Резултати от търсене за Бюджет

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

40 results found
Проект Институции и социално изключване 17.1.2024 г. ... е с продължителност от 36 месеца и бюджет от 149 200 лв. Изследователската стратегия на проекта се изгражда върху основната теза, че големият дял на хората, живеещи в състояние на бедност и социално изключване в България, може да се обясни и със съществуването на т.нар. ...
Проект Насилие над жени 17.1.2024 г. ... продължителност от 36 месеца и общ бюджет от 303 400 лв., в т.ч. 184 448 лв. за Университета за национално и световно стопанство и 119 852 лв. за Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основната цел на проекта е да се разшири ...
Институции и социално изключване: изследване на институционалните логики, които блокират участието в обществото 10.1.2024 г. ... от 36 месеца и бюджет от 149 200 лв. Изследователската стратегия на проекта се изгражда върху основната теза, че големият дял на хората, живеещи в състояние на бедност и социално изключване в България, може да се обясни и със съществуването на ...
Насилие над жени: типологизации, социални и икономически последствия 10.1.2024 г. ... продължителност от 36 месеца и общ бюджет от 303 400 лв., в т.ч. 184 448 лв. за Университета за национално и световно стопанство и 119 852 лв. за Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основната цел на проекта е да се разшири ...
Конспект за Националното състезание по икономика и управление 1.10.2021 г. ... на ефективна комуникация – цели, бюджет и структура. 20. Същност, функции и цели на рекламата. Видове реклама. Разработване на планове и стратегии за реклама. Установяване на целева аудитория. Избор на медия. Оценка на ефективността на рекламата. 21. Връзки с ...
Научноизследователски център за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии 19.6.2023 г. ... БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ“ - БЮДЖЕТ 2020 04.04.2017 г.: КРЪГЛА МАСА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ 07.03.2017 г.: КРЪГЛА МАСА „ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ И ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ. КАЗУСЪТ „БНР И МУЗИКАУТОР“ (Кликнете тук за ...
Доц. д-р Светла Богданова Бонева 18.11.2022 г. ... инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти. Участвала е в международни, национални и университетски научно-изследователски проекти. ...
Новини 20.4.2022 г. ... към КТ „Подкрепа“ относно проекта за бюджет на МОН за 2022г. Ректорът и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за увеличение на заплатите Информация относно подписано споразумение между Съвета на ректорите на висшите училища, Националния браншов ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... политика на пазара на труда, финансирана от държавния бюджет, които са необходими за повишаване на ефективността политиката по заетостта. В рамките на проекта се планира ежегодно актуализиране на прогнозите за търсенето и предлагането на умения, както и тяхното разпространение сред съответните заинтересовани ...
Примерни въпроси за кандидатмагистърски тест 4.2.2021 г. ... продукт; б) увеличаване на разходите в държавния бюджет; в) намаляване на приходите в държавния бюджет; г) навлизане на икономиката в рецесия; д) нито едно от посочените. 19 Наред с частния сектор, в съвременните икономики функционира публичен сектор, чиято отличителна черта е: а) ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... Йорданова, защитила, 2013 Тема на дисертация: Бюджет на времето на жените в детеродна възраст в постсоциалистическа България Научен ръководител: проф. д.соц.н. Начко Цветанов Радев   Габриела Христова Марангозова, редовен докторант (2018-2021) Тема на дисертация: Научен ръководител: ...
Магистърски тези - архив 22.11.2023 г. ... тема. Авторски репортаж на тема: „Делегиран бюджет в образованието – пропуски и ползи“, 2018, научен ръководител: доц. д-р Светла Цанкова Десислава Камен Павлова, тема: ПР и събитиен мениджмънт в модата. Анализ на благотворителните балове на Метрополитън Мюзиъм в Ню Йорк, 2018, ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... университетите-партньори в областта на бюджетирането. Бяха представени опорните точки и предизвикателствата при управлението на международни проекти, които се ръководят и изпълняват от Университета за национално и световно стопанство и Автономен университет, гр. Лисабон, ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... България. - София: Одеон, 1039.4. Новият бюджет и стопанското изграждане на България. - София: ЦКС, 1948. - 48 с.5. Обществен продукт и национален доход в генералната перспектива. - София: ВИИ, 1963.6. План, статистика и отчетност. - София: ЦКС, 1948, 20 с.7. Процесът на ...
Величкова 24.12.2017 г. ... на потреблението и потребителския бюджет на домакинството. //Трудове на ВИИ "Карл Маркс", 1973, № 2, с. 137-191.4. Източници на грешки при социално-икономическото прогнозиране. // С т а т и с т и к а, 1981, № 1.5. Лично потребление - критерии за оценка на жизненото равнище на ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... на проекта: 21 месеца Бюджет на проекта: 690 287, 99 лв.  Ръководител на проекта: проф. д-р Валенти Гоев Координатор на проекта: проф.д.ик.н. Станка ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... . Продължителност на проекта: 21 месеца Бюджет на проекта: 690 287, 99 лв.  Ръководител на проекта: проф. д-р Валенти Гоев Координатор на проекта: проф.д.ик.н. Станка ...
Вътрешни актове 22.2.2022 г. ... на личните данни Работа в УНСС Бюджет Медиите за ...
Новини 22.5.2017 г. ... изложи и анализа на ICAEW по т.нар. зелен бюджет, очерта ползите от финансовата отчетност и коментира икономическия успех. Лекторът се спря и на създаването на масиви от данни, техните възможности, рискове и правилното им използване, като изтъкна, че в тях е и бъдещето на ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... на Становища за отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за проекта на бюджет на УНСС и поделения.               III.Консултиране и подпомагане дейността на органи и длъжностни лица в работата им с обектите на ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС                          и УНСС и поделения за 2017 г.   Контролният съвет на УНСС, на основание чл. ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 3 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .02.2017 9 - 11 БЮДЖЕТ.УПРАВЛ.НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Проф. М.ЛАМБОВСКА 306 22.01.2017 9 - 11 Стратегии за интернационализац Доц. ЦВ.СТОЯНОВА 406 4.02.2017 11 - 13 Управление на ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 28.9.2023 г. ... зона на заменяемост. Карта на безразличие. Бюджетно ограничение. Бюджетна линия. Механизъм на потребителско равновесие при криви на безразличие. Максимизиране на потребителския ефект.   ТЕМА 6: Основи на теорията на производството   Производството като процес. Фактори на ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 8.7.2022 г. ... ИЗЧЕРПВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ МЕСТА ПО ИНДИКАТИВНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ПРЕУСТАНОВЯВА, СЧИТАНО ОТ 08.07.2022 Г. ПРИЕМА НА ДОГОВОРИ НА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕНТОРИ И СТУДЕНТИ. Цели на проекта да подпомогнем подобряването на качеството на висшето ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти, енергийната политика на ЕС, Европейското пространство за висше образование. Участвала ...
Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство 17.7.2015 г. ... надзор.   Държавен бюджет Възникване на държавния бюджет. Същност на държавния бюджет. Държавният бюджет от правна гледна точка. Държавният бюджет от социално-икономическа гледна точка. Държавният бюджет от политическа гледна точка. Държавният бюджет от ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... заменяемост. Карта на безразличие. Бюджетно ограничение. Бюджетна линия. Механизъм на потребителско равновесие при криви на безразличие. Максимизиране на потребителския ефект.   ТЕМА 6: Основи на теорията на производството   Производството като процес. ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 29.2.2024 г. ... по: - отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения; - проекта на бюджет на УНСС и поделения. Становищата се докладват пред Академичния съвет и пред Общото събрание на университета в техни заседания. Пълните текстове на становищата се предават на ...
Докторантурата 2.8.2023 г. ... , титуляр доц. д-р Саша Тодорова Бюджет на времето, титуляр гл. ас. д-р Габриела Йорданова Оценки на социалното въздействие, титуляр доц. д-р Андрей Нончев Социология на миграциите, титуляр доц. д-р Андрей Нончев Кризи и конфликти в съвременните общества, титуляр ...
За нас 13.9.2013 г. ... тираж; освобождаване на оперативен бюджет вследствие на премахването на складовите наличности от нереализирана все още продукция; освобождение на заетите складови помещения, които след модернизация и обновление се превърнаха в основни производствени помещения; ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... на ЕК и еврокомисар по бюджет и човешки ресурси в състава на ЕК (2014-2019 г); еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и управление на кризисни ситуации в състава на ЕК (2009 - 2014 г.); бивш вицепрезидент и корпоративен секретар на ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... . изразява становища по проекта за бюджет на УНСС за съответната финансова година, по неговото изпълнение, както и по тяхната целесъобразност, и ги докладва пред Академичния съвет и пред Общото събрание на Университета; 3. участва в проверките по чл. 58а от ЗВО; 4. ...
<span style="display:none">Отчети</span> 20.12.2023 г. ... Ежегоден контрол за финансовите отчети и бюджети на УНСС и поделения и подкрепа при             тяхното изготвяне, анализиране и управление.        2. Своевременно разглеждане на подадени до Контролния съвет сигнали и жалби, с ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... - Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2011 г.;             - Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2012 г.   СТАНОВИЩЕ на Контролния съвет на УНСС   ОТНОСНО:  ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 25.6.2015 г. ... на УНСС изготвя становища по проекта на бюджет на университета и изпълнението му и ги докладва пред Академичния съвет и Общото събрание.           Съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника за своята дейност, Контролният съвет  изразява становища по ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... „Дайте своето мнение за по-ефективен бюджет на Европейския съюз” – 06.03.2008 г.; Научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението” в УОБ – с. Равда – 19 -23.09.2008 г.; Двудневен пътуващ семинар „Разпространение на знания в областта на индустриалната ...
История 3.2.2012 г. ... проекта, финансирани от държавния бюджет за научни изследвания, по поръчки на Министерството на отбраната и други заинтересовани институции, както и в сътрудничество с български и чужди организации. Сред тях са: „Прозрачност на отбранителното планиране и бюджетиране: ...
Бюджет 9.2.2024 г. ... .01.2024 г.за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година   ТРАНСФЕР от бюджета на Министерство на образованието и наукатаза  Университет за национално и световно стопанство - София за 2024 година (съгласно чл.91 от Закона за висшето ...

Новини

126 results found
Проф. Поля Кацамунска участва в Международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация 14.5.2024 г. ... имат самостоятелни органи на управление и бюджет, но са координирани от административното ръководство на ULisboa по начин, който отговаря на насоките за развитие на университета и техните ръководни органи. Среща на международната експертна комисия с преподаватели от програмата ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация 15.5.2024 г. ... имат самостоятелни органи на управление и бюджет, но са координирани от административното ръководство на ULisboa по начин, който отговаря на насоките за развитие на университета и техните ръководни органи. Среща на международната експертна комисия с преподаватели от програмата ...
Димитър Главчев е 11 министър-председател на България, възпитаник на УНСС 10.4.2024 г. ... е народен представител и член на Комисията по бюджет и финанси от 41-то до 46-то Народно събрание. Заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси и председател на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор в 41-ото Народно събрание. Председател на Комисията за ...
Доц. д-р Биляна Томова спечели награда „Икар“ за преподавателска дейност 2.2.2024 г. ... на филмовата индустрия, където се обсъждат теми, като бюджет, промени в Закона на филмовата индустрия, европейски политики и прилагането им в България, както и наболели въпроси в сферата. „За мен културата винаги е била на първо място“, казва доц. д-р Биляна Томова, която преподава от дълги ...
Доц. д-р Биляна Томова спечели награда „Икар“ за преподавателска дейност 6.2.2024 г. ... на филмовата индустрия, където се обсъждат теми, като бюджет, промени в Закона за филмовата индустрия, европейски политики и прилагането им в България, както и наболели въпроси в сферата. „За мен културата винаги е била на първо място“, казва доц. д-р Биляна Томова, която преподава от дълги ...
Стартира изпълнението на проект № КП-06-Н75/15.12.2023 г. „Изследване на социалните нагласи към бежанци и търсещи закрила: българският модел“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН 1.2.2024 г. ... модел“ с продължителност от 36 месеца и общ бюджет от 157 470,00 лв. Проектът е финансиран от фонд „Научни изследвания“, конкурс „Фундаментални научни изследвания – 2023 год.“ Ръководител е проф. д.с.н. Елка Тодорова, а членове на научния колектив са проф. д.с.н. ...
Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе домакин на работна среща по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030” 4.12.2023 г. ... изпълнението му да приключи на 31.12.2023 г. Общият бюджет на проекта в размер на 4 887 276.24 лв. е осигурен от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бюджетът на Стопанската академия възлиза на 1 137 852,10 лв., като в рамките на този бюджет в Академията се реализират множество ...
Проф. д-р Димитър Ненков е новият председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд 23.11.2023 г. ... управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”. Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба ...
Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров изнесе доклад за финансирането на висшето образование на тържественото заседание на Съвета на ректорите 17.11.2023 г. ... писмо до президента и премиера по повод ниския бюджет, планиран за висше образование 2024 г., в който няма надграждане на нито една започната политика. „Това, че сме академични хора и запазваме добрия тон, не значи, че ще отстъпим от екзистенц минимума, защото вече нещата са опрели до оцеляване" ...
Близо 300 млн. лв. за иновации - кой може да кандидатства 8.11.2023 г. ... по новата програма "Конкурентоспособност". Тя е с бюджет от 293.4 млн.лв. и е първата отворена мярка по единствената програма, насочена изцяло към бизнеса. Схемата трябваше да стартира още през април, а по-късно бе съобщено, че това ще се случи в края на лятото. Явно обаче уточняването на критериите, а ...
Информационно събитие „Разширяване на участието и разпространяване на върхови постижения по програма „Хоризонт Европа“ се проведе в нашия университет 25.10.2023 г. ... програма „Хоризонт 2020“ на ЕС и е с бюджет от 95,5 милиарда евро, в т.ч. 5,4 милиарда евро от Next Generation EU. Програмата допълва националното и регионалното финансиране в областта на научните изследвания и иновациите. Тя допринася за устойчивото развитие и стимулира ...
На гости при TimeHeroes 30.1.2024 г. ... се управлява нестопанска организация, как се прави бюджет и какви трудности среща екипът при администрирането на доброволчески мисии.   В началото беше направена презентация за TimeHeroes и нейното създаване. Подробно беше разгледан процесът по одобряване и включване на ...
Какви са алтернативите за осигуряване на еврофинансиране за иновативни проекти 28.9.2023 г. ... за услуги или награди, като източникът за тях е бюджетът на предварително одобрен проект на друг бенефициент (обичайно консорциум от партньори). Броят на така подкрепените предприятия, докладите за оказаното им съдействие чрез външни услуги или директни средства, както и постигнатите за бенефициентите ...
Как AI подкрепя малкия бизнес в създаването на маркетингови стратегии и съдържание? 5.9.2023 г. ... малки и средни предприятия Много малки фирми нямат бюджет, за да поддържат маркетингов отдел или да се обърнат към маркетингова агенция. Това означава, че в допълнение към ежедневните операции те носят отговорност и за маркетинга си. ChatGPT може да помогне на тези фирми да направят повече за по-малко ...
УНСС и университетите от Европейския алианс ENGAGE.EU получиха от ЕК ново финансиране от 14,4 милиона евро 3.7.2023 г. ... комисия, всеки университет ще допринесе за общия бюджет от 18 млн. евро, планиран за следващия период (2023-2027 г.). По този повод ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, член на Борда на ректорите на Европейския университет и ръководител на ENGAGE.EU за България, сподели: ...
Отборът по право на УНСС получи почетни сертификати за отличното си представяне в състезание по правата на човека Helga Pedersen Moot Court Competition 27.6.2023 г. ... борили с отбори от университети, които имат годишен бюджет над 2 млрд. долара, несравним с този на УНСС. А като икономисти знаем колко са важни ресурсите. И въпреки това нашите студенти с интелект, упоритост и с доста инат постигат тези високи позиции“, поздрави своите студенти ректорът на УНСС проф. ...
Бюджетът на висшето образование и ремонтите на общежитията – тема на срещата между НПСС и ректора на УНСС 16.6.2023 г. ... заведения във връзка с липсата на приет национален бюджет. Под въпрос са бройките на студентите за прием по държавна поръчка, размера на заплатите, стипендиите, ремонтите на общежитията и въобще размера на сумите за всички разходи. Необходима е една цялостна политика, съобразена с всички дейности и ...
Неправителственият сектор бе представен в третия ден на кариерните борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 1.6.2023 г. ... когато става въпрос за финанси, икономика, бюджет“, коментира Ива Ранковска, представител на Института по пазарна икономика, която е и възпитаничка на УНСС, завършила магистратура по „Маркетинг и бранд мениджмънт“. „Търсим също така човек, който е отворен към ...
Неправителственият сектор бе представен в третия ден на кариерните борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 17.7.2023 г. ... когато става въпрос за финанси, икономика, бюджет“, коментира Ива Ранковска, представител на Института по пазарна икономика, която е и възпитаничка на УНСС, завършила магистратура по „Маркетинг и бранд мениджмънт“. „Търсим също така човек, който е отворен към ...
Групата за териториално сътрудничество HELICAS проведе Общото си събрание 26.5.2023 г. ... организацията за 2022 г. и прие годишния бюджет за 2023 г. Обсъдени бяха и възможностите за задълбочаване на сътрудничество с останалите групи за териториално сътрудничество в Югоизточна Европа, както и конкретни възможности за съвместни проекти в трансграничния регион България-Гърция ...
Публична лекция „Успешен корпоративен мениджмънт – стратегическо планиране, бюджетиране, формиране на екипи“ 11.5.2023 г. ... – стратегическо планиране, бюджетиране, формиране на екипи“ с гост-лектор г-н Николай Петров, един от мениджърите в REWE - мултинационална корпорация, управляваща търговски вериги.  Проф. д-р Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводния факултет, откри ...
Николай Василев изнесе публична лекция по икономика и държавно управление 11.4.2023 г. ... щъркели. Аз считам себе си за най-големия бюджетен ястреб в държавата през последните 20 години, защото най-ревниво се отнасям към харченето на държавния бюджет и вземането на публичен дълг като смятам, че правилната политика е тази, която държавата водеше по-рано“, каза Николай ...
Първото по рода си събитие „Made in УНСС" организира Университетският алумни център 16.3.2023 г. ... думите му, въпреки че държавата работи без бюджет, няма проблеми с разплащанията и индексацията на доходите. Той напомни, че в първото тримесечие на всяка година има дефицит и това е така от години насам. Според него официално в България не се разплащаме с евро, но то присъства в ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред в. „Труд“: Слагаме висока бариера за влизане в специалност „Педагогика" в УНСС 15.11.2022 г. ... , но искахме да решим въпроса за тази бюджетна година, която идва. Догодина изтича мандатът ви начело на УНСС, мислите ли за втори?Мисля, да. За мен това е кауза, аз не съм се влияел от това дали ще бъда преизбран, дали ще бъда ректор, по-скоро УНСС да върви напред. Направихме ...
Пробен достъп до Statista 14.11.2022 г. ... , развитие на пазара, маркетинг бюджет и интересни показатели като трафик, доставчици, опции за плащане, активност в социалните медии и много други. Повече за ресурса на: https://spaces.statista.com/ad7a453ec82643fe99b649e2ac10c329.mp4 Линк за ...
Абсолвентите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си на тържествена церемония 5.11.2022 г. ... и председател на Комисията по бюджет и финанси в НС. В началото на церемонията ръководителят на катедра „Финанси“ доц. д-р Пресияна Ненкова  сподели, че „днес е специален ден за всички нас, ден, в който отбелязваме това, ...
"Българското кино - моментна снимка" е темата на шестия форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 4.11.2022 г. ... филмова индустрия в държавния бюджет за 2022 г.;Транзитната сметка в БНБ с 18 млн. лв. за българската филмова индустрия;Перспективите за българското кино в държавния бюджет за 2023 г. и тригодишната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.;Финансиране и ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 1.11.2022 г. ... и председател на Комисията по бюджет и финанси в НС. В началото на церемонията ръководителят на катедра „Финанси“ доц. д-р Пресияна Ненкова  сподели, че „днес е специален ден за всички нас, ден, в който отбелязваме това, ...
УНСС увеличава със сто лева възнагражденията на преподаватели и служители 2.9.2022 г. ... все още не е ясно какъв ще бъде бюджетът за висшите учебни заведения догодина. И дали това увеличение ще влезе в новия бюджет", отбеляза ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров.Това е второто увеличение на заплатите от началото на годината, като първото беше ...
Зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци 15.7.2022 г. ... за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация ...
Над 300 учени дават препоръки как да се подобри Общата селскостопанска политика на ЕС 30.6.2022 г. ... млрд. евро (около 31% от общия бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.), Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС може да бъде ключов инструмент за спиране на загубата на биологично разнообразие в земеделските земи в ЕС. ОСП вече има три ключови мерки за подкрепа ...
Ректорът на УНСС беше избран за вицепрезидент на HELICAS 20.6.2022 г. ... . и преразгледа нейният годишен бюджет за 2022 г. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество с останалите групи за териториално сътрудничество в Югоизточна Европа, както и възможностите за съвместни проекти в трансграничния регион България-Гърция и ...
Ректорът проф. Димитър Димитров: Подкрепям искането на синдикатите за незабавно изплащане на задържаните 20 млн. за висшите училища 3.6.2022 г. ... , ред 2.9 от Закона за държавния бюджет (ЗДБ) за 2022 г. - субсидия за издръжка на обучение в размер на 20 млн. лв., да бъдат преведени незабавно на държавните висши училища, а не да се чака актуализация на бюджета, както бе заявено от парламентарната трибуна тези ...
Теми за европейската и алумни общност на университета се представят в летния брой на „Вестник на УНСС“ 3.6.2022 г. ... теми, свързани с държавния бюджет, глобални кризи, условия за бизнеса“, посочва доц. Радев.   Той уточнява, че ползата за бъдещите алумни, които са настоящи студенти, е безспорна. „Нашите студенти в срещата си с успели алумни биха си ...
Европейската комисия одобри за финансиране изследователски проект „BOLSTER“ с участие на екип от УНСС 21.3.2022 г. ... научни изследвания и иновации с бюджет от 95,5 млрд. евро през периода 2021 -2027 г. Тематичното направление за изследвания в областта на справедливия преход (Just Transition) е насочено към подкрепа на научните изследвания за реализирането на процесите по преход ...
Европейската комисия одобри за финансиране изследователски проект „BOLSTER“ с участие на екип от университета 25.3.2022 г. ... на научни изследвания и иновации с бюджет от 95,5 млрд. евро през периода 2021 -2027 г. Тематичното направление за изследвания в областта на справедливия преход (Just Transition) е насочено към подкрепа на научните изследвания за реализирането на процесите по преход към ...
Европейската комисия одобри за финансиране изследователски проект „BOLSTER“ с участие на екип от университета 12.12.2022 г. ... на научни изследвания и иновации с бюджет от 95,5 млрд. евро през периода 2021 -2027 г. Тематичното направление за изследвания в областта на справедливия преход (Just Transition) е насочено към подкрепа на научните изследвания за реализирането на процесите по преход към ...
Икономиката на България ще расте по-бавно от очакванията на правителството, а инфлацията двойно по-бързо 10.2.2022 г. ... правителството (4.8%) в проекта за бюджет, който Народното събрание разглежда (Графика 1). „С изчерпване на положителните ефекти от възстановяването, на фискалните стимули, както и със затягането на паричната политика от водещите централни банки, очакваме растежът ...
Пети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 10.2.2022 г. ... , председател на Комисията по бюджет и финанси в 47-то Народно събрание и възпитаник на УНСС. Любомир Каримански Иван Кирилов, представител на ръководството на Комисията по култура и медии в 47-то Народно Събрание на Република България и възпитаник ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 9.2.2022 г. ... не само на пандемия, но и когато бюджетът за годината виси, и когато вузовете и студентите не могат да си платят тройните сметки за ток, на дневен ред са тежките структурни реформи, обсъждаме с проф. Димитър Димитров, който е начело на УНСС. Той ни дава експертиза за ...
Пети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 23.3.2022 г. ... , председател на Комисията по бюджет и финанси в 47-то Народно събрание и възпитаник на УНСС. Любомир Каримански Иван Кирилов, представител на ръководството на Комисията по култура и медии в 47-то Народно Събрание на Република България и възпитаник ...
Икономическият принос на българската филмова индустрия бе представен на петия форум за устойчиво развитие 8.2.2022 г. ... във форума отправиха председателят на комисията по бюджет и финанси в 47-то народно събрание на Република България, г-н Любомир Каримански, проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф. Станислав Семерджиев, ректор на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, доц. Биляна Томова, директор на центъра за Аудиовизуална ...
От механично окрупняване няма да произлезе нищо, смята ректорът проф. Димитър Димитров 4.2.2022 г. ... ред на обществото при ток, енергия, коронавирус, бюджет. На управителен съвет на ректорите обсъдихме въпроса. Бихме искали да видим написани ясни критерии за това нещо как ще става. Защото някои са по територия, в Студентски град например, другаде са по научни направления. Виждам, че нас ни сливат със ...
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс 21.1.2022 г. ... подходи и научни изобретения.   Индикативен бюджет на конкурса: Бюджетът за първата година е 1 500 000 лв. за финансирането на 6 научно изследователски проекта. Проектите ще бъдат финансирани за период от 5 години с общ бюджет по 1 500 000 лв. на година. В тази сума са включени 1 425 000 лв. за ...
Проф. Пенчо Пенчев с интересна статия за разделенията в следосвобожденска България 20.9.2021 г. ... линия между тях е, че едните допринасят за държавния бюджет, а другите го консумират. Те имат  различни очаквания от свободата, която получават. В следващите редове ще обърнем внимание на това кой как разбира, какво очаква и какво получава от Освобождението през призмата на  специфичните класови ...
Международен форум „Културата и бизнесът - заедно в дигиталния свят“ 2.9.2021 г. ... на младите да придобият нови умения, има удвоен бюджет 28 млрд. евро за следващия период - ще бъдат създадени още повече възможности“, подчерта еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел (на снимката долу). Работни дискусии между ...
Шеста работна среща по проект BEESE 23.4.2021 г. ... задачи – документация, сертификати, бюджет, оценка и др. Шестата работна среща по проект BEESE беше закрита с благодарност към домакините и с надежда за следващо присъствено събитие ...
Институт по икономика и политики към УНСС: Рецесията в Еврозоната ще е значително по-голяма отколкото при Световната финансова криза от 2008-2009 г. 12.2.2021 г. ... може да се приеме за „цената“ за държавния бюджет досега. „Очакваме спадът на реалния БВП в еврозоната да е около  7%, като по данни към 14 декември 2020 г. оценката ни е за свиване от 7.3%. Новата информация, която е налична след тази дата, дава известно основание и за по-малък спад, ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... получава средства от държавния бюджет за изпълнение на своята годишна изследователска програма. Предстои и облекчаване на реда за отчитане и рецензиране на междинните и крайните етапи на университетските научноизследователски проекти в съответствие с изискванията ...
50 млн. лева за увеличение на заплатите на университетските преподаватели осигурява правителството 23.9.2020 г. ... лева ще осигурим с новия бюджет за 2021 г. за увеличение на заплатите на преподавателите в университетите“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на среща с ръководството на Съвета на ректорите, в която участваха вицепремиерът Томислав Дончев и ...
Първите 292 студенти от УНСС получиха стипендиите си за успешно проведен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” 18.9.2020 г. ... проекта УНСС има индикативен бюджет за провеждането на 3100 платени практически обучения в рамките на 40 месеца до средата на 2023 г. Кандидатстването и сключването на договори с обучаващи организации и студенти е всекидневно. Основните цели на проекта ...
Платен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” започнаха първите 110 студенти от УНСС 7.7.2020 г. ... проекта УНСС има индикативен бюджет за провеждането на 3100 платени практически обучения в рамките на 40 месеца. Сключването на договори с обучаващи организации и студенти е всекидневно. Студентки подписват договорите си за студентска ...
Платен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” започнаха първите 110 студенти от УНСС 8.6.2020 г. ... проекта УНСС има индикативен бюджет за провеждането на 3100 платени практически обучения в рамките на 40 месеца. Сключването на договори с обучаващи организации и студенти е всекидневно. Студентки подписват договорите си за студентска ...
Столичният общински съвет ще съдейства за стажантски практики на студенти от УНСС 13.5.2020 г. ... на Постоянната комисия по бюджет и финанси на Столичния общински съвет г-н Георги Георгиев обсъдиха възможностите на съвместна дейност (на снимката долу). Проф. Димитров представи виждането си, че обучението на студентите от УНСС трябва да ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... със субсидията от държавния бюджет. Но от тази гледна точка броят на кандидатите ще бъде по-голям от местата за държавна поръчка и очакваме долу-горе същия брой кандидати. Защото УНСС може да гарантира, че учебната година ще стартира нормално от 1 октомври без ...
Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС 9.3.2020 г. ... все още не е получило своя бюджет. Доц. Стоянова също поздрави новото ръководство на НПСС и му пожела успех. Според нея Представителството трябва категорично да постави въпроса за драстичното намаление на приема в УНСС, особено в професионалните направления ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 20.12.2021 г. ... , директор на дирекцията „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“. Те представиха поздравителен адрес от името на министъра на културата Боил Банов, в което се казва: „Считам, че наличието на открит и честен разговор за развитието на филмовата ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 5.12.2019 г. ... , директор на дирекцията „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“. Те представиха поздравителен адрес от името на министъра на културата Боил Банов, в което се казва: „Считам, че наличието на открит и честен разговор за развитието на филмовата ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... ще бъде намален бюджетът на УНСС за 2020 г., попита министъра гл. ас. д-р Янко Христозов от катедра „Финанси“: - Вие говорихте за финансирането на ВУ. Казахте, че ще се борите срещу масовостта, ще се борите за по-високо качество на ...
Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“ 19.4.2019 г. ... ефекти от тях за българския бизнес и държавния бюджет. Представителите на „Делойт България“ разясниха предложението за въвеждането на нови правила и законови промени в областта на трансферното ценообразуване във връзка с международните тенденции в областта на ...
Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел на тема „Как да четем в интернет?“ 18.3.2019 г. ... . Затова Габриел предлага в рамките на следващия бюджет на ЕС да има нова програма – „Цифрова Европа“ - с бюджет от 9 млрд. евро за пет области: изкуствен интелект, киберсигурност, супер компютри, цифрови умения, дигитални иновационни хъбове. Еврокомисарят обърна внимание и на ...
Българо-китайски център на Шанхайския университет в УНСС 12.12.2018 г. ... за първи път от китайското правителство е одобрен бюджет за Центъра за финансиране на научноизследователските програми в рамките на инициативата 16+1. Г-н Димитър Абаджиев (бивш консул на България в Шанхай), проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Prof. XU Xuemin, вицепрезидент ...
Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“ 28.11.2018 г. ... програмен период, който ще разполага с по-малък бюджет. Проф. д.ик.н. Пламен Мишев През цялата си 56-годишна история ОСП успяваше да се приспособи и така да запази значението си и да има водеща роля в прехода към по-устойчиво селско стопанство на ЕС, отбеляза г-жа Таня Георгиева ...
Проф. Огнян Симеонов e новият председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 8.6.2018 г. ... . На изслушването в парламентарната Комисия по бюджет и финанси преди да бъде избран проф. Симеонов посочи, че новият мандат на комисията трябва да бъде мандат на приемственост и надграждане, който да доведе до възвръщане и надграждане на авторитета на одиторската професия в обществото ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност „Предприемачество“ 8.1.2018 г. ... предприятия с потенциал за растеж, чийто бюджет позволява подкрепата на около 400 проекта за стартиране на бизнес.   Всеки от официалните гости поднесе своите приветсвия, напътствия и пожелания към абсолвентите, отразяващи техния специфичен личен и институционален опит и позиция ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... креативните индустрии формират 3,14% от БВП при бюджетно годишно финансиране в размер на около 1,4-1,5%. Тоест, системата на културните и творческите индустрии създава 2,5 пъти по-голям дял в БВП от предвиденото за тях в републиканския бюджет. Тенденцията няма да се промени, все повече ще нараства ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... индустрии формират 3,14% от БВП при бюджетно годишно финансиране в размер на около 1,4-1,5%. Тоест, системата на културните и творческите индустрии създава 2,5 пъти по-голям дял в БВП от предвиденото за тях в републиканския бюджет. Тенденцията няма да се промени, все повече ще ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 20.2.2019 г. ... индустрии формират 3,14% от БВП при бюджетно годишно финансиране в размер на около 1,4-1,5%. Тоест, системата на културните и творческите индустрии създава 2,5 пъти по-голям дял в БВП от предвиденото за тях в републиканския бюджет. Тенденцията няма да се промени, все повече ще ...
Кръгла маса на тема „Европейският съюз, Западните Балкани, България“ 13.11.2017 г. ... Европа. Павлова посочи, че следващият бюджет на ЕС ще е на „голям минус“ след излизането на Великобритания от Съюза. Затова и бъдещата финансова рамка, която касае и Западните Балкани, ще бъде един от приоритетите на председателството ни. Тя уточни, че в това ...
Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС 13.10.2017 г. ... 837.24 лв. и финансиране от държавния бюджет, заложено в тригодишната бюджетна прогноза на МФ и МОН (2017-2019): 7 207 285.04 лв. С тези средства ще се подобри материално-техническата база на най-авторитетния икономически университет в България, посочи Добринка Иванова ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-жа Диана Йорданова, народен представител, заместник председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, г-жа Горица Грънчарова ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-жа Диана Йорданова, народен представител, заместник председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, г-жа Горица Грънчарова ...
97 години УНСС 18.5.2017 г. ... в растеж“ и от държавния бюджет. Официални гости на церемонията, с която започна тържеството по случай 97-годишнината от създаването на УНСС, бяха Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Деница Николова, заместник-министър на ...
Отразяване в медиите на Първата международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност" 18.5.2017 г. ... ЕС Политика Общество Финанси Бизнес Бюджет Инфраструктура Туризъм Имоти Еко Технологии Интернет Наука Компютри Комуникации Автомобили Други Футбол Волейбол Баскетбол Тенис Формула 1 Други Кино Култура Музика Здраве и красота Разни Дом и семейство Здравословно Душа и ...
Презентация "Геймърството - удоволствие и бизнес" 29.3.2017 г. ... геймърският компютър изискваше сериозен бюджет, проследи Муси Стоянов. С игрите често откриваме по-хубаво място, влизаме в обувките на нарисуваните герои и се запознаваме с източните култури,  посочи той и определи Фейсбук като поредната игра, неразделна част от живота ни ...
В УНСС започва работа Българо-китайски център за научноизследователски програми и обмен на студенти 24.1.2017 г. ... на Центъра. Одобрен е за първи път бюджет от китайското правителство за Центъра за финансиране на научноизследователските програми в рамките на инициативата 16+1. Центърът ще има два офиса - единият в Университета Джао Тонг, а другият в УНСС. За директори са избрани проф. ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... г. и увеличения с близо един милион лева бюджет за 2017 г. Проф. д.ик.н. Стати Статев представя отчета на ректорското ръководство В учебната дейност УНСС се утвърди като най-големият университет в България, единствен с над 21 хиляди студенти (21 880 за учебната ...
Проект за стратегическо партньорство Eразъм+ ,,Онлайн обучителна платформа по медиация’’ 17.11.2016 г. ... . Номер на проекта 2016-1-LV01-KA203-022660. Бюджет на проекта: 237 832.00 евро Продължителност на проекта: 32 месеца (01.09.2016 г.-30.04.2019 г ...
Кръгла маса на тема "Новият път на коприната" и Черноморският регион - рискове и възможности" 4.11.2016 г. ... институции, икономическите фактори и военния бюджет на САЩ. С много примери доц. Чанков проследи регламентите в световните отношения, съотношението на силите, както и „алтернативата на Китай“, тактическото сътрудничество, създаването на евразийски блок, китайската стратегия във ...
Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ 28.6.2016 г. ... изложи и анализа на ICAEW по т.нар. зелен бюджет, очерта ползите от финансовата отчетност и коментира икономическия успех. Лекторът се спря и на създаването на масиви от данни, техните възможности, рискове и правилното им използване, като изтъкна, че в тях е и бъдещето на счетоводната ...
Вътрешно обучение на счетоводния персонал на университета 16.6.2016 г. ... , беше "Промените в счетоводната отчетност на бюджетните организации от 2014 и 2015 г. и тяхното приложение. Най-често допускани пропуски и грешки". По време на обучението Лектори бяха Антоанелла Христова, главен счетоводител, Детелина Димитрова, началник на сектор ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... -председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, и от Милена Христова, управител на „Ейч Ел Би България“ . Ана Мавродиева получава отличията си Третото място в конкурса спечели студентът от УНСС Савомир Ботев, бакалавър в специалност ...
За пореден път студент от Финансово-счетоводния факултет е победител в конкурса "Млад одитор-2016" 10.6.2016 г. ... , заместник -председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Весела Караиванова, подуправител на НОИ, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, проф.д-р Снежана Башева, декан ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред одиторската професия – нормативна база“ 11.2.2016 г. ... ще бъдат изпратени до Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание ...
Деканът на Финансово-счетоводния факултет на УНСС участва в заседание на Комисията по бюджет и финанси към 43-то Народно събрание 11.11.2015 г. ... нов Закон за счетоводството в Комисията по бюджет и финанси към 43-то Народно събрание участие взе деканът на Финансово-счетоводния факултет - проф.д-р Снежана Башева ...
Наш студент спечели Националния конкурс „Млад одитор – 2015 г.“ 19.6.2015 г. ... на УНСС и председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание (на снимката долу). Специална награда бе присъдена и на Радост Рачева, студентка от УНСС. Наградата й бе връчена от доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Победителите и ...
Участие в Национален конкурс "Млад одитор" 11.6.2015 г. ... Менда Стоянова - председател на Комисията по бюджет и финанси на 43-то Народно събрание, г-н Цветан Цветков - председател на Сметната палата на Република България, г-жа Ваня Донева - председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ...
Международна конференция „Градско земеделие“ с учени и експерти от 21 страни 16.4.2015 г. ... жена зам.-председател на ЕК и еврокомисар по бюджет и финанси Кристалина Георгиева са възпитаници на УНСС, че университетът два пъти получава най-високата оценка от НАОА сред всички български висши училища, че голяма част от випускниците му са на високи позиции в публичната администрация ...
Среща на тема: "А сега накъде?" в условията на спадащ пазар и намаляващ бюджет 2.4.2015 г. ... в условията на спадащ пазар и намаляващ бюджет дадоха отговор представители на Данон Сердика. На срещата в голямата конферентна зала, осъществена със съдействието на Междууниверситетския център  за развитие на кариерата, присъства и Георги Чернев, председател на Софийската ...
Почетният ректор на УНСС е избран за председател на ПГ на АБВ 20.2.2015 г. ... , член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и на постоянно действащата Подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси. На добър час във високоотговорната Ви работа, господин почетен ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... . Министърът изтъкна, че целият бюджет на ОП „Транспорт“ за тази година е договорен и са разплатени 2,5 милиарда лева, което се равнява на 63% от бюджета. Ректорът и министърът дават началото на конференцията Темата на конференцията ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... комисия с важните ресори „Бюджет“ и „Човешки ресурси“. Първокурсниците в аула "Максима" Ректорът пожела на първокурсниците да бъдат последователни и амбициозни, да усвояват знанията със страст и трудолюбие, да се отнасят с ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... , зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, Бойко Недялков от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Георги Ранделов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, генерален директор на Майкрософт България, Ели ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... , зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, Бойко Недялков от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Георги Ранделов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, генерален директор на Майкрософт България, Ели ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... 2002), експерт към Комисията по бюджет и финанси на парламента на Унгария, съветник към Световната банка по инициативата SAPRI,  съветник в кабинета на министър-председателя на Унгария и др. В периода 2005-2010 г. е член на Борда на директорите на Европейската ...
Младежки икономически форум 2013 28.11.2013 г. ... Министърът представи философията на бюджет 2014, конфигурирана върху търсенето на конкретни резултати, а именно рестартирането на икономиката и ускоряването на растежа. Само при работеща икономика можем да говорим за устойчивост, стабилност на публичните финанси и ...
Мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри 20.9.2013 г. ... , които МОН управлява чрез своя бюджет, има редица програми и инициативи, които се реализират в посока развитие и подобряване на връзката между общото, професионалното, висшето образование и бизнеса, добави зам.-министърът. Вярвам, че УНСС в ролята си на водещо висше ...
Младите европейци и новият бюджет на ЕС в дискусионен форум 12.2.2013 г. ... от бюджета на Европейския съюз за 2014-2020 г. е насочено към младите хора? Ще бъдат ли достатъчни шестте милиарда евро за програми за гарантиране на заетост, обучение и образование на завършващите училище или университет? Ще стигнат ли тези средства  за ...
Международен форум обсъжда икономиките на балканските и източноевропейските страни 15.5.2012 г. ... върху приемането на балансиран бюджет в ЕС, асиметричните гранични ефекти от интеграцията, ролята на селското стопанство върху сближаването и разширяването на евросъюза, въпроса за конвергенция, интеграцията в банковия сектор, кризата в ЕС, ролята на паричната ...
Международен форум обсъжда икономиките на балканските и източноевропейските страни 14.5.2012 г. ... върху приемането на балансиран бюджет в ЕС, асиметричните гранични ефекти от интеграцията, ролята на селското стопанство върху сближаването и разширяването на евросъюза, въпроса за конвергенция, интеграцията в банковия сектор, кризата в ЕС, ролята на паричната ...
Роберт де Конинг бе удостоен с Почетния знак на ректора на УНСС 20.11.2012 г. ... – главна дирекция „Бюджет“ и национален експерт в дирекция „Финансов контрол“, изнесе публична лекция на тема „Актуално състояние на вътрешния финансов контрол в публичния сектор: поуки и перспективи“ в зала ...
УНСС с най-голямо дарение в кампанията „Да напълним Студентски град с книги“ 6.4.2012 г. ... най-интересните заглавия са "Бюджет на времето", "Дизайн мениджмънт", "Етюди по иновации в масмедиите".  От книгите студентите могат да научат повече за банковото дело, туристическия бизнес, както и за институцията ...
Любен Дилов-син събра пълна аудитория за книгата си "Седем часа разлика" 16.3.2012 г. ... кино като „много качествено", въпреки скромния му бюджет. Посочи за пример високия рейтинг на „Седем часа разлика". В сериалите е важно да се засегнат проблемите, които съществуват в държавата, сподели сценаристът. Интересно ще е да се направят повече български исторически филми. „В момента работим ...
Филм-импресия „Проект България“ показаха трима студенти по журналистика 12.12.2011 г. ... от зрителя-слушател. Момчетата са заснели филма си с бюджет от... 2,50 лв. за символичните 9 месеца, при доста по-късите периоди от седмица за написване на сценария, десетина дни за снимки в София и околностите й, но доста повече време за монтаж при любителски условия. Във филма си тримата третокурсници ...
Бюджет на УНСС за 2011 г. 29.11.2011 г. ... съвет от 29. 12. 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. Публикуваме бюджета за 2011 г. на Университета за национално и световно стопанство - София (съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от ПМС № 334/29.12.2010 г.) Показатели СУМА (в ...

Предстоящо

11 results found
Курс: УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС 28.2.2022 г. ... публичните средства от разходната част на бюджета на ЕС, респ. националния бюджет в два аспекта: (1) като съвкупност от правни отношения по управление, координация и контрол/одит и (2) като сбор от институции на ЕС и национални държавни органи, които осъществяват финансова дейност ...
„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ 16.6.2021 г. ... хуманитарните и социалните науки. Общ бюджет на конкурса: Прогнозният бюджет на конкурса е 140 000 лв., от които 70 000 лв. от бюджета за 2021 г. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да ...
Фонд „Научни изследвания“ ще подкрепи български научни проекти за над 20 млн. лв. чрез два нови конкурса 25.5.2021 г. ... – 2021 г.“ с общ прогнозен бюджет от 19 млн. лв.;2) “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.“ с общ прогнозен бюджет от 1 000 000 лв.Финансирането по двата конкурса е единствено в подкрепа на ...
УЪРКШОП КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СФУК? 6.4.2021 г. ... и третостепенни разпоредители с бюджет, търговски дружества и държавни предприятия) при разработване и актуализиране на вътрешните им правила, част от задължителните контролни дейности по реда на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Уъркшопът е с ...
Годишно докладване на състоянието на СФУК и ВО. Изисквания и попълване на въпросници от ПРБ, ВРБ, ТД, ДП 17.1.2024 г. ... и третостепенните разпоредители с бюджет, както и търговските дружества и държавните предприятия при коректното им докладване на дейността по вътрешен контрол и вътрешен одит. Курсът е подходящ за ръководителите на публичните организации и отговорните служители, натоварени с ...
<b style="color:red">На 17 май ще отбележим 97 години от създаването на УНСС</b> 17.5.2017 г. ... „Региони в растеж“ и държавния бюджет. Официални гости ще бъдат Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, и Димитър Дилчев, кмет на район ...
Покана за подготовка на проектни предложения за финансиране на фундаментални научни изследвания и научни изследвания на млади учени - 2016 7.7.2016 г. ... науки; Хуманитарни науки. Прогнозният общ бюджет на Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания –2016 г. е 18 000 000 лв., от които от 9 000 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите. Най-висок бюджет е заложен за проекти в областта ...
Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 2014 г. към фонд "Научни изследвания" към МОН 24.6.2014 г. ... на финансовите средства Предварителен бюджет на конкурса: 20 900 000 Предварителен бюджет на конкурса за 2014 г.: 11 500 000,00 лв. Разпределение на средствата по приоритетни области: Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко технологии, ...
Младежки икономически форум 2013 „Стартирай бизнес в България” 25.11.2013 г. ... идеите ни“, „Стартиране на бизнес с нулев бюджет“ и „Кандидатстване по Евро проекти“. До 20 ноември участниците във форума имат възможност да се запишат предварително за пет изключително интересни и интерактивни обучения. На тях студентите ще могат да вземат активно участие, ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... вкус и за пиене. Над 50% от общия маркетингов бюджет на компанията за млечни продукти се насочва към българското кисело мляко. "Българско кисело мляко Мейджи" се лансира на пазара чрез всички инструменти на комуникационния микс. Интересно е да се проследят рекламите, посветени на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене