проекти към УНСС
Управление на проекти и консултинг в туризма
Управление на проекти и консултинг

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

473 results found
Монографии 6.7.2022 г. ... на управлението на инвестиционно-строителни проекти в България Година на издаване: 2019 Издателство: Авангард прима ISBN: 978-619-239-301-4, 241 стр. Съдържание Йорданка Йовкова,  Николинка Игнатова и Светлина Василева Съвременни подходи за финансиране на ...
Международна научна конференция 2020 г. 9.6.2022 г. ... Бонева, главен секретар по научноизследователските проекти на УНСС, и г-н Драгомир Стойнев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното ...
Международна научна конференция 2021 г. 9.6.2022 г. ... Бонева, главен секретар по научноизследователските проекти, УНСС, проф. д.ик.н. Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България (от ляво ...
Новини 27.6.2022 г. ... практикуващи, които докладват текущите си проекти, резюметата, изпратени по Тема 5 („Преглед и подновяване“), няма да бъдат оценявани по научни критерии и ще бъдат приемани до 15 септември 2022 г.; Не е необходимо да ставате член на RAMICS, за да участвате в конгреса; Участниците ...
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, който ще бъде ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 18.5.2022 г. ... мениджмънт; Управление на проекти. 5. За специалност: „Екологично предприемачество (съвместна програма)“, основните направления, в които ще се разработват учебните програми са: Основи на екологичното предприемачество; Оценка на въздействието върху околната ...
За конференцията 15.4.2022 г. ... и формиране на идейни екипи за работа по проекти (научни и приложни); идентифициране на нови изследователски полета за академичния състав на Бизнес факултета; осигуряване на възможност за изява и научна дискусия за студенти, докторанти, пост докторанти и млади учени на Бизнес ...
Налична литература за стартъп екосистемата 6.4.2022 г. ... том обединява изследвания и системни проекти, които се занимават с научната основа и практическите проблеми на системния дизайн, които поддържат области, вариращи от интелигентни бизнес интерфейси и прогнозни анализи до икономическо моделиране. Managing Start-ups for Success. ...
Публикации и проекти на докторантите 4.4.2022 г. ... Валентиновa Костова      Проекти Научно изследователско задание на Института по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021         Владислава ...
Изследователски и образователни проекти 4.4.2022 г. ... на AIPPI по ИС. Участия в университетски проекти, научни и професионални форуми, релевантни към ИСТТ Участие в национален проект на фонд „Научни изследвания“ на МОН на тема „КОНЦЕПТУАЛЕН        МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА ...
Жива памет - проф. д-р Атанас Казаков 7.3.2022 г. ... , ръководител от българска страна на съвместни научни проекти с университети от Варшава, Вроцлав и Краков, председател на Съвета по хабилитация. Роден е през 1947 г. Неговите научни интереси са в областта на човешки капитал, методологически проблеми на трудовия пазар, икономика на човешките ресурси, ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Бистра Боева 8.3.2022 г. ... бизнес и дигитализация; управление на международни проекти; международен маркетинг. Има издадени над 100 публикации: Корпоративно управление в международния бизнес, 2016 (авторски колектив); Международен маркетинг, 2010 (в съавторство); Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация ...
Вътрешни актове на Издателския съвет на УНСС 18.4.2022 г. ... публикуване на периодични издания, книги, резултати от проекти и друга литература в изпълнение на договора между Университета за национално и световно стопанство и Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (Central and Eastern European Online Library – CEEOL) DECLARATION on consent to have a book ...
Отдел „Разписание“ 3.2.2022 г. ... (МИО) Управление на международни проекти Международен бизнес Международен бизнес с преподаване на англ. език Международен бизнес с преподаване на англ. език – дуална за българи Международен бизнес с преподаване на англ. език – дуална за ...
Проекти 19.1.2022 г. ... ...
Център за дистанционно обучение - София 3.2.2022 г. ... на международни проекти Бизнес администрация Бизнес администрация със специализация „Висш мениджмънт“ Публичен финансов мениджмънт Николай Свиленов главен експерт тел.: +359 2 81 95 553 dmag2@unwe.bg Гише №2 ОКС ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 3.2.2022 г. ... изследвания, анализи и проекти“ Даниела Илиева главен експерт тел.: +359 2 81 95 745 daniella_illieva@unwe.bg Гише №2 Бизнес администрация Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт Местно самоуправление Управленско ...
Управленско консултиране 4.1.2022 г. ... системи, реализирането на иновационни проекти и съвременни управленски инструменти; подготовка за сертифициране като управленски консултант според International Council of Management Consulting Institute (CMC Global) ...
Икономика и управление на железопътния транспорт 5.1.2022 г. ... основни направления: управление на проекти в областта на железопътния транспорт, инвестиционна и иновационна дейност; по-широко и успешно внедряване на интелигентни транспортни системи при железопътните превози; финансово управление на железопътния транспорт; изследване ...
Транспортен мениджмънт 5.1.2022 г. ... и управление на транспортни проекти; прилагане на международни и национални регламенти в транспортния сектор; финансов мениджмънт на транспортните предприятия; изследване на състоянието и развитието на транспортните пазари; управление на човешките ресурси в ...
Проекти 3.11.2021 г. ... ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2021 г. 19.10.2021 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2021 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане ...
За нас 10.5.2022 г. ... подкрепя; приходи от проекти и грантове;  вътрешни източници: приходи от  продажба на комплект „Алумни УНСС“; организиране на събития и други дейности ...
За катедрата 1.7.2022 г. ... рамките на национални и международни проекти, обучения и консултиране на фирми. В тази насока катедрата работи в тясна връзка с Института по предприемачество на УНСС, където преподавателите са ангажирани с изследователски проекти. Основните научни интереси на ...
Публикации и проекти на докторантите 14.10.2021 г. ... Костова      Проекти Научно изследователско задание на Института по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021       ...
Изследователски и образователни проекти 12.10.2021 г. ... по ИС. Участия в университетски проекти, научни и професионални форуми, релевантни към ИСТТ Участие в национален проект на фонд „Научни изследвания“ на МОН на тема „КОНЦЕПТУАЛЕН        МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ...
- 5.10.2021 г. ... конкурс за финансиране на проекти 2022 г.               ...
Дигитални маркетингови стратегии 25.8.2021 г. ... като отправна точка за бъдещи проекти. Цели и предимства на обучението В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма ...
Организационен Комитет 5.11.2021 г. ... Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава ...
За конференцията 14.12.2021 г. ... , управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб   Работни езици на конференцията Български Английски Руски   В зависимост от ...
Мениджмънт в туризма 6.8.2021 г. ... в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването ...
Международен мениджмънт 6.8.2021 г. ... пазари, управлението на проекти и управлението на риска; ориентация в правните аспекти и регулирането на бизнеса на национално и международно равнище; прилагане на специализирани знания и умения в областта на: стратегическия анализ, международния бизнес, ...
Дейност 6.8.2021 г. ... / изпълнение и отчитане на проекти Секторни и регионални анализи и интердисциплинарни проучвания Разработка на методи, модели и симулации, включително виртуални лаборатории Икономическа и техническа обосновка на база Proof of ...
Екоикономика и бизнес 2.8.2021 г. ... - като инициатори и ръководители проекти, свързани с намаляване на негативното въздействие на човешката дейност върху природата ...
Бизнес информатика 2.8.2021 г. ... подготовка в областта на проектирането, внедряването и използването на Бизнес интелигентни системи (BI) и Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP). Целта на обучението е студентите да бъдат запознати с основните идеи, добрите практики, ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална магистърска програма между УНСС и UNINT - Рим, Италия 2.8.2021 г. ... на управлението на международни проекти, международните организации и публичната администрация. Завършилите специалността придобиват също знания и умения за развиване на собствен международен бизнес, както и за оказване на консултантски услуги ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език 2.8.2021 г. ... за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина. Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния ...
Международен бизнес 2.8.2021 г. ... за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина. Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния ...
Управление на международни проекти 2.8.2021 г. ... на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство. Важна характеристика на ...
Международен туризъм 2.8.2021 г. ... в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването ...
Управление на киберсигурността 2.8.2021 г. ... критичната информационна инфраструктура; проектирането на защитени информационни системи в киберпространството; управлението на ИТ проекти в публичния и частния сектор; придобиване на научни умения при изготвянето на комплексни анализи, което от формална гледна точка ще спомогне да ...
Международно банкиране и финансови пазари 2.8.2021 г. ... и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите съвети и др. Студентите развиват способности и компетентности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селекциониране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, ...
Консултиране и проектиране в малките и средни предприятия 2.8.2021 г. ... , разработването, оценката и одита на проекти; Развиване на компетентности за разработване на варианти за решения на проблемни ситуации и въвеждане на подходящи иновативни бизнес модели, в т.ч. самостоятелно разработване и защита на консултантски проект; Усвояване на специфични ...
Агробизнес и управление на територията 2.8.2021 г. ... анализи, да ръководят и реализират успешно проекти в сектора, да развиват дейността си съобразно действащите стандарти, да се справят с рисковете и конфликтите в работата си, да използват модерни средства за икономически анализ на територията. Възпитаниците на специалността са ...
Предприемачество със специализация „Фамилно предприемачество" 2.8.2021 г. ... и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и фамилния бизнес ...
Предприемачество със специализация „Бизнес предприемачество" 2.8.2021 г. ... и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството и МСП ...
Бизнес анализи и проекти 2.8.2021 г. ... на диагностиката, анализа, оценяването и проектирането на значими бизнес процеси и дейности в организациите. Най-важните принципи на обучението са:  комплексна подготовка на магистрите по проучване и оптимизиране на най-важните сфери на дейност за бизнес ...
Бизнес психология и социология 2.8.2021 г. ... и оценка на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище. Професионална реализация  Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: аналитични специалисти, подготвящи и вземащи управленски решения в ...
Икономика на човешките ресурси със специализация „Управление на човешките ресурси" 2.8.2021 г. ... на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Професионална реализация  Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и ...
Застраховане и социално дело 2.8.2021 г. ... на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Професионална реализация Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното ...
Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти" 2.8.2021 г. ... за управление на научни и приложни социални проекти.  Професионална реализация Съчетаването на теоретична, методологическа и практическа подготовка с интердисциплинарен характер позволява да се формират специалисти, които могат да се реализират упешно като: аналитични ...
Медии и журналистика със специализация „Бизнес журналистика и продуцентство" 2.8.2021 г. ... и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на бизнесмени; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни институции в ...
Дипломация и стратегически анализ 2.8.2021 г. ... и комуникации, управлението на програми и проекти с международно участие; Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; Референти и анализатори в българските ...
Политика и бизнес 2.8.2021 г. ... и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции; съветници и сътрудници на политици и бизнес собственици; лобисти и застъпници; политически и бизнес ПР специалисти ...
Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт" 2.8.2021 г. ... здравни и лечебни заведения; управление на проекти и програми в сферата на здравеопазването; планиране и отчитане на здравната дейност и дейността на помощно-стопанските звена; остойностяване на здравни продукти и програми; осъществяване на отношения с клиенти и партньори на ...
Управленско консултиране 2.8.2021 г. ... системи, реализирането на иновационни проекти и съвременни управленски инструменти; подготовка за сертифициране като управленски консултант според International Council of Management Consulting Institute (CMC Global) ...
Направление „Социология, антропология и науки за културата“ 2.8.2021 г. ... „Социални изследвания, анализи и ...
За нас 6.8.2021 г. ... и участие в мащабни бизнес-ориентирани проекти. Катедрата е с над 70 годишна история и безупречна репутация от създаването си до днешни дни. Центърът предоставя възможности за научно-изследователска работа с акцент върху икономическите аспекти в секторите енергетика и транспорт на ...
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 5.1.2022 г. ... , съвместни инициативи за участие в проекти, разработване на нови магистърски програми по поръчка на бизнеса. Така се създадоха магистърски програми между катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и EVN България, между катедра „Финанси“ и Булбанк, ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... в различни национални и международни проекти, и приоритетно финансира университетски проекти за научни изследвания, в чиито екипи участват студенти. Насърчава се участието на студентите в научните форуми, организирани от университета, и се осигурява възможност за публикуване на ...
Дипломация и стратегически анализ 16.9.2021 г. ... и комуникации, управлението на програми и проекти с международно участие; Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; Референти и анализатори в българските ...
Дигитални маркетингови стратегии 2.8.2021 г. ... на данните като отправна точка за бъдещи проекти. Цели и предимства на обучението В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма ...
Електронна проверка на оригиналността на академичното творчество 15.6.2022 г. ... като научни резултати от университетски проекти за научни изследвания; 6. статии, студии, научни съобщения, доклади, предадени за публикуване в научните издания на УНСС; 7. други подлежащи на публикуване писмени материали от всякакъв вид и естество.   Кой може да инициира ...
Структура на ИСК при УНСС 5.11.2021 г. ... на качеството и международни проекти са подкрепени и биват развивани от много и различни преподаватели, специалисти в областите си и с богат преподавателски опит както в УНСС, така и в други висши учебни заведения. Дирекционен съвет на ИСК при УНСС    ...
План за действие за 2021/2022 г. 21.6.2021 г. ... подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС.   3. НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ Провеждане на национални семинари през месец април 2022 г. по заявена ...
Студентите за специалност "Икономическа социология и психология" 2.6.2021 г. ... заповеди. Имах екип и имах възложени проекти, без дори да съм работила това преди. Затова, бъдете смели! Опитайте нещо по-различно, интересно и определено по-лесно, а не просто поредното зубрене на книги и формули за изчисления, които едва ли ще ви потрябват. Бъдете лидери, ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с решаването на реални казуси от практиката. Възлагаме така наречените “малки проекти”, които студентите разработват, като в решаването на казусите и оценяването ...
Online Learning Agreement (OLA) 21.6.2022 г. ... чужди езици, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни. OLA е необходимо да бъде одобрен от учебен отдел - одобрението става по служебен път, при необходимост от корекции, ще получите мейл да ги направите. Преди ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2020 г. 15.1.2021 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2020 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане ...
Нашата история 8.6.2021 г. ... разкрива на 15.01.1970 г. - тя е по проектиране на АСУ, с продължителност на обучението една година, с откъсване от производството, редовна форма на обучение. В средата на 70-те години на двадесети век са създадени и първите катедри в Отделението за следдипломна ...
Възможности за стаж 3.12.2020 г. ... стажантска програма, свързана с текущи проекти на организацията Алфа Рисърч - Стажантска програма за участие в емпирични изследвания на агенцията За подробна информация и осъществяване на контакт с организацията се свържете с гл.ас.д-р Тодорка Кинева на t.kineva@unwe ...
За нас 30.9.2021 г. ... обучение, управление на проекти и консултиране” ...
Следдипломни квалификации 9.9.2021 г. ... на фирмата Управление на енергийни проекти     Управление на фирмената сигурност Управление на човешките ...
Публикации и проекти на докторантите 23.5.2022 г. ... „За буквите – О писменехь“, София, 2015 г. Проекти Проект за научни изследвания НИ 1-18-2015 - Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова   Статии Тодорова, С., Специфики при лицензионните ...
Начало 18.8.2020 г. ... .      •  Мега проекти и глобални инвестиционни решения.      •  Устойчиво развитие. Ефекти от сключването на „Зелената сделка“.      •  Света в условията на COVID-19 и модели за следкризисно развитие ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... услуги, научноизследователски и развойни проекти и публикации, членски внос и държавни плащания. TTS се контролира от Националния съвет за образование и Министерството на заетостта и икономиката. TTS осигурява обучение за младежи и възрастни, професионално обучение, стаж и обучение на ...
Онлайн платформа B.O.S.S. 14.5.2020 г. ... изследвания и да стартират предприемачески проекти. Това е възможно чрез предоставяне на свободен достъп до специално разработените за целта: Методология за самооценка на бизнес възможности – въпросник, който позволява да оцените бизнес възможност като отговорите на въпроси свързани ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и ФБ ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и ФБ ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2022 16.2.2022 г. ... конкурс за финансиране на университетски научни проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2022 г., както следва: 1. Проекти за колективни научни изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни ...
ОКС Магистър 28.3.2022 г. ... консултантски фирми, фирми за проекти, валутно-финансови организации и редица други. - Студентите придобиват по-високо ниво на компетентност със знания, осигуряващи професионална икономическа подготовка и професионални знания в областта на ...
ОКС Бакалавър 12.5.2022 г. ... консултантски фирми, фирми за проекти, валутно-финансови организации и редица други. - Почти всички завършили специалност "Икономика на туризма" студенти, работят на високи позиции в туристическата индустрия. https://www.facebook ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... за финансиране на регионални проекти. Характеристика и функциониране на европейските структурни фондове. Управление на инфраструктурни проекти в районите (на примера на община по избор). Подобряване на техническата или социалната инфраструктура в районите ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... в България); Управление на проекти за интелигентни градове; Проблеми при управлението на общински проекти; Ефекти от реализацията на общински проекти; Проектиране на градовете на бъдещето (Извеждане на цели и приоритети за трасформиране на населено място ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... и образователни проекти и има над 100 публикации.   В УНСС проф. Цакова е заемала редица административни и академични длъжности, което свидетелства за нейните организационни умения, административни компетентности и допринася за тяхното ...
Администрация и управление - II курс, 4 семестър 28.2.2020 г. ... на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна Даскалова 302 732 17.05.2020 г. 9:00-16:45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 24.2.2020 г. ... на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти. Участвала е в международни, национални и университетски ...
проф. д.н. Таня Петрова Парушева 23.4.2021 г. ... в национални и международни проекти. Специализирала е в Гърция, Франция, Испания, Турция и Словения. Проф. д.н. Таня Парушева е зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата” (2007 – 2015 г.), член ...
Проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова 26.11.2021 г. ... научни и практико-приложни проекти. От ноември 2019 г. досега е Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС. В периода 2011-2019 г. е Председател на Общото събрание на ФСФ, а през 2007-2011 г ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 24.2.2020 г. ... в национални и международни проекти, колективи по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС, член е на European Retail Academy. Доц. Гълъбова е член на Контролния съвет на УНСС от 2011г., а за мандат 2019-2023 г.  – ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 2 9.2.2020 г. ... г. 9:00-14:00 Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 302   04.04.2020 г. 9:00-14:00 Управление на разходите Л проф. д.н. Мая Ламбовска 304   05.04.2020 г. 9:00-14:00 Стратегическо управление на човешките ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 9.2.2020 г. ... г. 9:00-14:00 Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 302   04.04.2020 г. 9:00-14:00 Управление на разходите Л проф. д.н. Мая Ламбовска 304   05.04.2020 г. 9:00-14:00 Стратегическо управление на човешките ...
Администрация и управление - II курс, 4 семестър 9.2.2020 г. ... на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна Даскалова 302 732 17.05.2020 г. 9:00-16:45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна Даскалова 302 732     Физкултура и спорт Л доц. д-р Спас ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 зимна поправителна сесия 5.2.2020 г. ... на проекти проф. д-р М. Александрова-Бошнакова     09.02.2020 г. 9:00-11:00  Бизнес стратегии доц. д-р Марияна ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... участието в международни, национални и университетски проекти като част от общата изследователска и публикационна активност на академичния състав, осигуряващ обучението по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Мярка 3. Насърчаване и подкрепа на ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... , „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” получиха сертификати за доброволци в/от УНСС. Новите доброволци бяха наградени от ректора с кратък курс на обучение по жестомимичен език. Проф. ...
Партньори 25.11.2019 г. ... на международни образователни и научноизследователски проекти и участие в такива; организиране и провеждане на международни образователни и научни прояви и участие в такива; обмен на информация по въпроси от взаимен интерес, свързани с образователната и научноизследователската дейност и др ...
Бизнес администрация- 2 сем., семестър 1 23.10.2019 г. ... .12.2019 11.00-18.45 Управление на проекти Л Проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305   15.12.2019 9.00-16.45 Управление на проекти Л Проф.д-р М ...
Тематични направления на конференцията 26.8.2020 г. ... и енергийна инфраструктура;  - Инвестиционни проекти;  - Конкурентоспособност и качество на превозите;  - Градска мобилност и обществен транспорт;  - Сигурен и безопасен транспорт;  - Комуникационни, осигурителни и информационни системи;  - Електроенергийни системи и ...
Новини 20.4.2022 г. ... за научна дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери Апостолов  - Председател на синдикат "Висше образование" - КТ ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... за изпълнение на проекти и научни изследвания, произтичащи от новите пазарни потребности и предизвикателствата на променящата се околна среда. Докторската програма е акредитирана от НАОА. С Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... за изпълнение на проекти и научни изследвания, произтичащи от новите пазарни потребности и предизвикателствата на променящата се околна среда. Докторската програма е акредитирана от НАОА. С Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 403 78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 1, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 403 78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Администрация и управление 2 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 505 731 22.6.2019 13.00-15.00 Управление на иновациите гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 303 731 22.6.2019 17.00-19.00 Физкултура и спорт 2 курс х.преп.Е.Попова   731 23.6.2019 9 ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2 4.5.2019 г. ... .6.2019 13.00-15.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 78/ 2.6.2019 9.00-11.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 404 78/ 8.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Бизнес аминистрация 2 сем.на обучение, семестър 1 4.5.2019 г. ... .6.2019 13.00-15.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 78/ 2.6.2019 9.00-11.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 404 78/ 8.6.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Администрация и управление 2 курс 1.5.2019 г. ... .00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 403 731 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 2 курс х.преп.Е.Попова   731 2.6.2019 9.00-11.00 Управление на иновациите гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 403 731 8.6.2019 9 ...
Докторанти 16.6.2021 г. ... в комплексни научно-изследователски проекти, не само в сферата на статистиката, иконометрията и демографията, но и в други научни направления. Участието в научни форуми с доклади и публикуването в научни издания на резултатите от проведените от докторантите научни ...
Защитили докторанти 22.2.2019 г. ... фактори за успех на проектите, финансирани по оперативните програми на ЕС проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова 28.6.2013 Татяна Петрова Кичева Въздействие на вътрешните комуникации върху ангажираността на ...
България 8.9.2020 г. ... специалисти, ръководители на проекти, направиха преглед на ИТ средата и услугите, които към момента се предлагат за експерти и потребители в областта на патентите. Дискутирани бяха  бъдещите ИТ проекти и електронни инструменти, които да бъдат реализирани ...
Изследователски и образователни проекти 23.5.2022 г. ... . д-р Владя Бориславова Борисова „Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката на Република България“, № НИД НИ 20/2018 г. (2018-2020) Functioning of the Local production systems in the Conditions of ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... .4. Управление на международни проекти – в 2 и 3 семестъра Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се ...
Бизнес администрация, 3 сем., семестър 2 6.2.2019 г. ... .00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306   12.5.2019 9.00-10.30 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306   18.5.2019 9.00-16.45 Финансови модели в управлението Л х.доц ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 6.2.2019 г. ... .00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306   12.5.2019 9.00-10.30 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306   18.5.2019 9.00-16.45 Финансови модели в управлението Л х.доц ...
Администрация и управление II курс 12.3.2019 г. ... на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 303 731 19.05.2019  9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2019 г. 4.6.2020 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2019 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане ...
Ванеса Червенкова, Бакалавър, Университет Коимбра, Португалия 30.1.2019 г. ... на Коимбра имахме да правим много проекти и практически задачи, като бяхме разделени по групи. За мен беше много интересно да работя по тях с португалци. Учехме много интересни предмети. Преподавателите обясняваха доста добре материала ...
Модул 3: Измерване на резултатите, анализ и ревизиране на партньорството 30.1.2019 г. ... , както и изпълняваните програми и/или проекти в светлината на опита, постиженията или промените в контекста, в който функционира партньорството.   2.    Управление на прехода След създаването на партньорството и сключването на партньорско споразумение, ...
Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството 30.1.2019 г. ... партньорството и в управлението, вкл. на проекти. Иницииране на дискусии относно мирогледа, начина на изпълнение на задачите и подхода към решаването на трудни или спорни въпроси. Овластяване на други членове на партньорството да бъдат проактивни, иновативни и да им бъде позволено ...
Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство 30.1.2019 г. ... рамките на партньорството (като избора на проекти и инициативи) е също важно за насърчаване на тяхното активно участие – особено за тези с по-малък опит при съвместната работа в партньорство.   1.3.    Състав на партньорствата Партньорствата са динамични ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... и координатор на различни европейски проекти Експерт в европейските програми б. Чрез интернационализация: Интернационализация на работни групи Работна група за развитие на сътрудничество с Китай в. Чрез иновативни подходи в образованието: Дуално обучение Летни ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... труда чрез индивидуален коучинг, обучение, работа по проекти и стажове. Младият човек може да бъде подкрепян и в избора си да учи отново. Когато младият човек получи работа, заетостта ще продължи поне 6 месеца. Обучителната програма „Холандски език в консултативния център“ е холандски езиков ...
Образователна и научна степен "Доктор" 4.11.2020 г. ... труд: “Управление на международни проекти в контекста на устойчивото развитие”   Деян Руменов Научен ръководител: Проф. Йорданка Статева Тема на дисертационния труд: “Проблемът публични дългове в съвременния святизмерения и ефекти”   Димитър ...
Примерни въпроси за тест за икономисти 26.7.2019 г. ... облекчения за осъществяването на нови инвестиционни проекти; б) нарастването на лихвения процент; в) формирането на неблагоприятни очаквания относно бъдещата печалба; г) увеличаване на степента на натоварване на съществуващото капиталово оборудване; д) нито едно от посочените. 9 При ...
Примерни въпроси за кандидатмагистърски тест 4.2.2021 г. ... фирми за разработване и реализация на общи инвестиционни проекти; б) новообразувано акционерно дружество; в) тайно споразумение между отделни фирми, опериращи на един и същ пазар, за съгласуване на доставките и цените на стоките; г) неправителствена организация за екологична защита; д) мрежа за незаконна ...
Правила 20.11.2018 г. ... не се включват изучаването на чужди езици, курсови проекти и презентации, както и дисциплини, които вече са изучени в УНСС от студента преди началото на мобилността. Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 12.1.2019 г. ... .1.2019 14.00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305 78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Управление на разходите проф.д.н. М ...
Бизнес администрация, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 12.1.2019 г. ... .1.2019 14.00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305 78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Управление на разходите проф.д.н.М ...
Магистърски тези - архив 27.6.2022 г. ... и публична комуникация в европейските програми и проекти - алфа клуб - да оцелееш, 2013, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров Николай Колев, тема: Медийният ефект на социалната реклама, 2013, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров Благовеста Гроздева, тема: Комуникация за здраве. Случаят ...
Докторски дисертации - архив 16.6.2022 г. ... Томова 2012 Петя Колева, тема: Иновационни проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в културния сектор, 2012, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова 2010 Христо Тотев, тема: Развитост на пазара на печатни медии в България, 2010, научен ръководител: доц. д-р Цветан ...
Кариерно развитие 3.12.2020 г. ... - целогодишна стажантска програма, свързана с текущи проекти на организацията Алфа Рисърч - Стажантска програма за участие в емпирични изследвания на агенцията За подробна информация и осъществяване на контакт с организацията се свържете с гл.ас.д-р Тодорка Кинева на t.kineva@unwe ...
Бизнес администрация след ПБ - Хасково, 4 сем.на обуч., семестър 3 13.11.2018 г. ... .12.2018  9.00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301   02.12.2018  9.00-13.00 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301   22.12.2018  9.00-16.45 Управление на знанията Л доц.д-р Н ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 1 13.11.2018 г. ... .12.2018  9.00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301   02.12.2018  9.00-13.00 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301   22.12.2018  9.00-16.45 Управление на знанията Л доц.д-р Н ...
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) 5.11.2018 г. ... участия в изготвянето и реализирането на международни проекти и др. Приоритетите, залегнали в идейната ни концепция, се изразяват в придобиване на знания и умения, чрез създаване на гъвкава и ефективна организация на учебния процес. Ето защо, постигаме креативно мислене, притежаваме способност да ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... участието в международни и национални образователни проекти; равнопоставена на редовната форма по съдържание на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Продължителност на обучението Продължителността на обучението в отделните магистърски специалности  е от два до четири ...
Администрация и управление II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 16.00-17.30 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 403 730 30.6.2018 13.00 ч. Управление на иновациите и инвестициите доц.д-р Цв.Цветков 306 730 30.6.2018 18.00 ч. Физкултура и спорт - 2 курс преп.д-р В.Йорданов РЦДО 730 1.7.2018 9.00-10 ...
Администрация и управление, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .00-13.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 404 730 24.06.2018  13.00-15.00 Евристични методи х.доц.д-р А ...
Акценти 30.3.2022 г. ... в научни проекти. Особен интерес за нас представлява възможността за участие на преподаватели  и студенти в изградената  International Laboratory for Learning – ILE. Тя ще се използва при осъществяване на международни научни ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... при управлението на международни проекти, които се ръководят и изпълняват от Университета за национално и световно стопанство и Автономен университет, гр. Лисабон, възприетите сходства, но и отличителното в работните практики, предвид различния характер на средата и фокуса на всеки ...
ОКС БАКАЛАВЪР „Регионално развитие”- редовна форма 11.5.2018 г. ... териториален и йерархичен ранг; програмиране и проектиране на социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво; разработване на политики и стратегии за развитие на национално,регионално и местно ниво. регионалната политика и европейската политическа и икономическа интеграция ...
Alumni 7.6.2018 г. ... дейност Образование, Наука, Технологии, Иновации и Проекти Мисия на организацията  Създаване на регионална дигитална свързаност и достъпност до научни организации, информационни научно-технологични хъбове и бизнеса.   Дейности: 1)      Осъществяване на обратна ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 7.7.2021 г. ... и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърско образование по: природни науки, математика и информатика; по технически науки; или по социални, ...
Обявено е класирането в конкурса за университетски проекти 30.3.2018 г. ... в университетския конкурс за финансиране на научни проекти. Договорите за изпълнение на одобрените проекти се сключват до 10 април (вторник), включително. За повече информация: сектор „НИД и научни прояви“ към дирекция „Наука“.     Заповед за ...
Администрация и управление II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .00-11.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 502 730 09.06.2018  9.00-11.00 Управление на иновациите и инвестициите доц.д-р Цв.Цветков 505 730 10.06.2018  9.00-11.00 Международни институции и администрация проф.д-р Цв ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... на  идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на  предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на ...
Администрация и управление II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... .00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 505 7301 13.05.2018  9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти У доц.д-р Т.Даскалова 505 730 19.05.2018  9.00-16.45 Евристични методи Л х.доц.д-р А.Доралийски 404 7301 20.05 ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ... на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2018 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане  през ...
Проекти 5.2.2018 г. ... ...
БА 2 сем.,1-ви 31.1.2018 г. ... .2.2018 12.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 18.2.2018 9.00-12.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
За Нас 6.2.2018 г. ... и участие в национални и международни проекти в посочената област; провеждане на научни конференции и семинари; оказване на консултантска помощ; обмен на информация с други Висши училища и научни и професионални организации; осъществяване на съвместна дейност по научни изследвания, ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... на местно българско самоуправление до 1878 г. Проекти за нова държавност, разработени през ХІХ век. "Българското политическо чудо" от Освобождението до Балканската война. Управлението на Третата българска държава до 1944 година. Националните катастрофи и не обявената гражданска война, между ...
Мишев 20.6.2018 г. ... - инспектор-координатор на изследователски проекти по програма “Икономика” - 1986 - 1990 г. Министерство на икономическото развитие - Съвместител в министерството, като началник отдел”Информация и анализи” през периода 1995 - 1997 г. Национална агенция за ...
Проекти 20.11.2017 г. ... проекти ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Управление на проекти проф.д-р М ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 7.12.2017 г. ... .11.2017  13.30-17.30 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306 04.11.2017 09.00-13.00 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 302   05.11.2017  09.00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на бизнесмени; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... . часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... . часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по ...
Изследователски проекти 20.6.2018 г. ... и еврото: митове и факти Консенсусът за еврото е постигнат, до една година можем да влезем в ERM II Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика (Програма „Идеи” на МОН)  Декември 2008 – декември 2011 Публикация на ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... конструират и реализират своите миграционни проекти. Б) Съвременното теоретизиране на миграцията се осъществява на различни равнища и единици на анализ (микро, мезо и макро) и в контекста на множество научни дисциплини – икономика, социология, политология, антропология, психология, ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация II курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 10.30-12.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.Т.Даскалова (гл.ас.Вл.Вълков) 502 1.7.2017 12.00-13.30 Управл.на комуник.и връзки с обществеността доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 13.30-15.00 Управление на човешките ресурси гл.ас.Т.Кичева (х.доц.А.Марчев) 401 1.7.2017 9 ...
Организационен Комитет 13.2.2021 г. ... . д-р Радостин Вазов – Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... , иновации, конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб   Работни езици на конференцията Български Английски Руски   Поради свързаните с COVID-19 глобални ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... , иновации, конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб   Работни езици на конференцията Български Английски Руски     Място на провеждане на ...
Дейности 15.6.2017 г. ... организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в областта на ...
Дейности 15.6.2017 г. ... организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в областта на ...
Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy 31.7.2020 г. ... съвместни научни прояви и се работи по изследователски проекти. Завършилите получават диплома за ОКС „магистър“ и сертификат за завършени курсове към Академията на Световната организация по интелектуална собственост по съвместната магистърска програма ...
ОКС Магистър 14.5.2021 г. ... и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" и в магистърската програма „Приложна икономика и финанси“ съвместно с катедра ...
ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ 14.6.2018 г. ... през 2014 г.). Участвал е в съвместни проекти на УНСС и Европейския съюз (в периода 2013–2015 г.). По линия на ЕС реализира практика в Свободния университет в Брюксел (Vrije Universitet Brussel, VBU през 2013 г.) и в Централноевропейския университет в Будапеща (Central ...
Бизнес журналистика и продуцентство 15.7.2021 г. ... и координатори на проекти по национални/международни програми на различни организации и институции Медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на професионалисти от бизнеса Професионални медийни кадри за ...
доц. д-р Симеон АСЕНОВ 30.3.2017 г. ... , оценката и изпълнението на проекти. Бил е сътрудник на програми и инициативи на Центъра за изследване на демокрацията и Фондация за развитие на гражданското общество (1998-1999). Работил е като експерт и оценител на проекти по предприсъединителни програми, ...
доц. д-р Елена СИМЕОНОВА 30.3.2017 г. ... и корпоративни кризи, управление на проекти и американска политика на сигурност. Работила е като експерт по осъществявани в България проекти на: Програмата за развитие на ООН (1999-2002); Световната банка (2000); Департамента на ООН по икономически и социални въпроси ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... конференции и научни прояви. Проекти Публикации Научно-изследователски проекти в областите на информационните технологии и статитстиката - университетски, национални, международни. Конкурсни сесии, отворени проекти, резултати от проекти Статии; ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... съвместни изследователски и приложни проекти. Студентски стажове. Съвместна организация на конференции, официални събития и специализирани семинари и обучения. Съвместни срещи със студенти за насоките на тяхното професионално развитие и други. Участниците в ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... .2017 г. 13.15-17.05 Управление на проекти Л проф.д-р М ...
Летен семестър, Бизнес администрация II курс 23.5.2017 г. ... .45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 303 8007 28.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти У доц.д-р Т ...
Акценти 26.5.2021 г. ... Владимир Икономов – ръководител проекти в Първа инвестиционна банка изнесе лекция пред студенти от факултета  на тема "Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция".    23.03.2018     УНСС и ICAEW ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2017 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2016 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... средства от Международни проекти - 179 938 лв. Неусвоени капиталови разходи - 458 413 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии - 184 114 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото възпитание ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .2017 11 - 13 У-НИЕ НА ПРОЕКТИ Проф. М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА 301 5.02.2017 9 - 11 У-НИЕ НА РАЗХОДИТЕ Проф. М ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 2 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .2017 11 - 13 У-НИЕ НА ПРОЕКТИ Проф. М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА 301 5.02.2017 9 - 11 У-НИЕ НА РАЗХОДИТЕ Проф. М ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... сесия Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504 Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16.45 502 Аутсорсинг и ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ...        Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504 Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16.45 502 Аутсорсинг и ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... , конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб     Работни езици на конференцията Български Английски Руски Място на провеждане на ...
План за действие за 2020/2021 г. 4.2.2021 г. ... .   4. СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ Проучване на възможностите и разработване на съвместен проект на членовете на Асоциацията по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с цел установяването на по-широко взаимодействие между висшето ...
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 11.6.2021 г. ... ПРОГРАМИ: СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Повече информация за ПРИЕМ: http://magistri.unwe ...
Сесия МП 7.6.2016 г. ... на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 3034   19.06.2016 10.00   Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ ...
Учебен план МП "Бизнес психология и социология" 22.12.2018 г. ... ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИ,  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ SOCIAL ASSESSMENT OF POLICIES, PROGRAMMES AND PROJECTS 45 45 0 80 5 Тек. оценка/ Grade based on semester control   6 М13818О0108 ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В двата тематични профила на магистратурата студентите имат възможност да придобият следните знания и умения: В тематичен профил ...
Учебен план МП “Социални изследвания, анализи и проекти” 22.12.2018 г. ... ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИ,  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ SOCIAL ASSESSMENT OF POLICIES, PROGRAMMES AND PROJECTS 45 45 0 80 5 Тек. оценка/ Grade based on semester control 6 M13101O0108 НЕПАРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 11.10.2021 г. ... „Социални изследвания, анализи и проекти”. Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър” и осигурява професионална квалификация “Магистър по социология”. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Основната цел на обучението в ...
Сесия за “Икономическа социология” специализация “Социология на бизнеса и управлението" 22.4.2016 г. ... на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 3034   19.06.2016 10.00   Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ ...
Сесия Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 3034     19.06.2016 10.00 Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... до 1878 г. Проекти за нова държавност, разработени през ХІХ век. "Българското политическо чудо" от Освобождението до Балканската война. Управлението на Третата българска държава до 1944 година. Националните катастрофи и не обявената ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... на бизнес планове и проекти за изграждане и ефективно функциониране на малки, средни и големи търговски организации, разработване на инвестиционна и маркетингова политики в търговските организации, правното регулиране, съвременните информационни ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ...   Национални научни проекти (включително финансирани от фонд НИД на УНСС)  (2005-2008) Балканските национализми в процесите на евроинтеграцията и разширяване на Европейския съюз в югоизточна Европа. Програма Стимулиране на научните ...
Защо при нас? 29.6.2016 г. ... ви научим да: разрешавате конфликти управлявате проекти правите европейски и български политики развивате лидерски качества и умения за работа в екип бъдете дипломати водите преговори откриете своето място в света Искате ли да сте част от: елита на България най-добрата българска школа по ...
Разписание за Икономическа социология със спец. "Социология на бизнеса и управлението" - 2 сем 22.4.2016 г. ... 15.45 3Х8=24 Управление на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 5020   19 и 20.03.2016 г. 26.03.2016 9.00 – 15.45 9.00 – 15.45 3х8=24 Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... № 219/16.02.2015 г. е обявен конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2015 г., както следва: 1. Проекти за научни изследвания - колективни и индивидуални (за нехабилитирани преподаватели). 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... величината на паричните потоци на инвестиционните проекти в транспорта. Методи за икономическа оценка и избор на варианти на инвестиционни проекти. 48. Проектиране развитието и реконструкцията на механизацията на влаковото движение и маневрената работа. 49. Проектиране развитието и реконструкцията на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 17.5.2022 г. ... ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността на транспортните компании ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти, енергийната политика на ЕС, Европейското пространство за висше образование ...
Медиите за нас 12.2.2016 г. ... .html   АИЛОГ се интересува от проекти в България, сп. Логистика, 1-2008, с. 96 http://logistika.bg/resources/logistika/2008/Logistika-2008-01.html   Аутсорсинг, ас. В. Кашукеева, сп. Логистика, 1-2008, с. 98 http://logistika.bg/resources/logistika/2008/Logistika-2008-01 ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... решаване на казуси, разработване на проекти, групови дискусии. • В семинарните упражнения за практическото обучение на студентите са въведени: • разработване на авторски проекти за емпирични социологически изследвания, • фокус-групи, • ролеви ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... на мащабни научноизследователски проекти в подкрепа на държавата и бизнеса. - Изработване и реализация на визия и стратегия за дейността на университетските институти и центрове. - Продължаване на политиката на израстване на академичния състав. - Увеличаване на броя ...
Сесия "Социология на бизнеса и управлението" 22.4.2016 г. ... на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 3034   19.06.2016 10.00   Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .6 Бизнес анализи и проекти       Х Х             2.7 Бизнес с недвижими ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... и на други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и групите със ...
Erasmus Student Network 26.10.2015 г. ... гражданската активност;     Проекти на ESN   - ErasmusIntern.org ErasmusIntern е онлайн платформа, създадена с цел разширяване на възможностите на студентите на европейския пазар на труда, подобряване на достъпността и качеството на международните стажове, както ...
Маркетинг 15.8.2020 г. ... маркетинга.“ Ралица БехарМениджър проекти Superbrands България „Хибридните професии навлизат все повече и в България и специализацията само в една сфера вече не е достатъчна. Магистърската програма по Маркетинг е конструирана по начин, който да ...
Цели и задачи 15.7.2015 г. ... в международни и национални проекти с цел модернизиране на училищната среда и повишаване качеството на образователния процес; Популяризиране на възможностите за продължаване на образованието в УНСС; Извършване на подготвителна работа за въвеждане на система за ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 27.6.2022 г. ... , практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка, примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп. Предимства на дистанционната форма на обучение подходяща за студенти, които работят, ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... на бизнеса“, „Управление на проекти“, „Нелоялна конкуренция“, „Счетоводство на нематериалните активи“, „Управление на човешките ресурси“, „Иновации в бизнеса“, „Маркетингови изследвания“, „Бизнес ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 8.4.2022 г. ... на МОН. Неусвоени средства за НИД по проекти на УНСС – 600 568 лв. Неусвоени средства от международни проекти – 213 152 лв. Неусвоени средства по оперативни програми – 939 710лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии – 148 ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" v0 4.7.2019 г. ... семестър Управление на софтуерни проекти #Project Management #принципи, организация и водещи технологии за планиране и управление на проекти на всички фази от жизнения цикъл на компютърните информационни системи #аспекти на взаимодействието между възложител, разработчик и ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... сем. (зимен) Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504 Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16.45 502 Аутсорсинг и субконтракторство Л проф. ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... , икономиката и   природата;  проектиране на сложни икономически и социални системи чрез развитието и прилагането на политико-икономическата теорията и използването на добри практики;  генериране на предписания за управление на политико-икономически системи чрез ...
ПИ- Регионално развитие 7 сем. бак. 29.1.2018 г. ... на регионални проекти Доц. д-р Г. НИКОЛОВ   811/  11.2.2018 г. 11,00 - 12,30 Публично-частни партньорства Доц. д-р Н.ЦОНКОВ   811/  11.2.2018 г. 13,00 - 14,30 Управление на ...
Защитили PhD 28.6.2022 г. ... на компетентностен модел за управление на проекти в държавната администрация доц.д-р Татяна Даскалова 2016 Румина Вълкова Трансформация на културно-просветните функции на читалищата доц. д.н. Лучиян Милков 2016 Стефан Петков Взаимодействие ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... на публични политики, програми и проекти; управление и администрация на международни институции и организации. В резултат на обучението студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури; анализ на ...
В началото на пътя 16.1.2015 г. ... - за всички знания и умения, за всички практически проекти, за мъките и за удоволствието да бъда ваш студент! Не вярвах, че ще си намеря работа, която да е ТОЧНО по специалността ми, но ето, че се случи. Днес, 18.12.2014г., датата на дипломирането ми, отворихме кафе-сладкарница Vanilla в гр. Шумен. Фирмата ...
Критерии за избор и класиране на проекти за изследвания и научни форуми, кандидатстващи за финансиране със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност 1.8.2017 г. ... .3. Заявен потребителски интерес.   Изборът на проектите за финансиране се извършва на основата на експертни оценки от членовете на ПС по НИД по утвърдените критерии, след предварителна оценка на значимостта /относителното тегло/ на всеки критерий. Оценката на проекта е среднопретеглена и се осигурява ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... управление (Управление на проекти) 04.02.2015г. 09:00ч. 2028А Управление Социално управление (Моделиране и прогнозиране в управлението) 03.02.2015г. 13:30ч. 2032А Управление Социално управление (Управление на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... и изгради умения за реализация и оценка на програми, проекти и осциални политики на национално и европейско равнище; Да изгради умения и предостави знания за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др ...
Разписание- Регионално развитие- 4 курс 25.9.2018 г. ... .10.2018 г. 11.00 - 18.45 Финансиране на регионални проекти Л Гл.ас. д-р Г.ЦОЛОВ 27 8203 28.10.2018 г. 9.00 - 16.45 Финансиране на регионални проекти У Гл.ас. д-р Г.ЦОЛОВ 27 822 3.11.2018 г. 11.00 - 18.45 Регионална политика на Европейския съюз и България Л Доц. д-р К ...
Разписание за Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... 15.45 6 часа Управление на европейски проекти задължителна Л Доц. д-р А. НОНЧЕВ 5020   19.03.2016 9.00 – 15.45 6 часа Сравнителни социални политики задължителна Л Проф. д.ф.н. КР. ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... са разработени и други програми по международни проекти. В Регионалния център на УНСС в Хасково се предлагат специалности само в дистанционна форма на обучение. Продължителността на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се ...
Проекти 29.9.2014 г. ... ...
Обучение 9.4.2020 г. ... и мониторинга на стратегически документи и проекти за регионално и местно развитие. Профилиращи дисциплини в учебния план на специалността са: „Геоикономика и регионално развитие“, „Териториално и административно устройство“, „Регионална икономика“, ...
Проекти 9.6.2021 г. ... ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planinig of local economic development of Nikolaevo municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects" (01.07.2007 - 30.06.2008)   2006 Програма "АУПТ" ...
Многостранни проекти 15.12.2014 г. ... .fiereproject.eu     Наименование на проекта „Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони” Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe - FIERE Номер на проекта № ...
Обявено класиране в университетския конкурс за научноизследователски проекти 8.5.2014 г. ... е класирането на проектите, кандидатстващи за финансиране от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г. Предстои договаряне с изпълнителите в 10-дневен срок, до 07.05.2014 г. включително. Допълнителна информация - в сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука”, тел. 8195 ...
Working papers 16.2.2020 г. ... заглавие "Working papers" представяме проекти на наши студенти от специалностите Икономическа социология и Социология, както и непубликувани разработки на наши преподаватели ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... диалог, опознаване и бъдещи съвместни проекти на научната колегия от УНСС и другите академични центрове в страната, които се интересуват от актуалните политико-икономически анализи и съвременното академично обучение. Конференцията допринася за утвърждаването на лидерската роля на ...
Каква реализация предлага специалността? 15.3.2014 г. ... информационни системи; ръководители на ИТ проекти; ИТ ръководители на компании; QA специалисти; бизнес анализатори и др.. Специалистите в IT бранша в последените години остават много търсени както в България, така и в чужбина. Професионалната реализация в тази област предлага ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... знания и практическа подготовка по проектиране и използване на Бизнес Интелигентни Системи. Това позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване и поддържане на Бизнес Интелигентни Системи, както и да предоставят на ръководствата на ...
Курсове за повишаване на квалификацията на академичния състав на УНСС 26.3.2014 г. ... на предложения за научно-изследователски проекти  Използване на Бизнес интелигентни системи (БИС) в научноизследователската дейност  Съвременни статистически методиза анализ на данни в научноизследователската дейност  Управление на проекти, финансирани по ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... . BG051PO001-3.3.07-0002 „Ученически и студентски практики“, компонент 2 „Студентски практики“ доц. д-р Росен Кирилов Катедра: Информационни технологии и комуникации 31.01.2012 30.06.2015 2. BG051PO001-3.3 ...
Проекти 18.4.2022 г. ... с изпълнявани и текущи проекти на Университет за национално и световно стопанство към м. март 2022 г ...
Образователни проекти 28.11.2013 г. ... за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) отговаря за разработването на външно финансирани проекти за насърчаване на върхови постижения в областта на преподаването и ученето. Приоритет се дава на проекти свързани с подкрепа на докторантите,  дистанционното ...
Изследователски проекти 18.10.2021 г. ... за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) към Университета за национално и световно стопанство се фокусира както върху разработването, така и върху изпълнението на научноизследователски проекти в областта на икономиката, мениджмънта, правото и други научни области. ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... , ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ      Проекти по други програми на ЕС   1. SEE/A/540/14.1/X PROMISE Управление на общинската собственост в градове от югоизточна Европа проф. д.ик.н. ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... , ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС     1. 265394 FarmPath Трансформациите в селското стопанство: път към регионална устойчивост на селското стопанство в ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... ред   №  на сключения договор   Наименование (тема) на проекта   Ръководител   Срок на изпълнение (начало/ край) 1. ДКТ 02/55 от 17.12.2009 “Климатичните промени и българското ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г. 18.7.2013 г. ... проекти   1. ДДОКФ 02/2 от 14.01.2010 “От управление на проекти към управление на програми: системен управленски подход за формиране на конкурентни предимства и осигуряване на устойчиво развитие” проф. д.ик.н. ...
Защитени докторати 18.6.2019 г. ... ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ КОРПОРАТИВНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И БИЗНЕС АНАЛИТИЧНОСТ Кандидат Венко Георгиев Андонов Защита 30.09.2014 г. в зала 2032-А на УНСС Тема Методи за проектиране и изграждане на ...
Научни области 12.3.2014 г. ... , така и участия в реални практически проекти в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... свободното време, контрола на туристическите проекти, консултирането и оценката на туристическите територии, от гледна точка на тяхната уязвимост. Обучението завършва с осъществяването на преддипломен стаж в България или Франция в предприятия от туристическия сектор и разработването на ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... практически ориентирани казуси; курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп. За първи път Центърът ще извърши прием по документи за кандидат-студенти с оценка от ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... с голям потенциал за развитие и внедряване на иноватични проекти. Специалност "Бизнес информатика и комуникации" е най-доброто съчетание на познания от две от най-атрактивните области икономика и IT сектора. Това прави студентите, завършили специалността, много търсене, много търсене като ...
ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... , реализация и оценяване на социални политики, програми и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.) В трети курс се изучават задължителни и избираеми ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... , семинари, научни конференции и др.; разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.). Катедра „Икономикс“ осъществява сътрудничество под различни форми: • поддържа близки ...
OKS 28.2.2013 г. ... , семинари, научни конференции и др.; разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.). – линк към учебници и монографии; и линк към проекти и конференции. Катедра „Икономикс“ осъществява ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... действия на органите за управление на УНСС, както и на проекти за такива актове; 5. проверява и/или изразява становища за законосъобразност на актове и/или действия на структурни звена на УНСС, както и на проекти за такива актове; 6. проверява и/или изразява становища за законосъобразност на действия и/или ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 28.2.2022 г. ... направления за магистърска теза Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска тезаза  Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Подаване на заявки за магистърски тези Защита на магистърски тези 06.2022 Разпределение за ...
Медии и журналистика 23.11.2021 г. ... с медиите; да работят в международни медийни програми, проекти и дейности, както и да продължат обучението си в магистърска и след това в докторска степен. Форма на обучение: редовна Срок на обучение: 4 години (=8 ...
Медия икономика 23.11.2021 г. ... в света на медиите и да прилагат тези знания в реални проекти и ситуации Да придобият знания и компетентност в сферата на управлението, функционирането, финансирането на медиите, за съществуващите медийни политики и пазари (регулация, аудитории, рекламни пазари) в този подсектор в България, Европа и по ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... и успешен опит в организирането и провеждането на проекти в различни сфери на ПР и рекламната дейност и организацията на специални събития. По време на развитието на тази си дейност Агенцията състави някои предварителни проучвания за политическия живот и партиите в България. Поради това, настоящият ...
ДДВУ 02/47 11.12.2012 г. ... 1-18) - Анализ на енергийните политики, стратегии и проекти на България, в контекста на членството на страната в ЕС. Анализ на проблемите за енергийната сигурност за България и ЕС. (Срок на изпълнение: месец 1-18) Втори етап: -Анализ на производството на електрическа енергия в България от ВЕИ и ...
ДДОКФ02/2 11.12.2012 г. ... управление на проекти към управлението на програми:системен управленски подход за формиране на конкурентни предимства и осигуряване на устойчиво развитие Срок на проекта 36месеца(2010-2013) Кратко ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... ред   №  на сключения договор   Наименование (тема) на проекта   Ръководител   Срок на изпълнение (начало/ край) 1. Договор №ИНИ-15/01.08.2005 „Център по интелектуална ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 11.12.2012 г. ... . Преходни проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОМН 1. ДКТ 02/55 от 17.12.2009 “Климатичните промени и българското земеделие: икономическо въздействие и уязвимост” проф. д.ик.н. Пламен Мишев 17.12 ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 27.2.2020 г. ... . Участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи. От 2001 година е лицензиран лектор по Международни счетоводни стандарти към Американската агенция за международно развитие. Има четири специализации във водещи английски университети. Лектор е ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... (1985), участва като експерт по проекти финансирани от фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката(2006) и Световната банка (2003), бил е член на Академичния съвет на Военна академия, Научен секретар на Института за перспективни изследвания за ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... (1985), участва като експерт по проекти финансирани от фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката(2006) и Световната банка (2003), бил е член на Академичния съвет на Военна академия, Научен секретар на Института за перспективни изследвания за ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 20.11.2012 г. ... , 2003-2004), както и консултант по проекти за управление на маркетинга (Шел България, Лукойл България, Българска Чаена Компания и др.).Член на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 13.12.2017 г. ... компания, както и консултант по проекти за управление на маркетинга (Шел България, Лукойл България, Българска Чаена Компания и др.).Член на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии, ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... , “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална политика и администрация”. Ръководител е на магистърска програма по “Публична администрация”. Професор д-р Христо Христов е ръководител на катедра: “Публична администрация и ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 6.3.2015 г. ... , “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална политика и администрация”. Ръководител е на магистърска програма по “Публична администрация”. Професор д-р Христо Христов е ръководител на катедра: “Публична администрация и ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на интелектуалната собственост. Консултант е на „IP Bulgaria” в областта на правата, сродни на авторските. Лицензиран експерт е на НАОА, лицензиран оценител към КНОБ, член на ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... по национални и международни проекти, консултативни и експертни органи по проблеми на науката, висшето образование и интелектуалната собственост. Председател е на Комисията по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация, ...
Специалност „Стратегическо планиране” 21.6.2021 г. ... , методики и инструменти за проектиране на стратегическото бъдеще на социално-икономическите системи (фирмени, регионални, национални, интернационални); изградят умения и навици за бърза и ефективна реакция в условията на динамично променящи се бизнес среда, ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... бизнес“, „Управление на проекти в енергетиката“ и др. Към втората група изучавани дисциплини могат да бъдат причислени „Бизнес комуникации“, „Проучване, добив и логистика на енергоресурси“, „Стратегическо управление на ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... разработване на бизнес проекти и бизнес планове на транспортната фирма; -          провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ... умения: разработване на бизнес-проекти и бизнес-планове на транспортната фирма; провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова стратегии; разработване на решения в областта на продуктовата и ценовата политика в транспорта; извършване на оценка и ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... на стратегическите енергийни проекти, включващи създаването на нови ядрени мощности, строеж на газови коридори в пълно съответствие с регламентациите на ЕС и др. Обучение по икономика на енергетиката не се извършва никъде другаде в България и съседните балкански ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... за разработване и оценка на проекти за създаване на обекти на недвижима собственост; методите и формите за управление на отделни имоти и на портфейли от имоти; начини и средства за управление на частни, общински и държавни обекти на недвижима ...
Клуб на социолога 22.12.2018 г. ... конференции, дискусии, научни проекти, ръководени от преподаватели на катедрата. През 2007 г. създаде национална мрежа на младите социолози от 5 български университета, в които се обучават студенти по специалност Социология. Клубът е колективен член на БСА и на ...
Център за социологически и психологически изследвания 12.2.2020 г. ... и научно-приложни проекти. Да насърчава интердисциплинарното сътрудничество между различни научни области (социология, психология, политология, политическа икономия и др.), включително и при разработването и прилагането на конкретни социални и ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... на социални политики, програми и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.) В трети курс се изучават ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 15.5.2022 г. ... работа по дисциплината „Проектиране на статистическите изследвания”, която представлява подробен план на подготвителен етап за конкретно статистическо изследване.  1.12. За разработване на дипломния проект всеки студент има дипломен ръководител, ...
Публикации 28.4.2020 г. ... изследователски мрежи и проекти, както и активното участие на института като съорганизатор на международни конференции в областта на предприемачеството предоставят възможности за разпространението на генерираното в катедрата знание чрез публикации ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... анализи и проекти 811 Европейски бизнес и финанси 393 Застраховане и социално дело 121 122 Застраховане и социално дело със специализация ...
Специалности 28.8.2012 г. ... анализи и проекти     Х Х         Екоикономика Х               Емпирични, ...
Специалности 11.12.2012 г. ... специализация “Управление на международни проекти”- 2 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър Финанси – 2 сем.         Завършилите специалност Финанси и завършилите в УНСС специалност ...
Конкурси за проекти 20.2.2013 г. ... ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в икономическите и политическите структури на ЕС и други международни организации. Затова в рамките на обучението предвиждаме  и възможности за пряко запознаване с работата на стопански и ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... и на други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и групите със ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... понастоящем сфери, като Управление на проекти, Международни операции, Икономика на военните съюзи, Конфликтология, Защита на информацията, Стратегическо управление, Администрация на вътрешния ред и сигурност, и др. Учебният план акцентира върху качественото обучение, ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... включване при решаване на съюзни проекти. Четвърто, ще бъде изграден Център по съвършенство за разпространение на резултатите от проекта и за обучение на практикуващи млади учени и мениджъри на НИРД в прилагането на модерни методи, практики и инструменти за управление на ...
Програма 1.6.2012 г. ... на списание „Фондове Програми Проекти”   09.35 – 09.45 ч. Приветствия:  - Проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на Университета за национално и световно - Н. Пр. Лешек Хенсел – Посланик на Република Полша в България - г-н Томислав Дончев – ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... развитие се нуждае от съвместни проекти на държавата и чуждите инвеститори. Сред вас се раждат следващите управленци, които съм сигурен, че няма да предадат българските интереси“, обърна се той към студентите. Гости на конференцията бяха проф. Маргарита Харизанова, ...
Организация за научно практическо развитие на студентите 30.5.2012 г. ... в България.  Разработват се проекти в посочените области. Стремим се да създаваме трайни и системни взаимоотношения с представители на академичните и обществените среди, държавните органи, сдруженията с нестопанска цел и др., да  оказваме съдействие за ...
Проект PROMISE 21.4.2012 г. ... на собствеността 4) Развитие на проекти за управление на общинската собственост Информация за финансиращата програма Европейски съюз, Програма „Югоизточна Европа” Информация за допълнително финансиране - Обща ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС Договор № 265394 FarmPath Трансформациите в селското стопанство: път към регионална устойчивост на селското стопанство в ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... ПРОЕКТИ 2011 г. № по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Шеста рамкова ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... . Преходни проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОМН Договор №ИНИ-15/01.08.2005 „Център по интелектуална собственост” проф. д-р Борислав Борисов ректор на УНСС (катeдра “Интелектуална собственост”) 01.08 ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... – фирма за обучение, проучвания и проекти, Корнела де Лобрегат, Испания  INNOVA, S.L, Project department, Spain  Описание   Проектът „Творчески стратегии за предвидливост” има за цел да разработи и тества учебен модул, който съчетава творчеството със ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... научноизследователската дейност и международните проекти на УНСС. Конференцията е път за младите учени в утвърждаването и приобщаването им към академичната общност, в обогатяването с идеи и научни предложения, в създаване на международна научна мрежа. Проф. Мишев адмирира традиционните усилия на ...
Дейност 2.3.2012 г. ... университетски, национални и международни проекти, включително по програма ФАР, Шеста рамкова програма и т.н. В сътрудничество с катедра “Предприемачество” в УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) е реализиран и постоянно развиван модел на ...
Приключили 16.2.2012 г. ... ...
В процес на изпълнение 16.2.2012 г. ... , които са в процес на ...
Подадени 16.2.2012 г. ... ...
Център за управление на качеството и международни проекти 16.6.2021 г. ... СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ: Вътрешeн одитор на Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2015  Вътрешeн одитор на Система за управление на околната среда (СУОС) Въведение в Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 ...
Център по икономика и управление 20.11.2020 г. ... на водния сектор Управление на енергийни проекти      Управление на фирмената сигурност  Банкова сигурност Икономика и управление на недвижимата собственост  КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на ...
Обществени поръчки 9.5.2012 г. ... на консултанти по европейски и международни проекти на HVB Банк Биохим и Хеброс банк АД  2. Спечелена обществена поръчка на Министерски съвет на Р България с предмет „Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските ...
Програма "Активни услуги на пазара на труда" 8.5.2012 г. ... общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" "Improvement of planinig of local economic development of Dolna Banya municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects" Номер на проекта № 8110 1508 ...
ФАР 8.5.2012 г. ... по програма "Фар" на ЕС 1 № BG 9915-01-046 "Създаване на център при Кърджалийската търговско-промишлена палата за квалификация и развитие на конкурентоспособността на местните компании" "Establishing a ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... №1         Наименование на проекта "Интегрирано обучение на малки и средни предприятия", Виена, Австрия "Integrated Blended Training for SMEs"/SMEs INTETRAIN/, ...
Други акредитационни процедури 14.2.2012 г. ... за оценяване на проекти за откриване на професионално направление и специалност от регулирана ...
Структура на ИСК при УНСС 7.12.2020 г. ... международни ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... Управление на международни проекти     Х Х   2,9 Международни икономически отношения специализация Международен мениджмънт   Х   Х Х 2,10 Счетоводство и контрол Х Х Х Х Х 2,11 Счетоводство и ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 6.12.2013 г. ... и изпълнение на международни проекти и пр. Изследвания и анализи на процеси и явления, свързани с политическите, икономическите, културните, научните, спортните и други отношения между субектите в международните отношения. Организира и взема участие в ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 2.2.2012 г. ... консултантска помощ в бизнес проекти и различни области на младежките дейности, участва в младежки обмени и други програми на Европейския съюз, организира специализирани научни форуми, семинари и конференции по теми, засягащи младите хора, и подпомага ...
Асоциация на студентите икономисти 2.2.2012 г. ... на тези цели са участия в проекти и програми, които са в подкрепа на онези асоциации или групи, работещи за мобилността на младите хора чрез разработване на проекти за обмен на младежи и изграждане на мрежи за взаимопомощ. АСИ осъществява своята мисия ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... по обществени събития, законопроекти и други събития, които ни интересуват; Участие в международни проекти, по различни програми, в различни точки на света; Традиционни наши партньори са: Институции: Народно събрание на Р България, Министерство на ...
Катедри 11.4.2012 г. ... на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по икономика” (B.A. International Business), със ...
Специалности 22.5.2019 г. ... икономика Бизнес анализи и проекти Аграрен бизнес Екоикономика Бизнес с недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост Финансов мениджмънт на недвижимата собственост Икономика на недвижимата собственост Предприемачество със специализация ...
Специалности 22.5.2017 г. ... изследвания, аналази и ...
История 1.2.2012 г. ... изследванията да бъдат проектирани с оглед тяхното ежегодно извършване и създаване на база данни от резул­тати за целите на сравнителния анализ. Провеждането на петте анкетни проучвания е изпълнено в срок, като обобщената информация и резултатите са ...
История 22.3.2016 г. ... съюз и САЩ, включително реализация на съвместни проекти.      Преобразуването на Висшия икономически институт в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) и създаването в него на факултет “Международна икономика и политика” разкрива допълнителни ...
История 25.10.2018 г. ... . Изпълняват се първите национални и международни проекти по предприемачество и се генерират собствени изследователски резултати, които се използват в обучението на студентите. През 1997 г. в рамките на голям проект по програма "Темпус" се създава самофинансиращият се  Междууниверситетски ...
История 7.11.2012 г. ... и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат  икономическа и художествена литература, документи и ...
История 3.2.2012 г. ... съветници и функционални специалисти и да разработват проекти и програми за социално-икономическото развитие на градовете и общините ...
История 3.2.2012 г. ... състав) участват активно в научни изследвания и проекти, някои от тях работят в различни институции, което прави възможно свързването на семинарните занятия на студентите с практиката. Не е без значение и това, че 45% от нехабилитираните преподаватели са доктори по икономика. В съответствие с визията ...
История 28.4.2021 г. ... са и международните, националните и университетски проекти, които се осъществяват през последните десетилетия, както и многобройните публикации в специализирани издания. Признание за високото ниво на изследователската дейност е присъствието на членове на колектива сред първите 25 български икономисти по ...
История 3.9.2012 г. ... и докторанти вземат активно участие в младежки проекти в България, Гърция и Холандия, финансирани по програма “Младеж”. В контекста на амбициозните цели и усилията, полагани от академичното ръководство на УНСС, катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” има и ще продължи да има значим принос за ...
История 22.12.2018 г. ... се първите мащабни социологически проекти под ръководството на проф.д.ф.н. Живко Ошавков, които се превръщат в интелектуална база на обучението по социология и на професионализацията на няколко генерации от социолози; През 1968 г. се създава Институтът по социология, както и други ...
Партньори 5.7.2022 г. ... на пазара на недвижими имоти. Появиха се нови типове проекти, обекти и цели бизнеси - молове, търговски центрове, затворени комплекси и др., изискващи специализирани управленски услуги, инвестиционни дружества със специална инвестиционна цел и др. Катедра "Недвижима собственост" тясно си партнира с ...
Партньори 9.2.2016 г. ... на регионалното развитие (Дирекция Инфраструктурни проекти); Столична община; Българска асоциация по логистика (БАЛ) Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството ( БАРМП); Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и др. Катедра ...
Партньори 28.9.2012 г. ... се съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право" ...
За института 6.5.2020 г. ... в над 15 международни (предимно финансирани от ЕС) проекти, както и редица национални и университетски изследователски и обучителни проекти в областта на предприемачеството и мениджмънта. Основните научни интереси на членовете на института са в областта на: създаването и управлението на нов бизнес, вкл. ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат икономическа и художествена литература, документи и правилници за ...
За катедрата 29.4.2022 г. ... на стотици международни проекти. Много от тях са били на специализации в европейски, американски и азиатски университети. В същото време катедрата кани за преподаватели или гостуващи лектори признати специалисти, мениджъри, експерти от международни организации ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" и в магистърска специалност „Приложна икономика и финанси“ съвместно ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... активно в научни изследвания и проекти, някои от тях работят в различни институции, което прави възможно свързването на семинарните занятия на студентите с практиката. Не е без значение и това, че 90% от нехабилитираните преподаватели са доктори по икономика, а 64% ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в икономическите и политическите структури на ЕС и други международни организации. Затова в рамките на обучението предвиждаме  и възможности за пряко запознаване с работата на стопански ...
Проекти 12.3.2014 г. ... НА УЕБ ИНФОРМАЦИЯ Изследване и проектиране на система за импакт фактор на изданията на УНСС и по информатика на български език Изследване на  възможностите на бизнес-модела Enterprise 2.0 за повишаване конкуретноспособността на българските фирми ИЗСЛЕДВАНЕ ...
Научно-изследователски проекти 5.10.2017 г. ... научно-изследователски проекти Период  Тема Ръководител на проекта  2016-2018 г. Стабилност и сигурност на банковата система на България за периода след 2012 година доц. д-р Ек. ...
Проекти 30.4.2015 г. ... .Проект „Регионален център за мобилност на учените” по договор с Европейската комисия №MOBI-CT-2004-510971 по BulRMCnet (2005-2007 г.) .   2.Проект „Национална мрежа от центрове за мобилност на учените” по договор с МОН, № БОЕ-3-04/2004, финансиран от националния ...
Проекти 16.5.2017 г. ... проекти № Номер на проекта Тема на проекта Изпълнител (ръководител на проекта) Срок 1 НИД НИ 1-11/2015 „Механизъм за определяне и  индексиране на минималната работна ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 2.3.2018 г. ... индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск", с ръководител доц. д-р Георги Забунов - приключил "България и евразийски икономически съюз – възможности за сътрудничество” с ръководител доц. д-р ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 2.3.2016 г. ... по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ Университетските проекти, в които членове на катедра "Управление" са ръководители и участват са разпределени и представени по години: Университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.; Университетски проекти за ...
Проекти 3.9.2012 г. ... на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията". Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми ...
Проекти 21.3.2017 г. ... ........... ...
Проекти 22.12.2018 г. ... на кариерата Повече за проектите, в които са участвали преподавателите от катедра „Икономическа социология“ може да намерите в техните уеб-блогове ...
Проекти 24.4.2018 г. ... на проекта Ръководител Период на изпълнение „Нови форми на политическо участие” ДД ВУ 02/70-2010 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН проф. д-р Георги Янков 2010 – ...
Проекти 8.4.2013 г. ... национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които участват преподавателите, моля, посетете индивидуалната университетска страница  на всеки от тях в частта ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 24.4.2017 г. ... последните години преподавателите в катедрата са участвали в разработването на над 30 проекта, а научно-изследователската им дейност допринася за публикуването на повече от 20 студии и монографии и участието им с над 150 статии и доклади в научни форуми в ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 30.7.2021 г. ... Вниманието на преподавателите и докторантите към катедра "Счетоводство и анализ" с Решение на АС № 4 / 07.07.2021 г. са приети: Политика за почтеност в академичното творчество и Правила за електронна проверка на оригиналността на академичното творчество ...
Проекти 9.2.2016 г. ... „Стопанска логистика“ е координатор на ТЕМПУС проекта „Партньорство между българските икономически университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. ...
Проекти 29.9.2021 г. ... и дата на договора КП-06-ДК2/4 Заглавие на проекта ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИ И ФИНАНСОВИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР Тематично направление Социални, ...
Проекти 15.6.2012 г. ... УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ Икономически аспекти на тероризма, УНСС, София, 2009-2011 Социално-икономически аспекти на трафика на хора, УНСС, София, 2009 -2011 Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - икономически и ...
Проекти 16.5.2020 г. ... и осъществяването на редица проекти, за които представяме информация по-долу в прикачените файлове ...
Проекти 21.9.2012 г. ... / Програма, НИД 21.03-56/2009, Дипломатическите документи на руски и български език и установяване на междуезиковата еквивалентност, 10.05.2009, 10.05.2011 Проект / Програма, 59/2009, „Изготвяне на критерии за подбор на текстове с икономическа насоченост за нуждите на ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти 10.4.2017 г. ... - 2015   COST Action: Динамика на виртуалната работа (с 54 партньора от 26 страни) 2012 - 2013  BG051PO001-7.0.01 „Без граници – компонент 1” - Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда чрез ...
Проекти 30.1.2012 г. ... ...
Наука 5.10.2017 г. ... , научни конференции и др. Разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи). Катедрата осъществява сътрудничество под различни форми: • поддържа близки колегиални ...
Наука 21.4.2012 г. ... , така и участия в реални практически проекти в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др. Научните ...
Наука 20.9.2012 г. ... интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат икономическа и художествена литература, документи и ...
Наука 7.2.2019 г. ... в редица научни и практико-приложни проекти както на национално, така и на международно ниво. Повечето ни преподаватели са канени като експерти в международни изследователски и преподавателски екипи, което допринася за непрекъснатото подобряване на учебния процес и ...
На вниманието на всички преподаватели от кат. "Счетоводство и анализ" . 7.6.2022 г. ... ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, КНИГИ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО И ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКАТА ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY – CEEOL На вниманието на ...
Наука 8.2.2017 г. ... научни конференции, семинари, съвети, проекти и други изяви ...
Наука 24.4.2018 г. ... в различни национални и международни проекти. Political Science Department professors develop active research activities. Evidence of this is the numerous publications in various forms - articles in scientific journals, studies, monographic studies and others. For the ...
Наука 22.12.2018 г. ... разработваме изследователски и приложни проекти, приоритетни за съвременното глобализирано информационно общество. В научната ориентация на катедра „Икономическа социология” основният акцент е върху изучаването, водещо от позициите на социологическото, икономическото и ...
Наука 2.3.2018 г. ... в научно-изследователски и приложни проекти. Научните им изследвания са отразени в множество публикации, които са посочени в персоналните им блогове ...
Наука 28.9.2020 г. ... и ...
Специалности 11.7.2013 г. ... , както и да осъществяват дейностите по проектиране, програмиране, внедряване и поддържане на управленски информационни системи, обслужващи различните равнища на управление.      Разработването и експлоатацията на програмни продукти за обслужване на ...
Специалности 28.2.2018 г. ... идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на  предложения за тяхното усъвършенстване или промяна. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление ...
Обща информация 24.3.2019 г. ... осигурява реализация като специалисти по проектирането, организацията и провеждането на конкретни статистически изследвания, разработването на прогнози, пазарни стратегии и икономически анализи. В процеса на обучението, което е съобразено със съвременните тенденции в статистическата ...
Специалности 2.3.2018 г. ... бизнес имоти, Управление на инвестиционни проекти, Управление на общинска и държавна собственост, Оптимизиране на пространството, Риск мениджмънт в бизнеса с недвижимите имоти; -       за успешната междуличностна комуникация, чрез дисциплините: Бизнес ...
Специалности 16.9.2016 г. ... икономика" Специалност "Бизнес анализи и проекти" Специалност "Индустриален бизнес" Business economics - a curriculum lectured in English ...
Специалности 24.4.2018 г. ... документи", "Управление на програми и проекти на ЕС". За всички студенти в бакалавърската степен обучението завършва с учебна практика в структурите на политическата система, държавното управление и гражданското общество. Целта е по време на практиката студентите да ...
Специалности 27.9.2012 г. ... език. - "Управление на международни проекти" в два семестъра - за завършили икономически и неикономически специалности. - "Международна търговия и развитие" в три семестъра - за завършили икономически специалности. - "Международни финанси" в два ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... развитие, включително изготвянето на проекти; Формирането и развитието на предприемачески мрежи със съответните “стейкхолдери” (държавни и обществени поддържащи организации, клиенти, доставчици, банки, обучители, консултантски институции и др.), включително с партньори от други ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 19.5.2022 г. ... .00 ч. 4. Управление на проекти в областта на човешките ресурси Доц. д-р Тодор Тодоров 9.02.2022 г. 17.45-21.00 ч. Изпитна сесия  специалност “Здравословни и безопасни условия на труд”  МАГИСТРИ летен семестър ...
Обучение 26.8.2020 г. ... и управлението на транспортни инфраструктурни проекти. Основните предимства на обучението в бакалавърската програма са следните: Специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ е уникална по своята същност, с установени традиции и опит и широк национален и международен авторитет ...
Обучение 24.4.2018 г. ... власт и самоуправление", "Управление на програми и проекти на ЕС" и др. Завършилите специалността могат да работят като: експерти в държавната и европейска администрация;  анализатори в политически партии, социологически агенции, неправителствени организации, консултантски фирми и ...
Обучение 22.12.2018 г. ... СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ -        Професионална квалификация: "Магистър по социология" -        Форма на обучение: Редовна -        Продължителност на обучение: ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 30.5.2016 г. ... за студентите по специалност Бизнес анализи и проекти - 2сем. (прием: ІХ-2015), летен семестър на учебната 2015-2016г. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН от специалност Бизнес анализи и проекти, 2 сем., семестър 2 (летен) - прием ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... фирми като консултанти по разработване на проекти в областта на агробизнеса и развитието на селските райони; финансовото и банковото дело като  оценители на аграрни проекти, на биологични фондове и на земеделски земи; висши учебни заведения и научни институти като изследователи / научни ...
Обучение 21.9.2016 г. ... , икономиката и   природата;  проектиране на сложни икономически и социални системи чрез развитието и прилагането на политико-икономическата теорията и използването на добри практики;  генериране на предписания за управление на политико-икономически системи чрез разработването ...
Какво предлага Института за следдипломна квалификация при УНСС 19.11.2020 г. ... обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”. ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... на кметове, общински служители и мениджъри по проекти за регионално развитие. За целта се разработи специално учебно помагало, в което като автори се включиха всички преподаватели, участвували в обмена. Този опит се мултиплицира многократно в курсовете, които провежда ИСК при УНСС ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... на рецензии за завършени етапи на проекти и програми      Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания     4 Изготвяне на рецензии на студии и монографии     4 Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен ...
Университетски проекти 27.2.2012 г. ... на университетски проекти     15 Участие в университетски проекти    ...
Национални проекти 27.2.2012 г. ... на национален проект     1 Участие в национален проект    ...
Проекти с други организации 1.3.2012 г. ... . Участие в консултативни и експертни съвети към национални и международни институции - 1 2. Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. - ...
Национални проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... на рецензии за завършени етапи на проекти и програми     9 Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания     1 Изготвяне на рецензии на студии и монографии     4 Изготвяне на рецензия на статии в международни списания ...
Университетски проекти 16.1.2013 г. ... проект по НИД - НИ 1-21/2011 "Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза" ...
Национални проекти 27.2.2012 г. ... в национален проект              ...
Международни проекти 16.1.2013 г. ... на НАТО ...
Наука 21.1.2021 г. ... . Участието на преподавателите в международни проекти им дава възможност да използват положителния опит и постиженията на страните от Европейския съюз в преподаването на икономическата наука. Освен това голяма част от научноизследователските разработки намират непосредствено или адаптирано ...
История 23.3.2021 г. ... , мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация. Факултетът подготвя специалисти и мениджъри за най-интензивно развиващия се сектор на българската икономика – инфраструктурният, където са насочени преобладаващата част от бюджетните инвестиции и ...
За факултета 23.3.2021 г. ... , мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация. Факултетът подготвя специалисти и мениджъри за най-интензивно развиващия се сектор на българската икономика – инфраструктурният, където са насочени преобладаващата част от бюджетните инвестиции и ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... работи и по тематични научно-изследователски проекти: “Мрежите за обмен на знания и опит – фактор за конкурентоспособност на обучението по МИО (на примера на изграждане и поддържане на мрежа за обмен на знания и опит с възпитаници на специалност “МИО”)”,  “Обучение чрез практика в ...
Национални проекти 30.1.2012 г. ... ...
Наука 27.9.2015 г. ... - Научно-изследователски проекти във фМИП за периода 2008-2001 ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... на рецензии за завършени етапи на проекти и програми     5 Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания      Изготвяне на рецензии на студии и монографии     4 Изготвяне на рецензия на статии в международни списания ...
Университетски проекти 27.2.2012 г. ... на университетски проекти     4 Участие в университетски проекти    ...
Национални проекти 27.2.2012 г. ... на национален проект     3 Участие в национален проект     1 Научноизследователски проект на Финансово-счетоводен факултет на УНСС по НИД на тема: “Проблеми на оценката, оповестяването и контрола на риска в следприсъединителния период на България ...
Международни проекти 27.2.2012 г. ... научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" Форум на младите научни работници се проведе за седми пореден път в УНСС. Докторанти и преподаватели представиха своите изследвания пред академичната общност и дискутираха значими икономически проблеми с ...
В медиите 16.5.2017 г. ... на научните контакти и участието в съвместни проекти с повече от сто сродни партньорски университета от ЕС и света. Успешно ръководим и участваме в множество национални, европейски и други международни научноизследователски проекти. Другото направление е подпомагане на държавата и бизнеса при ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... 2 Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми - 4 Изготвяне на рецензии на студии и монографии - 6 Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания - 6 Изготвяне на рецензии на статии в международни списания - 1 Изготвяне на рецензии на публична защита на ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... изпълнение начало край   1. Проекти по сключени договори за университетски научни поръчки от минали години   1 НИД 21.03-2/2009 “Клъстерите капитализъм (Типология и динамика на капиталистическите икономики)” проф. д. с.н. Георги ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... на изпълнение начало край  Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на ЕСФ 1 BG051PO001-7.0.07-0236-С0001 „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ доц. д-р Тодор ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС  1 Договор № 279081 EU-WISE Подкрепа на самообслужването при хора с дълготрайни заболявания, диабет и сърдечни болести: Комплексен системен подход ...
Обучение 22.5.2017 г. ... „Социални изследвания, анализи и проекти“ Допълнителна информация относно обучението в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” може да се получи от катедрата, водеща съответната специалност. > В Общоикономическия факултет има възможност за обучение в ОНС ...
За факултета 12.5.2017 г. ... на университетски, национални и международни проекти, членовете на академичния състав допринасят за утвърждаване авторитета на Университета за национално и световно стопанство в европейското образователно и изследователско пространство.      Общоикономическият факултет обучава студенти в ...
Проекти с други организации 24.2.2012 г. ... С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ: 32 Участие в национална програма   Участие в международна програма 2 Участие в консултативни и експертни съвети към национални, международни институции 2 Подготовка на нормативни актове, стратегии, ...
Университетски проекти 24.2.2012 г. ... ПРОЕКТИ: 22 Ръководство на университетски проекти 15 Участие в университетски проекти ...
Национални проекти 24.2.2012 г. ... ПРОЕКТИ: 7 Ръководство на национален проект 1 Участие в национален проект ...
Международни проекти 24.2.2012 г. ... ПРОЕКТИ: 8 Ръководство на международен проект 5 Участие в международен проект ...
Наука 10.4.2013 г. ... проблеми на практиката чрез различни изследователски проекти. Те са финансирани, както от фонд “Научноизследователска дейност” на УНСС, така също и по линия на различни програми на Европейския съюз. Примери за това са проектите “Конкурентоспособност на българските индустриални фирми”, “Интегрирано развитие на ...
Обучение 9.7.2021 г. ... степен "Магистър" Бизнес икономика Бизнес анализи и проекти Бизнес лидерство Бизнес и иновации (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Агробизнес и управление на територията Екоикономика Екоикономика и бизнес Бизнес с недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост Финансов ...
Проекти с други организации 23.2.2012 г. ... . материали; Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми - 26 бр. рецензии; Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания - 27 бр. рецензии; Изготвяне на рецензии на студии и монографии - 28 бр. рецензии; Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) ...
Университетски проекти 23.2.2012 г. ... на университетски проекти - 5 бр. проекти; Участие в университетски проекти - 8 бр. проекти. ...
Национални проекти 23.2.2012 г. ... на национален проект - 6 бр. проекти; Участие в национален проект - 9 бр. проекти ...
Международни проекти 14.6.2016 г. ... Empowering Education Systems in Information Security Международен проект, финансиран по Европейска програма Erasmus+/Strategic Partnership, 2015-2018 Проектът I Secure насърчава стратегическото използване на информационни и комуникационни технологии в образователните програми и обучението, като ...
История 9.4.2015 г. ... , но и в разработването на научни и изследователски проекти ...
Правила 12.1.2017 г. ... не се включват изучаването на чужди езици, курсови проекти и презентации, както и дисциплини, които вече са изучени в УНСС от студента преди началото на мобилността. Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от ...
Дейности 1.12.2011 г. ... , други международни образователни програми и проекти. Студентската и преподавателската мобилност са важна част от международната дейност на университета и се реализират на основата на сключени от УНСС и УЦМСП двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество.       ...
Контакти 1.12.2011 г. ... Ангелова – старши експерт, програми и проекти Диляна Граматикова - младши експерт, програми и проекти Петър Мишев – младши експерт, програми и проекти 1700 София Студентски град УНСС Партер телефон: (02) 81 95 389 fax: (02) 862 86 72 e-mail: erasmus@unwe.acad ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др. Членство в международни организации Централноевропейска ...
Партньори 8.12.2011 г. ... участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др ...
Научни прояви 19.10.2021 г. ... проекти за научни прояви - 2021 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2020 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2019 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2018 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2017 г.; Университетски проекти за научни прояви - 2016 ...
Приключили 20.7.2016 г. ... международни проекти - 2015 г.; Завършени международни проекти - 2014 г.;  Завършени международни проекти - 2013 г.; Завършени международни проекти - 2012 г.; Завършени международни проекти - 2011 г.; Завършени международни проекти - 2010 г.; Завършени международни проекти - 2009 г.; ...
Текущи - по години 20.7.2016 г. ... проекти - 2016 г. Международни проекти - 2015 г.  Международни проекти - 2014 г.; Международни проекти - 2013 г.; Международни проекти - 2012 г.; Международни проекти - 2011 г.; Международни проекти - 2010 г.; Международни проекти - 2009 г.; Международни проекти - 2008 г.; ...
Международни 21.12.2020 г. ... проекти - 2020 г. Международни проекти - 2019 г. Международни проекти - 2018 г. Международни проекти - 2017 г. Международни проекти - 2016 г. Международни проекти - 2015 г.  Международни проекти - 2014 г.;  Международни проекти - 2013 г.;  Международни проекти - 2012 г ...
Приключили 21.7.2016 г. ... проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г. Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2014 г.  Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2013 г. Завършени проекти ...
Текущи - по години 21.7.2016 г. ... на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2016 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г.  Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2014 г.   Проекти на УНСС, финансирани от ...
Национални 3.7.2020 г. ... на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2020 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2019 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2018 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни ...
Приключили 22.7.2016 г. ... университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.; Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.; Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2013 г.;  Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2012 г.; Завършени университетски проекти за ...
Текущи - по години 30.5.2017 г. ... проекти за научни изследвания - 2017 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2016 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.;  Университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.;  Университетски проекти за научни изследвания - 2013 г.; ...
Университетски 22.10.2021 г. ... проекти за научни изследвания - 2021 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2020 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2019 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2018 г.; Университетски проекти за научни ...
Проекти 31.7.2017 г. ... ...
Научни институти и центрове 1.10.2013 г. ... изследователски и образователни проекти Център за статистически изследвания на УНСС Университетски център по устойчиво развитие Институти Институт по интелектуална собственост и лидерство Институт за развитие на предприемачеството Отделение "Институт ...
График 17.12.2019 г. ... управление (Управление на проекти) 01.02.2016 г. 09:00 ч. 1039А Публична администрация Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация) 01.02.2016 г. 09:00 ч ...
Реализиране и отчитане 25.9.2020 г. ... на участия в други международни проекти и програми и др. В подобни случаи мобилността не се признава и преподавателите са задължени да възстановят на УНСС (съответно на Националната агенция) пълния размер на предоставените им по програмата финансови средства (грант) ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... езици, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни. Попълнените от студентите документи, които се изискват от приемащия университет и от УНСС, се представят в УЦМСП, за да бъдат подписани от институционалния ЕРАЗЪМ координатор ...
Дарители 30.6.2022 г. ... изследователски и образователни проекти - УНСС Център за икономическо развитие Център за исторически и политологични изследвания Център за либерални стратегии Център за независим живот Централен институт за научно техническа информация ЦНСССКЦИЕ (Център за ...
УНСС №1 17.3.2022 г. ... магистърски програми, научноизследователски проекти, дистанционно обучение, обмен на студенти и преподаватели. В УНСС е въведена кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... процеса на преподаването и изследователските проекти, предлагайки обучение за възрастни и изграждайки връзки с различни социални общности. УНСС ще продължи да разширява, укрепва и обогатява сътрудничеството си както с другите висши училища от България и чужбина, така и с доставчиците ...

Новини

644 results found
Университетът ще си сътрудничи с Yettel 6.7.2022 г. ... на съвместни програми и проекти в областта на бизнеса и висшето образование, провеждане на студентски стажове/практики в реална работна среда, обмен на информация и експертиза, организиране на конкурси за иновативни решения, свързани с практиката и ...
Успешно завърши работата на студентите по практически казуси на Българската стартъп асоциация 4.7.2022 г. ... ще подпомага студентите в реализирането на техните проекти, и ги насърчи да бъдат предприемчиви в бъдещите си начинания. Проф. Цветана Стоянова От страна на Българската стартъп асоциация г-н Иван Василев, член на Управителния съвет на BESCO, сподели, че е изключително щастлив, че ...
Делегация с преподаватели от УНСС посети марокански университет по програма „Еразъм+“ 1.7.2022 г. ... и образователни проекти. Бяха проведени и занятия в областта на публичната администрация, чуждоезиковото обучение, както и на статистиката, съгласно програмите на тримата преподаватели от УНСС. Българската делегация беше представена от ...
Ректорът на УНСС беше избран за вицепрезидент на HELICAS 20.6.2022 г. ... , както и възможностите за съвместни проекти в трансграничния регион България-Гърция и по-активното участие във формирането на европейски политики за развитие на региона. По време на заседанията в Солун Изграждането на европейските групи за ...
Центърът за изследователски и образователни проекти представи университета на семинар „Младите изграждат бъдещето" 20.6.2022 г. ... за изследователски и образователни проекти към УНСС и преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“, взе  участие в семинар „Младите изграждат бъдещето", организиран от район Панчарево. По време на събитието той обясни на учениците, ...
Нашият университет взе участие в семинар по киберсигурност, организиран от А1 и IBM Security 20.6.2022 г. ... се представиха някои от съвместните проекти между компаниите. Презентациите включваха въпроси на стратегическото партньорство между А1 и IBM Security при предоставянето на високотехнологични решения за сигурност на информацията и инфраструктурата, както и специализирани ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 17.6.2022 г. ... експертна подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата-членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС. Ще бъдат проведени и национални семинари през месец април 2023 г. по заявена дисциплина от членовете на ...
Наши преподаватели обсъдиха възможности за сътрудничество с Yarmouk University 21.6.2022 г. ... област ще търсим развитие на общи проекти  и научни изследвания“, допълни доц. Асенова. Тя и доц. Христозов разказаха за предимствата в обучението на международни студенти в УНСС по време на срещата си с президента на Yarmouk University. Беше изтъкнато ...
Покана за Юбилейна научна конференция - 70 години катедра "МИО и бизнес" - 6 и 7 октомври 2022 г. 16.6.2022 г. ... Управление на европейски проекти -          Международен мениджмънт и маркетинг -          Международен бизнес -          ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 21.6.2022 г. ... експертна подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата-членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС. Ще бъдат проведени и национални семинари през месец април 2023 г. по заявена дисциплина от членовете на ...
П Р А В И Л А за финансиране на участието на преподавателите в научни прояви в страната и чужбина (командировки и такси за участие) в рамките на определения общ годишен лимит за Общоикономически факултет 9.6.2022 г. ... източници на финансиране (вкл. по проекти, финансирани от целевата субсидия).   Отчетът за изразходване на средствата по отпуснатите лимити се включва в годишния отчет на деканското ръководство пред Общото събрание на факултета.     [1] ...
Проф. Христина Николова: АМ "Черно море" е ключова, изключително важна за нашата страна 6.6.2022 г. ... и усилие върху тези национални проекти. Те са техни национални приоритети. Докато при нас във връзка с концентрацията на вниманието върху оперативните програми, които получават финансиране от Европейските структурни фондове  и проектната работа, основно по тези ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 3.6.2022 г. ... разработване и изпълнение на проекти, партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на търговията с недвижими имоти, както и при издаване на научното списание „Недвижими имоти & Бизнес” ...
Стефан Йонков, Ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към Генералното консулство на Република България в Мюнхен: "Най-доброто предстои!" 12.6.2022 г. ... , да създаваш инвестиционни проекти от първия контакт и представяне на България до реализацията им и да можеш да видиш резултата от работата със собствените си очи. Да помагаш ефективно на български компании за потенциалното им навлизане на чуждия пазар и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и "ЕксЕл Ар" - дъщерно дружество на "ИННОВЕЙШЪН КЕПИТЪЛ" АД 26.5.2022 г. ... краткосрочни и дългосрочни проекти, като партньори или организатори в тях. Гледаме да сме активни, за да можем да насърчаваме предприемаческата екосистема в България. Трябва да достигнем 200 компании в живота на фонда, инвестиционният цикъл приключва в края ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 31.5.2022 г. ... и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 25.5.2022 г. ... и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е ...
Инновейшън Кепитъл ще финансира иновативни идеи на студенти от нашия университет 20.6.2022 г. ... краткосрочни и дългосрочни проекти, като партньори или организатори в тях. Гледаме да сме активни, за да можем да насърчаваме предприемаческата екосистема в България. Трябва да достигнем 200 компании в живота на фонда, инвестиционният цикъл приключва в края ...
Меморандум за сътрудничество с Киндрил България 10.5.2022 г. ... бизнес. Изследователски проекти, където силно разчитаме на участието на нашите студенти, така, че още от студентската скамейка, те да могат да придобият изследователски умения, а и да ги научим как се прави бизнес още като студенти. Убеден съм, че с ...
УНСС ще си сътрудничи с „МД Електроник“ 5.5.2022 г. ... за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват интерес за страните и организиране на публични събития за представяне на добри практики. Меморандумът обхваща и партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с „Капелен България“ 20.4.2022 г. ... при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в магистърски и докторантски програми в УНСС за специалисти и служители от „Капелен България“. Двете организации ще си сътрудничат в обмена на ...
Синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа" представи резултатите от проведеното „Национално представително изследване на психосоциалните рискове и работоспособността на преподавателите във висшите училища в България“ 20.4.2022 г. ... дейност (научни публикации, научни проекти, учебници), субективно атестиране и конкурси за кариерно израстване, основани на субективни критерии и процедури и т.н.             Д-р Валери Апостолов  - Председател на синдикат "Висше ...
Министърът на електронното управление откри първата в България конференция на тема „Киберсигурност“ от сериите BSIDES в УНСС 18.4.2022 г. ... на уязвимостта. Той подчерта, че всички проекти, които се реализират имат уязвимост, която може да е с открит проблем или такъв, който ще се прояви в бъдеще. Даде съвети и примери за добри практики. Евлогиев посочи, че ако има достатъчно много етични хакери, които следят за ...
Втори онлайн агросеминар, посветен на новата Обща селскостопанска политика 15.4.2022 г. ... България, както и за развитието на нови проекти от членове на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. Семинарът завърши с излъчването на документален филм, реализиран в рамките на проекта „CAP Green Zone“ – „Сноп надежда: ...
Кръгла маса с представители на бизнеса за обсъждане на учебните планове за бакалавърска степен на специалностите във факултет „Икономика на инфраструктурата“ сряда, 13 април 2022 16:35 14.4.2022 г. ... да придобият опит за работа по проекти, за работа в екип, да умеят да използват бази данни, да усъвършенстват меките си умения, да повишават дигиталната и технологичната си грамотност. Особен акцент беше поставен върху комуникативните умения на студентите, които са ...
Кръгла маса с представители на бизнеса за обсъждане на учебните планове за бакалавърска степен на специалностите във факултет „Икономика на инфраструктурата“ 13.4.2022 г. ... да придобият опит за работа по проекти, за работа в екип, да умеят да използват бази данни, да усъвършенстват меките си умения, да повишават дигиталната и технологичната си грамотност. Особен акцент беше поставен върху комуникативните умения на студентите, които са ...
Студентка от специалност "Счетоводство" с призово място в националния конкурс „Студент на годината“ 13.4.2022 г. ... . Елена Таракова е участвала в множество проекти с икономическа насоченост, финалист е за Югоизточна Европа в Световното студентско състезание „Schneider Go Green“ 2021 и печели стипендията на фондация „Еврика“ за постижения в овладяването на знания в ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 12.4.2022 г. ... сделка и възможностите за финансиране на проекти за ВЕИ и малки и средни предприятия. Зам.-председателят на УС на ССИ Светлин Илиев изнесе презентация за киберсигурността, Светослава Георгиева, член на УС на съюза и на инвестиционния комитет на програма InvestEU, се спря на ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 16.4.2022 г. ... сделка и възможностите за финансиране на проекти за ВЕИ и малки и средни предприятия. Зам.-председателят на УС на ССИ Светлин Илиев изнесе презентация за киберсигурността, Светослава Георгиева, член на УС на Съюза и на Инвестиционния комитет на програма InvestEU, се спря на ...
Студенти от УНСС с призови места в националния конкурс „Студент на годината“ 13.4.2022 г. ... . Елена Таракова е участвала в множество проекти с икономическа насоченост, финалист е за Югоизточна Европа в Световното студентско състезание „Schneider Go Green“ 2021 и печели стипендията на фондация „Еврика“ за постижения в овладяването на знания в ...
Kръгла маса „Обучението в специалност „МИО” 29.4.2022 г. ... д-р, Главен експерт, дирекция „Координация на проекти и международна дейност“, Български пощи ЕАД Георги Малчев, Управляващ съдружник, Агенция за интегриран дигитален маркетинг Xplora.bg Венцислав Луканов, основател, VRtual Space Здравко Ботушанов, съосновател, Gamifinno Храбрин ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 9.4.2022 г. ... изпит. Студентите представят дипломните си проекти в хартиен вариант директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. ----------------------------------------- Защитата на магистърските тези (дипломните ...
Доц. д-р Eкатерина Тошева участва с грант по програма Еразъм+ 31.3.2022 г. ... за споделяне на резултати от научноизследователски проекти на участниците и семинар за иновации в обучението. В рамките на мобилността доц. Тошева се срещна и със студентите от УНСС Божана Матичкова и Габриела Илиева, които са на мобилност по програма Еразъм в Университет Сан Пабло през втори ...
Работна среща на консорциума по проект ERMIScom 8.4.2022 г. ... RELATED PROJECTS“ („ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ: ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВА“ ). Конкретните работни пакети са под ръководството на УНСС, поради оценения опит и експертиза на Университета в медиите и комуникацията, както и в управлението на проекти. Участници в ...
Центърът за изследователски и образователни проекти – култура на взаимодействие и взаимопомощ при разработването и изпълнението на проекти 11.4.2022 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) гл. ас. д-р Юри Ценков представят бъдещото развитие, творчески планове и новия офис на Центъра. Наскоро беше открит новият офис на Центъра за  изследователски и образователни проекти, как виждате бъдещето развитие на ...
Ректорът се срещна с директора на Тайванския търговски център - София 23.3.2022 г. ... . Обсъждат се и възможности за общи изследователски проекти. Проф. д-р Велев с деканското ръководство на факултет „Информационни технологии“, NCUE Независимо от сложната Covid-19 обстановка, представители на NCDR и NCUE участват виртуално в организираните от проф. ...
Меморандум за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация 18.3.2022 г. ... се работи съвместно за реализиране на проекти, конференции, семинари и други инициативи, които се финансират по програми на Европейския съюз в областта на защитата и насърчаването на правата на човека, превенцията и анти-дискриминацията и насърчаването на равенство и равни възможности ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 18.3.2022 г. ... се и съвместно разработване и изпълнение на проекти, партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на търговията с недвижими имоти, както и при издаване на научното списание „Недвижими имоти & Бизнес”. ...
Завърши курсът за служители на Vivacom по цифрови технологии и развитие на интелигентни градове в ИСК 16.3.2022 г. ... , че имахме възможност да работим и да осъществяваме проекти и концепции с УНСС и структурите към университета“, каза Никола Гечев и допълни: „Хората, които присъстват от наша страна, са онези служители, експерти и ръководители в рамките на Vivacom, които практически измислят и развиват ...
Нов успешно защитил докторант в катедрата 15.3.2022 г. ... , международни пазари и цени, управление на проекти и др. За повече информация може да се обърнете към ръководството на катедрата ...
Нашият университет беше домакин на обучение по проект „DIGI Women“ 28.2.2022 г. ... опит на Институт по предприемачество и многото проекти в тази област, които УНСС реализира. „В днешно време има множество инициативи насочени не само към дигитализацията, но и към по-активното включване на жените от различни бизнес сфери в този процес. Сигурен съм, че проектът ще допринесе за ...
Нашият университет беше домакин на обучение по проект „DIGI Women“ 11.3.2022 г. ... опит на Институт по предприемачество и многото проекти в тази област, които УНСС реализира. „В днешно време има множество инициативи насочени не само към дигитализацията, но и към по-активното включване на жените от различни бизнес сфери в този процес. Сигурен съм, че проектът ще допринесе за ...
Договор с А1 България по проект „Икономическото образование в България 2030“ 18.2.2022 г. ... България имаме опит в изпълнение на такъв тип проекти. Ние сме основен изпълнител по програмите на Министерството на образованието и науката за дигитализация на училищата, които са етапно надграждани в близките три-четири години, през 2018 започнахме със 17 училища, в момента сме покрили около ...
Катедра "Регионално развитие" и ИСК с обучение по интелигентна трансформация на градовете 21.2.2022 г. ... в регионите, финансирането на регионални проекти, планирането на интелигентни градове и др. Обучението е поставено на академична основа и същевременно включва практическите аспекти на цифровизацията, управлението на проекти и други актуални въпроси на изграждането, развитието и ...
Участние на катедрата в трансграничен проект 16.2.2022 г. ... на ключовите компетенции за социални отговорни проекти ...
Фирмено обучение за интелигентнa трансформация, проведено от катедра "Регионално развитие" 16.2.2022 г. ... познанията им в областта на регионалните проекти и финансирането им на местно равнище, интелигентната специализация, която интересува градовете, икономическите подходи към подобна трансформация, политиките за регионално развитие, в които участват населените места, моделите за развитие на ...
ПОКАНА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ 14.2.2022 г. ... и тяхното развитие чрез и в полза на устойчиви проекти и технологии. Занятията включват теоретична част, водена от лектори от България, Литва и Полша, както и практическа част с посещения на организации и start-up компании в гр. Вилнюс. Програмата включва курсове по Fintech and Sustainable ...
Седемнадесета международна научна конференция на младите учени 11.2.2022 г. ... , но това го правим през конференции и през проекти, които вървят непрестанно. Конференцията е важна, защото е университетска, с участие на много колеги от други университети, с традиции и със сериозни изследвания. Нашата роля не се вижда винаги ясно от обществото, но тя не е само да ...
Икономиката на България ще расте по-бавно от очакванията на правителството, а инфлацията двойно по-бързо 10.2.2022 г. ... да разработва и управлява консултантски проекти за частния сектор ...
Пети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 10.2.2022 г. ... , които участват и които реализират проекти са индикатори, които позволяват да се провежда определена фискална политика“, сподели Любомир Каримански, председател на Комисията по бюджет и финанси в 47-то Народно събрание и възпитаник на УНСС. Любомир ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 9.2.2022 г. ... Това е само един малък пример. Докторантури по проекти и съвместни докторантури също добро нещо. Но относно плагиатството продължават усилията. Нашият опит като университет е, че от 2-3 години ние се въвели наша система за проверка за плагиатство ,базирана на признат софтуер за това нещо. ...
Пети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 23.3.2022 г. ... , които участват и които реализират проекти са индикатори, които позволяват да се провежда определена фискална политика“, сподели Любомир Каримански, председател на Комисията по бюджет и финанси в 47-то Народно събрание и възпитаник на УНСС. Любомир ...
Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров: Идеята за сливане на университетите няма да е работеща 9.2.2022 г. ... за качество, което означава публикации, научни проекти, а не само за брой студенти, които се обучават. Освен това беше взето решение преди няколко години, че един човек хабилитиран преподавател, доцент или професор, може да участва в акредитацията само на един държавен университет. ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Малко е изненадващо изведнъж да започне такава реформа 4.2.2022 г. ... въпроси, трудово-правни въпроси, международни проекти, акредитации. Не е толкова лесно да слеете два ВУЗ-а, камо ли три или четири в едно. Възникват веднага хиляда въпроса, така че сме силно изненадани от подобно развитие, и то толкова скорошно да се извърши. Това го обсъждахме и на Съвета на ректорите ...
От механично окрупняване няма да произлезе нищо, смята ректорът проф. Димитър Димитров 4.2.2022 г. ... организационно-управленски, чисто стопански, международни проекти, академично развитие, вътрешно-нормативна уредба, която не знам кога ще се оправи. Толкова масово да става това нещо и без ясни ползи, не мога да си го представя. И да постигнем 15-16 университета, какъв ще е бъде крайният резултат?, допълва проф. ...
Ректорът разгледа новия Суперкомпютър Discoverer 2.2.2022 г. ... изследователи, индустрията и бизнеса, за разработване на проекти, изискващи моделиране чрез високоскоростни изчисления.  Ректорът проф. Димитров и проф. Симеон Стоянов, директор Бизнес развитие на Консорциума за Суперкомпютъра Чрез Суперкомпютърния център в София Тех Парк ще бъдат ...
Започва записването за А1 Бизнес академия в УНСС 31.1.2022 г. ... в бизнес среда, като работят по приоритетни за компанията проекти. В периода от юли до септември те ще могат да работят под ръководството на ментор и да натрупат ценни знания и умения ...
Събитие по проект „Изграждане на иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи в обучението по международна логистика и транспорт“ 31.1.2022 г. ... които са в ролята на мениджър по управление на логистични проекти и трябва успешно да построят склад за електродомакински уреди Според проведена анкета сред участниците в събитието, 80% от тях използват в малка степен методите на игровизацията в преподаването и биха се включили в създадената мрежа за ...
Договор за фундаментални научни изследвания с новия Суперкомпютър на България 2.2.2022 г. ... обработка на данни в Европа (PRACE) чрез над 13 проекти в сътрудничество с партньорите от инициативата. Discoverer петаскейл суперкомпютър разполага с изчислителна мощност от над 4,4 петафлопс Rmax и над 6 петафлопс Rpeak. Системата на Discoverer ще разполага с 2 петабайта памет. Главната цел на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 27.1.2022 г. ... държавен изпит. Студентите представят дипломните си проекти директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. ----------------------------------------- Защитата на магистърските тези (дипломните работи) ...
Събитие по проект „Изграждане на иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи в обучението по международна логистика и транспорт“ 27.1.2022 г. ... които са в ролята на мениджър по управление на логистични проекти и трябва успешно да построят склад за електродомакински уреди Според проведена анкета сред участниците в събитието, 80% от тях използват в малка степен методите на игровизацията в преподаването и биха се включили в създадената мрежа за ...
Първа публична лекция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 12.5.2022 г. ... подчерта, че университетът при кандидатстване по нови проекти се оценява и по публикационната дейност, тежестта на която се увеличава значително. „Това означава статии в списания с висок импакт фактор индексирани в първокласни база данни и ние лека-полека трябва да направим тази промяна, която вече е ...
Erasmus Student Network в подкрепа на студентската мобилност 14.1.2022 г. ... до различни места в страната, филмови вечери, езикови проекти, международни фестивали за храна и други интересни събития. В допълнение към това, много секции са въвели менторски системи, които помагат на чуждестранните студенти основно в академичната и практическа интеграция. ESN ценност: Студенти ...
Меморандум за сътрудничество с Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ 16.12.2021 г. ... и при осъществяване на национални и международни проекти между образованието, научните изследвания и бизнеса, в областите от взаимен интерес. В документа е записано още, че УНСС ще подготвя квалифицирани кадри в образователно-квалификационни степени, специалности и форми на обучение за нуждите на ИА БСА и ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... за допълнително финансиране, да участваме в международни проекти, да увеличим броя на стратегическите партньори, както и да експериментираме с иновативни техники в кандидатстудентската кампания“, отбеляза проф. Димитров и допълни, че така е станало възможно за първи път от 8 година насам да бъдат увеличени ...
Договор за сътрудничество подписаха катедра "Международни отношения" на УНСС и БТПП 14.12.2021 г. ... бизнес дипломация, европейската политика, управлението на проекти и стратегически анализи. „В отговор на новите реалности, учебната програма на катедра „Международни отношения“ включва все повече дисциплини, свързващи икономиката и политиката. В тази връзка за нас ще бъде чест ...
Договор за сътрудничество 14.12.2021 г. ... бизнес дипломация, европейската политика, управлението на проекти и стратегически анализи. „В отговор на новите реалности, учебната програма на катедра  „Международни отношение“ включва все повече дисциплини, свързващи икономиката и политиката. В тази връзка за нас ще бъде чест студентите ни ...
Онлайн лекция „Етичен подход към травмата“ 14.12.2021 г. ... от Център за изследователски и образователни проекти към УНСС, бяха гост-лектори в хибридна лекция към Атинския университет на тема „Етичен подход към травмата”. Лекцията е част от проект „Общите учебни програми за разнообразие: образование в медиите и интеграция на уязвимите ...
Двама възпитаници и преподавател в УНСС са министри в новото редовно правителство 13.12.2021 г. ... фонд за рисков капитал, управлявал е стратегически проекти, развиващи иновативни финансови технологии. Водил е лекции по фючърси, опции и управление на инвестиции. Притежава допълнителни квалификации, насочени към дигитална трансформация на бизнеса, като текущо работи и по дисертационна тема в същата ...
Доц. д-р Васил Петков е новият ръководител на катедра „МИО и бизнес“ в УНСС 6.1.2022 г. ... публикации, участва в национални и международни проекти и изнася лекции в български и чуждестранни университети. Успоредно заема ръководни длъжности в реалния сектор и в сектора на услугите. В периода 2017-2021 г. е зам-ръководител на катедра „МИО и бизнес“, а през септември 2021 г. е ...
УНСС участва в конференцията „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“ 7.12.2021 г. ... , иновациите в регионите, финансирането на регионални проекти, планирането на интелигентни градове и др. Обучението е поставено на академична основа и същевременно включва практическите аспекти на цифровизацията, управлението на проекти и други актуални въпроси на изграждането, развитието и управлението на ...
Меморандум за сътрудничество с Huawei Technologies Bulgaria 6.12.2021 г. ... за студентите за стажове и взаимодействие по проекти и разширяване на сътрудничеството между университетите и бизнеса. На подписването присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес ...
ENGAGE.EU: Международни дни на администрацията 2021 7.12.2021 г. ... Бонева, главен секретар по научно-изследователските проекти и гл. ас. д-р Иван Вълчанов, който отговаря за комуникационните дейности по проекта. Доц. Бонева обобщи както напредъка в работата, така и предизвикателствата, свързани със създаването на общ каталог на курсовете. Тя изтъкна активния принос към ...
Посещение на Асоциацията за информация за околната среда в гр. Тайпе 7.12.2021 г. ... Чоу и г-н Алан Чанг,  мениджъри по международни проекти от Асоциация за информация за околната среда (TEIA), Тайпе. Дейността на Асоциацията е подобряване разпространението на информацията за околната среда и реализирането на интелигентни енергийни решения. На срещата присъстваха проф. д-р Димитър ...
XIV-а годишна научна сесия на УНСС 4.12.2021 г. ... , главният секретар по научноизследователските проекти доц. д-р Светла Бонева, председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев, представителите на Студентския съвет Ангел Стойков и Илиян Чабуклийски, преподаватели и студенти. Доц. Михаил Мусов, проф. ...
Меморандум за разбирателство с Фондация „Корейски културен център“ 1.12.2021 г. ... студентите, ще участват в съвместни изследователски проекти и дейности, ще обменят информация и материали, ще си съдействат и в други дейности от взаимен интерес. На подписването в зала „Тържествена“ присъстваха (от ляво надясно) доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по ...
Катедра „Икономическа социология“ и Върховният комисариат на ООН за бежанците в България с публична лекция 1.12.2021 г. ... и експерти с близо 20-годишен опит в управление на проекти, свързани с овластяването на хора, преживяващи страдание или в неравнопоставено положение; закрила на деца в риск; подпомагане социалното функциониране на деца и възрастни в областите приемна грижа и осиновяване, увреждания, насилие, семейни ...
Официална церемония „Студент на годината 2021“ 26.11.2021 г. ... „Счетоводство“. Участвала е в множество проекти с икономическа насоченост като „Re-Think the Link: критично мислене и медийна грамотност“ на Института за икономическа политика, завършила е Академия за младежки лидери по програма „Еразъм+“, както и програмата ...
Меморандум за сътрудничество с Химикотехнологичния и металургичен университет 16.11.2021 г. ... и съвместна публикационна активност, участие в проекти по програма „Хоризонт Европа“ и други европейски и национални научни програми и организация на съвместни национални и международни научни форуми. УНСС и ХТМУ  ще отворят един за друг вратите си за съвместна ...
ВАЖНО!!! Теми за дипломни проекти за бакалаври 14.11.2021 г. ... можете да откриете списъка с темите за дипломни проекти. Всеки от вас трябва да избере тема за своя проект и да я резервира. На служебния имейл на всеки от вас (@unwe.bg) е изпратено указание как да резервирате избраната от вас тема онлайн. Желателно е да се свържете с дипломния си ръководител (името ...
Ректорът разгледа Huawei Roadshow 2021 12.11.2021 г. ... офис Huawei представи и своите проекти от Tech4All, дългосрочна инициатива за дигитално приобщаване с цел използване на технологии и приложения от хора и организации навсякъде по света. Проф. Димитров участва в симулациите Бяха обсъдени възможностите за ...
Онлайн международен научен форум за енергийна трансформация. Ден втори 19.11.2021 г. ... на управляваният от него Център е фокусирана върху проекти и научни изследвания на икономическото въздействие на енергийния сектор. „Стартирахме успешно първия модул на тридневната конференция и получихме положителни отзиви за резултатите от него, затова съм сигурен, че вторият и третият модул също ...
Меморандум за сътрудничество с Областна администрация – Хасково 12.11.2021 г. ... за студенти, съвместна работа по проекти. Меморандумът конкретизира ангажиментите на двете страни в тези сфери на взаимодействие и цели да даде устойчивост и перспектива на общите усилия Хасково да бъде университетски град. „Днес имаме ...
Сътрудничеството между УНСС и Kaufland обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на веригата за България 4.11.2021 г. ... с консултации и експертиза по проекти, както на местно, така и на европейско ниво, също беше част от темите на разговора. Ректорът благодари на „Kaufland България“ за подкрепата и връчи на г-н Чернев юбилеен плакет „100 години ...
Катедра „Международни отношения“ отбеляза 45 години с научна конференция 30.10.2021 г. ... вниманието към „Проблеми и проекти в Югоизточна Европа – ролята на България“. Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник с редколегия, който ще бъде предложен за индексиране в CEEOL ...
Дипломиране на XIII випуск на Водна академия 28.10.2021 г. ... , и Управление на инфраструктурни проекти. Лектори във Водната академия, са авторитетни преподаватели от УНСС, водещи икономически експерти и инженери с дългогодишна практика. Над 200 е броя на участниците, завършили следдипломното обучение, които работят активно за ...
Банка ДСК дари модерна озвучителна техника за аулата на най-новия корпус на УНСС 28.10.2021 г. ... реализират редица съвместни проекти за подобряване изживяването на студентите и добавяне на експертиза от практиката. Партнират си за разработване на „Електронна студентска книжка“ в УНСС, създаване на интерактивна зона за самообслужване- филиал на ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 20.10.2021 г. ... за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват взаимен интерес, обмен на информация и организиране на публични събития за представяне на добри практики по обучение в тази сфера. Проф. Димитров подари на доц. ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.10.2021 г. ... за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват взаимен интерес, обмен на информация и организиране на публични събития за представяне на добри практики по обучение в тази сфера. Проф. Димитров подари на доц. ...
Университетът ще си сътрудничи с А1 България 19.10.2021 г. ... на съвместни програми и проекти в областта на учебната дейност, практическото обучение, проектната дейност, квалификацията на преподавателите и служителите, изготвяне на съвместни учебни планове и учебни програми, практически задания и упражнения и др. ...
УНСС и Московският технически университет по комуникации и информатика откриват съвместна магистърска програма 18.10.2021 г. ... изследователски и образователни проекти, и проф. Росен Тодоров, хоноруван преподавател в катедра „Индустриален бизнес“. Екипът на МТУСИ: проф. Сергей Ерохин (ректор) – в средата, проф. Андрей Муханов (зам.ректор по международните ...
XX международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“ 20.10.2021 г. ... по научноизследователските проекти, УНСС, проф. д.ик.н. Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България (от ляво надясно) „За мен е чест и удоволствие да приветствам с добре дошли всички вас на юбилейната ...
20-та научна конференция: "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 14 ГОДИНИ ПО-КЪСНО" 6.1.2022 г. ... , Главен секретар по научноизследователските проекти, УНСС Доц. д-р Мария Бакалова, декан на Факултет "Международна икономика и политика", УНСС Проф. д-р Миланка Славова, ръководител на катедра "МИО и бизнес", УНСС Повече за конференцията прочетете тук: https://www ...
Меморандум за сътрудничество с община Белоградчик 13.10.2021 г. ... да си бъдат взаимно полезни чрез участие в проекти, обучение на кадри, привличане на кандидат-студенти, при условие, че в Северозападна България няма университет. Инж. Борис Николов „С оптимизъм и огромно желание съм тук“, каза от своя страна кметът на ...
С участници от 4 континента и 10 държави в присъствен и онлайн формат се проведе Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки под егидата на ръководен от проф. д-р Силвия Трифонова проект, финансиран от ФНИ 14.10.2021 г. ... follow-up стъпки за бъдещи изследвания, проекти и инициативи. По време на работните конферентни сесии По време на работните конферентни сесии По време на работните конферентни сесии По време на работните конферентни сесии Проф. д-р Силвия Трифонова представи научен ...
Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки 11.10.2021 г. ... follow-up стъпки за бъдещи изследвания, проекти и инициативи. По време на конференцията В конференцията взеха активно участие проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ при Стопанската академия „Д. А. Ценов“ и председател ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... е през 1987 година, като в нашия университет проекти по програма „ЕРАЗЪМ+“ се реализират повече от 15 години. Новият програмен период се характеризира с това, че за седемте години, които обхваща са предвидени два пъти повече средства, ако за стария програмен период до 2021 ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и PG Словакия 7.10.2021 г. ... , ще участват в съвместни изследователски проекти и дейности, ще обменят информация и материали, ще си съдействат и в други дейности от взаимен интерес. Координатор на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Силвия Трифонова, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с община Тетевен 5.10.2021 г. ... и при съвместно кандидатстване по проекти/програми, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение, обмен на информация и др. На подписването на меморандума присъстваха доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на ...
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс 21.1.2022 г. ... на своето научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен-2021”, предназначени да подкрепят пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително определени приоритети. Заявленията могат да се подават във всяка ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 24.9.2021 г. ... изпит. Студентите представят дипломните си проекти директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. ----------------------------------------- Защитата на магистърските тези (дипломните работи) ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 4.3.2022 г. ... Центъра за изследователски и образователни проекти на УНСС и ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет, разговаряме по повод проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“ Проектът е ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 21.1.2022 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти на УНСС и ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет, разговаряме по повод проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“ Проектът е приоритетен за ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 21.9.2021 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти, ръководител на катедра "Индустриален бизнес" и координатор на проекта. На официалното откриване на проекта присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска ...
УНСС с почетен знак на София 19.9.2021 г. ... , национални и университетски научноизследователски проекти. От създаването си досега възпитаници на УНСС са изявени личности в национален и международен мащаб“ се посочва в мотивите на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова до Столичния общински съвет. Сред отличените с ...
Международен форум „Културата и бизнесът - заедно в дигиталния свят“ 2.9.2021 г. ... в панела „Бизнес и общини – дигитални проекти за културен туризъм“ с модератор Мартин Захариев, зам.-председател на Националния борд по туризъм.   Модераторът на втория панел Мартин Захариев, министърът на туризма Стела Балтова, проф. д-р Димитър Димитров, доц. ...
Предприемачи в науката - конкурс на Фондация "Карол Знание" 2.9.2021 г. ... . е с фокус Impact Investing и е отворена за научни проекти със социално и екологично въздействие. Тричленно експертно жури ще селектира кандидатурите и ще определи участниците.   В програмата може да кандидатстват студенти от магистърските програми, които развиват бизнес идея, базирана на ...
Университетът ще си сътрудничи с „Тракия икономическа зона“ 17.8.2021 г. ... стажантски позиции за нашите студенти, участие в проекти, съвместни събития, открити лекции. Благодарение и на добрата ни колаборация с Националното сдружение на общините в Р България и Асоциацията на българските градове и региони, могат да се реализират множество съвместни инициативи и проекти, ...
Научно-практическа конференция „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“ 4.8.2021 г. ... общини да участват в реализацията на дигитални проекти“ - Жанет Захариева. Изпълнителният директор на Vivacom Атанас Добрев връчи наградата за „Успешно управление на голяма община 2021 - Южна България“ на представител на община Пловдив Модератор на втория ...
30 ГОДИНИ катедра "Логистика и вериги на доставките" - 30 ГОДИНИ В СЪБИТИЯ! 2.8.2021 г. ... вериги на доставките" и участие в различни научни проекти, има издадени редица индивидуални и колективни монографии. ...
Два нови Изследователски центъра отварят врати в УНСС 29.7.2021 г. ... изследвания и реализиране на изследователски проекти, ще може да се провеждат и обучаващи процеси. Те са част от най-новия учебен корпус на университета, завършен тази година. Изследователски център -1 Двата научни центъра разполагат общо с 500 броя компютри, свързани ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... в различни национални и международни проекти, и приоритетно финансира университетски проекти за научни изследвания, в чиито екипи участват студенти. Насърчава се участието на студентите в научните форуми, организирани от университета, и се осигурява възможност за публикуване на ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... колективи за изпълнение на проекти за научни изследвания, разработки, технологични демонстрации и изпитвания, както и за изготвяне на общи експертизи, рецензии, становища и др ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика 15.7.2021 г. ... за партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в магистърски и докторантски програми в УНСС за специалисти и служители от МТСП. МТСП ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на ...
Продължете обучението си в магистърска степен в #unwemedia 15.7.2021 г. ... и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции; професионални медийни кадри за работа в институциите, осъществяващи интеграционните връзки на България с Европейския ...
Международна конференция "30 години от създаването на Меркосур" 8.7.2021 г. ... между университетите и работата по съвместни проекти“, подчерта проф. Димитров. Проф. Димитър Димитров, до него зам.-министър Зарица Динкова Посланикът на Бразилия Н. Пр. Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс изрази признателността си към УНСС за организацията на събитието ...
УНСС ще си сътрудничи с Националния военен университет „Васил Левски” 28.6.2021 г. ... за обмен на информация относно събития и проекти, които бихме организирали заедно“, коментира проф. Димитров и отбеляза, че за него сключването на този рамков договор е важно и като ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, където се обучават студенти ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 20.12.2021 г. ... изключително активни в подобни инициативи и проекти, защото България има нужда от нас. Радостен съм, че именно УНСС е част от подобен проект и има възможност да работи за българския туризъм. Вярвам, че това ще подтикне младите хора да се запознаят с красотата на България и да оценят в ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 29.6.2021 г. ... изключително активни в подобни инициативи и проекти, защото България има нужда от нас. Радостен съм, че именно УНСС е част от подобен проект и има възможност да работи за българския туризъм. Вярвам, че това ще подтикне младите хора да се запознаят с красотата на България и да оценят в ...
Меморандум за сътрудничество с Икономически и социален съвет 23.6.2021 г. ... ще си партнират при реализирането на съвместни проекти и последващото им изпълнение. Подписаното сътрудничество предполага осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация, подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии, ...
Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" 23.6.2021 г. ... ПРОГРАМА „БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ“ СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ“             Магистърската програма е насочена към дипломирани бакалаври от УНСС-София и други университети с нагласи и интереси за ...
УНСС – домакин на 30-тата годишнина от създаването на МЕРКОСУР 17.6.2021 г. ... обмен между университетите и работата по съвместни проекти“, подчерта проф. Димитров. Проф. Димитър Димитров, до него зам.-министър Зарица Динкова Посланикът на Бразилия Н. Пр. Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс изрази признателността си към УНСС за организацията на събитието и посочи, ...
Майсторски клас по лидерство с лектор Иван Кожухаров 17.6.2021 г. ... опит в областта на мениджмънта и на управлението на проекти, като през последните години е активен във финансовата област. От години също споделя своя професионален и личен опит на академично и корпоративно ниво. „Иван е човек, който няма нужда от представяне. Хората, присъствали на ...
Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство 17.6.2021 г. ... , както и разработване, управление и изпълнение на проекти по европейски програми ...
Партньорство със Загребския университет 14.6.2021 г. ... Марио Ниявро (Mario Njavro), зам.-декан по международни проекти и сътрудничество в Икономическия факултет. Обсъдиха се партньорства по програмата INTERREG и университетки мрежи за съвместни проекти. "Отдавна работим за иницииране на съвместна дейност между нашите университети", сподели доц. Ниявро. Доц ...
Фонд „Научни изследвания“ представя два от проектите си, насочени към справяне с пандемията 14.6.2021 г. ... за предоставяне на информация за финансираните проекти по конкурси на Фонда, насочени към справяне с пандемията от COVID-19. Те са от тематично направление „Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“ и вече са стартирали. Първият проект „Моделиране, анализ ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... катедри вече организират, в научноизследователски проекти, стажове, практики и др. При предишния начин на прием, в първите две години студентите се обучаваха по поднаправления на професионалните направления и се срещаха с преподавателите и специалните дисциплини едва в трети курс, след класирането по ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... ще си партнират при реализирането на съвместни проекти и последващото им изпълнение. Подписаното сътрудничество предполага участие на преподаватели и други представители на УНСС в лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от АПН, както и възможност УНСС да ...
Жени-предприемачи в партньорство с университета 11.6.2021 г. ... и изпълнение на образователни, изследователски и бизнес проекти, разширяване на мрежите от професионални контакти на двете организации на национално и международно равнище, съвместни инициативи, провеждани сред ученици, студенти и други целеви аудитории и области от взаимен интерес. Проф. д-р ...
Меморандум за сътрудничество с Асоциацията на българските градове и региони 10.6.2021 г. ... с експерти от практиката. Очакваме много нови съвместни проекти с вашата организация и споделени инициативи за стажове и работни позиции, особено за магистърската програма "Развитие на интелигенти градове (Smart Cities)“, коментира проф. Димитров. Проф. Димитър Димитров „Ние си ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи 7.6.2021 г. ... изпит.  Студентите представят дипломните си проекти директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. ----------------------------------------- Защитата на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от ...
УНСС в сътрудничество с Career Transition Bulgaria 7.6.2021 г. ... в различни направления като подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация и публикации, взаимни участия в лекции, експертиза, консултации, проучвания. Сътрудничеството включва и информиране на студентите за провеждани стажове и публични събития. От страна на ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 7.6.2021 г. ... за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват интерес за страните и организиране на публични събития за представяне на добри практики в сферата на публичното управление, регионалното и местно развитие. На подписването ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 14.6.2021 г. ... за съвместно кандидатстване по проекти и програми в областите, които представляват интерес за страните и организиране на публични събития за представяне на добри практики в сферата на публичното управление, регионалното и местно развитие. На подписването ...
Споразумение за стратегическо партньорство между УНСС и Фондация "Карол Знание" 2.6.2021 г. ... покрепя млади учени с приложни проекти и е разработила програмата "Предприемачи в науката", за да изгражда предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на ...
Проф. д-р Владя Борисова, директор на ИИСТТ-УНСС ще бъде един от новите лектори на Предприемачи в науката. 2.6.2021 г. ... собственост в научните разработки и проекти, как да защититят интелектуалната си собственост и да бъдат конкурентоспособни, как да реализират технологичен трансфер, как да обезпечат рисков инвеститор с интелектуалната си собственост, за да получат финансиране за успешна ...
В периода 25-28.05.2021 г. проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Румяна Пожаревска посетиха I.U.T- Montpellier , France по програмата Еразъм. 1.6.2021 г. ... в научни проекти. Особен интерес за нас представлява възможността за участие на преподаватели  и студенти в изградената  International Laboratory for Learning – ILE. Тя ще се използва при осъществяване на ...
Споразумение насърчава стартъпите в областта на изкуствения интелект 27.5.2021 г. ... в процесите за изготвяне на проекти. Пред тях се отваря поле за стаж и нови работни позиции“, отбеляза ректорът. „В лицето на тези организации ние виждаме хора с иновативно мислене, които идвайки от бизнеса отчитат ролята и мястото на ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... . Наши студенти спечелиха конкурс за проекти за младежки дейности на община Хасково с подкрепата и участието на д-р Даниела Стоянова, която е главен експерт в РЦДО. Предстои да пуснем Студентски клуб през следващата учебна година. Участваме в проекти на общината, напр. в ...
Посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова посети УНСС 20.5.2021 г. ... за изследователски и образователни проекти и представители на руското посолство ...
Стратегическо партньорство с Фондация Карол Знание 19.5.2021 г. ... и студенти, ако работят върху проекти, които отговарят на изискванията. УНСС ще има възможност да избере и предложи студент, докторант или екип за участие в програмата, като награда за разработен проект, който има потенциал да бъде развит като бизнес идея ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и Университета „Фан С. Ноли“ - Албания 18.5.2021 г. ... били наш приоритет, защото големите проекти, като „Еразъм“, изискват такива партньорства. Нашият университет си партнира с шест големи западноевропейски висши училища в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU. Има много възможности за сътрудничество, една ...
Д-р Константин Бобчев: Останах изумен от високото ниво на преподаване и общуване в УНСС 17.5.2021 г. ... , които намират място и в родните ни проекти. Това ме радва, защото, за да ги има тези нови тенденции, значи има и потребители, които ги търсят и същевременно са готови за заплатят повече, но за съвсем различно качество на продукта. Има раздвижване на обществото в правилната ...
Посланикът на Япония Н. Пр. Нарахира Хироши посети УНСС 12.5.2021 г. ... на мобилност, разработка на проекти, научни изследвания и организиране на съвместни конференции и инициативи. Обсъдени бяха и перспективите УНСС да предоставя съответната експертна техническа помощ на японски фирми, които имат желание да инвестират в България ...
Фондация "Наука и Образование" сключи споразумение за сътрудничество с университета 10.5.2021 г. ... идеи, изследвания, разработки и проекти в областта на науката и технологиите, както и осигуряване на среда за международно сътрудничество, изграждане и поддържане на връзки с чуждестранни университети, лаборатории и други организации, осъществяване на успешни ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... е паралелно с включването им в проекти с краткосрочни договори. Това ще е от полза за практическите им умения, за непрекъснатата им квалификация, а и за привличане на младите колеги за преподавателска и научна дейност. Ролята на ръководството е да създаде условия ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 26.4.2021 г. ... е в редица реализирани проекти и работят отлично във всички области, в които имат допирни точки. Проф. Димитров връчи юбилейна монета и енциклопедия Проф. д-р Снежана Башева отбеляза, че връзката между двете институции е много стара и ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.4.2021 г. ... е в редица реализирани проекти и работят отлично във всички области, в които имат допирни точки. Проф. Димитров връчи юбилейна монета и енциклопедия Проф. д-р Снежана Башева отбеляза, че връзката между двете институции е много стара и ...
61 компании със сертификати от ИИСТТ за успешно завършени обучения по интелектуална собственост 23.4.2021 г. ... в реализирането на различни проекти и днешното събитие е поредното доказателство за това. Проф. Владя Борисова заяви, че „основната цел на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер е именно да опосредства връзката между науката и ...
ИИСТТ и ИАНМСП връчиха сертификати на ИКТ компании за преминато обучение по интелектуалната собственост 23.4.2021 г. ... в реализирането на различни проекти и днешното събитие е поредното доказателство. „През последната година доста се засили сътрудничеството между университета и бизнеса, в лицето на позицията, която заемам. Освен това колегите от Института имат множество ...
Защо да кандидастваш "Регионално развитие" и да учиш за интелигенти градове 11.5.2021 г. ... тях". Участваме в различни проекти за трансфер на знания с университети от Европа и света, защото за бъдещите предизвикателства трябва да мислим днес, каза той. Като експерти по регионално развитие се стремим да учим студентите на практическо приложение ...
Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сериозно човешките ресурси 21.4.2021 г. ... , научни и научно-приложни проекти. Учебните програми, по които се обучават студентите на УНСС, са разработени в съответствие с учебните програми на водещи световни университети и се актуализират в съответствие с потребностите на бизнеса и глобалните тенденции ...
Кариера УНСС 2021: Ден първи 21.4.2021 г. ... за реализация на различни проекти изцяло в онлайн пространството“, сподели Ангел Стойков при откриването на форума. „Бизнесът постоянно се променя и благодарение на събитие като това, студентите могат да извлекат всички ползи от срещите с бъдещи ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 20.12.2021 г. ... център „Управление на проекти и консултинг в туризма“. Преди да представи участниците той поздрави проф. д-р Таня Парушева за придобитото звание „доктор на науките“. Модератор на събитието беше доц. д-р Мариана Янева, която подчерта, че ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 19.4.2021 г. ... център „Управление на проекти и консултинг в туризма“. Преди да представи участниците той поздрави проф. д-р Таня Парушева за придобитото звание „доктор на науките“. Модератор на събитието беше доц. д-р Мариана Янева, която подчерта, че ...
УНСС дари над 300 заглавия икономическа литература на StudyHub 15.4.2021 г. ... , така и за работа по екипни проекти, за обогатяване на знанията и уменията им”, сподели проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Тя лично посети StudyHub, за да предаде дарението и да ...
Фондация "Наука и Образование" сключи споразумение за сътрудничество с университета 15.4.2021 г. ... идеи, изследвания, разработки и проекти в областта на науката и технологиите, както и осигуряване на среда за международно сътрудничество, изграждане и поддържане на връзки с чуждестранни университети, лаборатории и други организации, осъществяване на успешни ...
30 ГОДИНИ катедра "Логистика и вериги на доставките" - 30 ГОДИНИ В СЪБИТИЯ! 2.8.2021 г. ... и участие в различни научни проекти, има издадени редица индивидуални и колективни монографии. ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с решаването на реални казуси от практиката. Възлагаме така наречените “малки проекти”, които студентите разработват, като в решаването на казусите и оценяването ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с решаването на реални казуси от практиката. Възлагаме така наречените “малки проекти”, които студентите разработват, като в решаването на казусите и оценяването ...
Честито на гл. ас. Тончева-Златкова! 9.4.2021 г. ... . Сертифициран кариерен консултант. Експерт проекти. Администратор. Доброволец.             2. КОЕ ВИ ПРИВЛЕЧЕ В ПРОФЕСИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ? Силата на Университета като институция, подкрепата от екипа на катедрата по време на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции 24.3.2021 г. ... за включването им в инвестиционни проекти чрез партньори на агенцията. Младите хора ще могат да разчитат и на информация за вакантни работни позиции в СОАПИ. Координатор по споразумението от страна на УНСС е проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално ...
ENGAGE.EU сформира Студентски кръг за общественото въздействие на университетите 22.3.2021 г. ... и актуални теми. Някои от тях включват проекти за обществено подпомагане в рамките на алианса, най-добри обществени подходи и практики извън нашия алианс, формулиране на рамка за препоръки за социални контакти от гледна точка на студентите и др. Мястото за срещи е MS Teams, а ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... и последващо изпълнение на съвместни проекти, взаимно информиране и обмен на информация за дейности и събития на трите институции. Бе договорено представители на КЗП и ЕПЦ да участват в презентации пред студенти, лекции, семинари или в други прояви на УНСС. От своя страна ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 1.9.2021 г. ... обучение, управление на проекти и консултиране”.                   За повече информация можете да се свържете с г-жа Полина Никифорова - ИСК, каб.105, тел. 02 / 862 77 13 и тел. 0888 000 237, е-mail: P ...
Иновации от УНСС: Доц. д-р Пламен Милев създава умни дигитални модели за пресклипинг 9.3.2021 г. ... за университетски научноизследователски проекти. Тя дигитализира конкурса за финансиране на университетски научноизследователски проекти от целева субсидия за НИД. Кандидатстването с проектни предложения приключи на 15.02.2021 г. и беше реализирано по изцяло електронен път. В момента ...
Настоятелите на УНСС: Максим Бехар и петте минути до утре на университета 25.2.2021 г. ... , комуникационните мрежи, сериозните бизнес проекти, социалните медии, рок музиката, технологичните новости и пътуванията, запознанствата с нови хора и справянето с нови предизвикателства, четенето и писането. Максим е запален и по голфа, колоезденето и скоковете с парашут. През 1994 г. ...
Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев се срещна с ректора на УНСС 16.3.2021 г. ... обсъдени възможностите за съвместни проекти. „УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и за нас е важно възпитаниците ни да черпят опит от най-добрите“, подчерта проф. Димитров. Той подари на известния волейболист тениска и шапка от спортния клуб на УНСС ...
Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев се срещна с ректора на УНСС 29.3.2021 г. ... обсъдени възможностите за съвместни проекти. „УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и за нас е важно възпитаниците ни да черпят опит от най-добрите“, подчерта проф. Димитров. Той подари на известния волейболист тениска и шапка от спортния клуб на УНСС ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 20.12.2021 г. ... , пиар видеосъдържание и продуцентски проекти. Системата TriCaster позволява да се използват близо 30 различни 3D сета с фонове. Тук студентите по „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ правят професионални новинарски блокове, ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 19.2.2021 г. ... , пиар видеосъдържание и продуцентски проекти. Системата TriCaster позволява да се използват близо 30 различни 3D сета с фонове. Тук студентите по „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ правят професионални новинарски блокове, репортажи, интервюта, ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с ББР 18.2.2021 г. ... пред студентите, участието им в проекти и ангажирането на хора от практиката в учебния процес. „От доста години се опитваме да направим нещо подобно с УНСС и се радвам, че това вече е факт“, заяви г-н Николай Димитров. Той сподели, че имат ...
Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени обръща лице към предизвикателството COVID-19 12.2.2021 г. ... , конкурентоспособност, управление на проекти Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб ...
Шестнадесета международна научна конференция на младите учени - 12 февруари 2021 година 13.2.2021 г. ... – зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение. Доц. д-р Радостин Вазов, Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на ВУЗФ Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени се провежда в съорганизаторство и със седем ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” 10.2.2021 г. ... с УНСС, което ще обхваща множество проекти, кариерно ориентиране на учениците и съвместни учебни програми. На подписването присъстваха зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и гл. ас. д-р ...
Десислава Милушева: Университетската библиотека ще предлага услугите си и дистанционно 10.2.2021 г. ... да помогнат за реализирането на някои проекти за създаването на по-интерактивна среда на комуникация с нашите потребители. В момента работим по обновяване на уебстраницата на библиотеката, за да постигнем по-графично представяне на информацията. Ще направим по-добра подредба ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 4.2.2021 г. ... - бакалаври представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 26.02.2021 ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... научноизследователски проекти. Отделна мярка е насочена към обвързване на университетските проекти за научни изследвания с изискването за постигането на определен точков актив по Наредбата за финансиране на научната дейност на държавните висши училища, въз ...
Патентното ведомство с приз за 100-годишнината на УНСС 4.2.2021 г. ... /ЕПВ/ и съвместната работа по проекти. От своя страна д-р Николов връчи поздравителен адрес на ректора проф. Димитров, в който се отбелязва, че 100-годишнината на УНСС е повод, който ни кара да се замислим за стойността на знанието и ни провокира да осъзнаем този ...
Ректорът на УНСС награди председателя на Патентно ведомство с почетен плакет 3.2.2021 г. ... /ЕПВ/ и съвместната работа по проекти.  На срещата бе изтъкнато, че създаването на мост между академичните среди и бизнеса е необходимо средство за така важното материализиране на науката и превръщането й в практика, което в нашата технологична реалност е една ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и БАН (ИЕЕС) 29.1.2021 г. ... кандидатстване по европейски проекти, както и дуалните докторантури“, коментира проф. Димитров. „Опитваме се да комбинираме експертизата на двете организации. Нашият институт специализира в изследванията с възобновяема енергия и участието в големи проекти ...
Ректорът се срещна с легендата на българския футбол Валентин Михов 16.3.2021 г. ... възможни съвместни проекти. УНСС отдава огромно значение на спорта и срещите с хора с такъв респектиращ мениджърски и международен опит са много полезни. Днес имам още един повод да кажа какви ярки личности излизат от нашия университет“, сподели проф. ...
Ректорът се срещна с легендата на българския футбол Валентин Михов 29.3.2021 г. ... възможни съвместни проекти. УНСС отдава огромно значение на спорта и срещите с хора с такъв респектиращ мениджърски и международен опит са много полезни. Днес имам още един повод да кажа какви ярки личности излизат от нашия университет“, сподели проф. ...
Колективна монография "Завръщащите се мигранти" 21.12.2020 г. ... и реализират своите миграционни проекти. Б) Съвременното теоретизиране на миграцията се осъществява на различни равнища и единици на анализ (микро, мезо и макро) и в контекста на множество научни дисциплини – икономика, социология, политология, антропология, ...
Годишна научна сесия на УНСС 2020 18.12.2020 г. ... на научните резултати от завършени проекти за научни изследвания в периода 2019 - 2020 г.  Представени бяха резултатите от 18 научноизследователски проекта. В Секция 1 бяха презентирани научните резултати от завършените изследвания: „Икономически аспекти на ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... , включително участие в големи проекти, привличане на чуждестранни студенти, изграждане на работещи връзки с бизнеса. УНСС стана част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU заедно с още шест водещи бизнес университета от ЕС, заяви ректорът. - Разширихме ...
Конкурс за лого на ИИСТТ 12.2.2021 г. ... данни Техническо задание: Проектите на лого трябва да са авторски и да са създадени специално за конкурса. Няма ограничение за брой дизайни на лога, с които един участник може да участва в конкурса. Кандидатите трябва да предоставят кратко описание на идеята на ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL 5.1.2021 г. ... ефективност, мултикултурни проекти и управление на заинтересованите страни и др. Списък на 51-те доклади в сборника (29 от които са на наши колеги от катедрата, докторанти или бивши възпитаници на специалността): "Научените уроци и ползите от първото ...
Сборникът с доклади от международната научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от CEEOL 8.12.2020 г. ... на ФИДИК при реализация на проекти, финансирани от фондовете на ЕС в областта на околната среда в България", автор: Стоян Нейчев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911481 "Маркетингови рискове в условия на интернационализация", автор: Георги ...
DIGI WOMEN: инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи 8.12.2020 г. ... чрез изпълнението на различни проекти, свързани с темата, както и върху мрежите, в които участват активно. Проектът ще бъде реализиран на два етапа до април 2022 г. и включва поредица от мултиплициращи събития, които ще се проведат във всяка страна на ...
Стартира проект DIGI WOMEN 8.12.2020 г. ... чрез изпълнението на различни проекти, свързани с темата, както и върху мрежите, в които участват активно. Д-р Риа Аертс, член на екипа на „Консуленца Диреционале ди Паоло Зарамела“, представи научната основа на проекта DIGI WOMEN и обсъди ...
Проектът на нашата докторантка Светлана Съботинова беше отличен в конкурса на в. "Капитал" - "Иновации и добри практики в здравеопазването" 29.1.2021 г. ... и пациентите. Най-добрите проекти бяха обявени по време на Седмата годишна конференция "Иновации и добри практики в здравния сектор" на 27 ноември 2020 г., като награждаването на най-добрите проекти ще се осъществи в първото тримесечие на 2021 година ...
Гост-лектор от Hewlett Packard Enterprise представя 16 годишният си опит в областта на „Верига на Доставките“ пред студентите от четвърти курс на специалност Бизнес логистика 23.11.2020 г. ... на курса „Управление на Проекти“ с гост Юлия Генова – докторант към Катедра „Логистика и Верига на доставките“ и  Мениджър „Жизнен Цикъл на Продукта“ в Hewlett Packard Enterprise.   На 17-ти и 18-ти ноември ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и АОКИС 18.11.2020 г. ... съвместното кандидатстване по проекти/програми, организирането на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, обмен на информация и пр ...
Продължава работата по съвместен проект на УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие 18.11.2020 г. ... Арутюнян от Центъра по изследователски и образователни проекти. Университетът „Св. св. Кирил и Методий“ беше представен от проф. Леонид Наков, проф. Стоян Дебърлиев, проф. Ежени Брзовска, проф. Предраг Трепски, Никола Латиновски, Андреа Атанасовска,  Ана Темова, Мая ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... . Повече информация за конкурса и отличените проекти тук ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... . Повече информация за конкурса и отличените проекти тук ...
Международна научна конференция "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО" 4.11.2020 г. ... Бонева, Главен секретар по научноизследователските проекти, УНСС, доц. д-р Мария Бакалова, Декан на факултет “Международна икономика и политика”, УНСС и доц. д-р Елена Симеонова, Заместник-декан на факултет “Международна икономика и политика”, УНСС ...
Споразумение за партньорство между УНСС и PwC 30.10.2020 г. ... в множество съвместни образователни и кариерни проекти и да останем свързани със студентите на УНСС през учебната година". Координатори на споразумението са доц. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, и г-жа Гергана Парушева – HR специалист в ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, който ще бъде един ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, който ще бъде един ...
Среща-дискусия „Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“ 20.12.2021 г. ... сфера включва мотивация на младите хора чрез успешните проекти по програми като „Еразъм+“, както и чрез образователни кампании, които те провеждат не само сред младежите, но и сред децата в училище. Темата предизвика оживен интерес във Фейсбук страницата на събитието. Пълен ...
Среща-дискусия „Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“ 22.10.2020 г. ... сфера включва мотивация на младите хора чрез успешните проекти по програми като „Еразъм+“, както и чрез образователни кампании, които те провеждат не само сред младежите, но и сред децата в училище. Темата предизвика оживен интерес във Фейсбук страницата на събитието. Пълен ...
Деветнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 13 години по-късно“ 17.10.2020 г. ... Бонева, главен секретар по научноизследователските проекти на УНСС, и г-н Драгомир Стойнев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание Г-н Стойнев говори за ЕС на две скорости и Европа на неравенствата, които се изострят ...
Продължава успешното сътрудничество на УНСС с „Крестън БулМар“ ООД 8.10.2020 г. ... професия, сътрудничество в изследователски проекти и пр. Ректорът проф. Димитров, г-н Попов и доц. Кирилов (от ляво надясно) Дейностите, предвидени в споразумението, се изпълняват, макар и малко по-трудно и по-бавно поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки ...
Участие в международна конференция 5.10.2020 г. ... бъдещи съвместни изследователски и образователни проекти, включително в областта на трансграничното предприемачество и развитието на МСП.  С проф. Себастиан Кот – редактор на Polish Journal of Management Studies, индексирано в Scopus и  Web of Science, се обсъдиха възможности за бъдещи ...
Наши студенти ще стажуват по програма на „Академия Антикорупция“ 1.10.2020 г. ... – практически обучения, общи изследователски проекти, организиране на публични лекции и др. Стажът във всяка от администрациите - на парламентарната комисия, на КПКОНПИ и на Омбудсмана - ще бъде в рамките на 10 работни дни, на ротационен принцип, съобразен с Академичния календар на УНСС ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 30.9.2020 г. ... обсъдиха възможностите за сътрудничество, участието в проекти по „Еразъм+“ и провеждането на традиционната научна конференция на камарата с участието на УНСС. Д-р Драган Костич връчина проф. Димитър Димитров плакет на „Кале кула“ - Пирот за доброто ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 29.9.2020 г. ... обсъдиха възможностите за сътрудничество, участието в проекти по „Еразъм+“ и провеждането на традиционната научна конференция на камарата с участието на УНСС. Д-р Драган Костич връчи на проф. Димитър Димитров плакет на „Кале кула“ - Пирот за доброто ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 25.9.2020 г. ... . Студентите - бакалаври представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 5.10.2020 в каб. ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и НСА „Васил Левски“ 23.9.2020 г. ... и научно-приложни изследвания, образователни и други проекти в рамките на национални и международни програми. Това предвижда споразумението за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Националната спортна академия „Васил Левски“, подписано днес от ректорите на ...
Тържествено беше открита юбилейната стотна учебна година 15.9.2020 г. ... високо ниво. Чрез съвместните ни проекти създаваме политики. Горд съм, че съм част от това събитие, подчерта министърът. Министър Росен Желязков Юбилеят на Вашия университет е добър повод да изразим нашата признателност към всички, които ...
Ректорът посети ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 8.9.2020 г. ... база и бъдещите проекти, по които работи академичният състав на ВВМУ. По време на срещата бяха обсъдени проектите и научноизследователската дейност, чуждоезиковото обучение, проблеми, свързани с националната сигурност, икономически ...
Ректорите на УНСС, ИУ и СА подписаха меморандум за сътрудничество 5.9.2020 г. ... ресурси, участия в различни проекти, финансирани от български или европейски инструменти и програми. Трите висши училища ще работят и за развитие на сътрудничеството в широк спектър от области за постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които ...
Трета про боно работилница „Бъди генератор на идеи за организации с кауза“ 29.1.2021 г. ... отправяни към НПО, изискванията за проектите и принципите, които се прилагат при финансиране на НПО, стъпките и документацията за кандидатстване, подробно бяха обяснени и процедурите за оценка и финансиране на проекти на НПО от страна на бизнеса. Освен това се изясниха ...
Стажове и студентски практики за наши възпитаници в Националната компания „Индустриални Зони“ 14.7.2020 г. ... на мрежа за работа по съвместни проекти между УНСС и неговите партньори. На подписването присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и проф. д-р Николай Щерев, директор на Центъра ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и АДВИБ 13.7.2020 г. ... дейности и образователни проекти. Координатор по рамковия договор за сътрудничество от страна на УНСС е доц. д-р Атанаска Филипова – Сланчева от катедра „Счетоводство и анализ“. На подписването на присъстваха проф. д-р Цветана ...
УНСС и ССИ ще си сътрудничат 8.7.2020 г. ... , разработване на съвместни проекти предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и Съюза за стопанска инициатива (ССИ), подписан днес от ректора проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Виолина Накова, изпълнителен зам.-председател на ССИ и възпитаничка на нашия ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и ОГФМСП 7.7.2020 г. ... да развиват своите идеи като проекти и да ги защитават пред различни институции. Г-н Вучев, проф. Стоянова, проф. Димитров и г-н Ценков (от ляво на дясно) „Очаква се одобрението на Столичния общински съвет за  отпускане на средства в ...
Продължава инициативата „Академия „Антикорупция“ 23.6.2020 г. ... развитие на общи изследователски проекти ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.6.2020 г. ... дипломните си проекти в електронен вид на своите ръководители за одообрение най-късно до 06 юли 2020 г. Само студентите, чиито проекти са одобрени от ръководителите им, ще бъдат допуснати до държавен изпит на 09 юли 2020 г. Магистрите , които ...
Възможностите за разширяване на сътрудничеството обсъдиха ректорът и председателят на парламентарната антикорупционна комисия 3.6.2020 г. ... , работата по съвместни проекти и др. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи на г-н Борис Ячев юбилеен плакет „100 години ...
Меморандум за разбирателство между УНСС и PRS GROUP 29.5.2020 г. ... в съвместни изследователски проекти и дейности и др. Подписването на меморандума стана възможно с активното съдействие на проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и доц. д-р Михаил Мусов, главен ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Самоков 1.6.2020 г. ... , ще кандидатстват съвместно по проекти/програми, ще организират публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, ще си обменят информация. „УНСС е бизнес университет, който обучава студенти и провежда научни ...
Над 100 студенти в конференция на катедрата за 100 години УНСС 14.5.2020 г. ... от студентите за развитие на добри проекти. Разказа за добрата практика на ведомството да работи с много стажанти от специалност "Регионално развитие".  Подчерта активното партньорство на МРРБ с катедрата в различни направления.  Заместник-кметът на Столична ...
„Climb a mountain!“ онлайн в Microsoft Тeams 1.5.2020 г. ... от участие в различни международни проекти и направиха интересни предложения за нови проекти. Модератор на събитието беше Георги Георгиев, сътрудник на УЦМСП.  Видео от семинара: ...
Удължен срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации" 8.4.2020 г. ... е обявен нов срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации" - 14 септември 2020 година, понеделник, 20 ч. Предварително обявеният срок - 25 април 2020 г. е отменен поради извънредното положение в страната и невъзможността предвид извънредните ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... бяха използвали продукта в свои проекти, други тепърва започваха. Същевременно колегите от университетския IT център стъпка по стъпка въвеждаха нови и нови елементи от виртуалната учебна среда. И невероятното за мнозина се случи. Така от 16 март УНСС започна изцяло ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 12.3.2020 г. ... на съвместни инициативи, събития, проекти, както и разпространението в широк мащаб на информация за тези дейности и постигнатите от тях резултати. В документа е записано още, че двете страни ще си сътрудничат в научната и практическата дейност в областта ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Елин Пелин 4.3.2020 г. ... и при съвместно кандидатстване по проекти/програми, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение, обмен на информация и др. В меморандума е предвидена възможност в партньорството между УНСС и община Елин Пелин да ...
Професор от УНСС преизбран за вицепрезидент на HELICAS 25.2.2020 г. ... хъб за участие в европейски проекти през следващия програмен период, когато това ще бъде един от основните приоритети. Европейската група за териториално развитие е учредена през 2017 г. от териториални структури на Северна Гърция, Университета Аристотел и УНСС с ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 24.2.2020 г. ... и научната сфера чрез участие в проекти, културни прояви, публикационна дейност, обучение по български език и др. Да си пожелаем успешна реализация на всичко, което е планирано в план-графика.“ Подписването на план-графика за 2020 г. Проф. ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... за изпълнение на съвместни проекти, като продължение на дейностите, изпълнявани по съществуващото споразумение за сътрудничество между БТПП и УНСС. Проф. Борисова направи конкретни предложения, свързани с партньорство в областта на извършване на първични ...
ПОКАНА за представяне на идеи за знак (лого) на Факултет «Международна икономика и политика» 21.2.2020 г. ... с горните параметри. Всички проекти и идеи,  получени до края на м. март, 2020 г., ще бъдат разгледани от 5-членно жури от преподаватели във Факултета, което ще избере най-креативната идея или проект за лого на факултет „МИП“ ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и ЧЕЗ България ЕАД 31.1.2020 г. ... и други бъдещи съвместни проекти ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... полезни за бизнеса. Научните проекти също са обвързани със студентите и това е дейност, която трябва да засилим. От вас няма да очакваме толкова да ни дадете готов продукт, колкото да кажете дали в нещо има смисъл или не, каза той. Г-н Атанас ...
Tрета международна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" 3.2.2020 г. ... международни стратегии и проекти за регионално развитие; трансгранично сътрудничество.                                           ...
гл ас Йорданова - координатор между УНСС и София Тех Парк 21.1.2020 г. ... стажове и участие в бизнес проекти на студенти от нашия университет, както и възможностите за съвместно участие в национални и международни проекти, в иновативни услуги и научен трансфер от научни и изследователски лаборатории към бизнеса. В ...
Теми за дипломни проекти за 2020 г. 16.1.2020 г. ... можете да намерите на следния линк: ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.1.2020 г. ... представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 27 ...
Предстои подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 10.1.2020 г. ... стажове и участие в бизнес проекти на студенти от нашия университет, както и възможностите за съвместно участие в национални и международни проекти, в иновативни услуги и научен трансфер от научни и изследователски лаборатории към бизнеса. В ...
Скръбна вест 1.1.2020 г. ... и образователни проекти, пленарен докладчик на престижни форуми в САЩ, Великобритания, Швейцария, Ирландия, Хърватска, Словения, Казахстан, Турция, Бразилия, Бруней, публикации в престижни британски и американски издателства. Нарастваща е и ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... кандидатстване по европейски проекти с цел усвояване на средства от ЕС и повишаване стандарта на живот на хората, живеещи  тук”, заяви Георги Колев. Георги Колев, доц. Саша Тодорова,  Едвин Сугарев, проф. Мария Стоянова ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... изследвания, анализи и проекти”. „Вие получавате дипломите си в навечерието на стогодишния юбилей на нашия университет. През новата календарна година нашата катедра ще навърши 45 години от своето създаване. Тези факти са повод ...
Дванадесета годишна научна сесия на УНСС 13.12.2019 г. ... ще отчетем завършените проекти през периода  декември 2018 г. - декември 2019 г. Ще бъдат представени 23 проекта, разделени в три сесии“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, в началото на Дванадесетата ...
Дипломите си получиха бакалаврите от специалност „Застраховане и социално дело“ 12.12.2019 г. ... сигурно е един от най-дългите проекти, които сте правили. Трябва да се гордеете, че той завърши успешно именно в нашия университет. Продължавайте да се учите и да поддържате добра комуникация с УНСС. Най-голямата награда за нас ще бъде, ако през следващите ...
Меморандум за сътрудничество и партньорство между УНСС и Международен клуб София 12.12.2019 г. ... за реализиране на съвместни проекти, на научни и образователни програми. Двете страни ще си партнират в предприемането и осъществяването на съвместни инициативи. На подписването на меморандума присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам-ректор по ...
Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва 2.12.2019 г. ... международни студентски проекти”, организирана от УНСС и Финансовия университет – Москва, се проведе чрез видеовръзка. Целта на уебинара беше да осигури на студентите платформа за споделяне на разработените от тях иновативни проекти по ...
Публична лекция на Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ 2.12.2019 г. ... на икономиката. Дружеството проектира, развива и управлява индустриални, икономически и свободни зони, отбеляза г-жа Барес. НКИЗ подпомага създаването на благоприятни условия за инвеститорите и съдейства на бизнеса за реализация на проекти в икономически зони с готова ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 29.11.2019 г. ... ще си сътрудничат в разработването на проекти, целящи развитието и утвърждаването на духовните ценности, езика, образованието, науката и културата, ще обменят информация за различни дейности, свързани с научни, учебни, бизнес и други събития на УНСС и КИЦ. Това предвижда ...
Изнесено обучение на наши студенти в Народното събрание 28.1.2020 г. ... икономика, както и някои конкретни проекти от различно значение за стопанството, финансирани от тази програма. По-конкретно: ? Проект от стратегическо значение - газовият интерконектор "Гърция-България" и неговото влияние върху конкурентоспособността на националната ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... отличници. Надяваме се в следващите проекти да бъдем още по-добри“, изтъкна той и посочи, че проекти като този дават много положително отражение върху студените и докторантите. В Голямата конферентна зала Проф. д.ик.н. Станка Тонкова, координатор на ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... , „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” получиха сертификати за доброволци в/от УНСС. Новите доброволци бяха наградени от ректора с кратък курс на обучение по жестомимичен ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... изследователски дейности и образователни проекти.  Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ и доц. д-р Михаил Мусов, ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... планинските територии, инфраструктурните проекти, бедността в регионите, защитените местности, демографската катастрофа, туризма и пазара на труда в регионите са сред основните интереси на студентите, намерили място в изданието ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... опит, сътрудничеството по международни проекти, осъществяването на съвместни изследвания и др. Резултатите от мобилностите бяха представени на ректорското ръководство ...
Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... Социални изследвания, анализи и проекти” и студентската Яна Андреева от МП „Бизнес психология и социология” на катедрата участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 ...
Възпитаничка на УНСС е новият вицепрезидент на ЕИБ 4.11.2019 г. ... г. работи като експерт по международни проекти към Института за следдипломна квалификация (ИСК). Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Лиляна Павлова в УНСС Лиляна Павлова беше министър на регионалното развитие и благоустройството в първото и второто ...
В УНСС се проведе обучение по логистика за служители от Кока-Кола Хеленик 11.1.2022 г. ... място в УНСС, разработване и защита на проекти, както и уебинари ...
Отворен семестър на тема: „Бъди доброволец, стани супергерой!“ 29.1.2021 г. ... желаещите да се включат в доброволчески проекти. Студенти с интерес слушат представянето на гост-лекторите Специално място в лекцията беше отделено на ползите от доброволчеството. Дадоха се примери за това как чрез силата, ентусиазма и времето на доброволците се осъществят ...
Професор от УНСС с доклад на международна конференция по публична администрация 28.10.2019 г. ... обучение, научни изследвания и съвместни проекти.   Проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, САЩ, Емил Бок, кмет на Клуж-Напока и професор по конституционно право във Факултета по политически, административни и комуникационни науки ...
В УНСС се проведе обучение по логистика за служители от Кока-Кола Хеленик 23.12.2019 г. ... място в УНСС, разработване и защита на проекти, както и уебинари ...
Водната академия дипломира своя ХІ випуск 20.11.2020 г. ... , и Управление на инфраструктурни проекти.         Лектори във Водната академия, са авторитетни преподаватели от УНСС, водещи икономически експерти и инженери с дългогодишна практика. 185 е броя на участниците, завършили следдипломното ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... дейност: „Печелим все повече проекти, засили се участието на наши представители в авторитетни международни и национални форуми, провеждаме ефективна политика в областта на академичното израстване. Всички наши успехи са резултат от задружните ни усилия и верността към ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 31.8.2019 г. ... 750 делегати от цял свят. Презентации и проекти представиха големи компании като Netflix, Mars, Accenture, DHL, Sanofi, Facebook, LinkedIn и други. Обсъдени бяха актуалните тенденции и посоки на работа по отношение на изграждането на работодателска марка. Brett Michington ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 30.8.2019 г. ... 750 делегати от цял свят. Презентации и проекти представиха големи компании като Netflix, Mars, Accenture, DHL, Sanofi, Facebook, LinkedIn и други. Обсъдени бяха актуалните тенденции и посоки на работа по отношение на изграждането на работодателска марка. Brett ...
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development" 18.7.2019 г. ... обучението си, задълбочени знания в областта на - Проектиране на градовете на бъдещето; - Интелигентна специализация за иновации в регионите; - Анализ развитието на градовете;  - Измерване и оценка на устойчивото градско развитие; - Икономическа ефективност от цифровата трансформация; - ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... . Студентите - бакалаври представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи на 16.09.2019 в каб. 2062 ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... относно гъвкава експертна дейност в базираните на проекти и временна заетост икономики“. Проф. Хърбърт Чен, главен оперативен директор на „ТУС Холдинг“ (холдингова компания, управляваща най-големия в света научен парк при университета „Цинхуа“, Пекин), Китай, ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... относно гъвкава експертна дейност в базираните на проекти и временна заетост икономики“ Проф. Рой Турик, почетен професор на Училището по икономика „Еразъм“, Ротердам, Холандия, и Бизнес училището в Монпелие, Франция, изнася доклад на тема „Търсенето на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... . Студентите - бакалаври представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител.Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 01.07.2019 в каб. 2062 ...
УНСС беше домакин на среща на Борда на ЕЛФА 20.6.2019 г. ... през април в Торино годишна конференция, текущи проекти на ЕЛФА (издаването на Европейския журнал на юридическото образование, изграждането на мрежата по проекта „Европейски юрист“), постъпилите заявки за приемане на нови членове на Асоциацията и др. В ЕЛФА членуват над 170 юридически ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД 30.5.2019 г. ... , съвместни изследователски дейности и образователни проекти. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, както и координаторите по изпълнението на меморандума от страна на УНСС - доц. д-р Мария Маркова от катедра ...
Отворен семестър „Е-РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ДОБРИ БЪЛГАРСКИ ПРАКТИКИ“ 27.5.2019 г. ... . Опитът му включва работа с клиенти и управление на проекти. Компанията (https://sanoma.bg/) предоставя решения в здравната сфера на база интегрирани информационни системи и услуги, като основен акцент в работата им е да добавят стойност за своите партньори и социален принос за обществото. Техни ...
Научна конференция „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“ 14.5.2019 г. ... 10 г. Участието на страната ни в европейските проекти и програми драстично намалява в последно време, защото България е изправена пред редица предизвикателства, отбеляза г-жа Ангелиева. Според нея трябва да се създадат по-добри условия за работа на нашите изследователи в тези проекти и програми. ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University 10.5.2019 г. ... академични прояви; разработване на индивидуални проекти за академично съдействие и др. Ректорът проф. Статев оцени като ползотворно петгодишното сътрудничество между двата университета и изрази убедеността си, че то ще продължи да се разширява. Проф. Стати Статев Чест е за мен да ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... на УНСС даваме начало на един от най-смислените проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“. Малко над 40 млн. лв. са средствата от нея, с които ще бъдат подкрепени висшите учебни заведения в страната, като проектът на УНСС е най-големият.“ Това заяви при първата копка на ...
Студенти по "Бизнес икономика" на обучение в София Тех Парк 3.4.2019 г. ... изискване към фирмите е те да развиват иновативни проекти от фокус областите – ИКТ, науки за живота и зелена енергия. Сред акцентите на работата в областта на иновациите на парка са и комерсиализирането на научните изследвания, както и създаване на по-добра синергия между бизнеса и науката с цел ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... , концепции и собствени идеи. Представени бяха проекти на иновативни ферми за градско земеделие, ролята на блокчейн технологиите, приложението на кибернетиката, изкуствения интелект и квантовите компютри, кварталите в бъдещия интелигентен град, електронните услуги и транспорта. Даден беше и друг ...
Публична лекция „Въведение в международното хуманитарно право – съвременни предизвикателства и перспективи“ 20.3.2019 г. ... долу), експерт по международно сътрудничество и проекти в Българския младежки червен кръст, запозна студентите с хуманитарните организации в света, които използват в дейността си МХП: Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... много европейски, национални, университетски проекти с участието на наши изследователи, бяха написани много научни трудове, монографии, статии и студии, отбеляза доц. Ралева. Представители на УНСС – не само възпитаници на университета, но и преподаватели, заемат високи позиции в ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БЧК 6.3.2019 г. ... за предлагани от БЧК обучения, семинари, проекти, конкурси и възможности за доброволчески дейности; ще провежда презентации и други събития с участието на представители на БЧК. БЧК ще предоставя на УНСС информация за стаж на наши студенти в структурите на Българския червен кръст; ще ...
Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“ 6.3.2019 г. ... и затова трябва да бъдат ангажирани в повече проекти и от тях могат да дойдат много интересни идеи. ЕС е изграден като институционално, политическо и икономическо пространство, но това трябва да бъде допълнено и от общо социално пространство и осмислено от обикновените европейски граждани. В ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... дейност; подготовка и изпълнение на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др.; информиране на студентите от УНСС чрез катедра „Национална и регионална сигурност“ за провеждани стажове и публични дейности от „ДСК Транс Секюрити“. Това предвижда рамковият ...
Катедра „Недвижима собственост“ и БГФМА представиха онлайн курс по фасилити мениджмънт 22.2.2019 г. ... активно си партнира с БГФМА по редица проекти. Това дава възможност на студентите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост” и „Бизнес с недвижими имоти” да посещават водещи компании в този сектор и да се запознават с дейността им чрез ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Фискалния съвет на Република България 20.2.2019 г. ... на Фискалния съвет, в т.ч. анализи, резултати, проекти и др.; стимулиране на образованието на обучението в сферата на публичните финанси, съобразени с потребностите на практиката и утвърдените наднационални фискални правила. В меморандума е записано също, че представители на ...
УНСС с отличие за най-добър ИТ проект на годината 20.2.2019 г. ... най-значимите, мащабни и ефективни ИТ проекти по изграждането и използването на информационни системи и решения в национален мащаб ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... много сериозен опит в изпълнението на различни проекти, свързани с продължаващото обучение. Този проект ще ни даде знание как може да се интензифицира партньорството за обучение през целия живот, заяви доц. Славова.  Доц.д-р Миланка Славова В Малката ...
Отворен семестър на тема: "Дигиталната трансформация на публичната администрация" 2.1.2019 г. ... управление към UNDP (ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ и МОН ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) и председател на БАРИ. Проф. д-р инж. Фердинанд Даньо, ректор на Икономическия университет на Братислава, г-н Ян ван Дайк, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС, има международни проекти по други програми и по Фонд „Научни изследвания“, посочи зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев. Добрата новина е, че имаме 250 публикации, индексирани в Scopus. До ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 19.12.2018 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2019 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... през изпити, дискусии, анкетни проучвания, проекти, успехи и разочарования. Знам от опит, че с времето остават само прекрасните моменти, каза в своето приветствие доц. д-р Блага Благоева, ръководител катедра „Политология“ (на снимката долу). Тя увери абсолвентите, че са ...
Студенти от УНСС представиха своите зелени бизнес идеи по програма „Greenhouse“ 6.12.2018 г. ... преакселераторска програма за развитие на проекти в сферата на екоиновациите и устойчивия бизнес. Доц. Типова уточни, че между УНСС и Клийнтех има споразумение за сътрудничество. Доц. Нина Типова Ще видите как за шест месеца една идея може да се превърне в реалност, ...
Supply Chain Planning Academy 30.11.2018 г. ... на доставките“, „Управление на проекти“. Скайп среща с Виена - участниците и директор „Планиране на веригата на доставките“ в „Кока-Кола Хеленик“ Герхард Сайдъл Герхард Сайдъл, директор „Планиране на веригата на доставките“ в ...
Академия за планиране на веригата на доставките на компанията „Кока-Кола Хеленик“ в УНСС 11.1.2022 г. ... на доставките“, „Управление на проекти“. По време на обучението По традиция участниците получиха сертификати, които им бяха връчени от Герхард Сайдъл, директор „Планиране на веригата на доставките“ в „Кока-Кола ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... , здравеопазване, транспорт, европейски проекти, организиране на форуми за партньорство и взаимодействие. ...
Академия за планиране на веригата на доставките на компанията „Кока-Кола Хеленик“ в УНСС 27.11.2018 г. ... на доставките“, „Управление на проекти“. По време на обучението По традиция участниците получиха сертификати, които им бяха връчени от Герхард Сайдъл, директор „Планиране на веригата на доставките“ в „Кока-Кола Хеленик“ (на ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... , иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“. По време на форума се проведе и научен семинар на тема „Как се пише успешна научна ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... , иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“. По време на ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... , семинари, научни конференции и др., разработването на проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.) са важна част от дейността на нашата катедра. През годините се затвърдиха и разшириха нашето академично ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... , семинари, научни конференции и др., разработването на проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.) са важна част от дейността на нашата катедра. През годините се затвърдиха и разшириха нашето академично ...
Меморандум обединява четири институции за развитие инициативата „Академия „Антикорупция“ 20.11.2018 г. ... практики и стажове, сътрудничество в изследователски проекти и др. Това предвижда меморандумът за сътрудничество, подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев, ...
Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“ 11.1.2022 г. ... инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления. Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на проекта, (третият отдясно  на ляво) открива конференцията Във форума участваха ...
Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“ 14.11.2018 г. ... инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления. Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на проекта, (третият отдясно  на ляво) открива конференцията Във форума участваха ...
Международна конференция „Балканите и Европа между интеграцията и партикуларизма: предизвикателства и перспективи“ 26.10.2018 г. ... и прагматизма; сътрудничество и свързаност на Балканите: проекти и реалности; партикуларизмът в ЕС между Брекзит, Каталуния и Орбан; етнополитики и интеграция: измерения, модели и резултати в страните от ЕС и Западните Балкани и др. По време на конференцията. Вляво: доц. д-р Блага Благоева ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... в УНСС, но може да се похвали със силно участие в проекти, актуализация и електронизация на учебния процес, сътрудничество с други факултети, с бизнеса, с чуждестранни университети и мобилност на преподаватели и студенти, партньорство със средни училища, с активна научноизследователска дейност, за която ...
Публична лекция „Българо-алжирските отношения“ 25.10.2018 г. ... в областта на икономиката, както и  в бъдещи проекти, които целят  задълбочаване на партньорството в областта на висшето образование и науката и др. Г-н Слиман Белхаддад, консул на Алжир в България, Н. Пр. Латифа Беназза, Божидар Миладинов, председател на САИМО (от ляво ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... в УНСС, но може да се похвали със силно участие в проекти, актуализация и електронизация на учебния процес, сътрудничество с други факултети, с бизнеса, с чуждестранни университети и мобилност на преподаватели и студенти, партньорство със средни училища, с активна научноизследователска дейност, за която ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... . Успех за факултета са стартиралите през 2018 г. нови проекти: международен проект с участието на голям консорциум от университети с водеща организация УНСС под научното ръководство на проф. д.ик.н. Стати Статев по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Европейските Структурни фондове - ...
Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г. 12.10.2018 г. ... по актуални теми, сътрудничество в изследователски проекти, образователни и научни мрежи и др. На срещата се взе решение Икономическият университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие да бъде съорганизатор на Четиринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема ...
Споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие 11.10.2018 г. ... участие в научни и научноизследователски проекти, обмен на преподаватели и студенти, организиране на научни конференции и семинари предвижда подписаното споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Скопие. Проф. ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... специалности, участвали в множество международни проекти на ИСК, УНСС и в други образователни институции, с доказани знания и умения в областта на професионалното образование.Целта на проект е да се разшири използването  на информационни и комуникационни технологии в учебния процес на Центъра за ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... , европейски, национални и университетски проекти, посочи ректорът. Продължи работата по оптимизация на учебния процес с цел повишаване на качеството на обучение. Нашият университет беше първият, въвел електронни студентски книжки. Обогати се сътрудничеството ни с чуждестранни университети и ...
Възпитаници на УНСС участват в голям международен проект 5.9.2018 г. ... сътрудничество с двамата наши възпитаници в бъдещи проекти в сферата на статистиката, икономиката и анализирането на големи данни УНСС има тяхното съгласие да предостави за контакт имейл адресите им: Иван Иванов: morthens@gmail.com, Денислав Бодичев: Denislav.bodichev@gmail.com ...
Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“ 28.6.2018 г. ... нови бизнес модели, екосистеми за подпомагане на проекти с идеална цел, социално предприемачество, кръгова икономика и др. (на снимките долу) Първото издание на конференцията е в Тулуза (2016 г.), а второто – в Грац (2017 г.). Четвъртото издание на ...
Посланикът на Мароко посети УНСС 21.6.2018 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти, и доц. д-р Паскал Желев - главен секретар по международното сътрудничество (на снимката долу). УНСС е най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа със своите над 21 хиляди студенти и 550 преподаватели, представи ...
Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления 11.1.2022 г. ... Хейсъм, които споделиха опит и разказаха за техни проекти и инициативи ...
Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления 15.6.2018 г. ... Хейсъм, които споделиха опит и разказаха за техни проекти и инициативи ...
Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ 21.6.2018 г. ... растеж“ 2014 - 2020 и във връзка с това има проекти за два центъра в областта на IT технологиите. С тези думи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, зам.-ръководител на научния колектив и главен координатор по проекта, приветства присъстващите на ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 5.6.2018 г. ... административното управление, ръководи многобройни проекти. Професор Гарсия-Парада преподава също и в университета за дистанционно обучение на Испания UNED, баща е на три деца.     ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 29.5.2018 г. ... и правната им подготовка, изпълнението на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др., информиране на студентите от нашия университет, чрез катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, за студентски стажове и публични дейности на Агенцията. Институтът за следдипломна ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 15.6.2018 г. ... административното управление, ръководи многобройни проекти. Професор Гарсия-Парада преподава също и в университета за дистанционно обучение на Испания UNED, баща е на три деца. Впечатлени сме от езиковата култура на студентите в УНСС, заявиха в интервю за Българското национално радио проф. д-р Габриел ...
Информационен ден по програма “Greenhouse” 15.5.2018 г. ... , която помага на студентите да развият своите проекти в сферата на екоиновациите и устойчивия бизнес и подкрепя идейни млади хора с финансиране и бизнес тренинг. Информационният ден се проведе във фоайето на университета. Стартът на информационния ден Целта на „Клийнтех ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... и на съвместни научноизследователски проекти. С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети в Азия и още веднъж доказва водещата роля на нашия университет в областта на икономиката и управлението, утвърждава неговия ...
Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД 30.4.2018 г. ... до съвместни изследователски проекти, каза ректорът проф. Стати Статев. Нашата компания се отнася с огромен респект към УНСС. При нас работят много млади хора, от които 99% са студенти в трети и четвърти курс на УНСС или са завършили вашия университет. Базовата ...
Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство 26.4.2018 г. ... на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше необходимостта днешните специалисти да бъдат предприемчиви, адаптивни към динамичната външна среда и да прилагат стратегии и нестандартни подходи в своята работа. Мениджърският борд на ...
МИФ 2018. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова: УНСС е ковачница на кадри за българската икономика и финанси 19.4.2018 г. ... . Петкова представи важни проекти на Министерството на енергетиката, сред които са реализацията на системна връзка между България и Гърция, на интерконектор със Сърбия, на междусистемна връзка с Турция и др. По време на лекцията Петкова ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 11.1.2022 г. ... „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията   ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БАЕИ 28.3.2018 г. ... , експерти за участие в проекти и други събития. На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на ...
Второ издание на майсторския клас „В битката за реални резултати“ 27.3.2018 г. ... на мениджмънта и управлението на проекти, а през последните години – и във финансовата сфера. Доц. д-р Цветана Стоянова, директор на центъра за добри управленски практики открива майсторския клас Ето някой от отзивите на участници в майсторския ...
Второ издание на майсторския клас „В битката за реални резултати“ 27.3.2018 г. ... на мениджмънта и управлението на проекти, а през последните години – и във финансовата сфера. В малката конферентна зала Ето отзиви на участници в майсторския клас: Виктория Димитрова, докторант: Лекторът даде възможност да се чуят различни ...
Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми 23.3.2018 г. ... изследвания, анализи, проекти“.  И двете програми са едногодишни, а приемът е по държавна поръчка и срещу заплащане. В малката конферентна зала Програмите са много интересни и ще ви дадат възможност да надграждате знанията си ...
Supply Chain Planning Academy - 19-23 Март 2018 25.4.2018 г. ... на проекти Доц. д-р Мирослава Раковска Логистика Софтуер за планиране на веригата на доставките Хон. ас. Диана Тодорова, SAP консултант Информационни технологии и комуникации Дигитализация и ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 11.1.2022 г. ... верига на доставките“, „Управление на проекти“, „Софтуер за планиране на веригата на доставките“, „Дигитализация и изкуствен интелект за управление на търсенето, производството и дистрибуцията“ ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 21.3.2018 г. ... верига на доставките“, „Управление на проекти“, „Софтуер за планиране на веригата на доставките“, „Дигитализация и изкуствен интелект за управление на търсенето, производството и дистрибуцията“ ...
Посещение на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан 16.3.2018 г. ... University (BEU), г-жа Ирина Йорданова, Директор проекти, публични комуникации и КСО в КРИБ (вляво) и доц. д-р Цветана Стоянова – Директор на центъра за добри управленски практики Целта на посещението бе да се представи опита на Центъра за добри управленски практики при УНСС в трансфера на ...
Г-н Владимир Икономов - ръководител проекти в ПИБ изнесе лекция пред студенти от факултет "Финансово-счетоводен" 16.3.2018 г. ... 2018 г. г-н Владимир Икономов – ръководител проекти в Първа инвестиционна банка изнесе лекция пред студенти от факултета  на тема "Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция". Tема: Телефонни измами - технически и административни методи за контрол ...
Ректорът на УНСС се срещна с директора по ядрена сигурност в МААЕ и с представител на UNIDO 11.1.2022 г. ... осъществяването на съвместни дейности по различни проекти от взаимен интерес. Г-н Упадая дари на библиотеката на УНСС най-новите издания на UNIDO – World Statistics on Mining and Utilities, International Yearbook of Industrial Statistics 2018, Ulaanbaatar City Group on Statistics for Economies ...
Ректорът на УНСС се срещна с директора по ядрена сигурност в МААЕ и с представител на UNIDO 8.3.2018 г. ... осъществяването на съвместни дейности по различни проекти от взаимен интерес. Г-н Упадая дари на библиотеката на УНСС най-новите издания на UNIDO – World Statistics on Mining and Utilities, International Yearbook of Industrial Statistics 2018, Ulaanbaatar City Group on Statistics for Economies ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... , взаимни изследователски дейности и образователни проекти. На подписването на меморандума присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, зам.-деканите на Финансово-счетоводния факултет - проф. д-р Румяна Пожаревска и доц. д-р Олег Димов, доц. д-р Михаил Мусов, ...
Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и ЦУТФ 12.3.2018 г. ... на информационни материали сред студентите за проекти, събития и програми на Центъра, ще организира състезания и конкурси, ще подпомага методически разработки на службите и регистрите на ЦУТФ. Центърът ще осигурява възможности за участие на преподаватели и студенти от УНСС в конкурси и ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ 2.3.2018 г. ... да си сътрудничат в подготовката на съвместни проекти и тяхното изпълнение; в обмена на информация и публикации за дейности и събития; участие на представители на Комисията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и други прояви, организирани от УНСС; съдействие за ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 26.2.2018 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 ...
Информационен ден на „Студентски труд“ в УНСС 21.2.2018 г. ... за работа и стажуване – актуални програми и проекти на Агенцията по заетостта, възможностите за работа в чужбина и др. Най-голям интерес проявиха четвъртокурсниците, които ще се дипломират през тази година. Представител на „Студентски труд” ги информира за програмата „Нова ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА 1.3.2018 г. ... предвижда подготовка на съвместни проекти, конференции, публични лекции и други събития; информиране на студентите от нашия университет, респ. от катедра „Икономическа социология“, за студентски стажове и публични дейности на БСА; обмен на информация и публикации за важни ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 4.2.2018 г. ... програми „Социални изследвания, анализи и проекти” и „Бизнес психология и социология”. Горди абсолвенти На събитието присъстваха доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 1.3.2018 г. ... програми „Социални изследвания, анализи и проекти” и „Бизнес психология и социология”. Горди абсолвенти На събитието присъстваха доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти и координатор по проекта, Златина Карова, директор на дирекция "Наука" в МОН, Красимир Димитров, директор на дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки" на университета, студенти и преподаватели.  Златина Карова, проф. ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... резултатите от завършените научноизследователски проекти на университета в периода 2016 - 2017 г. Във форума в голямата конферентна зала участваха ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по ...
МИФ 2017. Ден трети: Условия за бизнес в България 15.12.2017 г. ... и изграждането на големи инфраструктурни проекти, подчерта проф. Вълканов. Проф. Николай Вълканов Лекторът изтъкна, че пред последните няколко години „Минстрой” е инвестирал над 300 млн. лв. само в минната дейност, а в холдинга работят около 4000 души. ...
МИФ 2017. Ден втори: Финансовият сектор на България пред прага на Еврозоната 13.12.2017 г. ... интерес, липсата на ресурси за по-мащабни проекти, недостигът на работна сила и др. Студентите Димитров открои силните и слабите страни на българската икономика. По думите му в България има политическа и икономическа стабилност и през последните години икономиката ни ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... важно място в реализираното на европейските проекти. Йорданка Фандъкова се спря на икономическите ползите от еврочленството на страната ни и приведе данни на Института за пазарна икономика, според които столицата продължава да е най-голямата областна икономика в България. Градът произвежда 40 ...
Представяне на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS 12.12.2017 г. ... на Центъра за изследователски и образователни проекти на УНСС. Срещата беше проведена в София по покана на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, който приветства присъстващите и изтъкна, че е мрежата трябва да се разраства и да обхване повече държави (на снимката долу) ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, които обогатяват теорията и създават добри практики.  В своето изказване доц. д-р М. Стоянова разказа за един научноизследователски проект и за две добри практики на социално отговорно поведение по отношение ...
Дипломира се випускът на младите предприемачи 6.12.2017 г. ... предприемачи, които могат да кандидатстват с проекти за собствен бизнес по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. До края на декември ще бъде обявен прием на проекти за стартиращи предприятия, за който са осигурени над 67 млн. лв. С тях ще бъдат финансирани близо ...
Дипломира се випуск 2017 на катедра „Индустриален бизнес“ 1.12.2017 г. ... икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“. В аула „Максима“ Доц. Щерев поздрави абсолвентите и посочи, че специалността „Бизнес икономика“, която  има 70-годишна история, е водеща е не само в УНСС, но и в страната. От ...
Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ 29.11.2017 г. ... , преподавателската работа, международните проекти, учебните курсове и др. Тя изрази увереност в ефективния обмен на идеи и адмирира разширяването на тематичната проблематика на форума. Доц. Ралева и проф. Желев Българската мрежа на Глобалния договор на ООН обединява ...
Първа публична академична лекция на Бойко Борисов, министър-председател на Република България 12.4.2018 г. ... др., да подпомага управлението на страната с проекти, свързани с нашето социално-икономическо развитие, да работи за интересите на България и Европейския съюз“, изтъкна ректорът. В началото на академичната си лекция премиерът Борисов отправи съболезнования към близките на жертвите от ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“ и „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“ ...
Кръгла маса на тема „Европейският съюз, Западните Балкани, България“ 13.11.2017 г. ... отношенията, големите енергийни и транспортни проекти, икономическите отношения, развитието на културните връзки. Вигенин  говори за присъствието на България в региона, пречупването на  европейските приоритети  през призмата на Западните Балкани, насърчаването на ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... академичния състав на катедрата, научните проекти и публикации, учебниците и учебните помагала, научните форуми, партньорствата и сътрудничествата, учебните практики. Ние сме един екип, завърши проф. Йовкова и пожела успех на конференцията.. По време на форума Проф. ...
Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact 11.1.2022 г. ... при разработването и изпълнението на проекти срещу незаконната търговия и свързаните с нея престъпления като корупция, организирана престъпност и пране на пари. В пресконференцията участваха ръководителите на проектите проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика ...
Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact 30.10.2017 г. ... при разработването и изпълнението на проекти срещу незаконната търговия и свързаните с нея престъпления като корупция, организирана престъпност и пране на пари. В пресконференцията участваха ръководителите на проектите проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика ...
Студенти от УНСС обсъдиха българското председателство на Съвета на ЕС 30.10.2017 г. ... насочена към разработването и управлението на проекти както на регионално, така и на национално и международно ниво, обясни Десислава Георгиева. Тя допълни, че сдружение „М.О.С.Т.” е инициатор за провеждането на дискусии и семинари, свързани с гражданските права. Стремим се да ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 11.1.2022 г. ... специалисти, и др. Предвижда се развитието на проекти и определянето на конкретни сфери на сътрудничество. За целта ще бъде създадена и работна група за регулярно взаимодействие между двете институциии. УНСС и „Росатом“ ще организират посещения и срещи на свои представители и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 26.10.2017 г. ... руски специалисти, и др. Предвижда се развитието на проекти и определянето на конкретни сфери на сътрудничество. За целта ще бъде създадена и работна група за регулярно взаимодействие между двете институциии. УНСС и „Росатом“ ще организират посещения и срещи на свои представители и експерти в ...
Публична лекция на тема „Логистика - връзка с твоя свят“ 11.1.2022 г. ... , да се срещам с много нови хора, да работя по различни проекти и никога да не превръщам работата си в рутина, сподели лекторът. Гост-лекторът Евдокия Ангелова Ангелова представи фирмата, в която работи, очерта етапите на израстване в професията, говори за различните видове транспорт. Като ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... . Стойчев (вдясно) и доц. Тодоров   Проектите представи д-р Тодор Тодоров от катедра "Човешки ресурси и социална защита", който обстойно се спря на „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”. Проектът се изпълнява от ИСК, в ...
Публична лекция на тема „Логистика - връзка с твоя свят“ 17.10.2017 г. ... , да се срещам с много нови хора, да работя по различни проекти и никога да не превръщам работата си в рутина, сподели лекторът. Гост-лекторът Евдокия Ангелова Ангелова представи фирмата, в която работи, очерта етапите на израстване в професията, говори за различните видове транспорт. Като ...
УНСС ще си сътрудничи с Технологичния университет МАРА, Малайзия 17.10.2017 г. ... на международни научноизследователски и образователни проекти. Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“, а от страна на Технологичния университет МАРА – проф. д-р Рошима Саид.   На ...
УНСС ще си сътрудничи с водещи университети от Индонезия 17.10.2017 г. ... международни научноизследователски и образователни проекти. Ректорът на STEBI Lampung University, Lampung, Indonesia Prof. Dr. Tulus Suryanto и  колегите му от Индонезия участваха в тридневната международна конференция по приложен бизнес и икономика (ICABE 2017), която се проведе в УНСС. По време на ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... и реформи в името на бъдещия успех на европейските проекти, посочи проф. Апога (на снимката долу).     Проф. Анди Пушка благодари за успешното дългогодишно сътрудничество. В кратка презентация той открои дейността на ръководения от него Университет „Данубиус“ в Галац, ...
Договор за сътрудничество между УНСС и ТОИ 31.7.2017 г. ... и студенти,  участие в съвместни изследователски проекти, обмен на информация, организиране на съвместни конференции и др. Координатор на сътрудничеството от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Донка Никова, преподавател в катедра „Икономическа социология“, а от гръцка страна  -  доц. ...
Ректорът на УНСС беше избран за вицепрезидент на Европейската група за териториално сътрудничество 3.7.2017 г. ... директор на Центъра за изследователски и образователни проекти на УНСС. За членове на Одитния комитет бяха избрани Цокнида Йоани, кмет на Чалкидона, Варсакели Николао, зам.-ректор на Университета Аристотел – Солун, и Георгианис Антивос, зам.-кмет на Сидики. Бордът на директорите единодушно избра за ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... (120 астр. часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес ...
Подписано е споразумение Българо-китайският център на Шанхайския университет „Джао Тонг“ да бъде в УНСС 15.6.2017 г. ... споразумения за съвместни образователни и научни проекти (на снимката долу). Ректорът съобщи, че е прието предложението на УНСС Българо-китайският център на Шанхайския университет за страната ни да бъде в нашия университет. Новият център в УНСС ще даде тласък на развитието на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... . УНСС и БТПП ще си партнират в разработка на съвместни проекти, реализация на проучвания и анализи от съвместен интерес, експертна и консултантска взаимопомощ, подготовка и реализация на стажантски програми, организиране и провеждане на различни форми на практическо обучение, участие в официални събития и в ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на финансите 2.6.2017 г. ... университет отдавна работи по съвместни проекти с Министерството на финансите. С подписването на това споразумение ще надградим нашето добро партньорство. Имаме нужда едни от други, има още много възможности за разширяване на нашето взаимоизгодно сътрудничество, каза ректорът проф. Статев. Това ...
Младите ни юристи с достойно представяне на състезанието по европейско право СЕЕМС 2017 28.8.2017 г. ... правен център (ILAC) - организация, която има много проекти и обучения в областта на европейското право, правото на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, иновациите и медиацията. Състезанието бе симулация на съдебен процес пред Съда на Европейския съюз в Люксембург, в което участват отбори ...
97 години УНСС 18.5.2017 г. ... на УНСС даваме начало на един от най-смислените проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Малко над 40 млн. лв. са средствата от нея, с които ще бъдат подкрепени висшите учебни заведения в страната, като ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“ 11.5.2017 г. ... на студенти от УНСС, съвместно кандидатстване по проекти и програми, представяне на добри практики по електронно управление, образование и обучение, обмен на информация и др. Убеден съм, че с подписването на меморандума ще продължим да разширяваме и обогатяваме нашето сътрудничество, посочи ректорът проф ...
Студентска кръгла маса на тема „Международните отношения в контекста на повишаващите се рискове и заплахи за сигурността“ 3.5.2017 г. ... модул бяха: „Кипърският въпрос и енергийните проекти в Източното Средиземноморие“ на Екатерина Чивиева, III курс „Европеистика“; „Африка – „гнездо“ на тероризъм и нестабилност“ на Александър Нуцов, IV курс „Международни отношения“; ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 27.4.2017 г. ... , Станимир Въгленов, директор на дирекция „Онлайн проекти“, Медийна група България Холдинг, Любомира Николова, началник на отдел “Продажби”, информационна агенция и радио “Фокус”, Жюстин Томс, мениджър бизнес развитие уеб-агенция ABC Design & Communication, ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 3.5.2017 г. ... , директор на дирекция „Онлайн проекти“, Медийна група България Холдинг, Любомира Николова, началник на отдел “Продажби”, информационна агенция и радио “Фокус”, Жюстин Томс, мениджър бизнес развитие уеб-агенция ABC Design & ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 20.2.2019 г. ... , директор на дирекция „Онлайн проекти“, Медийна група България Холдинг, Любомира Николова, началник на отдел “Продажби”, информационна агенция и радио “Фокус”, Жюстин Томс, мениджър бизнес развитие уеб-агенция ABC Design ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... на студентите, както и общите проекти на катедрата и компанията за активно участие на спедиторския бранш в обучението по специалността „Икономика на транспорта“. По време на срещата Изпълнителният директор на СИКО ТРАНС АД Кольо Дойнов ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 11.1.2022 г. ... на студентите, както и общите проекти на катедрата и компанията за активно участие на спедиторския бранш в обучението по специалността „Икономика на транспорта“. По време на срещата Изпълнителният директор на СИКО ТРАНС АД Кольо Дойнов ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... на студентите, както и общите проекти на катедрата и компанията за активно участие на спедиторския бранш в обучението по специалността „Икономика на транспорта“. По време на срещата Изпълнителният директор на СИКО ТРАНС АД Кольо Дойнов ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... специалности по европейски проекти на ЧЕЗ и др ...
Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач 29.3.2017 г. ... , старши мениджър „Специални проекти“ в банката. Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк е в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на икономиката, посочи доц. Радко Радев, директор на Научноизследователския център за ...
Предварителен кандидат-магистърски прием за 2017 г. 29.3.2017 г. ... ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   ...
Правителството реши да бъдат открити три института в УНСС 23.3.2017 г. ... експертна и консултантска работа по проекти и програми с регионално, национално и международно значение. Основните цели са подпомагането и провеждането на научни изследвания и създаването на научни разработки в областта на теорията и практиката на макроикономическата ...
Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит за 2017 г. 21.3.2017 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. ...
Представители на седем китайски университета посетиха УНСС 17.3.2017 г. ... в съвместни изследователски проекти, създаването на общи магистърски програми и др. Те заявиха желанието си студенти от УНСС да се обучават с пълни стипендии  в магистърски и докторски програми в Китай в рамките на Инициативата за сътрудничество между Китай и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БАКР - Агенция за кредитен рейтинг 16.3.2017 г. ... в съвместно кандидатстване по проекти, участие в научни форуми, подготовката на експертизи и др. Координатори по изпълнението на меморандума са: гл.ас. Петкан Илиев, катедра „Икономикс“, УНСС, и д-р Кирил Григоров, прокурист, БАКР ...
Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение" 9.3.2017 г. ... за изследователски и образователни проекти, проф. д-р Христо Катранджиев, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Управление и администрация", главен секретар по дистанционно обучение на УНСС, Антоанета Матеева, главен експерт, референт за европейски ...
Професор от катедрата участва в международен научен форум в Барселона 6.3.2017 г. ... , подготовката на изследователски проекти, организацията на международното сътрудничество в изследователската дейност и др ...
Професор от университета участва в международна среща в Барселона 6.3.2017 г. ... , подготовката на изследователски проекти, организацията на международното сътрудничество в изследователската дейност и др ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество с между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 11.1.2022 г. ... за реализиране на съвместни проекти между УНСС и Meiji Gakuin University ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 28.2.2017 г. ... за реализиране на съвместни проекти между УНСС и Meiji Gakuin University ...
Център за социологически и психологически изследвания набира сътрудници 10.2.2017 г. ... работа по актуални проекти на ЦСПИ. За повече информация и кандидатстване - cspr@unwe.bg ...
Първа инициатива след споразумение за сътрудничество между УНСС и Фондация „Клийнтех България“ 6.2.2017 г. ... , иновационни и образователни проекти; подкрепа за развитие на таланти чрез международен обмен, акселераторски програми и обучения за студентите на УНСС; засилване на международния обмен на добри преподавателски и управленски практики, знание и кадри. В първата ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Университета „Алeксандър Джувани“ – Елбасан, Албания 20.1.2017 г. ... и служители, съвместна работа по проекти и провеждането на научни прояви и др. Двамата ректори след подписването на договора Проф. Статев приветства гостите с „Добре дошли!“ и отбеляза, че това е първият  договор на УНСС с албански ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... на студенти и докторанти в научни проекти и форуми. Проф. Статев се спря и на активните отношения на УНСС с държавните институции и бизнеса на официална договорна основа, което дава възможност за осигуряване на все повече стажантски програми за студентите и на работни ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 20.2.2019 г. ... и се работи по изследователски проекти, Световната академия осигури дистанционен достъп до своите учебни курсове и на тази основа се осъществява съвместна магистърска програма. „Затова, съвсем естествено, двама генерални директори  на СОИС - д-р Камил ...
Участие в Деветата годишна научна сесия на УНСС 2.12.2016 г. ... .д-р Снежана Башева. Научните проекти, инициирани от Финансово счетоводния факултет, с ръководители - проф.д-р Стоян Стоянов и доц.д-р Румяна Пожаревска бяха успешно представени на Годишната научна сесия - 2016: Проект № НИД НИ 1-2/2014, "Изследване на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... и се работи по изследователски проекти, Световната академия осигури дистанционен достъп до своите учебни курсове и на тази основа се осъществява съвместна магистърска програма. „Затова, съвсем естествено, двама генерални директори  на СОИС - д-р Камил ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 1.12.2016 г. ... и международни научни проекти в периода 2015/2016 г. На събитието, което се състоя в голяма конферентна зала, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, учени от факултети и катедри. В голямата ...
Магистрите и бакалаврите на катедра "Индустриален бизнес" се дипломираха с много отличници 28.11.2016 г. ... и „Бизнес анализи и проекти“. Специално място на президиума в аула „Максима“ бяха заели почетните плакети  на близо двадесетте отличници на випуска. В аула "Максима" Доц. д-р Николай Щерев, ръководител на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... и се работи по изследователски проекти, Световната академия осигури дистанционен достъп до своите учебни курсове и на тази основа се осъществява съвместна магистърска програма. „Затова, съвсем естествено, двама генерални директори  на СОИС - д-р Камил ...
Договор за сътрудничество между УНСС и АИЕСЕК 25.11.2016 г. ... умения чрез ръководене на проекти и инициативи с практическа насоченост и др. предвижда договорът за сътрудничество, подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Линх Хай Нгуей, председател на Локалната секция на Националното студентско сдружение ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени 11.11.2016 г. ... , управление на проекти и Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб. В конференцията с доклади участваха млади учени от УНСС, ВУЗФ, СУ „Св. Климент Охридски“, ...
Доцент от УНСС бе гост-преподавател в Университета Париж – Версай 7.11.2016 г. ... - например научни проекти в сферата на устойчивото управление ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и УниКредит Булбанк 28.10.2016 г. ... и съвместното кандидатстване по проекти и програми, съвместното участие в научни форуми и др. Представител и изпълнител по меморандума от страна на университета е доц. д-р Радко Радев, директор на Центъра за развитие на бизнес компетентности „Иновации и ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КРИБ 14.10.2016 г. ... помощ при разработването на проектите за усъвършенстването на учебните планове и програмите в двете основни направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които обхващат близо 90% от студенти на УНСС. В тях, с помощта на ...
Наши студенти с отличия в „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016” 7.10.2016 г. ... най-добрите и иновативни проекти. Отличените в конкурса „УНСС е ковачница за млади и образовани иноватори. Надяваме се занапред образованието и бизнеса да си сътрудничат, за да останат способните млади хора в България“, пише в писмо до ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... пазар, Управление на европейски проекти, Мениджмънт и маркетинг, Международен бизнес, Иновации и предприемачество, Корпоративно управление, Качество и конкурентоспособност на образованието, Туризъм - състояние и перспективи, Правни аспекти на ЕС. По ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ 7.10.2016 г. ... помощ при разработването на проектите за усъвършенстването на учебните планове и програмите в двете основни направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които обхващат близо 90% от студенти на УНСС. В тях, с помощта на ...
Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция“ 4.10.2016 г. ... се раждат в изпълнението на проекти. Той даде пример с „традиционна“ магистратура, която с времето се развива в посока на търсените от практиката допълнителни измерения. Важен е вашия глас, необходимо е заедно да решим проблемите, конкретизира ...
Наши студенти с отличия в „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016” 29.9.2016 г. ... най-добрите и иновативни проекти. Отличените в конкурса „УНСС е ковачница за млади и образовани иноватори. Надяваме се занапред образованието и бизнеса да си сътрудничат, за да останат способните млади хора в България“, пише ...
Наш преподавател на специализация в Оксфордския университет 14.9.2016 г. ... практици с опит в работата по транспортни проекти, които да доразвият своите умения и експертиза при решаването на проблемите и предизвикателствата пред устойчивото развитие на транспорта.  Дискусия с участници в програмата Доц. Николова и другите ...
УНСС и Военната академия ще си сътрудничат в книгоиздателската и разпространителската дейност 8.7.2016 г. ... и подкрепяне на съвместни книгоиздателски проекти на Издателския комплекс – УНСС, и сектор „Библиотечна и издателска дейност“ на Военната академия. В меморандума е записано, че двете академични институции ще обменят на равностоен принцип своята научна продукция и ...
Ректорът участва в честването на 136-годишнината на НСИ 29.6.2016 г. ... полезно за реализацията на научни проекти от национално значение. От промените през 1989 г. досега четирима възпитаници на УНСС са начело на НСИ, включително настоящият председател Сергей Цветарски. Голяма част от най-добрите експерти в института също са завършили нашия ...
Международна конференция на тема "Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда - изграждане на мостове" 1.7.2016 г. ... Рудавска, ръководител на отдел „Проекти за развитие“, Технологичен парк Келце, Полша Кръгла маса „Изследване – обучение – практика“ Модератори: проф. Кен О’Нийл, проф. К. Тодоров, Роланд ...
Вътрешно обучение на счетоводния персонал на университета 16.6.2016 г. ... , началник на сектор "Бюджет и международни проекти", и Светослава Филчева, началник на сектор "Вътрешноведомствен контрол".  Лидия Дончева, директор на дирекция „Финанси“, и Антоанелла Христова, главен счетоводител (отдясно наляво) Обучението ...
Завърши цикълът лекции в УНСС за магистрите от Университета във Версай 15.6.2016 г. ... семинарите ще продължи в предстоящи нови проекти за сътрудничество между двата университета ...
НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 14.7.2016 г. ... СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ from Mihaela ...
Открий своя успешен път на професионално развитие с Adecco 27.5.2016 г. ... услугите, в управлението на хора и проекти. Фокус на неговата дейност са оперативното и финансовото управление на екипи и разширяване на текущия бизнес. Част от задълженията включват: управление, планиране и развитие както на човешките кадри, така и на оперативните задължения. ...
Преподавател от катедра "Международни отношения" води лекции в университета в Ебора, Португалия 26.5.2016 г. ... в реализирането на научноизследователски проекти в проблемни области от взаимен интерес. ...
Наш докторант с приз "Докторант на годината" 19.5.2016 г. ... и комуникации”, работи по различни проекти, участва в конференции, а от учебната 2014/2015 г. е хоноруван асистент към катедрата. Доц. Славова връчва наградата на Виолета Игнатова Най-важното, което помага при работа със студенти, е човек да има желание. ...
Наш преподавател изнесе лекция във Виенския икономически университет 19.5.2016 г. ... , където представи научноизследователски проекти на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране". С колеги от Виенския икономически университет В рамките на две работни срещи подробно бяха обсъдени идеи за съвместни научни изследвания между Института по маркетинг и ...
Наш преподавател изнесе лекция във Виенския икономически университет 18.5.2016 г. ... , където представи научноизследователски проекти на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране". С колеги от Виенския икономически университет В рамките на две работни срещи подробно бяха обсъдени идеи за съвместни научни изследвания между Института по маркетинг ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... и комуникации”, работи по различни проекти, участва в конференции, а от учебната 2014/2015 г. е хоноруван асистент към катедрата. Доц. Славова връчва наградата на Виолета Игнатова Най-важното, което помага при работа със студенти, е човек да има желание. ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... , изследователски и практико-приложни проекти. Двете страни ще си сътрудничат в организирането на съвместни научни прояви като публични лекции, кръгли маси, младежки семинари, както и в традиционната ежегодна Международна научна конференция на младите учени „Икономиката на ...
Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция 27.4.2016 г. ... и европейски научноизследователски проекти. Проф. Велев покани преподаватели и докторанти на LaBRI за участие в Шестата международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2016), запланувана за ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... представители на различни компании, реализиращи проекти в областта на строителството на пътна инфраструктура, телекомуникациите и информационните технологии в транспорта, дискутираха важни теми за развитието на ИТС в България. Тематично кръглата маса бе разделена на два панела. В панел I бяха ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 11.1.2022 г. ... представители на различни компании, реализиращи проекти в областта на строителството на пътна инфраструктура, телекомуникациите и информационните технологии в транспорта, дискутираха важни теми за развитието на ИТС в България. Тематично кръглата маса бе разделена на два панела. В панел I бяха ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 22.4.2016 г. ... компании, реализиращи проекти в областта на строителството на пътна инфраструктура, телекомуникациите и информационните технологии в транспорта, дискутираха важни теми за развитието на ИТС в България. Тематично кръглата маса бе разделена на два панела ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... на инфраструктурните проекти и публичната администрация. По думите му шестте катедри във факултета – „Икономика на търговията“, Логистика“, „Икономика на транспорта“, „Национална и регионална сигурност“, ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... и образователни проекти, които да бъдат своеобразни хъбове за управление на проекти по „Хоризонт 2020“ и други научноизследователски инициативи, за трансфер на знания и отворена наука и пр. Проф. Статев (вдясно) и проф. ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... на инфраструктурните проекти и публичната администрация. По думите му шестте катедри във факултета – „Икономика на търговията“, Логистика“, „Икономика на транспорта“, „Национална и регионална сигурност“, ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... в "Явлена", отдел „Проекти”, бакалавър и магистър на катедра „Недвижима собственост”; Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties и ръководител на отдел „Анализи и прогнози” на компанията, член на ...
"Отворен семестър" на катедра "Публична администрация" 15.4.2016 г. ... , които работят по различни проекти и подпомагат с експертиза държавната, публичната администрация, утвърди доц. Вълков необходимостта от тясна връзка между науката и практиката. Убеден съм, че на тези срещи всеки ще намери полезна информация и ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... по редица международни научни проекти, модерна материална база, направления с много висока акредитационна оценка, тесни ползотворни контакти с бизнеса и др. По данни на Националния осигурителен институт 97, 5 на сто от випускниците на УНСС се реализират ...
Катедра "Регионално развитие" и "Център за регионални изследвания" организираха провеждането на среща дискусия с вицепремиера Томислав Дончев и министър Лиляна Павлова за европейските фондове и регионалното развитие на България 12.5.2018 г. ... и с предварително дефинирани проекти ще има добавена стойност от европейските фондове. По повод усвояването на европейските фондове, министърът изтъкна, че средства трябва да се усвояват и от средните и малките населени места, тъй като в противен случай ще се ...
Среща-дискусия с вицепремиера Томислав Дончев и министър Лиляна Павлова за европейските фондове и регионалното развитие на България 29.3.2016 г. ... и с предварително дефинирани проекти ще има добавена стойност от европейските фондове. По повод усвояването на европейските фондове, министърът изтъкна, че средства трябва да се усвояват и от средните и малките населени места, тъй като в противен случай ще се ...
Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА 3.4.2016 г. ... работили по тематични курсови проекти в тези области. Програмата продължи с презентации на експерти от ИПА и АМС за възможностите за кариерно развитие и начините за постъпване на работа в администрацията. Даниела Сечкова, старши експерт в дирекция ...
Наша студентка - младежки делегат на България към ООН 22.3.2016 г. ... младежи, и осъществяването на проекти по популяризирането на програмите на ООН и целите за устойчиво развитие на национално ниво. На 15 март започна и новият конкурс на младежки делегат към ООН за 2016-2017 г., в който могат да се включат всички младежи на ...
Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилност в ЕИП 21.3.2016 г. ... научноизследователски проекти. С представители на Студентския център за стартиране на бизнес По инициатива на отдел „Международно сътрудничество“, Училището по бизнес и право и Факултета по информационни системи при ...
Наш преподавател на международен форум в Тайван 21.3.2016 г. ... , нагласа за съвместни проекти, подготовка за подписване на меморандум между NCDR и Комитета за информационни технологии за намаляване риска от бедствия към Международната федерация по обработка на информацията (IFIP DCITDRR), на който проф. Велев е ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит за 2016 г. 18.3.2016 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2016 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при ...
УНСС беше домакин на семинар на Националната агенция по оценяване и акредитация 10.3.2016 г. ... дейност – участия в проекти и обучения“. На него присъства и проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и зам.-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България. Проф. Статев и проф. Биолчев откриват ...
Публикувано е разпределението на дипломни проекти по рецензенти 8.2.2016 г. ... е разпределението на дипломни проекти на студенти от ОКС "Бакалавър" по рецензенти. За повече информация тук ...
Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" 8.2.2016 г. ... и образователни проекти (ЦИОП) към УНСС. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, директор на ЦИОП, д-р Десислава Коларова, проектен консултант в ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... национални и международни проекти“. Проф. Статев изтъква факта, че само през последните 10 години в катедрата са защитили 27 докторанти, над половината от които вече са преподаватели във висши училища в цялата страна, а през тази година катедрата ...
Списание ЛОГИСТИКА празнува 10 годишен юбилей 8.2.2016 г. ... главен редактор (отляво) и Илияна Балабанова, мениджър проекти и събития, възпитаник на катедра „Логистика“ (отдясно) ...
Доц. д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) 8.2.2016 г. ... в Малага и УНСС, за разработване на съвместни проекти с участието на Българска асоциация по логистика, а също и за извършване на съвместни изследвания. Обменени бяха добри практики във висшето образование и провеждането на обучителни курсове в областта на икономиката, управлението и по-конкретно, ...
Наш преподавател участва в международна конференция на ООН в Женева 4.2.2016 г. ... за съвместна работа и бъдещи научноизследователски проекти в тази проблемна област. Проф. Велев представя постера на DCITDRR  Проф. Велев също така анонсира предстоящата Първа международна конференция на IFIP по приложението на информационните технологии за намаляване риска от ...
Нов етап на научното сътрудничество в областта на миграционната политика между УНСС и РАНХиГС 2.2.2016 г. ... провеждане на изследвания и осъществяването на проекти в областта на миграционната политика, икономическите аспекти на адаптацията и интеграцията на мигрантите, изследване на конфликтите, които тези процеси пораждат, и влиянието им върху развитието на социологията и конфликтологията на съвременния ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и ГДПБЗН – МВР 18.12.2015 г. ... за намаляване на риска от бедствия чрез общи проекти и прояви; извършване на комплексни проучвания, анализи и експертизи за оценка на риска при бедствия; провеждане на съвместни обучения за защита при бедствия на органите на държавната, местната власт и населението с акцент върху подрастващите; ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... предвижда сътрудничество в образователни и научни проекти, докторантски програми, мобилност на студенти и преподаватели, взаимно признаване на студентски кредити и др. Смятам, че подписването на меморандума е много добра основа за развитие на ползотворното сътрудничество между нашите университети и ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... резултатите от изследванията в рамките на изпълнените проекти са принос към повишаване на качеството на научноизследователската дейност на УНСС като значим фактор за общественото развитие и за осигуряването на висококвалифициран човешки капитал. „За пореден път те утвърждават нашия университет като ...
Бал на Алумни клуба на Юридическия факултет 1.12.2015 г. ... да запознаят присъстващите с дейността и бъдещите проекти на клуба. Членове на Алумни клуба По време вечерта бяха разиграни две томболи с награди от правна литература, любезно предоставена от партньорите на Алумни клуба – издатествата „Сиби“ и „Сиела“ ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” получиха дипломите си. Присъстваха преподаватели от катедрата, родители, гости.  Абсолвентите Началото на церемонията даде доц. д-р ...
Публикувани са теми за дипломни проекти 11.11.2015 г. ... са теми за дипломни проекти на студенти от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър". Повече информация на moodle.unwe ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... състав, с участие в много национални и международни проекти“. Проф. Статев изтъква факта, че само през последните 10 години в катедрата са защитили 27 докторанти, над половината от които вече са преподаватели във висши училища в цялата страна, а през тази година катедрата получи най-високата в ...
Продължава програмата за квалификация на академичния състав 23.10.2015 г. ... започва курсът „Подготовка и управление на проекти“, който е с продължителност 30 астрономически часа. Курсовете по английски език са за нива А2, В1 (средно напреднали) и В2 (напреднали). Занятията се провеждат два пъти седмично и са с продължителност 45 астрономически часа ...
Публична лекция на тема: „Мога да науча всичко или къде е скритият потенциал” 23.10.2015 г. ... с бизнес организации и държавни институции, разработва проекти, участва активно в развиването на творческия потенциал и лидерските умения на студентите ...
Списание ЛОГИСТИКА празнува 10 годишен юбилей 8.10.2015 г. ... главен редактор (отляво) и Илияна Балабанова, мениджър проекти и събития, възпитаник на катедра „Логистика“ (отдясно) ...
Меморандум за сътрудничество със Столична община 25.10.2015 г. ... , организиране на публични събития и работа по проекти ...
Среща на деканското ръководство с представители на Университетите на Сплит и Риека, Република Хърватска, относно междууниверситетско сътрудничество 25.9.2015 г. ... сътрудничество в европейски  и международни проекти, научноизследователска дейност и мобилност на преподаватели, докторанти, студенти и административни сътрудници ...
Проф. Статев получи благодарствено писмо от ректора на Финансовата академия в Астана 22.7.2015 г. ... , както и осъществяване на повече съвместни научни проекти и по-голям обмен на преподаватели и студенти" се посочва още в благодарственото писмо до проф. Стати Статев. Сградата на Финансовата академия в столицата на Казахстан Финансовата академия е създадена ...
Представители на катедра "Недвижима собственост" посетиха Технологичния институт в Кавала 13.7.2015 г. ... при разработването на съвместни научноизследователски проекти. Проф. Йорданка Йовкова изрази готовност за партньорство от българска страна. По време на срещата Нашите преподаватели се срещнаха и с ръководители на департаменти и колеги от Факултета по мениджмънт и икономика на гръцкия ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с директора на европейската програма „Жан Моне“ 20.7.2015 г. ... , както и за съвместни участия в европейски проекти. Участниците в срещата Дискутирани бяха и начините за обмен на научни статии между изданията на УНСС и Университета на Пирея. В разговора бе акцентирано върху включването на научните периодични издания на двете висши ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... , съвместно участие в международни и национални проекти за повишаване на качеството на икономическото образование, популяризиране на възможностите за обучение в УНСС и др. На националното съвещание присъстваха и Николай Бакърджиев, помощник-ректор на УНСС, гл. ас. д-р Николай Ванков, секретар на ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... , кръгли маси и участия в международни и национални проекти.  Приет бе и план за действие за учебната 2015/2016 г.   ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... и енергийния сектор, в управлението на съвременните проекти и системи,  в иновациите, конкурентоспособността и комуникациите. Трябва да запълним с още съдържание образователната и научноизследователската сфера, съвместно да укрепим мрежата на експертното сътрудничество, да разширим възможностите за ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... , в управлението на съвременните проекти и системи,  в иновациите, конкурентоспособността и комуникациите. Трябва да запълним с още съдържание образователната и научноизследователската сфера, съвместно да укрепим мрежата на експертното сътрудничество, да разширим ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... на казуси, разработване на проекти, групови дискусии. • В семинарните упражнения за практическото обучение на студентите са въведени: •разработване на авторски проекти за емпирични социологически изследвания, •фокус–групи, • ролеви ...
Доц. д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) 14.5.2015 г. ... УНСС, за разработване на съвместни проекти с участието на Българска асоциация по логистика, а също и за извършване на съвместни изследвания. Обменени бяха добри практики във висшето образование и провеждането на обучителни курсове в областта на икономиката, управлението ...
Публични лекции на норвежки професор по право 12.5.2015 г. ... , че в областта съществуват много проекти на Европейски съюз и разгледа международноправните източници, като се спря на конвенцията от Кейптаун за международните интереси върху движими обекти (2001 г.). Той представи и най-често срещаните три типа конфликти във връзка с ...
Спиди търси таланти сред студентите от университета 22.4.2015 г. ... , екипа, логистичната структура, HR проектите на компанията и др. Особено внимание Цонев обърна върху проекта „Спиди търси таланти“, с който на младите хора се предлага добра кариера и възможност за работа по интересни проекти. В малката ...
Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ 21.4.2015 г. ... сектор” е един от многото проекти, изпълнявани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, част от които вече са успешно изпълнени. Проектът е фокусиран върху много перспективна област на туризма у нас, към насърчаване придобиването на компетенции за ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... . Той бе категоричен, че тези проекти са доказателство на решимостта на университета непрекъснато да усъвършенства обучението и да повишава качеството на учебния процес, като се отчитат европейските и световните образователни стандарти и изискванията на практиката ...
Научен проект и научен форум на катедра „Икономикс“, одобрени в тазгодишния конкурс за НИД на УНСС 16.4.2015 г. ... на научноизследователски проекти за 2015 г. бяха класирани един индивидуален проект и един научен форум на катедра „Икономикс“. Индивидуалният проект за научно изследване е на гл. ас. д-р Ивайло Беев и е на тема: „Макроикономически функции на държавата в ...
Стажантска програма, организирана от Институт за развитие на публичната среда 14.4.2015 г. ... на данни от публичните институции; проекти и дейности на ИРПС; застъпничество; мониторинг; доброволчество и набиране на средства; защита на човешките права. Кандидатите за стажантската програма трябва да са редовна форма на обучение и на възраст между 20-28 години ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... за реализиране на бъдещи съвместни проекти между катедрата и община Гоце Делчев ...
Публична лекция на Н.Пр. Сюлейман Гьокче, посланик на Турция в България 31.3.2015 г. ... пътници, турските космически проекти, развитието на енергетиката и туризма, завършването на евразийската магистрала с гигантския проект „Мармарай“: железопътния тунел и третия мост над Босфора, който се очаква да бъде най-широкият и най-високият висящ мост в света. ...
Ректорът връчи отличия на партньори на УНСС за успешно приключил проект 26.3.2015 г. ... за изследователски и образователни проекти при УНСС (вдясно), и доц. Олга Бурматова Основната цел на проекта беше да задълбочи теоретичното изследване на локалните производствени системи (ЛПС) и да насърчи тяхното практическо прилагане, като по този начин ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит 10.3.2015 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2015 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката ...
Проф. Статев обсъди нови възможности за разширяване на дейността на МНОЦ във Виена 5.3.2015 г. ... и научноизследователски проекти, в областта на ученето през целия живот, образователния франчайз и изнесеното обучение. Д-р Щигер изрази своята пълна подкрепа за осъществяването на тези цели. Международният научно-образователен център беше създаден през ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... екипи по национални и международни проекти, обединяване на научния потенциал с практиката и др.Той посочи също, че подписаният документ е логично следствие на завършилият неотдавна проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... екипи по национални и международни проекти, обединяване на научния потенциал с практиката и др. Той посочи също, че подписаният документ е логично следствие на завършилият неотдавна проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни ...
Възпитаничка на УНСС е назначена за директор на ИАНМСП 19.2.2015 г. ... . Участвала е в европейски проекти и инициативи за подпомагане и насърчаване на бизнеса ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... на участието в международни проекти и използване на възможностите, които предоставят програмите на Европейския съюз, посочи д-р Тотев ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... с изпълняваните от УНСС проекти. Вляво от него: доц. д-р Цветана Стоянова, вдясно: доц. д-р Матилда Александрова   Ректорът изтъкна, че шестте университетски проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ са дали тласък в ...
Публикувани рецензенти на дипломни проекти и магистърски тези 12.2.2015 г. ... по рецензенти на дипломни проекти и магистърски тези. Подорбна информация може да бъде намерена в курс "Разработка на дипломен проект" и "Разработка на магистърска теза" ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... с изпълняваните от УНСС проекти. Вляво от него: доц. д-р Цветана Стоянова, вдясно: доц. д-р Матилда Александрова   Ректорът изтъкна, че шестте университетски проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ са дали тласък в ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... .   Участие в международни проекти Участие на проф. д.ик.н. Кирил Тодоров и доц. д-р Костадин Коларов в работни срещи по проект „Трансфер на знания за последиците и предизвикателствата на интеграцията на основните технологии на ЕС (главните базови ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... и университетски проекти, по които работим. Това показва и програмата на годишната научна сесия, която е доказателство за сериозната и задълбочена работа на университетските изследователи. Това е и нашият принос като лидер в българското и ...
УНСС и СУ подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност 1.12.2014 г. ... на съвместни книгоиздателски проекти и обединяване на усилията в представянето на най-добрите и най-новите трудове на учените от двата университета пред държавните институции, медиите и българско общество. Меморандумът предвижда също съгласувано представяне ...
Десето юбилейно издание на Младежкия икономически форум 27.11.2014 г. ... при изпълнението на проекти преди постъпването на средства от Европейската комисия. Основното сега е не да подчиним икономиката на фиска, а обратното. Трябва, да стимулираме вътрешните инвестиции, акцентира министърът. Горанов съобщи, че ще бъде ...
Публична лекция на тема „Въведение в ядрената сигурност“ 25.11.2014 г. ... на студентски изследователски проекти. Сара Кучесфахани и проф. Димитър Димитров Лекторът д-р Сара Кучесфахани се спря последователно на понятието ядрена сигурност,  превенцията, разкриването и отговорността при кражбите, ядрения ...
Публични лекции на преподаватели от Общоикономически факултет 19.11.2014 г. ... и участници в много научни проекти.   Публична лекция на тема „Инфлация и икономически растеж“ изнесе доц. д-р Стела Ралева от катедра „Икономикс“. Тя се спря на хабилитационния си труд, изследващ годините на т.нар. преход от ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... и магистри, конкурси, проекти… Той определи Десетата юбилейна конференция като "един от знаците, че в нашия университет не само уважаваме вековната академична традиция, но и я доразвиваме". „Гласът на младите учени е гласът на бъдещето на ...
Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приоритети за новия програмен период 2014-2020" 12.11.2014 г. ... коментира депозираните проекти и сключените договори, инвестициите, вложени в изграждане на ВиК, градската среда, образованието, пътищата и други сектори. Тя конкретизира и разпределението на инвестициите по региони и в седемте най-големи града на ...
Водещ изследовател представи "Пазарната сегментация чрез качествени методи" 12.11.2014 г. ... с разнообразни по характер проекти. Специалните му познания по психология и статистика му позволяват ефективно да комбинира високата теория с малки и практични решения. По време на лекцията В лекцията си Дивил Кулев се спря на същността ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Агенцията по заетостта 30.9.2015 г. ... , реализиране на съвместни проекти и други ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... програма 2014-2020 г., новите проекти и приоритети в сектора. Министърът изтъкна, че целият бюджет на ОП „Транспорт“ за тази година е договорен и са разплатени 2,5 милиарда лева, което се равнява на 63% от бюджета. Ректорът и ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Агенцията по заетостта 23.10.2014 г. ... , реализиране на съвместни проекти и други ...
Ежегодна информационна среща „Заедно по-информирани от днес“ 7.10.2014 г. ... конкретизира и различните проекти на кариерния център: стипендиантските програми, майсторските бизнес класове, традиционните Дни на кариерата, като тяхното следващо издание ще събере на 4 декември в УНСС водещи фирми от страната. МРЦК е носител на ...
Успешна защита на докторска дисертация на докторант Веселин Георгиев 1.10.2014 г. ... за управление на софтуерни проекти чрез корпоративни социални мрежи и бизнес аналитичност". Катедрата пожелава много професионални успехи на Веселин Георгиев - в науката и в практиката! ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... на национални и международни проекти, посочи той и открои, че интересът към университета продължава да расте. Въпреки демографския срив и драстично намаляващия брой на завършващите средно образование, за поредна година УНСС запълни всички места по плановия ...
Споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай 27.6.2014 г. ... сътрудничат при изпълнението на научни проекти, провеждането на срещи, конференции и симпозиуми на международно ниво и др.  Споразумението беше подписано от проф. Кисимов и проф. Дзъмин Проф. Валентин Кисимов връчи на проф. Ян Дзъмин от името на ректора ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ... институции. Ще имат място във всички проекти за нови разработки, в адаптирането на дейността на институциите и икономиката към реалностите на XXІ век. Ще се предложат умения по управление на промените в различни сфери, тъй като добре е известно, че в досегашни реформи както в ...
Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти 19.6.2014 г. ... управление на качеството и международни проекти към ИСК, която поздрави курсистите от името на доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация. Всеки етап от обучението е добро начало за следваща по-висока категория, а ИСК и УНСС имат ключова роля и ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и НСИ 19.6.2014 г. ... за реализацията на различни научни проекти от национално значение, изтъкна ректорът. На събитието присъства ректорското ръководство на университета УНСС е фактор, нека продължим с усъвършенстването на кадрите му в практиката, заяви Сергей Цветарски, който е ...
Откриваща конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 17.2.2015 г. ... . Спечелването на немалко научни проекти в голям изследователски мащаб бе тласък за сериозно развитие, отбеляза проф. Статев. Той изтъкна също важността на разработката и целта на екипа да я "имплантира" в управленската структура на университета. Този проект ще постави ...
Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев бе удостоен с отличие на Българската академия на науките 16.5.2014 г. ... отваряме врати за създаване на единни проекти с БАН, увери присъстващите ректорът ...
Подписан бе Меморандум за съвместна дейност в книгоиздаването между университета и БАН 16.5.2014 г. ... и подкрепят съвместни книгоиздателски проекти на своите специализирани звена – „Издателски комплекс“ – УНСС и академичното издателство „Проф. Марин Дринов“. Университетът и академията ще обединят усилията си в представянето на най-добрите и ...
Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров 16.5.2014 г. ... проф. Статев се спря и на проекти, осъществявани от акад. Воденичаров като „изключителен родолюбец с възрожденска отговорност и неподправена съпричастност към съдбата на Отечеството“. Един от тях е създаването на академичен и индустриален клуб „Добри Желязков – ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... , Лилия Еленкова, мениджър образователни проекти в ISIC Bulgaria и председател на Националния младежки форум, Веселин Бояджиев, мениджър ежедневно банкиране в Societe Generale Експресбанк, Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет. В програмата взе участие нашумялата група ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... . Участва в различни изследователски проекти, като проекта за Европейско сътрудничество в областта на икономическата политика (EPOC 2002-2005), финансиран от ЕС, и проект в областта на икономическата политика и борбата с бедността (2001-2002), финансиран от Великобритания. От 10 ...
Наш преподавател на престижен европейски форум 10.4.2014 г. ... дейност на ръководените от него проекти в УНСС - № НИД 21.03–44/2009 г. „Методология за информацион