Структура

Секция "Стопанска история" към Катедра "Политическа икономия"

Ръководител секция

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: