Структура

Катедра "Публичноправни науки"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Павлинка Райкова

E-mail: peparaj@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 538
Кабинет: 1080

Преподавателски състав:

Докторанти:
Анита Борисова
Форма на обучение: редовно
Деян Ризов
Форма на обучение: редовно
Стоил Сотиров
Форма на обучение: редовно
Тюркер Моллахасан
Форма на обучение: редовно
Йоана Маринова
Форма на обучение: задочно
Радослав Оведенски
Форма на обучение: задочно
Светослав Михайлов
Форма на обучение: задочно
Тодор Тодоров
Форма на обучение: задочно
Цветолюба Васева
Форма на обучение: задочно