Структура

Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Мария Паскалева

Телефон: 02 8195 446
Кабинет: П050А
Завеждащ сектор "Английски език"

Преподавателски състав: