Резултати от търсене за Бакалавър

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

403 results found
Преддипломен стаж 28.9.2021 г. ...   Студентите в ОКС Бакалавър, специалност "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на теоретичните знания от ...
Държавни изпити 28.9.2021 г. ... „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността.         Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... направление на придобитата специалност в бакалавърската степен, кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен и/или хартиен формат.     Катедра ИСТТ предлага следните специалности в ОКС „Магистър“ :  Специалност "Интелектуална ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... , партерен етаж в отдел „Студенти-бакалавър“; дистанционно обучение, партерен етаж в Центъра за дистанционно обучение; новоприетите студенти дистанционно обучение в РЦДО-Хасково се записват на място в регионалния център ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... ресорни отдели:  отдел "Студенти - бакалавър" отдел "Студенти - магистър" Център за дистанционно обучение -  бакалавър и магистър                    ...
Срокове за записване - бакалаври 30.8.2021 г. ... записване на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 01.02. – 05.02.2021 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 2. 08.02. – 12.02.2021 г. ТРЕТИ КУРС 3. 15.02. ...
Големи данни и изкуствен интелект 2.8.2021 г. ... кандидатстват студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления. Обучението в специалността има за цел да подготви бъдещите магистри да могат: да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи данни; да анализират, ...
Управление на киберсигурността 2.8.2021 г. ... , преминали през обучението в ОКС „бакалавър” в различни научни направления. Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са: най-важните аспекти на мениджмънта на киберсигурността, както и методите, средствата и ...
Документи и такси за кандидатстване 15.10.2021 г. ... , оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен или магистърска степен (със срок на обучение пет години), специалност, професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. Такива документи не се изискват за завършилите ОКС ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... и управление ОКС Бакалавър Форма и продължителност на обучението Дистанционно; 4 години, 8 семестъра Форма на дипломиране Държавен изпит Такси за държавна поръчка 250 лв. Цели на обучението Динамичното ...
Випускови ръководители 21.9.2021 г. ... ръководители на курсовете от ОКС "Бакалавър": Випусков ръководител на студентите от специалност "Медии и журналистика", прием уч. 2018/19 г. - гл. ас. д-р Илия Вълков Випусков ръководител на студентите от специалност "Медия икономика", прием уч. 2018/19 г. - гл. ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 12.3.2021 г. ... степен „бакалавър“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: 1. Заявление (по образец); 2. Оригинал и ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 20.3.2021 г. ... центрове и много други. Обучението в ОКС “Бакалавър” по специалността “Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер” включва дисциплини, чрез които студентите усвояват осново­полагащи знания и практически умения от съвременната професионална област Data Analytics, и в ...
Автоматично записване за следващ семестър 16.3.2021 г. ... в първи курс, първи семестър – ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... документи не се изискват за завършилите ОКС „бакалавър“ в УНСС. При полагане на повече от един държавен изпит по специалността в уверението/академичната справка за завършена степен на висше образование се вписва и средната оценка от държавните изпити по специалността за завършена ...
Заявки за избираеми дисциплини 28.4.2021 г. ... и управление“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение за учебната  2021/2022 година 1. Подаване на заявки     –  от 01.02.2021 г. до 23.04.2021 г. 2. Корекции                      ...
За кандидат-студентите 24.6.2021 г. ... в УНСС. Образователната цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда и отговарящи на ...
За студентите в Първи курс на специалност "Финанси" 23.1.2021 г. ... цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда и отговарящи на високите ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 29.9.2021 г. ... специалност „Политическа икономия“ ОКС бакалавър ще се проведе на 12.10.2021 г. от 09:00 часа.  Изпитът ще бъде присъствен в аудитория 2092 (стар корпус до библиотеката), с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта.  В периода 27.09 ÷ 08.10.2021 г. всички ...
Срокове за записване 2.9.2021 г. ... записване на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Записването за всички форми на обучение се извършва само на място в УНСС! № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 07.09. – 17.09.2021 г. (ПО ...
Катедра ИСТТ 2.9.2021 г. ... собственост като предлага обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Обучението за придобиване на бакалавърска и магистърска степен е в две специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ...
Важно 15.9.2021 г. ...    Държавен изпит – ОКС „Бакалавър“ – 28.09.2021 г. – 13:15 ч.                     ...
Държавни изпити 11.8.2021 г. ... ОКС „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността.   Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ задължително полагат два държавни ...
График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 15.9.2020 г. ... на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.   №  Срокове за записване Курс  1.   31.08. - 11.09.2020 г. (по график)   трети ...
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Заповед №1145/20.05.2020 на Ректора на Университета за национално и световно стопанство. 1. Държавният изпит по специалността през редовната сесия ще се проведе чрез MS Forms на 06.07.2020 г. от ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... на търговията редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Икономика на туризма Икономика на туризма редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Екоикономика редовно ...
Информация за предстоящия държавен изпит 16.3.2021 г. ... в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11,. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.                       За ...
Начало 31.3.2021 г. ... планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността ...
Специалности 1.6.2020 г. ... , получени в специалностите от бакалавърска степен на Финансово-счетоводен факултет. Специалността дава възможност за изява в области, изискващи специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка. Задълбочават се фундаменталната познания на ...
Държавен изпит 21.5.2021 г. ... на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финансов контрол”, може да изтеглите от тук. Актуален тематичен въпросник за Държавен изпит на специалност "Финансов контрол" може да бъде изтеглен от като прикачен файл.   ПРЕДИ ...
Учебна практика 31.3.2021 г. ... на онлайн обучение в ОКС Бакалавър, Ви уведомяваме, че защитата на учебната практика ще протече по следния график по групи чрез създадени събития в платформата на Microsoft Teams от гл.ас. д-р Тома Дончев ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... „Предприемачество“ в бакалавърска степен на УНСС. Магистърската програма се предлага в два варианта – двусеместриално обучение – за завършили ОКС "Бакалавър" в професионално направление "Икономик"“, трисеместриално обучение за всички ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... „Предприемачество“ в бакалавърска степен на УНСС. Магистърската програма се предлага в два варианта – двусеместриално обучение – за завършили ОКС "Бакалавър" в професионално направление "Икономик"“, трисеместриално обучение за всички ...
Условия за кандидатстване 5.5.2020 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях ...
Условия за кандидатстване 16.9.2021 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“ (със срок на обучение, не по малък от пет години). Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „магистър“ имат лица, чийто среден успех от ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... както всички завършили ОКС Бакалавър икономически специалности, така също и завършили други неикономически специалности. - Катедра "Икономика на туризма", регулярно кани гост-лектори от бизнеса, които да Ви предадат практическия си опит и ...
ОКС Бакалавър 12.3.2021 г. ... да бъдете подготвени в края на бакалавърското Ви следване по два профила: икономика и туризъм (повечето университети  предлагат само един профил). През 1 и 2 год. акцент в обучението са икономическите дисциплини, а през 3 и 4 год. ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... степен „бакалавър“, „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“ в УНСС и други университети. Като специалист в посочените научни области, проф. Цакова е ръководила и участвала в научни колективи на над ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър 4 сем. - семестър 4 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   04.04.2020 г. 9:00-13:15 Счетоводство ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър 4 сем. - семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-16:45 Контрол в капталовия пазар Л доц. д-р Емил Асенов 405   22.03.2020 г. 9:00-10:30 Контрол в капталовия пазар Л доц. д-р Емил Асенов 405   28.03.2020 г. 9:00-14:00 Контролинг ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... на качеството на предлаганото обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата “. Стратегически приоритети в научноизследователската дейност на професионално направление ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър - семестър 3 16.1.2020 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   11.01.2020 г. 11:00-13:00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 11:00-13:00 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките проф. д-р Даниела Фесчиян 403   18.01.2020 г ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър - семестър 1 4.12.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   11.01.2020 г. 13:00-15:00 Финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 9:00-11:00 Счетоводство на банките проф. д-р Даниела Фесчиян 403   18.01.2020 г. 15:15-16:15 Управленско ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... получи сертификат Общо 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, ...
Актуално 15.2.2021 г. ... Students Покана за участие на студенти от ОКС „бакалавър“ в международно състезание с разработка в областите макроикономика, микроикономика, приложна икономика или финанси. Website: http://www.cerge-ei.cz/talent Февруари 2020 г. I ASECU Youth международна конференция и зимно училище ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3 13.11.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   19.10.2019  13.30-17.30 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   02.11.2019  9.00-13.00 Управление на риска и вътрешен одит Л доц.д-р Е.Асенов 504   09.11 ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за зимен семестър на учебната 2019/2020 28.8.2019 г. ... се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... в отделите „Студенти – бакалавър“ и „Студенти – магистър“ ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 4 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 2 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Анализ на финансови отчети на нефинансови предприятия доц.д-р Р.Иванова 503 78/ 15.6.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 15 ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 25 ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения за специалностите от направление „Политически науки“ 31.5.2021 г. ... - Затворен свят" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС . 2. В конкурса могат да участват български граждани, завършващи средно образование в годината на кандидатстване. 3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен ...
Избираеми дисциплини за първи курс 15.3.2021 г. ... и управление” в ОКС “Бакалавър” от учебната 2014/2015 г.. Описание на съдържанието: Дисциплината „Стратегии за е- бизнес” акцентира на основните въпроси, свързани с използването на електронните технологии за повишаване ефективността на ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... степен “бакалавър”, редовна форма на обучение. 2. Описание на съдържанието на дисциплината : Съвместната дейност във всяка организация предполага контакти и обмен на информация между отделните структурни звена и хора. Това е единственият ...
Преддипломен стаж 11.8.2021 г. ... в ОКС Бакалавър, специалност "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 2.9.2021 г. ... четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър. студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, за СЕСИС - английски, немски, френски, испански, италиански. Владеенето на език се ...
Магистри 17.9.2021 г. ... на придобитата специалност в бакалавърската степен, кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен и/или хартиен формат. Катедра ИСТТ предлага следните специалности в ОКС „Магистър“:  Специалност "Интелектуална ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 6.2.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.4.2019 9.00-12.15 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 405   21.04.2019  10.45-14.00 Финансиране на политически партии и ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 15.2.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   30.3.2019 10.30-16.45 Контролинг системи Л х.преп.Н.Петрова 306   30.3.2019 9.00-10.30 Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 306   31.3.2019 9.00-10.30 Контролинг ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... обучение - подаването на заявките е онлайн. Срокове за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране: Подаване на заявки – от 17.02.2020 г. до 24.04.2020 г.; Обявяване на основни данни – 27.04.2020 г.; Корекции в основните данни – до 05 ...
Ванеса Червенкова, Бакалавър, Университет Коимбра, Португалия 30.1.2019 г. ...              Доста време ми отне да събера смелост и да се запиша на Еразъм, но истината е, че това е най-доброто решение, което някога съм вземала.                 Какво ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически ...
ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ - ОКС "БАКАЛАВЪР"  РЦДО-ХАСКОВО УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА ДИСЦИПЛИНИ БР. ДАТА ЧАС ЗАЛА Катедра Икономикс 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково 2. Световна икономика ДО ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 10.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 1 10.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 18.00-19.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 13.1.2019 13.00-15.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Счетоводство на банките проф ...
Бизнес администрация, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 12.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 501 78/ 13.1.2019 12.00-15.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... за общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за легловата база на друг университет. Настанителните заповеди и разменните писма на класираните студенти ще се получават в П‘ССО при УНСС ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 10.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   14.10.2018 9.00-14.00 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   20.10.2018 9.00-14.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   21.10.2018 9.00-14 ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... Logistics Association – ELA) Бакалавърската програма „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” 11.9.2018 г. ... успех, нужен за класиране за общежитие през учебната 2018/2019 г.: 4,48 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната система ...
Ива Зарева, бакалавър, специалност Международни икономически отношения – целогодишна студентска мобилност в Пфорцхайм, Германия 24.8.2018 г. ... дълго обмисляне на възможността, която предлага програмата Еразъм, реших да прекарам 1 семестър обучавайки се в чужбина и по-конкретно в Университета за приложни науки Пфорцхайм, Германия. Бях много любопитна да разбера какъв е начинът на преподаване там и имах желание да опозная тяхната култура отблизо, ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: Заявление (по ...
Балообразуване 17.9.2021 г. ... прием за завършили ОКС „професионален бакалавър“, е по документи. Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сбор от следните оценки: 1. средния успех от дипломата за завършена степен на висше образование; 2. оценката от държавния изпит; 3. ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: Заявление (по ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... по ред Професионални направления и поднаправления Платено обучение Семестриална такса   РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ   1 Професионално направление „Икономика“ 629,00 лв. 1.1 Поднаправление „Икономика и ...
Рени Монева, бакалавър, специалност Финанси и счетоводство, летен семестър 2017-2018 г. в Ковиля, Португалия 26.7.2018 г. ... да учите в чужбина за един семестър или за една година? Имате желания да се запознаете с хора от цял свят? Търсите начин да станете по-самостоятелни и отговорни за себе си? Искате да разширите мирогледа си, общата култура и познанията? Еразъм е програмата, която вие трябва да запишете. С колебанието си ...
_Test 23.1.2019 г. ... днес. Важеn, опасен? Бакалавър Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. Ориентирани сме към Сециалности Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. ...
Редовно и дистанционно обучение 22.7.2020 г. ... професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е 4 семестъра, като при тях двусеместриалната магистратура е само за завършилите същата специалност в ОКС “бакалавър”, трисеместриалната – за завършилите друга ...
Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г. 20.7.2018 г. ... за класиране на студентите от: II курс - ОКС „бакалавър”– 4,04 включително; III курс - ОКС „бакалавър”– 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър”– 4,11 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... приключение с програмата започна с доста колебания при записването за нея, тъй като разполагах с оскъдна информация, но в крайна сметка заминах. Градчето, в което бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си изкарам страхотно ...
Акценти 13.10.2021 г. ... България представи на 20.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" – 1-ви курс и на 21.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" - 3-ти курс, специалност "Финанси" – 3-ти курс и специалност "Финансов контрол" - 4-ти курс възможностите за кариерно ...
ОКС БАКАЛАВЪР „Регионално развитие”- редовна форма 11.5.2018 г. ... развитие и други области. Завършилите ОКС”Бакалавър” на специалност “Регионално развитие” придобиват знания в областта на: теоретичните основи на регионалната икономика, управление и политика; методология и методика на регионалния анализ и изследвания диагностика и ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” В ОКС „БАКАЛАВЪР“, РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ                  Преддипломният стаж е задължителна част от обучението на студентите, в съответствие със Закона за ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 26.5.2018 14.00-16.00 Магистърски семинар проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.05.2018  11.00-13.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д.Фесчиян 304 09.06.2018  11.00-13 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 26.5.2018 14.00-16.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.5.2018 9.00-11.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 304 02.06.2018  15.00-17.00 Контрол в капиталовия ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... на студентите в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се провежда съобразно съществуващите нормативни регламенти и ...
Най-нови учебници 1.12.2019 г. ... . Книгата е предназначена за студентите от бакалавърска и магистърска степен на специалност „Социология” и специалност „Политическа икономия” в Университета за национално и световно стопанство, но доколкото в нея се разискват проблемите на дефиниране и измерване на ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 5.3.2021 г. ... за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност  „Социология“.   2. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... за завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със ...
Програма за Държавен изпит 28.2.2018 г. ... ресурси”, ОКС “Бакалавър”   Демографски основи на пазара на труда. Населението в трудоспособна възраст като основен източник на предлагането на труд Показатели и подходи за изучаване на раждаемостта   Показатели и ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... изпит за студентите от ОКС "Бакалавър", специалност "Икономика на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   с    ...
ОКС Бакалавър 26.2.2018 г. ... ...
Често задавани въпроси 23.4.2021 г. ... в УНСС за степен „бакалавър“?  Отговор:  Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при регламентираните ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 8.2.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 17.3.2018 13.00-21.00 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 18.03.2018  9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 19.05.2018  9.00-15 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 8.2.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 14.04.2018  9.00-17.30 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 306 15.04.2018  9.00-12.15 Стандартизация в счетоводството Л ас.д-р Б.Боянов 306 21.04 ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране: Подаване на заявки – от 12.02.2018 г. до 22.04.2018 г.; Обявяване на основни данни – 23.04.2018 г.; Корекции в основните данни – до 27.04.2018 г.; Класиране ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ” Преддипломният стаж (учебната практика) е задължителна част от обучението на студентите в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. Политическите ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС “Бакалавър”, специалност “Политология“ Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” на Университета за ...
Мишев 20.6.2018 г. ... анализ на времеви редове“ пред студенти от бакалавърска степен в УНСС. Титуляр на лекционни курсове по „Статистика“, „Иконометрични методи за финансов анализ“, „Иконометрични методи във финансовия мениджмънт“, „Статистически методи в развитие“ и ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3, зимна редовна сесия 22.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 302   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство проф.д-р Сн.Башева 302   14.1.2018 9.00-11.00 Количествени методи и ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 22.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство проф.д-р Сн.Башева 403   13.1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство ас.д-р Б.Боянов 403   14.1.2018 9.00-11.00 Икономически анализ доц.д-р Л ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3 4.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   14.10.2017 11.00-18.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д.Въткова 305   15.10.2017  09.00-16.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д.Въткова 305   28.10 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 20.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   28.10.2017  09.00-15.45 Икономически анализ Л доц.д-р Л.Тодоров 305   29.10.2017  09.00-15.00 Икономически анализ Л доц.д-р Л.Тодоров 305 11.11.2017 09.00-15.45 Сист.и контрол на данъци и ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... доклад в НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. Администрация и ...
Институционална акредитация 29.11.2017 г. ... НАОА до: Институционална акредитация бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66 27 340 19.10.2017 г.,шест години 19.10.2023 г. 19.10.2022 г ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2019/2020 г. 27.1.2020 г. ... се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2021/2022 20.9.2021 г. ... допълнителен прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... , държавна поръчка, в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... за студентите: II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително. Важно! ...
Вътрешни актове 4.8.2021 г. ... придобито висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на ...
Класиране 1.10.2021 г. ... .2021г.; 2. Всички студенти в ОКС "Бакалавър" подали документи на допълнителен прием. Класирането е обявено в уеб-студент. Всички класирани студенти е необходимо да посетят сектор „Настаняване“, където ще получат информация за блока и стаята, в която са ...
Държавни изпити 16.9.2021 г. ... сесия за двете специалности в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 21 октомври 2021 г. от 09:00 ч. в зала 5039 (нов корпус на УНСС). Датата за подаване на заявление (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат е 7 октомври 2021. от 09:00 до 15:00 ч. на гише 12 в ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... степен “бакалавър” в специалност "Финанси" и"Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", редовно обучение, както и в поднаправление" Финанси, счетоводство и контрол", дистанционно обучение. Обучението по дисцплините ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година. На ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” 19.4.2017 г. ... на  Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” могат да бъдат изтеглени от тук ...
Програма за Държавен изпит на специалност "Финанси" 13.10.2020 г. ... за Държавен изпит в ОКС "Бакалавър" на специалност "Финанси" може да бъде изтеглена от тук. ...
Новини 22.5.2017 г. ... ICAEW акредитира обучението в бакалавърските програми на Финансово-счетоводния факултет като призна на студентите на факултета шест от общо петнадесетте изпита за международно признатата професионална квалификация на ICAEW (ACA qualification). С това университетът ни ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Бакалавър" 18.11.2020 г. ... "Счетоводство" Признати 4 изпита от ACCA qualification         Признати до 6 изпита от ICAEW qualifications  * Признава се за ICAEW ACA qualification, но не и за ICAEW CFAB. Източник: https://apps.icaew ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) за ...
Държавен изпит 6.7.2021 г. ... задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ ...
Специалности 16.12.2020 г. ... Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" -ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА МИЛЧОВА ФЕСЧИЯН НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 КУРС ОТ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО"  -  ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ДОЦ. Д-Р КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА САВОВА - ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 27.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   29.4.2017 г.   11.00-18.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504 30.4.2017 г. 9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   13.05.2017 г. 9.00-17 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (2-ри сем.) 2.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   26.03.2017 г. 8.00-15.45. Анализ на финансовите отчети на финансовите ...
Бизнес администрация, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на корпоративен имидж Л доц.д-р Н.Миронова 504   27.05.2017 г. 9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 504   28 ...
Акценти 26.5.2021 г. ... . Срещата на 10 ноември беше със студентите от бакалавърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Те бяха запознати с възможностите, които техните колеги от акредитираната от АССА магистратура вече имат – да се подготвят като ...
Национален конкурс за написване на есе на социалнополитическа тема за специалностите от направление „Политически науки“ 30.3.2021 г. ... на социалнополитическа тема е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС. 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, завършили през 2021 година. 3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положен ...
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 25.1.2021 г. ... от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“. Утвърдената комисия за оценяване на есетата от стартиралия Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема е в състав:   Доц. д-р Андрей Иванов Нончев Доц. д-р Мария Георгиева Стоянова Доц. д-р ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 11.2.2021 г. ... . Конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност  „Социология“.   2. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование през ...
ПРИЕМ 2021 11.2.2021 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЕПИ И С ОТЛИЧЕНИ РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЕСЕ ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В.ПАВЛОВА 403 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО Проф. СН. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Аутсоринг и субконтракторство Проф. М.ХАРИЗАНОВА 505 29.01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година. На ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. (зимен) Финансово-счетоводен мениджмънт ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежитие за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ 21.9.2016 г. ... успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите от I, II, III и IV курс – 4,00 включително.   Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди от Сектор „Настаняване“ – блок 23, вх.А (ниско тяло) ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 4,95 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по съответните блокове. Справки ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 01.09.2016 г ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... г. за студентите: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,20 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,27 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително; ОКС „Магистър” – 4,00 включително.   Важно! ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... , Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. Политическите идеи на Древна Гърция ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година. 3. ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото професионално направление "Политически науки" в УНСС са ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... по време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводен факултет при ...
Програмна акредитация 11.9.2020 г. ... в НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,90 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”, 6 500 ОКС  “Магистър” (редовна и дистанционна форма) 22.03.2019 г., шест години 22.03.2025 г. 22.03.2024 г. 3.7. Администрация ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки: -          Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Области на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 3. Социални, стопански и правни науки; 9. Сигурност и отбрана.  Основна цел на програмата Магистърската специалност Международни отношения: Управление на ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в УНСС (държавна поръчка; при попълване на заявената и отпусната бройка – платено обучение; получилите степента „бакалавър“ в друго ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър/магистър“ по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. Социални, стопански и правни науки”, “9. Сигурност и отбрана” - в акредитирано висше училище. Програмата е ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ три семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети Учебният план на програмата включва ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 24.3.2016 г. ... семестъра), е насочена към завършилите ОКС „бакалавър“ във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от най-атрактивните и развиващи се сектори на икономиката – търговията на дребно. През ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... бизнес в търговията и др. Завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“, могат да заемат професионални търговски длъжности като търговски директори?, мениджъри по продажбите, търговски агенти, търговски представители, асортиментни мениджъри, брокери и др ...
Програми 6.8.2018 г. ... обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър“, предлага на студентите комплекс от общи, професионални и специални знания и умения с политически, юридически, икономически, управленски и хуманитарен характер; в обучението са включени и съвременни информационни технологии и ...
Европеистика 6.8.2018 г. ... "Европеистика" ОКС Бакалавър    КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ Бакалавърската програма по Европеистика предлага специализирана подготовка в областта на европейското обединение и интеграция, както по отношение на историята и съвременните практики в сферата на ...
Заявление за избор на теми за магистърски тези 23.4.2021 г. ... за явяване на ЗМТ м. юли м. септември (само за ОКС"бакалавър") м. октомври (само за ОКС "магистър") м. март     Подаването на молба за явяване на ЗМТ се извършва в отдел „Магистри“, най-късно 10 дни преди датата на ЗМТ.                 ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 12.11.2019 г. ...          В обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2019/2020 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се избира по една дисциплина ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ... ......... ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта". На 24 септември 2020 г., от 10.00 ч. в зала ............ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"      ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за по-нататъшната практическа реализация на дипломантите в областта на транспорта. Всеки студент самостоятелно се ориентира към ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... О Н С П Е К Т за Държавен изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически особености на отделните видове ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“       Държавният изпит се провежда въз основа на разработен конспект, който съдържа 60 въпроса. Тематиката, която е включена в него обхваща основните дисциплини, изучавани в бакалавърска степен на специалността. ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... от 21 нейни колежки от отдел „Студенти – бакалавър“, както и от нейния ръководител - Мария Христова – зам.-директор „Студенти“ и началник отдел „Студенти – бакалавър“. След разисквания Комисията взе следните решения: Смята за недопустимо поведението ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... през последните шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС!  Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели!  Споделяме какво ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ 8.6.2021 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър"       Протокол № 13/26.03.2013 г.                         проф. д-р Огнян ...
Учебна практика 9.2.2016 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКАза ОКС “бакалавър”, специалност “Икономика на търговията”  Учебната практика на студентите от специалността се провежда през осми семестър. Продължителността на учебната практика е 50 часа. Тя е включена в учебния план на ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... –зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "бакалавър" на УНСС Проф. д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС Инж. Полина Костова – Директор на СПГЕ „Джон Атанасов“ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:  Председател: ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година. 3. На ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... на практиката. - Оптимизиране на броя на бакалавърските и магистърските програми. - Нарастване на броя на съвместните бакалавърски и магистърски програми с водещи чуждестранни университети. - Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и подобряване на качеството ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... да кандидатстват всички завършили ОКС “Бакалавър” от различни научни направления. Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентни транспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и умения за работа с ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... и неикономически специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Специалности 19.2.2016 г. ... ОБУЧЕНИЕ СЛЕД "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР № по ред      Специалности Дистанционно обучение гр. Хасково гр. Пловдив 4 сем 4 сем 1.0 АДМИНИСТРАЦИЯ И ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва ...
ОКС "Бакалавър" 18.11.2020 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и  в образователната и научна степен „доктор“. Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг“ Указания за провеждане на стажа Формуляр за оценка Преддипломен стаж ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 ...
Важно! Допълнително класиране за общежитие 5.10.2015 г. ... I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 5,28 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,18 включително; III курс - ОКС ...
Важно! Класиране за общежитие 12.10.2015 г. ... I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... и специализациите за ОКС ”бакалавър”, ОКС ”магистър” и ОНС „доктор”; - получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование. Благодарим  Ви, ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... втора   ОБУЧЕНИЕ в ОКС "БАКАЛАВЪР"  И В СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ Глава трета   ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" Глава четвърта   ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ Част трета   ДОКТОР Глава ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС„бакалавър” или ОКС„магистър”. Обучението в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане. Семестриалната такса включва стойността на специално ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 7.5.2021 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях ...
Специалности 11.7.2017 г. ... обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... общи положения за обучението в ОКС „бакалавър” и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно обслужване” (чл. 34 - 37 и чл ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 15.2.2021 г. ... такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 5 658 091 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на учебната 2020/2021 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за учебната 2020/2021 г.; за ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти сем. ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... икономия” в ОКС”бакалавър”               Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... форма на обучение Срокове за записване Курс 12.02 - 15.02.2018 г. четвърти и пети 16.02 - 21.02.2018 г. трети 22.02 - 27.02.2018 г. втори 28.02 - 06.03.2018 г. първи Дистанционна форма на ...
Алманах 9.2.2015 г. ... на студенти ОКС Бакалавър ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... АДМИНИСТРАЦИЯ https://priem.unwe.bg/ Бакалавърската програма по „Публична администрация” се предлага в редовна форма с четиригодишно обучение. Програмата акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организациите от публичния ...
Магистър 17.6.2021 г. ... - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност;  "Управление на веригата на доставките”  със срок на обучение 2 семестъра - ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ BACHELOR OF SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... степен Educational and Qualification Degree Бакалавър Bachelor Професионална квалификация Professional Qualification Бакалавър по социология Bachelor of sociology Област на висше образование Area of Study 3. Социални, стопански и  правни науки 3. Social, ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... and Qualification Degree   БАКАЛАВЪР   BACHELOR Професионална квалификация: Professional Qualification   БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ BACHELOR OF SOCIOLOGY Форма на обучение: Form of Education   РЕДОВНА FULL ...
Учебен план Икономическа социология "стар" 10.2.2016 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА BACHELOR OF ECONOMC SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... степен Educational and Qualification Degree Бакалавър Bachelor Професионална квалификация Professional Qualification Бакалавър по икономика Bachelor of economics Област на висше образование Area of Study 3. Социални, стопански и  правни науки 3. Social, economic ...
Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов" 10.2.2016 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА BACHELOR OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър" 29.1.2015 г. ... образование на студентите от окс “бакалавър“ (решение на РС № 28/22.10.2014 г.) ПЕРИОД КУРС 19.11.2014 – 19.12.2014 ВТОРИ КУРС и ТРЕТИ КУРС ПО ВРЕМЕ НА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... реши студентите от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” с успех  4,00 включително, подали молби-декларации извън срока, да получат еднопосочни разменни писма. ВАЖНО! Студентите могат да поучат своите разменни писма в 23 блок, вх. А – ниско тяло, сектор „Настаняване”, от 15 до 17 октомври ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно допълнително класиране 6.10.2014 г. ... реши в класиранията за ОКС „бакалавър“ за студенти, подали молби-декларации в срок: Минимален успех, необходим за класиране на общежитие  за учебната 2014/2015 г. за студентите в ОКС „бакалавър“, както следва: I курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително.   ВАЖНО! Настаняването ...
Зимна редовна сесия 2021/2022 г. 20.10.2021 г. ... , 3 сем. Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и контрол 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем.  Счетоводство и контрол 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Счетоводство и контрол ...
График зимен семестър 2021/2022 г. 30.9.2021 г. ... ., 3 сем. Бизнес администрация 4 сем. след проф. бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Комуникационен мениджмънт 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Местно самоуправление 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Счетоводство и контрол 4 сем. след проф. бакалавър  - 1 сем. ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности  Продължителност на обучението  (в семестри) 2 3 4 1 Професионално направление "Администрация и управление": 1.1. Бизнес ...
Държавни изпити - поправителна сесия 20.10.2021 г. ... , Вътрешни правила за провеждане на ДИ в ОКС ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ...             ОКС"Бакалавър"                        1. Професионално направление "Администрация и управление" 1.1. Мениджмънт и администрация 2. Професионално ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 13.7.2021 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2021 - 2022 г., Държавна поръчка Направления: Дистанционно поднаправление: "Икономика, общество и човешки ресурси", "Финанси,счетоводство и контрол")          ...
Учебен график 13.7.2021 г. ... ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” Дата на започванеДата на завършванеПродължителност Откриване на новата учебна година 25.09.2021 Зимен семестър 20.09.2021 01.01.2022 15 седмици Зимна сесия 04.01.2022 23.01.2022 3 седмици Зимна ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема студенти и в няколко ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 30.9.2014 г. ... писмо:      I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,06 включително;   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително;   IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително.   Важно! Класираните студенти могат да получат своите ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 26.9.2014 г. ... писмо:      I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,16 включително;   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,10 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително;   IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително.   Важно! Класираните студенти могат да получат своите ...
Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс 29.1.2018 г. ... , счетоводство и контрол Степен на обучение: ...
Разписание- Регионално развитие- 3 курс бакалаври 6.2.2018 г. ... Регионално развитие 3 курс Степен на обучение: ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” 2.9.2014 г. ... 2014/2015 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.35 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.   Справки ще могат да се правят през информационната система web-студент от 05.09.2014 г. !!! ВАЖНО Настаняването ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... г. за студентите:   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,58 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за настаняване в общежитието - 01.09. до 17.09.2014 г. За ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Икономика на съобщенията" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. 11.4.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда. Подбор на външни експерти за нуждите на договор №BG051PО001-3.1.07-0053  Публична покана (33 ...
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” 9.4.2014 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” Специалност „Политическа икономия“   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Магистратурата по специалност  „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие между хората, ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика и комуникации" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
ОКС "Бакалавър" 24.9.2015 г. ... информатика и комуникации   ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 7.6.2020 г. ... „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“ на Университета за национално и световно стопанство.             В учебния план ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда. доц. д-р Цветана Стоянова Катедра: Управление 23.04.2013 23.02.2015   7 ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... трябва да подадат молби в отдел „Студенти – бакалавър“. След класирането ще се изготви заповед за прехвърляне в новите поднаправления. Студентите от поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ преминават в поднаправление“ Икономика и управление с преподаване на английски ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... се за всички студенти в ОКС"Бакалавър" За записване и получаване на учебни материали  за летен семестър на уч. 2017/2018г.със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена таксаот 12.02.2018 г. до 28.02.2018 г. / ...
Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс 9.7.2016 г. ... , счетоводство и контрол Степен на обучение: Бакалавър   Курс: 3 Семестър ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2016 - 2017 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес ...
Специалност "Индустриален бизнес" 13.7.2021 г. ... по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 ПРАВИЛА за подготовка и провеждане на държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2020 Заявка-образец за избор на тема за разработване на курсова работа Държавен изпит 10. 2021 Срок за избор ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... степен„Бакалавър“ Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две специалности, които предоставят изключителни възможности за професионална реализация: Професионално направление „Икономика“ ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ГР. ПЛОВДИВ №   Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1. Зимен семестър 16.09.2013 г. 28.12.2013 г. 15 седмици 2 ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... по специалността в ОКС бакалавър е в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра) и цели да подготви кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: управлението на материалните и свързаните с тях информационни, финансови и потоци от знания ...
Бакалавър 24.7.2013 г. ...   ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,45 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,39 ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... е предназначен за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма и свободното ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... в образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Поради своята адаптивност и гъвкавост към бюджета на времето, дистанционното обучение е подходящо за работещите хора, за майки с малки деца, за живеещите в региона и близо до него, за лицата в неравностойно положение и групите ...
Учебна практика 7.5.2020 г. ... „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър” Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър", специалност "Социология” и “Икономическа социология и психология"   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС ...
ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... компетентност дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят добра професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт; изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации и агенции за маркетингови, рекламни, социални и ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”, специалност “Социология” и “Икономическа социология”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” на Университета ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв ...
„Икономика“ 19.5.2020 г. ... в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Срокът на обучение е четири години. Успешно завършилите семестриално обучение по действащата кредитна система се дипломират чрез полагане на държавен изпит по специалността. При разкриването на специалност „Икономика“, наред ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. В ОКС „Бакалавър“ катедра ...
ОКС "Бакалавър" 23.4.2021 г. ... 2020/2021 г. стартира и обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай ...
OKS 28.2.2013 г. ... в рамките на образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. – линк към уч. планове за бакалавър, магистър и доктор. В ОКС „бакалавър“ катедра ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... в УНСС, Правилниците за прием на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС, Правилник за дейността на Комисията по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС и др.               VI.Развитие ...
Такси 11.3.2013 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Прием 26.5.2021 г. ... дипломата за завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и на приложението с оценките, както и на европейското дипломно приложение (ако притежава такова); 4. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р ...
Такси 11.3.2013 г. ... „бакалавър” Обучение на български език Обучение на английски ...
Прием 12.3.2021 г. ... обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от Закона за висшето образование). Документи се подават в УНСС до 17 септември 2021 г. ...
Такси 1.7.2021 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2021 - 2022 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 250.00 лв. Администрация и ...
Спорт 25.10.2013 г. ... В образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в първи и втори курс студентите имат задължителна учебна дисциплина „Физическа култура и спорт“.          Записването за спорт е чрез "WEB - Студент". Обучението се провежда в катедра ...
Обучение 1.7.2021 г. ... в образователно- квалификационна степен „Бакалавър“ е организирано в специалности(link).          Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната ...
Здравно осигуряване 14.5.2020 г. ... „Студенти - бакалавър“ Гише „Здравно осигуряване“ тел. /+359 2/ 81 ...
Записване 1.7.2021 г. ... на студенти в първи курс ОКС "Бакалавър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС); Образователните документи следва да бъдат преведени на български език с изключение на издадените от Република Северна Македония ...
Такси 1.7.2021 г. ... степен "Бакалавър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2021 – 2022 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 250.00 лв ...
Записване 1.7.2021 г. ... след завършена степен „бакалавър“  (в чуждестранни висши училища) по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г., се извършва след изпълнение на процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужбина. Необходимо е да попълните ...
ОКС Бакалавър 9.2.2013 г. ... ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се връчват на официална церемония в зала „Тържествена“ ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. Спорт 5. ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4. ...
Контакти 16.9.2021 г. ... , (02) 8195 704 Студенти-бакалавър - редовно обучение Уважаеми студенти, Информация можете да получите на посоченитепо-долу телефони в зависимост от факултета,в който се обучавате. Юридически факултет: телефон: (02) 8195 578 Факултет ...
Специалност „Стратегическо планиране” 21.6.2021 г. ... степен „бакалавър" по специалността „Стратегическо планиране“ развиват по време на обучението си способност за творческо и аналитично мислене, придобиват навици за практическо използване на знанията за системния подход при ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... Qualification   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА/ BACHELOR OF ECONOMICS Форма на обучение/Form of Study   РЕДОВНА/REGULAR Продължителност на обучението/ Study Duration   4 години (8 семестъра)/ 4 years (8 ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини, ...
Класиране за общежитие 16.11.2012 г. ... класиранията за I, II, III и IV курс ОКС „Бакалавър” да бъдат включени и студенти подали молби-декларации извън срок. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 4 ...
Класиране за общежитие 31.10.2012 г. ... учебната 2012/2013г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.00 включително; II курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително.   ВАЖНО!!! ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... , ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”   Специалност “Социология” в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър” и осигурява професионална квалификация “Бакалавър ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”    Основната цел на обучението в специалност „Икономическа социология и психология“ е да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания и практически умения за изследване на съвременните общества ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,31 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително. III. Минимален успех нужен за получаване на еднопосочно разменно писмо за ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 21.2.2021 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „Бакалавър”    1. Съдържание и форма на държавния изпит  1.1. Държавният изпит се състои от два компонента – (1) писмен изпит и (2) разработване и защита на дипломен проект.  1.2. Писменият изпит по т.1.1 ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие (2.10.2012 г.) 2.10.2012 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,55 ...
Класиране за общежитие 8.10.2012 г. ... писмо за ТУ-София за студенти I курс ОКС”Бакалавър” – 5,32 включително. Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10 до 05.10.12 г ...
Класиране за общежитие 28.9.2012 г. ... I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,38 включително;                                     ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите от първи курс 4.9.2012 г. ... 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.44 включително;       !!! ВАЖНО Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 10.09 – 21.09.2012г; Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по ...
Специалност "Бизнес икономика" 27.9.2021 г. ... по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска теза Тематични направления за курсови работи за студентите от четвърти курс Срок за избор на тема за курсова работа в 4-ти курс - 10 ...
Такси 28.8.2012 г. ... „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 28.8.2012 г. ... КАНДИДАТИ СЪС СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и от приложението с оценките; документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 11.12.2012 г. ... от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от направление Икономика Бизнес икономика – 3 сем. Завършилите специалност извън направление ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и от приложението с оценките; документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,63 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,81 ...
Важно 6.7.2015 г. ... степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: Заявление ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... на условията за завършена степен бакалавър или магистър и успешно издържите изпита с достатъчно висок успех, няма проблеми да се запишете. Въпрос: Какъв е минималният бал при кандидатстване? Отговор: Правото да се обучават срещу заплащане в ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... форма МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и независимо от това, коя година сте завършили (без завършили професионален бакалавър). Програмата е интердисциплинарна. Тя предоставя съществени знания и практически умения ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на статистическите ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... работи 2.1   Типове теми за ОКС ‘Бакалавър’ 2.1.1    Тип 1 - Проектиране и разработване на информационна система (модул, подсистема) 2.1.1.1  Цел на разработката Целта е разработка на работещо приложение по зададена тема в конкретен обект с използване на ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на часовете на аудиторната заетост за целия срок на четиригодишното обучение е не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 3000 часа. Учебният план на обучението осигурява придобиването ...
Изпити 6.7.2015 г. ... фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика. • При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички учебници и учебни помагала, които са валидни ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на подготовка не по-малък от една година (два семестъра) - за завършилите степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... ОБУЧЕНИЕ СЛЕД "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР: № по ред    Специалности  Дистанционно обучение гр. Хасково гр. Пловдив 4 сем 4 сем 1.0 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ     1.1 Бизнес администрация - със специализация ...
Изпити 6.7.2015 г. ... об­разователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. (2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен вариант. ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... , оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен, специалност и професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност и професионално направление ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на подготовка не по-малък от една година (два семестъра) - за завършилите степен "бакалавър" или "магистър" със срок на ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г. Чл. 1. Приемането на студенти в Университета за национално и световно стопанство се основава на Закона за висшето образование, ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... СТЕПЕНИ ОКС "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"       3.1.1. ...
Катедри 11.4.2012 г. ... отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Бакалавър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа ...
История 10.12.2012 г. ... образователно-квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и „доктор”. Обучението на докторанти е от научна област с шифър 05.02.01 “Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Основи на ...
История 22.12.2018 г. ... образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" и образователно-научна степен "Доктор". Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" ...
История 28.9.2012 г. ... на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в УНСС, оформена ...
История 3.2.2012 г. ... студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по две специалности в професионално направление „Икономика”: „Маркетинг” – редовна форма на обучение за бакалаври и редовна и дистанционна форма за магистри; „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение и за ...
История 31.3.2021 г. ... в образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност „Финансов контрол“, а в магистърска степен – по специалностите ...
История 3.10.2017 г. ... университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика” (TEMPUS JEP – 11347/96). Координатор на проекта е катедра „Стопанска логистика”. Той се реализира съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на ...
История 26.8.2020 г. ... трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от ...
История 3.2.2012 г. ... на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по водеща специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, ...
За катедрата 31.3.2021 г. ... . Целите, заложени в учебните планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през учебната 2004/2005 ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в поднаправеление ...
Проекти 22.12.2018 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър” за професионално направление „Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика , основана на знанието”, по ОП „Развитие на човешките ...
Проекти 9.2.2016 г. ... университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и Икономически ...
Наука 29.1.2021 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда (финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”) 2012 "Създаване на подкрепяща среда за докторанти с ...
Специалности 10.6.2016 г. ... и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ...
Специалности 27.9.2012 г. ... дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни ...
Специалности 21.4.2019 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – ...
Специалности 16.2.2012 г. ... в учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейска интеграция.       Учебният план предвижда получаването на фундаментална ...
Специалности 14.2.2012 г. ... степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената ...
Специалности 28.2.2018 г. ... „Бакалавър“ Специалност „Икономика на човешките ресурси“   Основната цел на бакалавърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти ...
Специалности 2.3.2018 г. ... "Бакалавър" Специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" ОКС "Магистър" Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ...
Специалности 18.11.2015 г. ... завършилите студенти, ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност "Икономика на търговията" една от ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 21.5.2021 г. ... на държавен изпит в ОКС Бакалавър 8. Указания за студентите за провеждане на държавен изпит в ОКС ...
Специалност "Маркетинг" 15.5.2021 г. ... от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и ...
Специалности 28.9.2012 г. ... отношения" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" специалност "Европеистика" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА" специалност "Международни ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... "Предприемачество" ОКС Бакалавър Специалността: „Предприемачество” e създадена в отговор на настъпилите и настъпващи сериозни промени в икономическата и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на ...
Обучение 21.9.2016 г. ... икономия” в ОКС”бакалавър”               Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в ...
Обучение 5.10.2017 г. ... в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е ...
Обучение 26.2.2018 г. ... по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономика на ...
Обучение 4.7.2018 г. ... Бакалавър, редовна форма на обучение Професионално направление Дисциплина Забележка Икономика Математика първа част задължителна дисциплина Математика втора част задължителна дисциплина Социология, ...
Обучение 20.5.2021 г. ... се осъществява в ОКС "Бакалавър" и  ОКС "Магистър" Завършилите специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и ...
Обучение 28.9.2012 г. ... обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 2.3.2018 г. ... на учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, включвщи в балансиран вид подходащи и необходими за бизнеса недвижими имоти учебни дисциплини: И това не е слчайно. Тук трябва да отбележим, че тези планове бяха разрабоетни в тясно ...
Обучение 19.9.2014 г. ... степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски език Специалност "Творчески индустрии и бизнес" (от учебната ...
Обучение 22.12.2018 г. ... квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"          УНСС е с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със ...
Обучение 14.6.2021 г. ... документация Бакалавър Публична администрация Редовна 4 год. Учебен план Квалификационна характеристика Мениджмънт и администрация (съвместно с кат. Управление и кат. Регионално развитие) Дистанционна 4 ...
Специалности 21.6.2021 г. ... логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър и обучение по ...
Обучение 17.6.2015 г. ... отношения" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Международни отношения: международна публична администрация" - ОКС "Магистър" Специалност "Национална ...
Обучение 8.2.2019 г. ... степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както на български, така и на ...
Обучение 26.8.2020 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
За факултета 29.3.2017 г. ... степен „бакалавър” (редовна и дистанционна форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 1.4.2021 г. ... на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС ...
Обучение 14.6.2021 г. ... обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на материалното ...
История 25.2.2021 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на ...
За факултета 24.2.2021 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на ...
В медиите 16.5.2017 г. ... като получат дипломите си за бакалавър, продължават с магистратура – понякога и с две, и така стават 30-годишни, без нито един ден трудов стаж и трудови навици. Например, за да станеш редови счетоводител, не е нужно да си магистър, та дори и бакалавър. ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ доц. д-р Марчо Марков /катедра ...
Наука 15.5.2017 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... от ОКС “Бакалавър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си с държавен изпит. Въпросниците за държавен изпит се разработват и утвърждават от катедрите, водещи съответната специалност. Държавните изпити се ...
Обучение 22.5.2017 г. ... се провежда обучение в ОКС “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за ...
За факултета 12.5.2017 г. ... - квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към ...
Обучение 9.7.2021 г. ... степен "Бакалавър" Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с преподаване ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър”   Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика, в рамките на периода от началото на лятната ваканция след ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни ...
За факултета 19.9.2017 г. ... степен „бакалавър” (редовна форма на обучение) по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... от тях специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни икономически отношения с преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес администрация; ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... едновременно с условните изпити на ОКС "бакалавър Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”: Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Летен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 06.02.2017 г. до 28.02.2017 г ...
Такси за обучение 13.8.2021 г. ... след придобита ОКС „бакалавър“ за учебната 2021/2022 г.  ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Направления Редовно Икономика 250 лв. Администрация и управление  250 лв. Социология, антропология и науки за ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична ...
Такси за обучение 2.7.2021 г. ... кандидатстудентите за ОКС „бакалавър“ за учебната 2021/2022 г. трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса, и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7.00 (седем) лева. Семестриални такси ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... направления ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 1 2 3 4 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“     3.1.1. Поднаправление „Социология/икономика и общество“ 3.1.1.1. ...

Новини

433 results found
Юбилейна научна и бизнес конференция по повод 30 години от създаването на специалност „Бизнес логистика" и катедра „Логистика и вериги на доставките" 12.10.2021 г. ... от кандидат студентите в ОКС  Бакалавър и ОКС Магистър на УНСС“  -  подчерта в приветственото си слово проф. Д. Димитров . В продължение на думите на Ректора проф. Д. Димитров, проф. М. Раковска обърна внимание, че специалността е не само най-търсената ...
Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково откри академичната година с 40% повече магистри 29.9.2021 г. ... програми.  Студентите се обучават в ОКС "бакалавър" по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Икономика“ и в ОКС "магистър" по специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“, ...
Deloitte България представи на 20.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" – 1-ви курс и на 21.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" - 3-ти курс, специалност "Финанси" – 3-ти курс и специалност "Финансов контрол" - 4-ти курс възможностите за кариерно развитие. 29.9.2021 г. ... и гостите  бяха приветствани от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и доц. Маркова - координатор по меморандума.   В началото на лекцията студентите бяха приветствани от Галена Жеркова – Специалист Човешки ресурси и бяха ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 24.9.2021 г. ... молби до 11.10.2021 г. в Отдел студенти "Бакалавър". За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите представят дипломните си проекти директно на самия ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ...
График-Разпределение по Зали и Часове на явяващите се студенти на присъствен Държавен изпит на 20.09.2021г. 17.9.2021 г. ... специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение Указания за Студентите         = Студентите се явяват на присъствен Държавен изпит със защитна маска за лице, покриваща носа и устата.       = ...
Консултантска компания АФА обявява свободни позиции за: Младши одитор 13.9.2021 г. ... година и или наскоро завършили бакалавър/магистър по одит, счетоводство, финанси или друга икономическа специалност, * Ви е приятно да работите в екип, * с лекота комуникирате с различни хора, * притежавате умения за работа с MS Excel & Word, * английският не ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. Двата университета ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение 20.7.2021 г. ... форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 01.10.2021 г. от 10:30 ч. – в тестови център, УНСС. За явяване на ДИ, следва своевременно да подадете Заявления за държавния изпит, което се подават в отдел „Студенти“ – ОКС ...
Втората сесия за Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Тестови център. 9.7.2021 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021 г. от 09,00 часа в Тестови център.        Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване ...
Държавни изпити - магистри и бакалаври, юли 2021 16.6.2021 г. ... на студентите от ОКС Бакалавър ще се проведе на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3074.  Защитата на магистърски тези в магистърска програма Политика и бизнес ще бъде на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3075 ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... долу), който завършва степен бакалавър „Бизнес информатика и комуникации“ е успял да реализира себе си. Преди 4 години участва в посещение, подобно на това и сега смята да запише магистратура в същата катедра. За него обучението в УНСС е на много ...
Драган Колев, студент: ENGAGE.EU изисква от нас да анализираме, да разсъждаваме и да критикуваме 8.6.2021 г. ... ми семестър в УНСС като бакалавър и реших да търся някаква друга програма за обмен. Исках да уплътня времето си с нещо полезно, да науча нови неща. Аз дори и в свободното си време слушам икономически подкаст. От сайта на УНСС, разбрах за т.нар. ENGAGE.EU ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г. 26.5.2021 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 01.07.2021г. от 14,00 часа в Тестови център.   Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" ...
Открита лекция пред студентите от специалност „Бизнес логистика“ в ОКС Бакалавър 17.5.2021 г. ... 10.05.2021 г. катедра „Логистика и вериги на доставките“ беше домакин на практическа лекция на тема „Добри практики при проектирането на логистични системи за ултрабързи доставки на храни". Гост-лектор на събитието беше г-н Боян Джамбазов, проектен мениджър и ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 13.5.2021 г. ... , на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.) 21.6.2021 г. ... , редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 02.07.2021 г. от 14:00 ч. Датата за провеждане на държавен изпит на студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 03.07.2021г. от 14:00 ч. Съгласно ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 11.5.2021 г. ... , на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... . Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.      Проф. Раковска (вдясно) и проф. Фесчиян дадоха старт на състезанието и в Университетската библиотека   ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... . Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.  Проф. Раковска (вдясно) и проф. Фесчиян дадоха старт на състезанието и в Университетската библиотека В Тестовия ...
На 16.03. 2021 Deloitte България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие 8.4.2021 г. ... България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие Тема: „Възможности за кариерно развитие в Deloitte България“; Събитието започна с приветствие на Росица Ботева – Одит Съдружник и ...
Актуализиран конспект за държавен изпит ОКС бакалавър специалност "Публична администрация" 7.4.2021 г. ... конспект за държавен изпит за ОКС бакалавър специалност "Публична администрация". Можете са се запознаете с него тук или в секция "Обучение" - Бакалаври на сайта на Катедрата. Пожелаваме ви успешна ...
АЛУМНИ КЛУБ ИКОНОМИКС 22.3.2021 г. ... водени от катедра "Икономикс" (бакалавър и/или магистър), С УДОВОЛСТВИЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, че във връзка с учредяването на АЛУМНИ КЛУБ (към катедрата), вече можете да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ за членство на e-mail: economics@unwe.bg ОЧАКВАМЕ ВИ!!! Бланка за Заявление - може да ...
Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки 19.3.2021 г. ... и световно стопанство за ОКС „бакалавър". Отлага се за 24.04.2021 г.  провеждането на насроченото за 27.03.2021 г. Национално състезание по икономика и управление ...
Награда за най-добра презентация на международна конференция за преподавател от катедрата 17.3.2021 г. ... в трите образователни степени - бакалавър, магистър и образователно-научната - доктор.                                                    ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... колеги, на основание Заповед №703/12.03.2021г. на проф.д-р Димитър Димитров - Ректор на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както ...
30 години от създаването на катедра "Логистика и вериги на доставките" 2.3.2021 г. ... логистика“ в ОКС „Бакалавър“ също е разкрита през 1991 г., под наименованието „Стопанска логистика“, което носи до учебната 2016/2017 г. С това свое решение, УНСС става първият университет в България и Източна Европа, който предоставя ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение през м.03.2021г. 12.2.2021 г. ... изпит за специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономика с преподаване на английски език" ще се проведе на 19.03.2021г. от 10.00 часа като присъствен изпит - съгласно Заповед №183/28.01.2021г. и Заповед №290/11.02.2021г. на ректора на УНСС. Държавният ...
Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. 11.2.2021 г. ... специалностите в отдел "Студенти - Бакалавър" г-жа Венета Стоева (гише №12) и да подадат молба за явяване на държавен изпит и две снимки в паспортен формат. Приемното време на инспекторката е от 9.00 до 15.00 ч. Успех на всички ...
Записването за следващия семестър също ще става онлайн 25.1.2021 г. ... , първи семестър – ОКС “бакалавър“ и  ОКС “магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти. С новооткритата възможност, онлайн услугите за студенти вече стават 21 ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления с обучение на български или английски език: „Икономика“; „Администрация и ...
Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено 18.1.2021 г. ... икономика“ за ОКС “бакалавър” /втора поправителна сесия/. На 25.02.2021 година  от 10.00 ч. ще се проведе защита на магистърски тези (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНСС) на студентите ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който ...
На 14.12.2020 г., в Голяма конферентна зала и онлайн се проведе кръгла маса на тема: Изследване възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", дистанционна форма на обучение 18.12.2020 г. ... и контрол“, ОКС Бакалавър, дистанционна форма на обучение. Кръглата маса е научна проява по проект № НИД НП-4/2020, с ръководител доц. д-р Теодора Рупска. В научната проява взеха участие 27 души онлайн и пет души присъствено. Освен ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана ...
CIMA препотвърди нашата международна акредитация 18.11.2020 г. ... УНСС. На студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, се признават общо осем от всички 16 изпита от престижната международно призната професионална ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... на нашата студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва задълбочено маркетингово проучване сред студентската общност, въз основа на което е изготвена комуникационна ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... на нашата студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва задълбочено маркетингово проучване сред студентската общност, въз основа на което е изготвена комуникационна ...
Пълната отличничка по счетоводство Габриела Димчева получи дипломата си от ректора 12.11.2020 г. ... “Счетоводство”, ОКС “бакалавър”, редовно обучение, пълната отличника на випуска, който се дипломира през тази година (на снимката долу).   Дипломантката получи и грамота за отличен успех, както и парична награда в размер на 1 000 лв ...
Информация относно получаване на дипломи! 6.11.2020 г. ... Института.    Дипломантите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да дойдат, за да получат дипломите си от 30 ноември (включително) нататък. Това може да направят съответно в Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - Магистър" ...
Увеличава се броят на онлайн услугите за студентите от УНСС 18.10.2020 г. ... , за записване на първокурсници в ОКС „бакалавър“ и др. Цялата информация вижте тук. Линковете към някои от онлайн услугите ще бъдат активирани до края на октомври т.г.                 ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 13.10.2020 г. ... академията - Методи Георгиев, е бакалавър по медии и журналистика на УНСС, сега учи магистратура „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното производство в дирекциите ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 11.10.2020 г. ... в тв академията - Методи Георгиев, е бакалавър по медии и журналистика на УНСС, сега учи магистратура „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното производство в дирекциите ...
Цикъл лекции на експерти от големи одиторски компании пред магистрите от специалност „Счетоводство“ 8.10.2020 г. ... класове и за студентите от ОКС „бакалавър“ на специалност „Счетоводство“ през летния семестър на учебната година ...
На вниманието на дипломантите от катедра “Логистика и вериги на доставките“ - випуск 2020!! 8.10.2020 г. ... на дипломите за студентите от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"  в катедра"Логистика и вериги на доставките", сертификатите от ELA, както и традиционно провеждания празник на специалността през настоящата година се отлагат за 2021 г.  През следващата година, ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... ще се обучават 546 студенти в ОКС „бакалавър“, от които 156 първокурсници, по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... ще се обучават 546 студенти в ОКС „бакалавър“, от които 156 първокурсници, по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 7 октомври 2020 година 30.9.2020 г. ... . (сряда) от 11.30 ч. Завършващите в ОКС "БАКАЛАВЪР", които ще се явяват на държавен изпит – подават молба в обща канцелария. Държавният изпит ще се състои на 07 октомври 2020 г. (сряда) от 10.00 ч.  Провеждането на държавния изпит и дипломните защити ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... , Държавният изпит за студентите от ОКС бакалавър и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... изпити, държавните изпити за ОКС „бакалавър“ и защитите на дипломни работи за ОКС „магистър“. Нормално функционираха и колективните органи за управление на УНСС. Платформата Microsoft Teams се превърна в нашата виртуална академична зала. Там се проведоха ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... . Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават до 15.09.2020 г.  Необходими документи: Молба за явяване на държавен изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в Тестови център Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" . Определеният срок за подаване на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... , образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.           Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 18 септември, за да бъдете включени в протокола. Защитата на дипломни ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" и защити в ОКС "Магистър" 7.7.2020 г. ... дипломанти,  държавният изпит за ОКС "Бакалавър" на специалност "Политология" ще се проведе на 9 юли 2020 г. от 9.00 часа, онлайн в системата MS Teams. Защитата на магистърски тези за ОКС "Магистър" на специалност "Политика и бизнес" ще бъде на същата дата от 10 часа, също онлайн в ...
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... това изследване участваха 2820 студенти от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от всички професионални направления. Резултатите от него са сходни с резултатите от първото изследване - средната оценка за първия онлайн семестър е 5.54 (по скалата от 1 до 7). Ректорът проф. д-р Димитър ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... образование в България (прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2020/2021 година)“ проф. Мирослава Раковска представи успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... образование в България (прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2020/2021 година)“ проф. Мирослава Раковска представи успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... молба за явяване на изпита в канцеларията на ОКС "Бакалавър" на първия етаж. Срок до 29.06.2020г. - 12.00ч.          ОТ КАТЕДРАТА   ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г. 15.6.2020 г. ... от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение  през м.07.2020г.        Държавният изпит ще се проведе в периода между 06.07. – 12.07.2020г.    Молби  и  снимки се приемат на място в университета ...
Ново признание за УНСС от CIMA 26.5.2020 г. ... . На студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, вече се признават общо осем изпита от квалификацията.  Акредитацията е постигната в рамките ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 09.00 ч., електронно чрез приложение Teams  на Office 365. 2.     „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ с преподаване на английски ...
Държавен изпит през месец юли 8.6.2020 г. ... . Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11, от 15.06. до 29.06.2020 г. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.          Студентите, подали молби за държавен изпит през ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... за кандидат-студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“: отдел „Кандидат-студенти“Радостина Петровател.: 02 8195 701e-mail: petrova@unwe.bg и Център за прием на документител.: 02 8195 702, 02 8195 704e-mail: priem@unwe.bg   Информация за ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... от специалност "Бизнес администрация",  ОКС-Бакалавър - редовно и дистанционно обучение-София, както и з ащитите на магистърски тези на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специализация "Висш мениджмънт" - 2 и 3 ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... форма, по следния ред: Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно форма, ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно обучение „Teams“: https://teams.microsoft.com/ Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", дистанционно обучение ще бъдат ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... в образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и образователно-научна степен „доктор“. ИТИБ е научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... 2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... , ОКС „бакалавър“. Камелия Маринова „Тези четири години бяха и ще продължат да бъдат едни от най-хубавите в моя живот. Вече започваме един нов етап. От този ден нататък ще бъдем горди възпитаници на УНСС. Не ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... , обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и проф. Даниела Фесчиян. Г-жа Емилия Иванова Поздравявам ви за ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... „Бизнес логистика“, бакалавър и „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставки“, магистър! Благодарим на спонсорите – Луфтханза Техник – София за подаръците на отличните студенти, както и на Българска ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... логистика“, ОКС „бакалавър“. Даниел Павлов Тържествената церемония продължи с връчване на дипломите ...
Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си 11.12.2019 г. ... колеги Мирослава Загорчева, бакалавър от специалност „Политология“, която се дипломира с отличен успех. Мирослава Загорчева „Красотата на лицето се съдържа в усмивката. Усмихвайте се повече. Придържайте се към истината, ...
Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение) 5.12.2019 г. ... вас и за нас. Да имаш диплома за бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол“ в УНСС е нещо изключително. То е престижност и отговорност. Вие завършвате специалност, която съществува от сто години в катедра на сто години в университет, който навършва ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).    Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят ...
Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика 28.2.2020 г. ... "Дистрибуционна политика" в ОКС Бакалавър, "Управление на дистрибуцията" и "Управление на риска във веригата на доставките" в ОКС Магистър в дистрибуционния център на dM drogerie markt България в с. гара Елин Пелин. Представителите на любезните домакини - г-жа ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... „Финанси“, ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. Ненкова посочи, че класическото обучение в зала и бизнес игрите са двете страни на една и съща монета, защото позволяват да се ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... „Финанси“, ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. Пресияна Ненкова Доц. Ненкова посочи, че класическото обучение в зала и бизнес игрите са двете страни на една ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... , каза Василена Иванова, бакалавър по медии и журналистика и главен редактор на „Вестник на УНСС“. Василена Иванова Церемонията продължи с връчване на дипломите ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ oт специалностите „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“ и др. Най-активните участници получиха сувенирни тетрадки и химикалки от ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" на 25.11.2019г. от 16,30 часа. 5.11.2019 г. ... специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през м.юли и м.септември 2019 година.             Студентите дипломирани през м.юли и м.септември 2019 г. е необходимо да  положат ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... в категориите: „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“, „Спортист на годината“, „Талант“, „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. И голямата ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 5.11.2019 г. ... дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ( за дипломиралите се през месец юли) ще се проведе на 04.12.2019  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на ...
Възпитаничка на УНСС е новият вицепрезидент на ЕИБ 4.11.2019 г. ... фонд (МВФ). Павлова е бакалавър по международни икономически отношения и доктор по икономика на УНСС. През 1999 г. работи като експерт по международни проекти към Института за следдипломна квалификация (ИСК). Ректорът проф. д.ик.н. Стати ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК (на снимката долу). Доц. Славова приветства участниците и гостите, като подчерта важността на продължаващото обучение за повишаване на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 30.10.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Миланка Славова Възпитаниците на катедра „МИО и бизнес“ се реализират много успешно на пазара на труда, често имат и свой бизнес ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“ 23.12.2019 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „Международни икономически отношения и бизнес”, заяви: „Когато говорим за традиции в изучаването на проблематиката на ЕС и иновациите, нашата катедра ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).   ВАЖНО! Съобразно полученото от Центъра за развитие на човешките ресурси финансиране и наличните свободни места за студентски мобилности УНСС може да одобри и финансира до 20 ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... ,    ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение ...
Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша 18.10.2019 г. ... на обучение обхваща 3 години бакалавър, 2 години магистър и 3 години доктор. Университета се състои се от около 500 преподавателя от които 50 професора и 80 доценти. Студентите в университета наброяват 11 000. По дисциплината “Data ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... близо 700 студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ...
Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 17.9.2019 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по международното сътрудничество и председател на организационния комитет, доц. д-р Григорис Заротиадис – президент на ASECU, и докторант Милена Баланова ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Септември 2019г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по ...
Държавен изпит през месец октомври 24.9.2019 г. ... . Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Българо-руските отношения винаги са били многолики. Много важно е да отбележим, че и България има своето място в развитието на Русия с това, че сме й дали писменост и религия. Младото поколение ...
Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ 19.6.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и доц. Силвия Трифонова от катедра „Финанси“ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса, в който ...
Пето национално съвещание на АИУБ 10.6.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, директори и зам.-директори на училища - членове на АИУБ и представители на МОН. Доц. Славова откри ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ и представители на МОН. Доц. д-р Миланка Славова откри ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... , редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади бяха свързани с представяне на резултати от първия етап на проекта.    Доц. Трифонова открива научния ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... , редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади са посветени на изключително актуалната тема на научноизследователския проект – иновативната неконвенционална ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... всички етапи на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... всички етапи на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет Ас. д-р Стефан Радев посочи, че целта на форума е професионалната ориентация на ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както и на научноизследователската дейност. В рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 ”Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски ...
Летен стаж - 2019 2.4.2019 г. ... учебния план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия ...
Участие на наши студенти в юбилейния ХХ панаир на Националната търговско-банкова гимназия 11.7.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, г-жа Мая ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, гл. ас. д-р Димитър Дамянов, член на Организационния комитет на състезанието и представител на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... акредитирани от ICAEW модула в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;- да се уточнят предстоящите през 2019 г. съвместни мероприятия. Повече информация за международните акредитации в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол можете да намерите на ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), и доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Проф. д-р ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... за прием на първокурсници в ОКС „бакалавър“. Значително е нараснал броят на приетите студенти в платено обучение. Това е успех, постигнат с активността, инициативността и усилията на всички нас, който утвърждава за пореден път лидерските позиции на УНСС в обучението на ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, поздрави участниците в семинара от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. УНСС се гордее с обстоятелството, че обучава много бакалаври, магистри и доктори. Значителна част от неговата дейност е и ...
АИУБ обедини средните училища, УНСС и бизнеса в търсенето и подкрепата на таланти 21.12.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, поздрави средношколците от името на академичното ръководство на УНСС и изрази увереност в достойното им представяне на състезанието. Доц. д-р Миланка Славова Проф. ...
С Националното състезание по финанси и счетоводство АИУБ постави ново начало в търсенето на таланти като обедини средните училища, университета и бизнеса 21.12.2018 г. ... ръководство от зам.-ректора на УНСС в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова. Доц. Славова изрази увереност в достойното им представяне на състезанието. Доц. Миланка Славова поздравява участниците в състезанието Проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. Станка Тонкова, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор но обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Косьо Стойчев, вицепрезидент на БАРИ, проф. д-р Марин Русев от СУ (отдясно на ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... на специалността и връчване на вашите дипломи за бакалавър и магистър – най-ярко доказателство, че имаме настояще и упорито гледаме в бъдещето. Затова съм сигурна, че на днешния ден ще получите много поздравления, пожелания и съвети. Моят сърдечен поздрав към вас е – честита диплома, ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... на годината“ с подкатегории  „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“ и „Докторант на годината“; „Спортист на годината”; „Талант“; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“ ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 19.12.2018 г. ... и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2019 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... да ни насърчавате да се развиваме, заяви Ангел Стойков, бакалавър от специалност „Икономика на туризма“. Ангел Стойков На церемонията присъстваха и много родители на ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... , в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Аладжемова от Обединената ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, г-жа Аладжемова ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави ...
Рекорден брой фирми на Дните на кариерата 2018 30.11.2018 г. ... , в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, поздрави организаторите и участниците в Дните на кариерата от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство. Това е една традиция в ново издание и действие. Дните на кариерата са ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... , в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“, Мария Дойчинова, директор „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България  (отляво надясно) От името на ректора проф. д ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... е насочена към студенти в III и IV курс ОКС „Бакалавър“, студенти ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, със среден успех не по-малко от „добър“ 4 по една от следните специалности: „Икономика на транспорта“; „Икономика ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да изразявате собствената си воля по пътя към успеха. Пожелавам ви да приложите на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 26.11.2018 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, се обърна към дипломантите. Доц. д-р Александър Вълков С вас си отива част от нас. Не забравяйте, че сте възпитаници на най-големия бизнес университет в България. Вратите на ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Доц. д-р Александър Вълков Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да изразявате собствената си воля по пътя ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... Йорданов, завършил с отличие бакалавърска степен, специалност „Медии и журналистика“. Доц. д-р Стела Ангова връчва дипломата на Димчо Йорданов Любомира Дончева, отличника на випуска, специалност „Медия икономика“, ОКС ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 7.12.2018 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е непрестанното трупане на знания и сравни ученето с плуването срещу течението на река – спреш ли, отнася те обратно. Доц. Вълков пожела на випускниците да ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 14.11.2018 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е непрестанното трупане на знания и сравни ученето с плуването срещу течението на река – спреш ли, отнася те обратно. Доц. Вълков пожела на випускниците да ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител катедра „МИО и бизнес“, се обърна към бакалаврите и магистрите на катедрата, които получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“ (на ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 6.11.2018 г. ... на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 04.12.2018  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. (Моля всички , които не са се ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... характеристики в ОКС „бакалавър“ и на 10 учебни плана в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. В съответствие с тях са актуализирани всички учебни програми по преподаваните дисциплини. Доц. д-р Лилия Йотова представи ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... е 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск на специалността. Единствено катедра ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... близо четирите хиляди първокурсници в ОКС „бакалавър“ по време на тържеството за началото на 98-ата академична учебна година на нашия университет. Гост на тържеството беше г-жа Виолина Маринова, член на Съвета на настоятелите на УНСС, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ...
Държавни изпити 1.10.2018 г. ... / зала 3031/ и "Европеистика" /зала 3032/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 01-10.10. 2018 г ...
Възпитаници на УНСС участват в голям международен проект 5.9.2018 г. ... професори от Университета „Дюк“, САЩ. Иван е бакалавър по "Икономика" (катедра "Икономикс"), а Денислав - бакалавър по "Маркетинг" (катедра "Маркетинг"). Проектът разглежда нов механизъм за изследване на релацията между държавното финансиране на колежи и университети и образователния опит на ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... , френски, испански, руски, се провежда за прием в ОКС "Бакалавър" на Поднаправление "Международни отношения", Професионално направление "Политически науки" в УНСС.   Конкурсът се провежда два пъти всяка година − през месеците февруари и юни. Участие могат да вземат български граждани със средно ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 10.10.2018 г. 31.7.2018 г. ... октомври 2018 г. (сряда) от 11.00 ч. Завършващите в ОКС "БАКАЛАВЪР", които ще се явяват на държавен изпит – подават молба в обща канцелария. Държавният изпит ще се състои на 10 октомври 2018 г. (сряда) от 10.00 ч.  Учебните зали за провеждане на държавния изпит и дипломните защити ще бъдат ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“     След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.   Държавният Ви изпит ще ...
Проф. Стати Статев: За академичната общност на УНСС грижата за хората с увреждания е кауза 18.7.2018 г. ... в неравностойно положение в четвърти курс, ОКС „бакалавър“, в нашия университет преминават стаж в реални условия. УНСС е първият държавен университет, който през 2013 г. разработи електронен наръчник за работа с докторанти с увреждания. В университета има Сдружение на доброволци от студенти, които ...
На вниманието на студентите ОКС "бакалавър", IV курс 20.6.2018 г. ... от 01.09. до 17.09.2018 г. да се явят в отдел "Студенти - бакалавър" за подпис на дипломата по изискване на МОН ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ,  Лидия Велчева - директор на дирекция „Кабинет на ректора“, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ (на ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ. Доц. д-р ...
Проф. Огнян Симеонов e новият председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 8.6.2018 г. ... и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС от 2012 г. до 2016 г., декан на Финансово-счетоводния факултет от 2007 г. до 2011 г. и ръководител на катедра "Финансов контрол" от 2007 г. досега. От 2016 г. той е председател на Редакционния съвет на „Годишник на УНСС“ ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета на УНСС и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Дарина Заимова, зам.-ректор на Тракийския университет – Стара Загора, доц ...
Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми 30.5.2018 г. ... . Кандидат-магистрите трябва да имат завършена бакалавърска степен, да владеят английски език на ниво B2 и да представят есе на английски език. Повече за новата магистърска програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ виж тук  Гл. ас. д-р Георги ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... на английски език в ОКС „бакалавър“. Ректорът благодари на декана на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ проф. д-р Камелия Стефанова, на директора на Центъра ...
От есента нова магистратура „Противодействие на корупцията“ 15.5.2018 г. ... за завършилите ОКС „бакалавър“, независимо от професионалното направление ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... на молба в отдел „Студенти-бакалавър" - гишета 14 и 15 от 9 до 15 часа в периода от 21.06.2018г. до 02.7.2018г.   При подаването на молбата се предават и две снимки паспортен формат.   Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства гост-лектора и го представи като изключително впечатляваща личност със забележителна кариера, като акцентира на огромния ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... на съвместни програми в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ и на съвместни научноизследователски проекти. С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медия икономика": 12 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075 Важно! Студентите ...
Втори обучителен семинар на Студентския съвет 4.4.2018 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, помощник-ректора Николай Бакърджиев, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра ...
Кръгла маса на тема „Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам“ 30.3.2018 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д.ик.н Димитър Хаджиниколов, председател на Българската асоциация за европейски изследвания (отдясно на ляво) Участниците в кръглата маса не са избрани случайно. Когато доц ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри ...
Академична лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Маркетингът, пазаруването, моловете и щастието“ 29.3.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Миланка Славова По време на лекцията ще се „разходим“ в някои територии на маркетинга и комуникациите, които ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... . В ОКС „бакалавър“ ICAEW акредитира всички специалности на УНСС и признава общо до 6 изпита на студентите: В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски ...
Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе 12.3.2018 г. ... тема за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология". Това са Марaя Русенова, Калина Корчева, Николай Манолев, Мария Конецовска и Диана Михайлова. Комисията, която оценяваше тяхното представяне ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 26.2.2018 г. ... на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2018 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Димитрова, Ваня Кастрева, началник на Регионалния ...
Сертификати и за победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 1.3.2018 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Михайлова, Ваня Кастрева, началник на Регионалния ...
Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания 1.3.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение Лекцията предизвика огромен интерес сред студентите. Н. Пр. Ема Хопкинс отговори изчерпателно на всички въпроси. Преди лекцията Н. Пр. Ема Хопкинс се срещна и разговаря с ректора ...
Победителите в Националното състезание по икономикс получиха сертификати 28.2.2018 г. ... Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ Доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет Проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-председател на АИУБ  Г-жа Емилия Иванова, директор на ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет на УНСС, гл. ас. ...
Държавни изпити 12.2.2018 г. ... "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в срок от 6-ти до 8-ми март 2018 г ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... Статев Ректорът съобщи, че в ОКС „бакалавър“ УНСС продължава да бъде единственият университет, който запълва държавната си поръчка. Това отново се дължи на усилията на всички нас. Трябва да подадем ръка на кандидат-студентите в тяхната ориентация и в избора им какво да учат. ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия и член на Координационния съвет на АИУБ, Екатерина Аладжемова, ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, посочи доц. Раковска. Образованието по логистика в катедрата покрива много повече от 80% от изискванията за постигане на първо и второ квалификационно ниво без изпит (European Junior Logistician – ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение.  Доц. Стела Ралева връчва дипломи на абсолвентите Доц. д-р Миланка Славова по време ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение.  Доц. Стела Ралева връчва дипломи на абсолвентите Доц. д-р Миланка Славова по време ...
Дипломира се випуск 2017 на катедра „Индустриален бизнес“ 1.12.2017 г. ... долу). Дипломи и статуетки за бакалавър-отличник получиха и Антоанета Стоянова, Вероника Манушева, Анита Илиева, Цветелин Георгиев и др. Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Бизнес икономика“, както и магистрите от ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Поля Кацамунска зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет "Управление и администрация", доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", доц. д-р ...
Четвърто издание на фестивала „Денят на Бернайс“ 24.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя приветства участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и коментира темата за комуникационните и репутационните ползи и рискове за страната ни при Българското председателство на Съвета ...
Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет 23.11.2017 г. ... бе отличена  с  грамота „бакалавър-отличник“.  За своите успехи тя получи  и поздравително писмо от декана на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Пламена Бодурова благодари на преподавателите от името на колегите ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар на ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар на ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи ...
Научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 23.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедрата и зам.-декан по научноизследователската работа на Общоикономическия ...
„Студент на годината 2017“ в категория „Бакалавър“ е от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 22.11.2017 г. ... .  Наградата в категория „Бакалавър на годината“ получи Александрина Желязкова, четвъртокурсничка от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“. Тя беше наградена от доц. Миланка Славова и Димитър Дилчев ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... , с подкатегории  “Бакалавър на годината”, “Магистър на годината” и “Докторант на годината”; „Спортист на годината”; “Талант”; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев,  ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на ИСК, Радослав Илиев, председател на ИСИРКС, Кирил Воронков, представител на Россътрудничество, Кристиан Уолни, ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха 10.11.2017 г. ... с връчването на дипломите. Бакалавър-отличник Абсолвент и бъдещ ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... . Той връчи дипломи и грамоти „Бакалавър-отличник“ на Вера Юлиянова, специалност „Икономика с преподаване на английски език“, и Велмира Петкова, специалност „Икономика“. Проф. Статев връчва грамотата на Вера ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... официална церемония  бяха връчени дипломите на студентите, завършили в  РЦДО – гр. Пловдив към УНСС. Бакалаври от специалностите „ Публична администрация и регионално развитие” и „ Финанси, счетоводство и контрол” На тържеството ...
Дискусия "Десет години България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС“ 2.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, зам.-миниcтъpът на Българското председателство на Съвета на ЕС и възпитаник на УНСС Моника Панайотова, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, Николай Пехливанов, областен управител на ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 26.10.2017 г. ... на студентите от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през юли и септември 2017 г.Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга и да представят печат от библиотеката на студентските книжки преди датата на официалното връчване.Полагането на подписите е ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 14.1.2021 г. ... ноември 2017 г. между 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги. Успех на всички и до ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... АССА за всички студенти, дипломирали се в ОКС „бакалавър“ на Финансово-счетоводния факултет. За останалите модули от фундаменталното ниво беше разработена магистърска програма АCCOUNTING, FINANCIAL CONTROL AND FINANCE /taught in English/ от екип на Финансово-счетоводен факултет, под ръководството ...
Държавен изпит на специалност "Финанси" 12.9.2017 г. ... приемат от 15 до 26 септември в отдел „Студенти-бакалавър” ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... ООД. Нашата студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше връчена от доц. Григорий ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... ООД. Нашата студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше връчена от доц. Григорий ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... на управление „Застрахователен надзор“, бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи и наградата „За ...
Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology 18.5.2017 г. ... и счетоводство с преподаване на английски език" в ОКС "Бакалавър" се проведе Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ... дисциплините, които се изучават в  3 курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... традиционна. Три са степените в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е увеличена ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... традиционна. Три са степените в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е увеличена ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, който беше модератор на дискусията, преподаватели и ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г. 4.5.2017 г. ... основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Студентски съвет 4.5.2017 г. ... Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение Проф. Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи Николай Бакърджиев, ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... .  Елена Белева Антон Тенев, бакалавър „Международни икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част от дейността на една ...
Сертификати за победителите от Националното състезание по приложна информатика 19.4.2017 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър", проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Любен Боянов, преподавател в катедра  „Информационни технологии и комуникации“,  директори и учители от професионалните гимназии ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2017 г. 10.5.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 7 юли 2017 г. от 9.00 ч. в зала 4052. Моля, запознайте се с изложените по-долу въпросник за държавния изпит и правилата за провеждането му. Катедра ...
Връчени бяха сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2017 г. ... информатика. Зам.-ректорът по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификатите на пълните отличници, както и грамоти за учителите и директорите от училищатаq включили се в организацията и провеждането на състезанието. На събитието присъстваха проф.  ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... качеството на обучението (практическо и теоретично) по бакалавърски и магистърски програми чрез осигуряване на лектори, които са доказани професионалисти в реалния сектор (производство, разпределение, снабдяване, пласмент на електрическа енергия и енергиен мениджмънт); участието на студенти в практически ...
Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит за 2017 г. 21.3.2017 г. ... и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет страница най-отдолу: http://departments.unwe ...
Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедрата 18.11.2017 г. ... . През периода 1999-2003 г. се обучава в ОКС „бакалавър” по специалност икономика, със специализация „Икономическа социология“. През 2004-2005 г. се дипломира в магистърска програма по Икономическа социология, като магистър по икономика. Продължава обучението си в ОНС ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Камелия Стефанова - декан на ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... обучават студентите от катедра "Икономикс" в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".  Доц. д-р Стела Ралева поздравява победителите в Националното състезание Победителите в Националното състезание по икономикс получиха своите сертификати лично от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и доц. ...
Национално състезание по икономикс 11.3.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
Национално състезание по икономикс 24.7.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 8.2.2017 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА - редовна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 20 март 2017 г., от 08:30, каб.4013 ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 29.1.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставрус и председател на  научното жури за присъждане на ОНС ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 30.1.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставру и председател на  научното жури за присъждане ...
Социолозите взеха дипломи на тържествена церемония 16.12.2016 г. ... , грамоти и подаръци. Отличник-бакалавър Приветствие от ръководителя на катедрата А випуск 2016 изказа своята голяма благодарност на катедрата със пециален плакет (на снимката долу) ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2016 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и ...
Дипломираха се 150-те бакалаври от специалност "Финанси" 15.12.2016 г. ... , които освен диплома получиха и грамота „Бакалавър-отличник“ и поздравително писмо от декана на Финансово-счетоводния факултет проф. Снежана Башева. Имената им бяха вписани в Книгата на декана на факултета ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... че една значителна част от завършилите ОКС „бакалавър“ продължават и в магистърска степен, тоест надграждат своите знания“, каза проф. Павлова. „Тази година има голям брой желаещи за обучение и в образователната и научна степен „доктор“. Колективът на нашата ...
Осмодекемврийски спортен празник 2016 14.12.2016 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, ст. преп. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Денис Димитров, председател на Студентския съвет, ветерани, преподаватели, студенти, гости. ...
Дипломираха се бакалаврите от Випуск 2016 на специалност „Счетоводство“ 13.12.2016 г. ... .-ректорът връчва дипломата на бакалавър-отличник Днес в тази зала преживявате незабравим паметен ден. Получавате дипломи от най-стария икономически университет у нас и това е достойно завоюван пътен лист за професията, зелена светлина на семафора на творческия живот, който ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежанка Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... стъпало на висшето образование - степента "бакалавър", заяви ректорът. Абсолвенти, родители и преподаватели в аула "Максима" "Тази вечер вие сте специални! Тази вечер сте абсолвенти! Сигурен съм, че голяма част от вас ще продължат и след магистър в докторската образователна ...
Катедра "Икономика на търговията" изпрати 61-вия си випуск 5.12.2016 г. ... връчва дипломата на бакалавър-отличник Наблюдавайки залата, установих, че в нея има различни категории щастие, констатира с усмивка проф. Димитър Димитров. Безспорно най-щастливи са родителите, а абсолвентите са щастливи, но и малко уплашени, ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 10.12.2016 г. ... обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", г-н Бъчваров - Обединена ...
Четвъртият випуск на специалността „Политическа икономия“ се дипломира 30.11.2016 г. ... . Йотова връчва дипломата на бакалавър-отличник Доц. Йотова поздрави абсолвентите от името на ръководството на Общоикономическия факултет и им пожела: „Носете с гордо вдигната глава своите дипломи. И нека те да не са последни“ ...
Дипломира се осмият випуск на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 22.11.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, проф. д-р Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет „Проф. Параскев Стоянов“ във Варна, чиято дъщеря беше сред абсолвентите. Абсолвентите в зала ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... изпит е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други петима бакалаври от двете специалности също бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 21.11.2016 г. ... за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 27.2.2017 г. ... за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... изпит е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други пет бакалаври от двете специалности бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 30.11.2016 г. ... и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра "Маркетинг ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 12.11.2016 г. ... и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра "Маркетинг ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... на следването си в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество. Проф. Статев запозна китайските гости с възможностите, които УНСС предлага със своите десет ...
Информационна среща с работодателски организации по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 7.10.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, приветства участниците в срещата. Тя изтъкна, че проектът „Студентски практики – фаза 1“ цели подобряването на качеството на образованието чрез представяне на възможности ...
Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 27.9.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Центъра, ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, преподаватели, представители на университетската администрация. В голямата ...
"Председател" за един ден 8.7.2016 г. ... Бобева (понастоящем дипломиран бакалавър), беше "Председател" на НСИ за един ден. По предложение на НСИ, г-ца Бобева получи еднократна „заплата“ от Сибанк , която й беше връчена от Христина Филипова, прокурист на банката ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи. От страна на Шанхайския ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя оцени огромната работа по проекта, постигнатите същностни характеристики и приложни резултати. Целта на проекта „Ретур“ е да представи учебен курс, насочен към изграждане на ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение, доц.д-р Стела Ралева - заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на АИУБ, ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... от УНСС Савомир Ботев, бакалавър в специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", който получи право за едномесечен стаж и парична награда от 500 лв. Третата поощрителна награда, отличаваща участниците с най-оригинални идеи, бе ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър". Събитието се проведе в малката конферентна зала с участието на преподаватели от катедрата. Модератор на форума бе доц. д-р Теодора Рупска. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... се обучават 536 студенти в ОКС „бакалавър“ и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... се обучават 536 студенти в ОКС „бакалавър“ и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, Антони Тренчев, народен представител от 43-то Народно събрание, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски”, Габриела Наскова, зам.-председател на Националното представителство на ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... „Социология” – бакалавър и магистър. Обучавана е по докторска програма на катедрата през периода 2012-2016 г. Научният ръководител на докторантката е доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология” и зам.-декан на ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... в "Явлена", отдел „Проекти”, бакалавър и магистър на катедра „Недвижима собственост”; Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties и ръководител на отдел „Анализи и прогнози” на компанията, член на Кралския институт на ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 12.4.2016 г. ... , отличник магистър, и Милена Лафчиева, бакалавър отличник, благодариха на колегите и преподавателите си за приятелството и разбирането през изминалите години. „Винаги трябва да търсим успеха в самите нас. Ние трябва да бъдем обществен пример на случващото. От нас зависи кое ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2016 г. 29.3.2016 г. ... на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия ...
Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА 3.4.2016 г. ... г. студенти от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ и студенти от програмата "Администрация и управление" с преподаване на английски език посетиха Гранитна зала на Министерския съвет за среща с представители на дирекция ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит за 2016 г. 18.3.2016 г. ... на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2016 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2016 г ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... Славова, зам.ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. Светла Бонева, зам.-декан на факултет "Международна икономика и политика, и проф. Димитър Хаджиниколов, зам.-ръководител на катедра "МИО и бизнес" (отляво надясно)  В нашия университет вече ...
Публикувано е разпределението на дипломни проекти по рецензенти 8.2.2016 г. ... на дипломни проекти на студенти от ОКС "Бакалавър" по рецензенти. За повече информация тук ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... и водените от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), Христо Славов, управител на ...
На добър час на абсолвентите от „Стопанска логистика“! 14.12.2015 г. ... , грамота и часовник на отличничката-бакалавър Проф. Статев изтъкна също, че много от възпитаниците на университета са част от обществения, политическия и бизнес елит на страната и напомни, че в правителствата след 1989 г. шестима премиери, 14 финансови министри ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... . Илия Илиев – бакалавър-отличник От специалност „Бизнес администрация” с отличен успех се дипломираха Иванка Костадинова, Есмерай Хасан и Русалина Русева. С ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... . Илия Илиев – бакалавър-отличник От специалност „Бизнес администрация” с отличен успех се дипломираха Иванка Костадинова, Есмерай Хасан и Русалина Русева. С ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 6.12.2015 г. ... магистър, и Милена Лъвчиева, бакалавър отличник, благодариха на колегите и преподавателите си за приятелството и разбирането през изминалите години. „Винаги трябва да търсим успеха в самите нас. Ние трябва да бъдем обществен пример на случващото. От нас зависи ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ (ръководител доц. д-р Марчо Марков), „Разработване и ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... .  Дипломата на бакалавър връчва проф. Тадаръков Проф. Димитров връчи дипломите на отличниците магистри и бакалаври. След випуска бакалаври с отличен успех завършва една студентка, а повечето от магистрите са постигнали забележително високи ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... бизнес“ в ОКС „бакалавър“ и от специалностите „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” получиха дипломите си. Присъстваха ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводен факултет при ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... . Александров връчва дипломата на бакалавър  Проф. Веселка Павлова поздрави гостите и дипломантите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и им  пожела здраве, щастие и професионална реализация. „Вие имате основание за ...
Публикувани са теми за дипломни проекти 11.11.2015 г. ... преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър". Повече информация на moodle.unwe ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... е университетската степен „бакалавър”, защото тя е първото стъпало във висшия ешелон на науката, обърна се към абсолвентите проф. Статев. Той посочи, че освен с най-високия рейтинг на Националната агенция за оценяване и акредитация, УНСС е и с ...
Абсолвентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес” получиха дипломи 22.10.2015 г. ... диплома на бакалавър, връчена от гл. ас. д-р Крушков Випуск 2015 "Интелектуална собственост и ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 27.9.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р Огнян Симеонов говори пред студентите Директорът на РЦДО ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 28.9.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р Огнян Симеонов говори пред ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, по чиято идея Ректорският съвет реши да се институционализират връзките на УНСС със средните икономически училища в страната, както и с други сродни училища, в които се изучават икономически специалности, и даде ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, г-жа Ваня Кастрева, зам.министър на образованието и науката на РБългария, г-н Николай Бакърджиев, помощник-ректор на УНСС, проф. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", гл. ас. д-р ...
В университета се проведе XXIV конференция на БАПА 8.6.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Даниела Кох – Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, ст.преп. ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за бъдещето! Благодарим на всички наши колеги в УНСС, ...
Наша студентка е победител в "Студент на годината" 2015 15.5.2015 г. ... на годината“ бе за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... категория ,,Студент на годината“ бе за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната награда ,,Млад ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... , които правят всяка година, е на различните бакалавърски специалности от университетите според средното заплащане, получавано при намиране на работа веднага след завършване и в средата на трудовата кариера. При очакваното заплащане на завършващите през учебната 2014-2015 г., излязло в ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... .-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" (вляво) Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (вторият вляво), зам.-ректор по електронизацията, с организатори на събитието Гостите можеха да получат информация за обучението в отделните факултетите на УНСС ...
Наши студенти участваха в „Ден на отворените врати“ в Министерски съвет 15.6.2015 г. ... 2015 г. студенти от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ посетиха Гранитна зала на МС за среща с представители на дирекция „Модернизация на администрацията“. Г-жа Диана Дончева представи Портал за студентски стажове в ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. 23.4.2015 г. ... основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... на учебни планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ и кръгла маса та тема: „Анализ и оценка на ефектите от актуализирането на учебната ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... и по-конкретно с учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по управление на недвижимата собственост, с програмата по „Управление на публична недвижима собственост“. Дискусията в залата Отношение по темата взеха и преподавателите ...
Наш преподавател участва в два престижни форума в САЩ 19.3.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда. Участници в международната конференция в Чикаго, ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ проф. Огнян Симеонов, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит 10.3.2015 г. ... на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2015 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2015 г ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Проф. Стати Статев връчи почетна грамота на Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ, за „значим принос в сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Националната търговско-банкова ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Проф. Стати Статев връчи почетна грамота на Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ, за „значим принос в сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Националната търговско-банкова ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, чийто ръководител бе доц. д-р Цветана Стоянова. Документът е подписан Възможностите, които очертава сътрудничеството, са ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, чийто ръководител бе доц. д-р Цветана Стоянова. Документът е подписан Възможностите, които очертава ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в пресклуба на БТА ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в пресклуба на БТА. В ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ангел Крайчев от ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... връчи дипломи и грамоти „Бакалавър отличник“ на най-добрите четирима, постигнали висок успех по време на обучението си (на снимката долу). Успех и късмет пожела на български и посланикът на Република Словакия Н.Пр. Мариан Якубоци, който също ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на четвъртия випуск бакалаври по предприемачество 10.12.2015 г. ... . Ректорът връчва диплома и грамота „Бакалавър отличник“ на първенеца на випуска.   Г-жа Жанет Попова, управител на фирма „АМЕТ“, връчва подаръци на постигналите най-висок успех по време на обучението си.   Проф. Кирил Тодоров връчва диплома и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от "Финансов контрол" 4.12.2014 г. ... вас също завършват своето образование в „бакалавър” и ще продължат да се обучават в следващата степен. И в двете нива много от вас ще започнат работа, каза проф. Славков. Проф. Бисер Славков връчва диплома на абсолвентка Навлизате в живота като пълноправни ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... "Интелектуална собственост" - бакалавър, и "Интелектуална собственост и бизнес" - магистър. На тържеството присъстваха преподавателите от катедрата: проф. д-р Виолета Цакова, научен секретар, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Владя Борисова,  випусков ръководител на ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 26.11.2014 г. ... учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. В Общоикономическия факултет с участието много колеги беше ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 30.9.2015 г. ... учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Той беше организиран от Факултет “Международна икономика и ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 26.11.2014 г. ... учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Семинарът бе организиран от Финансово-счетоводния факултет. Колеги ...
Катедра "Недвижима собственост" изпрати своите абсолвенти 24.11.2014 г. ... степен “магистър” и „бакалавър“. Церемонията на випуска се състоя в зала "Тържествена". Абсолвентите и гостите в зала "Тържествена" Всяко нещо има начало и край. И вашето дипломиране е край за някои и начало за повечето ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 24.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Той беше организиран от Факултет “Международна икономика и политика” и катедра “Маркетинг и ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 19.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. В Бизнес факултета, с участието много колеги и представителите на партньорите от Национално ...
Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014 24.11.2014 г. ... актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ръководителят на проекта доц. д-р Цветана Стоянова представи етапите и дейностите по проекта, както и ...
Дипломи за младите маркетолози и плановици 17.11.2014 г. ... връчва диплома и грамота на бакалавър-отличник Завършвате университет № 1 в страната и региона, излъчил за годините на прехода шестима премиери, шестима министри на външните работи, четиринадесет министри на финансите, каза ректорът. За четири години сте направили ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... . Вече колеги Първият бакалавър, които получи дипломата си бе Христо Шивачев, завършил с пълно отличие.  Той бе награден и с 1000 лв. от университета. Проф. д-р Любомир Стойков връчи дипломите на магистрите. Специалността „Връзки с обществеността“ ...
Ректорът връчи дипломите на първия випуск „Политическа икономия“ 6.11.2014 г. ... на успешно завършил бакалавър връчва проф. Валентин Кисимов Първите дипломи бяха връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Дипломи на успешно завършилите бакалаври от първия випуск 2014 на специалността „Политическа икономия“ ...
Катедра "Индустриален бизнес" изпрати и випуск 2014 от "Икономика на индустрията" 3.11.2014 г. ... той.   С диплома за бакалавър Заместник-ректорът пожела на бакалаврите да продължат обучението си в магистърската степен и посочи, че учението не може да се разделя по степени и години, защото е през целия живот. Абсолвентки Випускът ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по икономически и неикономически специалности,  включително и медицински. Тя предоставя знания и системна подготовка по правно-организационни, медико-икономически и здравно-политически проблеми на управлението на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... опит и изградете свой бизнес. Отличникът бакалавър на випуска Божидар Иванов първи получи дипломата си. Това е наистина важен етап от живота ни. Нашата специалност „тежи“ и е предпочитана от работодателите, каза той. Иванов благодари на преподавателите, които са изградили ...
Първа есенна академия 29.12.2014 г. ... и обучението по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната комисия ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” и кръгла маса по проект BG051PO001-3.1.07-0053 20.10.2014 г. ... и обучението по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната комисия ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” 30.9.2014 г. ... и обучението по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната комисия ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... общо 7 специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа икономия”, “Икономика на човешките ресурси”, “Застраховане и социално дело” ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1.07-0053, финансиран от Европейския социален фонд ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1.07-0053, финансиран от ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 17.7.2014 г. ... преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" Всички студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ... предназначена за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата. Магистратурата „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с ...
Магистърска програма „Политическа икономия на гражданското общество” 25.6.2014 г. ... предназначена за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Магистратурата „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие между хората, ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Във форума участваха представители на академичното ръководство, декани на ...
Участие на проф.д-р Снежана Башева - декан на ФСФ и проф.д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и ръководител на катедра "Финансов контрол" в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България 11.6.2014 г. ... на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“  и ръководител на катедра „Финансов контрол“ – проф.д-р Огнян Симеонов на 9 юни 2014 г. участваха в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), на която бяха обсъдени следните ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ събра преподаватели с представители на бизнеса. На форума, организиран от катедра „Управление”, бяха обсъдени ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ събра преподаватели с представители на бизнеса. На форума, организиран от катедра „Управление”, бяха обсъдени ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... на университета и зам-ректор в обучението ОКС "Бакалавър", получи награда за утвърждаване на студентското самоуправление. Наградата му бе връчена от председателя на Студентския съвет Антоан Шотаров (на снимката долу). Първата категория „Студент на годината“ бе за ...
Нови правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" (+въпросник) 13.3.2014 г. ... правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър". Най-долу под текста е прикачен и въпросникът с темите за държавния изпит. За повече информация кликнете на линка: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/2822/полезна-информация-за-бакалаври ...
Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици 21.2.2014 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, Емилия Иванова, директор на НТБГ, журито от катедра „Икономика“ с председател ас. Николай Величков, научен секретар на катедрата. В надпреварата под надслов „Ние знаем повече“ се включиха петдесет деветокласници ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... 2032-А ще се проведе държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Продуцентство и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  доц. д-р Атанаска Тенева, зам.-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат за София-град, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Емилия ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... . Кисимов връчи специална награда на Мартин Желев, бакалавър по счетоводство и магистър по търговия, а в момента – първокурсник в специалност „Право“ отново в нашия университет. Плувецът, спечелил над 100 златни медала в различни турнири, европейски и световни първенства, е пример за ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 8.7.2014 г. ... и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС.Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД. Отляво надясно: Ръководителят ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 11.4.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД. Отляво ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... Кимова и Деница Красимирова, Станка Бакалова, бакалавър по "Икономика", Недялка Младенова, магистър "Публични финанси", и Надя Иглева,магистър "Бизнес администрация", получиха дипломите си от проф. д-р Веселка Павлова. Абсолвентката Снежана Глушкова бе обявена за първенец на випуска ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... Надя Кимова и Деница Красимирова, Станка Бакалова, бакалавър по "Икономика", Недялка Младенова, магистър "Публични финанси", и Надя Иглева, магистър "Бизнес администрация", получиха дипломите си от проф. д-р Веселка Павлова. Абсолвентката Снежана Глушкова бе обявена за първенец на випуска ...
Поради технически причини дипломите на специалност "Бизнес информатика" няма да бъдат връчвани на 28.11.2013 25.11.2013 г. ... , ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър"  няма да бъдат връчвани на 28.11.2013. На сайта ще бъде публикувана допълнителна информация за нови дата и час на връчването ...
Определена е дата за държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" 23.11.2013 г. ... "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 06.03.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Дипломира се и випуск 2013 на специалност "Счетоводство" 25.11.2013 г. ... долу). Дипломи и грамоти за бакалавър отличник получиха близо десетина от завършилите. За „равновесие“ първи бяха Диана Гинева и Кирил Башикаров, чийто дипломи бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“, втори мандат, е член на КПНРО. Проф. Стати Статев и Ваня Донева подписват споразумението Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС ще бъде проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 8.7.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Представители на ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 11.4.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...
Бизнесът и УНСС - заедно в европейски проект за студентски практики 20.9.2013 г. ... степен - веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“ ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" за ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... изпит ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... на дипломните работи ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи - 26.08.2013 г ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Проектът се изпълнява в рамките на оперативна програма ...
Ректорът откри международен летен семинар по лидерство 22.7.2013 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, Мая Тодорова, зам.-министър на младежта и спорта, президенти и представители на младежки организации, млади лидери – участници в семинара. Десетдневният ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Проектът се осъществява от Общоикономическия факултет на УНСС ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 8.7.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 11.4.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" 31.5.2013 г. ... изпит в ОКС “Бакалавър“ за специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г .от 10.30 ч.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Бакалавър” – 28 юни 2013 г ...
Защита на дипломна работа на специалност "Бизнес Информатика" 31.5.2013 г. ... на студентите  в ОКС „Бакалавър“ от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 9.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.    Краен срок за подаване на молби при ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... на УНСС” бяха отличени „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и „Студент-спортист на годината“. Несъмнено най-оспорван бе призът „Бакалавър", при който дори се стигна до „балотаж“ между Петко Иванов, Емил Любенов и Илина Мутафчиева. Отличена бе ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... . Н. Пр. Гийермо Салвадор Асрак е бакалавър по администрация (1973 г.), експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра “Икономика ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... по обучението в ОКС „Бакалавър“. От ляво на дясно: доц. д-р Вера Пиримова, Биляна Кръстева от САИМО, Антоан Шотаров Проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, и Анита Цанева, ръководител сектор "Чуждестранни ...
Бъдещи автори на студентския вестник за Деня на Европа 19.3.2013 г. ... на Грета Петрова, бакалавър по журналистика (в момента в магистърска програма "Енергиен бизнес"), която със своето оригинално перо е станала един от авторите във второто издание на студентския вестник по случай Деня на Европа! Повече за студентския ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... по обучението в ОКС „Бакалавър“ и ръководител на катедра „Финансов контрол“ и доц. д-р Марчо Марков – заместник ректор по продължаващото обучение и ръководител на катедра „Икономикс“. Деканът на Общоикономически ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... Пр. Гийермо Салвадор Асрак е бакалавър по администрация (1973 г.), експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, ...
Ден на чуждестранния студент 29.3.2013 г. ... . ректор по обучението в ОКС "бакалавър", както и доц. д-р Вера Пиримова - директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели.             Приветствие към участниците отправи ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... Държавен изпит за ОКС "БАКАЛАВЪР" и защита на магистърска теза  за  специалност "Икономика на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 4.1.2013 г. ... на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 22.02.2013 г. от 9.00 ч ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... образователна степен бакалавър или магистър с най-висок успех, те имаха възможността да предложат решения на въпроси в областта на икономическото развитие, външната политика, отбраната и сигурността, правните въпроси, развитието на регионите и ...
Дипломирани финансисти получиха европейски старт 14.12.2012 г. ... и специалните грамоти "Бакалавър-отличник" на най-добрите. Един от отличниците на випуска – Крум Джупанов, сподели, че е изключително доволен от избора на специалност, с която сега се насочва към банковия сектор, за да гради бъдещата си кариера ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" 7.12.2012 г. ... в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 13.12.2012 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Младите политолози с поглед към магистралата на науката 30.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „Бакалавър“, и предвиди успешното кариерно развитие на младите политолози.  Не бива да се стои на едно място, подчерта той, а дипломата по политология от УНСС определи като престижна както за страната, така и зад граница ...
Двоен празник за катедра "Икономика на търговията" и възпитаниците й 30.11.2012 г. ... старт в живота", оцени бакалавърската степен доц. д-р Силвия Терезова, научен секретар на катедра „Икономика на търговията“. И на забравяйте, че вратата на преподавателите ви винаги е широко отворена за вас, отправи послание към младите си ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“. Доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси“, очерта нейното състояние и приоритети. По повод 100-годишнината от рождението на проф. д-р Минко Русенов за неговото богато научно наследство доклад ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... за отговорност името „бакалавър“ и „магистър“ на УНСС, отправи тя своето пожелание. Доц. Йотова връчи и дипломите на отличните студенти, придружени от специални грамоти ...
Първи в първото издание на „Млад одитор“ 18.6.2012 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС, а членове – водещи одитори. При тържественото награждаване в хотел "Шератон". В състезанието, което премина в три етапа - попълване на тест по одит, изготвяне на реално ...
Без магистратура не може! 1.11.2012 г. ... студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, магистърските програми. Ръководителят на катедрата доц. Андрей Нончев каза, че държи студентите да продължат обучението си и съобщи, че на основата на резултатите от анкета, проведена от студентите-социолози, за ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти от ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... за студенти от ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 04.04.2012 от 14.00 до 19.00 в зали - 2066 и 2065 ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... сте млад, току-що завършил бакалавър или магистър и малко след като еуфорията от получаването на дипломите е преминала, си задавате въпроса: А сега накъде? Започвате да търсите работа, но почти всички фирми търсят служители със стаж. Къде да го придобиете ...
Вторият Академичен форум за обществена наука направи равносметка на изборите 8.12.2011 г. ... изрази и Димитър Сивков, бакалавър по социология в УНСС. По думите му законовата рамка в сегашния й вид усложнява, а не улеснява изборния процес. Той счита за нарушение председателят на избирателната секция самолично да решава дали бюлетините са валидни ...
Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър". 21.4.2012 г. ... и ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 4.07.2011. Дипломните работи трябва да бъдат предадени в катедрата на 15.06.2011 ...
Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа 21.4.2012 г. ... Студенти от ОКС "Бакалавър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011: Първа малка защита ще се проведе на 09.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067. Втора малка защита ще се проведе на 11.05.2011 (сряда) в зали 2066 и ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... степен „Бакалавър” и „Магистър”. За същия период са защитени дисертационните трудове на десет докторанти, обучавали се в редовна, задочна и свободна форма на докторантура. Колективът на катедрата е участвал в разработването на повече от ...
ГРАМОТИ, ДИПЛОМИ И ПОПЪТЕН ВЯТЪР ЗА "ПИОНЕРИТЕ" ОТ 2010-а 26.9.2012 г. ... на успешно завършилите бакалавърската си степен млади хора, че за да бъдат на висотата на обществения и икономически живот в съвременна България, Европа и света, трябва да продължат да обогатяват знанията си през целия живот. Първенецът на ...

Предстоящо

680 results found
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" - редовно и дистанционно обучение 1.10.2021 г. ... ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се яви в отдел "Студенти - Бакалавър", гише № 18 (Регионално развитие). На място се попълва заявление за допускане до държавен изпит. Носете две снимки (размер 45/35мм) ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2021 г. 29.9.2021 г. ... изпит се подават в отдел "Студенти - Бакалавър" до 8 октомври 2021 г.   С уважение, доц. д-р Костадин ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на човешките ресурси" - октомври 2021 г. 28.9.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 14.10.2021г. (четвъртък) от 10.00 часа в Тестовия център.  ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават ...
Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - октомври 2021 г. 28.9.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 13.10.2021 г. (сряда) от 10.00 часа в зала 2055.  ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" - ОКС "Бакалавър" 25.9.2021 г. ... на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър".  Срокът за подаване на молби за явяване на държавен изпит е до 20.09.2021 г. Конспектът за подготовка за Държавния изпит, както и правилата за провеждане на изпита са налични на сайта на катедрата: http://departments.unwe ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 17.9.2021 г. ... „Социална отговорност“ /след професионален бакалавър/ - 4 сем. ще се проведат на 16.10.2021г., 10.00 часа, онлайн.   Краен срок за предаване на готовите магистърски тези - 05.10.2021г. Изготвяне на рецензии от рецензентите - от 06.10.2021г. до 13.10.2021г. вкл. Изпращане на готовите ...
Държавен изпит - септември 17.9.2021 г. ... ЗА ОКС-БАКАЛАВЪР     1. Държавен изпит за ОКС Бакалавър, специалност „Бизнес администрация“, редовно обучение ще се проведе на 30.09.2021г., 10.00 часа, Тестови център на УНСС.     2.  Държавен изпит за ОКС Бакалавър, специалност „Мениджмънт и ...
Държавният изпит на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 16.9.2021 г. ... на държавния изпит се подават в отдел „Студенти-бакалавър“ до 24.09.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит ...
Държавният изпит на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 16.9.2021 г. ... на държавния изпит се подават в отдел „Студенти-бакалавър“ до 24.09.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит ...
Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ 16.9.2021 г. ... „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 30 септември 2021 г. от 10.00 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета).    Председател: доц. д-р Николай ...
Държавен изпит за специалност „Финансов контрол“ Октомври`2021 15.9.2021 г. ... приемното време на канцеларията, отдел „Студенти-бакалавър“ в периода от 21.10.2021 г. до 26.10.2021 г. За целта трябва да се носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли ...
Държавен изпит за специалност „Екоикономика“ 10.9.2021 г. ... до ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 21 септември 2021 г.(вторник) ...
Държавен изпит за специалност „Аграрен бизнес“ 10.9.2021 г. ... до ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 21 септември 2021 г.(вторник) ...
Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ 10.9.2021 г. ... до ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 21 септември 2021 г.(вторник) ...
Държавен изпит - втора сесия 15.9.2021 г. ... Б Щ Е Н И Е Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 30.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3073. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... УНСС, партерен етаж,  отдел „Студенти-бакалавър“. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център ...
Държавни изпити - Европеистика 8.9.2021 г. ... студентите от специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които са допуснати до устен изпит /с оценка най-малко среден 3.00/, трябва да се явят в 10.30 ч. в залите 3037 и 5009.   Молби/заявления се подават в отдел "Студенти" при инспекторката г-жа Елена Богданова в срок от ...
Държавни изпити-"Международни отношения" 8.9.2021 г. ... "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които бъдат допуснати до устен изпит /при оценка най-малко среден 3.00/, трябва да се явят в 10.30 ч. в залите 3037 и 5009. Молби/заявления се подават в отдел "Студенти" при инспекторката г-жа Елена Богданова в срок от 15-ти ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2021г. 24.9.2021 г. ... , образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 11.10.2021 г. от 9.00 часа.  Заявете своето желание за участие в учебен отдел Бакалаври до 5 октомври 2021г., за да бъдете включени в протокола. Изпита ще се проведе присъствено в зала 1083. Защитата на дипломни ...
Държавен изпит за завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 17.9.2021 г. ... от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021 г. от 09,00 часа в Тестови център.        Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
Държавен изпит на спец. "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 8.7.2021 г. ... на английски език" ОКС "Бакалавър ще се проведе както следва: 12.10.2021 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  12.10.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 8.7.2021 г. ... и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 12.10.2021 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  12.10.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 7.7.2021 г. ... , ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 11.10.2021 г. (понеделник) от 12.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 90 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 7.7.2021 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 11.10.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да ...
Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 14.9.2021 г. ... за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 11.10.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 3062. В периода 01-08.10.2021 г. трябва да подадете на гише ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 14 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 30.6.2021 г. ... на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 ...
Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ 16.9.2021 г. ... и бизнес" ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 30 септември 2021 г. от 10.00 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета) ...
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" 2021/2022 16.6.2021 г. ... за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия:  от 14 юни до 29 юни 2021 г ...
Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ 10.6.2021 г. ... Отдел „Студенти – бакалавър“ до 28 юни (понеделник) ...
Държавен изпит за специалност „АГРАРЕН БИЗНЕС“ 7.6.2021 г. ... Отдел „Студенти – бакалавър“ до 28 юни (понеделник) ...
Държавен изпит за специалност „ЕКОИКОНОМИКА“ 7.6.2021 г. ... Отдел „Студенти – бакалавър“ до 28 юни (понеделник) ...
Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - юни 2021 г. 14.6.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 28.06.2021 г. (понеделник) от 10.00 часа в зала 2006.  ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на човешките ресурси" - юни 2021 г. 31.5.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 25.06.2021г. (петък) от 10.00 часа в Тестовия център.  ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 28.6.2021 г. ... развитие" ОКС „Бакалавър“, тук: ОНЛАЙН ИЗПИТ Държавният изпит на студентите от специалност "Регионално развитие" ОКС „Бакалавър“– дистанционна форма на обучение ще се проведе на 29.06.2021 г. от 13:00 часа ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 24.6.2021 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 28.06.2021 г. (понеделник) от 12.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г. 26.5.2021 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 01.07.2021г. от 14,00 часа в Тестови център.   Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 31.5.2021 г. ... "Регионално развитие" ОКС „Бакалавър“– редовна форма на обучение ще се проведе на 29.06.2021 г. от 09:00 часа в зала П034 и зала П035.  За явяване на изпита, в срок до 25.06.2021 г. всеки студент редовно обучение трябва ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 24.6.2021 г. ... с Графика на учебния процес в УНСС за ОКС-Бакалавър, членовете на Катедрения съвет при катедра „Управление“ взеха решение:   1. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ за ОКС-Бакалавър - редовно обучение да се ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" - ОКС "Бакалавър" 26.5.2021 г. ... на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър".  Срокът за подаване на молби за явяване на държавен изпит е до 21.06.2021 г. Конспектът за подготовка за Държавния изпит, както и правилата за провеждане на изпита са налични на сайта на катедрата: http://departments.unwe ...
Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 19.5.2021 г. ... изпит за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 28.06.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 5022. В периода 21-25.06.2021 г. трябва да подадете на място в отдел ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 31.5.2021 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 28.06.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете ...
АКТУАЛНО ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЮНИ 2021 18.5.2021 г. ... за средно образование и степен „Бакалавър“, копие от първата страница от дипломната работа с подпис на научния ръководител. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в канцеларията ...
Държавен изпит за специалност „Финансов контрол“ 14.5.2021 г. ... на канцеларията, отдел „Студенти-бакалавър“ в периода от 16.06.2021 г. до 23.06.2021 г. За целта трябва да се носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността ...
Държавен изпит - спец."Европеистика" 9.6.2021 г. ... от специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които са допуснати до устен изпит, трябва да се явят след това в залите 3074 и 3075. Началният час ще бъде обявен от комисията в деня на изпита. Студентите /вкл. семестриално завършилите/ могат да подават ...
Държавен изпит - спец."МО" 9.6.2021 г. ... "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които са допуснати до  устен изпит, ще трябва да се явят след това в залите 3074 и 3075. Началният час ще бъде обявен от комисията в деня на изпита.   Студентите /вкл. семестриално ...
08.10.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 25.9.2021 г. ... изпит е присъствен. Дата: 08.10.2021 г. Начало: 9:30 ч. Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, залa: 3036 Форма на изпита: разработване на два въпроси от конспекта за държавен ...
08.10.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ (с преподаване на английски език) 25.9.2021 г. ... изпит е присъствен. Дата: 08.10.2021 г. Начало: 09:30 ч. Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, зала: ...
08.10.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 25.9.2021 г. ... изпит е присъствен. Дата: 08.10.2021 г. Начало: 09:30 ч. Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, зала: ...
08.10.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 25.9.2021 г. ... изпит е присъствен. Дата: 08.10.2021 г. Начало: 09:30 ч. Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, зала: ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2021 г. 12.5.2021 г. ... задължително да се яви в канцеларията на бакалавърска степен, със следните документи: Заявление за явяване на държавен изпит (по образец); Две снимки (размер 35/45 мм.); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги. По-долу може ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 17.9.2021 г. ... за студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“: Изпитът ще се проведе присъствено на 23.09.2021. от 9.00 часа. Разпределението по зали на студентите ще бъде обявено в 08.30 ч. на 23.09.2021 г. пред каб. 2129 ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 22.4.2021 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със Заповед на ...
На вниманието на студентите от трети курс на спец. "Счеоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 22.4.2021 г. ... .05.2021 г до 10.06.2021 г. на ОКС "Бакалавър" в обучение е публикувана молба като прикачен фаел  за избираемите дисциплини за 4 курс на учебната 2021/2022 г. Молбите да се изпращат на ел. поща на Анелия Петрова - административен секретар на кат. "Счетоводство и ...
Държавен изпит - първа и четвърта сесия 21.6.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен ...
На вниманието на студентитe от спец. "Счетоводство" от Трети и Четвърти курс ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 15.4.2021 г. ... факултет, ОКС „Бакалавър“ – 3 и 4 курс и ОКС „Магистър“. От Банка ДСК ЕАД ще вземат участие: - г-н Цветослав Димов - Началник, Управление „Контролиг“; - г-н Пламен Димитров - Началник, Управление „Управление ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 1.4.2021 г. ... информатика и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 29.06.2021 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  29.06.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
Държавен изпит на спец. "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 1.4.2021 г. ... преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 29.06.2021 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  29.06.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
График за защита на учебна практика 31.3.2021 г. ... студенти, в секция "ОКС Бакалавър", раздел Учебни практики на подсайта на Катедра "Финансов контрол", можете да намерите актуална информация за защитата на учебните практики от студентите, специалност "Финансов контрол"             ...
ВАЖНО!!! Актуална информация за предстоящите държавни изпити 18.3.2021 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение -  „Администрация и управление с преподаване на английски език“ в ОКС „бакалавър“ ще бъдат проведени онлайн в MS TEAMS. За повече информация, моля ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия м. юни 2021г. 4.6.2021 г. ... образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9.00 часа.  Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 17 юни 2021г., за да бъдете включени в протокола. Защитата на дипломни работи за лятната държавна изпитна сесия ...
Държавен изпит през месец март 2021 г. 26.3.2021 г. ... място в Отдел „Студенти - бакалавър”, гише № 11.      Линк за държавния изпит: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" https://teams.microsoft ...
Стипендии на френското правителство 22.3.2021 г. ... за дипломантски програми на нива бакалавър (L1) – новост за 2021 година, магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво – на докторанти, млади изследователи и утвърдени изследователи ...
Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ 18.5.2021 г. ... индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 24 юни 2021 г. от 13.30 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета).         Изпитна ...
Държавният изпит за студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ 18.5.2021 г. ... и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 24 юни 2021 г. от 13.30 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета). Форматът на провеждане на изпита е ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. МАРТ 12.3.2021 г. ... администрация“ за ОКС-Бакалавър - редовно обучение, ДО-София и ДО-Хасково ще се проведе на 19.03.2021г. /петък/, от 10.00 часа. Допънителна информация за порвеждане на изпита ще получите по електронната поща ...
Държавен изпит – трета сесия ще се проведе онлайн 15.3.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Аграрен бизнес ”, “Екоикономика” и „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на 18.03.2021 г. онлайн, чрез MS Teams ...
Държавни изпити – правила за провеждане и конспекти по специалности 22.2.2021 г. ... за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ще бъдат обявени допълнително.    Успешна ...
Стипендии на Министерството на образованието на Саудитска Арабия за изявени студенти 24.2.2021 г. ... на възраст между 17 и 25 години за ОКС „бакалавър“ и обучение в институтите за преподаване на арабски език, до 30 години за ОКС „магистър“ и до 35 години за ОКС „доктор“, като академичният съвет на образователната институция може да направи изключение ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" 20.3.2021 г. ... от специалност "Регионално развитие" ОКС „Бакалавър“– редовна и дистанционна форма на обучение ще се проведе на 30.03.2021 г. от 12:00 часа. чрез платформата MS Teams За явяване на изпита, в срок oт 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г., всеки студент редовно обучение ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 6.2.2021 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 5 март 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1082. Институт по ...
АКТУАЛИЗИРАНО 11.03.2021г. 11:06ч.! ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ОКС БАКАЛАВЪР: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 11.3.2021 г. ... вниманието на студентите, ОКС Бакалавър, от специалности: „Маркетинг“, редовно обучение „Прогнозиране и планиране“, редовно обучение „Маркетинг и стратегическо планиране“ (с обучение на английски език), редовно обучение  Държавните изпити ще се ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 29.1.2021 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен изпит, е ...
Държавен изпит - трета сесия 16.3.2021 г. ... Н И Е Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 18.03.2021 г. от 10.00 часа в MS Teams. Студентите ще получат покана за присъединяване към създаденото събитие в ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 22.3.2021 г. ... от специалност "Икономика на търговията", ОКС "бакалавър", ще се проведе онлайн  в MS Teams  на 26.03.2021 г. от 08.30 ч. Изпитът е под формата на тест. Необходими документи: Заявление за явяване на държавен изпит. Заявленията се попълват на място и се подават лично в отдел ...
СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021 21.1.2021 г. ... на студентите от ОКС „Бакалавър“, дистанционно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. е от 01.02.2021 г. до 26.02.2021 г. Записването на студентите от ОКС „Магистър", дистанционно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. е от 25.01 ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е ...
Държавни изпити 19.2.2021 г. ... 3036/ и "Европеистика"/ зала 2094/- ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подават молби/заявления в отдел "Студенти - Бакалавър" към Дирекция "Учебна дейност" /при инспекторката г-жа Елена Богданова/ в периода 01-05 март 2021 г. ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. март 2021г. 19.2.2021 г. ... , Държавният изпит за студентите от ОКС бакалавър и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени на 08 март 2021г.  от 09.00ч. Държавният изпит ще се ...
На вниманието на студентите в ОКС "магистър": ДАНС търси експерти 11.12.2020 г. ... е кандидатите да имат завършена ОКС "бакалавър". Цялата информация: ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 29.11.2020 г. ... "Бизнес информатика и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 25.02.2021 от 8.00 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  25.02.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на дипломни ...
Държавен изпит на спец. "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 29.11.2020 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 25.02.2021 от 8.00 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  25.02.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на дипломни ...
Церемония по дипломиране 20.11.2020 г. ... Борислав Борисов   Абсолвентите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да получат дипломите си на място в УНСС от 30 ноември (включително) нататък, в рамките на работното време на Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - Магистър" на УНСС.   Ще се радваме, ако ...
ВАЖНО! Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 24.3.2021 г. ... собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ ще се проведе онлайн на 25 март 2021 г. от 09.00 ч. Форматът на провеждане на изпита е развиване на въпроси.    Изпитна комисия: Председател: проф. д-р Мария Ананиева Маркова  Членове: проф. д-р Владя ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 20.4.2021 г. ... туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със Заповед на ректора за ...
Отлагане на официалното връчване на дипломите за 10.05.2021 г. 16.11.2020 г. ... с преподаване на английски език",  ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение се отлага за 10.05.2021 г ...
Официално връчване на дипломите на завършилите специалност "Икономика на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър" 19.10.2020 г. ... специалност "Икономика на транспорта" в ОКС "Бакалавър". Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички дипломанти да се явят в канцеларията на отдел "Бакалавър" от 14.00 ч. до 16.00 ч. за подпис и удостоверяване, че не се дължат заети книги от библиотеката ...
Отлага се връчването на дипломите на студентите в ОКС „Бакалавър“ от специалност „Регионално развитие” 30.10.2020 г. ... специалност: "Регионално развитие" (ОКС „Бакалавър" - редовна и дистанционна форма на обучение). Забележка: Дипломантите задължително трябва да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги (9 ноември от 12:30 до 14:30 ч.), след като са получили бележка ...
Покана за кръгла маса 24.11.2020 г. ... и контрол“, ОКС „Бакалавър“, дистанционна форма на обучение“, по проект НП-4-2020, с ръководител доц. д-р Теодора Рупска, ще бъде издаден сборник от научни доклади със заглавие СЧЕТОВОДСТВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В сборника ще се публикуват докладите на ...
стажове към Академия "Антикорупция" в УНСС 8.10.2020 г. ... студентски права, в трети и по-горен курс в бакалавърска програма, включително за специалност Право, или в магистърска програма на УНСС. Стажантската програма предвижда целодневна заетост и не е платена. За времето на стажа студентите се освобождават от присъствени занятия по решение на ...
На 24.10.2020 г. стартира обучението за квалификация „Учител /Икономика/“ - дистанционна форма на обучение 24.9.2020 г. ... степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”, или студенти в процес на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за ...
ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовно и дистанционно обучение 17.9.2020 г. ... студенти, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе присъствено на 23.09.2020 г. от 10ч. в зала 2112 ...
Дата за Държавен изпит на специалност "Икономика", ОКС "Бакалавър", РЦДО Хасково 18.9.2020 г. ... изпит на специалност "Икономика" ще се проведе на 10.10.2020 г. от 11:00 часа в сградата на РЦДО Хасково (присъствено) в зали 401 и 402 ...
23.10.2020 - ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ /ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ И СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 18.10.2020 г. ... ИЗПИТ /ОКС "бакалвър"/ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: 1. МАРКЕТИНГ - ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 23.10.2020 ОТ 9:30 ЧАСА: ДЪРЖАВНИЯТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ И ОНЛАЙН В MS Teams. ЛИНКЪТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ИЗПИТА ЩЕ БЪДЕ КАЧЕН ...
22.10.2020 - ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ /РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ И СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 21.10.2020 г. ... ИЗПИТ /ОКС "бакалвър"/ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: 1. МАРКЕТИНГ 2.ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 22.10.2020 ОТ 9:30 ЧАСА. ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН В MS Teams. Линк:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg3NTFjNmYtYzAwZC00ZTU1LTg5OGMtZDRiMzIxYjg5NzA1%40thread ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно графика за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 14.9.2020 г. ... от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” и V курс в ОКС „магистър” се удължава до 15.09.2020 г. (включително) ...
Извънредна сесия 14 - 18.09.2020 г. 10.9.2020 г. ... сесия можете да видите в сайта на УНСС - Бакалавър - Изпитна сесия - търсите по препадавател ...
Извънредна сесия в периода 14 - 18.09.2020 г. 10.9.2020 г. ... сесия можете да видите в сайта на УНСС - Бакалавър - Изпитна сесия - търсите по препадавател ...
Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език" 9.9.2020 г. ... лично в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 16 септември (сряда) вкл ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ 9.9.2020 г. ... лично в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 16 септември (сряда) включително ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... , Държавният изпит за студентите от ОКС бакалавър и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 21.9.2020 г. ... отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите следва да подадат молби/заявления в отдел "Студенти" - при инспекторката г-жа Елена Богданова от 18.09.2020 г. до 12.00 ч. на 23.09.2020 г. Студентите от спец."Международни отношения" ще бъдат изпитани в зала 2110, а ...
Защити на магистърски тези на студентите от спец."Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" 3.9.2020 г. ... и за завършено висше образование - ОКС "Бакалавър" /само се показват на инспектора - не е необходимо копие/. 5. Бележка от Библиотеката, че са върнати всички книги. Самите разработки  /едно книжно тяло и едно копие на диск. /се предават в катедра "Международни отношения" ...
Защити на магистърски тези на студентите от спец."Национална сигурност" 14.9.2020 г. ... и за завършено висше образование - ОКС "Бакалавър" /само се показват на инспектора - не е необходимо копие/. 5. Бележка от Библиотеката, че са върнати всички книги. Самите разработки  /едно книжно тяло и едно копие на диск. /се предават в катедра "Международни отношения" ...
Провеждане на държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" - ОКС "Бакалавър" 25.8.2020 г. ... на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър".  Срокът за подаване на молби за явяване на държавен изпит е до 11.09.2020 г ...
Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - септември 2020 г. 21.8.2020 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 18.09.2020 г. от 10.00 часа в зала 2055. Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в отдел “Студенти-Бакалавър“ ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на човешките ресурси" - септември 2020 г. 21.8.2020 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 17.09.2020 г. от 10.00 часа в Тестовия център. Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в отдел ...
Допълнителен прием през септември за платено обучение в ОКС „бакалавър“ 16.9.2020 г. ... прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2020 г. 10.9.2020 г. ... изпит се подават в отдел "Студенти - Бакалавър" от 1 до 9 септември 2020 г.   С уважение, доц. д-р Костадин ...
График за записване на студентите от ОКС „Бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 28.7.2020 г. ... за записване на студентите от ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. №  Срокове за записване Курс  1.   31.08. - 11.09.2020 г.    трети ...
Извънредна годишна поправителна сесия 28.7.2020 г. ... сесия за студентите от ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“ с четири неположени изпита. Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел ...
Държавен изпит - септември (актуализирана) 8.9.2020 г. ... „Бизнес администрация, ОКС-Бакалавър за редовно, ДО-София и ДО-Хасково, се определи датата 15.09.2020г. /вторник/, от 10:00 в Тестовия център на УНСС и едновременно в компютърна зала 401 в РЦДО гр. Хасково. ...
Извънредна годишна поправителна сесия 10.8.2020 г. ... сесия за студентите от ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“ с четири неположени изпита. Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел ...
Държавен изпит - втора сесия 15.9.2020 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 24.09.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 2118. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... . Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават до 15.09.2020 г.  Необходими документи: Молба за явяване на държавен изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в Тестови център Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" . Определеният срок за подаване на ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 14.7.2020 г. ... на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 01.10.2020 от 8.00 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 01.10.2020 - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се проведат ОНЛАЙН в начален час, определен от изпитната комисияСрок за предаване на дипломни проекти в ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 14.7.2020 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 01.10.2020 от 8.00 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  01.10.2020  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат ОНЛАЙН в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... , образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.           Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 18 септември, за да бъдете включени в протокола. Защитата на дипломни ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 1.9.2020 г. ... собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 15 септември 2020 г. от 09.00 ч. чрез приложението Microsoft Teams.  Линк към изпита в приложението Teams    Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес ...
Актуализирано! Държавен изпит (втора сесия) специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение 17.9.2020 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение (втора сесия), ще се проведе на 05.10.2020 г. (понеделник) от 9 ч в Тестови център. Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. на 05.10.2020 г. в 08:30 часа ...
Актуализирано! Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 17.9.2020 г. ... изпит за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 12.10.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 2112. Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 14.9.2020 г. ... изпит за студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“:  Изпитът ще се проведе присъствено на 16.09.2020. от 9.00 часа в зала 2110. Формата на изпита е писмено разработване на части от теми от изпитната програма за ...
ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовно и дистанционно обучение 7.7.2020 г. ... студенти, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе онлайн, в автоматично генерирано Microsoft Teams събитие. В Web Студент всеки студент ще вижда линк към екипа за държавен изпит, ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 25.6.2020 г. ... специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър", редовно обучение, ще се проведе на 10 юли от 10.00 часа онлайн в платформата Microsoft Teams ...
Консултация и процедура за провеждане на онлайн държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ Бизнес администрация 8.7.2020 г. ... .             Подготовка за провеждане на държавен изпит В определените от Учебен отдел срокове, студентите лично подават заявление за явяване на държавен изпит. Заявлението включва: писмено заявление с декларация, ...
Държавен изпит за „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 22.6.2020 г. ... изпит за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 06 юли 2020 г. (понеделник) от 10:00 часа  в зала 2118.  Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел ...
Държавни изпити на студентите от спец."Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" 30.6.2020 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 9 и 10 юли 2020 г. от 09.00 ч. Студентите следва да подадат молби/заявления в отдел "Студенти" при инспекторката г-жа Елена Богданова в срок до 29.06.2020 г. ...
Защити на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност" 15.6.2020 г. ... и за завършено висше образование - ОКС "Бакалавър" /само се показват на инспектора - не е необходимо копие/. 5. Бележка от Библиотеката, че са върнати всички книги.   Самите магистърски тези - един екземпляр на хартия и един на електронен носител - диск, се предоставят ...
Важно съобщение за студентите от 4 курс!!! 11.6.2020 г. ... на Отдел „студенти – бакалавър“ на първия етаж в срок от 22.06.2020 ДО 30. 06.2020 г. Заявленията се подават лично или от упълномощено лице с наториално заверено пълномощно. За въпроси може да се обръщате на тел. 02 81 95 281 От катедрата ...
Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език"| 11.6.2020 г. ... , Държавният изпит за студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “ Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ще се проведе на 09.07.2020 г. от 14:00 ч. Провеждането на държавния изпит (времетраене 120 минути) ще бъде релизирано чрез MS Forms под формата на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ МИО 11.6.2020 г. ... СНИМКИ 3/4 см В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ОКС "БАКАЛАВЪР" НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ. СРОК: 3 ЮЛИ 2020 г. ЗА ВЪПРОСИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ НА ТЕЛ. 02/ 8195 407. от ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ с преподаване на английски език 4.7.2020 г. ... ДА ПОДПИШАТ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ В ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ ОКС БАКАЛАВЪР", КАКТО И ДА ПРЕДСТАВЯТ 2 БР. СНИМКИ /БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/. НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ...
БАКАЛАВРИ - държавен изпит на 2.07.2020г. от 10:00 ч. 8.6.2020 г. ... . Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11, от 15.06. до 29.06.2020 г. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.             Студентите, подали молби за държавен ...
7.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... ИЗПИТ     за специалност “МАРКЕТИНГ” /Дистанционна форма на  обучение/       7 ЮЛИ 2020 12:00 ЧАСА   ЛИНК ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (MICROSOFT TEAMS) КЪМ ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher ...
6.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... ДА ПОДПИШАТ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ В ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ ОКС БАКАЛАВЪР", КАКТО И ДА ПРЕДСТАВЯТ 2 БР. СНИМКИ /БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/. НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 2.7.2020 г. ... ДА ПОДПИШАТ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ В ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ ОКС БАКАЛАВЪР", КАКТО И ДА ПРЕДСТАВЯТ 2 БР. СНИМКИ /БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/. НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ - ОКС-БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ   НА 08.07.2020Г. /СРЯДА/, ОТ 14.00 ЧАСА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ СВЪРЗАНИ СЪС САМОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 6.7.2021 г. ... студенти от специалност "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - Редовно обучение! Държавният изпит ще се проведе на 21.09.2021 г./вторник/ от 8.30 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти в деня на държавния изпит трябва ДА НОСЯТ ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ.   За подаване на заявления ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 2.6.2020 г. ... специалност "Бизнес информатика и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе ОНЛАЙН както следва: 08.07.2020 от 8.30 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  08.07.2020  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат ОНЛАЙН в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 2.6.2020 г. ... информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе ОНЛАЙН както следва: 08.07.2020 от 8.30 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  08.07.2020  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат ОНЛАЙН в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" специалност Регионално развитие - редовно и дистанционно обучение 6.7.2020 г. ... „Бакалавър“– редовна форма на обучение 07.07.2020г. от 10:00 часа, онлайн чрез платформата Microsoft Teams. В срок до 02.07.202