Структура

Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Силва Златева

Силва Златева

Телефон: (02) 960 90 72
Кабинет: 1

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: