Резултати от търсене за Бакалавър

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

395 results found
Допълнителен прием 26.7.2021 г. ... етаж,  отдел „Студенти-бакалавър“. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център ...
Документи и такси за кандидатстване 8.7.2021 г. ... от дипломата за висше образование (бакалавър или магистър с пет годишен срок на обучение) и да попълните желаните специалности за участие в класиране. При онлайн подаване на документи таксата се заплаща с банкова карта с 3D верификация. Заплащането става в приложението. За ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... и управление ОКС Бакалавър Форма и продължителност на обучението Дистанционно; 4 години, 8 семестъра Форма на дипломиране Държавен изпит Такси за държавна поръчка 250 лв. Цели на обучението Динамичното развитие на ...
Випускови ръководители 15.3.2021 г. ... за випусковите ръководители на курсовете от ОКС "Бакалавър": Випусков ръководител на студентите от специалност "Медии и журналистика", прием уч. 2017/18 - доц. д-р Светла Цанкова Випусков ръководител на студентите от специалност "Медия икономика" , прием уч. 2017/18 г. - гл. ас. д-р ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 12.3.2021 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: 1. Заявление (по образец); 2. Оригинал и копие на ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 20.3.2021 г. ... центрове и много други. Обучението в ОКС “Бакалавър” по специалността “Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер” включва дисциплини, чрез които студентите усвояват осново­полагащи знания и практически умения от съвременната професионална област Data Analytics, и в ...
Автоматично записване за следващ семестър 16.3.2021 г. ... в първи курс, първи семестър – ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... документи не се изискват за завършилите ОКС „бакалавър“ в УНСС. При полагане на повече от един държавен изпит по специалността в уверението/академичната справка за завършена степен на висше образование се вписва и средната оценка от държавните изпити по специалността за завършена ...
Заявки за избираеми дисциплини 28.4.2021 г. ... „Администрация и управление“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение за учебната  2021/2022 година 1. Подаване на заявки     –  от 01.02.2021 г. до 23.04.2021 г. 2. Корекции                      ...
За кандидат-студентите 24.6.2021 г. ... в УНСС. Образователната цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда и отговарящи на ...
За студентите в Първи курс на специалност "Финанси" 23.1.2021 г. ... цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда и отговарящи на високите изисквания ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 6.7.2021 г. ... специалност „Политическа икономия“ ОКС бакалавър ще се проведе на 12.10.2021 г. от 09:00 часа.  Изпитът ще бъде присъствен, аудиторията ще бъде обявена допълнително, с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта.  В периода 27.09 ÷ 08.10.2021 г. всички ...
Срокове за записване 1.2.2021 г. ... записване на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 01.02. – 05.02.2021 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 2. 08.02. – 12.02.2021 г. ТРЕТИ КУРС 3. 15.02. – 19.02 ...
Важно 26.5.2021 г. ...    Държавен изпит – ОКС „Бакалавър“ – 29.06.2021 г. – 16.00 ч.                                           ...
Държавни изпити 6.11.2020 г. ... ОКС „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността.   Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ задължително полагат два държавни ...
График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 15.9.2020 г. ... за записване на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.   №  Срокове за записване Курс  1.   31.08. - 11.09.2020 г. (по график)   трети курс   2 ...
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Заповед №1145/20.05.2020 на Ректора на Университета за национално и световно стопанство. 1. Държавният изпит по специалността през редовната сесия ще се проведе чрез MS Forms на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... на туризма Икономика на търговията редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Икономика на туризма Икономика на туризма редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Екоикономика редовно ...
Информация за предстоящия държавен изпит 16.3.2021 г. ... се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11,. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.                       За повече ...
Начало 31.3.2021 г. ... , заложени в учебните планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в ...
Специалности 1.6.2020 г. ... умения, получени в специалностите от бакалавърска степен на Финансово-счетоводен факултет. Специалността дава възможност за изява в области, изискващи специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка. Задълбочават се фундаменталната познания на студентите в ...
Държавен изпит 21.5.2021 г. ... за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финансов контрол”, може да изтеглите от тук. Актуален тематичен въпросник за Държавен изпит на специалност "Финансов контрол" може да бъде изтеглен от като прикачен файл.   ПРЕДИ ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ...
Учебна практика 31.3.2021 г. ... на онлайн обучение в ОКС Бакалавър, Ви уведомяваме, че защитата на учебната практика ще протече по следния график по групи чрез създадени събития в платформата на Microsoft Teams от гл.ас. д-р Тома Дончев ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... в специалност „Предприемачество“ в бакалавърска степен на УНСС. Магистърската програма се предлага в два варианта – двусеместриално обучение – за завършили ОКС "Бакалавър" в професионално направление "Икономик"“, трисеместриално обучение за всички останали ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... в специалност „Предприемачество“ в бакалавърска степен на УНСС. Магистърската програма се предлага в два варианта – двусеместриално обучение – за завършили ОКС "Бакалавър" в професионално направление "Икономик"“, трисеместриално обучение за всички останали ...
Условия за кандидатстване 5.5.2020 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях ...
Условия за кандидатстване 10.3.2021 г. ... за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със срок на обучение, не по малък от пет години). Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... могат да се обучават както всички завършили ОКС Бакалавър икономически специалности, така също и завършили други неикономически специалности. - Катедра "Икономика на туризма", регулярно кани гост-лектори от бизнеса, които да Ви предадат практическия си опит и знания ...
ОКС Бакалавър 12.3.2021 г. ... бъдете подготвени в края на бакалавърското Ви следване по два профила: икономика и туризъм (повечето университети  предлагат само един профил). През 1 и 2 год. акцент в обучението са икономическите дисциплини, а през 3 и 4 год. ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... степен „бакалавър“, „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“ в УНСС и други университети. Като специалист в посочените научни области, проф. Цакова е ръководила и участвала в научни колективи на ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър 4 сем. - семестър 4 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар Л проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър 4 сем. - семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-16:45 Контрол в капталовия пазар Л доц. д-р Емил Асенов 405   22.03.2020 г. 9:00-10:30 Контрол в капталовия пазар Л доц. д-р Емил ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата “. Стратегически приоритети в научноизследователската дейност на ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър - семестър 3 16.1.2020 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   11.01.2020 г. 11:00-13:00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 11:00-13:00 Финансово-счетоводен мениджмънт в ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър - семестър 1 4.12.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   11.01.2020 г. 13:00-15:00 Финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 9:00-11:00 Счетоводство на банките проф. д-р Даниела ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, ...
Актуално 15.2.2021 г. ... за участие на студенти от ОКС „бакалавър“ в международно състезание с разработка в областите макроикономика, микроикономика, приложна икономика или финанси. Website: http://www.cerge-ei.cz/talent Февруари 2020 г. I ASECU Youth международна конференция и ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3 13.11.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   19.10.2019  13.30-17.30 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   02.11.2019  9.00-13.00 Управление на риска и вътрешен одит Л доц.д-р Е ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за зимен семестър на учебната 2019/2020 28.8.2019 г. ... ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... в отделите „Студенти – бакалавър“ и „Студенти – магистър“ ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 4 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 2 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Анализ на финансови отчети на нефинансови предприятия доц.д-р Р.Иванова 503 78/ 15.6.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 15.6 ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 25.5 ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения за специалностите от направление „Политически науки“ 31.5.2021 г. ... свят - Затворен свят" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС . 2. В конкурса могат да участват български граждани, завършващи средно образование в годината на кандидатстване. 3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6 ...
Избираеми дисциплини за първи курс 15.3.2021 г. ... и управление” в ОКС “Бакалавър” от учебната 2014/2015 г.. Описание на съдържанието: Дисциплината „Стратегии за е- бизнес” акцентира на основните въпроси, свързани с използването на електронните технологии за повишаване ефективността на ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... степен “бакалавър”, редовна форма на обучение. 2. Описание на съдържанието на дисциплината : Съвместната дейност във всяка организация предполага контакти и обмен на информация между отделните структурни звена и хора. Това е единственият ...
Преддипломен стаж 6.11.2020 г. ... в ОКС Бакалавър, специалност "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 4.2.2021 г. ... курс (последна година) на ОКС Бакалавър. студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, за СЕСИС - английски, немски, френски, испански, италиански. Владеенето на език ...
Магистри 26.2.2021 г. ... направление на придобитата специалност в бакалавърската степен, кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен и/или хартиен формат. ИИСТТпредлага следните специалности в ОКС „Магистър“:  Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 6.2.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.4.2019 9.00-12.15 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 405   21.04.2019  10.45-14.00 Финансиране на политически партии и неправителствени ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 15.2.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   30.3.2019 10.30-16.45 Контролинг системи Л х.преп.Н.Петрова 306   30.3.2019 9.00-10.30 Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 306   31.3.2019 9.00-10.30 Контролинг ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... обучение - подаването на заявките е онлайн. Срокове за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране: Подаване на заявки – от 17.02.2020 г. до 24.04.2020 г.; Обявяване на основни данни – 27.04.2020 г.; Корекции в основните данни – до 05.05 ...
Ванеса Червенкова, Бакалавър, Университет Коимбра, Португалия 30.1.2019 г. ...              Доста време ми отне да събера смелост и да се запиша на Еразъм, но истината е, че това е най-доброто решение, което някога съм вземала.                 Какво ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически ...
ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ - ОКС "БАКАЛАВЪР"  РЦДО-ХАСКОВО УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА ДИСЦИПЛИНИ БР. ДАТА ЧАС ЗАЛА Катедра Икономикс 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково 2. Световна икономика ДО Хасково ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 10.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 1 10.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 18.00-19.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 13.1.2019 13.00-15.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Счетоводство на ...
Бизнес администрация, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 12.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 501 78/ 13.1.2019 12.00-15.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за легловата база на друг университет. Настанителните заповеди и разменните писма на класираните студенти ще се получават в П‘ССО при УНСС ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 10.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   14.10.2018 9.00-14.00 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   20.10.2018 9.00-14.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   21.10.2018 9.00-14 ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... Logistics Association – ELA) Бакалавърската програма „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” 11.9.2018 г. ... успех, нужен за класиране за общежитие през учебната 2018/2019 г.: 4,48 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната ...
Ива Зарева, бакалавър, специалност Международни икономически отношения – целогодишна студентска мобилност в Пфорцхайм, Германия 24.8.2018 г. ... дълго обмисляне на възможността, която предлага програмата Еразъм, реших да прекарам 1 семестър обучавайки се в чужбина и по-конкретно в Университета за приложни науки Пфорцхайм, Германия. Бях много любопитна да разбера какъв е начинът на преподаване там и имах желание да ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните ...
Приемни изпити и балообразуване 7.7.2021 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“ (със срок на обучение пет години), имат възможност да положат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. Кандидатмагистърският тест се провежда по време на предварителни и редовни ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... по ред Професионални направления и поднаправления Платено обучение Семестриална такса   РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ   1 Професионално направление „Икономика“ 629,00 лв. 1.1 Поднаправление ...
Рени Монева, бакалавър, специалност Финанси и счетоводство, летен семестър 2017-2018 г. в Ковиля, Португалия 26.7.2018 г. ... да учите в чужбина за един семестър или за една година? Имате желания да се запознаете с хора от цял свят? Търсите начин да станете по-самостоятелни и отговорни за себе си? Искате да разширите мирогледа си, общата култура и познанията? Еразъм е програмата, която вие трябва да ...
_Test 23.1.2019 г. ... Важеn, опасен? Бакалавър Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. Ориентирани сме към Сециалности Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. ...
Редовно и дистанционно обучение 22.7.2020 г. ... професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е 4 семестъра, като при тях двусеместриалната магистратура е само за завършилите същата специалност в ОКС “бакалавър”, трисеместриалната – за завършилите друга ...
Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г. 20.7.2018 г. ... класиране на студентите от: II курс - ОКС „бакалавър”– 4,04 включително; III курс - ОКС „бакалавър”– 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър”– 4,11 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... приключение с програмата започна с доста колебания при записването за нея, тъй като разполагах с оскъдна информация, но в крайна сметка заминах. Градчето, в което бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си изкарам ...
Акценти 1.6.2021 г. ... УНСС и ICAEW, на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и ...
ОКС БАКАЛАВЪР „Регионално развитие”- редовна форма 11.5.2018 г. ... области. Завършилите ОКС”Бакалавър” на специалност “Регионално развитие” придобиват знания в областта на: теоретичните основи на регионалната икономика, управление и политика; методология и методика на регионалния анализ и ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... РАЗВИТИЕ” В ОКС „БАКАЛАВЪР“, РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ                  Преддипломният стаж е задължителна част от обучението на студентите, в съответствие ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 26.5.2018 14.00-16.00 Магистърски семинар проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.05.2018  11.00-13.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д.Фесчиян 304 09 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 26.5.2018 14.00-16.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.5.2018 9.00-11.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 304 02.06 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се провежда съобразно съществуващите ...
Най-нови учебници 1.12.2019 г. ... предназначена за студентите от бакалавърска и магистърска степен на специалност „Социология” и специалност „Политическа икономия” в Университета за национално и световно стопанство, но доколкото в нея се разискват проблемите на дефиниране и ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 5.3.2021 г. ... за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност  „Социология“.   2. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... четири семестъра е предназначена за завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация ...
Програма за Държавен изпит 28.2.2018 г. ... “Икономика на човешките ресурси”, ОКС “Бакалавър”   Демографски основи на пазара на труда. Населението в трудоспособна възраст като основен източник на предлагането на труд Показатели и подходи за изучаване на раждаемостта   Показатели и подходи за изучаване на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... провеждане на държавен изпит за студентите от ОКС "Бакалавър", специалност "Икономика на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   с    ...
ОКС Бакалавър 26.2.2018 г. ... ...
Често задавани въпроси 23.4.2021 г. ... с тази диплома да кандидатствам в УНСС за степен „бакалавър“?  Отговор:  Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при регламентираните за това условия и ред. ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 8.2.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 17.3.2018 13.00-21.00 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 18.03.2018  9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 19.05.2018  9.00-15.45 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 8.2.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 14.04.2018  9.00-17.30 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 306 15.04.2018  9.00-12.15 Стандартизация в счетоводството Л ас.д-р Б.Боянов 306 21.04.2018  9.00-16.45 Анализ на фин.отчети на предпр ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране: Подаване на заявки – от 12.02.2018 г. до 22.04.2018 г.; Обявяване на основни данни – 23.04.2018 г.; Корекции в основните данни – до 27.04.2018 г.; Класиране – 31.05.2018 г ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ” Преддипломният стаж (учебната практика) е задължителна част от обучението на студентите в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. Политическите идеи на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... на държавен изпит за ОКС “Бакалавър”, специалност “Политология“ Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” на ...
Мишев 20.6.2018 г. ... редове“ пред студенти от бакалавърска степен в УНСС. Титуляр на лекционни курсове по „Статистика“, „Иконометрични методи за финансов анализ“, „Иконометрични методи във финансовия мениджмънт“, „Статистически методи в ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3, зимна редовна сесия 22.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 302   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство проф.д-р Сн.Башева 302   14.1 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 22.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство проф.д-р Сн.Башева 403   13.1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство ас.д-р Б.Боянов 403   14.1.2018 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3 4.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   14.10.2017 11.00-18.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д.Въткова 305   15.10.2017  09.00-16.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 20.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   28.10.2017  09.00-15.45 Икономически анализ Л доц.д-р Л.Тодоров 305   29.10.2017  09.00-15.00 Икономически анализ Л доц.д-р Л.Тодоров 305 11.11.2017 09 ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. ...
Институционална акредитация 29.11.2017 г. ... акредитация бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66 27 340 19.10.2017 г.,шест години 19.10.2023 г. 19.10.2022 г ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2019/2020 г. 27.1.2020 г. ... ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ...
Допълнителен прием на бакалаври през м. Септември 2020 г. за платено обучение в ОКС "Бакалавър" 7.5.2021 г. ... за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... , държавна поръчка, в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително ...
Вътрешни актове 8.7.2021 г. ... висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на ...
Класиране 23.7.2021 г. ... от II, III, IV курс в ОКС „бакалавър“, V курс в ОКС „магистър“ и докторанти. КСБВУ класира всички студенти в ОКС „бакалавър“, за учебната 2021/2022 г., които са подали заявления в срок и имат успех добър 4,00 включително, всички ...
Държавни изпити 5.7.2021 г. ... за двете специалности в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 21 октомври 2021 г. от 09:00 ч. (залите ще бъдат обявени допълнително). Необходимо е да се спазят описаните по-горе процедури, като датата за подаване на заявление (линк за изтегляне) заедно с две снимки в ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... степен “бакалавър” в специалност "Финанси" и"Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", редовно обучение, както и в поднаправление" Финанси, счетоводство и контрол", дистанционно обучение. Обучението по дисцплините ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” 19.4.2017 г. ... Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” могат да бъдат изтеглени от тук ...
Програма за Държавен изпит на специалност "Финанси" 13.10.2020 г. ... за Държавен изпит в ОКС "Бакалавър" на специалност "Финанси" може да бъде изтеглена от тук. ...
Новини 22.5.2017 г. ... ICAEW акредитира обучението в бакалавърските програми на Финансово-счетоводния факултет като призна на студентите на факултета шест от общо петнадесетте изпита за международно признатата професионална квалификация на ICAEW (ACA qualification). С това университетът ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Бакалавър" 18.11.2020 г. ... "Счетоводство" Признати 4 изпита от ACCA qualification         Признати до 6 изпита от ICAEW qualifications  * Признава се за ICAEW ACA qualification, но не и за ICAEW CFAB. Източник: https://apps.icaew.com/cpldirectory/   ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) ...
Държавен изпит 6.7.2021 г. ... проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ ...
Специалности 16.12.2020 г. ... Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" -ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА МИЛЧОВА ФЕСЧИЯН НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 КУРС ОТ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО"  -  ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ДОЦ. Д-Р КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА САВОВА - ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 27.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   29.4.2017 г.   11.00-18.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504 30.4.2017 г. 9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   13.05.2017 г. 9.00-17 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (2-ри сем.) 2.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   26.03.2017 г. 8.00-15.45. Анализ на финансовите отчети на финансовите ...
Бизнес администрация, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на корпоративен имидж Л доц.д-р Н.Миронова 504   27.05.2017 г. 9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М ...
Акценти 26.5.2021 г. ... на 10 ноември беше със студентите от бакалавърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Те бяха запознати с възможностите, които техните колеги от акредитираната от АССА магистратура вече имат – да се подготвят като ...
Национален конкурс за написване на есе на социалнополитическа тема за специалностите от направление „Политически науки“ 30.3.2021 г. ... за есе на социалнополитическа тема е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС. 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, завършили през 2021 година. 3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положен ...
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 25.1.2021 г. ... от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“. Утвърдената комисия за оценяване на есетата от стартиралия Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема е в състав:   Доц. д-р Андрей Иванов Нончев Доц. д-р Мария Георгиева Стоянова Доц. д-р Георги ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 11.2.2021 г. ... . Конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност  „Социология“.   2. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование през учебната ...
ПРИЕМ 2021 11.2.2021 г. ... година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЕПИ И С ОТЛИЧЕНИ РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЕСЕ В ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В.ПАВЛОВА 403 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО Проф. СН. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Аутсоринг и субконтракторство Проф. М.ХАРИЗАНОВА 505 29.01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година. На първенците в ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. (зимен) Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф. д-р ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежитие за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ 21.9.2016 г. ... успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите от I, II, III и IV курс – 4,00 включително.   Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди от Сектор „Настаняване“ – блок 23, вх.А (ниско тяло).   ВАЖНО! ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... 2016/2017 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 4,95 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по съответните блокове. Справки ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 01.09.2016 г ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... 2016/2017 г. за студентите: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,20 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,27 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително; ОКС „Магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. Политическите идеи на Древна Гърция (Сократ ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година. 3. На ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото професионално направление "Политически науки" в УНСС са ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... , положени по време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводен факултет при ...
Програмна акредитация 11.9.2020 г. ... в НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,90 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”, 6 500 ОКС  “Магистър” (редовна и дистанционна форма) 22.03.2019 г., шест години 22.03.2025 г. 22.03.2024 г. 3.7. ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки: -          Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Области на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 3. Социални, стопански и правни науки; 9. Сигурност и отбрана.  Основна цел на програмата Магистърската специалност Международни отношения: ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в УНСС (държавна поръчка; при попълване на заявената и отпусната бройка – платено обучение; получилите степента „бакалавър“ в друго ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър/магистър“ по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. Социални, стопански и правни науки”, “9. Сигурност и отбрана” - в акредитирано висше училище. Програмата е ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ три семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети Учебният план на програмата ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 24.3.2016 г. ... семестъра), е насочена към завършилите ОКС „бакалавър“ във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от най-атрактивните и развиващи се сектори на икономиката – търговията на дребно. През ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... и др. Завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“, могат да заемат професионални търговски длъжности като търговски директори?, мениджъри по продажбите, търговски агенти, търговски представители, асортиментни ...
Програми 6.8.2018 г. ... две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... изисквания за ОКС „Бакалавър“, предлага на студентите комплекс от общи, професионални и специални знания и умения с политически, юридически, икономически, управленски и хуманитарен характер; в обучението са включени и съвременни информационни ...
Европеистика 6.8.2018 г. ... "Европеистика" ОКС Бакалавър    КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ Бакалавърската програма по Европеистика предлага специализирана подготовка в областта на европейското обединение и интеграция, както по отношение на ...
Заявление за избор на теми за магистърски тези 23.4.2021 г. ... юли м. септември (само за ОКС"бакалавър") м. октомври (само за ОКС "магистър") м. март     Подаването на молба за явяване на ЗМТ се извършва в отдел „Магистри“, най-късно 10 дни преди датата на ЗМТ.           ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 12.11.2019 г. ...          В обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2019/2020 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ... проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта". На 24 септември 2020 г., от 10.00 ч. в зала ............ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"    ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за по-нататъшната практическа реализация на дипломантите в областта на транспорта. Всеки студент ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... О Н С П Е К Т за Държавен изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... на държавен изпит в ОКС „бакалавър“       Държавният изпит се провежда въз основа на разработен конспект, който съдържа 60 въпроса. Тематиката, която е включена в него обхваща основните дисциплини, изучавани в бакалавърска ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... отдел „Студенти – бакалавър“, както и от нейния ръководител - Мария Христова – зам.-директор „Студенти“ и началник отдел „Студенти – бакалавър“. След разисквания Комисията взе следните решения: Смята за ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС!  Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ 8.6.2021 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър"       Протокол № 13/26.03.2013 г.                         проф. ...
Учебна практика 9.2.2016 г. ... УЧЕБНАТА ПРАКТИКАза ОКС “бакалавър”, специалност “Икономика на търговията”  Учебната практика на студентите от специалността се провежда през осми семестър. Продължителността на учебната практика е 50 часа. Тя е включена в ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... на УНСС по обучението в ОКС "бакалавър" на УНСС Проф. д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС Инж. Полина Костова – Директор на СПГЕ „Джон Атанасов“ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година. 3. На първенците ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... изискванията на практиката. - Оптимизиране на броя на бакалавърските и магистърските програми. - Нарастване на броя на съвместните бакалавърски и магистърски програми с водещи чуждестранни университети. - Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и подобряване на качеството на ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... могат да кандидатстват всички завършили ОКС “Бакалавър” от различни научни направления. Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентни транспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и умения за работа с ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... икономически и неикономически специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Специалности 19.2.2016 г. ... ОБУЧЕНИЕ СЛЕД "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР № по ред      Специалности Дистанционно обучение гр. Хасково гр. Пловдив 4 сем 4 сем 1.0 АДМИНИСТРАЦИЯ И ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... в образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез ...
ОКС "Бакалавър" 18.11.2020 г. ... образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и  в образователната и научна степен „доктор“. Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг“ Указания за провеждане на стажа Формуляр за оценка Преддипломен стаж за ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително ...
Важно! Допълнително класиране за общежитие 5.10.2015 г. ... от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 5,28 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,18 включително; III курс - ОКС ...
Важно! Класиране за общежитие 12.10.2015 г. ... от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... специалности и специализациите за ОКС ”бакалавър”, ОКС ”магистър” и ОНС „доктор”; - получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование. Благодарим  Ви, проф. ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... Глава втора   ОБУЧЕНИЕ в ОКС "БАКАЛАВЪР"  И В СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ Глава трета   ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" Глава четвърта   ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ Част трета   ДОКТОР Глава пета ОБЩИ ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС„бакалавър” или ОКС„магистър”. Обучението в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане. Семестриалната такса включва стойността на специално разработени ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 7.5.2021 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях ...
Специалности 11.7.2017 г. ... осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... . Някои общи положения за обучението в ОКС „бакалавър” и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно обслужване” (чл. 34 - 37 и чл. 78 - ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 15.2.2021 г. ... лв.; - такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 5 658 091 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на учебната 2020/2021 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за учебната 2020/2021 г.; за зимния ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти сем. ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... икономия” в ОКС”бакалавър”               Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени умения  за ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... форма на обучение Срокове за записване Курс 12.02 - 15.02.2018 г. четвърти и пети 16.02 - 21.02.2018 г. трети 22.02 - 27.02.2018 г. втори 28.02 - 06.03.2018 г. първи Дистанционна форма на ...
Алманах 9.2.2015 г. ... на студенти ОКС Бакалавър ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ https://priem.unwe.bg/ Бакалавърската програма по „Публична администрация” се предлага в редовна форма с четиригодишно обучение. Програмата акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организациите от публичния сектор. На ...
Магистър 17.6.2021 г. ... - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност;  "Управление на веригата на доставките”  със срок на обучение 2 семестъра - ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ BACHELOR OF SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   4 ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... Qualification Degree Бакалавър Bachelor Професионална квалификация Professional Qualification Бакалавър по социология Bachelor of sociology Област на висше образование Area of Study 3. Социални, стопански и  правни ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... Qualification Degree   БАКАЛАВЪР   BACHELOR Професионална квалификация: Professional Qualification   БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ BACHELOR OF SOCIOLOGY Форма на обучение: Form of Education   РЕДОВНА FULL ...
Учебен план Икономическа социология "стар" 10.2.2016 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА BACHELOR OF ECONOMC SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... and Qualification Degree Бакалавър Bachelor Професионална квалификация Professional Qualification Бакалавър по икономика Bachelor of economics Област на висше образование Area of Study 3. Социални, стопански и  правни ...
Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов" 10.2.2016 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА BACHELOR OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър" 29.1.2015 г. ... на дипломите за средно образование на студентите от окс “бакалавър“ (решение на РС № 28/22.10.2014 г.) ПЕРИОД КУРС 19.11.2014 – 19.12.2014 ВТОРИ КУРС и ТРЕТИ КУРС ПО ВРЕМЕ НА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 07.05.2015 – ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... реши студентите от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” с успех  4,00 включително, подали молби-декларации извън срока, да получат еднопосочни разменни писма. ВАЖНО! Студентите могат да поучат своите разменни писма в 23 блок, вх. А – ниско тяло, сектор „Настаняване”, от 15 до 17 октомври 2014 г ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно допълнително класиране 6.10.2014 г. ... реши в класиранията за ОКС „бакалавър“ за студенти, подали молби-декларации в срок: Минимален успех, необходим за класиране на общежитие  за учебната 2014/2015 г. за студентите в ОКС „бакалавър“, както следва: I курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително.   ВАЖНО! Настаняването в общежитие на ...
Лятна редовна сесия 2020/2021 г. 2.6.2021 г. ... , 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и контрол 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем.  Счетоводство и контрол 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Счетоводство и контрол 4 ...
График летен семестър 2020/2021 г. 28.1.2021 г. ... ., 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация 4 сем. след проф. бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и контрол 4 сем. след проф. бакалавър  - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и контрол 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Счетоводство и контрол 3 семестъра на ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности  Продължителност на обучението  (в семестри) 2 3 4 1 Професионално направление "Администрация и управление": 1.1. Бизнес администрация х х 1 1.2 ...
Държавни изпити 16.6.2021 г. ... правила за провеждане на ДИ в ОКС ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ...         ОКС"Бакалавър"                        1. Професионално направление "Администрация и управление" 1.1. Мениджмънт и администрация 2. Професионално ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 13.7.2021 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2021 - 2022 г., Държавна поръчка Направления: Дистанционно поднаправление: "Икономика, общество и човешки ресурси", "Финанси,счетоводство и контрол")      ...
Учебен график 13.7.2021 г. ... СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” Дата на започванеДата на завършванеПродължителност Откриване на новата учебна година 25.09.2021 Зимен семестър 20.09.2021 01.01.2022 15 седмици Зимна сесия 04.01.2022 23.01.2022 3 ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... степен “бакалавър” по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема студенти и ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 30.9.2014 г. ... курс - ОКС „Бакалавър”– 5,06 включително;   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително;   IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително.   Важно! Класираните студенти могат да ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 26.9.2014 г. ... курс - ОКС „Бакалавър”– 5,16 включително;   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,10 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително;   IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително.   Важно! Класираните студенти могат да ...
Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс 29.1.2018 г. ... и контрол Степен на обучение: ...
Разписание- Регионално развитие- 3 курс бакалаври 6.2.2018 г. ... развитие 3 курс Степен на обучение: ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” 2.9.2014 г. ... г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.35 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.   Справки ще могат да се правят през информационната система web-студент от 05.09.2014 г. !!! ВАЖНО ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... студентите:   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,58 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за настаняване в общежитието - 01.09. до 17.09.2014 ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Икономика на съобщенията" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. 11.4.2014 г. ... актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда. Подбор на външни експерти за нуждите на договор №BG051PО001-3.1.07-0053  Публична покана (33 ...
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” 9.4.2014 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” Специалност „Политическа икономия“   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Магистратурата по специалност  „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие между хората, ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика и комуникации" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
ОКС "Бакалавър" 24.9.2015 г. ... информатика и комуникации   ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 7.6.2020 г. ... логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“ на Университета за национално и световно стопанство.             В ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда. доц. д-р Цветана Стоянова Катедра: Управление 23.04.2013 23.02.2015   7 ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... молби в отдел „Студенти – бакалавър“. След класирането ще се изготви заповед за прехвърляне в новите поднаправления. Студентите от поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ преминават в поднаправление“ Икономика и управление с преподаване на ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... се за всички студенти в ОКС"Бакалавър" За записване и получаване на учебни материали  за летен семестър на уч. 2017/2018г.със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена таксаот 12.02.2018 г. до 28.02.2018 г. / ...
Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс 9.7.2016 г. ... счетоводство и контрол Степен на обучение: Бакалавър   Курс: 3 Семестър ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2016 - 2017 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес ...
Специалност "Индустриален бизнес" 13.7.2021 г. ... по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 ПРАВИЛА за подготовка и провеждане на държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2020 Заявка-образец за избор на тема за разработване на курсова работа Държавен изпит 10. 2021 Срок за избор ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... степен„Бакалавър“ Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две специалности, които предоставят изключителни възможности за професионална реализация: Професионално направление „Икономика“ ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ГР. ПЛОВДИВ №   Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1. Зимен семестър 16.09.2013 г. 28.12.2013 г. 15 седмици 2 ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... по специалността в ОКС бакалавър е в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра) и цели да подготви кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: управлението на материалните и свързаните с тях информационни, финансови и потоци от знания ...
Бакалавър 24.7.2013 г. ...   ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,45 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,39 ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма и ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... степен “бакалавър”. Поради своята адаптивност и гъвкавост към бюджета на времето, дистанционното обучение е подходящо за работещите хора, за майки с малки деца, за живеещите в региона и близо до него, за лицата в неравностойно ...
Учебна практика 7.5.2020 г. ... И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър” Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър", специалност "Социология” и “Икономическа социология и психология"   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен ...
ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... компетентност дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят добра професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт; изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации и агенции за маркетингови, рекламни, социални и ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”, специалност “Социология” и “Икономическа социология”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” на Университета ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв ...
„Икономика“ 19.5.2020 г. ... в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Срокът на обучение е четири години. Успешно завършилите семестриално обучение по действащата кредитна система се дипломират чрез полагане на държавен изпит по специалността. При разкриването на специалност „Икономика“, наред ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. В ОКС „Бакалавър“ катедра ...
ОКС "Бакалавър" 23.4.2021 г. ... 2020/2021 г. стартира и обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай ...
OKS 28.2.2013 г. ... в рамките на образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. – линк към уч. планове за бакалавър, магистър и доктор. В ОКС „бакалавър“ катедра ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... в УНСС, Правилниците за прием на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС, Правилник за дейността на Комисията по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС и др.               VI.Развитие ...
Такси 11.3.2013 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Прием 26.5.2021 г. ... на дипломата за завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и на приложението с оценките, както и на европейското дипломно приложение (ако притежава такова); 4. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р ...
Такси 11.3.2013 г. ... „бакалавър” Обучение на български език Обучение на английски ...
Прием 12.3.2021 г. ... обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от Закона за висшето образование). Документи се подават в УНСС до 17 септември 2021 г. ...
Такси 1.7.2021 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2021 - 2022 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 250.00 лв. Администрация и ...
Спорт 25.10.2013 г. ... В образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в първи и втори курс студентите имат задължителна учебна дисциплина „Физическа култура и спорт“.          Записването за спорт е чрез "WEB - Студент". Обучението се провежда в катедра ...
Обучение 1.7.2021 г. ... в образователно- квалификационна степен „Бакалавър“ е организирано в специалности(link).          Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната ...
Здравно осигуряване 14.5.2020 г. ... .   Контакти: Отдел „Студенти - бакалавър“ Гише „Здравно осигуряване“ тел. /+359 2/ 81 ...
Записване 1.7.2021 г. ... за записване на студенти в първи курс ОКС "Бакалавър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС); Образователните документи следва да бъдат преведени на български език с изключение на издадените от Република Северна Македония ...
Такси 1.7.2021 г. ... придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2021 – 2022 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 250.00 лв. Администрация и ...
Записване 1.7.2021 г. ... след завършена степен „бакалавър“  (в чуждестранни висши училища) по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г., се извършва след изпълнение на процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужбина. Необходимо е да попълните заявление (изтегли) ...
ОКС Бакалавър 9.2.2013 г. ... ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ... за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се връчват на официална церемония в зала „Тържествена“ ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. Спорт 5. ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4. ...
Контакти 3.6.2021 г. ... , (02) 8195 704 Студенти-бакалавър - редовно обучение Уважаеми студенти, Информация можете да получите на посоченитепо-долу телефони в зависимост от факултета,в който се обучавате. Юридически факултет: телефон: (02) 8195 578 Факултет ...
Специалност „Стратегическо планиране” 21.6.2021 г. ... степен „бакалавър" по специалността „Стратегическо планиране“ развиват по време на обучението си способност за творческо и аналитично мислене, придобиват навици за практическо използване на знанията за системния подход при ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... Qualification   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА/ BACHELOR OF ECONOMICS Форма на обучение/Form of Study   РЕДОВНА/REGULAR Продължителност на обучението/ Study Duration   4 години (8 семестъра)/ 4 years (8 ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини, ...
Класиране за общежитие 16.11.2012 г. ... за I, II, III и IV курс ОКС „Бакалавър” да бъдат включени и студенти подали молби-декларации извън срок. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС ...
Класиране за общежитие 31.10.2012 г. ... . за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.00 включително; II курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително. ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”   Специалност “Социология” в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър” и осигурява професионална квалификация ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”    Основната цел на обучението в специалност „Икономическа социология и психология“ е да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания и практически умения за изследване на ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... . за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,31 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително. III. Минимален успех нужен за получаване на еднопосочно разменно ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 21.2.2021 г. ... НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „Бакалавър”    1. Съдържание и форма на държавния изпит  1.1. Държавният изпит се състои от два компонента – (1) писмен изпит и (2) разработване и защита на дипломен проект.  1.2. Писменият изпит ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие (2.10.2012 г.) 2.10.2012 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,55 ...
Класиране за общежитие 8.10.2012 г. ... разменно писмо за ТУ-София за студенти I курс ОКС”Бакалавър” – 5,32 включително. Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10 до 05.10.12 г ...
Класиране за общежитие 28.9.2012 г. ... I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,38 включително;                                     II курс - ОКС ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите от първи курс 4.9.2012 г. ... през учебната 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.44 включително;       !!! ВАЖНО Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 10.09 – 21.09.2012г; Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете ...
Специалност "Бизнес икономика" 13.7.2021 г. ... Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска теза Тематични направления за курсови работи за студентите от четвърти курс Срок за избор на тема за курсова работа в 4-ти курс - 10.2020 Правила за ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 28.8.2012 г. ... .   ЗА КАНДИДАТИ СЪС СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и от приложението с оценките; документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 11.12.2012 г. ... от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от направление Икономика Бизнес икономика – 3 сем. Завършилите специалност извън направление ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и от приложението с оценките; документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки  (Political ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... и Европейското икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен; съгласно ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,63 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,81 ...
Важно 6.7.2015 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: Заявление (по ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... отговаряте на условията за завършена степен бакалавър или магистър и успешно издържите изпита с достатъчно висок успех, няма проблеми да се запишете. Въпрос: Какъв е минималният бал при кандидатстване? Отговор: Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалификационна степен ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... форма МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и независимо от това, коя година сте завършили (без завършили професионален бакалавър). Програмата е интердисциплинарна. Тя предоставя съществени знания и практически умения ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на статистическите ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... работи 2.1   Типове теми за ОКС ‘Бакалавър’ 2.1.1    Тип 1 - Проектиране и разработване на информационна система (модул, подсистема) 2.1.1.1  Цел на разработката Целта е разработка на работещо приложение по зададена тема в конкретен обект с използване на ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на часовете на аудиторната заетост за целия срок на четиригодишното обучение е не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 3000 часа. Учебният план на обучението осигурява придобиването ...
Изпити 6.7.2015 г. ... фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика. • При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички учебници и учебни помагала, които са валидни ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на подготовка не по-малък от една година (два семестъра) - за завършилите степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... ОБУЧЕНИЕ СЛЕД "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР: № по ред    Специалности  Дистанционно обучение гр. Хасково гр. Пловдив 4 сем 4 сем 1.0 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ     1.1 Бизнес администрация - със специализация ...
Изпити 6.7.2015 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. (2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен вариант. ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... , оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен, специалност и професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност и професионално ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на подготовка не по-малък от една година (два семестъра) - за завършилите степен "бакалавър" или "магистър" със ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г. Чл. 1. Приемането на студенти в Университета за национално и световно стопанство се основава на Закона за висшето образование, ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... СТЕПЕНИ ОКС "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"       3.1.1. ...
Катедри 11.4.2012 г. ... отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Бакалавър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа икономия” специалност “Икономика ...
История 10.12.2012 г. ... на образователно-квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и „доктор”. Обучението на докторанти е от научна област с шифър 05.02.01 “Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Основи на ...
История 22.12.2018 г. ... – образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" и образователно-научна степен "Доктор". Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! ...
История 28.9.2012 г. ... на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в УНСС, оформена ...
История 3.2.2012 г. ... студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по две специалности в професионално направление „Икономика”: „Маркетинг” – редовна форма на обучение за бакалаври и редовна и дистанционна форма за магистри; „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение и за ...
История 26.8.2020 г. ... трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от ...
История 31.3.2021 г. ... в образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност „Финансов контрол“, а в магистърска степен – по специалностите ...
История 3.10.2017 г. ... университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика” (TEMPUS JEP – 11347/96). Координатор на проекта е катедра „Стопанска логистика”. Той се реализира съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на ...
История 3.2.2012 г. ... на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по водеща специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и ...
За катедрата 31.3.2021 г. ... Целите, заложени в учебните планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през учебната 2004/2005 ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в поднаправеление ...
Проекти 22.12.2018 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър” за професионално направление „Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика , основана на знанието”, по ОП „Развитие на човешките ...
Проекти 9.2.2016 г. ... в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и ...
Наука 29.1.2021 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда (финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”) 2012 "Създаване на подкрепяща среда за докторанти с ...
Специалности 10.6.2016 г. ... на транспорта и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС ...
Специалности 16.2.2012 г. ... , заложени в учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейска интеграция.       Учебният план предвижда получаването на фундаментална икономическа и ...
Специалности 21.4.2019 г. ... на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ...
Специалности 18.11.2015 г. ... реализация на завършилите студенти, ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност "Икономика на търговията" една от най-привлекателните и ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 21.5.2021 г. ... правила за провеждане на държавен изпит в ОКС Бакалавър 8. Указания за студентите за провеждане на държавен изпит в ОКС ...
Специалност "Маркетинг" 15.5.2021 г. ... и втори курс от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини като: ...
Специалности 2.3.2018 г. ... "Бакалавър" Специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" ОКС "Магистър" Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни ...
Специалности 14.2.2012 г. ... две образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална ...
Специалности 28.2.2018 г. ... „Бакалавър“ Специалност „Икономика на човешките ресурси“   Основната цел на бакалавърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... ОКС Бакалавър Специалността: „Предприемачество” e създадена в отговор на настъпилите и настъпващи сериозни промени в икономическата и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на ...
Специалности 28.9.2012 г. ... - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" специалност "Европеистика" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА" специалност ...
Специалности 27.9.2012 г. ... дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с ...
Обучение 19.9.2014 г. ... степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски език Специалност "Творчески индустрии и бизнес" (от учебната ...
Обучение 5.10.2017 г. ... в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е ...
Обучение 26.2.2018 г. ... специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономика ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в ...
Обучение 28.9.2012 г. ... обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 2.3.2018 г. ... планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, включвщи в балансиран вид подходащи и необходими за бизнеса недвижими имоти учебни дисциплини: И това не е слчайно. Тук трябва да отбележим, че тези планове бяха разрабоетни в тясно ...
Обучение 22.12.2018 г. ... квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"          УНСС е с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със ...
Обучение 20.5.2021 г. ... се осъществява в ОКС "Бакалавър" и  ОКС "Магистър" Завършилите специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското ...
Обучение 4.7.2018 г. ... Бакалавър, редовна форма на обучение Професионално направление Дисциплина Забележка Икономика Математика първа част задължителна дисциплина Математика втора част задължителна ...
Специалности 21.6.2021 г. ... логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър и обучение по ...
Обучение 26.8.2020 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и ...
Обучение 14.6.2021 г. ... документация Бакалавър Публична администрация Редовна 4 год. Учебен план Квалификационна характеристика Мениджмънт и администрация (съвместно с кат. Управление и кат. Регионално развитие) Дистанционна 4 год ...
Обучение 8.2.2019 г. ... образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както на български, така и на английски език. За ...
Обучение 17.6.2015 г. ... отношения" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Международни отношения: международна публична администрация" - ОКС "Магистър" Специалност "Национална сигурност" ...
Обучение 21.9.2016 г. ... икономия” в ОКС”бакалавър”               Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени умения  ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... за държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
За факултета 29.3.2017 г. ... степен „бакалавър” (редовна и дистанционна форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 1.4.2021 г. ... провеждане на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС ...
Обучение 14.6.2021 г. ... осъществяват обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ ...
История 25.2.2021 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, ...
За факултета 24.2.2021 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, ...
В медиите 16.5.2017 г. ... деца, след като получат дипломите си за бакалавър, продължават с магистратура – понякога и с две, и така стават 30-годишни, без нито един ден трудов стаж и трудови навици. Например, за да станеш редови счетоводител, не е нужно да си магистър, та дори и бакалавър. Необходимо ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ доц. д-р Марчо Марков /катедра ...
Наука 15.5.2017 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна гражданска ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... изпит   Студентите от ОКС “Бакалавър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си с държавен изпит. Въпросниците за държавен изпит се разработват и утвърждават от катедрите, водещи съответната специалност. Държавните изпити се провеждат ...
Обучение 22.5.2017 г. ... се провежда обучение в ОКС “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за ...
За факултета 12.5.2017 г. ... - квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост" ...
Обучение 9.7.2021 г. ... степен "Бакалавър" Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост" ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър”   Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика, в рамките на периода от началото на лятната ваканция след ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за ...
За факултета 19.9.2017 г. ... степен „бакалавър” (редовна форма на обучение) по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... от тях специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни икономически отношения с преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... с условните изпити на ОКС "бакалавър Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”: Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Летен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 06.02.2017 г. до 28.02.2017 ...
Такси за обучение 27.7.2021 г. ... след придобита ОКС „бакалавър“ за учебната 2021/2022 г.  ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Направления Редовно Икономика 250 лв. Администрация и управление  250 лв. Социология, антропология и науки ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична ...
Такси за обучение 2.7.2021 г. ... кандидатстудентите за ОКС „бакалавър“ за учебната 2021/2022 г. трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса, и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7.00 (седем) лева. Семестриални ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... ред Професионални направления ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 1 2 3 4 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“     3.1.1. Поднаправление „Социология/икономика и общество“ 3.1.1.1. ...

Новини

432 results found
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. Двата университета ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми на ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение 20.7.2021 г. ... форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 01.10.2021 г. от 10:30 ч. – в тестови център, УНСС. За явяване на ДИ, следва своевременно да подадете Заявления за държавния изпит, което се подават в отдел „Студенти“ – ОКС ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2021г. 13.7.2021 г. ... степен бакалавър ще се проведе на 11.10.2021 г. от 9.00 часа.  Заявете своето желание за явяване в учебен отдел Бакалаври до 5 октомври 2021г., за да бъдете включени в протокола. Защитата на дипломни работи през есенната държавна ...
Втората сесия за Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Тестови център. 9.7.2021 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021 г. от 09,00 часа в Тестови център.        Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 30.6.2021 г. ... в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).   ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време, в периода 01.07 – 09.07.2021 г. на е-мейл erasmus@unwe.  Класираните кандидати ще бъдат ...
Държавни изпити - магистри и бакалаври, юли 2021 16.6.2021 г. ... Политология на студентите от ОКС Бакалавър ще се проведе на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3074.  Защитата на магистърски тези в магистърска програма Политика и бизнес ще бъде на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3075 ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... долу), който завършва степен бакалавър „Бизнес информатика и комуникации“ е успял да реализира себе си. Преди 4 години участва в посещение, подобно на това и сега смята да запише магистратура в същата катедра. За него обучението в УНСС е на много ...
Драган Колев, студент: ENGAGE.EU изисква от нас да анализираме, да разсъждаваме и да критикуваме 8.6.2021 г. ... последният ми семестър в УНСС като бакалавър и реших да търся някаква друга програма за обмен. Исках да уплътня времето си с нещо полезно, да науча нови неща. Аз дори и в свободното си време слушам икономически подкаст. От сайта на УНСС, разбрах за т.нар. ENGAGE.EU ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г. 26.5.2021 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 01.07.2021г. от 14,00 часа в Тестови център.   Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" ...
Открита лекция пред студентите от специалност „Бизнес логистика“ в ОКС Бакалавър 17.5.2021 г. ... 10.05.2021 г. катедра „Логистика и вериги на доставките“ беше домакин на практическа лекция на тема „Добри практики при проектирането на логистични системи за ултрабързи доставки на храни". Гост-лектор на събитието беше г-н Боян Джамбазов, проектен мениджър и консултант ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 13.5.2021 г. ... и ICAEW, на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.) 21.6.2021 г. ... , редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 02.07.2021 г. от 14:00 ч. Датата за провеждане на държавен изпит на студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 03.07.2021г. от 14:00 ч. Съгласно ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 11.5.2021 г. ... и ICAEW, на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... . Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.      Проф. Раковска (вдясно) и проф. Фесчиян дадоха старт на състезанието и в Университетската библиотека   ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... . Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.  Проф. Раковска (вдясно) и проф. Фесчиян дадоха старт на състезанието и в Университетската библиотека В Тестовия ...
На 16.03. 2021 Deloitte България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие 8.4.2021 г. ... България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие Тема: „Възможности за кариерно развитие в Deloitte България“; Събитието започна с приветствие на Росица Ботева – Одит Съдружник и Росица ...
Актуализиран конспект за държавен изпит ОКС бакалавър специалност "Публична администрация" 7.4.2021 г. ... конспект за държавен изпит за ОКС бакалавър специалност "Публична администрация". Можете са се запознаете с него тук или в секция "Обучение" - Бакалаври на сайта на Катедрата. Пожелаваме ви успешна ...
АЛУМНИ КЛУБ ИКОНОМИКС 22.3.2021 г. ... специалности водени от катедра "Икономикс" (бакалавър и/или магистър), С УДОВОЛСТВИЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, че във връзка с учредяването на АЛУМНИ КЛУБ (към катедрата), вече можете да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ за членство на e-mail: economics@unwe.bg ОЧАКВАМЕ ВИ!!! Бланка за Заявление - може да ...
Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки 19.3.2021 г. ... и световно стопанство за ОКС „бакалавър". Отлага се за 24.04.2021 г.  провеждането на насроченото за 27.03.2021 г. Национално състезание по икономика и управление ...
Награда за най-добра презентация на международна конференция за преподавател от катедрата 17.3.2021 г. ... в трите образователни степени - бакалавър, магистър и образователно-научната - доктор.                                                    ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... колеги, на основание Заповед №703/12.03.2021г. на проф.д-р Димитър Димитров - Ректор на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и  ЗАЩИТИ НА ...
30 години от създаването на катедра "Логистика и вериги на доставките" 2.3.2021 г. ... логистика“ в ОКС „Бакалавър“ също е разкрита през 1991 г., под наименованието „Стопанска логистика“, което носи до учебната 2016/2017 г. С това свое решение, УНСС става първият университет в България и Източна Европа, който предоставя ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение през м.03.2021г. 12.2.2021 г. ... изпит за специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономика с преподаване на английски език" ще се проведе на 19.03.2021г. от 10.00 часа като присъствен изпит - съгласно Заповед №183/28.01.2021г. и Заповед №290/11.02.2021г. на ректора на УНСС. Държавният изпит за ...
Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. 11.2.2021 г. ... на специалностите в отдел "Студенти - Бакалавър" г-жа Венета Стоева (гише №12) и да подадат молба за явяване на държавен изпит и две снимки в паспортен формат. Приемното време на инспекторката е от 9.00 до 15.00 ч. Успех на всички ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 22.2.2021 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ ...
Записването за следващия семестър също ще става онлайн 25.1.2021 г. ... курс, първи семестър – ОКС “бакалавър“ и  ОКС “магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти. С новооткритата възможност, онлайн услугите за студенти вече стават 21 ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления с обучение на български или английски език: „Икономика“; „Администрация и ...
Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено 18.1.2021 г. ... икономика“ за ОКС “бакалавър” /втора поправителна сесия/. На 25.02.2021 година  от 10.00 ч. ще се проведе защита на магистърски тези (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНСС) на студентите ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е ...
На 14.12.2020 г., в Голяма конферентна зала и онлайн се проведе кръгла маса на тема: Изследване възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", дистанционна форма на обучение 18.12.2020 г. ... и контрол“, ОКС Бакалавър, дистанционна форма на обучение. Кръглата маса е научна проява по проект № НИД НП-4/2020, с ръководител доц. д-р Теодора Рупска. В научната проява взеха участие 27 души онлайн и пет души присъствено. Освен ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 23.11.2020 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА ...
CIMA препотвърди нашата международна акредитация 18.11.2020 г. ... на УНСС. На студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, се признават общо осем от всички 16 изпита от престижната международно призната професионална ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... на нашата студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва задълбочено маркетингово проучване сред студентската общност, въз основа на което е изготвена комуникационна ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... на нашата студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва задълбочено маркетингово проучване сред студентската общност, въз основа на което е изготвена комуникационна ...
Пълната отличничка по счетоводство Габриела Димчева получи дипломата си от ректора 12.11.2020 г. ... специалност “Счетоводство”, ОКС “бакалавър”, редовно обучение, пълната отличника на випуска, който се дипломира през тази година (на снимката долу).   Дипломантката получи и грамота за отличен успех, както и парична награда в размер на 1 000 лв ...
Информация относно получаване на дипломи! 6.11.2020 г. ... на Института.    Дипломантите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да дойдат, за да получат дипломите си от 30 ноември (включително) нататък. Това може да направят съответно в Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - Магистър" ...
Увеличава се броят на онлайн услугите за студентите от УНСС 18.10.2020 г. ... , за записване на първокурсници в ОКС „бакалавър“ и др. Цялата информация вижте тук. Линковете към някои от онлайн услугите ще бъдат активирани до края на октомври т.г.                 ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 13.10.2020 г. ... Георгиев, е бакалавър по медии и журналистика на УНСС, сега учи магистратура „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 11.10.2020 г. ... академията - Методи Георгиев, е бакалавър по медии и журналистика на УНСС, сега учи магистратура „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното производство в дирекциите ...
Цикъл лекции на експерти от големи одиторски компании пред магистрите от специалност „Счетоводство“ 8.10.2020 г. ... и за студентите от ОКС „бакалавър“ на специалност „Счетоводство“ през летния семестър на учебната година ...
На вниманието на дипломантите от катедра “Логистика и вериги на доставките“ - випуск 2020!! 8.10.2020 г. ... дипломите за студентите от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"  в катедра"Логистика и вериги на доставките", сертификатите от ELA, както и традиционно провеждания празник на специалността през настоящата година се отлагат за 2021 г.  През следващата година, ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... 546 студенти в ОКС „бакалавър“, от които 156 първокурсници, по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 6.10.2020 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... 546 студенти в ОКС „бакалавър“, от които 156 първокурсници, по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 7 октомври 2020 година 30.9.2020 г. ... 11.30 ч. Завършващите в ОКС "БАКАЛАВЪР", които ще се явяват на държавен изпит – подават молба в обща канцелария. Държавният изпит ще се състои на 07 октомври 2020 г. (сряда) от 10.00 ч.  Провеждането на държавния изпит и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... изпит за студентите от ОКС бакалавър и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... държавните изпити за ОКС „бакалавър“ и защитите на дипломни работи за ОКС „магистър“. Нормално функционираха и колективните органи за управление на УНСС. Платформата Microsoft Teams се превърна в нашата виртуална академична зала. Там се ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават до 15.09.2020 г.  Необходими документи: Молба за явяване на държавен изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11. 2 снимки (паспортен формат); студентска ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в Тестови център Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" . Определеният срок за ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... степен бакалавър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.           Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 18 септември, за да бъдете включени в протокола. Защитата на ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" и защити в ОКС "Магистър" 7.7.2020 г. ... изпит за ОКС "Бакалавър" на специалност "Политология" ще се проведе на 9 юли 2020 г. от 9.00 часа, онлайн в системата MS Teams. Защитата на магистърски тези за ОКС "Магистър" на специалност "Политика и бизнес" ще бъде на същата дата от 10 часа, ...
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... 2820 студенти от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от всички професионални направления. Резултатите от него са сходни с резултатите от първото изследване - средната оценка за първия онлайн семестър е 5.54 (по скалата от 1 до 7). Ректорът ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... образование в България (прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2020/2021 година)“ проф. Мирослава Раковска представи успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... образование в България (прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2020/2021 година)“ проф. Мирослава Раковска представи успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 19.6.2020 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... молба за явяване на изпита в канцеларията на ОКС "Бакалавър" на първия етаж. Срок до 29.06.2020г. - 12.00ч.          ОТ КАТЕДРАТА   ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г. 15.6.2020 г. ... от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение  през м.07.2020г.        Държавният изпит ще се проведе в периода между 06.07. – 12.07.2020г.    Молби  и  снимки се приемат на място в университета ...
Ново признание за УНСС от CIMA 26.5.2020 г. ... . На студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, вече се признават общо осем изпита от квалификацията.  Акредитацията е постигната в рамките на ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 09.00 ч., електронно чрез приложение Teams  на Office 365. 2.     „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ с преподаване на английски език ...
Държавен изпит през месец юли 8.6.2020 г. ... изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11, от 15.06. до 29.06.2020 г. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.          Студентите, подали молби за държавен изпит през месец ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... .   Информация за кандидат-студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“: отдел „Кандидат-студенти“Радостина Петровател.: 02 8195 701e-mail: petrova@unwe.bg и Център за прием на документител.: 02 8195 702, 02 8195 704e-mail: priem@unwe.bg   Информация за студенти ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... от специалност "Бизнес администрация",  ОКС-Бакалавър - редовно и дистанционно обучение-София, както и з ащитите на магистърски тези на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специализация "Висш мениджмънт" - 2 и 3 сем., ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... , онлайн форма, по следния ред: Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно форма, ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно обучение „Teams“: https://teams.microsoft.com/ Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", дистанционно обучение ще бъдат обучавани ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... в образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и образователно-научна степен „доктор“. ИТИБ е научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 21.2.2020 г. ... ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... 2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... от специалност „Социология“, ОКС „бакалавър“. Камелия Маринова „Тези четири години бяха и ще продължат да бъдат едни от най-хубавите в моя живот. Вече започваме един нов етап. От този ден нататък ще бъдем горди възпитаници на УНСС. Не трябва да спираме да се ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от престижната ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и проф. Даниела Фесчиян. Г-жа Емилия Иванова Поздравявам ви за ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... „Бизнес логистика“, бакалавър и „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставки“, магистър! Благодарим на спонсорите – Луфтханза Техник – София за подаръците на отличните студенти, както и на Българска асоциация ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... логистика“, ОКС „бакалавър“. Даниел Павлов Тържествената церемония продължи с връчване на дипломите ...
Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си 11.12.2019 г. ... своите колеги Мирослава Загорчева, бакалавър от специалност „Политология“, която се дипломира с отличен успех. Мирослава Загорчева „Красотата на лицето се съдържа в усмивката. Усмихвайте се повече. Придържайте се към истината, ...
Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение) 5.12.2019 г. ... за вас и за нас. Да имаш диплома за бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол“ в УНСС е нещо изключително. То е престижност и отговорност. Вие завършвате специалност, която съществува от сто години в катедра на сто години в университет, който навършва сто ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).    Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре ...
Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика 28.2.2020 г. ... "Дистрибуционна политика" в ОКС Бакалавър, "Управление на дистрибуцията" и "Управление на риска във веригата на доставките" в ОКС Магистър в дистрибуционния център на dM drogerie markt България в с. гара Елин Пелин. Представителите на любезните домакини - г-жа ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... „Финанси“, ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. Ненкова посочи, че класическото обучение в зала и бизнес игрите са двете страни на една и съща монета, защото позволяват да се приложи ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... „Финанси“, ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. Пресияна Ненкова Доц. Ненкова посочи, че класическото обучение в зала и бизнес игрите са двете страни на една и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... днес“, каза Василена Иванова, бакалавър по медии и журналистика и главен редактор на „Вестник на УНСС“. Василена Иванова Церемонията продължи с връчване на дипломите ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... от страна на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ oт специалностите „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“ и др. Най-активните участници получиха сувенирни тетрадки и химикалки от компанията. ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" на 25.11.2019г. от 16,30 часа. 5.11.2019 г. ... от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през м.юли и м.септември 2019 година.             Студентите дипломирани през м.юли и м.септември 2019 г. е необходимо да  положат подписи ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... годината“ в категориите: „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“, „Спортист на годината“, „Талант“, „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. И голямата награда - ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 5.11.2019 г. ... на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ( за дипломиралите се през месец юли) ще се проведе на 04.12.2019  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в ...
Възпитаничка на УНСС е новият вицепрезидент на ЕИБ 4.11.2019 г. ... валутен фонд (МВФ). Павлова е бакалавър по международни икономически отношения и доктор по икономика на УНСС. През 1999 г. работи като експерт по международни проекти към Института за следдипломна квалификация (ИСК). Ректорът проф. д.ик.н. Стати ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК (на снимката долу). Доц. Славова приветства участниците и гостите, като подчерта важността на продължаващото обучение за повишаване на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 30.10.2019 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Миланка Славова Възпитаниците на катедра „МИО и бизнес“ се реализират много успешно на пазара на труда, често имат и свой бизнес или ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“ 23.12.2019 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „Международни икономически отношения и бизнес”, заяви: „Когато говорим за традиции в изучаването на проблематиката на ЕС и иновациите, нашата катедра има ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).   ВАЖНО! Съобразно полученото от Центъра за развитие на човешките ресурси финансиране и наличните свободни места за студентски мобилности УНСС може да одобри и финансира до 20 мобилности ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... ,    ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             ...
Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша 18.10.2019 г. ... им на обучение обхваща 3 години бакалавър, 2 години магистър и 3 години доктор. Университета се състои се от около 500 преподавателя от които 50 професора и 80 доценти. Студентите в университета наброяват 11 000. По дисциплината “Data ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... близо 700 студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ...
Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 17.9.2019 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по международното сътрудничество и председател на организационния комитет, доц. д-р Григорис Заротиадис – президент на ASECU, и докторант Милена ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Септември 2019г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план ...
Държавен изпит през месец октомври 24.9.2019 г. ... в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Българо-руските отношения винаги са били многолики. Много важно е да отбележим, че и България има своето място в развитието на Русия с това, че сме й дали писменост и религия. Младото поколение израсна ...
Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ 19.6.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и доц. Силвия Трифонова от катедра „Финанси“ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса, в който ...
Пето национално съвещание на АИУБ 10.6.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, директори и зам.-директори на училища - членове на АИУБ и представители на МОН. Доц. Славова откри ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ и представители на МОН. Доц. д-р Миланка Славова откри ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... език”, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади бяха свързани с представяне на резултати от първия етап на проекта.    Доц. Трифонова открива научния ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... език”, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади са посветени на изключително актуалната тема на научноизследователския проект – иновативната неконвенционална парична ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... и ентусиазъм преминават всички етапи на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... и ентусиазъм преминават всички етапи на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет Ас. д-р Стефан Радев посочи, че целта на форума е професионалната ориентация на студентите-юристи с ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... в областта на обучението на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както и на научноизследователската дейност. В рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 ”Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“. в УНСС в ...
Летен стаж - 2019 2.4.2019 г. ... учебния план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми ...
Участие на наши студенти в юбилейния ХХ панаир на Националната търговско-банкова гимназия 11.7.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, г-жа Мая Гешева, ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, г-жа Мая Гешева, ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д-р ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, гл. ас. д-р Димитър Дамянов, член на Организационния комитет на състезанието и представител на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, директор ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... осем акредитирани от ICAEW модула в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;- да се уточнят предстоящите през 2019 г. съвместни мероприятия. Повече информация за международните акредитации в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол можете да намерите на ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), и доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Проф. д-р ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... си поръчка за прием на първокурсници в ОКС „бакалавър“. Значително е нараснал броят на приетите студенти в платено обучение. Това е успех, постигнат с активността, инициативността и усилията на всички нас, който утвърждава за пореден път лидерските позиции на УНСС в обучението на ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, поздрави участниците в семинара от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. УНСС се гордее с обстоятелството, че обучава много бакалаври, магистри и доктори. Значителна част от неговата дейност е и ...
АИУБ обедини средните училища, УНСС и бизнеса в търсенето и подкрепата на таланти 21.12.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, поздрави средношколците от името на академичното ръководство на УНСС и изрази увереност в достойното им представяне на състезанието. Доц. д-р Миланка Славова Проф. ...
С Националното състезание по финанси и счетоводство АИУБ постави ново начало в търсенето на таланти като обедини средните училища, университета и бизнеса 21.12.2018 г. ... ръководство от зам.-ректора на УНСС в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова. Доц. Славова изрази увереност в достойното им представяне на състезанието. Доц. Миланка Славова поздравява участниците в състезанието Проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. Станка Тонкова, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор но обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Косьо Стойчев, вицепрезидент на БАРИ, проф. д-р Марин Русев от СУ ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... на специалността и връчване на вашите дипломи за бакалавър и магистър – най-ярко доказателство, че имаме настояще и упорито гледаме в бъдещето. Затова съм сигурна, че на днешния ден ще получите много поздравления, пожелания и съвети. Моят сърдечен поздрав към вас е – честита диплома, ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... на годината“ с подкатегории  „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“ и „Докторант на годината“; „Спортист на годината”; „Талант“; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“ ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 19.12.2018 г. ... на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2019 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... , заяви Ангел Стойков, бакалавър от специалност „Икономика на туризма“. Ангел Стойков На церемонията присъстваха и много родители на ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, г-жа ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р ...
Рекорден брой фирми на Дните на кариерата 2018 30.11.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, поздрави организаторите и участниците в Дните на кариерата от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство. Това е една традиция в ново издание и действие. Дните ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“, Мария Дойчинова, директор „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България  (отляво надясно) От ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... в III и IV курс ОКС „Бакалавър“, студенти ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, със среден успех не по-малко от „добър“ 4 по една от следните специалности: „Икономика на ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да изразявате собствената си воля по пътя към успеха. Пожелавам ви да приложите на практика това, което научихте ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 26.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, се обърна към дипломантите. Доц. д-р Александър Вълков С вас си отива част от нас. Не забравяйте, че сте възпитаници на най-големия бизнес университет в България. Вратите на УНСС ще бъдат винаги ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Доц. д-р Александър Вълков Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да изразявате собствената си воля по пътя към успеха. Пожелавам ви ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... Димчо Йорданов, завършил с отличие бакалавърска степен, специалност „Медии и журналистика“. Доц. д-р Стела Ангова връчва дипломата на Димчо Йорданов Любомира Дончева, отличника на випуска, специалност „Медия икономика“, ОКС ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 7.12.2018 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е непрестанното трупане на знания и сравни ученето с плуването срещу течението на река – спреш ли, отнася те обратно. Доц. Вълков пожела на випускниците да бъдат ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 14.11.2018 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е непрестанното трупане на знания и сравни ученето с плуването срещу течението на река – спреш ли, отнася те обратно. Доц. Вълков пожела на випускниците да бъдат ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител катедра „МИО и бизнес“, се обърна към бакалаврите и магистрите на катедрата, които получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 6.11.2018 г. ... на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 04.12.2018  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. (Моля всички , които не са се ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... характеристики в ОКС „бакалавър“ и на 10 учебни плана в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. В съответствие с тях са актуализирани всички учебни програми по преподаваните дисциплини. Доц. д-р Лилия Йотова представи ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... с общо 7 специалности в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск на специалността. ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... хиляди първокурсници в ОКС „бакалавър“ по време на тържеството за началото на 98-ата академична учебна година на нашия университет. Гост на тържеството беше г-жа Виолина Маринова, член на Съвета на настоятелите на УНСС, председател на УС и главен изпълнителен ...
Държавни изпити 1.10.2018 г. ... и "Европеистика" /зала 3032/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 01-10.10. 2018 г ...
Възпитаници на УНСС участват в голям международен проект 5.9.2018 г. ... „Дюк“, САЩ. Иван е бакалавър по "Икономика" (катедра "Икономикс"), а Денислав - бакалавър по "Маркетинг" (катедра "Маркетинг"). Проектът разглежда нов механизъм за изследване на релацията между държавното финансиране на колежи и университети и ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... , руски, се провежда за прием в ОКС "Бакалавър" на Поднаправление "Международни отношения", Професионално направление "Политически науки" в УНСС.   Конкурсът се провежда два пъти всяка година − през месеците февруари и юни. Участие могат да вземат български ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 10.10.2018 г. 31.7.2018 г. ... от 11.00 ч. Завършващите в ОКС "БАКАЛАВЪР", които ще се явяват на държавен изпит – подават молба в обща канцелария. Държавният изпит ще се състои на 10 октомври 2018 г. (сряда) от 10.00 ч.  Учебните зали за провеждане на държавния изпит и ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... "Финанси" – ОКС „Бакалавър“     След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучение ...
Проф. Стати Статев: За академичната общност на УНСС грижата за хората с увреждания е кауза 18.7.2018 г. ... в четвърти курс, ОКС „бакалавър“, в нашия университет преминават стаж в реални условия. УНСС е първият държавен университет, който през 2013 г. разработи електронен наръчник за работа с докторанти с увреждания. В университета има Сдружение на ...
На вниманието на студентите ОКС "бакалавър", IV курс 20.6.2018 г. ... 17.09.2018 г. да се явят в отдел "Студенти - бакалавър" за подпис на дипломата по изискване на МОН ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ,  Лидия Велчева - директор на дирекция „Кабинет на ректора“, директори и зам.-директори на училища-членове на ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ ...
Проф. Огнян Симеонов e новият председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 8.6.2018 г. ... и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС от 2012 г. до 2016 г., декан на Финансово-счетоводния факултет от 2007 г. до 2011 г. и ръководител на катедра "Финансов контрол" от 2007 г. досега. От 2016 г. той е председател на Редакционния съвет на „Годишник на ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета на УНСС и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Дарина Заимова, зам.-ректор на Тракийския университет – Стара ...
Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми 30.5.2018 г. ... . Кандидат-магистрите трябва да имат завършена бакалавърска степен, да владеят английски език на ниво B2 и да представят есе на английски език. Повече за новата магистърска програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ виж тук  Гл. ас. д-р Георги ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... обучението на английски език в ОКС „бакалавър“. Ректорът благодари на декана на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ проф. д-р Камелия Стефанова, на директора на Центъра за ...
От есента нова магистратура „Противодействие на корупцията“ 15.5.2018 г. ... широкодостъпна за завършилите ОКС „бакалавър“, независимо от професионалното направление ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... на подаване на молба в отдел „Студенти-бакалавър" - гишета 14 и 15 от 9 до 15 часа в периода от 21.06.2018г. до 02.7.2018г.   При подаването на молбата се предават и две снимки паспортен формат.   Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства гост-лектора и го представи като изключително впечатляваща личност със забележителна кариера, като акцентира на огромния брой ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... на съвместни програми в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ и на съвместни научноизследователски проекти. С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети в Азия ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медия икономика": 12 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075 Важно! Студентите трябва ...
Втори обучителен семинар на Студентския съвет 4.4.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, помощник-ректора Николай Бакърджиев, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра „Финанси“ и ...
Кръгла маса на тема „Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам“ 30.3.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д.ик.н Димитър Хаджиниколов, председател на Българската асоциация за европейски изследвания (отдясно на ляво) Участниците в кръглата маса не са избрани случайно. Когато доц. Пламен ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в ...
Академична лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Маркетингът, пазаруването, моловете и щастието“ 29.3.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Миланка Славова По време на лекцията ще се „разходим“ в някои територии на маркетинга и комуникациите, които са ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... . В ОКС „бакалавър“ ICAEW акредитира всички специалности на УНСС и признава общо до 6 изпита на студентите: В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски ...
Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе 12.3.2018 г. ... социалнополитическа тема за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология". Това са Марaя Русенова, Калина Корчева, Николай Манолев, Мария Конецовска и Диана Михайлова. Комисията, която оценяваше тяхното представяне, ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 26.2.2018 г. ... на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Димитрова, Ваня Кастрева, началник на Регионалния ...
Сертификати и за победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 1.3.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Михайлова, Ваня Кастрева, началник на Регионалния ...
Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания 1.3.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение Лекцията предизвика огромен интерес сред студентите. Н. Пр. Ема Хопкинс отговори изчерпателно на всички въпроси. Преди лекцията Н. Пр. Ема Хопкинс се срещна и разговаря с ректора проф. д ...
Победителите в Националното състезание по икономикс получиха сертификати 28.2.2018 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ Доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет Проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-председател на АИУБ  Г-жа Емилия Иванова, директор ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет на УНСС, гл. ...
Държавни изпити 12.2.2018 г. ... отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в срок от 6-ти до 8-ми март 2018 г ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... съобщи, че в ОКС „бакалавър“ УНСС продължава да бъде единственият университет, който запълва държавната си поръчка. Това отново се дължи на усилията на всички нас. Трябва да подадем ръка на кандидат-студентите в тяхната ориентация и в избора им какво да ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия и член на Координационния съвет на АИУБ, Екатерина Аладжемова, отговорен ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, посочи доц. Раковска. Образованието по логистика в катедрата покрива много повече от 80% от изискванията за постигане на първо и второ квалификационно ниво без изпит (European Junior Logistician – ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение.  Доц. Стела Ралева връчва дипломи на абсолвентите Доц. д-р Миланка Славова по време на ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение.  Доц. Стела Ралева връчва дипломи на абсолвентите Доц. д-р Миланка Славова по време на ...
Дипломира се випуск 2017 на катедра „Индустриален бизнес“ 1.12.2017 г. ... долу). Дипломи и статуетки за бакалавър-отличник получиха и Антоанета Стоянова, Вероника Манушева, Анита Илиева, Цветелин Георгиев и др. Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Бизнес икономика“, както и магистрите от ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Поля Кацамунска зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет "Управление и администрация", доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", доц. д-р Деница ...
Четвърто издание на фестивала „Денят на Бернайс“ 24.11.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя приветства участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и коментира темата за комуникационните и репутационните ползи и рискове за страната ни при Българското председателство на Съвета на ЕС. С ...
Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет 23.11.2017 г. ... Бодурова бе отличена  с  грамота „бакалавър-отличник“.  За своите успехи тя получи  и поздравително писмо от декана на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Пламена Бодурова благодари на преподавателите от името на колегите ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар на катедрата ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар на катедрата ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи ...
Научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 23.11.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедрата и зам.-декан по научноизследователската работа на Общоикономическия ...
„Студент на годината 2017“ в категория „Бакалавър“ е от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 22.11.2017 г. ... Статев.  Наградата в категория „Бакалавър на годината“ получи Александрина Желязкова, четвъртокурсничка от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“. Тя беше наградена от доц. Миланка Славова и Димитър Дилчев ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... на годината“, с подкатегории  “Бакалавър на годината”, “Магистър на годината” и “Докторант на годината”; „Спортист на годината”; “Талант”; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев,  ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на ИСК, Радослав Илиев, председател на ИСИРКС, Кирил Воронков, представител на Россътрудничество, Кристиан Уолни, ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха 10.11.2017 г. ... с връчването на дипломите. Бакалавър-отличник Абсолвент и бъдещ ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... отличници. Той връчи дипломи и грамоти „Бакалавър-отличник“ на Вера Юлиянова, специалност „Икономика с преподаване на английски език“, и Велмира Петкова, специалност „Икономика“. Проф. Статев връчва грамотата на Вера ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... официална церемония  бяха връчени дипломите на студентите, завършили в  РЦДО – гр. Пловдив към УНСС. Бакалаври от специалностите „ Публична администрация и регионално развитие” и „ Финанси, счетоводство и контрол” На тържеството присъстваха доц. ...
Дискусия "Десет години България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС“ 2.11.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, зам.-миниcтъpът на Българското председателство на Съвета на ЕС и възпитаник на УНСС Моника Панайотова, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, Николай Пехливанов, областен управител на ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... на английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 26.10.2017 г. ... на студентите от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през юли и септември 2017 г.Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга и да представят печат от библиотеката на студентските книжки преди датата на официалното връчване.Полагането на ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 14.1.2021 г. ... 2017 г. между 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги. Успех на всички и до ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... за всички студенти, дипломирали се в ОКС „бакалавър“ на Финансово-счетоводния факултет. За останалите модули от фундаменталното ниво беше разработена магистърска програма АCCOUNTING, FINANCIAL CONTROL AND FINANCE /taught in English/ от екип на Финансово-счетоводен факултет, под ...
Държавен изпит на специалност "Финанси" 12.9.2017 г. ... от 15 до 26 септември в отдел „Студенти-бакалавър” ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... ООД. Нашата студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше връчена от доц. ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... ООД. Нашата студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше връчена от доц. ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... „Застрахователен надзор“, бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи и наградата ...
Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology 18.5.2017 г. ... с преподаване на английски език" в ОКС "Бакалавър" се проведе Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ... , които се изучават в  3 курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... . Три са степените в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, който беше модератор на ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г. 4.5.2017 г. ... учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Студентски съвет 4.5.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение Проф. Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... Белева Антон Тенев, бакалавър „Международни икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част ...
Сертификати за победителите от Националното състезание по приложна информатика 19.4.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър", проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Любен Боянов, преподавател в катедра  „Информационни технологии и комуникации“,  директори и учители ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2017 г. 10.5.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 7 юли 2017 г. от 9.00 ч. в зала 4052. Моля, запознайте се с изложените по-долу въпросник за държавния изпит и правилата за провеждането му. Катедра ...
Връчени бяха сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2017 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификатите на пълните отличници, както и грамоти за учителите и директорите от училищатаq включили се в организацията и провеждането на състезанието. На ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... и теоретично) по бакалавърски и магистърски програми чрез осигуряване на лектори, които са доказани професионалисти в реалния сектор (производство, разпределение, снабдяване, пласмент на електрическа енергия и енергиен мениджмънт); участието на ...
Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит за 2017 г. 21.3.2017 г. ... държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет страница ...
Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедрата 18.11.2017 г. ... г. се обучава в ОКС „бакалавър” по специалност икономика, със специализация „Икономическа социология“. През 2004-2005 г. се дипломира в магистърска програма по Икономическа социология, като магистър по икономика. Продължава ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... катедра "Икономикс" в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".  Доц. д-р Стела Ралева поздравява победителите в Националното състезание Победителите в Националното състезание по икономикс получиха своите сертификати лично от ректора на УНСС проф. д.ик.н. ...
Национално състезание по икономикс 11.3.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. ...
Национално състезание по икономикс 24.7.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 8.2.2017 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА - редовна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 20 март 2017 г., от 08:30, каб.4013 ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 29.1.2017 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставрус и председател на  научното жури за присъждане на ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 30.1.2017 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставру и председател на  научното жури за ...
Социолозите взеха дипломи на тържествена церемония 16.12.2016 г. ... и подаръци. Отличник-бакалавър Приветствие от ръководителя на катедрата А випуск 2016 изказа своята голяма благодарност на катедрата със пециален плакет (на снимката долу) ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра ...
Дипломираха се 150-те бакалаври от специалност "Финанси" 15.12.2016 г. ... диплома получиха и грамота „Бакалавър-отличник“ и поздравително писмо от декана на Финансово-счетоводния факултет проф. Снежана Башева. Имената им бяха вписани в Книгата на декана на факултета ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... част от завършилите ОКС „бакалавър“ продължават и в магистърска степен, тоест надграждат своите знания“, каза проф. Павлова. „Тази година има голям брой желаещи за обучение и в образователната и научна степен „доктор“. Колективът на ...
Осмодекемврийски спортен празник 2016 14.12.2016 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, ст. преп. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Денис Димитров, председател на Студентския съвет, ветерани, преподаватели, студенти, гости. ...
Дипломираха се бакалаврите от Випуск 2016 на специалност „Счетоводство“ 13.12.2016 г. ... .-ректорът връчва дипломата на бакалавър-отличник Днес в тази зала преживявате незабравим паметен ден. Получавате дипломи от най-стария икономически университет у нас и това е достойно завоюван пътен лист за професията, зелена светлина на семафора на творческия ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежанка Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... на висшето образование - степента "бакалавър", заяви ректорът. Абсолвенти, родители и преподаватели в аула "Максима" "Тази вечер вие сте специални! Тази вечер сте абсолвенти! Сигурен съм, че голяма част от вас ще продължат и след магистър в докторската ...
Катедра "Икономика на търговията" изпрати 61-вия си випуск 5.12.2016 г. ... връчва дипломата на бакалавър-отличник Наблюдавайки залата, установих, че в нея има различни категории щастие, констатира с усмивка проф. Димитър Димитров. Безспорно най-щастливи са родителите, а абсолвентите са щастливи, но и малко уплашени, степенува ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 10.12.2016 г. ... зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", г-н Бъчваров - Обединена редакция за ...
Четвъртият випуск на специалността „Политическа икономия“ се дипломира 30.11.2016 г. ... . Йотова връчва дипломата на бакалавър-отличник Доц. Йотова поздрави абсолвентите от името на ръководството на Общоикономическия факултет и им пожела: „Носете с гордо вдигната глава своите дипломи. И нека те да не са последни“.  Доц ...
Дипломира се осмият випуск на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 22.11.2016 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, проф. д-р Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет „Проф. Параскев Стоянов“ във Варна, чиято дъщеря беше сред абсолвентите. Абсолвентите в зала ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... изпит е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други петима бакалаври от двете специалности също бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 21.11.2016 г. ... абсолвентите за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 27.2.2017 г. ... абсолвентите за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... изпит е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други пет бакалаври от двете специалности бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес администрация“ ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 30.11.2016 г. ... "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра "Маркетинг и ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 12.11.2016 г. ... "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра "Маркетинг и ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... на следването си в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество. Проф. Статев запозна китайските гости с възможностите, които УНСС предлага със своите десет ...
Информационна среща с работодателски организации по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 7.10.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, приветства участниците в срещата. Тя изтъкна, че проектът „Студентски практики – фаза 1“ цели подобряването на качеството на образованието чрез представяне на възможности за ...
Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 27.9.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Центъра, ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, преподаватели, представители на университетската администрация. В голямата ...
"Председател" за един ден 8.7.2016 г. ... Бобева (понастоящем дипломиран бакалавър), беше "Председател" на НСИ за един ден. По предложение на НСИ, г-ца Бобева получи еднократна „заплата“ от Сибанк , която й беше връчена от Христина Филипова, прокурист на банката ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи. От страна на Шанхайския ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя оцени огромната работа по проекта, постигнатите същностни характеристики и приложни резултати. Целта на проекта „Ретур“ е да представи учебен курс, насочен към изграждане на ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение, доц.д-р Стела Ралева - заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... от УНСС Савомир Ботев, бакалавър в специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", който получи право за едномесечен стаж и парична награда от 500 лв. Третата поощрителна награда, отличаваща участниците с най-оригинални идеи, бе ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър". Събитието се проведе в малката конферентна зала с участието на преподаватели от катедрата. Модератор на форума бе доц. д-р Теодора Рупска. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... се обучават 536 студенти в ОКС „бакалавър“ и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... се обучават 536 студенти в ОКС „бакалавър“ и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, Антони Тренчев, народен представител от 43-то Народно събрание, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски”, Габриела Наскова, зам.-председател на Националното представителство на студентските ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... специалност „Социология” – бакалавър и магистър. Обучавана е по докторска програма на катедрата през периода 2012-2016 г. Научният ръководител на докторантката е доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология” и зам.-декан на ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... в "Явлена", отдел „Проекти”, бакалавър и магистър на катедра „Недвижима собственост”; Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties и ръководител на отдел „Анализи и прогнози” на компанията, член на Кралския институт на лицензираните ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 12.4.2016 г. ... , отличник магистър, и Милена Лафчиева, бакалавър отличник, благодариха на колегите и преподавателите си за приятелството и разбирането през изминалите години. „Винаги трябва да търсим успеха в самите нас. Ние трябва да бъдем обществен пример на случващото. От нас зависи кое е ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2016 г. 29.3.2016 г. ... основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на ...
Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА 3.4.2016 г. ... г. студенти от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ и студенти от програмата "Администрация и управление" с преподаване на английски език посетиха Гранитна зала на Министерския съвет за среща с представители на дирекция ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит за 2016 г. 18.3.2016 г. ... на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2016 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2016 г ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... Славова, зам.ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. Светла Бонева, зам.-декан на факултет "Международна икономика и политика, и проф. Димитър Хаджиниколов, зам.-ръководител на катедра "МИО и бизнес" (отляво надясно)  В нашия университет вече е ...
Публикувано е разпределението на дипломни проекти по рецензенти 8.2.2016 г. ... на дипломни проекти на студенти от ОКС "Бакалавър" по рецензенти. За повече информация тук ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... и водените от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която се ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), Христо Славов, управител на Обединена ...
На добър час на абсолвентите от „Стопанска логистика“! 14.12.2015 г. ... диплома, грамота и часовник на отличничката-бакалавър Проф. Статев изтъкна също, че много от възпитаниците на университета са част от обществения, политическия и бизнес елит на страната и напомни, че в правителствата след 1989 г. шестима премиери, 14 финансови министри и ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Хасково. Илия Илиев – бакалавър-отличник От специалност „Бизнес администрация” с отличен успех се дипломираха Иванка Костадинова, Есмерай Хасан и Русалина Русева. С ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Хасково. Илия Илиев – бакалавър-отличник От специалност „Бизнес администрация” с отличен успех се дипломираха Иванка Костадинова, Есмерай Хасан и Русалина Русева. С ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 6.12.2015 г. ... , отличник магистър, и Милена Лъвчиева, бакалавър отличник, благодариха на колегите и преподавателите си за приятелството и разбирането през изминалите години. „Винаги трябва да търсим успеха в самите нас. Ние трябва да бъдем обществен пример на случващото. От нас зависи кое е ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ (ръководител доц. д-р Марчо Марков), „Разработване и въвеждане ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... .  Дипломата на бакалавър връчва проф. Тадаръков Проф. Димитров връчи дипломите на отличниците магистри и бакалаври. След випуска бакалаври с отличен успех завършва една студентка, а повечето от магистрите са постигнали забележително високи резултати ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... бизнес“ в ОКС „бакалавър“ и от специалностите „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” получиха дипломите си. Присъстваха преподаватели ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... по време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводен факултет при ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... . Александров връчва дипломата на бакалавър  Проф. Веселка Павлова поздрави гостите и дипломантите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и им  пожела здраве, щастие и професионална реализация. „Вие имате основание за самочувствие, ...
Публикувани са теми за дипломни проекти 11.11.2015 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър". Повече информация на moodle.unwe ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... е университетската степен „бакалавър”, защото тя е първото стъпало във висшия ешелон на науката, обърна се към абсолвентите проф. Статев. Той посочи, че освен с най-високия рейтинг на Националната агенция за оценяване и акредитация, УНСС е и с най-висока ...
Абсолвентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес” получиха дипломи 22.10.2015 г. ... диплома на бакалавър, връчена от гл. ас. д-р Крушков Випуск 2015 "Интелектуална собственост и ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 27.9.2016 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р Огнян Симеонов говори пред студентите Директорът на РЦДО доц ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 28.9.2015 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р Огнян Симеонов говори пред ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, по чиято идея Ректорският съвет реши да се институционализират връзките на УНСС със средните икономически училища в страната, както и с други сродни училища, в които се изучават икономически специалности, и даде съгласие ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, г-жа Ваня Кастрева, зам.министър на образованието и науката на РБългария, г-н Николай Бакърджиев, помощник-ректор на УНСС, проф. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", гл. ас. д-р ...
В университета се проведе XXIV конференция на БАПА 8.6.2015 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Даниела Кох – Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, ст.преп. Албена ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за бъдещето! Благодарим на всички наши колеги в УНСС, ...
Наша студентка е победител в "Студент на годината" 2015 15.5.2015 г. ... на годината“ бе за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... ,,Студент на годината“ бе за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната награда ,,Млад ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... правят всяка година, е на различните бакалавърски специалности от университетите според средното заплащане, получавано при намиране на работа веднага след завършване и в средата на трудовата кариера. При очакваното заплащане на завършващите през учебната 2014-2015 г., излязло ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" (вляво) Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (вторият вляво), зам.-ректор по електронизацията, с организатори на събитието Гостите можеха да получат информация за обучението в отделните факултетите на ...
Наши студенти участваха в „Ден на отворените врати“ в Министерски съвет 15.6.2015 г. ... . студенти от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ посетиха Гранитна зала на МС за среща с представители на дирекция „Модернизация на администрацията“. Г-жа Диана Дончева представи Портал за студентски стажове в ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. 23.4.2015 г. ... основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... на учебни планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ и кръгла маса та тема: „Анализ и оценка на ефектите от актуализирането на учебната ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... с учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по управление на недвижимата собственост, с програмата по „Управление на публична недвижима собственост“. Дискусията в залата Отношение по темата взеха и ...
Наш преподавател участва в два престижни форума в САЩ 19.3.2015 г. ... учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда. Участници в международната конференция в Чикаго, ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... .-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ проф. Огнян Симеонов, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян Стоянов, ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит 10.3.2015 г. ... иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2015 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2015 г ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... .-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Проф. Стати Статев връчи почетна грамота на Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ, за „значим принос в сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Националната търговско-банкова ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... .-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Проф. Стати Статев връчи почетна грамота на Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ, за „значим принос в сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Националната търговско-банкова ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, чийто ръководител бе доц. д-р Цветана Стоянова. Документът е подписан Възможностите, които очертава сътрудничеството, са големи ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, чийто ръководител бе доц. д-р Цветана Стоянова. Документът е подписан Възможностите, които очертава ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в пресклуба на БТА ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в пресклуба на БТА. В ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... .-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ангел Крайчев от Института ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... връчи дипломи и грамоти „Бакалавър отличник“ на най-добрите четирима, постигнали висок успех по време на обучението си (на снимката долу). Успех и късмет пожела на български и посланикът на Република Словакия Н.Пр. Мариан Якубоци, който също връчи ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на четвъртия випуск бакалаври по предприемачество 10.12.2015 г. ... УНСС. Ректорът връчва диплома и грамота „Бакалавър отличник“ на първенеца на випуска.   Г-жа Жанет Попова, управител на фирма „АМЕТ“, връчва подаръци на постигналите най-висок успех по време на обучението си.   Проф. Кирил Тодоров връчва диплома и грамота ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от "Финансов контрол" 4.12.2014 г. ... част от вас също завършват своето образование в „бакалавър” и ще продължат да се обучават в следващата степен. И в двете нива много от вас ще започнат работа, каза проф. Славков. Проф. Бисер Славков връчва диплома на абсолвентка Навлизате в живота като пълноправни финансисти. От ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... специалностите "Интелектуална собственост" - бакалавър, и "Интелектуална собственост и бизнес" - магистър. На тържеството присъстваха преподавателите от катедрата: проф. д-р Виолета Цакова, научен секретар, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Владя Борисова,  випусков ръководител на магистрите, ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 26.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. В Общоикономическия факултет с участието много колеги беше представена и ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 30.9.2015 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Той беше организиран от Факултет “Международна икономика и ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 26.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Семинарът бе организиран от Финансово-счетоводния факултет. Колеги от трите ...
Катедра "Недвижима собственост" изпрати своите абсолвенти 24.11.2014 г. ... образователно-квалификационна степен “магистър” и „бакалавър“. Церемонията на випуска се състоя в зала "Тържествена". Абсолвентите и гостите в зала "Тържествена" Всяко нещо има начало и край. И вашето дипломиране е край за някои и начало за повечето от вас, ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 24.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Той беше организиран от Факултет “Международна икономика и политика” и катедра “Маркетинг и ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 19.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. В Бизнес факултета, с участието много колеги и представителите на партньорите от Национално сдружение ...
Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014 24.11.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ръководителят на проекта доц. д-р Цветана Стоянова представи етапите и дейностите по проекта, както и конкретните ...
Дипломи за младите маркетолози и плановици 17.11.2014 г. ... връчва диплома и грамота на бакалавър-отличник Завършвате университет № 1 в страната и региона, излъчил за годините на прехода шестима премиери, шестима министри на външните работи, четиринадесет министри на финансите, каза ректорът. За четири години ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... колеги Първият бакалавър, които получи дипломата си бе Христо Шивачев, завършил с пълно отличие.  Той бе награден и с 1000 лв. от университета. Проф. д-р Любомир Стойков връчи дипломите на магистрите. Специалността „Връзки с ...
Ректорът връчи дипломите на първия випуск „Политическа икономия“ 6.11.2014 г. ... на успешно завършил бакалавър връчва проф. Валентин Кисимов Първите дипломи бяха връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Дипломи на успешно завършилите бакалаври от първия випуск 2014 на специалността „Политическа ...
Катедра "Индустриален бизнес" изпрати и випуск 2014 от "Икономика на индустрията" 3.11.2014 г. ... диплома за бакалавър Заместник-ректорът пожела на бакалаврите да продължат обучението си в магистърската степен и посочи, че учението не може да се разделя по степени и години, защото е през целия живот ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" по икономически и неикономически специалности,  включително и медицински. Тя предоставя знания и системна подготовка по правно-организационни, медико-икономически и здравно-политически проблеми на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... свой бизнес. Отличникът бакалавър на випуска Божидар Иванов първи получи дипломата си. Това е наистина важен етап от живота ни. Нашата специалност „тежи“ и е предпочитана от работодателите, каза той. Иванов благодари на преподавателите, които ...
Първа есенна академия 29.12.2014 г. ... по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” и кръгла маса по проект BG051PO001-3.1.07-0053 20.10.2014 г. ... по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” 30.9.2014 г. ... по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа икономия”, “Икономика на човешките ресурси”, “Застраховане и ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1.07-0053, финансиран от ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1 ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 17.7.2014 г. ... език"", ОКС "Бакалавър" Всички студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ...  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата. Магистратурата „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на ...
Магистърска програма „Политическа икономия на гражданското общество” 25.6.2014 г. ...  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Магистратурата „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Във форума участваха представители на академичното ...
Участие на проф.д-р Снежана Башева - декан на ФСФ и проф.д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и ръководител на катедра "Финансов контрол" в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България 11.6.2014 г. ... по обучението в ОКС „Бакалавър“  и ръководител на катедра „Финансов контрол“ – проф.д-р Огнян Симеонов на 9 юни 2014 г. участваха в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), на която ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ събра преподаватели с представители на бизнеса. На форума, организиран от катедра ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ събра преподаватели с представители на бизнеса. На форума, организиран от катедра ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... и зам-ректор в обучението ОКС "Бакалавър", получи награда за утвърждаване на студентското самоуправление. Наградата му бе връчена от председателя на Студентския съвет Антоан Шотаров (на снимката долу). Първата категория „Студент на ...
Нови правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" (+въпросник) 13.3.2014 г. ... на държавен изпит за ОКС "Бакалавър". Най-долу под текста е прикачен и въпросникът с темите за държавния изпит. За повече информация кликнете на линка: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/2822/полезна-информация-за-бакалаври ...
Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици 21.2.2014 г. ... по обучението в ОКС „Бакалавър“, Емилия Иванова, директор на НТБГ, журито от катедра „Икономика“ с председател ас. Николай Величков, научен секретар на катедрата. В надпреварата под надслов „Ние знаем повече“ се включиха ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  доц. д-р Атанаска Тенева, зам.-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат за София-град, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Емилия Иванова ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... . Проф. Кисимов връчи специална награда на Мартин Желев, бакалавър по счетоводство и магистър по търговия, а в момента – първокурсник в специалност „Право“ отново в нашия университет. Плувецът, спечелил над 100 златни медала в различни турнири, европейски и световни първенства, е пример за това, ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 8.7.2014 г. ... и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС.Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД. Отляво надясно: Ръководителят на ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 11.4.2014 г. ... въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД. Отляво ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... Кимова и Деница Красимирова, Станка Бакалова, бакалавър по "Икономика", Недялка Младенова, магистър "Публични финанси", и Надя Иглева,магистър "Бизнес администрация", получиха дипломите си от проф. д-р Веселка Павлова. Абсолвентката Снежана Глушкова бе обявена за първенец на випуска ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... Надя Кимова и Деница Красимирова, Станка Бакалова, бакалавър по "Икономика", Недялка Младенова, магистър "Публични финанси", и Надя Иглева, магистър "Бизнес администрация", получиха дипломите си от проф. д-р Веселка Павлова. Абсолвентката Снежана Глушкова бе обявена за първенец на випуска. Проф. ...
Поради технически причини дипломите на специалност "Бизнес информатика" няма да бъдат връчвани на 28.11.2013 25.11.2013 г. ... информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър"  няма да бъдат връчвани на 28.11.2013. На сайта ще бъде публикувана допълнителна информация за нови дата и час на връчването ...
Определена е дата за държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" 23.11.2013 г. ... "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 06.03.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Дипломира се и випуск 2013 на специалност "Счетоводство" 25.11.2013 г. ... долу). Дипломи и грамоти за бакалавър отличник получиха близо десетина от завършилите. За „равновесие“ първи бяха Диана Гинева и Кирил Башикаров, чийто дипломи бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... .-ректор на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, втори мандат, е член на КПНРО. Проф. Стати Статев и Ваня Донева подписват споразумението Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС ще бъде проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, а от ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 8.7.2014 г. ... и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Представители на експертните групи, ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 11.4.2014 г. ... въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...
Бизнесът и УНСС - заедно в европейски проект за студентски практики 20.9.2013 г. ... една образователно-квалификационна степен - веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“ ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" за ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... изпит ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... на дипломните работи ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи - 26.08.2013 г ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Проектът се изпълнява в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ...
Ректорът откри международен летен семинар по лидерство 22.7.2013 г. ... , първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, Мая Тодорова, зам.-министър на младежта и спорта, президенти и представители на младежки организации, млади лидери – участници в семинара. Десетдневният трейнинг се провежда за ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Проектът се осъществява от Общоикономическия факултет на УНСС, в партньорство с ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 8.7.2014 г. ... и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 11.4.2014 г. ... въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... е предназначен за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма и свободното ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" 31.5.2013 г. ... изпит в ОКС “Бакалавър“ за специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г .от 10.30 ч.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Бакалавър” – 28 юни 2013 г ...
Защита на дипломна работа на специалност "Бизнес Информатика" 31.5.2013 г. ... на дипломни работи на студентите  в ОКС „Бакалавър“ от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 9.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.    Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... „Студент на годината на УНСС” бяха отличени „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и „Студент-спортист на годината“. Несъмнено най-оспорван бе призът „Бакалавър", при който дори се стигна до „балотаж“ между Петко Иванов, Емил Любенов и Илина Мутафчиева. Отличена бе Илина Мутафчиева, ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... . Н. Пр. Гийермо Салвадор Асрак е бакалавър по администрация (1973 г.), експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... .-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра “Икономика на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“. От ляво на дясно: доц. д-р Вера Пиримова, Биляна Кръстева от САИМО, Антоан Шотаров Проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, и Анита Цанева, ръководител сектор "Чуждестранни ...
Бъдещи автори на студентския вестник за Деня на Европа 19.3.2013 г. ... на Грета Петрова, бакалавър по журналистика (в момента в магистърска програма "Енергиен бизнес"), която със своето оригинално перо е станала един от авторите във второто издание на студентския вестник по случай Деня на Европа! Повече за студентския вестник можете да ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“ и ръководител на катедра „Финансов контрол“ и доц. д-р Марчо Марков – заместник ректор по продължаващото обучение и ръководител на катедра „Икономикс“. Деканът на Общоикономически факултет ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... . Н. Пр. Гийермо Салвадор Асрак е бакалавър по администрация (1973 г.), експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия ...
Ден на чуждестранния студент 29.3.2013 г. ... и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър", както и доц. д-р Вера Пиримова - директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели.             Приветствие към участниците отправи Антоан ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... проведе Държавен изпит за ОКС "БАКАЛАВЪР" и защита на магистърска теза  за  специалност "Икономика на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 4.1.2013 г. ... на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 22.02.2013 г. от 9.00 ч ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... , завършили образователна степен бакалавър или магистър с най-висок успех, те имаха възможността да предложат решения на въпроси в областта на икономическото развитие, външната политика, отбраната и сигурността, правните въпроси, развитието на регионите и национална ...
Дипломирани финансисти получиха европейски старт 14.12.2012 г. ... дипломите и специалните грамоти "Бакалавър-отличник" на най-добрите. Един от отличниците на випуска – Крум Джупанов, сподели, че е изключително доволен от избора на специалност, с която сега се насочва към банковия сектор, за да гради бъдещата си кариера ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Икономика на съобщенията" 7.12.2012 г. ... на съобщенията" в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" 7.12.2012 г. ... информатика" в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 13.12.2012 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Младите политолози с поглед към магистралата на науката 30.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, и предвиди успешното кариерно развитие на младите политолози.  Не бива да се стои на едно място, подчерта той, а дипломата по политология от УНСС определи като престижна както за страната, така и зад граница ...
Двоен празник за катедра "Икономика на търговията" и възпитаниците й 30.11.2012 г. ... е успешен старт в живота", оцени бакалавърската степен доц. д-р Силвия Терезова, научен секретар на катедра „Икономика на търговията“. И на забравяйте, че вратата на преподавателите ви винаги е широко отворена за вас, отправи послание към младите си колеги тя ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси“, очерта нейното състояние и приоритети. По повод 100-годишнината от рождението на проф. д-р Минко Русенов за неговото богато научно наследство доклад изнесе проф. ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... с чувство за отговорност името „бакалавър“ и „магистър“ на УНСС, отправи тя своето пожелание. Доц. Йотова връчи и дипломите на отличните студенти, придружени от специални грамоти ...
Първи в първото издание на „Млад одитор“ 18.6.2012 г. ... заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС, а членове – водещи одитори. При тържественото награждаване в хотел "Шератон". В състезанието, което премина в три етапа - попълване на тест по одит, изготвяне на реално одиторско ...
Без магистратура не може! 1.11.2012 г. ... пред студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, магистърските програми. Ръководителят на катедрата доц. Андрей Нончев каза, че държи студентите да продължат обучението си и съобщи, че на основата на резултатите от анкета, проведена от студентите-социолози, за интересите и ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти от ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... работи за студенти от ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 04.04.2012 от 14.00 до 19.00 в зали - 2066 и 2065 ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... сте млад, току-що завършил бакалавър или магистър и малко след като еуфорията от получаването на дипломите е преминала, си задавате въпроса: А сега накъде? Започвате да търсите работа, но почти всички фирми търсят служители със стаж. Къде да го придобиете, ...
Вторият Академичен форум за обществена наука направи равносметка на изборите 8.12.2011 г. ... мнение изрази и Димитър Сивков, бакалавър по социология в УНСС. По думите му законовата рамка в сегашния й вид усложнява, а не улеснява изборния процес. Той счита за нарушение председателят на избирателната секция самолично да решава дали бюлетините са валидни, ...
Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър". 21.4.2012 г. ... "Магистър" и ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 4.07.2011. Дипломните работи трябва да бъдат предадени в катедрата на 15.06.2011 ...
Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа 21.4.2012 г. ... Студенти от ОКС "Бакалавър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011: Първа малка защита ще се проведе на 09.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067. Втора малка защита ще се проведе на 11.05.2011 (сряда) в зали 2066 и 2067. За ...
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 21.4.2012 г. ... работи на студенти от ОКС ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... степен „Бакалавър” и „Магистър”. За същия период са защитени дисертационните трудове на десет докторанти, обучавали се в редовна, задочна и свободна форма на докторантура. Колективът на катедрата е участвал в разработването на повече от 30 ...
ГРАМОТИ, ДИПЛОМИ И ПОПЪТЕН ВЯТЪР ЗА "ПИОНЕРИТЕ" ОТ 2010-а 26.9.2012 г. ... припомни на успешно завършилите бакалавърската си степен млади хора, че за да бъдат на висотата на обществения и икономически живот в съвременна България, Европа и света, трябва да продължат да обогатяват знанията си през целия живот. Първенецът на ...

Предстоящо

665 results found
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... в УНСС, партерен етаж,  отдел „Студенти-бакалавър“. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център ...
Държавни изпити - Европеистика 19.7.2021 г. ... на студентите от специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Залите ще бъдат уточнени допълнително ...
Държавни изпити-"Международни отношения" 19.7.2021 г. ... "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър". Залите ще бъдат уточнени допълнително ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2021г. 13.7.2021 г. ... , образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 11.10.2021 г. от 9.00 часа.  Заявете своето желание за участие в учебен отдел Бакалаври до 5 октомври 2021г., за да бъдете включени в протокола. Защитата на дипломни работи през есенната държавна изпитна сесия  ще ...
Държавен изпит за завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 9.7.2021 г. ... от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021 г. от 09,00 часа в Тестови център.        Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
Държавен изпит на спец. "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 8.7.2021 г. ... на английски език" ОКС "Бакалавър ще се проведе както следва: 12.10.2021 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  12.10.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 8.7.2021 г. ... и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 12.10.2021 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  12.10.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 7.7.2021 г. ... , ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 11.10.2021 г. (понеделник) от 12.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 90 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 7.7.2021 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 11.10.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да ...
Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 7.7.2021 г. ... за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 11.10.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа в УНСС (залата ще бъде обявена допълнително). В периода 01-08.10 ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 14 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 30.6.2021 г. ... на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 ...
Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ 23.6.2021 г. ... „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 30 септември 2021 г. от 10.00 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета) ...
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" 2021/2022 16.6.2021 г. ... за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия:  от 14 юни до 29 юни 2021 г ...
Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ 10.6.2021 г. ... до ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 28 юни (понеделник) ...
Държавен изпит за специалност „АГРАРЕН БИЗНЕС“ 7.6.2021 г. ... до ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 28 юни (понеделник) ...
Държавен изпит за специалност „ЕКОИКОНОМИКА“ 7.6.2021 г. ... до ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 28 юни (понеделник) ...
Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - юни 2021 г. 14.6.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 28.06.2021 г. (понеделник) от 10.00 часа в зала 2006.  ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в  отдел ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на човешките ресурси" - юни 2021 г. 31.5.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 25.06.2021г. (петък) от 10.00 часа в Тестовия център.  ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 28.6.2021 г. ... развитие" ОКС „Бакалавър“, тук: ОНЛАЙН ИЗПИТ Държавният изпит на студентите от специалност "Регионално развитие" ОКС „Бакалавър“– дистанционна форма на обучение ще се проведе на 29.06.2021 г. от 13:00 часа ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 24.6.2021 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 28.06.2021 г. (понеделник) от 12.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г. 26.5.2021 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 01.07.2021г. от 14,00 часа в Тестови център.   Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 31.5.2021 г. ... "Регионално развитие" ОКС „Бакалавър“– редовна форма на обучение ще се проведе на 29.06.2021 г. от 09:00 часа в зала П034 и зала П035.  За явяване на изпита, в срок до 25.06.2021 г. всеки студент редовно обучение трябва ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 24.6.2021 г. ... на учебния процес в УНСС за ОКС-Бакалавър, членовете на Катедрения съвет при катедра „Управление“ взеха решение:   1. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ за ОКС-Бакалавър - редовно обучение да ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" - ОКС "Бакалавър" 26.5.2021 г. ... на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър".  Срокът за подаване на молби за явяване на държавен изпит е до 21.06.2021 г. Конспектът за подготовка за Държавния изпит, както и правилата за провеждане на изпита са налични на сайта на катедрата: http://departments ...
Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 19.5.2021 г. ... изпит за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 28.06.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 5022. В периода 21-25.06.2021 г. трябва да подадете на място в ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 31.5.2021 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 28.06.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да ...
АКТУАЛНО ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЮНИ 2021 18.5.2021 г. ... образование и степен „Бакалавър“, копие от първата страница от дипломната работа с подпис на научния ръководител. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в ...
Държавен изпит за специалност „Финансов контрол“ 14.5.2021 г. ... , отдел „Студенти-бакалавър“ в периода от 16.06.2021 г. до 23.06.2021 г. За целта трябва да се носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на ...
Държавен изпит - спец."Европеистика" 9.6.2021 г. ... "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които са допуснати до устен изпит, трябва да се явят след това в залите 3074 и 3075. Началният час ще бъде обявен от комисията в деня на изпита. Студентите /вкл. семестриално завършилите/ могат да ...
Държавен изпит - спец."МО" 9.6.2021 г. ... "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които са допуснати до  устен изпит, ще трябва да се явят след това в залите 3074 и 3075. Началният час ще бъде обявен от комисията в деня на изпита.   Студентите /вкл. семестриално ...
24.06.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 24.6.2021 г. ... изпит е присъствен. Дата: 24.06.2021 г. Начало: 9:00 ч. Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, зали: 5026, 5039 Форма на изпита: разработване на два въпроси по конспекта за държавен ...
24.06.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ (с преподаване на английски език) 24.6.2021 г. ... изпит е присъствен. Дата: 24.06.2021 г. Начало: 10:00 ч. Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, зали: 2056, 2061, ...
ОБНОВЕНО!!! 24.06.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 24.6.2021 г. ... изпит  ще се проведе ОНЛАЙН В ПЛАТФОРМАТА ТИЙМС. ЛИНК: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab0fa6a83b52a4e098dd5a59266381837%40thread ...
24.06.2021 г. - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 11.5.2021 г. ... изпит е присъствен. Дата: 24.06.2021 г. Начало: 9:00 ч. Място на провеждане на изпита: в сградата на УНСС, Тестови ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2021 г. 12.5.2021 г. ... да се яви в канцеларията на бакалавърска степен, със следните документи: Заявление за явяване на държавен изпит (по образец); Две снимки (размер 35/45 мм.); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 23.7.2021 г. ... , завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“: Изпитът ще се проведе на 23.09.2021. от 9.00 часа. Необходими документи: Заявление за явяване на държавен изпит. Заявленията се попълват на място ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 22.4.2021 г. ... на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със ...
На вниманието на студентите от трети курс на спец. "Счеоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 22.4.2021 г. ... .2021 г до 10.06.2021 г. на ОКС "Бакалавър" в обучение е публикувана молба като прикачен фаел  за избираемите дисциплини за 4 курс на учебната 2021/2022 г. Молбите да се изпращат на ел. поща на Анелия Петрова - административен секретар на кат. ...
Държавен изпит - първа и четвърта сесия 21.6.2021 г. ... Е Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
На вниманието на студентитe от спец. "Счетоводство" от Трети и Четвърти курс ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 15.4.2021 г. ... Финансово-счетоводния факултет, ОКС „Бакалавър“ – 3 и 4 курс и ОКС „Магистър“. От Банка ДСК ЕАД ще вземат участие: - г-н Цветослав Димов - Началник, Управление „Контролиг“; - г-н Пламен Димитров - Началник, Управление „Управление на ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 1.4.2021 г. ... "Бизнес информатика и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 29.06.2021 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  29.06.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на дипломни ...
Държавен изпит на спец. "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 1.4.2021 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 29.06.2021 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  29.06.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на дипломни ...
График за защита на учебна практика 31.3.2021 г. ... студенти, в секция "ОКС Бакалавър", раздел Учебни практики на подсайта на Катедра "Финансов контрол", можете да намерите актуална информация за защитата на учебните практики от студентите, специалност "Финансов контрол"                 ...
ВАЖНО!!! Актуална информация за предстоящите държавни изпити 18.3.2021 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение -  „Администрация и управление с преподаване на английски език“ в ОКС „бакалавър“ ще бъдат проведени онлайн в MS TEAMS. За повече информация, моля натиснете ТУК. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия м. юни 2021г. 4.6.2021 г. ... , образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9.00 часа.  Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 17 юни 2021г., за да бъдете включени в протокола. Защитата на дипломни работи за лятната държавна изпитна сесия на ...
Държавен изпит през месец март 2021 г. 26.3.2021 г. ... е на място в Отдел „Студенти - бакалавър”, гише № 11.      Линк за държавния изпит: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U1NmM3YmYtYWY0My00MGNlLWJlYTEtODdhNzgzNTZhMDhk%40thread ...
Стипендии на френското правителство 22.3.2021 г. ... отпускат за дипломантски програми на нива бакалавър (L1) – новост за 2021 година, магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво – на докторанти, млади изследователи и утвърдени изследователи. Важни ...
Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ 18.5.2021 г. ... „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 24 юни 2021 г. от 13.30 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета).         Изпитна ...
Държавният изпит за студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ 18.5.2021 г. ... собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 24 юни 2021 г. от 13.30 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета). Форматът на провеждане на изпита е развиване на въпроси ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. МАРТ 12.3.2021 г. ... специалност “Бизнес администрация“ за ОКС-Бакалавър - редовно обучение, ДО-София и ДО-Хасково ще се проведе на 19.03.2021г. /петък/, от 10.00 часа. Допънителна информация за порвеждане на изпита ще получите по електронната поща ...
Държавен изпит – трета сесия ще се проведе онлайн 15.3.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Аграрен бизнес ”, “Екоикономика” и „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на 18.03.2021 г. онлайн, чрез MS Teams.  ВАЖНО!!!! За да можете ...
Държавни изпити – правила за провеждане и конспекти по специалности 22.2.2021 г. ... за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ще бъдат обявени допълнително.    Успешна ...
Стипендии на Министерството на образованието на Саудитска Арабия за изявени студенти 24.2.2021 г. ... да са на възраст между 17 и 25 години за ОКС „бакалавър“ и обучение в институтите за преподаване на арабски език, до 30 години за ОКС „магистър“ и до 35 години за ОКС „доктор“, като академичният съвет на образователната институция може да направи изключение. Студентът ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" 20.3.2021 г. ... от специалност "Регионално развитие" ОКС „Бакалавър“– редовна и дистанционна форма на обучение ще се проведе на 30.03.2021 г. от 12:00 часа. чрез платформата MS Teams За явяване на изпита, в срок oт 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г., всеки студент редовно обучение трябва ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 6.2.2021 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 5 март 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1082. Институт по ...
АКТУАЛИЗИРАНО 11.03.2021г. 11:06ч.! ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ОКС БАКАЛАВЪР: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 11.3.2021 г. ... вниманието на студентите, ОКС Бакалавър, от специалности: „Маркетинг“, редовно обучение „Прогнозиране и планиране“, редовно обучение „Маркетинг и стратегическо планиране“ (с обучение на английски език), редовно обучение  Държавните изпити ще се проведат на 12 ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 29.1.2021 г. ... „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен изпит, е ...
Държавен изпит - трета сесия 16.3.2021 г. ... Б Щ Е Н И Е Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 18.03.2021 г. от 10.00 часа в MS Teams. Студентите ще получат покана за присъединяване към създаденото събитие в Teams ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 22.3.2021 г. ... от специалност "Икономика на търговията", ОКС "бакалавър", ще се проведе онлайн  в MS Teams  на 26.03.2021 г. от 08.30 ч. Изпитът е под формата на тест. Необходими документи: Заявление за явяване на държавен изпит. Заявленията се попълват на място и се подават лично в отдел ...
СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021 21.1.2021 г. ... на студентите от ОКС „Бакалавър“, дистанционно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. е от 01.02.2021 г. до 26.02.2021 г. Записването на студентите от ОКС „Магистър", дистанционно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. е от 25.01.2021 г. до 19 ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено ...
Държавни изпити 19.2.2021 г. ... 3036/ и "Европеистика"/ зала 2094/- ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подават молби/заявления в отдел "Студенти - Бакалавър" към Дирекция "Учебна дейност" /при инспекторката г-жа Елена Богданова/ в периода 01-05 март 2021 г. ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. март 2021г. 19.2.2021 г. ... дипломанти, Държавният изпит за студентите от ОКС бакалавър и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени на 08 март 2021г.  от 09.00ч. Държавният изпит ще се проведе ...
На вниманието на студентите в ОКС "магистър": ДАНС търси експерти 11.12.2020 г. ... от изискванията е кандидатите да имат завършена ОКС "бакалавър". Цялата информация: ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 29.11.2020 г. ... специалност "Бизнес информатика и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 25.02.2021 от 8.00 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  25.02.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на дипломни проекти в ...
Държавен изпит на спец. "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 29.11.2020 г. ... и комуникации с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 25.02.2021 от 8.00 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  25.02.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на дипломни проекти в ...
Церемония по дипломиране 20.11.2020 г. ... . д-р Борислав Борисов   Абсолвентите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да получат дипломите си на място в УНСС от 30 ноември (включително) нататък, в рамките на работното време на Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - Магистър" на УНСС.   Ще се радваме, ако независимо от ...
ВАЖНО! Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 24.3.2021 г. ... собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ ще се проведе онлайн на 25 март 2021 г. от 09.00 ч. Форматът на провеждане на изпита е развиване на въпроси.    Изпитна комисия: Председател: проф. д-р Мария Ананиева Маркова  Членове: проф. д-р Владя Бориславова ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 20.4.2021 г. ... на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със Заповед на ректора за ...
Отлагане на официалното връчване на дипломите за 10.05.2021 г. 16.11.2020 г. ... туризма с преподаване на английски език",  ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение се отлага за 10.05.2021 г ...
Официално връчване на дипломите на завършилите специалност "Икономика на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър" 19.10.2020 г. ... специалност "Икономика на транспорта" в ОКС "Бакалавър". Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички дипломанти да се явят в канцеларията на отдел "Бакалавър" от 14.00 ч. до 16.00 ч. за подпис и удостоверяване, че не се дължат заети книги от библиотеката на УНСС ...
Отлага се връчването на дипломите на студентите в ОКС „Бакалавър“ от специалност „Регионално развитие” 30.10.2020 г. ... специалност: "Регионално развитие" (ОКС „Бакалавър" - редовна и дистанционна форма на обучение). Забележка: Дипломантите задължително трябва да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги (9 ноември от 12:30 до 14:30 ч.), след като са получили бележка от ...
Покана за кръгла маса 24.11.2020 г. ... „Счетоводство и контрол“, ОКС „Бакалавър“, дистанционна форма на обучение“, по проект НП-4-2020, с ръководител доц. д-р Теодора Рупска, ще бъде издаден сборник от научни доклади със заглавие СЧЕТОВОДСТВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В сборника ще се публикуват докладите на ...
стажове към Академия "Антикорупция" в УНСС 8.10.2020 г. ... студентски права, в трети и по-горен курс в бакалавърска програма, включително за специалност Право, или в магистърска програма на УНСС. Стажантската програма предвижда целодневна заетост и не е платена. За времето на стажа студентите се освобождават от присъствени занятия по решение на ...
На 24.10.2020 г. стартира обучението за квалификация „Учител /Икономика/“ - дистанционна форма на обучение 24.9.2020 г. ... степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”, или студенти в процес на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за ...
ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовно и дистанционно обучение 17.9.2020 г. ... студенти, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе присъствено на 23.09.2020 г. от 10ч. в зала 2112 ...
Дата за Държавен изпит на специалност "Икономика", ОКС "Бакалавър", РЦДО Хасково 18.9.2020 г. ... изпит на специалност "Икономика" ще се проведе на 10.10.2020 г. от 11:00 часа в сградата на РЦДО Хасково (присъствено) в зали 401 и 402 ...
23.10.2020 - ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ /ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ И СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 18.10.2020 г. ... ИЗПИТ /ОКС "бакалвър"/ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: 1. МАРКЕТИНГ - ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 23.10.2020 ОТ 9:30 ЧАСА: ДЪРЖАВНИЯТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ И ОНЛАЙН В MS Teams. ЛИНКЪТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ИЗПИТА ЩЕ БЪДЕ КАЧЕН ТУК ...
22.10.2020 - ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ /РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ И СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 21.10.2020 г. ... ИЗПИТ /ОКС "бакалвър"/ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: 1. МАРКЕТИНГ 2.ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 22.10.2020 ОТ 9:30 ЧАСА. ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН В MS Teams. Линк:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg3NTFjNmYtYzAwZC00ZTU1LTg5OGMtZDRiMzIxYjg5NzA1%40thread ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно графика за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 14.9.2020 г. ... от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” и V курс в ОКС „магистър” се удължава до 15.09.2020 г. (включително) ...
Извънредна сесия 14 - 18.09.2020 г. 10.9.2020 г. ... сесия можете да видите в сайта на УНСС - Бакалавър - Изпитна сесия - търсите по препадавател ...
Извънредна сесия в периода 14 - 18.09.2020 г. 10.9.2020 г. ... сесия можете да видите в сайта на УНСС - Бакалавър - Изпитна сесия - търсите по препадавател ...
Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език" 9.9.2020 г. ... се подават лично в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 16 септември (сряда) вкл ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ 9.9.2020 г. ... се подават лично в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 16 септември (сряда) включително ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... , Държавният изпит за студентите от ОКС бакалавър и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 21.9.2020 г. ... "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите следва да подадат молби/заявления в отдел "Студенти" - при инспекторката г-жа Елена Богданова от 18.09.2020 г. до 12.00 ч. на 23.09.2020 г. Студентите от спец."Международни отношения" ще бъдат изпитани в зала 2110, а ...
Защити на магистърски тези на студентите от спец."Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" 3.9.2020 г. ... и за завършено висше образование - ОКС "Бакалавър" /само се показват на инспектора - не е необходимо копие/. 5. Бележка от Библиотеката, че са върнати всички книги. Самите разработки  /едно книжно тяло и едно копие на диск. /се предават в катедра "Международни отношения" в срок ...
Защити на магистърски тези на студентите от спец."Национална сигурност" 14.9.2020 г. ... и за завършено висше образование - ОКС "Бакалавър" /само се показват на инспектора - не е необходимо копие/. 5. Бележка от Библиотеката, че са върнати всички книги. Самите разработки  /едно книжно тяло и едно копие на диск. /се предават в катедра "Международни отношения" в срок ...
Провеждане на държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" - ОКС "Бакалавър" 25.8.2020 г. ... "Икономика на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър".  Срокът за подаване на молби за явяване на държавен изпит е до 11.09.2020 г ...
Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - септември 2020 г. 21.8.2020 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 18.09.2020 г. от 10.00 часа в зала 2055. Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в отдел “Студенти-Бакалавър“ ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на човешките ресурси" - септември 2020 г. 21.8.2020 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 17.09.2020 г. от 10.00 часа в Тестовия център. Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в отдел “Студенти-Бакалавър“ ...
Допълнителен прием през септември за платено обучение в ОКС „бакалавър“ 16.9.2020 г. ... прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2020 г. 10.9.2020 г. ... до държавен изпит се подават в отдел "Студенти - Бакалавър" от 1 до 9 септември 2020 г.   С уважение, доц. д-р Костадин ...
График за записване на студентите от ОКС „Бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 28.7.2020 г. ... за записване на студентите от ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. №  Срокове за записване Курс  1.   31.08. - 11.09.2020 г.    трети курс   2 ...
Извънредна годишна поправителна сесия 28.7.2020 г. ... поправителна сесия за студентите от ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“ с четири неположени изпита. Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти ...
Държавен изпит - септември (актуализирана) 8.9.2020 г. ... на специалност „Бизнес администрация, ОКС-Бакалавър за редовно, ДО-София и ДО-Хасково, се определи датата 15.09.2020г. /вторник/, от 10:00 в Тестовия център на УНСС и едновременно в компютърна зала 401 в РЦДО гр. Хасково. ...
Извънредна годишна поправителна сесия 10.8.2020 г. ... поправителна сесия за студентите от ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“ с четири неположени изпита. Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти ...
Държавен изпит - втора сесия 15.9.2020 г. ... Н И Е Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 24.09.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 2118. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... конспекта. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават до 15.09.2020 г.  Необходими документи: Молба за явяване на държавен изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в Тестови център Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" . Определеният срок за подаване на заявления и ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 14.7.2020 г. ... изпит на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 01.10.2020 от 8.00 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 01.10.2020 - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се проведат ОНЛАЙН в начален час, определен от изпитната комисияСрок за предаване на дипломни проекти в катедрата 18.09 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 14.7.2020 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 01.10.2020 от 8.00 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  01.10.2020  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат ОНЛАЙН в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... , образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.           Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 18 септември, за да бъдете включени в протокола. Защитата на дипломни работи ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 1.9.2020 г. ... собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 15 септември 2020 г. от 09.00 ч. чрез приложението Microsoft Teams.  Линк към изпита в приложението Teams    Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес ОКС ...
Актуализирано! Държавен изпит (втора сесия) специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение 17.9.2020 г. ... „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение (втора сесия), ще се проведе на 05.10.2020 г. (понеделник) от 9 ч в Тестови център. Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. на 05.10.2020 г. в 08:30 часа ...
Актуализирано! Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 17.9.2020 г. ... изпит за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 12.10.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 2112. Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. на 12.10 ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 14.9.2020 г. ... изпит за студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“:  Изпитът ще се проведе присъствено на 16.09.2020. от 9.00 часа в зала 2110. Формата на изпита е писмено разработване на части от теми от изпитната програма за държавния ...
ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовно и дистанционно обучение 7.7.2020 г. ... студенти, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе онлайн, в автоматично генерирано Microsoft Teams събитие. В Web Студент всеки студент ще вижда линк към екипа за държавен изпит, в който ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 25.6.2020 г. ... от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър", редовно обучение, ще се проведе на 10 юли от 10.00 часа онлайн в платформата Microsoft Teams ...
Консултация и процедура за провеждане на онлайн държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ Бизнес администрация 8.7.2020 г. ... .             Подготовка за провеждане на държавен изпит В определените от Учебен отдел срокове, студентите лично подават заявление за явяване на държавен изпит. Заявлението включва: писмено заявление с декларация, предоставяне на две ...
Държавен изпит за „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 22.6.2020 г. ... изпит за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 06 юли 2020 г. (понеделник) от 10:00 часа  в зала 2118.  Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел ...
Държавни изпити на студентите от спец."Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" 30.6.2020 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 9 и 10 юли 2020 г. от 09.00 ч. Студентите следва да подадат молби/заявления в отдел "Студенти" при инспекторката г-жа Елена Богданова ...
Защити на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност" 15.6.2020 г. ... висше образование - ОКС "Бакалавър" /само се показват на инспектора - не е необходимо копие/. 5. Бележка от Библиотеката, че са върнати всички книги.   Самите магистърски тези - един екземпляр на хартия и един на електронен носител - диск, се ...
Важно съобщение за студентите от 4 курс!!! 11.6.2020 г. ... Отдел „студенти – бакалавър“ на първия етаж в срок от 22.06.2020 ДО 30. 06.2020 г. Заявленията се подават лично или от упълномощено лице с наториално заверено пълномощно. За въпроси може да се обръщате на тел. 02 81 95 281 От ...
Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език"| 11.6.2020 г. ... изпит за студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “ Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ще се проведе на 09.07.2020 г. от 14:00 ч. Провеждането на държавния изпит (времетраене 120 минути) ще бъде релизирано чрез MS Forms ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ МИО 11.6.2020 г. ... 3/4 см В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ОКС "БАКАЛАВЪР" НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ. СРОК: 3 ЮЛИ 2020 г. ЗА ВЪПРОСИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ НА ТЕЛ. 02/ 8195 407. от ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ с преподаване на английски език 4.7.2020 г. ... ДАННИ В ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ ОКС БАКАЛАВЪР", КАКТО И ДА ПРЕДСТАВЯТ 2 БР. СНИМКИ /БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/. НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ...
БАКАЛАВРИ - държавен изпит на 2.07.2020г. от 10:00 ч. 8.6.2020 г. ... Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11, от 15.06. до 29.06.2020 г. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.             Студентите, ...
7.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... ИЗПИТ     за специалност “МАРКЕТИНГ” /Дистанционна форма на  обучение/       7 ЮЛИ 2020 12:00 ЧАСА   ЛИНК ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (MICROSOFT TEAMS) КЪМ ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ: https://teams.microsoft ...
6.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... ДАННИ В ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ ОКС БАКАЛАВЪР", КАКТО И ДА ПРЕДСТАВЯТ 2 БР. СНИМКИ /БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/. НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 2.7.2020 г. ... ДАННИ В ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ ОКС БАКАЛАВЪР", КАКТО И ДА ПРЕДСТАВЯТ 2 БР. СНИМКИ /БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/. НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... АДМИНИСТРАЦИЯ“ - ОКС-БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ   НА 08.07.2020Г. /СРЯДА/, ОТ 14.00 ЧАСА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ СВЪРЗАНИ СЪС САМОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 6.7.2021 г. ... "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - Редовно обучение! Държавният изпит ще се проведе на 21.09.2021 г./вторник/ от 8.30 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти в деня на държавния изпит трябва ДА НОСЯТ ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ.   За ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 2.6.2020 г. ... и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе ОНЛАЙН както следва: 08.07.2020 от 8.30 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  08.07.2020  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат ОНЛАЙН в начален час, определен от изпитната ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 2.6.2020 г. ... на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе ОНЛАЙН както следва: 08.07.2020 от 8.30 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ.  08.07.2020  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат ОНЛАЙН в начален час, определен от изпитната ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" специалност Регионално развитие - редовно и дистанционно обучение 6.7.2020 г. ... „Бакалавър“– редовна форма на обучение 07.07.2020г. от 10:00 часа, онлайн чрез платформата Microsoft Teams. В срок до 02.07.2020 г., за изпита всеки студент трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЯВИ В ОТДЕЛ СТУДЕНТИ-БАКАЛАВЪР ГИШЕ-№ 18 "Регионално ...
ДИПЛОМИРАНЕ МАГИСТРИ 2020 6.7.2020 г. ... за средно образование и ОКС бакалавър, копие на първа страница от дипломната работа. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в канцеларията дипломантите, които имат ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. София 6.7.2021 г. ... "Счетоводство и контрол" ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. София. Изпитът ще бъде присъствен. НОВО: допълнителна  информация може да намерите на сайта на дистанционно обучение ОКС "Бакалавър" - телефон: 02/81-95-343 ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ 28.5.2020 г. ... изпит за студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности “Аграрен бизнес” и „Екоикономика“ ще се проведат на 09.07.2020 г. от 09:00 ч. Провеждането на държавния изпит (времетраене 120 минути) ще бъде релизирано чрез MS Forms. ...
ЛЯТНАТА УСЛОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 27.5.2020 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ за ОКС „БАКАЛАВЪР“   ще се проведе на 17.06.2020г. /сряда/ от 9.00 часа, ОНЛАЙН от титулярите на дисциплините през текущата учебна година по следните ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 10.6.2020 г. ... за студентите от ОКС „бакалавър“ ще се проведат в онлайн формат. Информация за  държавния изпит за студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“: •   Изпитът ще се ...
Държавен изпит за „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 28.5.2020 г. ... за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 15.06.2020 г. (понеделник) от 13:00 часа  в зала 2118.  Всеки студент предварително трябва да е ...
Държавен изпит, специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 30.6.2020 г. ... , ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение Катедреният съвет потвърди конспекта за подготовка за държавен изпит. Вижте го на: http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_7095b_Конспект%20Държавен%20изпит%20ПА_2019 ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 15.5.2020 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе в онлайн режим на 3 юни 2020 г. от 10.00 ч. посредстом платформата Microsoft Teams и приложението MS Forms. За запознаване с правилата, свържете се ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2020 г. 30.6.2020 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 6 юли 2020 г. в онлайн режим от 10.00 ч. посредстом платформата Microsoft Teams и приложението MS Forms. С уважение, доц. д-р Костадин ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 2.7.2020 г. ... и бизнес“ ОКС „Бакалавър“  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 09.00 ч. електронно чрез приложение Teams на Office 365.  Линк към изпита в приложението Teams     2. „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС ...
На вниманието на студентите от спец. "Счетоводство", ОКС "бакалавър", III-ти курс, относно избираеми дисциплини 21.4.2020 г. ... студенти от спец. „Счетоводство“, поток 101, Молим всеки от вас в срок до 12.06.2020 г. да посочи избираемите дисциплини, които желае да изучава в IV курс през новата 2020/2021 г., като подаде електронна заявка (молба), достъпна тук ...
Държавен изпит - първа и четвърта сесия 29.6.2020 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа в MS Teams. Студентите ще получат покана за ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - сесия юли 2020 23.6.2020 г. ... изпит за студентите от ОКС "бакалавър" и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС "магистър" ще се проведат на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. Провеждането на ...
На вниманието на студентите от спец. "Счетоводство", ОКС "бакалавър", IV-ти курс, относно учебната практика 28.4.2020 г. ... провеждането на онлайн обучението в ОКС „бакалавър“, Ръководителите на учебната практика, съгласувано с Ръководителя на катедра „Счетоводство и анализ“, Представяме на вашето внимание следната информация за предстоящата защита на учебната практика: 1 ...
ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 15.3.2020 г. ... .    „Маркетинг“ – ОКС бакалавър; „Маркетинг“ 2 сем. – ОКС магистър; „Маркетинг“ 3 сем. – ОКС магистър; „Маркетинг“ със специализация „Рекламен мениджмънт“  2 сем. – ОКС магистър; „Маркетинг“ ...
АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРСТВО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 9.3.2020 г. ... на студентите от втори и трети курс в ОКС „Бакалавър“ на допълнително обучение по вътрешно предприемачество, лидерство, личностно развитие, конфликти, управление на времето, работа в стрес, емоционална интелигентност, презентационни умения и др.      Лектори ще бъдат ...
АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРСТВО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 6.3.2020 г. ... на студентите от втори и трети курс в ОКС „Бакалавър“ на допълнително обучение по вътрешно предприемачество, лидерство, личностно развитие, конфликти, управление на времето, работа в стрес, емоционална интелигентност, презентационни умения и др.      Лектори ще бъдат ...
Във връзка с приема на студенти в ОКС "магистър" за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 24.2.2020 г. ... Вниманието на настоящите студенти от ОКС "Бакалавър" - 4-ти курс ! Уважаеми студенти имате възможността да се явите на предварителни сесии под формата на кандидат-магистърски изпит / електронен и/или на хартиен носител/ и / или есе за учебната 2020/2021 г., съгласно Решение на АС № 2/11-13.04.2019 г., както ...
Държавен изпит – трета сесия 13.2.2020 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Аграрен бизнес ”, “Екоикономика” и „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на 19.03.2020 г. от 9.30 часа в зала ГИС. ВАЖНО!!!! Срокът за подаване на ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 10.2.2020 г. ... залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика"  ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите за всяка една от специалностите.  Успешна ...
Държавен изпит - трета сесия 6.2.2020 г. ... Б Щ Е Н И Е Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 12.03.2020 г. от 14.00 часа в зала 2118. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се ...
Конкурс за стипендианти по програма „Туризъм“ на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и „Холдинг Варна“ АД 3.2.2020 г. ... редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Изискване: Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50 Размер на 1 ...
Държавни изпити 31.1.2020 г. ... / зала 3067/ и "Европеистика" /зала 1084/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подават молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" до 05.03.2020 г ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 31.1.2020 г. ... от специалност "Икономика на търговията", ОКС "бакалавър", ще се проведе на 13.03.2020 г. от 9.00 ч ...