Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2013 г.

сряда, 20 февруари 2013 14:09 /
Начало:
сряда, 20 февруари 2013
Край:
сряда, 20 март 2013 16:45
Място:
УНСС
Подробности:

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 288/20.02.2013 г. е обявен конкурс за финансиране на проекти от фонд “Научноизследователска дейност на УНСС” през 2013 г., както следва:

1. Проекти за научни изследвания - колективни и индивидуални (за нехабилитирани преподаватели).

2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.) с провеждане  през календарната година.

 

Приоритетните направления на конкурса през 2013 г. са:

1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа.

2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

 

            Проектни  предложения се попълват електронно и се представят (в една разпечатка) в сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука” не по-късно от 20 март 2013 г.

 

За справки:

тел. (02) 8195 253

e-mail: n_elena@unwe.bg и milena.ivanova@unwe.bg.

 


            Заповед на Ректора на УНСС

            Указания за участие

            Образец за научно изследване

            Образец за научна проява

            Указания за електронно кандидатстване

            Ръководство за потребитeлите на «Интегрирана информационна система за НИД на УНСС»

            Списък на проектите, кандидатстващи за финансиране

            Заповед           

            Класиране