Резултати от търсене за Докторанти

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

238 results found
Докторанти 7.6.2024 г. ... ......... ...
Програмен и организационен съвети 29.4.2024 г. ... . д-р Ясен Даскалов Студенти и докторанти                     Камелия Петкова – студент от катедра „Информатика“, УНСС                   ...
Защитили докторанти 14.4.2024 г. ... ръководител 2010 Александър Цветанов Найденов Статистическа оценка на безработицата за малки подсъвкупности Доц. д-р Мариана Михайлова Коцева 2011 Мартин Йорданов Димов Статистическо ...
Основни цели 6.6.2024 г. ... с работата на студентски колективи, на докторанти, така и на колективи с участието на млади научни работници, в областта на лидерството от ново поколение. да  подпомага  решаването на практически въпроси и проблеми, и за повишаване на квалификацията на практикуващи ...
Кандидатури за членове на АС, според модела на бюлетините - нехабилитирани, докторанти и студенти и служител 11.12.2023 г. ... и студенти Ива Петкова Иванова     Илиян Мирославов Чабуклийски     Калоян Стефанов Стефанов     Кристиян Руменов ...
Кандидатури според предложенията, получени от звената на УНСС 15.12.2023 г. ... .3.  Докторанти и студенти Трите имена, студент/докторант Кандидатурата е издигната от: Ива Петкова Иванова – фак. № 21140146 Студентски съвет УНСС Илиян Мирославов Чабуклийски – ...
Кандидатури за избор на органи на УНСС на ОС - 19 декември 2023 г. 11.12.2023 г. ... бюлетините - нехабилитирани, докторанти и студенти и служител Кандидатури за всички останали органи, според модела на ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2023 30.10.2023 г. ... УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. 2. Икономически, политически, ...
За конференцията 16.10.2023 г. ... организации, преподаватели, докторанти и студенти, ангажирани със социално-икономическото развитие на българските региони. Целите на форума са да надгради постигнатите до момента научни резултати, да създаде възможности за творчески дискусии и да подкрепи ...
Юбилейна научна конференция: 10 ГОДИНИ КАТЕДРА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – НАУКА, ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА 10.10.2023 г. ... (секция за студенти и докторанти)   Полезни линкове:   ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА  ЗАЯВКИ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ  ТЕХНИЧЕСКИ ...
11. Дейност 3.5. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания 23.8.2023 г. ... квалификацията на студенти, докторанти, постдокторанти и преподавателите, включени в реализацията на дейностите по проекта. Основните резултати, свързани с реализация на изходящата мобилност се диференцират в 2 групи мобилности:  А. мобилност на студенти и ...
ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките" 31.10.2023 г. ... на над 380 настоящи и над 200 бивши студенти и докторанти по Л&УВД и осигурява пряк контакт между тях и бизнеса. -          По време на конференцията се организира и Нетуъркинг в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите ...
Академични настваници 9.5.2023 г. ... .bg Докторанти ДокторантEmail Ева Каркаликова eva.karkalikova@unwe ...
Докторска програма “Икономика и управление (търговия)” 2.5.2023 г. ... Изследванията на обучаваните докторанти са ориентирани към научното търсене и обосноваване на нови теоретични и/или емпирични резултати със съществени приносни моменти. В процеса на обучение на докторантите по “Икономика и управление (търговия)” ...
Академични наставници 28.4.2023 г. ... студенти и докторанти, В прикачения файл ще откриете Регистъра на академичните наставници и отговорниците-студенти ...
Актуално 12.11.2023 г. ... което да намират място рецензирани разработки на докторанти към катедрата, но постепенно разшири своя обхват. През последните години в него намират място текстове на студенти, участвали в академиите; публикуват се части от наскоро защитени дисертации; могат да бъдат прочетени работи на ...
Форум "Медийна и информационна грамотност" 22.1.2024 г. ... институции. Участие на млади учени - студенти, докторанти и млади учени от УНСС ...
Такси за правоучастие 30.12.2022 г. ... вечеря - 100 лв/човек  Студенти и докторанти - заплащат 50% от обявените такси за участие в конференцията.  Всички такси се превеждат по банков път, като задължително трябва да е включен текст: Имена на участник, организация, Межд. научна конференция  Титуляр на ...
Жива памет - проф. д-р Тилчо Иванов 6.2.2023 г. ... на страната. Десетки са успешно защитилите докторанти под негово ръководство. Лекционни курсове: Икономика на отбраната и сигурността; Мениджмънт на сигурността и отбраната; Икономически анализ и планиране; Анализ на публични политики. Проф. д-р Тилчо Иванов е автор на множество ...
Докторантски четения 18.1.2023 г. ... което да намират място рецензирани разработки на докторанти към катедрата, но постепенно разшири своя обхват. През последните години в него намират място текстове на студенти, участвали в академиите; публикуват се части от наскоро защитени дисертации; могат да бъдат прочетени работи на ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2022 31.10.2022 г. ... области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа; 2. Икономически, политически, социални и правни ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... могат да продължат развитието си и като докторанти в университети, институти и изследователски центрове.   Обща информация Професионално направление Икономика ОКС магистър Форма и продължителност на обучението редовна форма, 1 година ...
Такси 24.11.2022 г. ... 15 лева – автор/колектив от студенти и докторанти на други висши училища                                * 20 лева – издателска такса за обработка на текст и публикуване в CEEOL Банкова ...
Списание "Интелектуална собственост и бизнес" 11.4.2024 г. ... на преподаватели, изследователи и докторанти от Университета за национално и световно стопанство, както и от други български и чуждестранни университети и научни организации. На страниците на списанието можете да намерите информация, научни статии и интервюта, ...
Сп. "Интелектуална собственост и бизнес" 14.8.2023 г. ... на преподаватели, изследователи и докторанти от Университета за национално и световно стопанство, както и от други български и чуждестранни университети и научни организации. На страниците на списанието можете да намерите информация, научни статии и интервюта, ...
Нашите издания 30.1.2024 г. ... на преподаватели, изследователи и докторанти от Университета за национално и световно стопанство, както и от други български и чуждестранни университети и научни организации. На страниците на списанието можете да намерите информация, научни статии и интервюта, ...
Научни изследвания и проекти 7.7.2023 г. ... , сред които четирима млади учени, докторанти и постдокторанти. Основните научни и научно-приложни резултати, постигнати в 3-годишния период на изпълнение на проекта са следните: Систематизация на основните виждания и концепции за дигитална конкурентоспособност. ...
Важни дати и такса за правоучастие 4.5.2023 г. ... – автор/колектив от студенти и докторанти на други висши училища                               100 евро – автор/колектив от чужбина               ...
Компенсации на високите цени на електронергия за студенти и докторанти, живеещи в общежитие 1.7.2022 г. ... колеги, студенти и докторанти, живущи в студентските общежития на УНСС, След проведени преговори между Националното представителство на студентските съвети в РБ /НПСС/, Министерството на образованието и науката /МОН/ и Министерството на финансите /МФ/ беше ...
Декларация 16.6.2022 г. ... се попълва от магистри и докторанти при представянето на научните им разработки в катедрата ...
Процедура по защита на дисертационен труд 11.3.2024 г. ... (по образец – 1. Зачислени докторанти до 04.05.2018 г.; 2. Зачислени докторанти след 04.05.2018 г.) за организиране и провеждане на защитата; Автобиография; Препис-извлечение от протокола от заседанието на катедрения съвет, на което е взето положително решение за ...
За форума 21.11.2022 г. ... за младите хора – студентите, докторанти, постдокторанти и млади учени, се споделя ценен изследователски опит, повишава се взаимодействието „студент-преподавател“ и се осигурява добра приемственост в научно-изследователската дейност. В различни тематични ...
Покана за участие 3.6.2022 г. ... от развиващи се държави - 120 евро** Докторанти от развити държави - 120 евро     Докторанти от развиващи се държави - 50 евро ** Участници от УНСС – без такса за участие   2) Такса за ранна регистрация (до 15 август 2022 г.) или онлайн ...
Такса за правоучастие 12.4.2022 г. ... от развиващи се държави - 120 евро** Докторанти от развити държави - 120 евро     Докторанти от развиващи се държави - 50 евро ** Участници от УНСС – без такса за участие   2) Такса за ранна регистрация (до 15 август 2022 г.) или онлайн ...
Еразъм стажове/практики 10.11.2022 г. ... за степен бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти. Чрез стажуване в чужбина по „Еразъм+“ можете да подобрите не само своите комуникационни, езикови и междукултурни умения, но и социалните си умения, високо ...
Жива памет - проф. д-р Благой Колев 19.9.2023 г. ... и сътвореното от него на студенти, докторанти, колеги; - автор на повече от 130 публикации; научен ръководител на десетки докторанти и на стотици студенти; - един многоуважаван колега - председател на Общото събрание на УНСС в два последователни мандата (2003-2011), носител ...
Справочно-информационно обслужване 16.11.2023 г. ... грамотност на студенти, преподаватели и докторанти.4. Консултация на преподаватели и докторанти относно възможностите и изискванията за публикуване в научни бази данни (Български портал за отворена наука и др.).       ...
Административни процедури при обучението в докторски програми на УНСС 11.3.2024 г. ...     Докторантите се записват в докторантура със заповед на ректора на УНСС. В срок от един месец след записването е необходимо всеки докторант да заплати таксата за обучение за първата година по банков път и да представи банковия документ в сектор ...
За катедрата 1.7.2022 г. ... на бакалаври, магистри и докторанти, както и на предприемачи и мениджъри от практиката. Има развити контакти със сродни катедри и специалности в университети от различни страни. Катедрата е разпознаваема добре не само в национален, но особено в международен ...
Изследователски и образователни проекти 12.10.2021 г. ... BG 051PO001-3.3.06-0032 ”Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет анализатори и реализатори-инвестиция с европейски намерения”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,Европейски социален фонд (2013-2014) Проект на Академията на СОИС ...
Редовно обучение 8.2.2024 г. ... сайта на катедра ИСТТ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html    В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване за обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете да получите допълнителна ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... степен "магистър". Катедра ИСТТ обучава докторанти в редовна и самостоятелна форма.  С условията за кандидатстване за докторантски програми на катедра ИСТТ , можете да се запознаете тук.     Организиране на учебния процес в редовна и самостоятелна форма на ...
Докторанти 3.10.2023 г. ... Димитрова      Научен ръководител: Доц. д-р Николай Крушков Тема на ДТ: "Нарушения на авторски права в интерактивна среда и форми на защита"   Валери Костова Научен ръководител: Проф. д-р Мария Маркова Тема на ДТ: "Интелектуална ...
Дигитални маркетингови стратегии 9.5.2023 г. ... могат да продължат развитието си и като докторанти в различни университети, институти и изследователски центрове.   „Ако направите клиентите нещастни във физическия свят, те могат да кажат на 6 приятели. Ако направите клиентите нещастни в интернет, всеки може да каже на 6000 ...
За конференцията 25.9.2023 г. ... международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за осемнадесети пореден път, като публикуваните научни ...
За конференцията 14.12.2021 г. ... международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за седемнадесети пореден път, като публикуваните научни ...
Управление на маркетинга с преподаване на англ. език 24.8.2021 г. ... могат да продължат развитието си и като докторанти в университети, институти и изследователски центрове ...
Дигитални маркетингови стратегии 2.8.2021 г. ... могат да продължат развитието си и като докторанти в различни университети, институти и изследователски центрове ...
За конференцията 12.7.2023 г. ... (бакалавърска и магистърска степен на обучение) и докторанти, където ще могат да представят резултатите от своите изследвания.        Представените на научната конференция доклади на български език, преминали научно рецензиране,  ще бъдат публикувани в сборник от ...
Преподаватели 12.4.2024 г. ... преподаватели: Докторанти: Александър Йоловски Форма на обучение: задочна Васил Жбантов Форма на обучение: задочна Любомир Черногорски Форма на обучение: задочна Милена Цаковска Форма на обучение: задочна Михаил Ставрев Форма на обучение: ...
Дванадесета международна научна конференция за студенти и докторанти 9.4.2024 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция ...
Докторанти 12.10.2022 г. ... относно курс за обучение на докторанти по "Методология на правните изследвания" за учебната 2022/2023 год ...
Новини 15.12.2021 г. ... пункт И тази година 50% отстъпка за студенти, докторанти,служители и преподаватели от УНСС за обучение в ИСК Наши студенти с участие в програма на "Заедно в час" Преподавател на УНСС цитиран в годишния доклад на ООН за публичния сектор Студентският съвет проведе своята лятна еко инициатива Жени- ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024 11.1.2024 г. ... области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. 2. Икономически, политически, социални и ...
ОНС "Доктор" 27.2.2023 г. ... , който работи с него индивидуално  Докторантите имат право да участват в програма "Еразъм+", която им дава възможност да се обучават в страни и университети в цяла Европа.  https://www.unwe ...
Проект към Фонд Научни Изследвания 1.11.2023 г. ... научни изследвания за млади учени и пост докторанти - 2019 г. ОТНОСНО: Приключване на договор NoKII-06-Н35/11 от 18.12.2019 г., УВАЖАЕМИ ДАМИ ИГОСПОДА, Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания" (протокол No58 от 28.09.2023 г.) прие следните решения във връзка с ...
Конферентни такси 5.7.2023 г. ... Късна регистрация* Студенти, докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Индивидуални участници без доклад 80/100 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 85/110 лв. Учени, докторанти и студенти с два ...
Тематични направления и целева група 5.7.2023 г. ... и практикуващи професионалисти;   Докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД; Завършили студенти и докторанти в областта на Л&УВД; Консултанти по Л&УВД; Преподаватели от висшите икономически ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. На конференцията се предвижда и време за Нетуъркинг в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите представители от практиката, студенти и учени се предоставя ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... от научното творчество на студенти и докторанти в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, вкл. чрез издаването на специални студентски сборници.   Приоритетна област 3: Електронизация на образователната и ...
Номинации за членове на Aкадемичния съвет на УНСС 3.12.2019 г. ... И СТУДЕНТИ Ангел Тодоров Стойков Анета Христова Христова Георги Стоянов Стаматов Илиян Мирославов Чабуклийски Кристиян Руменов Маджуров Любомир Яворов Цветанов Тодор Василев Вуков Забележка: Номинациите на докторантите и ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... „От името на доброволците – студенти, докторанти и преподаватели, изказваме благодарност за Вашата безрезервна отдаденост на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които се ...
Актуално 15.2.2021 г. ... семестър Курс по китайски език за студенти, докторанти и преподаватели, организиран от УНСС и Shanghai Jiao Tong University, Китай Email: [email protected] 15-20 септември 2019 VIII ASECU Youth международна конференция и лятно училище – Равда, България Website: https://www.unwe ...
Преподаватели 15.9.2023 г. ... . доц. д-р Ирена Кирилова Емилова Докторанти: Ангел Стойков Форма на обучение: редовно Борис Карагеоргиев Форма на обучение: редовно Виктория Янакиева Форма на обучение: редовно Вихрен Кирилов Форма на обучение: редовно Габриела Лебешковска Форма ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... . Конференцията ще има отделна секция за докторанти и студенти.   Място на провеждане на конференцията: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Голяма конферентна зала Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... „Финанси“ обучава докторанти в докторската програма по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се отнася към област на висшето образование с ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... „Финанси“ обучава докторанти в докторската програма по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се отнася към област на висшето образование ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... 20 % - за студенти, докторанти и членове на "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" - 320 лева с ДДС. Забележка: Едно лице може да ползва само един вид отстъпка от посочените по-горе видове отстъпки. Записването се извършва чрез подаване на формуляр на имейла на ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... 20 % - за студенти, докторанти и членове на "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" - 320 лева с ДДС. Забележка: Едно лице може да ползва само един вид отстъпка от посочените по-горе видове отстъпки. Записването се извършва чрез подаване на формуляр ...
Докторанти 16.6.2021 г. ... , иконометрия и демография“ докторантите придобиват знания, умения и компетентности[1], свързани с / насочени към: Приложението на статистическите, иконометричните и демографските подходи и методи за задълбочен анализ на социално-икономически явления и процеси, ...
Действащи докторанти 23.1.2024 г. ... програма Вид обучение Александър Николаев Ганчев Управление задочно (държавна поръчка) Ана Калинова Врачанска Социално управление задочно (държавна поръчка) Ана-Мария Венелинова ...
Защитили докторанти 23.1.2024 г. ... Дата на публична защита  Име, Презиме, Фамилия Тема Научен ръководител 19.6.2007 г. Венцислав Сергеев Савов Оценка на човешкия капитал при управление на нематериалните активи на организацията проф. д-р Маргарита Цветанова Харизанова 22.4.2009 г ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... ИСТТ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html   В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване за обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете да получите допълнителна ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. Съвместно с конференцията се организира и Ден на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите компании се предоставя възможност да представят ...
Докторанти 17.8.2022 г. ... издава заповед за зачисляване на докторантите. В заповедта се посочват института, в който се организира обучението, професионалното направление, научната специалност, формата на докторантурата, срокът на обучение и научният ръководител. Редовната и самостоятелната форма на ...
Докторанти 8.2.2019 г. ... ...
Система за управление на качеството 20.6.2024 г. ... процеси на: обучение на студенти, докторанти и специализанти; научноизследователска дейност;  издателска и печатна дейност; библиотекарска дейност и архив; студентски общежития. За всеки от тях е разработена процесна диаграма, включваща информация за ...
Образователна и научна степен "Доктор" 9.1.2023 г. ... и бизнес. Те включват запознаването на докторантите с актуалните български и световни литературни източници по избраната научна тема, както и включването им в научни конференции и (международни) проектни екипи, което им дава достъп до съвременните научни постижения в областта ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... на обучение. За да успеят докторантите следва да работят със своите научни ръководители. Докторантите на катедра „Икономическа социология“ винаги могат да разчитат на консултация и подкрепа от нашите преподаватели. Един от най-трудните ...
Класиране 20.11.2018 г. ... класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, ...
Правила 20.11.2018 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... продължат обучението си като докторанти и др.   КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ Целта на обучението е формирането на знания и на компетентности за успешен бизнес в условията на дигитални трансформации. Учебният план предвижда ...
Конкурс за най-добра научна разработка на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект BG05M2OP001-2.009-0012»Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания– инвестиция с много измерения» 7.7.2018 г. ... докторанти, постдокторанти и млади учени, Проект BG05M2OP001-2.009-0012»Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения» , ...
ПОКАНА за набиране на външни изпълнители 11.6.2018 г. ... за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“ Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0012 »Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за ...
Прессъобщение 8.6.2018 г. ... университетите, млади учени, докторанти, студенти, широка общественост, медии ...
Информация за сформирани целеви групи по проект BG05M2OP001-2.009-0012 4.6.2018 г. ... целеви групи: студенти, докторанти, пост докторанти, млади учени и преподаватели. Със Заповед на Ректора на УНСС от 07.07.2017 г. са сформирани целевите групи на проекта. В проектните дейности ще вземат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, ...
Защита на личните данни 13.6.2023 г. ... кандидат-студенти, студенти, докторанти на УНСС Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти, докторанти, преподаватели и посетители на УНСС Задължителна информация за правата на лицата по защита на ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 2.5.2023 г. ... от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ ...
Акценти 5.6.2024 г. ... Speed Darting" за студенти и докторанти Катедра „Счетоводство и анализ“, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), проведе семинар на тема “ICAEW University Student Scheme and Accounting Career Speed ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 11.3.2024 г. ... „магистър”. Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните документи: 1. заявление до ректора по образец; 2. автобиография (с подпис на кандидата); 3. копие от документа за висше образование ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... .009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... .009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за шестнадесети пореден път, като публикуваните ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за петнадесети пореден път, като публикуваните ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... на основен трудов договор, асистенти, докторанти  и служители в УНСС. (3) Информацията за датата, часа и мястото на провеждане на държавния изпит се огласява на информационното табло на катедра „Регионално развитие“. Чл. 15. В деня на държавния изпит изпитната ...
Цели и дейности 9.1.2024 г. ... изследователската дейност на студентите и докторантите в Университета и да осигурява възможности за реализация и допълнителна квалификация на студенти с професионални интереси в областта на социологическите и психологическите изследвания и анализи.   За постигането на ЦЕЛИТЕ си ...
Дейности 15.6.2017 г. ... и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнеса, на които се обсъждат актуални проблеми на икономическата социология и психология ...
Кандидат-докторантски изпит 4.12.2018 г. ... на докторанти в специалност „Социология“ се осъществява чрез конкурс. Конкурсният изпит се състои от две части – писмен и устен, с отделни оценки за всяка част. Конкурсният изпит се провежда от комисия, която включва трима преподаватели − хабилитирани лица ...
График и условия 19.3.2024 г. ... реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.             ...
Докторанти 14.7.2017 г. ... ...
Публикации 3.8.2017 г. ... , Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика", 06.07.1905 ( ас. Иван Иванов) P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, Optimization of the Shape of the Car Body with FEM ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика"Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни изображения, Шейретски, К., ...
ОНС "Доктор" 11.3.2024 г. ... могат да намерят цялата необходима за тях информация на основната страница на УНСС на следния адрес. Утвърдената изпитна програма за кандидат-докторанти по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" (Счетоводна ...
Акценти 6.12.2023 г. ... се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги", с лектор Боряна Тодорова - старши мениджър от EY. Форумът е в рамките на сключен меморандум за сътрудничество между EY и УНСС (ФСФ). Участниците бяха запознати с постановките на новия ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... - обучението на студенти и докторанти. 5. През 2017 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  16 292 794 лв. или 99,37 % от планираните. Получените собствени  приходи от такси за обучение, продажби на услуги, ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... съвет от квотата на студентите и докторантите, да се придружава от документи, които удостоверяват процедурата за номиниране и реда за нейното спазване.             3. Удостоверяването на статута на обучаеми на ...
ОНС Д О К Т О Р 21.6.2021 г. ... тази степен се извършва обучение на докторанти по държавна поръчка (редовна и задочна форма на обучение) и на самостоятелна подготовка.      Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление: 3.1. Социология, ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ... лв. – за външни участници, за докторанти и студенти от други висши училища– 30 лв.  Сметка за внасяне на таксите правоучастие в научно-практическата конференция: Банка БНБ, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01,             ...
Конферентни такси 18.2.2019 г. ... , докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Бивши студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70 лв. Учени, докторанти и студенти с ...
Тематични направления и целева група 15.2.2019 г. ... докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД. -          мениджъри на фирми и практикуващи ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. Съвместно с конференцията се организира и Ден на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите компании се предоставя възможност да представят ...
Семинар 18 април 2016 9.10.2017 г. ... дейност на нехабилитираните колеги, докторантите и студентите. -         По препоръка на модераторите (по т.1), най-добрите доклади да бъдат пренасочени към катедрената конференция. -         ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. Съвместно с конференцията се организира и Ден на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите компании се предоставя възможност да представят ...
Докторанти 25.3.2016 г. ... процес на ...
Обучение 24.6.2022 г. ... програма като осъществява подготовка на докторанти ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ... . По схема Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. ОП Развитие на човешките ресурси. УНСС и партньор Институт за икономически изследвания на  БАН. Участник: Е. Йонева.   (2011-2013) Интереси и възможности за сътрудничество ...
Докторска степен 5.6.2020 г. ... най-предпочитаните в УНСС. Докторанти и теми на дисертационни ...
Становише ЕК 01.2016 г. - Поведение в социалната мрежа 15.2.2016 г. ... с УНСС - преподаватели, изследователи, докторанти, студенти и служители - да използват обидни квалификации и език в публичната среда извън университета, което включва и дискусиите в социалната мрежа Фейсбук, поне по две причини: Първо, защото уронват доброто име на УНСС като ...
Акредитация 10.1.2024 г. ... ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели! Споделяме какво успяхме да свършим през изминалия акредитационен период и си пожелаваме успех!   Цялостната образователна дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ съответства на ...
Важни дати 5.2.2024 г. ... студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности ...
За конференцията 3.4.2024 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... за преподаватели, студенти, изследователи, докторанти, служители, както и за целия друг персонал в Университета за национално и световно стопанство (наричан по-долу „Университет”) – публична институция с ярко изявен стремеж да се зачитат етичните стандарти в междуличностните ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... и професионално израстване на студентите и докторантите като предпоставка за  успешното изпълнение на техните социални и граждански роли. УНСС ще увеличава своя принос за постигане на националните цели, които са поставени пред висшето образование. Целенасочените  усилия за успешно ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... членове на Академичния съвет на УНСС Студенти и докторанти Габриела Димитрова Наскова Даниел Славеев Парушев Денис Христов Димитров Калина Иванова Даскалова Николай Димитров Кацарски Станимир Пенев Стаматев Христена Константинова Цветкова За член на Академичния съвет на УНСС ...
Конкурс за докторанти 14.10.2015 г. ... програми за конкурс за докторантура в УНСС по специалност „Маркетинг“ и специалност „Прогнозиране и планиране са представени в приложените файлове ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... условията и реда за кандидатстване и прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). (2) За обучение в ОНС „доктор“ могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани. (3) Българските граждани могат да кандидатстват за обучение по реда на глава ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... на действия или бездействия на студенти и докторанти на УНСС, както и по други въпроси на организацията на дейностите на университета и негови структури.     СТАНОВИЩЕ на Контролния съвет на УНСС ОТНОСНО:  писмо от Мартин Пенчев, Марин Дандаров и Кезим Медев – ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 29.2.2024 г. ... и са, както следва: - такси  за обучение на докторанти - съобразени са с очаквания брой докторанти за 2024 г. и  възлизат на 280 000 лв.; - такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 6 737 700 лв., планирани по следния начин: ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... представители на студентите и докторантите във факултета, които се не по-малко от 15 на сто от състава на Общото събрание; -          представители на административния персонал.   Забележка: Този текст може да се пропусне при ...
Докторантурата 2.8.2023 г. ... и съгласно Правилника за учебната дейност на УНСС. Докторантите във всички форми на обучение се обучават по Учебен план, одобрен от КС на катедра „Икономическа социология“, ОИФ и Академичния съвет на УНСС. В учебния план са предвидени 2 групи дисциплини:      1. ...
Докторанти 29.1.2021 г. ...   ОКС Специалност Форма на обучение Доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация) Редовно, задочно, на самостоятелна ...
Докторанти 12.4.2024 г. ... Докторанти в процес на обучение: Докторант Тема Научен ръководител Спасимира  Давидова Интегриране на политики за кариерно развитие на младите хора доц. д-р Деница Горчилова Александрина ...
докторанти - обучение 29.5.2024 г. ... за веригата на доставките в българската практика. Докторантите към катедрата се обучават в различни специализирани курсове, като в разработения учебен план е балансирано обучението свързано с повишаване и задълбочаване на общата икономическа подготовка (чрез фундаментални дисциплини) и специалната ...
Критерии за избор и класиране на проекти за изследвания и научни форуми, кандидатстващи за финансиране със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност 1.8.2017 г. ...  2.1. Участие на млади изследователи /студенти, докторанти, асистенти/.                    2.2. Формирани програмни колективи.             ...
доктор 29.5.2024 г. ... и образователната дейност. Приемът, обучението на докторанти по докторската програмата “Икономика и управление (Логистика и вериги на доставките)“ и защитата на дисертационните трудове се провеждат в съответствие със законовите разпоредби, отнасящи се до докторантурата - Закон за висшето ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 4.12.2013 г. ... на докторанти иноватори, визионери, таргет - анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /2007-2013/ КРАТКО ОПИСАНИЕ Проектът е разработен съвместно с Дирекция „Наука“ ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... . BG051PO001-3.3.06-0032 Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения проф. д.ик.н. Станка Тонкова Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране 19.03.2012 19.12.2014 3. BG051PO001-4.3 ...
Кредитиране 19.8.2022 г. ... условия Закон за кредитиране на студенти и докторанти Уверение               ...
Образователно научна степен "Доктор" 22.2.2019 г. ... докторанти Защитили ...
Програма за изпит по "Икономикс" за докторанти по всички научни специалности 5.12.2022 г. ... за подготовка Уважаеми колеги, ДОКТОРАНТСКИЯ МИНИМУМ е ВИНАГИ писмен и се състои от две части: 1. Отговор на два въпроса от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише и по двата ...
ОНС "Доктор" 7.5.2024 г. ... . Графика се осъвременява своевременно и от докторантите се изисква периодично да проверяват за възможни дати за явяване на съответния изпит по индивидуалния им учебен план. Настоящи докторанти: Драган Йовановски Форма на обучение: редовно Емил Жарков Форма на обучение: ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... на УНСС). Обучението на докторанти е от научна област „Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)“. Катедра „Икономикс“ провежда обучението на студентите от целия университет в бакалавърска степен по четири основни дисциплини ...
OKS 28.2.2013 г. ... „Финанси“ на УНСС). Обучението на докторанти е от научна област „Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)“. Катедра „Икономикс“ провежда обучението на студентите от целия университет в бакалавърска степен по четири основни дисциплини – Основи на икономическата ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... длъжности в УНСС, както и на студентите, докторантите и специализантите, обучаващи се в УНСС.   Чл. 3. (1) Контролният съвет се конституира и осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО), Правилника за дейността на УНСС ...
<span style="display:none">Отчети</span> 20.12.2023 г. ... на неговия академичен състав, студенти и докторанти. В работата си Контролният съвет се е водил от своя опит и добри практики в контролната дейност, както и от принципите на законност, обективност, справедливост и публичност ...
ИНИ-15/01.08.2005 г. 11.12.2012 г. ... на изследователски визити на млади докторанти и доктори в европейски институции, работещи в областта на интелектуалната собственост; 2. Наемане на млади изследователи; 3. Усъвършенстване на техническата инфраструктура на Центъра по интелектуална собственост за подобряването на ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... на проекта Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения Срок на проекта 19.03.2012 – 31.10.2014 Кратко описание Проектът предвижда участие на докторанти от ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... дейност. Ръководител е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Интелектуална собственост в интернет”, „Методология и методика на научните изследвания”, „Авторско право и сродни ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи: -          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти; -          ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 29.2.2024 г. ... представител на студентите и докторантите, обучаеми във факултета. ПРЕПОРЪКИ на Контролния съвет на УНСС Относно: организацията и работата на проведените през 2021 г. общи събрания  на факултети и законосъобразността на ...
ДОКУМЕНТИ 23.1.2023 г. ... представителство на студентите и докторантите, които трябва да са не по-малко от 15 на сто (но може да са повече от 15 на сто) от състава на Общото събрание (чл. 31, ал. 3, т. 2 от ПДУНСС). 4. Организация на актуализиране на списъчния състав на действащо Общото ...
Прием - Докторанти 4.8.2017 г. ... ...
Допълнителна информация 28.9.2023 г. ... на обучение е 3 години за редовните докторанти и 4 години за задочните. Обучението е субсидирано от държавата със заплащане на административни такси. Докторантите заплащат годишни такси в зависимост от професионалното направление, в което са приети.   ...
Конкурсни изпити 6.2.2024 г. ... съвет на катедрата, която ще обучава докторанти и са утвърдени от зам.-ректора по НИД и МС на УНСС.  Кандидат-докторантите полагат следните конкурсни изпити: - по специалността - по чужд език (английски, немски, френски, испански или руски)     Изпитът ...
Срокове 28.9.2023 г. ...         Кандидат-докторантите депозират документите си за участие в конкурсите в срок от 29 септември 2023 г. до 15 декември 2023 г. включително, в сектор „Докторантури”, кабинет 2039, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до ...
Библиотечни услуги 24.1.2024 г. ... на преподаватели и докторанти относно възможностите и изискванията за публикуване в научни бази данни Обучения, ориентирани към повишаване на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти; Справки за цитирания на преподаватели ...
Център за социологически и психологически изследвания 8.1.2024 г. ... , млади научни работници, докторанти и студенти. Да  подпомага  решаването на проблеми на практиката и общественото управление и за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в областта на икономическата социология и психология. Да ...
Докторанти 27.5.2024 г. ... за прием на докторанти в УНСС, конкурси и цялата необходима информация можете да видите тук. Обучението в образователна и научна степен "Доктор" в кaтедра "Медии и обществени комуникации" на УНСС е естествено продължение и надграж­дане на обучението в ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... и всяка година приемаме няколко докторанти редовно и задочно обучение държавна поръчка по специалност „Икономика и управление (Отбрана и сигурност). Провеждаме и обучение на докторанти на самостоятелна подготовка. Докторантурата е сериозен проект и затова ви ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... взели участие около 30 млади учени, докторанти и студенти. Предвижда се организирането на среща на съдиректорите по Проекта през есента на 2008 г. в Македония. На нея ще бъде обсъдено стартирането на обучението в рамките на Центъра за съвършенство. През лятото на 2009 г. ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... 50 доклада участват преподаватели, докторанти и студенти, както и 5 чуждестранни учени, посочи проф. Христо Христов, ръководител на катедрата. Във встъпителното си слово доц. д-р Соня Докова се спря на актуалността на конференцията, очерта тенденциите и перспективите в ...
Необходими документи за кандидатстване на общежитие по критерии, различни от „общо основание” 22.5.2012 г. ... .     Български докторанти: Копие от заповед за зачисляване като докторант в УНСС.   7.     Чуждестранни студенти и докторанти: Уверение от УНСС.   8.     Студенти в тежко социално ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... BG051PO001-3.3.06-0032 Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения” проф. д.ик.н. Станка Тонкова (Център за изследователски и образователни проекти) 19.03.2012 19.12. 2014 13. Договор ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... научни работници се проведе за седми пореден път в УНСС. Докторанти и преподаватели представиха своите изследвания пред академичната общност и дискутираха значими икономически проблеми с български и чуждестранни учени на тема: „Икономиката на България - пътят към еврото". Научната конференция бе ...
Прием 14.6.2016 г. ... обучение Дистанционно ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... на образованието и науката - Дирекция "Студенти, докторанти и специализанти", с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение. Срокът за издаване на удостоверението от МОМН е един месец. След като получи удостоверението от МОМН, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... на образованието и науката - Дирекция "Студенти, докторанти и специализанти", с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение. Срокът за издаване на удостоверението от МОМН е един месец. След като получи удостоверението от МОМН, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... на образованието и науката - Дирекция "Студенти, докторанти и специализанти", с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение. Срокът за издаване на удостоверението от МОМН е един месец. След като получи удостоверението от МОМН, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... на образованието и науката - Дирекция "Студенти, докторанти и специализанти", с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение. Срокът за издаване на удостоверението от МОМН е един месец. След като получи удостоверението от МОМН, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... , младежта и науката - Дирекция "Студенти, докторанти и специализанти", с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение. Срокът за издаване на удостоверението от МОМН е един месец. След като получи удостоверението от МОМН, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към ...
История 22.3.2016 г. ... отношения” осъществява подготовка на докторанти. Сред успешно защитилите има и чуждестранни граждани ...
История 3.10.2017 г. ... за неикономисти. Успешно защитили дисертации са четирима докторанти на катедрата (един от които от чужбина), а понастоящем се обучават още двама. От 2005 г. обучението по логистика се привежда в съответствие с новата стратегия на УНСС, което налага преструктуриране на учебните планове за бакалавърската и ...
История 26.8.2020 г. ... с бакалаври и магистри катедрата е подготвила и десетки докторанти, успешно защитили дисертационни трудове и получили научна степен, в т.ч. и чужденци от Виетнам, Йемен, Бенин, Египет, Румъния и др. страни. Понастоящем в катедрата се обучават 17 докторанти ...
История 3.2.2012 г. ... степен „доктор”. Обучението на докторанти е по научно направление „Икономика и управление”. Структурата и съдържанието на учебните планове е съобразено с опита на водещите висши училища в света, с които са установени контакти. Проучен е и е пренесен опитът на Института за ...
История 10.12.2012 г. ... “бакалавър”, “магистър” и „доктор”. Обучението на докторанти е от научна област с шифър 05.02.01 “Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Основи на микроикономиката, Основи на макроикономиката, Световна ...
История 3.9.2012 г. ... институции. Наред с това значителен брой студенти и докторанти вземат активно участие в младежки проекти в България, Гърция и Холандия, финансирани по програма “Младеж”. В контекста на амбициозните цели и усилията, полагани от академичното ръководство на УНСС, катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” ...
История 28.4.2021 г. ... ежегодно се подготвят и 15 докторанти от България и други страни ...
История 28.9.2012 г. ... , ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност «Икономика на търговията» една от най-привлекателните и престижни специалности в УНСС ...
Партньори 9.2.2016 г. ... от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в катедрата проявяват специалисти и експерти от публични институции и нестопански организации, с които катедрата поддържа тесни контакти, като: Българска ...
За института 6.5.2020 г. ... на бакалаври, магистри и докторанти, както и на предприемачи и мениджъри. Има развити контакти със сродни институти и катедри в университети от различни страни. Към Института по предприемачество действа единствената докторска програма у нас по ...
За катедрата 31.3.2021 г. ... доктори по икономика и 20 докторанти. Петима от членовете й са дипломирани експерт-счетоводители. В учебния процес са ангажирани и хонорувани преподаватели, изтъкнати специалисти от практиката на контролните органи. --> Катедра "Финансов ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 2.5.2023 г. ... на катедри, преподаватели, докторанти и студенти, представители на търговски фирми и сдружения. За ролята на катедра „Икономика на търговията“ в обществената и стопанската практика говори нейният ръководител проф. д-р Йорданка Владимирова. Тя ...
Конференции и семинари 25.8.2020 г. ... със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“", ноември 2014 г. "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в ...
Научни форуми 17.1.2024 г. ... по отношение на развитието на докторантите си: „Като част от мандатната програма на ректора ние въведохме изцяло нови учебни планове за всички докторски програми, които получиха много висока оценка в процеса на акредитация на нашия университет. Докторантите ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... мисъл, преподаватели, докторанти и студенти. Сред присъстващите на тържественото заседание бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... е вярно за младите научни работници, асистенти и докторанти. Редица български университети, включващи в своя състав катедри по ИКТ, ежегодно провеждат авторитетни международни научни прояви под формата на конференции, семинари и работни срещи, с участието на изтъкнати международни учени и ...
Конференции и форуми 18.5.2022 г. ... 2022г.) 2. Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” (6 април 2022г.) ----------------------------------------------------------- 1. ПЪРВА научна конференция на студентите от ОИФ на УНСС и ОСМА за студенти и ...
Конференции и семинари 27.9.2012 г. ... взеха много преподаватели, научни работници и докторанти от редица висши училища в страната, дейци от социалната практика, както и студенти от специалност “Публична администрация” на УНСС. Конференцията беше уважена и от чуждестранни гости ...
Конференции/Кръгли маси/Семинари 16.3.2024 г. ... 2 год. провежда научна конференция за студенти и докторанти под наслов "Многообразието на туризма в научното познание". След всяка конференция, катедра "Икономика на туризма" организира издаването на сборник с докладите, представени на конференцията. - На всеки 5 год. катедра "Икономика на туризма" ...
Проекти 22.12.2018 г. ... . д-р Георги Петрунов Обучение на докторанти иноватори, визионери, таргет – анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 2013-2015 Доц. д-р Андрей Нончев Гл.ас. д-р Михаела Мишева Д-р Йоан Христов НИ-1-10-2013 "Социални ...
Наука 17.4.2020 г. ... индивидуално, а така също и съвместно с докторанти и студенти, както и с предтавители на бознеса. - Проучванията се огласяват на национални и международни конференции, както и в различни научни списания и интернет сайтове насочени към развитието на туристическата индустрия. - ...
Наука 30.4.2023 г. ... на подкрепяща среда за докторанти с увреждания в УНСС" 2011 – 2013 "Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги" 2003 – 2005 "Интегрирано развитие на селските райони на Хасковска област" (съвместно с катедра ...
Специалности 28.9.2012 г. ... на конкурсните изпитни за кандидат-докторанти, обучението на докторантите и участва в провеждането на докторантските изпити по "Гражданско право и семейно право", "Облигационно право" и "Търговско право" ...
Специалности 28.9.2012 г. ... на конкурсните изпитни за кондидат-докторанти, обучението на докторантите и участва в провеждането на докторантските изпити по "Административно право и административен процес", "Общо учение за държавата", "Обща теория на правото" и ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... с личното участие на преподаватели, докторанти и студенти; Използването предимно на интерактивни методи на преподаване като: проблемни лекции; управлявани дискусии; казусен метод; игра на роли; управленски игри; симулации; екипен метод и др.; Включването в учебния процес на ...
Специалности 18.11.2015 г. ... ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност "Икономика на търговията" една от най-привлекателните и престижни специалности в УНСС ...
Обучение 10.1.2024 г. ... тази степен се извършва обучение на докторанти по държавна поръчка (редовна и задочна форма на обучение) и на самостоятелна подготовка.      Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление: 3.1. Социология, ...
Обучение 3.5.2023 г. ... английски език. Катедрата има над 30 докторанти, обучаващи се в редовна, задочна и свободна доктoрантура.  ...
За факултета 29.3.2017 г. ... отговорност, гр. Хасково Обучаващи се докторанти по катедри: Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране – 27 Катедра „Публична администрация“ – 20 (Защитили докторанти, Вж. ТУК) Катедра „Регионално развитие“ – 8 Катедра ...
За факултета 7.10.2019 г. ... обучение по право на студентите и докторантите в образователно-квалификационната степен “магистър” и “доктор”. Срокът на обучението в степен “магистър” е 11 семестъра и завършва с полагането на три държавни изпита: “Гражданскоправни ...
История 23.3.2021 г. ... студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с развитието на инфраструктурата, мениджмънта на ...
За факултета 23.3.2021 г. ... студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с развитието на инфраструктурата, мениджмънта на ...
В медиите 16.5.2017 г. ... научни направления. Все повече студенти и докторанти участват в изследователската дейност. Всяка година приемаме около 100 докторанти, които, след като защитят, стават естествената ни интелектуална база за бъдещи преподаватели и изследователи. Неотдавна Академичният съвет реши да бъде ...
История 10.4.2013 г. ... . Катедрите към факултета подготвят и докторанти по научните специалности “Икономика и управление” (по отрасли) и “Организация и управление на производството” (по отрасли и подотрасли). Академичният състав на факултета включва 65 преподаватели, от които 33 са хабилитирани (десет ...
Наука 10.4.2013 г. ... интеграция. Колективи от преподаватели и докторанти разработват конкретни проблеми на практиката чрез различни изследователски проекти. Те са финансирани, както от фонд “Научноизследователска дейност” на УНСС, така също и по линия на различни програми на Европейския съюз. Примери за ...
За факултета 10.4.2013 г. ... . Катедрите към факултета подготвят и докторанти по научните специалности “Икономика и управление” (по отрасли) и “Организация и управление на производството” (по отрасли и подотрасли). Академичният състав на факултета включва 65 преподаватели, от които 33 са хабилитирани (десет ...
Проекти с други организации 23.2.2012 г. ... за докторант и кандидат докторант - 31 бр. докторанти; Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант - 32 бр. докторанти ...
Документи 2.12.2022 г. ... за участие в програма ЕРАЗЪМ+ студентите и докторантите подават следните документи: - формуляр за участие в селекционна процедура (по образец) - изтегляне; - уверение от УНСС, с което се удостоверяват курсът на обучение и средният успех от следването; - документ (сертификат) за ...
Класиране 13.1.2017 г. ... и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента ...
Кандидатстване 16.1.2019 г. ... за обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи: Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo (изтегли); Уверение от УНСС, удостоверяващо курса, степента на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстване (не по-нисък ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... поръчка и платено обучение. Студентите и докторантите имат право на повече от едно участие в мобилност, като общата продължителност на всички мобилности в рамките на една образователна степен не може да надвишава 12 МЕСЕЦА.  За включване в мобилността, студентите и докторантите ...
Правила 12.1.2017 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Програма ЕРАЗЪМ обхваща четири основни децентрализирани дейности: Мобилност, която включва: ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС. На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване, който е ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ дава възможност на студенти и докторанти от УНСС да проведат част от следването си в европейски университети. Правилата на програмата позволяват студенти и докторанти на УНСС да се изпращат за обучение в рамките на един или два семестъра в европейски университети. За същия ...
Дейности 1.12.2011 г. ... за международна мобилност на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС за участие в учебния процес. Центърът организира и координира участието на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС в международен обмен по програма ЕРАЗЪМ, специализираната програма JOSZEF на Икономическия ...
Контакти 22.5.2023 г. ... [email protected] Чуждестранни докторанти Email: [email protected] Верификация на дипломи Email: [email protected] Платформа за верификации: https://www.educheck.tech/ Кариерно развитие Email: iccd1@unwe ...
График 31.1.2012 г. ... по Икономикс за докторанти ще се проведат на следните дати: 28.11.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 12.12.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 26.03.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 14.05.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 Изпити по Методология и методика на научните изследвания за ...
Курсове 3.6.2024 г. ...    ENGAGE.EU КУРСОВЕ ЗА ДОКТОРАНТИ АКТИВНИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 2023 г.: Entrepreneurship and Strategy Applied Business Analytics                                   ...
Докторанти 22.11.2011 г. ... ...
Обучение 10.6.2014 г. ... обучение Дистанционно обучение Докторанти Продължаващо ...
Информация 15.4.2012 г. ... , желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.  Молба-образец за ...
Докторанти 31.5.2012 г. ... на докторанти Обучение на ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... на конкурса за подбор на студенти/докторанти за участие в мобилност за обучение УЦМСП изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и му ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и ...
За студенти и докторанти 30.5.2024 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година ...
Студентска мобилност с цел обучение 30.5.2024 г. ... обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на чуждестранни ...
Дейности 9.3.2020 г. ... обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на чуждестранни ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 30.5.2024 г. ... мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. – първата ...
Дарители 11.1.2023 г. ... .3.06-0032 4 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет анализатори и реализатори" Делегацията на Европейската комисия в България Делойт България ЕООД Дипломатически институт към Министерство на външните работи Дирекция "Учебна дейност" Доби прес ...

Новини

672 results found
Активен международен обмен на наш преподавател в Китай 18.6.2024 г. ... отношения, които бяха отворени за студенти, докторанти и преподаватели.     Престоят в Китай бе използван и за популяризиране на УНСС пред китайските студенти Проведените семинари, изнесените лекции и осъществените срещи допринасят за укрепването ...
Алумни асоциацията на катедра „МИО и бизнес“ организира среща-дискусия на тема „Знания vs. Умения“ 18.6.2024 г. ... проведе и докторантски семинар, на който 35 редовни докторанти на катедра „МИО и бизнес“ запознаха ръководството с напредъка по дисертационния си труд.  Семинарът беше открит от доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, който отбеляза, че целта е да бъде ...
Редовният ни докторант Костадинка Станимирова направи интригуваща презентация в университета Luiss 17.6.2024 г. ... Костадинка Станимирова взе участие в симпозиума за докторанти и млади учени „Annual PhD research workshop & Early-Stage Researcher Symposium“ в университета Luiss в град Рим, Италия. Събитието беше организирано по линия на съвместна инициатива на алианса ENGAGE.EU, по време на което ...
Наши докторанти представиха отлично Университета на Годишния семинар за докторанти и симпозиум за млади учени на ENGAGE.EU 13.6.2024 г. ... семинар за докторанти и симпозиумът за млади учени на ENGAGE.EU (Annual PhD research workshop & Early-Stage Researcher Symposium), който се проведе между 5 и 7 юни 2024 г. в Luiss University в Рим, събра на едно място докторанти и постдокторанти от 9-те партньорски университета ...
Наши преподаватели участваха в кръгла маса, посветена на устойчивото управление и развитието на селските територии 7.6.2024 г. ... и земеделие”, местни инициативни групи, студенти, докторанти и бивши възпитаници. Темата предизвика оживена дискусия и доказа актуалността и значимостта на избраната проблематика. Екипният състав от трите университета (проф. д-р Марина Николова, проф. д.и.н. Юлия Дойчинова, проф. д-р Зорница Стоянова, доц. ...
Дискусионен форум „От криза към устойчивост: глобални предизвикателства и решения в туризма“ се проведе в нашия университет 3.6.2024 г. ... има 400 реферирани публикации и е напътствала 75 докторанти до успешната им защита на докторска степен. За периода 1975–2023 г. Scopus я посочва като най-добрия автор в Австралия и 21-ви в света в областта на устойчивостта. Проф. д-р Лилия Терзиева говори по темата „Устойчивост на туризма чрез ...
Дискусионен форум „От криза към устойчивост: глобални предизвикателства и решения в туризма“ се проведе в нашия университет 3.6.2024 г. ... има 400 реферирани публикации и е напътствала 75 докторанти до успешната им защита на докторска степен. За периода 1975–2023 г. Scopus я посочва като най-добрия автор в Австралия и 21-ви в света в областта на устойчивостта. Проф. д-р Лилия Терзиева говори по темата „Устойчивост на туризма чрез ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Годишната международна научна конференция на NISPAcee в Тбилиси 31.5.2024 г. ... взеха участие над 200 учени,  изследователи, докторанти и практици от региона на Централна и Източна Европа, които се включиха в научните дискусии с доклади и презентации. Темата бе особено актуална за Грузия, защото реформата на публичната администрация е ключов компонент от споразумението за ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Годишната международна научна конференция на NISPAcee в Тбилиси 2.6.2024 г. ... взеха участие над 200 учени,  изследователи, докторанти и практици от региона на Централна и Източна Европа, които се включиха в научните дискусии с доклади и презентации. Темата бе особено актуална за Грузия, защото реформата на публичната администрация е ключов компонент от споразумението за ...
Проф. д. н. Любомир Стойков удостоен с възпоменателен медал за принос към комуникационната наука и медиязнанието от ректора проф. д-р Димитър Димитров по повод неговата 70-годишнина 28.5.2024 г. ... изтъкнем приноса на проф. Стойков за няколкото десетки докторанти, на които той е бил научен ръководител. Той е човек с изключителна емпатия и грижа към студентите и младите  хора, затова за нас е чест да бъде част от летописите на нашия университет.“ „Развълнуван и трогнат съм от вниманието и ...
Проф. д.н. Любомир Стойков удостоен с възпоменателен медал за принос към комуникационната наука и медиязнанието от ректора проф. д-р Димитър Димитров по повод неговата 70-годишнина 30.5.2024 г. ... изтъкнем приноса на проф. Стойков за няколкото десетки докторанти, на които той е бил научен ръководител. Той е човек с изключителна емпатия и грижа към студентите и младите  хора, затова за нас е чест да бъде част от летописите на нашия университет.“ „Развълнуван и трогнат съм от вниманието и ...
Контактна точка „библиотека“ ще повиши видимостта на научните изследвания на преподавателите и младите учени от нашия университет 20.5.2024 г. ... сътрудничество и студентски политики, преподаватели и докторанти. Служителят от библиотеката, който ще съдейства и отговаря за работата на Контактната точка в преподавателската читалня е Десислава Толфанова, е-mail: [email protected] Доц. д-р Мария Воденичарова, проф. д-р Димитър Димитров, ...
Предизвикателствата пред ЕС в областта на миграцията, убежището и контрола на границите бяха обсъдени на семинар в рамките на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ 16.5.2024 г. ... и отбрана“ за УНСС, преподаватели, докторанти, студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“. Модераторът на семинара гл. ас. д-р Атанас Димитров, преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“, представи гост-лекторите на форума – главен ...
Иновациите в българската отбранителна индустрия и модернизацията на Българската армия бяха обсъдени на семинар в рамките на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ 15.5.2024 г. ... и отбрана“ за УНСС, преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“. Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, проф. д-р Димитър Димитров,  д-р Петко Николов, проф. д-р Георги Ангелов (от ляво надясно) Проф. д-р ...
Среща дискусия за ролята на изследователските организации в Системата за знания и иновации в селското стопанство 10.5.2024 г. ... за сътрудничество. В срещата участваха преподаватели и докторанти от групата за академичен обмен по програма „Еразъм+“ с ръководител проф. Джорджиана-Ралука Ладару от Факултета по икономика на земеделието, храните и околната среда на Икономическия университет в Букурещ, както и докторанти от катедра ...
Еврокомисар Илиана Иванова се срещна с ректора на УНСС 7.5.2024 г. ... на университета и привличането на чуждестранни студенти, докторанти и преподаватели. Опитът на нашия университет при  интегрирането в европейското образователно пространство показа, че академичната свобода и институционалната автономия, разнообразието на учебните планове и програми и националните специфики на ...
Дванадесета международна научна конференция за студенти и докторанти„Инфраструктура: бизнес и комуникации“. 26.4.2024 г. ... 23 Април 2024 студенти и докторанти от катедра "Логистика и вериги на доставките" взеха участие в Дванадесетата международна научна конференция  за студенти и докторанти„Инфраструктура: бизнес и комуникации“, като събитието се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф.д-р Димитър Димитров ...
IV докторантско училище по право 26.4.2024 г. ... прилагането на нестандартни форми на изява на докторантите. То е и основата за постигнатия забележителен успех на Университета, завоювал едно от челните места сред университетите с докторантски програми“, посочи при откриването доц. д-р Диана Маринова, научен секретар на катедра ...
Предприемачеството като житейска стратегия и как Европа помага за това 28.4.2024 г. ... на стартиращи компании и проекти на студенти и докторанти. „Човек може да е предприемач независимо къде работи – и в частния бизнес, и в неправителствения сектор, и в държавната администрация, и в политиката и в научната сфера“, каза зам.-министърът на образованието. Доц. ...
Четвърта научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“ 24.4.2024 г. ... на времето“ за студенти и докторанти. Форумът бе организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС, под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров. В откриващата част на събитието участваха доц. д-р Мария Воденичарова, ...
XII международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 24.4.2024 г. ... български и чуждестранни студенти и докторанти. Форумът, който вече е значимо събитие за българската и международната научна общност, е под патронажа на  ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров, който има значителен принос за развитие както на факултета, ...
Наши студенти взеха участие в XII международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 9.5.2024 г. ... конференция за студенти и докторанти. Дванадесетото издание на научния форум се проведе под патронажа на  ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.  В конференцията взеха участие 37 български и чуждестранни студенти и докторанти, като докладите ...
XII международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 23.4.2024 г. ... български и чуждестранни студенти и докторанти. Форумът, който вече е значимо събитие за българската и международната научна общност, е под патронажа на  ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров, който има значителен принос за развитие както на факултета, ...
Рекорден брой - 629 средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 22.4.2024 г. ... началото на изпита преподаватели и докторанти от Университета запознаха средношколците с условията, които предлага нашия университет. Доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра ...
Възпитаник на УНСС - кандидат за президент на Мавритания 18.4.2024 г. ... на мултинационалните компании на докторанти. Работих и в изследователски институти. Бях консултант по икономически и демографски въпроси, както и по минно дело в Африка. Част от работата ми беше да изработвам прогнози за развитието на Африка. И досега съм във връзка с ...
Първа по рода си съвместна магистърска програма на Университета с КНСБ за подготовка на синдикални активисти 18.4.2024 г. ... на обучението на студенти и докторанти чрез осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес. В резултат от Споразумението ...
МЦРК организира среща-дискусия на тема „Иновации и стартъпи – нов начин на мислене и действие“ 16.4.2024 г. ... . Климент Охридски“, и на бизнеса, докторанти и студенти зададоха много въпроси и се проведе активна дискусия. „Призовавам всички ви да станете посланици на Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Стартъп хъба, на всичко което правим, за да разширяваме ...
Публична лекция на Христо Попов, предприемач с богат опит на международния и българския пазар 16.4.2024 г. ... следването му в УНСС, много студенти и докторанти от различни специалности.  Ръководителят на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков представи известния предприемач, бизнесмен и лектор, като акцентира, че той е възпитаник на УНСС, завършил ...
Италианският доцент Пиетро Павоне изнесе открита лекция пред докторанти и студенти на катедра „Счетоводство и анализ“ 11.4.2024 г. ... предизвика голям интерес, присъстваха докторантите от програма „Отчетност, анализ и контрол на стопанската дейност“ и студенти от Специализиращия семинар по счетоводство и анализ във финансовия и публичния сектор с ръководител проф. д-р Даниела Фесчиян. Проф. д-р ...
Италианският доцент Пиетро Павоне изнесе открита лекция пред докторанти и студенти на катедра „Счетоводство и анализ“ 10.4.2024 г. ... предизвика голям интерес, присъстваха докторантите от програма „Отчетност, анализ и контрол на стопанската дейност“ и студенти от Специализиращия семинар по счетоводство и анализ във финансовия и публичния сектор с ръководител проф. д-р Даниела Фесчиян ...
Проведе се Десетата младежка кръгла маса „Балканите в XXI век – българският поглед“, организирана от САИМО 5.4.2024 г. ... дискусиите. Участниците бяха студенти и докторанти от УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“, като всеки от тях представи резюме на своя научен доклад в рамките на 10 минути.Първата представена разработка беше на Александър Сотиров от специалност „Политология“ от ...
УНСС и Държавна агенция „Технически операции“ подновиха споразумението си за сътрудничество 4.4.2024 г. ... , че през годините Катедрата е имала докторанти от ДАТО, Министерство на вътрешните работи (МВР), Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и възможностите за надграждане на сътрудничеството са много. Проф. д-р Димитър Димитров сподели, че има идея за ...
Среща със студенти и преподаватели за представяне на стипендиите „Фулбрайт“ за 2025 – 2026 22.3.2024 г. ... за преподаватели, изследователи и докторанти, с акцент върху новите възможности за финансиране. Над 100 студенти и изследователи се включиха в събитието, което се проведе в хибриден формат – в зала 2006 на УНСС, в присъствието на зам.-ректора по международната дейност ...
Студенти дискутираха „Знанията и уменията на 21 век“ 22.3.2024 г. ... любимо място за нашите студенти, докторанти и преподаватели. А всичко това става възможно благодарение на успешните партньорства с бизнеса, които УНСС е изградил в последните няколко години и непрекъснато развива. В Библиотеката все по-често се организират премиери на нови ...
Кръгла маса „Нови управленски модели и предизвикателства пред дигитализацията на висшите училища“ се проведе в УНСС 20.3.2024 г. ... , ръководители на катедри, преподаватели, докторанти и студенти.   На официалния президиум присъстваха заместник-министърът на образованието и науката проф. д.ф.н. Генка Петрова, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, заместник-ректорът по институционално и бизнес ...
УНСС и "Икономедиа" започнаха сътрудничество със серия от лекции 19.3.2024 г. ... цени са за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители на УНСС, като трябва да се регистрират с институционалния си имейл. Съвместната работа с "Икономедиа" продължава. На 22 март гост-лектор в програмата "Медийни класове" ще бъде главният редактор на ...
УНСС и Български институт за стандартизация подновиха споразумението си за сътрудничество 7.3.2024 г. ... достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти. Ще продължи и традицията за участие на наши преподаватели в техническите комитети на БИС и конкретно на проф. д-р Даниела Иванова, ...
Ректорът на УНСС връчи „Студент на годината“ в категория „Хуманитарни и социални науки“ 6.3.2024 г. ... са подадени от 163-ма студенти и докторанти от 35 висши училища. Техните кандидатури са оценени от експертно жури от 22-ма участници. Преди началото на церемонията акад. Николай Денков си купи мартеничка с кауза от щанда на сдружение и социално предприятие ...
В рамките на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ се проведе първият семинар в УНСС 29.2.2024 г. ... ще могат да обучават съвместно докторанти и да правят интердисциплинарни изследвания. Учените ще бъдат стимулирани да публикуват разработките си във висококачествени научни издания. Следващият семинар ще бъде с участие на партньорите от бизнеса ...
Кристиян Трайков, студент в УНСС, спечели стипендия на БНБ за 2024 г. 20.3.2024 г. ... на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Първият етап от конкурса е включвал написване на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – „Взаимодействие между фискалната и ...
Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 29.2.2024 г. ... , участници в проекта, преподаватели и докторанти ...
Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 11.3.2024 г. ... , участници в проекта, преподаватели и докторанти. Катедра "Публична администрация" бе представена от гл. ас. д-р Ралица Велева и гл. ас. д-р Красимира Вълчева ...
Меморандум за сътрудничество с ППМГ „Академик Иван Ценов“ и срещи с ученици от Враца 27.2.2024 г. ... .-ректорът по учебната дейност предложи докторанти и млади преподаватели от УНСС да бъдат гости в часа на класа, като по този начин ще се изгради по-добра връзка между средното и висшето образование и ще се постигне екипност в името на учениците и тяхната професионална реализация ...
На 14 февруари 2024 г. в Голяма конферентна зала на УНСС, се проведе Кръгла маса на тема "Непреходността на счетоводната теория" организирана от катедра "Счетоводство и анализ" и отбеляза 80-годишнината на проф. д-р Трифон Трифонов 19.2.2024 г. ... общност, институции, студенти и докторанти на катедрата, както и приятели на проф. Трифонов. Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет, доц. д-р Николай Орешаров, заместник-ръководител катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д.н. Михаил Мусов, в.и.д. ...
Кръгла маса на тема „Непреходността на счетоводната теория“ организира катедра „Счетоводство и анализ“ и отбеляза 80-годишнината на проф. д-р Трифон Трифонов 15.2.2024 г. ... общност, институции, студенти и докторанти на катедрата, както и приятели на проф. Трифонов. Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет, доц. д-р Николай Орешаров, заместник-ръководител катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д.н. Михаил ...
Кандидатствайте по програма „Еразъм+“ 15.2.2024 г. ... и дистанционна форма на обучение, и докторанти, редовно и задочно, могат да продължат обучението си по същата специалност в университети в Европа. Обучението е безплатно, тъй като се получават финансови грантове за покриване на разходите за живот, които варират в зависимост от ...
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ 5.2.2024 г. ... на таксите за студенти и докторанти: https://knsb-bg.org/index.php/2024/02/05/stanovisthe-na-von-knsb-otnosno-otpadaneto-na-taksite-za-studenti-i-doktoranti/ както и отворено писмо на ВОН-КНСБ до премиера акад. Николай Денков: https://knsb-bg.org/index ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров проведе работна среща за прием 2024/2025 31.1.2024 г. ... за обучение на студенти и докторанти по държавна поръчка. Проф. Димитров направи анализ на предишната кампания и отчете 30% ръст на приема вследствие активното участие на факултетите, катедрите и преподавателите в кампанията. Той уточни, че ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 29.1.2024 г. ... участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2024 – 2025 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 25. февруари .2024 г. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Менторско кафе - как се реализира стартъп проект срещна студенти и Фонда на фондовете 23.1.2024 г. ... други университети, както и докторанти от БАН ...
Кръгла маса „Ролята на университетите, бизнеса, политиката и средните училища за привличане на младите хора в туризма” се проведе в нашия университет 22.1.2024 г. ... в страната, студенти и докторанти. По време на събитието в зала „Научни съвети“ Форумът откри проф. д-р Мариана Янева, ръководител на катедра „Икономика на туризма". Тя представи участниците и изрази своята ...
Менторско кафе - как се реализира стартъп проект срещна студенти и Фонда на фондовете 23.1.2024 г. ... други университети, както и докторанти от БАН.  Фонд на фондовете - „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани ...
Кръгла маса „Ролята на университетите, бизнеса, политиката и средните училища за привличане на младите хора в туризма” се проведе в нашия университет 19.1.2024 г. ... в страната, студенти и докторанти. По време на събитието в зала „Научни съвети“ Форумът откри проф. д-р Мариана Янева, ръководител на катедра „Икономика на туризма". Тя представи участниците и изрази своята ...
Новите декани на факултетите в нашия университет 9.1.2024 г. ... проучвания сред студентите и докторантите относно качеството и практическата полезност на обучението, разширяване на кръга от партньорства с чуждестранни университети и местни организации; научноизследователска дейност, насочена към актуалните обществени и ...
Органи за управление на УНСС, избрани на Общото събрание, проведено на 19 декември 2023 г. 22.12.2023 г. ... УНСС от квотата на студенти и докторанти Тони Калинова Стоянова Ива Петкова Иванова Илиян Мирославов Чабуклийски Мартин Диянов Петков Кристиян Руменов Маджуров Максим Станимиров Садинов Калоян Стефанов Стефанов   Членове на АС на УНСС от квотата ...
Общото събрание на УНСС избра проф. д-р Димитър Димитров за ректор – втори мандат 22.12.2023 г. ... академичен състав, студенти и докторанти. Тя раздели свършената работа през последната година в две основни направления, като в първото е дейността по проверките, които са повече от 45 за законосъобразността за конструиране на Общото събрание, за ...
Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Пол Хилберс изнесе лекция на XVI годишна научна сесия на УНСС 12.12.2023 г. ... . Радвам се, че колегите студенти и докторанти взимат активно участие в научни проекти, в които имат възможност да се докоснат до едни от най-добрите професионалисти в своите области и да черпят знания и умения от извора. Ролята на младите учени винаги е била важна за ...
Ректорът участва в „Среща за Европейските университети“ 7.12.2023 г. ... 125 000 студенти, 3 000 докторанти и 14 000 преподаватели, изследователи и служители“, коментира проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Естел Галант – зам.-ректор на Université Toulouse ...
Междууниверситетският център за развитие на кариерата чества 20-годишнината си с концерт на Тино 4.12.2023 г. ... динамичната връзка между студенти, докторанти и други млади хора и бъдещите работодатели. Основна част от дейността на Центъра е насочена към създаване на устойчиви механизми и възможности на работодателите за търсене, набиране и подбор на студенти с доказани знания, ...
Връчване на дипломите на завършилите от катедра „Икономическа социология“ 1.12.2023 г. ... тук, иска да помага, има прием за докторанти, възможност за нови и нови знания, вие винаги ще бъдете нашите студенти, на които може да подадем ръка. Бъдещето зависи от вас. Желая ви успех! “,  обърна се ректорът към дипломантите. „Често ...
Международна научна конференция „Emerging Technologies and Education on Non-Proliferation“ 30.11.2023 г. ... присъстваха преподаватели, докторанти и специалисти от практиката. Научният форум продължи с ползотворна дискусия ...
Международна научна конференция „Emerging Technologies and Education on Non-Proliferation“ 28.11.2023 г. ... присъстваха преподаватели, докторанти и специалисти от практиката. Научният форум продължи с ползотворна дискусия ...
Катедра „Икономическа социология“ спечели два проекта в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания 2023 г. на Фонд „Научни изследвания“ 23.11.2023 г. ... от преподаватели, докторанти и студенти на катедра „Икономическа социология“ и Центъра за социологически и психологически изследвания към катедрата спечелиха два проекта в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания 2023 г. на ...
110 щанда за Дни на кариерата 2023 в УНСС 22.11.2023 г. ... са участвали 48 741 студенти и докторанти на УНСС. Дни на кариерата се превърна в едно грандиозно събитие. Все повече фирми искат да участват и да се представят на изложението. Това е добър атестат за нашия университет и за Междууниверситетския център за развитие на ...
Министър-председателят акад. Николай Денков изнесе лекция в рамките на Младежкия икономически форум в УНСС 15.11.2023 г. ... за увеличаване на стипендията на докторантите, както и към момента за увеличаване на стипендията на студентите. „Важно е да се обръща внимание на системата на висшето образование, затова цялата студентска общност трябва да е горда, че човек от академичните среди ...
Десета есенна академия „Публична администрация в развитие: презареждане“ 10.11.2023 г. ... , НБУ), настоящи и вече завършили докторанти на Катедрата, много студенти. „Има една дума, която обобщава всички присъстващи днес тук - обърна се към гостите доц. Горчилова – и тя е КОЛЕГИ. В латинския тя означава партньор в работата, но на ...
Ректорът подписа меморандум със Стопанската камара на Австрия в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова и заместник министър-председателя Мария Габриел 17.4.2024 г. ... на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от съвместен интерес. Предоставяне на възможност за осъществяване на ...
Десета есенна академия „Публична администрация в развитие: презареждане“ 12.11.2023 г. ... , НБУ), настоящи и вече завършили докторанти на Катедрата, много студенти. „Има една дума, която обобщава всички присъстващи днес тук - обърна се към гостите доц. Горчилова – и тя е КОЛЕГИ. В латинския тя означава партньор в работата, но на ...
10 ГОДИНИ КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - СТУДЕНТИТЕ ГОВОРЯТ 8.11.2023 г. ... студенти от първи, четвърти курс и докторанти, като техни ментори бяха асистенти от катедрата и научните ръководители. Презентациите на всички участници бяха интересни, иновативни, креативни, неконвенционални, модерни и динамични. Представиха идеите си уверено, ...
Юбилейна научна конференция 10 ГОДИНИ КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА 8.11.2023 г. ... за регионално управление (секция за студенти и докторанти). Докладите ще бъдат публикувани в тематичен сборник.  Конференцията е финансирана по фонд НИД на УНСС. Част от използваната информация от централната новинарска секция на университетския сайт ...
Студентският съвет при УНСС успя да събере и дари 8391,01 лв. в подкрепа на Калоянчо 31.10.2023 г. ... интереса на широка аудитория, включително студенти, докторанти, преподаватели и служители в Университета. Събраните и дарени за благотворителната кауза средства са на стойност 8391,01 лв. Председателят на Студентския съвет при УНСС г-н Илиян Чабуклийски откри събитието, като благодари на ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024 30.10.2023 г. ... в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления са: Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки. Икономически, политически, социални и правни ...
Втора среща на студенти по право с посланика на добра воля на Международната морска организация к. д. п. Александров 30.10.2023 г. ... и на студенти от други факултети и университети, докторанти и преподаватели, както и с още гост-лектори. Лекциите–беседи по Международно морско право са тематични. Тази година лекторията беше посветена на Световния ден на морето. Юридическият факултет, в който вече няколко години се преподава ...
Ректорът участва в Третата годишна конференция на ENGAGE.EU в Рим 28.10.2023 г. ... е за всички, но най-вече – за нашите студенти и докторанти, които имат знанията, уменията и духа да създадат по-добро бъдеще за всички нас, допълни той. Във втория ден на конференцията – 26 октомври (четвъртък) участие в работните сесии и дискусии по работни пакети взеха и останалите членове на ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2023-2024 ГОДИНА 26.10.2023 г. ... студенти,  Информационната среща с класираните участници ще се проведе на 02.11.2023г. от 11:00 часа в зала 3036. Присъствието за всички е силно препоръчително. ВАЖНО! Поради кратките срокове за номинации в приемащите университети, моля да попълните и подадете Електронна Декларация за ...
Академичният съвет прие бюджета на УНСС 26.10.2023 г. ... изменение и допълнение на Правилника за прием на докторанти в УНСС, във връзка с необходимостта от привеждане на Правилника за прием на докторанти в УНСС в съответствие с принципите и духа на ЗВО и ЗРАСРБ с оглед даване на приоритет на членовете на академичния състав на основен трудов договор при ...
Юбилейна научна конференция „10 години катедра „Регионално развитие“ – наука, обучение и практика“ 24.10.2023 г. ... за регионално управление (секция за студенти и докторанти). Десетки поздравителни адреси се получиха от университети, с които катедра „Регионално развитие“ е в партньорски отношения – от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Стопанска академия, ...
Преподавател от катедра „МИО и бизнес“ беше гост-професор в Казахстан 23.10.2023 г. ... и проведе консултации с магистри и докторанти. Той организира също и семинар, посветен на темата „Изкуствен интелект и академично писане – възможности и рискове" за преподавателите от Висшата школа по бизнес и право. В края на своя престой, доц. Желев представи ...
С научна конференция „Иновативни информационни технологии за дигитализация на икономиката“ специалност „Бизнес информатика и комуникации“ отбеляза 55 години от създаването си 20.10.2023 г. ... научните постижения на преподаватели, докторанти, млади учени и студенти, както и практическия опит на бизнеса, НПО сектора и държавните институции в областта на информационните технологии“, каза доцент Мурджева. Конференцията продължи с бизнес сесия, в която водещи IT ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе студентски конкурс на тема „Членството на България в Европейския съюз: шестнадесет години по-късно“ 16.10.2023 г. ... умения, да станете бъдещи магистри и докторанти“, каза доц. д-р Светла Бонева. Председателят на журито гл. ас. д-р Стела Живкова, научен секретар на катедрата, представи членовете на журито: гл. ас. д-р Кристиян Желев, гл. ас. д-р Валентин Билянски, гл. ас. д-р Маргарита ...
СЕРИЯ ОТ УЕБИНАРИ НА ELSEVIER – ЕСЕН/ЗИМА, 2023 БЪЛГАРИЯ 11.10.2023 г. ... , подходящи за начинаещи изследователи и докторанти. Регистрирайте се: https://elsevier.zoom.us/…/regist…/WN_i_PYNbNZTHWXh2bwbiRk3A   18 октомври, 14:00 ч. Идентифициране и избягване на хищнически списания Какво представляват хищническите списания и как можем ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 20.10.2023 г. ... ПРОЦЕДУРА за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летен семестър на 2023 – 2024 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 25 ОКТОМВРИ 2023 г., 12:00 ЧАСА УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат ...
XI международна конференция „Предприемачеството в един предизвикан свят: Ролята на университетите в развитието на предприемачески екосистеми“ 21.9.2023 г. ... участваха изследователи, преподаватели, докторанти и предприемачи от общо петнадесет държави. В рамките на конференцията бяха представени 27 доклада и бе организирана кръгла маса на тема „Ролята на университетите в създаването и развитието на предприемаческа екосистема“, ...
В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти 21.9.2023 г. ... беше проведен учебно-научен семинар за докторанти на катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" и за експертите на ИИСТТ на тема:    "СИСТЕМАТА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ“ ОБЕКТИ, ПОДСИСТЕМИ И ОТНОШЕНИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА НАУЧНИ ...
Видео приветствие на ректора проф. д-р Димитър Димитров по случай новата академична 2023/2024 година 18.9.2023 г. ... първокурсници, Скъпи студенти, докторанти, преподаватели и служители на Университета за национално и световно стопанство, бивши и настоящи възпитаници и ветерани, Приветствам Ви с откриването на новата академична 2023 – 2024 учебна година. Прекрачвайки прага на ...
Честита академична 2023 -2024 учебна година! 18.9.2023 г. ... година, уважаеми преподаватели, студенти и докторанти! Декан на ФСФ Проф. д-р Румен ...
Участници от 15 страни от четири континента допринесоха за успеха на XI-тата международна конференция "Предприемачеството в един предизвикан свят: Ролята на университетите в развитието на предприемачески екосистеми" 20.9.2023 г. ... участваха изследователи, преподаватели, докторанти и предприемачи от общо петнадесет държави. Приветствия към участниците в конференцията бяха направени от проф. Митко Димитров, председател на УС на БАРМП и представител на Института за икономически изследвания на БАН, проф. Кен ...
СРОКЪТ ЗА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15 СЕПТЕМВРИ 4.9.2023 г. ... КОЛЕГИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ, Благодарим Ви за интереса към тазгодишната научна конференция на катедра "МИО и бизнес" на 13 октомври!  Очертава се тя да бъде много интересна, като в нея ще се представят и чуждестранни участници от ...
Двойната магистърска програма „Дигитален маркетинг и трансформации с преподаване на английски език“ между УНСС и Университета Абъртай, Шотландия вече е достъпна 28.7.2023 г. ... , и близо 500 български и чуждестранни докторанти, които се обучават в 43 докторантски програми. Предимства на двойната магистратура по „Дигитален маркетинг и трансформации“ Завършилите получават 2 дипломи – от УНСС и от Университета Абъртай, Шотландия; Учебна ...
Национално проучване установи: Административният капацитет на държавната администрация спада 5.7.2023 г. ... университета, в които се обучават студенти, докторанти по публична администрация и ние сме пряко засегнати от тяхната успешна реализация“, каза  ректорът на СА „Д. А. Ценов” – Свищов проф. д-р Марияна Божинова. Проф. д.н. Борислав Борисов представи резултатите от ...
Национално проучване установи: Административният капацитет на държавната администрация спада 6.7.2023 г. ... университета, в които се обучават студенти, докторанти по публична администрация и ние сме пряко засегнати от тяхната успешна реализация“, каза  ректорът на СА „Д. А. Ценов” – Свищов проф. д-р Марияна Божинова. Проф. д.н. Борислав Борисов представи резултатите от ...
Магистрите от единствената в света международна програма „Ядрена сигурност“ защитиха своите тези 3.7.2023 г. ... , директор на програмата, преподаватели, докторанти и студенти от катедрата. Ректорът откри събитието като посочи, че международната магистърската програма по „Ядрена сигурност“ стартира през 2015 година с подкрепата на Международната агенция за атомна ...
Докторант на катедрата – носител на първа награда от Съюза на икономистите в България 4.11.2023 г. ... първа награда в категория „Докторанти” с доклад на тема „Фамилното и социалното предприемачество в действие – опитът на Комплекса „Даунтаун“ – кв. „Ветрен“, Бургас”.           Честито, ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 15.6.2023 г. ... и чуждестранните студенти и докторанти, стратегическите цели, заложени за изпълнение в учебната дейност и подчерта, че УНСС предлага модерно образование в областта на социалните, стопанските и правните науки, стъпило на съвременните методи за преподаване в 53 ...
Конкурс за участие на докторанти в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за зимен семестър на учебната 2023/2024 година 23.8.2023 г. ... , Откриваме селекционна процедура (конкурс) за участие на докторанти в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за зимен семестър на учебната 2023/2024 ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 12.6.2023 г. ... и чуждестранните студенти и докторанти, стратегическите цели, заложени за изпълнение в учебната дейност и подчерта, че УНСС предлага модерно образование в областта на социалните, стопанските и правните науки, стъпило на съвременните методи за преподаване в 53 ...
ПОКАНА ЗА XXII-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС" - 13 ОКТОМВРИ 2023 Г. 11.10.2023 г. ... всички преподаватели, докторанти, студенти и изследователи да вземат участие в XXII-рата международна научна конференция на катедра “Международни икономически отношения и бизнес”, която се провежда под патронажа на ректора на УНСС, проф. д-р ...
Нашият университет е домакин на Втората ENGAGE.EU Международна научна конференция за млади учени 12.6.2023 г. ... университети в ENGAGE.EU – докторанти, постдокторанти и млади учени, за да спомогне и насърчи комуникацията и бъдещото сътрудничество между представители на целевите групи от всички университети партньори. Участниците имат възможност да се срещнат лично или онлайн ...
Студенти и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност“ взеха участие в Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана (CF SEDSS III) 8.6.2023 г. ... страна на УНСС във форума се включиха докторантите Васил Павлов, Адела Бозмарова, Георги Тасев, както и студентите Леонардо Димитров и Калоян Ханджиев, всички обучаващи се към катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС. Сред целите на ...
Студенти и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност“ взеха участие в Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана (CF SEDSS III) 7.6.2023 г. ... страна на УНСС във форума се включиха докторантите Васил Павлов, Адела Бозмарова, Георги Тасев, както и студентите Леонардо Димитров и Калоян Ханджиев, всички обучаващи се към катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС. Сред целите на ...
Предприемачи в науката 6.6.2023 г. ... лв. награда за проекти на студенти и докторанти Кандидатстването в Предприемачи в науката 2023 е отворено за студенти, докторанти и млади учени. Програмата включва безплатно обучение и конкурс с награда 30 000 лв. Тази година ще се проведе присъствено. Лекторите и ...
Делегация от УНСС дискутира бъдещето на нашия Европейски университет ENGAGE.EU в Берген 4.6.2023 г. ... ще бъде домакин на конференцията за докторанти и млади учени, организирана от ENGAGE.EU. Всички от екипа на УНСС бяха „брандирани“ със суитчъри на УНСС, с което показаха единността си. Чуждестранните партньори заявиха готовността си да последват примера им по ...
Успешно защитилите докторанти от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ получиха своите дипломи на тържествена церемония 1.6.2023 г. ... връчи дипломите на успешно защитилите докторанти от 27 катедри на осемте факултета на университета. Поради пандемията от COVID-19 официално връчване на дипломите на придобилите образователна и научна степен (ОНС) „доктор“ не се е провеждало в последните две години ...
Проект „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“ 1.6.2023 г. ... , сред които четирима млади учени, докторанти и постдокторанти. Основните научни и научно-приложни резултати, постигнати в 3-годишния период на изпълнение на проекта са следните: Систематизация на основните виждания и концепции за дигитална конкурентоспособност. ...
Академичен обмен 2023-2024 учебна година по програма CEEPUS 30.5.2023 г. ... преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти за краткосрочен и дългосрочен престой в партньорски университет.  Катедра „Икономика на природните ресурси“ за академичната 2023-2024 учебна година участва в следните мрежи за обмен: Agriculture and ...
III Национална докторантска конференция по социология 26.5.2023 г. ... по отношение на развитието на докторантите си: „Като част от мандатната програма на ректора ние въведохме изцяло нови учебни планове за всички докторски програми, които получиха много висока оценка в процеса на акредитация на нашия университет. Докторантите са ...
Новият сайт на Юридическия факултет на УНСС акцентира върху научните публикации 25.5.2023 г. ... която ще имат достъп преподаватели и докторанти, които ще могат да работят по създаване на нови становища. Съдържанието на новия сайт показва активната научноизследователската дейност в областта на правните науки на Юридическия факултет, както и подпомагането и ...
Видеообръщение на ректора проф. д-р Димитър Димитров по случай Празника на УНСС - 21 май 19.5.2023 г. ... изследвания. Скъпи студенти и докторанти, Вие сте нашите посланици, респектиращи със своите знания и постижения. Нашият университет черпи сила от вашата младост, вдъхновение и борбен дух. Не свеждайте глава пред трудностите и носете УНСС в сърцата си! Честит ...
Договор за изграждане на система с големи данни с множество допълнителни структури по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ 18.5.2023 г. ... система се включат преподаватели и докторанти, хора, които се занимават с обработка на големи данни и ще се развие научния потенциал в тази насока“, каза ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. На срещата присъстваха проф. д.ик.н. Кирил Стойчев ...
Създаде се мрежа „Индустриална собственост" 17.5.2023 г. ... на обучение на преподаватели, докторанти и студенти по проблемите на индустриалната собственост; създаване и мониторинг на Хъб „Интелектуалната собственост на УНСС“; извършване на проучвания (основни проучвания за нивото на техниката, новост, патентна ...
Създаде се Мрежа "Индустриална собственост" 17.5.2023 г. ... УНСС е страна; провеждане на обучение на преподаватели, докторанти и студенти по проблемите на индустриалната собственост; създаване и мониторинг на ХЪБ «Интелектуалната собственост на УНСС» извършване на проучвания (основни проучвания за нивото на техниката, новост, патентна чистота, при нарушения ...
Девета международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 15.5.2023 г. ... и онлайн се включиха много преподаватели, студенти и докторанти, представители на бизнеса и браншови организации от сектора на недвижимите имоти. Сред участниците онлайн беше и доайенът на катедра „Недвижима собственост" и нейн първи ръководител проф. д-р Йорданка Йовкова. Поздравителни ...
Девета международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 15.5.2023 г. ... и онлайн се включиха много преподаватели, студенти и докторанти, представители на бизнеса и браншови организации от сектора на недвижимите имоти. Сред участниците онлайн беше и доайенът на катедра „Недвижима собственост" и нейн първи ръководител проф. д-р Йорданка Йовкова. Поздравителни ...
Изпълнителният директор на транспортно-логистичния гигант DISCORDIA изнесе публична лекция 15.5.2023 г. ... на транспорта и енергетиката“, но и студенти, и докторанти от други катедри, както и бивши студенти по „Икономика на транспорта“, сега също собственици на транспортни фирми. Доц. д-р Борислав Арнаудов, научен секретар на катедра „Икономика на транспорта и ...
Юристи от България и Полша проведоха научна сесия на тема „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“ 13.5.2023 г. ... от ЮФ на УНСС. В двудневната сесия студенти и докторанти от двата университета представиха своите тези по темата. Част от сесията беше четене на научни тези от страна на докторантите в рамките на Докторантското училище по право, което се провежда за трети път в Юридическия факултет на УНСС. В края на ...
Изпълнителният директор на транспортно-логистичния гигант DISCORDIA изнесе публична лекция 12.5.2023 г. ... на транспорта и енергетиката“, но и студенти, и докторанти от други катедри, както и бивши студенти по „Икономика на транспорта“, сега също собственици на транспортни фирми. Доц. д-р Борислав Арнаудов, научен секретар на катедра „Икономика на транспорта и ...
Тематичен семинар по Национална научна програма „Сигурност и отбрана” 12.5.2023 г. ... , които да подпомагат, както преподавателите, така и докторантите и студентите в сферата на сигурността. Програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните ...
Тематичен семинар по Национална научна програма „Сигурност и отбрана” 11.5.2023 г. ... , които да подпомагат, както преподавателите, така и докторантите и студентите в сферата на сигурността. Програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните ...
Публична лекция „Успешен корпоративен мениджмънт – стратегическо планиране, бюджетиране, формиране на екипи“ 11.5.2023 г. ... .-декан на Финансово-счетоводния факултет, преподаватели, докторанти и студенти. Николай Петров има 12-годишен международен ръководен опит в мултинационална компания за търговия на дребно с хранителни продукти като главен изпълнителен директор и главен оперативен директор в България и Русия, 7-годишен опит в ...
Преподавател от катедра „МИО и бизнес“ изнесе лекции в Шанхайския университет „Джао Тонг“ 28.6.2023 г. ... в областта на международните икономически отношения с докторанти и магистри от Шанхайския университет „Джао Тонг" /Shanghai Jiao Tong University (SJTU)  в съответствие с предварително съгласувана учебна програма. Доц. Желев по време на лекции ...
ДОЦ. ПАСКАЛ ЖЕЛЕВ РЕАЛИЗИРА МОБИЛНОСТ В ШАНХАЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ДЖАО ТОНГ“ 13.5.2023 г. ... областта на международните икономически отношения с докторанти и магистри от Шанхайския университет "Джао Тонг"/Shanghai Jiao Tong University (SJTU), в съответствие с предварително съгласувана учебна програма. По време на своето посещение в Китай, доц. Желев, който е координатор от страна на УНСС ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА В ПАРИЖ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 3.5.2023 г. ... степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).   НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАСТВАНЕТО. Кандидатстването се осъществява тук     ...
Наши студенти взеха участие в XI Международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации” 4.5.2023 г. ... на Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“ под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров се проведе в УНСС. В деловия ...
Гост-лектор от Даугавпилския университет допринесе за обучението на студенти и докторанти по предприемачество 30.4.2023 г. ... САЩ. На специално организирана среща с докторанти на катедра „Предприемачество“ д-р Комарова изложи системно отговорите на основните въпроси относно същността, проекта и структурата на научното изследване. След изложението последваха обсъждания на въпроси, свързани с работата ...
Единадесета международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации” 25.4.2023 г. ... на Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“ под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров се проведе в УНСС. В деловия ...
Единадесета международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации” 27.4.2023 г. ... на Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“ под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров се проведе в УНСС. В деловия ...
От 2 май 2023 г. Библиотеката на УНСС ще бъде в ремонт 25.4.2023 г. ... . В тази връзка приканваме всички преподаватели, докторанти и студенти да си набавят необходимата им литература за предстоящата изпитна сесия до 28 април 2023 година. От 2 май 2023 г. справочно-библиографското обслужване на потребителите, ще се извършва чрез подаване на електронни заявки от сайта ...
ENGAGE.EU представи собствена платформа за научно сътрудничество и изследователски възможности 24.4.2023 г. ... . Чрез регистрация в нея преподаватели и докторанти от УНСС ще имат възможността да се свържат с учени със сходни професионални интереси, да създават групи за сътрудничество с тях, да участват в събития, да се абонират за полезни статии, да следят за отпуснати грантове по проекти и др. ...
Генералният директор на БТА изнесе публична лекция пред студенти от катедра „Медии и обществени комуникации“ 6.4.2023 г. ... изнасят лекции пред нейните бакалаври, магистри и докторанти. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител катедра „Медии и обществени комуникации", Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС Ректорът на УНСС проф. д-р ...
Генералният директор на БТА изнесе публична лекция пред студенти от катедра „Медии и обществени комуникации“ 5.4.2023 г. ... изнасят лекции пред нейните бакалаври, магистри и докторанти. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител катедра „Медии и обществени комуникации", Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС Ректорът на УНСС проф. д-р ...
Трета научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 5.4.2023 г. ... УНСС се проведе научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”. Форумът е организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров ...
Монография „Активното стареене – здравни, социални и икономически детерминанти“ 1.4.2023 г. ... дейност на УНСС . Автори са преподаватели и докторанти от катедра „Статистика и иконометрия - проф. Веселка Павлова, доц. Екатерина Тошева, доц. Мариана Мургова и Анастас Димов, както и доц. Ралица Пандурска от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ТУРИЗЪМ В ПРАГА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 7.4.2023 г. ... степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАСТВАНЕТО. Селекцията се осъществява за 10 места. Формата за кандидатстване може ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГР. РИЕКА, ХЪРВАТИЯ 7.4.2023 г. ... степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАСТВАНЕТО. ОРГАНИЗАЦИЯ Лятна школа се организира от Университет Риека, Факултет ...
Община Костинброд ще си сътрудничи с нашия университет 31.3.2023 г. ... в подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в университета чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в подкрепа на доброто ...
Уебинар „Как науката да бъдe в полза на предприемачеството“ 30.3.2023 г. ... и бизнес“. Форумът се организира за студентите и докторантите от УНСС и за докторанти от БАН и се проведе онлайн. Темата на уебинара е естествено продължение на дискусията от първото събитие, което беше с лайтмотив „Стартирай своя бизнес подготвен!“. Целта на инициативите е да представи пред ...
Класиране на студенти и докторанти за участие по програма Еразъм - зимен семестър 2023/2024 24.3.2023 г. ... студенти,  информационната среща с всички класирани студенти ще се проведе на 30.03.2023г. от 14:15 часа в зала А3008. Присъствито за всички е наложително. Списъкът с класирането може да намерите тук ...
Конкурс "Млад икономист 2023 г.: Гласът на младите за силна икономика" 21.3.2023 г. ... могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст. Повече информация за конкурса и условията за участие може да намерите в приложените файлове ...
Меморандум за сътрудничество с Института за социални и синдикални изследвания и обучение 4.3.2023 г. ... за подобряване качеството на обучението на студенти и докторанти чрез осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес. Институтът и УНСС ще организират съвместно ...
Три нови изследователски проекти с ръководители от катедрата, финансирани от университета 28.2.2023 г. ... . Проектите са двугодишни, като в тях участват докторанти и студенти, както и други членове на катедрения екип. Възможностите за развитие на индустриални зони в България и къде е полезно да бъдат разположени, ще се изследват в проекта на гл. ас. д-р Георги Цолов. Идеята е резултат от дългогодишна ...
Представяне на възможностите за образователен обмен по програма „Фулбрайт“ 20.2.2023 г. ... за кандидатстване за стипендии за учени, изследователи, докторанти и студенти. Тя отбеляза  важността на дългогодишното партньорство с УНСС и факта, че много преподаватели и студенти са били стипендианти на програмата, включително и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева ...
Еразъм+ набира кандидати за 110 места 13.2.2023 г. ... в УНСС, редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти, редовно и задочно, могат да продължат обучението си по същата специалност в университети в Европа. Местата за тази година са 110, а обучението е безплатно за студентите, тъй като получават финансови грандове за покриване на разходите за живот, ...
Преподаватели, студенти и докторанти на Digital Plovdiv 9.2.2023 г. ... , студенти и докторанти от катедра "Регионално развитие" участваха във форума Digital Plovdiv. Събитето е част от инициативата за развитие на "умни" градове в България и се организира от община Пловдив на 20 май 2022 г. Снимка: Пленарна сесия на конференцията  Катедра "Регионално развитие" ...
Студенти и преподаватели на Digital Sofia 8.2.2023 г. ... Студенти, докторанти, преподаватели, курсисти и партньори на катедра "Регионално развитие" по време на Digital Sofia  На 12 април 2022 г. студенти и преподаватели от катедрата се включиха в конференцията Digital Sofia. Събитието се проведе в Интер Експо Центъра на столицата. Студенти от трети и ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 14.3.2023 г. ... ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2023 – 2024 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19 МАРТ 2023 г. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС ...
30 години секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България 4.1.2023 г. ... и катедра „Регионално развитие”, докторанти на катедра „Икономическа социология” и студенти от Клуба на социолога (колективен член). Част от присъстващите на Общото събрание на секция „Социологически науки” Доклад за дейността на секция ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректора 11.1.2023 г. ... и действията на неговия академичен състав, студенти и докторанти: „В работата си Контролният съвет винаги се е водил от своя опит и добрите практики в контролната дейност и от основните принципи, които отстоява – законност, обективност, справедливост и публичност“, отбеляза проф. Фесчиян и ...
Докторантско училище по право 16.12.2022 г. ... факултет Научната проява беше посрещната с интерес от докторантите, които активно участваха в работата, включително онлайн. Те бяха напътствани с полезни съвети от обучители - хабилитирани преподаватели от факултета. Предстои училището да има нова визия, в чиято основа е превръщането му в продължаващо ...
Докторантско училище по право 15.12.2022 г. ... проява беше посрещната с интерес от докторантите, които активно участваха в работата, включително онлайн. Те бяха напътствани с полезни съвети от обучители - хабилитирани преподаватели от факултета. Предстои училището да има нова визия, в чиято основа е превръщането му в ...
Възстановяване на средства за електрическа енергия 12.12.2022 г. ... г. Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентските общежития, П„ССО“ при УНСС ще възстановява средства за ел. енергия за месеците октомври, ноември и декември 2021 г., като е необходимо студентите, които са живели в общежитие, за същия период да ...
Кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление" 9.12.2022 г. ... на местната власт, преподаватели, докторанти и студенти ...
Проф. д.н. Любомир Стойков получи приза „PR експерт“ на годината 9.12.2022 г. ... . Обучил е над 4000 студенти, дипломанти и докторанти по медии, журналистика, връзки с обществеността и моден дизайн. Стратег и мениджър на стотици PR и имиджови кампании в сферата на изкуството, модата и бизнеса у нас и по света. Създател и научен ръководител е на магистърската ...
Кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление" 14.12.2022 г. ... на местната власт, преподаватели, докторанти и студенти. Доц. д-р Росен Кирилов, проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. ...
Излъчиха победителите в конкурса „Студент на годината на УНСС 2022” 1.12.2022 г. ... съм имал чувството, че в УНСС има страхотни докторанти, надявам се, че това ще продължи и занапред във времето с такива сериозни постижения. Благодаря ви за това, което правите за УНСС“, каза доц. д-р Росен Кирилов. Севар Иванов, който е на специализация в САЩ по ...
Пета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища" се проведе в УНСС 28.11.2022 г. ... това, че дават възможност на младите колеги докторанти и студенти да участват в тази конференция, това е една подадена ръка, която съм сигурен, че студентите оценяват високо. Благодаря на целия академичен състав на катедра „Физическо възпитание и спорт" за доброто партньорство със ...
Студенти се срещнаха с работодатели от над 70 водещи компании в „Дни на кариерата 2022“ 22.11.2022 г. ... участвали 42 000 студенти и докторанти, възпитаници на УНСС и над 600 фирми, като всеки от тях е намерил своята кариерна пътека. „Най-хубавото е, че след това тези хора се връщат тук и в момента са зад щандовете и дават път на всички вас да направите ...
Проведе се Научен форум " Бизнесът в 21 век" , секция, " Интелектуална собственост и бизнес " 22.11.2022 г. ... , магистърска степен на обучение , докторанти на катедрата и преподаватели представиха свои научни доклади по актуални теми и дискусионни въпроси на интелектуалната собственост като система от интелектуални резултати и като ресурс за бизнес развитие ...
УНСС ще си сътрудничи с „ЕСРИ България“ 19.11.2022 г. ... на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на ...
Излезе филм за спектакъла „Духът прави силата“ 17.11.2022 г. ... художествена изложба на студенти, докторанти, преподаватели и служители. Видеото на спектакъла „Духът прави силата“ можете да видите тук.  На първия ред: доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и ...
Проф. д.н. Любомир Стойков получи приза „PR експерт“ на годината 3.12.2022 г. ... е над 4000 студенти, дипломанти и докторанти по медии, журналистика, връзки с обществеността и моден дизайн. Стратег и мениджър на стотици PR и имиджови кампании в сферата на изкуството, модата и бизнеса у нас и по света. Създател и научен ръководител е на ...
Международна научна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ се проведе в УНСС 16.11.2022 г. ... изследователи – студенти и докторанти да представят своите разработки и да обменят опит и контакти. Тържествено закриване на конференцията направи проф. д-р Галина Младенова, която изрази своето удовлетворение от възможността да бъдат представени значими ...
Международна научна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ се проведе в УНСС 15.11.2022 г. ... изследователи – студенти и докторанти да представят своите разработки и да обменят опит и контакти. Тържествено закриване на конференцията направи проф. д-р Галина Младенова, която изрази своето удовлетворение от възможността да бъдат представени значими ...
147 успешно защитили докторанти на УНСС получиха своите дипломи 9.11.2022 г. ... дипломите на успешно защитилите докторанти от 27 катедри на осемте факултета на университета. Поради пандемията от COVID-19 официално връчване на дипломите на придобилите образователна и научна степен (ОНС) „доктор“ не се е провеждало в последните две ...
Бакалаври, магистри и доктори от катедра „Политология“ получиха дипломите си 8.11.2022 г. ... от 5-те докторанти получиха дипломите си: Мария Димова, Милена Лавчиева и Ани Арутюнян.  Шестима студенти от ОКС „магистър“ и един от ОКС „бакалавър“ са отличниците на випуска: Деница Шехова, ...
Студентите от випуск 2022 на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ получиха своите дипломи и учредиха Алумни клуб 7.11.2022 г. ... да се присъединят към катедрата и като докторанти и преподаватели. Сред официалните гости на церемонията бяха г-н Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата, д-р Димитър Ганчев – зам.-директор ...
Студентите от випуск 2022 на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ получиха своите дипломи и учредиха Алумни клуб на завършилите специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 31.10.2022 г. ... да се присъединят към катедрата и като докторанти и преподаватели. Сред официалните гости на церемонията бяха г-н Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата, д-р Димитър Ганчев – зам.-директор ...
Дискусия на тема „Да публикувам ли и къде“ с лектор проф. д-р Николай Денчев се състоя в УНСС 22.10.2022 г. ... осигуриха безплатен достъп за нашите докторанти до докторантските курсове, провеждани в техните университети“, заяви доц. Мусов. Той отбеляза, че това са само част от всички мерки на ректорското ръководство за изграждането на съвременна екосистема за развитие на ...
Спектакълът „Духът прави силата“ изправи на крака публиката в аула „Максима“ 13.12.2022 г. ... на талантите на наши студенти, докторанти, преподаватели и служители, които за първи път се събират на една сцена.  В приветствието си към публиката ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че денят на премиерата не е избран случайно - ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА 21.10.2022 г. ... от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през летен семестър на академичната 2022-2023 година. Класираните студенти трябва да се запознаят с ИНФОРМАЦИОННАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ТУК. За да бъдат номинирани студентите в приемащите ...
Катедра „Икономикс“ почита паметта на проф. Миркович 17.10.2022 г. ... на успешно защитилите докторанти към катедрата. Предвижда се да бъде учреден и Алумни клуб. Проф. д.ик.н. Миркович е личност, с която всеки университет може да се гордее, споделя доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“. По думите му ...
Ректорът на УНСС се срещна с посланика на Косово 18.10.2022 г. ... за взаимен обмен на студенти, докторанти и преподаватели между двата университета. Срещата завърши с пожелания за задълбочаване на академичния обмен между България и Косово и разширяване на сътрудничеството в различни области ...
За първи път в УНСС - студенти, преподаватели и служители изпълняват свои творби в спектакъл в аула „Максима“ 17.10.2022 г. ... на УНСС в изпълнение на студенти, докторанти, преподаватели, служители ще се проведе на 19 октомври. Началото на програма ще започне с откриване на художествена изложба от 17.00 часа пред Голяма конферентна зала и ще продължи с музикално-поетичния спектакъл в аула ...
Представяне на възможностите за образователен обмен по програма „Фулбрайт“ 14.10.2022 г. ... за учени, изследователи, докторанти и студенти. Онлайн във форума се включиха представителите от Бизнес факултета на Атлантически университет Флорида, които предоставиха информация за възможностите за мобилности по програмата в техния университет ...
Ден на отворените врати на програма „Еразъм+“ в УНСС 18.10.2022 г. ... конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“. Към момента 56 студенти от УНСС са на мобилност по програмата, а чуждестранните студенти дошли в университета са 65, като най-много са французите. Българските студенти най-често ...
Студентски конкурс за икономическа разработка проведе катедра „МИО и бизнес“ 10.10.2022 г. ... организираме за нашите млади учени, докторанти и асистенти, даваме поле за изява и на нашите студенти, чрез които избираме бъдещи магистри и докторанти и насърчаваме студентското творчество.“ Тя призова участниците да следят социалните мрежи за предстоящи събития, които ...
УНСС обяви конкурс за прием в ОНС "Доктор" за учебната 2022/2023г. 6.10.2022 г. ... условие е кандидат-докторантите да са придобили образователно-квалификационна степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00). Срок за кандидастване: Кандидат-докторантите депозират документите си ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 5.10.2022 г. ... КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 16 ОКТОМВРИ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Доайенът на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ проф. д-р Тилчо Иванов на 80 години 20.12.2022 г. ... . Десетки са успешно защитилите докторанти под негово ръководство. Проф. д-р Тилчо Иванов е автор на множество публикации в областта на икономиката и мениджмънта на сигурността и отбраната. Трудовете му „Икономика на отбраната“, „Мениджмънт на ...
Доц. д-р Драгомир Стефанов: Наш център за видеонаблюдение ще контролира сигурността в общежитията 23.9.2022 г. ... некласиран. Тоест всички студенти и докторанти, които са си подали заявления за настаняване в общежития, са класирани. Вече имат определени блок и стая. В момента върви самото настаняване и очакваме първокурсниците. Имаме договорени свободни места с Техническия университет - ...
Честита учебна 2022 - 2023 година! 19.9.2022 г. ... 2022 - 2023 година, уважаеми преподаватели, студенти и докторанти! Декан на ФСФ Проф. д-р Румен ...
Отпуснаха парите за увеличаване на докторантските стипендии 3.8.2022 г. ... редовното правителство. Повече пари ще вземат 3259 докторанти в редовна форма на обучение в държавни университети и над 223 докторанти в редовна форма на обучение в научни организации. Средствата за увеличение бяха поискани от Национално представителство на студентските съвети (НПСС) в Република България към ...
С мащабна премиера представиха книгата „Енергийният преход – геополитика и енергийна дипломация“ от д-р Янко Янакиев 2.8.2022 г. ... специалисти, еколози, научни работници, преподаватели, докторанти, студенти и всички, които се интересуват от международни отношения,  енергийна политика и дипломация ...
Допълнителни средства за компенсиране на високите цени на тока за живущите в студентските общежития 1.7.2022 г. ... , студенти и докторанти, които живеят в студентските общежития на УНСС, ще получат допълнителни средства за компенсиране на високите цени на  електрическата енергия. В тази връзка УНСС получи писмо от Министерството на образованието и науката. Отпускането на средствата става възможно ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер проведе Лятна школа по интелектуална собственост и бизнес 30.6.2022 г. ... от академичните и експертни среди. Обучаемите докторанти, представители на МСП, интересуващи се от проблемите на интелектуалната собственост, оцениха високо полезността на програмата и разгледаните дискусионни въпроси в управлението на интелектуалната собственост като бизнес ресурс в национален и ...
Абсолвенти от единствената в света магистърска програма по „Ядрена сигурност“ се дипломираха в УНСС 29.6.2022 г. ... . д.ик.н. Кирил Стойчев, помощник-ректор, преподаватели, докторанти, студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“ и други. ФОТОГАЛЕРИЯ Магистърската програма Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... за сътрудничество, като преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще посетят учениците за часове по „Медийна грамотност“ през новата учебна година. В момента преподаватели от катедрата завършват проект по НИД, посветен на медийната ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... за сътрудничество, като преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще посетят учениците за часове по „Медийна грамотност“ през новата учебна година. В момента преподаватели от катедрата завършват проект по НИД, посветен на медийната грамотност в ...
Катедра "МИО и бизнес" взе активно участие в научна конференция на европейската университетска мрежа ENGAGE.EU 1.8.2022 г. ... се проведе в УНСС и в нея участваха преподаватели и докторанти от партньорските университети в мрежата от различни европейски страни. Проф. Светлана Александрова беше ключов лектор на тема: "Climate change - economic and financial challenges". Доц. Силвия Кирова презентира доклад със заглавие ...
ИИСТТ проведе Лятна школа по интелектуална собственост и бизнес 24.6.2022 г. ... от академичните и експертни среди. Обучаемите - докторанти, представители на МСП, интересуващи се от проблемите на интелектуалната собственост, оцениха високо полезността на програмата и разгледаните дискусионни въпроси в управлението на интелектуалната собственост като бизнес ресурс в национален и ...
Научна конференция „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност” 26.9.2022 г. ... на Агенцията по обществени поръчки, преподаватели, докторанти и студенти ...
Научна конференция „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност” 23.6.2022 г. ... Агенцията по обществени поръчки, преподаватели, докторанти и студенти ...
Абсолвентитe от специалност „Енергиен бизнес“ получиха дипломите си 10.6.2022 г. ... възможността да ви поканя да стане наши докторанти, защото тази стъпка си заслужава. Пожелавам ви да помните нашия университет, да го носите в сърцето си. Попътен вятър!“, каза доц. Мусов преди да връчи дипломите. Инж. Здравко Братоев, изпълнителен директор и член на Борда на ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 3.6.2022 г. ... на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми, както и други инициативи от съвместен интерес. Предвижда се и съвместно разработване и изпълнение на ...
Осма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2022 3.6.2022 г. ... и близо 250 се обучават. Успешно защитилите докторанти до момента са 11, на двама им предстои и 7 се обучават в момента“. „Уважаеми колеги, скъпи гости, имам честта да ви поздравя от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров", приветства участниците проф. ...
Теми за европейската и алумни общност на университета се представят в летния брой на „Вестник на УНСС“ 3.6.2022 г. ... , както и за инициативите за студенти и докторанти. „ENGAGE.EU е нашият университет на бъдещето. Ние, заедно с колегите от осем водещи европейски училища, го създаваме – ден след ден, дискусия след дискусия, инициатива след инициатива. ENGAGE.EU обединява огромен ...
Академичен обмен 2022-2023 учебна година по програма CEEPUS 25.5.2022 г. ... за преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти за краткосрочен и дългосрочен престой в партньорски университет.   Катедра „Икономика на природните ресурси“ за академичната 2022-2023 учебна година участва в следните мрежи за обмен: Agriculture and Environment in ...
Наш преподавател на посещение в Университета Памуккале, Турция 1.6.2022 г. ... дигиталните трудови платформи" пред студенти и докторанти от Факултета по икономика. Университетът Памуккале е създаден през 1992 г. Днес той включва 15 факултета, 12 професионални училища, 6 института, 3 колежа, 40 изследователски центъра и 2 лаборатории. В университета се обучават около ...
Осма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2022 16.5.2022 г. ... и близо 250 се обучават. Успешно защитилите докторанти до момента са 11, на двама им предстои и 7 се обучават в момента“. „Уважаеми колеги, скъпи гости, имам честта да ви поздравя от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров", приветства участниците проф. ...
Официално беше открита „Университетската седмица на книгата“ 3.5.2022 г. ... и светъл пример за поколенията студенти и докторанти, които образовате и възпитавате.“ Г-жа Аврамова подари на ректора електронно издание на първия известен препис на Паисиевата „История славянобългарска" „За мен е чест да предам поздравите на ...
Деветата годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ обсъди отношенията с Република Северна Македония 28.4.2022 г. ... държавната администрация и бизнеса, студенти и докторанти. Традиционно конференцията се провежда с медийната подкрепа на сп. „Международни отношения“ и докладите ще бъдат публикувани в следващия му брой. След конференцията президентът Първанов и ректорът на УНСС проф ...
Катедра "МОК" и представители на ФЖМК с позиция за избора на членове на СЕМ 15.4.2022 г. ... на преподаватели и докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и от катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС  Във връзка с предстоящия избор на членове на Съвета за електронни медии ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 14.4.2022 г. ... Втората научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”. Форумът бе организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър ...
Гости от 11 чуждестранни университета посетиха УНСС 12.4.2022 г. ... и предприемачеството при обучението на студенти и докторанти. По време на публичната лекция доц. д-р Янко Христозов и гл. ас. д-р Светослав Калейчев с колеги от гостуващите университети (от дясно наляво) На срещата се обсъдиха възможностите за международно сътрудничество и ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 6.4.2022 г. ... се проведе Втората научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”. Форумът е организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър ...
Стартира конкурсът за университетски грантове 5.4.2022 г. ... труд в УНСС по чл. 111 от Кодекса на труда; докторанти и студенти от УНСС.   Доц. Михаил Мусов – зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, председател на ПС по НИД Конкурсът предоставя два вида подкрепа: 1. Университетски ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 7.4.2022 г. ... 1 ДО 17 АПРИЛ за участие на студенти и докторанти в МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 17 АПРИЛ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Участници в Майсторския клас „Лидерството - Центурион“: Истинските професионалисти имат критичен поглед, носят отговорност, етични са и умеят да работят в екип 31.3.2022 г. ... Центурион 2022“, организиран за студенти, докторанти и млади учени на УНСС от Центъра за добри управленски практики. За кандидатстване и повече информация: http://sway/Центурион_2022 http://forms/Записване Споделя Светлин Антонов - един от 6-те успешно завършили миналогодишния ...
Конференция на БАЕИ отбеляза 65 годишнината на Римските договори 29.4.2022 г. ... проведе онлайн. В нея взеха участие преподаватели и докторанти от Софийския университет „Климент Охридски“, УНСС, Нов български университет, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Българската академия на науките. Форумът бе организиран в три панела. Първият бе посветен на ...
Конференция на БАЕИ отбеляза 65 годишнината на Римските договори 28.3.2022 г. ... проведе онлайн. В нея взеха участие преподаватели и докторанти от Софийския университет „Климент Охридски“, УНСС, Нов български университет, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Българската академия на науките. Форумът бе организиран в три панела. Първият бе посветен на ...
Участници в Майсторския клас „Лидерството - Центурион“ споделят: Не бъдете пасивни наблюдатели. Вземете активна роля в успеха през целия си живот 21.3.2022 г. ... Центурион 2022“, организиран за студенти, докторанти и млади учени на УНСС от Центъра за добри управленски практики. За записване и повече ...
Участници в Майсторския клас „Лидерството - Центурион“: Вземете активна роля в успеха през целия си живот 31.3.2022 г. ... Центурион 2022“, организиран за студенти, докторанти и млади учени на УНСС от Центъра за добри управленски практики. За записване и повече ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА 18.3.2022 г. ... резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма Еразъм+  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА «ЕРАЗЪМ+» С ЦЕЛ ПРАКТИКА     Вх ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 18.3.2022 г. ... на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми, както и други инициативи от съвместен интерес. Предвижда се и съвместно разработване и изпълнение на ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА ГОДИНА 17.3.2022 г. ... резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2022-2023 година. СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 Г.  Вх ...
Конкурс за участие на докторанти в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за летен семестър на учебната 2021/2022 година и зимен семестър на учебната 2022/2023 година 23.8.2023 г. ... СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на докторанти в мобилност по по проект „Икономическото образование в България 2030“   за летен семестър на учебната 2021/2022 година и зимен семестър  на ...
Почина проф. д.н. Румен Марков 4.3.2022 г. ... на науката в умовете на поколения студенти и докторанти. Богатото му академично творчество остава непреходен еталон за научноизследователска висота, ерудиция и проникновение.                 Поклон пред паметта ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 4.3.2022 г. ... студенти и докторанти, Общоикономическият факултет и Студентският съвет на УНСС имат удоволствието да Ви поканят за участие във Втората научна конференция за студенти и докторанти от Общоикономически факултет на тема „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на ...
Докторант на Катедра "Икономикс" зае първо място в конкурс на Института за икономическа политика 28.2.2022 г. ... академичен конкурс за млади учени, докторанти и постдокторанти в областта на икономиката. Приемам наградата за победител в направление "Икономическа политика на България" като личен успех, но и признание за работата на Department Economics UNWE UNSS, където по настоящем ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 24.2.2022 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”,   организирана от Общоикономическия факултет съвместно със Студентски съвет   под патронажа на ректора на УНСС проф. ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 21.3.2022 г. ... ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 10 МАРТ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от ...
Излезе от печат Сборник с доклади от Лятното докторантско училище по право 18.2.2022 г. ... с различна специалност, преподаватели, докторанти и студенти.           Авторите на докладите могат да получат екземпляр на сборника от доц. д-р Диана Маринова, каб. 204К (Корпус К), след 7 март 2022 г ...
Проведе се студентска научна конференция на тема “Пост-ковид трансформация на икономиките и обществата” 16.2.2022 г. ... конференция за бакалаври, магистри и докторанти на тема “Пост-ковид трансформация на икономиките и обществата”. Над 20 студенски разработки бяха допуснати до участие. Най-много участници имаше от специалностите Регионално развитие, Бизнес администрация, ...
Седемнадесета международна научна конференция на младите учени 11.2.2022 г. ... ми направи и участието на магистри и докторанти, като доказателство, че в тези образователно квалификационни степени могат да се пишат научни доклади. Инициативата ви е чудесна и ви пожелавам да продължавате все така“, коментира Ангел Стойков, председател на Студентския ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 9.2.2022 г. ... повишаване на стипендиите на студентите и докторантите. Няколко пъти беше лансирано публично, че докторантските ще станат 1000 лв. сега те са 500 лева, но в проекта за бюджет тези стипендии са предвидени по 550 лв. Така че надявам се има чуваемост, възможно е да имало лоша ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 19.1.2022 г. ... на качеството на обучението на студенти и докторанти в нашия университет чрез организиране на дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания. Провеждане на съвместни ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 26.1.2022 г. ... на качеството на обучението на студенти и докторанти в нашия университет чрез организиране на дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания. Провеждане на съвместни ...
Подписване на Консорциум за управление на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ 18.1.2022 г. ... провеждането на съвместно обучение на докторанти, както и привличане на участници в програмата и от други научни звена, т.е. така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори сектора за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми ...
Подписване на Консорциум за управление на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ 14.1.2022 г. ... провеждането на съвместно обучение на докторанти, както и привличане на участници в програмата и от други научни звена, т.е. така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори сектора за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... на неговия академичен състав, студенти, докторанти. В своята работа той винаги се е водил от опита и добрите практики в контролната дейност, както и от принципите на законосъобразност, обективност, справедливост и публичност“, подчерта проф. Фесчиян. Извършената от ...
УНСС с призови места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година 6.12.2021 г. ... програми, както и съотношението докторанти-студенти. Все повече чуждестранни студенти се записват в университета. „Рейтинговата система обхваща много показатели, които трудно могат да бъдат обхванати и изпълнени максимално добре. Естествено е да има такива, по които ...
XIV-а годишна научна сесия на УНСС 4.12.2021 г. ... съм, че в проектите са участвали и докторанти, и студенти. За нас това е изключително важно, защото можем да се докоснем до науката и да се развиваме в научната общност. От младите хора могат да се развият много добри идеи, които да допринесат за проектите ...
РЕЗУЛТАТ от проведено тайно извънпленарно гласуване 2.12.2021 г. ... попълване квотата на обучемите студенти и докторанти.  На основание чл. 48а от ПДУНСС  в прикачен файл представям на Вашето внимание доклада на председателя на Комисията по избора, проф. д-р Димитър Ненков за резултата от проведеното гласуване.   Проф. д-р ...
УНСС открива втора магистърска програма на руски език съвместно със Сибирския държавен университет по телекомуникации и информатика 30.11.2021 г. ... и съвместно обучение на бакалаври и докторанти". Съвместната магистърска програма предвижда една година обучение в СибГУТИ и една година обучение в УНСС. Цялото обучение ще се провежда на руски език. В резултат на това завършилите програмата ще получат две ...
19 университета от 7 страни на международната конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ 27.11.2021 г. ... конференцията от страна на най-младите - докторанти и студенти, на които бе предоставена възможност да представят резултатите от своите изследвания. Високото качество на представените изследвания предоставя възможност избрана част от тях да бъдат публикувани в тематични издания на ...
Единадесета международна научна конференция ICAICTSEE-2021 26.11.2021 г. ... участници, от които 10 доклада от докторанти.  Моменти от конференцията  Темите на изнесените доклади обхващаха приложението на най-новите ИТК достижения в области като медицина, биотехнологии, изкуствен интелект, киберсигурност, виртуална ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... иновативни системи, преподаватели и докторанти. Събитието предизвика огромен интерес, онлайн в него се включиха преподаватели, докторанти, студенти, партньори и приятели на катедрата.    Предстаявнето, от ляво надясно:  доц. д-р Нончо Димитров, проф. д-р ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... компютърни иновативни системи, преподаватели и докторанти. Събитието предизвика огромен интерес, онлайн в него се включиха преподаватели, докторанти, студенти, партньори и приятели на катедрата.        Предстаявнето, от ляво надясно:  доц. д-р Нончо Димитров, ...
Катедра „Икономикс“ представи годишната си конференция: „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“ 19.11.2021 г. ... и нейните организатори. „За нас докторантите е важно да трупаме нови знания и умения и да имаме възможност да представяме свои разработки на такива форуми.“ Ангел Стойков поздрави катедрата, че дава възможност не само на докторанти, но и на студенти да правят наука, ...
ICAEW и УНСС срещнаха студентите с топ работодатели в областта на счетоводството и одита 19.11.2021 г. ... . В събитието се включиха над 100 студенти и докторанти на УНСС. Кандидатстването за стипендиите на ICAEW продължава до 24 ноември 2021 г. Повече информация: тук ...
Катедра „Икономикс“ представи годишната си конференция: „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“ 17.11.2021 г. ... и нейните организатори. „За нас докторантите е важно да трупаме нови знания и умения и да имаме възможност да представяме свои разработки на такива форуми.“ Ангел Стойков поздрави катедрата, че дава възможност не само на докторанти, но и на студенти да правят ...
Авторски колектив на катедра „Национална и регионална сигурност“ представи книгата „Корпоративна сигурност“ 12.11.2021 г. ... компютърни иновативни системи, преподаватели и докторанти. Събитието предизвика огромен интерес, онлайн в него се включиха преподаватели, докторанти, студенти, партньори и приятели на катедрата. Предстаявнето, от ляво надясно:  доц. д-р Нончо Димитров, проф. д-р Димитър ...
Новата научна програма на МОН „Сигурност и отбрана“ разработена с помощта на екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ 20.12.2021 г. ... достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на достигнатите научни постижения в полза на обществото. Реализацията на програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и ...
Новата научна програма на МОН „Сигурност и отбрана“ разработена с помощта на екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ 22.10.2021 г. ... достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на достигнатите научни постижения в полза на обществото. Реализацията на програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за летен семестър на учебната 2021/2022 година 23.8.2023 г. ... нова процедура за кандидатстване и подбор на докторанти, млади учени, преподаватели и изследователи за: Проектна дейност 2.2 – „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ Проектна дейност 3.5 - „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни ...
XX международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“ 20.10.2021 г. ... , за последните 6 години имат над 75 докторанти. Проф. д-р Миланка Славова На откриването ректорът проф. д-р Димитър Димитров във видео обръщение подчерта значимостта на събитието. Той припомни, че ежегодно над 30 доклада от тази конференция се публикуват в ...
С участници от 4 континента и 10 държави в присъствен и онлайн формат се проведе Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки под егидата на ръководен от проф. д-р Силвия Трифонова проект, финансиран от ФНИ 14.10.2021 г. ... Ангелов, научен секретар на същата катедра, докторанти и постдокторанти от факултет „Финанси” и катедра „Финанси и кредит” при Стопанската академия „Д. А. Ценов” и други университети. Доц. д-р Елена Ставрова изнесе научен доклад по актуалната ...
Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки 11.10.2021 г. ... Ангелов, научен секретар на същата катедра, докторанти-докладчици и постдокторант от факултет „Финанси” и катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” и др. В двата работни дни на Заключителната международна научна конференция по проекта ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... . Как се осъществява подбора на студентите и докторантите, които искат да участват в мобилността? Какво е необходимо да направят? Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели обичайно два пъти в годината обявява конкурс за мобилност. Основният конкурс е през месец март, ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с община Тетевен 5.10.2021 г. ... на качеството на обучението на студенти и докторанти в нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от взаимен интерес, осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за Летен семестър на учебната 2021 – 2022 година УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 4.3.2022 г. ... нашите колеги, преподаватели, изследователи и докторанти ще видят в нашите партньорски университети на запад и съответно, когато колегите от тези университети дойдат в България, те могат да споделят опита си, така че всички тези дигитални стаи да бъдат направени, като се използва най-добрия ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 21.1.2022 г. ... нашите колеги, преподаватели, изследователи и докторанти ще видят в нашите партньорски университети на запад и съответно, когато колегите от тези университети дойдат в България, те могат да споделят опита си, така че всички тези дигитални стаи да бъдат направени, като се използва най-добрия ...
Кръгла маса за подпомагане на социалното предприемачество 15.9.2021 г. ... хибридно и в него участваха преподаватели, докторанти, представители на бизнеса и други висши учебни заведения от страната ...
И тази година 50% отстъпка за студенти, докторанти, служители и преподаватели от УНСС за обучение в ИСК 2.9.2021 г. ... отново преференциална цена за студентите, докторантите, служителите и преподавателите от УНСС, обучаващи се срещу заплащане. Те ще могат да се записват с 50% отстъпка от съответната такса. С новата си визия и обновена материална база ИСК подава ръка на бъдещите си възпитаници като им ...
Предприемачи в науката - конкурс на Фондация "Карол Знание" 2.9.2021 г. ... студенти от магистърските програми, докторанти и млади учени могат да участват в четвъртото издание на преакселераторската програма Impact Investing, които, след обучителната част на програмата, ще могат да  участват в конкурса „Предприемач в науката“ ...
РАЗКРИВАНЕ НА КАТЕДРА "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР" В СЪСТАВА НА БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ НА УНСС !!! 11.8.2021 г. ... обучението на нашите студенти и докторанти без да произлизат от това някакви промени по отношение на обучението.         ...
Онлайн обучение за развитие на изследователските умения за докторанти и учени 25.6.2021 г. ... на изследователските умения за докторанти и учени се проведе под формата на онлайн събитие, в платформата MS Teams. Инициативата бе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров и беше организирана от доц. д-р Михаил Мусов, в качеството му на зам.-ректор по ...
Новият Студентски сенат представи идеите си пред ректорското ръководство 24.6.2021 г. ... въпроси, свързани с приема на докторанти и възможността през календарната година да се провеждат по два конкурса за прием. Ръководството на Студентския съвет през следващите две години ще работи усилено с хората със специални образователни потребности за ...
Меморандум за сътрудничество с Икономически и социален съвет 23.6.2021 г. ... на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии, както и партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на икономиката и управлението. Координатор на споразумението от страна на УНСС ...
Публикувано е седмото издание на сборника "Докторантски четения" 21.6.2021 г. ... 16 материала, разработени от  докторанти към катедри „Публична администрация“, „Маркетинг и стратегическо планиране“ и „Икономическа социология“ към УНСС, както на колега от  ВУЗФ. Разработките  обхващат широк кръг от ...
Обучителна програма Impact Investing 3.6.2021 г. ... проект или екип от студенти, докторанти и млади учени за участие в четвъртото издание на преакселераторската програма Impact Investing, които, след обучителната част на програмата, ще могат да  участват в конкурса „Предприемач в науката“ ...
Споразумение за стратегическо партньорство между УНСС и Фондация "Карол Знание" 2.6.2021 г. ... за реализацията на студенти, докторанти и учени, участници в програмата "Предприемачи в науката".   Основни цели, които страните си поставят са постигането на синергичен ефект между университетското образование и преакселераторската програма на Фондация ...
Стратегическо партньорство с Фондация Карол Знание 19.5.2021 г. ... , създадена през 2018 г. за докторанти и млади учени. В момента се подготвя четвъртото издание, което тази година ще има нов фокус - Impact Investing и за първи път ще могат да участват и студенти, ако работят върху проекти, които отговарят на изискванията. УНСС ...
УНСС и CIMA с практически семинар за студенти и докторанти 8.12.2021 г. ... проведе семинар за студенти и докторанти на УНСС на тема “Management Accounting: Future Professionals”. Събитието откри зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. Михаил Мусов. Той приветства ...
Чествания по случай 30-годишнината на факултет “Икономика на инфраструктурата”. 27.4.2021 г. ... 21 Април 2021 студенти и докторанти от катедра "Логистика и вериги на доставките" взеха участие в Десетата юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Събитието бе част от честванията по случай 30-годишнината на ...
ИЗЯВЛЕНИЕ на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 25.4.2021 г. ... преподаватели, докторанти, студенти и служители на УНСС, Във връзка с медийни публикации, отнасящи се до дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски искам да заявя следното: Дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски е по повод негови неверни твърдения за политическа агитация в УНСС ...
„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... 17:45 Първата научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, организирана от Общоикономическия факултет заедно със Студентския съвет при УНСС, се проведе онлайн, под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров ...
Първа научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, организирана от Общоикономическия факултет заедно със Студентския съвет при УНСС, се проведе онлайн, под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 20.12.2021 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 21.4.2021 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на ...
Осма годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 20.4.2021 г. ... и на неправителствения сектор, експерти, студенти, докторанти и журналисти.   Традиционно конференцията се провежда с медийната подкрепа на сп. „Международни отношения“ и докладите ще бъдат публикувани в следващия му брой ...
16-ти април - Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите 19.5.2021 г. ... колеги преподаватели, докторанти, студенти и възпитаници на Юридическия факултет на УНСС,   Честит празник на Конституцията и на българските юристи!        Днес, 16-ти април, е денят, в който всички ние с особен трепет и вдъхновение си пожелаваме нови професионални ...
16-ти април - Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите 16.4.2021 г. ... колеги преподаватели, докторанти, студенти и възпитаници на Юридическия факултет на УНСС,   Честит празник на Конституцията и на българските юристи!        Днес, 16-ти април, е денят, в който всички ние с особен трепет и вдъхновение си пожелаваме нови ...
Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция 19.5.2021 г. ... се включват със свои доклади и много наши студенти и докторанти, които от рано коват умения за научни изследвания и дискусии. Предвидени са и още няколко мероприятия: Седмица на юриста, докторантско училище, Алумни клубът планира да проведе под знака на юбилея традиционния си годишен бал, който събира ...
Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция 19.4.2021 г. ... се включват със свои доклади и много наши студенти и докторанти, които от рано коват умения за научни изследвания и дискусии. Предвидени са и още няколко мероприятия: Седмица на юриста, докторантско училище, Алумни клубът планира да проведе под знака на юбилея традиционния си годишен бал, който събира ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 1.9.2021 г. ... си и търсени курсове. Преподаватели, служители, докторанти и студенти на УНСС ще могат да се записват с 50% отстъпка. Занятията ще се провеждат в присъствена и/или онлайн форма на обучение с оглед развитието на епидемичната обстановка в страната. ИСК предлага и групово обучение по чужди езици и ...
Студентска научна конференция "Държавата, бизнесът и регионите: Пандемията Covid-19 – eдна година по-късно" 10.3.2021 г. ... се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души; 2. Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5; 3. Разработените теми се предават на хартиен и електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. №, ...
Спечелихме първо и второ място на престижен международен конкурс в сферата на статистиката 16.2.2021 г. ... курс (с ментор доц. Александър Найденов) и наши докторанти (с ментор гл.ас. Васил Бозев) се класираха, съответно, на 1-во и 2-ро място на националния кръг на Международния конкурс за статистически плакат. Четвъртокурсниците: Сияна Тодорова, Косара Ненова, Ваня Сабахова, Габриела Монова и Мария Митова, ...
Ръководството на катедра "Икономикс" възстанови "Семинара" за подкрепа на млади учени и докторанти 16.2.2021 г. ... възстановява "Семинара" за подкрепа на млади учени, докторанти и студенти. На 15.02.2021г. от 18ч. се проведе първото заседание на "Семинара" на което участваха докторантите от катедрата и голяма част от нехабилитираните преподаватели. Гости бяха проф. д.ик.н. Румен Гечев и доц. д-р Теодор Седларски ...
Започна конкурсът за студентска мобилност по Еразъм+ за учебната 2021/22 г. 15.2.2021 г. ... степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). Кандидатите могат да подават документи онлайн в периода 10.02 – 04.03.2021 г., включително на e-mail: [email protected]. Катедра "Медии и обществени комуникации" има действащи споразумения за обмен на студенти и ...
Факултет "Икономика на инфраструктурата" организира десета научна конференция за студенти и докторанти 11.2.2021 г. ... десето издание на научната конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации". Конференцията ще се проведе на 21 април 2021 г. онлайн, а в нея могат да се включат всички настоящи студенти в бакалавърска и магистърска степен, както и докторантите на катедра "Медии и обществени ...
Десислава Милушева: Университетската библиотека ще предлага услугите си и дистанционно 10.2.2021 г. ... младите преподаватели и докторанти по отношение на научните публикации. Това е много важно за тяхното последващо развитие и се надяваме да сме от полза. Когато ситуацията се подобри, имаме идея за набиране на доброволци, които да помогнат за реализирането ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... международната мобилност на докторанти и изследователи, активизиране участието в международни научноизследователски проекти и, не на последно място, подобряване на международния профил на докторските програми. Говорили сте неведнъж за образователната дейност ...
Започна записването за Медийни класове 2021 22.1.2021 г. ... специалности, магистранти, докторанти).    За участието си в курсовете успешните участници ще получат индивидуални сертификати, а класовете, в които желаете да се включите, можете да ИЗБЕРЕТЕ ТУК   ВАЖНО! Формата за избор ще бъде активна ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2017 г. е индексиран в CEEOL 12.1.2021 г. ... 17 са на наши преподаватели и докторанти): "Европейски финансови центрове – процеси и тенденции в съвременните условия" Автор: Йорданка Статева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915431 "Кохезионата политика на ЕС. Икономически, ...
Юридическият факултет събра елита на трудовоправната наука у нас на конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев 20.12.2020 г. ... – доктори, асистенти и докторанти от УНСС, СУ и БАН. Студенти от четвърти и пети курс на специалност „Право“ в УНСС също взеха участие в конференцията като слушатели онлайн. Проф. д-р Емил Мингов изнася доклада си за ...
Aс. д-р Маргарита Петкова е един от победителите на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 5.1.2021 г. ... през 2012 г. и е насочена към докторанти и млади научни работници, чиито интерес и разработки са в сферата на актуалните процеси на международните финанси. Наградата е учредена в памет на д-р Иванка Петкова, основател на Институт за икономическа политика / ...
Нашият университет е големият победител на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 14.12.2020 г. ... 2012 г. и е насочена към докторанти и млади научни работници, чиито интерес и разработки са в сферата на актуалните процеси на международните финанси. Наградата е учредена в памет на д-р Иванка Петкова, основател на Институт за икономическа политика и ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL 5.1.2021 г. ... на наши колеги от катедрата, докторанти или бивши възпитаници на специалността): "Научените уроци и ползите от първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз", автор: Лиляна Павлова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913371 ...
Сборникът с доклади от международната научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от CEEOL 8.12.2020 г. ... от които са преподаватели и докторанти от катедрата, както следва: "Принос на политиката за сближаване за стабилност и иновативност на МСП", автор: Светлана Александрова - Златанска https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911443 ...
ЧЕСТИТ ОСМИ ДЕКЕМВРИ 8.12.2020 г. ...     Честит празник скъпи студенти и докторанти!           Поздравяваме с празника всички студенти и докторанти в ЮФ на УНСС! Пожелаваме весело настроение и приятни преживявания!           Стремежът към познание и навлизане в дебрите ...
ЧЕСТИТ ОСМИ ДЕКЕМВРИ 19.5.2021 г. ...     Честит празник скъпи студенти и докторанти!           Поздравяваме с празника всички студенти и докторанти в ЮФ на УНСС! Пожелаваме весело настроение и приятни преживявания!           Стремежът към познание и навлизане в дебрите ...
Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2020 г. ... хабилитирани преподаватели, за трима студенти и докторанти и за попълване състава на нехабилитираните преподаватели за ОС на УНСС от квотата на факултета с три лица, като информацията за извънпленарното гласуване и резултатите от него бе огласена на сайта на факултета. На 03.12.2020г., Комисията ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и АОКИС 18.11.2020 г. ... подпомага качеството на обучението на студенти и докторанти от УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание и др. Двете институции ще си партнират и при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 12.4.2021 г. ... със своите хабилитирани преподаватели, доктори и докторанти. Проф. Иванова изтъкна заслугите на катедрата при поддържане на тесни връзки с посолствата в София и със сродни академични звена от български и чуждестранни университети. С приветствие към катедра се обърна и доц. д-р Пламен Ралчев, който ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 29.1.2021 г. ... от УНСС, експерти от публични институции, докторанти и студенти, които дискутираха изискванията на пазара на труда и най-новите тенденции в професиите от направление „Администрация и управление“. В първия модул на Академията беше разгледано изменението в основни демографски и ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 15.11.2020 г. ... от УНСС, експерти от публични институции, докторанти и студенти, които дискутираха изискванията на пазара на труда и най-новите тенденции в професиите от направление „Администрация и управление“. В първия модул на Академията беше разгледано изменението в основни демографски и ...
Открит е конкурсът за ОНС "Доктор" 4.11.2020 г. ... икономически отношения, като станат докторанти в Катедрата. - 5 места за редовна и 8 места за задочна форма на докторантура - Широки възможности за избор на актуална тема в областта на световното стопанство и международните икономически отношения, международния бизнес и ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... със своите хабилитирани преподаватели, доктори и докторанти. Проф. Иванова изтъкна заслугите на катедрата при поддържане на тесни връзки с посолствата в София и със сродни академични звена от български и чуждестранни университети. С приветствие към катедра се обърна и доц. д-р Пламен Ралчев, който ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 27.10.2020 г. ... Хабиб В конференцията взеха участие и 15 докторанти от страната. Най-многобройно беше присъствието на преподаватели и изследователи от катедрите на УНСС: „Индустриален бизнес“, „Финанси“, „Икономика на недвижимата собственост“, „Икономика на ...
In Memoriam 27.10.2020 г. ... , както и за обучаването на стотици студенти, докторанти и изследователи в областта на емпиричните социологически изследвания, в т.ч. и на голяма част от преподавателите на катедрата. В 45 годишната история на нашата катедра, името на чл.кор. проф. Стоян Михайлов е записано като един от ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 26.10.2020 г. ... Хабиб В конференцията взеха участие и 15 докторанти от страната. Най-многобройно беше присъствието на преподаватели и изследователи от катедрите на УНСС: „Индустриален бизнес“, „Финанси“, „Икономика на недвижимата собственост“, „Икономика на ...
Официално беше открит реновираният блок 61А на студентските общежития на УНСС 5.10.2020 г. ... положение, както и други студенти и докторанти, които тази зима ще бъдат при едни по-добри условия. Поздравявам студентските домови съвети за тяхната съпричастност”, каза студентският лидер. „В този блок живеят и наши колеги преподаватели. Поздравявам студентите за ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Камарата на професионалните оценители 2.10.2020 г. ... на качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание, повишаване на квалификацията на практикуващи сертифицирани оценители, обучителни курсове, лекции, кръгли маси, осигуряване на шансове за кариерно ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 30.9.2020 г. ... на конференцията да се представят нови докторанти на УНСС. Други представяха вече напредналите си изследвания.  Докалдите от форума ще бъдат издадени на английски език в сборник, който е планирано да се публиква в CEEOL.  Следващата съвместна конференция е планирана ...
Сертификати за участниците в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти 20.12.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти. Доц. д-р Силвия Терезова В зала „Тържествена“ тя връчи сертификати на участниците във форума, който се проведе през април т.г. (на снимките долу) ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 29.9.2020 г. ... на конференцията да се представят нови докторанти на УНСС ...
Сертификати за участниците в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти 29.9.2020 г. ... научна конференция за студенти и докторанти. Доц. д-р Силвия Терезова В зала „Тържествена“ тя връчи сертификати на участниците във форума, който се проведе през април т.г. (на снимките долу) ...
Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участие в Девета международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 27.4.2020 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е продължение на дългогодишната традиция за насърчаване на възпитаниците на специалността, в посока разширяване на интересите им в актуални аспекти на научното познание и ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... изпити, държавни изпити, изпити за докторанти. Но съм сигурен, че скоро ще намерим решение – отново с колективния ум на академичната общност на УНСС и на нашите партньори от бизнеса. Ще са необходими и промени в нормативната база. Иначе и със сегашната онлайн ...
Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС 9.3.2020 г. ... силно, защото в него има студенти и докторанти от  големи и малки висши училища – държавни и частни, от София и страната. Даниел Парушев Ректорът поздрави новото ръководство на НПСС, пожела му успех и изрази убедеността си, че сътрудничеството ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... Speed Dating” за студенти и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха едни от най-големите одиторски компании – AFA Bulgaria, EY, Grant Thornton и PwC. Проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, г-жа Джоана ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Елин Пелин 4.3.2020 г. ... качеството на обучението на студенти и докторанти в нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от взаимен интерес; осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други ...
Тринадесети обучителен семинар на Студентския съвет 27.2.2020 г. ... (СС), в който участваха студенти, докторанти и представители на ректорското ръководството. Семинарът беше открит от председателя на СС Ангел Стойков, който призова участниците да бъдат активни както в семинарните дискусии и срещи, така и в предстоящата работа на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Университета „Хаджи Зека“ в Пея, Косово 21.2.2020 г. ... научни прояви и обучението на докторанти. Това предвижда подписаното споразумение за партньорство между двата университета. Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, и проф. д-р Fadil Millaku, ректор на Университета „Хаджи ...
Представител на УНСС начело на НПСС 10.2.2020 г. ... . По негово мнение стипендиите за докторанти трябва да бъдат обвързани с минималната работна заплата. Даниел Парушев представя платформата си По време на форума Даниел Парушев отбеляза, че ще наблегне на стратегическата визия за управление на НПСС и ...
Покана за участие в конференция 28.1.2020 г. ... научна конференция за студенти, докторантии млади учени на тема „Иновации и конкурентоспособност". Повече информация за събитието може да откриете в прикачената покана или на специално изготвения сайта на форума: https://conf.prowis.online/ Регистрацията за ...
Дипломиране на бакалаври, магистри и докторанти от катедрата 29.4.2020 г. ...     Доц. Николов поздравява студентите                  Абсолвенти  Бакалаври от редовно и дистанционно обучение по регионално развитие и магистри от програмата "Регионален бизнес и мениджмънт" ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... „Икономическа социология”, докторантите Златина Димова и Габриела Марангозова и студентите от специалност „Социология” – Йоана Първанова и Габриела Горанова, съответно председател и заместник-председател на  Клуба на социолога в УНСС. От Съюза ...
Дискусия на тема “Възможности за кариерно развитие” 14.12.2019 г. ... организираха за студенти и докторанти. Гостите бяха представени от доц. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедрата, който подчерта, че сътрудничеството със социално отговорни компании е важно не само за професионалното развитие на студентите, но и за ...
Публична лекция на г-н Матайс льо Рут, Представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България 6.12.2019 г. ... социлогия и психология", както и на докторанти на катедрата. гл. ас. д-р Михаела Мишева представи сътрудничеството на катедра Икономическа социология и ВКБООН Онлайн викторина с представители на ВКБООН и ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... . В него бяха включени студенти, докторанти и преподаватели. Дейностите, които изпълнявахме, бяха от различно естество. В известен смисъл този проект е надграждане на предходните два аналогични проекта, а разликата е в мащаба. Участниците са два пъти повече от предходните ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... на доброволците – студенти, докторанти и преподаватели, изказваме благодарност за Вашата безрезервна отдаденост на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, ...
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ТЕМА „ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“ 21.1.2021 г. ... – университетски преподаватели, докторанти, студенти. Конференцията беше открита от проф.д-р Светла Тошкова – ръководител на катедра „Политическа икономия”. Приветствено слово произнесе ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. На конференцията бяха ...
Доц. Васил Петков беше гост-лектор в Universita degli studi Internazionali di Roma в Рим 8.12.2019 г. ... от магистърски програми, както и пред докторанти.Темите на лекциите бяха съобразени с профила на програмите, по които се обучават студентите, и включваха:?Climbing up the stairs that may lead downstairs (Bulgaria and the EU);?Relations between Italy and Bulgaria;?Features of ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... катедри в УНСС, млади преподаватели и докторанти, студенти, колеги от СУ „Кл.Охридски”, ИИИ на БАН, ПУ „П.Хилендарски”, и др. Основни доклади изнесоха проф. д-р. Камелия Стефанова и гл. ас. д-р Христо Проданов, които разясниха различните аспекти на ...
Асистент от катедрата на 32 лятно училище на ERSA 22.11.2019 г. ...        Участнците, докторанти, постдокторанти и асистенти "Proximity and innovation:                                                  ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... от трети и четвърти курс, магистри и докторанти от катедрата. Теми от областта на регионалната икономика, развитие на планинските територии, инфраструктурните проекти, бедността в регионите, защитените местности, демографската катастрофа, туризма и пазара на труда в регионите са ...
Дипломираха се бакалавритe, магистрите и докторантите от катедра „Управление“ 18.11.2019 г. ... връчени дипломите на бакалаври, магистри и докторанти от катедра „Управление“. Тържествената церемония откри проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“. Чрез дипломите УНСС ви дава част от своя авторитет. В хода на ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... (от ляво надясно) Освен студенти, докторанти и преподаватели от УНСС, на прожекцията присъстваха и много членове на ИДЕС, както и мениджъри на счетоводни и одиторски предприятия. Сред гостите бяха и бъдещи студенти на УНСС от Националната финансово-стопанска гимназия и ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... и докторанти от нашия университет участваха в мобилности по проектна дейност № 2, включена в проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много ...
Наши преподаватели и докторанти на конференция на БАЕИ 6.11.2019 г. ... и докторанти от УНСС участваха в конференцията на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), която се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в началото на ноември. С презентации участваха: проф. Димитър Хаджиниколов, ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... от 24.10.2019 г. – 30.10.2019 г. докторантите Златина Димова и Боряна Райнова участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... КОНКУРС за участие на студенти-магистри и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в ...
Пета научна конференция на тема "Икономически предизвикателства: държавата и пазарът" на катедра "Икономикс" 18.10.2019 г. ... рамките на конференцията беше отделено на докторантите (на снимката долу). Във връзка с това беше проведена и самостоятелна докторантска сесия. В нея взеха участие докторанти от катедра „Икономикс“ на УНСС и на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, които ...
Пета научна конференция на катедра "Икономикс" 22.10.2019 г. ... рамките на конференцията беше отделено на докторантите. Във връзка с това беше проведена и самостоятелна докторантска сесия. В нея взеха участие докторанти от катедра „Икономикс“ на УНСС и на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, които съвместно с ...
Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19 14.10.2019 г. ... форума участваха над 220 студенти, докторанти и преподаватели. Сред официалните лица бяха бившите посланици на България в Словакия г-жа Маргарита Ганева и г-н Огнян Гърков, г-н Анжей Франгеш, посланик на Словения, г-жа Тамара Лилуашвили, посланик на Грузия, г-н Есром Табо ...
Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии “ 8.10.2019 г. ... и на утвърдени изследователи, доктори и докторанти - преподаватели по английски, испански, руски и немски език в катедрата. При откриването на семинара Вторият семинар на катедрата с международно участие беше проведен миналата година под надслов „Езикът на ...
Майсторски бизнес клас 3.10.2019 г. ... Майсторския клас, организиран за студенти, докторанти и млади учени на УНСС от Центъра за добри управленски практики. За пореден път наш водещ лектор беше Иван Кожухаров.   За лектора:  През 1990 г., при катерене в Алпите по западната стена на връх Пти Дрю, група български ...
Преподаватели и докторанти от Катедрата взеха участие в XV-тата Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа 8.12.2019 г. ... преподаватели и двамa докторанти от Катедрата взеха участие в XV-тата Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU) на тема „Цели на устойчивото развитие 2030: предизвикателства през държавите ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Гърция 20.11.2019 г. ... 23.09.2019 г. – 29.09.2019 г. докторантите Златина Димова и Боряна Райнова участваха в научноизследователска мобилност в Солунския университет „Аристотел“ по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването ...
УНСС беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на ASECU 29.9.2019 г. ... , социални и образователни измерения. Докторанти и ученици представиха доклади по дискутираните теми. За чуждестранните гости беше организирано посещение на Боянската църква и Националния исторически музей. В Голямата конферентна зала Домакин и организатор на ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в ...
Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти 13.9.2019 г. ... по програма Еразъм + за студенти и докторанти. За повече информация -> кабинет 1003 или в раздел мобилност: https://www.unwe ...
Наши студенти участваха в Международна лятна обучителна програма в Китай 26.8.2019 г. ... на 2019/2020 г., организиран за студенти, докторанти и преподаватели на УНСС. По време на презентациите Студентите на посещение на пагода в гр. ...
Международна мобилност на наш докторант 11.7.2019 г. ... .009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... от УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на УНСС, бяха факултет „Приложна информатика и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а ...
Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ 19.6.2019 г. ... участваха ученици, студенти, докторанти и практикуващи специалисти от страната и чужбина. Доц. Миланка Славова връчва наградите на победителите От името на ректорското ръководство на УНСС с приветствие към победителите се обърна зам.-ректорът ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на УНСС, бяха факултет „Приложна информатика и статистика“ и катедра „Статистика и ...
Научен семинар по икономическа методология за докторанти и преподаватели 7.6.2019 г. ... по икономическа методология за докторанти и преподаватели, организиран от Центъра по парични и икономически изследвания (ЦПИИ). Гост-лектор беше проф. Джовани Паванели от Университета в Торино. Проф. Джовани Паванели През първия ден проф. ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... , млади учени – асистенти и докторанти, както и много студенти, обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Студентите в залата   На участниците с научни доклади и на ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... , млади учени – асистенти и докторанти, както и много студенти, обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Участници и гости на научния семинар   На участниците с научни ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 11.1.2022 г. ... университети, студенти, докторанти и представители на бизнеса. Форумът е посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС и се проведе в Деня на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. Организатори на събитието бяха катедра ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... университети, студенти, докторанти и представители на бизнеса. Форумът е посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС и се проведе в Деня на кариерата в логистиката и управлението на веригата на доставките. Организатори на събитието бяха катедра ...
Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва 22.5.2019 г. ... конференции за студенти и докторанти, както и на съвместни уебинари; активни преговори за създаването на съвместна магистърска програма в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол; съвместни публикации на преподаватели, докторанти и студенти ...
Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин 23.5.2019 г. ... . Участие взеха студенти и докторанти от Финансово-счетоводния факултет и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). По време на лекциите Дискутирани бяха основните въпроси, свързани с видовете ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... за предоставената възможност докторанти да участват във форума. Според него това е начин студентите да се докоснат до науката и да участват в живота на университета, защото без наука университетът не може да съществува. Г-н Стойков благодари на бизнеса за ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... , от които 2 на доктори, 6 на докторанти и 6 на студенти, които вече са публикувани в сборник, каза при откриването на Седмата научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ доц. д-р Еленита Великова, ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 10.5.2019 г. ... , от които 2 на доктори, 6 на докторанти и 6 на студенти, които вече са публикувани в сборник, каза при откриването на Седмата научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ доц. д-р Еленита Великова, ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 11.1.2022 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази година е на ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази година е на ...
Катедрата организира международна научна конференция 20.5.2020 г. ... специална секция за студенти и докторанти, чийто доклади ще бъдат оценени от жури и авторите на най-добрите ще бъдат предложени за награди по програмата на МОН за изявени студенти. В рамките на конференцията е включено и провеждане на специална кръгла маса под ...
Седма конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед“ 10.4.2019 г. ... организации, експерти, студенти, докторанти и журналисти. Форумът беше организиран от Центъра за балкански изследвания на УНСС, Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Българското дипломатическо дружество (БДД), Националната асоциация за международни ...
Майсторски клас за студенти и докторанти 5.4.2019 г. ... Майсторския клас за студенти и докторанти с лектор Боряна Тодорова, старши мениджър от EY. Под формата на делови игри участниците бяха запознати с новия стандарт, отчитащ лизинговите операции. Майсторският клас е в рамките на меморандума за сътрудничество между ...
На 4 април т.г. се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти 5.4.2019 г. ... Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги" с лектор Боряна Тодорова - старши мениджър от EY. Форумът е в рамките на сключен меморандум за сътрудничество между EY и УНСС (ФСФ). Участниците бяха запознати с постановките на ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... до четвърти курс, магистри и докторанти в регионалното развитие Визията за разумните градове и възможностите за развитието им в България представена от Стефан Люцканов от трети курс на специалност ‚Регионално развитие“ спечели първата награда. ...
Седма младежка конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед“ 28.3.2019 г. ... . Участници бяха студенти и докторанти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, УНИБИТ и RWTH Aachen University. Журито на конкурса за най-добра разработка (от ляво надясно): посланик Андрей Караславов от БДД, доц. Георги Мисайлов, ...
Наш преподавател се среща с високопоставен възпитаник на катедрата 24.3.2019 г. ... .009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез ИА “ОП НОИР” при Министерство на образованието и науката, гл. ас. Васил ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... Skills” за студенти и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Moore Stephens, MV Consulting и PwC. Г-жа Джоана Шуховска, проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Михаил Мусов (от ляво ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 14.3.2019 г. ... 10 до 12 март. В него участваха също докторанти, преподаватели и представители на университетското ръководство. При откриването на семинара Гост-лектори бяха гл. ас. д-р Янко Христозов от катедра „Финанси“, бивш изпълнителен директор на ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и ...
Наш преподавател проведе семинар в Университета на Евора (Португалия) 9.2.2020 г. ... семинара присъстваха преподаватели, докторанти и студенти от Икономическия факултет на Университета в Евора, на който бяха обсъдени потенциалните ефекти от бъдещо споразумение за свободна търговия между ЕС и Евразийския икономически съюз ...
Докторанти и млади преподаватели се обучаваха по програма на CERGE-EI 1.2.2019 г. ... развитие на преподавателски умения за докторанти и млади преподаватели на CERGE-EI (CERGE-EI Teaching Development Program: Teaching Principles and Practices). Обучението се проведе на английски език от преподавателите Deborah Novakova, Andrea Downing, Grayson Krueger и Karin ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 21.1.2019 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Научният форум ще се проведе в Голяма конферентна зала на УНСС на 09.05.2019 г. от 10.00 часа ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... се включват все повече млади учени, докторанти и студенти, което е гаранция за приемственост между поколенията изследователи, заяви ректорът. През последните две години е рекорден броят на публикациите, индексирани в Scopus. Безспорен е фактът, че УНСС има голям научен ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... , приятели и гости, студенти и докторанти, дами и господа, позволете ми да отправя специално обръщение към нашите абсолвенти.   Скъпи млади колеги, Някои от последните автори, които четох – Харуки Мураками, Хорхе Бухай, Кърт Вонегът, Петър Дънов, Стефан ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... се включват все повече млади учени, докторанти и студенти, което е гаранция за приемствеността между поколенията изследователи, посочи ректорът. Той подчерта, че УНСС има голям научен потенциал, но е необходимо той да стане известен в публичното пространство. Ние сме ...
Преподаватели от катедрата проведоха семинар с кандидат-докторанти 4.12.2018 г. ... семинар-среща за кандидат-докторанти за специалност „Статистика и демография“. На срещата бяха обсъдени административни въпроси, касаещи докторантурата, беше представена и подробно разисквана новата изпитна програма за ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 11.1.2022 г. ... на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър ...
Участие на катедрата в трети балкански форум за регионално развитие 5.5.2020 г. ... и докторанти от катедра „Регионално развитие“ взеха участие в третия вече традиционен форум на страните от Западните Балкани на тема „Регионално и местно икономическо развитие“. Конференцията се проведе между 19 и 21 ноември т. г. във ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... ще даде възможност на учени и докторанти да изградят платформа за синергия между българското право и правото на ЕС. Проф. Илиева също подкрепи идеята за издаване на сборник, който да се предостави на заинтересованите институции. Проф. д-р Ирена ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... . Обучението на докторанти е от научна област „Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)“, по която имаме най-високата акредитационна оценка в страната. Подготвихме много доктори на науките и доктори по икономика, които са ...
Разяснителен семинар за кандидат-докторанти 4.12.2018 г. ... зала 2064 ще се проведе разяснителен семинар за кандидат-докторанти за специалност „Статистика и демография“. На срещата: * ще бъдат разяснени административни въпроси, касаещи докторантурата; * ще бъде представена и подробно разисквана новата изпитна програма за кандидат-докторанти; * ще бъде ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... с катедра „Финанси“). Обучението на докторанти е от научна област „Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)“, по която имаме най-високата акредитационна оценка в страната. Подготвихме много доктори на науките и доктори по икономика, които са изявени учени и ...
Лекция „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“ 9.11.2018 г. ... помага в работата на преподаватели, изследователи, докторанти и студенти с изключително точните си данни. Задачата на консорциума от 37 държави е да изследва социалните феномени, посочи той. Доц. Венелин Бошнаков ESS беше създадено заради острия дефицит от научно издържани национални ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... , който осъществява обучение на бакалаври, магистри и докторанти, участва активно в академичната дейност, работи по изследователски проекти, организира значими научни форуми, съчетава успешно теорията, иновациите и практиката при подготовката на нашите студенти. Тези успехи се дължат на всеотдайността на ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... в енергийната политика. Свои доклади изнесоха и докторанти от различни катедри на УНСС. Всички доклади ще бъдат издадени в юбилеен сборник ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 7.11.2018 г. ... над 35 доклада на утвърдени учени, млади изследователи и докторанти. Конференцията откриха ръководителите на двете катедри: проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Георги Николов.  „98 години след създаването на нашия университет продължаваме стремежа на основателите му да търсим новите тенденции, ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... подбор на млади кадри за ръководители, асистенти, докторанти и привличането на видни личности в нейния състав. Той направи равносметка на постиженията в основните области, към които е насочена дейността на катедрата през годините, и открои доброто взаимодействие с бизнеса, допринесло за научното ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... , който осъществява обучение на бакалаври, магистри и докторанти, участва активно в академичната дейност, работи по изследователски проекти, организира значими научни форуми, съчетава успешно теорията, иновациите и практиката при подготовката на нашите студенти. Тези успехи се дължат на всеотдайността на ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... в енергийната политика. Свои доклади изнесоха и докторанти от различни катедри на УНСС. Всички доклади ще бъдат издадени в юбилеен сборник ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... , свързани с работата на студентски колективи, на докторанти и млади научни работници. Програмата, която ще бъде двусеместриална, е насочена към ръководни кадри и висши държавни служители, завършили ОКС „бакалавър“ във всички области на висшето образование. Предвижда се освен преподаватели от ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 11.1.2022 г. ... над 35 доклада на утвърдени учени, млади изследователи и докторанти. Конференцията откриха ръководителите на двете катедри: проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Георги Николов. Проф. Димитър Димитров и доц. Георги Николов (от ляво надясно) Съвместните конференции и ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... подбор на млади кадри за ръководители, асистенти, докторанти и привличането на видни личности в нейния състав. Той направи равносметка на постиженията в основните области, към които е насочена дейността на катедрата през годините, и открои доброто взаимодействие с бизнеса, допринесло за научното ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... успешно се обучават повече от две хиляди студенти и 38 докторанти. Към 01.10.2018 г. в 1 курс в поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси” са приети 537 студенти, от които 414 в редовна форма и 143 в дистанционна форма в София и регионалния център за дистанционно обучение - Хасково. ...
Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“ 15.10.2018 г. ... над 10 доклада на утвърдени изследователи, доктори и докторанти-преподаватели по английски, испански, руски и немски език. Чест и удоволствие е за мен да открия второто издание на семинара, олицетворяващо научното пробуждане на филологическата гилдия в УНСС, доскоро традиционно ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 8.10.2018 г. ... над 35 доклада на утвърдени учени, млади изследователи и докторанти. Конференцията откриха ръководителите на двете катедри: проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Георги Николов. Проф. Димитър Димитров и доц. Георги Николов (от ляво надясно) Съвместните конференции и ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... ОИФ успешно се обучават повече от две хиляди студенти и докторанти. Към 01.10.2018 г. в 1 курс в поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси” са приети 537 студенти, от които 487 в редовна форма и 50 в дистанционна. Част от тях, след завършване на 2 курс ще се обучават в специалност ...
Проф. Стати Статев: За академичната общност на УНСС грижата за хората с увреждания е кауза 18.7.2018 г. ... . Вдясно: проф. Стати Статев Студентите и докторантите в УНСС са обект на специално внимание, използват редица привилегии над тези, предвидени в общите законодателни мерки. Проведохме проучване сред тези около 100 студенти за отношението на преподавателите и служителите към тях. На основата на ...
Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“ 21.6.2018 г. ... конференцията бяха представени 49 доклада на докторанти, които ще бъдат издадени в сборник, а това е показател, че темата е интересна, каза проф. Гоев. Той изрази убеденост, че със сегашния форум и с другите дейности проектът ще завърши успешно в края на годината. Зам.-ректорът специално ...
Наш докторант с приз за най-добър доклад 13.6.2018 г. ... приза за най-добър доклад сред близо 30 докторанти, участвали в XIX годишна конференция по финанси и счетоводство (19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA), организирана от Факултета по финанси и счетоводство на Икономическия университет - Прага. Свилен ...
Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ 21.6.2018 г. ... организации, университети, млади учени, докторанти, студенти в магистърски и бакалавърски програми, широката общественост и медиите ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 22.5.2018 г. ... и магистърската степен, да  станете докторанти, да участвате като анализатори на процесите, а защо не и министри, заяви доц. Ралева.    Деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова призова студентите да не се отказват и да продължават да се образоват, дори ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... „SocioBrains“ и студенти и докторанти от катедрата, от УНСС, от Шуменския университет и от ЮЗУ „Неофит Рилски” и др. Доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... , магистри и доктори, както и студенти и докторанти, сегашни и бивши преподаватели. (За повече информация http://bialumni.unwe.bg) Възпитаници на специалността от различни поколения, вече успешно реализирали се професионалисти, се включиха в интересна дискусия с настоящи студенти и ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 18.5.2018 г. ... и магистърската степен, да  станете докторанти, да участвате като анализатори на процесите, а защо не и министри, заяви доц. Ралева. Доц. Стела Ралева Деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова призова студентите да не се отказват и да ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... конферентна зала. В нея участваха студенти, докторанти и преподаватели от УНСС и Шуменския университет. Гости бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, председателят ...
„Вечно втори“ са победителите във „Футболен турнир на УНСС - 2018“ 14.5.2018 г. ... съвет“ играха студенти и докторанти, сред които: Кристиян Маджуров, Ангел Стойков, Никола Танаков, Георги Костадинов, Мартин Антонов, Лъчезар Кънчев, Пламен Пенев, Преслав Пейчев, Илиян Чабуклийски. Демонстративният мач Футболната среща между двата ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти, която се проведе в УНСС на 24.04.2018 г. Те представиха пред аудиторията своите научни доклади, фокусирани върху възможностите за прилагане на съвременни практики в областта на логистиката в България. В дискусията активно се включиха ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 11.1.2022 г. ... е първият, който обединява докторанти и студенти. На Седмата международна научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в съвременната практика. С тези думи откри форума организаторът на ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... е първият, който обединява докторанти и студенти. На Седмата международна научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в съвременната практика. С тези думи откри форума организаторът на ...
МИФ 2018. Публична лекция на Мая Манолова, омбудсман на Република България 17.4.2018 г. ... българския политически елит пред студенти и докторанти от УНСС. Чрез това събитие целим да акцентираме върху актуалните за страната теми и въпроси, каза Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет при УНСС. Кристиян Маджуров Особено е усещането, когато за 15-ти ...
Втори обучителен семинар на Студентския съвет 4.4.2018 г. ... който участваха и представители на студенти, докторанти и ръководството на УНСС. По време на семинара Студентите се срещнаха с доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, помощник-ректора Николай ...
Огромен интерес на студентите към False Assurance 27.3.2018 г. ... (вляво) и Джок Нюнан Освен студенти, докторанти и преподаватели от УНСС, на прожекцията присъстваха и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, членове на ИДЕС, представители на MDV Professional Education, BDO Bulgaria, XEROX Business Services Bulgaria ...
Представители на Финансовата академия в Астана на посещение в УНСС 20.3.2018 г. ... наши преподаватели като научни консултанти на докторанти от ФА, изнасяне на лекции в областта на бизнес икономиката, счетоводството, одитинга и финансите на преподаватели от УНСС пред студенти от ФА и др. На срещата присъстваха проф. д-р Диана Копева, координатор по споразумението за ...
Информационна среща за програма „Еразъм+“ 21.2.2018 г. ... ползите от участието на бакалаври, магистри и докторанти в програмата. Важно правило е студентите да имат успех над 4.50. По време на презентацията студентите научиха как могат да кандидатстват, какви са сроковете за записване и др. Ивелина Кирова Студенти, които вече са ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... , че капацитетът ни за е около 100 нови докторанти на година. Но това означава да откриваме и насърчаваме най-добрите магистри да продължат обучението си като докторанти, подчерта ректорът и даде положителна оценка за научноизследователската дейност на университета през отчетния период ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... иновации. По-добрата подготовка на студенти и докторанти, повишаването на квалификацията на преподавателския състав и създаването на стимулираща среда за резултатна научноизследователска дейност също са сред целите на проекта. Участници в проекта Шестте дейности по проекта ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... продължаващо обучение, преподаватели, учени, докторанти, студенти. В голямата конферентна зала Преди 10 години беше поставено едно добро начало – официално да се отчита научноизследователската дейност през текущата година, посочи проф. Гоев. Общо през ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... отговорен избор с обучаването на студенти и докторанти (в т.ч. и тези с увреждания) в корпоративно и социално отговорно поведение чрез поредица от учебни дисциплини в различните професионални направления и специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, които ...
Семинар „10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед към бъдещето“ 5.12.2017 г. ... взеха участие представители на практиката, докторанти, преподаватели и студенти. В голямата конферентна зала На откриването на семинара присъстваха проф. д.ик.н Кирил Тодоров, директор на Института по  предприемачество, основател и почетен ръководител на ...
Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 2.12.2017 г. ... област” - секция за докторанти и студенти, с модератор доц. д-р Александър Найденов Секция Д: “Насоки и проблеми на приложението на информационните технологии в социално-икономическата област” - секция за докторанти и студенти, с модератор гл.ас. д-р ...
Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“ 12.2.2018 г. ... , че конференцията има специална секция за докторанти и студенти. Проф. Павлова, гл. ас. д-р Атанас Атанасов, подератор на форума, и доц. Микренска (отдясно на ляво) Доц. д-р Мая Микренска, ръководител на катедра „Математика“, пожела успех на форума ...
Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“ 1.12.2017 г. ... , че конференцията има специална секция за докторанти и студенти. Проф. Павлова, гл. ас. д-р Атанас Атанасов, подератор на форума, и доц. Микренска (отдясно на ляво) Доц. д-р Мая Микренска, ръководител на катедра „Математика“, пожела успех на форума ...
В продължение на два дни академичните социолози дискутираха съвременните предизвикателства и образованието по социология 4.2.2018 г. ... на социологията и социалните науки, 17 докторанти, 22 студента от катедрите по социология в Университета за национално и световно стопанство, Софийския университет „Климент Охридски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Югозападния университет ...
Научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 23.11.2017 г. ... на социологията и социалните науки, 17 докторанти, 22 студенти от катедрите по социология в УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН. В рамките на ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... издание на форума е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират актуални икономически проблеми с българските и чуждестранните си колеги, посочи при откриването на конференцията доц. д-р Силвия ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 30.10.2017 г. ... , за академичния състав и подготовката на докторанти, изтъкна доц. Драганов. Доц. Драганов връчи на проф. Владимиров почетен плакет в знак на благодарност към основателя на Юридическия факултет, за неговата всеотдайност към професията и по повод неговата 90-годишнина (на снимката долу) ...
Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 2.12.2017 г. ... се предвижда да има специална секция за студенти и докторанти. Програмата на конференцията можете да свалите по-долу. Важни срокове: заявка за участие с темата на доклада, заедно с резюме на български и английски език, можете да изпратите най-късно до 1 октомври 2017 г., а докладите до 1 ноември 2017 ...
Докторанти от УНСС участваха в международна конференция в Брюксел 16.10.2017 г. ... център по устойчиво развитие, заедно с докторантите от УНСС Величка Николова, Неда Мужо, Невена Алексиева, Благовест Цветков, Мила Зашева и Горан Ангелов взеха активно участие в  международната конференция „Рестарт на европейската икономика”. Форумът се проведе в Брюксел на ...
Трета годишна международна конференция по монетарни и икономически проблеми 16.10.2017 г. ... и социална история“, пленарна сесия за докторанти и др. Участници в конференцията Докладите от форума  ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦПИ на УНСС ...
КНСБ учредява годишна стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 15.9.2017 г. ... академия на науките. 4.До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на: А.  Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, ...
Докторант от университета участва в международната лятна академия в Напфлион, Гърция 31.7.2017 г. ... лятната академия участваха магистри и докторанти от различни страни в света и имаха възможност да се консултират по научните теми, които разработват ...
Успешна защита на дисертационен труд 3.7.2017 г. ... академичните среди, неправителствени организации, докторанти и гости.   След успешно представяне на публичната защита Научното жури взе решение с пълно мнозинство за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Икономика и управление“ ...
Осма международна конференция на тема „Международното предприемачество: тенденции, предизвикателства, постижения“ 27.6.2017 г. ... съвет по малък бизнес (ICSB). Водещ на семинара за докторанти на тема „Как да подготвим дисертация и как да публикуваме в реномирани списания в областта?“ бе проф. Дейвид Смолбоун, а на семинара по управленски системи и консултиране - проф. Ерик Фламхолц.  Пленарна ...
VIII-ма международна конференция „Международното предприемачество: тенденции, предизвикателства, постижения“, 6 - 9 юни 2017 г., к.к. "Св. Св. Константин и Елена" 7.7.2018 г. ... съвет по малък бизнес (ICSB); Семинар за докторанти на тема „Как да подготвим дисертация и как да публикуваме в реномирани списания в областта?“. Водещ: проф. Дейвид Смолбоун, Център за изследване на малкия бизнес, Кингстънски университет, Великобритания, експрезидент на ...
Наш преподавател беше гост-професор в Университета на Пикардия "Жул Верн" 23.6.2017 г. ... визитата си доц. Пенчев участва в семинари с докторанти към Икономическия факултет на университета "Жул Верн", изнесе лекции и участва  в дискусии с преподаватели посветени на различните традиции в икономическата мисъл в Източна и Западна Европа ...
Наш преподавател бе гост-професор в Университета на Пикардия "Жул Верн" 22.6.2017 г. ... си доц. Пенчев присъства на семинари с докторанти към Икономическия факултет на университета "Жул Верн", изнесе лекции и участва  в дискусии с преподаватели, посветени на различните традиции в икономическата мисъл в Източна и Западна Европа ...
доц. д.н. Пенчо Д. Пенчев гост-професор в Университета на Пикардия "Жул Верн" 22.6.2017 г. ... си доц. Пенчев  участва в семинари с докторанти към Икономическия факултет на университета "Жул Верн", изнесе лекции и участва  в дискусии с преподаватели  посветени на различните традиции в икономическата мисъл в Източна и Западна Европа ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели, Стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.009-0012  „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много ...
Деканът на Финансово-счетоводния факултет на УНСС проф.Снежана Башева участва на тържествената церемония по награждаването на победителите в конкурса "Млад икономист-2017 г." на Съюза на икономистите в България. 13.6.2017 г. ... 2017 г." Специалната награда  в категория "Докторанти" бе връчена на докторанта към катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС Николай Кацарски.  На снимката -  проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и награденият със Специална награда в ...
Семинар за докторанти "Multivariate Time Series Analysis“ 15.6.2017 г. ... , Франция, проведе полудневен семинар за докторанти от университета. Темата на семинара бе "MULTIVARIATE TIME SERIES ANALYSIS".  Доц. Лахиани Доц. Лахиани припомни основни постановки и формули в иконометрията при изследване на времеви редове. След това той ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... още се пазят дипломни работи на студенти и докторанти от УНСС, които са се допитвали до БТПП за темите на своите дипломни работи и дисертации. Този меморандум ще даде тласък за активизиране на всички дейности, по които досега сме имали сътрудничество. Ще предоставяме на изследователите от вашия ...
Годишна научна конференция „Европейски разногласия и световен хаос“ 26.5.2017 г. ... Деканът акцентира върху участието на студенти и докторанти във форума и изрази убеденост, че на него ще бъдат огласени много интересни тези и решения за това как да се въведе някакъв ред в хаоса. Важно е те за бъдат чути, нашите научни умения и подходи да бъдат използвани, заяви доц. Дамянов ...
Студенти и докторанти от специалност „Стопанска логистика“ взеха участие в Шестата международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 12.5.2017 г. ... на специалност „Стопанска логистика“ и докторантите.           Даниела Дечева, докторант в катедра „Логистика“, в своя доклад представи класификация на логистичните разходите и разкри съществените им особености, в етапа на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“ 11.5.2017 г. ... на качеството на обучението на студенти и докторанти от нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание и други инициативи от съвместен интерес. Това предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... се проведе научната конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Тя бе организирана от катедра „Икономика на туризма“ и на откриването й присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... се проведе научната конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Тя бе организирана от катедра „Икономика на туризма“ и на откриването й присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 3.5.2017 г. ... членовете му, представители на студенти и докторанти от Комисията по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ), Комисията за отпускане на награди и помощи (КОНП) и Комисията по стипендии на УНСС. Гост-лектори на семинара бяха гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 27.4.2017 г. ... преподаватели и служители, докторанти  и студенти от УНСС дариха 1200 книги за  възстановяване дейността на читалище "Надежда 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Съюзът на ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 11.1.2022 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът бе фокусиран върху проблемите на ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът бе фокусиран върху проблемите на ...
Семинар „Развитие на идеите и институциите на социалния кредит в България и Европа от 19 век до Втората световна война“ 3.5.2017 г. ... съвети“ преподаватели, студенти и докторанти. В зала "Научни съвети" Основни лектори на форума бяха д-р Християн Атанасов от УниБИТ и д-р Цветелина Маринова от НБУ. Темата на семинара е актуална, защото разкрива историческата перспектива на проблема и ...
Кръгла маса на тема „Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа в групата „16+1“ 21.4.2017 г. ... на кръглата маса се включиха преподаватели и докторанти от катедра „Международни отношения“. Участниците в кръглата маса имат възможността да публикуват доклади и статии по темата в индексирано научно издание с редакционна колегия ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 20.4.2017 г. ... преподаватели и служители, докторанти  и студенти от УНСС дариха 1200 книги за  възстановяване дейността на читалище "Надежда 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Съюзът на ...
Конкурс „Млад икономист 2017” 14.4.2017 г. ... на конкурса, който обхваща ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст. Условията за учестие в конкурса ще намерите ...
Национален конкурс „Млад икономист 2017 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“ 11.4.2017 г. ... век“. Конкурсът обхваща ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети и млади предприемачи до 35 годишна възраст. Повече информация за конкурса може да намерите в прикачените файлове ...
Пета младежка кръгла маса “Балканите в XXI век – българският поглед” 30.3.2017 г. ... студенти от български и чуждестранни университети, докторанти и представители на неправителствения сектор.  По време на форума в зала "Научни съвети" Илиян Крумов, председател на САИМО, и Мария Тумпалова, председател на СДК, поздравиха участниците във форума. Кръглата маса ще ...
Катедра „Икономическа социология” с иновативна докторантска практика 22.3.2017 г. ... в съвместната научноизследователска работа с докторантите, за творческия климат, за отговорното отношение към младите хора. Сега в катедрата се обучават общо девет докторанти, от които четирима са в процес на завършване на дисертационните си трудове, а на заседанието от 16 март обявихме ...
Награда за наш докторант от Националната конференция за докторанти по социология 10.3.2017 г. ... проведе първата Националната конференция за докторанти по социология. Участниците представиха доклади и презентации в четири панела, с дискутанти избрани от докторантите и организационния съвет. Първо място в категория "Докторант в начален етап на подготовка на дисертация" ...
Преподавател от катедрата е приет за научен сътрудник в Свободния Университет в Брюксел 5.3.2017 г. ... Денчев. В допълнение, Иван е сред първите двама докторанти успешно защитили през април 2016 година своите дисертации по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния Университет в Брюксел. ...
Конкурс за мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за 2017-2018 учебна година 4.4.2017 г. ... на конкурс за мобилност за обучение на студенти и докторанти по програма Еразъм+, от УЦМСП се обръщаме към Вас с молба до 25.02. 2017г. да предложите на вниманието на докторантите подходящи места за мобилност.   На нашата интернет страница сме публикували списък с университети – партньори ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... и Education officer към ЕСН България, студенти и докторанти. В голямата конферентна зала Доц. Тошева открива срещата. Вляво: д-р Дамянов, вдясно - Дарио Диониси  Работата на УЦМПС и програмата на Европейския съюз в областта на висшето образование ...
Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ 6.1.2017 г. ... Еразъм, както и включването на преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на УНСС в международната университетска мрежа за изследване на европейското потребителско право. Италианските ...
Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ 5.1.2017 г. ... Еразъм, както и включването на преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на УНСС в международната университетска мрежа за изследване на европейското потребителско право. Италианските ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... от държавния прием, платеното обучение и докторантите са около 7000 души. Развиваме модерна кампания по прием на студенти и докторанти, продължава усъвършенстването на номенклатурата на магистърските програми, оптимизираме учебното разписание, изтъкна проф. Статев. Общото ...
Шеста международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2016) 2.12.2016 г. ... в работата на форума е включена отделна секция за докторанти и в нея са постъпили 30 доклада. Това е в съответствие с политиката на университета за включване в научната дейност на все повече млади хора, защото те са  бъдещото попълнение от учени и изследователи, посочи проф. Гоев ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 27.2.2017 г. ... мениджмънт”, както и на 20-те докторанти на катедрата. Доц. Миронова представи оценка на завършилите професионално направление „Администрация и управление“, коментира конкурентоспособността на обучението, подготовката на висококвалифицирани специалисти ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 2.12.2016 г. ... мениджмънт”, както и на 20-те докторанти на катедрата. Доц. Миронова представи оценка на завършилите професионално направление „Администрация и управление“, коментира конкурентоспособността на обучението, подготовката на висококвалифицирани специалисти ...
Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ 24.11.2016 г. ... конференцията участват много студенти и докторанти Конференцията е финалът на поредицата събития, които организирахме по повод 25-годишнината на факултета, посочи доц. Драганов. Юридическият факултет е правоприемник на Юридическия департамент, създаден на основата на ...
Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС 24.11.2016 г. ... УНСС средногодишно се обучават над 400 докторанти, което извежда нашият университет сред водещите в България. Проф. Гоев обърна внимание на проектите, които УНСС реализира в партньорство с чуждестранни университети, както и на възможностите, които дават за това програмата ...
Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати 28.11.2016 г. ... отнасят до оказване помощ на студенти и докторанти с увреждания, на студенти от чужбина по програма "Еразъм" и др.  Проектът за обучение и сертифициране на доброволци в/от УНСС се ръководи от доц. д-р Мария Стоянова и е възложен за изпълнение от Ректорския съвет ...
В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци 18.11.2016 г. ... университет, насочена към студентите и докторантите, които имат вродено или придобито увреждане и се нуждаят от подкрепяща среда. „Тази социална иновация стана възможна благодарение на усилията, ентусиазма и градивността на доц. д-р Мария Стоянова“, изтъкна проф. ...
Обучение по доброволчество 16.11.2016 г. ... ще работят в помощ на студенти и докторанти в университета, на чуждестранни студенти, дошли в нашето висше училище по програма Еразъм и др. Това е трудова и интелектуална дейност, осъществявана безкористно и безвъзмездно в полза на друга личност, група хора или на цялото ...
Обучение на студенти за доброволци от УНСС 10.11.2016 г. ... ще работят в помощ на студенти и докторанти в университета, на чуждестранни студенти, дошли в нашето висше училище по програма Еразъм и др. Това е трудова и интелектуална дейност, осъществявана безкористно и безвъзмездно в полза на друга личност, група хора или на цялото ...
Научна конференция на тема „Омниканална търговия и иновации“ 19.3.2018 г. ... преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – ...
Научна конференция на тема „Омниканална търговия и иновации“ 11.1.2022 г. ... преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – ...
Научна конференция "Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС" 4.11.2016 г. ... панел със свои презентации се включиха докторанти, студенти и ученици ...
Научна конференция на тема „Омниканална търговия и иновации“ 3.11.2016 г. ... преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... и чуждестранни университети, експерти, докторанти и студенти. Гост на конференцията бе Огнян Траянов, председател на Националния съвет на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД). Проф. Стати Статев открива конференцията. Вдясно от него: доц. Екатерина ...
Семинар за докторанти по програма Еразъм+ 20.10.2016 г. ... за докторанти по програма Еразъм+ се проведе в малката конферентна зала на университета. Лектор бе проф. д-р Николай Денчев, преподавател в Свободния университет в Брюксел и Католическия университет в Льовен, Белгия. По време на семинара в малката конферентна ...
Три награди за катедра „Икономическа социология” от международна научна конференция 25.10.2016 г. ... . д-р Саша Тодорова, 2 преподаватели и 2 докторанти изнесоха доклади:   доц. д-р Мария Стоянова Потребителската несъстоятелност – фактор за стигматизация на представителите на дигиталното поколение ас. д-р Тодорка Кинева Родителството ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 11.1.2022 г. ... , като изтъкна, че повечето магистри и докторанти са хора от практиката. Нашите студенти се обучават в платени стажове, а специалността „Бизнес логистика“ е със 100% реализация, посочи той. Преподавателският състав на катедрата е висококвалифициран, а за асистенти се ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... , като изтъкна, че повечето магистри и докторанти са хора от практиката. Нашите студенти се обучават в платени стажове, а специалността „Бизнес логистика“ е със 100% реализация, посочи той. Преподавателският състав на катедрата е висококвалифициран, а за асистенти се ...
Преподаватели от УНСС участваха в първата у нас научна конференция по стопанска история 10.10.2016 г. ... на форума се включиха също доктори и докторанти с изследвания в областта на историята на градското стопанство от Историческия музей „Искра“ – Казанлък, регионалните исторически музеи в Силистра, Велико Търново и Габрово. Изнесени бяха 27 доклада, които ще ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... разработки и забележително голям брой докторанти – с повече от 25 доклада. Проф. Статев определи като впечатляващ и броя на участниците от чуждестранните университети, които приветства с „Добре дошли“. Той посочи също, че програмата на форума - в десет научни ...
Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“ 28.9.2016 г. ... - бакалаври или магистри, докторанти, както и вече завършили висше образование през 2015 г. или 2016 г., за да започнат собствен бизнес с предоставената им безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми, посочи Тихомира Палова. Целта на ...
Информационен ден по Euroatom 11.1.2022 г. ... и интернет“, преподаватели и докторанти от УНСС, ТУ – София, Академията на МВР и др.  Модератор на събитието бе Виктория Славкова, управител на фондация „Регионално развитие”.  Участници от БАН, ТУ-София и Академията на МВР по ...
Информационен ден по Euroatom 14.9.2016 г. ... и интернет“, преподаватели и докторанти от УНСС, ТУ – София, Академията на МВР и др.  Модератор на събитието бе Виктория Славкова, управител на фондация „Регионално развитие”.  Участници от БАН, ТУ-София и Академията на МВР по ...
Трета кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ 8.9.2016 г. ... достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти, конкретизира проф. Статев и посочи, че скоро центърът ще заработи. Проф. Статев приветства участниците във ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... Стефанова и Ивайло Димитров, докторанти в нашия университет, спечелиха стипендии по програма „Фулбайт“ . Кристина Стефанова e магистър по право. Завършила УНСС през 2012 г. От 2014 г. е докторант по гражданско и търговско право в катедра „Частноправни ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизация 15.7.2016 г. ... достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти. Очаква се центърът да бъде открит по време на третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на ...
VII-ма международна конференция „Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда – изграждане на мостове“, 8 - 10 юни 2016 г., Поморие 7.7.2018 г. ... хонорис кауза на УНСС. Семинар за докторанти: как да подготвим сериозен дисертационен труд? Семинар: как да публикуваме в престижни международни издания? Водещ и на двата семинара бе проф. Дейвид Смолбоун (Кингстънски университет, Великобритания, експрезидент на ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... хиляди бакалаври и 27 хиляди магистри и докторанти. Сред университетските преподаватели 872 са професори, 18 - членове на Китайската академия на науките, 22 - членове на Китайската инженерна академия, много учени са удостоени с национални и международни отличия. Университетът ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... на конференция за студенти и докторанти през есента на 2016 г. дипломантите трябва да представят и експозе на разработката си от 5 до 10 стр., което също да е записано на електронния носител. Експозето трябва да съдържа: кратък увод, цел, задачи, обект, предмет, обхват ...
Международна конференция на тема "Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда - изграждане на мостове" 1.7.2016 г. ... хонорис кауза на УНСС. Семинар за докторанти: как да подготвим сериозен дисертационен труд? Семинар: как да публикуваме в престижни международни издания? Водещ и на двата семинара бе проф. Дейвид Смолбоун. Семинар по управление и развитие на научни/технологични ...
Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика" 27.5.2016 г. ... . Еньо Савов, преподаватели, докторанти студенти. Проф. Савов, проф. Гоев, доц. Георгиев, доц. Дамянов, проф. Ананиева, проф. Генов, проф. Динков (отляво надясно)  От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ 27.5.2016 г. ... които над 20 на студенти и докторанти):  студенти, докторанти и преподаватели от всички катедри на Бизнес факултета,  членове на академичния състав от другите факултети и катедри на УНСС, представители на повече от 10 университета и ...
Наш докторант с приз "Докторант на годината" 19.5.2016 г. ... Виолета своите колеги докторанти. Поздравления ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... Виолета своите колеги докторанти. Победител в категория „Магистър” стана Мариян Канев. Студентът е V курс „Право“ и съвсем наскоро той и отборът му спечелиха наградата „Най-добър отбор от Източна Европа”, успяха да ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... ,  достоен пример за докторантите и студентите от университета”, поздрави присъстващите в зала „Научни съвети” проф. д-р Атанас Казаков. В зала "Научни съвети" Ръководителят на катедрата доц. д-р Андрей Нончев ...
Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция 27.4.2016 г. ... студенти, включително 2000 докторанти и 6000 чуждестранни студенти. По своите академични показатели висшето училище се подрежда в първите 200 световни университета през 2015 г. По време на посещението си проф. Велев изнесе цикъл лекции пред докторанти в ...
Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция 27.4.2016 г. ... студенти, включително 2000 докторанти и 6000 чуждестранни студенти. По своите академични показатели висшето училище се подрежда в първите 200 световни университета през 2015 г. По време на посещението си проф. Велев изнесе цикъл лекции пред докторанти в ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... участващите преподаватели и докторанти, посочи ректорът. Той обозначи и основните научни резултати на проекта: 3 монографии и 2 сборника със статии, включващи разработки на изследователите от УНСС и неговите партньори. Участници в ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на ...
Студентски семинар „Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" 25.3.2016 г. ... при бакалаври, магистри и докторанти - на Баварския център за висше образование Bayhost, на австрийското Федерално министерство на науката и изследователската дейност, швейцарската страна чрез посолството си в София и др. В презентацията си Ваня Цолова, ...
Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилност в ЕИП 21.3.2016 г. ... на мобилност от студенти, докторанти, преподаватели и административен персонал ...
Деканът на Юридическия факултет на посещение в академични институции в Загреб 7.3.2016 г. ... на преподаватели, студенти и докторанти между двата юридически факултета. На срещите присъства Н.Пр. Таня Димитрова, посланик на България в Република Хърватия. Доц. Драганов (в средата) с проф. Храбар (вляво от него) и посланик Димитрова ...
Информационна среща по програма Еразъм+ 23.2.2016 г. ... от участието на студенти и докторанти в програмата, обучението в европейските висши училища, статута на Еразъм-студент, финансова помощ (грантовете) и др. Програмата насърчава изграждането  на единно европейско образователно пространство за съвместна ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 17.2.2016 г. ... на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 8.2.2016 г. ... на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха ...
Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" 8.2.2016 г. ... на МОН, преподаватели, докторанти, гости. Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците в информационната среща. Вляво от него: проф. Станка Тонкова, директор на ЦИОП Днешната среща е ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... работа могат да станат наши докторанти, посочи той. Доц. д-р Бисер Петков приветства абсолвентите. Вдясно: доц. д-р Силвия Терезова, научен секретар на катедрата, и доц. д-р Виолета Гълъбова, зам.-декан на факултет „Икономика на ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... участват 77 преподаватели и докторанти, ще бъдат изнесени 69 доклада, отбеляза при откриването на международната кръгла маса проф. д-р Димитър Тадаръков, председател на Организационния комитет.    Приветствие на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... , както и преподаватели и докторанти от двете катедри в УНСС. Националните семинари бяха официално открити от проф. д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и председател на Асоциацията на икономическите училища в България. Откриване на ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 25.1.2016 г. ... на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д ...
Академична лекция на проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова 2.12.2015 г. ... има шест доктори и четирима докторанти. В своята академична лекция проф. Даниела Кох-Кожухарова проследи житейския път, идеологията и политическата кариера на бившия президент на Венецуела Уго Чавес, управлявал страната 14 години, властващия след смъртта му ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... обучението си като магистри и докторанти. Проф. Павлова връчва диплома на абсолвент Вярвам във вас и смятам, че вие сте готови за успешна кариера. Но ви предстои най-важният изпит в живота - реализацията на вашата кариера. Вярвам, че с упорит ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... обучението си като магистри и докторанти. Проф. Павлова връчва диплома на абсолвент Вярвам във вас и смятам, че вие сте готови за успешна кариера. Но ви предстои най-важният изпит в живота - реализацията на вашата кариера. Вярвам, че с упорит ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... работа могат да станат наши докторанти, посочи той. Доц. д-р Бисер Петков приветства абсолвентите. Вдясно: доц. д-р Силвия Терезова, научен секретар на катедрата, и доц. д-р Виолета Гълъбова, зам.-декан на факултет „Икономика на ...
С юбилейна международна научна конференция катедра „Политология“ чества своята 25-годишнина 23.11.2015 г. ... академична мисъл, преподаватели, докторанти и студенти. Сред присъстващите на тържественото заседание бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... работа могат да станат наши докторанти, посочи той. Доц. д-р Бисер Петков приветства абсолвентите. Вдясно: доц. д-р Силвия Терезова, научен секретар на катедрата, и доц. д-р Виолета Гълъбова, зам.-декан на факултет „Икономика на ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 26.11.2015 г. ... форума с доклади участваха също докторанти и студенти Работата на форума бе организирана в панелите „Икономическа социология: история, методология, предизвикателства“, „Икономическа социология 4.0: новото поколение“, „Пазари, ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 20.11.2015 г. ... форума с доклади участваха също докторанти и студенти Работата на форума бе организирана в панелите „Икономическа социология: история, методология, предизвикателства“, „Икономическа социология 4.0: новото поколение“, „Пазари, ...
Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“ 16.11.2015 г. ... форума участваха докторанти и студенти Работата на международния форум е фокусирана върху бизнес информационните системи; персонализираните информационни системи; бизнес статистиката; технологиите, моделите и системите за е-обучение; ...
Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“ 17.11.2015 г. ... форума участваха докторанти и студенти Работата на международния форум бе фокусирана върху бизнес информационните системи; персонализираните информационни системи; бизнес статистиката; технологиите, моделите и системите за е-обучение; ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... участват 77 преподаватели и докторанти, ще бъдат изнесени 69 доклада, отбеляза при откриването на международната кръгла маса проф. д-р Димитър Тадаръков, председател на Организационния комитет.    Приветствие на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Докторантска научна конференция на тема: „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“ 23.10.2015 г. ... , отбеляза проф. Валентин Гоев. Докторантите са бъдещите преподаватели и изследователи, те имат  голяма „тежест“ и при акредитацията на университетите, посочи зам.-ректорът. Той изтъкна, че на конференцията се представят и дискутират тематични ...
Продължава програмата за квалификация на академичния състав 23.10.2015 г. ... на основен трудов договор и докторанти в редовна форма на обучение в УНСС. От 26 октомври започва курсът „Подготовка и управление на проекти“, който е с продължителност 30 астрономически часа. Курсовете по английски език са за нива А2, В1 (средно ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 27.10.2015 г. ... , преподаватели, докторанти, студенти.  При откриването на пленарното заседание Конференцията бе открита от проф. д-р Маргарита Харизанова, която очерта основните насоки в работата на форума и се спря на живота и делото на ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 22.10.2015 г. ... , преподаватели, докторанти, студенти.  При откриването на пленарното заседание Конференцията бе открита от проф. д-р Маргарита Харизанова, която очерта основните насоки в работата на форума и се спря на живота и делото на ...
Абсолвентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес” получиха дипломи 22.10.2015 г. ... .ас. д-р Миглена Молхова-Владова, докторанти на катедрата, много гости. Абсолвенти Проф. Цакова поздрави бакалаврите от името на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, основател на катедрата и специалността, доктор хонорис кауза на ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 20.10.2015 г. ... , защото в него участват много докторанти и студенти от специалността „Статистика и иконометрия“, които са направили своя професионален избор в това важно и отговорно поприще. Проф. Павлова посочи също, че кръглата маса, посветена на Световния ден на ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... конференцията участват студенти и докторанти Първите пленарни доклади  бяха изнесени от доц. Петър Чобанов („Няколко фискални урока в размирно време“), Гордън Кер („Защо всяка балканска държава трябва да има собствен валутен план“) ...
Кръгла маса по случай Международния ден на статистиката 13.10.2015 г. ... практиката, учени, преподаватели, докторанти и студенти, които ще обсъдят възможностите за професионална реализация в сферата на статистиката. Всички желаещи да участват са добре ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... специалната сесия за студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната математика, статистика и информатика“. В голямата конферентна зала Това е поредният успешен проект на ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... специалната сесия за студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната математика, статистика и информатика“. В голямата конферентна зала Това е поредният успешен проект на ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... от 10 хиляди студенти и над 200 докторанти. 22 са професорите и 27 доцентите. Деканът изтъкна, че факултетът има добър международен рейтинг. Наши випускници работят успешно на четири континента, около стотина са в международни организации, посочи проф. Генов. Той ...
Китайски университет иска да обучава свои докторанти в УНСС 2.10.2015 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев прие делегация от Шенянгския университет, Китай. Китайското висше училище е с широк образователен профил и подготвя специалисти по икономика, мениджмънт, компютърни науки, информатика, математика, химия, физика, ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... , подпомагането на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС в тяхното професионално развитие и интегриране в европейската мрежа по телематика. Документът предвижда също подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... , подпомагането на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС в тяхното професионално развитие и интегриране в европейската мрежа по телематика. Документът предвижда също подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични ...
УНСС ще си сътрудничи с Нестле България 10.6.2015 г. ... на обучение на студенти и докторанти в университета чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми е др. Отляво надясно: Николай Бакърджиев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д ...
"Научни трудове на УНСС" с том посветен на юбилея на катедра "Икономическа социология" 9.6.2015 г. ... студии на наши преподаватели и докторанти, са вече в издателството на УНСС! През есента на 2015 г. ще имаме удоволствието да ви представим: ...
Шеста международна научна конференция на катедра „Финанси“ „ Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна“ 25.5.2015 г. ... взеха участие рекорден брой учени, преподаватели и докторанти от УНСС, БСУ, университетът в Бирмингам, Икономическия университет в Букурещ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Висшето училище по застраховане и финанси и др. Доц. Емил Хърсев и проф. Ганчо Ганчев ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... , партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели!  Споделяме какво успяхме да свършим през изминалия акредитационен период и си пожелаваме успех!   Цялостната образователна дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ съответства на ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... със своите 21 432 студенти, със своите над 440 докторанти, лидер в българското висше образование и наука, с най-добрите преподаватели, със своите осем факултета, 33 катедри, повече от 30 научноизследователски центрове и институти, с 47 бакалавърски програми, десет от които с преподаване на английски ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... на конкурса бе да се отличат най-добрите студенти и докторанти в УНСС за постигнатите от тях постижения в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с академичния процес на национално и международно ниво, както и да се отдаде благодарност на преподавателите, подпомогнали тези успехи ...
Публични лекции на норвежки професор по право 12.5.2015 г. ... малката конферентна зала присъстваха преподаватели и докторанти от факултета. В малката конферентна зала Целта е участниците в в този формат, който може да се определи и като научен семинар, да се запознаят с развитието и тенденциите на проекта за общоевропейско право на ...
Научна конференция „Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното „завръщане в бъдещето" 27.4.2015 г. ... съвет. В конференцията участваха студенти и докторанти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, УниБИТ и др. Участници в научния форум Конференцията бе открита от доц. д-р Андрей Георгиев от катедра „Международни отношения“, който отбеляза, че за поредна година ...
Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим 24.4.2015 г. ... опит и информация между разработчици, изследователи и докторанти от цял свят. Проф. д-р Димитър Велев на ICPT’2015 Форумът бе открит от проф. Велев със специалeн пленарен доклад на тема: „Предизвикателствата пред големите данни”. В своето изложение докладчикът изясни концепцията за ...
Наш преподавател бе гост-лектор в Турция 15.4.2015 г. ... изнесе лекционен курс пред студенти и докторанти по международни отношения в университета „Бахчешехир“, Истанбул. Темите включваха приложението на теорията на конструктивизма във външнополитическия анализ, изграждането и комуникирането на европейската идентичност във външните ...
Представена бе монографията „Социални емпирични изследвания. Методологически аспекти“ 3.4.2015 г. ... на катедра „Икономическа социология“, преподаватели, докторанти, студенти. От дясно на ляво: проф. Веселка Павлова, доц. Емилия Ченгелова, проф. Светлана Съйкова, доц. Андрей Нончев Не е случайно, че представянето на тази монография е именно в УНСС, изтъкна академичната традиция доц. ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... партньорство. На срещата присъстваха предподаватели и докторанти от катедра „Недвижима собственост“, кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, секретарят на общинската администрация  Марияна Устаилиева, специалисти от различни дирекции на общинската администрация, общински ...
Публична лекция на д-р Ханс Волфганг Унтердорфер 19.3.2015 г. ... бакалаври и магистри на английски език и обучение на докторанти от Европейския съюз в УНСС. Ректорът връчва на Принц Собиески възпоменателния медал Това отличие е голяма чест за мен, благодари Принц Собиески и изрази увереност, че през новата академична година ще бъдат стартирани ...
Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ 16.3.2015 г. ... по проект BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2007 – 2013), съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, се проведе в ...
Докторанти на катедрата с отличия в конкурс 13.3.2015 г. ... за научна разработка с принос към развитието на икономическите науки получиха докторантските публикации на д-р Мариета Христова и д-р Тодорка Кинева. И двете разработиха дисертациите си в катедра "Икономическа социология". ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... Костов, председател на УС на ИДЕС, преподаватели, докторанти, студенти. Отляво надясно: проф. Веселка Павлова, проф. Огнян Симеонов, проф. Стати Статев, проф. Снежана Башева, проф. Стоян Стоянов Това е празник за Финансово-счетоводния факултет, на който трима наши колеги ще ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... пожелава на всички участници - ученици, студенти, докторанти,  млади специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето на нови решения в областта на социално отговорното, иновативно корпоративно управление на бъдещето!                 ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... . В последните години рязко увеличихме и броя на докторантите, приемът през тази година ще бъде около 100 души, което означава, че общата численост на обучаваните докторанти ще е около 400, каза ректорът. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев  Проф. Статев открои ...
Годишна студентска научна сесия 27.11.2014 г. ... на Софийската търговско-промишлена палата, докторанти и студенти. Много от участниците във форума са млади хора с опит, изявявали се вече в научната и изследователската дейност, посочи проф. Валентин Гоев, който поздрави присъстващите в зала "Научни съвети" от името на ректора на ...
Национална научна конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света“ 27.11.2014 г. ... й характер и активното участие на студенти и докторанти във  форума. В първия пленарен доклад проф. д.с.н. Михаил Мирчев се спря на преструктурирането на политическото пространство и властовата география в перспективите на България, Европа и света.  Той коментира критичната 2014 г. във ...
Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“ 24.11.2014 г. ... на конференцията и внушителния брой участващи докторанти, на които припомни думите на проф. Стефан Бобчев: „На родолюбивата и ученолюбива българска младеж предстои сериозна исполинска работа. Само те са в състояние да издигнат България. Тя, хубава България, има право на това“. Като ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... че през тази година в УНСС има рекорден брой кандидат-докторанти - 180, които са бъдещите научни съмишленици и последователи. В голямата конферентна зала Интересът към научния форум на младите учени е много голям още от първото му издание, посочи проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... научна конференция със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ се проведе в университета. Форумът бе организиран от катедра „Статистика и иконометрия“ и в него участваха 12 ...
Преподаватели и докторанти от катедра „Стопанска логистика“ участваха в организираната от сп. „Логистика“ бизнес конференция „Supply Chain мениджмънт: Ефективни стратегии и добри практики“ 3.11.2014 г. ... и докторанти от катедра „Стопанска логистика“ участваха в организираната от сп. „Логистика“ бизнес конференция „Supply Chain мениджмънт: Ефективни стратегии и добри практики“, която се проведе на 30 октомври 2014 в Sofia Event Center (SEC) в „Парадайс Център“. На конференцията присъстваха ...
Кръгла маса на тема: "Предотвратяване и борба с трафика на хора" 22.10.2014 г. ... сигурност“, проф. Стефан Христов, преподаватели, докторанти, студенти. Проф. Димитър Димитров (вдясно), Антоанета Василева и проф. Камен Пенков В доклада на Европейската комисия „Трафикът на хора през 2010-2014 г.:  премахване на търговията с роби“, публикуван преди дни, ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... академично присъствие на форума, с участието на докторанти и студенти. Проф. Гоев огласи и решение на ректорското ръководство за стимулиране на студенти - активни участници в научноизследователската дейност на университета. Отляво надясно: доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... успешно се обучават повече от 2000 студенти и докторанти. Към 15.09.2014 г. техният  профил е следният: 1837 студенти в ОКС бакалавър, 358 в ОКС магистър и 25 докторанта в ОНС доктор. Част от тази общност сте и вие млади колеги от двете специалности – ИС и ...
Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС, с. Равда 26.8.2014 г. ... логистика при обучението на бакалаври, магистри, докторанти и мениджъри от практиката ...
Четирима наши възпитаници - сред победителите в конкурса "Млад икономист" 23.6.2014 г. ... на университета, зае второ място в категорията "Докторанти".  Обща снимка на победителите в конкурса Нашите студенти Георги Миленков, отличен от холдинг "Стара планина", и Антоанета Иванова получиха специални награди и също записаха името на УНСС сред  победителите в ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема:: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 20.10.2014 г. ... в национална научна конференция със студенти и докторанти: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“, която ще се проведе на 07.11.2014 г. в УНСС, гр. София. Представените на конференцията доклади ще бъдат рецензирани ...
Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 19.5.2014 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, взеха участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и туристическите предприятия. Гости на събитието бяха Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката и енергетиката с ресор туризъм, проф. д-р Валентин Гоев, зам ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... най-добрите студенти и докторанти в УНСС и да се отразят техните резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с техния образователен процес на национално и международно ниво. Идеята бе да се изкаже благодарност и на хората, ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... за подкрепа за развитието на докторанти, млади учени, актуализиране на учебните програми, създаване на електронни форми на дистанционно обучение, повишаване на квалификацията на преподавателите във висшето образование, европейски стипендии и др., отбеляза ...
Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие 24.4.2014 г. ... научна конференция за докторанти с международно участие на тема: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“ се проведе в университета. Форумът бе в рамките на дейност 4 „Принос към икономическото ...
Посланик Кампаньола бе удостоен със званието „почетен професор на УНСС“ 7.4.2014 г. ... , сега се обучават двама докторанти с увреждания към катедрите „Икономическа социология“ и „Регионално развитие“ по специално разработен за тях проект с ръководител доц. Мария Стоянова. Предстои издаването на първия в България ...
Наши студенти с първа награда за научно творчество 4.4.2014 г. ... както първокурсници, така и докторанти. Новоизбраният ректор на БСУ проф. д.п.н Галя Христозова връчи наградата на нашите студенти, а разработката им ще бъде публикувана в сборник ...
Младежка кръгла маса за регионалното сътудничество 19.3.2014 г. ... Велико Търново, експерти и докторанти представиха своите разработки пред журито. То бе в състав посланик Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, Филип Боков, председател на УС на Българското дипломатическо дружество, ...
Покана за участие в Седмата национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки 12.3.2014 г. ... в Седмата национала школа за докторанти и млади изследователи (до 40 години) в областта на психологията и социалните науки на тема “Кризисни тенденции и перспективи за развитие през погледа на социалните науки”. Идеята на школата е да даде възможност на ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... тя има най-много приети докторанти – седем, изтъкна проф. Гоев. Зам.-ректорът пожела на участниците във форума успешно развитие в образователната и научната степен. Проф. д-р. Валентин Гоев връчи на всеки от студентите-докладчици сборник с публикации ...
Вечер на специалността "Икономика на туризма" 24.2.2014 г. ... , настоящи и бивши студенти, докторанти. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма” проф. д-р Димитър Тадаръков откри официалната част на вечерта и пожела инициативата да се превърне в традиция. Проф. Тадаръков приветства ...
Наши студенти участваха в международния туристически форум “Holiday & Spa Expo” 2014 17.2.2014 г. ... дипломиращите са студенти и докторанти. Регистърът се издава ежегодно от катедра „Икономика на туризма” с цел подпомагане кариерната реализация на завършващите специалността.  Светлана Атанасова, председател на Българската асоциация на ...
Ректорът на УНСС с награда за грижа към хората в неравностойно положение 14.2.2014 г. ... за работа със студенти и докторанти с различни форми и степени на увреждания. По нея в момента се обучава един глухоням докторант ...
Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 8.7.2014 г. ... образование - обучението на докторанти. Бяха обсъдени и възможности за съвместни магистърски програми между двете образователни институции. Пожелания за успех в съвместната дейност Първите докторанти, които ще бъдат част от съвместната ...
Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 3.2.2014 г. ... образование - обучението на докторанти. Бяха обсъдени и възможности за съвместни магистърски програми между двете образователни институции. Пожелания за успех в съвместната дейност Първите докторанти, които ще бъдат част от съвместната ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 19.12.2013 г. ... , мобилността на студентите, докторантите и преподавателите и др. Отляво надясно: проф. д-р Благой Колев, академичен омбудсман, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Стоян Стоянов, председател на Общото ...
Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри 11.12.2013 г. ... дейност като докторанти.  Доц. д-р Виолета Мутафчиева и абсолвентка Доц. Мутафчиева пожела успешна професионална реализация на абсолвентите, след което церемонията продължи с връчането на дипломите на специалност ...
Пета национална научна конференция за докторанти с международно участие 10.12.2013 г. ... гледни точки и подходи на докторантите към дискутираните проблеми ще им помогнат да получат цялостна представа за сложността на сферата, която има влияние върху реалната икономическа практика – управлението на фирми и корпорации, управлението на ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни проекти и обмен на научни изследвания, организиране на двустранни симпозиуми, семинари и конференции и др.  Споразумението между двата ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... участие на студенти и докторанти, както и рекордния брой на докладите - над 100. Проф. д-р Снежана Башева посочи също, че за пръв път предстои да бъде определен и отличен най-интересният доклад на нехабилитирано лице по научната проблематика. ...
Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ 14.10.2013 г. ... както преподаватели и докторанти от УНСС, така и техни колеги от Икономическия институт – Варна, СУ „Св. Климент Охридски“, Аграрния университет – Пловдив, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Техническия ...
Национална научна конференция на тема „Съвременното развитие на статистиката и информационните технологии“ 8.10.2013 г. ... взеха участие преподаватели, докторанти, учени и специалисти от УНСС, СА „Димитър Ценов“ - Свищов, Икономическия институт - Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград,  СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... , че в катедрата има 15 докторанти. Математиката е тясно свързана със статистиката, математическият език е първото условие за разбирането на всички модели, подчерта проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на катедра „Математика“. ...
УНСС ще си сътрудничи с Центъра за европейско университетско образование 1.8.2013 г. ... обучение на студенти, докторанти и специализанти предвижда договорът между УНСС и Центъра за европейско университетско образование – ZEUS, Австрия, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Антон принц Собиески цу Шварценберг, ...
УНСС и БАН подписаха договор за сътрудничество 19.6.2013 г. ... съвместно обучение на докторанти; съвместна подготовка и издаване на научна, учебна и методическа литература, провеждане на семинари и конференции, участие в проекти и др. Проф. Статев подчерта, че УНСС и БАН ще си сътрудничат в ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и CEUS – Австрия 29.5.2013 г. ... английски език и обучение на докторанти от Европейския съюз в УНСС предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и CEUS – Австрия (Center for European University Studies). Документът бе подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и ...
Четвърти младежки АФОН' 2013 23.5.2013 г. ... взеха бакалаври, магистри и докторанти от 5 различни университета в България. Най-добрите получиха академични призове. Панел 1: ЧОВЕКЪТ пред маската… Яница Маринова, УНСС, магистър „Бизнескомуникации”, Червената ябълка на АФОН  ...
Четвърта национална научна конференция за докторанти 25.4.2013 г. ... национална научна конференция за докторанти на тема: „Публично-частното партньорство – инструмент за развитие на иновационна икономика» се проведе в университета. Форумът бе  организиран в рамките на изпълнявания от УНСС проект BG051PO001-3.3.06-0032 ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 23.4.2013 г. ... на подкрепяща среда за нашите студенти и докторанти, посочи  проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, при откриването на празничния ден под мотото: „Доброволците не винаги имат свободно време, те просто имат сърце!“. В аула „Максима“ присъстваха ...
УНСС произведе първите 57 доброволци - социални асистенти 27.4.2013 г. ... чиято основна задача е да помагат на студенти и докторанти с увреждания в обучителния процес в рамките на УНСС.             Тази социална иновация е част от заключителния етап на университетски проект, възложен от Ректорския съвет за ...
Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г. 22.4.2013 г. ... на студентското събитие оказаха преподаватели и докторанти от УНСС и ЮЗУ, присъстващи на студентската среща. В продължение на повече от 6 часа студентите взаимно се информираха за най-новите изследователски достижения на преподавателите от двете катедри, от последните 3-4 години. Всяка ...
Приключило обучение 22.4.2013 г. ... чиято основна задача е да помагат на студенти и докторанти с увреждания в обучителния процес в рамките на УНСС.             Тази социална иновация е част от заключителния етап на университетски проект, възложен от Ректорския съвет за ...
УНСС обучи първите си 57 доброволци-социални асистенти 23.4.2013 г. ... задача е да помагат на студенти и докторанти с увреждания в обучителния процес на университета. Тази социална иновация е част от заключителния етап на университетски проект, възложен от Ректорския съвет за създаване на подкрепяща среда за студенти и докторанти в ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... на катедри, преподаватели, докторанти и студенти, представители на търговски фирми и сдружения. За ролята на катедра „Икономика на търговията“ в обществената и стопанската практика говори нейният ръководител проф. д-р Йорданка Владимирова. Тя проследи ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... на катедри, преподаватели, докторанти и студенти, представители на търговски фирми и сдружения. За ролята на катедра „Икономика на търговията“ в обществената и стопанската практика говори нейният ръководител проф. д-р Йорданка Владимирова. Тя проследи ...
Научна сесия между катедрите на УНСС и ЮЗУ 27.4.2013 г. ... събитие оказаха преподаватели и докторанти от УНСС и ЮЗУ, присъстващи на студентската среща. В продължение на повече от 6 часа студентите взаимно се информираха за най-новите изследователски достижения на преподавателите от двете катедри, от последните 3-4 години. ...
Четвърти младежки АФОН: ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ: смяна, подмяна или промяна? 30.3.2013 г. ... в България и Европа. • докторанти и студенти в бакалавърска или магистърска програма, изучаващи обществени науки (социология, политология, икономика, публична администрация, международни отношения, медии и журналистика, право и др.); • ученици в ...
Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. 22.2.2013 г. ... е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и възможност да бъдат привлечени на работа в централната банка. В конкурса участваха 26 кандидати, от които 6 докторанти и 20 ...
Катедра “Медии и обществени комуникации” навърши пет години 15.2.2013 г. ... на катедрата и с ръководството на 10 докторанти, от които трима вече с успешна защита.  Осъщественото не е малко: много публикувани монографични изследвания и научни статии, част от които в международни реферирани издания с импакт фактор; електронно списание „Медии и ...
Катедра "Медии и обществени комуникации" на пет години 18.2.2013 г. ... на катедрата и с ръководството на 10 докторанти, от които трима вече с успешна защита.  Осъщественото не е малко: много публикувани монографични изследвания и научни статии, част от които в международни реферирани издания с импакт фактор; електронно списание ...
Младежка кръгла маса обсъди проблемите на Балканите в XXI век 14.2.2013 г. ... поглед” събра студенти и докторанти от пет университета в страната, анализатори и представители на Министерството на външните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, неправителствени организации, ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... .3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”, събра докторанти и научни ръководители в зала "Научни съвети". Проектът се финансира от Оперативната програма ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... – преподаватели, студенти, докторанти и служители, както и бивши ректори, изтъкнати учени, гости.  От ляво на дясно: Проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, доц. д-р ...
Юридическият елит дискутира върху европейското бъдеще на България 30.11.2012 г. ... на много млади хора – асистенти, докторанти, студенти, в работата на конференцията. Проф. Павлова оцени високо дейността на Юридическия факултет като едно от водещите звена в университет № 1 в страната. Проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридическия факултет и ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... на студенти – бакалаври, магистри, докторанти по същата проблематика. В хода на организацията на научния форум, въз основа на неочаквано големия брой заявления за участие и интереса на колегите към конференцията, трансформирахме проекта си. Вместо три планирани бяха проведени ...
Обществените трансформации в България, Европа и света анализираха водещи социолози 19.11.2012 г. ... от държавни и обществени институции, докторанти и студенти. Проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и проф. д.с.н. Михаил Мирчев Форумите на катедра „Икономическа социология“ ректорът определи като „територии на задълбочени дискусии и обмен на ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... век” събра учени, преподаватели и докторанти в конферентните зали на университета. Форумът, който се проведе под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, беше организиран от катедра „Икономика на туризма“. „Тук е мястото да споделя с вас, че УНСС е ...
Майсторски клас на ректора на УНСС в Киевския университет по право 23.11.2012 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев за студенти и докторанти от Киевския университет по право  (КУП) към Националната академия на науките на Украйна. Традиционно се търсят паралели между сегашната криза и Великата депресия. Но в нея могат да се открият и не малко характеристики на ...
Нови възможности с ползването на електронни ресурси 20.2.2018 г. ... интерес все повече преподаватели, докторанти и студенти. По време на семинара Нови възможности и за студентите   Димитър Михайлов представи базата данни на Springerlink, съдържаща около 2000 електронни списания, 56 000 електронни книги, ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... състав, знаещи студенти и можещи докторанти, бяха сред оценките в приветствието на доц. д-р Румяна Лилова, декан на факултет „Финанси“ на СА „Д. Ценов“-Свищов, от името на която тя връчи плакет на факултета-юбиляр. Сред гостите бяха и доц. д-р Пламен ...
Нови възможности с ползването на електронни ресурси 1.11.2012 г. ... интерес все повече преподаватели, докторанти и студенти. По време на семинара Нови възможности и за студентите   Димитър Михайлов представи базата данни на Springerlink, съдържаща около 2000 електронни списания, 56 000 електронни книги, ...
Кръгла маса дискутира качеството и развитието на туризма 10.11.2012 г. ... . Във форума  участваха студенти, докторанти, преподаватели от университета. Дискусията бе под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководена от проф. д-р Димитър Тадъръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“. Кристина Славова и Атанас ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... поприще и след магистратурата да станат и докторанти. Всяка година се вълнувам, защото завършващите са нашата „марка“, нашият „продукт“, поздрави абсолвентите и доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет. Носете с чувство за отговорност ...
Катедра "Политология" отбеляза своята 20-годишнина 1.10.2012 г. ... 120 бакалаври, повече от 40 магистри и докторанти. Проф. Янков напомни, че през 1996 г. тя става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум по политически изследвания, през 1999 г. списание "European Journal of Political Research" я ...
Подписано бе споразумение между УНСС и най-големия институт на БАН 2.11.2012 г. ... обучение и ръководството на докторанти и дипломанти (бакалаври и магистри), студентските стажове и практики, обмяната на опит, организирането, подготовката и издаването на учебна, научна и методическа литература, на съвместни становища, експертни оценки и ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 10.11.2012 г. ... участват преподаватели, докторанти и студенти, както и 5 чуждестранни учени, посочи проф. Христо Христов, ръководител на катедрата. Във встъпителното си слово доц. д-р Соня Докова се спря на актуалността на конференцията, очерта тенденциите и перспективите ...
УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти 19.11.2012 г. ... на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени". Целта на проекта е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет-29.11.2011 1.3.2012 г. ... Найденова Найденова Студ./Докторанти 35 Габриела Емилова Иванова Студ./Докторанти 36 Свилен Христов Колев Студ./Докторанти 37 Янко Чавдаров Христозов Студ./Докторанти  ОС на ФСФ избра ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 2.3.2012 г. ... 50 доклада на преподаватели и докторанти от различни катедри на УНСС, ВСУ „Черноризец Храбър", Техническия университет в Габрово, НБУ, СУ „Св. Климент Охридски", КИА в Пловдив. Проф. Маргарита Харизанова откри конференцията с доклад ...
Студенти обсъждаха актуални теми на българското право 8.12.2011 г. ... намиране на бъдещи потенциални докторанти, интересуващи се от научна дейност, посочи Калоян Димитров. Стефан Радев изтъкна, че това е втората по рода си юридическа инициатива, която трябва да продължи и занапред, за да се стимулира активността и креативността ...
Вторият Академичен форум за обществена наука направи равносметка на изборите 8.12.2011 г. ... вот за президент и местна власт. Студенти, докторанти, ученици представиха доклади на тема „ИЗбори по време на криЗА" Това събитие се провежда в лабораторията на реалните избори, с наблюдения от работата в тях от повечето участници в АФОН, подчерта д-р Катя Михайлова, един от ...
Двадесетгодишнина празнува и катедра „Стопанска логистика“ 8.12.2011 г. ... . Миряна Секуловска от Македония (един от първите докторанти в катедрата, сега зам.-министър на икономиката) и др. От името на катедрата, за изключителен принос, проф. Павел Димитров получи почетна грамота и почетен плакет. Павел Димитров (вдясно) връчва почетната грамота на проф ...
Етиката в българската наука събра в двудневен форум водещи учени 10.11.2012 г. ... трябва не само да е задължителна за докторантите", посочи той, като даде пример с дипломиращите се студенти, в съзнанието на които са само изучаваните дисциплини, но без „картинка", без надграждане и логически връзки. „А на това учи философията", акцентира ректорът, под ...
Футболната лига на УНСС е открита 8.2.2012 г. ... е броят на участниците – 480 студенти и докторанти. През двата семестъра на учебната 2011/2012 г. в продължение на седем поредни седмици през есента и още толкова през пролетта, ще се изиграят 168 мача в есенния и 100 в пролетния полусезон на Футболната лига ...
Форум на младите научни работници дискутира пътя към еврото 30.11.2011 г. ... работници се проведе за седми пореден път в УНСС. Докторанти и преподаватели представиха своите изследвания пред академичната общност и дискутираха значими икономически проблеми с български и чуждестранни учени на тема: „Икономиката на България - пътят към еврото". Научната конференция бе ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТБЕЛЯЗА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 2.3.2016 г. ... бе включила над 50 доклада на преподаватели и докторанти от различни катедри на УНСС, ВСУ „Черноризец Храбър", Техническия университет в Габрово, НБУ, СУ „Св. Климент Охридски", КИА в Пловдив. . Проф. Маргарита Харизанова откри конференцията с доклад за катедрата и специалността ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 8.12.2011 г. ... бе включила над 50 доклада на преподаватели и докторанти от различни катедри на УНСС, ВСУ „Черноризец Храбър", Техническия университет в Габрово, НБУ, СУ „Св. Климент Охридски", КИА в Пловдив. Проф. Маргарита Харизанова откри конференцията с доклад за ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... датата на подаване на документите да са редовни докторанти или студенти редовно обучение магистърска степен в акредитирани висши училища в страната или в чужбина, с подходящи за БНБ специалности; 3. Студентите-магистри да имат среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко ...
Информационна среща ориентира студентите в кариерното им развитие 8.12.2011 г. ... на студенти бакалаври и магистри, както и на докторанти и преподаватели. Доц. Пиримова се спря конкретно на студентската мобилност и обучението един или два семестъра в други европейски университети, като изтъкна полезните ефекти от това: достъп до образователни системи, различни от ...
Седем научни школи и "борси" за научни идеи ще бъдат проведени по проект „Наука и бизнес” 28.3.2012 г. ... . В научните школи ще участват студенти, докторанти, млади и утвърдени учени. Лектори ще са водещи специалисти от страната и чужбина. Съпътстващо мероприятие ще бъдат „борсите" за научни идеи. В тях освен учени, участие ще вземат и представители на бизнеса. Идеята е да се срещнат ...
Дирекция "Наука" при МОМН стартира изпълнението на проект "Наука и бизнес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 28.3.2012 г. ... бизнеса. Целева група по проекта са студенти, докторанти и изследователи във висши училища и научни организации. Една от ключовите дейности, изпълнявани по проекта е оказване подкрепа на докторанти, пост-докторанти и млади изследователи за едномесечни обучения в чужбина за работа с ...
Банка ДСК отпуска кредити за студенти и докторанти 20.11.2012 г. ... , младежта и науката, за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. В тази връзка имаме удоволствието да представим на Вашето внимание настоящото специално предложение. За всички студенти и докторанти на УНСС, Банка ДСК предлага достъпно финансиране на разходите за обучение, ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... са защитени дисертационните трудове на десет докторанти, обучавали се в редовна, задочна и свободна форма на докторантура. Колективът на катедрата е участвал в разработването на повече от 30 научноизследователски проекти, като някои от тях международни. Организирани са и са проведени повече от ...

Предстоящо

264 results found
Деветнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателства, конфликти, решения" 20.6.2024 г. ... учени – преподаватели и докторанти, както и на студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Участници в международната конференция са млади учени от всички университети в страната, а също така и от редица университети в чужбина. Този международен научен ...
XXIII-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС" - 17 ОКТОМВРИ 2024 Г. 19.6.2024 г. ... бизнес”   кани всички преподаватели, докторанти, студенти и изследователи да вземат участие в XXIII-рата международна научна конференция на катедра “Международни икономически отношения и бизнес”, която се провежда под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър ...
Лятно училище по моделиране, изкуствен интелект и сложни системи 2024 9.5.2024 г. ... и СУ „Св. Климент Охридски“, канят докторанти или магистри, интересуващи се от методите за моделиране на сложни системи, машинно самообучение и изкуствен интелект на Лятно училище по моделиране и комплексни системи. Лятното училище ще се проведе за десета поредна година в периода 21-30 ...
Отворено е кандидатстването за „Предприемачи в науката 2024“ 7.5.2024 г. ... е веднага. Програмата е насочена към студенти, докторанти и млади учени, които разработват проекти с потенциално приложение и имат позитивно въздействие върху околната среда и обществото. Участието е безплатно, включва присъствени лекции и работа с ментор. Ще надградите знания и ще придобиете ...
АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН 2024-2025 учебна година 11.4.2024 г. ... на преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти. СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  За ЗИМЕН семестър: до 15 ЮНИ За ЛЕТЕН семестър: до 30 ОКТОМВРИ  За “FREEMOVERS”: съответно до 1 ЮЛИ и до 30 НОЕМВРИ  За повече информация може да се информирате от прикачения ...
АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН 2024-2025 учебна година 11.4.2024 г. ... на преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти. СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  За ЗИМЕН семестър: до 15 ЮНИ За ЛЕТЕН семестър: до 30 ОКТОМВРИ  За “FREEMOVERS”: съответно до 1 ЮЛИ и до 30 НОЕМВРИ  За повече информация може да се информирате от прикачения ...
ENGAGE.EU семинар за докторанти и млади учени в Рим 4.4.2024 г. ... Luiss в Рим (Италия) ще бъде домакин на семинар за докторанти и млади изследователи (защитили докторска степен през последните четири години) в рамките на алианса от европейски университети ENGAGE.EU. Събитието ще се състои в периода 5-7 юни и е насочено към докторантите и младите изследователи от ...
Младежка кръгла маса „Балканите в XXI в. - българският поглед" 3.4.2024 г. ... , в която могат да участват студенти и докторанти от български и чуждестранни университети. Темата на тазгодишното издание е „Войните и Балканите - влиянието на световните конфликти върху Балканския регион". По случай нстоящото юбилейно издание на Младежката кръгла маса, ...
Четвърта научна конференция за студенти и докторанти на тема „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“ 15.2.2024 г. ... студенти и докторанти, Общоикономическият факултет и Студентският съвет на УНСС имат удо­волствието да Ви информират, че на 24 април 2024 г. ще се проведе Четвърта научна конференция за студенти и докторанти от Общоикономически факултет на тема  „Икономика, ...
Покана за IV национална студентска и докторантска конференция на ВУЗФ - 17/05/2024 2.4.2024 г. ... да предостави трибуна на студенти и докторанти от всички висши училища в България да изложат своята позиция и виждания за предизвикателствата, проблемите и възможностите, които произтичат от навлизането на изкуствения интелект в бизнес процесите и икономиката.В ...
Кандидатстване за участие в мобилност за студенти и докторанти с цел обучение по програма „Еразъм+“ за учебната 2024-2025 година 5.2.2024 г. ... образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина. С какво е полезна програмата „Еразъм+“? Ще развиете своите езикови и социални умения; Ще пътувате из Европа и ще имате ...
Кандидат-докторански изпит по специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност /Счетоводна отчетност и анализ/. 9.1.2024 г. ... конкурсен изпит за кандидат-докторанти по специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност /Счетоводна отчетност и анализ/ ...
Bio-Based Innovation Student Challenge Europe (BISC-E) – 2024 15.1.2024 г. ... и магистърска степен, както и докторанти в първата година от обучението си, в университети, насочени към научни