Структура

Катедра "Международно право и право на ЕС"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Бистра Гугова

E-mail: law@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 684
Кабинет: 1099

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели: