Структура

Катедра "Информатика"

в.и.д. ръководител катедра

Преподавателски състав: