Структура

Катедра "Публичноправни науки"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Ирина Гълева

Телефон: (02) 8195 633
Кабинет: 1103

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Деян Ризов
Форма на обучение: редовно
Димитър Стоянов
Форма на обучение: редовно
Радослав Иванов
Форма на обучение: редовно
Стоил Сотиров
Форма на обучение: редовно
Сюлейман Башов
Форма на обучение: редовно
Тюркер Моллахасан
Форма на обучение: редовно
Антон Кръстев
Форма на обучение: задочно
Тодор Тодоров
Форма на обучение: задочно
Цветолюба Васева
Форма на обучение: задочно
Анна Бамбалска
Форма на обучение: самостоятелно