Структура

Катедра "Математика"

Ръководител катедра
Научен секретар
в.и.д. административен секретар
Мария Дайжикова

Мария Дайжикова

Телефон: (02) 8195 285
Кабинет: 2089

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: