Структура

Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Силва Златева

Силва Златева

Телефон: (02) 960-90-72
Кабинет: 1

Преподавателски състав: