Резултати от търсене за Изпити

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

193 results found
Национален конкурс за есе на чужд език на тема "Конфликт и сътрудничество в съвременните международни отношения" за прием в поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" 7.6.2019 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки". Регламент Указания Първенците в конкурса за есе на чужд език на тема "Конфликт и сътрудничество в съвременните ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 12.3.2019 г. ... на интелектуална собственост проф. д-р Мария Маркова 26.02.2019 г. от 17.00 ч. – 18.30 ч. каб. 1075А13.03.2019 от 12.45 ч. – 14.15 ч. каб. 1075 А   Културни ...
Самостоятелно обучение 28.2.2019 г. ... (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към ...
Редовно обучение 30.5.2019 г. ... и график за конкурсните изпити може да следите сайта на УНСС. При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на ИТИБ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html   В ...
Магистри 28.2.2019 г. ... от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит. ИТИБ предлага следните специалности в ОКС „Магистър“: За редовно ...
Бакалаври 20.6.2019 г. ... за участие в предварителните изпити); успешно положен приемен изпит; успешно положен тест по един от следните езици: английски, френски, немски, испански, руски.   2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ в поднаправление ...
Докторанти 20.6.2019 г. ... изследвания   Изпити от Блок А За да бъдете допуснат до изпит по някоя от дисциплините, е необходимо да подадете молба по образец най-късно една седмица преди обявената дата а изпита. Молбата се депозира при административния секретар на ИТИБ ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2018/2019 г. 6.2.2019 г. ... дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 4.2.2019 г. ... 6.00 за резултати от конкурсни изпити в УНСС (включително и по чужд език) за поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (за специалност "Международни икономически отношения"), когато есето е написано на английски, немски, френски, испански или руски език ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... трябва успешно да преминат изпити по теория на професията и практиката на професията, за да получат удостоверения за професионална квалификация (или част от нея) (ДВ, бр. 96/2014 г.). [1] Cedefop, Панорама на уменията (2017), Предвиждане на уменията в ...
Национално състезание за творчески разработки по журналистика 14.1.2019 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за направление „Обществени комуникации и информационни науки“, специалност „Медии и журналистика“.   Въпроси във връзка с провеждането на състезанието можете да изпращате на media@unwe ...
Правила 20.11.2018 г. ... за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, ...
Приемни изпити и балообразуване 12.12.2018 г. ... средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит. Тест за икономисти Тест за неикономисти ЕСЕ Кандидатстването с есе е алтернатива на полагането на кандидатмагистърски изпит ...
Документи и такси за кандидатстване 1.8.2018 г. ... . Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат. Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими ...
Подготовка за кандидатмагистърски изпити 1.8.2018 г. ... чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2018/2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Те ще се проведат на 14, 15 и 16 септември 2018 г. Записването се извършва на ...
Документи и такси за кандидатстване 22.5.2019 г. ... . Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от ...
Редовни изпити и класирания 17.4.2019 г. ... ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. СЕПТЕМВРИ 2019 Г. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 19.08. до 10.09.2019 г. Прием на документи за хартиена сесия ...
Предварителни изпити 22.5.2019 г. ... информация скоро ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 12.4.2019 г. ... комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите се подписват от всички членове на изпитната комисия. 2.2. Заплащането на такса за обучение по медиация не гарантира издаване на ...
Национален конкурс за есе на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" 9.5.2018 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" Предварителен списък на първенците в националния конкурс за есе на чужд език: Предварителен списък на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... "Бакалавър" и продължаващо обучение. Изпитите се провеждат по приета от катедрения съвет и утвърден от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение тематична програма. Тематичната програма за държавен изпит обхваща основни въпроси от изучаваните ...
Документи и такси за кандидатстване 7.6.2019 г. ... подаване на документи за изпити и класиране Основни стъпки при кандидатстването онлайн: #1 - Запишете се за явяване на изпит(-и). Ако сте се явявали на предварителни сесии и сте доволни от оценките си, не е задължително да се явявате и на редовна сесия. Таксите за ...
Кандидатстудентски изпити 27.6.2019 г. ... с кандидатите. 4. За приемни изпити в УНСС за дистанционно обучение в РЦДО – Хасково се признават оценките и от държавен зрелостен изпит (матура) за завършилите през 2008 г. и следващи години, съответстващи на следните предмети: български език и ...
Често задавани въпроси 16.7.2019 г. ... със съответни коефициенти. С какви изпити се кандидатства направление "Право"? Отговор: За направление право трябва да положите два конкурсни изпита: • ЕПИ със специална част - модул 3 Български език и литература и • ЕПИ със специална част - модул 3 История; ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 11.3.2018 г. ... комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите се подписват от всички членове на изпитната комисия. 2.2. Заплащането на такса за обучение по медиация не гарантира издаване ...
Редовни изпити и класирания 17.6.2019 г. ... провеждане на редовните изпитиза учебната 2019/2020 г., м. юли Изпит Дата Български език и литература 3 юли (сряда) Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език) 4 юли (четвъртък) История на България 5 юли ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна ...
Цветков 26.1.2018 г. ... . По някои проблеми на писмените изпити чрез дидактически тестове. //Статистика, 2001, № 2, с. 46-61. Причини, условия и главни фактори за промяната на статистическата методология. //Статистика, 1991, №1, с. 21-27. Рецензии на статията на проф. Венец Цонев и проф. ...
Предварителни изпити 26.3.2019 г. ... и редовни кандидатстудентски изпити. На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2019 г. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 30.10.2018 г. ... труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните документи: 1. ...
Акредитация ICAEW 18.9.2017 г. ... форма на ICAEW за признаване на изпити  Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... прием и провеждане на електронни изпити На 21 септември – провеждане на изпит в хартиен формат. На 25 септември – обявяване на класирането. От 26 до 29 септември – записване на класираните ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... осъществява чрез текущи оценки и семестриални изпити. (1)   Изпитите са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина не изисква друга форма на проверка. (2)   Изпитите в дистанционна форма са чрез оценка на курсовата работа или писмена проверка на ...
Държавни изпити 6.7.2019 г. ... четвъртокурсници и магистранти, В приложените файлове накрая на страницата ще намерите информация за: МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА:  конспект за държавен изпит регламент за провеждане на държавен изпит често задавани въпроси МЕДИЯ ИКОНОМИКА:  конспект за държавен ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно ...
Бизнес журналистика и продуцентство 24.8.2018 г. ... . Дати за подаване на документи и полагане на изпити: вижте таблицата тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на media@unwe.bg ...
Новини 22.5.2017 г. ... . Актуална информация относно признаването на изпити можете да откриете тук.  От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два ...
Защита на магистърски тези 12.7.2019 г. ... положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Магистър“: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител; 2. Снимки ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) за ...
Държавен изпит 10.7.2019 г. ... положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14: 1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит. ВНИМАНИЕ: Заявлението се ...
ОНС "Доктор" 18.6.2019 г. ... да бъдат изтеглени от тук.    ИЗПИТИ Изпитите по избираемите дисциплини за докторската програма и катедрата ("Теория и организация на счетоводството", "Финансово отчитане и счетоводен анализ", "Счетоводна дейност на предприятието" и "Реферат по темата на дисертационния труд") ...
Международни акредитации 24.12.2018 г. ... информация относно признаването на изпити от страна на тези професионални организации. (Посочването е по азбучен ред.)   The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) The Association of Chartered Certified Accountants е създадена през 1904 и понастоящем има ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... само студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли......2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване 3а  Държавен изпит от01.06.2018 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg Заявлението може да изтеглите от ...
Държавни изпити 25.6.2019 г. ... само студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли 2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване за  Държавен изпит от 01.06.2019 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg Заявлението може да изтеглите от тук 2. ...
Акценти 30.5.2019 г. ... въпроси на ICAEW относно признаването на изпити от първо сертификационно ниво за студентите, завършили ФСФ   Г-н М.Мануци Директор по европейските въпроси на ICAEW 2014 Кръгла маса на тема "Европейското законодателство за независим финансов одит Лектори ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... при провеждането на семестриални изпити, за откриване на конкурс за професор в УНСС, за провеждане на избор за заемане на академична длъжност „доцент” в УНСС, за неправомерно използване на университетско имущество и др., на които е реагирано съобразно установените ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... на планирано провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.   3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.   4. Планирани са приходи от наеми на стойност 377 ...
Важно! Първокурсниците от направление "Икономика" задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 24.3.2017 г. ... дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 13.3.2019 г. ... за проверка на знанията преди редовните изпити. Електронният единен приемен изпит се провежда само на компютри.  В РЦДО-Хасково ще бъдат проведени две предварителни електронни изпитни сесии за учебната 2019/2020 г.: Прием на документи Изпитна сесия от 8 ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 22.12.2018 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС. 15. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС. 16. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Срокове От 12 до 20 ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Документи се приемат ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 19.2.2018 г. ... успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното ...
Конкурсни изпити 6.2.2018 г. ... конкурс за написване на есе на социално-политическа тема На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-политическа тема, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление ...
Важно! Студентите от всички поднаправления на направление "Икономика", първи курс, задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 28.4.2016 г. ... за избираемите дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средният успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направление ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... форма на ICAEW за признаване на изпити  Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво ...
Държавни изпити 11.3.2016 г. ... процес на ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 5.2.2019 г. ...       На 18 март 2019 г. от 10.00 ч.  в зла 3060 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 18 март 2019 г., от 10.00 ч. в 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... работи. След полагането на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на зашита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. Редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното обучение 2. ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ... до държавен изпит е студентите да са положили всички изпити от учебния план на ОКС „бакалавър“; -          Датата на държавния изпит се оповестява на електронната страница на катедрата и на таблото пред катедрата; Провеждането на държавния изпит ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... граждани. Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат. Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими документи или ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); 2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит. Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато:  1. не са се явили на ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... за датите, часа и мястото на провеждане на изпитите, като уведомителното писмо съдържа и изпитни програми. В същия срок се уведомяват и недопуснатите кандидати с мотивите за недопускането им. (3) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати имат право в 7-дневен срок от датата на уведомяването ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... , подна- правление, специалност; 6. да полага изпитите си в определените срокове; 7. да заплаща в срок дължимите студентски такси; 8. да опазва имуществото и съблюдава хигиената в УНСС; 9. да не провежда политическа, религиозна и друга непозволена от закона дейност на територията на УНСС; 10. да ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 16.7.2019 г. ... .  *Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Балообразуване Балът за класиране на кандидат- студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки: успех от дипломата за завършена степен на висше ...
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ 17.1.2019 г. ... г. Дата Състезателни изпити 3 юли 2019 г./сряда/ Български език и литература 5 юли 2019 г./петък/ История на България 5 юли 2019 г./петък/ Математика от 14 ч. 6 юли 2019 г./събота/ География на България Документи за участие ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 14.7.2018 г. ... успешно държавните зрелостни изпити, могат да подават документи и да се класират без да се явяват на изпит - с оценка от матура и среден успех от дипломата за средно образование не по-нисък от "добър" (3.50).  ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ...
Държавен изпит 12.7.2018 г. ... изпити за учебната 2018/2019 г. Първа сесия: 04.07.2018 г. - 14.07.2018 г. Втора сесия: м. септември - м. октомври 2018 г. Трета сесия: м. февруари - м. март 2019 г. Четвърта сесия: м. юни -м. юли 2019 г. Определната дата за провеждане на държавен изпит, ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... занятия и за провеждане на изпитите, както и с всички свои действия в университета и извън него да утвърждават доброто му име;             - колегите студенти и докторанти, като част от академичната ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 18.1.2019 г. ... провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.   3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.   4. Планирани са приходи от наеми на ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... и правила за провеждане на изпитите по посочените дисциплини, може да видите тук.  - Катедрена учебна дисциплина „Социология на обществените трансформации“. Титуляр на дисциплината е доц. д-р Вяра Стоилова. Предвидена е самостоятелна ...
График за предварителните изпити за ОКС „магистър“ 8.5.2015 г. ... на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 12 до 18 март.  Явяване на изпит - от 21 март 2015 г.  Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 12 март до 23 април. Явяване на изпит ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... след успешното полагане на всички изпити от учебния план.             2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от експерта от ОКС ”Магистри” - редовно обучение, който подпомага ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... след успешното полагане на всички изпити от учебния план. 2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от сътрудника от ОКС ”Магистри” - редовно обучение, който подпомага административно обучението по специалността, поддържа и има достъп до ...
Докторанти 28.5.2019 г. ... труд Бланки за изпити от Блок Б Литературен обзор Реферативно изложение Проект за научна статия Докторанти в процес на обучение: Докторант Тема Научен ръководител Лъчезар ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА   Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Държавни изпити 16.7.2019 г. ... . Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др., можете да намерите тук: за спец."Икономика" за спец."Счетоводство и контрол" за спец."Бизнес ...
Учебен график 14.2.2019 г. ... .2019 Държавни изпити на ОКС “бакалавър”: Първа сесия: 04.07.2019 15.07.2019 Втора сесия: 9-и месец 2019 10-и месец 2019 Трета сесия: 2-и месец 2020 3-и месец 2020 Четвърта сесия: 6-и месец 2020 7-и ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 13.5.2019 г. ... , които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с един условен изпит. 1.3. Студентите с повече от 1 (един) невзет ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... резултати на финалните изпити Кари Лена[4], твърди, че учениците, които са обучавани от учители с по-близки колегиални отношения и по-сплотен колектив, показват по-добри резултати от своето обучение. Социалният капитал, който учителите притежават ...
Срокове 13.10.2014 г. ... на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) за учебната 2015/2016 г. № на сесия Прием на документи Начало на изпитната сесия 1  от 6 октомври до 24 октомври  от 27 октомври 2  от 27 ...
доктор 15.1.2015 г. ... кандидати полагат конкурсни изпити по специалността и по западен език. Конкурсният изпит по специалността се провежда от комисия, състояща се от минимум 3 хабилитирани преподаватели  или преподаватели, притежаващи ОНС „доктор“, в писмена и устна ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА     Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Изпити бакалаври 29.6.2015 г. ... , счетоводство и  контрол- 2 семестър Финанси, счетоводство и контрол- 4 семестър Регионално развитие- 2 семестър  Регионално развитие- 4 семестър   ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... средния успех от положените изпити. Неположените изпити участват с оценка „слаб“ (2.00), а оценката по физкултура и спорт не участва във формирането на средния успех. В срок от 04.10.2013 г. до 10.10.2013 г. прекъсващите студенти трябва да подадат молби в ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит  се подават он-лайн от 16 до 19 септември 2013 г. До извънредната сесия да се допуснат и студенти с неположен изпит по физкултура и спорт, който се явява трети неположен ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... , които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с един условен изпит. 1.3.  Студентите с повече от 1 (един) ...
Магистри 24.3.2019 г. ... успешно всички семестриални изпити в ОКС „магистър“. 8.2.    За допускане на защита се подава молба в дирекция „Учебна дейност“, отдел „Студенти-магистри“. 8.3.    Студентите се допускат до ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие ...
Ръководство за работа с e-Learning 14.3.2013 г. ... на студента; Оценките от проведените изпити; Учебен план; Високоскоростен уеб-достъп до учебните материали за семестъра, за всеки записан семестър; Изпращане на съобщения и запитвания до техническите сътрудници или преподавателите; Участие в дискусионни форуми по въпроси с ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Електронизацията на изпитите непрекъснато се ...
OKS 28.2.2013 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Електронизацията на изпитите непрекъснато се усъвършенства и разширява, включвайки специални ...
<span style="display:none">Отчети</span> 7.12.2018 г. ... за: провеждането на семестриални изпити в университета, организацията на подготовката на събрания на студентите и докторантите за избор на членове на Общото събрание на УНСС и проведените на тях избори, за назначаването на служител в УНСС и др ...
Прием 4.6.2019 г. ... след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво ...
Прием 6.3.2019 г. ... след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво ...
Стипендии 7.3.2019 г. ... стипендия, само ако са положили всички изпити от предходната учебна година и имат среден успех не по-нисък от добър /4,00/.          Стипендиите се изплащат безкасово чрез банка ДСК по сметка на студента. Необходимо е да си откриете ...
Обучение 7.3.2013 г. ... сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на УНСС ...
Web Студент 7.3.2013 г. ... информация за вашия студентски статус, изпити и изпитни резултати можете да получите, ако се регистрирате в информационната система „WEB – Студент“ на уебсайта на УНСС. За целта е необходимо ЕГН или ЛНЧ, както и факултетен номер. Факултетен номер получавате при записването ви ...
Обучение 11.7.2019 г. ... сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... за резултатите от семестриалните изпити  – https://student.unwe.bg Студентите на УНСС могат да се възползват от нова електронна услуга – SMS известяване за резултатите от семестриалните изпити. За да активира услугата, студентът трябва да регистрира своя GSM номер ...
Медии и журналистика 15.1.2019 г. ... .00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС (предстои допълнителна информация; сврържете се с нас по електронна поща, ако имате въпроси). Изпитите са описани и в т. 5.1 в таблицата в долната част на страницата за прием тук. Моля, не се колебайте да се ...
Медия икономика 20.4.2018 г. ... приемен изпит (ЕПИ) на УНСС: Изпитите са описани подробно и в т. 5.2 в таблицата в долната част на страницата тук. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения: Официална Facebook страница: www.facebook ...
Допълнителна информация 25.9.2018 г. ... подготовката за конкурсните изпити е желателно да се проведат консултации със специалисти от съответната катедра, към която е обявена докторантурата, както и с преподавателите от катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”. С цел улесняване на избора на ...
Класиране и избор 25.9.2018 г. ... , успешно положили конкурсните изпити, се класират по оценката от изпита по специалността. При равни оценки от изпита по специалността се взема предвид оценката от изпита по чужд език. При равни оценки от изпита по чужд език в класирането се взема предвид средният ...
Конкурсни изпити 25.9.2018 г. ... изпити се провеждат по изпитни програми, които са приети от катедрения съвет на катедрата, която ще обучава докторанти и са утвърдени от зам.-ректора по НИД на УНСС. Изпитните програми предстои да бъдат обявени в настоящия сайт. Кандидат-докторантите полагат ...
Срокове 25.9.2018 г. ... конкурсен изпит. Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 01 до 15 февруари 2019 г. ...
Връзки с обществеността 24.8.2018 г. ... на документи и полагане на изпити: вижте таблицата тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на media@unwe.bg ...
Бакалаври 24.3.2019 г. ... използван в поредица от държавни изпити. Промени във въпросника се правят при промени в учебния план на специалността, които водят до промяна в изучаваните специализирани дисциплини или до съществени промени в тяхното съдържание.  1.10. Дипломният проект по т.1 ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... си в ОКС „магистър”: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити  в УНСС, отговарящи на условието за минимален входящ бал „добър“, формиран като средноаритметичен бал от балообразуващите оценки от дипломата за средно образование. Кандидатите трябва да подадат нова плик-молба и диплома-оригинал в ...
Важно за студентите с неположени изпити! 23.9.2012 г. ... съвет реши на заседанието си от 11 юли 2012 г.: От 24 до 30 септември да бъде проведена извънредна годишна поправителна сесия: Право за явяване на извънредна годишна поправителна сесия имат студентите с два неположени изпита. Те трябва за изберат само един от тях. Заявяването ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... , и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа ); 2. оценката от състезателния кандидат магистърски изпит. Въпрос: Каква е ангажираността на студентите – магистри в редовно и задочно обучение? Отговор: Катедра „Национална и ...
Магистърски програми 7.4.2017 г. ... Условия | Документи | Примерни тестове | Изпити | Срокове | Балообразуване | Класиране | Записване Обучение: Документи | Такси Обща информация и справки за кандатстване на телефони: 02/81 95 597, 02/81 95 ...
Икономика на съобщенията 23.2.2012 г. ... изпити в специалност "Икономика на съобщенията" се провеждат според правилата за организиране и провеждане на държавни изпити в ...
Съобщения 15.7.2014 г. ... графиците за изпити тук. Молба за ...
Прием 18.1.2018 г. ... IBAN BG23UNCR76303100117207 НЯМА ВХОДЯЩИ ИЗПИТИ ИЛИ КЛАСИРАНЕ ПО ОЦЕНКА! ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ:  Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС Център за факултативно обучение, стая 105 г-жа Полина Никифорова, тел. 02/8627713, GSM  0888 000 237 e-mail: P ...
Изпити 6.7.2015 г. ... Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния курс по ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния курс по ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... .   • Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.   • Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат.   • Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); 2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.   • Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато: 1.не са се явили на ...
Изпити 6.7.2015 г. ... език – 120 минути. Чл. 28. Състезателните  изпити  са анонимни. Чл. 29. При доказано преписване или опит за преписване и внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при неспазване на указанията за попълване на теста, работата на кандидата се анулира от съответната комисия. Чл. ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния курс по ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния курс по ...
Записване 6.7.2015 г. ... форма на обучение, явили се на предварителни приемни изпити през м. март, април и май на редовен приемен изпит през м. септември 2015 г., започва съгласно графиците на учебния процес, дадени в интернет адрес www.unwe.bg (2) Началото на учебната година за новоприетите студенти в ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... обучението. (5) Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Чл. 16. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа [1]); 2. оценката от състезателния кандидатмагистърски изпит (най-високата оценка от хартиена или електронна сесия). (2) Балът за класиране на кандидат-студентите по специалност "Европейски бизнес ...
Правила за ЕПИ на хартиен носител 16.5.2012 г. ... карта) и химикалка, пишеща синьо. (2) По време на изпитите се допуска използването само на "Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС". (3) Всеки кандидат-студент получава тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък плик и калъфче с линийка и 2 броя ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... Медии и журналистика, трябва да положите следните изпити: - ЕПИ със специална част "Български език и литература", като решавате само въпросите от модул 1 ("Български език и езикова култура") и въпросите от модул 3 - "Български език и литература". - Писмен изпит по ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... с входящия номер и разпределение за явяване на изпити по сгради и зали. Чл. 39. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване. Чл. 40. Не се приемат ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... в УНСС,  на състезателните изпити и начин на образуването на бал Професионални направления/ поднаправления Конкурсни изпити Балообразуване единен приемен изпит (ЕПИ) чужд  език среден  успех от дипломата оценка от ...
Класиране 9.4.2012 г. ... участват кандидатите, успешно издържали състезателните изпити по предметите, предвидени за съответните професионални направления/поднаправления, или с оценката от държавен зрелостен изпит - приложение № 5.1. Чл. 71. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от ...
Условия за преместавне от чуждестранни висши училища 17.5.2012 г. ... . Академична справка от висшето училище за положените изпити и придобитите кредити (преведена и легализирана). Диплома за завършено средно образование (за установяване на изисквания минимален входящ бал от 8 или 4 единици). Завършилите средно образование в чужбина представят диплома (преведена и легализирана) ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния курс ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... за записване, а не за участие в предварителните изпити); когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от държавния зрелостен изпит ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... чл. 78 и приложение 4.  (4) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит (матура), съответстващи на следните предмети: І. Основни: - български език и литература; математика; география и икономика; история и цивилизация. ІІ. Чужд език: английски, немски, ...
Изпити 16.5.2012 г. ... № 5.1. (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора. (3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България и приложени в настоящия ...
График 28.9.2012 г. ... на регистрационни карти време за явяване на изпити от 19 март до 5 април от 9 април от 23 април до 10 май   от 14 май от 28 май до 7 юни    от 11 юни   СРОК за подаване на документи за класиране и редовна ...
Катедри 11.4.2012 г. ... и руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към Отделение ИСК към ...
История 7.11.2012 г. ... и руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към Отделение ИСК към ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... и руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др.      Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение ...
Наука 5.10.2017 г. ... лекционни курсове, семинарни занятия и електронни изпити в УНСС”, по междуправителствена спогодба между Ф.Р. Германия и Р. България ...
Специалности 27.9.2012 г. ... 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. 2. "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" - срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. II. ОКС ...
Специалности 28.9.2012 г. ... и участва в провеждането на докторантските изпити по "Гражданско право и семейно право", "Облигационно право" и "Търговско право" ...
Специалности 28.9.2012 г. ... и участва в провеждането на докторантските изпити по "Административно право и административен процес", "Общо учение за държавата", "Обща теория на правото" и "Конституционно право" ...
Обучение 5.10.2017 г. ... - Каб. 4013. Държавни изпити и защита на Дипломни ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... . Изисквания за държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
Държавни изпити и защити 19.2.2019 г. ... завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП. 1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и летен семестър. 2. ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... за провеждане на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и ...
Държавни изпити и защити 13.6.2013 г. ... Р  А  В  И  Л  А   ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИТЕ  ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС   (ползвайте прикачените файлове за ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... специалност. Държавните изпити се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година. Условие за допускане до държавен изпит са семестриалното завършване на обучението, което се установява от нанасянето на всички оценки от ...
Държавни изпити и защити 11.4.2013 г. ... избраните дисциплини и положени изпити през последния осми семестър на обучение в ОКС „Бакалавър“. Ръководство при подготовката за Държавен изпит 12.    При подготовката си за Държавен изпит по специалността студентите-бакалаври могат да ползват на ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
Документи 7.3.2017 г. ... университет, удостоверяваща успешно полагане на изпитите - оценки, брой на учебните часове (хорариума) и успешно положени същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър. - ксерокопие от международния паспорт – титулна страница, ...
Подготовка 19.3.2018 г. ... им; Студентите трябва да положат успешно същия брой изпити, колкото трябва да положат в УНСС, според учебния план на съответната специалност  за дадения семестър. Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните ...
Правила 12.1.2017 г. ... университет, такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и ...
Тестови център 13.2.2012 г. ... едновременно ще могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център ще се провеждат кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, както и национални олимпиади по икономика ...
График 31.1.2012 г. ... по Икономикс за докторанти ще се проведат на следните дати: 28.11.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 12.12.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 26.03.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 14.05.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 Изпити по Методология и методика на научните изследвания за докторанти ще се ...
Изпити 18.6.2019 г. ... ПРОГРАМА 26.11.2018 г. - 8,30 ч. - зала 4013 28.01.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013 18.04.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013 24.06.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013 Методология и методика на научните изследвания УЧЕБНА ПРОГРАМА 05.03.2019 г. - 16,00 ч. - зала 2028А25.06.2019 г. - 16,00 ч. - зала ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... г. Четвърта  сесия: юли 2018 г. Условните изпити за ОКС "магистър" се провеждат едновременно с условните изпити на ОКС "бакалавър Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”: Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Летен семестър ...
График 18.12.2018 г. ... за конкурсните изпити   ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА   Катедра Докторантски програми Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Изпити 18.9.2012 г. ... ...
Признаване 16.7.2019 г. ... минимум 90 дни и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи  успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър. Неизпълнението на минималния изискуем ...
Реализиране и отчитане 21.11.2017 г. ... успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър.  Втора страница на Learning Agreement с извършените промени задължително се подписва от трите ангажирани страни – ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им в УНСС; В рамките на задължителните 30 кредита не се включват кредити от изучаване на чужди езици, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни ...
За студенти и докторанти 3.2.2017 г. ... за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории, ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, ...

Събития

106 results found
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 16.6.2019 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
Пето национално съвещание на АИУБ 10.6.2019 г. ... за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др. Членовете на АИУБ приеха план за работа през 2019/2020 г. По предложение на проф. Фесчиян беше разширен съставът на КС на АИУБ и за член ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... с ACCA и ICAEW и съществения брой на признатите изпити. Проф. Фесчиян изрази удовлетворението си от съпричастността и ангажираността на всичките училища-членове на АИУБ. Доц. д-р Миланка Славова представи доклад на тема "Тенденции в приема на студенти в професионални направления "Икономика" и ...
Държавен изпит през месец юли 17.5.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... , в които се провеждат семестриални, годишни и държавни изпити, тестовете на кандидат-студентите и др., няма да се „задъхват“ от претоварване. Писма без отговор От 19.10.2017 г. академичното ръководство сигнализира с писма за забавянето на финансирането на новия учебен корпус, но отговор няма ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 17.4.2019 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... допълнителна информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW посетете уебстраницата на катедра  „Счетоводство и анализ“ ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... системи, бързо регистриране по време на часове и изпити, без да има възможност за използване на чужда електронна карта. Възможностите за двуфакторна идентификация с лицево разпознаване увеличават нивото на сигурност ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... е да имат общ успех над много добър 4.50 от всички изпити по време на обучението им до този момент и да владеят езика, на който се преподава в приемащия университет на ниво B2 или по-високо, което се доказва със сертификат. По време на презентацията студентите научиха как да кандидатстват, какви са ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.2.2019 г. ... на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 06.03.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.           Държавният Ви изпит ще се проведе на 25.02.2019г ...
УНСС и ICAEW продължават партньорството си и през 2019 г. 30.1.2019 г. ... акредитираните от ICAEW специалности и признатите изпити можете да откриете в раздел "Международни акредитации" ...
Държавен изпит през месец март 26.2.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. в зала П038 ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... , че имате куража и амбицията да взимате житейските си изпити. Разчитайте на себе си, бъдете смели, действайте премерено и умерено, но решително. Не се страхувайте от грешките. Когато попаднете на кръстопът и трябва да направите труден избор, вижте логото на нашия университет „Духът прави силата“, ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... десетки възпитаници. За четири години преминахме през изпити, дискусии, анкетни проучвания, проекти, успехи и разочарования. Знам от опит, че с времето остават само прекрасните моменти, каза в своето приветствие доц. д-р Блага Благоева, ръководител катедра „Политология“ (на снимката долу). Тя ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 5.12.2018 г. ... . Може да ги разглеждате като хронология на взетите изпити, преодолените трудности, усилията ви и много приятни моменти. Знам, че ще пазите топли спомени за студентските години, добави той и призова дипломантите да останат в България. Вие винаги ще имате нужда от родината си и България ще има нужда от вас, ...
Дипломираха се и бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 28.11.2018 г. ... Може да ги разглеждате като хронология на взетите изпити, преодолените трудности, усилията ви и много приятни моменти. Знам, че ще пазите топли спомени за студентските години, добави той и призова дипломантите да останат в България. Вие винаги ще имате нужда от родината си и България ще има нужда от ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... и знанията как да вземете следващите житейски изпити, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... и знанията как да вземете следващите житейски изпити, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Доц. д-р Александър Вълков Университетът е призван да ви създава условия, в които да ...
ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на УНСС 22.11.2018 г. ... към момента, за които признаването на изпити остава освободено от административни такси.    Изтеглете: How to register for ICAEW CFAB?       ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... допълнителна информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW и кандидатстването за ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) – посетете http://departments.unwe.bg/accountancy или се свържете с доц. Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Това стана възможно благодарение на успешното участие на ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... да кажа последните думи. Тази церемония идва след изпити и лични постижения, благодарение на които научихме много неща както за самите себе си, така и за света. Научихме никога да не се предаваме. Научихме, че цената на успеха е висока, но с много труд е постижимо всичко. Когато до нас стоят хора, ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Това стана възможно благодарение на успешното участие на ...
Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с партньорите ни от АССА 21.11.2018 г. ... ниво на АССА(F1-F7 и F9). Признаването на тези изпити на нашите студенти ще стане срещу минимални такси. -          дипломантите имат две възможности за получаване на международно признат сертификат от АССА. Advanced diploma in accounting and business ...
Участие на представители от УНСС във ФОРУМ "Висше образование - Да успееш в България" 8.11.2018 г. ... начина на кадидатстване, специалности, конкурсни изпити и бъдеща реализация.      ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 26.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Мариана Янева: 02.10.2018 г. от 13,00 ч. в кабинет 2121. 3. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 4. Доц. д-р Ася Панджерова: 01 ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават ...
Държавни изпити 1.10.2018 г. ... ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" / зала 3031/ и "Европеистика" /зала 3032/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 01-10.10. 2018 г ...
Кандидат-магистърски изпит с есе 6.8.2018 г. ... и на двата вида приемни изпити, като в този случай за балообразуваща се приема по-високата оценка. Разписанието за изпитите се публикува на страницата на УНСС под рубриките Прием-Магистри-Редовни изпити и класирания.  Изпитът с есе продължава 2 часа ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... положени кандидат-студентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Поднаправление "Международни отношения" − специалности "Международни отношения" и "Европеистика".   Регламент и Указания за конкурса се публикуват своевременно на страницата ...
Държавен изпит през месец октомври 2.10.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 08.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 4055 ...
Сертификационен курс по Google Ads 4.10.2018 г. ... в него, след полагане на изпити онлайн, да получат световнопризнат сертификат от Google, който им предоставя отлични  шансове за работа в България и чужбина. След успешно сертифициране от предходниобучения много студенти намират реализация в ...
Сертификационен курс по Google Ads 26.7.2018 г. ... в него, след полагане на изпити онлайн, да получат световнопризнат сертификат от Google, който им предоставя отлични  шансове за работа в България и чужбина. След успешно сертифициране от предходни обучения много студенти намират ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.   Държавният Ви изпит ще се проведе на 01.10.2018г.  от 09,00 часа в ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промените в Единния разходен стандарт и др. Участниците в съвещанието приеха и план за дейността на АИУБ през учебната 2018/2019 г ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 11.6.2018 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др. Членовете на АИУБ единодушно приеха план за действие за 2018/2019 г ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 1.6.2018 г. ... на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... започнат обучение и да полагат изпити на професионално ниво по програмата на АССА. Със съдействието на MДВ студентите ще се обучават съобразно нови методи на преподаване с практическа насоченост и акцент върху реални ситуации. Студентите ще придобият знания и ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.   Държавният Ви изпит ще се проведе на 04.07.2018г.  от 09,00 часа в ...
УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018” 30.4.2018 г. ... електронни кандидатстудентски изпити. Преди 7 години въведохме и електронна главна книга, в която има информация за всеки един от нашите 22 хиляди студенти. От началото на настоящата учебна година всички наши първокурсници имат електронни студентски книжки ...
Държавни изпити 27.4.2018 г. ... ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от спец. "Международни отношения" /зала 2013/ и "Европеистика"/зала 2019/. Студентите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 02-05.07.2018 г ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... информация за държавните изпити и защита на магистърски тези. Ако имате въпроси, пишете ни по всяко време на media@unwe.bg.  Успех на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 13.5.2018 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
Огромен интерес на студентите към False Assurance 27.3.2018 г. ... , ICAEW признава на студентите на УНСС изпити от своите международно признати квалификации – до 5 изпита от квалификацията в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business) и до 7 изпита от квалификацията ...
Държавни изпити 12.2.2018 г. ... в зала 3073 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в срок от 6-ти до 8-ми март 2018 г ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... . Подготовка и полагане на докторантски изпити; 5. Подготовка на преподаватели, служители и студенти – доброволци за работа с докторанти с увреждания; 6. Комуникация с администрацията; 7. Доизграждане на архитектурната среда; 8. Ангажираност на Университетската ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... на учебния процес – сесии, лекции, изпити и т.н. Има приложение и за смартфони, чрез които също може да се чете информацията в книжката, конкретизира проф. Статев. Ректорът проф. Статев представя проекта Този проект е междинен етап в цялостната ...
ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на ФСФ 1.6.2018 г. ... да се възползват от признаването на изпити от страна на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) при получаването на престижния световно признат сертификат за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB). ...
След семинара „Open the Door to Your Career”: сътрудничеството между УНСС и ICAEW осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома 9.11.2017 г. ... информация относно признаването на изпити на студентите на ФСФ от страна на ICAEW можете да се свържете с гл.ас. д-р Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg.       ...
Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 2.11.2017 г. ... от професионалната квалификация (в т.ч. изпитите по модули Business and Finance”; „Management Information“; “Law”; “Assurance” и “Principles of Taxation”), посочи доц. Пожаревска. Тя изтъкна, че най-голямата професионална ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит 3.10.2017 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ще защитават ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... процес, преминала през електронните изпити, електронните протоколи, електронната главна книга, а сега и електронните студентски книжки, изтъкна проф. Статев.   Ректорът приветства първокурсниците   „От сърце ви желая да се хванете със ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... целия свят. Преминали квалификационните изпити на АССА, студентите на ФСФ ще станат международно признати дипломирани експерт-счетоводители и ще получат статут на АССА членове. За да получат статут на АССА членове обучаващите се трябва да покрият следните изисквания: -  ...
Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС 13.10.2017 г. ... на електронни кандидатстудентски изпити, а година по-късно и полагането на електронни изпити на първокурсниците и второкурсниците. С новите два тестови центъра ще се отговори както на потребностите на факултетите и катедрите, така и на други институции с договорни отношения ...
Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. 3.10.2017 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 13.10.2017 г. от 09.00 ч.  в зала П037. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА ...
Резултати от втори кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология: 1. Марти Димитров 2. Стефани Панайотова На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които могат да ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2017 г. ... , след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2017 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите и бакалаврите, които ...
Ден на отворените врати за кандидат-студенти на Юридическия факултет 3.5.2017 г. ... в подготовката за приемните изпити, както и за изучаваните дисциплини в специалността ,,Право“ в УНСС. Кандидат-студентите Учениците посетиха Центъра за прием на документи, Тестовия център и университетската библиотека ...
Резултати от първи кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология: Василена Стефанова Василева Жаклин Демирева Стефанова Пламена Павлинова Янчева Симона Павлинова ...
Сертификационен курс по Google AdWords в УНСС 30.4.2017 г. ... на участниците, след полагане на изпити онлайн, да получат световно признат сертификат от Google, който предоставя отлични  шансовете на студентите за намиране на работа както в България, така и в други страни по света. След успешно сертифициране от предходни обучения ...
Сертификационен курс по Google AdWords в УНСС 5.4.2017 г. ... на участниците, след полагане на изпити онлайн, да получат световно признат сертификат от Google, който предоставя отлични  шансовете на студентите за намиране на работа както в България, така и в други страни по света. След успешно сертифициране от предходни обучения ...
Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW 28.3.2017 г. ... информация относно признаването на изпити можете да откриете тук.  От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... и положените по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на международно признати квалификации за „дипломиран експерт-счетоводител” и по „финанси, счетоводство и бизнес. През м. октомври 2014 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 8.2.2017 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА - редовна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 20 март 2017 г., от 08:30, каб.4013 ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... , изтъкна ректорът. След електронните изпити, протоколи и електронните главни книги, през 2017 г. студентите от УНСС ще получат и първите си електронни студентски книжки. Това ще бъде първата електронна студентска книжка в България и не само, подчерта проф. Статев. Той изтъкна, ...
Дипломира се шестнадесетият випуск на специалност "Публична администрация" 15.11.2016 г. ... . Предстоят ви житейските изпити, а там няма пищови и подсказване. Вие сте възпитаници на УНСС, нашите посланици в социалната сфера и администрацията. Убеден съм, че с времето ще капитализирате знанията, уменията и амбициите си, отбеляза той и напомни: ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... споразумение за признаване на изпити, студентите на УНСС ще имат нови възможности за развитие на своите знания и умения, както и за по-добро професионално развитие като продължат обучението си в квалификацията „Дипломиран експерт-счетоводител“ (ACA ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... в  Будапеща, където е положила изпити по договорно право и по международно право. След спечелване на стипендия по програма „Фулбрайт“, от август т.г. е гост-изследовател в   Международния университет – Флорида, Маями, където до февруари ...
Кандидат-студентски изпит в РЦДО-Хасково 7.7.2016 г. ... за провеждане на електронни изпити. За поредна година общият брой на кандидатстващите с матура и с конкурсен изпит в РЦДО надхвърля плановия прием, като до момента документи са подали над 150 човека.  Студенти Иновативният подход в изпитването ще се ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... на оценките от държавните изпити ще се извърши след представянето на всички изискани  материали ...
Поредно високо международно признание за Финансово-счетоводния факултет 19.5.2016 г. ... от студентите на ФСФ  изпити   при  кандидатстване за придобиване на международно признатата квалификация  „дипломиран експерт-счетоводител”. През октомври 2014 г. ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев подписа рамково ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на международно признати квалификации за „дипломиран експерт-счетоводител” и по „финанси, счетоводство и бизнес. През м. октомври 2014 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик. н. ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... университета, кандидатстудентските изпити, подаването на документи и др.  Денис Димитров Виолет Маринова Доц. Стела Ралева връчи грамоти на студенти, активно участвали в кампанията „Кандидатствай в УНСС“ (на снимката долу) ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 10.3.2016 г. ... обучение и зрелостните изпити. Проф. Статев връчва сертификат на победител в състезанието Това е първото ви постижение, запазете ентусиазма и порива си и занапред в студентските години, поздрави победителите в състезанието проф. Камелия ...
Ден на отворените врати в УНСС 26.11.2015 г. ... успешни матури и кандидатстудентски изпити се обърна към присъстващите в аула „Максима“ и председателят на Студентския съвет Денис Димитров. Той предупреди бъдещите студенти, че ги чака сериозен труд, който трябва да положат за повече знания. С тях след ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС. В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната ...
Акредитационна форма на ICAEW за признаване на изпити 18.11.2015 г. ... НА ICAEW  ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ИЗПИТИ ...
Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" 10.12.2014 г. ... от ICAEW, да бъдат признати изпитите от първо сертификационно ниво, които се полагат  за придобиване на квалификация «регистриран одитор». Кредитни точки се получават на базата на документи за положени изпити по посочени модули. Те ще се дават от ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... С пълни шестици от държавните изпити в „Бизнес администрация“ бяха също Диана Богданова и Златка Дякова ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... С пълни шестици от държавните изпити в „Бизнес администрация“ бяха също Диана Богданова и Златка Дякова ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... трудности не са изпитите в УНСС, а извън него. Те са житейските трудности и огромните  очаквания към професията, към компетентното и изпълнено с човещина публично управление. Знам и дълбоко вярвам, че вие, може би и с наша помощ, имате куража да ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... Алън: в живота ви очакват още изпити; това, което никой не може да ви отнеме е образованието; питайте, променяйте света; имайте голям късмет. Вие учихте в най-хубавия английски град, в който съм роден и аз, сподели на български посланикът. Н. Пр. ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... бал от кандидатстудентските изпити в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“, сподели, че е чест да учи в най-престижния университет в страната. Ученето е като гребане срещу течението, затова не спирайте да гребете напред, обърна се тя към ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... , а за да знаете. Въпросът не е да взимате изпити, а да изградите жизнена стратегия. УСПЕХ ...
Среща-дискусия със Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието 11.4.2014 г. ... е уеднаквяването на изискванията за държавните изпити, предхождащи изпита за правоспособност. "Това също е тема, по която трябва да се работи с МОН и отделните факултети". Златанова изрази увереност, че студентите по право са убедени в истината за правосъдната система като последен пазител на ...
ВАЖНО!!! За всички семестриално завършили преди 2013/2014 г. 3.4.2014 г. ... завършили студенти (взели са всички изпити) преди учебната 2013/2014 г., се дипломират по стария учебен план - само с дипломна работа ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... февруари 2014 година от 14.00 ч. в зала 2032-А ще се проведе държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, работата на дигиталната библиотека, безплатния достъп на всички преподаватели и студенти до най-големите е-бази данни и др. Нашите студенти – бакалаври и магистри – имат "е-досие" от много години и сега всички изпитни ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... предварителните или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета и неговия хасковски регионален център се срещнаха и с някои от преподавателите, разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното обучение ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 19.4.2013 г. ... предварителните или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета и неговия хасковски регионален център се срещнаха и с някои от преподавателите, разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното обучение ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... посочи ректорът. Нов сайт и домейн, все повече изпити в електронна форма, прием на магистри с електронен тест, е-библиотека, бяха част от посочените от ректора акценти за свършено през отчетния период. Предвижда се ремонт на външните съоръжения на спортния комплекс „Бонсист“, ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... , тестовия център, провеждането на електронните изпити и др., като обобщи, че едва ли през последните години има нещо, което да не е свързано с тези технологии. С приветствие към  катедра „Информационни технологии и комуникации“ се обърна и проф. д-р Веселка Павлова, зам ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... срив, ниски резултати на зрелостните изпити и запазен висок бал със задължителни кандидатстудентски изпити“, посочи проф. Статев. За първа година в УНСС са приети 300 студенти повече, които ще се обучават дистанционно в София, а броят на първокурсниците тази година е близо 4000 ...
SMS известяване за резултатите от семестриалните изпити 4.6.2012 г. ... известяване за резултатите от семестриалните изпити.  За да активира услугата, студентът трябва да регистрира своя GSM номер през  системата  “Web-студент“ - меню “SMS известяване“. След успешна регистрация, на посочения GSM номер автоматично се изпращат SMS съобщения с ...
Патрисия Луиса Инхос Селфа представи пред студенти и преподаватели дейността на института „Сервантес“ 6.4.2012 г. ... Института „Сервантес“ в София и отговорник за изпитите DELE, представи пред студенти и преподаватели от УНСС дейността на института, както и сертификатните изпити. Доня Патрисия беше представена на аудиторията от доц. д-р Даниела Кожухарова, ръководител катедра „Чужди езици и приложна ...
Открит е новият университетски тестови център 19.11.2012 г. ... едновременно ще могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център ще се провеждат кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, както и национални олимпиади по ...

Предстоящо

80 results found
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Студентите - бакалаври представят ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 18.6.2019 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Държавният изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно ...
Прием на документи за кандидатстване в бакалавър 11.6.2019 г. ... .юли (можете да намерите датите на изпитите в "Прием бакалаври"-> "Редовни изпити"). За участие в редовните кандидатстудентски изпити през м.юли документи се подават от 10.06.2019 г. до 29.06.2019 г. Успех на всички ...
ICAEW University Student Scheme (USS) and Employability Skills Workshop 27.2.2019 г. ... . Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 18.2.2019 г. ... и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес", "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите ...
Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година 14.2.2019 г. ... справка за взетите изпити; документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд(и) език(ци); препоръка от преподавател (не е задължителна). Одобрените за участие в програма  „Еразъм+“ докторанти получават финансова помощ ...
Държавни изпити 12.2.2019 г. ... 5009 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите  "Международни отношения"  и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър".   Студентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова в ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФСФ И ICAEW 15.2.2019 г. ... . Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.           Държавният Ви изпит ще се ...
Защита на магистърски тези и провеждане на държавни изпити 22.1.2019 г. ... и проекти", както и даржавните изпити по специалности "Бизнес икономика" и "Индустриален бизнес". Допълнителна информация относно административните срокове можете да намерите в страниците на съответните специалности ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Актуализирани конспекти за държавни изпити 19.11.2018 г. ... за държавните изпити са актуализирани. Моля, вижте приложението ...
ДАТИ ЗА ИЗПИТИТЕ В УДЪЛЖЕНАТА СЕСИЯ 5.10.2018 г. ... ЗА ИЗПИТИТЕ В УДЪЛЖЕНАТА СЕСИЯ катедра „Управление“   ДАТА ЧАС кабинет ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ 05.10.2018г. и 12.10.2018г. /петък/ 13,00 часа 1048 По всички дисциплини доц ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 25.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 3. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч. Допълнително ще бъдат съобщени залите и ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 25.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 3. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч. Допълнително ще бъдат съобщени залите и ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. 28.6.2018 г. ... да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация 28.6.2018 г. ... да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. 28.6.2018 г. ... да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване ...
УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЮНИ 2018 5.6.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  ЮНИ 2018 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   I чужд език I част     -     23.06.2018 г. от 14.00 ч. зала 2110 I чужд език II част    -    23.06.2018 г. от 14.00 ч. ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.  Явяването на държавен изпит става въз основа на подаване на молба в отдел ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 12.3.2018 г. ... 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 22.2.2018 г. ... ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен 20.03.2018 г. 10.00 ч. зала: 3036 Устен 20.03.2018 г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 21.2.2018 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 19.03.2018г., от 08:30 часа. ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС. 15. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС. 16. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ...
ВЪПРОСНИЦИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 18.1.2018 г. ... въпросите за предстоящите ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ.  Моля обърнете внимание за кои дати и групи са определени представените въпроси ...
УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК 11.1.2018 г. ... УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ...
Държавен изпит през месец март 8.1.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 19.03.2018 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Прием на документи за първа предварителна сесия в София 28.10.2017 г. ... г. до 16.11.2017 г. За предварителните изпити виж тук ...
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти 23.10.2017 г. ... , записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия. Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните: 1. Молба–заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на ...
Поправителни изпити при проф. д-р Галина Младенова 25.9.2017 г. ... изпити при проф. д-р Галина Младенова ще се проведат на 27.09.2017 г. (сряда) от 09:00 ч. в зала 3008 ...
Условни изпити по "Изследване на операциите", "Моделиране в маркетинга" и "Фирмени анализи и прогнози" - 26.септември.2017 в зала 5026 14.9.2017 г. ... изпити по "Изследване на операциите", "Моделиране в маркетинга" и "Фирмени анализи и прогнози" ще се проведат 26.септември.2017 в зала 5026 на УНСС. Могат да се явят студенти, които са завършили семестриално и някои от горепосочените изпити са им условни ...
Държавни изпити 27.9.2017 г. ... в зала 3036 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика". Колегите следва да подадат молби /заявления/ в отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова в периода 02-06 октомври 2017 г. ...
ЗАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 12.07.2017 11.7.2017 г. ... изпити на 12.07.2017 ще се проведат в следните зали: 1) Специалност "Прогнозиране и планиране" - от 8:30 часа в зала 2019. 2) Специалност "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език - от 8:30 часа в зала 2023. 3) ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Макроикономика; - Икономика - с преподаване на английски език; ще се проведат на 13 юли 2017 г., от 08:30ч ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Икономика - редовна форма на обучение; - Икономика - дистанционна форма на обучение; ще се проведат на 11 юли 2017г., от 08:30ч ...
Прием на документи за девета предварителна електронна сесия 11.5.2017 г. ... в София. Виж на Предварителни ...
Държавни изпити 5.5.2017 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" ще се проведат на 12.07.2017 г. от 09.00 часа, съответно в залите 3048 и 3049. Молбите за явяване на изпитите се подават при инспекторката г-жа Елена Богданова /Отдел ...
Защита на магистърски тези 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" ...
Държавни изпити 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" ...
Прием на документи за осма предварителна електронна сесия 18.4.2017 г. ... в София. Виж на Предварителни ...
Прием на документи за седма предварителна електронна сесия 3.4.2017 г. ... изпит в София. Виж на Предварителни ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 9.3.2017 г. ... . В ЗАЛА 4055 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" И "ЕВРОПЕИСТИКА" - ОКС ...
Инфосреща за специалност Социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... на ръководството на катедра Икономическа социология със студенти от 4-ти курс специалност "Социология" относно стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения Център за социологически и ...
Инфосреща за специалност Икономическа социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... на ръководството на катедра Икономическа социология със студенти от 4-ти курс специалност "Икономическа социология" относно стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения Център за ...
Прием на документи за шеста предварителна сесия 2.3.2017 г. ... 20 март 2017 г. Виж на Предварителни изпити ...
Условни изпити за студентите от ОКС "Бакалавър" 19.1.2017 г. ... 1039, ще се проведат условните изпити за студентите от ОКС ...
Национален кокурс за есе “Българският бизнес: предизвикателства и възможности” 21.12.2016 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), утвърдени ...
Национален конкурс за есе "България: обществото, в което бих искал да живея" 21.12.2016 г. ... .00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), ...
Държавни изпити 12.10.2016 г. ... се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Срокове От ...
Прием на кандидат-студентски документи в РЦДО-Хасково 4.6.2016 г. ... .07.2016 г. ВАЖНО! Конкурсните изпити за бакалаври вече ще се провеждат на място в РЦДО-Хасково. Хасково, бул."България" 168 038/ 664 557; 038/ 623 354; 038/ 620 759 e-mail: rcdo@unwe ...
Държавни изпити 13.5.2016 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 08.07.2016 г. от 09.00 часа  в залите 3074 и 3075. Студентите следва да подадат молби за явяване на изпитите в Дирекция "Бакалавърска степен" при ...
Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК 23.2.2016 г. ... към момента на кандидатстване изпити; -  Копие на диплома за завършено висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура. При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 18.3.2016 г. ...              На 22 март 2016 г. от 10.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" и Защита на магистърски тези на специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Провеждане на условни изпити 26.1.2016 г. ... .00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ УСЛОВНИ ИЗПИТИ В КАБИНЕТ ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... формат/. НЯМА ВХОДЯЩИ ИЗПИТИ ИЛИ КЛАСИРАНЕ ПО ОЦЕНКИ! ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Полина Никифорова (организатор учебна дейност) - тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg, ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ при ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с ...
РЦДО Хасково обявява свободни работни места за студенти 13.10.2014 г. ... , които нямат неиздържани изпити и са записали зимния семестър на 2014/2015 учебна година. Класирането ще се извърши на основата на среден успех и/или затруднено материално положение. *Повече информация относно обявата в Учебен отдел на РЦДО Хасково.   ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 18.9.2014 г. ... Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... .00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00); - без придобита  степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... 30 октомври 2012 г. от 9.00 ч. ще се проведе държавният изпит на студентите от ОКС "бакалавър", специалност "Политология" На 31октомври 2012 г. от 1-00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър, ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... 9 октомври от 9.00 ч. ще се проведе държавинят изпит на студентите от ОКС "бакалавър" на специалност "Политология". На 10 октомври от 10.00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър" на специалност ...
Среща с Патрисия Инхор Селфа от института "Сарвантес" 5.4.2012 г. ... на института, както и сертификатните изпити DELE. При необходимост ще бъде осигурен консекутивен превод на български език. ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене