Структура

Факултет "Приложна информатика и статистика"

Декан
Заместник-декан по учебната работа

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Заместник-декан по научноизследователската дейност

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Началник сектор

Наташа Георгиева

E-mail: fais@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 474
Кабинет: 2075