Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Силва Златева

E-mail E-mail: silva.vuchkova@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 960-90-72

Office Кабинет: 1


Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: