Резултати от търсене за Изпити

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

224 results found
Научни ръководители на дипломанти - защита 30 юни 2021г. 16.3.2021 г. ... графици за подготовка и провеждане на предварителни изпити на студентите в УНСС доц. д-р Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg 13 Златко Златков Възможности за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на ''Аурубис България'' АД ас. д-р Л Михова lmihova@unwe.bg 14 Десислава ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 4.3.2021 г. ... да кандидатствам? Приемните изпити   Кога да кандидатствам? Следете сроковете на priem.unwe.bg   Къде да кандидатствам? Онлайн - priem.unwe.bg УНСС - София РЦДО - Хасково    Разгледайте  Справочник за кандидат-студенти ...
Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания 16.3.2021 г. ... на кандидатстудентски документи за редовните изпити и класиране се извършва: Онлайн За онлайн подаването на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните ...
Редовни изпити и класирания тест1 2.3.2021 г. ... 2021 г. ГРАФИК за провеждане на редовните изпити за учебната 2021/2022 г., м. юли Изпит Дата Начален час Български език и литература 2 юли (петък) 9.00 ч. Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език) 3 юли ...
Online Learning Agreement (OLA) 11.4.2021 г. ... трябва да положат успешно същия брой изпити, колкото трябва да положат в УНСС, според учебния план на съответната специалност  за дадения семестър. Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... успех от курса на обучението (семестриални изпити), среден успех от държавните изпити и оценка от държавен изпит по специалността, пълно наименование на завършената специалност, професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. Такива ...
За кандидат-студентите 26.1.2021 г. ... тук и от тук. Повече информация за приемните изпити и сроковете за записване може да намерите на https://priem.unwe.bg/. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Специалност Финанси Професионално направление/поднаправление Икономика/Финанси, счетоводство и ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 26.3.2021 г. ... за явяване на предварителни изпити е необходимо да въведете личните си данни в приложението и да заплатите таксата за явяване на изпит/и с банкова карта с 3D верификация. Заплащането става в приложението. В Центъра за прием на документи, РЦДО – ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... в УНСС, състезателни изпити и ...
Държавни изпити 6.11.2020 г. ... за явяване на държавни изпити, както и за провеждането на Държавни изпити, може да следите на сайта на ИИСТТ в секция „Актуално за студента“ и на таблата пред Инститъта, кабинет 1076 ...
Специалност Дигитална икономика - 2 сем. 24.9.2020 г. ... на обучението Приемни изпити и ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Основи на туризма Икономика на търговията редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Икономика на туризма Икономика на туризма редовно бакалавър условна сесия 15.6 ...
Информация за предстоящия държавен изпит 16.3.2021 г. ... положили всички семестриални изпити, ще бъдат включени в протокола за държавния изпит.        Необходими документи: Молба за явяване на държавен изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11,. 2 ...
Дипломни работи 1.6.2020 г. ... (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   Допускане до защита се осъществява след представяне в отдел „Студенти-Магистър“ на следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с ...
Държавен изпит 1.6.2020 г. ... (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   В отдел „Студенти-Бакалавър“ се представят следните документи: 1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит. Заявлението се попълва ЛИЧНО от ...
ВАЖНО ЗА ОНЛАЙН ИЗПИТИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР! 23.6.2020 г. ... мерки, изпитите за летния семестър ще се проведат онлайн.     Какво трябва да направите преди всеки онлайн изпит?   Да проверите работоспособността на своите имейли. Имената и паролите на имейлите ...
Условия за кандидатстване 5.5.2020 г. ... в класирането, а не за участие в предварителните изпити. Когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, кандидатите представят удостоверение с изчислен среден успех, подписано от директора на училището, издало дипломата. Граждани на държави - членки на Европейския съюз и ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 3.2.2021 г. ... , които са се явили на предварителните изпити през месеците декември и февруари, могат да кандидатстват с оценката, която са получили 2. ВТОРИ КОМПОНЕНТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (!!!КОЙТО НЕ Е БАЛООБРАЗУВАЩ!!!) - Кандидатите се допускат до класиране за ...
Приемни изпити или ДЗИ (матура) 25.2.2021 г. ... е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... подаване на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се регистрирате и въведете личните си данни. Таксата за изпит/и се заплаща онлайн с банкова карта. В регионалните бюра на ЦКПИ и в Центъра за прием на документи (само за кандидатите със специални потребности) се подават следните ...
Лятна условна сесия - Бакалаври 10.6.2020 г. ... , може да направите справка в уеб-студент)Условните изпити ще се проведат онлайн, в TEAMS. ...
ЕПИ хартиена сесия 16.4.2020 г. ... провеждане на Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и Тест по чужд език на хартиен носител (ТЧЕ): Първа предварителна хартиена сесия подаване на регистрационни карти: от 11 февруари до 13 март 2019 г. Изпит Дата Начален час Български език и ...
Допълнителни изпити и класирания 22.1.2020 г. ... прием за магистри от 27.01.2020 г ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения за специалностите от направление „Политически науки“ 5.4.2021 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки" 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. 5. Есето ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 26.2.2021 г. ... лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост    Дипломираните студенти в магистърска програма „Творчески ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 26.2.2021 г. ... лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост     Дипломираните студенти в магистърска програма „Творчески ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 23.2.2021 г. ... лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост                 Дипломираните студенти ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 23.2.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост      Дипломираните студенти в магистърска ...
Самостоятелно обучение 4.10.2019 г. ... труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към ...
Редовно обучение 6.11.2020 г. ... срокове и график за конкурсните изпити може да следите сайта на УНСС. При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на ИИСТТ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html   В случай ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 26.2.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална ...
Специалност "Творчески индустрии и бизнес" 26.2.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 4.2.2021 г. ... издържи изискуемите държавни изпити/защити на дипломна работа) преди началото на стажа.   В случай, че сте одобрени за едногодишна стажантска програма и впоследствие се откажете да участвате в нея, трябва да имате предвид, че това ще повлияе в негативен ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 11.3.2021 г. ... на оценка отличен (6.00) от всички приемни изпити, в т.ч. събеседване, на специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Други условия – участниците, отличени в конкурса, не се освобождават от такси при кандидатстване и от задължението да подадат ...
Магистри 26.2.2021 г. ... , оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост    Относно срокове и график за кандидатмагистърски изпити може да ...
Бакалаври 26.2.2021 г. ... , оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост    Приемният изпит и за двете поднаправления се провежда под ...
Докторанти 15.12.2020 г. ... методика на научните изследвания   Изпити от Блок А За да бъдете допуснат до изпит по някоя от дисциплините, е необходимо да подадете молба по образец най-късно една седмица преди обявената дата а изпита. Молбата се депозира при административния секретар на ИИСТТ. Учебните ...
Магистри 23.2.2021 г. ... , оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити 6.3.2020 г. ... за кандидатстване за втора предварителна електронна сесия и за предварителна (хартиена) сесия за кандидатмагистърски тест - прием зимен семестър 2020/2021 г. : Регистрационна карта  Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 8.2.2021 г. ... (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език за кандидатстване в специалностите на професионално направление „Икономика“. 6. Оценяване – есето се оценява от комисия от преподаватели от катедра „Международни икономически ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... кандидатите трябва успешно да преминат изпити по теория на професията и практиката на професията, за да получат удостоверения за професионална квалификация (или част от нея) (ДВ, бр. 96/2014 г.). [1] Cedefop, Панорама на уменията (2017), Предвиждане на уменията в България. ...
Национално състезание за творчески разработки по журналистика 14.1.2019 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за направление „Обществени комуникации и информационни науки“, специалност „Медии и журналистика“.   Въпроси във връзка с провеждането на състезанието можете да изпращате на media@unwe ...
Правила 20.11.2018 г. ... , такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни ...
Приемни изпити и балообразуване 5.2.2021 г. ... по т. 2 се счита средната оценка от държавните изпити по специалността ...
Документи и такси за кандидатстване 1.8.2018 г. ... граждани. Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат. Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими документи ...
Подготовка за кандидатмагистърски изпити 19.7.2019 г. ... чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Курсовете ще се проведат на 13, 14 и 15 септември 2019 г. Записването ...
Предварителни изпити 15.6.2020 г. ... кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна електронна сесия– от 17.08. до 27.08.2020 г. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия  – от 28.08 до 29.08 ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... .   Изпитната комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите се подписват от всички членове на изпитната комисия. 2.2. Заплащането на такса за обучение по медиация не гарантира издаване на ...
Национален конкурс за есе на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" 9.5.2018 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" Предварителен списък на първенците в националния конкурс за есе на чужд език: Предварителен списък на първенците в ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 5.3.2021 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.   16. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС.   17. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение. Изпитите се провеждат по приета от катедрения съвет и утвърден от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение тематична програма. Тематичната програма за държавен изпит обхваща основни въпроси от изучаваните дисциплини в ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... на кандидатстудентски документи за редовни изпити и класиране се извършва онлайн или в регионалните бюра на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация(ЦКПИ). В Центъра за прием на документи на УНСС(ЦПД) могат да подават документи само кандидат-студенти със специални ...
Кандидатстудентски изпити 22.5.2020 г. ... допълнителна информация ...
Често задавани въпроси 21.4.2020 г. ... в определените за това срокове. С какви изпити се кандидатства направление "Право"? Отговор: За направление право трябва да положите два конкурсни изпита: -ЕПИ със специална част - модул 3 Български език и литература -ЕПИ със специална част - модул 3 История; Изпитът по български ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... за избираемите дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направление ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... .   Изпитната комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите се подписват от всички членове на изпитната комисия. 2.2. Заплащането на такса за обучение по медиация не гарантира издаване на ...
Редовни изпити и класирания 16.3.2021 г. ... г. ГРАФИК за провеждане на редовните изпити за учебната 2021/2022 г., м. юли Изпит Дата Начален час Български език и литература 2 юли (петък) 9.00 ч. Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език) 3 юли ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна дейност”, ...
Цветков 26.1.2018 г. ... , 1996. По някои проблеми на писмените изпити чрез дидактически тестове. //Статистика, 2001, № 2, с. 46-61. Причини, условия и главни фактори за промяната на статистическата методология. //Статистика, 1991, №1, с. 21-27. Рецензии на статията на проф. Венец Цонев и проф. Иванка ...
Предварителни изпити 1.4.2021 г. ... № 936/31.03.2021 предварителните кандидатстудентски изпити за ОКС „бакалавър“ от 12.04.2021 г. до 16.04.2021 г. се отменят.   Заявленията на всички кандидат-студенти за явяване на предварителен изпит през април ще бъдат служебно прехвърлени за предварителна сесия от 10.05.2021 г. до 15.05 ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 8.1.2021 г. ... проект на дисертационен труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните документи: 1. молба до ректора по ...
Допълнителен прием на бакалаври през м. Септември 2020 г. за платено обучение в ОКС "Бакалавър" 8.9.2020 г. ... за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2020/2021 г., със следните срокове: • Подаване на документи: от 14 до 17 септември на място в РЦДО Хасково • Обявяване на класирането: 23 септември; • Записване на класираните: 24 и 25 септември. В РЦДО ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... за допълнителен прием и провеждане на електронни изпити На 21 септември – провеждане на изпит в хартиен формат. На 25 септември – обявяване на класирането. От 26 до 29 септември – записване на класираните ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... се осъществява чрез текущи оценки и семестриални изпити. (1)   Изпитите са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина не изисква друга форма на проверка. (2)   Изпитите в дистанционна форма са чрез оценка на курсовата работа или писмена проверка на ...
Приключили 4.3.2020 г. ... на територията на Република България; - организиране на изпити за придобиване правоспособност за управление на моторни превозни средства; - контролна и административно-наказателна дейност ...
Държавни изпити 8.4.2021 г. ... четвъртокурсници и магистранти, На тази страница ще откриете информация за: МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА:  Държавен изпит на студентите от специалност "Медии и журналистика" в ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 28 юни 2021 г. от 09:00 ч. Изпитът ще бъде под формата на тест (теоретична част) и ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за ...
Новини 22.5.2017 г. ... контрол. Актуална информация относно признаването на изпити можете да откриете тук.  От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два изпита от ...
Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 4.3.2021 г. ... (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) и ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ : 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза; 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.; 3. Студентска книжка с ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на ...
Държавен изпит 4.3.2021 г. ... (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14: 1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит. ВНИМАНИЕ: ...
ОНС "Доктор" 27.1.2021 г. ... изтеглени от тук.    ИЗПИТИ Докторантите, желаещи да се явяват на изпит, е необходимо да подадат молба по образец, адресирана до декана на ФСФ. Молбите се представят в кабинет 1040.  Изпитите по избираемите дисциплини за докторската ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... информация относно признаването на изпити от страна на тези професионални организации. (Посочването е по азбучен ред.)   The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) The Association of Chartered Certified Accountants е създадена през 1904 г. и ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли......2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване 3а  Държавен изпит от01.06.2018 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg Заявлението може да ...
Държавни изпити 25.6.2019 г. ... студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли 2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване за  Държавен изпит от 01.06.2019 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg Заявлението може да изтеглите от ...
Акценти 22.7.2020 г. ... на ICAEW относно признаването на изпити от първо сертификационно ниво за студентите, завършили ФСФ   Г-н М.Мануци Директор по европейските въпроси на ICAEW 2014 Кръгла маса на тема "Европейското законодателство за независим финансов ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... при провеждането на семестриални изпити, за откриване на конкурс за професор в УНСС, за провеждане на избор за заемане на академична длъжност „доцент” в УНСС, за неправомерно използване на университетско имущество и др., на които е реагирано съобразно ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.   3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.   4. Планирани са приходи от наеми на ...
Важно! Първокурсниците от направление "Икономика" задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 24.3.2017 г. ... дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 19.6.2020 г. ... онлайн кандидатстудентски изпити (трета предварителна сесия)   Срок за подаване на документи за онлайн изпитна сесия: от 30 април до 19 юни 2020 г.   ТЕСТ, 40 въпроса с продължителност  1 час и 30 минути, състоящ се от един ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 11.2.2021 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.   16. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС.   17. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС) ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Документи ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 12.4.2021 г. ... успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното ...
Конкурсни изпити 6.2.2018 г. ... конкурс за написване на есе на социално-политическа тема На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-политическа тема, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в ...
Важно! Студентите от всички поднаправления на направление "Икономика", първи курс, задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 28.4.2016 г. ... избираемите дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средният успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... форма на ICAEW за признаване на изпити  Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо ...
Държавни изпити 11.3.2016 г. ... процес на ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ...       На 16 септември 2019 г. от 10.00 ч.  в зала ......... ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта". На 24 септември 2020 г., от 10.00 ч. в зала ............ще се проведе Защита на магистърски тези на ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... . След полагането на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на зашита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. Редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... изпит е студентите да са положили всички изпити от учебния план на ОКС „бакалавър“; -          Датата на държавния изпит се оповестява на електронната страница на катедрата и на таблото пред катедрата; Провеждането на ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... . Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат. Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... , и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); 2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит. Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато:  1. не са се ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... , както и възможност за провеждане на онлайн изпити и онлайн защити на магистърски тези. Технологичната ни база дава възможност за пълноценно и успешно обучение, защитаващо здравето и живота на участниците, независимо от епидемиологичната ситуация в страната. Дистанционните технологии в ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... за датите, часа и мястото на провеждане на изпитите, като уведомителното писмо съдържа и изпитни програми. В същия срок се уведомяват и недопуснатите кандидати с мотивите за недопускането им. (3) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати имат право в 7-дневен срок от датата на ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... , специалност; 6. да полага изпитите си в определените срокове; 7. да заплаща в срок дължимите студентски такси; 8. да опазва имуществото и съблюдава хигиената в УНСС; 9. да не провежда политическа, религиозна и друга непозволена от закона дейност на територията ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 14.12.2020 г. ... РЦДО-Хасково. График прием Редовни изпити и класирания ГРАФИКЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ЯНУАРИ 2021 г. 1. Онлайн прием на документи – от 14.12.2020 г. до 20.01.2021 г. 2. Прием на ...
Редовни изпити и класирания 4.7.2020 г. ... провеждане на редовните изпити   за учебната 2020/2021 г., м. юли Изпит Дата Начален час (хартиен носител) Български език и литература 2 юли (четвъртък) 9.00 ч. и 14.00 ч. История на България 4 юли ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 30.6.2020 г. ... и администрация Приемни изпити или ДЗИ (матура) КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или ...
Държавен изпит 12.7.2018 г. ... изпити за учебната 2018/2019 г. Първа сесия: 04.07.2018 г. - 14.07.2018 г. Втора сесия: м. септември - м. октомври 2018 г. Трета сесия: м. февруари - м. март 2019 г. Четвърта сесия: м. юни -м. юли 2019 г. Определната дата за провеждане на държавен изпит, както и ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... на учебните занятия и за провеждане на изпитите, както и с всички свои действия в университета и извън него да утвърждават доброто му име;             - колегите студенти и докторанти, като част от академичната общност на ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 15.2.2021 г. ... планирано провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.   3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.   4. Планирани са приходи от наеми на стойност ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... курсовете и правила за провеждане на изпитите по посочените дисциплини, може да видите тук.  - Катедрена учебна дисциплина „Социология на обществените трансформации“. Титуляр на дисциплината е доц. д-р Вяра Стоилова. Предвидена е самостоятелна подготовка на ...
График за предварителните изпити за ОКС „магистър“ 8.5.2015 г. ... на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 12 до 18 март.  Явяване на изпит - от 21 март 2015 г.  Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 12 март до 23 април. Явяване на изпит - от 26 април  2015 г. ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... теза) след успешното полагане на всички изпити от учебния план.             2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от експерта от ОКС ”Магистри” - редовно обучение, който подпомага административно ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... теза) след успешното полагане на всички изпити от учебния план. 2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от сътрудника от ОКС ”Магистри” - редовно обучение, който подпомага административно обучението по специалността, поддържа и има достъп до информацията за ...
Докторанти 27.9.2019 г. ... на дисертационния труд Бланки за изпити от Блок Б Литературен обзор Реферативно изложение Проект за научна статия Докторанти в процес на обучение: Докторант Тема Научен ръководител Лъчезар Лазаров Развитие на ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА   Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално ...
Държавни изпити и защити 17.3.2021 г. ... "Бизнес администрация": Ръководство за разработване и защита на магистърски тези, Заявление за разработване на магистърска теза специалност "Счетоводство и контрол": Молба за допускане до защита (в прикачения по-долу файл) Дати за Защита на магистърски тези: специалност ...
Държавни изпити 17.3.2021 г. ... .07.2021 г. Заявления за явяване на държавните изпити и две снимки паспортен формат се подават в Учебен отдел на РЦДО-Хасково. Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др., можете да намерите тук: за спец."Икономика": Правила за преддипломен стаж, Правила за Държавен изпит, ...
Учебен график 15.9.2020 г. ... .02.2021 27.02.2021 Държавни изпити на ОКС “бакалавър”: Първа сесия: 24.06.2021 04.07.2021 Втора сесия: 9-и месец 2021 10-и месец 2021 Трета сесия: 2-и месец 2022 3-и месец 2022 Четвърта сесия: 6-и месец 2022 7-и месец ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... само студентите, които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с три условни изпита. 1.3. Студентите с повече от 3(три) невзети изпити прекъсват поради ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... учителите и ученическите резултати на финалните изпити Кари Лена[4], твърди, че учениците, които са обучавани от учители с по-близки колегиални отношения и по-сплотен колектив, показват по-добри резултати от своето обучение. Социалният капитал, който учителите притежават може да се използва като ...
Срокове 13.10.2014 г. ... провеждане на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) за учебната 2015/2016 г. № на сесия Прием на документи Начало на изпитната сесия 1  от 6 октомври до 24 октомври  от 27 октомври 2  от 27 октомври до 14 ...
доктор 15.1.2015 г. ... участие в конкурсите кандидати полагат конкурсни изпити по специалността и по западен език. Конкурсният изпит по специалността се провежда от комисия, състояща се от минимум 3 хабилитирани преподаватели  или преподаватели, притежаващи ОНС „доктор“, в писмена и устна форма по две теми от ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА     Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Изпити бакалаври 29.6.2015 г. ... , счетоводство и  контрол- 2 семестър Финанси, счетоводство и контрол- 4 семестър Регионално развитие- 2 семестър  Регионално развитие- 4 семестър   ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -  ИНФОРМИРАЙТЕ ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... средния успех от положените изпити. Неположените изпити участват с оценка „слаб“ (2.00), а оценката по физкултура и спорт не участва във формирането на средния успех. В срок от 04.10.2013 г. до 10.10.2013 г. прекъсващите студенти трябва да подадат молби в ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит  се подават он-лайн от 16 до 19 септември 2013 г. До извънредната сесия да се допуснат и студенти с неположен изпит по физкултура и спорт, който се явява трети неположен изпит. ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... , които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с един условен изпит. 1.3.  Студентите с повече от 1 (един) ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 21.2.2021 г. ... успешно всички семестриални изпити в ОКС „магистър“. 8.2.    За допускане на защита се подава молба в дирекция „Учебна дейност“, отдел „Студенти-магистри“. 8.3.    Студентите се допускат до ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена ...
Ръководство за работа с e-Learning 14.3.2013 г. ... Оценките от проведените изпити; Учебен план; Високоскоростен уеб-достъп до учебните материали за семестъра, за всеки записан семестър; Изпращане на съобщения и запитвания до техническите сътрудници или преподавателите; Участие в дискусионни форуми по ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Електронизацията на изпитите ...
OKS 28.2.2013 г. ... ОКС „бакалавър“ от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Електронизацията на изпитите непрекъснато се усъвършенства и разширява, включвайки специални дисциплини, а така ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... него жалби и сигнали за: провеждането на семестриални изпити в университета, организацията на подготовката на събрания на студентите и докторантите за избор на членове на Общото събрание на УНСС и проведените на тях избори, за назначаването на служител в УНСС и др ...
Прием 14.5.2020 г. ... след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; -         ...
Прием 12.3.2021 г. ... след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; -         след ...
Стипендии 7.3.2019 г. ... курс получават стипендия, само ако са положили всички изпити от предходната учебна година и имат среден успех не по-нисък от добър /4,00/.          Стипендиите се изплащат безкасово чрез банка ДСК по сметка на студента. Необходимо е да си откриете сметка в банка ДСК и ...
Обучение 7.3.2013 г. ... за учебния процес Разписание Изпитна сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на УНСС ...
Web Студент 7.3.2013 г. ...   Актуална информация за вашия студентски статус, изпити и изпитни резултати можете да получите, ако се регистрирате в информационната система „WEB – Студент“ на уебсайта на УНСС. За целта е необходимо ЕГН или ЛНЧ, както и факултетен номер. Факултетен номер получавате при записването ви за студенти в ...
Обучение 11.7.2019 г. ... за учебния процес Разписание Изпитна сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... . SMS известяване за резултатите от семестриалните изпити  – https://student.unwe.bg Студентите на УНСС могат да се възползват от нова електронна услуга – SMS известяване за резултатите от семестриалните изпити. За да активира услугата, студентът трябва да регистрира своя GSM номер през системата ...
Медии и журналистика 11.2.2021 г. ... оценка отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения: Официална Facebook страница: www.facebook.com/unwemedia Официален Instagram профил: www.instagram.com/unwemedia Електронна поща: ...
Медия икономика 11.2.2021 г. ... "Медия икономика" можете да кандидатствате с полагане на следните модули от единния приемен изпит (ЕПИ) на УНСС: Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения: Официална Facebook страница: www.facebook ...
Допълнителна информация 25.9.2020 г. ...      При подготовката за конкурсните изпити е желателно да се проведат консултации със специалисти от съответната катедра, към която е обявена докторантурата, както и с преподавателите от катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”. С цел улесняване на избора на специалност и ...
Класиране и избор 25.9.2020 г. ... , успешно положили конкурсните изпити се класират по оценката от изпита по специалността. При равни оценки от изпита по специалността се взема предвид оценката от изпита по чужд език. При равни оценки от изпита по чужд език в класирането се взема предвид средният успех от дипломата за ...
Конкурсни изпити 25.9.2020 г. ...           Конкурсните изпити се провеждат по изпитни програми, които са приети от катедрения съвет на катедрата, която ще обучава докторанти и са утвърдени от зам.-ректора по НИД на УНСС. Изпитните програми предстои да бъдат обявени в настоящия сайт. Кандидат-докторантите ...
Срокове 11.1.2021 г. ... провеждането на първия конкурсен изпит. Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 1 до 15 февруари 2021 г. Заповед на ректора за кандидат-докторантите към Юридически ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 21.2.2021 г. ... по т.1.5 може да бъде използван в поредица от държавни изпити. Промени във въпросника се правят при промени в учебния план на специалността, които водят до промяна в изучаваните специализирани дисциплини или до съществени промени в тяхното съдържание.  1.10. Дипломният проект по т.1.1., който е част от ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... си в ОКС „магистър”: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... в ОКС „бакалавър”, съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния курс по ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... си в ОКС „магистър”: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... в ОКС „бакалавър”, съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния курс по ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити  в УНСС, отговарящи на условието за минимален входящ бал „добър“, формиран като средноаритметичен бал от балообразуващите оценки от дипломата за средно образование. Кандидатите трябва да подадат нова плик-молба и диплома-оригинал в срок от ...
Важно за студентите с неположени изпити! 23.9.2012 г. ... съвет реши на заседанието си от 11 юли 2012 г.: От 24 до 30 септември да бъде проведена извънредна годишна поправителна сесия: Право за явяване на извънредна годишна поправителна сесия имат студентите с два неположени изпита. Те трябва за изберат само един от тях. Заявяването на избран изпит ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа ); 2. оценката от състезателния кандидат магистърски изпит. Въпрос: Каква е ангажираността на студентите – магистри в редовно и задочно обучение? Отговор: Катедра „Национална и регионална ...
Икономика на съобщенията 23.2.2012 г. ... изпити в специалност "Икономика на съобщенията" се провеждат според правилата за организиране и провеждане на държавни изпити в ...
Изпити 6.7.2015 г. ... Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.   • Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат.   • Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); 2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.   • Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато: 1.не са ...
Изпити 6.7.2015 г. ... . Чл. 28. Състезателните  изпити  са анонимни. Чл. 29. При доказано преписване или опит за преписване и внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при неспазване на указанията за попълване на теста, работата на кандидата се анулира от ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Записване 6.7.2015 г. ... , явили се на предварителни приемни изпити през м. март, април и май на редовен приемен изпит през м. септември 2015 г., започва съгласно графиците на учебния процес, дадени в интернет адрес www.unwe.bg (2) Началото на учебната година за новоприетите студенти в ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Чл. 16. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа [1]); 2. оценката от състезателния кандидатмагистърски изпит (най-високата оценка от хартиена или електронна сесия). (2) Балът за класиране на кандидат-студентите по специалност ...
Правила за ЕПИ на хартиен носител 16.5.2012 г. ... , пишеща синьо. (2) По време на изпитите се допуска използването само на "Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС". (3) Всеки кандидат-студент получава тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък плик и калъфче с ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... , трябва да положите следните изпити: - ЕПИ със специална част "Български език и литература", като решавате само въпросите от модул 1 ("Български език и езикова култура") и въпросите от модул 3 - "Български език и литература". - Писмен ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... номер и разпределение за явяване на изпити по сгради и зали. Чл. 39. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване. Чл. 40 ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... в УНСС,  на състезателните изпити и начин на образуването на бал Професионални направления/ поднаправления Конкурсни изпити Балообразуване единен приемен изпит (ЕПИ) чужд  език среден  успех от ...
Класиране 9.4.2012 г. ... , успешно издържали състезателните изпити по предметите, предвидени за съответните професионални направления/поднаправления, или с оценката от държавен зрелостен изпит - приложение № 5.1. Чл. 71. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на ...
Условия за преместавне от чуждестранни висши училища 17.5.2012 г. ... от висшето училище за положените изпити и придобитите кредити (преведена и легализирана). Диплома за завършено средно образование (за установяване на изисквания минимален входящ бал от 8 или 4 единици). Завършилите средно образование в чужбина представят диплома ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... , а не за участие в предварителните изпити); когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от държавния зрелостен ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... 4.  (4) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит (матура), съответстващи на следните предмети: І. Основни: - български език и литература; математика; география и икономика; история и цивилизация. ІІ. Чужд ...
Изпити 16.5.2012 г. ... Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора. (3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България и приложени в ...
График 28.9.2012 г. ... карти време за явяване на изпити от 19 март до 5 април от 9 април от 23 април до 10 май   от 14 май от 28 май до 7 юни    от 11 юни   СРОК за подаване на документи за ...
Катедри 11.4.2012 г. ... както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към ...
История 7.11.2012 г. ... както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др.      Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за ...
Наука 5.10.2017 г. ... семинарни занятия и електронни изпити в УНСС”, по междуправителствена спогодба между Ф.Р. Германия и Р. България ...
Специалности 27.9.2012 г. ... с държавни изпити по специалността и чужд език. 2. "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" - срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. II. ...
Специалности 28.9.2012 г. ... провеждането на докторантските изпити по "Гражданско право и семейно право", "Облигационно право" и "Търговско право" ...
Специалности 28.9.2012 г. ... провеждането на докторантските изпити по "Административно право и административен процес", "Общо учение за държавата", "Обща теория на правото" и "Конституционно право" ...
Обучение 5.10.2017 г. ... - Каб. 4013. Държавни изпити и защита на Дипломни ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... . Изисквания за държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
Държавни изпити и защити 30.7.2020 г. ... завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП. 1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и летен семестър. 2. ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 1.4.2021 г. ... за провеждане на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и ...
Държавни изпити и защити 13.6.2013 г. ... Р  А  В  И  Л  А   ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИТЕ  ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС   (ползвайте прикачените файлове за ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... специалност. Държавните изпити се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година. Условие за допускане до държавен изпит са семестриалното завършване на обучението, което се установява от нанасянето на всички оценки от ...
Държавни изпити и защити 11.4.2013 г. ... дисциплини и положени изпити през последния осми семестър на обучение в ОКС „Бакалавър“. Ръководство при подготовката за Държавен изпит 12.    При подготовката си за Държавен изпит по специалността студентите-бакалаври могат да ползват ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. ...
Документи 15.3.2021 г. ... , удостоверяваща успешно полагане на изпитите - оценки, брой на учебните часове (хорариума) и успешно положени същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър. - ксерокопие от международния паспорт – ...
Правила 12.1.2017 г. ... за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, ...
Тестови център 14.1.2021 г. ... едновременно могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център се провеждат кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, както и национални олимпиади по ...
График 31.1.2012 г. ... по Икономикс за докторанти ще се проведат на следните дати: 28.11.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 12.12.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 26.03.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 14.05.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 Изпити по Методология и методика на научните ...
Изпити 14.4.2021 г. ... , желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.  Молба (модел) за докторанти Икономикс УЧЕБНА ПРОГРАМА 19.04.2021 г. - 09.00 часа - MS ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... сесия: юли 2018 г. Условните изпити за ОКС "магистър" се провеждат едновременно с условните изпити на ОКС "бакалавър Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”: Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г. ...
График 17.12.2019 г. ... за конкурсните изпити   ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА   Катедра Докторантски програми Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ...
Изпити 18.9.2012 г. ... ...
Признаване 14.4.2021 г. ... минимум 90 дни и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи  успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър. Неизпълнението на минималния изискуем период ...
Реализиране и отчитане 21.11.2017 г. ... успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър.  Втора страница на Learning Agreement с извършените промени задължително се подписва от трите ангажирани страни – студент, ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им в УНСС; В рамките на задължителните 30 кредита не се включват кредити от изучаване на чужди езици, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни. Попълнените ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... , такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории, ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни ...

Новини

180 results found
Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки 19.3.2021 г. ... .2021 г. до 26.03.2021 г. кандидатстудентски изпити в Университета за национално и световно стопанство за ОКС „бакалавър". Отлага се за 24.04.2021 г.  провеждането на насроченото за 27.03.2021 г. Национално състезание по икономика и управление ...
В отговор на пандемията – УНСС провежда активна дигитална кандидатстудентска кампания 19.3.2021 г. ... да избират, как да кандидатстват, на какви изпити могат да се явят, както и условията за международни стажове и програми. Екипът на УНСС запозна зрелостниците и с дейността на Студентския съвет, материалната база на университета, възможностите за спорт и други теми, които интересуват ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... на ваши специалисти в комисиите за държавни изпити и като хонорувани преподаватели в прекия учебен процес“. Председателят на КЗП г-н Димитър Маргаритов отбеляза, че вижда дълъг хоризонт на сътрудничеството. „Най-хубавото от наша гледна точка е, че към дългогодишните ни ...
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... на присъствено провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитата на дипломните работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, съответно на 22/03/2021г. от 10.00ч. ще се ...
Държавни изпити - м.март 2021г. 16.3.2021 г. ...         ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ                                    по Английски език, Испански език, Руски език и Български език             ...
Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов: УНСС патентова електронна студентска книжка 22.2.2021 г. ... , изпитване, кандидат-студентски изпити и всички останали услуги, с които да допринесем за обучението и да улесним живота на студентите.  Наричаме това 360 градусов дигитален пръстен и в момента върви процесът за цялостен патент. УНСС има и друга иновация – ...
Държавни изпити 21.2.2021 г. ... е същия ден от 10.00 часа в зала 3039. Изпитите ще се проведат присъствено. Повече детайли можете да откриете на информационното табло пред катедра "Политология". За допълнителна информация се обръщайте към г-жа Цветелина Петрунова, каб. 3087 ...
Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. 11.2.2021 г. ... информация за дипломантите, които ще се явят на защита на магистърски тези и държавен изпит от трета поправителна сесия на 25.02.2021 г.: Държавният изпит и защитата на магистърски тези ще се проведат присъствено в УНСС.  Защитата на магистърски тези ще бъде в зала ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 4.2.2021 г. ... , след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.03.2021 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... заявления за предварителните приемни изпити.  Всяка кандидатстудентска кампания за нас е радостно вълнение, защото ни среща с десетки хиляди млади хора, избрали да учат в УНСС. Този избор означава, че Вие, скъпи кандидат-студенти, искате да бъдете сред най-добрите в ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... оценка от ДЗИ (матура), с предварителни изпити (в електронен формат на компютър) или с редовни изпити (на хартиен носител). Тези от тях, които са се явили и на предварителни, и на редовни изпити участват в класирането с най-високата оценка, получена на тях. Документи се подават ...
Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено 18.1.2021 г. ... 25.02.2021 г. от 9.00 ч. ще се проведе държавен изпит (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНСС) на студентите от специалност „Медии и журналистика“ и специалност „Медия икономика“ за ОКС ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ...
Държавен изпит през месец март 12.3.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 29.03.2021 г. от 10.00 ч ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... онлайн кандидатстване, онлайн изпити, онлайн записване, да отбележим подобаващо нашия юбилей, посочи ректорът. Но 2020 беше и година на постижения. Започнахме да изпълняваме мандатната програма по отношение на стимулирането на научните изследвания, включително участие в ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 12.4.2021 г. ... в ИСК, на приемните и държавните изпити по чужд език, които илюстрира с таблици с броя на студентите, изучаващи английски, испански, руски, немски и френски език като първи, след приемен изпит или втори избираем чужд език и др. Проф. Кох-Кожухарова изтъкна, че на ...
Открит е конкурсът за ОНС "Доктор" 4.11.2020 г. ... 30 ноември 2020 г. - Провеждане на приемните изпити: в периода 1 до 15 февруари 2021 г. Повече за докторантурата в Катедра „МИО и бизнес“ вижте тук:  http://departments.unwe.bg/.../%d0%be%d0%bd%d1%81-%d0%b4... Повече за процедурата, сроковете и документите за ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... обучение в ИСК, на приемните и държавните изпити по чужд език, които илюстрира с таблици с броя на студентите, изучаващи английски, испански, руски, немски и френски език като първи, след приемен изпит или втори избираем чужд език и др. Проф. Кох-Кожухарова изтъкна, че на чуждоезиковото ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 25.9.2020 г. ... на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 08.10.2020 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят дипломните си ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... . В резултат на предприетите действия семестърът и изпитите се проведоха по график. Благодарение на мобилизацията буквално за броени дни успяхме да преминем към онлайн обучение по всички дисциплини и във всички степени. Онлайн се проведоха редовните, поправителните, годишните поправителни и условни ...
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU 22.7.2020 г. ... на виртуални мобилности за изучаване и полагане на изпити по избрани дисциплини от своите учебни планове. Във връзка с това, тези от вас, които са избрани и предстои да реализират мобилност по програма Еразъм+ през зимния семестър на 2020-2021 учебна година, имат възможност да кандидатстват за ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО на 21.09.2020 г. от 10.00 ч. В ЗАЛА 2112. Изпитът ще се проведе писмено, като се развият два въпроса от конспекта. Документи в ...
ИДЕС ще проведе в УНСС електронни изпити за дипломирани експерт-счетоводители 20.7.2020 г. ... договор за провеждането в УНСС на електронни изпити за придобиване на правоспособност на дипломираните експерт-счетоводители (на снимката долу). „С подписите си днес потвърждаваме нашето дългогодишно сътрудничество с единствената национална професионална организация за всички ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Държавен изпит по Испански език - м.юли 2020г. 8.7.2020 г. ... на работа или преговаряте усилено за държавните изпити по специалността, в понеделник, 13 юли, от 13ч. Датите са съгласувани с проф. Раковска, зам. ректор УД. Скъпи студенти, приемете нашите извинения за причиненото неудобство, както и вчерашния изпит за тези от вас, които не бяха разпознати от ...
200 предпазни маски раздаде Студентският съвет на кандидат-студентите 6.7.2020 г. ... вход на университета  преди приемните изпити. Важно е като общност да си помагаме. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Ние от Студентския съвет вярваме, че сега повече от всякога е необходимо да проявим съпричастност. Надяваме се, че нашите кандидат-студенти ще ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г.-инструкции 2.7.2020 г. ... на държавен изпит по Английски език - 1 език отнасящ се за специалностите и направленията: Икономика с чуждоезиково обучение,  Икономика и управление с преподаване на английски език, Икономика с преподаване на английски език, Икономика на туризма, Икономика на туризма с преподаване на ...
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... подготовка на студентите в УНСС, на държавните изпити по първи чужд език ниво С1, и втори чужд език, ниво B1/B2 по Общата европейска езикова рамка за учене, преподаване и оценяване и завършва представянето на УНСС с богатия ни опит в дистанционното обучение. Espiral (брой 24) можете да видите тук ...
Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване в УНСС! 26.6.2020 г. ... от предварителни изпити Резултатите от предварителните приемни изпити ще бъдат обявени днес и могат да се проверят на priem.unwe.bg, бутон „Проверка на резултати“. Кандидат-студентите, които искат да си повишат оценките, за да имат по-голям шанс да бъдат приети, могат да се явят и ...
Остани в България и кандидатствай в УНСС – заслужава си! 26.6.2020 г. ... уникална система за онлайн обучение и онлайн изпити. А преди кандидатстудентската кампания – и за онлайн кандидатстване и онлайн приемни изпити. Направихме го с грижа за твоето здраве и още нещо – с желание да прекрачим границата на второто столетие като Университет 2.0 ...
Успешен финал на онлайн предварителните приемни изпити 24.6.2020 г. ... онлайн маратон на предварителните приемни изпити (по география на България, история на България и български език и литература), на които се явиха близо 1300 кандидат-студенти. Провеждането на онлайн приемните изпити беше сериозно предизвикателство и трудно изпитание, защото ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за прием в УНСС, специалностите, които нашият университет предлага, и пр.   Проф. Мирослава Раковска   Проф. д-р Даниела Фесчиян изнесе годишен доклад за дейността на Асоциацията през учебната 2019/2020 година, в който ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за прием в УНСС, специалностите, които нашият университет предлага, и пр. Проф. Мирослава Раковска Проф. д-р Даниела Фесчиян изнесе годишен доклад за дейността на Асоциацията през учебната 2019/2020 година, в ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ...   ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ   ЮЛИ 2020г. Държавните изпити по поднаправления и специалности ще се проведат ОН ЛАЙН чрез платформата MS TEAMS. За целта трябва да имате имейл в unwe.bg. Ако нямате такъв, обърнете се към IT отдел на тел: 02-81-95-531. Поради създалата се обстановка в ...
Успешно приключиха последните изпитания на системата за онлайн приемни изпити. Стартираме на 22 юни 18.6.2020 г. ... за подаване на документи за участие в редовните изпити и за класиране, разработена от нашите IT специалисти по решение на Академичния съвет, днес успешно приключиха и последните изпитания на новата система за онлайн приемни изпити. Стартът е на 22 юни, когато е изпитът по география на България ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г. 15.6.2020 г. ... на всички оценки от семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити.   Студентите подават молба по образец за допускане до явяване на Държавен изпит в Дирекция “Бакалавърска степен”. Срокът за подаване на молбите се определя от Дирекция ...
Рекорд! Само за един ден 1553 кандидат-студенти подадоха документи чрез новата онлайн система 15.6.2020 г. ... , които подадоха документи за участие в редовните изпити и за класиране чрез новата онлайн система, разработена от нашите IT специалисти по решение на Академичния съвет. Това е поредната успешна стъпка в дигитализацията на УНСС, иновация, която дава възможност на кандидат-студентите да подават ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.6.2020 г. ... на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 02.07.2020 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври изпращат ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 5.6.2020 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
Информация за условните изпити 2.6.2020 г. ...          Условните изпити ще се проведат на 15.06.2020 г. от 10,00 ч. Информация за тях в сайта на УНСС може да откриете, като влезете в - Обучение - Бакалаври - Изпитни сесии - избира се специалността, семестъра на учебната дисциплина - вид сесия, в случая условна. ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... колеги,   Във връзка с предстоящите изпити от лятната сесия, бихме искали да ви обърнем внимание на следното: В деня и часа на изпита можете да се присъедините към самия изпит в Teams като последвате линка "онлайн изпит" от сесийното разписание за Вашата специалност.  За ...
На вниманието на студентите на катедра “Логистика и вериги на доставките“! ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 23.6.2020 г. ... обстановка провеждането на семестриалните изпити за летния семестър на учебната 2019/2020 г. ще бъде релизирано чрез MS Forms на датите, определени в сесийното разписание. Провеждането на държавния изпит ще бъде осъществено чрез MS Forms на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. (времетраене 90 ...
Юбилейна конференция „Иновации и конкурентоспособност“ 5.5.2020 г. ... онлайн системи и за кандидатстудентските изпити. Благодарен съм най-вече на нашата дирекция „Информационни технологии“, с която за кратко време успяхме да се дигитализираме с много бързи темпове“. С тези думи ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри форума ...
Информационна среща със студенти 4 курс 1.5.2020 г. ... за провеждане на преддипломен стаж и държавни изпити, кандидатстване за магистратура в УНСС и магистърските програми, предлагани от катедрата.  Преподавателите от катедрата запознаха студентите с новата организация и възможностите да организират и проведат преддипломните си стажове по ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 15.4.2020 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... няма да има предварителни кандидатстудентски изпити, как ще се промени кампанията в УНСС? Как могат да се променят изпитите – възможно ли е да е бъдат само онлайн?– През следващите няколко дни ще търсим решение на следващото предизвикателство – кандидатстудентската кампания ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... ., т.5 се отменят всички планирани държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020г. до 29.03.2020г. вкл.  В тази връзка, държавният изпит на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация",  ОКС-Бакалавър - редовно и дистанционно обучение-София, както и ...
ИТИБ преминава към дистанционна форма на обучение 15.3.2020 г. ... . Формата и начина за провеждане на редовните изпити, държавните изпити и защитите на магистърските тези ще бъдат представени своевременно. Молим студентите да следят редовно и лично сайт на ИТИБ и създадените учебни електронни пощи за допълнителна информация, относно организацията на ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... информация за признаването на изпити от страна на ICAEW: тук ...
Партньорството между УНСС и ICAEW продължава и през новото десетилетие 5.2.2020 г. ... такси, свързани с признаване на изпити. Нещо повече, на предстоящо мероприятие през м. март 50 наши студенти ще получат стипендия от ICAEW под формата на безплатен достъп до обучение по MS Excel, курс в областта на „cloud accounting“, уебинари, ресурси за ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.1.2020 г. ... дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 06.03.2020 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят дипломните си ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. в зала  2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... УНСС и CIMA и признаването на допълнителни изпити от CGMA квалификацията са само част от плановете за развитие на партньорството през  2020 г. CIMA e основан през 1919 г. и понастоящем е най-голямата в света професионална организация на управленските счетоводители с над ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си 19.11.2019 г. ... , че те могат да преминат през житейските изпити. Доц. Александър Вълков Инвестирахте четири години в най-ценното – знанието. Вашите усилия си струват, не се подценявайте, знайте, че вашето образование означава много. Дипломата ви е голямо постижение, но за ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... с ФСФ, ICAEW признава на студентите на УНСС изпити от своите международно признати квалификации – до пет изпита от квалификацията в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business) и до осем изпита от квалификацията ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... - да бъдат по-взискателни не само на изпити. Най-важната задача пред преподавателите вече е да успеят да провокират интереса на студентите си и да ги вдъхновят. Това обаче става с нови методи на преподаване, посочи министър Вълчев. МОН не регулира заплатите на преподавателите ...
Изпити при доц. Найденов - втора дата 7.10.2019 г. ... изпити по „Статистика“ и „Иконометрия“ при доц. Александър Найденов ще се проведат на 14 октомври 2019 г. (понеделник) от 18:00 ч. в зала 2030. Това е последната възможна дата. За явяване на изпит е необходимо студентите да ...
Изпити при доц. Найденов 1.10.2019 г. ... изпити по „Статистика“ и „Иконометрия“ при доц. Александър Найденов ще се проведат на 07 октомври 2019 г. (понеделник) от 18:00 ч. в зала 2030. За явяване на изпит е необходимо студентите да подготвят проект по предварително дефинирани изисквания и да ...
Изпити при доц. Мургова 1.10.2019 г. ... на 10/10/2019 г. в зала П034 от 16 ч. Изпитите по "Статистика" и "Регионална статистика" ще се проведат на 14/10/2019 г. в зала 2083 от 15:30 ч ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 3.10.2019 г. ... при доц. д-р Ася Панджерова ще се проведат на 03.10.2019 г. от 09,00 ч. в зала 3006. Изпитите при проф. д-р Таня Парушева ще се проведат на 15.10.2019 г. от 08,00 ч. в зала 3073. Изпитите при доц. д-р Еленита Великова ще се проведат на 08.10.2019 г. от 09,00 ч. в зала 4056 ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... редовна кандидатстудентска кампания ще бъдат проведени изпити в хартиен и електронен формат. Тези приемни изпити, които провеждаме в УНСС, са под формата на тест, съответно за завършили икономически и неикономически специалности в бакалавърската степен, като при нас желаещите да положат приемен изпит в ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Държавен изпит през месец октомври 24.9.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 01.10.2019 г. от 09.00 ч. в зала 3036. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят дипломните си ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят дипломните си ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 16.6.2019 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
Пето национално съвещание на АИУБ 10.6.2019 г. ... на скалите за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др. Членовете на АИУБ приеха план за работа през 2019/2020 г. По предложение на проф. Фесчиян беше разширен съставът на КС на АИУБ и за член единодушно ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... програми с ACCA и ICAEW и съществения брой на признатите изпити. Проф. Фесчиян изрази удовлетворението си от съпричастността и ангажираността на всичките училища-членове на АИУБ. Доц. д-р Миланка Славова представи доклад на тема "Тенденции в приема на студенти в професионални направления "Икономика" и ...
Държавен изпит през месец юли 17.5.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... , в които се провеждат семестриални, годишни и държавни изпити, тестовете на кандидат-студентите и др., няма да се „задъхват“ от претоварване. Писма без отговор От 19.10.2017 г. академичното ръководство сигнализира с писма за забавянето на финансирането на новия учебен корпус, но отговор няма ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 17.4.2019 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... допълнителна информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW посетете уебстраницата на катедра  „Счетоводство и анализ“ ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... системи, бързо регистриране по време на часове и изпити, без да има възможност за използване на чужда електронна карта. Възможностите за двуфакторна идентификация с лицево разпознаване увеличават нивото на сигурност ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... е да имат общ успех над много добър 4.50 от всички изпити по време на обучението им до този момент и да владеят езика, на който се преподава в приемащия университет на ниво B2 или по-високо, което се доказва със сертификат. По време на презентацията студентите научиха как да кандидатстват, какви са ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.2.2019 г. ... изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 06.03.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.           Държавният Ви изпит ще се проведе на 25.02.2019г ...
УНСС и ICAEW продължават партньорството си и през 2019 г. 30.1.2019 г. ... акредитираните от ICAEW специалности и признатите изпити можете да откриете в раздел "Международни акредитации" ...
Държавен изпит през месец март 26.2.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. в зала П038 ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... , че имате куража и амбицията да взимате житейските си изпити. Разчитайте на себе си, бъдете смели, действайте премерено и умерено, но решително. Не се страхувайте от грешките. Когато попаднете на кръстопът и трябва да направите труден избор, вижте логото на нашия университет „Духът прави силата“, ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... десетки възпитаници. За четири години преминахме през изпити, дискусии, анкетни проучвания, проекти, успехи и разочарования. Знам от опит, че с времето остават само прекрасните моменти, каза в своето приветствие доц. д-р Блага Благоева, ръководител катедра „Политология“ (на снимката долу). Тя увери ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 5.12.2018 г. ... . Може да ги разглеждате като хронология на взетите изпити, преодолените трудности, усилията ви и много приятни моменти. Знам, че ще пазите топли спомени за студентските години, добави той и призова дипломантите да останат в България. Вие винаги ще имате нужда от родината си и България ще има нужда от вас, ...
Дипломираха се и бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 28.11.2018 г. ... . Може да ги разглеждате като хронология на взетите изпити, преодолените трудности, усилията ви и много приятни моменти. Знам, че ще пазите топли спомени за студентските години, добави той и призова дипломантите да останат в България. Вие винаги ще имате нужда от родината си и България ще има нужда от вас, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... , амбицията и знанията как да вземете следващите житейски изпити, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... , амбицията и знанията как да вземете следващите житейски изпити, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Доц. д-р Александър Вълков Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете ...
ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на УНСС 22.11.2018 г. ... към момента, за които признаването на изпити остава освободено от административни такси.    Изтеглете: How to register for ICAEW CFAB?       ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW и кандидатстването за ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) – посетете http://departments.unwe.bg/accountancy или се свържете с доц. Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Това стана възможно благодарение на успешното ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... думи. Тази церемония идва след изпити и лични постижения, благодарение на които научихме много неща както за самите себе си, така и за света. Научихме никога да не се предаваме. Научихме, че цената на успеха е висока, но с много труд е постижимо всичко. Когато до нас ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Това стана възможно благодарение на успешното ...
Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с партньорите ни от АССА 21.11.2018 г. ... и F9). Признаването на тези изпити на нашите студенти ще стане срещу минимални такси. -          дипломантите имат две възможности за получаване на международно признат сертификат от АССА. Advanced diploma in accounting ...
Участие на представители от УНСС във ФОРУМ "Висше образование - Да успееш в България" 8.11.2018 г. ... , специалности, конкурсни изпити и бъдеща реализация.      ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 26.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Мариана Янева: 02.10.2018 г. от 13,00 ч. в кабинет 2121. 3. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 4. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... , след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна ...
Държавни изпити 1.10.2018 г. ... от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" / зала 3031/ и "Европеистика" /зала 3032/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 01-10.10. 2018 г ...
Кандидат-магистърски изпит с есе 6.8.2018 г. ... кандидатите и на двата вида приемни изпити, като в този случай за балообразуваща се приема по-високата оценка. Разписанието за изпитите се публикува на страницата на УНСС под рубриките Прием-Магистри-Редовни изпити и класирания.  Изпитът с есе продължава 2 часа. ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... .00) от положени кандидат-студентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Поднаправление "Международни отношения" − специалности "Международни отношения" и "Европеистика".   Регламент и Указания за конкурса се публикуват своевременно на страницата на УНСС ...
Държавен изпит през месец октомври 2.10.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 08.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 4055 ...
Сертификационен курс по Google Ads 4.10.2018 г. ... , участвали в него, след полагане на изпити онлайн, да получат световнопризнат сертификат от Google, който им предоставя отлични  шансове за работа в България и чужбина. След успешно сертифициране от предходниобучения много студенти намират реализация в ...
Сертификационен курс по Google Ads 26.7.2018 г. ... , участвали в него, след полагане на изпити онлайн, да получат световнопризнат сертификат от Google, който им предоставя отлични  шансове за работа в България и чужбина. След успешно сертифициране от предходни обучения много студенти намират реализация в ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.   Държавният Ви изпит ще се проведе на 01.10.2018г.  от 09,00 часа в Тестови ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промените в Единния разходен стандарт и др. Участниците в съвещанието приеха и план за дейността на АИУБ през учебната 2018/2019 г ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 11.6.2018 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др. Членовете на АИУБ единодушно приеха план за действие за 2018/2019 г ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 1.6.2018 г. ... , след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... да започнат обучение и да полагат изпити на професионално ниво по програмата на АССА. Със съдействието на MДВ студентите ще се обучават съобразно нови методи на преподаване с практическа насоченост и акцент върху реални ситуации. Студентите ще придобият знания и умения по ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.   Държавният Ви изпит ще се проведе на 04.07.2018г.  от 09,00 часа в Тестови ...
УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018” 30.4.2018 г. ... електронни кандидатстудентски изпити. Преди 7 години въведохме и електронна главна книга, в която има информация за всеки един от нашите 22 хиляди студенти. От началото на настоящата учебна година всички наши първокурсници имат електронни студентски книжки ...
Държавни изпити 27.4.2018 г. ... .00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от спец. "Международни отношения" /зала 2013/ и "Европеистика"/зала 2019/. Студентите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 02-05.07.2018 г ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... информация за държавните изпити и защита на магистърски тези. Ако имате въпроси, пишете ни по всяко време на media@unwe.bg.  Успех на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9 ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 13.5.2018 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, ...
Огромен интерес на студентите към False Assurance 27.3.2018 г. ... признава на студентите на УНСС изпити от своите международно признати квалификации – до 5 изпита от квалификацията в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business) и до 7 изпита от квалификацията ...
Държавни изпити 12.2.2018 г. ... 3073 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в срок от 6-ти до 8-ми март 2018 г ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... и полагане на докторантски изпити; 5. Подготовка на преподаватели, служители и студенти – доброволци за работа с докторанти с увреждания; 6. Комуникация с администрацията; 7. Доизграждане на архитектурната среда; 8. Ангажираност на Университетската ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... процес – сесии, лекции, изпити и т.н. Има приложение и за смартфони, чрез които също може да се чете информацията в книжката, конкретизира проф. Статев. Ректорът проф. Статев представя проекта Този проект е междинен етап в цялостната ...
ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на ФСФ 1.6.2018 г. ... се възползват от признаването на изпити от страна на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) при получаването на престижния световно признат сертификат за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW ...
След семинара „Open the Door to Your Career”: сътрудничеството между УНСС и ICAEW осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома 9.11.2017 г. ... относно признаването на изпити на студентите на ФСФ от страна на ICAEW можете да се свържете с гл.ас. д-р Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg.       ...
Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 2.11.2017 г. ... квалификация (в т.ч. изпитите по модули Business and Finance”; „Management Information“; “Law”; “Assurance” и “Principles of Taxation”), посочи доц. Пожаревска. Тя изтъкна, че най-голямата ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит 3.10.2017 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... , преминала през електронните изпити, електронните протоколи, електронната главна книга, а сега и електронните студентски книжки, изтъкна проф. Статев.   Ректорът приветства първокурсниците   „От сърце ви желая да се хванете ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... . Преминали квалификационните изпити на АССА, студентите на ФСФ ще станат международно признати дипломирани експерт-счетоводители и ще получат статут на АССА членове. За да получат статут на АССА членове обучаващите се трябва да покрият следните ...
Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС 13.10.2017 г. ... на електронни кандидатстудентски изпити, а година по-късно и полагането на електронни изпити на първокурсниците и второкурсниците. С новите два тестови центъра ще се отговори както на потребностите на факултетите и катедрите, така и на други институции с договорни ...
Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. 3.10.2017 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 13.10.2017 г. от 09.00 ч.  в зала П037. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ...
Резултати от втори кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология: 1. Марти Димитров 2. Стефани Панайотова На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2017 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2017 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите и бакалаврите, ...
Ден на отворените врати за кандидат-студенти на Юридическия факултет 3.5.2017 г. ... в подготовката за приемните изпити, както и за изучаваните дисциплини в специалността ,,Право“ в УНСС. Кандидат-студентите Учениците посетиха Центъра за прием на документи, Тестовия център и университетската библиотека ...
Резултати от първи кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология: Василена Стефанова Василева Жаклин Демирева Стефанова Пламена Павлинова Янчева Симона Павлинова ...
Сертификационен курс по Google AdWords в УНСС 30.4.2017 г. ... на участниците, след полагане на изпити онлайн, да получат световно признат сертификат от Google, който предоставя отлични  шансовете на студентите за намиране на работа както в България, така и в други страни по света. След успешно сертифициране от предходни ...
Сертификационен курс по Google AdWords в УНСС 5.4.2017 г. ... на участниците, след полагане на изпити онлайн, да получат световно признат сертификат от Google, който предоставя отлични  шансовете на студентите за намиране на работа както в България, така и в други страни по света. След успешно сертифициране от предходни ...
Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW 28.3.2017 г. ... относно признаването на изпити можете да откриете тук.  От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на международно признати квалификации за „дипломиран експерт-счетоводител” и по „финанси, счетоводство и бизнес. През м. октомври 2014 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 8.2.2017 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА - редовна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 20 март 2017 г., от 08:30 ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... ректорът. След електронните изпити, протоколи и електронните главни книги, през 2017 г. студентите от УНСС ще получат и първите си електронни студентски книжки. Това ще бъде първата електронна студентска книжка в България и не само, подчерта проф. Статев. Той ...
Дипломира се шестнадесетият випуск на специалност "Публична администрация" 15.11.2016 г. ... . Предстоят ви житейските изпити, а там няма пищови и подсказване. Вие сте възпитаници на УНСС, нашите посланици в социалната сфера и администрацията. Убеден съм, че с времето ще капитализирате знанията, уменията и амбициите си, отбеляза той и напомни: ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... споразумение за признаване на изпити, студентите на УНСС ще имат нови възможности за развитие на своите знания и умения, както и за по-добро професионално развитие като продължат обучението си в квалификацията „Дипломиран експерт-счетоводител“ (ACA ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... , където е положила изпити по договорно право и по международно право. След спечелване на стипендия по програма „Фулбрайт“, от август т.г. е гост-изследовател в   Международния университет – Флорида, Маями, където до февруари ...
Кандидат-студентски изпит в РЦДО-Хасково 7.7.2016 г. ... за провеждане на електронни изпити. За поредна година общият брой на кандидатстващите с матура и с конкурсен изпит в РЦДО надхвърля плановия прием, като до момента документи са подали над 150 човека.  Студенти Иновативният подход в изпитването ще се ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... .  Нанасянето на оценките от държавните изпити ще се извърши след представянето на всички изискани  материали ...
Поредно високо международно признание за Финансово-счетоводния факултет 19.5.2016 г. ... на следването от студентите на ФСФ  изпити   при  кандидатстване за придобиване на международно признатата квалификация  „дипломиран експерт-счетоводител”. През октомври 2014 г. ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев подписа рамково ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... и положените по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на международно признати квалификации за „дипломиран експерт-счетоводител” и по „финанси, счетоводство и бизнес. През м. октомври 2014 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... на университета, кандидатстудентските изпити, подаването на документи и др.  Денис Димитров Виолет Маринова Доц. Стела Ралева връчи грамоти на студенти, активно участвали в кампанията „Кандидатствай в УНСС“ (на снимката долу) ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 10.3.2016 г. ... в гимназиалното обучение и зрелостните изпити. Проф. Статев връчва сертификат на победител в състезанието Това е първото ви постижение, запазете ентусиазма и порива си и занапред в студентските години, поздрави победителите в състезанието проф. Камелия Стефанова. ...
Ден на отворените врати в УНСС 26.11.2015 г. ... за успешни матури и кандидатстудентски изпити се обърна към присъстващите в аула „Максима“ и председателят на Студентския съвет Денис Димитров. Той предупреди бъдещите студенти, че ги чака сериозен труд, който трябва да положат за повече знания. С тях след завършването ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС. В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната ...
Акредитационна форма на ICAEW за признаване на изпити 18.11.2015 г. ... ФОРМА НА ICAEW  ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ИЗПИТИ ...
Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" 10.12.2014 г. ... на квалификация от ICAEW, да бъдат признати изпитите от първо сертификационно ниво, които се полагат  за придобиване на квалификация «регистриран одитор». Кредитни точки се получават на базата на документи за положени изпити по посочени модули. Те ще се дават от тази ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... .  С пълни шестици от държавните изпити в „Бизнес администрация“ бяха също Диана Богданова и Златка Дякова ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... .  С пълни шестици от държавните изпити в „Бизнес администрация“ бяха също Диана Богданова и Златка Дякова ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... . „Истинските  трудности не са изпитите в УНСС, а извън него. Те са житейските трудности и огромните  очаквания към професията, към компетентното и изпълнено с човещина публично управление. Знам и дълбоко вярвам, че вие, може би и с наша помощ, имате куража да вземете ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... . Пр. Джонатан Алън: в живота ви очакват още изпити; това, което никой не може да ви отнеме е образованието; питайте, променяйте света; имайте голям късмет. Вие учихте в най-хубавия английски град, в който съм роден и аз, сподели на български посланикът. Н. Пр. Джонатан ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... с максимален бал от кандидатстудентските изпити в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“, сподели, че е чест да учи в най-престижния университет в страната. Ученето е като гребане срещу течението, затова не спирайте да гребете напред, обърна се тя към своите ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... , а за да знаете. Въпросът не е да взимате изпити, а да изградите жизнена стратегия. УСПЕХ ...
Среща-дискусия със Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието 11.4.2014 г. ... на изискванията за държавните изпити, предхождащи изпита за правоспособност. "Това също е тема, по която трябва да се работи с МОН и отделните факултети". Златанова изрази увереност, че студентите по право са убедени в истината за правосъдната система като последен пазител ...
ВАЖНО!!! За всички семестриално завършили преди 2013/2014 г. 3.4.2014 г. ... завършили студенти (взели са всички изпити) преди учебната 2013/2014 г., се дипломират по стария учебен план - само с дипломна работа ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... февруари 2014 година от 14.00 ч. в зала 2032-А ще се проведе държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, работата на дигиталната библиотека, безплатния достъп на всички преподаватели и студенти до най-големите е-бази данни и др. Нашите студенти – бакалаври и магистри – имат "е-досие" от много години и сега всички изпитни ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета и неговия хасковски регионален център се срещнаха и с някои от преподавателите, разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното обучение ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 19.4.2013 г. ... или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета и неговия хасковски регионален център се срещнаха и с някои от преподавателите, разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното обучение ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... . Нов сайт и домейн, все повече изпити в електронна форма, прием на магистри с електронен тест, е-библиотека, бяха част от посочените от ректора акценти за свършено през отчетния период. Предвижда се ремонт на външните съоръжения на спортния комплекс ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... център, провеждането на електронните изпити и др., като обобщи, че едва ли през последните години има нещо, което да не е свързано с тези технологии. С приветствие към  катедра „Информационни технологии и комуникации“ се обърна и проф. д-р Веселка Павлова, ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... срив, ниски резултати на зрелостните изпити и запазен висок бал със задължителни кандидатстудентски изпити“, посочи проф. Статев. За първа година в УНСС са приети 300 студенти повече, които ще се обучават дистанционно в София, а броят на първокурсниците тази година е близо ...
SMS известяване за резултатите от семестриалните изпити 4.6.2012 г. ... за резултатите от семестриалните изпити.  За да активира услугата, студентът трябва да регистрира своя GSM номер през  системата  “Web-студент“ - меню “SMS известяване“. След успешна регистрация, на посочения GSM номер автоматично се изпращат SMS ...
Патрисия Луиса Инхос Селфа представи пред студенти и преподаватели дейността на института „Сервантес“ 6.4.2012 г. ... „Сервантес“ в София и отговорник за изпитите DELE, представи пред студенти и преподаватели от УНСС дейността на института, както и сертификатните изпити. Доня Патрисия беше представена на аудиторията от доц. д-р Даниела Кожухарова, ръководител катедра „Чужди езици и ...
Открит е новият университетски тестови център 19.11.2012 г. ... ще могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център ще се провеждат кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, както и национални ...

Предстоящо

162 results found
ВАЖНО!!! Актуална информация за предстоящите държавни изпити 18.3.2021 г. ... от 12.03.2021 г. държавните изпити, планирани за 29.03.2021 за специалности: -  „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение -  „Администрация и управление с преподаване на английски ...
Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... УНСС за отмяна на присъствено провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитата на дипломните работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams.  Защитата на ...
Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... УНСС за отмяна на присъствено провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитата на дипломните работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams.  Защитата на ...
ВАЖНО!! ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОНЛАЙН ! 18.3.2021 г. ... на ректора на УНСС, насрочените след 12 март държавни изпити и защити на магистърски тези ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ...
Държавен изпит през месец март 2021 г. 26.3.2021 г. ... на УНСС, отменяща присъствената форма, държавните изпити се провеждат онлайн.      Държавният изпит по специалността ще се проведе на 29.03.2021 г. ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Форматът на провеждане е един тест за 40 минути и устен изпит. От 10 ч. започва първата част от изпита, ...
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ КАТЕДРА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ 14.3.2021 г. ... УНСС за отмяна на присъствено провеждане на държавни изпити и защитна на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитите на дипломните работи към Катедра „Финансов контрол“ ще се проведат онлайн на 17.03.2021 г. от 9.00 ч. За целта на посочените лични мейли на студентите в дипломните работи ...
ОН ЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 18.3.2021 г. ... г., СЕ ОТМЕНЯ ПРИСЪСТВЕНОТО ПРОВЕЖДАНЕ на държавни изпити и защити на магистърски тези в УНСС. Поради провеждане на защитите ОН ЛАЙН чрез MS Teams, отпада необходимостта от  предаване на хартиено копие на магистърските тези. ОТ ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе на 24, 25 и 28 юни 2021 г. 4.3.2021 г. ... студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). и ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза . 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.; 3. Студентска книжка с печат от библиотеката ...
Държавни изпити – правила за провеждане и конспекти по специалности 22.2.2021 г. ... .    Датите и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ще бъдат обявени допълнително.    Успешна ...
АКТУАЛИЗИРАНО 11.03.2021г. 11:06ч.! ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ОКС БАКАЛАВЪР: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 11.3.2021 г. ... , редовно обучение  Държавните изпити ще се проведат на 12 март 2021 г. Държавните изпити ще бъдат проведени ПРИСЪСТВЕНО В УНСС. ЗАЛА: 5026 На вниманието на студентите, ОКС Бакалавър, от специалност: „Маркетинг“, дистанционно ...
Държавни изпити по чужд език - м.февруари - март 2021г. 16.3.2021 г. ...    ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ   ФЕВРУАРИ - МАРТ 2021г     ФРЕНСКИ ЕЗИК     І ЕЗИК        Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО   ...
Държавни изпити по чужд език - м.февруари - март 2021г. 29.1.2021 г. ...    ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ   ФЕВРУАРИ - МАРТ 2021г     ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен    - 12.03 ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 29.1.2021 г. ... успешно всички семестриални изпити. 2)   Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    ЗА СТУДЕНТИТЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: В ...
УСЛОВНА СЕСИЯ: 26.01.2021 г., 9:00 ч. 24.1.2021 г. ... към срещата за условните изпити по: 1. Маркетинг (редовно обучение; дистанционно обучение София; дистанционно обучение Хасково) 2. Продуктова политика (редовно обучение; дистанционно обучение София) 3. Ценова политика 4. Комуникационна политика 5. ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ ...
Държавни изпити 19.2.2021 г. ... 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" /зала 3036/ и "Европеистика"/ зала 2094/- ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подават молби/заявления в отдел "Студенти - Бакалавър" към Дирекция "Учебна ...
Докторантски изпити 8.1.2021 г. ... 25.01.2021 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в зала 1039 ще се проведе докторански изпит ПРИСЪСТВЕНО по дициплината "ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО" на докторант Димитринка Кирилома Урумова-Лунин с научен ръководител доц. д-р Диана Димитрова Петрова ...
Условна изпитна сесия 16.12.2020 г. ... И К  за провеждане на условни изпити от преподаватели към катедра „Управление“   № Дисциплина Дата за условен изпит Начален час Преподавател   1 Основи на управлението 30.01.2021г. от 9.00 ...
ENGAGE.EU онлайн обмен на студенти през летния семестър 2020/21 18.12.2020 г. ... на УНСС да изучават и полагат изпити по избрани от тях дисциплини (включени в учебния план, по който се обучават) в следните приемащи университети: University of Mannheim; LUISS University; NHH Norwegian School of Economics; Tilburg ...
Безплатна регистрация за Certificate in Finance, Accounting and Business (ICAEW CFAB) до края на 2020 г. 23.11.2020 г. ... представлява CFAB? Кои изпити могат да бъдат признати? Как се осъществява ...
ВАЖНО! Защити на магистърски тези 24.3.2021 г. ... на ректора на УНСС, държавните изпити и защити на магистърски тези ще се проведат електронно.   Защитата на дипломни работи на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе онлайн на 25.03.2021 г. от ...
ВАЖНО! Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 24.3.2021 г. ... изпити Съгласно заповед на ректора на УНСС, държавните изпити и защити на магистърски тези ще се проведат електронно.   Държавният изпит за студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала - EPSO) 22.3.2021 г. ...   Основни фази и изпити в европейските конкурси на EPSO 1 5        Практическа симулация на изпитни тестове – указания, характеристика, тактика 2 6      ...
Специализация „РАБОТА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ за педагогически специалисти 20.11.2020 г. ... е предвидено полагане на изпитите на Google за сертифициране като Google certified educator, нива 1 и 2. Продължителност и организация на обучението Продължителността на обучението е 119 учебни часа, които са разпределени в 7 модула, всеки от които с ...
Държавни изпити по чужд език - м.септември - октомври 2020г. 25.9.2020 г. ...       ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ   СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2020г     ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, ...
Среща на ръководството на ИТИБ със студентите в четвърти курс 21.9.2020 г. ... собственост; държавните изпити по специалностите; магистърски програми и предварителни изпити; издаване на препоръки; възможности за предоставяне на обратна връзка Четвъртокурсниците ще получат като подарък учебни помагала за подготовка ...
Условни изпити на 14.09.2020 г. 11.9.2020 г. ... изпити от извънредната условна изпитна сесия ще се проведат на 14.09.2020 г. от 13,30 ч. в зала 2117 ...
Важно! Относно извънредна сесия 14-18 септември 2020 г. 10.9.2020 г. ... от 4 курс могат да се явят на изпити, (ако имат неположени такива) през обявената извънредна сесия от 14 до 18 септември 2020  г.   Датите за конкретни дисциплини може да намерите на сайта на УНСС -> Обучение -> Бакалаври -> Изпитни сесии ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 21.9.2020 г. ... г. от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите следва да подадат молби/заявления в отдел "Студенти" - при инспекторката г-жа Елена Богданова от 18.09.2020 г. до 12.00 ч. на 23.09 ...
АКТУАЛНО ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ - 17.09.2020 г. 4.9.2020 г. ... сте положили успешно всички семестриални изпити. Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. Условията за провеждане на изпита са идентични с тези на юлската сесия ...
Допълнителен прием през септември за платено обучение в ОКС „бакалавър“ 16.9.2020 г. ... , които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2020/2021 г., със следните срокове: Подаване на документи: от 14 до 17 септември online, на място в УНСС и в регионалните бюра в страната; Обявяване на класирането: 23 септември; Записване на класираните: 24 и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ 10.9.2020 г. ... . За датите за провеждане на държавните изпити по „Наказателноправни науки“ и „Публичноправни науки“ ще бъдете уведомени допълнително .   Важно!!! Съгласно писмо с изх. № 33-00-16/04.05.2020 г. от Министерство на правосъдието, в изпълнение на ...
Извънредна годишна поправителна сесия 28.7.2020 г. ... по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти - Бакалавър“ и в отдел „Студенти - Магистър“ от 31.08. до 04.09.2020 г. До извънредната сесия ще се допуснат и ...
Извънредна годишна поправителна сесия 10.8.2020 г. ... по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти - Бакалавър“ и в отдел „Студенти - Магистър“ от 31.08. до 04.09.2020 г. До извънредната сесия ще се допуснат и ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО на 21.09.2020 г. от 10.00 ч. В КАБИНЕТ 2112. Изпитът ще се проведе писмено, като се развият два въпроса от ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 1.9.2020 г. ... са идентични с тези на семестриалните изпити ...
Актуализирано! Държавен изпит (втора сесия) специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение 17.9.2020 г. ... сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    Необходимо е да подадете в отдел ...
АКТУАЛНО ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ - 08.07.2020 6.7.2020 г. ... портала Web students, категория Държавни изпити и защити.   Провеждането на държавният изпит ще бъде както следва: Начало: 08.07.2020 г., 10.00 часа След влизането Ви в посочените срещи (Финансов контрол (08.07.2020 - 1900108949) и  Финансов контрол (08.07.2020 - ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2.7.2020 г. ... . Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" - 04.07.2020 г. от 8:30 часа, В РЦДО ХАСКОВО, зала: 501 Уважаеми студенти, трябва да сте в сградата на РЦДО Хасково в 8:00 часа. Носете студентските си книжки, документ за самоличност, син химикал, маска (и 2 бр. снимки). 2 ...
Държавни изпити на студентите от спец."Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" 30.6.2020 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 9 и 10 юли 2020 г. от 09.00 ч. Студентите следва да подадат молби/заявления в отдел "Студенти" при инспекторката г-жа Елена Богданова в срок до 29.06.2020 г. ...
Важно съобщение за студентите от 4 курс!!! 11.6.2020 г. ... колеги, Държавните изпити за специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ ще се проведат на 9 юли от 9.00 часа онлайн чрез платформата MS Forms. Държавният изпит за студенти от специалност „Икономика на околната среда с преподаване на ...
10 ЮНИ ОТ 20:00 ЧАСА: КОНСУЛТАЦИОННА СРЕЩА В MICROSOFT TEAMS ОТНОСНО УСЛОВНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. КИРАНЧЕВ 7.6.2020 г. ... И ИЗИСКВАНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. КИРАНЧЕВ, А ИМЕННО: 1.Изследване на операциите 2.Моделиране в маркетинга 3.Фирмени анализи и прогнози Линк към събитието:  https://teams.microsoft ...
ОНЛАЙН УСЛОВНИ ИЗПИТИ НА 16 И 17 ЮНИ 2020 17.6.2020 г. ... ,  уведомяваме ви, че условните изпити на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ ще се  проведат в Microsoft Teams както следва:   16 юни 2020 г. от 11.00 ч. 1.Изследване на операциите - линк: https://teams.microsoft ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ с преподаване на английски език 4.7.2020 г. ... СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ СТУДЕНТИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДРУГ ЛИНК, ЧРЕЗ КОЙТО ЩЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ В MS TEAMS. ОТНОСНО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОТГАНИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ НА ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 13.6.2020 г. ... с онлайн провеждането на държавните изпити в MS Teams държавният изпит по "Икономикс" ще бъде с продължителност 90 минути и ще се състои от две части: 30 въпроса с многовариантност на отговорите и 2 отворени въпроса, които ще включват части от темите в програмата ...
7.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... явяват само студентите, положили всички семестриални изпити!!! Заявления за явяване на Държавен изпит се изпращат на e-mail: dmag1@unwe.bg   ot 22 до 28 юни 2020 г. Заявлението може да изтеглите от тук:  http://cde.unwe.bg/cdefiles/MbDI/ZaiavlenieDI.pdf Студентите ...
6.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... , КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ СТУДЕНТИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДРУГ ЛИНК, ЧРЕЗ КОЙТО ЩЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ В MS TEAMS ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 2.7.2020 г. ... , КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ...
Информационна среща със студенти за провеждането на ОЛАЙН държавните изпити и защити на магистърски тези 2.6.2020 г. ... със студенти за провеждането на ОЛАЙН държавните изпити и защити на магистърски тези ще се проведе в MS Teams. Ще бъдат разяснени детайли по подготовка на материалите на студентите за предаване, подготовката и провеждането на ОНЛАЙН тестовете, защити на дипломни проекти и магистърски тези ...
Провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение 3.7.2020 г. ... положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) Всеки студент задължително представя в отдел "Студент-Магистър" до 19.06.2020 г.  1.Копие от заглавна страница на магистърска теза; 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ БАКАЛАВРИ СЕСИЯ 2020 12.6.2020 г. ... сте положили успешно всички семестриални изпити. Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. Условията за провеждане на изпита са идентични с тези на семестриалните изпити ...
Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" , спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 24.6.2020 г. ... положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Магистър“: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза спри условие, че магистърската теза преди ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОТЛОЖЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 27.7.2020 г. ... студенти, Отложените държавни изпити ще се проведат на следните дати:   Гражданскоправни науки – писмен изпит на 15.06.2020 г. от 8:30 часа в зали: 2122, 3074, 4053, 2005 и 2030; - устни изпити на 16 и 17 юни 2020 г. от 8:30 часа, четири комисии, в зали: 2122, 3074, 4053, ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 10.6.2020 г. ... заповед на Ректора на УНСС, държавните изпити за студентите от ОКС „бакалавър“ ще се проведат в онлайн формат. Информация за  държавния изпит за студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“: •   Изпитът ще ...
Редовна сесия на магистърски защити (м. юли 2020 г.) 23.6.2020 г. ... Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    До 3 седмици преди защитата да се явите ...
Трета сесия на магистърски защити (отложени от м. март-април 2020 г.) 4.6.2020 г. ... Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    До 3 седмици преди защитата да се явите ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 2.7.2020 г. ... на изпита са идентични с тези на семестриалните изпити.     ...
На вниманието на всички докторанти от катедра "Счетоводство и анализ" 28.4.2020 г. ... изпити от блог "Б" Избираеми дисциплини за докторанска програма и  катедрата  ще се проведат на 08.06.2020 г. /понеделник/  от 10.00 ч.  онлайн. Изпитът "Реферат по темата на дисертационния труд" -  докторанта да направи, качи и представи по-време на изпита ...
Удължаване на срока на националния конкурс за прием чрез разработване на есе на чужд език 10.4.2020 г. ... оценка Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език, за кандидатстване в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (английски, френски, немски, испански или руски език) или в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (английски език) в УНСС ...
Ще бъде осигурен достъп до библиотеката на 3 април от 10 до 14 часа 31.3.2020 г. ... подготовката на студентите за текущо оценяване и за изпити, на 3 април (петък) т.г. от 10:00 до 14:00 часа. Ще работи само заемната служба. (Читалните няма да работят.) Дните и часовете, в които ще могат да се заемат учебници и учебни помагала от библиотеката през следващата седмица (6 – 10 ...
Важно съобщение за защитата на магистърските тези през м. март 2020 г. за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" 16.3.2020 г. ... тази заповед се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи / магистърски тези / от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл. Допълнително ще бъдат насрочени дати за защита на магистърските тези. Следете на сайта на катедра "Счетоводство и ...
Отлагане на държавен изпит и защита на дипломни работи 15.3.2020 г. ... .2020 г. Новите дати за провеждане не държавни изпити и защити на дипломни работи ще бъдат определени с нарочна заповед. С уважение, доц. д-р Костадин Коларов директор Институт по ...
Семинар за студенти и докторанти, организиран от катедра „Счетоводство и анализ“ и ICAEW 2.3.2020 г. ... на УНСС. Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява и ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ И ICAEW 2.3.2020 г. ... на УНСС. Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява и ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 10.2.2020 г. ... и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика"  ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите за всяка една от специалностите.  Успешна ...
Държавни изпити 31.1.2020 г. ... .2020 г. от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" / зала 3067/ и "Европеистика" /зала 1084/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подават молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" до 05.03.2020 г ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ (Трета сесия) 27.3.2020 г. ... планирани държавни изпити се отменят до 24 май (заповеди на Ректора №631 и 707). Виж ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. залата ще бъде съобщена допълнително. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица ...
Защита на магистърски тези - ОТМЕНЕН 17.3.2020 г. ... от 13.03.2020 г. се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. След определянето на новите дати те ще бъдат обявени своевременно на сайта на ИТИБ ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" - ОТМЕНЕН 17.3.2020 г. ... от 13.03.2020 г. се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. След определянето на новите дати те ще бъдат обявени своевременно на сайта на ИТИБ ...
Конкурс за студенти за стипендия „Нели и Робърт Гипсън“ 21.10.2019 г. ... от 4.50; Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50. Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 8,000 лева. Краен срок за ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 13.1.2020 г. ... Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език, за кандидатстване в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (английски, френски, немски, испански или руски език) или в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (английски език) в ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 11.10.2019 г. ... се извършва от Отдел "Студенти - Бакалавър" ...
Държавни изпити 17.9.2019 г. ... .2019 г. от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите - бакалаври от специалностите "Международни отношения" /зала 3063/ и "Европеистика" /зала 3009/. Дипломантите следва да подават заявления/молби в дирекция "Бакалавърска степен", отдел "Студенти" от 01.10 - 09.10.2019 г. /при ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Студентите - бакалаври ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 18.6.2019 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Държавният изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, ...
Прием на документи за кандидатстване в бакалавър 11.6.2019 г. ... началото на м.юли (можете да намерите датите на изпитите в "Прием бакалаври"-> "Редовни изпити"). За участие в редовните кандидатстудентски изпити през м.юли документи се подават от 10.06.2019 г. до 29.06.2019 г. Успех на всички ...
ICAEW University Student Scheme (USS) and Employability Skills Workshop 27.2.2019 г. ... и Уелс (ICAEW). Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява и ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 18.2.2019 г. ... и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес", "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите за ...
Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година 14.2.2019 г. ... сайта на УЦМСП); академична справка за взетите изпити; документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд(и) език(ци); препоръка от преподавател (не е задължителна). Одобрените за участие в програма  „Еразъм+“ докторанти получават финансова помощ (грант) за периода ...
Държавни изпити 12.2.2019 г. ... ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите  "Международни отношения"  и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър".   Студентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФСФ И ICAEW 15.2.2019 г. ... платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.           Държавният Ви изпит ще се ...
Защита на магистърски тези и провеждане на държавни изпити 22.1.2019 г. ... проекти", както и даржавните изпити по специалности "Бизнес икономика" и "Индустриален бизнес". Допълнителна информация относно административните срокове можете да намерите в страниците на съответните специалности ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Актуализирани конспекти за държавни изпити 19.11.2018 г. ... за държавните изпити са актуализирани. Моля, вижте приложението ...
ДАТИ ЗА ИЗПИТИТЕ В УДЪЛЖЕНАТА СЕСИЯ 5.10.2018 г. ... ЗА ИЗПИТИТЕ В УДЪЛЖЕНАТА СЕСИЯ катедра „Управление“   ДАТА ЧАС кабинет ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ 05.10.2018г. и 12.10.2018г. /петък/ 13,00 часа 1048 По всички дисциплини доц ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 25.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 3. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч. Допълнително ще бъдат съобщени залите и ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 25.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 3. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч. Допълнително ще бъдат съобщени залите и ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. 28.6.2018 г. ... да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация 28.6.2018 г. ... да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. 28.6.2018 г. ... да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване ...
УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЮНИ 2018 5.6.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  ЮНИ 2018 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   I чужд език I част     -     23.06.2018 г. от 14.00 ч. зала 2110 I чужд език II част    -    23.06.2018 г. от 14.00 ч. ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.  Явяването на държавен изпит става въз основа на подаване на молба в отдел ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 12.3.2018 г. ... 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 22.2.2018 г. ... ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен 20.03.2018 г. 10.00 ч. зала: 3036 Устен 20.03.2018 г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 21.2.2018 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 19.03.2018г., от 08:30 часа. ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС. 15. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС. 16. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС. 17. ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ще защитават ...
ВЪПРОСНИЦИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 18.1.2018 г. ... може да намерите въпросите за предстоящите ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ.  Моля обърнете внимание за кои дати и групи са определени представените въпроси ...
УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК 11.1.2018 г. ... УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ...
Държавен изпит през месец март 8.1.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 19.03.2018 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Прием на документи за първа предварителна сесия в София 28.10.2017 г. ... от 23.10.2017 г. до 16.11.2017 г. За предварителните изпити виж тук ...
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти 23.10.2017 г. ... студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия. Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните: 1. Молба–заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на организацията; 2. ...
Поправителни изпити при проф. д-р Галина Младенова 25.9.2017 г. ... изпити при проф. д-р Галина Младенова ще се проведат на 27.09.2017 г. (сряда) от 09:00 ч. в зала 3008 ...
Условни изпити по "Изследване на операциите", "Моделиране в маркетинга" и "Фирмени анализи и прогнози" - 26.септември.2017 в зала 5026 14.9.2017 г. ... изпити по "Изследване на операциите", "Моделиране в маркетинга" и "Фирмени анализи и прогнози" ще се проведат 26.септември.2017 в зала 5026 на УНСС. Могат да се явят студенти, които са завършили семестриално и някои от горепосочените изпити са им условни ...
Държавни изпити 27.9.2017 г. ... . от 09.00 часа в зала 3036 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика". Колегите следва да подадат молби /заявления/ в отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова в периода 02-06 октомври 2017 г. ...
ЗАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 12.07.2017 11.7.2017 г. ... изпити на 12.07.2017 ще се проведат в следните зали: 1) Специалност "Прогнозиране и планиране" - от 8:30 часа в зала 2019. 2) Специалност "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език - от 8:30 часа в зала 2023. 3) Специалност "Маркетинг", ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Макроикономика; - Икономика - с преподаване на английски език; ще се проведат на 13 юли 2017 г., от 08:30ч ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Икономика - редовна форма на обучение; - Икономика - дистанционна форма на обучение; ще се проведат на 11 юли 2017г., от 08:30ч ...
Прием на документи за девета предварителна електронна сесия 11.5.2017 г. ... явяват на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Държавни изпити 5.5.2017 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" ще се проведат на 12.07.2017 г. от 09.00 часа, съответно в залите 3048 и 3049. Молбите за явяване на изпитите се подават при инспекторката г-жа Елена Богданова /Отдел "Студенти" - "Бакалавърска ...
Защита на магистърски тези 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. ...
Държавни изпити 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. ...
Прием на документи за осма предварителна електронна сесия 18.4.2017 г. ... явяват на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Прием на документи за седма предварителна електронна сесия 3.4.2017 г. ... се явяват на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 9.3.2017 г. ... ОТ 09.00 ч. В ЗАЛА 4055 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" И "ЕВРОПЕИСТИКА" - ОКС ...
Инфосреща за специалност Социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... на ръководството на катедра Икономическа социология със студенти от 4-ти курс специалност "Социология" относно стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения Център за социологически и психологически изследвания ...
Инфосреща за специалност Икономическа социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... на ръководството на катедра Икономическа социология със студенти от 4-ти курс специалност "Икономическа социология" относно стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения Център за ...
Прием на документи за шеста предварителна сесия 2.3.2017 г. ... 2017 г. Виж на Предварителни изпити ...
Условни изпити за студентите от ОКС "Бакалавър" 19.1.2017 г. ... , ще се проведат условните изпити за студентите от ОКС ...
Национален кокурс за есе “Българският бизнес: предизвикателства и възможности” 21.12.2016 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), ...
Национален конкурс за есе "България: обществото, в което бих искал да живея" 21.12.2016 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), ...
Държавни изпити 12.10.2016 г. ... се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Срокове От ...
Прием на кандидат-студентски документи в РЦДО-Хасково 4.6.2016 г. ... .07.2016 г. ВАЖНО! Конкурсните изпити за бакалаври вече ще се провеждат на място в РЦДО-Хасково. Хасково, бул."България" 168 038/ 664 557; 038/ 623 354; 038/ 620 759 e-mail: rcdo@unwe ...
Държавни изпити 13.5.2016 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 08.07.2016 г. от 09.00 часа  в залите 3074 и 3075. Студентите следва да подадат молби за явяване на изпитите в Дирекция "Бакалавърска степен" при ...
Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК 23.2.2016 г. ... към момента на кандидатстване изпити; -  Копие на диплома за завършено висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура. При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 18.3.2016 г. ...              На 22 март 2016 г. от 10.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" и Защита на магистърски тези на специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Провеждане на условни изпити 26.1.2016 г. ... .00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ УСЛОВНИ ИЗПИТИ В КАБИНЕТ ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... формат/. НЯМА ВХОДЯЩИ ИЗПИТИ ИЛИ КЛАСИРАНЕ ПО ОЦЕНКИ! ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Полина Никифорова (организатор учебна дейност) - тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg, ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ при ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с ...
РЦДО Хасково обявява свободни работни места за студенти 13.10.2014 г. ... в ОКС „бакалавър”, които нямат неиздържани изпити и са записали зимния семестър на 2014/2015 учебна година. Класирането ще се извърши на основата на среден успех и/или затруднено материално положение. *Повече информация относно обявата в Учебен отдел на РЦДО Хасково.     ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 18.9.2014 г. ... общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните изпити по ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00); - без придобита  степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... 30 октомври 2012 г. от 9.00 ч. ще се проведе държавният изпит на студентите от ОКС "бакалавър", специалност "Политология" На 31октомври 2012 г. от 1-00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър, специалност ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... 9 октомври от 9.00 ч. ще се проведе държавинят изпит на студентите от ОКС "бакалавър" на специалност "Политология". На 10 октомври от 10.00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър" на специалност ...
Среща с Патрисия Инхор Селфа от института "Сарвантес" 5.4.2012 г. ... на института, както и сертификатните изпити DELE. При необходимост ще бъде осигурен консекутивен превод на български език. ...

Фотогалерия

1 results found
Специализация „Работа в дигитална образователна среда“ 19.11.2020 г. ... по модулите е предвидено полагане на изпитите на Google за сертифициране като Google certified educator, нива 1 и 2. Продължителност и организация на обучението Продължителността на обучението е 119 учебни часа, които са разпределени в 7 модула, всеки от които с ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене