Обновено: петък, 17 септември 2021 9:59

График и условия

                       

PDF документ Заповед относно размера и броя на стипендиите за зимния семестър на учебната 2021 / 2022 година

PDF документ Важни указания за стипендия за български студенти през зимния семестър на учебната 2021 / 2022 година

PDF документ Правила за отпускане на стипендии в УНСС

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в уеб-студент

 PDF документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС

  


Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г., в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.