Резултати от търсене за Книга

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

41 results found
Учебни материали 17.6.2019 г. ... / учебник / ръководство Материали "Статистически анализ в социологическите, икономическите и бизнес изследвания" Автори: проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Калоян Харалампиев ...
Магистърски тези - архив 3.11.2018 г. ... в съвременното българско книгоиздаване (електронната книга като средство за разширяване на книгоиздателския бизнес в България), 2015, научен ръководител: доц. д-р. Стела Ангова Явор Бохосян, тема: Черен ПР и мястото му в съвременните масови комуникации, 2015, научен ръководител: доц. д-р Цветан ...
Технически изисквания за доклада 31.5.2018 г. ... За книги: Фамилия, инициали (година), Заглавие на книгата, Издател, Място на издаване Например: Harrow, R. (2005), No Place to Hide, Simon & Schuster, New York, NY.             За глава на книга: Фамилия, инициали (година), „Заглавие на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... книжки,  в изпитния протокол и в главната книга. Документите за резултатите на студентите от електронния тест се съхраняват в катедра "Човешки ресурси и социална защита“ за срок от една година.       П Р А В И Л А    за  провеждане на държавен ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... „Паисий Хилендарски“, Пловдив Глава от книга/сборник Димова, Ис.(2012) „Протестна мобилизация при популистка ситуация“, В: Пачкова, П. (сътав.) Гражданският протест: минало, настояще, бъдеще, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград,  сс.241-255. Статия от периодично ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... С., 1998. Сартори, Дж. Теория на демокрацията, книга 1 и 2, ЦИД, С., 1992. Селигмън, А. Идеята за гражданското общество, ИК “Критика и хуманизъм", С., 1995. Семов, М. Теория на политиката, СОФИ-Рр С., 2000. Стоилов, Ян. Държавна власт (правно-политически разграничения и съотношения) ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... , 2005, № 2, с. 66-73.5. Полезна и необходима книга по икономическа статистика. //Икономическа мисъл, 2001, № 5, с. 126-128.6. Потребността от промяна при преподаването на статистика във ВУЗ. //Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Научна конференция с ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... комисия е длъжен да впише оценките в главната книга. Чл. 17. Защитата на дипломна работа се организира по начин, идентичен на организацията на писмения държавен изпит.  (1) До разработване и защита на дипломна работа се допускат студенти, чийто среден успех от обучението до края на четвъртия ...
Защита на магистърски тези 12.7.2019 г. ... изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Магистър“: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител; 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.; 3. Студентска книжка ...
Държавен изпит 10.7.2019 г. ... са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14: 1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит. ВНИМАНИЕ: Заявлението се попълва на място в канцеларията и ЛИЧНО ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 19.2.2018 г. ... семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити. Условие за допускане до защита е и предаването на дипломната работа по определения ред и в определените срокове. Съгласно държавните изисквания за дипломиране защитата на дипломните работи се провежда ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... , Дж. Теория на демокрацията, книга 1 и 2, ЦИД, С., 1992. Селигмън, А. Идеята за гражданското общество, ИК “Критика и хуманизъм", С., 1995. Семов, М. Теория на политиката, СОФИ-Рр С., 2000. Стоилов, Ян. Държавна власт (правно-политически разграничения и ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... нанасянето на протоколите в главна книга. Указания по прилагане и контрол по изпълнение на настоящите правила се извършва от научния секретар на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.   Катедра „Икономика на транспорта и ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... в изпитния протокол и главната книга. Отчетите се съхраняват за срок от една година в катедрата ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ... в изпитния протокол и главната книга. Резултатите от държавния изпит се обсъждат на катедрен съвет. Писмените работи се съхраняват в катедрата за срок от една година ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... комисия нанася оценките в главната книга не по-късно от три дни от провеждане на защитата. 34.  Изпитните резултати се обсъждат на катедрен съвет. 35.  Защитените дипломни работи се съхраняват в срок, не по-малък от една година.   III.  РАБОТА С ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... номер, записва се в главната книга, издава му се студентска книжка и се регистрира в информационната система "Студент". При записването се определят потокът и групата, в която се обучава студентът. (3) Студентската книжка се подписва от ректора на ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... удостоверяват това с подпис в книга за издадените от УНСС дипломи.             6. Дипломантите предоставят по желание данни за контакти. Данните се съхраняват в катедрата и могат да се използват само по ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... забележителни прогнози в книга – международен бестселър за да предизвикаш вниманието на политиците и журналистите. Когато „Арабската пролет“ започна, и политиците и журналистите бяха изненадани и шокирани.   Може би е време и ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... удостоверяват това с подпис в книга за издадените от УНСС дипломи. 6. Дипломантите предоставят по желание данни за контакти. Данните се съхраняват в катедрата и могат да се използват само по повод катедрени, факултетни и университетски научни мероприятия и ...
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” 9.4.2014 г. ... си лично и удостоверяват това с подпис в книга за издадените от УНСС дипломи в съответния отдел. Правилата за провеждане на Държавен изпит са приети на заседание на катедра “Политическа икономия” от 25.03.2014г. /протокол № 7/ и от Факултетен съвет на ………………. /Протокол №……… / ...
„Разговори с топ професионалисти в сферата на разузнаването от САЩ, Русия и Европа” на ген. Тодор Бояджиев 7.5.2015 г. ... на разузнаването, представи новата си книга ”Разговори за разузнаването. 52 срещи от двете страни на океана” и засегна аспекти на проблематиката за общуването ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... от проф. Ноам Чомски,  в неговата книга „Окупирай”). Първите ( 1%) живеят в суперлукс; вторите, без т.нар. селариат (обслужващите властта и корпорациите) са обречени на несигурност и мизерия. Тук обаче свършва социалното разделение и започва ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.11.2018 г. ... от протокола се нанасят в Главната книга от председателя на изпитната комисия в предвидения във вътрешните нормативни документи на УНСС срок. На следващото заседание на КС се обсъждат постигнатите от дипломантите резултати и евентуално възникналите проблемни ситуации при ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 8.11.2018 г. ... изпит. Нанасянето на оценките в Главна книга се осъществява от председателя на изпитната комисия в рамките на три дни от датата на провеждането на Държавния изпит. На следващото заседание на КС се обсъждат постигнатите от студентите резултати и евентуално възникналите проблемни ...
Учебна практика 2.4.2019 г. ... , касаещ учебната практика и в Главната книга ...
Ръководство за работа с e-Learning 14.3.2013 г. ... и дали оценките са нанесени в главната книга. 10. Учебни материали Материалите по всички дисциплини, които изучавате в дадения семестър се намират в меню „Учебни материали”. При кликване върху линк до съответната дисциплина се отваря прозорец с необходимия материал към ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... се публикации: доклади от конференции, книга, вкл. препоръки за вземащите решения, провеждане на национална конференция Ключови думи Климатични промени, земеделие, България, регионални климатични модели, сценарии, икономически въздействия, уязвимост, ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... на научния колектив Публикуване на книга и диск, съдържащи финалния доклад Популяризиране на резултатите и изводите от направеното научно изследване Провеждане на заключителна международна научна конференция и популяризиране на резултатите и изводите от направеното научно ...
Поредица "Издания на Съвета на настоятелите на УНСС" 7.1.2015 г. ... финансира издаването на една книга, по собствена преценка, на нобелови лауреати по икономика или на известни общественици, икономисти, политици, мениджъри, представители на бизнеса." "Тиражът на изданията да не надвишава 300 бр." Решения на ...
Често задавани въпроси 9.7.2012 г. ... ., а за една седмица - 3 лв. Мога ли да заема книга за домашно ползване и за колко време?  Да. Времето за ползване е един семестър.    Мога ли да търся дадена книга в каталога на библиотеката отвкъщи? На сайта на Университетска библиотека УНСС е публикуван автоматизиран ...
Публикации 24.9.2013 г. ... ...
Проекти 15.6.2012 г. ... и финансова политика на отбраната, Бяла книга за отбраната, Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2000 Последици и предизвикателства от разширяването на НАТО: Икономически аспекти на трансформацията, УНСС, КНРС, София, 2000 South-eastern European Experience on Sub-regional ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... №1         Наименование на проекта "Европейски ангажимент за предприемачество" "European commitment to entrepreneurship"  Номер на проекта № 2008-1-BE3-LEO05-00289 № ...
За факултета 29.3.2017 г. ... да се опише с думите на Робърт Рийч от неговата книга „Трудът на нациите (как да се подготвим за капитализма на ХХI) век: „В старата икономика на масовото производство „професионалист” беше този, който е овладял определена област на знанието. Знанието съществуваше ...
Научни публикации 27.2.2012 г. ...  2 Публикувана студия (глава от книга)     9 Публикувана монография (книга)    ...
Научни публикации 27.2.2012 г. ...  7 Публикувана студия (глава от книга)     19 Публикувана монография (книга)    ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... оценки от семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити. Допълнителна информация относно организацията и провеждането на държавните изпити може да се получи от катедрата, водеща съответната специалност. Защити на дипломни работи   Студентите от ОКС ...
Научни публикации 24.2.2012 г. ... студия (глава от книга) 13 Публикувана монография (книга) ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... , касаещ учебната практика и в Главната книга ...
Научни публикации 23.2.2012 г. ... - 16 бр. статии; Публикувана студия (глава от книга) - 17 бр. студии; Публикувана монография (книга) - 18 бр. монографии. ...

Събития

103 results found
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС 5.4.2019 г. ... ще съществуват в полуживо състояние само на книга и няма да могат по никакъв начин да реализират целта, заради която са създадени.“ Проф. д-р Борислав Борисов (в средата) Д-р Петко Николов посочи, че УНСС е най-подходящото място за дискусия на високо академично ниво ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 5.4.2019 г. ... ще съществуват в полуживо състояние само на книга и няма да могат по никакъв начин да реализират целта, заради която са създадени.“ Проф. д-р Борислав Борисов (в средата) Д-р Петко Николов посочи, че УНСС е най-подходящото място за дискусия на високо академично ниво по ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... прочете своето послание – първото в Почетната книга на факултета, открита в чест на юбилея: „Шест десетилетия академичен градеж, вярност към традициите и духа на УНСС, стожер на икономическата наука в България, създател на образователни и научни стандарти, непрекъснат стремеж към развитие ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... прочете своето послание – първото в Почетната книга на факултета, открита в чест на юбилея: „Шест десетилетия академичен градеж, вярност към традициите и духа на УНСС, стожер на икономическата наука в България, създател на образователни и научни стандарти, непрекъснат стремеж към развитие и ...
Публична лекция на проф. Марио Лозано 17.10.2018 г. ... на събитието беше представена книгата на проф. Лозано - „Големите юридически системи. Въведение в европейското и извъневропейското право“, преведена от Поля Тарколева и с консултант доц. д-р Константин Танев, директор на Научноизследователския ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... на първокурсниците Златната книгана УНСС „Желая на възпитаниците на УНСС стремеж към усвояването на нови и полезни знания, хъс към преследването на бъдещите им цели и дръзновение към изграждането им като успешни хора, реализирани в кариерния им ...
Представяне на книга 19.9.2018 г. ... на книга На 18 септември 2018 г. от 17.00 ч. в изложбената зала на Държавна агенция "Архиви" на ул. Московска, 5 ще бъде представена втората част от монографията на професор Петър Куцаров "България в руските секретни архиви": "Независимостта на ...
Премиера на книгата „Капитали, топене на ледове и 2 градуса по Целзий“ 3.7.2018 г. ... и др., беше представена книгата „Капитали, топене на ледове и 2 градуса по Целзий“ на проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС. Проф. Боева представя новата си книга Централната тема на книгата е до каква степен и ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... Шуменския университет представи книгата „Социология” (2018). Авторката на книгата проф. д.с.н. Соня Илиева посочи необходимостта и значимостта на социологическото знание за съвременния млад човек, за да придобие способност правилно да улавя, изучава и ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... на втория панел беше представена книгата „Социология”, издадена от Шуменския университет (2018). Нейната авторка проф. д.с.н. Соня Илиева посочи значимостта на социологическото знание за съвременния млад човек, за да може правилно да улавя и обяснява ...
УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018” 30.4.2018 г. ... въведохме и електронна главна книга, в която има информация за всеки един от нашите 22 хиляди студенти. От началото на настоящата учебна година всички наши първокурсници имат електронни студентски книжки – първите в системата на българското висше образование ...
МИФ 2018. Валентин Златев: Дерзайте! Бъдещето е ваше! 19.4.2018 г. ... , написа Златев в Златната книга на Студентския съвет Лекторът беше награден с плакет на Студентския съвет за принос в утвърждаването на МИФ. Плакет получи и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат при УНСС, президент на Алумни клуба на ...
МИФ 2018. Петър Андронов към студентите: Вярвайте в себе си. Аз ви вярвам! 18.4.2018 г. ... Андронов написа в Златната книга на УНСС: „Млади приятели, работете неуморно, учете от всеки и от всичко. Бъдете търпеливи и вярвайте в себе си. Аз ви вярвам!“ Секретарят на Студентския съвет Мартин Петков (в средата на снимката горе) ...
Президентът Румен Радев в УНСС: Желая високи амбиции, вяра и сили за тяхното постигане 17.4.2018 г. ... своето послание в Златната книга на УНСС: „Успехът е там, където има здрава традиция, трезва преценка на настоящето и уверен поглед в бъдещето, основан на знанието. Желая високи амбиции, вяра и сили за тяхното постигане“. От името на ...
Доц. д.н. Ивайло Христов представи новата си книга за Васил Левски 21.2.2018 г. ... . д.н. Ивайло Христов представи новата си книга „Публичният образ на Васил Левски. Медийни полемики и обществени дебати”. По време на събитието С представянето на тази книга поставяме началото на серия от събития, с които катедра „Медии и ...
Доц. д.н. Ивайло Христов представи новата си книга за Васил Левски 1.3.2018 г. ... . д.н. Ивайло Христов представи новата си книга „Публичният образ на Васил Левски. Медийни полемики и обществени дебати”. По време на събитието С представянето на тази книга поставяме началото на серия от събития, с които катедра „Медии и ...
Ректорът проф. Стати Статев връчи плакет и свидетелство на почетния ректор проф. Борислав Борисов 1.3.2018 г. ... университет. Защото можеш да имаш любима книга от многото книги, които си прочел, или любим филм от тези, които си гледал, или „любима“ любима от жените, с които си общувал, но любим университет – не ми звучи. Аз имам един университет! В него съм започнал трудовата ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... Здравка Ангелова. Трите момичета получиха и книга за проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС. Сертификат и книга за Красимира Йорданова,постигнала най-добър резултат в състезанието Весели Рождественски и Новогодишни празници, успех на матурите, ...
Първа публична академична лекция на Бойко Борисов, министър-председател на Република България 12.4.2018 г. ... представи пред присъстващите Златната книга на УНСС. Той прочете посланието, написано от Борисов като главен секретар на МВР на 8 април 2005 г. „За успеха ни! Да сме живи и здрави!“ е новото послание на министър-председателя в Златната книга. Проф. Статев ...
Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС 31.10.2017 г. ... Митев. Той оцени сборника като уникална книга с авторски колектив от 25 изтъкнати български учени - академици, член-кореспонденти, професори, доктори на науките, дали принос за авторитета на изданието. С него се оказва човешка почит към високообразованата личност на проф. Янков, ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... да положат подписи в дипломната книга на 04.12.2017 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 26.10.2017 г. ... положат подписи в дипломната книга и да представят печат от библиотеката на студентските книжки преди датата на официалното връчване.Полагането на подписите е от 11-и до 15-и декември в отдел “Студенти”, гише № 15, от 9,00 до 15,00 часа ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... електронните протоколи, електронната главна книга, а сега и електронните студентски книжки, изтъкна проф. Статев.   Ректорът приветства първокурсниците   „От сърце ви желая да се хванете със страст и желание за мечтите си. Критикувайте недостатъците ...
Публична лекция на тема „ЕС: уроци и предизвикателства. Ролята и мястото на испанския език в ЕС и по света“ 23.2.2017 г. ... мигрантския натиск, коментира новоизлязлата книга на испанския политолог и журналист Хосе Игнасио Торебланка „Кой управлява Европа“. В зала "Тържествена" Испания е интересна за Европа по две основни причини: трайните връзки с Мароко в политическата, ...
Изпит-защита на проведена учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ - 10.01.2017 г. 21.11.2016 г. ... , касаещ учебната практика и в Главната книга. Повече информация можете да откриете на следния линк: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/3917/учебна-практика ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... през 2013 г., превърнала се в бестселър книга „Капитализъм 4.0“, в която обосноваваше тезата, че кризата е дала началото на нов етап на капитализма, на който за разлика от предходния период, когато държавата е била пренебрегвана за сметка на пазара, сега се възприема като ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... във форума В златната книга на УНСС Ивайло Московски написа: „С огромен респект към институцията -  Университет за национално и световно стопанство, която е една от най-истинските ковачници на кадри в държавата“.  Той изрази гордостта си, че е ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... във форума В златната книга на УНСС Ивайло Московски написа: „С огромен респект към институцията -  Университет за национално и световно стопанство, която е една от най-истинските ковачници на кадри в държавата“.  Той изрази гордостта си, ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... във форума В златната книга на УНСС Ивайло Московски написа: „С огромен респект към институцията -  Университет за национално и световно стопанство, която е една от най-истинските ковачници на кадри в държавата“.  Той изрази гордостта си, ...
Публична лекция на д-р Ламберто Заниер, генерален секретар на ОССЕ, на тема „Нови предизвикателства за европейската сигурност“ 2.6.2016 г. ... прочете посланието си, в Златната книга на УНСС: „За мен е огромно удоволствие и чест да бъда поканен да изнеса лекция по проблемите на европейската сигурност в този университет. Живеем в много предизвикателни времена за Европа. Изправени сме пред конфликт и трябва да ...
Представяне на книгата на проф. д.пол.н. Атанас Гочев „Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието” 30.5.2016 г. ... университета бе представена книгата на проф. д.пол.н. Атанас Гочев „Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието”. Събитието беше част от 40-годишнината на катедра „Международни отношения” и на него присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Публична лекция и дискусия на тема "Новият Закон за счетоводството - нормативна рамка и предизвикателства" 19.5.2016 г. ... за счетоводството не е затворена книга и ще бъде полезно по време на дискусията да се изказват становища, да се дават предложения и критични бележки, посочи той. В лекцията си Филипов подробно обясни какво е практическото приложение на закона, какво може да се подобри и ...
Публична лекция на проф. Кен О`Нийл, доктор хонорис кауза на УНСС 20.4.2016 г. ... прочете посланието си в Златната книга на висшето училище. „За мен е огромно удоволствие вече 20 години да бъда сътрудник на такъв всеотдаен и иновативен университет. Той показа пътя за развитието на предприемачеството в България и е признат като пионер в много части ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката. Публична лекция на министър Теменужка Петкова 15.3.2016 г. ... прочете своето послание в Златната книга на УНСС: „Скъпи студенти, Бъдете любознателни, целеустремени, развивайте своя потенциал и работете отговорно за бъдещето на България“. Министър Петкова чете своето послание в Златната книга на ...
Публична лекция на министъра на външните работи Даниел Митов 10.3.2016 г. ... Митов прочете посланието си в Златната книга на университета. „Големият враг на знанието не е невежеството, а илюзията за него“. С тези думи на Стивън Хокинг искам да поздравя всички преподаватели в УНСС за това, че не създават илюзия за знанието, като им пожелавам ...
Проф. Ханс Анкум е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 27.11.2015 г. ... показва Златната книга на университета В Златната книга на УНСС проф. Анкум написа: „С дълбока признателност за званието „доктор хонорис кауза“, с което ме удостоява престижният Университет за национално и световно стопанство. ...
Бакалаврите от специалностите „Маркетинг“ и „Прогнозиране и планиране“ успешно се дипломираха 12.11.2015 г. ... на катедрата за най-добрите бе първата книга от университетската поредица „Бележити учени“ – „Структура и управление на икономическата система“ от акад. Евгени Матеев, основател на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ ...
Представена бе монография на акад. Евгени Матеев, първото издание от библиотеката „Бележити учени“ на УНСС 3.6.2015 г. ... икономическата система“, първата книга от библиотеката „Бележити учени“ на УНСС, бе представена в университета. На събитието, организирано от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и фондация „Акад. Евгени Матеев“, присъстваха ...
Тържествено бе открит музеят на УНСС 25.5.2015 г. ... „манипулацията“ на историята. Златната книга на УНСС, на първите страници на която стоят подписите на цар Борис  ІІІ и неговата сестра Евдокия, изчезва, когато университетът се именува „Карл Маркс“. На нейно място за 40 години се отваря нова книга, която също изчезва при ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... на столичния кмет В Златната книга на УНСС Йорданка Фандъкова написа: „По повод 95-годишнината от създаването на УНСС пожелавам на преподавателите и студентите в най-стария и престижен икономически университет здраве, постоянство и успехи! Нашият град има нужда ...
Представена бе монографията „Социални емпирични изследвания. Методологически аспекти“ 3.4.2015 г. ... . На представянето присъстваха авторите на книгата проф. д.с.н. Светлана Съйкова, чл.-кор. проф. д.с.н. Атанас Атанасов и доц. д.с.н. Емилия Ченгелова, както и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, доц. д-р Андрей Нончев, ...
Наш преподавател издаде книга във Виена 16.2.2015 г. ... австрийската столица излезе от печат книгата на доц. д-р Светослав Спасов – “SEE*ing European Security Architecture” - четвърта за автора и първо издание на английски език. Доц. Спасов, който е посланик, постоянен представител на Р България към ООН ...
Ирина Бокова беше удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 12.1.2015 г. ... .   В Златната книга на университета Ирина Бокова (на снимката горе) написа: „Отправям послание на дълбока благодарност за оказаната чест да бъда удостоена със званието „доктор хонорис кауза“ от такова престижно висше учебно заведение, към което ...
Дипломира се випуск 2014 Икономическа социология и Социология 19.12.2014 г. ... . Завършилите бакалаври по социология предадоха книга с пожелания и съвети към следващите социолози. Доцент Мария Стоянова с две поколения социолози. Успех, колеги! ...
Катедра „Икономическа социология” изпрати своите абсолвенти 22.12.2014 г. ... бяха наградени и с книги. В специална паметна книга на катедрата абсолвентите написаха пожеланията си към студентите от специалността – традиция, която бе спазена и тази година. Вече с диплома Церемонията се състоя в зала „Тържествена”, а след нея всички бяха поканени на ...
Публична лекция на Абрахам Х. Фоксман, национален директор на Лигата против поругаването 21.11.2014 г. ... на Н.Пр. Шаул Камиса Раз В Златната книга на университета Абрахам Фоксман написа: „Ние, еврейският народ, никога няма да забравим изключително героичните и смели усилия и съдействие на българския народ. От селяните до  парламента и политиците всички се опълчиха срещу ...
Дискусия с президента на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос 19.11.2014 г. ... приятел. На 7 април 2004 г. той написа в Златната книга на УНСС думи, които и днес звучат актуално, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на дискусията на тема „Европа и младите“ в голямата конферентна зала с Анри Малос, президент на Европейския икономически и социален съвет ...
Публична лекция „Национална програма „България в НАТО и европейската отбрана – 2020“ 29.9.2014 г. ... приет последният планиращ документ – Бялата книга за отбрана и въоръжените сили, е друга основна причина за приемането на новата програма. Министър Шаламанов обяви и принципите, по които се изработва националната програма, която ще зададе насоките на трансформация в армията и на единен план ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... Деница Милева В „Златната книга“ на университета, съхранила през годините пожеланията на най-значими личности, премиерът написа: „Когато преди 135 години се създава Търновската конституция, а националността на държавата се възражда за нов икономически живот, ...
Водещо американско издателство отпечата книга под редакцията на проф. д.ик.н. Кирил Тодоров 18.9.2014 г. ... от печат книгата „Handbook of Research on Strategic Management in Small and Medium Enterprises”(„Ръководство за изследвания по стратегическо управление в малките и средните предприятия“) под редакцията на проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител на катедра ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ 30.6.2014 г. ... . Димитър Димитров (в средата) В Златната книга на университета Юкия Амано написа: „Много съм удовлетворен от подписването на споразумение между УНСС и МААЕ. Убеден съм, че то ще бъде особено полезно при създаването на професионални експерти, които ще играят важна роля в укрепването на ...
Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“ 29.5.2014 г. ... , каза в заключение проф. Рифай. В Златната книга на УНСС проф. Рифай написа: „За мен е голямо удоволствие и огромна чест да бъда в тази благородна и авторитетна институция. Историята на България нямаше да може да бъде разказана без участието на тази престижен университет. Като международен ...
Среща-разговор с Н.Пр. Джонатан Алън, извънреден и пълномощен посланик на Великобритания в България 20.5.2014 г. ... и посланикът В Златната книга на УНСС Н.Пр. Джонатан Алън написа: „Голяма чест и удоволствие за мен е да бъда първият британски посланик, писал в книгата на университета. Чест и удоволствие е също възможността да поздравя завършващите студенти от випуск 2014! Успех на ...
Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров 16.5.2014 г. ... подари на акад. Воденичаров и първото издание на книгата на проф. Стефан Бобчев и историята на УНСС (на снимките долу). Ректорът проф. Статев връчи на председателя на БАН възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за „изключителни ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... пакет за социално осигуряване (2013 г.) и Бялата книга за пенсиите (2012 г.), Комисията предостави насоки за реформи, свързани с благосъстоянието и системите за социална сигурност в държавите-членки. Ректорът с книгите на Ласло Андор, които авторът подари на УНСС. Те ще бъдат на ...
Посланик Кампаньола бе удостоен със званието „почетен професор на УНСС“ 7.4.2014 г. ... с увреждания в България“. В Златната книга на университета, съхранила през годините посланията на авторитетни личности от България и чужбина, Кампаньола написа: „Огромна чест е за мен да бъда част от такъв забележителен университет. Като почетен професор ще се опитам да оправдая ...
Ректорът връчи отличията на "Спортен турнир на УНСС – 2014" 7.4.2014 г. ... традиция. За първа година се учредява почетна книга на „Физическо възпитание и спорт”. Първото послание написа ректорът, който определи „Бонсист” като своеобразна аудитория на спорта и здравето в университета и пожела бъдещи успехи на катедрата (на снимката долу) ...
За погрешното обобщение във философията - академична лекция на д. ф. н. Венцислав Кулов 1.4.2014 г. ... широко и тясно. От написаното в тази прочута книга излиза, че според К. Попър философията има отношение само към познанието в тесния смисъл на думата – само то е предмет или трябва да бъде предмет на епистемологията. Макар че Карл Попър не ни казва какво разбира под познание в широк ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... от проф. Ноам Чомски,  в неговата книга „Окупирай”). Първите ( 1%) живеят в суперлукс; вторите, без т.нар. селариат (обслужващите властта и корпорациите) са обречени на несигурност и мизерия. Тук обаче свършва социалното разделение и започва биологичното. Лишените ...
Дискусия с президента на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос 4.12.2013 г. ... . На 7 април 2004 г. той написа в Златната книга на УНСС думи, които и днес звучат актуално, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на дискусията на тема „Европа и младите“ в голямата конферентна зала с Анри Малос, президент на Европейския икономически и ...
Публична лекция на тема: „Разговори с топ професионалисти в сферата на разузнаването от САЩ, Русия и Европа” 27.11.2013 г. ... на разузнаването и представи новата си книга ”Разговори за разузнаването. 52 срещи от двете страни на океана”. Авторът засегна и важни аспекти на проблематиката за общуването. Студентската аудитория Лекцията, изнесена от ген. Тодор Бояджиев пред студентите ...
„Разговори с топ професионалисти в сферата на разузнаването от САЩ, Русия и Европа” ген. Тодор Бояджиев 7.3.2014 г. ... на разузнаването, представи новата си книга ”Разговори за разузнаването. 52 срещи от двете страни на океана” и засегна аспекти на проблематиката за общуването.   Лекцията, изнесена от ген. Тодор Бояджиев пред студентите от специалност Социология, бе ...
Нобеловият лауреат проф. Пол Кругман беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.11.2013 г. ... , което проф. Кругман написа в Златната книга на нашия университет, се  изразява благодарност и признателност за оказаната му висока чест да бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“, пожелания за демокрация и национален просперитет. Проф. Кругман ...
Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България 17.9.2013 г. ... 2013 г. През миналата година излезе и новата книга на екипа на УНСС – „Устойчиво потребление на България“, което бе първото по рода си издание у нас ...
Тържествено бе открита 93-ата академична учебна година 16.9.2013 г. ... Петър Чобанов) В 93-годишната „Златна книга“ на университета, на първите страници на която са запазени посланията на цар Борис III и княгиня Евдокия, съхранила през годините пожеланията на най-значими личности, премиерът Орешарски написа: „Поздравления за поредния първи ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... им досиета и се оформя електронна главна книга, изтъкна ректорът.    Отляво надясно: Роман Василев, проф. Стати Статев, чл. кор. Николай Милошев, проф. Валентин Кисимов Целта на срещата ни е да направим запознаване с развитието на проекта е-campus, който ...
Лекция на главния прокурор Сотир Цацаров 15.5.2013 г. ... . Ректорът показва Златната книга на УНСС В Златната книга на УНСС Сотир Цацаров написа: "С искрено уважение към Университета, преподавателите и студентите в него! С пожелание за развитие на този безценен капитал - научното знание и образованието на бъдещите юристи ...
Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г. 22.4.2013 г. ... на автора и разширен реферат на неговата книга/и/. Общият брой на реферираните публикации е над 20 (само монографии, учебници и учебни помагала). Представените трудове са от научните полета на икономическа социология, социология на конфликтите, социология на религиите, социология на ...
Студентска научна сесия по социология 19.4.2013 г. ... на автора и разширен реферат на неговата книга. Общият брой на реферираните публикации бе над 20 - монографии, учебници и учебни помагала по икономическа социология, социология на конфликтите, социология на религиите, социология на образованието, сравнителни социални политики, ...
Научна сесия между катедрите на УНСС и ЮЗУ 27.4.2013 г. ... на автора и разширен реферат на неговата книга/и/. Общият брой на реферираните публикации е над 20 (само монографии, учебници и учебни помагала). Представените трудове са от научните полета на икономическа социология, социология на конфликтите, социология на религиите, социология на ...
Юлиан Вучков е удостоен със званието „почетен професор по теория на художествената култура“ 29.3.2013 г. ... на художествената култура“, като едноименната му книга е изключителна по своята структура, съдържание и слово и се изучава досега. Проблематиката в „Теория на художествената култура“ (2000 г.) е доразвита в книгата му „Артмениджмънт“ (2002 г.). Проф. Борисов определи автора като ...
Швейцарският модел и силата на демокрацията в новата книга на проф. д.ик.н. Веселин Цачевски 22.3.2013 г. ... модел. Силата на демокрацията" е новата книга на проф. д.ик.н. Веселен Цачевски, която бе представена пред студенти и преподаватели в университета. Събитието бе организирано от студентското сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" и Студентска асоциация за изследване на международните отношения ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... , придобити на работното място в България”. Книгата е резултат от реализацията на проект № 2010-1-BG1-LEO05-03085 ValidAid “Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда", “Validation   of   skills   ...
Наши професори с висока оценка за авторски труд 27.2.2013 г. ... излязлата от печат преди около три месеца книга “Human and Social Dimensions of Climate Change” (под редакцията на Dr. Netra Chhetri на Open Access издателството “Intech”), проф. д.ик.н. Пламен Мишев и проф. д-р Недка Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” са ...
Представена бе книгата „Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски” 20.2.2013 г. ... ,  представи пред академичната общност своята нова книга „Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски”. Срещата бе организирана от катедра „Медии и обществени комуникации“,  синдикалната организация - ВОН КНСБ към УНСС и университетската библиотеката. Водещ бе проф. ...
Лекция на доц. Лидия Върбанова 19.2.2013 г. ... на УНСС доц. д-р Лидия Върбанова представи новата си книга Стратегически мениджмънт в изкуствата, издадена от престижното издателство Routledge, пред преподаватели и студенти от специалността "Медии и журналистика".  Лекторката много атрактивно акцентира вниманието върху ролята на стратегиите в ...
Лекция за стратегическия подход и предприемаческите проекти в културните индустрии 19.2.2013 г. ... тя коментира актуални въпроси, отразени в нейната нова книга „Стратегически мениджмънт в изкуствата”, издадена от престижното международно академично издателство Rouitledge (Taylor & Francis Group). Книгата представя теоретичен и емпиричен анализ на иновациите в сектор „Култура” и ...
Наши преподаватели - автори в книга на престижното издателство „Palgrave Macmillan” 11.2.2013 г. ... за правене на бизнес в Югоизточна Европа”. Книгата е на  престижното издателство „PALGRAVE MACMILLAN” и е под редакцията на Dietmar Sternad и Thomas Doring.  Vasileva E., D. Ivanova, Consumer Behaviour and Food Consumption Patterns in South East Europe, Handbook of Doing ...
Ректорът с национален приз „Човешки ресурси 2012“ 18.1.2013 г. ... випускници – министър Тотю Младенов написа в Златната книга на университета, че 97,5 на сто от тях започват работа след дипломирането си; и политиката за академичното израстване. „Каква по-добра духовна симбиоза между икономика и човешки капитал“, каза ректорът. „Горд съм, че получавам този висок приз в ...
Издание на наша преподавателка стана книга на месеца във Великобритания 18.12.2012 г. ... на доц. д-р Ирина Перянова „Многозвучност  на храната: храната през призмата на пирамидата на Маслов“ (The Polyphony of Food: Food through the Prism of Maslow’s Pyramid) бе избрана за книга на януари в месечния бюлетин „Книга на месеца“. Бюлетинът на английското ...
Министър Томислав Дончев: Учения много, истината е една 11.12.2012 г. ... (Учения много, истината е една) написа в Златната книга на УНСС министър Томислав Дончев  и пожела срещите в УНСС да продължат все така „в режим на двустранна полезност“ ...
Бакалаври се дипломираха с напътствие за две магистратури 28.11.2012 г. ... , категорична бе тя. Подпис в дипломната книга "Младите хора се нуждаят не от една, а от две магистратури”, каза проф. Йовкова и посъветва дипломантите да завършат магистърска програма в чуждестранен университет, но никога да не късат връзките си с УНСС. Проф. Йовкова ...
Книга за Йоханес Гербер бе представена от катедра „Национална и регионална сигурност“ 21.11.2012 г. ... книга „Йоханес Гербер и икономиката на отбраната в България“ бе официално представена в зала „Тържествена“. Сборникът е посветен на 90-годишнината от живота и творчеството на о.р. ген.-майор д-р Йоханес Гербер и е израз на благодарност към неговия принос в развитието на обучението ...
Магистри поставиха своеобразен рекорд с отличен успех 22.11.2012 г. ... на катедрата.  Диплома, грамота и книга получиха отличниците Част от дипломиралите се магистри вече са проправили своя професионален път в практиката, а с по-високата си образователна степен в икономиката на отбраната и сигурността ще имат своя шанс за ново развитие и постижения в ...
Наши преподаватели - автори в книга на престижно издателство 21.11.2012 г. ... издателство „PALGRAVE MACMILLAN” издаде книгата „Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна Европа” под редакцията на Dietmar Sternad и Thomas Doring.  Доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” на УНСС са автори на ...
Книга на наша преподавателка публикува английското издателство „Cambridge Scholars" 20.11.2012 г. ... на доц. д-р Ирина Перянова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, специалност "Икономика с преподаване на английски език", бе публикувана от английското издателство „Cambridge Scholars“, като на корицата авторката е представена като дългогодишен преподавател в УНСС ...
Значението на труда в актуално изследване 9.11.2012 г. ... проф. д.ик.н. Иван Нончев при представянето на неговата книга „Трудът: към устойчиво развитие на обществото”. Срещата с проф. Нончев, на която присъстваха много студенти, бе организирана от катедра „Икономическа социология“ и Клуба на социолога. Проф. Иван Нончев представя ...
"Трансформацията" на икономиките в преход представи доц. Паскуале Тридико от Италия 2.10.2012 г. ... зала „Научни съвети“ беше представена книгата на доц. Паскуале Тридико от Италия. Презентацията на „Institutions, Human Development and Economic Growth in Transition Economies“, издадена през 2011 г. от издателство „Palgrave“, бе организирана от катедра „Финанси“ на УНСС. В изложението си пред студенти и ...
Ректорът връчи дипломите на двама новоизбрани доценти на УНСС 25.9.2012 г. ... , а доц. Светослав Спасов заема важен пост и на негова книга, преведена вече в Австрия, стои името УНСС. „Връчвайки дипломите им ще го направя с убеждението, че техните досегашни и бъдещи сериозни отговорности, задълженията в практиката, ще доведат до такива натрупвания, които скоро ще ги направят достойни ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... бе пряко предавано по интернет.   Златната книга на УНСС Нашият университет има Златна книга, която е започната при неговото основаване през 1920 г. и първите подписи в нея са на цар Борис III и княгиня Евдокия, показа ректорът на присъстващите в аула „Максима“ уникалния летопис. От подписите на ...
Зала за бойни изкуства към СК „Бонсист“ ще бъде създадена с японска подкрепа 21.9.2012 г. ... . Проф. Накаджима подари на УНСС изключително ценна книга с послание към ректора проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Президентът Плевнелиев и ректорът проф. Статев участваха в конференция за икономическия растеж 1.11.2012 г. ... .", написа президентът Плевнелиев в Златната книга на УНСС. Президентът пише своето послание в Златната книга на университета.   Дискусията бе предавана пряко в интернет ...
Проф. Стати Статев: <br>Вече 92 години подготвяме националния елит<br>Маргарита Попова:<br>УНСС е университет, който уважавам 1.11.2012 г. ... Маргарита Попова в Златната книга на нашия университет. Високият гост се подписва в Златната книга Аула „Максима“, препълнена със студенти, преподаватели и служители, посрещна с аплодисменти вицепрезидента за срещата-дискусия на тема „Президентската институция ...
Почети любима книга в парка 17.5.2012 г. ... които се включиха в инициативата „С книга в парка“. Така те направиха крачка към разчупване на стереотипа, че младите не четат. Това бе и целта на организаторите, които искат промяна в Студентския град. Класически, фантастични, приключенски романи бяха ...
Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... й връчи почетен плакет, електронна книга и парична награда от 600 лв., изтъквайки, че Магдалена Стефанова е ,,студент № 1, в направление № 1 на университет № 1 в страната’’. Ректорът припомни мотото на УНСС: ,,Духът прави силата” и  пожела на възпитаниците успех на ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 26.4.2012 г. ... промени, т. нар. „зелена книга“, въвеждането на „единен европейски одиторски паспорт“ и др. Продължение на доклада на Бойко Костов направи с презентацията си гл. ас. д-р Христо Маврудиев „Промени в европейското законодателство и предизвикателствата пред ...
Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия 1.11.2012 г. ... промени, т. нар. „зелена книга“, въвеждането на „единен европейски одиторски паспорт“ и др. Продължение на доклада на Бойко Костов направи с презентацията си гл. ас. д-р Христо Маврудиев „Промени в европейското законодателство и предизвикателствата пред ...
Д-р Цветан Василев: Дързост и устрем за бъдещите кормчии на българската икономика 9.4.2012 г. ... ни стратегия и др. В почетната книга на Студентския съвет той написа:  "Пожелавам на бъдещите кормчии на българската икономика много дързост и устрем при овладяване на академичните върхове".   ...
Любен Дилов-син събра пълна аудитория за книгата си "Седем часа разлика" 16.3.2012 г. ... и политик представи най-новата си книга „Седем часа разлика", както „ФейсБуки" и „ТИЛТ". Без сценарий, гостът подкани присъстващите да му задават въпроси, но извън темата за подводното гмуркане, защото "разговорът за това няма да има край.. ...
Тошо Тошев: Икономическите механизми са определящи за медийната независимост 15.3.2012 г. ... Гранитски, които представиха новата книга на Тошев „Лъжата... Бойко, Георги и разни негодници", която неотдавна излезе от печат. Срещата бе открита от проф. Петко Тодоров, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации". Журналистът с 48-годишен стаж ...

Предстоящо

83 results found
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 12.2.2019 г. ... да положат подпис в дипломната книга в отдел „Студенти“, гише № 1 при г-жа Сиракова ...
Връчване на дипломите на студентите, завършили специалност „Право“ 11.3.2019 г. ... да положат подпис в дипломната книга в отдел „Студенти“, гише № 1 при г-жа Сиракова ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 7.12.2018 г. ... да положат подписи в дипломната книга. Без този подпис е невъзможно получаването на диплома в деня на тържественото връчване. Дипломиращите се магистри е необходимо да се явят в отдел "Студенти" на 13 декември до 15.00 ч., за да положат подписи в дипломната книга ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Регионално развитие" 20.11.2018 г. ... , гише 18, за подпис в регистрационната книга на 21 ноември от 13:00 до 15:00 ч., като представят бележка, че нямат задължения към библиотеката на УНСС ...
Официално връчване на дипломи за специалности „Публична администрация“, „Електронно управление“, „Държавна администрация“ и „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ 14.11.2018 г. ... 14:30 ч. за полагане на подпис в дипломна книга. Аула „Максима“ ще бъде отворена 40 минути преди началото на церемонията, т.е. в 15:50 ч., за да може дипломантите да влязат и да облекат тогите. Шапки не се предвиждат, можете да си купите от книжарницата ...
Официално връчване на дипломи за специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 14.11.2018 г. ... 14:30 ч. за полагане на подпис в дипломна книга. Аула „Максима“ ще бъде отворена 40 минути преди началото на церемонията (тоест в 15:50 ч.), за да може дипломантите да влязат и да облекат тогите. Шапки не се предвиждат, можете да си купите от книжарницата. Дипломантите ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) 14.11.2018 г. ... 14:30 ч. за полагане на подпис в дипломна книга. Аула „Максима“ ще бъде отворена 40 минути преди началото на церемонията, т.е. в 15:50 ч., за да може дипломантите да влязат и да облекат тогите. Шапки не се предвиждат, можете да си купите от книжарницата ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 27.11.2018 г. ... на гише № 5 за подпис в дипломната книга до 14.12.2018 г. ...
Официално връчване на дипломите на магистри от специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" 15.11.2018 г. ... обучение, за подпис в дипломната книга на 22 ноември от 14:30ч.- 15:30ч ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Регионално развитие" 15.11.2018 г. ... гише 18, за подпис в регистрационната книга на 21ноември от 13ч.-15ч., като представят бележка, че нямат задължения към библиотеката на ...
ТЪРЖЕНСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 30.10.2018 г. ... г. трябва да са се подписали в дипломната книга в отдел „Студенти“, ОКС „Бакалавър“. Дипломираните студенти в ОКС „Магистър“, специалности: „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ най-късно до 14,00 часа на 30.11 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“, дистанционно обучение 29.11.2018 г. ... връчване за подписи в дипломната книга и печат от библиотеката. До 15 декември 2018 г. да бъдат подписани дипломите ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност “Финансов контрол” и магистрите от специалности „Финансов контрол и финансово право“, и „Одитинг“ 20.11.2018 г. ... връчване за подписи в дипломната книга и печат от библиотеката. До 15 декември 2018 г. да бъдат подписани дипломите ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 5.12.2018 г. ... ч. за подпис на дипломите си и дипломната книга. Студентите трябва задължително да представят бележка от библиотеката на УНСС, че нямат задължения ...
Връчване на дипломи на специалност "Счетоводство" 13.11.2018 г. ... СИ И ДА СЕ ПОДПИШАТ  В ДИПЛОМНАТА КНИГА ,. СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ БЕЛЕЖКА ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА УНСС, ЧЕ НЯМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ...
Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти-бакалаври и магистри 29.11.2018 г. ... , за да положат подписи в дипломната книга. Без този подпис е невъзможно получаването на диплома в деня на тържественото връчване (13.12.2018). Дипломиращите се студенти (магистри) е необходимо да се явят в отдел "Студенти" на 13 декември 2018 г. до 15.00 ч., за да положат ...
Връчване на дипломи 17.10.2018 г. ... 14.45 да се подпишете в регистрационната книга - отдел Бакалавър, гише 4. Дипломираните студенти е желателно  да се подпишат в самата диплома в срок до края на м. октомври в отдел Бакалавър, гише 4., преди тя да бъде сканирана. от ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... да положат подписи в дипломната книга на 3 декември в 11.00 ч. в отдел „Студенти - бакалаври“, гише № 11, отдел „Студенти – магистри“ в Центъра за дистанционно обучение ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение ...
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 11.10.2018 г. ... по-рано да се подпишат в Дипломната книга ...
Втора национална докторантска конференция по социология 18.3.2019 г. ... в Годишника на Софийски университет, книга Социология. Годишникът е реферирано издание на Университета, в което се публикуват статии и студии, след като са били рецензирани от утвърдени учени в областта.   Логистика: В деня на конференцията за участниците са ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Публична администрация" 30.11.2017 г. ... , за да се подпишат в дипломната книга. Всички дипломанти от дистанционна форма на обучение трябва да се явят в Центъра за дистанционно обучение, за да се подпишат ...
Официално връчване на дипломите на випуск 2017 на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ 16.11.2017 г. ... да се подпишат в дипломната книга в отдел "Студенти-бакалавър". Студентите, които не се подпишат в книгата в срок, няма да получат дипломата си на 22 ноември ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... да положат подписи в дипломната книга на 4.12.2017 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Центъра за дистанционно обучение ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 27.10.2017 г. ... гише № 14 за подписване в дипломната книга на  4.12.2017 г.  до 8.12.2017 г  ч. от 9.00 до 15.00 ч ...
Официално връчване на дипломите на випуск 2017 27.10.2017 г. ... да се подпишат в дипломната книга в отдел "Студенти-бакалавър". Студентите, които не се подпишат в книгата в срок, няма да получат дипломата си на 22 ноември. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 26.10.2017 г. ... положат подписи в дипломната книга и да представят печат от библиотеката на студентските книжки преди датата на официалното връчване.Полагането на подписите е от 11-и до 15-и декември в отдел “Студенти”, гише № 15, от 9,00 до 15,00 часа ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 20.10.2017 г. ... положат подписи в дипломната книга и да представят печат от библиотеката на студентските книжки преди датата на официалното връчване.Полагането на подписите е от 11-и до 15-и декември в отдел “Студенти”, гише № 15, от 9,00 до 15,00 часа ...
Официално връчване на дипломи на студентите от ОКС 'Бакалавър" спец. "Политическа икономия" 20.10.2017 г. ... , да се разпишат в дипломната книга в отдел "Студенти", гише 4, в срок до 6 ноември. В противен случай дипломата няма да може да бъде връчена официално по време на церемонията.   Колегите, които по уважителни причини са взели дипломата си предварително, също ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Счетоводство" 19.10.2017 г. ... , гише № 14, за подпис в дипломната книга и представяне на печат от библиотеката, че не дължат книги ...
Тържествено връчване на дипломи спец. "Счетоводство"- завършили м. юли и м. октомври /стикерите са в наличност/ 5.12.2017 г. ... гише № 14 за подписване в дипломната книга и представяне на печат от библиотеката, че не дължат книги ...
Изпит-защита на проведена учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ 21.11.2016 г. ... учебната практика и в Главната книга. Повече информация можете да откриете на следния линк: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/3917/учебна-практика ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 9.11.2016 г. ... да положат подписи в дипломната книга в отдел “Студенти” на гише № 4 в приемното време при представяне на печат от библиотеката в студентските книжки преди датата на връчване на дипломите ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 7.11.2016 г. ... подписване в  дипломната книга и представяне на печат от библиотеката, че не дължат книги до 20.12.2016 г. от 9.00-14.00 ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 10.11.2016 г. ... да положат подписи в дипломната книга и представяне на печат от библиотеката в студентските книжки преди датата на официалното връчване.Полагането на подписите е от 07.12.2016 г. до 13.12.2016 г. в отдел “Студенти” на гише № 15 в приемното ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Счетоводство" 28.10.2016 г. ... подписване в дипломната книга и представяне на печат от библиотеката, че не дължат книги ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... да положат подписи в дипломната книга на 05.12.2016 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11, а в отдел „Студенти – Магистри“ до 11.30 ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Финансов контрол" 28.10.2016 г. ... връчване за подписи в дипломната книга и печат от библиотеката ...
Церемония по официално връчване на дипломите 17.10.2016 г. ... да се подпишат в дипломната книга в отдел "Студенти - бакалавър", гише №6.   Подписването на гише №6 може да стане и в деня на връчване на дипломите до 16.30 ч.   Студентите могат да заемат местата си в зала Тържествена от 16.45 ч ...
Връчване на дипломи на завършилите ОКС "магистър" 21.9.2016 г. ... , да положите подпис в дипломната книга и представите документ от библиотеката, че не дължите книги в отдел "Магистри" ...
Връчване на дипломи на завършилите ОКС "бакалавър" 21.9.2016 г. ... на дипломите, да положите подпис в дипломната книга и представите документ от библиотеката, че не дължите книги в отдел "Бакалаври" при вашата инспекторка по учебната дейност ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 21.7.2016 г. ... да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.            Рецензии ще се ...
Провеждане на държавен изпит и държавна защита 25.5.2016 г. ... да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.           Рецензии ще се ...
Провеждане на държавен изпит и държавна защита 21.12.2015 г. ... да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.            Рецензии ще се ...
Връчване на дипломи на завършили студенти бакалаври специалност "Икономика на съобщенията" 4.11.2015 г. ... . в отдел "Бакалавър" за подпис в регистрационна книга ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... е студентите да положат подписи в дипломната книга на 30.11.2015 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11 и в отдел „Студенти – Магистри“, гише № 3 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 26.10.2015 г. ... е студентите да положат подписи в дипломната книга преди датата на официалното връчване - в периода 2-6 ноември, отдел “Студенти”, гише № 15 в приемното време ...
Връчване на дипломи за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 15.10.2015 г. ... инспекторки, за да се разпишат в дипломната книга. От к-ра ...
Официално връчване на дипломите 12.10.2015 г. ... трябва задължително да се подпишат в дипломната книга в отдел "Студенти - бакалавър" в срок до 20.10.2015 г ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 7.9.2015 г. ... да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.            Рецензии ще се ...
Представяне на монографията на акад. Евгени Матеев "Структура и управление на икономическата система" 26.5.2015 г. ... и управление на икономическата система“ първа книга от библиотека „Бележити учени“ на УНСС 28 май, 16.30 ч., голяма конферентна ...
Провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи 23.4.2015 г. ... да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.            Рецензии ще ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Европеистика" 11.12.2014 г. ... Елена Богданова, за да се подпишат в дипломната книга) ...
Провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи 20.11.2014 г. ... да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.           Рецензии ще се ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 17.11.2014 г. ... трябва да  положат подписи в дипломната книга преди датата на официалното връчване - всеки работен ден в отдел “Студенти” на гише № 14 в приемното време ...
Официално връчване на дипломи 3.11.2014 г. ... трябва задължително да се подпишат в дипломната книга както следва: - студентите от ОКС "Бакалавър" - до 26.11.2014 г. - студентите от ОКС "Магистър" - до 20.11.2014 г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" 11.11.2014 г. ... предварително да си разпишат в дипломната книга при съответната инспекторка ...
Връчване на дипломи на ОКС "Магистър" 30.10.2014 г. ... е студентите да се подпишат в дипломната книга при инспекторката - ОКС "Магистър", I етаж, в някои от дните преди раздаването. Желателно е присъствието да бъде 10 - 15 минути преди раздаването ...
Връчване на дипломи на ОКС "Бакалавър" 30.10.2014 г. ... е студентите да се подпишат в дипломната книга при инспекторката - ОКС "Бакалавър", I етаж,  (17 гише) в някои от дните преди раздаването. Желателно е присъствието да бъде 10 - 15 минути преди раздаването ...
Държавен изпит и защита на дипломани работи през м. март 2014 г. 22.1.2014 г. ... да проверят за нанесените си оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска и Магистърска степени. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит.            Рецензии ще ...
Връчване на дипломите на студентите от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през м.юли 2013 година 25.11.2013 г. ... положат подписи в дипломната книга преди датата на официалното връчване. Полагането на подписите се извършва всеки работен ден в отдел “Студенти” на гише № 13 в приемното време ...
Връчване на дипломите на студентите от специалностите „Международни отношения“, „Европеистика“ /ОКС „Бакалавър“/ и „Международни отношения: международна публична администрация“, „Национална сигурност“ /ОКС „Магистър“/, дипломирали се през юли месец 25.11.2013 г. ... за подписи в Дипломната книга в отдел „Студенти“, както следва: бакалаврите при инспекторката  г-жа Елена Богданова;   магистрите при инспекторката г-жа Марина Борисова.  ...
Държавен изпит и защита на дипломани работи през м. октомври 2013 г. 2.9.2013 г. ... си оценки в главната книга при съответните инспекторки. Рецензии ще се раздават на 23. и 24.10.2013 год. от 9,00 - 15,00 ч. в 1047 кабинет. Защитите на дипломните работи ще се проведат за: Спец. "Бизнес администрация" на 25.10.2013 год. ...
Представяне на новата книга на доц. д-р Вяра Стоилова, "Играта на пазарната размяна" 26.2.2013 г. ... на представяне на новата книга на доц. д-р Вяра Стоилова: "Играта на пазарната размяна", на 01.03. 2013 г., от 16 ч., в зала "Факултетна" ...
Лекция на тема: "Стратегически подход и предприемачески проекти в културните индустрии" 18.2.2013 г. ... , отразени в нейната нова книга „Стратегически мениджмънт в изкуствата”, издадена от престижното международно академично издателство Rouitledge (Taylor & Francis Group). Доц. д-р Лидия Върбанова, е изявен международен специалист – консултант, ...
Защита за дипломни работи и държавен изпит 18.2.2013 г. ... им оценки в главната книга, защото в противен случай няма да бъдат допуснати до защита или държавен изпит ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" и на магистрите от "Национална сигурност" 27.11.2012 г. ... явят за подписи в Дипломната книга най-късно до 17.00 ч. на 5 декември в отдел „Студенти“, както следва: бакалаврите - при инспекторката Елена Богданова магистрите - при инспекторката Даниела Илиева ...
Представяне на книга за ген. Йоханес Гербер 15.11.2012 г. ... ще бъде представена книгата „Йоханес Гербер и икономиката на отбраната в България“. О.р. ген.-майор д-р Йоханес Гербер е считан за един от създателите на немската микроикономика на въоръжените сили, с дълга военна и изследователска кариера. Ген. ...
Представяне на книга на доц. Паскуале Тридико от университета Рома Тре, Италия 25.9.2012 г. ... 2032А ще бъде представена книгата на доц. Паскуале Тридико от университета Рома Тре, Рим Италия. Презентацията на книгата „Institutions, Human Development and Economic Growth in Transition Economies“, издадена през 2011 г. от издателство „Palgrave“, е ...
ОКС "Бакалавър" Държавен изпит и защита на дипломни работи 26.9.2012 г. ... се оценки в главна книга при инспекторката от Бакалавърска степен. Всички дипломанти за не нанесени оценки в главните книги не се допускат до защита или полагане на държавен изпит ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси“ 8.12.2011 г. ... да се подпишат в дипломната книга на гише № 15 ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене