Обновено: понеделник, 29 януари 2024 10:49

График и условия

       


PDF документ  Важни указания за кандидатите за стипендия български студенти през летния семестър на учебната 2023/ 2024 година


PDF документ П Р А В И Л А за отпускане на стипендии на учащите в УНСС

PDF документ Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в Уеб-студент

PDF документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС


Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г., в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.