Резултати от търсене за МИО

Университетски подсайтове

Катедра "МИО и бизнес"
Катедра "МИО и бизнес"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

38 results found
Специалности в ОКС "Магистър" 14.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да осигури ...
Преддипломен стаж 4.2.2019 г. ... . В края на семестъра, през м.май, катедра „МИО и бизнес“ определя дати, на които студентите трябва да се явят и да представят придобития по време на стажа си опит и да разкажат своите впечатления от фирмите, в които са стажували. При представяне на стажа си, студентите трябва да предадат писмен ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически отношения с преподаване на ...
ОНС "Доктор" 17.2.2019 г. ... на съвременните направления на световното стопанство и МИО, международния бизнес и маркетинг,  теорията и практиката на европейската интеграция, международните финанси, международната конкурентоспособност, проблемите на глобализацията и регионализма. В момента нашите докторанти са: Иван Виолинов Димитров, ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Състав 10.1.2018 г. ... Николова Боева Заслужил професор на УНСС Катедра "МИО и бизнес" Факултет "Международна икономика и политика"  Служебен E-mail: bboeva@gmail.com  Телефон: (02) 8195 345  Кабинет: 2003 Проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев Катедра "Маркетинг и стратегическо ...
ОКС Магистър 21.4.2019 г. ... и дистанционна форма на обучение. Съвместно с катедра "МИО" катедра „Финанси” предлага обучение в магистърските програми  „Международни финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма ...
Международни комуникации 16.4.2016 г. ... , „Политология”, „МИО”, като остава отворена и за кандидати с други  бакалавърски специализации.   2. Допълнителни цели Изграждане на специалисти, подготвени за работа в динамична информационна среда, мотивирани за непрекъснато развитие и ...
Минимуми 22.3.2016 г. ... политика) Световно стопанство и ...
Докторска степен 22.3.2016 г. ... специалност Световно стопанство и МИО (Европейско сътрудничество и интеграция). Докторантските програми на Катедрата са сред едни от най-предпочитаните в УНСС. Докторанти и теми на дисертационни ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... .2015г. 09:00ч. 2066 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Теория на МИО) 03.02.2015г. 08:30ч. 3028 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Международен бизнес) 03.02.2015г. 08:30ч. 3028 МИО и ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... .2014г. 08:00ч. 2066 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Теория на МИО), (Международен бизнес), (Международен мениджмънт), (Международни финанси), (Европейска интеграция), (Международни пазари и цени) 04.02.2014г. 08:30ч ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... .д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 3. GDN Финансови кризи и финансово развитие гл.ас.д-р Петър Станков Катедра: Икономикс 14.04.2011 31.12.2012 4. VS/2011/0445 EUROMOD update2: ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г. 18.7.2013 г. ... . д.ик.н. Бистра Боева (катедра „МИО и бизнес”) 14.01.2010 14.01.2013 2. Договор № ДДВУ 02/47 от 20.12.2010 „Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в Европейския съюз” доц. д-р Светла ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 11.12.2012 г. ... Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 6. Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12 ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... стопанство и МИО МИО и бизнес 27 Световно стопанство и МИО Международни отношения 28 Икономика и организация на труда Човешки ресурси и социална защита 29 Маркетинг Маркетинг и ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... и бизнес Световно стопанство и МИО 5 8 Международни отношения Световно стопанство и МИО 1 - Човешки ресурси и социална защита Икономика и организация на ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. МИО с преподаване на английски език (International Economic Relations)             2. Икономика с преподаване на английски език ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. МИО с преподаване на английски език (International Economic Relations)             2. Икономика с преподаване на английски език ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... . д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 8. Договор № 256216 MyUniversity „Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.10.2010 31.03.2013 9 ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... .д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 8. Договор № 256216 MyUniversity „Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.10.2010 31.03.2013 9 ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... . ас. д-р Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 г. “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12.2010 20.12 ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... Центърът по икономика и управление има дългогодишен опит и традиции в следдипломното обучение в следните направления:  ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 1. Икономика и управление на фирмата 2. Глобален мениджмънт и лидерство  2. ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... г. Лекция пред студентите от специалност „МИО” по проблеми на международните финанси, проф. В. Калинтеракис от Университета в Дъръм, Великобритания – май  2010 г. Лекция на тема:“ Образователната система в Испания. Възможности за обучение”, на г-жа Селия Арана, съветник по ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... политика" Катедра "Политология" Катедра "МИО и бизнес" Катедра "Международни отношения" Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Катедра "Публичноправни науки" Катедра "Наказателноправни науки" Факултет "Приложна ...
Катедри 11.4.2012 г. ... Международни икономически отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни ...
История 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... за развитие знания. Съвместно с катедра "МИО" се извършва и обучение в магистърските програми по „Международни финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма „Макроикономика и ...
Наука 7.2.2019 г. ... годините катедра “МИО и бизнес” се налага не само като образователен център, но и като важен научен център, в който се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, провеждат се научни прояви с национално и международно значение. Нашите преподаватели и студенти ...
Специалности 17.1.2013 г. ... науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "МИО и бизнес" е водещо учебно звено в УНСС. Тя отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС ...
Обучение 8.2.2019 г. ... МИО и Бизнес обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както на ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... за конкурентоспособност на обучението по МИО (на примера на изграждане и поддържане на мрежа за обмен на знания и опит с възпитаници на специалност “МИО”)”,  “Обучение чрез практика в мултикултурна среда”, “Политическите науки в УНСС с лице към бизнеса”, „Изследване на ...
Бизнесът за нас 6.3.2012 г. ... “МИО”, “МО”, “Политология” и “Европейскика” присъстват в биографиите на утвърдени ръководители и експерти на различни равнища на управленската практика и с течение на времето са се превърнали в еталон за  добро образование за всеки, който желае да получи добър старт ...
В медиите 18.12.2013 г. ... Стойчев за новите магистърски програми в МИО  - 12.09.2013 г. http://www.businesslady.eu/component/k2/item/412 http://www.manager.bg/broi-159/ikonomika/s-chastnoto-bankirane-reputatsiyata-e-vzaimna http://www.dnevnik ...
График 18.12.2018 г. ... .02.2016 г. 09:00 ч. 2066 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Теория на МИО), (Международен бизнес), (Международен мениджмънт), (Управление на международни проекти), (Международни финанси), (Европейска интеграция), (Международни пазари и цени) 02.02.2016 г. 08:30 ...
Дарители 20.12.2018 г. ... "МИО"                             Катедра ...

Събития

71 results found
Сертификати за победителите в Националния конкурс за написване на есе на чужд език 16.5.2019 г. ... Статева от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Силвия Кирова, научен секретар на катедрата, които ги приветстваха с „Добре дошли!“ в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Проф. д-р Йорданка ...
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и Assoc. Prof. Bert Vermeulen – преподавател в RBS. Основните дейности бяха: извършване на полеви проучвания сред столичани; провеждане на работни срещи с представители на Столичната община и на ...
Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“ 19.4.2019 г. ... по покана на катедра „МИО и бизнес“. Александър Стефанов открои важността и значението на трансферното ценообразуване по сделки между свързани лица от данъчна гледна точка, ефектите от двойното данъчно облагане и неговото избягване ...
Публична лекция-дискусия „Сливания и придобивания – консултиране и структуриране на сделките: поглед отвътре“ 5.12.2018 г. ... курс от специалността „МИО – с преподаване на английски език“, в рамките на курса по Международен финансов мениджмънт. В своята лекция г-н Паев представи специфики и актуална динамика на M&A, участието на финансовите посредници в процеса, ...
Изнесено обучение на третокурсниците от специалност „МИО и бизнес“ в Министерския съвет 29.11.2018 г. ... от специалността „Международни икономически отношения и бизнес“ участваха на 27 ноември т.г. в изнесено обучение в Гранитната зала на Министерския съвет. По време на обучението те бяха запознати с функциите на институцията, свързани със ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... и „МИО и бизнес“ бяха първите катедри в УНСС, които разкриха специалности в ОКС „бакалавър“ с преподаване на английски език. В ОКС „бакалавър“ нашата катедра води специалност „Макроикономика“ и ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... и „МИО и бизнес“ бяха първите катедри в УНСС, които разкриха специалности в ОКС „бакалавър“ с преподаване на английски език. В ОКС „бакалавър“ нашата катедра води специалност „Макроикономика“ и ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... и ръководител катедра „МИО и бизнес“, се обърна към бакалаврите и магистрите на катедрата, които получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу). Тя поздрави випускниците от името на ...
Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 19.10.2018 г. ... Статева от катедра „МИО и бизнес“. Проф. д.ик.н Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, изнесе доклад за ERM 2 и насоките на ОИСР за корпоративното управление на българските предприятия с държавно участие. Доклади представиха и проф. д.ю.н. ...
Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“ 19.10.2018 г. ... УНСС, преподавател в катедра "МИО и бизнес", и Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ, министър на транспорта (2005-2009). Петър Мутафчиев, проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д.ик.н. Бистра Боева откриват форума (от ляво ...
Ректорът връчи на 12 преподаватели свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 23.5.2018 г. ... Моллов от катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова и доц. д-р Евгени Райков от катедра „Финанси“, доц.- д-р Бойко Вълчев от катедра „Международни отношения“, доц. д-р Михаил Мусов от  катедра ...
Академична лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Маркетингът, пазаруването, моловете и щастието“ 29.3.2018 г. ... Христов от катедра „МИО и бизнес“. Присъединяването на още един доцент в състава на катедрата в лицето на Александър Христов показва, че младите преподаватели разширяват знанията си от теорията с практиката и умеят да правят бизнес, заяви доц. ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 11.4.2018 г. ... следдипломната квалификация по "МИО и митническа политика" в ИСК при УНСС. Проф. Стати Статев - ректор на УНСС награди г-н Георги Костов - директор на Агения "Митници" с възпоминателен медал "Проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС" за принос в ...
Отбор от специалност „Международни икономически отношения“ спечели голямата награда в конкурса „Като Бернайс“ 27.11.2017 г. ... Христов от катедра „МИО и бизнес“. Павлина Цанева и Маргарита Димова от специалностите „Медия икономика“ и „Медии и журналистика“ на катедра „Медии и обществени комуникации“ с ментор гл. ас. д-р Мария Николова ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на ИСК, Радослав Илиев, председател на ИСИРКС, Кирил Воронков, представител на Россътрудничество, Кристиан Уолни, президент на Future World Diplomats. В малката конферентна зала Доц ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, Ариан Робер от департамент „Труд и социална икономика“ на правителството на Фландрия, Белгия, Дан Густафсон от регионалната администрация на Даларна, Швеция, Надежда Димитрова от Българската ...
Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“ 20.10.2017 г. ... , ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“. При откриването на конференцията (отляво надясно) проф. Гоев, проф. Статев, г-жа Василева, доц. ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... Стойчев, директор на ИСК и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Стойчев (вдясно) и доц. Тодоров   Проектите представи д-р Тодор Тодоров от катедра "Човешки ресурси и социална защита", който обстойно се спря на „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през ...
Семинар на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози 14.9.2017 г. ... учебно-методичния кабинет на катедра „МИО и бизнес“ се проведе обучение на тема: „Анализ и прогнозиране на международните пазари“, организирано от Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози. Водещ лектор на еднодневния семинар беше доц. д-р Васил Петков, ръководител на ...
Наши представители участваха в конференция с двама нобелови лауреати 10.7.2017 г. ... на проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“, подготвиха за конференцията доклад на тема: „Модернизация на инструментите за търговска защита на ЕС“. Председателят на ДМКРА проф. генерал полковник Айдън  Алиев (в средата), отляво - проф. Хаджиниколов, ...
97 години УНСС 18.5.2017 г. ... на  доц. д-р Антоанета Дънешка от катедра „МИО и бизнес“, доц.  д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, доц. д-р Ангел Марчев, катедра „Управление“, доц. д-р Таня Градинарова, катедра „Частноправни науки“, доц. д-р Диана ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... , доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, който беше модератор на дискусията, преподаватели и студенти. Проф. Динков представи гостите и определи събитието като принос към най-актуалната тема ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“, доц. д-р Костадин Коларов, научен секретар на катедрата ...
Публична лекция на Н.Пр. Шин Бунам, посланик на Република Корея в България 21.4.2017 г. ... . На събитието, организирано от катедра „МИО и бизнес“, присъстваха доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедрата, проф.  д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, преподаватели, студенти. Тази среща ще разкрие важни детайли за корейската икономика и отношенията на Република ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“, доц. д-р Костадин Коларов, научен секретар на катедрата. При откриването ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... сътрудничество и преподавател в катедра „МИО и бизнес“, по време на посещението му в САЩ. Проф. Манкю благодари за отличието и изрази своето желание да посети нашия университет. Проф. Манкю (вляво) и доц. Желев Проф. Манкю е автор на един от най-популярните учебници по ...
Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ 15.3.2017 г. ... , доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“, зам ...
Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти 20.12.2016 г. ... получиха проф. д-р Йорданка Статева, катедра „МИО и бизнес“, проф. Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, катедра „Управление“, проф. д-р Галина Младенова, катедра „Маркетинг и ...
Студенти и преподавател от УНСС спечелиха конкурса „Като Бернайс” 30.11.2016 г. ... беше гл. ас. д-р Александър Христов от катедра „МИО и бизнес“ на УНСС, който получава грамота за подготовката на екипа победител. Илиана Христева, гл.ас. Александър Христов и Петя Лютова при връчването на наградата Илиана и Петя впечатлиха журито със създадената от тях ...
Публична лекция на тема „Ефективна комуникация“ 15.11.2016 г. ... от доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, който посочи, че това е една от поредните срещи на академичната общност с представителите на бизнеса. Доц. Иван Стойчев (вляво) и Георги Чернев при откриването на срещата Георги Чернев, председател на Софийската ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... девет години по-късно", организирана от катедра „МИО и бизнес“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, се проведе в университета. В работата на форума се включиха представители на академичната общност от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит ...
Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция“ 4.10.2016 г. ... индустриално-търговска камара (ГБИТК) и катедра „МИО и бизнес“. Основната цел на форума бе провеждането на структурен диалог, който да формира обща концепция за подобряване на учебния процес и връзката с работодателите, както и изграждането и задълбочаването на партньорството на катедра ...
Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия 3.10.2016 г. ... Владимир Атанасов, магистър, специалност „МИО“, Ива Танева, IV курс, специалност „Застраховане“, Радостина Чаушева, III курс, специалност „МИО“, и докторантката Татяна Манчева от катедра „Международни отношения“. Те изнесоха научни доклади на английски език ...
Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 27.9.2016 г. ... конкретизира значимостта на програмата за катедра „МИО и бизнес“, обучението на чуждестранни студенти, открили България и нашия университет през годината, мобилността на студенти и преподаватели в европейски университети. Еразъм+ предлага много добри възможности и въпреки някои проблеми ...
Наш преподавател в лятната школа по евроинтеграция в Университета на Агдер 11.7.2016 г. ... . Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“  взе участие в Лятната школа по евроинтеграция на Университета на Агдер в норвежкия град Кристиансанд. Той изнесе лекции, посветени на съвременната кохезионна политика на ЕС и нейното приложение в България. Проф. ...
Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика" 27.5.2016 г. ... доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц.  д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, доц. д-р Гергана Боянова, зам.-декан на Юридическия факултет, ст. преп. Калина Братанова, от името на катедра „Чужди езици и приложна ...
Студентски семинар „Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" 25.3.2016 г. ... и др. В презентацията си Ваня Цолова, завършила „МИО“ в нашия университет, представи възможностите за обучение, изискванията към документите, условията за живот и учене в страната,  стипендиите и др. Д-р Мина Хубенова (вдясно) и презентаторката Ваня Цолова Студентите ...
Лекция-дискусия на тема: „Реформа в съдебната система“ 28.3.2016 г. ... . Четиридесетгодишният юрист е завършил също „МИО“ в УНСС и е един от най-активните депутати на Реформаторския блок, рекордьор по задаване на въпроси на парламентарен контрол. Лекцията на Петър Славов (в средата) бе открита от Христина Димитрова, председател на УС на СНЦ "ЕГО ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... проф. Димитър Хаджиниколов, зам.-ръководител на катедра "МИО и бизнес" (отляво надясно)  В нашия университет вече е утвърдена специалността „Европеистика“, студентите от специалност „Международни икономически отношения“ имат отделен образователен модул по европейските въпроси, ...
Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илинойс, САЩ 21.1.2016 г. ... . д-р Паскал Желев от катедра „МИО и бизнес“ бе на четиримесечна специализация по програма „Фулбрайт“ в Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн, САЩ. Специализацията му бе свързана с изследване на новите тенденции в индустриалните политики на САЩ и ЕС, уроците за България, както и с ...
Гост-лектор от Coface България 30.11.2015 г. ... организирана по покана на ръководителя на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Иван Стойчев и гл.ас. д-р Цветомир Цанов, осигуряващ дисциплината „Международен финансов мениджмънт“. Виденова е възпитаник на специалност „МИО“ и инициатор на създаването на Общност на финансовите лидери ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 2.10.2015 г. ... бе темата на форума, организиран от катедра „МИО и бизнес“ в университета. Дванадесетата международна научна конференция бе посветена на Европейската година на развитието – 2015 и 40-годишния юбилей от създаването на факултет „Международна икономика и политика“ ...
Кръгла маса по въпросите на корпоративното управление, устойчивото развитие и разкриването на нефинансова информация 15.5.2015 г. ... на тези проблеми от изследователския екип на катедра „МИО и бизнес“ и на Форума за корпоративно управление. По време на форума Доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на Института за следдипломна квалификация, структурира в презентация разбирането за ...
Дискусия с френския посланик Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан за общата външна европейска политика 2.4.2015 г. ... дискусията гл. ас. д-р Цветомир Цанов от катедра „МИО и бизнес“ отбеляза, че срещата с Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан е пета поредна за една година и установява добра традиция за дискусии по най-актуални теми, определяни от активността на самите студенти в университета. Външната политика и политиката ...
Академична лекция за общата селскостопанска политика на Европейския съюз 18.3.2015 г. ... в зала „Научни съвети“ доц. д-р Васил Петков от катедра „МИО и бизнес“. Лекторът се спря на предприсъединителния период, членството ни в Европейския съюз, предпоставките за успешно развитие и модернизиране на селското стопанство, повишаването на неговата конкурентоспособност и финансирането по европейски ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност “Финанси” 16.12.2014 г. ... , “Финансов контрол”, “МИО” и други. Доц. Александров напомни на възпитаниците си, че завършвайки УНСС те могат да потърсят реализация както в страната, така и в чужбина и им пожела с постиженията си да изпреварят своите учители. Проф. Павлова и ...
Учреден бе Руски клуб в УНСС 4.12.2014 г. ... ИСК и ръководител на катедра "МИО и бизнес"(в средата) открива срещата. Вляво от него: Желю Добрев, вдясно: Николай Малинов В Българо-руската търговско-промишлена палата членуват 230 фирми, които могат да контактуват с партньори, регистрирани в 174 ...
Среща с посланика на Република Корея 26.11.2014 г. ... , ръководител на катедра „МИО и бизнес“, преподаватели, студенти. Проф. д.ик.н. Бистра Боева В зала "Научни съвети" В презентацията си Н.Пр. Шин Менг-хо направи преглед на историческото и икономическото развитие на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... , ръководител на катедра „МИО и бизнес“, приветства випуск 2014 за успешното дипломиране и пожела на бакалаврите и магистрите успехи и попътен вятър.   Откриването на тържествената церемония. Отляво надясно: доц. Иван Стойчев, проф. ...
Проучване на УНСС и Ericsson-България „Могат ли технологиите да подобрят живота в България“ 17.10.2014 г. ... Славова от катедра  „МИО и бизнес“, ръководител на екипа, провел анкетата. Това е първото такова проучване, фокусирано изцяло в България и българския пазар, подчерта тя. Доц. Славова благодари на Ericsson за подкрепата на проекта и изрази ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... икономика и политика“ и катедра „МИО и бизнес“ при УНСС. В голямата конферентна зала От името на ректора проф. д.ик. н. Стати Статев приветствие към участниците в конференцията отправи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската ...
Среща на ректора с посланика на Република Франция у нас 19.5.2014 г. ... . ас. д-р Цветомир Цанов от катедра „МИО и бизнес“. Проф. Статев запозна гостите с историята и структурата на УНСС. Той изтъкна силата на традициите, предимствата на отличната академична подготовка, както и свободата на мисълта, установена от основателите на университета в ...
Публична лекция за политическата икономия и "Корейския случай" 31.3.2014 г. ... Боева, преподавател в катедра "МИО и бизнес" и директор на Института по икономика и политики, и със съдействието на проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, и хоноруван асистент Храбрин Иванчев, директор на ...
Публична лекция на тема: „Образованието на жените в Саудитска Арабия: история и развитие” 27.3.2014 г. ... , ръководител на катедра „МИО и бизнес”, по инициатива на катедрата. Д-р Рахман направи обзор на историческите етапи в развитието на образователната система в Саудитска Арабия, като акцентира върху образованието на жените. Лекторът посочи, че за разлика ...
Наши студенти усвояват майсторството на превода 6.12.2013 г. ... и четвърти курс специалност „МИО“ на УНСС с преподавател Олга Лазова имаха възможност да се запознаят с актуалните тенденции в руската художествена проза и поезия през 21 век чрез лекциите на писателя Борис Евсеев и поета Вячеслав Куприянов ...
Студент от УНСС с награда за най-добър делегат на NAPOMUN 2013 7.11.2013 г. ... , IV курс, специалност “МИО с преподаване на английски език”, участва във форума Международен младежки модел на ООН NAPOMUN 2013, организиран в Клуж-Напока, Румъния, с помощта на университета „Бабеш-Боляй“. Нашият студент бе единственият ...
Бакалаври и магистри от "Международни икономически отношения" получиха дипломи 30.10.2013 г. ... , в.и.д. ръководител на катедра „МИО и бизнес“, и проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, заместник-ръководител на катедрата. Вие казвате „сбогом“ на времето на големите надежди и се насочвате към времето на големите дела, изтъкна проф. Хаджиниколов. Той напомни, че ...
Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ 14.10.2013 г. ... и политика“ и катедра „МИО и бизнес“ и в работата му участваха представители на академичната общност от български и чуждестранни университети,  от Министерството на външните работи, БАН и др. Присъствието на експерти от Македония, Сърбия, Турция, ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... програми, предлагани от катедра „МИО и бизнес", също са добре приети. Сред най-популярните сред кандидат-магистрите са „Международни икономически отношения", „Международен бизнес" и „Управление на международни проекти", които се предлагат в редовна ...
Достойно представяне на нашия университет в шестото издание на Международния модел на ООН 9.9.2013 г. ... Богдан Панайотов, ІІІ курс, МИО с преподаване на  английски език, достойно представи нашия университет в шестото издание на Mеждународния модел на ООН (SOFIMUN 2013) през август в София. Панайотов участва в Историческия съвет за сигурност (Historical Security ...
УНСС - пълноправен член на Виртуалния институт на УНКТАД 26.3.2013 г. ... . д-р Паскал Желев от катедра „МИО и бизнес“, завършил онлайн курс по правен инструментариум на международните икономически отношения, организиран от  Виртуалния институт и университета на Барселона,  както и участник в регионален курс на УНКТАД по ...
Международен воден мост 2013 27.3.2013 г. ... Моника Моралийска от катедра „МИО и бизнес“. Тя благодари на ректора и Студентския съвет на университета за подкрепата, като изрази надежда, че този форум ще стане традиционен за УНСС. Антоан Шотаров открива форума Ас. д-р Моника ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес". „Много се радвам, че бизнесът се вълнува от развитието и реализацията на студентите от специалност „МИО“. Благодарение на г-н Василев тази церемония се превърна в традиция. Години наред вече най-добрите ни студенти ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... , ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (на трибуната), доц. д-р Иван Стойчев, Златозар Сурлеков, проф. д-р Антоанета Василева „Американският писател Ралф Уолдо Емерсън е казъл:  „Това време е като ...
Дипломира се випуск 2012 на катедра "МИО и бизнес" 7.4.2014 г. ... възпитаниците на катедра „МИО и бизнес“ випуск  2012 - специалностите „Международни икономически отношения”, „Управление на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, ...
Президентът Плевнелиев и ректорът проф. Статев участваха в конференция за икономическия растеж 1.11.2012 г. ... . д. ик. н. Бистра Боева, катедра „МИО и бизнес“ в УНСС. Само 10% от малките и средни предприятия у нас имат ресурс за финансиране в нови технологии, прогноза за 2020 г. очертава недостиг от около 13% на висококвалифицирана работна ръка, посочи проф. Боева ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... икономически отношения" (МИО). В аула „Максима" присъстваха ректорът на УНСС, заместник-ректори, декани, преподаватели, професори от сродни катедри на други университети, студенти. Не формален акт, а особено удоволствие е да поздравя катедрата-юбиляр, ...
Над 160 дипломанти изпрати катедра „МИО“ 29.11.2011 г. ... тържествена церемония в аула „Максима“ близо 160 бакалаври и 92 магистри от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ получиха дипломите си за висше образование. Доц. Иван Стойчев, ръководител на катедрата, уточни, че за първа година се дипломират и ...
Центърът за устойчиво развитие проведе международна научна конференция 18.9.2017 г. ... от катедрите "Икономикс", "МИО" и "Индустриален бизнес" на УНСС, както и техни колеги от Югозападния университет в Благоевград и Нов български университет. В работата на конференцията участваха и студенти от специалностите "Макроикономика" и "Интелектуална ...

Предстоящо

29 results found
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 8.5.2019 г. ... на магистърска теза от специалностите на МИО, ще се проведат на 9 юли  2019 г. от 9,00 ч. /залите ще се оповестят допълнително/. СРОКОВЕ:. До края на м.юни се подава молба, подписана от научен ръководител в катедрата /каб.3016/. До 18 юни 2019 г. се подават документите в ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ МИО 8.5.2019 г. ... изпит в специалност МИО и МИО с преподаване на английски език, ще се проведе на 9 юли 2019 г. от 9,00 ч. в Тестовия Център на УНСС. Новите конспекти можете да видите в раздел "Обучение" на катедрата ...
Лекция на тема "Трансферно ценообразуване - общи положения и практики в България" 13.4.2019 г. ... „МИО и бизнес“, съвместно с Делойт България, организира лекция на тема „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“. Гост-лектор ще е Александър Стефанов, Старши мениджър „Данъчни услуги“ в Делойт България. По време на лекцията ...
ЗАЛИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 25.3.2019 г. ... ТЕЗА - 26.03.2019 г., 9,00 часа СПЕЦ. ...
ОФИЦИАЛНО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ 24.10.2018 г. ... НА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ КАТЕДРА МИО. ПРЕДИ ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ В СЪОТВЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ НА БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР. ОТ ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 19.7.2018 г. ... г. ОТ 9,00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА МИО.   ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МИО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА  9 ОКТОМВРИ от 9,00 ч. СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТА /ПОДПИСАНИ ОТ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ/, СЕ ПОДАВАТ В КАБИНЕТ 3016,  ДО 14 ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 22.2.2018 г. ... обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен 20.03.2018 г. 10.00 ч. зала: 3036 Устен 20.03.2018 г. 15.00 ч. зала: 3036    І ЕЗИК Политически науки, МО, Политология, Европеистика Писмен 20.03.2018 г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 23.02.2018 г. 22.2.2018 г. ... икономически отношение (МИО) зала П035 Международни икономически отношение (МИО) с преподаване на англ. език зала П035 Администрация и управление с преподаване на англ. език зала 3061 Финанси и ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 15.1.2018 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 МАРТ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2018 Г., ОТ 8,30 ЧАСА /ЗАЛИТЕ ЩЕ СЕ ОБЯВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО/. ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЗАЩИТА /КАБ.3016/ - ДО 28.02.2018 г. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА В КАНЦЕЛАРИЯ НА МАГИСТЪР - ДО 8 МАРТ 2018 г. ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ОКТОМВРИ 2017 5.10.2017 г. ... , Туризъм, Интелектуална собственост, МИО                        Писмен    -     13.10.2017 г.      -       10.00 ч ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 14.9.2017 г. ... И МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО. МОЛЯ, ПОНЕ ЕДИН ЧАС ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА МИНЕТЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ, ЗА ДА СЕ ПОДПИШЕТЕ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМАТА СИ. ТОГИ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ПРЕД ЗАЛА ТЪРЖЕСТВЕНА ЧАС ПРЕДИ ЦЕРЕМОНИЯТА ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 14.9.2017 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО. ЗАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 14.9.2017 г. ... ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МИО ...
Публична лекция на Н.Пр. Шин Бунам, посланик на Република Корея в България 18.4.2017 г. ... „МИО и бизнес“ организира публична лекция на Н.Пр. Шин Бунам, посланик на Република Корея в България на тема "Тайната на корейското благоденствие" 19 април, 16.00 ч., зала ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ БАКАЛАВРИ 15.6.2016 г. ... ИЗПИТ В ОКС "БАКАЛАВЪР" НА СПЕЦИАЛНОСТ МИО И МИО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 ЮЛИ ОТ 12,00 Ч. В ТЕСТОВИЯ ЦЕНТЪР НА УНСС ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2018/2019 г. 24.10.2018 г. ... търговия и международно право МИО и митническа политика Маракетинг, реклама и бизнес комуникации Международен туризъм Икономика и управление на фирмата Икономика на транспорта Школа за чуждоезиково обучение: ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ по английски, немски, френски, ...
Международна научна конференция на тема: „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 30.9.2015 г. ... „МИО и бизнес“ организира Международна научна конференция на тема: „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 2 октомври, голяма конферентна ...
Академична лекция на тема: „Общата селскостопанска политика на ЕС – наследства, рискове, възможности“ 13.3.2015 г. ... лекция на доц. д-р Васил Петков от катедра „МИО и бизнес“ на тема: „Общата селскостопанска политика на ЕС – наследства, рискове, възможности“ 17 март (вторник), 16.00 ч., зала "Научни ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... , 13 часа, Факултетна зала (2028А) Факултет „МИО“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ – 21 ноември (петък), 10 часа, зала „Научни съвети“ (2032А) Финансово-счетоводен факултет – 24 ноември (понеделник), 17 часа, голяма конферентна зала Общоикономически факултет – 25 ноември (вторник), ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "МИО" 28.10.2014 г. ... връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" ще се състои на 28 октомври (вторник) от 16,00 ч. в аула "Максима" ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... Бянова, асистент в катедра „Икономическа теория и МИО“, Стопански факултет, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Проблеми на търсенето и предлагането на електроенергия в България Ивка Цакова, доктор по политология, доцент в катедра „Политология“, факултет „Международна икономика и политика“, ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "МИО и бизнес" 3.7.2012 г. ... 9 юли от 17.00  часа  в зала „Тържествена” на  УНСС ще се състои церемония по раздаване на дипломите на випуск  2012 - специалностите „Международни икономически отношения”, „Управление на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, „Международна ...
Конкурси за професори и доценти 2.5.2012 г. ... .8 Икономика, научна специалност Световно стопанство и МИО (европейска интеграция) – един; професионално направление 3.3 Политически науки, научна специалност Политология (теория на международните отношения - международна политическа икономия) – един; професионално направление 3.8 Икономика, научна ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... случай своята 60-годишнина катедра „МИО и бизнес" обвява конкурс за решаване на бизнес казус. Право да участват в него имат всички студенти, независимо от образователно квалификационната си степен, в отбори от 1 до 3-ма души. Решенията на казуса трябва да бъдат до 6 страници и да включват ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене