Резултати от търсене за Преподаватели

Университетски подсайтове

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

298 results found
Специалност Икономика с преподаване на английски език по Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... си в УНСС. Освен обучението през четвъртата година, преподавателите от нашия университет ще осигуряват онлайн обучение по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. д-р Ивайло ...
Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... УНСС. Освен обучението през четвъртата година, преподавателите от нашия университет ще осигуряват онлайн обучение по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... се на голям интерес и непрекъснато каним гост-преподаватели от бизнеса. Организираме и много изнесени обучения в самите компании. През последните години работим активно и по последователното обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2020 г. 5.2.2021 г. ... ръководство за академично израстване на преподаватели и авторитарно поведение. При обсъждане на посочените по-горе казуси  Комисията за академична етика изцяло се ръководеше от принципите на законност, независимост, обективност, справедливост, публичност и толерантност, като ...
Преподаватели 28.1.2021 г. ... състав: Проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска Доц. д-р Александър Иванов Вълков Доц. д-р Евгения Петрова Пенкова Доц. д-р Татяна Иванова Даскалова Доц. д-р Деница ...
История 28.1.2021 г. ... развитие“. Научни публикации на преподаватели от катедра "Публична администрация" Инфографики ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.март 2014 – м. юли 2015 ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на ...
За кандидат-студентите 26.1.2021 г. ... от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за практическата насоченост и на преподаваните дисциплини. Учебният план на специалност "Финанси", редовно и дистанционно обучение, може ...
За студентите в Първи курс на специалност "Финанси" 23.1.2021 г. ... от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за практическата насоченост и на преподаваните дисциплини. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Специалност Финанси Професионално ...
Виртуална мобилност 15.1.2021 г. ... мобилност могат да участват всички класирани преподаватели и служители за мобилност по програма Еразъм. Желаещите да се възползват от тази възможност, следва да установят контакт с желания от тях приемащ университет и да запитат, дали при тях се предлага тази опция и при какви конкретни условия. ...
Главна страница 15.4.2021 г. ... за цитирания на преподаватели от УНСС                             ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ УНСС 1. Достъп до ...
Нашата история 5.1.2021 г. ... на проф. Никола Андреев работят няколко преподаватели към Школата за квалификация на селскостопански специалисти и кооперативни дейци. Създадени са и преподавателски групи по различни проблеми. Разкрити са различни филиали на Отделението за следдипломна квалификация на кадрите в София и в ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 3.8.2020 г. ... за стажове в глобална среда. Студентите работят с преподаватели с реален практически опит, имат възможност да изградят широка мрежа от международни контакти, което в комбинация с разнообразната учебна програма и фокус върху Китай създава уникални условия за кариерно развитие. Обучението в УНСС и в ...
Онлайн платформа B.O.S.S. 14.5.2020 г. ... възможностите на студенти, изследователи и преподаватели да използват резултатите от своите изследвания и да стартират предприемачески проекти. Това е възможно чрез предоставяне на свободен достъп до специално разработените за целта: Методология за самооценка на бизнес възможности – ...
Срокове и такси 9.6.2020 г. ... сметка на участника. За изследователи и академични преподаватели от страната: 60 лв. с ДДС. За участници от чужбина: 50 евро   Сметка за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие в лева: Банка : БНБ BIC на БНБ: BNBGBGSD IBAN : BG03 BNBG 9661 3100 1746 01 Основание ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 31.3.2021 г. ... Водещ университет с висококвалифицирани преподаватели; > Успешна реализация на пазара на труда. Чрез своя Междууниверситетски център за развитие на кариерата, Университетът среща ежедневно своите студенти с бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове ...
Консултационни часове на преподавателите 16.4.2020 г. ... колеги, ние преподавателите от катедра "Икономика на туризма" сме на ваше разположение за въпроси и информация свързана с учебния процес. - Можете да ни пишете на посочените имейли за връзка с нас - В университетското приложение "Тиймс", също можете да ни откриете - ...
ОНС "Доктор" 15.3.2021 г. ... - 42, от които са реализирани като преподаватели по туризъм във водещи висши училища в страната, в т.ч. хабилитирани лица. - Придобитата докторска степен е изключително ценена в академичните, бизнес и управленски среди, както в България, така и в чужбина ...
Конференция Return Migration 4.3.2020 г. ... изследвания“ и изпълняван от преподаватели от Университета за национално и световно стопанство, в партньорство с Институт за икономически изследвания към БАН. В работата на форума участваха учени, преподаватели, изследователи, млади учени от УНСС, Университет на Женева, ...
Конферентни такси 27.2.2020 г. ... , докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Бивши студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70 лв. Учени, докторанти и студенти с един ...
Тематични направления и целева група 27.2.2020 г. ... преподаватели от висшите икономически училища; -          изследователи в областта на Л&УВД; -          консултанти по ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 4.3.2020 г. ... между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е силно значима за обществото ни, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и ...
Катедрено приложение unwemediApp 28.9.2020 г. ... предстоящите събития и контактите на различни преподаватели. За да получите приложението, уверете се, че имате инсталиран мобилен браузър Chrome и посетете адрес: http://unwemedia.glideapp.io, след като прочетете следващите стъпки: След като отворите посочения адрес в Chrome, изберете ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2019 г. 28.1.2020 г. ... в катедрените колективи; Конфликти преподаватели - студенти; Принцип в работата на Комисията по академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на разглеждането на казусите, Комисията ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... 7. Усъвършенстване на комуникациите между преподаватели и редовни студенти в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ и утвърждаване на механизми за управление и контрол на извънаудиторната заетост. Засилване на студентския интерес чрез ...
Номинации за членове на Aкадемичния съвет на УНСС 3.12.2019 г. ...   ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова – декан на Общоикономическия факултет доц. д-р Андрей Иванов Нончев доц. д-р Галина Димитрова Георгиева проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски доц. д.н. Пенчо Денчев ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... доброволците – студенти, докторанти и преподаватели, изказваме благодарност за Вашата безрезервна отдаденост на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които се нуждаят от ...
Актуално 15.2.2021 г. ... по китайски език за студенти, докторанти и преподаватели, организиран от УНСС и Shanghai Jiao Tong University, Китай Email: mmusov@unwe.bg 15-20 септември 2019 VIII ASECU Youth международна конференция и лятно училище – Равда, България Website: https://www.unwe ...
Партньори 25.11.2019 г. ... мобилност на студенти и преподаватели; разработване на съвместни магистърски и докторски програми; разработване на международни образователни и научноизследователски проекти и участие в такива; организиране и провеждане на международни образователни и ...
Преподаватели 13.11.2019 г. ... ...
Хонорувани преподаватели 4.11.2019 г. ... . д-р Благой Тодоров Колев Проф. д.с.н. Георги Ненев Найденов Проф. д-р Валентина Георгиева Миленкова Проф. д-р Веселин Минчев Минчев Доц. Теодор Данаилов Дечев Доц. д-р Аделина Проданова Миланова Доц. д-р Йордан Калчев Д-р Йоан Грозданов Христов Д-р Георги ...
Членство 23.7.2019 г. ... организация на АДС могат да бъдат преподаватели, служители и работници в УНСС. Приемането на нови членове става с писмено заявление до нейното ръководство (заявлението можете да изтеглите от прикачения файл). При отказ на кандидата да бъде приет за член ...
Докторски програми 18.6.2019 г. ... области научни изследователи преподаватели в областта на информационните технологии ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... от докторантите посочват добрите преподаватели. Над 50% посочват като причини очакваната по-успешна реализация, високият обществен престиж на докторската степен в УНСС, както и по-високата конкурентоспособност на пазара на труда. Почти 90% от докторантите са се ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... от докторантите посочват добрите преподаватели. Над 50% посочват като причини очакваната по-успешна реализация, високият обществен престиж на докторската степен в УНСС, както и по-високата конкурентоспособност на пазара на труда. Почти 90% от докторантите са се ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... 15 % - за лица, които са преподаватели или служители в УНСС, към момента на провеждане на обучението - 340 лева с ДДС. Същата отстъпка ползват и лица, които са препоръчани или доведени от преподавател или служител в ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... 15 % - за лица, които са преподаватели или служители в УНСС, към момента на провеждане на обучението - 340 лева с ДДС. Същата отстъпка ползват и лица, които са препоръчани или доведени от преподавател или служител в ...
Регламент 8.4.2019 г. ... от маркетинг мениджъри на А1 и преподаватели. Тематични направления в бизнес казуса на А1: Състояние и тенденции на пазара на телекомуникационни услуги Промяна в потребителските навици и предложенията на телекомите Промяна в качеството на обслужване Внедряване ...
НOM 2019 25.4.2019 г. ... условия за обмен на опит и идеи между студенти, преподаватели и водещи компании. Тя отличава най-подготвените студенти и задава съвременните стандарти в обучението по „Маркетинг“. Направление „Маркетинг“ на А1 ще представи реален казус, върху който ще работят студентите. А1 ще ...
Студентите за нас 2.4.2021 г. ... проф. Башева ни води лекциите и се надявам повече преподаватели да имат нейното отношение към преподаването и студентите. С ужавание, Магдалена Станчева   Благодарствено писмо от г-жа Татяна Грозева Благодарствено писмо от г-н Георги ...
Благодарствено писмо 27.2.2019 г. ... да поднеса искрени благодарности на всички преподаватели от Катедра "Счетоводство и анализ" и Финансово-счетоводен факултет, за положените усилия, професионализъм и отдаденост, с които работех през двете години на обучение.   Пожелавам Ви, много успехи занапред!  С уважение: Татяна ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... на Л&УВД между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира ...
Докторанти 15.12.2020 г. ... мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между УНСС и университети от почти ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 8.2.2021 г. ... . 6. Оценяване – есето се оценява от комисия от преподаватели от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ и от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. 7. Анулиране на участието в конкурса – при очевидно възпроизвеждане на вече съществуващ текст ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2018 г. 29.1.2019 г. ... прояви; Конфликти в катедрените колективи; Конфликти преподаватели - студенти;   Принцип в работата на Комисията по академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на разглеждането на казусите Комисията ...
Служебни ресурси 24.1.2020 г. ... само за преподаватели >>> unwemedia_SharePoint (след вписване в служебната Ви поща) (Въпроси при технически затруднения >>> media@unwe ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... могат да разчитат на консултация и подкрепа от нашите преподаватели. Един от най-трудните въпроси е как се прави научно изследване. Отговори има много и всеки сам намира своите. За улеснение на докторантите по специалност „Социология“ предлагаме няколко текста на автори класици в методологията ...
Защита 22.12.2018 г. ... и 3 външни хабилитирани преподаватели със специализация по темата на дисертацията. Съставът на научното жури се одобрява от Факултетен съвет на ОИФ и Ректор на УНСС. След одобрение Ректорът на УНСС издава заповед за назначаване на защита и научно жури. ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... е да даде възможност на преподавателите по счетоводство, които са методически ръководители на участниците, да покажат резултатите от своята работа, да обогатят своята професионална и методическа подготовка, по-пълно да осъществят личностната си ...
EДИНСТВЕНАТА В СВЕТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТ 14.9.2018 г. ... участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университета и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия. Повече за ...
Обмен на опит 27.1.2019 г. ... заети лица, университетски преподаватели и студенти ...
Редовно и дистанционно обучение 22.7.2020 г. ... контакт с висококвалифицирани преподаватели; предполага пълноценно използване на богатите библиотечни фондове и електронни ресурси на университета; осигурява постоянен достъп до съвременната материално-техническа база на ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ... място, в читалня „Преподаватели“ на библиотеката, читателите могат да получат достъп до К:PRO, включващ „Седмичен Капитал“; „Капитал Daily бизнес новини“; бизнес доклади и справки за фирми в масива КАПИ. Кой ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... , председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Стела Ралева поздрави организаторите и участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Вие сте щастливци, защото се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 2016г. 6.6.2018 г. ... развитие”, присъстваха всички преподаватели и студенти от катедра "Регионално развитие". Студентската кръгла маса допринесе за очертаване на основните насоки за развитие на Smart- технологиите в регионите, усъвършенстването на Smart City. Акцентите бяха съсредоточени в ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 6.6.2018 г. ... съобщения и постери от водещи специалисти, преподаватели и експерти от наши университети и чужбина. По време на форума се дискутираха актуални теми, свързани с регионалното развитие, регионалната политика, регионалния туризъм, инфраструктурата, регионалните инвестиции, публично-частните ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... тематика привлече специалисти от практиката, преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА ...
Alumni 7.6.2018 г. ... Осъществяване на обратна връзка между преподаватели, студентите и бизнеса; 2)      Отчитане на професионална реализация; 3)      Представяне на своите научни интереси и области на развитие; 4)      Провеждането на ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 22.1.2019 г. ... и катедрата с повече партньорски институции и преподаватели от различни държави ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... на практическите занимания на всички наблюдаващи преподаватели от изпитната комисия съгласно Таблица за критериите при оценяване практическите умения на обучаемите /неразделна част от Правилата/. Всяка промяна в Таблицата се одобрява от Директора.   Изпитната комисия за провеждане на изпитите се ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... методи, осъществявано от висококвалифициани преподаватели и от изтъкнати специалисти от практиката.Възможности за реализация Получаването на магистърска степен по „Бизнес с недвижими имоти" предоставя възможности и шансове за реализация като: мениджъри в различните компании за недвижими ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... изпитна комисия от най-малко трима хабилитирани преподаватели, назначени със заповед на заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение. Изпитите се провеждат по приета от катедрения съвет и утвърден от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... На място, в читалня „Преподаватели“ на библиотеката, читателите могат да получат достъп до К:PRO, включващ „Седмичен Капитал“; „Капитал Daily бизнес новини“; бизнес доклади и справки за фирми в масива КАПИ. Кой какъв  е? - ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... на нея могат да присъстват други студенти, преподаватели и външни за Университета лица. 2.    Държавна комисия за защита на дипломните работи Защитата на дипломанта работа се осъществява пред специално назначена от Заместник - Ректора по обучението в ОКС ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... занимания на всички наблюдаващи преподаватели от изпитната комисия съгласно Таблица за критериите при оценяване практическите умения на обучаемите /неразделна част от Правилата/. Всяка промяна в Таблицата се одобрява от Директора.   Изпитната комисия за провеждане на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... екип от най-малко трима преподаватели от катедрата (хабилитирани и по изключение – нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор“). Възможно е в държавната изпитна комисия да бъдат привлечени и преподаватели от ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2016 г. и 2017 г. 22.1.2018 г. ... колективи; конфликти преподаватели – студенти.   Принцип в работата на Комисията за академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на разглеждането на ...
Преподаватели към катедрата през годините 6.7.2018 г. ... и иконометрия" работиха преподавателите:(за повече информация кликнете върху името на съответния преподавател) Аврамов, Алберт Давидов Бакалова, Дария Теодорова Балевски, Дано Цоков Батьов, Иван (Иван Батьов Томов) Величкова, Нигрета ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ 19.8.2020 г. ... да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... от най-малко трима хабилитирани преподаватели, назначена със заповед на зам.-ректора по обучението в ОКС „магистър“. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на ОТД в УНСС. Темите на магистърските тези се определят най-малко 4 месеца преди ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... е да даде възможност на преподавателите по счетоводство, които са методически ръководители на участниците, да покажат резултатите от своята работа, да обогатят своята професионална и методическа подготовка, по-пълно да осъществят личностната си реализация ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университета и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия.   НОВА ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университета и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия ...
МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3.8.2017 г. ... участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университета и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия. ...
За нас 3.8.2017 г. ... предполагат привличането на преподаватели и научни сътрудници от различни катедри на УНСС, както и от други висши учебни заведения и научни институции. Центърът разработва също методически и методологически материали за различни учебни курсове, свързани с ...
Начало 3.8.2017 г. ... предполагат привличането на преподаватели и научни сътрудници от различни катедри на УНСС, както и от други висши учебни заведения и научни институции. Центърът разработва също методически и методологически материали за различни учебни курсове, свързани с ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... от икономисти на БАН и от преподаватели в УНСС 6 декември 2018 13:46 Редактор: Елена Банкова / БГНЕС, архив Близо 60% от българите, завърнали се у нас от чужбина, имат намерение да останат за постоянно в страната, сочи проучване на авторски колектив от ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за шестнадесети пореден път, като публикуваните ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за петнадесети пореден път, като публикуваните научни ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... изпит могат да бъдат нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор, асистенти, докторанти  и служители в УНСС. (3) Информацията за датата, часа и мястото на провеждане на държавния изпит се огласява на информационното табло на катедра „Регионално ...
Дейности 15.6.2017 г. ... с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнеса, на които се обсъждат актуални проблеми на икономическата социология и психология ...
Дейности 15.6.2017 г. ... с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнеса, на които се обсъждат актуални проблеми на икономическата социология и психология ...
Кандидат-докторантски изпит 4.12.2018 г. ... от комисия, която включва трима преподаватели − хабилитирани лица или лица, притежаващи образователна и научна степен „доктор”, в рамките на професионалното направление на конкурса. Писменият конкурсен изпит се състои от два модула. Изпитната ...
Курсове за придобиване на квалификационни кредити за учители, организирани от УНСС 3.7.2017 г. ... система, ИСК при УНСС съвместно с преподаватели от УНСС, организира курсове за придобиване на квалификационни кредити за педагогически кадри, както следва: - „Макроикономика“ – на 20-21.05.2017; 17-18.06.2017; 15-16.07.2017 г. - „Основи ...
Новини 22.5.2017 г. ... над 20 000 студенти и над 500 преподаватели, УНСС е добре известен със своя образователен опит и често е наричан от работодателите „Българският Харвард“. Проучването е изготвено с участието на гл.ас. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедра ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... спортен клуб на университетските преподаватели от УНСС „Св. Георги Победоносец” и др. Специализирал е политология и е участвал в международни научни конференции в: Московския университет (1983 г.), Института по политически науки към Берлинския свободен ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... на докторски дисертации; Нови преподаватели; Спечелени конкурси Научни форуми, организирани от факултет "Приложна информатика и статистика"; Участия на преподаватели в конференции и научни прояви. Проекти Публикации Научно-изследователски ...
Акценти 22.7.2020 г. ... семинари, предназначени за преподаватели. Семинарите бяха организирани в следните две тематични области: (1) Getting Recognised for Excellent Work и (2) Implementing Competency Based Examinations and Assessments.    Ръководство на ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... в процедурите по представителство на нехабилитираните преподаватели в Общите събрания на факултети, за неправомерно членство в Общо събрание на факултет от представител на студентите и докторантите, за основанията по упражняването на длъжността „временно изпълняващ” ръководител на структурни звена ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... на Общото събрание от квотата на нехабилитираните преподаватели и на служителите, предоставени на ректора на УНСС за утвърждаване, по отношение правилното сочене на статута им - „членове на Общото събрание”, а не „делегати на Общото събрание”. Този статут трябва ясно да се изписва в ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... на Академичния съвет от квотата на хабилитираните преподаватели; неосъществен избор  за попълване състава на Академичния съвет от квотата на нехабилитираните преподаватели.             Контролният съвет честити на новоизбрания ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... . Съпътстваща цел на конкурса е да даде възможност на преподавателите по счетоводство, които са методически ръководители на участниците, да покажат резултатите от своята работа, да обогатят своята професионална и методическа подготовка, по-пълно да осъществят личностната си реализация като специалисти и ...
План за действие за 2020/2021 г. 4.2.2021 г. ... менторство над учебните предприятия. 3.3. Посещение на преподаватели от УНСС в училищата-членове на АИУБ с цел представяне на определени теми и презентации под формата на срещи със средношколците.   4. СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ Проучване на възможностите и разработване на съвместен проект на членовете ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 12.4.2021 г. ... . Научни ръководители могат да бъдат следните преподаватели: НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ Доц.д-р Пресияна Ненкова Публични финанси, Фискална децентрализация, Данъчно облагане и данъчна политика Проф. д.ик.н. Николай Неновски Парична теория и политика ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... на кариерното развитие и организационната промяна; преподаватели и изследователи в университети, научни институти, изследователски организации;  експерти, изследователи и анализатори в корпорации, агенции за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания, анализи и прогнози; консултанти и ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 16.9.2020 г. ... институциите на държавната власт (централна и местна); преподаватели и изследователи в университети, научни институти, изследователски организации;  ръководители, експерти-изследователи и анализатори в агенции за социални, политически, маркетингови и рекламни изследвания, отдели за анализи и прогнози на ...
Конферентни такси 18.2.2019 г. ... , докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Бивши студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 75 лв ...
Тематични направления и целева група 15.2.2019 г. ... преподаватели от висшите училища; -          докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... на Л&УВД между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... на Л&УВД между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира ...
Становище ЕК 04.16 г. - Взаимоотношения между студенти 22.4.2016 г. ... , че в университета може да подава оплаквания само срещу преподаватели, не и срещу други студенти. Комисията препоръчва на студените в УНСС да се запознаят с Правилника за дейността на Комисията за академична етика. Съгласно чл. 13 от същия право на оплакване до Комисията имат физически и юридически лица, ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... дългогодишно развитие разполага с опит и утвърдени преподаватели. Прием: -         Могат да кандидатстват всички, завършили с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни ...
Публикации 20.7.2018 г. ... на можете да откриете в блоговете на отделните преподаватели в сайта на УНСС ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... - колективни и индивидуални (за нехабилитирани преподаватели). 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.) с провеждане  през календарната година.   Приоритетните направления на конкурса през 2015 г. са: 1. Изследвания за ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... се отнасят за всички студенти и преподаватели от катедрата и са предназначени да осигурят качество на разработването и защитата на дипломни работи. След полагането на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... включва трима хабилитирани преподаватели, като председател обикновено е ръководителят на катедрата; Държавният изпит е под формата на тест, който включва 60 въпроса, като предварително са разработени три варианта. Прието е, изпитът да се провежда за три ...
Становише ЕК 01.2016 г. - Поведение в социалната мрежа 15.2.2016 г. ... за хората, свързани с УНСС - преподаватели, изследователи, докторанти, студенти и служители - да използват обидни квалификации и език в публичната среда извън университета, което включва и дискусиите в социалната мрежа Фейсбук, поне по две причини: Първо, ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... да балансира отношенията между преподаватели, студенти и служители. Още по-тревожно е твърдението в писмото, че Живка Будинова не греши повече от всички останали – т.е. грубото отношение на служителите е обичайна практика, а не е изключение. Обръща ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... на нашите суденти, докторанти и преподаватели!  Споделяме какво успяхме да свършим през изминалия акредитационен период и си пожелаваме успех!   Цялостната образователна дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ съответства на ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... основните етични стандарти за преподаватели, студенти, изследователи, докторанти, служители, както и за целия друг персонал в Университета за национално и световно стопанство (наричан по-долу „Университет”) – публична институция с ярко изявен ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... и заетостта на съответните преподаватели. 6.    В зависимост от броя на дипломантите катедреният съвет регламентира ограниченията за максималния брой научни ръководства и рецензии за една защита. 7.    Научните ръководства и ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... подкрепа и стимулиране на високи постижения на преподаватели и студенти в учебната и научноизследователската дейност. - Запазване на финансовата стабилност на УНСС. - Засилване на присъствието на УНСС в световни и европейски изследователски мрежи; признание на научни приноси на членове на ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... факултет се води от декана и след това следват преподавателите по азбучен ред на личните имена съгласно чл. 4, ал. 5 от „Правила за организиране и провеждане на избори на органи на УНСС“   Номинации за членове на Академичния съвет на УНСС Хабилитирани преподаватели доц. д-р ...
Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... експерт-счетоводители в България. Наградените преподаватели: Преподавателите, подготвили шестимата най-добре представили се ученици на заключителен етап на конкурса, са: - Димитър Дончев Тенев от Национална търговска гимназия – Пловдив, подготвил участници, класирани на първо и второ ...
Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ 19.8.2020 г. ... се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации. Професионална реализация  Завършилите ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... ден. Това е Образованието, което ние - екип от преподаватели и изявени специалисти от практиката - развиваме повече от две десетилетия, въвеждайки нови и усъвършенствайки вече утвърдилите се магистърски програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” на УНСС. ЗАЩО ДА НИ СЕ ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... от комисия, която включва трима преподаватели - хабилитирани лица или лица, притежаващи образователна и научна степен „доктор”, в рамките на професионалното направление на конкурса. (4) Изпитът по чужд език се провежда от двучленна комисия от преподаватели по ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... цел на конкурса е да даде възможност на преподавателите по счетоводство, които са методически ръководители на участниците, да покажат резултатите от своята работа, да обогатят своята професионална и методическа подготовка, по-пълно да осъществят личностната си реализация като ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... за обучението на студенти и млади преподаватели. Проф.д-р Ж.Ошавков – първият директор на Института по социология при БАН, с голям принос за кадровото осигуряване и институционализацията на катедра „Икономическа социология”. След запознаване с ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... СЪСТАВ Глава единадесета  ПРЕПОДАВАТЕЛИ Глава дванадесета САНКЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ   Част първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник урежда организацията и управлението на учебната дейност в ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... - колегите преподаватели, като част от академичния състав на университета, да се придържат стриктно към приетите в УНСС правила и добрите практики за водене на учебните занятия и за провеждане на изпитите, както и с всички свои действия в университета ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... съвет от квотата на хабилитираните преподаватели; неосъществен избор  за попълване състава на Академичния съвет от квотата на нехабилитираните преподаватели.             Контролният съвет честити на новоизбрания ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... група се провеждат изборите (хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти, служители); - броят на свободните места за които се провеждат изборите (за всяка от представителните групи)   До Комисията по предложенията постъпиха предложения със ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... от примерни теми за дипломни работи всеки от преподавателите, четящи задължителни курсове в магистърската специалност предлагат по пет примерни теми, свързани с техния задължителен курс на сътрудника на катедра “Политическа икономия” до 31 декември всяка година. Списъкът от ...
Кандидат - студенти 8.4.2021 г. ... като изследователи / научни работници или преподаватели; средните селскостопански и икономически професионални гимназии, колежи и др. като преподаватели;   В бакалавърската програма по „Аграрен бизнес“ Вие ще получите фундаментални знания по микро и макроикономика, ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... теми за дипломни работи всеки от преподавателите, четящи задължителни курсове в магистърската специалност предлагат по пет примерни теми, свързани с техния задължителен курс на сътрудника на катедра “Политическа икономия” до 31 декември всяка година. Списъкът от ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... и насърчава обмена на идеи между преподаватели и студенти. Чрез присъждането на кредити студентите имат възможност да участват в академичен обмен в университети извън страната по европейски програми ...
История 6.11.2019 г. ... . Научни публикации на преподаватели от катедра "Публична администрация" Инфографики ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.март 2014 – м. юли 2015 ОТЧЕТ за учебната и ...
В началото на пътя 16.1.2015 г. ... 6:33 PM   Здравейте, скъпи преподаватели! Пиша Ви, за да се извиня, че днес не присъствах на дипломирането си, въпреки че много ми се искаше. Основната причина за е-мейла обаче е едно ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ - за всички знания и умения, за всички практически проекти, ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... обучението участват авторитетни преподаватели, които са и водещи изследователи в своята област. Катедра “Икономическа социология” разполага с добра материална база и с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... обучението участват авторитетни преподаватели, които са и водещи изследователи в своята област. Катедра “Икономическа социология” разполага с добра материална база и с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на ...
„Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от Пламен Георгиев 30.5.2014 г. ... и преподаватели присъстваха на публична лекция на тема: „Отнемане на незаконно имущество: българският опит“, организирана от катедра „Икономическа социология“ и Юридическия факултет. Гост-лектор бе Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на ...
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” 9.4.2014 г. ... се най-малко трима хабилитирани преподаватели) се определят със заповед на заместник-ректора по учебната работа, по предложение на катедрения съвет и ръководителя на катедрата. 2. Държавният писмен изпит по специалността се състои от разработване на два въпроса, ...
Working papers 16.2.2020 г. ... непубликувани разработки на наши преподаватели ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... на гражданското общество, преподаватели в образователни институции, изследователи, ръководители на креативни организации и др. Стартът е успешен. Остава да удържим до финала. Независимо от възможните пропуски, независимо от прокрадваното недоверие в ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... гости – настоящи и бивши преподаватели от УНСС и други университети, включително бивши преподаватели по политическа икономия, много студенти. Всички те взеха активно участие с много въпроси, мнения и дискусии по важни проблеми от областта на съвременната ...
За Специалността 28.1.2021 г. ... от амбициозни и способни преподаватели, за които студентите не са просто колеги, а партньори; Защото при обучението в специалност „Политическа икономия“ се стимулират честната дискусия, свободата на словото и разнообразието на идеите; Защото ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... дисциплините се четат от хабилитирани преподаватели на специалностите  „Социология”, „Публична администрация и регионално развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени комуникации” и др ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... факултет доц. д-р Лилия Йотова, преподаватели, студенти. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Ректорът приветства юбиляря „Изключително ми е ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 23.11.2020 г. ... за присъствие на други студенти, преподаватели, както и външни за УНСС лица. Защитата се извършва пред Държавна комисия. Съставът на комисията се състои от най-малко трима хабилитирани преподаватели и се определя по предложение на Ръководител катедра със Заповед на Зам ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 7.6.2020 г. ... комисия, състояща се от хабилитирани преподаватели и се определят квестори сред нехабилитираните преподаватели. Датата се обявява в Учебен отдел и на студентите месец по-рано.   Студентите подават молба за допускане до явяване на Държавен изпит в Дирекция ...
доктор 15.1.2015 г. ... , състояща се от минимум 3 хабилитирани преподаватели  или преподаватели, притежаващи ОНС „доктор“, в писмена и устна форма по две теми от „Програма за конкурсен изпит“, разработена от катедра “Стопанска логистика” и утвърдена от заместник-ректора по НИД на УНСС. ...
Важно за студентите и преподавателите! 7.11.2013 г. ... и достъпът до него на студенти, преподаватели и служители, считано от 23 октомври 2013 г. Вече се работи по укрепването на сградата. След неговото приключване и получаване на разрешение от компетентните органи занятията ще бъдат възобновени ...
За Преподаватели 13.11.2014 г. ... за ...
Курсове за повишаване на квалификацията на академичния състав на УНСС 26.3.2014 г. ... до катедрите относно обучения на преподаватели (октомври 2013 – януари 2014 г.) Английски език, ниво А2 Френски език, ниво А1-2 Английски език, ниво В1 Използване на презентационни средства Използване на интерактивни методи за повишаване нивото на ...
Важно за студентите и преподавателите! 9.10.2013 г. ... преподаватели и студенти, Приключи  ремонтът в новия учебен корпус. От днес, 9 октомври (сряда), всички занятия ще се провеждат по разписание ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... ЕКИПА ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... катедрените съвети комисии или отделни преподаватели. По решение на катедрените съвети и други поправителни изпити, освен условните, могат да бъдат проведени пред комисии. За извънредната сесия да не се регистрират електронни протоколи ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 21.2.2021 г. ... държавна комисия от трима хабилитирани преподаватели на основен трудов договор към УНСС в състав един председател и 2 членове. 1.3.    Съставът на държавната комисия, заедно с един хабилитиран преподавател като резервен член, се предлага от катедрения съвет на ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... могат да присъстват други студенти, преподаватели и външни за Университета лица. 2.    Държавна комисия за защита на дипломните работи Защитата на дипломанта работа се осъществява пред специално назначена от Заместник - Ректора по обучението в ОКС ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... представлява екип от най-малко трима преподаватели от катедрата (хабилитирани и по изключение – нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор"). Възможно е в държавната изпитна комисия да бъдат привлечени и преподаватели от други катедри ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... изпитна комисия представлява екип от най-малко трима преподаватели от катедрата (хабилитирани и по изключение – нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор). Възможно е в държавната изпитна комисия да бъдат привлечени и преподаватели от други катедри или външни за Университета лица, ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... е публична и на нея могат да присъстват други студенти, преподаватели и външни за Университета лица.   2.    Държавна комисия за защита на дипломните работи   Защитата на дипломанта работа се осъществява пред специално назначена от Заместник - Ректора по обучението в ОКС „магистър” ...
„Приложна икономика и финанси“ 19.5.2020 г. ... семестъра. Обучението се извършва от високо квалифицирани преподаватели от катедрите „Икономикс“ и „Финанси“ на УНСС. Дипломирането става с подготовка и защита на дипломна работа. Завършилите магистърската програма могат да работят на макро- и микроравнище като експерти, консултанти, ...
„Макроикономически политики и пазари“ 20.8.2020 г. ... и управленски функции. С успех те могат да работят като преподаватели в университетски или други образователни институции. Завършилите специалност „Макроикономически политики и пазари“ могат да изпълняват стратегически и оперативни функции при управлението на бизнеса особено в сферата на ...
За катедрата 19.5.2020 г. ...  „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали отговорни функции, свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. Най-големите авторитети на катедрата в лицето на акад. Жак Натан, проф. Кирил ...
OKS 28.2.2013 г. ... специалността – в „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали отговорни функции, свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. Най-големите авторитети на катедрата акад. Жак Натан, проф. Кирил Григоров, ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели и от квотата на студентите и докторантите; избор на Декан, избор на председатели и на заместник председател на Общо събрание на факултет; избори за попълване състави на факултетни съвети и др ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... и световно стопанство предоставят на своите преподаватели и студенти електронна поща към домейна на Университета, хоствана от Microsoft на базата на Outlook Live. Е-мейл адресите са от вида username@unwe.bg. Всеки студент може да разбере потребителското си име и генерираната парола чрез ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... на обучението ще ви преподават авторитетни преподаватели, ще придобиете важни знания и умения, ще се научите да работите в екип и да взимате решения. Предимство са обучението на английски език в бакалавърски и магистърски специалности, висококвалифицираните лектори, богатата библиотека, ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... от специализирана литература, достъпна за преподаватели и студенти след приключване на проекта. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до устойчивост на дефицита по текущата сметка Извършване на анализ за влиянието на ПЧИ върху дефицита по текущата сметка Проучване на влиянието на ...
Проект FOLPSEC bg 5.12.2012 г. ... . Станка Тонкова Колектив (състав) Преподаватели от катедрите: „Индустриален бизнес“, „Човешки ресурси и социална защита“, „Интелектуална собственост“ и „Маркетинг и стратегическо ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... квотата на хабилитираните и на нехабилитираните преподаватели - членове на АС с по един представител или да се вземе решение за численост на АС - 43 човека. При първо следващо заседание на Общото събрание да се организира избор на втори Заместник-председател на Общото събрание. В работните ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 15.2.2021 г. ... това число и предложенията на нехабилитираните преподаватели от факултета за избора им за членове на ОС на УНСС. В протокола за работата на Общото събрание да се изписват взетите от събранието решения за: приет дневен ред на ОС; численост и структурен състав на ФС; статут на гласуваните ...
ДОКУМЕНТИ 15.2.2021 г. ... „Човешки ресурси” на УНСС на преподавателите на основен трудов договор към факултета. Те трябва да съставляват не по-малко от 70 на сто (но може и е добре да са повече от 70 на сто) от състава на Общото събрание (чл. 31, ал. 3, т. 1 на ...
Конкурсни изпити 25.9.2020 г. ... се провежда от комисия, която включва минимум трима преподаватели - хабилитирани лица, в рамките на професионалното направление на конкурса. Изпитът по чужд език е устен и се провежда до 15 дни след датата на провеждане на изпита по специалността. До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, ...
Консултационни часове на преподавателите 11.2.2021 г. ... , за да заявите индивидуална консултация. Всички преподаватели са на Ваше разположение два пъти по два часа седмично през семестриално време, онлайн или на място ...
Клуб на социолога 22.12.2018 г. ... , дискусии, научни проекти, ръководени от преподаватели на катедрата. През 2007 г. създаде национална мрежа на младите социолози от 5 български университета, в които се обучават студенти по специалност Социология. Клубът е колективен член на БСА и на 3 изследователски комитета – ...
Библиотечни услуги 17.12.2020 г. ... на наличните ресурси Консултиране на преподаватели и докторанти относно възможностите и изискванията за публикуване в научни бази данни Обучения, ориентирани към повишаване на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти Справки за цитирания на преподаватели ...
Център за социологически и психологически изследвания 12.2.2020 г. ... и оценки с активно включване на утвърдени учени и преподаватели, млади научни работници, докторанти и студенти. Да  подпомага  решаването на проблеми на практиката и общественото управление и за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в областта на икономическата социология ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... третия сектор. В обучението участват авторитетни преподаватели, които са и водещи изследователи в своята област. Катедра “Икономическа социология” разполага с добра материална база, с компютризирана Лаборатория за социологически изследвания, с висококвалифициран академичен състав от професори, ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 21.2.2021 г. ... от списък с тематични направления, изготвен от преподавателите в катедрата и одобрен на катедрен съвет. Възможно е избраната тема на проекта да съответства на разработваната от студентите в 7-ми семестър курсова работа по дисциплината „Проектиране на статистическите изследвания”, която ...
Електронни ресурси 17.12.2020 г. ... .bg Телефон: (02) 8195 365 Читалня „Преподаватели“ УНСС, Етаж 2, Кабинет 2095 E-mail: spravochen@unwe.bg Телефон: (02) 8195 ...
Новини 17.12.2020 г. ... за цитирания на преподаватели от УНСС                              Заемане на книги и учебници  Заемането на книги и учебници става на място в ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... икономия) на този етап ние ще разчитаме на преподавателите от нашата катедра, както и на колеги от катедрата Икономикс и други катедри, чиито дисциплини са в общофакултетния блок. Ще каним при възможност и гост-преподаватели от водещи университети в чужбина, хора от практиката, политиката и ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... време на среща-дискусия със студенти и преподаватели от нашия университет.   Румен Петков, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Христо Христов, доц. д-р Соня Докова и Явор Куюмджиев (отляво надясно) „Решението за създаването на специалността „Регионално развитие“ преди ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 17.3.2021 г. ... на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели.  В хода на проверката Контролният съвет установи някои слабости и пропуски, по които е направил бележки и е отправил препоръки за тяхното отстраняване.             ...
Срокове и такси 12.7.2012 г. ... участника. За изследователи и академични преподаватели от страната: 30 лв. с ДДС. За фирми: 100 лв. За участници от чужбина: 100 евро   Сметка за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие в лева: Получател:     ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... бизнес, академичните изследователи и преподаватели по случай 60–годишнината на катедрата. С най-добри чувства: проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра "Икономика на търговията"     ПРОГРАМА 11 април 2013  9,30 - 10,30 ч. ...
Правила за организиране на почивния сезон през 2014 г. в УОБ - с. Равда 24.4.2014 г. ... групи): първа група преподаватели и служители, работещи на основен трудов договор в УНСС, членове на техните семейства (съпруг/а) с деца до 18 г., а ако децата са студенти - до 25 г. втора група пенсионери на УНСС трета ...
Преподаватели 28.3.2012 г. ... ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... за седми пореден път в УНСС. Докторанти и преподаватели представиха своите изследвания пред академичната общност и дискутираха значими икономически проблеми с български и чуждестранни учени на тема: „Икономиката на България - пътят към еврото". Научната конференция бе ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... . В комисиите могат да участват хабилитирани преподаватели от катедра  „Статистика и иконометрия”. Комисиите, дата и час за защита на дипломни работи се обявяват от ръководител катедра на катедрено заседание. Дипломантите предават за преглед окончателен вариант на ...
Дейност 2.3.2012 г. ... юни в Созопол. В нея участват изявени учени, преподаватели, консултанти и policy makers от над 25 страни. В рамките на конференцията е планиран семинар по генериране и комерсиализиране на иновации, ръководен от известен шведски изобретател и професор. Ще бъде организирана и кръгла маса с ...
Преподаватели 15.2.2012 г. ... "Стопанска история" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Фиолософия" към Катедра "Политическа ...
Школа за чуждоезиково обучение 19.11.2020 г. ...         Екипът е от преподаватели в катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”, факултет “Международна икономика и политика” на УНСС, квалифицирани в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... 29.09.2010 г. Лекция пред студенти и преподаватели по испански език за изпитите DELE, г-н Агапито Фернандес, Институт “Сервантес”, 11.10.2010 г. Лекция пред студенти и преподаватели на г-н Кон Сианг, 75-ят наследник на китайския мислител и философ Конфуций , 12.11.2010 г. Лекция ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... от водещи международни агенции, предприемачи, преподаватели и студенти – 12.05.2009 г.; Международна конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” по проект на програмата на НАТО „Мир и ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... и отговорниците на залите - университетски преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. Ако имате въпроси, обръщайте се към тях. Всеки от вас ще получи по един комплект материали, ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... и отговорниците на залите - университетски преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. На ваше разположение ще бъдат и компютърни администратори, които ще наблюдават изпълнението на ...
Катедри 11.4.2012 г. ... и обучение по български език за чужденци. Преподаватели от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в ...
История 1.2.2012 г. ... на ЦСИ системното анкетиране на студенти, преподаватели и служители относно проблемите на Университета. Пето. Със Заповед на Ректора на УНСС № 2362 / 26.11.2002 г. за Директор на ЦСИ към УНСС е назначен доц.д-р Валентин Димитров Гоев.   2. Предмет на дейност на ...
Контакти 23.9.2020 г. ... 298 Технически сътрудник: (02) 8195 298 Преподаватели: (02) 8195 688, (02) 8195 239, (02) 8195 272 Пощенски адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС E-mail: dnrs@unwe ...
История 26.8.2020 г. ... почит и уважение на създателите и първите преподаватели в катедрата – професорите М. Георгиев, Ст. Цанков, Ал. Георгиев, доцентите Хр. Попов, Н. Дойнов, К. Ганев, А. Михайлов, а също Г. Чолаков, Ив. Доросиев. Значителен принос през годините за утвърждаването на катедрата и ...
История 31.3.2021 г. ... време в катедрата работят двама хабилитирани преподаватели и девет асистенти. Нейн дългогодишен ръководител е проф. д-р ик. н. Михаил Динев, който е бил първи зам. министър на финансите, Ректор на УНСС , на Славянския университет и Висшето училище по застраховане и финанси, Декан на ...
История 3.10.2017 г. ... логистика”. Той се реализира съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и Икономически университет – Варна и Стопанска академия „В.А. Ценов”, Свищов. В рамките на проекта е ...
История 28.9.2012 г. ... от 9 хабилитирани и 4 нехабилитирани преподаватели ...
История 17.9.2016 г. ... се състои от 4 хабилитирани и 5 нехабилитирани преподаватели ...
История 7.2.2019 г. ... и в международна среда. И нашите преподаватели нито за миг не са отстъпили от тази позиция нито преди, нито след демократичните промени в страната. Много от завършилите специалност МИО са заемали висши политически длъжности като председател и заместник председатели на ...
История 22.3.2016 г. ... Георгиев, оставащите седем редовни преподаватели формират за продължителен период ядрото на катедрата, разработват и защитават пред компетентните академични власти съвременен учебен план на специалността, създават и утвърждават нови, не само за България, курсове от ...
История 7.11.2012 г. ... е научната дейност на преподавателите от катедрата, които публикуват свои научни разработки в "Трудове на ВИИ". През 1982 г. катедрата се разделя на катедра "Славянски езици" и катедра "Западни езици", а през 1990 г. е ...
История 28.9.2012 г. ... от висококвалифицирани преподаватели: двама професори, четирима доценти и  четирима асистенти, от които  с трима с ОНС «доктор». Научно-изследователската дейност по тематиката на специалност «Икономика на търговията» е фокусирана върху актуални за ...
История 26.1.2021 г. ... хабилитирани и шест нехабилитирани преподаватели, от които единадесет доктори по “Социално управление”. Катедра “Управление” осигурява обучението по дисциплината “Основи на управлението” за всички специалности в УНСС ...
История 3.2.2012 г. ... планиране” включва двадесет преподаватели: 4 професори, от които 2 доктори на икономическите науки и 2 доктори по икономика; 7 доценти доктори по икономика; 8 главни асистенти, от които 4 с образователна и научна степен доктор; 1 асистент. ...
История 23.3.2017 г. ... катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976 - 1990 г.), доц. д-р Себастиян Каменаров (1991 - 1994 г.), доц. д-р Добромир ...
История 17.9.2016 г. ... нашата катедра са били преподаватели редица известни спортисти: Драган Господинов (волейбол и ОФП), Калина Василева (спортна и художествена гимнастика), Петко Лашев (плуване), Любен Дървов, змс Ангел Колев (лека атлетика), мс Димитър Самсаров (футбол), змс Димитър ...
История 10.12.2012 г. ... катедрата има общо 29 преподаватели – 3 професори (от които 2 доктори на икономическите науки и 1 доктор по икономика), 13 доценти (доктори по икономика), 11 главни асистенти (от които 7 доктори по икономика), 2 старши асистенти. В нея се обучават 11 ...
История 22.12.2018 г. ... за обучението на студенти и млади преподаватели. Проф. д-р Живко Ошавков – първият директор на Института по социология при БАН, с голям принос за кадровото осигуряване и институционализацията на катедра „Икономическа социология”. След запознаване с ...
История 3.9.2012 г. ... сътрудничество между студентите и преподавателите, както по време, така и извън учебния процес. Към катедрата функционира приложна лаборатория за провеждане на семинарни занятия, оборудвана с модерна техника, дарена от водещи индустриални фирми и банкови ...
История 3.2.2012 г. ... са доктори на икономическите науки, а останалите 13 преподаватели са с докторски степени по икономика и по селскостопански науки. Научните интереси и преподавателската дейност на катедрения колектив е в областта на аграрната икономика и маркетинг, аграрна политика, управление на земеделските стопанства, ...
Партньори 13.3.2014 г. ... образованието: В екипа от преподаватели в магистърска програма "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни ...
Партньори 28.9.2012 г. ... международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право" ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... по български език за чужденци.     Преподаватели от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... . В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в областта на международната търговия, международния бизнес, маркетинг и мениджмънт, международните финанси.  Нашите преподаватели са търсени лектори, консултанти, експерти, които заедно с преподавателската си ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... ръководства все утвърдени в своята си дисциплина преподаватели-спортисти. Ръководители на катедрата са били: Драган Господинов (1954-1981 г.); доц. Иван Несторов (1981-1994 г.); Светлана Цонева (1994-1996 г.); Надя Недялкова (1996- 2003 г.); м.с.Петър Иванов (2003-2009 г. ) и м.с. Спас Ставрев (2009 г. ...
За катедрата 28.7.2020 г. ... , пари-банки-кооперации, застрахователно дело, а сред преподавателите се открояват имената на проф. Г. Данаилов, който води лекции по стопанска политика и проф. П. Стоянов, който преподава финансова наука и финансово право. През 1940 г. Свободният университет се трансформира в Държавно висше училище за ...
За катедрата 31.3.2021 г. ... състав на катедрата се състои от 14 преподаватели, от които двама професори, двама доценти и седем главни асистенти, един старши асистент и един асистент. Катедрата има един доктор на икономическите науки, шестима доктори по икономика и 20 докторанти. Петима от членовете й са дипломирани ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... , "Репрезентативни изучавания" и много други. Преподавателите-специалисти по времето на първия етап полагат усилия да създадат една съвременна и практически насочена специалност, която да отрази тогавашните новости в статистическата методология, съобразявайки се със съществуващата държавана политика ...
За катедрата 21.1.2021 г. ... през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976-1990 г.), доц. д-р Себастиян Каменаров (1991-1994 г.), доц. д-р Добромир Тодоров (1995-2008 г.), ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... , доц. д-р Лиляна Василев и др. Хабилитираните преподаватели в катедрата, които са 52% от академичния състав, притежават необходимия профил и квалификация по съответните научни специалности. Те са доказани учени и преподаватели с богати теоретични познания и практически опит в областта на ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... вериги" се осъществява от висококвалифицирани преподаватели: двама професори, седем доценти, двама главни асистенти и един асистент ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... Политическа икономия) на този етап ние ще разчитаме на преподавателите от нашата катедра, както и на колеги от катедрата Икономикс и други катедри, чиито дисциплини са в общофакултетния блок. Ще каним при възможност и гост-преподаватели от водещи университети в чужбина, хора от практиката, политиката и ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... , в която се комбинират професионалните знания на преподаватели в областта на информационните технологии и иконометрията. ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... е основана през 1990 г. В началото на 90-те години преподавателите в катедрата разработват първите университетски курсове и първите учебни планове за специалност "Политология". През годините след 1995 г., катедрата за сравнително кратки срокове израства в научно отношение - хабилитират се петима ...
Публикации 24.12.2017 г. ... с публикации на преподаватели от катедра "Статистика и конометрия" (в xlsx формат)       Заявка (форма) за добавяне на публикации към базата  (в xlsx формат)     Попълнената заявка (форма) изпратете на адрес: vbozev@unwe.bg или ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... от търговския бизнес,академичните изследователи и преподаватели по случай 60–годишнината на катедрата. С най-добри чувства: проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра "Икономика на търговията" Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за ...
Конференции и семинари 27.9.2012 г. ... администрация”. Участие в конференцията взеха много преподаватели, научни работници и докторанти от редица висши училища в страната, дейци от социалната практика, както и студенти от специалност “Публична администрация” на УНСС. Конференцията беше уважена и от чуждестранни гости ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... и чуждестранната политологична академична мисъл, преподаватели, докторанти и студенти. Сред присъстващите на тържественото заседание бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Янков, ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... наука, на техните достойни следовници - поколенията преподаватели и изследователи, които продължиха благородното им дело и работят с душа и сърце, с всеотдайност, амбиция и вярност за каузата на УНСС“, изтъкна ректорът. Той отбеляза, че през изминалите четири десетилетия катедрата няколко пъти е ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... дейност, постоянната актуализация на знанията на преподавателите и изследователите в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е задължителна необходимост, особено когато икономиката в състояние на глобална икономическа и финансова криза. Определянето на дългосрочните ...
Проекти 22.12.2018 г. ... , Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата Обучение чрез практика в мултикултурна среда 2009-2012   Доц. д-р Андрей Нончев катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни ...
Проекти 9.2.2016 г. ... е реализиран съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и Икономически университет – Варна и Стопанска академия „В.А. Ценов“, Свищов. В рамките на ...
Наука 7.2.2019 г. ... значение. Нашите преподаватели и студенти участват в редица научни и практико-приложни проекти както на национално, така и на международно ниво. Повечето ни преподаватели са канени като експерти в международни изследователски и преподавателски ...
Наука 20.9.2012 г. ... Преподаватели от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и ...
На вниманието на всички преподаватели от кат. "Счетоводство и анализ" . 7.7.2020 г. ... правоотношения с хабилитирани преподаватели в УНСС при навършване на 65 годишна възраст ...
Наука 24.4.2017 г. ... в учебния процес на преподаватели със значителен научно-изследователски потенциал, както и привличане на гост-лектори – външни специалисти, ангажирани пряко с научно-изследователска дейност извън УНСС или с практически разработки и опит в ...
Наука 24.4.2018 г. ... от Катедра "Политология" развиват активна научно-изследователска дейност. Доказателство за това са многобройните публикации в различин форми - статии в научни списания, студии, монографични изследвания и др. За периода 2008-2012 г., ...
Наука 28.9.2012 г. ... дейност на преподавателите в катедра "Човешки ресурси и социална защита" се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, индустриалните отношения, ...
Наука 22.12.2018 г. ... като учени и университетски преподаватели с уникален принос в социологическата наука и общественото развитие. Изграждаме здрава връзка на социологическото образование, което даваме с бизнеса, държавата и обществото като цяло. Активно разработваме ...
Специалности 14.2.2012 г. ... , икономическото прогнозиране, преподаватели в университетски и други образователни институции, експерти и ръководители в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени, ...
Специалности 2.3.2018 г. ... . Лекциите се изнасят от преподаватели от УНСС и специалисти от сферата на бизнеса с недвижими имоти. Учебните дисциплини съответстват на тези изучавани в чуждестранни университети, и са разработени в сътрудничеството със специалисти от бизнеса. Какво ...
Обща информация 24.3.2019 г. ... , експериментални бази и като преподаватели във висши и средни училища.      Обучението на студентите се осъществява в кабинети, оборудвани с компютърна техника и използването на съвременни статистически програмни продукти (SPSS, ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... с личното участие на преподаватели, докторанти и студенти; Използването предимно на интерактивни методи на преподаване като: проблемни лекции; управлявани дискусии; казусен метод; игра на роли; управленски игри; симулации; екипен метод и др ...
Консултационни часове на преподавателите 28.9.2020 г. ... време на преподавателите от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за зимен семестър на учебната 2020/2021 година   Преподаватели Приемно време за консултации проф. д-р Лалко Дулевски понеделник 12 ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... професионалните знания на преподаватели в областта на информационните технологии и иконометрията. 5-те въпроса на бъдещия ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... културни стилове на учене и подпомагане на преподаватели и обучаеми, които имат желание да се премине към развитие на кариерата в световната общност.    Основният резултат от проекта ще представлява електронен наръчник  по междукултурно учене и преподаване в сферата на ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... , в което като автори се включиха всички преподаватели, участвували в обмена. Този опит се мултиплицира многократно в курсовете, които провежда ИСК при УНСС.       The specific project objectives in respect of the beneficiaries are to acquire new knowledge and ...
За факултета 29.3.2017 г. ... , така и научните изследвания, в които участват преподаватели и студенти. Катедрите на факултета (подредени по азбучен ред) са: „Маркетинг и стратегическо планиране” „Публична администрация” „Регионално развитие” „Управление” Академичният ...
Държавни изпити и защити 30.7.2020 г. ... изпит. 4. В деня на изпита в присъствието на преподаватели от катедрата студенти теглят изпитния вариант, като се уверяват, че те са различни. 5. Студент тегли и номер на съответната изпитна комисия. Имената на членовете на комисията се съобщават в деня на устния изпит. 6. До устен изпит се ...
История 18.4.2016 г. ... факултета, заемащи важни позиции в обществото, преподаватели, дипломанти, официални гости. Поздравителни адреси по повод 25-годишнината на Юридическия ...
Наука 21.1.2021 г. ... През последните години, преподавателите от различните катедри на факултета са извършили значителна по обем научноизследователска дейност. Благодарение на това е постигнат растеж на кадрите - увеличаване на броя и относителния дял на хабилитираните преподаватели и на ...
Обучение 12.4.2021 г. ... теория и практика. Обучението се осъществява от преподаватели с висока квалификация и професионален опит, които осигуряват продуктивна академична среда за подготовката на студентите.             Придобитите знания, умения и компетенции на ...
Партньори 6.3.2012 г. ... на кариерата; Център за мобилност на студенти и преподаватели. Факултет „Международна икономика и политика“ поддържа традиционно широки международни контакти, в т. ч. с Асоциацията на университетите с професионално обучение по международни отношения , САЩ (Американски университет – Вашингтон, ...
Международни проекти 27.2.2012 г. ... се проведе за седми пореден път в УНСС. Докторанти и преподаватели представиха своите изследвания пред академичната общност и дискутираха значими икономически проблеми с български и чуждестранни учени на тема: „Икономиката на България - пътят към еврото". Научната конференция бе организирана от ...
В медиите 16.5.2017 г. ... , стават естествената ни интелектуална база за бъдещи преподаватели и изследователи. Неотдавна Академичният съвет реши да бъде създадено търговско дружество „УНСС Консулт”, което да предлага институционално насочено нашата научна продукция и експертиза. Така ще реализираме едно от важните си ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... , Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата/ 2009 2012 4 НИД НИ 1-16/2011 “Българската “социалистическа” държавна собственост – политикономически анализ”   доц. д-р ...
Наука 15.5.2017 г. ... , за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна гражданска позиция. Научно-изследователската дейност се превръща и във водещ критерий за академичното израстване и кариерно развитие на преподавателския състав. През мандатния период 2015-2019 г. ...
За факултета 12.5.2017 г. ... Политическа икономия. Академичният състав наброява 70 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Сред тях са утвърдени у нас и в чужбина представители на българската икономическа наука, известни специалисти от практиката, държавното управление, финансовия сектор, консултанти към ...
История 10.4.2013 г. ... . Академичният състав на факултета включва 65 преподаватели, от които 33 са хабилитирани (десет професори и двадесет и трима доценти) и 32 нехабилитирани. Четиримата професори са доктори на икономическите науки, а двадесет и девет души от останалите представители на академичния състав са доктори по ...
Наука 10.4.2013 г. ... , произтичащи от нейната интеграция. Колективи от преподаватели и докторанти разработват конкретни проблеми на практиката чрез различни изследователски проекти. Те са финансирани, както от фонд “Научноизследователска дейност” на УНСС, така също и по линия на различни програми на Европейския съюз. ...
За факултета 10.4.2013 г. ... . Академичният състав на факултета включва 65 преподаватели, от които 33 са хабилитирани (десет професори и двадесет и трима доценти) и 32 нехабилитирани. Четиримата професори са доктори на икономическите науки, а двадесет и девет души от останалите представители на академичния състав са доктори по ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... . Всички получени теми се преглеждат от комисия от преподаватели и се ревизира. Ревизираният списък се предлага на катедрен съвет за приемане. След приемане на темите списъкът е окончателен. Приетият списък се предоставя на студенти от ОКС „Бакалавър” респ. ОКС „Магистър“. Списъкът съдържа заглавие, тип, ...
Партньори 22.2.2012 г. ... образованието: В екипа от преподаватели в магистърска програма "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Програма ЕРАЗЪМ обхваща четири основни децентрализирани дейности: Мобилност, която включва: O      Студентска и ...
За факултета 19.9.2017 г. ... на съответните области. Разработени са с участието на преподаватели и сътрудничеството на студенти и изтъкнати специалисти от практиката. В обучението се използват различни технологични средства за практическа работа, както и за представяне на учебния материал. Факултет „Приложна информатика и ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове. Чуждестранни преподаватели от университетите-партньори гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС. На ...
Дейности 1.12.2011 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели осъществява сътрудничество с европейски и други чуждестранни университети, свързано с възможности за международна мобилност на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС за участие в учебния процес. Центърът организира и ...
Контакти 1.12.2011 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София институционален координатор на УНСС по програма “Еразъм”, ас. Димитър Дамянов, зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София Детелина Ангелова – старши експерт ...
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС 28.5.2020 г. ... ВРЕМЕ: Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 ч. -11.00 ч. и 13.30 ч. -15.00 ч. Вторник: 09.00 ч. - 11.00 ч. Петък: Неприемен ден Доц. д-р Екатерина Тошева Директор  Институционален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+ e-mail: etosheva@unwe.bg Гл. ас. д-р ...
Контакти 26.11.2019 г. ... .bg Мобилност на студенти и преподаватели Email: erasmus@unwe.bg Чуждестранни студенти Email: fstudents@unwe.bg Чуждестранни докторанти Email: phd@unwe.bg Верификация на дипломи Email: vzlatkova@unwe.bg Кариерно развитие Email: iccd1@unwe ...
Новини 9.4.2021 г. ... представителните отбори се води от изявени преподаватели-треньори, които са доказани специалисти в областта на съответния вид спорт. УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и приветства инициативи и срещи с изтъкнати представители на българския спорт за да могат възпитаниците ...
Успехи 14.12.2011 г. ... в комплекс „Бонсист“ стотици студенти, преподаватели и гости, дошли да отпразнуват спортната слава на своя университет и да премерят сили в оспорвани състезания. Под аплодисментите на своите колеги почетни места в голямата баскетболна зала заеха шампионите – мъжките и женските ...
Отбори 4.4.2012 г. ... е организираният студентски спорт. През преподаватели водят студентски отбори по 14 вида спорт: баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, лека атлетика, тенис, ски, тенис на маса, плуване, аеробика, художествена гимнастика, ориентиране, бадминтон, шахмат – както за мъже така и за жени. ...
Спортен комплекс "Бонсист" 9.4.2021 г. ... представителните отбори се води от изявени преподаватели-треньори, които са доказани специалисти в областта на съответния вид спорт. УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и приветства инициативи и срещи с изтъкнати представители на българския спорт за да могат възпитаниците ...
История на спорта в УНСС 31.3.2015 г. ... все утвърдени в своята си дисциплина преподаватели-спортисти. Ръководители на катедрата са били: Драган Господинов (1954-1981 г.); доц. Иван Несторов (1981-1994 г.); Светлана Цонева (1994-1996 г.); Надя Недялкова (1996- 2003 г.); м.с. Петър Иванов (2003-2009 г.) и м.с. Спас ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Партньори 8.12.2011 г. ... чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Текущи - по години 30.5.2017 г. ... изследвания - 2006 г.; Публикация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г. Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г ...
Университетски 3.7.2020 г. ... научни изследвания - 2006 г.;Публикация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г. Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г.; Завършени университетски проекти за научни изследвания Завършени университетски ...
Научни институти и центрове 1.10.2013 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС Университетски център за логистични изследвания и обучение при УНСС Център за изследователски и образователни проекти Център за статистически изследвания ...
Правила 7.2.2017 г. ... цел преподаване предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ, за изнасяне на кратки лекционни курсове. Продължителността на мобилността с цел преподаване е една седмица (7 ...
За преподаватели и служители 15.1.2021 г. ... с цел преподаване Мобилност с цел обучение Виртуална мобилност Моята ...
Реализиране и отчитане 21.11.2017 г. ... и докторантите да си осигурят от преподавателите в приемащия университет учебни програми (конспекти) на изучаваните дисциплини. Конспектите трябва да са подписани от съответните преподаватели. Мобилността за обучение приключва с края на семестъра и изпитната сесия и след ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... търговски предприятия или университети на преподаватели от УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от институциите-партньори; изпращане за обучение в европейски университети на представители на администрацията на УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от ...
Преподавателска мобилност с цел преподаване 21.11.2011 г. ... цел преподаване е свързана с изпращане на преподаватели от УНСС за изнасяне на кратки курсове от лекции (в период от една седмица) в университети-партньори на УНСС по програма ЕРАЗЪМ и гостуване на чуждестранни преподаватели от тези университети в УНСС. Партниращите университети ...
Дейности 9.3.2020 г. ... цел преподаване е свързана с изпращане на преподаватели от УНСС за изнасяне на кратки - минимум 8 часа курсове от лекции (в период от една седмица) в университети-партньори на УНСС по програма ЕРАЗЪМ и гостуване на чуждестранни преподаватели от тези университети в УНСС. Партниращите ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 18.12.2020 г. ... мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. – първата година, в която е ...
Посещение и лекции на двама входящи Еразъм преподаватели в УНСС 18.12.2020 г. ... бяха приети двама Входящи Еразъм преподаватели с цел преподаване – от университета International Business College Mitrovica (IBC-M), Република Косово. Професор Хари Туомола, Изпълнителен директор на Международния бизнес колеж Митровица и асистент Агрон ...
Спортен комплекс "Бонсист" 30.3.2021 г. ... отбори се води от изявени преподаватели-треньори, които са доказани специалисти в областта на съответния вид спорт. УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и приветства инициативи и срещи с изтъкнати представители на българския спорт за да могат ...
УНСС №1 18.3.2021 г. ... за развитие на кариерата и др. Преподавателите са близо 500, от които 300 - професори и доценти. Университетът притежава система за управление на качеството на обучение, сертифицирана от Intertek, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. УНСС има високи ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... за кариерно израстване на преподавателите и стимулиране на най-добрите преподаватели; разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на различни дигитални форми за дистанционно обучение.   В условията на нарастваща ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... и международно признати преподаватели и учени. Университетът приема за свои цели: Да подкрепя усилията на своя академичен състав да развива и обогатява академичните образователни програми с върховите световни постижения на знанието и в съответствие с ...

Новини

1265 results found
Проф. д-р Таня Парушева защити дисертационен труд на тема: „Нова парадигма на културния туризъм в контекста на глобализацията” 23.4.2021 г. ... . Парушева заедно с преподаватели от катедрата Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров взе участие в събитието (на снимката долу). Накрая в унисон с научното изследване, проф. Парушева изненада колегите си с фолклорно изпълнение на ...
Национална научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ 23.4.2021 г. ... с това, което правим и с нашите студенти, и с нашите преподаватели и изследователи. Ние насочваме общественото внимание към толкова важни теми, които са основен фактор за изследвания, свързани с климатичните промени, политиката на Европейския съюз за зелена, кръгова икономика и екология“, отбеляза ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 22.4.2021 г. ... . „Празникът е и повод да преклоним глава пред преподавателите, които са поставили началото и да си спомним за тях като достоен пример за подражание, някои от които присъстват днес. Нека да съхраним постигнатото и да продължим уверено напред.“ Доц. ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 21.4.2021 г. ... . „Празникът е и повод да преклоним глава пред преподавателите, които са поставили началото и да си спомним за тях като достоен пример за подражание, някои от които присъстват днес. Нека да съхраним постигнатото и да продължим уверено напред.“ Доц. Воденичарова: „За 30 ...
УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество 21.4.2021 г. ... на съдебно-икономическата експертна дейност от преподаватели на УНСС, самостоятелно или съвместно с представители на ПРБ, като при предоставяне на относима за съответното изследване информация, се спазват нормативните изисквания за конфиденциалност. На срещата бе обсъдена и ...
УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество 21.4.2021 г. ... експертна дейност от преподаватели на УНСС, самостоятелно или съвместно с представители на ПРБ, като при предоставяне на относима за съответното изследване информация, се спазват нормативните изисквания за конфиденциалност. На срещата бе обсъдена и ...
Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“ 20.4.2021 г. ... да отдадем заслуженото на всички преподаватели и студенти от факултета, които допринасят за развитието и възможностите в тази среда. Пожелавам Ви да бъдете много здрави, да продължите да бъдете толкова гъвкави и добри в това, което правите. ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 20.4.2021 г. ... и онлайн. В научния форум взеха участие преподаватели от катедрата-организатор, нейни партньори, директори и учители на професионални гимназии по туризъм в страната.   По време на събитието в зала „Научни съвети“ Форумът откри доц. д-р Николай ...
Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“ 20.4.2021 г. ... да отдадем заслуженото на всички преподаватели и студенти от факултета, които допринасят за развитието и възможностите в тази среда. Пожелавам Ви да бъдете много здрави, да продължите да бъдете толкова гъвкави и добри в това, което правите. ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 19.4.2021 г. ... и онлайн. В научния форум взеха участие преподаватели от катедрата-организатор, нейни партньори, директори и учители на професионални гимназии по туризъм в страната.   По време на събитието в зала „Научни съвети“ Форумът откри доц. д-р Николай ...
Елин Топузаков ще вземе участие в организацията на приятелски мач с отбор на УНСС 19.4.2021 г. ... на УНСС. Отборът ще бъде съставен от преподаватели и студенти, а при проявено желание, и от бивши студенти на икономическия университет. Екипът на УНСС ще застане срещу сборен отбор от звезди на българския футбол. Датата на мача ще бъде оповестена допълнително, съобразно ...
Честването на 30-годишнината на Юридическия факултет започна със засаждане на 33 дръвчета 17.4.2021 г. ... от бивши и настоящи студенти, и техните преподаватели Омбудсманът на Република България Диана Ковачева заяви, че събитието инвестира в бъдещето и в младите хора. Доц. д-р Диана Ковачева, дългогодишен преподавател в УНСС, припомни познатата мъдрост, че ако мислиш 10 години ...
Честването на 30-годишнината на Юридическия факултет започна със засаждане на 33 дръвчета 19.4.2021 г. ... от бивши и настоящи студенти, и техните преподаватели Омбудсманът на Република България Диана Ковачева заяви, че събитието инвестира в бъдещето и в младите хора. Доц. д-р Диана Ковачева, дългогодишен преподавател в УНСС, припомни познатата мъдрост, че ако мислиш 10 години ...
16-ти април - Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите 16.4.2021 г. ... колеги преподаватели, докторанти, студенти и възпитаници на Юридическия факултет на УНСС,   Честит празник на Конституцията и на българските юристи!        Днес, 16-ти април, е денят, в който всички ние с особен трепет и вдъхновение ...
ПРАВИЛА ФИНАНСИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАУЧНИ ПРОЯВИ за ОИФ 2021 ГОДИНА 19.4.2021 г. ...       Правилата са приети с решение на ФС на ОИФ/13.04.2021 г. на основата на Заповед №546/08.03.2021 г. на Ректора на ...
Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция 19.4.2021 г. ... 30 години. В чест на годишнината преподаватели, бивши и настоящи студенти ще засадят 33 дръвчета в Южния парк в София. За привилегията да учиш право в УНСС разговаряме с декана на факултета доц. д-р Захари Торманов.  Доц. Торманов, Юридическият ...
Фондация "Наука и Образование" сключи споразумение за сътрудничество с университета 15.4.2021 г. ... държави и за нас ще бъде удоволствие, ако преподаватели от УНСС участват в тях, защото ще можем да представим пред нашите международни партньори и постиженията на българските учени в науката“, каза Иван Генов, директор на Фондация "Наука и Образование". Двете страни ...
30 ГОДИНИ катедра "Логистика и вериги на доставките" - 30 ГОДИНИ В СЪБИТИЯ! 14.4.2021 г. ... ЛИ ЧЕ ....В резултат на изследвания на преподаватели от катедра "Логистика и вериги на доставките" и участие в различни научни проекти, има издадени редица индивидуални и колективни монографии. ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... се на голям интерес и непрекъснато каним гост-преподаватели от бизнеса. Организираме и много изнесени обучения в самите компании. През последните години работим активно и по последователното обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... се на голям интерес и непрекъснато каним гост-преподаватели от бизнеса. Организираме и много изнесени обучения в самите компании. През последните години работим активно и по последователното обвързване на курсовите работи и проекти, предвидени по различни дисциплини от учебните планове с ...
Честито на гл. ас. Вълчева! 9.4.2021 г. ... и целеустремени хора – студенти и преподаватели, които ми помагат да се развивам и да посрещам новостите с усмивка и упоритост!     3. В КОИ ОБЛАСТИ Е НАСОЧЕН ВАШИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕС? Публичният сектор и в частност здравната политика с цялото им разнообразие и ...
Завърши строителството на най-новия учебен корпус на УНСС 8.4.2021 г. ... на Контролния съвет на университета и преподаватели. Най-новият учебен корпус – Корпус „К“ е на 4 етажа, има 2 300 кв.м. застроена и над 8 500 кв.м. разгърната площ. Разполага с 4 учебни аули, всяка с по 250 места. На всеки етаж има още по 3 ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с община Бургас 30.3.2021 г. ... , че Бургас има голямо лоби като студенти, преподаватели и това ще даде енергия в партньорството между община Бургас и УНСС, подчерта кметът на Бургас г-н Димитър Николов в разговор с ректора проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректора проф. д-р Цветана Стоянова, доц.   д-р Драгомир ...
С тържествена церемония ръководството на университета засвидетелства уважението си към председателите на Общото събрание 25.3.2021 г. ... висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС.“ „УНСС дава сериозна перспектива и за преподавателите, и за студентите. В университета се съчетават специалности, които са много конвертируеми и студентите намират много добра реализация. А ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... или в други прояви на УНСС. От своя страна преподаватели и други представители на УНСС ще бъдат включвани в консултации, проучвания и събития, организирани от КЗП и ЕПЦ. Страните ще си сътрудничат и за провеждане на обучения в магистърски и докторантски програми в УНСС за специалисти и ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 19.3.2021 г. ... някои от най-актуалните си и търсени курсове. Преподаватели, служители, докторанти и студенти на УНСС ще могат да се записват с 50% отстъпка. Занятията ще се провеждат в присъствена и/или онлайн форма на обучение с оглед развитието на епидемичната обстановка в страната. ИСК предлага и ...
Четвърта международна научна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" 17.3.2021 г. ... широкото участие на изследователи от региона. Преподаватели от катедрата се включиха с три доклада. Катедра "Регионално развитие" участва от създаването на форума и работи активно със Стопанската камара в сръбския град, развиваща широка дейност в региона и областта на трансграничното ...
Шеста международна научно-приложна конференция: Лидерство, иновации, мениджмънт и икономика (LIMEN 2020) 17.3.2021 г. ... от катедрата "Регионално развитие" участваха с два доклада в 6-тата международна научно-приложна конференция "Лидерство, иновации, мениджмънт и икономика", проведена през ноември 2020 година. Организира се от Асоциацията на икономистите и мениджърите на ...
14-та конференция за опазване на културното наследство, гр. Коня и Конгрес за история и фолклор в гр. Айдън, Турция 17.3.2021 г. ... и Северна Македония в дискусияПреподаватели от катедра "Регионално развитие" взеха участие с доклади в конференция за опазване на културното наследство, която се проведе през ноември 2020 година в гр. Коня и Конгрес за история и фолклор в гр. Айдън, Турция по ...
25-та конференция "Регионално развитие и демографски потоци" и 50-та конференция "Дигитална икономика: предизвикателства, рискове, устойчиво развитие" - Ниш, Сърбия 17.3.2021 г. ... от катедра "Регионално развитие" участваха с доклади в традиционните конференции на Факултета по икономика в Ниш, Сърбия. И двата форума - 25-тата конференция "Регионално развитие и демографски потоци" и 50-тата конференция "Дигитална икономика: ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2021-2022 11.3.2021 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през учебната 2021-2022 учебна година. Класираните студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДАВАТ декларация за ...
#unwemedia се срещна със студенти от Стара Загора, Ботевград и Монтана 1.3.2021 г. ... февруари преподаватели от екипа на катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС проведоха три срещи с кандитат-студенти, проявяващи интерес към бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Две от ...
Настоятелите на УНСС: Максим Бехар и петте минути до утре на университета 25.2.2021 г. ... . Предоставя големи предимства, ако преподавателите съумеят да се възползват от тях. То по принцип въпросът за преподавателите е много принципен. В една успешна компания мениджърът трябва да е двигателят на иновациите и на модерното управление, в един университет това са ...
Стартира дуалната бакалавърска програма с Университета за чуждестранни изследвания в Тиендзин, Китай 24.2.2021 г. ... обучението през четвъртата година, преподавателите от нашия университет ще осигуряват онлайн обучение по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др ...
Ново поколение европейци с помощта на ENGAGE.EU 4.3.2021 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) доц. д-р Екатерина Тошева. „Какво е да си смел: да даваш гласност на обществените проблеми“ - талантът на годината Валери Коничева за предразсъдъците, думите и света на бизнеса. „Между рекордите ...
Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай) 23.2.2021 г. ... обучението през четвъртата година, преподаватели от нашия университет ще осигуряват онлайн обучението по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко ...
Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов: УНСС патентова електронна студентска книжка 22.2.2021 г. ... обучение трябваше да бъде лесно за преподаватели и студенти, затова имплементирахме линковете за онлайн сесиите в електронното разписание на лекциите. След това обезпечихме оценяването и дадохме възможност оценките да се виждат онлайн, като в УНСС те се подписват цифрово ...
Организиране и провеждане на тайно гласуване за Провеждане на частични избори в съответствие с чл.36а, ал.4 и чл.26, ал.6, ал.7 от ЗВО за попълване на състава на ФС на ОИФ от квотата на хабилитираните преподаватели чрез тайно извънпленарно гласуване 18.2.2021 г. ... на ОИФ от квотата на хабилитираните преподаватели чрез тайно извънпленарно гласуване според изискванията на чл.48а от Правилника за дейността на УНСС. в съответствие с изискванията на „Временни правила за провеждане на тайно извънпленарно гласуване на колективни ...
УНСС участва в нов проект по „Еразъм+“ в подкрепа на образованието в периферните селски райони в Европа 17.2.2021 г. ... на периферните райони, ще ангажира преподавателите в обучение по нови методи на преподаване и ще организира международно лятно училище с преподаватели, изследователи и студенти от Европа. Координатор по проекта RUR’UP е Университета на Тесалия, Лаборатория за ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с БТА 16.2.2021 г. ... на законодателната власт, преподаватели и випускници на УНСС“. На подписването присъстваха и координаторите по договора от страна на УНСС  - доц. д-р Петър Чобанов, директор на Института по икономика и политики и доц. д-р Стела ...
Ръководството на катедра "Икономикс" възстанови "Семинара" за подкрепа на млади учени и докторанти 16.2.2021 г. ... и голяма част от нехабилитираните преподаватели. Гости бяха проф. д.ик.н. Румен Гечев и доц. д-р Теодор Седларски. Семинара беше открит от доц. д-р Ивайло Беев-ръководител на катедра "Икономикс". Той подчерта, че тази проява е съществувала във времето когато в ...
Започна конкурсът за студентска мобилност по Еразъм+ за учебната 2021/22 г. 15.2.2021 г. ... споразумения за обмен на студенти и преподаватели в своето професионално направление с пет европейски университета. Повече за тях можете да прочетете тук. Цялата информация за условията и кандидатстването за програма Еразъм+ можете да видите на страницата на УЦМСП. При ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 22.2.2021 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2021 – 2022 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти ...
Десислава Милушева: Университетската библиотека ще предлага услугите си и дистанционно 10.2.2021 г. ... през втория семестър. Идеята е да подпомогнем младите преподаватели и докторанти по отношение на научните публикации. Това е много важно за тяхното последващо развитие и се надяваме да сме от полза. Когато ситуацията се подобри, имаме идея за набиране на доброволци, които да помогнат за реализирането на някои ...
Ректорът и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за увеличение на заплатите 4.2.2021 г. ... и работодателя, насочени изцяло към нашите служители и преподаватели, за да могат да се чувстват по-добре и да работят по-спокойно за утвърждаване доброто име на университета“. Проф. д-р Мирослава Раковска подписва анекса към КТД Според доц. д-р Бойка Чернева, председател на УСО към ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... за социална промяна, с участието на изследователи, преподаватели, студенти, представители на гражданското общество и бизнеса, които заедно да работят по решаването на реалните проблеми на обществото с помощта на знанието. Специален фокус е поставен и върху разработването на общи принципи за академична ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... 21 онлайн услуги. Когато станете студенти в УНСС, ваши преподаватели ще бъдат авторитетни учени, които са и на ключови позиции в бизнеса и държавните институции. Ще се обучавате в модерна учебна среда, ще учите един или два семестъра в европейски университети по програмата за мобилност „Еразъм+“, а ...
Доц. д-р Спас Ставрев: Студентите на УНСС могат да практикуват 12 вида спорт в най-модерния университетски спортен център в България - „Бонсист“ 16.3.2021 г. ... . Преди дни, на 25 януари, се проведе турнирът за преподаватели и служители по тенис на маса за „Купата на УНСС“, който организираме от 2010 година в периода на зимната изпитна сесия. Тазгодишните победители в XII турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ Филип ...
Доц. д-р Спас Ставрев: Студентите на УНСС могат да практикуват 12 вида спорт в най-модерния университетски спортен център в България - „Бонсист“ 29.3.2021 г. ... . Преди дни, на 25 януари, се проведе турнирът за преподаватели и служители по тенис на маса за „Купата на УНСС“, който организираме от 2010 година в периода на зимната изпитна сесия. Тазгодишните победители в XII турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ Филип ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" 26.1.2021 г. ... преподаватели,   Катедрата не носи отговорност за документи,които не са  били обект на санкция от страна на административните секретари. Преподавателите,които по своя инициатива са поискали издаването на  документи ( служебни бележки,удостоверения и др.  ) от различните отдели към ...
Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс 22.1.2021 г. ... енергетиката“ беше проведена работна среща между преподаватели от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и г-жа Ирина Станчева, Мениджър „Човешки ресурси“ в ГОПЕТ Транс. Г-жа Станчева връчи на катедрата специален подарък по случай 70-годишнината от основаването на ...
Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс 22.1.2021 г. ... енергетиката“ беше проведена работна среща между преподаватели от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и г-жа Ирина Станчева, Мениджър „Човешки ресурси“ в ГОПЕТ Транс. Г-жа Станчева връчи на катедрата специален подарък по случай 70-годишнината от основаването на ...
Постоянна медицинска грижа за преподавателите и служителите в УНСС 20.1.2021 г. ... УНСС сключи договор за медицинско обслужване на своите преподаватели и служители, а също и за участниците в масови мероприятия, организирани от Университета. Споразумението е с двама водещи специалисти в ДКЦ 5 (Студентска поликлиника). Те ще бъдат на постоянно разположение за извършване на първичен и вторичен ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... университет с висококвалифицирани преподаватели; Успешна реализация на пазара на труда. Чрез своя Междууниверситетски център за развитие на кариерата, Университетът среща ежедневно своите студенти с бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове. Онлайн подаване на ...
Доц. Росен Кирилов: УНСС реализира над 1000 платени стажа по програмата за студентски практики през 2020 г. 26.1.2021 г. ... изключително добър имидж и много високо квалифицирани преподаватели, те се срещат и директно с пазара на труда. Тази среща е ежедневна, ежечасна дори. – Има ли други инициативи, за които трябва да знаят студентите? – Кариерният център има и други направления, които си заслужават да се споменат, ...
You Tube канал на катедра "Икономика на туризма" 13.1.2021 г. ... туризма", създаде You Tube канал, за всички студенти и преподаватели. You Tube канал: https://www.youtube ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2017 г. е индексиран в CEEOL 12.1.2021 г. ... следните 28 публикации (от които 17 са на наши преподаватели и докторанти): "Европейски финансови центрове – процеси и тенденции в съвременните условия" Автор: Йорданка Статева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915431 "Кохезионата политика на ЕС. Икономически, социални и ...
УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ + 11.1.2021 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС с ръководител доц. Екатерина Тошева, кандидатства за участие и за новия период 2021-2027 година. „С нетърпение очакваме да видим новите възможности и опции, залегнали в основата за развитие през ...
УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ + 4.1.2021 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС с ръководител доц. Екатерина Тошева, кандидатства за участие и за новия период 2021-2027 година. „С нетърпение очакваме да видим новите възможности и опции, залегнали в основата за развитие през ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... и благодари на всички преподаватели и служители за положените усилия. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров Проф. д-р Даниела Фесчиян представи отчета за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2019 г. – ...
Сборникът с доклади от международната научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от CEEOL 8.12.2020 г. ... , автори на 20 от които са преподаватели и докторанти от катедрата, както следва: "Принос на политиката за сближаване за стабилност и иновативност на МСП", автор: Светлана Александрова - Златанска https://www.ceeol ...
Проведе се първата онлайн церемония по връчване на дипломи организирана от катедра „Управление“ 16.12.2020 г. ... на катедрата, както и един от най-обичаните преподаватели доц. д-р Ангел Марчев старши. “Всеки край е и ново начало, защото започвате нова страница от играта, наречена живот”, заяви доц. Марчев. От страна на абсолвентите думата беше дадена на отличниците от магистрите Ангел ...
Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2020 г. ... на Факултетния съвет за двама хабилитирани преподаватели, за трима студенти и докторанти и за попълване състава на нехабилитираните преподаватели за ОС на УНСС от квотата на факултета с три лица, като информацията за извънпленарното гласуване и резултатите от него бе огласена на сайта на ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... тук: Специални благодарности към своите преподаватели изказаха и двама от отличниците на випуска - Николай Братов – магистър абсолвент и понастоящем редовен докторант в ИИСТТ, и Росен Дулчев – бакалавър абсолвент. Благодарение на обучението ми в Института, аз разшширих своя ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... благодарности към своите преподаватели изказаха и двама от отличниците на випуска - Николай Братов – магистър абсолвент и понастоящем редовен докторант в ИИСТТ, и Росен Дулчев – бакалавър абсолвент. Благодарение на обучението ми в Института, аз разшширих своя ...
Първа среща със студентите в дуалната бакалавърска специалност „Икономикс“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University 30.11.2020 г. ... в УНСС. Освен обучението през четвъртата година, преподаватели от нашия университет ще осигуряват онлайн обучението по осем от дисциплините в първите три години. Споразумението предвижда още наши преподаватели ежегодно да посещават китайския университет с цел осигуряване на качеството на обучението ...
Национална кръгла маса „100 години УНСС - развитие и състояние на физическото възпитание и спорт в българските университети, световния опит и перспективи пред студентския спорт“ 16.3.2021 г. ... студенти доц. д-р Драговир Стефанов, преподаватели от  ВТУ, СУ, НСА, ЛТУ, ИУ - Варна, МУ - Пловдив, АУС „Академик“ и др. Проф. Димитров и г-н Стойков връчиха призовите за най-добър отбор, треньор и спортист на УНСС за годината. По традиция церемонията по награждаването ...
Национална кръгла маса „100 години УНСС - развитие и състояние на физическото възпитание и спорт в българските университети, световния опит и перспективи пред студентския спорт“ 16.3.2021 г. ... студенти доц. д-р Драговир Стефанов, преподаватели от  ВТУ, СУ, НСА, ЛТУ, ИУ - Варна, МУ - Пловдив, АУС „Академик“ и др. Проф. Димитров и г-н Стойков връчиха призовите за най-добър отбор, треньор и спортист на УНСС за годината. По традиция церемонията по награждаването ...
Наш преподавател участва в „Европейската нощ на учените“ 2020 8.12.2020 г. ... COVID - 19. В кръглата маса взеха участие преподаватели и изследователи от Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, от Центъра по технологии на информационното общество към СУ, експерти на Института по публична администрация, както и представители на ...
Поздравителните адреси до юбилейната научно-практическа конференция на катедра „ЧЕПЛ“ бяха връчени на ректора 27.11.2020 г. ... на институциите. Затова Вашата  роля като преподаватели по чужди езици е изключително важна за успешната реализация на завършилите УНСС. Качественото обучение по редица от предлаганите в УНСС завършилите УНСС. Качественото обучение по редица от предлаганите в УНСС специалност е немислимо без ...
Доц. Бошнаков е новият декан на нашия факултет 25.11.2020 г. ... в негова полза. Всички наши хабилитирани преподаватели, предложени за членове на Факултетния съвет, бяха избрани успешно. И двамата ни асистенти: гл.ас. д-р Васил Димитров Бозев и ас. д-р Ива Павлова Райчева бяха избрани за членове на Факултетния съвет. Честито на всички ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 23.11.2020 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти магистри в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Наш преподавател участва в онлайн обучение на студенти от университета CETYS, Мексико 16.11.2020 г. ... явления. Проявата бе уважена от 60 студенти и преподаватели ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 12.4.2021 г. ... ни общност със своите хабилитирани преподаватели, доктори и докторанти. Проф. Иванова изтъкна заслугите на катедрата при поддържане на тесни връзки с посолствата в София и със сродни академични звена от български и чуждестранни университети. С приветствие към катедра се обърна и доц. д-р ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 29.1.2021 г. ... . Форумът обедини научни работници, преподаватели от УНСС, експерти от публични институции, докторанти и студенти, които дискутираха изискванията на пазара на труда и най-новите тенденции в професиите от направление „Администрация и управление“. В първия модул на Академията ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 15.11.2020 г. ... . Форумът обедини научни работници, преподаватели от УНСС, експерти от публични институции, докторанти и студенти, които дискутираха изискванията на пазара на труда и най-новите тенденции в професиите от направление „Администрация и управление“. В първия модул на Академията ...
Ректорът връчи почетни грамоти на победителите в юбилейния конкурс „100 години УНСС“ 12.11.2020 г. ... за творческата атмосфера и таланта на нашите преподаватели, студенти и възпитаници. С тези думи ректорът проф. д-р Димитър Димитров се обърна към победителите в конкурса. На церемонията по този повод присъства председателят на журито проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и ...
Учени и експерти обсъдиха на национална работна среща Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. 11.11.2020 г. ... Националната служба за съвети в земеделието, и други преподаватели и експерти от УНСС, Стопанската академия „Д.А.Ценов“, Института по аграрна икономика на Селскостопанската академия, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН,  Сдружението за териториален и екологичен ...
Информация относно получаване на дипломи! 6.11.2020 г. ... организирано онлайн събитие, на което вие и вашите преподаватели ще може да се срещнете. Очаквайте детайли за дата и час на събитието на сайта на Института.    Дипломантите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да дойдат, за да получат дипломите си от 30 ноември (включително) нататък. Това ...
Награждаване на победителите в студентското състезание за есе 4.11.2020 г. ... оцени студентските презентации беше съставено от преподаватели от катедрата: гл. ас. д-р Силвия Кирова (председател на журито), гл. ас. д-р Моника Моралийска, гл.ас. д-р Васил Гечев, гл. ас. д-р Стефан Петров и докторант Мартин Петков. С най-голям брой точки голямата награда (парична награда от 300 ...
МИФ 2020. Ден първи: Секторът на недвижими имоти в „новата нормалност“ 4.11.2020 г. ... че и сега интересът ще бъде голям, защото ние – преподаватели и студенти - трябва да се възползваме от всяка една възможност, за да обогатяваме нашите знания, каза проф. Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров Ангел Стойков връчи почетна грамота от името на ръководството на ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... ни общност със своите хабилитирани преподаватели, доктори и докторанти. Проф. Иванова изтъкна заслугите на катедрата при поддържане на тесни връзки с посолствата в София и със сродни академични звена от български и чуждестранни университети. С приветствие към катедра се обърна и доц. д-р ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 3.11.2020 г. ... за една катедра са време на много възпитаници и преподаватели, които са имат свой принос в една голяма област. Хората, които присъстват днес на тази конференция, показват, че са направени много неща през това време. Вярвам, че и в бъдеще ще работите с ум и сърце и ще останете верни на забележителната ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 30.10.2020 г. ... за една катедра са време на много възпитаници и преподаватели, които са имат свой принос в една голяма област. Хората, които присъстват днес на тази конференция, показват, че са направени много неща през това време. Вярвам, че и в бъдеще ще работите с ум и сърце и ще останете верни на забележителната ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 27.10.2020 г. ... . Най-многобройно беше присъствието на преподаватели и изследователи от катедрите на УНСС: „Индустриален бизнес“, „Финанси“, „Икономика на недвижимата собственост“, „Икономика на природните ресурси“, „Икономика на транспорта и ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 26.10.2020 г. ... създава. Вашите първи съмишленици са вашите преподаватели, но не спирайте дотам и пазете връзката с вашите колеги. В Министерството на икономиката се опитваме да подкрепяме общността от предприемачи и стартъпи, която става все по-голяма“, каза тя. . Г-жа Нина ...
Как да реагираме при случаи на заразени с COVID-19 в УНСС 26.10.2020 г. ... преподаватели, студенти и служители, Напомняме Ви, че при установени случаи на заразени с COVID-19 или при получаване на информация за такива случаи в УНСС, следва незабавно да съобщите за това на: помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев: тел. 02 8195 755, e-mail: ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 26.10.2020 г. ... . Най-многобройно беше присъствието на преподаватели и изследователи от катедрите на УНСС: „Индустриален бизнес“, „Финанси“, „Икономика на недвижимата собственост“, „Икономика на природните ресурси“, „Икономика на транспорта и ...
Ректорът проф. Димитров: Подписахме споразумение между най-големия университет и най-голямата работодателска организация 23.10.2020 г. ... юбилей и във ваше лице да поздравя всички преподаватели, студенти и бивши възпитаници, с които се гордеете, а и те се гордеят с УНСС, заяви г-н Кирил Домусчиев. - Радостни сме, че ръководената от вас академична институция, която е най-големия държавен университет в България с ...
Кръгла маса „Организационни аспекти на управлението на риска в системата на висшето образование“ 21.10.2020 г. ... в партньорство с Камарата на преподавателите от висшето образование (КПВО) беше домакин и съорганизатор на кръгла маса на тема „Организационни аспекти на управлението на риска в системата на висшето образование“. Форумът, който се проведе в Голямата конферентна зала, беше ...
Започна Седмицата на юриста 20.10.2020 г. ... води до създаването на една общност на преподаватели, студенти и завършили факултета. Това събитие е част и от програмата за честването на 100-годишнината на университета и на 100-годишнита от преподаването на юридически дисциплини. Доц. Торманов посочи, че юридическата професия е ...
Деветнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 13 години по-късно“ 17.10.2020 г. ... сборник с избрани публикации на преподавателите от катедрата, който може да бъде изтеглен оттук.  Деканът на факултет „Международна икономика и политика“ доц. д-р Мария Бакалова подчерта, че специалността „МИО“ е специална марка за университета, ...
Международна конференция „България в Еврозоната – възможности и предизвикателства“ 16.10.2020 г. ... академична общност от България и чужбина, преподаватели от УНСС и др. Приветствия към гостите и участниците в събитието отправиха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, проф. д-р Миланка Славова, ръководител на катедра ...
Премиера на енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС“ 15.10.2020 г. ... представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС“. Изданието е дело на авторски колектив от Научноизследователския център за политологични изследвания с директор проф. Георги Янков, заслужил професор на УНСС. Тази енциклопедия е уникално ...
Наш преподавател с номинация за CIMA Excellence Award 2020 15.10.2020 г. ... Teaching Excellence Award се присъжда на преподаватели „които демонстрират отлична ангажираност със студентите в областта на управленското счетоводство и ефективно им помагат да подобрят разбирането си за преподавания предмет“. Доц. Мусов е единственият номиниран ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 13.10.2020 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през летен семестър на учебната 2020-2021 академична година. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ТУК Класираните студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ...
Официално беше открита реновирана учебна зала на катедра „Логистика и вериги на доставките“ 8.10.2020 г. ... са напълно нови. Студентите и преподавателите ще разполагат за нуждите на учебния процес с модерно оборудване – проектор и 10 лаптопа (на снимката долу). Залата беше открита на тържествена церемония от ректора на УНСС проф. д-р Димитър ...
Официално беше открит реновираният блок 61А на студентските общежития на УНСС 5.10.2020 г. ... този блок живеят и наши колеги преподаватели. Поздравявам студентите за успешното начинание и декларирам, че в мое лице винаги ще срещат подкрепа за добрите инициативи”, посочи зам.-ректорът проф. Стоянова. Христо Шопов също благодари на Студентския съвет и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Камарата на професионалните оценители 2.10.2020 г. ... , в която студентите с техните преподаватели да бъдат обучавани в компаниите в рамките на целия семестър, заяви ректорът проф. Димитров.  Нашето желание е дадем възможност на младите хора, които завършват висше образование, да практикуват в нашите ...
50 млн. лева за увеличение на заплатите на университетските преподаватели осигурява правителството 23.9.2020 г. ... г. за увеличение на заплатите на преподавателите в университетите“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на среща с ръководството на Съвета на ректорите, в която участваха вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на образованието и науката Красимир ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 6.10.2020 г. ... ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
Тържествено беше открита юбилейната стотна учебна година 15.9.2020 г. ... свършена изключителна работа от преподаватели и студенти, за да може УНСС да се превърне в наистина водещ университет. За нас е гордост, че една голяма част от нашите специалисти в икономическите науки са възпитаници на този университет, заяви председателят на ...
ПРИВЕТСТВИЕ НА ДЕКАНА НА ЮФ НА УНСС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 14.9.2020 г. ... първокурсници, Уважаеми преподаватели и служители в ЮФ на УНСС,         Поздравявам Ви със започването на учебната 2020-2021 г. Тази учебна година е под знака на два юбилея - 100 години от създаването на Университета и ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" които водят занятия в ОКС "магистър" - редовно обучение за уч. 2020/2021 г. зимен семестър 8.10.2020 г. ... преподаватели, Преподавателите, които имат лекции в ОКС "магистър" - редовно обучение следва да имат предвид, че първите 2 /два/ месеца  или 2/3 от лекционния курс провеждането на занятията ще бъдат ПРИСЪСТВЕНО. Последният месец от семестъра ...
Магистри 2020: инвестиция, която се изплаща 14.8.2020 г. ... , което ние - екип от преподаватели и изявени специалисти от практиката - развиваме повече от две десетилетия, като въвеждаме нови и усъвършенстваме вече утвърдилите се магистърски програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... определяне на общата заетост на преподавателите в УНСС от учебната 2020/2021 г. Допълнихме и изменихме Правилника за НИД. Приехме Стратегия за интернационализация на УНСС. Не беше спрян и процесът на академично израстване. Използвам случая да поздравя всички колеги ...
Уебинар в рамките на международното лятно училище „Гърция – Русия – България“ 27.7.2020 г. ... и дискутирани три лекции на преподаватели от университетите-партньори: „Социалното предприемачество като основен инструмент на устойчивото развитие“ на гл. ас. д-р Иван Божикин от катедра „Икономикс“ на УНСС, „Финансови инструменти ...
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... този семестър способностите на преподавателите да преподават, а на студентите – да учат – бяха подложени на необичайно  изпитание.  Справихме се успешно, сега е важно да оценим постигнатото и да продължим напред с повече опит и увереност ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... за подкрепата, която МОН и нашите преподаватели оказват на Асоциацията. Нашите преподаватели надграждат знанията, които вие, учителите, давате на учениците, каза ректорът. Проф. Димитров изрази убедеността си, че и в бъдеще АИУБ ще работи успешно и ще продължи да ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... за подкрепата, която МОН и нашите преподаватели оказват на Асоциацията. Университетските преподаватели надграждат знанията, които вие, учителите, давате на учениците, каза ректорът. Проф. Димитров изрази убедеността си, че и в бъдеще АИУБ ще работи успешно и ще продължи ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 19.6.2020 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА 16.6.2020 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2020-2021 година На основата на сключените от УНСС ...
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА 16.6.2020 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2020-2021 година   На основата на ...
Ректорът се срещна с Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент 14.6.2020 г. ... и чуждестранни експерти и на преподаватели от УНСС относно готовността за присъединяването на нашата страна към Еврозоната. Ще бъде разгледан опитът на други страни, които вече са се присъединили към Еврозоната, през погледа на членове на Европейския парламент и на ...
Възможностите за разширяване на сътрудничеството обсъдиха ректорът и председателят на парламентарната антикорупционна комисия 3.6.2020 г. ... , използване на експертизата на наши преподаватели, работата по съвместни проекти и др. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи на г-н Борис Ячев юбилеен плакет „100 години ...
Ректорът и главният прокурор обсъдиха възможностите за сътрудничество между УНСС и Прокуратурата на Р България 26.5.2020 г. ... и др. Включването на наши преподаватели в новосъздадения експертен съвет към главния прокурор беше оценено като поредна положителна стъпка  в партньорството между двете институции. Изразено беше убеждението, че като авторитетни и доказани представители на ...
Наши преподаватели в Експертния съвет към главния прокурор 15.5.2020 г. ... оглед осъществяване на конституционните правомощия на главния прокурор на Република България и на Закона за съдебната власт се създава експертен съвет към главния прокурор на Република България се посочва в съобщение, публикувано в сайта на Прокуратурата. Съветът се състои ...
Юбилейна конференция „Иновации и конкурентоспособност“ 5.5.2020 г. ... да подготвят икономически разработки. Преподаватели от катедрата подбраха 28-те най-добри, които бяха представени под формата на презентация пред четиричленно научно жури. Негов председател беше доц. д-р Радко Радев, зам.-ръководител на катедра „Индустриален ...
„Climb a mountain!“ онлайн в Microsoft Тeams 1.5.2020 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), се проведе на 29 април. Неговата цел беше да запознае входящите чуждестранни Еразъм студенти, които реализират мобилност в УНСС, с различните възможности на международни програми като Еразъм+ - стажове, кратки ...
Професор от УНСС е новият член на УС на БНБ 22.4.2020 г. ... УС на БНБ са възпитаници и/или преподаватели в УНСС ...
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ЮРИСТА 16.4.2020 г. ... НА ЮРИСТА Поздравяваме всички преподаватели, студенти и възпитаници на Юридическия факултет на УНСС с деня на Конституцията и професионалния празник на юриста! Пожелаваме успешно, с достойнство и професионализъм, да отстоявате високите професионални стандарти на ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... ни 20 хиляди студенти и близо хиляда преподаватели и то без преход, без адаптация, а направо от 16 март да започнат занятията. Буквално за 48 часа нашият екип от специалисти и преподаватели по информационни технологии успя да направи този преход. Това ни позволи да ...
20 000 студенти на УНСС вече могат да учат онлайн 16.3.2020 г. ... интегрирани електронните профили на преподавателите, студентите и служителите на УНСС. За всяка отделна дисциплина за различните специалности има създадени отделни виртуални „аудитории“ в MS Teams, в които студентите и преподавателите се срещат посредством ...
ВАЖНО!!! Информация за обучението на студентите от катедрата 16.3.2020 г. ... за присъединяване към онлайн срещи от преподаватели. Можете да пишете и на преподавателите по съответните дисциплини за повече информация.   Бъдете здрави и до скоро! Преподавателите от ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... срещу заразяване с COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторати в УНСС, решението на Народно събрание за обявяване на извънредно положение на територията на Република България и заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, ВИ ...
Кметът на Кърджали защити докторска дисертация в УНСС 13.3.2020 г. ... България г-жа Силвия Георгиева, преподаватели, много гости, сред които и депутати от различни парламентарни групи. Преди това ректорът се срещна с тях и разговаря с Хасан Азис, като изтъкна връзката между науката, управлението и практиката. В годината на 100-годишния ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 12.3.2020 г. ... друга, които да работят по задачи и проекти, водени от преподаватели на УНСС; съставяне на програма по дигитална журналистика, маркетинг и PR и др. Координатор по споразумението от страна на УНСС е проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес, а от страна на СТП ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 11.3.2020 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през учебната 2020-2021 учебна година. Класираните студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДАВАТ декларация за съгласие/отказ от участие на e-mail ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... Радка Андасарова и хон.ас. д-р Златин Съръстов – преподаватели в същия факултет.  В първата част на събитието присъстващите студенти и докторанти получиха безплатен достъп до уеб платформата на ICAEW – University Student Scheme (USS). Регистрацията в платформата осигурява достъп до: обучение ...
Връзката на обучението в УНСС с практиката обсъдиха ректорът проф. Димитър Димитров и вицепремиера Марияна Николова 5.3.2020 г. ... от УНСС да работят върху реални практически задачи, като преподавателите също да бъдат част от този процес. „Искаме да излезем от рамките на традиционното обучение в академичните зали и студентските практики - стажовете да бъдат по-тясно свързани с обучението и да са полезни за студентите“, каза проф. ...
Мартеници за академичната общност от Студентския съвет 2.3.2020 г. ... на университета студентите изненадаха своите колеги, преподаватели и служители със специално изработени за тях мартенички. „Традицията гласи, че щастие и късмет носи мартеницата, която ти е подарена. С тази инициатива искахме да зарадваме всички студенти, преподаватели и служители на ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... от Фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от преподаватели от Университета за национално и световно стопанство, в партньорство с Институт за икономически изследвания към БАН. В работата на форума участваха учени, преподаватели, изследователи, млади учени от УНСС, Университет на Женева, Университет ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... от Фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от преподаватели от УНСС в партньорство с Института за икономически изследвания към БАН. В работата на конференцията участваха учени, преподаватели, изследователи, млади учени от УНСС, Университета на Женева, Университета „Св. св. Кирил и Методий“ ...
Нов рекорд по брой на участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика 29.2.2020 г. ... .-директор на Националната търговско-банкова гимназия и преподаватели от училищата-членове на АИУБ. Открване на Националното състезание по приложна информатика и статистика   Проф. д-р Даниела Фесчиян откри Националното състезание и представи участниците в него. Тя поздрави състезателите за куража да ...
Дипломираха се магистрите по право 23.2.2020 г. ... университет в България според работодателите и преподавателите от висшите училища в страната. Затова гледайте положително на вашето бъдещо развитие“, обърна се към дипломантите ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров „Голямото призвание на новото ...
ПОКАНА за представяне на идеи за знак (лого) на Факултет «Международна икономика и политика» 21.2.2020 г. ... икономика и политика» кани студенти, преподаватели и приятели да представят креативни и оригинални идеи за ЛОГО НА ФАКУЛТЕТА. Очакваме креативни идеи, които да отразяват спецификата на нашия факултет, както и принадлежността му към Университета за национално и световно стопанство. От ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 21.2.2020 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и ...
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ" 21.2.2020 г. ... развиват и променят, но никога няма да изчезнат. За нас, преподавателите от катедрата, изминалият период е времето, през което мнозина учени са работили за изграждането и развитието на катедрата - такава каквато е днес, и ние имаме с какво да се гордеем“, подчерта проф. Башева. Проф. д-р ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... и директор на Националната търговско-банкова гимназия, преподаватели по икономикс от професионални гимназии. Откриване на втория етап Проф. д-р Даниела Фесчиян откри състезанието и представи участниците от 34-те икономически училища в страната, членове на АИУБ. Тя изрази увереност в ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... търговско-банкова гимназия и преподаватели по икономикс от състезаващите се професионални гимназии.   Откриване на втория етап на Националното състезание в Тестовия център на УНСС   Откриване на втория етап на Националното състезание в ...
Лекция-семинар на тема Global Value Chains 13.2.2020 г. ... на английски език“ и преподаватели от УНСС.  Проф. Бистра Боева и доц. Хелиенек По интерактивен начин доц. Хелиенек предизвика отворена дискусия с студентите и преподавателите, като показа английския подход на обучение, който се ...
Публична лекция на посланика на Кралство Дания 12.2.2020 г. ... у нас, изнесе пред студенти и преподаватели в зала „Тържествена“. Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, приветства посланика и посочи, че темата на лекцията е ...
Сертификати за отличниците от Националното състезание за есе на чужд език в областта на МИО 6.2.2020 г. ... нас ще бъде чест да бъдем ваши преподаватели. Икономическата и финансовата проблематика е много динамична в съвременния свят. Вие ще чертаете характеристиките на международните икономически отношения в следващите няколко години, подчерта проф. д-р Йорданка ...
Преподаватели от Катедрата обсъдиха бъдещи съвместни инициативи с представители на банка ОББ 9.2.2020 г. ... . ас. Цветомир Цанов и гл. ас. Моника Моралийска гостуваха на банка ОББ, където се срещнаха с директор Дирекция "Корпоративна дистрибуция" на банката г-жа Диана Димитрова-Каменова, както и с представител на отдел "Човешки ресурси". На срещата, която е втора ...
Tрета международна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" 3.2.2020 г. ... трета поредна година преподаватели от катедрата участваха в международната конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" в Пирот, Сърбия, което се проведе през месец декември 2019 г. Форумът се организира от Спонаската камара в Пирот ...
Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ 21.1.2020 г. ... регулиране (АЯР), студенти и преподаватели от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Ядрена сигурност”. Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на АЯР, г-н Волфрам Тонхаузер, ръководител на секция ...
Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ 21.1.2020 г. ... регулиране (АЯР), студенти и преподаватели от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Ядрена сигурност”. Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на АЯР, г-н Волфрам Тонхаузер, ръководител на секция ...
Членове на Академичния съвет на УНСС, избрани на извънпленарно гласуване, проведено на 16 и 17 януари 2020 г. 17.1.2020 г. ... от квотата на хабилитираните преподаватели:    проф. д-р Диана Илиева Копева проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова проф. д-р Христина Лазарова Николова доц. д-р Мария Енева Бакалова доц. д-р Гергана Василева ...
Членове на Академичния съвет на УНСС, избрани на Общото събрание, проведено на 15 януари 2020 г. 15.1.2020 г. ... от квотата на хабилитираните преподаватели:    доц. д.н. Пенчо Денчев Пенчев проф. д-р Снежана Александрова Башева доц. д-р Надя Димитрова Миронова проф. д-р Христо Иванов Катранджиев проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска доц. д-р Силвия ...
Преподаватели от Катедрата участват в международния проект EXPOVET - Joint VET Course for Export Experts 22.1.2020 г. ... от Катедрата участват в международния проект EXPOVET - Joint VET Course for Export Experts Неговото изпълнение цели да повиши с допълнително обучение квалификацията (до ниво EQF 6) на висшисти и безработни лица в областта на международната търговия. ...
Дипломиране на бакалаври, магистри и докторанти от катедрата 29.4.2020 г. ... се бакалаври поздрави преподавателите, абсолвените, родителите и гостите в  залата от името на студентите. Важно е и, че през тези четири години ние израснахме, превръщайки се в зрели, сериозни хора. Тук всеки един от нас получи модела, за да стане ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... на езика и културата. Преподаватели от университета могат да ни помагат за провеждане на семинари за разработване и управление на европейки проекти, за задълбочаване на образователното ниво по български език на преподаватели и ученици в Цариброд, за ...
Избрани кандидати за ръководни органи на УНСС от извънпленарното гласуване 30.12.2019 г. ... от квотата на хабилитираните преподаватели: проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски   Членове на Контролния съвет – хабилитирани лица: проф. д-р Мария Ананиева Маркова доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова проф. д-р Таня Петрова ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... , обърна се към своите преподаватели и колеги Камелия Маринова, отличничка от специалност „Социология“, ОКС „бакалавър“. Камелия Маринова „Тези четири години бяха и ще продължат да бъдат едни от ...
Органи за управление на УНСС, избрани на Общото събрание, проведено на 18 декември 2019 г. 19.12.2019 г. ... от квотата на хабилитираните преподаватели: проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова доц. д-р Андрей Иванов Нончев проф. д.ик.н. Стати Василев Статев доц. д-р Стела Стоянова Ралева проф. д-р Румен Йорданов Брусарски доц. д-р Пресияна Стойкова Ненкова доц. ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство. 600 средношколци се борят за достойното си място в УНСС 14.12.2019 г. ... специалната си благодарност към преподавателите от средните училища, участвали в подготовката на състезателите. Проф. д-р Даниела Фесчиян с преподаватели, участвали в подготовката на състезателите Проф. д-р Даниела Фесчиян благодари на преподавателите, ...
Дипломираха се бакалаврите, магистрите и докторите от катедра „Международни отношения“ 12.12.2019 г. ... бяхте сами, бяхте с нас, вашите преподаватели, и със своите колеги. Натрупахте опит и контакти, които ще ви помагат винаги. Желая ви да се стремите към самоусъвършенстване. Не се примирявайте и се старайте да правите всичко по-добре от тези преди вас. Бъдещето ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... в учебния процес. Вие имахте възможността да имате преподаватели, които са практици“, каза гл.ас. д-р Валери Апостолов от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Гл.ас. д-р Валери Апостолов Поздрав отправи и отличничката Теодора Тодорова. Тя благодари на ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... в учебния процес. Вие имахте възможността да имате преподаватели, които са практици“, каза гл.ас. д-р Валери Апостолов от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Гл.ас. д-р Валери Апостолов Поздрав отправи и отличничката Теодора Тодорова. Тя благодари на ...
Публична лекция на проф. Масаюки Сусаи от Университета в Нагасаки 10.12.2019 г. ... от Университета в Нагасаки, изнесе пред студенти и преподаватели в зала „Тържествена“. На лекцията присъстваха Негово превъзходителство Масато Ватанабе, посланик на Япония у нас и г-н Джиро Такеичи, Главен представител на Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) за Балканите. ...
И бакалаврите по политическа икономия се дипломираха 10.12.2019 г. ... на целия випуск отправи Иван Петров: „Нашите преподаватели ни помогнаха да се формираме като личности. Надявам се да сме си били взаимно полезни през тези години“. Иван Петров Церемонията продължи с връчване на дипломите ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 6.12.2019 г. ... , но и да израстваме като личности. Нашите преподаватели ни учиха да мислим, да действаме и да постигаме успехи. Колеги, времето е безценно. Не го губете, за да правите нещо, което не обичате. Ценете времето си и го използвайте за нещо, което ви доставя удоволствие“, каза дипломантката ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 16.12.2019 г. ... ви бъдем полезни. Не прекратявайте контактите си с преподавателите, изтъкна проф. д-р Веселка Павлова. Проф. д-р Веселка Павлова Научният секретар на катедрата и главен секретар по науката доц. д-р Венелин Бошнаков също поздрави абсолвентите. „Трябва да се научите да правите ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 5.12.2019 г. ... , но и да израстваме като личности. Нашите преподаватели ни учиха да мислим, да действаме и да постигаме успехи. Колеги, времето е безценно. Не го губете, за да правите нещо, което не обичате. Ценете времето си и го използвайте за нещо, което ви доставя удоволствие“, каза дипломантката ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 5.12.2019 г. ... ви бъдем полезни. Не прекратявайте контактите си с преподавателите, изтъкна проф. д-р Веселка Павлова. Проф. д-р Веселка Павлова Научният секретар на катедрата и главен секретар по науката доц. д-р Венелин Бошнаков също поздрави абсолвентите. „Трябва да се научите да правите ...
Бакалаврите и магистрите от специалността получиха дипломите си 10.12.2019 г. ... , освен успешно завършилите студенти, присъстваха преподаватели от катедрата, родители и приятели. Връчването на дипломите завърши със снимки и много усмивки:) Още снимки можете да свалите от тук: https://mega ...
Отлагане на неизползваният платен годишен отпуск от 2019 г.за 2020 г. 4.12.2019 г. ... преподаватели,   На основание чл. 176, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда Ви Уведомяваме, че неизползваният платен годишен отпуск за 2019 г. е необходимо да бъде отложен със заявление за следващата 2020 календарна година.   Прилагаме и писмото от Директора на Дирекция "ПОУЧРОП" - г-жа ...
Публична лекция на г-н Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България 4.12.2019 г. ... на ООН в България, изнесе пред студенти и преподаватели в зала „Тържествена“. Организатор на събитието беше катедра „Икономическа социология“. Преди лекцията беше проведена викторина по темата за миграцията и бежанците в България. Г-н Матайс льо ...
Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва 2.12.2019 г. ... на двата университета и със съвместните усилия на преподаватели от София и Москва. Повече: https://www.unwe.bg/fa-moscow/en ...
Публична лекция на Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ 2.12.2019 г. ... (НКИЗ), която тя изнесе пред студенти и преподаватели в зала „Тържествена“. Доц. Иван Стойчев, директор на Института за следдипломната квалификация, представя г-жа Антоанета Барес „Национална компания индустриални зони“ е 100% държавна и ...
Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство 2.12.2019 г. ... световен мащаб силно се намали, нашите преподаватели участват с анализ на потреблението на месо в България. Основен автор и научен редактор на изданието е проф. д-р Дора Маринова, преподавател в УНСС до 1991 г., която сега е професор в университета Къртин в ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 29.11.2019 г. ... в Белград и Ниш, има обмен на преподаватели, обучаваме студенти. Смятам, че можем да разширим нашето сътрудничество за съхраняване на българския език и идентичност“, заяви проф. Статев. Той благодари на г-н Сугарев и на г-н Миланов за партньорството и подчерта: ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... бяха включени студенти, докторанти и преподаватели. Дейностите, които изпълнявахме, бяха от различно естество. В известен смисъл този проект е надграждане на предходните два аналогични проекта, а разликата е в мащаба. Участниците са два пъти повече от предходните, издадените ...
Среща-дискусия на студенти с Максим Бехар 29.11.2019 г. ... долу). Пред пълната със студенти, преподаватели и гости зала „Тържествена“ г-н Бехар сподели любопитни факти, интересни казуси и актуални теми от своята богата PR практика. Студентите получиха и „готови формули за успех“ на съвременния конкурентен ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... – студенти, докторанти и преподаватели, изказваме благодарност за Вашата безрезервна отдаденост на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които се ...
Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество” 13.1.2020 г. ... събра абсолвенти, преподаватели и родители на тържествена церемония по връчването на дипломите  на бакалаврите от специалност „Предприемачество“ и магистрите от специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно ...
Среща-дискусия на студенти с Максим Бехар 13.1.2020 г. ... пълната със студенти, преподаватели и гости зала „Тържествена“ г-н Бехар сподели любопитни факти, интересни казуси и актуални теми от своята богата PR практика. Студентите получиха и „готови формули за успех“ на съвременния конкурентен ...
Преподаватели от катедра "Икономика на търговията" са съавтори на наградена книга на американско издателство 25.11.2019 г. ... световен мащаб силно се намали, нашите преподаватели участват с анализ на потреблението на месо в България. ? Основен автор и научен редактор на изданието е проф. д-р Дора Маринова, преподавател в УНСС до 1991 г., която сега е професор в университета Къртин в Пърт, Западна ...
Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство 25.11.2019 г. ... световен мащаб силно се намали, нашите преподаватели участват с анализ на потреблението на месо в България. Основен автор и научен редактор на изданието е проф. д-р Дора Маринова, преподавател в УНСС до 1991 г., която сега е професор в университета Къртин в ...
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ТЕМА „ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“ 21.1.2021 г. ... институции у нас – университетски преподаватели, докторанти, студенти. Конференцията беше открита от проф.д-р Светла Тошкова – ръководител на катедра „Политическа икономия”. Приветствено слово произнесе ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. На ...
Доц. Васил Петков беше гост-лектор в Universita degli studi Internazionali di Roma в Рим 8.12.2019 г. ... Катедра "МИО и бизнес", се срещна и с преподаватели, които активно участват в съвместната магистърска програма между Università degli studi Internazionali di Roma и ...
Випуск 2019 24.11.2019 г. ... на погледа, който ми дадоха тогавашните преподаватели в катедрата“, каза г-н Бичаков. Г-н Венцислав Бичаков „Пожелавам ви не просто успех, а докато се борите да успявате, да продължавате да оставате човеци“, обърна се към абсолвентите доц. д-р ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... на много катедри в УНСС, млади преподаватели и докторанти, студенти, колеги от СУ „Кл.Охридски”, ИИИ на БАН, ПУ „П.Хилендарски”, и др. Основни доклади изнесоха проф. д-р. Камелия Стефанова и гл. ас. д-р Христо Проданов, които разясниха различните ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си 26.11.2019 г. ... на погледа, който ми дадоха тогавашните преподаватели в катедрата“, каза г-н Бичаков. Г-н Венцислав Бичаков „Пожелавам ви не просто успех, а докато се борите да успявате, да продължавате да оставате човеци“, обърна се към абсолвентите доц. д-р ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... трябва да се гордеете с вашите преподаватели, защото те са едни от най-добрите в своята област. Опитът и взаимодействието ви с тях трябва да бъдат използвани пълноценно. В бъдеще казвайте истината и то обяснена добре“, посъветва абсолвентите проф. д-р Димитър Димитров, ...
Катедра "Регионално развитие" на форум на Regional Studies Association 22.11.2019 г. ... от катедрата  Преподаватели от катедра „Регионално развитие“ участваха в конфернеция на Международната организация за регионални изследвания (Regional Studies Association) на тема  „Метрополии и периферия в страните от Централна и Източна Европа: нови ...
24- та международна регионална конференция в Ниш 22.11.2019 г. ... за 24 път, като за поредна година участваха преподаватели от катедра „Регионално развитие“ в УНСС. Представени бяха изследвания на учени от различни балкански държави в четири тематични направления: теоретико-методологични проблеми на регионалното развитие, стратегически ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с университета в Щип, Македония 22.11.2019 г. ... договор за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета „Гоце Делчев“ в Щип, Македония. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... , на което присъстваха преподаватели от катедра  „ЧЕПЛ ” и представители на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, беше практически ориентирано, премина в интерактивен режим и при огромен интерес от страна на студенти в ОКС ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... продължаваща подкрепа на нашите студенти и преподаватели.   Д-р Мартин Мануци След прожекцията на филма се проведе дискусия, в която взеха участие: г-н Васко Райчев – председател на ИДЕС, г-н Джок Нюнан – партньор в PricewaterhouseCoopers, г-жа ...
КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 13.11.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... всеки ден, а не само от сесия на сесия, а преподавателите - да бъдат по-взискателни не само на изпити. Най-важната задача пред преподавателите вече е да успеят да провокират интереса на студентите си и да ги вдъхновят. Това обаче става с нови методи на преподаване, посочи министър ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... и докторанти от нашия университет участваха в мобилности по проектна дейност № 2, включена в проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 12.11.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от извънредния конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през летния семестър на 2019-2020 учебна година. Класираните студенти да се обадят в офиса на Еразъм, кабинет 1003 за ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ 11.11.2019 г. ... единствено от него. „Ние, вашите преподаватели, поставихме основите, отдадохме ви нашите знания, напътствия и опит“, каза тя и пожела попътен вятър в живота. Гл. ас д-р Яна Стоенчева „Образованието няма да ви подготви за всичко, с което ще се ...
Бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ получиха дипломите си 10.11.2019 г. ... и за съветите, които ни дадоха нашите преподаватели. Важно е да си помагаме и занапред, както досега. Пожелавам много професионални успехи в бранша на всички“, обърна се към своите колеги отличникът на випуска Николай Георгиев. Отличникът на випуска Николай ...
Наши преподаватели и докторанти на конференция на БАЕИ 6.11.2019 г. ... и докторанти от УНСС участваха в конференцията на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), която се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в началото на ноември. С презентации участваха: проф. Димитър Хаджиниколов, ...
Наши преподаватели с международна награда за най-добър доклад на научен форум в Малайзия 4.11.2019 г. ... съвместна научна разработка на нашите преподаватели е „Impact assessment of the ECB’s unconventional monetary policy measures on the Bulgarian government bond yields through the interest rate transmission channel” („Оценка на въздействието на мерките на ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... на висококвалифицираните си преподаватели, които винаги са в крак с промените на времето, посочи доц. Славова. Тя благодари на доц. Иван Стойчев за неговата всеотдайност и интелектуални усилия като директор за развитието на ИСК. Доц. Славова, доц. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 30.10.2019 г. ... . Васил Петков Като ваши преподаватели се опитахме да ви дадем не само теоретични, но и практически познания, да ви подготвим за живота. България разчита на вас, младите хора, посочи доц. Петков и призова дипломантите да търсят реализация в страната ...
Наши преподаватели участваха в Шестия международен конгрес по счетоводство и финанси 28.10.2019 г. ... с резултати от изследвания на преподаватели от водещи университети от повече от 10 държави, сред които Англия, Франция, Италия, България, Турция, Македония, Пакистан, Конго и др., както и на представители на бизнеса. Проф. Фесчиян и д-р Андасарова представиха ...
Златна награда за студентския отбор на УНСС в конкурса BAAwards 2019 28.10.2019 г. ... - членове на БАМОР, и академични преподаватели. Наградените бяха представени на специална церемония в „Рейнбоу Плаза“ и получиха признание за професионализъм в най-високото, четвърто измерение на маркетинга. Чавдар Атанасов, Марина Тодорова,Александър ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти-магистри и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие ...
Златна награда за студентския отбор на УНСС в конкурса BAAwards 2019 23.12.2019 г. ... - членове на БАМОР, и академични преподаватели. Наградените бяха представени на специална церемония в „Рейнбоу Плаза“ и получиха признание за професионализъм в най-високото, четвърто измерение на маркетинга. Чавдар Атанасов, Марина Тодорова ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОИФ 23.10.2019 г. ... представители на нехабилитирани преподаватели от ОИФ за членове на ОС на УНСС;  7. Текущи.                                   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС на ОИФ,   ...
Водната академия дипломира своя ХІ випуск 20.11.2020 г. ... Водната академия, са авторитетни преподаватели от УНСС, водещи икономически експерти и инженери с дългогодишна практика. 185 е броя на участниците, завършили следдипломното обучение, които работят активно за реформата в отрасъл ВиК ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... доброволци. Нашите преподаватели със свои колеги в парламента на Словашката република Ас. В. Тончева-Златкова взе участие в два специализирани семинара – „Internationalisation of HEIs: Recent Conceptualisation and ...
Международно отличие за катедра „Регионално развитие“ за най-добра статия 21.10.2019 г. ... от катедра „Регионално развитие“ бяха отличени от Международната организация за регионални изследвания (Regional Studies Association) за най-добра статия (Best Paper Award) на форума  „Метрополии и периферия в страните от Централна и ...
Наши преподаватели с доклади на международна конференция на EBES 21.10.2019 г. ... . д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, участваха в 29-ата международна конференция на EBES (Eurasia Business and Economic Society), която се проведе в Лисабон в началото на октомври в Insituto Universitario de ...
Преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС на международна конференция 21.10.2019 г. ... . д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, участваха в 29 - та международна конференция на EBES (the 29th Eurasia Business and Economic Society Conference) в град Лисабон, Република Португалия, която се проведе през ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 17.10.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от проведения конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна среща на 21.10.2019г ...
Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19 14.10.2019 г. ... и със засилен обмен на студенти и преподаватели. Във форума участваха над 220 студенти, докторанти и преподаватели. Сред официалните лица бяха бившите посланици на България в Словакия г-жа Маргарита Ганева и г-н Огнян Гърков, г-н Анжей Франгеш, посланик ...
Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии “ 8.10.2019 г. ... , доктори и докторанти - преподаватели по английски, испански, руски и немски език в катедрата. При откриването на семинара Вторият семинар на катедрата с международно участие беше проведен миналата година под надслов „Езикът на ...
Преподаватели и докторанти от Катедрата взеха участие в XV-тата Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа 8.12.2019 г. ... преподаватели и двамa докторанти от Катедрата взеха участие в XV-тата Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU) на тема „Цели на устойчивото развитие 2030: предизвикателства през ...
Наши преподаватели представиха резултати от изследване по научен проект на научна конференция в Берлин 15.10.2019 г. ... д- р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и гл. ас.  д-р Радка Андасарова представиха доклад, посветен на необходимостта от адаптиране на финансовите отчети в публичния сектор към изискванията на МССПС . Докладът включваше ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... ректор на УНСС приветства студенти, преподаватели и служители с новата 99-а учебна година. Гости на тържеството бяха г-н Димитър Радев, управител на Българска народна банка, възпитаник на УНСС, и доц. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Р България и преподавател в нашия ...
Откриване на новата учебна година за студентите по МИО 8.12.2019 г. ... . На добър час на всички студенти и преподаватели през новата учебна ...
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ в Република Северна Македония 20.11.2020 г. ... и научен ръководител на проекта, много преподаватели, студенти от курса и гости.  Церемонията беше заснета и излъчена в националните медии на Република Северна Македония. След откриването стартира обучието в курса, съгласно утвърдения график с лекцията по Мениджмънтът в ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Tрета експертна среща по проект Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono 7.10.2019 г. ... (BEESE) 2018-1-HU01-KA203-047732. Преподаватели от катедра „Публична администрация“ са българските представители на академичните среди в рамките на проекта. Основен фокус на работната среща бяха резултатите от първата Про Боно работилница – пилотен опит за ...
Студенти и преподаватели от 13 университета участваха в VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 25.9.2019 г. ... (от 15 до 20 септември) 50 студенти и преподаватели от 13 университета от Албания, България, Гърция, Китай, Румъния, Русия, Турция и Унгария дискутираха проблемите на устойчивото развитие, забавляваха се в специално организираните игри и мероприятия, създадоха много нови ...
Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 17.9.2019 г. ... – Равда, участват 50 студенти и преподаватели от 13 университета от Албания, България, Гърция, Китай, Румъния, Русия и Турция и  Унгария. Освен презентации на студенти и лекции на преподаватели, за участниците е подготвена разнообразна културна програма – ...
МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС 21.2.2020 г. ... участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университети и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия ...
Наши студенти участваха в Международна лятна обучителна програма в Китай 26.8.2019 г. ... получат ценен опит и знания от местни преподаватели, но и да се докоснат до китайските традиции и език чрез уроци, посещения на редица културни обекти и участия в мероприятия. Участието на българските студенти бе организирано със съдействието на Студентския съвет на УНСС и ...
Доц. Тошева участва като лектор в двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE” 8.8.2019 г. ... на населението и човека при БАН, преподаватели от Софийския и Югозападния университет и Академията на МВР, експерт-социолог от Фибанк, които оцениха като много полезна възможността да научат и изпробват по-сложни статистически обработки на големи масиви от данни с SPSS, а ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... европриложения към дипломите“ и преподавателите. Проф. Димитър Димитров Винаги съм вярвал в успеха на международната магистърска програма „Ядрена сигурност“, защото съм сигурен в потенциала и изключителните професионални качества на екипа ...
Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов 4.7.2019 г. ... жури взеха участие като външни членове преподавателите от нашата катедра: проф. д-р Веселка Павлова (с рецензия), доц. д-р Екатерина Тошева (със становище) и доц. д-р Александър Найденов (със становище) ...
Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България 27.6.2019 г. ... 25 юни 2019 година в зала "Изток" на Народното събрание на Р България се проведе Кръгла маса на тема "Ефективност на публичите разходи". По покана на проф.д-р Борис Грозданов - председател на Фискалния съвет на България в Кръглата маса взеха участие: проф. д-р Снежана Башева - ...
Националният статистически институт отбеляза 139 години от създаването си 26.6.2019 г. ... представители на института, преподаватели от нашата катедра, официални лица от държавни институции, видни статистици и гости. По време на събитието Председателят на НСИ връчи награди на победителите от Националните кръгове на Европейската олимпиада по ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... видеовръзка. В нея участваха преподаватели от двете висши училища, посланикът на страната ни в Москва Н. Пр. Атанас Кръстин, възпитаник на нашия университет и на МГИМО, учени. В зала „Научни съвети“ В приветствието си към ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на УНСС, бяха факултет „Приложна информатика и ...
Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката 14.6.2019 г. ... публикува статия на двама преподаватели от УНСС – проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ ...
Завърши 23-ият турнир по тенис на корт за „Купата на ректора“ 16.3.2021 г. ... беше не просто да включим преподаватели и служители в активен спорт, но и да утвърдим академичния спорт като съществена характеристика на университета, каза проф. д-р Георги Янков, председател на АСК „Св. Георги Победоносец“, заслужил професор ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на УНСС, бяха факултет „Приложна информатика и ...
Научен семинар по икономическа методология за докторанти и преподаватели 7.6.2019 г. ... методология за докторанти и преподаватели, организиран от Центъра по парични и икономически изследвания (ЦПИИ). Гост-лектор беше проф. Джовани Паванели от Университета в Торино. Проф. Джовани Паванели През първия ден проф. Паванели, ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... – хабилитирани преподаватели от УНСС от различни катедри и факултети, млади учени – асистенти и докторанти, както и много студенти, обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... проект, хабилитирани преподаватели от УНСС от различни катедри и факултети, млади учени – асистенти и докторанти, както и много студенти, обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 28.5.2019 г. ... , участваха изследователи и преподаватели от водещи университети и изследователски центрове в САЩ, Япония, Финландия, Португалия, Италия, ОАЕ, Малта, Индонезия, Пакистан, Германия, Турция и др., както и  представители на бизнеса. След двустранно ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 27.5.2019 г. ... на Валенсия и EUROKD, участваха изследователи и преподаватели от водещи университети и изследователски центрове в САЩ, Япония, Финландия, Португалия, Италия, ОАЕ, Малта, Индонезия, Пакистан, Германия, Турция и др., както и  представители на бизнеса. След двустранно анонимно рецензиране ...
Нашите спортисти представиха пред ректорското ръководство отличията си от изминалия сезон 16.3.2021 г. ... се обърна към спортистите и техните треньори и преподаватели. Всички вие, които сте спортната слава на УНСС, ще бъдете отличени със специални награди на следващия спортен празник и това ще се превърне в традиция. Очаквам да печелите още много медали и на европейско и световно ниво, посочи ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 23.5.2019 г. ... наука“ събра в аула „Максима“ преподаватели от УНСС, български и чуждестранни университети, студенти, докторанти и представители на бизнеса. Форумът е посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС и се проведе в Деня на кариерата в логистиката и управлението на веригата на ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... сигурност“ Обученията се водят от преподаватели в катедра „Национална и регионална сигурност“, които са и част от екипа на изследователския проект, финансиран от PMI IMPACT. Сред тях са проф. д-р Димитър Димитров,  доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Константин Пудин, ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... наука“ събра в аула „Максима“ преподаватели от УНСС, български и чуждестранни университети, студенти, докторанти и представители на бизнеса. Форумът е посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС и се проведе в Деня на кариерата в логистиката и управлението на веригата на ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... сигурност“ Обученията се водят от преподаватели в катедра „Национална и регионална сигурност“, които са и част от екипа на изследователския проект, финансиран от PMI IMPACT. Сред тях са проф. д-р Димитър Димитров,  доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Константин Пудин, ...
Програма за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет - Москва 22.5.2019 г. ... и финансовия контрол; съвместни публикации на преподаватели, докторанти и студенти в научните издания на двата университета („Обзор исследований в области бизнеса и экономики“ и „Economic Alternatives“); напредък в създаването на Balkans Research Center и др ...
Два отбора на УНСС на финалите на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ 20.5.2019 г. ... включваха действащи съдии, адвокати, преподаватели и бивши участници. Съдии на финала бяха адв. д-р Деян Дунавски, съдия Васил Александров от СРС, адв. Олег Темников, адв. Найден Райчинов, съдия Николай Марков от ВКС, адв. Виктор Токушев и доц. Боряна Мусева. Адв. Найден Райчинов ...
Българската наука: между количеството и качеството 15.5.2019 г. ... и качеството“, организирана съвместно от преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Университета за национално и световно стопанство (на снимката долу). Кръглата маса е първото от поредица събития във връзка с констатирани проблеми в методиката за ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... на таланти и развитие“ А1, преподаватели, студенти и гости. Хубавото във вашата специалност е, че винаги нещата могат да станат по-добре, отколкото са. Това означава, че няма горна граница на това, което вие можете да направите. Вие сте щастливци от тази гледна точка, ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... на таланти и развитие“ А1, преподаватели, студенти и гости. При откриването на олимпиадата. От ляво надясно: Юлияна Каракушева, доц. д-р Росен Кирилов, Петър Иванов, проф. д-р Христо Катранджиев, проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.н. Симеон Желев, проф. ...
Българската наука: между количеството и качеството 14.5.2019 г. ... и качеството“, организирана съвместно от преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Университета за национално и световно стопанство (на снимката долу). Кръглата маса е първото от поредица събития във връзка с констатирани проблеми в методиката за ...
Работна среща по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ 13.5.2019 г. ... мениджмънт и лидерство“, който се води от преподаватели, обучени в Япония. На работната среща присъстваха проф. д-р Сашо Йосимовски, декан на Икономическия факултет Университета „Св. св. Кирил и Методий“ и ръководител на делегацията, проф. Леонид Наков, директор на Центъра за ...
РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ 20.11.2020 г. ... мениджмънт и лидерство“, който се води от преподаватели, обучени в Япония. На работната среща присъстваха проф. д-р Сашо Йосимовски, декан на Икономическия факултет Университета „Св. св. Кирил и Методий“ и ръководител на делегацията, проф. Леонид Наков, директор на Центъра за ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University 10.5.2019 г. ... учебна литература, публикации и др.; обмен на преподаватели, изследователи и служители; развитие на обучителни програми за студенти, преподаватели и служители; организиране на съвместни академични прояви; разработване на индивидуални проекти за академично съдействие и др. Ректорът проф. ...
Публична лекция на посланика на Гърция Н. Пр. Григориос Василоконстандакис 9.5.2019 г. ... лекцията присъстваха преподаватели и студенти от УНСС, представители на Българското дипломатическо дружество и посланик Балди. Тя предизвика огромен интерес и много въпроси, на които посланикът на Гърция отговори, като се позова на богатия си дипломатически опит ...
УНСС стартира магистърска програма „Вътрешен одит“ 24.4.2019 г. ... (CIA). Осем от дисциплините ще бъдат водени от преподаватели, притежаващи този сертификат, което ще позволи на студентите да получат значително предимство при кандидатстването за CIA. Част от специализираните умения ще бъдат изградени чрез работа с одиторски и аналитичен софтуер. Едногодишното ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... на студентите и докторантите, на заплатите на нашите преподаватели и на служителите.  Смятаме, че това е недопустимо.“ Виж целия текст   В писмото на синдикатите, подписано от доц. д-р Росен Кирилов, председател на УСО ВОН-КНСБ при УНСС, доц. д-р Галина Димитрова, председател на ...
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... на велосипеди под наем; посещение на лекции на наши преподаватели; изготвяне на предложения за популяризиране и налагане на велосипедите като алтернатива на придвижването в градска среда и др. В края на проекта участниците представиха резултатите от своята работа пред жури от преподаватели от УНСС ...
Студенти от „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха водещи фирми на отбранителната индустрия 19.4.2019 г. ... отбраната и сигурността" бяха придружавани от своите преподаватели доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Нончо Димитров – научен секретар на катедрата, гл.ас. д-р Юри Ценков, гл.ас. д-р Теодора Гечкова, д-р Горан Ангелов, а също докторантите Елена Бакова и Цветомира Пенкова. Г-н Сизов представи ...
Втора научна конференция с международно участие „Сигурност и бъдещо развитие в Близкия изток“ 18.4.2019 г. ... , събра в зала „Научни съвети“ преподаватели от УНСС и Университета „Салахадин“, Ирбил, Ирак, експерти по проблемите на Близкия изток от БАН, Института за дясна политика, анализатори от България, Ирак, Египет и други страни, журналисти и студенти. Тази година фокусът ...
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... . Пазете традициите и уважавайте вашите изключителни преподаватели, които със своята смелост и строгост допринасят за високото ниво на професионална подготовка на студентите и за авторитета на ЮФ и УНСС, каза тя. Доц. Славова предаде специалните поздравления на ректора към Алумни клуба на ЮФ за ...
Наши преподаватели с доклад на Международен конгрес по икономика и бизнес 18.4.2019 г. ... . д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Радка Андасарова участваха в Петия международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция. Участници в престижния форум, който се проведе в Конгресния център на университета Улудаг, бяха ...
Екип на УНСС участва в международна конференция по медиация 15.4.2019 г. ... преподаватели участваха в международната конференция „Ползи и преимущества от медиацията в модерния свят на алтернативно решаване на спорове“. Форумът, който се проведе на 11 април т.г. в Университета Туриба, Латвия, беше заключителната проява по проект за стратегическо партньорство ...
Публична лекция „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“ 11.4.2019 г. ... . На лекцията присъстваха студенти и преподаватели от факултет „Международна икономика и политика” и от катедра „Публична администрация”. След презентацията на д-р Икономова, която породи много въпроси и коментари сред аудиторията, преподавателката от Колумбия ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... страната благодарение на професионализма на неговите преподаватели и учени, каза проф. Статев. Ректорът посочи, че част от преподавателите в УНСС са били френски възпитаници, внесли в образованието и науката френски дух и аристократизъм, и са създали жива връзка, която се поддържа и днес от преподаватели ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... в УНСС преподавателска мобилност реализираха трима преподаватели от Йордания – доц. Айман Алказалех  и доц.Самир АлД жабали от  Middle East University и доц. Емад Салим Ал Сукни от Yarmok University. Те изнесоха лекции на английски език пред студените от специалностите „Бизнес ...
Публична лекция на посланика на Р Чехия Н. Пр. Душан Щраух 2.4.2019 г. ... . Душан Щраух, посланик на Р Чехия, пред студенти и преподаватели в зала „Тържествена“. Посещението на чешкия дипломат беше организирано по покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ , с любезното съдействие на Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, и в рамките на ...
Публична лекция на Чарлина Вичева, зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК 2.4.2019 г. ... комисия, която тя изнесе пред студенти и преподаватели от катедра „Национална и регионална сигурност“. Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедрата, посочи, че темата е подходящо избрана, тъй като Вичева е възпитаничка на нашия университет и посещението й в УНСС може да се ...
Ден на снега за чуждестранните студенти по програма „Еразъм+“ 28.3.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели за втора година организира Ден на снега за чуждестранните студенти, които реализират мобилност по програма „Еразъм+” в УНСС. В курортния комплекс Боровец 30 студенти от европейски страни, както и от Йордания и ...
Абсолвентите от специалност „Право“ получиха своите дипломи 28.3.2019 г. ... аула „Максима“ присъстваха родители, преподаватели и гости Абсолвентите бяха поздравени и от доц. д-р Диана Ковачева, преподавател в Юридическия факултет и зам.-омбудсман на Р България: „Вълнувам се, защото си давам сметка, че това е един от най-важните дни в живота ви. ...
Кръгла маса „Бъдещето на медиацията – роля на технологиите за придобиване на практически умения“ 21.3.2019 г. ... , текстове и онлайн казуси за решаване от студенти и преподаватели на английски език, но ще има и българска версия, съобщи Раданова.        По време на дискусията бе проиграна възможността за използване на платформата. Юлия Раданова Това, което сте ...
Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов 19.3.2019 г. ... жури взеха участие като външни членове преподавателите от нашата катедра: доц. д-р Александър Найденов (с рецензия) и доц. д-р Венелин Бошнаков (със становище). Това е поредният пример за отличните взаимоотношения между двете братски катедри ...
Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел на тема „Как да четем в интернет?“ 18.3.2019 г. ... в Голямата конферентна зала ректори, преподаватели, студенти, представители на централната и местната власт. Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община, Атанас Темелков, председател на Държавната агенция „Електронно управление“, проф. д.ик.н. Стати ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 14.3.2019 г. ... март. В него участваха също докторанти, преподаватели и представители на университетското ръководство. При откриването на семинара Гост-лектори бяха гл. ас. д-р Янко Христозов от катедра „Финанси“, бивш изпълнителен директор на Националната агенция ...
Публична лекция на Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, на тема „Дипломатът на XXI век“ 13.3.2019 г. ... . Пр. Стефано Балди изнесе през студенти и преподаватели в зала „Тържествена“. По покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” и с любезното съдействие на проф. д-р Поля Кацамунска италианският дипломат гостува в университета за втори път ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 13.3.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от проведения конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна среща на 14.03.2019г. ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... , на която присъстваха ректори, преподаватели и студенти, депутати и др. Форумът беше открит от Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“. Даниел Парушев, председател на Студентския сенат и зам.-председател на НПСС, Ангел Стойков, председател на ...
Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“ 8.3.2019 г. ... в проекта (в Университета в Бари) нашите преподаватели представиха изследванията си в областта на икономиката на културата, културните и творческите индустрии, както и опита на първата изследователска организация в областта на икономика на културата „Обсерватория по икономика ...
Възможности за участие в програмата за „Езикови и културни асистенти в Испания” с английски език 11.3.2019 г. ... гости представиха пред студенти и преподаватели възможностите за участие в международната образователна програма „Езикови и културни асистенти в Испания“ с английски език, финансирана от Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство Испания ...
Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“ 7.3.2019 г. ... в проекта (в Университета в Бари) нашите преподаватели представиха изследванията си в областта на икономиката на културата, културните и творческите индустрии, както и опита на първата изследователска организация в областта на икономика на културата „Обсерватория по икономика ...
Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“ 6.3.2019 г. ... няколко европейски академии на науките. Преподаватели и ректори на нашия университет са възпитаници  на Сорбоната, на немски, френски и други университети в Европа. Това заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на срещата-разговор „Европейският парламент ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... на членство в ЕС, организирани от УНСС, а преподаватели и други представители на нашия университет ще участват в експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от „ДСК Транс Секюрити“. На подписването на рамковия договор ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... и двама преподаватели представиха пред ректорското ръководство своя проект „Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия“, получил малък патент и регистриран като полезен модел от Патентното ведомство на Република България. По време на ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП). По време на информационната среща те се запознаха с програмата за академичната 2019/2020 година. В „Еразъм+“ участват 35 държави, от които 28 са членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... търговско-банкова гимназия, и преподаватели по икономикс от състезаващите се професионални гимназии.  Проф. д-р Даниела Фесчиян открива първия етап от състезанието Проф. д-р Даниела Фесчиян откри Националното състезание по икономикс и представи участниците в него ...
Наш преподавател проведе семинар в Университета на Евора (Португалия) 9.2.2020 г. ... . На семинара присъстваха преподаватели, докторанти и студенти от Икономическия факултет на Университета в Евора, на който бяха обсъдени потенциалните ефекти от бъдещо споразумение за свободна търговия между ЕС и Евразийския икономически съюз ...
УНСС с отличие от МОН 7.2.2019 г. ... фирма е създадена през 2014 г. от преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ и функционира под патронажа на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет. Всяка година нови 5000 ученици и студенти преминават обучение в учебното ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш 5.2.2019 г. ... договор за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета в Ниш, Сърбия. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в ...
Докторанти и млади преподаватели се обучаваха по програма на CERGE-EI 1.2.2019 г. ... умения за докторанти и млади преподаватели на CERGE-EI (CERGE-EI Teaching Development Program: Teaching Principles and Practices). Обучението се проведе на английски език от преподавателите Deborah Novakova, Andrea Downing, Grayson Krueger и Karin Krummenacher от Центъра ...
Доц. Тошева реализира успешно мобилност на персонал с цел преподаване в Университет Брайтън 28.1.2019 г. ... , академичния обмен на студенти и преподаватели и възможностите за съвместни научно-изследователски проекти ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... на катедра „Регионално развитие“ взеха участие в седма международна научна конференция, организирана между 17 и 19 януари 2019 г. в Струга, Македония от Евро-балканския университет-Скопие, с подкрепата на Института за социокултурна антропология, ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... покана на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) проф. Снежана Башева, декан на ФСФ, и доц. Михаил Мусов – координатор на меморандума за сътрудничество между УНСС и ICAEW, участваха в ежегодната конференция в областта на висшето счетоводно образование ...
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот" 20.11.2020 г. ... и самостоятелно заети лица, университетски преподаватели и студенти.                                                            ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... време на Общото събрание свидетелствата на 9 преподаватели, придобили академичната длъжност „професор“, и на 19 преподаватели, придобили академичната длъжност „доцент“. По традиция от 2016 г. новите професори и доценти получават свидетелствата си два пъти годишно ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... надежди, а присъствието на бивши ректори и преподаватели, които днес са наши гости, е доказателство за приемственост между поколенията. С тези думи проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ОС, откри заседанието на висшия колективен орган за управление на университета. Проф. ...
С Националното състезание по финанси и счетоводство АИУБ постави ново начало в търсенето на таланти като обедини средните училища, университета и бизнеса 21.12.2018 г. ... специалната си благодарност и респект към преподавателите от средните училища, участвали в подготовката на състезателите. Проф. Даниела Фесчиян с преподаватели, участвали в подготовката на състезателите Проф. Даниела Фесчиян благодари на преподавателите, участвали в подготовката на ...
Ректорът на Икономическия университет в Братислава беше удостоен със званието „почетен професор на УНСС“ 20.12.2018 г. ... и до споразумение за мобилност на студенти и преподаватели, както и до подготовката на съвместна магистърска програма с двойна диплома, която скоро ще стартира благодарение на огромния принос на проф. Даньо към развитието на отношенията между двата университета, посочи ректорът на УНСС ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 17.12.2018 г. ... , отразява постиженията ви. Ние, вашите преподаватели, съпреживяваме този щастлив момент с вас и правим равносметка на вложените усилия и постигнатите резултати, отчитайки предизвикателствата на времената, в които живеем. Днес не се разделяме, а поставяме едно ново начало, което можем ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... изчезнат. 11. Не забравяйте вашите учители и преподаватели от училищата и университетите. Те са пътеводителите в живота ви. 12. Бъдете мили с хората от вашето поколение. Те са най-вероятната  ви връзка с миналото, настоящето и бъдещето. 13. Помнете, че приятелите идват и си отиват, но ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... Томова и гл. ас. Диана Андреева-Попйорданова, преподаватели в катедра „Медии и обществени комуникации“, съвместно с доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет по култура и образование на София, и Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ в  Столичната община, ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... Томова и гл. ас. Диана Андреева-Попйорданова, преподаватели в катедра „Медии и обществени комуникации“, съвместно с доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет по култура и образование на София, и Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ в  Столичната община, ...
Обучителен семинар за работа с база данни CEIC 5.4.2019 г. ... – Етаж 2, читалня „Преподаватели“Дата:                12.12.2018 г.Начален час: 11,00 ч ...
Дипломи получиха и бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ 11.12.2018 г. ... можете да се обърнете за помощ към нас, вашите преподаватели. Не забравяйте, че вие имате висока стойност, но никой няма да ви гали с перо в живота, посочи проф. Георги Генов, дългогодишен ръководител на катедрата. Той призова младите хора да не прекъсват контактите помежду си и да си помагат ...
Българо-китайски център на Шанхайския университет в УНСС 12.12.2018 г. ... ще бъде отворен път за обмен на студенти и преподаватели между двете страни и посочи, че той е резултат на дългогодишното сътрудничество между Р България и Китайската народна република. Проф. Статев и Prof. XU Xuemin поставят табелата на новооткрития Българо-китайски ...
Участие на преподаватели от ФСФ на УНСС в конференцията на тема „БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 7.12.2018 г. ... . д-р Силвия Трифонова, преподавател в катедра „Финанси“ на УНСС и ръководител и координатор на национален проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха 5.12.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели. Доц. д-р Екатерина ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" 23.1.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели. Доц. д-р Екатерина ...
Преподаватели от катедрата проведоха семинар с кандидат-докторанти 4.12.2018 г. ... декември 2018 г. в зала 2064 се проведе разяснителен семинар-среща за кандидат-докторанти за специалност „Статистика и демография“. На срещата бяха обсъдени административни въпроси, касаещи докторантурата, беше представена и ...
Бакалаврите и магистрите от специалността получиха дипломите си 5.12.2018 г. ... завършилите студенти, присъстваха преподаватели от катедрата, представители от Националния статистически институт, родители и приятели. Връчването на дипломите завърши със снимки ...
Чуждестранните студенти по „Еразъм“ посетиха Копривщица 4.12.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели организира екскурзия до Копривщица за чуждестранните студенти от девет страни, които реализират мобилност в УНСС през зимния семестър на учебната 2018/2019 година. Студентите се запознаха с историята и ...
Участие на преподаватели от катедрата в научно жури в СА „Д. А. Ценов“ 3.12.2018 г. ... 03.12.2018 г. в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, доц. Бошнаков и доц. Найденов от катедрата участваха със становища в научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Статистика и демография“ на ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 23.1.2019 г. ... за отдаденоста на всички преподаватели през тези години, в които бяхме част от УНСС. Благодарение на тях станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и ...
Обучителен семинар за работа с базите данни, включени в платформата на EBSCO 30.11.2018 г. ...  Библиотека - читалня „Преподаватели“.Дата:                29.11.2018 г.Начален час: 10,30 ч ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 5.12.2018 г. ... преподавателка се срещна с преподаватели от катедра „Стратегически маркетинг и мениджмънт“, с които обсъди възможностите за академично сътрудничество ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 29.11.2018 г. ... преподавателка се срещна с преподаватели от катедра „Стратегически маркетинг и мениджмънт“, с които обсъди възможностите за академично сътрудничество ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... от район „Студентски“, преподаватели и студенти от нашия университет. Ректорите Комисар Явор Колев, началник отдел „Компютърни престъпления“ в ГДБОП – МВР (първият от ляво надясно) Проблемът с ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 5.12.2018 г. ... , помагахме си и израснахме. Дължим немалко на нашите преподаватели, които ни насърчаваха и подкрепяха, но и най-много на нашите родители и близки, които днес отново са до нас, заяви пълният отличник на випуска Александър Топалов. Александър Топалов Вече сме на прага на път, в който няма поправителен, а ...
Дипломираха се и бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 28.11.2018 г. ... , помагахме си и израснахме. Дължим немалко на нашите преподаватели, които ни насърчаваха и подкрепяха, но и най-много на нашите родители и близки, които днес отново са до нас, заяви пълният отличник на випуска Александър Топалов. Александър Топалов Вече сме на прага на път, в който няма ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... градини и училищата от район „Студентски“, преподаватели и студенти от нашия университет. Ректорите Комисар Явор Колев, началник отдел „Компютърни престъпления“ в ГДБОП – МВР (първият от ляво надясно) Проблемът с езика на омразата е ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 28.11.2018 г. ... Стефанова Благодаря за отдаденоста на всички преподаватели през тези години, в които бяхме част от УНСС. Благодарение на тях станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този ...
Партньорство на катедрата с Център за европейски изследвания за регионално развитие от Албания 28.11.2018 г. ... организации и университети от Балканите и Европа. Преподаватели и докторани от катедрата с Луиза Ходжак, изп. директор на центъра-партньор Съвместната работа  между ръководителят на катедрата доц. д-р Георги Николов и изпълнителният директор на Центъра за Европейски политически изследвания за ...
Участие на катедрата в трети балкански форум за регионално развитие 5.5.2020 г. ... и докторанти от катедра „Регионално развитие“ взеха участие в третия вече традиционен форум на страните от Западните Балкани на тема „Регионално и местно икономическо развитие“. Конференцията се проведе между 19 и 21 ноември т. г. във Вльора, Албания. Организира се от ...
Катедра „Регионално развитие“ се присъедини към Асоциацията за регионални изследвания 28.11.2018 г. ... международни научни организации за изследователи, преподаватели, експерти, катедри и други структури занимаващи се с регионална наука. Организацията със седалище Съсекс, Великобритания, работи с членове от целия свят, като вече над 50 години е след лидерите в областта. Работи под мотото "Глобален форум ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС 27.11.2018 г. ... за попълване състава на ФС за двама нехабилитирани преподаватели и за един член на ОС на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели, като информацията за извънпленарното гласуване и резултатите от него бе огласена на сайта на факултета. На 26.11.208 г., Комисията по изборите в каб. 5036 от 09.00 ч. ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... които спечелихте в нашата среда чрез грижите на вашите преподаватели и чрез усилията на самообразованието си, вървете непоколебимо напред и винаги по пътя на самоусъвършенстването си. На която обаче работа и да се посветите, имайте предвид интересите на България преди и над всичко“. Конференцията се ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... среда чрез грижите на вашите преподаватели и чрез усилията на самообразованието си, вървете непоколебимо напред и винаги по пътя на самоусъвършенстването си. На която обаче работа и да се посветите, имайте предвид интересите на България преди и над ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... . Факултетът вече има близо 40 преподаватели, а наскоро беше открита и катедра „Международно право и право на ЕС“, за да се обхванат всички правни области, посочи проф. Статев. Проф. д.ик.н. Стати Статев Ректорът подчерта, че ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... , ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши училища в София и страната, студенти. Имам високата чест и удоволствие да Ви приветствам с „Добре дошли!“ на тържественото заседание, посветено на 70-годишнината на катедра ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... и за вашите родители, вашите преподаватели и вашите приятели. Усилията, които заедно положихме, са основата на вашето бъдеще и на успешната ви професионална реализация. Ще се радваме да продължите по-нататъшното си изграждане като личности и специалисти в ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... , ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши училища в София и страната, студенти. Тържественото заседание започна с химните на България, ЕС и Gaudeamus Igitur Имам високата чест и удоволствие да Ви приветствам с ...
Студенти, преподаватели и журналисти търсиха „противоотрова“ за фалшивите новини 16.11.2018 г. ... се да видя препълнена със студенти зала, защото това показва, че имате желание да станете добри журналисти и политици със самочувствие и амбиции. Въпросите, които ще бъдат поставени тук, ни засягат и като специалисти, и като граждани. Надявам се днес да ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от 63-тия випуск към катедра "Икономика на търговията" 14.11.2018 г. ... професионална реализация в родината. Ние, вашите преподаватели, ще сме съпричастни към вашето професионално израстване и ще се гордеем с вашите лични и професионални успехи. Вярвам, че имате потенциала да изградите по-добро бъдеще за себе си и бъдещите поколения, посочи доц. Петков ...
Дипломираха се и бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на търговията“ 14.11.2018 г. ... професионална реализация в родината. Ние, вашите преподаватели, ще сме съпричастни към вашето професионално израстване и ще се гордеем с вашите лични и професионални успехи. Вярвам, че имате потенциала да изградите по-добро бъдеще за себе си и бъдещите поколения, посочи доц. Петков ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... партньорство“. Участници в нашия форум са преподаватели и студенти от 7 бакалавърски,  4 магистърски и 2 докторантски програми, които се обучават в три факултета на УНСС. С тези думи доц. д-р Деница Горчилова – научен секретар на катедра „Публична администрация“, даде ...
Участие на преподаватели от катедрата в Пета есенна акадамия 12.11.2018 г. ... университета и дигиталите умения на студентите и преподавателите. На конференцията присъстваха и преподаватели от катедрата - проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Екатерина Тошева и доц. д-р Александър Найденов. Последният взе активно участие в проведените дискусии по време на Панел №2, с модератор ...
Преподаватели от ФСФ взеха участие в международната конференция "Фискална политика и икономически растеж" 8.11.2018 г. ... , проф.д-р Снежана Башева и преподавателите от факултет "Финансово-счетоводен" на УНСС  - проф.д-р Р.Брусарски, проф.д.ик.н. М.Христов, проф.д.ик.н. В.Стоянов, доц.д-р П.Чобанов, гл.ас.д-р Р.Тончева и гл.ас.д-р Д.Металова взеха участие  в международната конференция "Фискална ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... бяха връчени от всички преподаватели от катедра „МИО и бизнес“, присъствали на тържеството. С бурни овации бяха приветствани най-младите преподаватели от катедрата, които са любимци на студентите. УНСС ми даде много добра основа за развитие в международния ...
Наши преподаватели участваха в Евразийски форум 6.11.2018 г. ... . д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост”, взеха участие в 26-ата международна научна конференция „EBES 2018”, която се проведе в Университета по финанси и администрация - Прага ...
Лекция „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“ 9.11.2018 г. ... социално изследване помага в работата на преподаватели, изследователи, докторанти и студенти с изключително точните си данни. Задачата на консорциума от 37 държави е да изследва социалните феномени, посочи той. Доц. Венелин Бошнаков ESS беше създадено заради острия ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 31.10.2018 г. ... в препълнената със студенти, родители, преподаватели и гости аула „Максима“ С приветствено слово към абсолвентите се обърна проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 30.10.2018 г. ... Георгиев в препълнената зала със студенти, преподаватели, представители на комисията и гости. Той представи статистика, според която през 2006 г. 8% от българите са признали, че дават подкупи. През 2016 г. те вече са 17%. Молдова и Русия са по-зле от нас, а първенец в битката с корупцията в ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 14.11.2018 г. ... Георгиев в препълнената зала със студенти, преподаватели, представители на комисията и гости. Той представи статистика, според която през 2006 г. 8% от българите са признали, че дават подкупи. През 2016 г. те вече са 17%. Молдова и Русия са по-зле от нас, а първенец в битката с корупцията в ...
Наш преподавател в международна комисия за акредитация по Government and International Relations на колумбийски университет 29.10.2018 г. ... Харвард, защото много негови възпитаници и преподаватели са част от държавния елит на страната. Проф. Кацамунска (вляво) заедно с другите членове на експертната комисия по време на среща с ректора на Universidad Externado de Colombia Съгласно правилата ...
Българо-китайски ректорски форум 26.10.2018 г. ... и в съвместна изследователска дейност и обмена на преподаватели. Това е добра основа за разширяване на сътрудничеството ни и с китайски университети. Нека да започнем с малки, но бързи стъпки да работим заедно, заяви проф. Статев. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев Ms. Fu Bo ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... с бизнеса, с чуждестранни университети и мобилност на преподаватели и студенти, партньорство със средни училища, с активна научноизследователска дейност, за която свидетелстват огромният брой публикации с импакт фактор, каза проф. Стефанова. В Голямата конферентна зала Начинанието ни с ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... съвет, Софийския районен съд, БАН, университетски преподаватели от София и страната, много студенти. В Голямата конферентна зала Доц. Бойко Рашков, който е и председател на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, благодари за участието във форума на ...
Публична лекция „Българо-алжирските отношения“ 25.10.2018 г. ... САИМО. В лекцията си пред студенти и преподаватели от нашия университет посланикът се спря на 50-годишните отношения между Алжир и България, на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, както и  в бъдещи проекти, които целят  задълбочаване на партньорството в областта ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... на другите факултети в УНСС, ръководители на катедри, преподаватели, студенти, възпитаници, гости. Тържеството и юбилейният университетски научен форум „Съвременна динамика на икономическите теории“ се проведоха под патронажа на ректора на проф. д.ик.н. Стати Статев. Доц. д-р Лилия Йотова ...
Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2018) 23.10.2018 г. ... (ICAICTSEE 2018). С доклади взеха участие учени и преподаватели от цяла България и чужбина, както и представители на катедра „Статистика и иконометрия“: доц. д-р Соня Чипева (с доклад на тема: „ONE OPPORTUNITY FOR FORECASTING THE TOTAL INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX (IPI) BASED ON BUSINESS ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... обич към студентите на няколко поколения преподаватели, на тяхната вярност и уважение към УНСС. Убеден съм, че и в бъдеще ще работите с ум и сърце за доброто име на катедрата и на нашия университет.“ Доц. д-р Стела Ралева Доц. Ралева връчи на проф. Щерев възпоменателния ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... с бизнеса, с чуждестранни университети и мобилност на преподаватели и студенти, партньорство със средни училища, с активна научноизследователска дейност, за която свидетелстват огромният брой публикации с импакт фактор, каза проф. Стефанова. В Голямата конферентна зала Начинанието ни с ...
Премиера на филм и дискусия за авторското право 19.10.2018 г. ... , преподаватели и гости дойдоха на премиерата на филма „Авторското право: И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“ в зала „Тържествена“. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен ...
Наши преподаватели участваха в световна конференция по предприемачество 19.10.2018 г. ... . д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института по предприемачество при УНСС и доц. д-р Костадин Коларов, научен секретар на института, участваха в световна конференция по предприемачество под надслов „Социална иновация и хуманно предприемачество: от политика към действие“. Форумът се проведе ...
Дискусия „Авторското право: И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“ Премиера на филм и дискусия за авторското право 20.2.2019 г. ... , преподаватели и гости дойдоха на премиерата на филма „Авторското право: И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“ в зала „Тържествена“. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... на другите факултети в УНСС, ръководители на катедри, преподаватели, студенти, възпитаници, гости. Тържеството и юбилейният университетски научен форум „Съвременна динамика на икономическите теории“ се проведоха под патронажа на ректора на проф. д.ик.н. Стати Статев. Доц. д.н. ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... проекта ще бъдат привлечени изследователи и преподаватели с богат опит от УНСС и други образователни и научни институции в страната, и експерти от практиката, обясни доц. Вълков. Идеята за магистърската програма изпревари създаването на ЦИИП, посочи доц. д-р Константин Пудин ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... обич към студентите на няколко поколения преподаватели, на тяхната вярност и уважение към УНСС. Убеден съм, че и в бъдеще ще работите с ум и сърце за доброто име на катедрата и на нашия университет.“ Доц. д-р Стела Ралева Доц. Ралева връчи на проф. Щерев ...
Призови места за отборите на УНСС в конкурса за наградите на БАР 18.10.2018 г. ... на студентите, така и от страна на техните преподаватели, които са ги насърчили за участие“, заяви в интервю за списание Business Club председателят на журито госпожа Силвия Костова. Камелия Бесова и Александър Топалов, представители на нашите отбори В конкурса участваха ...
Призови места за отборите на УНСС в конкурса за наградите на БАР 15.10.2018 г. ... на студентите, така и от страна на техните преподаватели, които са ги насърчили за участие“, заяви в интервю за списание Business Club председателят на журито госпожа Силвия Костова. Камелия Бесова и Александър Топалов, представители на нашите отбори В ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... и подчерта постигнатите високи резултати на преподавателите в учебно-преподавателската и научноизследователска дейност през отчетения период. Подчерта, че в ОИФ работят 63 преподаватели, от които 11 професори, 28 доценти, 25 главни асистенти и асистенти – доктори. Всяка учебна ...
Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“ 15.10.2018 г. ... изследователи, доктори и докторанти-преподаватели по английски, испански, руски и немски език. Чест и удоволствие е за мен да открия второто издание на семинара, олицетворяващо научното пробуждане на филологическата гилдия в УНСС, доскоро традиционно ...
Споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие 11.10.2018 г. ... и научноизследователски проекти, обмен на преподаватели и студенти, организиране на научни конференции и семинари предвижда подписаното споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Скопие. Проф. Стати ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ...   В групата се включиха 20 преподаватели от УНСС, с дългогодишен опит по своите специалности, участвали в множество международни проекти на ИСК, УНСС и в други образователни институции, с доказани знания и умения в областта на професионалното образование.Целта на проект ...
УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование 10.10.2018 г. ... на минимална заплата на университетските преподаватели беше един от дискусионните въпроси на форума, на който бяха изнесени данни за големи дисбаланси във възнагражденията, достигащи до 243% разлика в заплатите на преподавателите в различните ВУ. Средното възнаграждение във висшето ...
Преподаватели от ФСФ участваха в международна конференция „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 9.10.2018 г. ... от Финансово-счетоводния факултет участваха от 1 до 4 октомври в Третата международна конференция „Accounting Finance and Auditing Symposium”, организирана от факултет „Икономика и администрация “ на Тракийския университет в гр.Одрин, Република ...
Започна новата учебна година в РЦДО-Хасково 8.10.2018 г. ... от УНСС, където ще срещнат вдъхновяващи преподаватели. „От днес вие ставате част от високото интелектуално ниво“ завърши зам.директорът. Проф.д-р Даниела ...
Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 8.10.2018 г. ... от Финансово-счетоводния факултет взеха участие в Третата международна конференция по “Accounting Finance and Auditing Symposium”, организирана от факултет „Икономика и Администрация “ на Тракийския Университет, която се състоя ...
Започна новата учебна година и в РЦДО - Хасково 10.10.2018 г. ... , където ще срещнат вдъхновяващи преподаватели. Проф. Даниела ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... 1 октомври 2018 г. преподавателите от катедрата тържествено посрещнаха студентите от 1 курс от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност “Социология”. Срещата откри научният секретар на катедрата ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... занятията, да уважават своите преподаватели и да постигат своите цели. Обичайте УНСС, защото той завинаги ще остане вашият университет. Бъдете отговорни и взискателни, критични и самокритични, бягайте от омразата, не се страхувайте от предизвикателствата, а ги ...
Интерактивна зона за банково самообслужване в новия корпус 2.10.2018 г. ... достъп на нашите студенти, преподаватели и служители до всички банкови услуги и продукти на Банка ДСК, посочи проф. Статев. За мен е удоволствие днес да открием една интерактивна зона, която до момента не съществува в България. Предлагаме ...
Центърът за статистически изследвания и НСИ проведоха обучение на млади статистици от шест страни 27.9.2018 г. ... статистици и техните преподаватели пред паметника на проф. Стефан Бобчев Обучението е финансирано по програма „Българска помощ за развитие“ на Министерството на външните работи на Република България. Темата на курса ...
Онлайн консултации на ЮНЕСКО 14.8.2018 г. ... правителства, университетски преподаватели, учители, младежи, учени, неправителствени организации. Страните-членки са поканени да предложат свои анализи, данни, научни доклади, изследвания, стратегически документи и оценки, примери успешно провеждани политики за ...
Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига 16.7.2018 г. ... семинари се водят от преподаватели от четири от тях, както и от професионални медиатори. По време на курса студентите получават задълбочени познания по медиацията, изучават теоретични постановки, участват в учебни визити, дискусии с професионални ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... на БАН, енергийни експерти, преподаватели и др. Дипломантите При откриването на церемонията проф. д-р Димитър Димитров поздрави абсолвентите и изказа специална благодарност на всички български и чуждестранни институции, на преподавателите и ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... на БАН, енергийни експерти, преподаватели и др. Дипломантите При откриването на церемонията проф. д-р Димитър Димитров поздрави абсолвентите и изказа специална благодарност на всички български и чуждестранни институции, на преподавателите и ...
Девета международна конференция по предприемачество 4.7.2018 г. ... участваха изследователи, преподаватели, консултанти, предприемачи от Австралия, САЩ, Великобритания, Швейцария, Индия, Италия, Белгия, Испания, Словакия, Финландия, Полша, Румъния, Тайван, Швеция, Латвия, Оман, Кения, Дубай, Южна Африка и България ...
IX-та международна конференция "Младежко и женско предприемачество в предизвикателна международна (глобална) бизнес среда", 11 - 14 юни 2018 г., Балчик 4.7.2019 г. ... участваха изследователи, преподаватели, консултанти, предприемачи, правещи политика, от Австралия, САЩ, Великобритания, Швейцария, Индия, Италия, Белгия, Испания, Словакия, Финландия, Полша, Румъния, Тайван, Швеция, Латвия, Оман, Кения, Дубай, Южна Африка и ...
Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“ 28.6.2018 г. ... където може да се види огромният брой преподаватели и възпитаници на университета от създаването му преди един век досега, участвали в управлението на България. Проф. Статев изтъкна важното значение на конференцията и участието в нея на изтъкнати представители на престижни ...
Преподаватели от катедрата взеха участие в конференция на НСИ 26.6.2018 г. ... 25 юни 2018 г. се проведе Конференция за потребителите на европейска статистическа информация в България на тема „По-добро сътрудничество, по-добри данни“. В празничното събитие, свързано с 138-та годишнина от създаването на статистическата институция в България ...
Посланикът на Мароко посети УНСС 21.6.2018 г. ... своите над 21 хиляди студенти и 550 преподаватели, представи университета проф. Гоев и запозна посланика с учебната и научноизследователската дейност, специалностите с обучение на английски език и др. Н. Пр. Закия Ел Мидауи разказа за Мароко и сподели, че много студенти ...
Наш докторант с приз за най-добър доклад 13.6.2018 г. ... Тонкова. Докторантът се срещна с преподаватели от Факултета по финанси и счетоводство и катедра „Парична теория и парична политика“ в Икономическия университет - Прага ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 5.6.2018 г. ... плодотворен академичен обмен между преподаватели и студенти от УНСС и техните колеги от университета в Гранада. Ръководителят на чуждоезиковата ни катедра съобщи хубавата новина, че по програма Еразъм 5 испански студента от университета в Сарагоса са избрали именно УНСС за ...
Студенти спортисти представиха на университетското ръководство отличията си от Национална универсиада - София 2018 16.3.2021 г. ... , благодари на техните треньори и преподаватели и изрази убеденост, че през следващата година нашите отбори ще се класират на първо място. Там, където има здраво тяло, е здрав и духът, и ние го доказахме за пореден път, подчерта ректорът (на снимката долу) ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 29.5.2018 г. ... в ЕС, организирани от УНСС, а преподаватели и други представители на нашия университет – в експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от Агенцията. На подписването на договора присъстваха членовете на ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 15.6.2018 г. ... плодотворен академичен обмен между преподаватели и студенти от УНСС и техните колеги от университета в Гранада. Ръководителят на чуждоезиковата ни катедра съобщи хубавата новина, че по програма Еразъм 5 испански студента от университета в Сарагоса са избрали именно УНСС за ...
Ректорът връчи на 12 преподаватели свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 23.5.2018 г. ... и „доцент“ на 12 преподаватели. По традиция, чието начало беше поставено през 2016 г., новите професори и доценти от нашия университет получават своите свидетелства два пъти в годината – на празника на УНСС и на Общото събрание на университета ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... съвместна работа на студенти и преподаватели по време на обучението в специалността.” Доц. Ралева пожела на студентите, докторантите и преподавателите, по случай 20 години на специалност „Социология”, усърдна работа за успешна предстояща акредитация ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... Кирил Боянов – един от първите преподаватели в катедрата, за техния принос в дигитализацията на учебния процес в нашия университет. Проф. Статев посочи като голям успех и електронната студентска книжка, станала известна и в Европа, благодарение на българския ...
Благотворителен концерт „Аз помогнах“ в подкрепа на Георги Яков 17.5.2018 г. ... след концерта, че много студенти, преподаватели, общественици, служители и гости са се обединили, за да помогнат за лечението на Георги, благодарение на което събраната сума е нараснала на 7 305 лв. Ето дарителската сметка за тези, които още не са го ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... се студенти под формата на лекции от преподавателите на MДВ и допълвано с онлайн съдържание, разработено от BPP Professional Education. Споразумението предвижда и провеждане на съвместни специализирани обучения съобразно потребностите на практиката, включително по линия на ...
„Сирия - геополитически сблъсъци и сценарии за развитие“ - научна конференция с международно участие 17.5.2018 г. ... от различни сфери. Форумът събра преподаватели, експерти и анализатори от България, Ирак, Сирия, Турция и други страни. Конференцията беше открита от доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, проф. д-р Георги ...
Зам.-председателят на ДАЕУ Александър Йоловски: Нека заедно изградим дигитална България 17.5.2018 г. ... администрация“. Студенти и преподаватели слушаха лекцията на Александър Йоловски Йоловски обясни, че е-управлението не се изчерпва с внедряването на новите технологии, защото работата на отделните бюрократични структури в България не е координирана и така ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... конферентна зала. В нея участваха студенти, докторанти и преподаватели от УНСС и Шуменския университет. Гости бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, председателят на секция ...
От есента нова магистратура „Противодействие на корупцията“ 15.5.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев в препълнената със студенти и преподаватели Голяма конферентна зала преди лекцията на Пламен Георгиев и припомни, че на 1 март беше подписано споразумение за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ. В рамките на Академията през есента стартира магистърска програма ...
Доц. д-р Елена Симеонова представи дебютната си стихосбирка „Лично пространство“ 10.5.2018 г. ... „Политология“, която тя представи пред преподаватели, гости и приятели в аула „Максима“ (на снимката долу). „Понякога грея, понякога съм бяла луна. Българка съм! И се гордея с това. Във вените ми пиринска кръв се разлива, но сърцето ми в ритъмa на морето пулсира. ...
Публични лекции на румънски преподаватели 10.5.2018 г. ... от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина, Клуж-Напока, Румъния, които са в УНСС по програма „Еразъм +“, изнесоха публични лекции пред студенти от катедра „Икономика на природните ресурси“. В презентацията си „Общата селскостопанска политика и ...
Клуб на социолога покани изследователски център "Тренд" да представи свое изследване 13.5.2018 г. ... Калоян Янков. В инициативата на Клуба взеха участие и преподаватели от катедрата - ръководителя на катедрата - доц. д-р Андрей Нончев, научният секретар - гл.ас. д-р Тодорка Кинева, заместник-декана по НИД - проф. д-р Мария Стоянова, ас. д-р Мариета Христова и докторант Калоян Янков ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... академичния живот. Присъствието на жури от бизнесмени и преподаватели е доказателство за интереса, който предизвикват разработките на възпитаниците на УНСС, каза тя. По време на форума в Голямата конферентна зала Повече от 40 студенти представиха свои разработки по темата. Десетте най-добри ...
Кръгла маса "Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем" 13.5.2018 г. ... 25 април 2018 г. преподаватели и студенти от катедра "Икономическа социология" взеха участие в кръгла маса, посветена на "Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем". Проф. д-р М. Стоянова участва с доклад на тема "Бежанците: отрицание, признаване и интеграция", а ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 3.5.2018 г. ... ректорското ръководство и на съорганизаторите, студенти, преподаватели, гости. Г-жа Моника Зикова, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... на Международния валутен фонд (МВФ), пред студенти и преподаватели в Голямата конферентна зала. Г-жа Елица Николова, член на УС на БНБ, г-н Антъни де Ланой, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Боряна Пенчева, член на УС на БНБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... академичния живот. Присъствието на жури от бизнесмени и преподаватели е доказателство за интереса, който предизвикват разработките на възпитаниците на УНСС, каза тя. По време на форума в Голямата конферентна зала Повече от 40 студенти представиха свои разработки по темата. Десетте най-добри ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 20.2.2019 г. ... ректорското ръководство и на съорганизаторите, студенти, преподаватели, гости. Г-жа Моника Зикова, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, ...
Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД 30.4.2018 г. ... др. Компанията ще кани представители на ръководството и преподаватели от УНСС, респективно от ФСФ, като гост-лектори, консултанти и експерти за участие в събития, организирани от нея. На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Олег Димов ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... логистиката в България. В дискусията активно се включиха преподаватели и студенти, присъстващи на заседанието, подбудени от актуалността и практическата насоченотст на темите на презентираните доклади. В рамките на второто заседание на секцията, посветена на логистичната проблематика, бяха изнесени доклади в ...
Наши преподаватели изнесоха семинар в НБУ 3.1.2019 г. ... покана на проф. д-р Николай Арабаджийски от секция „Публична администрация“ на департамент „Администрация и управление“ в НБУ доц. д-р Евгения Пенкова, доц. д-р Александър Вълков и доц. д-р Деница Горчилова изнесоха пред студенти от програмите по публична администрация семинар на тема ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... силна практическа насоченост. Гарант за качеството им са преподавателите от съответните катедри. Идеята на сегашния форум е да намери общото между шестте катедри във факултета, които отговарят на областите, посочи  доц. Раковска. Доц. Мирослава Раковска, проф. Димитър Димитров и доц. Венелин ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... . Гарант за качеството им са преподавателите от съответните катедри. Идеята на сегашния форум е да намери общото между шестте катедри във факултета, които отговарят на областите, посочи  доц. Раковска. Доц. Мирослава Раковска, проф. Димитър ...
Доц. Бойко Вълчев: Публичното говорене не е публично четене 25.4.2018 г. ... се изнасят от университетски преподаватели, политици, журналисти, общественици, адвокати и др. Целите, които те преследват, са различни – да информират аудиторията, да я убедят в конкретна теза, да призоват към действие, да забавляват или да се харесат. ...
Студенти от Юридическия факултет посетиха Националната следствена служба 18.4.2018 г. ... Юридическия факултет и техните преподаватели по наказателно право ас. д-р Петя Митрева и ас. д-р Пресиян Марков посетиха Деня на отворените врати в Националната следствена служба. Нашите студенти се срещнаха със зам.-главния прокурор на Република ...
Президентът Румен Радев в УНСС: Желая високи амбиции, вяра и сили за тяхното постигане 17.4.2018 г. ... съвет, бяха студенти, преподаватели, посланици и др. Кристиян Маджуров Препълнената аула „Максима“ Началото на младежкия форум започна с химните на България, на ЕС и Gaudeamus igitur Проф. Статев ...
Абсолвентите от Юридическия факултет получиха дипломите си 30.3.2018 г. ... изпълнената с преподаватели, студенти и родители аула „Максима“ дипломите си получиха 80 възпитаници на факултета. Отличничката на випуска Нели Урумова, която първа получи дипломата си, благодари на преподавателите си и каза, че като ...
Академична лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Маркетингът, пазаруването, моловете и щастието“ 29.3.2018 г. ... Христов показва, че младите преподаватели разширяват знанията си от теорията с практиката и умеят да правят бизнес, заяви доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „МИО и ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БАЕИ 28.3.2018 г. ... събития в университета, ще кани преподаватели като лектори, консултанти, експерти за участие в проекти и други събития. На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и ...
Огромен интерес на студентите към False Assurance 27.3.2018 г. ... студенти, докторанти и преподаватели от УНСС, на прожекцията присъстваха и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, членове на ИДЕС, представители на MDV Professional Education, BDO Bulgaria, XEROX Business Services ...
Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми 23.3.2018 г. ... бъдете обучавани от авторитетни преподаватели. Призовавам ви да продължите със социология, обърна се към студентите зам. -ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева.   Доц. д-р Стела ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 22.3.2018 г. ... , в което 10 от 17 министри са преподаватели и възпитаници на УНСС. Ректорът проф. Статев Радвам се, че провеждането на това първо по рода си обучение, в което участват 25 експерти от 17 страни от групата на Coca Cola Hellenic, е именно в ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 21.3.2018 г. ... , в което 10 от 17 министри са преподаватели и възпитаници на УНСС. Ректорът проф. Статев Радвам се, че провеждането на това първо по рода си обучение, в което участват 25 експерти от 17 страни от групата на Coca Cola Hellenic, е именно в ...
Чуждестранните студенти по програма „Еразъм +“ в УНСС караха ски на Витоша 20.3.2018 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира за първи път ски екскурзия до Витоша за студентите, обучаващи се по програма „Еразъм +“ в УНСС. Целта бе да се покаже какво богатство е да живееш в европейска столица, която е в ...
Представители на Финансовата академия в Астана на посещение в УНСС 20.3.2018 г. ... институции, участието на наши преподаватели като научни консултанти на докторанти от ФА, изнасяне на лекции в областта на бизнес икономиката, счетоводството, одитинга и финансите на преподаватели от УНСС пред студенти от ФА и др. На срещата присъстваха проф. ...
Посещение на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан 16.3.2018 г. ... бе домакин на посещение, на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан в периода 19-23 февруари 2018 г. Гостуването им е организирано и финансирано от Програма TAIEX  DG NEAR на Европейския съюз (EC). По време на своята визита колегите от ...
Младежка кръгла маса на тема „Българското председателство и Западните Балкани: Колко голяма е крачката от етикета до приоритета?“ 16.3.2018 г. ... идея и цел. Нашата задача като преподаватели е да ви привлечем към науката и да ви предадем знанията си. Надявам се да продължавате да учите и да осмисляте чутото, поздрави студентите доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и ...
Медийна лаборатория 8.3.2018 г. ... зала. В нея участваха експерти, преподаватели и студенти. В голямата конферентна зала Тази година отбелязваме 10 години от създаването на катедра „Медии и обществени комуникации“ и 22 години от създаването на медийна специалност в ...
Медийна лаборатория 8.3.2018 г. ... зала. В нея участваха експерти, преподаватели и студенти. В голямата конферентна зала Тази година отбелязваме 10 години от създаването на катедра „Медии и обществени комуникации“ и 22 години от създаването на медийна специалност в ...
Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и ЦУТФ 12.3.2018 г. ... . Центърът ще осигурява възможности за участие на преподаватели и студенти от УНСС в конкурси и инициативи от проекта „Мост между училището и бизнеса“ и на Международния панаир на тренировъчните фирми „ТФ ФЕСТ“, ще съдейства за провеждането на презентации на цялостната дейност ...
Публична лекция на д-р Кевин Медау, посветена на политическата система в Германия 1.3.2018 г. ... и възможностите за академичен обмен на студенти и преподаватели в Университета в Бон, Германия. Той е гост-преподавател в УНСС по линия на програмата за академичен обмен "Еразъм+" ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ 2.3.2018 г. ... , организирани от УНСС; съдействие за участие на преподаватели и други представители на нашия университет в срещи, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от КПКОНПИ. Този договор е първият, който Комисията подписва след нейното създаване преди един месец. ...
Информационна среща за програма „Еразъм+“ 21.2.2018 г. ... Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), представи на студентите историята и целите на програмата, чието начало е поставено през 1987 г. В нея участват 33 страни, от които 28 членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция. 64% от ...
Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания 1.3.2018 г. ... , посланик на Великобритания у нас, изнесе пред преподаватели и студенти в голямата конферентна зала на университета, по покана на САИМО. Петър Николушев, председател на САИМО, Н. Пр. Ема Хопкинс, доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедра „Международни отношения“ ...
Тренировъчен курс за обучители по медиация във Вилнюс, Литва 16.2.2018 г. ... си програма предмета „медиация“. Преподавателите във всяка държава използват различни методи и учебни материали. Обучението ще позволи не просто обогатяване на знанията на обучителите им и усъвършенстване на уменията им, но и ще съдейства за обмен на практически опит и създаване на ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА 1.3.2018 г. ... , учебни, бизнес и други събития; участие на наши преподаватели в срещи, експертизи, лекции, консултации, статистически и други проучвания; взаимно съдействие при провеждането на събития и др. Доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... и представител на катедра „Икономикс“, преподаватели от икономическите училища. Доц. Йотова, доц. Славова и проф. Фесчиян (от ляво надясно) За първи път в състезанието участваха не само ученици от 33-те професионални гимназии-членове на АИУБ, но и от езикови ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... дирекция „Информационни технологии“ и преподаватели по икономикс от състезаващите се професионални гимназии.   Откриване на първия етап от състезанието Откриване на втория етап на състезанието  Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Средиземноморската дипломатическа академия 1.3.2018 г. ... публикации, на студенти и преподаватели, да организират семинари с участието на лектори от двете институции и др. Проф. Стати Статев, Емил Караниколов, министър на икономиката и възпитаник на УНСС, и проф. Готфри Пирота Средиземноморската ...
Тържествено връчване на дипломи 26.1.2018 г. ... , доц. д-р Лилия Йотова,  доц. д-р Иво Беев, преподаватели от катедра "Икономикс", административния сътрудник към катедрата - г-жа Трифонова; както и много близки на абсолвентите.      Проф. д.ик.н. Стати Статев  подчерта, че придобиването на бакалавърска степен е ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“ 25.1.2018 г. ... „Икономикс“ (вляво на снимката горе), преподаватели от катедрата, родители, близки и приятели на дипломантите. Абсолвентите с ректора проф. ...
Алумни клубът на Студентския съвет награди 37-те студенти с най-висок успех 28.12.2017 г. ... Маджуров, председател на Студентския съвет, преподаватели, служители, възпитаници на УНСС и др. Проф. Валентин Гоев (вляво) поздравява студентите от името на ректорското ръководство Студентите бяха поздравени и от проф. Лалко ...
Преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 1.3.2018 г. ... на Общото събрание свидетелствата на преподаватели, придобили академичните длъжности „професор“ и „доцент“. По традиция, чието начало беше поставено през 2016 г., новите професори и доценти получават своите свидетелства два пъти в годината – на ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 4.2.2018 г. ... Кинева, научен секретар на катедрата, преподаватели, родители и гости.  Гл.ас. д-р Тодорка Кинева,  проф. д-р Мария Стоянова,  доц. д-р Лилия Йотова, доц ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 1.3.2018 г. ... Кинева, научен секретар на катедрата, преподаватели, родители и гости.  Гл.ас. д-р Тодорка Кинева,  проф. д-р Мария Стоянова, доц. д-р Лилия Йотова, доц. д-р Андрей Нончев (от ляво надясно) Нашата катедра е с 40-годишна история и опит в обучението ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... поръчки" на университета, студенти и преподаватели.  Златина Карова, проф. Станка Тонкова, проф. Валентин Гоев, Красимир Димитров (от ляво надясно)  Благодаря на участниците за сериозното отношение и големия интерес. Желаещите да се включат в ...
Публична лекция на тема „Книги и географски карти – топографската традиция в испанската литература“ 18.12.2017 г. ... Риос. Темата, по която тя говори пред преподаватели и студенти, беше „Книги и географски карти – топографската традиция в испанската литература“. В зала „Тържествна“ Проф. Аранча Фуентес Риос е доктор по теория на литературата и ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Георги Николов, доц. Стела Ралева и Кристиян Маджуров (отдясно на ляво) Доц. Стела Ралева поздрави организаторите и участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... книги и периодика „Мисъл“, преподаватели от УНСС и учители от училища от АИУБ. Проф. Фесчиян, г-жа Аладжемова, доц. Славова, проф. Статев, г-жа Иванова (от ляво надясно) Победителите в състезанието бяха поздравени от проф. Статев, който ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... книги и периодика „Мисъл”, преподаватели от УНСС и учители от училищата-членове на Асоциацията на икономическите училища в България.   Проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, проф. д-р Даниела Фесчиян, г-жа Емилия Иванова и г-жа ...
Нова подстраница на катедрения сайт 15.12.2017 г. ... за цел да информира обществеността за преподавателите, които са работили към катедрата през годините. Линк към страницата: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/12690/преподаватели-към-катедрата-през-годините.html За всеки преподавател е създадена отделна под-страница, ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... и продължаващо обучение, преподаватели, учени, докторанти, студенти. В голямата конферентна зала Преди 10 години беше поставено едно добро начало – официално да се отчита научноизследователската дейност през текущата година, посочи ...
Връчване на дипломите на випуск 2017 на специалностите на катедра „Логистика” 25.4.2018 г. ... на 12.12.2017 г. в присъствието на преподаватели, родители и приятели студентите от специалностите на катедра "Логистика" в бакалавърска, магистърска и докторска степен получиха своите дипломи. Отличниците, освен че първи получиха своите дипломи, бяха поздравени лично от ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... зала на университета се изпълни с преподаватели, студенти и гости на откриването на тазгодишното издание на тридневния Младежки икономически форум 2017 (МИФ), организиран от Студентския съвет. По време на форума През първия ден от тридневния форум ...
Ректорът на УНСС на посещение в Университета Джао Тонг - Шанхай 8.1.2018 г. ... се активизира мобилността на студенти и преподаватели от двата университета с финансовата подкрепа на Университета Джао Тонг и на програмата „Еразъм+“. Ректорът на УНСС проф. Статев награди проф. Зонгкин, проф. Дексю и проф. Зен с грамоти и възпоменателни медали ...
Еразъм студентите в УНСС посетиха Копривщица 11.12.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира еднодневна екскурзия до Копривщица за чуждестранните студенти, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Из Копривщица В града, през който минават маршрутите на повечето чужденци в ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... търговско-банкова гимназия в София, преподаватели по счетоводство и финанси от професионалните гимназии. Проф. Кисимов, проф. Фесчиян и г-жа Иванова (отдясно на ляво) Добре дошли в най-добрия бизнес университет в страната и Югоизточна Европа, във висшето ...
Випуск 2017 на специалност „Счетоводство“ също се дипломира 11.12.2017 г. ... церемония в аула „Максима“. Преподаватели, близки и приятели на абсолвентите се присъединиха към празника. Абсолвенти На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор обучението в ОКС „магистър“ и дистнационно обучение ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... експерта от различни институции – преподаватели и специалисти от публичната администрация на Агенцията за хора с увреждания, Софийска голяма община, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, МТСП и др., занимаващи се с проблемите на хората с увреждания. ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД 7.12.2017 г. ... , срещи и други прояви, участие на преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“ в срещи, експертизи, статистически и други проучвания и събития, организирани от „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД. Това е третият договор, който подписваме по ...
Един за всички, всички за Кристиян 19.1.2018 г. ... се изпълни със студенти, преподаватели и хора, готови да помогнат. Причина - благотворителната вечер под надслов „Аз помогнах“, организирана от Студентския съвет и академичното ръководство, която беше част от националната кампания „Един за всички, ...
Дипломира се випускът на младите предприемачи 6.12.2017 г. ... „Тържествена“ събра абсолвенти, преподаватели и родители на тържествена церемония по връчването на дипломите  на бакалаврите от специалност „Предприемачество“ и магистрите от специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно ...
Семинар „10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед към бъдещето“ 5.12.2017 г. ... представители на практиката, докторанти, преподаватели и студенти. В голямата конферентна зала На откриването на семинара присъстваха проф. д.ик.н Кирил Тодоров, директор на Института по  предприемачество, основател и почетен ръководител на катедра ...
Дипломи получиха и възпитаниците на катедра „Икономика на търговията“ 4.12.2017 г. ... , споделяйте трудности и успехи. Ние, вашите преподаватели, сме съпричастни към вашето професионално израстване, ще се радваме и гордеем с всеки ваш успех, увери випускниците доц. Петков ...
Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017) 21.9.2018 г. ... , главен секретар по науката на университета, преподаватели и студенти, както и голям брой международни участници от Тайван, Япония, Китай, Русия, Украйна и др. До участие в конференцията бяха допуснати 78 доклада, от които 27 от чуждестранни автори. Проф. Велев, проф. Стефанова ...
Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 2.12.2017 г. ... „Статистика и иконометрия“, преподаватели от факултет „Приложна информатика и статистика“, както и представители на висши учебни заведения и НСИ, студенти и гости. Конференцията започна с пленарни посветени на творческия път на проф. Стефан Станев и проф. Венец ...
Студентите от випуск 2017 на катедра „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 2.12.2017 г. ... випускниците, на събитието присъстваха преподавателите от катедрата, родители и гости. Проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, откри тържеството, като приветства бакалаврите и магистрите. След това, последователно приветствия ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от випуск 2017 19.3.2018 г. ... , споделяйте трудности и успехи. Ние, вашите преподаватели, сме съпричастни към вашето професионално израстване, ще се радваме и гордеем с всеки ваш успех, увери випускниците доц. Петков ...
Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” 1.12.2017 г. ... професор на УНСС – трима дългогодишни преподаватели и основатели на Юридическия факултет на нашия университет. При откриването на конференцията На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д.ю.н. Живко ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... (ОКУП), на бизнеса, на творчески общества, преподаватели и др.  Г-н Стоянов, г-жа Сачева, проф. Борисов, доц. Борисова, проф. Гоев, г-н Вазкес, г-н Димитров, г-жа Владимирова (отдясно наляво) Проф. Гоев поздрави организаторите и участниците в семинара от ...
Бакалаври и магистри от катедра "Управление" получиха дипломите си 29.11.2017 г. ... от факта, че те поемат по своя път. Ние, преподавателите, сме убедени, че тези млади хора могат да променят обществото и държавата ни, защото имат много качества. Доц. Миронова От позицията на вашата младост възможностите изглеждат неограничени. Може би ще ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация” 29.11.2017 г. ... да бъдете обучавани от едни от най-добрите преподаватели в УНСС, изтъкна проф. д-р Евгения Делчева, научен ръководител на магистърската програма „Публична администрация” със специализация „Здравен мениджмънт”. Проф. ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... на бизнеса, на творчески общества, преподаватели и др.  Г-н Стоянов, г-жа Сачева, проф. Борисов, доц. Борисова, проф. Гоев, г-н Вазкес, г-н Димитров, г-жа Владимирова (отдясно наляво) Проф. Гоев поздрави организаторите и участниците в ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 20.2.2019 г. ... на бизнеса, на творчески общества, преподаватели и др.  Г-н Стоянов, г-жа Сачева, проф. Борисов, доц. Борисова, проф. Гоев, г-н Вазкес, г-н Димитров, г-жа Владимирова (отдясно наляво) Проф. Гоев поздрави организаторите и участниците в семинара от името на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 29.11.2017 г. ... в присъствието на преподаватели, приятели и родители. Абсолвенти За да сте тук, са виновни вашите родители. Благодарете им! Включете България във вашите бъдещи планове и не смятайте, че алтернативата е на хиляди километра оттук. ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... , научен секретар на катедрата, преподаватели и студенти. Н.Пр. Стефано Балди, доц. Миланка Славова и проф. Поля Кацамунска (отдясно на ляво) Днешната среща е продължение на традицията известни личности да изнасят публични лекции в ...
Преподаватели от УНСС с пленарен доклад на авторитетна международна конференция в Италия 27.11.2017 г. ... от УНСС с пленарен доклад на авторитетна международна конференция в Италия  Проф. дин Николай Неновски и доц. дин Пенчо Д. Пенчев участваха с пленарен доклад на XV конференция на Италианската асоциация за история на икономическата мисъл (AISPE). ...
Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ връчи дипломите на випуск 2017 20.2.2019 г. ... присъстваха абсолвенти, преподаватели, родители и приятели на дипломантите. В аула „Максима“ Станали сте по-знаещи, по-хубави и одухотворени, обърна се към абсолвентите проф. д-р Виолета Цакова, преподавател в катедрата. Днес е голям празник ...
Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ връчи дипломите на випуск 2017 29.11.2017 г. ... присъстваха абсолвенти, преподаватели, родители и приятели на дипломантите. В аула „Максима“ Станали сте по-знаещи, по-хубави и одухотворени, обърна се към абсолвентите проф. д-р Виолета Цакова, преподавател в катедрата. Днес е голям празник ...
Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ връчи дипломите на випуск 2017 23.11.2017 г. ... присъстваха абсолвенти, преподаватели, родители и приятели на дипломантите. В аула „Максима“ Станали сте по-знаещи, по-хубави и одухотворени, обърна се към абсолвентите проф. д-р Виолета Цакова, преподавател в катедрата. ...
Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България 28.11.2017 г. ... съдействие за участие на преподаватели и други представители на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в срещи, лекции, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от Патентното ведомство; съдействие от ...
В продължение на два дни академичните социолози дискутираха съвременните предизвикателства и образованието по социология 4.2.2018 г. ... включва 75 докладчици, от които 36 преподаватели и изследователи в областта на социологията и социалните науки, 17 докторанти, 22 студента от катедрите по социология в Университета за национално и световно стопанство, Софийския университет „Климент Охридски” ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... изнесе пред студенти и преподаватели Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика (ELA). На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... изнесе пред студенти и преподаватели Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика (ELA). На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо ...
Научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 23.11.2017 г. ... панела 75 докладчици, от които 36 преподаватели и изследователи в областта на социологията и социалните науки, 17 докторанти, 22 студенти от катедрите по социология в УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит ...
Катедра „Информационни технологии и комуникации“ организира поредица от срещи с представители на бизнеса 6.12.2017 г. ... и интересно за студентите и преподаватели. Атрактивно и ангажиращо представяне с участие на студентите ...
Първа публична академична лекция на Бойко Борисов, министър-председател на Република България 12.4.2018 г. ... и местната власт и на бизнеса, преподаватели, студенти, журналисти. Проф. Статев благодари на Бойко Борисов за приетата покана да изнесе публична академична лекция в нашия университет.   Проф. Статев (на трибуната). Вдясно: Бойко Борисов и ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират актуални икономически проблеми с българските и чуждестранните си колеги, посочи при откриването на конференцията доц. д-р Силвия Трифонова, ...
Дипломиране на бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 22.11.2017 г. ... Крумов, научен сектерар на катедрата, преподаватели, близки и приятели на абсолвентите. В аула "Максима" Това е голям празник за всички – абсолвенти, преподаватели и родители, но е и ден за размисъл, посочи в приветствието си проф. Пенчо Иванов. Ден е за равносметка ...
И маркетолозите се дипломираха 17.11.2017 г. ... Крумов, научен сектерар на катедрата, преподаватели, близки и приятели на абсолвентите. В аула "Максима"   Това е голям празник за всички – абсолвенти, преподаватели и родители, но е и ден за размисъл, посочи в приветствието си проф. Пенчо Иванов ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... положени усилия. Вярвам, че вашите преподаватели имат какво да ви дадат и вие имате какво да получите от тях, изтъкна той. Познанието е като свещ в тъмна стая, добави той. Доц. Драганов посвети наградата си на студентите от УНСС. Доц. Драганов В ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... изтъкна заслугите на факултета, чиито преподаватели успяват да предадат на студентите си фундаментални качествени и съвременни знания в областта на икономическите науки - финанси на предприятията, финанси на публичния сектор, банково дело, застраховане, финансов контрол. ...
Седем стъпки за удвояване на бизнеса 15.11.2017 г. ... и др. На събитието присъстваха преподаватели, студенти и гости. Подпомагаме вашето професионално ориентиране и развитие, посочи Атанас Димитров, кариерен консултант в Междууниверситетския център за развитие на кариерата. Получените знания по време на такива срещи ще ви ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... осъществяването на проекта, студенти, преподаватели и др. Пенчо Симов, Красимир Вълчев, проф. Стати Статев, Милена Дамянова, проф. Валентин Кисимов, Виктор Петров, Стефан Еленков (отдясно наляво) УНСС е първият университет в България, който въведе ...
Кръгла маса на тема „Европейският съюз, Западните Балкани, България“ 13.11.2017 г. ... дружества в България, дипломати, преподаватели, журналисти, студенти. Кристиан Вигенин, Чавдар Минчев, Лиляна Павлова, проф. Стати Статев, проф. Динко Динков, Младен Червеняков, Георги Димитров (отляво надясно)    Преди близо един век - на 10 ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... , възпитаници на катедрата, преподаватели, собственици и мениджъри на водещи компании от сектора на управлението и търговията с недвижими имоти. Доц. Забунов, проф. Димитров, проф. Йовкова, Иван Велков, д-р Стефанов (отдясно наляво) Събитието бе ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... . Това е празник и за вашите родители, преподаватели и приятели. Усилията, които заедно положихме, са основата, върху която ще градите вашето бъдеще и професионалната си реализация. Зам.-ректорът насърчи абсолвентите да продължат обучението си в магистърските и докторантските ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... катедри в университета, чиито преподаватели и възпитаници са били трима от министър-председателите на демократична България, първият български еврокомисар, ръководители на комисии на ООН, членове на УС на БНБ, министри, изтъкна зам.-ректорът. Доц. Ралева посочи още, че ...
Представяне на книгата "Хроники за Химко - съзидание, развитие, ликвидация" 7.11.2017 г. ... на Съюза на икономистите в България, преподаватели, експерти, студенти. Причастен съм към развитието и съдбата на „Химко“, с доц. Петков ни свързва дългогодишно приятелство, посочи при откриването на срещата проф. Статев. Той припомни за помощта на директора на ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... , но и за вашите родители, вашите преподаватели и вашите приятели. Усилията, които заедно сме положили ще бъдат основата, върху която ще градите вашето бъдеще и професионалната си реализация, като ги насърчи да продължат по-нататъшното си изграждане като личности и ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" се дипломираха 6.11.2017 г. ... , той е празник за студенти и родители, преподаватели и администрация. каза проф. Стефанова Взаимно сме полагали усилия - родителите са били ваши стожери, ние сме дали основата, върху която ще градите, обърна се към дипломантите деканът. Вашата специалност е динамична, бързо ...
Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017) 3.11.2017 г. ... по науката на университета, преподаватели и студенти, както и голям брой международни участници от Тайван, Япония, Китай, Русия, Украйна и др. До участие в конференцията бяха допуснати 78 доклада, от които 27 от чуждестранни автори. Проф. Велев ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 30.10.2017 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели, представи Лаура Ван Боше и откри срещата. В зала „Научни съвети“ В кратко видео Лаура Ван Боше представи Холандия, а чрез викторина студентите научиха повече за страната, нравите и ...
Вицепрезидентът Илияна Йотова в УНСС: Европа не може да върви напред, ако държавите й са разединени 26.10.2017 г. ... Илияна Йотова изнесе пред преподаватели и студенти от университета публична лекция на тема "Европейски съюз - обща отбранителна система". Срещата в зала „Тържествена“ бе организирана от СНЦ „ЕГО ПОЛИТИКО“ и Студентския съвет и ...
Публична лекция на блокчейн инвеститорът Никола Евтимов 25.10.2017 г. ... .   Преподаватели и студенти  „Финансов балон е когато се търгува един актив на цена, която много се различава от неговата вътрешна стойност”, акцентира Евтимов. Той разтълкува понятието „мински ...
Наши преподаватели участваха в испано-български семинар в Университета на Валенсия 24.10.2017 г. ... посещение в Испания, преподавателите от УНСС проведоха срещи и обсъдиха въпроси за българската имиграционна общност в Испания с проф. Хоакин Аранго, директор на Центъра за изследване на миграцията и гражданството към Изследователския институт ...
Публична лекция на тема „Логистика - връзка с твоя свят“ 20.10.2017 г. ... „Логистика“, преподаватели, студенти и гости. Това е първата проява за тази учебна година, през която ни предстоят по 3-4 събития на семестър, заяви доц. Раковска. Тя представи гост-лектора Евдокия Ангелова -  възпитаник на един от ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... . На форума присъстваха преподаватели, представители на държавни институции като Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, Българската стопанска камара и др. Информационният ден бе открит от доц. д-р Иван Стойчев, ...
Публична лекция на тема „Логистика - връзка с твоя свят“ 17.10.2017 г. ... „Логистика“, преподаватели, студенти и гости. Това е първата проява за тази учебна година, през която ни предстоят по 3-4 събития на семестър, заяви доц. Раковска. Тя представи гост-лектора Евдокия Ангелова -  възпитаник на един от ...
Испано-български семинар в Университета на Валенсия на тема "To return or not to return. Different mobility strategies of migrants" по проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност". 18.11.2017 г. ... участници в семинара – преподаватели и изследователи от Университета на Валенсия и Университета Кастия ла Манча - представиха доклади за интеграционните политики в Европейския съюз и за географската мобилност и динамиката на профила на българските ...
Проф. Марио Монти в УНСС: Необходим е баланс между националните и общоевропейските политики в ЕС 11.10.2017 г. ... бивш министър и евродепутат, преподаватели и студенти. Ректорът проф. Статев представи госта и неговата богата политическа и академична биография.  Ректорът проф. Статев открива срещата. Вдясно от него: проф. Марио Монти и Ивайло ...
Обучение на американски студенти в УНСС 3.10.2017 г. ... , включително и чрез обмен на преподаватели и студенти. Проектът се администрира от катедра „Публична администрация“, а координатор на програмата е проф. д-р Поля Кацамунска. Едноседмичната програма на четвъртото издание е на тема "България в ЕС: ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... в препълнената със студенти, преподаватели и служители аула "Максима" заеха места ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в ...
Ректорът на УНСС беше награден с почетния знак на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ 29.9.2017 г. ... , защото  възпитаници и преподаватели от Софийския университет начело с проф. Стефан Бобчев основават през 1920 г. Свободния университет за политически и стопански науки – предшественик на УНСС.  Днес виждаме плодовете на нашето ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... език, се осъществява от преподаватели, с дългогодишен  практически опит в областта на счетоводството, финансовия контрол и финансите. Методологията на преподаване е в съответствие със съвременните концептуалните основи на международните  ...
Наши преподаватели участваха в юбилейна конференция в Полша 26.9.2017 г. ... преподаватели от университета – проф. д-р Диана Копева, доц. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Николай Щерев и доц. д-р Димитър Благоев, изнесоха доклади на XXV юбилейна конференция, организирана от факултет „Икономика, мениджмънт и ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 11.9.2017 г. ... квалификация на преподаватели и изследователи по ядрена сигурност, както и информиране на обществото по тази важна проблематика. Моменти от заседанията на работните групи     Участниците в ...
Нашите спортисти с шампионски титли от летните университетски игри "Камчия 2017" 7.9.2017 г. ... спортисти и техните треньори-преподаватели класираха на призови места УНСС в шестдневната надпревара на шестото издание на летните университетски игри "Камчия 2017". От участващите десет университета УНСС завоюва второто място, отстъпвайки само на ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 24.8.2017 г. ... и развитието на професионалната квалификация на преподаватели и изследователи по ядрена сигурност, както и информиране на обществото по тази важна проблематика. Моменти от заседанията на работните групи     Участниците в конференцията на INSEN ...
Договор за сътрудничество между УНСС и ТОИ 31.7.2017 г. ... институции. Документът предвижда обмен на преподаватели, служители и студенти,  участие в съвместни изследователски проекти, обмен на информация, организиране на съвместни конференции и др. Координатор на сътрудничеството от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Донка Никова, преподавател ...
Докторант от университета участва в международната лятна академия в Напфлион, Гърция 31.7.2017 г. ... бе анализирана с участието и на други преподаватели от престижни университети като проф. Ричард Инглиш, Queen’s University Belfast, доц. Андреа Ругери, University of Oxford, старши изследовател Емма Скай, Yale University. В лятната академия участваха магистри и ...
Преподаватели от УНСС участваха в два европейски форума по стандартизация 31.7.2017 г. ... . д-р Елка Василева и гл. ас. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ участваха в два европейски форума по стандартизация. Като представител на нашия университет доц. д-р Елка Василева взе участие в дискусия по време на срещата „Стандартизацията в ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... (АЯР), на институти от БАН, енергийни експерти, преподаватели и др. Проф. Статев приветства завършилите магистърската програма. Вдясно от него: проф. Димитров, министър Петкова, г-н Андрюс, доц. Ралева Проф. Димитров поздрави първите студенти, завършили международната ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... (АЯР), на институти от БАН, енергийни експерти, преподаватели и др. Проф. Статев приветства завършилите магистърската програма. Вдясно от него: проф. Димитров, министър Петкова, г-н Андрюс, доц. Ралева Проф. Димитров поздрави първите студенти, завършили международната ...
Преподавател от УНСС в комисия за международна акредитация на ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL), Portugal 28.6.2017 г. ... на международната експертна комисия с преподаватели в програмата MSc in Public Administration на ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, ...
Наш преподавател беше гост-професор в Университета на Пикардия "Жул Верн" 23.6.2017 г. ... , изнесе лекции и участва  в дискусии с преподаватели посветени на различните традиции в икономическата мисъл в Източна и Западна Европа ...
Преподаватели от УНСС с участие в летен институт в Университета Нотр Дам, САЩ 23.6.2017 г. ... от катедра „Национална и регионална сигурност” от УНСС проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, научен секретар ...
Наш преподавател бе гост-професор в Университета на Пикардия "Жул Верн" 22.6.2017 г. ... проф. Стефан Лонге. Дискусия с преподаватели По време на пребиваването си доц. Пенчев присъства на семинари с докторанти към Икономическия факултет на университета "Жул Верн", изнесе лекции и участва  в дискусии с преподаватели, посветени на различните традиции ...
доц. д.н. Пенчо Д. Пенчев гост-професор в Университета на Пикардия "Жул Верн" 22.6.2017 г. ... , изнесе лекции и участва  в дискусии с преподаватели  посветени на различните традиции в икономическата мисъл в Източна и Западна Европа ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... , докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели, Стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.009-0012  „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“, финансиран ...
Подписано е споразумение Българо-китайският център на Шанхайския университет „Джао Тонг“ да бъде в УНСС 15.6.2017 г. ... на английски език, предвижда се и обмен на преподаватели и студенти по програма „Еразъм+“, отбеляза ректорът. Университетът ни вече има опит в такъв вид сътрудничество, посочи той и даде за пример съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент, ...
Преподаватели от факултета взеха участие в конференция на тема "Образование и обучение" 26.6.2017 г. ... на изпитни комисии и съставители на казуси, преподаватели от УНСС, Икономически университет, Варна и ВУЗФ.Катедрите "Счетоводство и анализ" и "Финансов контрол" при УНСС бяха  представена от проф.д-р Фесчиян, доц. д-р Б.Брезоева,доц. д-р Михайлова, доц.д-р Д.Петрова, доц.д-р ...
Семинар за докторанти "Multivariate Time Series Analysis“ 15.6.2017 г. ... той направи обучение с присъстващите преподаватели и докторанти за работа със софтуера R Load, който позволява анализ на статистически данни и формулиране и доказване на хипотези.   По време на семинара Семинарът бе много полезен за бъдещата работа на ...
Учреди се Клуб „Сребърна икономика” в памет на проф. Кръстьо Петков 8.6.2017 г. ... април 2017 г.  преподаватели от катедрата – доц. д-р М. Стоянова, гл. ас. д-р М. Мишева и ас. д-р Т. Кинева взеха участие в учредяването на Клуб „Сребърна икономика” в памет на проф. Кръстьо Петков към Съюза на икономистите в България, по инициатива на Съюза ...
Срещи на наши преподаватели с ученици в кандидат-студентската кампания 2017 9.6.2017 г. ... месец март и април наши колеги имаха срещи с ученици, които проявиха интерес към конкурса за есе на социално-икономическа тема и възможностите за кандидатстване в специалност "Социология" на УНСС . Имаше много въпроси за това какво е да си студент по социология в УНСС, на които с радост ...
Мастър клас "Forensic Accounting" с професор от Университета Юнион в Джаксън, САЩ 5.6.2017 г. ... голям интерес. В него активно участваха над 40 преподаватели и студенти от Финансово-счетоводния факултет, а дискусиите бяха фокусирани върху най-актуални въпроси, свързани с превенцията, борбата, разследването и разкриването на финансовите измами.   Проф ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на финансите 2.6.2017 г. ... и г-н Ананиев пред Стената на славата „Преподаватели и възпитаници на УНСС в държавния елит на България“, на която е изписано и неговото име като министър на финансите в служебното правителство (2017 г ...
Лекция на тема „Корпоративната социално отговорност“ с гост-лектор от Университета Париж – Версай 1.6.2017 г. ... социална отговорност“ пред студенти и преподаватели от УНСС. Темата предизвика интерес и породи дискусия сред студентите изучаващи дисциплината „Управление на качеството“ на англ. език и студентите от специалност „Агробизнес“, които изучават дисциплината ...
Младите ни юристи с достойно представяне на състезанието по европейско право СЕЕМС 2017 28.8.2017 г. ... генерални адвокати и референдери от Съда на ЕС, преподаватели, парньори от международни кантори и др. Нашият отбор Във финалното класиране отборът на УНСС завоюва престижното 9-о място. Жребият им отреди трудни мачове. В първия кръг те се състезаваха с отбора на Варшавския ...
Годишна научна конференция „Европейски разногласия и световен хаос“ 26.5.2017 г. ... от университети в страната участваха в годишната научна конференция „Европейски разногласия и световен хаос“, организирана от катедра „Международни отношения“ в памет на доц. д-р Бойко Младенов. На откриването на форума в голямата конферентна зала ...
Отличия за победителите в турнира по тенис за Купата на ректора на УНСС 2.6.2017 г. ... на традиционния  XXI турнир по тенис на корт за преподаватели и служители от УНСС за Купата на ректора се проведе на тенис кортовете в СК „Бонсист“.  Турнирът се организира от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт". По време на ...
Започна курсът "Forensic Accounting" с лектор Prof. David Austill, Union University, Jackson, Tennessee, USA 22.5.2017 г. ... . За участие в лекциите се записаха над 40 студенти и преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Курсът е организиран със съдействието на проф. д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС; доц. д-р Паскал Желев - главен секретар по международното сътрудничество и гл ...
УНСС ще си сътрудничи с ливански университети 19.5.2017 г. ... Постигнато бе съгласие и за споразумение за обмен на преподаватели и студенти по програма „Еразъм+“. Доц. Драганов покани д-р Хабиб и представители на Факултета по правни, политически и административни науки да участват в международната научна конференция през октомври т.г. по повод ...
97 години УНСС 18.5.2017 г. ... Николай Нанков Пожелания към студентите и преподавателите на УНСС отправи и кметът на район „Студентски“ Димитър Дилчев, който изрази задоволството си от факта, че освен търговски обекти в района се строят и обекти на образователната инфраструктура. Той поздрави ректора проф. ...
Отразяване в медиите на Първата международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност" 18.5.2017 г. ... се гости от Прокуратура, МВР, съдебни експерти, преподаватели от УНСС и други висши учебни заведения, както и експерти от частния сектор и се осъществява в партньорство с Fibank. Конференцията е целодневна и ще се проведе на 17.05.2017 г. (сряда) с начален час 08:30 ч. в сградата на УНСС. Входът за ...
Студенти от Университета Тилбург, Холандия, посетиха УНСС 12.5.2017 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. Младите холандци научиха за историята и настоящето на УНСС, разгледаха с интерес сградата му. Пред сградата на УНСС Третата среща ги събра с представители на най-голяма организация на заетостта в Европа – OTTO ...
Публична лекция на тема „Японската външна политика и отношенията с България“ 11.5.2017 г. ... и регионална сигурност“, присъстваха преподаватели и студенти. В малката конферентна зала Традиционно добрите контакти между университета и представители на японските образователни и дипломатически институции изтъкна при откриването на публичната лекция проф. д-р ...
Семинар по компютърна корпусна лингвистика 11.5.2017 г. ... , изрази убеденост, че обмяната на опит с преподаватели от чуждестранни университети е важна и ефективна. Той изтъкна огромната работа на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ със студентите в УНСС. Преподавателите Лекторът демонстрира как се ползва нов ...
Ректорът награди с грамоти студенти от Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД - УНСС 11.5.2017 г. ... „ФСФ“ ООД е създадена през 2014 г. от преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“ и функционира под патронажа на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет с директор проф. д-р Стоян Стоянов. Нейната цел е да развива нови знания и умения у ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... , доц. д-р Еленита Великова, модератор на форума, преподаватели и студенти. В зала "Тържествена" Шеста поредна година организираме традиционната за катедрата ни студентска и докторантска конференция, посочи при откриването на форума доц. Тончева. Тя открои най-важната цел на ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... , доц. д-р Еленита Великова, модератор на форума, преподаватели и студенти. В зала "Тържествена" Шеста поредна година организираме традиционната за катедрата ни студентска и докторантска конференция, посочи при откриването на форума доц. Тончева. Тя открои най-важната цел на ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... , който беше модератор на дискусията, преподаватели и студенти. Проф. Динков представи гостите и определи събитието като принос към най-актуалната тема в момента – бъдещето на ЕС. Проф. Динков представя гостите От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... събрание на 4 май т.г., 9 от 17 министри са преподаватели и възпитаници на УНСС. Кои са те? Владислав Горанов. 15-ият министър на финансите след 1989 г., който е възпитаник на УНСС. (В правителствата през последните 28 г. само един от финансовите министри на България не е възпитаник на нашия ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 27.4.2017 г. ... преподаватели и служители, докторанти  и студенти от УНСС дариха 1200 книги за  възстановяване дейността на читалище "Надежда 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Съюзът на ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 27.4.2017 г. ... и управител на Центъра за творческо обучение, преподаватели от университета, представители на правителствени и неправителствени организации, журналисти и др.   При откриването на форума. Отдясно наляво: проф. Станка Тонкова, Мехти Меликов, доц. Владя Борисова, проф. Стати Статев, Марчин ...
Чуждестранните студенти по програма Еразъм+ посетиха наши забележителности 3.5.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира еднодневна екскурзия до пещерата Проходна, Етрополе и Етрополския манастир за студентите, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Целта на пътуването, в която се включиха 24 чуждестранни студенти, бе те да ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“ 3.5.2017 г. ... документа е записано още, че преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“ ще подготвят експертизи, ще дават консултации, ще провеждат статистически проучвания, ще участват в срещи и други, организирани от ГФК България. Специалисти и служители от ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 26.4.2017 г. ... в университета. На нея присъстваха преподаватели и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 26.4.2017 г. ... в университета. На нея присъстваха преподаватели и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 3.5.2017 г. ... на Центъра за творческо обучение, преподаватели от университета, представители на правителствени и неправителствени организации, журналисти и др.   При откриването на форума. Отдясно наляво: проф. Станка Тонкова, Мехти Меликов, доц. Владя Борисова, ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 3.5.2017 г. ... в университета. На нея присъстваха преподаватели и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като ...
Наши преподаватели в ръководството на ИДЕС 25.4.2017 г. ... от Финансово-счетоводния факултет бяха избрани в ръководните органи на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Проф. д-р Стоян Стоянов, заслужил професор на УНСС, директор на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет, бе ...
Семинар „Развитие на идеите и институциите на социалния кредит в България и Европа от 19 век до Втората световна война“ 3.5.2017 г. ... събра в зала „Научни съвети“ преподаватели, студенти и докторанти. В зала "Научни съвети" Основни лектори на форума бяха д-р Християн Атанасов от УниБИТ и д-р Цветелина Маринова от НБУ. Темата на семинара е актуална, защото разкрива историческата ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 20.2.2019 г. ... на Центъра за творческо обучение, преподаватели от университета, представители на правителствени и неправителствени организации, журналисти и др.   При откриването на форума. Отдясно наляво: проф. Станка Тонкова, Мехти Меликов, доц. Владя Борисова, проф. Стати ...
Кръгла маса на тема „Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа в групата „16+1“ 21.4.2017 г. ... и дискусията на кръглата маса се включиха преподаватели и докторанти от катедра „Международни отношения“. Участниците в кръглата маса имат възможността да публикуват доклади и статии по темата в индексирано научно издание с редакционна колегия ...
Публична лекция на Н.Пр. Шин Бунам, посланик на Република Корея в България 21.4.2017 г. ... . Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, преподаватели, студенти. Тази среща ще разкрие важни детайли за корейската икономика и отношенията на Република Корея и Република България, открои темата на лекцията проф. Боева. Вярвам, че ще даде теми за размисъл и ще бъде ползотворна, ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 20.4.2017 г. ... преподаватели и служители, докторанти  и студенти от УНСС дариха 1200 книги за  възстановяване дейността на читалище "Надежда 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... работи по обучението на гимназиални преподаватели, само за половин година квалификационните курсове обхванаха 6000 учители, посочи доц. Стойчев. Ефективността от обучението по предприемачество в различните степени на образованието коментира доц. Коларов. Заедно можем ...
Преподавател от УНСС в комисия за международна акредитация на Американския университет в Кайро, Египет 10.4.2017 г. ... , Египет Комисията с преподаватели и служители от администрацията на the School of Global Affairs & Public Policy, Department of Public Policy & Administration (PPAD) at the American University in Cairo, ...
Пета конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 6.4.2017 г. ... , но и чрез активното участие на своите преподаватели и студенти. По време на форума Предстои създаването на Научноизследователски център по балканистика към факултет „Международна икономика и политика“,  посочи ректорът. „Мисля, че имаме ...
Публична лекция на Н.Пр. Манал Ел Шинауи, посланик на Арабска Република Египет в Република България 4.4.2017 г. ... лекция изнесе пред преподаватели и студенти от университета Н.Пр. Манал Ел Шинауи, посланик на Арабска Република Египет в Република България. Доц. д-р Поля Кацамунска, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Управление и ...
Шеста студентска кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на развитие“ 3.4.2017 г. ... преподаватели от УНСС, основната ни мисия е да преподаваме съвременни знания, които ще помогнат на вас, нашите възпитаници, в бъдещата ви реализация на специалисти, посочи проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра ...
Наш преподавател - председател на Националната комисия на Олимпиадата по испански език 30.3.2017 г. ... език, родители и др. Среща с преподаватели по испански език от цяла България Проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител  на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” в УНСС и председател на Националната комисия, благодари на домакините за ...
Правистите получиха дипломите си 29.3.2017 г. ... , зам.-омбудсман на Република България, преподаватели, гости. В аула "Максима" „Днес е щастлив ден за всички нас. Трябва да бъдете горди с това, че завършвате в най-големия университет в България, в който се учат над 21 хиляди студенти“, обърна ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 28.3.2017 г. ... , председател на Студентския съвет,  преподаватели и студенти от УНСС бяха на срещата в „Съдърланд“.  Димитър Гълъбов по време на презентацията Димитър Гълъбов представи накратко международната компания, успешната й дейност през последните ...
Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW 28.3.2017 г. ... над 20 000 студенти и над 500 преподаватели, УНСС е добре известен със своя образователен опит и често е наричан от работодателите „Българският Харвард“. Виж страницата в голям формат. Проучването е изготвено с участието на гл.ас. д-р ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.3.2017 г. ... , председател на Студентския съвет,  преподаватели и студенти от УНСС бяха на срещата в „Съдърланд“.  Димитър Гълъбов по време на презентацията Димитър Гълъбов представи накратко международната компания, успешната й дейност през последните ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 24.3.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели, представи Лаура Ван Боше, която гостува в нашия университет по повод отбелязването на 30-годишнината на програма „Еразъм“. Доц. Тошева (втората вляво) открива срещата Холандският лектор говори за ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... случай‘’ пред студенти и преподаватели от Департамента по икономика на Тексаския християнски университет (Texas Christian University). Той отговори на въпроси, свързани с предимствата и недостатъците на членството в ЕС, проблемите на плановата икономика и прехода към ...
Преподаватели от УНСС в Правния съвет към президента 21.3.2017 г. ... наши преподаватели в Юридическия факултет – проф. д-р Емилия Друмева (катедра „Наказателноправни науки"), проф. д.ю.н. Цветана Каменова (катедра „Частноправни науки“) и проф. д.ю.н. Маргарита Чинова  (катедра „Наказателноправни науки") - са ...
„ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКАТА“ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ“, УНСС В ИП „КАРОЛ“ 20.3.2017 г. ... реализация и в бизнеса. Университетските преподаватели също има какво да научат от бизнеса: доц. д-р Елена Симеонова (вдясно) и Адриян Бериша, студент, спец. „Политология“, ІІІ-ти курс Изпълнителният директор на ИП „Карол“ – Ангел Рабаджийски запозна ...
Представители на седем китайски университета посетиха УНСС 17.3.2017 г. ... сътрудничество с УНСС в обмена на студенти и преподаватели, участието в съвместни изследователски проекти, създаването на общи магистърски програми и др. Те заявиха желанието си студенти от УНСС да се обучават с пълни стипендии  в магистърски и докторски програми в Китай в рамките на ...
Инициатива „Обучение в практиката“ за студентите от специалност „Политология“ 17.3.2017 г. ... бизнеса.  Университетските преподаватели също има какво да научат от бизнеса. Доц. д-р Елена Симеонова и Адриян Бериша, ІІІ курс, специалност „Политология“ Изпълнителният директор на ИП „Карол“ Ангел Рабаджийски запозна студентите със ...
Изследователи от УНСС са представени в бюлетина на международния проект Euromod 13.3.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели, преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“, са представени в бюлетина на международния проект Euromod. Изследователите от нашия университет са част от националния екип за България с водеща ...
Публична лекция на тема „Европа след Брекзит“ 27.3.2017 г. ... , в която се включиха студенти и преподаватели от катедра „Международни отношения“ и катедра „Финанси“. По време на публичната ...
Професор от катедрата участва в международен научен форум в Барселона 6.3.2017 г. ... . Гечев проведе и неформални срещи с водещи преподаватели и студенти от Икономическия факултет на АУБ, като предмет на обсъжданията бяха организацията и методиката на преподаване, подготовката на изследователски проекти, организацията на международното сътрудничество в изследователската ...
Професор от университета участва в международна среща в Барселона 6.3.2017 г. ... . Гечев проведе и неформални срещи с преподаватели и студенти от Икономическия факултет на Автономния университет. Във фокуса на обсъжданията бяха организацията и методиката на преподаване, подготовката на изследователски проекти, организацията на международното сътрудничество в ...
Светът в хаоса на социалните медии коментира в лекцията си PR експертът Максим Бехар 22.2.2017 г. ... , студенти и гости присъстваха на публичната лекция на известния български PR експерт Максим Бехар на тема „Светът в хаоса на социалните медии“. На събитието в зала "Тържествена", организирано от УНСС и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК), ...
Публична лекция на Н.Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България 22.2.2017 г. ... Динков, Илиян Крумов, председател на САИМО, преподаватели и студенти. При откриването на публичната лекция. Отдясно наляво: доц. Георгиев, проф. Динков, Н.Пр. Льобедел, Илиян Крумов, доц. Дамянов, доц. Ралчев Три основни теми коментира Н.Пр. Льобедел, като ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 17.2.2017 г. ... на УНСС?“ и „Колко възпитаници и преподаватели на университета са заемали високи длъжности в 15-те демократични правителства?“. Ректорът изтъкна, че УНСС е най-големият университет в страната със своите над 22 000 студенти и най-големият бизнес университет в Източна Европа. ...
Годишно събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания 16.2.2017 г. ... , основатели и основни членове на който са преподавателите от секция „Стопанска история“ при катедра „Политическа икономия“ на УНСС доц. д-р Лиляна Велева, доц. д-р Пенчо Пенчев, доц. д-р Евгени Костов, доц. д-р Марко Димитров, д-р Петър Стоянов и докторант Росица ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, Алберт Пашов, зам.-председател на секцията на ЕСН (Еразмус Стюдънт Нетуърк) към университета и Education officer към ЕСН България, студенти и докторанти. В ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... президента Румен Радев, са шестима министри, преподаватели и възпитаници на нашия университет. Кирил Ананиев е 14-ият министър на финансите след 1989 г., завършил УНСС, специалност „Финанси и кредит“. (В правителствата през последните 28 г. само един от финансовите министри на ...
Осми турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС” 25.1.2017 г. ... , съвместно с академичния спортен клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец” с председател проф. д-р Георги Янков. В турнира взеха участие 21 преподаватели и служители, които чрез жребий бяха разделени в четири групи. Проведоха ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Университета „Алeксандър Джувани“ – Елбасан, Албания 20.1.2017 г. ... . Документът предвижда обмен на студенти, преподаватели и служители, съвместна работа по проекти и провеждането на научни прояви и др. Двамата ректори след подписването на договора Проф. Статев приветства гостите с „Добре дошли!“ и отбеляза, че това е ...
Кръгла маса „Медиацията – пътища, проблеми, предизвикателства“ 19.1.2017 г. ... ще организират и обучителни дейности за преподаватели и студенти. Ще бъдат изработени учебен материал по методология и наръчник с полезни практики, които да служат на преподаватели в организирането на последващи симулирани сесии и състезания по медиация. ...
Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ 6.1.2017 г. ... по програма Еразъм, както и включването на преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на УНСС в международната университетска мрежа за изследване на европейското потребителско право. Италианските ...
Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ 5.1.2017 г. ... по програма Еразъм, както и включването на преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на УНСС в международната университетска мрежа за изследване на европейското потребителско право. Италианските ...
Магистрите и бакалаврите от „Регионално развитие“ се дипломираха 22.12.2016 г. ... . Соня Докова Ние, вашите преподаватели, искахме да ви дадем знания и да издигнем погледа ви високо, заяви ръководителят на катедрата. Вие сте част от голямото семейство на университета! Уповавайте се на знанията, следвайте мечтите си! Вие сте поколението, което ще понесе ...
Семинар на тема "10 причини защо доброволците са по-успешни в кариерата си" 21.12.2016 г. ... от кариерата, университетски преподаватели и студенти. Мисията му е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на ООН и за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните ...
Обучение на преподаватели, участващи в съвместната акредитирана програма по счетоводство, финанси и финансов контрол 4.4.2017 г. ... семинари, предназначени за преподаватели. Семинарите са организирани в следните две тематични области: (1) Getting Recognised for Excellent Work и (2) Implementing Competency Based Examinations and Assessments. Поканени за участие са ...
Обучение на преподаватели, участващи в съвместната акредитирана програма по счетоводство, финанси и финансов контрол 21.12.2016 г. ... семинари, предназначени за преподаватели. Семинарите са организирани в следните две тематични области: (1) Getting Recognised for Excellent Work и (2) Implementing Competency Based Examinations and Assessments. Поканени за участие са ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... , както и свидетелствата на преподаватели, придобили през периода академичните длъжности „професор“ и „доцент“. Виж тук Делегатите гласуват Отчетът на ректорското ръководство бе предварително раздаден на делегатите, ...
Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти 20.12.2016 г. ... връчи плакети и свидетелства на преподавателите, удостоени от Академичния съвет със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“, както и свидетелствата на преподаватели, придобили през тази година академичните длъжности ...
Бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" и "Европеистика" взеха дипломите си 19.12.2016 г. ... Гочев, доц. д-р Пламен Ралчев, преподаватели, гости. Абсолвентите Доц. Ралчев, проф. Динков, проф. Гочев, доц. Дамянов, проф. Генов (отдясно наляво) Доц. Дамянов поздрави абсолвентите като им пожела успехи занапред и отбеляза, че ...
И политолозите облякоха тоги за дипломирането си 4.10.2019 г. ... , доц. д-р Симеон Асенов и други преподаватели, както и гостите на събитието – възпитаниците на катедрата Явор Кирилов, личен секретар на Симеон Сакскобургготски, и Мария Янева, завършила с първия випуск на специалността, мениджър. В зала ...