Структура

Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия"

Ръководител секция

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: