Структура

Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Завеждащ сектор "Английски език"

Преподавателски състав: