Резултати от търсене за Направления

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

243 results found
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... г. университетът предлага специалности в 5 професионални направления Икономика, Администрация и управление, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Социология, антропология и науки за културата. Отворени са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... завършили специалност от всички професионални направления.    За специалността: Целта на обучението в специалност „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” е да подготви специалисти с икономически и управленски ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... завършилите специалност от професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление".   За специалността Целта на обучението в магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... завършили специалност от всички професионални направления.   За специалността Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата глобализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство това намира ...
Големи данни и изкуствен интелект 2.8.2021 г. ... ОКС "бакалавър" от всички професионални направления. Обучението в специалността има за цел да подготви бъдещите магистри да могат: да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи данни; да анализират, разработват и внедряват интелигентни решения в ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... степен от различни професионални направления. Тя подготвя магистри със знания и практически умения в международния бизнес и публичната администрация. Обучението е на английски език. През първите два семестъра то се осъществява в УНСС, а през третия и четвъртия семестър - в ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална магистърска програма между УНСС и UNINT - Рим, Италия 2.8.2021 г. ... за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано, като през първите два семестъра то е в УНСС, а през третия и четвъртия семестър – в UNINT. В края на ...
Международни икономически отношения 2.8.2021 г. ... на световната икономика и обхваща всички направления на икономическата теория. Студентите получават детайлни знания в областта на международните финанси, международната търговия, международния бизнес, както и в редица специфични области, свързани с интелектуалната собственост на ...
Управление на киберсигурността 2.8.2021 г. ... ОКС „бакалавър” в различни научни направления. Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са: най-важните аспекти на мениджмънта на киберсигурността, както и методите, средствата и процедурите за осигуряване на сигурност в ...
Дигитална икономика 2.8.2021 г. ... познания и способности за работа в конкретни направления на дигитализацията - в търговията, финансите, държавното управление, маркетинга, както и в рамките на европейския и международен дигитален пазар. Основните цели на обучението са: разбиране на промените в политиката и икономиката и ...
Развитие на интелигентни градове 2.8.2021 г. ... иновативен трансфер на знания между две научни направления. То е фокусирано върху подготовката на кадри за нуждите на регионалното управление, регионалният маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, предоставяни от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), ...
Цифрово управление и администрация 2.8.2021 г. ... за електронно управление в четирите основни направления за комуникация и услуги (администрация, служители, граждани и бизнес); да обучава специалисти за проектно управление при реализацията на секторните политики за електронно управление; да подпомага електронното приобщаване чрез ...
Проба 29.7.2021 г. ... специалности от пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки", „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Социология, антропология и науки за културата". Разкрити са нови ...
Магистри УНСС 2021/2022 16.9.2021 г. ... предлага специалности в 5 професионални направления Икономика, Администрация и управление, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Социология, антропология и науки за културата. Отворени са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на ...
Документи и такси за кандидатстване 17.9.2021 г. ... на висше образование и професионалните направления 3. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, за кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език. Необходимо е да бъде изпълнено поне едно от следните условия: · успешно положен приемен изпит по ...
Студентите за специалност "Икономическа социология и психология" 2.6.2021 г. ... социология и психология" се зарадвах понеже другите направления ми се струваха привидно доста по-скучни,сложни, изискващи помненето и работа с безброй числа и формули. Психологията е толкова тясно свързана с философията, че няма как на човек да не му бъде интересно да научи повече за заобикалящия го ...
#ИзбирамУНСС 21.6.2021 г. ... специалности в шест професионални направления Приемните изпити Следете сроковете на  priem.unwe.bg Онлайн - priem.unwe.bg УНСС - София РЦДО - Хасково Разгледайте  Справочник за кандидат-студенти 2021/2022   ...
Отворена наука 10.4.2021 г. ... на научна информация е едно от приоритетните направления в Стратегията за развитие на научноизследователската дейност в УНСС. Разширяването на участието на Университета в Българския портал за отворена наука ще се реализира в две основни направления. От една страна, всички публикации в ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... специалности в шест професионални направления   Как да кандидатствам? Приемните изпити   Кога да кандидатствам? Следете сроковете на priem.unwe.bg   Къде да кандидатствам? Онлайн - priem.unwe.bg УНСС - София РЦДО - ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... и литература. Професионални направления/ специалности Единен приемен изпит (ЕПИ) Чужд език Балообразуване - редовно обучение в УНСС първи модул втори модул трети модул среден успех от дипломата оценка от ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2020 г. 5.2.2021 г. ... дейности на Комисията се осъществяваха в следните направления: Обсъждане на казуси, отнасящи се до спазването на Етичния кодекс; Изготвяне на становища на основата на етични принципи и добри академични практики; Уреждане на  конфликтите чрез медиация (посредничество) със съгласието на ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2020 г. 15.1.2021 г. ... календарната година.  Приоритетните направления на конкурса през 2020 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... направления/специалности в УНСС, състезателни изпити и ...
Специалност Дигитална икономика - 2 сем. 24.9.2020 г. ... и способности за работа в конкретни направления на дигитализацията - в търговията, финансите, държавното управление, маркетинга, както и в рамките на европейския и международен дигитален пазар. Основните цели на обучението са: разбиране на промените в политиката и ...
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... трансфер на знания между две научни направления. То е фокусирано върху подготовката на специалисти за нуждите на регионалното управление и администрация, регионалния маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които ни предоставя Иновационната стратегия за ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... , желаещи да участват в класирането за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква владеене на чужд език (английски, немски, френски, испански или руски), трябва да отговарят на едно от следните условия: успешно положен приемен изпит по чужд ...
Колективна монография 2021 „България и ЕС: Финанси, Счетоводство, Финансов контрол“ 30.7.2021 г. ... направления: 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. 3. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол.   Краен срок за подаване на заявките : 31 ...
Специалности 1.6.2020 г. ... за тяхната реализация в посочените направления. Целите на обучението са: Получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в данъчната и митническата администрация, банковия надзор и контрол, Агенцията за държавна финансова инспекция, ...
Начало 18.8.2020 г. ... на 100-години УНСС. Основните тематични направления: 1) Глобализъм. Основни глобални тенденции и проблеми. Развитие на Smart Cities.      •  Социално-икономическо състояние на световните региони.      •  Характеристики и ...
Тематични направления 10.5.2020 г. ... И ТЪРГОВИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ТЪРГОВИЯТА МАРКЕТИНГ В ТЪРГОВИЯТА МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВИЯТА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ...
За конференцията 11.5.2020 г. ... организационния комитет ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: ПАЗАР И ТЪРГОВИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ТЪРГОВИЯТА МАРКЕТИНГ В ТЪРГОВИЯТА МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВИЯТА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... за всички останали професионални направления. Целта на магистърската програма е: завършилите магистри със специализация "Фамилно предприемачество": Да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния бизнес; Да разбират и ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... за всички останали професионални направления. Целта на магистърската програма е: завършилите магистри със специализация "Фамилно предприемачество": Да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния бизнес; Да разбират и ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 31.3.2021 г. ... шест професионални направления Уважаеми кандидат-студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Със своята 100-годишна история, университетът гледа ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2021 г. 26.3.2021 г. ...  през 2021.  Приоритетните направления на конкурса през 2021 г. 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2.   Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... , който дава предложения за конкретни направления в зависимост от нуждите на пазара. - Всеки студент има право да участва в програма "Еразъм+" която му дава възможност да се обучава в страни и университети от цяла Европа.  https://www.unwe ...
ОКС Бакалавър 12.3.2021 г. ... дава предложения за конкретни направления в зависимост от нуждите на пазара. - В специалност "Икономика на туризма" се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и туристически агенции, хотелски комплекси, ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – редовна форма ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 2 сем. ОКС ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ към магистърска програма ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра (Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на ...
Тематични направления и целева група 22.7.2021 г. ... Транспорт и спедиция; • Логистика в производствените и търговските предприятия; • Дистрибуция; • Управление на веригата на доставките; • Съвременно складиране и управление на складовете; • Складови системи и ...
Европейска олимпиада по статистика 5.3.2021 г. ... от други професионални направления могат да участват в класирането по ред, установен в Правилника за прием. Повече информация за олимпиадата можете да намерите на официалната й страница тук: https://www.nsi ...
Тематични направления на конференцията 26.8.2020 г. ... СВЪРЗАНОСТ 2020" Тематични направления: - Политики за устойчиво развитие на транспорта;  - Екологичен транспорт и внедряване на „зелени“ технологии; - Интелигентни транспортни системи;  - Транспортна и енергийна ...
Юбилейна научна конференция по случай 70 години от създаването на катедра и специалност “Икономика на транспорта” на тема “Транспортна свързаност 2020" 26.8.2020 г. ... организацията и тематичните направления на конференцията можете да намерите в приложените покани ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... И АНАЛИЗ" Тематични направления на конференцията: 1. Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство; 2. Концептуална рамка и стандартизация в счетоводството и одита; 3. Финансова отчетност и финансово-счетоводен ...
Регламент 8.4.2019 г. ... и преподаватели. Тематични направления в бизнес казуса на А1: Състояние и тенденции на пазара на телекомуникационни услуги Промяна в потребителските навици и предложенията на телекомите Промяна в качеството на обслужване Внедряване на нови технологии, ...
Докторанти 16.6.2021 г. ... , но и в други научни направления. Участието в научни форуми с доклади и публикуването в научни издания на резултатите от проведените от докторантите научни изследвания. Организирането и провеждането на статистически и демографски изследвания, ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... от всички професионални направления.    За специалността: Целта на обучението в специалност „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” е да подготви специалисти с ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... от всички професионални направления.   За специалността Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата глобализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост. В сферата на материалното ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... от всички професионални направления.   За специалността Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата глобализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост. В сферата на материалното ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... специалност от професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление".   За специалността Целта на обучението в магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес” е да подготви специалисти с икономически и управленски ...
Национално състезание „Най-добра бизнес идея” 16.3.2021 г. ... от други професионални направления могат да участват в класирането по ред, установен в Правилника за прием. За повече информация: https://www.mon ...
БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО 13.7.2021 г. ... на магистърска теза Тематични направления за разработване на магистърски тези Защита на магистърски тези 10 ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... икономика и обхваща всички направления на икономическата теория. Завършилите специалността имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2019 г. 4.6.2020 г. ... година.  Приоритетните направления на конкурса през 2019 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Модул 4: Институционализиране, поддържане, развитие и осигуряване на устойчивост на партньорството 30.1.2019 г. ... контакти с партньорите в различни направления. Такива организации могат да бъдат: институции, които оперират на стратегическо равнище (напр. държавни структури, международни агенции); организации, функциониращи на оперативно ниво (напр. други компании, публични ...
Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство 30.1.2019 г. ... да се работи паралелно по няколко направления: планиране (напр. разработване на стратегия); управление (напр. разработване на управленската структура на партньорството); ресурсно обезпечаване (напр. осигуряване на съфинансиране).   1.5.    ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... Западна Фландрия в следните направления: а.   Като офис за управление на проект: Инициатор и координатор на различни европейски проекти Експерт в европейските програми б. Чрез интернационализация: Интернационализация на работни групи Работна ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... предмети.   Препоръки по направления Направление 1. Национални рамки за учене през целия живот: към гъвкави учебни пътеки и всеобхватни образователни и обучителни системи Въвеждане в нормативната уредба на изискване за планиране на политика за развитие на ...
Образователна и научна степен "Доктор" 4.11.2020 г. ... и практически проблеми в областта на съвременните направления на световното стопанство и МИО, международния бизнес и маркетинг,  теорията и практиката на европейската интеграция, международните финанси, международната конкурентоспособност, проблемите на глобализацията и регионализма. През периода ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... Начало на конференцията - 10:00 Тематични направления:   Устойчива градска мобилност и обществен транспорт; Политики за развитие на обществения транспорт; Интегриране на крайградската с градската транспортна система; Екологичен и енергоспестяващ транспорт; Доразвиване на ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... за бакалаври, дипломирали се в различни професионални направления. Тя е практически ориентирана и има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра.     Обучението през  първите два семестъра ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... системи, на специализирани знания в конкретни направления на дигитализацията – търговия, финанси, държавно управление, маркетинг, както и на знания за тенденциите и процесите на европейския и световния дигитален пазар. Завършилите могат да заемат ръководни длъжности във фирми, в държавната ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... по ред Професионални направления и поднаправления Платено обучение Семестриална такса   РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ   1 Професионално направление „Икономика“ 629,00 лв. 1.1 Поднаправление „Икономика и ...
За проекта 26.1.2019 г. ... живот (УЦЖ) и да окажат положителен ефект в следните направления: намаляване на структурните проблеми в заетостта, свързани с несъответствие между търсени и предлагани умения на пазара на труда; повишаване на качеството на заетостта, условията на труд и равните възможности; подкрепа на ...
Редовно и дистанционно обучение 22.7.2020 г. ... или близки професионални направления, а четирисеместриалната – за завършилите други професионални направления. Друга група специалности са с продължителност 2 и 3 семестъра, като  трисеместриалната магистратура е за завършилите други ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... Запознаване с основните направления на дейността, икономическите параметри, управленската структура на институцията или с функциите на ведомството; 2)      Запознаване с длъжностната характеристика на специалистите в ...
Национален конкурс "Млад икономист 2021" 8.3.2021 г. ... от други професионални направления могат да участват в класирането по ред, установен в настоящия правилник за прием. Първенците представят сертификат с резултата от конкурса. Линк към ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... . За кандидатите от други направления, въпросите от теста проверяват тяхната обща икономическа и правна култура. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.Какви знания и умения ще придобиете?Специалността има интердисциплинарен характер. Учебният ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 5.3.2021 г. ... и за други професионални направления/ специалности, могат да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС.   19. По условията на Регламента за провеждане на Национален ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със срок  на ...
Програма за Държавен изпит 28.2.2018 г. ... лидер на промените Основни направления (елементи) на организацията на трудовата дейност Същност и значение на трудовите стандарти. Класификация Основи на разработването и внедряването на трудовите стандарти Основни трудови стандарти в ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... и да попълните желаните направления/поднаправления/специалности за участие в класиране. При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация.   В регионалните бюра на ЦКПИ и в Центъра за прием на документи (само ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ... година.  Приоритетните направления на конкурса през 2018 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... с основните направления на дейността, политическите и икономическите параметри, управленската структура на институцията/организацията или с функциите на ведомството; Запознаване с длъжностната характеристика на специалистите в ...
Модул 4 - "Английски език" или "Руски език" или "Френски език" или "Немски език" или "Испански език" 21.12.2017 г. ... да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при четене лексика граматика Първите два модула ...
Модул 4 - "Английски език" 21.12.2017 г. ... да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при четене лексика граматика Първите два модула ...
Аврамов 14.12.2017 г. ... с. (в съавторство).3. Някои направления на индексния анализ на производителността на труда. - 1967.4. Опит за установяване някои елементи на ефективността на висшето образование в НРБ чрез социологично проучване. - 1973.5. Промишлена статистика с основи на ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... от различни професионални направления и цели да надгради и развие техните дигитални знания и умения за създаването и управлението на дигитално съдържание. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 30.7.2020 г. ... различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска специалност е с продължителност 4 семестъра. Обучението ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... преглед на теоретичните направления, в чиито контекст се интерпретират както феномените на международните миграции като цяло, така и на завръщането в частност. Трето, фундаменталните и приложните теоретични и емпирични проучвания, фокусирани върху ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... на бизнеса.    ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. Изследвания и ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... в конференцията.     ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. Изследвания и ...
Приключили 4.3.2020 г. ... им. Оценката се извърши в следните направления от дейността на ИААА: - издаване на лицензи на Общността и лицензи за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България; - организиране на изпити за придобиване правоспособност за управление на ...
Новини 22.5.2017 г. ... . Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... календарната година.  Приоритетните направления на конкурса през 2017 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... календарната година.  Приоритетните направления на конкурса през 2016 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... за мандата да представим само основните направления и задачи на контролна дейност с постигнатите по тях резултати.              I.Изграждане на организационен капацитет на Контролния съвет, ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... - 10%. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и соц. осигуровки - 26 507 851 (73%), разходи за издръжка - 6 909 819 (19%) и разходи за стипендии - 2 465 187 (7%).  9. Отчетено е намаление на разходите ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 11.2.2021 г. ... и за други професионални направления/ специалности, могат да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС.   19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... , държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... незаети места по професионални направления единен прием държавна поръчка 1. Условия за кандидатстване: Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили конкурсен ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... .БГ“ АД. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. ...
Тематични направления 24.6.2016 г. ... Политики за развитие на транспорта  • Екологичен транспорт и развитие на “зелени“ технологии  • Устойчиво развитие на транспорта  • Интелигентни транспортни системи  • Транспортна и енергийна инфраструктура  ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за културата”. Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в професионални направления, акредитирани от ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 16.9.2020 г. ... бакалавърска степен в професионалните направления „Социология, антропология и науки за културата”, „Обществени комуникации и информационни науки” и „Икономика“, специалност „Икономическа социология”. Срещу заплащане могат да се ...
Срокове и такси 11.7.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Срокове: 30.06.2016 г. - приемане на заявката за участие с резюме на доклада15.09.2016 г. - краен срок за изпращане на доклада Такса участие50 лв ...
Указания за участие 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Указания за участие Резюмето да бъде не повече от 200 думи и да съдържа заглавие на доклада (на български и английски език), автор, академична ...
Организационен комитет 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Председател:доц. д-р Бисер Петковръководител на катедра “Икономика на търговията” Зам.-председателдоц. д-р Силвия Терезованаучен ...
Програма 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка ПРОГРАМА 28 октомври 2016 г. 14.00 – 15.00 ч. - Регистрация – фоайе на УОБ-Равда15.00 – 16.00 ч.- Тържествено откриване на конференцията ...
Тематични напрвления 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Тематични направления » Омниканална търговия и конкурентоспособност » Маркетинг в омниканалната търговия » Мениджмънт в омниканалната ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: ...
Тематични направления и целева група 15.2.2019 г. ... Транспорт и спедиция; • Логистика в производствените и търговските предприятия; • Дистрибуция; • Управление на веригата на доставките; • Съвременно складиране и управление на складовете; • Складови системи и технологии; • Териториално ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... и множество други.  Основни направления на знанията и уменията Учебният план е концентриран върху няколко основни пункта. Първо, конфликтната теория и нейните обяснения за типовете конфликти, конфликтната динамика и типовете страни, уязвими за вътрешно държавни ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... на над-национално ниво. Основни направления на знанията и уменията: Курсът предоставя подходящо подбрани и логично обвързани познания от няколко основни направления: публична администрация, международни отношения, икономика и управление, право. На тази цел са подчинени ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. Социални, стопански и правни науки”, “9. Сигурност и отбрана” - в акредитирано висше училище. Програмата е разработена съобразно държавните изисквания за ОКС ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... във  всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети Учебният план на програмата включва дисциплини като борсова търговия, стратегически маркетинг в търговията, управление на персонала, управление на риска, конкурентоспособност на ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 24.3.2016 г. ... във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от най-атрактивните и развиващи се сектори на икономиката – търговията на дребно. През годините  търговията на дребно ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... година.   Приоритетните направления на конкурса през 2015 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 20.2.2021 г. ... тематични направления за разработване на магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"    Организация и управление на различните видове транспорт. Предприемачество в транспортния бизнес. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса ...
Тематични направления 27.2.2020 г. ... направления на конференцията са следните: 1) Търговия – състояние и перспективи 2) ПР, Продуцентство, Реклама 3)  Логистика и управление на веригата на доставките 4) Транспортът в глобалната икономика 5) Национална и регионална сигурност 6) Туристически ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... на професионалните направления; най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се демографската криза); най-голям брой студенти; висока реализация на випускниците на пазара на труда; най-добра материално-техническа база; завидна репутация и ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... от различни научни направления. Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентни транспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и умения за работа с интелигентни ...
Специалности 19.2.2016 г. ... и право /за завършилите други направления/           Х           2.19 Икономика на търговията     ...
За конференцията 17.7.2015 г. ... (ВУЗФ), София. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... единствената, която обучава студенти в 2 професионални направления (ПН) – 3.1. Социология, антропология и науки за културата (специалност „Социология”) и 3.8. Икономика (специалност Икономическа социология”); - конституира преподавателски състав, адекватен на обучението на  ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... . (1) Приемът на студентите се извършва по професионални направления, поднаправления и специалности на висшето образование, които се утвърждават ежегодно от АС. (2) Изискванията за прием за обучение на български граждани и на други граждани от Европейския съюз (ЕС) и от Европейското икономическо пространство ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... друга специалност от същото или близки професионални направления, а четирисеместриалната – за завършилите други професионални направления. Друга група специалности са с продължителност 2 и 3 семестъра, като  трисеместриалната магистратура е за завършилите други професионални направления. ...
За конференцията 15.6.2018 г. ... фокус на конференцията са избрани следните тематични направления: развитие благосъстояние интеграция Целите на конференцията са от една страна да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи на икономиката на България, на други държави или регионални общности,  в една динамична и променяща ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... предлага следните докторантури по професионални направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С условията за ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... студентите в Общото събрание на УНСС по професионални направления и специалности (на колко студенти се избира един представител, респективно, един представител, член на Общото събрание колко студенти и докторанти на УНСС представлява);             - не е ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 15.2.2021 г. ... ,58%. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и социални осигуровки – 28 446 647 лв. (71,26%), разходи за издръжка – 7 294 434 лв. (18,27%) и разходи за стипендии – 3 373 022 ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... и университетски курсове от професионалните направления “Икономика” и “Обществени комуникации и информационни науки”. Така завършващите бакалавърска степен получават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която дава възможност както за ефективна ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... знания за социологическите и псхологическите направления в съвременната наука. Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, техните икономически системи и институции. Да осигури знания и умения за управление на социалните отношения, поведението на ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности  Продължителност на обучението  (в семестри) 2 3 4 1 Професионално направление "Администрация и управление": 1.1. Бизнес ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... се обучават в две професионални направления, включващи три специалности:  № по ред    Професионални направления                         ОКС"Бакалавър"         ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 13.7.2021 г. ... 2021 - 2022 г., Държавна поръчка Направления: Дистанционно поднаправление: "Икономика, общество и човешки ресурси", "Финанси,счетоводство и контрол")                                ...
На 15 септември ще бъде открита новата учебна година 15.9.2014 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат след 14 часа. Важно за новоприетите студенти бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Обосновка на учебния план на магистратура `По политикономия на креативната икономика` 12.6.2014 г. ... икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, “иновационна икономика”, ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 2.9.2021 г. ... дистанционно обучение За всички направления / поднаправления от 07.09. до 17.09 ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание за специалности, подредени по низходящ ред, и въз основа на среден успех от следването им през първите две години. 1.2 В ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... не закъсня: породиха се много нови научни направления с „икономически” нюанс: икономическа социология, икономическа политика, икономическа праксеология, икономическа философия, икономическа политология, икономическа психология и пр. Вярно е и обратното – диверсифицират се области на ...
„ПОЛИТИКОНОМИЯТА Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ” 1.4.2014 г. ... . Това е, разбира се, едно от новите направления на политическа икономия, което се поражда вътре в рамките на либералния икономикс с изходната предпоставка за рационалния индивид. Наред с него се появяват множество нови и взаимодействащи си парадигми, свързани с традициите на ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... икономия: минало, настояще и бъдеще. Трите направления бяха представени с основни доклади на първото (пленарно) заседание на конференцията от водещите преподаватели на катедрата проф. д-р Светла Тошкова (ръководител на катедрата), чл.-кор. д.ф.н. проф. Васил Проданов, проф. д.ик.н. ...
Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ” 26.3.2014 г. ... . Това е, разбира се, едно от новите направления на политическа икономия, което се поражда вътре в рамките на либералния икономикс с изходната предпоставка за рационалния индивид. Наред с него се появяват множество нови и взаимодействащи си парадигми, свързани с традициите на ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, “иновационна икономика”, ...
Магистърски тези и направления 23.10.2014 г. ... магистърски тези Разработване на приложение за управление на Бизнес Резултатност.   Проектиране и реализация на система за генериране на таксономия на базата на подаден текстов източник.   Мобилно приложение за ...
Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS 19.3.2014 г. ... . EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:   Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.   Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко.   Грижи се за спазването ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... град, УНСС, Голяма конферентна зала ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Стефан Бобчев в контекста на българската журналистика от края на XIX и началото на XX век Обществената отговорност на медиите, журналистиката и публичната комуникация Медии и бизнес Уважаеми колеги и приятели, Имаме ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... студентите през учебната 2016 - 2017 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична ...
Специалност "Индустриален бизнес" 13.7.2021 г. ... провеждане на държавен изпит -07.2020 Тематични направления за разработване на курсови работи в 4-ти ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... степен„Бакалавър“ Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... на студентите през учебната 2013 - 2014 г. Направления: Дистанционно Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Документ за платена такса: Таксата за обучение се внася по банков път - в банков ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... .  Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание за специалности, подредени по низходящ ред, и въз основа на среден успех от следването им през първите две години. 1.2. В ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... и внедряване. Специализирната подготовка е направления, които формират специалисти в областта на проектирането и разработката на информационни системи и на специалисти в областта на моделирането, внедряването, обслужването и развитието на информационни системи. Профилирането в се базира на ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... "бакалавър" на студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася по банков ...
Линкове 14.3.2013 г. ... на УНСС Кандидат-студентски прием - Бакалаври Направления и специалности в РЦДО-Хасково Балообразуване Подаване на документи и плащане на такси ...
„Приложна икономика и финанси“ 19.5.2020 г. ... , преподаватели и ръководни кадри в различни направления. Магистърската програма по „Приложна икономика и финанси“ покрива изискванията за професионалната подготовка на широк кръг специалисти от областта на търговското банкерство, инвестиционното банкерство, финансовите отдели на ...
„Икономика“ 19.5.2020 г. ... на учебния план, в който се акцентира на няколко направления: задълбочаване на макроикономическата подготовка на студентите в съответствие с досегашната практика на катедрата; въвеждане и по-широко застъпване на микроикономически и бизнес направления, които формират новия облик на специалността ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... др. Катедрата е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера. Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по ...
OKS 28.2.2013 г. ... др. Катедрата е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „История на икономическите теории (Политическа икономия)“, „Интелектуална собственост“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... от нея могат да се представят в две основни направления.               Първо направление на работа и резултати: Изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ЗРАСРБ, ПДУНСС и Правилника за дейността на Контролния съвет ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 13.7.2021 г. ... направления за магистърска теза Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска тезаза  Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Подаване на заявки за магистърски тези Защита на магистърски тези 10 ...
Специалности 2.7.2021 г. ... преподаване на английски език: НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ИКОНОМИКА   Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език – 3 сем. Завършили специалност от всички ...
Такси 1.7.2021 г. ... 2021 - 2022 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 250.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 250.00 лв ...
Такси 1.7.2021 г. ... – 2022 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 250.00 лв. Администрация и управление  (всички специалности) 250.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (всички ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... на студентите от професионални направления/поднаправления в специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание в състезателна карта за специалности, подредени по низходящ ред и въз основа на среден успех от следването им през ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... на докторанти от всички професионални направления, по които УНСС осъществява обучение за придобиване на ОНС „доктор“, както следва: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. Общата цел на ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... са изразходвани  в следните направления: -          осигуряване на обучението на студентите; -          подобряване на условията за провеждане на учебния ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... предлагане и разработване на основните направления за усъвършенстване на транспортната и енергийната инфраструктура в условията на европейската интеграция; -          подготовка на браншови анализи, диагностика на средата и SWOT ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... избираеми дисциплини обхваща различни направления и равнища на стопанството – Търговия, Геоикономика и регионално развитие, Световна икономика, Стопанска логистика, Основи на предприемачеството, Европейска интеграция и др.След втори курс обучението се профилира по ...
Допълнителна информация 25.9.2020 г. ... зачислените докторанти в професионални направления:   История и археология Социология, антропология и науки за културата Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право   924.00 лв. е годишната такса за редовна и задочна форма на ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... курсове от професионалните направления “Икономика” и “Обществени комуникации и информационни науки”. Така завършващите бакалавърска степен получават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която дава възможност както за ефективна професионална ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 21.2.2021 г. ... се избира от списък с тематични направления, изготвен от преподавателите в катедрата и одобрен на катедрен съвет. Възможно е избраната тема на проекта да съответства на разработваната от студентите в 7-ми семестър курсова работа по дисциплината „Проектиране на ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. ...
Специалност "Бизнес икономика" 10.9.2021 г. ... направления за магистърска теза Срок за подаване на заявки за разработване на магистърски тези 2021 ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 Заявка-образец за избор на тема за разработване на ...
Специалности 28.8.2012 г. ... направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... в УНСС за съответните професионални направления/поднаправления. Кандидат-студенти, които за първи път подават документи за участие в допълнителния прием и не са се явявали на конкурсен изпит в УНСС, заплащат такса в размер на 50 лв. УНСС обявява допълнителен прием за ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... . Това е, разбира се, едно от новите направления на политическата икономия, което се поражда вътре в рамките на либералния икономикс с изходната предпоставка за рационалния индивид. Наред с него се появяват множество нови и взаимодействащи си парадигми, свързани с традициите на ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... секретар: Жаклин Коен   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм; Специализирани видове туризъм; Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на ...
Срокове и такси 12.7.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси   Крайни срокове 22.10.2012 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада   6.11.2012 г. – потвърждение за приемане на ...
Изисквания 11.7.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Основни изисквания Резюмето да бъде не повече от 200 думи и да съдържа заглавие на доклада, автор, академична длъжност и научна степен, ...
Организационен комитет 16.5.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Организационен комитет председател проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра “Икономика на ...
Тематични направления 15.5.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Тематични направления » Тенденции в развитието на търговията »  Конкурентоспособност на фирмите в търговията »  Маркетинг в ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... зала Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова e-mail: trade@unwe.bg Карта © ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... София и др. Три бяха тематичните направления на конференцията: Финансова политика, финансови пазари, инвестиции и развитие на финансовия сектор в контекста на евроинтеграционния процес; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, интегрирано управление и ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... запознават с различни тематични направления, които се разработват със съответен дипломен ръководител. Студентите имат възможност да изберат в зависимост от научните си интереси ръководител на дипломна работа. Научен ръководител на дипломна работа в ОКС „Бакалавър” ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... (ЕлЕПИ) и е по професионални направления. Обучението е в редовна и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на часовете на аудиторната заетост за целия срок на четиригодишното обучение е не ...
Програмни акредитации 14.2.2012 г. ... за акредитирани професионални направления, специалности от регулирани професии и научни специалности в УНСС  Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... по области и професионални направления на висшето образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност; се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Изпити 6.7.2015 г. ... от други професионални направления полагат приемен изпит кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура. Чл. 26.(1)Кандидатмагистърският тест: се състои изцяло от "закрити" ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... по области и професионални направления на висшето образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност; се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... професионалните направления/поднаправления в УНСС,  на състезателните изпити и начин на образуването на бал Професионални направления/ поднаправления Конкурсни изпити Балообразуване единен приемен изпит ...
Класиране 9.4.2012 г. ... за съответните професионални направления/поднаправления, или с оценката от държавен зрелостен изпит - приложение № 5.1. Чл. 71. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента професионални направления и ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... бал за отделните професионални направления/поднаправления се образува от оценките по предметите, както следва: 1. Български език и литература и история (8 единици) за специалностите от професионално направление: - "Право"; - "Политически ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... изпит/и, за всички професионални направления/поднаправления без професионално направление "Право" и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол". (3) На четвърти етап се извършва класиране за попълване на отделни незаети места с ...
Изпити 16.5.2012 г. ... за съответните професионални направления, посочени в приложение № 5.1. (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора. (3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... В УНСС  ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ ОКС "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1 ...
История 22.12.2018 г. ... обучава студенти в две професионални направления: 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност "Социология" и 3.8. Икономика, специалност "Икономическа социология и психология". Обучението на студенти се осъществява в три степенна структура – ...
История 3.9.2012 г. ... е сътрудничество на катедрата в няколко направления: · със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. · със сродни катедри и специалности от университети в страната, при което ...
История 28.4.2021 г. ... , екологична политика, екотуризъм и др. В тези направления са и международните, националните и университетски проекти, които се осъществяват през последните десетилетия, както и многобройните публикации в специализирани издания. Признание за високото ниво на изследователската дейност е присъствието ...
История 28.9.2012 г. ... търговия”. В номенклатурата на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите училища от ...
История 23.3.2017 г. ... на английски език” пред студентите от всички направления. Научните разработки на членовете на катедрата са в следните основни направления: Математически анализ, Теория на вероятностите и комбинаторен анализ, Математическо оптимиране ...
Партньори 3.9.2012 г. ... е сътрудничество на катедрата в няколко направления: със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. със сродни катедри и специалности от университети в страната, при което катедрата е водеща в ...
За катедрата 21.1.2021 г. ... на английски език” пред студентите от всички направления. Научните интереси на академичния състав на катедрата са в следните основни научни обласки: Математически анализ, Теория на вероятностите и комбинаторен анализ, Математическо моделиране и оптимизация ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и ...
Архив Конференции и семинари 24.6.2016 г. ... Илия Гътовски гл.ас. д-р Даниел Йорданов Тематични направления: Политика за развитие на транспорта Устойчиво развитие на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна и енергийна инфраструктура Екологичен транспорт и развитие на "зелени технологии" Сигурен и ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... на търговията" Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... в икономиката; Дефиниране на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в икономиката и ...
Наука 3.9.2012 г. ... на българската индустриална практика. Основните направления на НИД, по които катедрата има водещи позиции и резултати, са: Индустриална политика на страната в контекста на предстоящото вписване на българската индустрия в стратегията за развитие на индустриите на страните-членки на ЕС ...
Специалности 24.4.2018 г. ... като бъдещи специалисти със задълбочени знания в следните направления. В специализация "Съвременен български политически процес" учебният план включва дисциплините: "Българска политическа култура", "Съвременната българска партийна система", "Общества и политика на Балканите", "Българско правителство и ...
Специалности 28.2.2018 г. ... “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със срок  на обучение три семестъра е ...
Специалности 11.7.2013 г. ... теоретични знания и практическа подготовка в съвременни направления Бизнес Интелигентни Системи и Системи за управление ресурсите на предприятието. Това позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване и поддържане на Бизнес Интелигентни Системи и ERP системии, както и да ...
Специалности 18.11.2015 г. ... търговия”. В номенклатурата на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите ...
Специалности 2.3.2018 г. ... като: Завършилите специалности от други професионални направления (неикономически специалности) полагат приемен изпит под формата на кандидатмагистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура. Кандидатите, завършили специалности от направление Икономика, ...
Специалности 12.3.2019 г. ... се осигурява профилирана подготовка по следните направления: международен туризъм, мениджмънт на туроператорската, агентската и транспортната дейност, мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорската дейност, мениджмънт на културния туризъм, мениджмънт на аграрния (селския) туризъм и др ...
Специалности 17.1.2013 г. ... са положили конкурсен изпит по чужд език от следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... и комерсиализирането на иновации, най-често работейки в направления като: маркетинг; НИРД; човешки ресурси и финанси; Перспективна е и ориентацията на завършилите за работа в малки и средни фирми (99% от всички фирми в страната) като многофункционални специалисти, които след натрупването на определен опит също ...
Обучение 28.9.2012 г. ... от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно ...
Обучение 17.9.2016 г. ... от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична администрациа", "Финанси", "Счетоводство", "Финансов контрол"), където водят занятия по "Основи на правото", "Административно право и административен процес", "Административно и финансово пхраво", "Финансово ...
Обучение 31.3.2021 г. ... отблизо с работата на специалисти от разнообразни направления на статистическата практика. Стажът е с продължителност две седмици и се провежда в началото на лятната ваканция след шести семестър ...
Обучение 22.12.2018 г. ... социология" се осъществява в две професионални направления: 3.1. Социология, антропология и науки за културата 3.8. Икономика Във всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за ...
За факултета 29.3.2017 г. ... , че в него се обучават студенти в две професионални направления: икономика и администрация и управление. Това съжителство е много показателно в контекста на съвременните тенденции в развитието на науката и образованието – наличието на зони на преливане между различни области на знанието, които са ...
В медиите 16.5.2017 г. ... какъв е средният процент за страната колко от завършилите направленията „Икономика” и „Администрация и управление” работят по специалността си. Но завършващите специалностите в тези две професионални направления в УНСС намират много добра реализация на трудовия пазар. Това е една от ...
Обучение 22.5.2017 г. ... в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”. > В  ОКС “Бакалавър” се осъществява  редовна форма на обучение за ...
За факултета 12.5.2017 г. ... развитие на академичния състав по научни направления в съответствие с образователния и научен профил на факултета; Да популяризира резултатите постигнати в образователната дейност и научната си продукция сред академичната и научна общност в страната и чужбина, сред бизнеса и ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... се обявява списък тематични (научни) направления, в които могат да се разработват магистърски тези, със съответен дипломен ръководител. Конкретизирането на темите се извършва съвместно с избрания дипломен ръководител. Окончателният списък с теми не се допълва след неговото приемане ...
НИД в УНСС 16.12.2013 г. ... , за консултантска дейност и др. Приоритетни направления за НИД на УНСС през 2013 г.: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Организация и управленски структури 22.4.2021 г. ... , за консултантска дейност и др. Приоритетни направления за НИД на УНСС:1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... , за консултантска дейност и др. Приоритетни направления за НИД на УНСС: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Индивидуален учебен план 16.3.2021 г. ... НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ Професионални направления: 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 3.3. ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 3.6. ПРАВО 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 3.8. ...
Такси за обучение 13.8.2021 г. ... г.  ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Направления Редовно Икономика 250 лв. Администрация и управление  250 лв. Социология, антропология и науки за културата  За специалност „Социология“ със специализация ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и ...
Такси за обучение 2.7.2021 г. ... през учебната 2021 - 2022 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 250.00 лв. 250.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация"и ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИ                      ...
Акредитирани докторски програми 1.7.2021 г. ... на висше образование, професионални направления, докторски програми 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 3.3. Политически науки Политология 3.5. Обществени комуникации и ...
Правила 3.8.2021 г. ... и осъществяването на международната и другите направления на административната работа. Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни визити, курсове, практическо обучение, кратки стажове и др. Продължителността на мобилността с цел обучение е от 2 до 5 ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите ...
Дейности 9.3.2020 г. ... на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите. Правила за управление на Ключова Дейност 1„Мобилност на студенти и преподаватели и административен състав с програмни страни – КА103“ по програма Eразъм в ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... своите лидерски позиции в професионалните направления: Икономика, Управление и администрация, Право, Политически науки, Социология, антропология и науки за културата, Обществени комуникации и информационни науки. УНСС ще продължи да се утвърждава като водеща образователна и ...

Новини

241 results found
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 21.9.2021 г. ... в операцията професионални направления се очаква рейтингът на съответните висши учебни заведения да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... магистри в 88 специалности от пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки", „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Социология, антропология и науки за културата". Тази година новите ...
УНСС предлага 88 магистърски специалности 17.8.2021 г. ... предлага 88 специалности от пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки", „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Социология, антропология и науки за културата". Разкрити са нови ...
Магистърска програма "Анализ на данни със специализиран софтуер" 12.8.2021 г. ... .unwe.bg/bg/pages/13976/какво-да-кандидатствам-span-направления-и-специалности-span-.html Очакваме ...
Проф. д-р Цветана Стоянова: Модернизираме студентските общежития и подобряваме обслужването на живущите 3.8.2021 г. ... кандидати от места. Търсим решения на проблема в две направления – от една страна, ще се опитаме ремонтите на трите блока да бъдат изпълнявани един след друг, за да не се намаляват още по-осезателно местата в общежитията. Второто направление са интензивните разговори на доц. д-р Драгомир Стефанов, ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... от пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки", „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Социология, антропология и науки за културата" ...
Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" 23.6.2021 г. ... на обучението са ключови направления на съвременната бизнес икономика и управлението на бизнес организациите. В учебните дисциплини се предлага симбиоза между научни постановки, подходи и механизми за устойчиво и конкурентоспособно функциониране на ...
УНСС и директорите на икономическите училища проведоха седмото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) 21.6.2021 г. ... ефекти от нея най-вече в две направления: първо, дигитализирахме в много висока степен не само обучението, но и предоставянето на административни услуги на студентите. Второ, развихме ценни способности да реагираме гъвкаво на неочаквани промени в средата. ...
УНСС и директорите на икономическите училища проведоха седмото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 21.6.2021 г. ... ефекти от нея най-вече в две направления: първо, дигитализирахме в много висока степен не само обучението, но и предоставянето на административни услуги на студентите. Второ, развихме ценни способности да реагираме гъвкаво на неочаквани промени в средата. ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... по специалности, а не по поднаправления в рамките на професионалните направления, както беше до сега. През академичната 2021/2022 най-големият бизнес университет в България предлага 43 бакалавърски специалности от пет направления - „Икономика, ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... по специалности, а не по поднаправления в рамките на професионалните направления. За първи път ние ще приемем в бакалавърска степен студенти по специалности от пет направления - „Икономика“, „Администрация и управление", ...
УНСС шампион по футзал 23.6.2021 г. ... във всички спортни направления.“ Специални индивидуални награди и грамоти от шампионата са получили капитаните на двата отбора, Гергана Цанкова за жените и Давид Димитров за мъжете, като най-полезни състезатели. Индивидуална ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... обхващаме широк профил от направления. Имаме 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, с което разполагаме и с огромен набор от студенти за стаж и практически занятия. Имаме много сериозни партньорства и очакваме подписването на това ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... са най-търсени в много направления, включително бизнес, администрация, предприемачество, икономика, право, журналистика и други. Тук сме като едно голямо семейство, където всичко се прави в името на студентите и нашите врати винаги са отворени за ...
УНСС в сътрудничество с Career Transition Bulgaria 7.6.2021 г. ... обхваща двустранното сътрудничество в различни направления като подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация и публикации, взаимни участия в лекции, експертиза, консултации, проучвания. Сътрудничеството включва и информиране на студентите за провеждани ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 7.6.2021 г. ... катедри за ключови за съвместното сътрудничество направления. Доц. д-р Александър Вълков каза, че УНСС е уникална институция на 101 години. НСОРБ е по-млада, но също уникална структура, и както сдружението определя своята мисия то иска да бъде, и е гласа на общините в България. ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 14.6.2021 г. ... катедри за ключови за съвместното сътрудничество направления. Доц. д-р Александър Вълков каза, че УНСС е уникална институция на 101 години. НСОРБ е по-млада, но също уникална структура, и както сдружението определя своята мисия то иска да бъде, и е гласа на общините в България. ...
Наш преподавател представи България на международен форум за творческите индустрии 3.6.2021 г. ... част на проекта се дефинираха ясно няколко направления за бъдеща работа, които са силно релевантни  за България. А именно, че трябва да се припознае в доста по-голяма степен, включително на ниво университети и държавно управление, значението и ролята на интелектуалната собственост за ...
Над 100 отличия за студентите спортисти от УНСС 3.6.2021 г. ... спечелени над 100 отличния в различните спортни направления през изминалата академична година. Официалната церемония се състоя в Голямата конферентна зала в присъствието на проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и ...
Академичен клъстер за сътрудничество между УНСС, СА „Д. А. Ценов” - Свищов и ИУ Варна 27.5.2021 г. ... на водещи в обучението в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”, заяви проф. Божинова. Ректорите на трите водещи висши икономически училища в България се срещнаха в Свищов, за да създадат клъстер в областта на ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 10.5.2021 г. ... на включените в операцията професионални направления се очаква рейтингът на съответните висши учебни заведения да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентското изложение „Училището свърши, сега накъде?” 8.5.2021 г. ... бакалавърски специалности в шестте професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“, „Социология, антропология и науки за ...
УНСС сред основните доставчици на съдържание в Българския портал за отворена наука 18.5.2021 г. ... на научна информация е едно от приоритетните направления в Стратегията за развитие на научноизследователската дейност в УНСС“, заяви доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество. „На институционално ниво работим усилено в ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... всички специалности по съответните професионални направления. На следващото заседание на СН ще предложа програма за работа, насочена към постигане на няколко взаимосвързани приоритета, като устойчива образователна система, устойчива научно-изследователска система, цифрова трансформация и ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... да кандидатстват във всички специалности от направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ на УНСС. Тя ги поздрави за мотивацията и желанието да участват в състезанието и им пожела успех . На откриването на състезанието присъстваха проф. д.ик.н. Валентин ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... във всички специалности от направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ на УНСС. Тя ги поздрави за мотивацията и желанието да участват в състезанието и им пожела успех . На откриването на състезанието присъстваха и проф. д.ик.н. ...
„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на конференцията се предвиждат награди. Докладите от конференцията, които са приети за публикуване, ще бъдат ...
Първа научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на конференцията се предвиждат награди. Докладите от конференцията, които са приети за публикуване, ще бъдат ...
Национална научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ 23.4.2021 г. ... панела с доклади в следните тематични направления: иновативни бизнес модели за развитие на аграрния бизнес и селските райони; европейски и национални политики за иновативно развитие на земеделието и селските райони; дигитализация, диверсификация и устойчив растеж в селските ...
101 години от рождението на академик Евгени Матеев – патриархът на икономическата наука в България 1.4.2021 г. ... полага основите на най-модерните направления – икономическа кибернетика и иконометрия. По собствените думи на акад. Матеев основната област на неговите научни интереси се явява изследването на икономиката и на процесите на нейното управление от позициите на общата ...
101 години от рождението на академик Евгени Матеев – патриархът на икономическата наука в България 1.4.2021 г. ... полага основите на най-модерните направления – икономическа кибернетика и иконометрия. По собствените думи на акад. Матеев основната област на неговите научни интереси се явява изследването на икономиката и на процесите на нейното управление от позициите на общата ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции 24.3.2021 г. ... обучение в шест професионални направления с 43 бакалавърски и над 80 магистърски специалности, които непрекъснато се модернизират и осъвременяват в унисон с изискванията на работодателите и бизнеса. Имаме 21 центъра и 3 института, които се занимават с ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... университети, които водят обучение по направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, в т.ч. по финансови специалности. На крайния етап на състезанието - презентацията, освен УНСС, най-често има отбори от Американски университет в България, ...
Започва нова седмична рубрика на УНСС в БТА 10.6.2021 г. ... домакинствата, както и за основните направления на разходите. Те са средно за едно лице от домакинство за четвъртото тримесечие на 2020 г. и са съпоставени с четвъртото тримесечие на 2019 г. Общият доход на лице е в размер на 1805 лв. и нараства с около 35 лв. ...
УНСС и УниКредит Булбанк сключват рамково споразумение за създаването на нова магистърска програма по „Количествени финанси“ 1.3.2021 г. ... в едно от най-желаните и търсени направления във финансовата сфера – количествените финанси. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Теодора Петкова, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, подписаха рамковото споразумение за сътрудничество ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с БТА 16.2.2021 г. ... информация “. Обсъждаме двете направления – „Знание“ и „Икономика“ да бъдат издигнати като статут в агенцията“, подчерта Кирил Вълчев. Подписите си под споразуменията сложиха  Кирил Вълчев – генерален ...
Студенти от УНСС получиха сертификати за проведен стаж в Народното събрание 13.2.2021 г. ... магистърски програми в професионални направления: „Право“; „Икономика“; „Администрация и управление“; „Социология“ и „Политически науки“. През изминалите две седмици студентите бяха в Народното събрание. От ...
Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени обръща лице към предизвикателството COVID-19 12.2.2021 г. ... бе разделена на 4 тематични направления: Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол Изследвания и ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... . По тази линия работим в следните направления: усъвършенстване на вътрешноинституционалната нормативна уредба (в т.ч. Правилника за НИД, Правилника за атестиране на академичния състав и др.); въвеждане на специализирана софтуерна система за превенция на плагиатство и ...
Студенти от УНСС на стаж в антикорупционната комисия на Народното събрание 2.2.2021 г. ... магистърски програми в професионални направления: „Право“/ „Икономика“/ „Администрация и управление“/ „Социология“ и „Политически науки“. „Вярвам, че тези две седмици в парламента ще ви бъдат не само ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... шест професионални направления с обучение на български или английски език: „Икономика“; „Администрация и управление“; „Политически науки“; „Социология, антропология и науки за културата“; „Обществени ...
Доц. Росен Кирилов: УНСС реализира над 1000 платени стажа по програмата за студентски практики през 2020 г. 26.1.2021 г. ... – Кариерният център има и други направления, които си заслужават да се споменат, тъй като са много важни. Ние участваме в най-различни доброволчески инициативи. Също така сме единствените, които имат информационен портал за студенти в неравностойно положение. Студентите със ...
Колективна монография "Завръщащите се мигранти" 21.12.2020 г. ... направен обобщен преглед на теоретичните направления, в чиито контекст се интерпретират както феномените на международните миграции като цяло, така и на завръщането в частност. Трето, фундаменталните и приложните теоретични и емпирични проучвания, фокусирани върху ремиграцията, са ...
Трето издание на националния научен форум „Бизнесът в 21 век“ 19.12.2020 г. ... бяха 33 доклади в три тематични направления: Секция 1 - Растеж на индустрията, иновации и икономически растеж; Секция 2 - Управление и политики в околната среда и аграрния сектор; и Секция 3 - Градско развитие, недвижими имоти и регионална икономика. Работата по секции беше ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и BESCO – Българската стартъп асоциация 19.12.2020 г. ... завършващи УНСС студенти по професионални направления. От своя страна Българската стартъп асоциация ще информира УНСС за потребностите от специалисти, ще насърчава младежкото предприемачество, като осигурява на наши студенти подкрепа при търсене на финансиране на иновативни и ...
Нашият университет е големият победител на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 14.12.2020 г. ... разработки тази година бяха в три направления. В направление „Глобална икономика и/или международни финанси“ е наградена  Камелия Пенкова, докторантка в катедра „Финанси“, за разработката й на тема: „Интернационализацията на китайската ...
Маркетинг в действие с А1 България 24.1.2021 г. ... и студентите от професионалните направления „Икономика и инфраструктура“ и „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, за да разкажат как идеите се превръщат в продукти и как тези продукти се налагат на пазара. Разгледан бе целият процес по ...
Маркетинг в действие с А1 България 1.12.2020 г. ... и студентите от професионалните направления „Икономика и инфраструктура“ и „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, за да разкажат как идеите се превръщат в продукти и как тези продукти се налагат на пазара. Разгледан бе ...
Юбилеен сборник на Катедра "МИО и бизнес" 4.11.2020 г. ... за интердисциплинарността на други направления на приложните знания и добрата практика, проф. дикн БИСТРА БОЕВА Влиянието на приемането на еврото върху инфлацията в страните от Еврозоната. Поуките за България, гл. ас д-р ВАЛЕНТИН БИЛЯНСКИ Световната финансова криза ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... специалност от всички професионални направления, владеещи английски език. Изисква се документ за успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език, успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование, завършена профилирана ...
Кръгла маса „Организационни аспекти на управлението на риска в системата на висшето образование“ 21.10.2020 г. ... беше съсредоточена върху няколко тематични направления: „Теоретични и методологични аспекти на управлението на риска в системата на висшето образование“; „Проблеми и решения в процеса на управлението на риска във висшите училища“; „Външни и вътрешни ...
Дебатът за бъдещето на Европа се пренесе и в аула на УНСС 17.10.2020 г. ... половина на 2022 г., са в две паралелни направления: приоритетите на ЕС и резултатите, които Съюзът трябва да се стреми да постигне, и демократичните процеси и институционалните въпроси ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 13.10.2020 г. ... , които се обучават в различни направления. Телевизионните специалисти са убедени, че бъдещето на България е в младите професионалисти и БНТ е готова да предостави възможност на част от участниците в Академията да продължат работата си в националната медия ...
Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти 13.10.2020 г. ... как съчетават умения в различни направления на дигиталния маркетинг като маркетинг на съдържанието, оптимизация за търсещи машини, имейл маркетинг, маркетинг в социалните медии и други, за да осигурят най-добро клиентско преживяване и най-добри резултати за ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 11.10.2020 г. ... , които се обучават в различни направления. Телевизионните специалисти са убедени, че бъдещето на България е в младите професионалисти и БНТ е готова да предостави възможност на част от участниците в Академията да продължат работата си в националната медия ...
Наши студенти ще стажуват по програма на „Академия Антикорупция“ 1.10.2020 г. ... УНСС от различни професионални направления, редовна форма на обучение, в трети и по-горен курс, ще могат да участват в стажантска програма след предварителен подбор в университета по инициативата „Академия Антикорупция“. Това предвижда подписаното днес ...
Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ 25.9.2020 г. ... със заседания по тематични направления, в които взеха участие партньори на катедрата от държавната администрация и бизнеса. Представители на висши училища от страната поздравиха катедрата за нейния 30-годишен юбилей ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... от всички професионални направления за нашия първи онлайн семестър – 5,89 по скала от 1 до 7. Това показаха резултатите от второто социологическо изследване, проведено от наши преподаватели по решение на Ректорския съвет ...
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... от всички професионални направления. Резултатите от него са сходни с резултатите от първото изследване - средната оценка за първия онлайн семестър е 5.54 (по скалата от 1 до 7). Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Справихме се. Продължаваме да се ...
УНСС и Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия ще си сътрудничат за практическата подготовка на студентите 19.6.2020 г. ... двете институции в три основни направления: осигуряване на стажове за студенти от УНСС, достъп до акселератор за финансиране на иновативни и стартиращи компании и инициативи за насърчаване на студентското предприемачество чрез менторски програми, семинари  и ...
Над 100 студенти в конференция на катедрата за 100 години УНСС 14.5.2020 г. ... на МРРБ с катедрата в различни направления.  Заместник-кметът на Столична община по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'' Владимир Данаилов участва за поредна година в студентския форум. „Идеите днес са нашето домашно за утре ...
Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участие в Девета международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 27.4.2020 г. ... организации, посочиха основните направления в развитието на логистиката в Португалия, както и някои възможности за разширяване на комбинираните транспортни решения, при управлението на транзитните превози на територията на Р България ...
Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС 9.3.2020 г. ... УНСС, особено в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. Председателят на НПСС увери, че ще настоява МОН да даде отговор на този въпрос. Заместник-ректорът доц. д-р Цветана ...
Наш преподавател участва във форум на Института за социална антропология „Max Planck” 14.2.2020 г. ... изводи от форума и бъдещите направления за развитие на проблематиката. Експертната група ще публикува и специално издание, включващо най-важните теми, свързани с развитието на тероризма и неговите характеристики и стратегии за адаптация ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... конкретни инициативи по основни направления на съвместната дейност през 2020 г. в областта на науката, образованието, културата и езика. В Културно-информационния център На КИЦ бяха връчени поздравителни адреси от ректора на УНСС и от ...
Проф. д-р Димитър Димитров е новият ректор на УНСС 23.12.2019 г. ... за своите намерения и основни направления за разумна промяна. Считам, че това е израз на дълбоко уважение пред колегията на университета. Знам, че да си ректор не е лесно и осъзнавам голямата отговорност“, добави проф. Димитров. На първи тур за проф. Гоев ...
Обновеното телевизионно студио беше открито 16.12.2019 г. ... , които да отговарят на отделните направления в университета, за да бъдат представени пред университетската общност. „Полето за развитие е голямо и се надявам, че катедрата и студентите ще работят усърдно“, завърши проф. Статев. Проф. Стати ...
Обновеното телевизионно студио беше открито 13.12.2019 г. ... , които да отговарят на отделните направления в университета, за да бъдат представени пред университетската общност. „Полето за развитие е голямо и се надявам, че катедрата и студентите ще работят усърдно“, завърши проф. Статев. Проф. Стати ...
90 фирми със 100 щанда на Дните на кариерата 29.11.2019 г. ... във фоайето има сто щанда. Безспорно направленията, към които е насочен форумът, са важни за страната ни и имат сериозен принос за развитието на икономиката“, изтъкна доц. Петков. Той пожела на студентите: „Бъдете конкурентоспособни, можещи, искащи да развивате ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... икономика. Затова тематичните направления на конференцията са фокусирани върху проблемите и предизвикателствата, които дигиталната икономика налага пред икономиката, политиката и обществото в тяхната свързаност и взаимодействие като сложна политикоикономическа ...
24- та международна регионална конференция в Ниш 22.11.2019 г. ... балкански държави в четири тематични направления: теоретико-методологични проблеми на регионалното развитие, стратегически основни на политиката за регионално развитие, актуални демографски процеси, други аспекти регионалното развитие и демографските потоци. Форумът е ...
Професор от УНСС е съавтор на книгата „Мултидисциплинарни аспекти на изкуствения интелект“ 13.1.2020 г. ... на различни ИТ сектори и направления, разпределени в 10 паралелни секции. Спонсори на събитието бяха издателства като Cambridge University Press, Oxford University Press, Emerald Publishing и др. Предвижда се изданието да бъде връчено на депутатите от ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... ПМС и сума на всички професионални направления по тези три неща. Средноприравненият брой учащи пада. Защо? Защото от четвърти курс излизат повече, отколкото влизат в първи курс. Във всички ВУ през последните години падаше средноприравненият брой учащи. В същото време се ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... . Едни от най-важните направления на проекта са мобилността в европейски университети (на пълна издръжка), заимстването на добри практики и обмяната на опит, сътрудничеството по международни проекти, осъществяването на съвместни изследвания и др. Резултатите ...
Наши преподаватели и докторанти на конференция на БАЕИ 6.11.2019 г. ... регулиране в десет професионални направления, сред които право, туризъм, външна търговия, финанси и околна среда. На конференцията бяха обсъдени перспективите в управлението, изследователската дейност и преподаването, свързани с последните избори за Европейски ...
Пета годишна международна научна конференция „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“ 18.10.2019 г. ... интересни дискусии по тематичните направления на конференцията и съвременните проблеми на монетарната и икономическата политика в динамичните условия в ЕС. Проф. д.ик.н. Николай Неновски (вляво Доц. д-р Петър Чобанов приветства участниците в ...
Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ 17.10.2019 г. ... на конференцията беше организирана в три тематични направления: „Частноправни проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“, „Публичноправни и наказателноправни  проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната ...
Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ 10.10.2019 г. ... маса се проведе в три тематични направления: „България - достойно място за реализация. Социалната отговорност на държавата, бизнеса, синдикатите и неправителствените организации, образователните институции (Социално отговорни стратегии и трудови практики)“; „Стандартите ...
МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС 21.2.2020 г. ... за бакалаври, дипломирали се в различни професионални направления. Тя е практически ориентирана и има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през  първите два семестъра e в УНСС, а през ...
Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката 14.6.2019 г. ... казуси, научни и технически проучвания във всички направления. Проф. Снежана Башева и проф. Румяна Пожаревска в библиотеката на Университета на Болоня (отдясно на ...
Пето национално съвещание на АИУБ 10.6.2019 г. ... (държавна поръчка и платено обучение) в професионалните направления "Икономика", "Администрация и управление" и "Право" и направи паралел между УНСС и останалите държавни и частни висши училища (на снимката долу). Г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... на тема "Тенденции в приема на студенти в професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление". Доц. Славова представя своя доклад  В доклада си доц. Славова задълбочено анализира тенденциите в приема на студенти (държавна поръчка и платено обучение) в професионалните направления ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... две катедри вървят и към създаване на нови научни направления, заяви той. Поздравителен адрес беше отправен и от катедра „Регионално развитие“. Праправнукът на проф. Стефан Бобчев - г-н Константин Бобчев, управител на Смарт Консултантс, която е спомоществувател на конференцията и списанието ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... две катедри вървят и към създаване на нови научни направления, заяви той. Поздравителен адрес беше отправен и от катедра „Регионално развитие“. Сред гостите беше проф. д.ик.н. Крум Александров (в средата), доайен и бивш дългогодишен ръководител на катедра „Икономика на ...
УНСС стартира магистърска програма „Вътрешен одит“ 24.4.2019 г. ... да кандидатстват и бакалаври от други професионални направления. Информация за условията и правилата за кандидатстване ще бъдат публикувани на специализирания подсайт на УНСС ...
Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“ 19.4.2019 г. ... в традиция, а сътрудничеството да се разшири и в други направления ...
Катедрата организира международна научна конференция 20.5.2020 г. ... и иконометрия“ и има три направления: Приложение на новите информационни технологии в бизнеса, икономиката и социалната сфера Големите данни в контекста на статистическия анализ и вземане на решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера Приложна математика в ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... като подчерта значимостта на трите тематични направления на форума: теория и история на правото, публично и частно право, проблеми на правораздаването. Във встъпителните си думи тя посочи символиката на българското и френското знаме, която отразява голямата идея на този международен научен ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... и магистърска степен в шестте професионални направления, в които УНСС обучава студенти. В последните двадесетина години по проблематиката на европейската интеграция бяха защитени много дисертационни трудове, бяха разработени много европейски, национални, университетски проекти с участието ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда" 20.11.2020 г. ... на нововъзникващи професионални направления като например „междукултурен търговски агент”, ключова фигура в процеса на продажби в бизнес-към-бизнес отношенията в междукултурен контекст. Проектът цели да създаде стабилна и многостранна европейска мрежа ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... . д-р Ирена Илиева В трите тематични направления - проблеми и перспективи на международното право; въздействие на международното право върху българската правна система; въздействие на правото на ЕС върху българската правна система - бяха представени доклади на представители на ...
Банка ДСК търси таланти 21.11.2018 г. ... да работят. Търсят се стажанти в четири направления – микробизнес, корпоративно банкиране, капиталови пазари и управление на риска. Най-добрият период за старт е трети курс. Г-н Динков обясни, че вариантите за кариера са три – утъпканият път за работа в държавни и ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... преподаватели и възпитаници създадоха нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и др. „Икономикс“ е ключова катедра за ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... преподаватели и възпитаници създадоха нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и др. „Икономикс“ е ключова катедра за ...
Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра практика от Асоциацията на пощенските оператори в Европа 5.11.2018 г. ... 54 студенти от различни професионални направления и специалности. Студенти на УНСС по време на практическо обучение в реална работна среда Някои от менторите по проекта, които помагаха на нашите студенти в ежедневните дейности, като г-жа Калина ...
Международна конференция „Балканите и Европа между интеграцията и партикуларизма: предизвикателства и перспективи“ 26.10.2018 г. ... беше фокусирана върху няколко тематични направления: двустранните отношения на Балканите: между историческата митология и прагматизма; сътрудничество и свързаност на Балканите: проекти и реалности; партикуларизмът в ЕС между Брекзит, Каталуния и Орбан; етнополитики и интеграция: ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... автори, разпределени в три тематични направления: информационни технологии; статистическа методология и изследвания; приложна математика. Водещи лектори на конференцията бяха Пати Лин, директор на Тайвански търговски център - София и Борислав Домусчиев, изпълнителен директор на ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 7.11.2018 г. ... на изследователската работа в нашите научни направления, отбеляза в приветствието си проф. Димитров. Нашите студенти трябва да бъдат сред най-подготвените и най-креативните кадри, разпознаваеми като високи професионалисти, с потенциал за качествен принос на национално и международно равнище, ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... чуждестранни автори, разпределени в три тематични направления: информационни технологии; статистическа методология и изследвания; приложна математика. Водещи лектори на конференцията бяха Пати Лин, директор на Тайвански търговски център - София и Борислав Домусчиев, изпълнителен директор на ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 16.10.2018 г. ... на изследователската работа в нашите научни направления, подчерта проф. Димитров. Той оцени високо добрата практика за партньорство между катедри от различни факултети на УНСС. „98 години след създаването на нашия университет продължаваме стремежа на основателите му да търсим новите ...
Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г. 12.10.2018 г. ... двата факултета обсъдиха с гостите основните направления за бъдещото развитие на сътрудничеството между двата държавни университета като възможности за регионално развитие и сътрудничество. Проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ на УНСС, определи договора за сътрудничество като изключително ...
УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование 10.10.2018 г. ... е най-ниската в сравнение с другите професионални направления. Обмисля се и възможността за някои специалности с огромен недостиг на кадри държавата да отпусне т.нар. трета стипендия, покриваща обучението на студента, заяви г-н Вълчев. Той каза, че в страната от всичките 51 висши училища има 16, в ...
Международна конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“ 8.10.2018 г. ... на конференцията бяха обсъдени четири тематични направления: дискурсите, насочеността на дискурсите, разнообразието на практиките и стратегическата реалност на КСО. В зала ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 8.10.2018 г. ... на изследователската работа в нашите научни направления, подчерта проф. Димитров. Той оцени високо добрата практика за партньорство между катедри от различни факултети на УНСС. „98 години след създаването на нашия университет продължаваме стремежа на основателите му да търсим новите ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... във факултета се осъществява в две професионални направления, акредитирани от НАОА. Първото е 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., ...
Проф. Стати Статев: За академичната общност на УНСС грижата за хората с увреждания е кауза 18.7.2018 г. ... 30 конкретни предложения за подобрения в някои направления. Проф. Стати Статев (в средата), г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ (вдясно), и г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОБ (вляво) Ректорът съобщи, че 48 студенти с увреден слух от УНСС ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... поръчка и платено обучение) в професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Право“ и направи паралел между УНСС и други държавни и частни висши училища. Доц. Миланка Славова Директорът на Националната ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... "Тенденции в приема на студенти в професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление". Доц. Славова представя своя доклад В доклада си доц. Славова задълбочено анализира тенденциите в приема на студенти (държавна поръчка и платено обучение) в професионалните направления ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... . д-р Дарина Заимова Тематичните направления на конференцията бяха конкурентноспособен аграрен бизнес, жизнеспособни селски райони и зелен бизнес в селските райони. Първият пленарен доклад „Минало, настояще и бъдеще на аграрната икономика“ беше изнесен от проф. д.ик.н. ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... се обучават студенти в две професионални направления – 3.8. Икономика и 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Доц. Нончев поздрави студентите, докторантите и преподавателите на катедрата с 20 годишния юбилей на специалност „Социология” и пожела успехи в ...
3000 студенти от УНСС участваха в проекта „Студентски практики – фаза 1“ 21.5.2018 г. ... направление (професионални направления или област на висше образование) и е в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма. Студенти и ментори ...
МИФ 2018. Петър Андронов към студентите: Вярвайте в себе си. Аз ви вярвам! 18.4.2018 г. ... му. Европа губи своята тежест по много направления – след излизането на Великобритания от ЕС континентът вече няма да е първа икономическа сила, няма да е и втора сила, защото скоро ще бъде задмината от Китай, каза лекторът.     В Голямата ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... във всички водени от нас професионални направления, посочи доц. Ралева ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... дейност има две основни направления - първото, разработки, които утвърждават лидерските позиции на УНСС както в страната, така и извън нея, и второто -  икономически, социални, политически и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... дисциплини в различните професионални направления и специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, които обогатяват теорията и създават добри практики.  В своето изказване доц. д-р М. Стоянова разказа за един научноизследователски проект и за две ...
Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” 1.12.2017 г. ... продължи в направления, свързани с актуалните проблеми на правното регулиране на бизнеса ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... открои двете основни дискусионни направления: юридическото - за правната рамка на творческите индустрии, и икономическото - за бизнеса в областта на креативните индустрии. Почетният ректор коментира „отеснялата дреха“ на Бернската конвенция за закрила на ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... открои двете основни дискусионни направления: юридическото - за правната рамка на творческите индустрии, и икономическото - за бизнеса в областта на креативните индустрии. Почетният ректор коментира „отеснялата дреха“ на Бернската конвенция за закрила на ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 20.2.2019 г. ... открои двете основни дискусионни направления: юридическото - за правната рамка на творческите индустрии, и икономическото - за бизнеса в областта на креативните индустрии. Почетният ректор коментира „отеснялата дреха“ на Бернската конвенция за закрила на ...
Научна конференция на тема „Историята и философията на политическата икономия“ 23.11.2017 г. ... идеята към същностната връзка на трите направления. Проф. д-р Светла Тошкова (в средата), зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев и деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... бяха представени доклади в тематичните направления „Съвременни аспекти на медийното образование“, „История на медиите и журналистиката“, „Публичните комуникации и медиите днес“, „Новите медийни възможности“, „Медии и ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... бяха представени доклади в тематичните направления „Съвременни аспекти на медийното образование“, „История на медиите и журналистиката“, „Публичните комуникации и медиите днес“, „Новите медийни възможности“, „Медии и ...
Нови перспективи за сътрудничеството на Финансово-счетоводния факултет с АССА 26.10.2017 г. ... , обсъдиха с гостите  основните направления за бъдещото развитие на сътрудничеството  между двете институции  и  стартирането на нова  магистърска програма. Проф. Башева, Roxana George и Andreia Stanciu (отляво ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци. Откриването на учебната година беше предавано пряко в интернет ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... студенти, обучавани в различни професионални направления и специалности. Ректорът посочи, че в университетската Стена на славата са вписани имената на преподавателите и възпитаниците на УНСС в държавния елит на България, като уточни, че само министрите през годините са над 100, а в ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 4.10.2017 г. ... контакти и приятелства. Обявените тематични направления бяха: маркетинг и иновации, онлайн B2B и B2C маркетинг и приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии. УНСС взе участие с два екипа от четвърти курс на специалностите „Маркетинг и стратегическо планиране с ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 3.7.2017 г. ... контакти и приятелства. Обявените тематични направления бяха: маркетинг и иновации, онлайн B2B и B2C маркетинг и приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии. УНСС взе участие с два екипа от четвърти курс на специалностите „Маркетинг и стратегическо ...
Договор за сътрудничество между УНСС и "Амарант България" 28.6.2017 г. ... и работни места за наши студенти в различни направления от дейността си. При необходимост ще се провеждат корпоративни презентации и информационни срещи в УНСС. Дружеството се ангажира да осигурява средства за обучение на стажантите като набавя техника, материали и условия за провеждане ...
Правителството реши да бъдат открити три института в УНСС 23.3.2017 г. ... и обучението по предприемачество са направления за интегриране на науката и преподаването с практиката, за да могат студентите да започнат собствен бизнес. Те ще спомогнат и за изграждане на нова, предприемачески ориентирана култура сред останалите студенти. Чрез създаването на ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет (ФСФ), ръководството на факултета в лицето на неговия декан проф. д-р Снежана Башева, инициира през 2013 г. ...
Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ 24.11.2016 г. ... на темата на форума и конкретните тематични направления. Доц. Ковачева и г-н Лалов Конференцията е показателна за връзката между теорията и практиката, посочи и съдия Методи Лалов. Студентите-юристи в УНСС имат добра практика, Юридическият факултет се развива не само ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 23.11.2016 г. ... , ангажира вниманието в различни конкретни направления, свързани с общински, регионални и национални проявления. По време на презентациите Пръв думата взе Кристиан Димитров, който запозна присъстващите с темата „Същност и значение на регионалното развитие за ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... позиция беше свързана с кризата на водещите направления на икономическата наука, очертала се особено силно след 2008 г. и необходимостта от преосмислянето на основни нейни постулати, което е и важен фактор за  завръщането на политическката икономия като една от водещите дисциплини в ...
Наш преподавател участва в международна конференция в Истанбул 27.10.2016 г. ... , Австралия и др. Основните тематични направления бяха бежанската криза и европейската сигурност, човешката сигурност и конфликтите, значението на образованието за интеграцията, управление на миграционните процеси, значението на неправителствените организации и др. Освен доклади на ...
Втора международна конференция на Научноизследователския център по парични и икономически изследвания 17.10.2016 г. ... конференция бе организирана в тематичните направления:  Банкова и монетарна политика, Монетарна теория и банково дело, Капиталови пазари, Международни монетарни режими, Икономическа и социална история, Технологични и геополитически проблеми. В конферентната ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КРИБ 14.10.2016 г. ... планове и програмите в двете основни направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които обхващат близо 90% от студенти на УНСС. В тях, с помощта на фирмите-членки на КРИБ, са постигнати значими резултати по отношение очакванията на бизнеса – ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... , че програмата на форума - в десет научни направления и с впечатляваща тематична палитра - максимално мащабно обхваща актуалната проблематика. Убеден съм, че предстои изключително ползотворна и интересна дискусия с обмен на нови идеи и научен опит. Това ще е полезно както за учените и ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ 7.10.2016 г. ... планове и програмите в двете основни направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които обхващат близо 90% от студенти на УНСС. В тях, с помощта на фирмите-членки на КРИБ, са постигнати значими резултати по отношение очакванията на бизнеса - ...
Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция“ 4.10.2016 г. ... в партньорство с бизнеса в различни направления. Обсъден бе и потенциалът на катедра „МИО и бизнес“ в обучението през целия живот по актуални теми, представляващи интерес за практиката ...
Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия 14.9.2016 г. ... изследвания по приоритетните за двете страни направления, издаване на съвместни сборници с научни трудове, обмен на научна информация, научна литература и периодични издания и др. Сградата на академията, която е наследник на Ришельовския лицей в Одеса Националният ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... , като открои основните професионални направления и работата на осемте факултета. Ректорът представя УНСС пред китайските гости. Вдясно от него проф. Ma Dexiu Ректорът акцентира върху десетте специалности, изучавани изцяло на английски език като добра основа ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... на Асоциацията в следните направления: организирани национални състезания и конкурси и постигнатите резултати на участниците в тях; организирани и проведени Национални семинари; други дейности, инициирани от Асоциацията. Проф.д-р Даниела Фесчиян ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... подготовка по професионални направления или специалности”. В малката конферентна зала Проф. Башева подчерта също, че държавният изпит за ОКС „бакалавър” по счетоводство е изключително важна процедура с национално значение и ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) за периода 2011-2015 г., ръководството на факултета в лицето на неговия декан проф. д-р Снежана ...
Публична лекция на тема "Възможности за инвестиции в България" 12.5.2016 г. ... от взаимодействието в две основни направления: утвърждаване авторитета на УНСС у нас и в Източна Европа и подобряване на квалификацията за младите хора. „Всички ние се стремим да изградим България като един прекрасен дом за живеене, да сътворим стандарт, с който ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане. В голямата конферентна зала Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане. В голямата конферентна зала Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 22.4.2016 г. ... представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане. В голямата конферентна зала Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и „Икономика и управление (транспорт) (на снимката долу) В голямата конферентна зала бяха представени докладите на докторанти и студенти от научната специалност ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и „Икономика и управление (транспорт) (на снимката долу) В голямата конферентна зала бяха представени докладите на докторанти и студенти от научната специалност ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... проекти, модерна материална база, направления с много висока акредитационна оценка, тесни ползотворни контакти с бизнеса и др. По данни на Националния осигурителен институт 97, 5 на сто от випускниците на УНСС се реализират успешно на пазара на труда, изтъкна също доц ...
Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА 3.4.2016 г. ... до 2020 г. Сред приоритетните направления е повишаване на взаимодействието между университетите и институциите. Мерки по отношение на засилване на връзката университети – администрация  бяха обсъдени на специална среща с ръководителите на катедри ...
Презентационно-обучителен семинар на "Томсън Ройтерс" и библиотеката на УНСС 25.3.2016 г. ... и сравнение между различни научни направления, институции,автори и т.н. В компютърната зала на ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит за 2016 г. 18.3.2016 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2016 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет 1.3.2016 г. ... насоченост в няколко основни направления: архитектура и планиране, финанси, бизнес икономика, предприемачество и информационни технологии ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара 23.2.2016 г. ... направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ се финансират от държавата с 693 лв. за студент на година. Докато субсидията за един ученик в гимназия е средно 1500 лв. Това е лоша диспропорция и показва ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... пред бъдещите студенти университета и основните направления и специалности, в които те ще имат възможност да се обучават. Ректорът увери учениците, че изборът на УНСС е правилният избор. Той отбеляза, че университетът е с водещи качествени и количествени показатели сред висшите училища в България ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... пленарно заседание и  три секции в тематичните направления: „Икономика на туризма и свободното време“,  „Управление на човешките ресурси в туризма“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Специализирани видове туризъм“, „Маркетинг и устойчиво ...
Обсъдени бяха възможностите за академично партньорство с шанхайски университет 5.2.2016 г. ... . Университетът обучава студенти в девет основни направления: икономика, право, природни науки, литература, инженерни науки, земеделие, медицина, управление и изкуства ...
Нов етап на научното сътрудничество в областта на миграционната политика между УНСС и РАНХиГС 2.2.2016 г. ... стъпки за интензифициране на работата в тези направления. На срещата бяха коментирани и възможностите, които дава програмата „Еразъм +“ за обмен на преподаватели, изследователи и студенти от двете висши училища ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... институционална оценка в основните професионални направления. Ректорът съобщи също, че сред възпитаниците на УНСС си шестима премиери, шестима министри на външните работи и 13 финансови министри в 14-е правителства след 1989 г. „Вярвам, че сред вас, в тази зала, има бъдещи премиери и ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... плакет за проф. Данаил Данаилов Тематичните направления на конференцията бяха акцентирани върху: Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 9.12.2015 г. ... Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна среда Транспорт и енергетика   Програма: 9.30 ч. Регистрация 10.00 ...
Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“ 27.11.2015 г. ... на конференцията бе организирана в тематичните направления „Частноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност“ и „Публичноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност“. По време на форума, в който участваха учени от УНСС, НБУ, ЮЗУ „Неофит ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... с най-висока акредитация по основните образователни направления, с най-голям брой студенти – 21 434 - сред висшите училища в страната, представи УНСС проф. Статев и изтъкна голямата роля за това на почетния ректор проф. д-р  Борислав Борисов. „Изключително съм впечатлен от богатата и ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... (ACCA). Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... пленарно заседание и  три секции в тематичните направления: „Икономика на туризма и свободното време“,  „Управление на човешките ресурси в туризма“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Специализирани видове туризъм“, „Маркетинг и устойчиво ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 27.10.2015 г. ... зала Конференцията бе посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. Работата й бе организирана в две секции в тематичните направления: Бизнес управление, Управление на регионите, Публична администрация и Маркетинг и стратегическо планиране. В специална секция ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 22.10.2015 г. ... зала Конференцията бе посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. Работата й бе организирана в две секции в тематичните направления: Бизнес управление, Управление на регионите, Публична администрация и Маркетинг и стратегическо планиране. В специална секция ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... на нови парични системи. Основните тематични направления на конференцията бяха: парична теория; парична политика, централни банки, парични и финансови институции; парична история и история на паричната мисъл; социални и комплементарни парични системи; интердисциплинарни проблеми, свързани с парите ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... бе организирана в четири сесии в тематичните направления математика, информационни технологии, статистика, както и специалната сесия за студенти и докторанти. Изнесени бяха 29 доклада, свързани със сложните модели на риск и вероятност за фалит, методите на реинженеринг на бизнес процеси, ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... бе организирана в четири сесии в тематичните направления математика, информационни технологии, статистика, както и специалната сесия за студенти и докторанти. Изнесени бяха 29 доклада, свързани със сложните модели на риск и вероятност за фалит, методите на реинженеринг на бизнес процеси, ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД 3.6.2015 г. ... на договора съвместната работа ще се разшири в повече направления. Застрахователната компания ще подпомага чрез стажантските си програми дейността на УНСС, свързана с практическото обучение и подготовката на неговите студенти. Дейностите, предвидени в договора, ще се осъществяват чрез Междууниверситетския ...
Наш професор участва в среща „Европа – Азия: интензифициране на предприемаческото образование“ в Бруней 2.6.2015 г. ... , да обменят мнения и да си сътрудничат в различни направления. Организаторите от Университета на Бруней бяха поканили изтъкнати лектори от много страни: Великобритания, САЩ, България, Тайланд, Сингапур, Япония, Китай, Филипините, Австралия, Бруней, които да споделят различни гледни точки и достижения в ...
Наша студентка е победител в "Студент на годината" 2015 15.5.2015 г. ... ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната награда ,,Млад мениджър“ 2014 г ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... годината“ бе за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната награда ,,Млад мениджър“ 2014 г. Божидара ...
Наша студентка е победител в тазгодишното издание на конкурса Mtel PR Challenge 2015 5.5.2015 г. ... за отбелязване на годишнината на телекома в две направления - за външните и вътрешните публики. Дарина с наградата от конкурса Нашата студентка получи като награда таблет Samsung Galaxy Tab S в централата на Мтел. Тя имаше възможност да се запознае с PR екипа на компанията и да ...
Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим 24.4.2015 г. ... на научно-изследователската дейност в такива перспективни направления на информационните технологии като облачните технологии, големите данни, мобилните изчисления и др. Не по-малко важно бе и насърчаването на обмена на идеи, опит и информация между разработчици, изследователи и докторанти от цял свят ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... двата проекта за двете водещи и най-големи професионални направления в УНСС – „Администрация и управление“ и „Икономика“, в които учат близо две трети от нашите студенти, посочи в приветствието си ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той бе категоричен, че тези проекти са доказателство на решимостта на ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит 10.3.2015 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2015 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... социална отговорност се проявяват в следните няколко направления: повишаване на репутацията и утвърждаване на добрия имидж на социално отговорните компании; утвърждаване на нов тип организационно поведение, бизнес етика и култура; лоялност към персонала и задържане на качествените човешки ресурси в ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... институционална оценка по основните му професионални направления, с трудова реализация от над 90 на сто на възпитаниците му. Той пожела на победителите в състезанието просперитет, благополучие и удовлетворение от заслужения предновогодишен подарък „студент в УНСС“. Проф. д.ик.н. Стати Статев връчи ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... институционална оценка по основните си професионални направления, се оказа и най-големият университет в страната със своите 21 430 студенти“, посочи в експозето си по отчетния доклад на ректорското ръководство проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС. Докладът, отпечатан в специална книжка, бе ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... състав в придобиването на компетенции в три основни направления: чуждоезикови, по съвременните образователни технологии и съвременните методологии за научни изследвания. Доц. Ваня Лазарова коментира работата по дейности 3 и 5 – курсовете за обучение за използване на интерактивни методи и курсовете за ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... той демонстрира високо технологичните решения в три направления: използването на облачни технологии за управление на персонални локални мрежи на студенти и преподаватели, разпределено управление и координиране на учебната и административната дейност на студентите и преподавателите, с прилагане на облачни ...
Учреден бе Руски клуб в УНСС 4.12.2014 г. ... в срещата Николай Малинов се спря на основните направления в работата на движение „Русофили“. България като България я има, докато го има православието, докато я има кирилицата, докато го има нашето културно самосъзнание като българи. Културното самосъзнание на българина е свързано с неговия ...
Годишна студентска научна сесия 27.11.2014 г. ... научния студентски форум доклади бяха 20 в четири научни направления:  „Финанси“, „Икономика“, „Журналистика“ и „Политически науки“ ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... УНСС и др. Конференцията бе организирана в три тематични направления „Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване“, „Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол“, ...
Наша преподавателка участва в международен научен форум в Швейцария 7.11.2014 г. ... and Doktors – IRED, USA. Четири бяха основните направления в работата на конференцията: напредъкът в гражданското и структурното развитие и опазването на околната среда; компютърните технологии, електрониката и комуникациите; роботиката и техническото развитие; социалните науки, управлението и човешкото ...
Четвърта международна конференция ICAICTSEE - 2014 28.10.2014 г. ... мащабността на конференцията, актуалните тематични направления и участието на широк кръг учени от България и чужбина. В голямата конферентна зала При откриването на конференцията бяха изнесени три пленарни доклада. Д-р Литиен Чен, директор на Тайванския търговски център в София изнесе ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... заедно да формират водещи решения в най-важните направления на транспортния сектор. Ректорът подчерта, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и лично министър Ангелкова, която е възпитаник на УНСС, са традиционно отворени към академичната наука. Работещо и ефективно е и ...
Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" 18.10.2014 г. ... фокусира своите доклади и дискусии в тематичните направления „Риалторска дейност“, „Пропърти/фасилити мениджмънт“, „Урбанистика и градска среда“, „Икономика на градовете“, „Жилищна политика“ и др. Предстои и издаването на сборник с доклади, ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... успех. Тя подчерта, че двете професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ са с най-високо входно ниво, като възможно най-високите оценки са валидни както за редовната, така и за дистанционната форма на обучение. Избрали сте най-реномирания университет, увери ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... студентите се осъществява в две професионални направления – първото 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... и чужбина изнесоха 58 доклада в тематичните направления: "Обучението в XXI век: активни методи", "Авангардни идеи в стопанския анализ", "Човешки капитал", "Актуални теми в стопанското и публичното управление", "Дисруптивни технологии и ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... и чужбина изнесоха 58 доклада в тематичните направления: "Обучението в XXI век: активни методи", "Авангардни идеи в стопанския анализ", "Човешки капитал", "Актуални теми в стопанското и публичното управление", "Дисруптивни технологии и предприемачество, футурология, трансхуманизъм", ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ... икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, “иновационна ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... в различните професионални направления. В „Икономика” призът получи Петър Младенов, четвъртокурсник в нашия университет и едновременно с това студент в университет Ковънтри. „Всички ние трябва да сме студенти на годината, защото сме от младите хора, ...
Шанс за развитие в динамичната бизнес среда на EY България 10.4.2014 г. ... Близнаков и Надя Михова  Основните направления в работата на фирмата представи Надя Михова, мениджър “Човешки ресурси” на EY. Тя изтъкна, че приоритет е инвестирането в младите хора, в тяхното образование и развитие, което е в основата на най-важната фирмена амбиция ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... са фокусирани в актуални  в двете основни направления на форума – „Бизнес, инфраструктура и комуникации“ и „Антикризисна политика“. Участниците в студентската научна конференция Заседанията на форума се проведоха в две секции. В голямата ...
Покана за участие в Седмата национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки 12.3.2014 г. ... търсят допирните точки  между научните направления и да се генерират ефективни и практически приложими решения в областта на социалните науки, които да подчертаят връзката между труда на младите изследователи и конкретните ползи за обществото. Школата ще се проведе на 15 май 2014 год. ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... бъде приложен успешно и в други професионални направления на университета. Това е възможност да приемам за студенти не само най-добрите, но и най-мотивираните, изтъкна той. Проф. Статев благодари на организаторите и посочи, че проф. д-р Огнян Симеонов е основният двигател за задълбочаване на ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в ...
Научен форум за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране и програмиране 16.12.2013 г. ... на България Основните тематични направления на докладите и обсъжданията на форума бяха организирани в три пленарни сесии: „Стратегическо планиране и програмиране на националната икономика и развитието на Европейския съюз“, „Регионално стратегическо планиране и ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... програми на Европейския съюз. Приоритетни направления за университетската научноизследователска дейност, утвърдени от Академичния съвет за втора поредна година, са изследванията за утвърждаване на лидерските позиции на нашия университет сред бизнес университетите в Европа, както и ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни проекти и обмен на научни изследвания, организиране на двустранни симпозиуми, семинари и ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... икономия: минало, настояще и бъдеще. Трите направления бяха представени с основни доклади на първото (пленарно) заседание на конференцията от водещите преподаватели на катедрата проф. д-р Светла Тошкова (ръководител на катедрата), чл.-кор. д.ф.н. проф. Васил Проданов, проф. д.ик.н. Пано ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... бе организирана в секции по тематичните направления „Макроикономически политики“, „Социологически проблематизации на социеталната криза и политическата икономия и предизвикателствата пред България“, „Трудът и социалната защита – предизвикателства пред България“. ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... форум доклади бяха близо 20 в пет научни направления: Икономика, Финанси, Право, Политически науки и Журналистика. Журито, което оцени и излъчи трите най-добри студентски научни разработки, бе в състав: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... кадри от различните професионални направления. Ст.преп. Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Иван Стойчев и Пламен Недев от Студентския съвет Доц. д-р Марчо Марков и доц. д-р Иван ...
Министърът на образованието и науката проф. д.м.н. Анелия Клисарова се срещна със студенти 22.10.2013 г. ... е необходимо да се отделят повече средства за направленията и специалностите, от които имат нужда икономиката и бизнесът. Повече средства се предвиждат и за стипендии за стажанти. Министърът на образованието и науката проф. д.м.н. Анелия Клисарова (в средата) говори пред студентите от ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... е и размяна на специалисти в професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Право“. Студентите от IV и V курс ще могат да подпомагат като доброволци при стажове и практики работата на ГДИН в пробационните служби и затворите според професионалните си компетентности ...
Тържествено бе открита 93-ата академична учебна година 16.9.2013 г. ... се срещнаха и с ръководителите на факултетите по направления и потоци.   Първи учебен ден, първи срещи с преподаватели и колеги    Студенти-първокурсници ...
Две наши испанистки участваха в международен симпозиум, посветен на нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса 30.5.2013 г. ... и отбеляза, че близо 60 студенти от професионалните направления „Икономика” и „Политически науки” изучават испански като първи чужд език. Испанският е най-предпочитаният избираем втори чужд език сред студентите от специалностите ”Международни икономически отношения”, ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... тържественото заседание, е фокусирана в тематичните направления „Тенденции в развитието на търговията“, „Конкурентоспособност на фирмите в търговията“, „Маркетинг в търговията“, „Финансови и инвестиционни решения в търговията“, „Управление на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... обявява. Списъкът съдържа проблемните области (направления или примерни теми), по които студентите могат да разработят магистърски тези, съгласувано с преподаватели в катедрата и не представлява списък с окончателно формулирани теми. Студентът избира определена област съобразно местоработата си и ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... заседание,   е фокусирана в тематичните направления „Тенденции в развитието на търговията“, „Конкурентоспособност на фирмите в търговията“, „Маркетинг в търговията“, „Финансови и инвестиционни решения в търговията“, „Управление на ...
УНСС - пълноправен член на Виртуалния институт на УНКТАД 26.3.2013 г. ... опит в преподаването и изследването на актуални направления в дейността на УНКТАД. д-р Паскал Желев д-р Васил Петков По време на разговора е подчертано, че само по себе си членството е висока атестация за иновативния подход на УНСС в неговия стремеж за поддържане на високи ...
Успешен кариерен старт в европейските институции 25.3.2013 г. ... парламент, който предлага възможности за стаж в 4 направления: обща насоченост, за журналисти, за преводачи (писмени и устни) и за хора с увреждания. Процедурата за кандидатстване е максимално улеснена и се извършва онлайн, а документите се попълват в сайта на институцията, в която желаете да ...
Младежка кръгла маса обсъди проблемите на Балканите в XXI век 14.2.2013 г. ... и икономическия живот на Балканите в три основни направления: „Балканите в глобалния свят“, “Балканският регионализъм – необходимост или утопия“ и „България и балканските съседи“. Презентациите и дискусиите се фокусираха върху актуалните проблеми за ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... участие на докторанти от всички професионални направления, по които университетът осъществява обучение на докторанти – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически ...
Ръководство за академично четене и писане за студенти 26.11.2012 г. ... бъде полезно и за студенти от други професионални направления и специалности в УНСС, е резултат от проект НИД 21.03-10/2008 г. с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев. Изданието ще бъде достъпно в библиотеката на УНСС и в електронен вид в интернет ...
Обществените трансформации в България, Европа и света анализираха водещи социолози 19.11.2012 г. ... за културата“ наред с другите професионални направления, защото нашата стратегия е обществеността да възприема УНСС именно като университет, който обхваща цялото поле на обществените науки, разбира се концентрирани в икономиката. Нещо повече, нашата цел и амбиция е УНСС да се утвърждава като ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... , че в предстоящата акредитация по професионални направления, професионално направление „Икономика“, в което е и специалността „Туризъм“, отново ще е с максимална оценка.   От ляво на дясно: проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра "Икономика на ...
Стаж и CV с логото на ООН 1.11.2012 г. ... БМГД на ООН предлага възможността за стаж в две направления - "Връзки с обществеността" и "Преводи". Българската мрежа на Глобалния договор на ООН има множество членове, консултанти, служители, както и не малко проекти и събития, посочи Стефанова. Предлаганите стажове не са ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... от 120 дистанционни бакалаври в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ започна своята първа учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха проф. Веселка Павлова, ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 20.11.2012 г. ... от 120 дистанционни бакалаври в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ започна своята първа учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха проф. Веселка Павлова, ...
Проф. Стати Статев: <br>Вече 92 години подготвяме националния елит<br>Маргарита Попова:<br>УНСС е университет, който уважавам 1.11.2012 г. ... при оценяването на професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление”, най-предпочитаният от младите хора, с най-много кандидат-студенти. УНСС вече 92 години подготвя държавния, политическия и бизнес елит на нацията и е лидер в българското висше ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... на европейската интеграция в две основни направления - „Българският бизнес - международни измерения и добри практики" и „България и европейските приоритети". При откриването на конференцията също бяха поднесени приветствия към катедрата, отбелязваща своята 60-годишнина ...
Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС 29.3.2012 г. ... , че 3 от акредитираните професионални направления са с най-високата оценка „много добър", новооткрити и преобразувани са 3 факултета и 16 катедри, новооткрити са 16 специалности в бакалавърска степен. Приемът на студенти е нараснал от 2945 през 2003 г. до 3446 сега, а при ...
Европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г. 14.12.2011 г. ... се в редовна форма по професионални направления от област на висше образование ......................................................................................................................... ............................................................................ ...
Конференция обедини усилията на водещи учени в информационните и комуникационните технологии 18.9.2017 г. ... , Македония, Молдова и др. Тематичните направления на конференцията бяха седем, свързани с икономическите, организационните и управленските аспекти на информационните и комуникационните технологии, обучението и приложните им аспекти, социалното влияние и информационната сигурност ...
Възможности пред бъдещите софтуерни инженери 30.11.2011 г. ... възможностите за обучение. За четирите направления на академията, а именно: софтуерна академия, академия за ученици, за деца и за студентски курсове, бе предоставена допълнителна информация. Желаещите да участват трябва да изпратят CV на английски език, а одобрените ще бъдат ...
Форум на младите научни работници дискутира пътя към еврото 30.11.2011 г. ... - София и др. Три бяха тематичните направления на конференцията: Финансова политика, финансови пазари, инвестиции и развитие на финансовия сектор в контекста на евроинтеграционния процес; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, интегрирано управление и развитие ...
УНСС е абсолютен лидер 29.11.2011 г. ... сред студентите в професионалните направления "Икономика" и "Администрация и управление". По този критерий за оценяване, според рейтинговата система на Министерството на образованието, младежта и науката и института "Отворено общество", УНСС е ...
Дипломата по икономика от УНСС е най-конкурентна на пазара 1.11.2012 г. ... са включени четири професионални направления, в които са записани над 50% от студентите у нас - икономика, администрация и управление, инженерни специалности и математика и информатика, а от резултатите ясно се вижда по кой критерий даден университет отстъпва на свой ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 2.3.2012 г. ... май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна среда Транспорт и енергетика   Програма: 9.30 ч. ...

Предстоящо

100 results found
Двадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“ 30.7.2021 г. ...   Тематични направления JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официални езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: Европейски съюз - състояние и перспективи за развитие Конкурентоспособност на ...
Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" 23.6.2021 г. ... фокуса на обучението са ключови направления на съвременната бизнес икономика и управлението на бизнес организациите. В учебните дисциплини се предлага симбиоза между научни постановки, подходи и механизми за устойчиво и конкурентоспособно функциониране на ...
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ВРЕМЕТО” 5.4.2021 г. ... в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на конференцията се предвиждат награди ...
Научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 14.4.2021 г. ... в ши­рок спектър от тематични направления в областта на икономи­ката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на конференцията се предвиждат награди. Докладите от конференцията, които са приети за публикува­не ...
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 1.4.2021 г. ... желаната от тях форма в заявката си. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Иновативни бизнес модели за развитие на аграрния бизнес и селските райони Европейски и национални политики за иновативно развитие на земеделието и селските райони Дигитализация, диверсификация и устойчив растеж в селските ...
Покана за публикации в Годишника на УНСС за 2021 10.3.2021 г. ... институции.   Тематични области: всички научни направления на Университета за национално и световно стопанство. Срок за подаване на статии и студии: до 1 юни 2021 г.  Подават се през сайта на изданието: http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/submit или на имейл ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2021 г. 21.1.2021 г. ... .), с провеждане  през 2021.  Приоритетните направления на конкурса през 2021 г. 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2.   Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
На 24.10.2020 г. стартира обучението за квалификация „Учител /Икономика/“ - дистанционна форма на обучение 24.9.2020 г. ... , или студенти в процес на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител", приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.(обн. - ДВ, ...
Юбилейна научна конференция „Транспортна свързаност 2020“ 27.10.2020 г. ... . Подробности относно организацията и тематичните направления на конференцията можете да намерите в приложената покана ...
Годишна международна научна конференция на Kaтедра "МИО и бизнес" 19.8.2020 г. ... 2020 г., 14,00 ч., УНСС     Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официални езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски съюз- състояние и ...
Уебинар за студенти в бакалавърска степен на обучение от направления „Икономика и бизнес“ и „Икономика с чуждоезиково обучение“, на които предстои избор на специалност след втори курс 25.6.2020 г. ... за студенти в бакалавърска степен на обучение от направления „Икономика и бизнес“ и „Икономика с чуждоезиково обучение“, на които предстои избор на специалност след втори курс, сред които съответно специалности „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална ...
Уебинар: Избиране на специалност след втори курс 24.6.2020 г. ... за студенти в бакалавърска степен на обучение от направления „Икономика и бизнес“ и „Икономика с чуждоезиково обучение“, на които предстои избор на специалност след втори курс, сред които съответно специалности „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална ...
АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС "Д-Р ИВАНКА ПЕТКОВА" 10.6.2020 г. ... по актуален проблем в едно от трите тематични направления за 2020 година: 1) глобална икономика и/или международни финанси; 2) икономическа политика на България; 3) икономически измерения на устойчивото развитие.      Тази година наградният фонд на конкурса е в размер на 3000 лв., ...
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕНИАЛНИЯ МИСЛИТЕЛ АКАДЕМИК ЕВГЕНИ МАТЕЕВ 1.4.2020 г. ... наука би останала глуха и сляпа за най-модерните направления на нейното развитие – икономическата кибернетика и иконометрията. Без него икономическата наука не би била в крак с най-високите постижения в тези направления, не би била със свой принос в развитието на тези направления. 3. Магията на ...
ПОКАНА за участие в Международната научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване" 21.2.2020 г. ... , гр. Бургас. Тематичните направления обхващат икономическите, управленските, техническите, хуманитарните и правни науки. Докладите ще бъдат отпечатани в сборник, регистриран в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно ...
Втори кръг на Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема 9.1.2020 г. ... изпит в УНСС за професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология"; "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология". Конкурсът ...
Първи кръг на Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема 9.1.2020 г. ... изпит в УНСС за професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология"; "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология". Конкурсът ...
Международна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" 15.2.2020 г. ... И АНАЛИЗ" Тематични направления на конференцията: 1. Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство; 2. Концептуална рамка и стандартизация в счетоводството и одита; 3. Финансова отчетност и финансово-счетоводен ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... факултетите и институтите по направления, поднаправления и потоци, както следва: Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“: Факултет “Общоикономически”: Поток 140  - зала 2005 ...
Консултация във връзка с предстоящия държавен изпит 7.6.2019 г. ... от различните тематични направления, включени в държавния изпит ...
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ - КАПИТАЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО" 14.5.2019 г. ... университет - Пловдив Научни направления: - Социална медицина; - Здравен мениджмънт; - Здравни грижи; - МБС, околна среда и здраве (вкл. трудова медицина, ХДЮВ); - Оценка на здравни технологии. Икономика на здравеопазването; - Информационни и комуникационни ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 14.3.2019 г. ... направления  1) Търговия – състояние и перспективи 2) Комуникации, медии, журналистика, ПР 3)  Логистика и управление на веригата на доставките 4) Транспортът в глобалната икономика 5) Национална и регионална сигурност 6) ...
Младежка конференция "Балканите в XXI в. - българският поглед" 26.3.2019 г. ... да избере едно от тематичните направления, в което е включена формулираната от него тема. Трите най-добри доклада ще бъдат отличени от журито, а участникът, заел първото място, ще има възможност да публикува статия в сп. "Международни отношения", както и да ...
CUBE@UNWE - Дигитални преживявания с Дигитална Трансформация 14.11.2018 г. ... 2012-2016 създава 3 нови направления на компанията, а именно "Дигитална Медия", "Дигитални преживявания" и "IoT". През 2017 въвежда нова услуга "Бизнес стратегически консултации", която има за цел дигитално да трансформира компаниите, подобрявайки ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 22.10.2018 г. ... , Ректор на УНСС. Тематични направления: 50 години от приемането на Наказателния кодекс – традиция и развитие в наказателноправната защита на икономиката; Традиция и развитие на законодателството в сферата на държавното регулиране и стопанската ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:   Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“: Факултет “Общоикономически”: Поток 190 - зала ...
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ УНСС 13.7.2018 г. ... , УНСС, гр. София. Тематични направления: 50 години от приемането на Наказателния кодекс – традиция и развитие в наказателноправната защита на икономиката; Традиция и развитие на законодателството в сферата на държавното регулиране и ...
Кръгла маса на тема: „Идентификация на риска от контрабанда и фалшификация (Анализ на бизнес процесите и пространствен аспект)“ 4.6.2018 г. ... заседания по 4 тематични направления. Прилагане на методологията за анализ на бизнес процесите при идентифициране на риска от контрабанда и фалшификация на тютюн Картографиране и анализ на контрабанда и фалшифициране на тютюневи изделия и цигари с ГИС ...
Младежка научна конференция с международно участие на тема „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони“ 4.7.2018 г. ... заседания по три тематични направления: Конкурентноспособен аграрен бизнес; Жизнеспособни селски райони; Зелен бизнес в селските райони ...
КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ /ИКОНОМИКА/“ - дистанционна форма на обучение 22.3.2021 г. ... обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител", приета с ПМС № 289 от ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", специалност  "Социология". “Икономика”, поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност “Икономическа социология и ...
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти 23.10.2017 г. ... . всяка. Стипендиите са в следните образователни направления: •           Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:   Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“: Факултет “Общоикономически”: Поток ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... ,00 ч., УНСС, голяма конферентна зала Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официалните езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски съюз- състояние и ...
Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса" 29.11.2017 г. ... Стати Статев, ректор на УНСС.   Тематични направления: Актуални правни проблеми на административния и финансовия контрол в законодателството; Актуални въпроси на наказателноправната защита на финансовата и данъчната система; Актуални проблеми на гражданскоправната защита на ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 25.10.2017 г. ... , ректор на университета.   Тематични направления: Проблеми и перспективи на международното публично право. Проблеми и перспективи на правото на ЕС. Проблеми и перспективи на международното частно право.   Език: Работните езици на конференцията са български и английски. ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени 15.11.2017 г. ... http://young-scientists.unwe.bg/ Тематични направления на конференцията: 1.       Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.       Счетоводна политика и практика, ...
Конференция „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 18.11.2017 г. ... . Конференцията обхваща две основни тематични направления и връзката между тях. Първото направление включва широк кръг от теми, ориентирани към съвременните обществени предизвикателства: кои са промените и тенденциите, които моделират съвременните общества, как се адаптираме към тях, какви ...
Еко клуб УНСС набира членове 27.1.2017 г. ... . Клубът набира членове за следните основни направления: Стратегическо развитие Маркетинг и връзки с обществеността Планиране и организиране на дейности   Авторство и преводи на статии Разделно събиране на отпадъците Желаещите да се включат в екипа на Еко клуб УНСС трябва да ...
Научна конференция по повод 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет в УНСС 23.11.2016 г. ... НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА" ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Усъвършенстване на нормативната уредба на гражданските и търговските отношения; Усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите отношения и пазара на труда; Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на държавното ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... председателство на ЕС   Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официалните езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски съюз - състояние и ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит ...
<b style="color:red">Новата учебна година ще бъде открита на 19 септември</b> 19.9.2016 г. ... с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат на 19 септември от 14 часа по обявеното разписание ...
Научна конференция по повод 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет в УНСС 17.11.2016 г. ... НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА" ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:   Усъвършенстване на нормативната уредба на гражданските и търговските отношения; Усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите отношения и пазара на труда; Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2016" 12.5.2016 г. ... в следните научни направления;- "Икономика"- "Политически науки"- "Право"- "Журналистика1.2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на годината” 2016; 3. Категория ...
Запиши се за участие в "Студент на годината на УНСС" 2016 12.4.2016 г. ... в следните научни направления;- Икономика- Финанси- Политически науки- Право- Журналистика1.2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на годината” 2016; 3. Категория ...
Студентски обучителен семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" 21.3.2016 г. ... и др. в сходни на УНСС направления. Ще се разискват възможностите за финансиране на различните форми на обучение - семестриални, магистратури и докторантури (на Баварския център за висше образование Bayhost, на Австрийското Федерално министерство на науката и ...
Четвърта международна виртуална конференция GV 2016 4.2.2016 г. ... научни изследователи. Тематични направления на конференцията са: Социални науки Хуманитарни науки Обществени науки Компютърни и информационни науки Инженерни науки и технологии Медицински и здравни науки Аграрни науки За повече информация: http://www ...
Пета международна виртуална конференция ICTIC 2016 4.2.2016 г. ... научни изследователи. Тематични направления на конференцията са: Управление и маркетинг; Икономика, бизнес и финанси; Теоретична компютърна наука; Приложна компютърна наука; Хардуер; Информационни и комуникационни технологии Краен срок за подаване на заявки за ...
Пета международна конференция по лидерство (PILC 2016) 2.12.2015 г. ... професионална програма. Тематични направления на конференцията: -       Международно партньорство за повишаване на конкурентоспособността; -       Партньорство за развитие на ...
Юбилейна международна научна конференция по повод 25 години от създаването на катедра и специалност "Политология" в УНСС 13.10.2015 г. ... заседание Три примерни тематични направления Политологията като наука и академична дисциплина пред нови предизвикателства; Глобални неравенства, конфликти, миграции; Националните държави и националната идентичност в условията на глобализация. Състояние и ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации" 14.12.2015 г. ... и финанси (ВУЗФ), София. Тематични направления: 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. ...
Откриване на нова учебна година 2015/2016 18.9.2015 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат на 24 септември ...
<span style="color: red"><b>Откриване на новата учебна година </b></span> 18.9.2015 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат на 24 септември ...
Първа международна научна конференция "Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в балканския регион" 10.7.2015 г. ... Alternatives. Основните тематични направления са: Парична теория. Парична политика, централни банки, парични и финансови институции. Парична история и история на паричната мисъл. Социални и комплементарни парични системи. Интердисциплинарни проблеми свързани с ...
Национална научна конференция на тема: "Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление" 19.6.2015 г. ... е посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. На форума ще бъде отбелязана и 90-годишнината от рождението на проф. Давид Давидов, на чийто живот и дело е посветена кръгла маса. Конференцията прави връзка с бъдещето ...
Научна конференция на тема: "Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда" 10.9.2015 г. ... и малка конферентна зала Тематични направления (1) "НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧАСТНОТО ПРАВО И ИКОНОМИКАТА В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА“, (2) "РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В СЪВРЕМЕННИТЕ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ. ПРЕЧКИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“ Срокове (1) ...
Научна конференция на тема: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев" 9.6.2015 г. ... ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ”. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  Частноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност Публичноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. Форма на участие: доклад/научно съобщение. 2. Заявка за ...
Осма интердисциплинарна научна конференция на тема: "Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015" 30.6.2015 г. ... , контакти. Основните тематични направления ще бъдат окончателно уточнени на основата на постъпилите заявки за участие. Към момента могат да се посочат: Футурология: Живеем в експоненциални времена Преподаване в 21 век: активни методи в обучението Игрови подход в ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... дейност.   Тематични направления: І.  Регионално развитие и управление ІІ.  Регионален туризъм ІІІ.  Регионална инфраструктура и управление на сигурността в регионите ІV. Публично-частни партньорства и управление на градовете V. ...
Първата тренировъчна фирма на УНСС ще вземе участие в международен панаир 21.4.2015 г. ... по професии от професионалните направления и е единственото в България състезание по професии с международно участие. ТФ ФЕСТ е одобрен от Европейската комисия като международно събитие и е включен в събитията, свързани с Европейската седмица на малките и средни ...
Студентска научна конференция по международна политика, икономика и мениджмънт 27.4.2015 г. ... и кръгли маси. Приоритетни научни направления: икономика, международна икономика, мениджмънт, международна политика, политология. Организационният комитет ще разгледа и теми с интердисциплинарен характер. Работен език: руски (допустимо е участие на английски език за ...
1672 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г. 2.4.2015 г. ... . Предлагат се стажове в 42 професионални направления, като най-търсените от страна на администрацията с най-много стажантски позиции са Икономика (486), Администрация и управление (188), Право (185), Архитектура, строителство и геодезия (153) и Социални дейности (68). Условията на ...
ЦЕНТЪР ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 20.8.2015 г. ... си за следдипломна квалификация в следните направления: КВАЛИФИКАЦИИ Финансов мениджмънт Банки и банково дело Финансови и инвестиционни анализи Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата Здравен мениджмънт Управление на човешките ресурси Образователен мениджмънт Педагогика ...
Семинар-демонстрация на тема: "Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС" 4.12.2014 г. ... решения ще бъдат демонстрирани в следните направления: Използване на облачни технологии за управление на персонални локални мрежи на студенти и преподаватели; Разпределено управление и координиране на учебната и административната дейност на студенти и преподаватели, с прилагане на ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... си за следдипломното обучение в следните направления: ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Икономика и управление на фирмата Глобален мениджмънт и лидерство Международни икономически отношения и външноикономическа дейност Право Медиация Публична и местна ...
<span style="color: red"><b>На 15 септември ще бъде открита новата учебна година</b></span> 15.9.2014 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат след 14 часа. Важно за новоприетите студенти бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Десета юбилейна международна научна конференция на тема: "Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно" 2.10.2014 г. ... голяма конферентна зала   Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официални езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски съюз - ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа" 10.7.2014 г. ... малка конферентна зала   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  Несъвършенства на законодателството и правоприлагането в сферата на частноправните отношения Регулиране и контрол на стопанската дейност в Република България и Европа Наказателноправна защита на стопанските ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... секретар: Надежда Цицарска Тематични направления: Транспортна политика и управление на транспорта Устойчиво развитие на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна среда Транспорт и енергетика Транспортно ...
Дайте тласък на научноизследователската си кариера с пътуващата презентация Euraxess! 21.3.2014 г. ... . EURAXESS работи в следните 4 ключови направления: Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др. Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко. Грижи се за спазването на правата на учените и на ...
Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г. 4.7.2014 г. ... година.   Приоритетните направления на конкурса през 2014 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 21.11.2013 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии и статистиката в икономиката и образованието" 21.11.2013 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ ...
Годишна студентска научна сесия 29.10.2013 г. ... ще бъдат представени, са в пет научни направления: Икономика, Финанси, Право, Политически науки и Журналистика. Форумът е част от университетските чествания, посветени на 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС ...
Курс по ПРАВО 26.9.2013 г. ... компетентност на специализантите по всички направления на правното знание, с оглед тяхната подготовка за работа в помощ на съдебната власт, както и във всички останали сектори на обществения живот. Успоредно с това се изгражда и практикоприложна подготовка за решаване на конкретни ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... срещнат с ръководствата на факултетите по направления и потоци, както следва: Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“: Факултет “Общоикономически”: Поток 100            ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... институции и организации. Тематични направления на международната научна конференция са: 1) Глобализъм. Основни глобални тенденции и проблеми. Териториално развитие и сближаване. Социално-икономическо състояние на районите за планиране. Устройство на националната територия. ...
Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България" 16.5.2013 г. ... Пешева Лъчезара Васева ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Макроикономически политики Социологически проблематизации на социеталната криза Трудът и социалната защита – предизвикателства пред България Политическата икономия и предизвикателствата пред България ИНФОРМАЦИЯ ЗА ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев" 22.4.2013 г. ... конферентна зала на УНСС. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Проблеми на историята и теорията на правото, на каноническото и на обичайното право Проблеми на римското право, на частното и на международното право І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. Форма на участие: доклад/научно съобщение. 2. Заявка ...
<span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: small; color: #cc0000;"><strong>Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2013 г.</strong></span> 12.4.2013 г. ... година.   Приоритетните направления на конкурса през 2013 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Представяне на книгата "Учебно-методическо ръководство по академично четене и писане за студенти" 16.11.2012 г. ... студенти от други професионални направления и специалности в УНСС, е резултат от проект НИД 21.03-10/2008 г. с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев. Изданието ще бъде достъпно в библиотеката на УНСС и в електронен вид в интернет. Представянето на книгата ще се ...
Възможност за стаж в БМГД на ООН 22.10.2012 г. ... възможността за стаж в две направления - "Връзки с обществеността" и "Преводи". Марина Стефанова, изпълнителен директор на БМГД на ООН, ще представи пред вас дейността и успехите на организацията, както и възможностите за стаж в нея ...
Безплатни курсове по практическа разработка на софтуер 1.10.2012 г. ... избират от над 10 професионални направления, част от които са „специалностите“: софтуерен инженер, QA инженер, уеб front-end разработчик, разработчик на мобилни или уеб приложения и др. Лекциите се провеждат в учебните зали на Академията в София - бул. „Ал. ...
Откриване на новата учебна година (на живо) 12.11.2012 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат след 14 часа.     Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате на: video.unwe ...
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ<br>НА ТЕМА "ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ - ПРАВНИ АСПЕКТИ" 8.11.2012 г. ... ще обхване следните тематични направления:   Международноправни аспекти на европейското бъдеще на България Частноправни аспекти на европейското бъдеще на България Публичноправни аспекти на европейското бъдеще на България Наказателноправни аспекти на ...
Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” 31.5.2012 г. ... Коен   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм Специализирани видове туризъм Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала ...
Важно! Тържественото пленарно заседание на ФСФ по случай 60 г. от неговото основаване гледайте онлайн на: <a href='http://video.unwe.bg'>video.unwe.bg</a><br><br>Юбилейна международна научна конференция на Финансово-счетоводния факултет 26.10.2012 г. ... и да участвате. Тематичните направления на конференцията са: Счетоводство и анализ; Финанси;  Финансов контрол. Ще се радваме в тържественото отбелязване на 60-годишнината на Финансово-счетоводния факултет да участват академични изследователи, ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... по следните професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. В целевата група не се включват докторанти, които вече са обучавани по предходния ...
Конкурс за финансиране на проекти от фонд “Научноизследователска дейност на УНСС” през 2012 г. 24.3.2012 г. ... година. Приоритетните направления на конкурса през 2012 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... дейност (ЦНИРД). Основни направления на неговата дейност са създаването на ново поколение закваски и формули на здравословни храни. Директорът на ЦНИРД определя като важни области за изследователска дейност през последните 10-15 години «охарактеризирането ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 2.3.2012 г. ... значение и изследователските направления в областта на науката за публичното управление; Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика; Развитие на сътрудничеството в областта на ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 29.5.2012 г. ... значение и изследователските направления в областта на науката за публичното управление; Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика; Развитие на сътрудничеството в областта на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене