Структура

Катедра "Международно право и право на ЕС"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Бистра Гугова

Телефон: (02) 8195 740
Кабинет: 206К

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: