Резултати от търсене за Изпити

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

205 results found
ВАЖНО ЗА ОНЛАЙН ИЗПИТИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР! 29.5.2020 г. ... връзка със спазването на противоепидемиологичните мерки, изпитите за летния семестър ще се проведат онлайн.     Какво трябва да направите преди всеки онлайн изпит?   Да проверите работоспособността на своите имейли. Имената и паролите на имейлите са в Уеб Студент (www.unwe ...
Условия за кандидатстване 5.5.2020 г. ... класирането, а не за участие в предварителните изпити. Когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, кандидатите представят удостоверение с изчислен среден успех, подписано от директора на училището, издало дипломата. Граждани на държави - членки на Европейския съюз и ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 12.5.2020 г. ... , които са се явили на предварителните изпити през месеците декември и февруари, могат да кандидатстват с оценката, която са получили 2. ВТОРИ КОМПОНЕНТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (!!!КОЙТО НЕ Е БАЛООБРАЗУВАЩ!!!) - Кандидатите се допускат до ...
Приемни изпити или ДЗИ (матура) 26.5.2020 г. ... , които са се явили на предварителните изпити през месеците декември и февруари, могат да кандидатстват с оценката, която са получили. С ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК - онлайн или на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява) на редовната сесия през месец юли. Тест по ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 16.4.2020 г. ... за провеждане онлайн на кандидатстудентски изпити. Системата е базирана на изкуствен интелект, пълна автентификация (доказване на самоличността) на кандидат-студентите и криптиране и цифрово подписване на оценките от приемните изпити. Тази система е съобразена с най-новите дигитални ...
Дистанционно 26.5.2020 г. ... г. Ви уведомяваме, че ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ОТ ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ 2020 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОНЛАЙН! Конкретната форма ще бъде избрана от титуляра на дисциплината. За въпроси по организацията и провеждането на изпитите използвайте служебните пощи на колегите от катедрата. Тях можете да ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 7.5.2020 г. ... на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се регистрирате и въведете личните си данни. Таксата за изпит/и се заплаща онлайн с банкова карта. В регионалните бюра на ЦКПИ и в Центъра за прием на документи (само за кандидатите със специални потребности) се подават ...
ЕПИ хартиена сесия 16.4.2020 г. ... провеждане на Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и Тест по чужд език на хартиен носител (ТЧЕ): Първа предварителна хартиена сесия подаване на регистрационни карти: от 11 февруари до 13 март 2019 г. Изпит Дата Начален час Български ...
Допълнителни изпити и класирания 22.1.2020 г. ... прием за магистри от 27.01.2020 г ...
Национален конкурс за есе на чужд език на тема "Ако можех да пренаредя света …" за прием в поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" 5.3.2020 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 27.5.2020 г. ... 09.00 ч.   Годишни поправителни изпити по дисциплини от зимен семестър   Система на интелектуална собственост Културни политики - 2.6.2020, 13:00 ч Творчески индустрии - 04.06.2020 от14.00 ч. Авторско право и сродни права - 19.06.2020 от 17.30 ч. Нелоялни ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 27.5.2020 г. ... поправителни изпити по дисциплини от зимен семестър   Интелектуална собственост в индустрията Патенти и патентна политика Творчески индустрии - 04.06.2020 от14.00 ч. Авторско право и сродни права -19.06.2020 от 17.30 ч Управление на интелектуална ...
Самостоятелно обучение 4.10.2019 г. ... на дисертационен труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към възможностите за ...
Редовно обучение 4.10.2019 г. ... бежанци Относно срокове и график за конкурсните изпити може да следите сайта на УНСС. При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на ИТИБ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html   В случай че проявявате ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 30.3.2020 г. ... и успешно издържи изискуемите държавни изпити/защити на дипломна работа) преди началото на стажа ! В случай, че сте одобрени за едногодишна стажантска програма и впоследствие се откажете да участвате в нея, трябва да имате предвид, че това ще повлияе в негативен аспект на ...
Магистри 4.10.2019 г. ... план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит. ИТИБ предлага следните специалности в ОКС „Магистър“: За редовно ...
Бакалаври 13.1.2020 г. ... за записване, а не за участие в предварителните изпити); успешно положен приемен изпит; успешно положен тест по един от следните езици: английски, френски, немски, испански, руски.   2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ в поднаправление „Икономика и ...
Докторанти 13.1.2020 г. ... и методика на научните изследвания   Изпити от Блок А За да бъдете допуснат до изпит по някоя от дисциплините, е необходимо да подадете молба по образец най-късно една седмица преди обявената дата а изпита. Молбата се депозира при административния секретар на ИТИБ. Учебните програми ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... за избираемите дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направление ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити 6.3.2020 г. ... за кандидатстване за втора предварителна електронна сесия и за предварителна (хартиена) сесия за кандидатмагистърски тест - прием зимен семестър 2020/2021 г. : Регистрационна карта  Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 7.4.2020 г. ... оценка отличен 6.00 за резултати от конкурсни изпити в УНСС (включително и по чужд език) за поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (за специалност "Международни икономически отношения"), когато есето е написано на английски, немски, френски, испански или руски език или за ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... . Според ЗПОО кандидатите трябва успешно да преминат изпити по теория на професията и практиката на професията, за да получат удостоверения за професионална квалификация (или част от нея) (ДВ, бр. 96/2014 г.). [1] Cedefop, Панорама на уменията (2017), Предвиждане на уменията в България. Поредица ...
Национално състезание за творчески разработки по журналистика 14.1.2019 г. ... положени кандидатстудентски изпити в УНСС за направление „Обществени комуникации и информационни науки“, специалност „Медии и журналистика“.   Въпроси във връзка с провеждането на състезанието можете да изпращате на media@unwe ...
Правила 20.11.2018 г. ... , такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали ...
Приемни изпити и балообразуване 26.7.2019 г. ... от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит. Тест за икономисти Тест за неикономисти ЕСЕ Кандидатстването с есе е алтернатива на полагането на ...
Документи и такси за кандидатстване 1.8.2018 г. ... такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат. Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички ...
Подготовка за кандидатмагистърски изпити 19.7.2019 г. ... чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Курсовете ще се проведат на 13, ...
Документи и такси за кандидатстване 26.11.2019 г. ... такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от ...
Редовни изпити и класирания 12.12.2019 г. ... ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЯНУАРИ 2020 Г. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 09.12.2019 г. до 20.12.2019 г. и от 02.01.2020 г. до 10 ...
Предварителни изпити 31.1.2020 г. ... кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия (без такса за кандидатстване) – от 03.02. до 02.03.2020 г. (без ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите се подписват от всички членове на изпитната комисия. 2.2. Заплащането на такса за обучение по медиация не гарантира ...
Национален конкурс за есе на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" 9.5.2018 г. ... положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" Предварителен списък на първенците в националния конкурс за есе на чужд език: Предварителен ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... и продължаващо обучение. Изпитите се провеждат по приета от катедрения съвет и утвърден от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение тематична програма. Тематичната програма за държавен изпит обхваща основни въпроси от ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 21.4.2020 г. ... са платили такса за участие в изпити, които няма да се състоят като резултат от въведеното извънредно положение, също не заплащат такса и могат да прехвърлят правото си за участие в изпитите през месеците юни/юли или в класирането по документи! Таксите за редовна ...
Кандидатстудентски изпити 22.5.2020 г. ... допълнителна информация ...
Често задавани въпроси 21.4.2020 г. ... за това срокове. С какви изпити се кандидатства направление "Право"? Отговор: За направление право трябва да положите два конкурсни изпита: -ЕПИ със специална част - модул 3 Български език и литература -ЕПИ със специална част - модул 3 История; Изпитът по ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите се подписват от всички членове на изпитната комисия. 2.2. Заплащането на такса за обучение по медиация не гарантира ...
Редовни изпити и класирания 29.5.2020 г. ... провеждане на редовните изпити  (на хартиен носител, ако епидемиологичната обстановка го позволява или онлайн)   за учебната 2020/2021 г., м. юли Изпит Дата Начален час (хартиен носител) Български език и ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна ...
Цветков 26.1.2018 г. ... . По някои проблеми на писмените изпити чрез дидактически тестове. //Статистика, 2001, № 2, с. 46-61. Причини, условия и главни фактори за промяната на статистическата методология. //Статистика, 1991, №1, с. 21-27. Рецензии на статията на проф. Венец Цонев и проф. ...
Предварителни изпити 29.5.2020 г. ... онлайн кандидатстудентски изпити (трета предварителна сесия)   Срок за подаване на документи за онлайн изпитна сесия: от 30 април до 19 юни 2020 г.   ТЕСТ, 40 въпроса с продължителност  1 час и 30 минути, състоящ се от един специален модул по основен приемен ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 25.10.2019 г. ... на дисертационен труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните документи: 1. молба до ректора ...
Предварителни изпити 16.1.2020 г. ... кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия (без такса за кандидатстване) – от 03.02. до 02.03.2020 г. Явяване на изпит – от 05.03.2020 г. Подаване на ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... за допълнителен прием и провеждане на електронни изпити На 21 септември – провеждане на изпит в хартиен формат. На 25 септември – обявяване на класирането. От 26 до 29 септември – записване на класираните ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... се осъществява чрез текущи оценки и семестриални изпити. (1)   Изпитите са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина не изисква друга форма на проверка. (2)   Изпитите в дистанционна форма са чрез оценка на курсовата работа или писмена проверка на ...
Приключили 4.3.2020 г. ... територията на Република България; - организиране на изпити за придобиване правоспособност за управление на моторни превозни средства; - контролна и административно-наказателна дейност ...
Държавни изпити 31.5.2020 г. ... ВАЖНО! <<< ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ (ОКС "БАКАЛАВЪР") И ЗАЩИТИТЕ НА ДИПЛОМНИТ РАБОТИ (ОКС "МАГИСТЪР") ЗА УЧ. 2019/20 Г. ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕЖДАНИ ОНЛАЙН В ПЛАТФОРМАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА ОТДАЛЕЧЕНА РАБОТА MS TEAMS. ВХОД В ПЛАТФОРМАТА: ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ВИ ИМЕЙЛ @UNWE ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за ...
Бизнес журналистика и продуцентство 24.8.2018 г. ... оценка. Дати за подаване на документи и полагане на изпити: вижте таблицата тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на media@unwe.bg ...
Новини 22.5.2017 г. ... контрол. Актуална информация относно признаването на изпити можете да откриете тук.  От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два изпита ...
Онлайн защита на магистърски тези, 27.5.2020 г. ... ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Магистър“: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научния ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит ...
Държавен изпит 28.4.2020 г. ... ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14: 1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит. ...
ОНС "Доктор" 28.4.2020 г. ... от тук.    ИЗПИТИ Изпитите по избираемите дисциплини за докторската програма и катедрата ("Теория и организация на счетоводството", "Финансово отчитане и счетоводен анализ", "Счетоводна дейност на предприятието" и "Реферат по темата на ...
Международни акредитации 26.5.2020 г. ... относно признаването на изпити от страна на тези професионални организации. (Посочването е по азбучен ред.)   The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) The Association of Chartered Certified Accountants е създадена през 1904 г. и ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли......2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване 3а  Държавен изпит от01.06.2018 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg Заявлението може да ...
Държавни изпити 25.6.2019 г. ... положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли 2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване за  Държавен изпит от 01.06.2019 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg Заявлението може да ...
Акценти 23.10.2019 г. ... относно признаването на изпити от първо сертификационно ниво за студентите, завършили ФСФ   Г-н М.Мануци Директор по европейските въпроси на ICAEW 2014 Кръгла маса на тема "Европейското законодателство за независим финансов ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... неправомерност при провеждането на семестриални изпити, за откриване на конкурс за професор в УНСС, за провеждане на избор за заемане на академична длъжност „доцент” в УНСС, за неправомерно използване на университетско имущество и др., на които е реагирано съобразно установените с ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... на планирано провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.   3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.   4. Планирани са приходи от наеми на стойност 377 662 лв. ...
Важно! Първокурсниците от направление "Икономика" задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 24.3.2017 г. ... за избираемите дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направление ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 25.9.2019 г. ... за проверка на знанията преди редовните изпити. Електронният единен приемен изпит се провежда само на компютри.  В РЦДО-Хасково ще бъдат проведени две предварителни електронни изпитни сесии за учебната 2019/2020 г.: Прием на документи Изпитна сесия от 8 април ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 9.1.2020 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС. 15. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС. 16. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Срокове От 12 ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Документи се ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 16.5.2020 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. редовна, която се провежда до един месец след завършването на ...
Конкурсни изпити 6.2.2018 г. ... конкурс за написване на есе на социално-политическа тема На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-политическа тема, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от ...
Важно! Студентите от всички поднаправления на направление "Икономика", първи курс, задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 28.4.2016 г. ... дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средният успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... форма на ICAEW за признаване на изпити  Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от ...
Държавни изпити 11.3.2016 г. ... процес на ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 5.2.2019 г. ...       На 18 март 2019 г. от 10.00 ч.  в зла 3060 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 18 март 2019 г., от 10.00 ч. в 3063 ще се проведе ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... . След полагането на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на зашита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. Редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ... изпит е студентите да са положили всички изпити от учебния план на ОКС „бакалавър“; -          Датата на държавния изпит се оповестява на електронната страница на катедрата и на таблото пред катедрата; Провеждането на ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... . Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат. Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... , и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); 2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит. Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато:  1. не са се ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... за датите, часа и мястото на провеждане на изпитите, като уведомителното писмо съдържа и изпитни програми. В същия срок се уведомяват и недопуснатите кандидати с мотивите за недопускането им. (3) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати имат право в 7-дневен срок от датата на ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... , специалност; 6. да полага изпитите си в определените срокове; 7. да заплаща в срок дължимите студентски такси; 8. да опазва имуществото и съблюдава хигиената в УНСС; 9. да не провежда политическа, религиозна и друга непозволена от закона дейност на територията на ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 16.1.2020 г. ... се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Балообразуване Балът за класиране на кандидат- студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки: успех от дипломата за завършена степен ...
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ 17.1.2019 г. ... г. Дата Състезателни изпити 3 юли 2019 г./сряда/ Български език и литература 5 юли 2019 г./петък/ История на България 5 юли 2019 г./петък/ Математика от 14 ч. 6 юли 2019 г./събота/ География на България Документи за ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 14.7.2018 г. ... успешно държавните зрелостни изпити, могат да подават документи и да се класират без да се явяват на изпит - с оценка от матура и среден успех от дипломата за средно образование не по-нисък от "добър" (3.50).  ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ...
Държавен изпит 12.7.2018 г. ... изпити за учебната 2018/2019 г. Първа сесия: 04.07.2018 г. - 14.07.2018 г. Втора сесия: м. септември - м. октомври 2018 г. Трета сесия: м. февруари - м. март 2019 г. Четвърта сесия: м. юни -м. юли 2019 г. Определната дата за провеждане на държавен ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... занятия и за провеждане на изпитите, както и с всички свои действия в университета и извън него да утвърждават доброто му име;             - колегите студенти и докторанти, като част от академичната ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 3.2.2020 г. ... провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.   3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.   4. Планирани са приходи от наеми на ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... и правила за провеждане на изпитите по посочените дисциплини, може да видите тук.  - Катедрена учебна дисциплина „Социология на обществените трансформации“. Титуляр на дисциплината е доц. д-р Вяра Стоилова. Предвидена е самостоятелна ...
График за предварителните изпити за ОКС „магистър“ 8.5.2015 г. ... на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 12 до 18 март.  Явяване на изпит - от 21 март 2015 г.  Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 12 март до 23 април. Явяване на ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... успешното полагане на всички изпити от учебния план.             2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от експерта от ОКС ”Магистри” - редовно обучение, който подпомага ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... след успешното полагане на всички изпити от учебния план. 2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от сътрудника от ОКС ”Магистри” - редовно обучение, който подпомага административно обучението по специалността, поддържа и има достъп до информацията ...
Докторанти 27.9.2019 г. ... труд Бланки за изпити от Блок Б Литературен обзор Реферативно изложение Проект за научна статия Докторанти в процес на обучение: Докторант Тема Научен ръководител Лъчезар ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА   Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Държавни изпити 31.5.2020 г. ... за явяване на държавните изпити и две снимки паспортен формат се подават в Учебен отдел на РЦДО-Хасково. Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др., можете да намерите тук: за спец."Икономика" за спец."Счетоводство и контрол" за спец."Бизнес ...
Учебен график 24.9.2019 г. ... .03.2020 Държавни изпити на ОКС “бакалавър”: Първа сесия: 02.07.2020 12.07.2020 Втора сесия: 9-и месец 2020 10-и месец 2020 Трета сесия: 2-и месец 2021 3-и месец 2021 Четвърта сесия: 6-и месец 2021 7-и месец ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 8.4.2020 г. ... , които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с три условни изпита. 1.3. Студентите с повече от 3 (три) невзети изпити ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... ученическите резултати на финалните изпити Кари Лена[4], твърди, че учениците, които са обучавани от учители с по-близки колегиални отношения и по-сплотен колектив, показват по-добри резултати от своето обучение. Социалният капитал, който учителите притежават може да се ...
Срокове 13.10.2014 г. ... на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) за учебната 2015/2016 г. № на сесия Прием на документи Начало на изпитната сесия 1  от 6 октомври до 24 октомври  от 27 октомври 2  от 27 ...
доктор 15.1.2015 г. ... кандидати полагат конкурсни изпити по специалността и по западен език. Конкурсният изпит по специалността се провежда от комисия, състояща се от минимум 3 хабилитирани преподаватели  или преподаватели, притежаващи ОНС „доктор“, в писмена и устна форма по две ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА     Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално ...
Изпити бакалаври 29.6.2015 г. ... , счетоводство и  контрол- 2 семестър Финанси, счетоводство и контрол- 4 семестър Регионално развитие- 2 семестър  Регионално развитие- 4 семестър   ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -  ИНФОРМИРАЙТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ЧЕ СТЕ ОТ РЦДО- ГР. ПЛОВДИВ ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... ще се извърши на основание средния успех от положените изпити. Неположените изпити участват с оценка „слаб“ (2.00), а оценката по физкултура и спорт не участва във формирането на средния успех. В срок от 04.10.2013 г. до 10.10.2013 г. прекъсващите студенти трябва да подадат молби в отдел „Студенти – бакалавър“ ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит  се подават он-лайн от 16 до 19 септември 2013 г. До извънредната сесия да се допуснат и студенти с неположен изпит по физкултура и спорт, който се явява трети неположен изпит. Тези студенти имат право ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... участват само студентите, които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с един условен изпит. 1.3.  Студентите с повече от 1 (един) невзет изпит прекъсват ...
Магистри 24.3.2019 г. ... студентите, положили успешно всички семестриални изпити в ОКС „магистър“. 8.2.    За допускане на защита се подава молба в дирекция „Учебна дейност“, отдел „Студенти-магистри“. 8.3.    Студентите се допускат до защита на дипломна работа с ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... , които успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... , които успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие от ...
Ръководство за работа с e-Learning 14.3.2013 г. ... статус на студента; Оценките от проведените изпити; Учебен план; Високоскоростен уеб-достъп до учебните материали за семестъра, за всеки записан семестър; Изпращане на съобщения и запитвания до техническите сътрудници или преподавателите; Участие в дискусионни форуми по въпроси с учебния ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Електронизацията на изпитите непрекъснато се ...
OKS 28.2.2013 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Електронизацията на изпитите непрекъснато се усъвършенства и разширява, включвайки специални дисциплини, ...
<span style="display:none">Отчети</span> 11.12.2019 г. ... и сигнали за: провеждането на семестриални изпити в университета, организацията на подготовката на събрания на студентите и докторантите за избор на членове на Общото събрание на УНСС и проведените на тях избори, за назначаването на служител в УНСС и др ...
Прием 14.5.2020 г. ... след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво ...
Прием 14.5.2020 г. ... след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; -         след ...
Стипендии 7.3.2019 г. ... получават стипендия, само ако са положили всички изпити от предходната учебна година и имат среден успех не по-нисък от добър /4,00/.          Стипендиите се изплащат безкасово чрез банка ДСК по сметка на студента. Необходимо е да си откриете сметка в банка ...
Обучение 7.3.2013 г. ... процес Разписание Изпитна сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на УНСС ...
Web Студент 7.3.2013 г. ... Актуална информация за вашия студентски статус, изпити и изпитни резултати можете да получите, ако се регистрирате в информационната система „WEB – Студент“ на уебсайта на УНСС. За целта е необходимо ЕГН или ЛНЧ, както и факултетен номер. Факултетен номер получавате при записването ви за студенти ...
Обучение 11.7.2019 г. ... процес Разписание Изпитна сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... известяване за резултатите от семестриалните изпити  – https://student.unwe.bg Студентите на УНСС могат да се възползват от нова електронна услуга – SMS известяване за резултатите от семестриалните изпити. За да активира услугата, студентът трябва да регистрира своя GSM номер през ...
Медии и журналистика 15.1.2019 г. ... отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС (предстои допълнителна информация; сврържете се с нас по електронна поща, ако имате въпроси). Изпитите са описани и в т. 5.1 в таблицата в долната част на страницата за прием тук. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ...
Медия икономика 20.4.2018 г. ... модули от единния приемен изпит (ЕПИ) на УНСС: Изпитите са описани подробно и в т. 5.2 в таблицата в долната част на страницата тук. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения: Официална Facebook страница: www.facebook ...
Допълнителна информация 26.9.2019 г. ... подготовката за конкурсните изпити е желателно да се проведат консултации със специалисти от съответната катедра, към която е обявена докторантурата, както и с преподавателите от катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”. С цел улесняване на избора на специалност и форма на ...
Класиране и избор 26.9.2019 г. ... , успешно положили конкурсните изпити се класират по оценката от изпита по специалността. При равни оценки от изпита по специалността се взема предвид оценката от изпита по чужд език. При равни оценки от изпита по чужд език в класирането се взема предвид средният успех от дипломата ...
Конкурсни изпити 22.11.2019 г. ... изпити се провеждат по изпитни програми, които са приети от катедрения съвет на катедрата, която ще обучава докторанти и са утвърдени от зам.-ректора по НИД на УНСС. Кандидат-докторантите полагат следните конкурсни изпити: - по специалността - по чужд език (английски, немски, френски ...
Срокове 11.10.2019 г. ... на първия конкурсен изпит. Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 03 до 18 февруари 2020 г. ...
Връзки с обществеността 24.8.2018 г. ... . Дати за подаване на документи и полагане на изпити: вижте таблицата тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на media@unwe.bg ...
Бакалаври 16.1.2020 г. ... .1.5 може да бъде използван в поредица от държавни изпити. Промени във въпросника се правят при промени в учебния план на специалността, които водят до промяна в изучаваните специализирани дисциплини или до съществени промени в тяхното съдържание.  1.10. Дипломният проект по т.1.1., който е част ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... си в ОКС „магистър”: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... „магистър”: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... (матура), аналогичен на конкурсните изпити  в УНСС, отговарящи на условието за минимален входящ бал „добър“, формиран като средноаритметичен бал от балообразуващите оценки от дипломата за средно образование. Кандидатите трябва да подадат нова плик-молба и ...
Важно за студентите с неположени изпити! 23.9.2012 г. ... съвет реши на заседанието си от 11 юли 2012 г.: От 24 до 30 септември да бъде проведена извънредна годишна поправителна сесия: Право за явяване на извънредна годишна поправителна сесия имат студентите с два неположени изпита. Те трябва за изберат само един от тях ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа ); 2. оценката от състезателния кандидат магистърски изпит. Въпрос: Каква е ангажираността на студентите – магистри в редовно и задочно обучение? Отговор: Катедра „Национална и ...
Икономика на съобщенията 23.2.2012 г. ... изпити в специалност "Икономика на съобщенията" се провеждат според правилата за организиране и провеждане на държавни изпити в ...
Съобщения 15.7.2014 г. ... графиците за изпити тук. Молба за ...
Прием 24.9.2019 г. ... BG23UNCR76303100117207 НЯМА ВХОДЯЩИ ИЗПИТИ ИЛИ КЛАСИРАНЕ ПО ОЦЕНКА! ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ:  Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС Център за факултативно обучение, стая 105 г-жа Полина Никифорова, тел. 02/8627713, GSM  0888 000 237 ...
Изпити 6.7.2015 г. ... Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в образователно-квалификационна ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.   • Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат.   • Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); 2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.   • Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато: 1.не са се ...
Изпити 6.7.2015 г. ... минути. Чл. 28. Състезателните  изпити  са анонимни. Чл. 29. При доказано преписване или опит за преписване и внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при неспазване на указанията за попълване на теста, работата на кандидата се анулира от ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Записване 6.7.2015 г. ... обучение, явили се на предварителни приемни изпити през м. март, април и май на редовен приемен изпит през м. септември 2015 г., започва съгласно графиците на учебния процес, дадени в интернет адрес www.unwe.bg (2) Началото на учебната година за новоприетите студенти в ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Чл. 16. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... , и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа [1]); 2. оценката от състезателния кандидатмагистърски изпит (най-високата оценка от хартиена или електронна сесия). (2) Балът за класиране на кандидат-студентите по специалност ...
Правила за ЕПИ на хартиен носител 16.5.2012 г. ... и химикалка, пишеща синьо. (2) По време на изпитите се допуска използването само на "Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС". (3) Всеки кандидат-студент получава тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък плик и калъфче с линийка и 2 ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... и журналистика, трябва да положите следните изпити: - ЕПИ със специална част "Български език и литература", като решавате само въпросите от модул 1 ("Български език и езикова култура") и въпросите от модул 3 - "Български език и литература". - Писмен изпит ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... номер и разпределение за явяване на изпити по сгради и зали. Чл. 39. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване. Чл. 40. Не ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... в УНСС,  на състезателните изпити и начин на образуването на бал Професионални направления/ поднаправления Конкурсни изпити Балообразуване единен приемен изпит (ЕПИ) чужд  език среден  успех от дипломата оценка ...
Класиране 9.4.2012 г. ... , успешно издържали състезателните изпити по предметите, предвидени за съответните професионални направления/поднаправления, или с оценката от държавен зрелостен изпит - приложение № 5.1. Чл. 71. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от ...
Условия за преместавне от чуждестранни висши училища 17.5.2012 г. ... справка от висшето училище за положените изпити и придобитите кредити (преведена и легализирана). Диплома за завършено средно образование (за установяване на изисквания минимален входящ бал от 8 или 4 единици). Завършилите средно образование в чужбина представят диплома (преведена и ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... , а не за участие в предварителните изпити); когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от държавния зрелостен изпит ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... и приложение 4.  (4) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит (матура), съответстващи на следните предмети: І. Основни: - български език и литература; математика; география и икономика; история и цивилизация. ІІ. Чужд език: английски, ...
Изпити 16.5.2012 г. ... № 5.1. (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора. (3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България и приложени в настоящия ...
График 28.9.2012 г. ... карти време за явяване на изпити от 19 март до 5 април от 9 април от 23 април до 10 май   от 14 май от 28 май до 7 юни    от 11 юни   СРОК за подаване на документи за класиране и ...
Катедри 11.4.2012 г. ... руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към Отделение ...
История 7.11.2012 г. ... руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към Отделение ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... , както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др.      Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за ...
Наука 5.10.2017 г. ... , семинарни занятия и електронни изпити в УНСС”, по междуправителствена спогодба между Ф.Р. Германия и Р. България ...
Специалности 27.9.2012 г. ... с държавни изпити по специалността и чужд език. 2. "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" - срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. II. ...
Специалности 28.9.2012 г. ... в провеждането на докторантските изпити по "Гражданско право и семейно право", "Облигационно право" и "Търговско право" ...
Специалности 28.9.2012 г. ... в провеждането на докторантските изпити по "Административно право и административен процес", "Общо учение за държавата", "Обща теория на правото" и "Конституционно право" ...
Обучение 5.10.2017 г. ... ПОЛЗВАТЕ - Каб. 4013. Държавни изпити и защита на Дипломни ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... . Изисквания за държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
Държавни изпити и защити 25.11.2019 г. ... . Обучението завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП. 1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и летен семестър. 2. Изпитите ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... за провеждане на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и ...
Държавни изпити и защити 13.6.2013 г. ... Р  А  В  И  Л  А   ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИТЕ  ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС   (ползвайте прикачените файлове за специалностите ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... специалност. Държавните изпити се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година. Условие за допускане до държавен изпит са семестриалното завършване на обучението, което се установява от нанасянето на всички оценки от ...
Държавни изпити и защити 11.4.2013 г. ... се определя според избраните дисциплини и положени изпити през последния осми семестър на обучение в ОКС „Бакалавър“. Ръководство при подготовката за Държавен изпит 12.    При подготовката си за Държавен изпит по специалността студентите-бакалаври могат да ползват на методическо ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
Документи 7.3.2017 г. ... университет, удостоверяваща успешно полагане на изпитите - оценки, брой на учебните часове (хорариума) и успешно положени същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър. - ксерокопие от международния паспорт – титулна ...
Подготовка 15.10.2019 г. ... им; Студентите трябва да положат успешно същия брой изпити, колкото трябва да положат в УНСС, според учебния план на съответната специалност  за дадения семестър. Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните ...
Правила 12.1.2017 г. ... , такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни ...
Тестови център 17.1.2020 г. ... едновременно ще могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център ще се провеждат кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, както и национални олимпиади по ...
График 31.1.2012 г. ... по Икономикс за докторанти ще се проведат на следните дати: 28.11.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 12.12.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 26.03.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 14.05.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 Изпити по Методология и методика на научните изследвания за докторанти ще се ...
Изпити 21.5.2020 г. ... изпити ще се провеждат електронно през платформата MS TEAMS. Икономикс УЧЕБНА ПРОГРАМА 22.06.2020 г. -   8,30 ч. - MS TEAMS Методология и методика на научните изследвания УЧЕБНА ПРОГРАМА  27.06.2020 г. - 10,00 часа - MS TEAMS10.10.2020 г. - 10,00 часа - зала 2032А05 ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... г. Четвърта  сесия: юли 2018 г. Условните изпити за ОКС "магистър" се провеждат едновременно с условните изпити на ОКС "бакалавър Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”: Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Летен семестър ...
График 17.12.2019 г. ... за конкурсните изпити   ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА   Катедра Докторантски програми Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Изпити 18.9.2012 г. ... ...
Признаване 9.3.2020 г. ...  от минимум 90 дни и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи  успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър. Неизпълнението на минималния изискуем период от 3 месеца или ...
Реализиране и отчитане 21.11.2017 г. ... правилото за задължително успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър.  Втора страница на Learning Agreement с извършените промени задължително се подписва от трите ангажирани страни – студент, приемащ ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... , които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им в УНСС; В рамките на задължителните 30 кредита не се включват кредити от изучаване на чужди езици, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни. Попълнените от студентите ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... университет, такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории, ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и ...

Събития

137 results found
Важна информация за предстоящите изпити! 18.5.2020 г. ... колеги,   Във връзка с предстоящите изпити, бихме искали да ви обърнем внимание на следното: В деня и часа на изпита можете да се присъедините към самия изпит в Teams като последвате линка "онлайн изпит" от сесийното разписание за Вашата специалност.  За провеждане на изпита ...
Съобщение 15.5.2020 г. ... на студентите за текущо оценяване и изпити. Ще работи само Заемна служба ...
На вниманието на студентите на катедра “Логистика и вериги на доставките“! 12.5.2020 г. ... провеждането на семестриалните изпити за летния семестър на учебната 2019/2020 г. ще бъде релизирано чрез MS Forms на датите, определени в сесийното разписание. Провеждането на държавните изпити ще бъде осъществено чрез MS Forms на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. (времетраене ...
Държавен изпит през месец юли 5.5.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 02.07.2020 г. ...
Юбилейна конференция „Иновации и конкурентоспособност“ 5.5.2020 г. ... онлайн системи и за кандидатстудентските изпити. Благодарен съм най-вече на нашата дирекция „Информационни технологии“, с която за кратко време успяхме да се дигитализираме с много бързи темпове“. С тези думи ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри форума ...
Информационна среща със студенти 4 курс 1.5.2020 г. ... на преддипломен стаж и държавни изпити, кандидатстване за магистратура в УНСС и магистърските програми, предлагани от катедрата.  Преподавателите от катедрата запознаха студентите с новата организация и възможностите да организират и проведат преддипломните си стажове ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 15.4.2020 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... да има предварителни кандидатстудентски изпити, как ще се промени кампанията в УНСС? Как могат да се променят изпитите – възможно ли е да е бъдат само онлайн?– През следващите няколко дни ще търсим решение на следващото предизвикателство – кандидатстудентската ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... т.5 се отменят всички планирани държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020г. до 29.03.2020г. вкл.  В тази връзка, държавният изпит на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация",  ОКС-Бакалавър - редовно и дистанционно обучение-София, ...
ИТИБ преминава към дистанционна форма на обучение 15.3.2020 г. ... за провеждане на редовните изпити, държавните изпити и защитите на магистърските тези ще бъдат представени своевременно. Молим студентите да следят редовно и лично сайт на ИТИБ и създадените учебни електронни пощи за допълнителна информация, относно ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 6.3.2020 г. ... информация за признаването на изпити от страна на ICAEW: тук ...
Партньорството между УНСС и ICAEW продължава и през новото десетилетие 5.2.2020 г. ... , свързани с признаване на изпити. Нещо повече, на предстоящо мероприятие през м. март 50 наши студенти ще получат стипендия от ICAEW под формата на безплатен достъп до обучение по MS Excel, курс в областта на „cloud accounting“, уебинари, ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.1.2020 г. ... на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 06.03.2020 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. в зала  2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... признаването на допълнителни изпити от CGMA квалификацията са само част от плановете за развитие на партньорството през  2020 г. CIMA e основан през 1919 г. и понастоящем е най-голямата в света професионална организация на управленските ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си 19.11.2019 г. ... да преминат през житейските изпити. Доц. Александър Вълков Инвестирахте четири години в най-ценното – знанието. Вашите усилия си струват, не се подценявайте, знайте, че вашето образование означава много. Дипломата ви е голямо ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... на студентите на УНСС изпити от своите международно признати квалификации – до пет изпита от квалификацията в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business) и до осем изпита от ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... по-взискателни не само на изпити. Най-важната задача пред преподавателите вече е да успеят да провокират интереса на студентите си и да ги вдъхновят. Това обаче става с нови методи на преподаване, посочи министър Вълчев. МОН не регулира заплатите на ...
Изпити при доц. Найденов - втора дата 7.10.2019 г. ... изпити по „Статистика“ и „Иконометрия“ при доц. Александър Найденов ще се проведат на 14 октомври 2019 г. (понеделник) от 18:00 ч. в зала 2030. Това е последната възможна дата. За явяване на ...
Изпити при доц. Найденов 1.10.2019 г. ... изпити по „Статистика“ и „Иконометрия“ при доц. Александър Найденов ще се проведат на 07 октомври 2019 г. (понеделник) от 18:00 ч. в зала 2030. За явяване на изпит е необходимо студентите да подготвят проект по ...
Изпити при доц. Мургова 1.10.2019 г. ... г. в зала П034 от 16 ч. Изпитите по "Статистика" и "Регионална статистика" ще се проведат на 14/10/2019 г. в зала 2083 от 15:30 ч ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 3.10.2019 г. ... при доц. д-р Ася Панджерова ще се проведат на 03.10.2019 г. от 09,00 ч. в зала 3006. Изпитите при проф. д-р Таня Парушева ще се проведат на 15.10.2019 г. от 08,00 ч. в зала 3073. Изпитите при доц. д-р Еленита Великова ще се проведат на 08.10.2019 ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... кампания ще бъдат проведени изпити в хартиен и електронен формат. Тези приемни изпити, които провеждаме в УНСС, са под формата на тест, съответно за завършили икономически и неикономически специалности в бакалавърската степен, като при нас желаещите да ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност ...
Държавен изпит през месец октомври 24.9.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 01.10.2019 г. от 09.00 ч. в зала 3036. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 16.6.2019 г. ... .00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, ...
Пето национално съвещание на АИУБ 10.6.2019 г. ... оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др. Членовете на АИУБ приеха план за работа през 2019/2020 г. По предложение на проф. Фесчиян беше разширен съставът на КС на АИУБ и ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... и съществения брой на признатите изпити. Проф. Фесчиян изрази удовлетворението си от съпричастността и ангажираността на всичките училища-членове на АИУБ. Доц. д-р Миланка Славова представи доклад на тема "Тенденции в приема на студенти в професионални направления ...
Държавен изпит през месец юли 17.5.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... семестриални, годишни и държавни изпити, тестовете на кандидат-студентите и др., няма да се „задъхват“ от претоварване. Писма без отговор От 19.10.2017 г. академичното ръководство сигнализира с писма за забавянето на финансирането на новия учебен корпус, ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 17.4.2019 г. ... .00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW посетете уебстраницата на катедра  „Счетоводство и анализ“ ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... регистриране по време на часове и изпити, без да има възможност за използване на чужда електронна карта. Възможностите за двуфакторна идентификация с лицево разпознаване увеличават нивото на сигурност ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... над много добър 4.50 от всички изпити по време на обучението им до този момент и да владеят езика, на който се преподава в приемащия университет на ниво B2 или по-високо, което се доказва със сертификат. По време на презентацията студентите научиха как да ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.2.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 06.03.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.           Държавният Ви изпит ще се ...
УНСС и ICAEW продължават партньорството си и през 2019 г. 30.1.2019 г. ... от ICAEW специалности и признатите изпити можете да откриете в раздел "Международни акредитации" ...
Държавен изпит през месец март 26.2.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. в зала П038 ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... амбицията да взимате житейските си изпити. Разчитайте на себе си, бъдете смели, действайте премерено и умерено, но решително. Не се страхувайте от грешките. Когато попаднете на кръстопът и трябва да направите труден избор, вижте логото на нашия университет „Духът ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... . За четири години преминахме през изпити, дискусии, анкетни проучвания, проекти, успехи и разочарования. Знам от опит, че с времето остават само прекрасните моменти, каза в своето приветствие доц. д-р Блага Благоева, ръководител катедра „Политология“ (на ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 5.12.2018 г. ... . Може да ги разглеждате като хронология на взетите изпити, преодолените трудности, усилията ви и много приятни моменти. Знам, че ще пазите топли спомени за студентските години, добави той и призова дипломантите да останат в България. Вие винаги ще имате нужда от родината си и България ще има нужда от вас, ...
Дипломираха се и бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 28.11.2018 г. ... . Може да ги разглеждате като хронология на взетите изпити, преодолените трудности, усилията ви и много приятни моменти. Знам, че ще пазите топли спомени за студентските години, добави той и призова дипломантите да останат в България. Вие винаги ще имате нужда от родината си и България ще има нужда от вас, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... и знанията как да вземете следващите житейски изпити, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... и знанията как да вземете следващите житейски изпити, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Доц. д-р Александър Вълков Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете ...
ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на УНСС 22.11.2018 г. ... са единствените към момента, за които признаването на изпити остава освободено от административни такси.    Изтеглете: How to register for ICAEW CFAB?       ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... допълнителна информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW и кандидатстването за ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) – посетете http://departments.unwe.bg/accountancy или се свържете с доц. Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Това стана възможно благодарение на успешното участие на ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... да кажа последните думи. Тази церемония идва след изпити и лични постижения, благодарение на които научихме много неща както за самите себе си, така и за света. Научихме никога да не се предаваме. Научихме, че цената на успеха е висока, но с много труд е постижимо всичко. Когато до нас стоят хора, които ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Това стана възможно благодарение на успешното участие на ...
Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с партньорите ни от АССА 21.11.2018 г. ... и F9). Признаването на тези изпити на нашите студенти ще стане срещу минимални такси. -          дипломантите имат две възможности за получаване на международно признат сертификат от АССА. Advanced diploma in ...
Участие на представители от УНСС във ФОРУМ "Висше образование - Да успееш в България" 8.11.2018 г. ... , специалности, конкурсни изпити и бъдеща реализация.      ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 26.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Мариана Янева: 02.10.2018 г. от 13,00 ч. в кабинет 2121. 3. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 4. Доц. д-р Ася Панджерова: ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават ...
Държавни изпити 1.10.2018 г. ... ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" / зала 3031/ и "Европеистика" /зала 3032/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 01-10.10. 2018 ...
Кандидат-магистърски изпит с есе 6.8.2018 г. ... и на двата вида приемни изпити, като в този случай за балообразуваща се приема по-високата оценка. Разписанието за изпитите се публикува на страницата на УНСС под рубриките Прием-Магистри-Редовни изпити и класирания.  Изпитът с есе продължава 2 ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... положени кандидат-студентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Поднаправление "Международни отношения" − специалности "Международни отношения" и "Европеистика".   Регламент и Указания за конкурса се публикуват своевременно на страницата ...
Държавен изпит през месец октомври 2.10.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 08.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 4055 ...
Сертификационен курс по Google Ads 4.10.2018 г. ... в него, след полагане на изпити онлайн, да получат световнопризнат сертификат от Google, който им предоставя отлични  шансове за работа в България и чужбина. След успешно сертифициране от предходниобучения много студенти намират реализация в ...
Сертификационен курс по Google Ads 26.7.2018 г. ... в него, след полагане на изпити онлайн, да получат световнопризнат сертификат от Google, който им предоставя отлични  шансове за работа в България и чужбина. След успешно сертифициране от предходни обучения много студенти намират ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.   Държавният Ви изпит ще се проведе на 01.10.2018г.  от 09,00 часа в ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промените в Единния разходен стандарт и др. Участниците в съвещанието приеха и план за дейността на АИУБ през учебната 2018/2019 г ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 11.6.2018 г. ... положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др. Членовете на АИУБ единодушно приеха план за действие за 2018/2019 г ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 1.6.2018 г. ... на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... обучение и да полагат изпити на професионално ниво по програмата на АССА. Със съдействието на MДВ студентите ще се обучават съобразно нови методи на преподаване с практическа насоченост и акцент върху реални ситуации. Студентите ще придобият знания и ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.   Държавният Ви изпит ще се проведе на 04.07.2018г.  от 09,00 часа в ...
УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018” 30.4.2018 г. ... кандидатстудентски изпити. Преди 7 години въведохме и електронна главна книга, в която има информация за всеки един от нашите 22 хиляди студенти. От началото на настоящата учебна година всички наши първокурсници имат електронни студентски книжки ...
Държавни изпити 27.4.2018 г. ... .2018 г., от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от спец. "Международни отношения" /зала 2013/ и "Европеистика"/зала 2019/. Студентите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 02-05.07.2018 г ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... колеги, Следва информация за държавните изпити и защита на магистърски тези. Ако имате въпроси, пишете ни по всяко време на media@unwe.bg.  Успех на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 13.5.2018 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
Огромен интерес на студентите към False Assurance 27.3.2018 г. ... с ФСФ, ICAEW признава на студентите на УНСС изпити от своите международно признати квалификации – до 5 изпита от квалификацията в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business) и до 7 изпита от квалификацията „дипломиран ...
Държавни изпити 12.2.2018 г. ... 09.00 часа в зала 3073 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в срок от 6-ти до 8-ми март 2018 г ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... . Подготовка и полагане на докторантски изпити; 5. Подготовка на преподаватели, служители и студенти – доброволци за работа с докторанти с увреждания; 6. Комуникация с администрацията; 7. Доизграждане на архитектурната среда; 8. Ангажираност на Университетската библиотека; 9. ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... графика на учебния процес – сесии, лекции, изпити и т.н. Има приложение и за смартфони, чрез които също може да се чете информацията в книжката, конкретизира проф. Статев. Ректорът проф. Статев представя проекта Този проект е междинен етап в цялостната електронизация ...
ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на ФСФ 1.6.2018 г. ... възможност да се възползват от признаването на изпити от страна на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) при получаването на престижния световно признат сертификат за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB). Българските ...
След семинара „Open the Door to Your Career”: сътрудничеството между УНСС и ICAEW осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома 9.11.2017 г. ... допълнителна информация относно признаването на изпити на студентите на ФСФ от страна на ICAEW можете да се свържете с гл.ас. д-р Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg.       ...
Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 2.11.2017 г. ... изпита от професионалната квалификация (в т.ч. изпитите по модули Business and Finance”; „Management Information“; “Law”; “Assurance” и “Principles of Taxation”), посочи доц. Пожаревска. Тя изтъкна, че най-голямата професионална организация ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит 3.10.2017 г. ... дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ще защитават дипломна ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... на учебния процес, преминала през електронните изпити, електронните протоколи, електронната главна книга, а сега и електронните студентски книжки, изтъкна проф. Статев.   Ректорът приветства първокурсниците   „От сърце ви желая да се хванете със страст и ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... по целия свят. Преминали квалификационните изпити на АССА, студентите на ФСФ ще станат международно признати дипломирани експерт-счетоводители и ще получат статут на АССА членове. За да получат статут на АССА членове обучаващите се трябва да покрият следните изисквания: -  Изпити - ...
Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС 13.10.2017 г. ... провеждането на електронни кандидатстудентски изпити, а година по-късно и полагането на електронни изпити на първокурсниците и второкурсниците. С новите два тестови центъра ще се отговори както на потребностите на факултетите и катедрите, така и на други институции с договорни отношения с УНСС, ...
Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. 3.10.2017 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 13.10.2017 г. от 09.00 ч.  в зала П037. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ...
Резултати от втори кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология: 1. Марти Димитров 2. Стефани Панайотова На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които могат да представят ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2017 г. ... тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2017 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите и бакалаврите, които ...
Ден на отворените врати за кандидат-студенти на Юридическия факултет 3.5.2017 г. ... затрудненията в подготовката за приемните изпити, както и за изучаваните дисциплини в специалността ,,Право“ в УНСС. Кандидат-студентите Учениците посетиха Центъра за прием на документи, Тестовия център и университетската библиотека ...
Резултати от първи кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология: Василена Стефанова Василева Жаклин Демирева Стефанова Пламена Павлинова Янчева Симона Павлинова Руменова Теодора ...
Сертификационен курс по Google AdWords в УНСС 30.4.2017 г. ... дава възможност на участниците, след полагане на изпити онлайн, да получат световно признат сертификат от Google, който предоставя отлични  шансовете на студентите за намиране на работа както в България, така и в други страни по света. След успешно сертифициране от предходни обучения много ...
Сертификационен курс по Google AdWords в УНСС 5.4.2017 г. ... на участниците, след полагане на изпити онлайн, да получат световно признат сертификат от Google, който предоставя отлични  шансовете на студентите за намиране на работа както в България, така и в други страни по света. След успешно сертифициране от предходни ...
Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW 28.3.2017 г. ... информация относно признаването на изпити можете да откриете тук.  От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... положените по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на международно признати квалификации за „дипломиран експерт-счетоводител” и по „финанси, счетоводство и бизнес. През м. октомври 2014 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик. н. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 8.2.2017 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА - редовна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 20 март 2017 г., от 08:30, каб.4013 ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... , изтъкна ректорът. След електронните изпити, протоколи и електронните главни книги, през 2017 г. студентите от УНСС ще получат и първите си електронни студентски книжки. Това ще бъде първата електронна студентска книжка в България и не само, подчерта проф. Статев. Той ...
Дипломира се шестнадесетият випуск на специалност "Публична администрация" 15.11.2016 г. ... университета. Предстоят ви житейските изпити, а там няма пищови и подсказване. Вие сте възпитаници на УНСС, нашите посланици в социалната сфера и администрацията. Убеден съм, че с времето ще капитализирате знанията, уменията и амбициите си, отбеляза той и напомни: ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... споразумение за признаване на изпити, студентите на УНСС ще имат нови възможности за развитие на своите знания и умения, както и за по-добро професионално развитие като продължат обучението си в квалификацията „Дипломиран експерт-счетоводител“ (ACA ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... в  Будапеща, където е положила изпити по договорно право и по международно право. След спечелване на стипендия по програма „Фулбрайт“, от август т.г. е гост-изследовател в   Международния университет – Флорида, Маями, където до февруари 2017 ...
Кандидат-студентски изпит в РЦДО-Хасково 7.7.2016 г. ... за провеждане на електронни изпити. За поредна година общият брой на кандидатстващите с матура и с конкурсен изпит в РЦДО надхвърля плановия прием, като до момента документи са подали над 150 човека.  Студенти Иновативният подход в изпитването ще се ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... на оценките от държавните изпити ще се извърши след представянето на всички изискани  материали ...
Поредно високо международно признание за Финансово-счетоводния факултет 19.5.2016 г. ... следването от студентите на ФСФ  изпити   при  кандидатстване за придобиване на международно признатата квалификация  „дипломиран експерт-счетоводител”. През октомври 2014 г. ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев подписа рамково ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... положените по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на международно признати квалификации за „дипломиран експерт-счетоводител” и по „финанси, счетоводство и бизнес. През м. октомври 2014 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик. н. ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... на университета, кандидатстудентските изпити, подаването на документи и др.  Денис Димитров Виолет Маринова Доц. Стела Ралева връчи грамоти на студенти, активно участвали в кампанията „Кандидатствай в УНСС“ (на снимката долу) ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 10.3.2016 г. ... гимназиалното обучение и зрелостните изпити. Проф. Статев връчва сертификат на победител в състезанието Това е първото ви постижение, запазете ентусиазма и порива си и занапред в студентските години, поздрави победителите в състезанието проф. Камелия ...
Ден на отворените врати в УНСС 26.11.2015 г. ... успешни матури и кандидатстудентски изпити се обърна към присъстващите в аула „Максима“ и председателят на Студентския съвет Денис Димитров. Той предупреди бъдещите студенти, че ги чака сериозен труд, който трябва да положат за повече знания. С тях след ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС. В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната ...
Акредитационна форма на ICAEW за признаване на изпити 18.11.2015 г. ... ФОРМА НА ICAEW  ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ИЗПИТИ ...
Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" 10.12.2014 г. ... от ICAEW, да бъдат признати изпитите от първо сертификационно ниво, които се полагат  за придобиване на квалификация «регистриран одитор». Кредитни точки се получават на базата на документи за положени изпити по посочени модули. Те ще се дават от ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... .  С пълни шестици от държавните изпити в „Бизнес администрация“ бяха също Диана Богданова и Златка Дякова ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... .  С пълни шестици от държавните изпити в „Бизнес администрация“ бяха също Диана Богданова и Златка Дякова ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... . „Истинските  трудности не са изпитите в УНСС, а извън него. Те са житейските трудности и огромните  очаквания към професията, към компетентното и изпълнено с човещина публично управление. Знам и дълбоко вярвам, че вие, може би и с наша помощ, имате куража да вземете ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... Пр. Джонатан Алън: в живота ви очакват още изпити; това, което никой не може да ви отнеме е образованието; питайте, променяйте света; имайте голям късмет. Вие учихте в най-хубавия английски град, в който съм роден и аз, сподели на български посланикът. Н. Пр. Джонатан ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... с максимален бал от кандидатстудентските изпити в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“, сподели, че е чест да учи в най-престижния университет в страната. Ученето е като гребане срещу течението, затова не спирайте да гребете напред, обърна се тя към своите ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... , а за да знаете. Въпросът не е да взимате изпити, а да изградите жизнена стратегия. УСПЕХ ...
Среща-дискусия със Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието 11.4.2014 г. ... на изискванията за държавните изпити, предхождащи изпита за правоспособност. "Това също е тема, по която трябва да се работи с МОН и отделните факултети". Златанова изрази увереност, че студентите по право са убедени в истината за правосъдната система като последен пазител ...
ВАЖНО!!! За всички семестриално завършили преди 2013/2014 г. 3.4.2014 г. ... завършили студенти (взели са всички изпити) преди учебната 2013/2014 г., се дипломират по стария учебен план - само с дипломна работа ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... февруари 2014 година от 14.00 ч. в зала 2032-А ще се проведе държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... , семестриални и държавни изпити, работата на дигиталната библиотека, безплатния достъп на всички преподаватели и студенти до най-големите е-бази данни и др. Нашите студенти – бакалаври и магистри – имат "е-досие" от много години и сега всички изпитни ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета и неговия хасковски регионален център се срещнаха и с някои от преподавателите, разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното обучение ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 19.4.2013 г. ... или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета и неговия хасковски регионален център се срещнаха и с някои от преподавателите, разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното обучение ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... ректорът. Нов сайт и домейн, все повече изпити в електронна форма, прием на магистри с електронен тест, е-библиотека, бяха част от посочените от ректора акценти за свършено през отчетния период. Предвижда се ремонт на външните съоръжения на спортния комплекс ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... център, провеждането на електронните изпити и др., като обобщи, че едва ли през последните години има нещо, което да не е свързано с тези технологии. С приветствие към  катедра „Информационни технологии и комуникации“ се обърна и проф. д-р Веселка Павлова, зам ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... срив, ниски резултати на зрелостните изпити и запазен висок бал със задължителни кандидатстудентски изпити“, посочи проф. Статев. За първа година в УНСС са приети 300 студенти повече, които ще се обучават дистанционно в София, а броят на първокурсниците тази година е близо 4000 ...
SMS известяване за резултатите от семестриалните изпити 4.6.2012 г. ... за резултатите от семестриалните изпити.  За да активира услугата, студентът трябва да регистрира своя GSM номер през  системата  “Web-студент“ - меню “SMS известяване“. След успешна регистрация, на посочения GSM номер автоматично се изпращат SMS съобщения с ...
Патрисия Луиса Инхос Селфа представи пред студенти и преподаватели дейността на института „Сервантес“ 6.4.2012 г. ... „Сервантес“ в София и отговорник за изпитите DELE, представи пред студенти и преподаватели от УНСС дейността на института, както и сертификатните изпити. Доня Патрисия беше представена на аудиторията от доц. д-р Даниела Кожухарова, ръководител катедра „Чужди езици и приложна ...
Открит е новият университетски тестови център 19.11.2012 г. ... едновременно ще могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център ще се провеждат кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, както и национални ...

Предстоящо

108 results found
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОТЛОЖЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 27.5.2020 г. ... студенти, Отложените държавни изпити ще се проведат на следните дати:   Гражданскоправни науки – писмен изпит на 15.06.2020 г. от 8:30 часа в зали: 2122, 3074, 4053, 2005 и 2030; - устни изпити на 16 и 17 юни 2020 г. от 8:30 часа, четири комисии, в ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 22.5.2020 г. ... на Ректора на УНСС, държавните изпити за студентите от ОКС „бакалавър“ ще се проведат в онлайн формат. Информация за  държавния изпит за студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на ...
Държавен изпит, специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 19.5.2020 г. ... положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    Необходимо е да подадете в ...
Редовна сесия на магистърски защити (м. юли 2020 г.) 26.5.2020 г. ... Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    До 3 седмици преди защитата да се явите физически ...
Трета сесия на магистърски защити (отложени от м. март-април 2020 г.) 26.5.2020 г. ... Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    До 3 седмици преди защитата да се явите физически ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 4.5.2020 г. ... допълнителна информация за провеждането на държавните ...
На вниманието на всички докторанти от катедра "Счетоводство и анализ" 28.4.2020 г. ... изпити от блог "Б" Избираеми дисциплини за докторанска програма и  катедрата  ще се проведат на 08.06.2020 г. /понеделник/  от 10.00 ч.  онлайн. Изпитът "Реферат по темата на дисертационния труд" -  докторанта да направи, качи и представи по-време на изпита ...
Удължаване на срока на националния конкурс за прием чрез разработване на есе на чужд език 10.4.2020 г. ... оценка Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език, за кандидатстване в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (английски, френски, немски, испански или руски език) или в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (английски език) в УНСС ...
Ще бъде осигурен достъп до библиотеката на 3 април от 10 до 14 часа 31.3.2020 г. ... за подготовката на студентите за текущо оценяване и за изпити, на 3 април (петък) т.г. от 10:00 до 14:00 часа. Ще работи само заемната служба. (Читалните няма да работят.) Дните и часовете, в които ще могат да се заемат учебници и учебни помагала от библиотеката през следващата седмица (6 – 10 април), ...
Важно съобщение за защитата на магистърските тези през м. март 2020 г. за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" 16.3.2020 г. ... УНСС. Съгласно тази заповед се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи / магистърски тези / от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл. Допълнително ще бъдат насрочени дати за защита на магистърските тези. Следете на сайта на катедра "Счетоводство и ...
Отлагане на държавен изпит и защита на дипломни работи 15.3.2020 г. ... до 29.03.2020 г. Новите дати за провеждане не държавни изпити и защити на дипломни работи ще бъдат определени с нарочна заповед. С уважение, доц. д-р Костадин Коларов директор Институт по ...
Семинар за студенти и докторанти, организиран от катедра „Счетоводство и анализ“ и ICAEW 2.3.2020 г. ... всички студенти на УНСС. Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява и безплатен достъп ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ И ICAEW 2.3.2020 г. ... всички студенти на УНСС. Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява и безплатен достъп ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 10.2.2020 г. ... и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика"  ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите за всяка една от специалностите.  Успешна ...
Държавни изпити 31.1.2020 г. ... 10.03.2020 г. от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" / зала 3067/ и "Европеистика" /зала 1084/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подават молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" до 05.03.2020 г ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ (Трета сесия) 27.3.2020 г. ... планирани държавни изпити се отменят до 24 май (заповеди на Ректора №631 и 707). Виж ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. залата ще бъде съобщена допълнително. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една ...
Защита на магистърски тези - ОТМЕНЕН 17.3.2020 г. ... от 13.03.2020 г. се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. След определянето на новите дати те ще бъдат обявени своевременно на сайта на ИТИБ ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" - ОТМЕНЕН 17.3.2020 г. ... от 13.03.2020 г. се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. След определянето на новите дати те ще бъдат обявени своевременно на сайта на ИТИБ ...
Конкурс за студенти за стипендия „Нели и Робърт Гипсън“ 21.10.2019 г. ... 4.50; Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50. Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 8,000 лева. Краен срок за ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 13.1.2020 г. ... Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език, за кандидатстване в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (английски, френски, немски, испански или руски език) или в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (английски език) в ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 11.10.2019 г. ... се извършва от Отдел "Студенти - Бакалавър" ...
Държавни изпити 17.9.2019 г. ... г. от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите - бакалаври от специалностите "Международни отношения" /зала 3063/ и "Европеистика" /зала 3009/. Дипломантите следва да подават заявления/молби в дирекция "Бакалавърска степен", отдел "Студенти" от 01.10 - 09.10.2019 г. /при ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Студентите - бакалаври ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 18.6.2019 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Държавният изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Прием на документи за кандидатстване в бакалавър 11.6.2019 г. ... на м.юли (можете да намерите датите на изпитите в "Прием бакалаври"-> "Редовни изпити"). За участие в редовните кандидатстудентски изпити през м.юли документи се подават от 10.06.2019 г. до 29.06.2019 г. Успех на всички ...
ICAEW University Student Scheme (USS) and Employability Skills Workshop 27.2.2019 г. ... Уелс (ICAEW). Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява и ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 18.2.2019 г. ... и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес", "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите ...
Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година 14.2.2019 г. ... сайта на УЦМСП); академична справка за взетите изпити; документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд(и) език(ци); препоръка от преподавател (не е задължителна). Одобрените за участие в програма  „Еразъм+“ докторанти получават финансова помощ (грант) за периода на ...
Държавни изпити 12.2.2019 г. ... от 09.00 ч. в зала 5009 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите  "Международни отношения"  и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър".   Студентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова в периода 05-11 март ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФСФ И ICAEW 15.2.2019 г. ... и Уелс (ICAEW). Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява и безплатен ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.           Държавният Ви изпит ще се проведе на 25.02 ...
Защита на магистърски тези и провеждане на държавни изпити 22.1.2019 г. ... и "Бизнес анализи и проекти", както и даржавните изпити по специалности "Бизнес икономика" и "Индустриален бизнес". Допълнителна информация относно административните срокове можете да намерите в страниците на съответните специалности ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Актуализирани конспекти за държавни изпити 19.11.2018 г. ... - ОКС "Бакалавър" Конспектите за държавните изпити са актуализирани. Моля, вижте приложението ...
ДАТИ ЗА ИЗПИТИТЕ В УДЪЛЖЕНАТА СЕСИЯ 5.10.2018 г. ... ЗА ИЗПИТИТЕ В УДЪЛЖЕНАТА СЕСИЯ катедра „Управление“   ДАТА ЧАС кабинет ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ 05.10.2018г. и 12.10.2018г. /петък/ 13,00 часа 1048 По всички дисциплини доц.д-р Ангел Марчев и хон.доц.д-р А ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 25.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 3. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч. Допълнително ще бъдат съобщени залите и другите дати за изпити ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 25.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 3. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч. Допълнително ще бъдат съобщени залите и другите дати за изпити ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. 28.6.2018 г. ... на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване на най-познатата ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация 28.6.2018 г. ... на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване на най-познатата ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. 28.6.2018 г. ... на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване на най-познатата ...
УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЮНИ 2018 5.6.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  ЮНИ 2018 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   I чужд език I част     -     23.06.2018 г. от 14.00 ч. зала 2110 I чужд език II част    -    23.06.2018 г. от 14.00 ч. зала 2110 II чужд език I част    ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... . След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.  Явяването на държавен изпит става въз основа на подаване на молба в отдел ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 12.3.2018 г. ... успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 22.2.2018 г. ... ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен 20.03.2018 г. 10.00 ч. зала: 3036 Устен 20.03.2018 г. 15.00 ч. зала: ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 21.2.2018 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 19.03.2018г., от 08:30 часа. ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС. 15. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС. 16. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ...
ВЪПРОСНИЦИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 18.1.2018 г. ... въпросите за предстоящите ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ.  Моля обърнете внимание за кои дати и групи са определени представените въпроси ...
УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК 11.1.2018 г. ... УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ...
Държавен изпит през месец март 8.1.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 19.03.2018 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Прием на документи за първа предварителна сесия в София 28.10.2017 г. ... г. до 16.11.2017 г. За предварителните изпити виж тук ...
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти 23.10.2017 г. ... , записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия. Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните: 1. Молба–заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на ...
Поправителни изпити при проф. д-р Галина Младенова 25.9.2017 г. ... изпити при проф. д-р Галина Младенова ще се проведат на 27.09.2017 г. (сряда) от 09:00 ч. в зала 3008 ...
Условни изпити по "Изследване на операциите", "Моделиране в маркетинга" и "Фирмени анализи и прогнози" - 26.септември.2017 в зала 5026 14.9.2017 г. ... изпити по "Изследване на операциите", "Моделиране в маркетинга" и "Фирмени анализи и прогнози" ще се проведат 26.септември.2017 в зала 5026 на УНСС. Могат да се явят студенти, които са завършили семестриално и някои от горепосочените изпити са им условни ...
Държавни изпити 27.9.2017 г. ... в зала 3036 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика". Колегите следва да подадат молби /заявления/ в отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова в периода 02-06 октомври 2017 г. ...
ЗАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 12.07.2017 11.7.2017 г. ... изпити на 12.07.2017 ще се проведат в следните зали: 1) Специалност "Прогнозиране и планиране" - от 8:30 часа в зала 2019. 2) Специалност "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език - от 8:30 часа в зала 2023. 3) Специалност ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Макроикономика; - Икономика - с преподаване на английски език; ще се проведат на 13 юли 2017 г., от 08:30ч ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Икономика - редовна форма на обучение; - Икономика - дистанционна форма на обучение; ще се проведат на 11 юли 2017г., от 08:30ч ...
Прием на документи за девета предварителна електронна сесия 11.5.2017 г. ... изпит в София. Виж на Предварителни ...
Държавни изпити 5.5.2017 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" ще се проведат на 12.07.2017 г. от 09.00 часа, съответно в залите 3048 и 3049. Молбите за явяване на изпитите се подават при инспекторката г-жа Елена Богданова /Отдел "Студенти" - ...
Защита на магистърски тези 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" ...
Държавни изпити 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" ...
Прием на документи за осма предварителна електронна сесия 18.4.2017 г. ... изпит в София. Виж на Предварителни ...
Прием на документи за седма предварителна електронна сесия 3.4.2017 г. ... на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 9.3.2017 г. ... .00 ч. В ЗАЛА 4055 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" И "ЕВРОПЕИСТИКА" - ОКС ...
Инфосреща за специалност Социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... на ръководството на катедра Икономическа социология със студенти от 4-ти курс специалност "Социология" относно стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения Център за социологически и психологически ...
Инфосреща за специалност Икономическа социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... на ръководството на катедра Икономическа социология със студенти от 4-ти курс специалност "Икономическа социология" относно стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения Център за социологически и ...
Прием на документи за шеста предварителна сесия 2.3.2017 г. ... 20 март 2017 г. Виж на Предварителни изпити ...
Условни изпити за студентите от ОКС "Бакалавър" 19.1.2017 г. ... . в зала 1039, ще се проведат условните изпити за студентите от ОКС ...
Национален кокурс за есе “Българският бизнес: предизвикателства и възможности” 21.12.2016 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), утвърдени от ...
Национален конкурс за есе "България: обществото, в което бих искал да живея" 21.12.2016 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), утвърдени от ...
Държавни изпити 12.10.2016 г. ... зала 4053 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Срокове От 12 до 20 ...
Прием на кандидат-студентски документи в РЦДО-Хасково 4.6.2016 г. ... .07.2016 г. ВАЖНО! Конкурсните изпити за бакалаври вече ще се провеждат на място в РЦДО-Хасково. Хасково, бул."България" 168 038/ 664 557; 038/ 623 354; 038/ 620 759 e-mail: rcdo@unwe ...
Държавни изпити 13.5.2016 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 08.07.2016 г. от 09.00 часа  в залите 3074 и 3075. Студентите следва да подадат молби за явяване на изпитите в Дирекция "Бакалавърска степен" при г-жа Елена Богданова ...
Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК 23.2.2016 г. ... от положените към момента на кандидатстване изпити; -  Копие на диплома за завършено висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура. При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 18.3.2016 г. ...              На 22 март 2016 г. от 10.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" и Защита на магистърски тези на специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, ...
Провеждане на условни изпити 26.1.2016 г. ... .00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ УСЛОВНИ ИЗПИТИ В КАБИНЕТ ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... формат/. НЯМА ВХОДЯЩИ ИЗПИТИ ИЛИ КЛАСИРАНЕ ПО ОЦЕНКИ! ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Полина Никифорова (организатор учебна дейност) - тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg, ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ при ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с ...
РЦДО Хасково обявява свободни работни места за студенти 13.10.2014 г. ... , които нямат неиздържани изпити и са записали зимния семестър на 2014/2015 учебна година. Класирането ще се извърши на основата на среден успех и/или затруднено материално положение. *Повече информация относно обявата в Учебен отдел на РЦДО Хасково ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 18.9.2014 г. ... Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... .00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00); - без придобита  степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... 30 октомври 2012 г. от 9.00 ч. ще се проведе държавният изпит на студентите от ОКС "бакалавър", специалност "Политология" На 31октомври 2012 г. от 1-00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър, ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... 9 октомври от 9.00 ч. ще се проведе държавинят изпит на студентите от ОКС "бакалавър" на специалност "Политология". На 10 октомври от 10.00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър" на ...
Среща с Патрисия Инхор Селфа от института "Сарвантес" 5.4.2012 г. ... института, както и сертификатните изпити DELE. При необходимост ще бъде осигурен консекутивен превод на български език. ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене