Резултати от търсене за Бакалавър

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

425 results found
Записване след трето класиране 19.7.2022 г. ... студенти във всички специалности от ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" за специалност „Право", за учебната 2022/2023 година се извършва онлайн или на място в УНСС в отдел „Студенти-бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А). Повече информация за онлайн записването тук ...
Годишна поправителна сесия за за учебната 2021/2022 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ специалност „Право“ 4.7.2022 г. ... на започванеДата на завършванеПродължителност Годишна поправителна сесия 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия ...
Обявяване на първо класиране с резерви 10.6.2022 г. ... „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А). 2. да потвърдят еднократно желанието си да се обучават в УНСС – като участват в следващите етапи на класиране за прием в посочена по-напред желана специалност. ...
Записване на новоприети студенти 7.7.2022 г. ... , отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А);       – РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение. При записване на място в УНСС и в РЦДО – ...
Класиране 10.6.2022 г. ... , отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А).     2. да потвърдят еднократно желанието си да се обучават в УНСС – като участват в следващите етапи на класиране за прием в посочена по-напред желана специалност. ...
Конкурс "МИО (съвместна програма)" 13.5.2022 г. ... УЧЕБНА ПРОГРАМА В ОКС „БАКАЛАВЪР“ С НАИМЕНОВАНИЕ: „МИО (съвместна програма)", С ПАРТНИРАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (С БУЛГАРСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ) (съгласно дейности 1.1, 1.2 и 1.3 от проект BG05M2OP001-2 ...
Конкурс "Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)" 9.5.2022 г. ... НА СЪВМЕСТНА УЧЕБНА ПРОГРАМА В ОКС „БАКАЛАВЪР“ С НАИМЕНОВАНИЕ: „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ (съвместна програма), С ПАРТНИРАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (СЪС СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ) (съгласно дейности 1.1, 1.2 и 1.3 ...
Годишна поправителна сесия и държавни изпити за студентите от четвърти курс, ОКС „бакалавър“, редовна и дистанционна форма на обучение 30.3.2022 г. ... , вкл.  Държавни изпити за ОКС „бакалавър“ (първа сесия) 2021/2022 г. – редовно обучение и ЦДО – София  22 – 29.06.2022 г., вкл.    Държавни изпити за ОКС „бакалавър“ (първа ...
Вътрешни актове на УНСС 1.7.2022 г. ... признаване на придобито висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на науките" Етичен ...
Отдел „Разписание“ 3.2.2022 г. ... , телефон, имейл ОКС „бакалавър“ Всички направления и специалности от първи и втори  курс ОКС „бакалавър“ – редовно обучение   ОКС „магистър“ Международни икономически отношения (МИО) Управление на международни ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 27.1.2022 г. ... . 5. (1) Студентите се приемат с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) или с оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)/матура, Приложение № 2. (2) За прием в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит, както следва: 1. за завършилите средно ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 27.1.2022 г. ... . 40а. (1) Ако настъпи законодателна промяна, забраняваща полагането на изпит за кандидатстване за професионално направление „Право“ със специалност „Право“, то балът за професионално направление „Право“ със специалност ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 17.6.2022 г. ... специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се допускат до участие в класирането, ако отговарят на ...
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково 3.2.2022 г. ... 104 ОКС „бакалавър“ – всички специалности Таня Делчева старши експерт тел.: +359 38 66 45 57 rcdo@unwe ...
Център за дистанционно обучение - София 3.2.2022 г. ... на търговски вериги ОКС „бакалавър“ Счетоводство и контрол – 3 и 4 курс Финанси – 3 и 4 курс Маркетинг – 3 и 4 курс Ирина Тодорова главен експерт тел.: +359 2 81 95 343 dmag1@unwe.bg Гише №1 ОКС ...
Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ 8.8.2022 г. ... – всички специалности ОКС „бакалавър“ – всички специалности Централно фоайе - кабинет 1030 Евгения Ангелова главен експерт тел.: +359 2 81 95 360 eangelova@unwe.bg fstudents@unwe.bg Издаване на европейско приложение към дипломата за ...
Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение 10.5.2022 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 1029-А Мария Христова началник отдел тел.: +359 2 81 95 274 marid@unwe.bg ud@unwe.bg Гише №1 Право Цветослава Сиракова главен специалист тел ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и ...
ЧСЕД - ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“ 17.1.2022 г. ... Ангелова главен експерт   тел.: +359 2 81 95 360 fstudents@unwe ...
Еразъм стажове/практики 17.2.2022 г. ... в държави по програмата за степен бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти. Чрез стажуване в чужбина по „Еразъм+“ можете да подобрите не само своите комуникационни, езикови и междукултурни умения, но и ...
Приемни изпити 13.5.2022 г. ... , завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ имат възможност да положат: 1. електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ). 2. изпит по английски език – тест в електронен формат, за кандидатстващите за специалностите с преподаване на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2021/2022 уч.г. 29.11.2021 г. ... за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2021/2022 уч.г. 10.2.2022 г. ... за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2021/2022 уч.г. 7.12.2021 г. ... за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe ...
Преддипломен стаж 15.7.2022 г. ...   Студентите в ОКС Бакалавър, специалност "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на теоретичните знания от ...
Държавни изпити 28.9.2021 г. ... „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността.         Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... направление на придобитата специалност в бакалавърската степен, кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен и/или хартиен формат.     Катедра ИСТТ предлага следните специалности в ОКС „Магистър“ :  Специалност "Интелектуална ...
ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г. КЪМ КАТЕДРА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ 2.8.2022 г. ... дисциплини: Издателски бизнес (ОКС Бакалавър) Биляна Димитрова Преподавани дисциплини: Интелектуална собственост (ОКС Бакалавър) Валери Костова Преподавани дисциплини: Промишлен дизайн и фирмена култура (ОКС Бакалавър) Дизайн на архитектурата, интериора и екстериора ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... , партерен етаж в отдел „Студенти-бакалавър“; дистанционно обучение, партерен етаж в Центъра за дистанционно обучение; новоприетите студенти дистанционно обучение в РЦДО-Хасково се записват на място в регионалния център ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... ресорни отдели:  отдел "Студенти - бакалавър" отдел "Студенти - магистър" Център за дистанционно обучение -  бакалавър и магистър                    ...
Срокове за записване за летен семестър на учебната 2021/2022 година 12.1.2022 г. ... записване на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовно обучение № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 31.01. – 04.02.2022 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 2. 07.02. – 11.02.2022 г. ТРЕТИ КУРС 3. 14.02. – 18.02.2022 г. ВТОРИ КУРС 4. 21 ...
Големи данни и изкуствен интелект 2.8.2021 г. ... да кандидатстват студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления. Обучението в специалността има за цел да подготви бъдещите магистри да могат: да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи данни; да анализират, разработват ...
Управление на киберсигурността 2.8.2021 г. ... , преминали през обучението в ОКС „бакалавър” в различни научни направления. Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са: най-важните аспекти на мениджмънта на киберсигурността, както и методите, средствата и ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... и управление ОКС Бакалавър Форма и продължителност на обучението Дистанционно; 4 години, 8 семестъра Форма на дипломиране Държавен изпит Такси за държавна поръчка 250 лв. Цели на обучението Динамичното ...
Випускови ръководители 10.6.2022 г. ... ръководители на курсовете от ОКС "Бакалавър": Випусков ръководител на студентите от специалност "Медии и журналистика", прием уч. 2018/19 г. - гл. ас. д-р Илия Вълков Випусков ръководител на студентите от специалност "Медия икономика", прием уч. 2018/19 г. - гл. ас. ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 11.5.2022 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: 1. заявление (по образец); 2. диплома за ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 27.4.2022 г. ... и много други. Обучението в ОКС “Бакалавър” по специалността “Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер” включва дисциплини, чрез които студентите усвояват осново­полагащи знания и практически умения от съвременната професионална област Data ...
Автоматично записване за следващ семестър 10.1.2022 г. ... курс, първи семестър – ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... не се изискват за завършилите ОКС „бакалавър“ в УНСС. При полагане на повече от един държавен изпит по специалността в уверението/академичната справка за завършена степен на висше образование се вписва и средната оценка от държавните изпити по специалността за завършена ...
Заявки за избираеми дисциплини 28.1.2022 г. ... и управление“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение за учебната  2022/2023 година 1. Подаване на заявки     –  от 31.01.2022 г. до 21.04.2022 г. 2. Корекции            ...
За кандидат-студентите 24.6.2021 г. ... цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда ...
За студентите в Първи курс на специалност "Финанси" 23.1.2021 г. ... цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 6.7.2022 г. ... икономия“ ОКС Бакалавър ще се проведе на   20.10.2022 г. от 09:00 часа в аудитория 3031.  Изпитът е с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта.  В периода 03.10 ÷ 14.10.2022 г. всички студенти, които ...
Срокове за записване 21.1.2022 г. ... на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовно обучение и ОКС „магистър“ - специалност „Право“ за летен семестър на учебната 2021/2022 г. № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 31.01. – 04.02.2022 г. ЧЕТВЪРТИ И ...
Катедра ИСТТ 2.9.2021 г. ... предлага обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Обучението за придобиване на бакалавърска и магистърска степен е в две специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии ...
Важно 15.9.2021 г. ... изпит – ОКС „Бакалавър“ – 28.09.2021 г. – 13:15 ч.                     ...
Държавни изпити 11.8.2021 г. ... ОКС „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността.   Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ...
График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 15.9.2020 г. ... на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.   №  Срокове за записване Курс  1.   31.08. - 11.09.2020 г. (по график)   трети ...
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Заповед №1145/20.05.2020 на Ректора на Университета за национално и световно стопанство. 1. Държавният изпит по специалността през редовната сесия ще се проведе чрез MS Forms на 06.07.2020 г. от 09:00 ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... на търговията редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Икономика на туризма Икономика на туризма редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Екоикономика редовно ...
Информация за предстоящия държавен изпит 16.3.2021 г. ... в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11,. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.                       За ...
Начало 31.3.2021 г. ... учебните планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността ...
Специалности 20.6.2022 г. ... , получени в специалностите от бакалавърска степен на Финансово-счетоводен факултет. Специалността дава възможност за изява в области, изискващи специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка. Задълбочават се фундаменталната познания на ...
Държавен изпит 21.5.2021 г. ... на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финансов контрол”, може да изтеглите от тук. Актуален тематичен въпросник за Държавен изпит на специалност "Финансов контрол" може да бъде изтеглен от като прикачен файл.   ПРЕДИ ...
Учебна практика 31.3.2021 г. ... на онлайн обучение в ОКС Бакалавър, Ви уведомяваме, че защитата на учебната практика ще протече по следния график по групи чрез създадени събития в платформата на Microsoft Teams от гл.ас. д-р Тома Дончев ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... „Предприемачество“ в бакалавърска степен на УНСС. Магистърската програма се предлага в два варианта – двусеместриално обучение – за завършили ОКС "Бакалавър" в професионално направление "Икономик"“, трисеместриално обучение за всички ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... „Предприемачество“ в бакалавърска степен на УНСС. Магистърската програма се предлага в два варианта – двусеместриално обучение – за завършили ОКС "Бакалавър" в професионално направление "Икономик"“, трисеместриално обучение за всички ...
Условия за кандидатстване 23.11.2021 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях ...
Условия за кандидатстване 30.6.2022 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“. Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 28.7.2022 г. ... В ОКС "БАКАЛАВЪР "и ОКС „МАГИСТЪР“! КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР " Подаване на документи само за платено обучение е възможно по следните начини:    от 8.00 до 16.45 - на място в Центъра за ...
ОКС Магистър 28.3.2022 г. ... се обучават както всички завършили ОКС Бакалавър икономически специалности, така също и завършили други неикономически специалности. - Катедра "Икономика на туризма", регулярно кани гост-лектори от бизнеса, които да Ви предадат практическия си опит и знания ...
ОКС Бакалавър 12.5.2022 г. ... да бъдете подготвени в края на бакалавърското Ви следване по два профила: икономика и туризъм (повечето университети  предлагат само един профил). През 1 и 2 год. акцент в обучението са икономическите дисциплини, а през 3 и 4 год. са специализираните ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... степен „бакалавър“, „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“ в УНСС и други университети. Като специалист в посочените научни области, проф. Цакова е ръководила и участвала в научни колективи на над 20 ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър 4 сем. - семестър 4 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 11:00-18:45 Магистърски спецсеминар Л проф. д-р Даниела Фесчиян 304   22.03.2020 г. 9:00-16:45 Магистърски спецсеминар Л проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър 4 сем. - семестър 2 9.2.2020 г. ... .03.2020 г. 9:00-16:45 Контрол в капталовия пазар Л доц. д-р Емил Асенов 405   22.03.2020 г. 9:00-10:30 Контрол в капталовия пазар Л доц. д-р Емил Асенов 405   28.03 ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... на предлаганото обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата “. Стратегически приоритети в научноизследователската дейност на професионално ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър - семестър 3 16.1.2020 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   11.01.2020 г. 11:00-13:00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 11:00-13:00 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките проф. д-р Даниела ...
Счетоводство и контрол след проф. бакалавър - семестър 1 4.12.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   11.01.2020 г. 13:00-15:00 Финансово счетоводство гл.ас. д-р Борислав Боянов 406   12.01.2020 г. 9:00-11:00 Счетоводство на банките проф. д-р Даниела Фесчиян 403   18.01 ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика” ...
Актуално 15.2.2021 г. ... за участие на студенти от ОКС „бакалавър“ в международно състезание с разработка в областите макроикономика, микроикономика, приложна икономика или финанси. Website: http://www.cerge-ei.cz/talent Февруари 2020 г. I ASECU Youth международна конференция и ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3 13.11.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   19.10.2019  13.30-17.30 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 306   02.11.2019  9.00-13.00 Управление на риска и вътрешен одит Л доц.д-р Е ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... „Студенти – бакалавър“ и „Студенти – магистър“ ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 4 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 503 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 2 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Анализ на финансови отчети на нефинансови предприятия доц.д-р Р.Иванова 503 78/ 15.6.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 11.00-13.00 Магистърски спецсеминар проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д ...
Счетоводство и контрол след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 502 78/ 26.5.2019 9.00-11.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М ...
Студентите за нас 10.1.2022 г. ... и си взех дипломата за бакалавър, специалност "Счетоводство". Искам да Ви изкажа огромните си благодарности за всичко, което напривихте за мен и за всичко на което ме научихте. Желая Ви здраве и продължавайте да бъдете такъв всеодаен преподавател и да ...
Избираеми дисциплини за първи курс 15.3.2021 г. ... и управление” в ОКС “Бакалавър” от учебната 2014/2015 г.. Описание на съдържанието: Дисциплината „Стратегии за е- бизнес” акцентира на основните въпроси, свързани с използването на електронните технологии за повишаване ефективността на ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... , образователно-квалификационна степен “бакалавър”, редовна форма на обучение. 2. Описание на съдържанието на дисциплината : Съвместната дейност във всяка организация предполага контакти и обмен на информация между отделните структурни звена и хора. Това е единственият начин ...
Преддипломен стаж 16.1.2022 г. ... в ОКС Бакалавър, специалност "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на теоретичните ...
Стажантска програма Pan-European Seal 17.1.2022 г. ... или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър. студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, a за СЕСИС - английски, немски, френски, испански, италиански. Владеенето на език се ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 1.3.2022 г. ... ще бъде призната отлична оценка за кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Темата предполага разработки в различни формати – текст, фоторазказ и видео, ...
Магистри 31.10.2021 г. ... направление на придобитата специалност в бакалавърската степен, кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен и/или хартиен формат. Катедра ИСТТ предлага следните специалности в ОКС „Магистър“:  Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 6.2.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.4.2019 9.00-12.15 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 405   21.04.2019  10.45-14.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации Л проф.д-р ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 15.2.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   30.3.2019 10.30-16.45 Контролинг системи Л х.преп.Н.Петрова 306   30.3.2019 9.00-10.30 Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 306   31.3.2019 9.00-10.30 Контролинг системи Л х.преп.Н ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... обучение - подаването на заявките е онлайн. Срокове за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране: Подаване на заявки – от 17.02.2020 г. до 24.04.2020 г.; Обявяване на основни данни – 27.04.2020 г.; Корекции в основните данни – до 05.05.2020 г ...
Ванеса Червенкова, Бакалавър, Университет Коимбра, Португалия 30.1.2019 г. ...              Доста време ми отне да събера смелост и да се запиша на Еразъм, но истината е, че това е най-доброто решение, което някога съм вземала.                 Какво всъщност ти дава ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.6.2022 г. ... "МИО и Бизнес" предлага две бакалавърски програми: - Международни икономически отношения - Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност "Международни икономически отношения с ...
ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... ГРАФИК ЗА ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ - ОКС "БАКАЛАВЪР"  РЦДО-ХАСКОВО УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА ДИСЦИПЛИНИ БР. ДАТА ЧАС ЗАЛА Катедра Икономикс 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково 2. Световна икономика ДО Хасково от 12 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 10.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Финансово-счетоводен ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 17.11.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 304 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на риска и вътрешен одит доц.д-р Д.Въткова 306 78/ 20.1.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 1 10.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 18.00-19.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401 78/ 13.1.2019 13.00-15.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303 78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Счетоводство на ...
Бизнес администрация, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 12.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 501 78/ 13.1.2019 12.00-15.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за легловата база на друг университет. Настанителните заповеди и разменните писма на класираните студенти ще се получават в П‘ССО при УНСС ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 10.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   14.10.2018 9.00-14.00 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   20.10.2018 9.00-14.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305   21.10.2018 9.00-14 ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... Logistics Association – ELA) Бакалавърската програма „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” 11.9.2018 г. ... успех, нужен за класиране за общежитие през учебната 2018/2019 г.: 4,48 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната ...
Ива Зарева, бакалавър, специалност Международни икономически отношения – целогодишна студентска мобилност в Пфорцхайм, Германия 24.8.2018 г. ... дълго обмисляне на възможността, която предлага програмата Еразъм, реших да прекарам 1 семестър обучавайки се в чужбина и по-конкретно в Университета за приложни науки Пфорцхайм, Германия. Бях много любопитна да разбера какъв е начинът на преподаване там и имах желание да опозная ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: Заявление ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: Заявление ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... по ред Професионални направления и поднаправления Платено обучение Семестриална такса   РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ   1 Професионално направление „Икономика“ 629,00 лв. 1.1 Поднаправление ...
Рени Монева, бакалавър, специалност Финанси и счетоводство, летен семестър 2017-2018 г. в Ковиля, Португалия 26.7.2018 г. ... да учите в чужбина за един семестър или за една година? Имате желания да се запознаете с хора от цял свят? Търсите начин да станете по-самостоятелни и отговорни за себе си? Искате да разширите мирогледа си, общата култура и познанията? Еразъм е програмата, която вие трябва да ...
_Test 23.1.2019 г. ... . Важеn, опасен? Бакалавър Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние вярваме че. Ориентирани сме към Сециалности Колко е важно да учшиш, за създаваш контакти, добиваш умения, готовност за учебен. Ние ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е 4 семестъра, като при тях двусеместриалната магистратура е само за завършилите същата специалност в ОКС “бакалавър”, трисеместриалната – за ...
Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г. 20.7.2018 г. ... на студентите от: II курс - ОКС „бакалавър”– 4,04 включително; III курс - ОКС „бакалавър”– 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър”– 4,11 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... приключение с програмата започна с доста колебания при записването за нея, тъй като разполагах с оскъдна информация, но в крайна сметка заминах. Градчето, в което бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си ...
Акценти 30.3.2022 г. ... представи на 20.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" – 1-ви курс и на 21.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" - 3-ти курс, специалност "Финанси" – 3-ти курс и специалност "Финансов контрол" - 4-ти курс възможностите за ...
ОКС БАКАЛАВЪР „Регионално развитие”- редовна форма 11.5.2018 г. ... развитие и други области. Завършилите ОКС”Бакалавър” на специалност “Регионално развитие” придобиват знания в областта на: теоретичните основи на регионалната икономика, управление и политика; методология и методика на регионалния анализ и изследвания диагностика и оценка на ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” В ОКС „БАКАЛАВЪР“, РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ                  Преддипломният стаж е задължителна част от обучението на студентите, в съответствие със Закона за висшето ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 26.5.2018 14.00-16.00 Магистърски семинар проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.05.2018  11.00-13.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д.Фесчиян 304 09.06.2018  11.00-13.00 Счетоводство на ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 26.5.2018 14.00-16.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.5.2018 9.00-11.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 304 02.06.2018  15.00-17.00 Контрол в капиталовия пазар доц ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... на студентите в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се провежда съобразно съществуващите нормативни регламенти и ...
Най-нови учебници 1.12.2019 г. ... институции. Книгата е предназначена за студентите от бакалавърска и магистърска степен на специалност „Социология” и специалност „Политическа икономия” в Университета за национално и световно стопанство, но доколкото в нея се разискват проблемите на дефиниране и измерване на социалния ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 24.11.2021 г. ... есе е за прием в ОКС „Бакалавър“, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология" 2. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование през учебната 2021-2022 ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... за завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ ...
Програма за Държавен изпит 28.2.2018 г. ... ресурси”, ОКС “Бакалавър”   Демографски основи на пазара на труда. Населението в трудоспособна възраст като основен източник на предлагането на труд Показатели и подходи за изучаване на раждаемостта   Показатели и ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... изпит за студентите от ОКС "Бакалавър", специалност "Икономика на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   ...
ОКС Бакалавър 26.2.2018 г. ... ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 8.2.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 17.3.2018 13.00-21.00 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 18.03.2018  9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 19.05.2018  9.00-15 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 8.2.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 14.04.2018  9.00-17.30 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 306 15.04.2018  9.00-12.15 Стандартизация в счетоводството Л ас.д-р Б.Боянов 306 21.04 ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране: Подаване на заявки – от 12.02.2018 г. до 22.04.2018 г.; Обявяване на основни данни – 23.04.2018 г.; Корекции в основните данни – до 27.04.2018 г.; Класиране ...
Редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... редовни изпити за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” за специалност „Право“ до 02.07.2022 г. (събота) вкл.: – до 13:00 ч. на място в УНСС и РЦДО – Хасково и – до 23:59 ч. – онлайн. до 3 юли 2022 ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ” Преддипломният стаж (учебната практика) е задължителна част от обучението на студентите в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. Политическите ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... държавен изпит за ОКС “Бакалавър”, специалност “Политология“ Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС ...
Мишев 20.6.2018 г. ... пред студенти от бакалавърска степен в УНСС. Титуляр на лекционни курсове по „Статистика“, „Иконометрични методи за финансов анализ“, „Иконометрични методи във финансовия мениджмънт“, „Статистически методи ...
Редовно и дистанционно обучение 16.5.2022 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/2023 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ – редовно или дистанционно обучение. Редовно обучение Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3, зимна редовна сесия 22.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 302   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство проф.д-р Сн ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 22.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство проф.д-р Сн.Башева 403   13.1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство ас.д-р Б.Боянов 403   14.1.2018 9.00-11.00 Икономически анализ доц.д-р Л ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3 4.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   14.10.2017 11.00-18.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д.Въткова 305   15.10.2017  09.00-16.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д.Въткова 305   28 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 20.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   28.10.2017  09.00-15.45 Икономически анализ Л доц.д-р Л.Тодоров 305   29.10.2017  09.00-15.00 Икономически анализ Л доц.д-р Л.Тодоров 305 11.11.2017 09.00-15.45 Сист.и контрол ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. Администрация ...
Институционална акредитация 29.11.2017 г. ... до: Институционална акредитация бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66 27 340 19.10.2017 г.,шест години 19.10.2023 г. 19.10.2022 г ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2019/2020 г. 27.1.2020 г. ... изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2022/2023 26.7.2022 г. ... прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... незаети места, държавна поръчка, в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... 2017/2018 г. за студентите: II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително. Важно! Срокът за ...
Класиране 21.7.2022 г. ... 2022/2023 г.: II курс – ОКС „бакалавър“ – 4.00 включително; III курс – ОКС „бакалавър“ – 4.00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър“ – 4.00 включително; ОКС „магистър“ – класира всички студенти. КСБВУ ...
Държавни изпити 15.7.2022 г. ... завършващите двете специалности в ОКС "Бакалавър" през учебната 2021/22 г. и  за  завършили семестриално предишни години ще се проведе на: За специалност „Медии и журналистика“  на 13 октомври 2022 г. от 10:00 ч. в зала 4046. Подава се заявление при ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... на образователно-квалификационна степен “бакалавър” в специалност "Финанси" и"Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", редовно обучение, както и в поднаправление" Финанси, счетоводство и контрол", дистанционно обучение. Обучението по дисцплините „Основи на ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година. На първенците в ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” 19.4.2017 г. ... провеждане  на  Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” могат да бъдат изтеглени от тук ...
Програма за Държавен изпит на специалност "Финанси" 13.10.2020 г. ... за Държавен изпит в ОКС "Бакалавър" на специалност "Финанси" може да бъде изтеглена от тук. ...
Новини 22.5.2017 г. ... . В рамките на проекта ICAEW акредитира обучението в бакалавърските програми на Финансово-счетоводния факултет като призна на студентите на факултета шест от общо петнадесетте изпита за международно признатата професионална квалификация на ICAEW (ACA qualification). С това университетът ни стана един от ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Бакалавър" 28.10.2021 г. ... "Счетоводство" Признати 4 изпита от ACCA qualification         Признати до 6 изпита от ICAEW qualifications  * Признава се за ICAEW ACA qualification, но не и за ICAEW CFAB. Източник: https://apps.icaew.com/cpldirectory/   Специалност ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) за академичната ...
Държавен изпит 8.7.2022 г. ... студент задължително проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ – ...
Учебна практика 31.3.2022 г. ... провеждането на онлайн обучението в ОКС „бакалавър“, Ръководителите на учебната практика, съгласувано с Ръководителя на катедра „Счетоводство и анализ“, Представяме на вашето внимание следната информация за предстоящата защита на учебната практика: 1 ...
Специалности 7.6.2022 г. ... 2021/2022 Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" -ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 2 КУРС  ПРИЕТИ ОТ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО"  -  ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ДОЦ. Д-Р КАТЯ РАЙКОВА ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... води и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 27.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   29.4.2017 г.   11.00-18.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504 30.4.2017 г. 9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   13.05.2017 г. 9.00-17.30 Финансиране на ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (2-ри сем.) 2.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   26.03.2017 г. 8.00-15.45. Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Ст ...
Бизнес администрация, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на корпоративен имидж Л доц.д-р Н.Миронова 504   27.05.2017 г. 9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М ...
Акценти 26.5.2021 г. ... на 10 ноември беше със студентите от бакалавърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Те бяха запознати с възможностите, които техните колеги от акредитираната от АССА магистратура вече имат – да се подготвят като ...
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 25.11.2021 г. ... по обучението в ОКС „Бакалавър“. Утвърдената комисия за оценяване на есетата от стартиралия Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема е в състав:   Доц. д-р Андрей Иванов Нончев Проф. д-р Георги Светлозаров Петрунов Доц. ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 26.11.2021 г. ... . Конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност  „Социология“.   2. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование през учебната ...
ПРИЕМ 2022 26.11.2021 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ УСПЕШНО УЧАСТИЕ ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В.ПАВЛОВА 403 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО Проф. СН. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Аутсоринг и субконтракторство Проф. М.ХАРИЗАНОВА 505 29.01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година. На ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. (зимен) Финансово-счетоводен мениджмънт в ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежитие за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ 21.9.2016 г. ... успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите от I, II, III и IV курс – 4,00 включително.   Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди от Сектор „Настаняване“ – блок 23, ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 4,95 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по съответните блокове. Справки ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 01.09.2016 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... курс - ОКС „Бакалавър”– 4,20 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,27 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително; ОКС „Магистър” – 4,00 включително ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. Политическите идеи на ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото професионално направление "Политически науки" в ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводен факултет при ...
Програмна акредитация 11.9.2020 г. ... до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,90 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”, 6 500 ОКС  “Магистър” (редовна и дистанционна форма) 22.03.2019 г., шест години 22.03.2025 г. 22.03.2024 г ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки: -          Професионално направление на висшето образование ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Области на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 3. Социални, стопански и правни науки; 9. Сигурност и отбрана.  Основна цел на програмата Магистърската специалност Международни ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в УНСС (държавна поръчка; при попълване на заявената и отпусната бройка – платено обучение; получилите степента ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... за всички, завършили ОКС „бакалавър/магистър“ по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. Социални, стопански и правни науки”, “9. Сигурност и отбрана” - в акредитирано висше училище. ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ три семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети Учебният план ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 24.3.2016 г. ... към завършилите ОКС „бакалавър“ във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от най-атрактивните и развиващи се сектори на икономиката – търговията на ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... и др. Завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“, могат да заемат професионални търговски длъжности като търговски директори?, мениджъри по продажбите, търговски агенти, търговски представители, асортиментни ...
Обучение 24.6.2022 г. ... в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... държавните изисквания за ОКС „Бакалавър“, предлага на студентите комплекс от общи, професионални и специални знания и умения с политически, юридически, икономически, управленски и хуманитарен характер; в обучението са включени и съвременни информационни ...
Европеистика 6.8.2018 г. ... "Европеистика" ОКС Бакалавър    КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ Бакалавърската програма по Европеистика предлага специализирана подготовка в областта на европейското обединение и интеграция, както по отношение на историята и ...
Заявление за избор на теми за магистърски тези 23.4.2021 г. ... . юли м. септември (само за ОКС"бакалавър") м. октомври (само за ОКС "магистър") м. март     Подаването на молба за явяване на ЗМТ се извършва в отдел „Магистри“, най-късно 10 дни преди датата на ЗМТ.             ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 12.11.2019 г. ...          В обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2019/2020 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ... се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта". На 24 септември 2020 г., от 10.00 ч. в зала ............ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"      ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за по-нататъшната практическа реализация на дипломантите в областта на транспорта. Всеки студент самостоятелно се ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... О Н С П Е К Т за Държавен изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... на държавен изпит в ОКС „бакалавър“       Държавният изпит се провежда въз основа на разработен конспект, който съдържа 60 въпроса. Тематиката, която е включена в него обхваща основните дисциплини, изучавани в бакалавърска степен ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... от отдел „Студенти – бакалавър“, както и от нейния ръководител - Мария Христова – зам.-директор „Студенти“ и началник отдел „Студенти – бакалавър“. След разисквания Комисията взе следните решения: Смята за ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС!  Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ 10.5.2022 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър"       Протокол № 13/26.03.2013 г.                         проф. д-р ...
Учебна практика 9.2.2016 г. ... НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКАза ОКС “бакалавър”, специалност “Икономика на търговията”  Учебната практика на студентите от специалността се провежда през осми семестър. Продължителността на учебната практика е 50 часа. Тя е включена в учебния план ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... .-ректор на УНСС по обучението в ОКС "бакалавър" на УНСС Проф. д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС Инж. Полина Костова – Директор на СПГЕ „Джон Атанасов“ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... изискванията на практиката. - Оптимизиране на броя на бакалавърските и магистърските програми. - Нарастване на броя на съвместните бакалавърски и магистърски програми с водещи чуждестранни университети. - Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и подобряване на качеството на ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... могат да кандидатстват всички завършили ОКС “Бакалавър” от различни научни направления. Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентни транспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и умения за работа с интелигентни ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... икономически и неикономически специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Специалности 19.2.2016 г. ... ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР № по ред      Специалности Дистанционно обучение гр. Хасково гр. Пловдив 4 сем 4 сем 1.0 АДМИНИСТРАЦИЯ И ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се ...
ОКС "Бакалавър" 20.4.2022 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и  в образователната и научна степен „доктор“. Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг“ Указания за провеждане на стажа Формуляр за ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... успех както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително ...
Важно! Допълнително класиране за общежитие 5.10.2015 г. ... студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 5,28 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,18 включително; III курс - ОКС ...
Важно! Класиране за общежитие 12.10.2015 г. ... студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... двете специалности и специализациите за ОКС ”бакалавър”, ОКС ”магистър” и ОНС „доктор”; - получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование. Благодарим  Ви, проф. ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 11.7.2022 г. ... степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. Обучението в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане и изцяло дистанционно. Семестриалната такса включва стойността на ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 26.1.2022 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях ...
Специалности 11.7.2017 г. ... обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... . Някои общи положения за обучението в ОКС „бакалавър” и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно обслужване” (чл. 34 - 37 и чл. 78 ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 8.4.2022 г. ... лв.; - такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 6 457 816 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на учебната 2021/2022 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за учебната 2021/2022 г.; за зимния ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... икономия” в ОКС”бакалавър”               Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... форма на обучение Срокове за записване Курс 12.02 - 15.02.2018 г. четвърти и пети 16.02 - 21.02.2018 г. трети 22.02 - 27.02.2018 г. втори 28.02 - 06.03.2018 г. първи Дистанционна форма на ...
Алманах 9.2.2015 г. ... на студенти ОКС Бакалавър ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... АДМИНИСТРАЦИЯ https://priem.unwe.bg/ Бакалавърската програма по „Публична администрация” се предлага в редовна форма с четиригодишно обучение. Програмата акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организациите от публичния ...
Магистър 17.6.2021 г. ... - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност;  "Управление на веригата на доставките”  със срок на обучение 2 семестъра - ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ BACHELOR OF SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... and Qualification Degree Бакалавър Bachelor Професионална квалификация Professional Qualification Бакалавър по социология Bachelor of sociology Област на висше образование Area of Study 3. Социални, стопански и  правни науки 3. ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... Degree   БАКАЛАВЪР   BACHELOR Професионална квалификация: Professional Qualification   БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ BACHELOR OF SOCIOLOGY Форма на обучение: Form of Education   РЕДОВНА FULL ...
Учебен план Икономическа социология "стар" 10.2.2016 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА BACHELOR OF ECONOMC SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... Qualification Degree Бакалавър Bachelor Професионална квалификация Professional Qualification Бакалавър по икономика Bachelor of economics Област на висше образование Area of Study 3. Социални, стопански и  правни ...
Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов" 10.2.2016 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА BACHELOR OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър" 29.1.2015 г. ... за средно образование на студентите от окс “бакалавър“ (решение на РС № 28/22.10.2014 г.) ПЕРИОД КУРС 19.11.2014 – 19.12.2014 ВТОРИ КУРС и ТРЕТИ КУРС ПО ВРЕМЕ НА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 07 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... реши студентите от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” с успех  4,00 включително, подали молби-декларации извън срока, да получат еднопосочни разменни писма. ВАЖНО! Студентите могат да поучат своите разменни писма в 23 блок, вх. А – ниско тяло, сектор „Настаняване”, от 15 до 17 октомври ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно допълнително класиране 6.10.2014 г. ... реши в класиранията за ОКС „бакалавър“ за студенти, подали молби-декларации в срок: Минимален успех, необходим за класиране на общежитие  за учебната 2014/2015 г. за студентите в ОКС „бакалавър“, както следва: I курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително ...
ЛЯТНА редовна сесия 2021/2022 г. 13.7.2022 г. ... 3 сем. Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Комуникационен мениджмънт 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Местно самоупраление 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Счетоводство и контрол 2 семестъра на обучение - 1 сем. ...
График летен семестър 2021/2022 г. 25.1.2022 г. ... , 3 сем. Бизнес администрация 4 сем. след проф. бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Комуникационен мениджмънт 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Местно самоуправление 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Счетоводство и контрол 4 сем. след проф. бакалавър  - 1 сем. ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности  Продължителност на обучението  (в семестри) 2 3 4 1 Професионално направление "Администрация и управление": 1.1. Бизнес ...
Държавни изпити - септемврийска сесия 2021/2022 26.7.2022 г. ... правила за провеждане на ДИ в ОКС ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ...             ОКС"Бакалавър"                        1. Професионално направление "Администрация и управление" 1.1. Мениджмънт и администрация 2. Професионално ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 6.7.2022 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2022 - 2023 г., Държавна поръчка Направления: Дистанционно специалност: "Икономика", "Счеотоводство и контрол" - ДО, Хасково                  ...
Учебен график 7.7.2022 г. ... ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”  Дата на започванеДата на завършванеПродължителност Откриване на новата учебна година 19.09.2022 Зимен семестър 19.09.2022 08.01.2023 15 седмици Зимна редовна сесия 09.01.2023 22.01.2023 2 ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема студенти и в няколко ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 30.9.2014 г. ... писмо:      I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,06 включително;   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително;   IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително.   Важно! Класираните студенти могат да получат своите ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 26.9.2014 г. ... писмо:      I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,16 включително;   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,10 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително;   IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително.   Важно! Класираните студенти могат да получат своите ...
Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс 29.1.2018 г. ... Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: ...
Разписание- Регионално развитие- 3 курс бакалаври 6.2.2018 г. ... Регионално развитие 3 курс Степен на обучение: ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” 2.9.2014 г. ... учебната 2014/2015 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.35 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.   Справки ще могат да се правят през информационната система web-студент от 05.09.2014 г. !!! ВАЖНО Настаняването на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... 2014/2015 г. за студентите:   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,58 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за настаняване в общежитието - 01.09. до 17.09.2014 г. За всички ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при административния ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Икономика на съобщенията" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. 11.4.2014 г. ... и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда. Подбор на външни експерти за нуждите на договор №BG051PО001-3.1.07-0053  Публична покана (33 ...
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” 9.4.2014 г. ... ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” Специалност „Политическа икономия“   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното образователно ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика и комуникации" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
ОКС "Бакалавър" 24.9.2015 г. ... информатика и комуникации   ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 7.6.2020 г. ... „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“ на Университета за национално и световно стопанство.             В учебния план на ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда. доц. д-р Цветана Стоянова Катедра: Управление 23.04.2013 23.02.2015   7. BG051PO001-7.0 ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... студенти трябва да подадат молби в отдел „Студенти – бакалавър“. След класирането ще се изготви заповед за прехвърляне в новите поднаправления. Студентите от поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ преминават в поднаправление“ Икономика и управление с преподаване на английски език“ ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... се за всички студенти в ОКС"Бакалавър" За записване и получаване на учебни материали  за летен семестър на уч. 2017/2018г.със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена таксаот 12.02.2018 г. до 28.02.2018 г. / ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/Таксата за обучение се ...
Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс 9.7.2016 г. ... Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: Бакалавър   Курс: 3 Семестър ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... . (в лева) Семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2016 - 2017 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес ...
Специалност "Индустриален бизнес" 1.8.2022 г. ... изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 ПРАВИЛА за подготовка и провеждане на държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2020 Заявка-образец за избор на тема за разработване на курсова работа Срок за избор на теми за  курсови работи и ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... степен„Бакалавър“ Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две специалности, които предоставят изключителни възможности за професионална реализация: Професионално направление „Икономика“ ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ГР. ПЛОВДИВ №   Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1. Зимен семестър 16.09.2013 г. 28.12.2013 г. 15 седмици 2 ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... по специалността в ОКС бакалавър е в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра) и цели да подготви кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: управлението на материалните и свързаните с тях информационни, финансови и потоци от ...
Бакалавър 24.7.2013 г. ...   ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,45 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,39 ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма и ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... степен “бакалавър”. Поради своята адаптивност и гъвкавост към бюджета на времето, дистанционното обучение е подходящо за работещите хора, за майки с малки деца, за живеещите в региона и близо до него, за лицата в неравностойно ...
Учебна практика 28.4.2022 г. ... И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър” Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър", специалност "Социология” и “Икономическа социология и психология"   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен ...
ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят добра професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт; изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации и агенции за маркетингови, рекламни ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”, специалност “Социология” и “Икономическа социология”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” на ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 ...
„Икономика“ 19.5.2020 г. ... степен „Бакалавър“. Срокът на обучение е четири години. Успешно завършилите семестриално обучение по действащата кредитна система се дипломират чрез полагане на държавен изпит по специалността. При разкриването на специалност ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. В ОКС „Бакалавър“ катедра ...
ОКС "Бакалавър" 23.4.2021 г. ... г. стартира и обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай ...
OKS 28.2.2013 г. ... на образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. – линк към уч. планове за бакалавър, магистър и доктор. В ОКС „бакалавър“ ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... Правилниците за прием на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС, Правилник за дейността на Комисията по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС и др.               VI ...
Такси 25.5.2022 г. ... – след  ОКС „Бакалавър” ОКС „Магистър” - след ОКС „Бакалавър”   По български език По английски език Обучение на български  и английски език Спец. „Икономика на отбраната и ...
Прием 12.7.2022 г. ... завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” и на приложението с оценките, както и на европейското дипломно приложение (ако притежава такова); 4. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които ...
Такси 20.5.2022 г. ... „бакалавър” Обучение на български език Обучение на английски ...
Прием 12.7.2022 г. ... степен „бакалавър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от Закона за висшето образование). Документи се подават в УНСС до 16 септември ...
Такси 11.7.2022 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" за специалнст "Право" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2022 - 2023 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 300.00 лв ...
Спорт 25.10.2013 г. ... В образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в първи и втори курс студентите имат задължителна учебна дисциплина „Физическа култура и спорт“.          Записването за спорт е чрез "WEB - Студент". Обучението се провежда в катедра ...
Обучение 21.12.2021 г. ... в УНСС в образователно- квалификационна степен „Бакалавър“ е организирано в специалности(link).          Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната ...
Здравно осигуряване 14.5.2020 г. ... карта).   Контакти: Отдел „Студенти - бакалавър“ Гише „Здравно осигуряване“ тел. /+359 2/ 81 ...
Записване 11.7.2022 г. ... - документи за записване на студенти в първи курс ОКС "Бакалавър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС); Образователните документи следва да бъдат преведени на български език с изключение на издадените от Република Северна Македония.         ...
Такси 12.7.2022 г. ... след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2022 – 2023 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 300.00 лв. Администрация и ...
Записване 11.7.2022 г. ... след завършена степен „бакалавър“  (в чуждестранни висши училища) по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г., се извършва след изпълнение на процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужбина. Необходимо е да попълните ...
ОКС Бакалавър 9.2.2013 г. ... ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се връчват на официална церемония в зала „Тържествена“ ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. Спорт 5. ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4. ...
Контакти 14.7.2022 г. ... „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и ...
Специалност „Стратегическо планиране” 21.6.2021 г. ... степен „бакалавър" по специалността „Стратегическо планиране“ развиват по време на обучението си способност за творческо и аналитично мислене, придобиват навици за практическо използване на знанията за системния подход при ...
Специалност „Маркетинг” 28.3.2022 г. ... от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... ПО ИКОНОМИКА/ BACHELOR OF ECONOMICS Форма на обучение/Form of Study   РЕДОВНА/REGULAR Продължителност на обучението/ Study Duration   4 години (8 семестъра)/ 4 years (8 ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини, ...
Класиране за общежитие 16.11.2012 г. ... за I, II, III и IV курс ОКС „Бакалавър” да бъдат включени и студенти подали молби-декларации извън срок. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС ...
Класиране за общежитие 31.10.2012 г. ... . за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.00 включително; II курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително. ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... , ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”   Специалност “Социология” в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър” и осигурява професионална квалификация “Бакалавър ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”    Основната цел на обучението в специалност „Икономическа социология и психология“ е да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания и практически умения за изследване на съвременните общества и ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,31 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително. III. Минимален успех нужен за получаване на еднопосочно разменно писмо за ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 15.5.2022 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „Бакалавър”    1. Съдържание и форма на държавния изпит  1.1. Държавният изпит се състои от два компонента – (1) писмен изпит и (2) разработване и защита на дипломен проект.  1.2. Писменият изпит по т.1.1 ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие (2.10.2012 г.) 2.10.2012 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,55 ...
Класиране за общежитие 8.10.2012 г. ... писмо за ТУ-София за студенти I курс ОКС”Бакалавър” – 5,32 включително. Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10 до 05.10.12 г ...
Класиране за общежитие 28.9.2012 г. ... I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,38 включително;                                     II ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите от първи курс 4.9.2012 г. ... 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.44 включително;       !!! ВАЖНО Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 10.09 – 21.09.2012г; Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по ...
Специалност "Бизнес икономика" 2.8.2022 г. ... по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска теза Тематични направления за курсови работи за студентите от четвърти курс Срок за избор на тема за курсова работа в 4-ти курс - 10 ...
Такси 28.8.2012 г. ... курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 28.8.2012 г. ... КАНДИДАТИ СЪС СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и от приложението с оценките; документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 11.12.2012 г. ... от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от направление Икономика Бизнес икономика – 3 сем. Завършилите специалност извън направление ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... за завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и от приложението с оценките; документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,63 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,81 ...
Важно 6.7.2015 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: Заявление ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... на условията за завършена степен бакалавър или магистър и успешно издържите изпита с достатъчно висок успех, няма проблеми да се запишете. Въпрос: Какъв е минималният бал при кандидатстване? Отговор: Правото да се обучават срещу заплащане в ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и независимо от това, коя година сте завършили (без завършили професионален бакалавър). Програмата е интердисциплинарна. Тя предоставя съществени знания и ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... за дипломни работи 2.1   Типове теми за ОКС ‘Бакалавър’ 2.1.1    Тип 1 - Проектиране и разработване на информационна система (модул, подсистема) 2.1.1.1  Цел на разработката Целта е разработка на работещо приложение по зададена тема в конкретен обект с използване на зададени ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на часовете на аудиторната заетост за целия срок на четиригодишното обучение е не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 3000 часа. Учебният план на обучението осигурява придобиването на не ...
Изпити 6.7.2015 г. ... от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика. • При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички учебници и учебни помагала, които са валидни за ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 т., или - ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 т., или - ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... , с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на подготовка не по-малък от една година (два семестъра) - за завършилите степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на подготовка две ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР: № по ред    Специалности  Дистанционно обучение гр. Хасково гр. Пловдив 4 сем 4 сем 1.0 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ     1.1 Бизнес администрация - със специализация Социална ...
Изпити 6.7.2015 г. ... ,завършили об­разователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. (2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен вариант. Електронният ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 т., или - ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 т., или - ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... от следването, оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен, специалност и професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност и професионално направление не съвпадат ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на подготовка не по-малък от една година (два семестъра) - за завършилите степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не по-малко от 780 т., или - ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... , и придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен. (2) Кандидатите ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г. Чл. 1. Приемането на студенти в Университета за национално и световно стопанство се основава на Закона за висшето образование, Наредбата за ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... СТЕПЕНИ ОКС "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"       3.1.1. ...
Катедри 11.4.2012 г. ... за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Бакалавър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа ...
История 10.12.2012 г. ... степени “бакалавър”, “магистър” и „доктор”. Обучението на докторанти е от научна област с шифър 05.02.01 “Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: ...
История 22.12.2018 г. ... степен "Бакалавър" и "Магистър" и образователно-научна степен "Доктор". Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност ...
История 28.9.2012 г. ... обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа ...
История 3.2.2012 г. ... степени „бакалавър” и „магистър” по две специалности в професионално направление „Икономика”: „Маркетинг” – редовна форма на обучение за бакалаври и редовна и дистанционна форма за магистри; „Прогнозиране и планиране” – редовна ...
История 31.3.2021 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност „Финансов контрол“, а в магистърска степен – по ...
История 3.10.2017 г. ... на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика” (TEMPUS JEP – 11347/96). Координатор на проекта е катедра „Стопанска логистика”. Той се реализира съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и ...
История 26.8.2020 г. ... степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния ...
История 3.2.2012 г. ... степен „бакалавър” по водеща специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през учебната 2004/2005 ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ...
За катедрата 31.3.2021 г. ... , заложени в учебните планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в ...
Проекти 22.12.2018 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър” за професионално направление „Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика , основана на знанието”, по ОП „Развитие на човешките ...
Проекти 9.2.2016 г. ... в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и Икономически ...
Наука 29.1.2021 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда (финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”) 2012 "Създаване на подкрепяща среда за докторанти с ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни системи, ...
Специалности 14.2.2012 г. ... две образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална ...
Специалности 28.2.2018 г. ... „Бакалавър“ Специалност „Икономика на човешките ресурси“   Основната цел на бакалавърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и ...
Специалности 2.3.2018 г. ... "Бакалавър" Специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" ОКС "Магистър" Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес ...
Специалности 18.11.2015 г. ... за реализация на завършилите студенти, ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност "Икономика на търговията" една от най-привлекателните и ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 29.4.2022 г. ... правила за провеждане на държавен изпит в ОКС Бакалавър 9. Указания за студентите за провеждане на държавен изпит в ОКС ...
Специалност "Маркетинг" 15.5.2021 г. ... втори курс от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини ...
Специалности 21.4.2019 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо ...
Специалности 16.2.2012 г. ... в учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейска интеграция.       Учебният план предвижда получаването на фундаментална ...
Специалности 10.6.2016 г. ... и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС ...
Специалности 27.9.2012 г. ... външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни ...
Специалности 28.9.2012 г. ... отношения" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" специалност "Европеистика" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА" специалност "Международни ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... "Предприемачество" ОКС Бакалавър Специалността: „Предприемачество” e създадена в отговор на настъпилите и настъпващи сериозни промени в икономическата и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на страната в ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в ...
Обучение 5.10.2017 г. ... макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА ...
Обучение 26.2.2018 г. ... по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономика на ...
Обучение 19.9.2014 г. ... степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски език Специалност "Творчески индустрии и бизнес" (от учебната 2014/2015 г ...
Обучение 22.12.2018 г. ... образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"          УНСС е с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със ...
Обучение 2.3.2018 г. ... на учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, включвщи в балансиран вид подходащи и необходими за бизнеса недвижими имоти учебни дисциплини: И това не е слчайно. Тук трябва да отбележим, че тези планове бяха разрабоетни в тясно ...
Обучение 28.9.2012 г. ... провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 20.5.2021 г. ... се осъществява в ОКС "Бакалавър" и  ОКС "Магистър" Завършилите специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и ...
Обучение 4.7.2018 г. ... Бакалавър, редовна форма на обучение Професионално направление Дисциплина Забележка Икономика Математика първа част задължителна дисциплина Математика втора част задължителна дисциплина Социология, антропология ...
Специалности 21.6.2021 г. ... логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър и обучение по докторска ...
Обучение 16.5.2022 г. ... документация Бакалавър Публична администрация Редовна 4 год. Учебен план Квалификационна характеристика Мениджмънт и администрация (съвместно с кат. Управление и кат. Регионално развитие) Дистанционна 4 год ...
Обучение 26.8.2020 г. ... предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и предлага обучение ...
Обучение 13.6.2022 г. ... образователно-квалификационни степени - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по международни икономически отношения (МИО) на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както ...
Обучение 17.6.2015 г. ... отношения" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Международни отношения: международна публична администрация" - ОКС "Магистър" Специалност "Национална сигурност" - ОКС ...
Обучение 21.9.2016 г. ... икономия” в ОКС”бакалавър”               Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени умения  за ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... . Изисквания за държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
За факултета 29.3.2017 г. ... степен „бакалавър” (редовна и дистанционна форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 1.4.2021 г. ... за провеждане на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС ...
Обучение 9.6.2022 г. ... , които осъществяват обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ ...
История 25.2.2021 г. ... в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични ...
За факултета 5.5.2022 г. ... в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични ...
В медиите 16.5.2017 г. ... деца, след като получат дипломите си за бакалавър, продължават с магистратура – понякога и с две, и така стават 30-годишни, без нито един ден трудов стаж и трудови навици. Например, за да станеш редови счетоводител, не е нужно да си магистър, та дори и бакалавър. Необходимо е да ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ доц. д-р Марчо Марков /катедра „Икономикс“/ 18.05 ...
Наука 15.5.2017 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна гражданска позиция. ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... изпит   Студентите от ОКС “Бакалавър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си с държавен изпит. Въпросниците за държавен изпит се разработват и утвърждават от катедрите, водещи съответната специалност. Държавните изпити се провеждат в ...
Обучение 22.5.2017 г. ... факултет се провежда обучение в ОКС “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”. > ...
За факултета 12.5.2017 г. ... - квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези ...
История 10.4.2013 г. ... в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към ...
Обучение 9.7.2021 г. ... степен "Бакалавър" Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с преподаване на английски ...
За факултета 10.4.2013 г. ... в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър”   Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика, в рамките на периода от началото на лятната ваканция след III-ти ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
За факултета 19.9.2017 г. ... степен „бакалавър” (редовна форма на обучение) по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... от тях специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни икономически отношения с преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... с условните изпити на ОКС "бакалавър Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”: Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Летен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 06.02.2017 г. до 28.02.2017 ...
Такси за обучение 20.6.2022 г. ... след завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ НАПРАВЛЕНИЯ Редовна форма на обучение „Икономика“ 300 лева „Администрация и управление“ 300 ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична ...
Такси за обучение 13.6.2022 г. ... кандидатстудентите за ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/2023 г. трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса, и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7.00 (седем) лева. Семестриални ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... направления ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 1 2 3 4 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“     3.1.1. Поднаправление „Социология/икономика и общество“ 3.1.1 ...

Новини

476 results found
Министър-председателят и шестима министри в служебното правителство са възпитаници и преподаватели на УНСС 16.8.2022 г. ... икономически отношения“ в УНСС и е бакалавър по политология от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Притежава редица допълнителни квалификации и сертификати в сферата на икономиката, управлението и дигитализацията от Импириъл Колидж Лондон, Бизнес училището на ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "бакалавър" 27.7.2022 г. ... заплащане за студентите от 1  курс, ОКС "бакалавър", специалност “Икономика на туризма” през учебната 2022 - 2023 г., редовно обучение е 860.00 лв ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ 2022 12.7.2022 г. ... английски език", в редовна форма, ОКС "Бакалавър". Дата на изпита: 06.10.2022 г. от 09:00Място:  Тестови център на УНССЗа явяване на държавен изпит е необходимо подаването на заявление между 20.09 и 04.10.2022 г. Всички необходими документи да бъдат уточнени с ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 8.7.2022 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 26.09.2022 г. от 09,00 часа в Тестови център.    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
До 9-ти юли е срокът за записване на новоприетите студенти или за потвърждаване за участие в следващо класиране 6.7.2022 г. ... , отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А)  – РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение При записване на място в УНСС и в РЦДО – Хасково студентите представят ...
Кубрат Пулев завърши магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС 1.7.2022 г. ... за всички специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” за специалност „Право“. Срокът се удължава както следва: Прием на документи на място в Центъра за прием на документи в УНСС/ РЦДО-Хасково - до 13:00 часа в събота, 2 юли 2022 г ...
УНСС удължава срока за прием на документи до 2 юли 30.6.2022 г. ... за всички специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” за специалност „Право“.  Срокът се удължава както следва: Прием на документи на място в Центъра за прием на документи в УНСС/ РЦДО-Хасково - ...
Ани Филипова, програмен директор на NIU за Източна Европа представи откритата в УНСС и първа в България - Двойна магистърска специалност по бизнес администрация 23.6.2022 г. ... в България, точно затова създаваме тези бакалавърски и магистърски програми“. Деканът на NIU д-р Раджагопалан подчерта: „Щастлив съм, че имаме възможността да стартираме тази дуална магистърска програма, защото за нашия университет това е първата двойна ...
УНСС и Northern Illinois University – USA откриха първата в България двойна магистърска програма по бизнес администрация 22.6.2022 г. ... в България, точно затова създаваме тези бакалавърски и магистърски програми“, заяви ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров Деканът на NIU д-р Раджагопалан благодари на проф. Димитров за предоставената възможност и ...
Венцислав Луканов, Основател и изпълнителен директор на "Върчуъл Спейс" ЕООД: "Човек е възможно да постигне всичко, за което е готов да се бори!" 1.8.2022 г. ... Спейс" ЕООД, випуск "МИО" 2014 г. (бакалавър) и 2015 г. (магистър):"Човек е възможно да постигне всичко, за което е готов да се ...
Първата Двойна магистърска програма по бизнес администрация в България откриват УНСС и Northern Illinois University – USA 21.6.2022 г. ... е предназначена за студенти със степен бакалавър  които биха искали да имат по-добри възможности за кариера в страната и чужбина чрез усъвършенстване на знанията си във финансите и области като дигитализация, екологично и социално управление (ESG), предприемачество, както и ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 17.6.2022 г. ... в България. Прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2021/2022 година и кандидатстудентска кампания за учебната 2022/2023 година“. В доклада на проф. Раковска бе отчетен ръст в кандидат-студентите със 7%, както и че броят на кандидат-студентите, явили се ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2022 г. ... приемът на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“. Първият кандидат за бакалавър подаде документи още в 8.15 ч. като беше посрещнат от зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска. ...
Държавен изпит през месец юни 2022 г. 13.6.2022 г. ... подаване на документи е в отдел "Студенти - бакалавър" е 20.06.2022 г.   Необходими документи: 2 снимки (паспортен формат) ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 21.6.2022 г. ... образование в България. Прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2021/2022 година и кандидатстудентска кампания за учебната 2022/2023 година“. В доклада на проф. Раковска бе отчетен ръст в кандидат-студентите със 7%, както и че броят на кандидат-студентите, явили се на ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ 6.6.2022 г. ... 12 месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).   ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време, в периода 06.06 – 10.06.2022 г. на е-мейл erasmus@unwe.  Класираните кандидати ще бъдат уведомени на ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ЮНИ 2022 22.6.2022 г. ... на английски език", в редовна форма, ОКС "Бакалавър". Дата на изпита: 23.06.2022 г. от 09:00Място:  Тестови център на УНССЗа явяване на държавен изпит е необходимо подаването на заявление между 13 и 20 юни 2022 г. Всички необходими документи да бъдат уточнени с администраторите на ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ получиха дипломите си 20.5.2022 г. ... Йотова връчи дипломата на отличника бакалавър Мартин Русев. От името на катедрата той получи книгата „Човекът - социално животно”. С думи на благодарност отличникът на випуска Мартин Русев се обърна към преподавателите, поздрави колегите си за успешното ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 16.5.2022 г. ... технологии в Bloomberg TV Bulgaria, бакалавър, магистър и доктор в УНСС, а в момента и преподавател в медийната катедра, каза, че забелязва колко плахо студентите подхождат и ги е страх от бизнес журналистиката, когато отидат да работят в медиите. Тя се обърна към студентите ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 13.5.2022 г. ... технологии в Bloomberg TV Bulgaria, бакалавър, магистър и доктор в УНСС, а в момента и преподавател в медийната катедра, каза, че забелязва колко плахо студентите подхождат и ги е страх от бизнес журналистиката, когато отидат да работят в медиите. Тя се обърна към студентите ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 9.5.2022 г. ... трите степени на обучение (бакалавър, магистър, доктор), както и преподавателите, ръководителите и администрацията, които са работили в УНСС и са съпричастни към неговата съдба. С годините завършилите осъзнават колко полезен е бил университетът за тяхното ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 31.5.2022 г. ... трите степени на обучение (бакалавър, магистър, доктор), както и преподавателите, ръководителите и администрацията, които са работили в УНСС и са съпричастни към неговата съдба. С годините завършилите осъзнават колко полезен е бил университетът за тяхното ...
Международна Одиторска компания "ЕУ" представи възможности за кариерно развитие 27.4.2022 г. ... от специалност "Счетоводство" ОКС "Бакалавър",  Международна Одиторска Компания "ЕУ" представи възможности за кариерно развитие ...
Студентка от специалност "Счетоводство" с призово място в националния конкурс „Студент на годината“ 13.4.2022 г. ... и „Бакалавър на годината” в конкурса на Студентски съвет при УНСС „Студент на годината 2021”. Наградата връчи доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите на УНСС и на НБС ВОН-КНСБ. Елена Таракова е ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 12.4.2022 г. ... . „Завършвайки бакалавър и магистър в този университет сега, когато съм отново в УНСС, не зная как да дефинирам тази емоция. Радващо е, че съм тук и че виждам по какъв път върви университета“, каза министър Николов и се обърна към студентите ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 16.4.2022 г. ... . „Завършвайки бакалавър и магистър в този университет сега, когато съм отново в УНСС, не зная как да дефинирам тази емоция. Радващо е, че съм тук и че виждам по какъв път върви университета“, каза министър Николов и се обърна към студентите: ...
Студенти от УНСС с призови места в националния конкурс „Студент на годината“ 13.4.2022 г. ... и „Бакалавър на годината” в конкурса на Студентски съвет при УНСС „Студент на годината 2021”. Наградата връчи доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите на УНСС и на НБС ВОН-КНСБ. Елена Таракова е ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 9.4.2022 г. ... до 20.06.2022 г. в Отдел студенти "Бакалавър". За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите представят дипломните си проекти в хартиен ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.06.2022г. 7.4.2022 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 28.06.2022г. /вторник/  от 09,00 до 11,00 часа в Тестови център и Библиотека. Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 7.4.2022 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА ...
В УНСС се проведе SUCCESS STORY MASTERCLASS: „Финансово независим – мечта с краен срок“ 6.4.2022 г. ... , че съм възпитаник на УНСС - бакалавър и магистър - и с радост продължих кариерата си в „Човешки ресурси“ в Пощенска банка. Благодарни сме на УНСС за съвместното сътрудничество. Вярваме, че бизнеса и образованието със сигурност трябва да вървят ръка за ...
Заповед на ректора за организацията на учебния процес от 21 март 15.3.2022 г. ... за студентите от ОКС „бакалавър“ от всички специалности и за студентите от специалност „Право“ се провеждат в смесена форма, гласи заповед на ректора от 15.03.2022 г. Остава разпределението, според което във времето, определено в учебното ...
Специалисти от НСИ изнесоха презентация на тема „ГОЛЕМИТЕ ДАННИ (BIG DATA) В КОНТЕКСТА НА ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА“ 11.3.2022 г. ... студените от трети курс , ОКС „Бакалавър“, специалност „Статистика и иконометрия“ по дисциплината „Подготовка на данни и проучвателен анализ“ специалистите от Националния статистически институт д-р Галя Статева и Костадин Георгиев изнесоха ...
Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журналистика 1.3.2022 г. ... отлична оценка за кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Темата предполага разработки в различни формати – ...
Новоназначеният министър на отбраната на България е възпитаник на нашата катедра 15.3.2022 г. ... във Френската езикова гимназия в София. Бакалавър и магистър е по "Международни икономически отношения" от УНСС (1994 -1999 г.) През 2009 г. завършва програма по "Разширени проучвания на сигурността" в център "Джордж Маршал“, Германия, а през 2016 г. завършва курс в ...
Заповед на ректора за обучение в смесена форма от 7 март 15.3.2022 г. ... за студентите от 1 и 2 курс ОКС „бакалавър“ от всички специалности и за студентите от 1 и 2 курс от специалност „Право“ се провеждат в смесена форма, се казва в заповед на ректора от 25.02.2022 г. Във времето, определено в учебното разписание, студентите ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ 2022 25.2.2022 г. ... посочения ден и час за изпита: ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" (25.02.2022г., 10.30ч.): (Редовна форма на обучение) За специалност "Икономика" (по специалността): https://teams.microsoft.com/l/team/19:SR3xmbnC-vc62Bz9PDq8B0GMKaDL1HC8mMAmhDl8Q4w1%40thread ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 21.3.2022 г. ... кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 27.1.2022 г. ... 08.03.2022 г. в Отдел студенти "Бакалавър". За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите представят дипломните си ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. 19.1.2022 г. ... „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е ...
Годишната поправителна сесия ще се проведе през септември 2022 г. за ОКС „бакалавър“ и през януари и септември 2022 г. за ОКС „магистър“ 19.1.2022 г. ... учебната 2021/2022 година за ОКС „бакалавър“ и магистър „Право“  ще се проведе в периода 12 – 18 септември. Пълният учебен график, заедно с датите за лятна поправителна сесия, можете да видите ТУК. Наличен е и графикът за годишната ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... от новоприетите студенти в ОКС „бакалавър“. Значение за тези резултати има ключовата реформа, която направихме с въвеждането на кандидатстването по специалности. Същевременно няма специалности, които да са застрашени от закриване, както и такива, които да не са си ...
УНСС с призови места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година 6.12.2021 г. ... повишаване броя на студенти в степен бакалавър. Увеличават се и докторските програми, както и съотношението докторанти-студенти. Все повече чуждестранни студенти се записват в университета. „Рейтинговата система обхваща много показатели, които трудно могат да бъдат ...
Официална церемония „Студент на годината 2021“ 26.11.2021 г. ... Таракова – „Бакалавър на годината“, Елизабет Георгиева – „Магистър на годината“, Сюлейман Башов – „Докторант на годината“, Виктор Илиев – „Спортист на годината“ и Кристина Костова – „Талант ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... по корпоративна сигурност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... по корпоративна сигурност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с ...
Авторски колектив на катедра „Национална и регионална сигурност“ представи книгата „Корпоративна сигурност“ 12.11.2021 г. ... сигурност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с ...
Юбилейна научна и бизнес конференция по повод 30 години от създаването на специалност „Бизнес логистика" и катедра „Логистика и вериги на доставките" 12.10.2021 г. ... студентите в ОКС  Бакалавър и ОКС Магистър на УНСС“  -  подчерта в приветственото си слово проф. Д. Димитров . В продължение на думите на Ректора проф. Д. Димитров, проф. М. Раковска обърна внимание, че специалността е не само ...
Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково откри академичната година с 40% повече магистри 29.9.2021 г. ... програми.  Студентите се обучават в ОКС "бакалавър" по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Икономика“ и в ОКС "магистър" по специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“, ...
Deloitte България представи на 20.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" – 1-ви курс и на 21.09.2021 пред студенти от ОКС Бакалавър, специалност "Счетоводство" - 3-ти курс, специалност "Финанси" – 3-ти курс и специалност "Финансов контрол" - 4-ти курс възможностите за кариерно развитие. 29.9.2021 г. ... и гостите  бяха приветствани от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и доц. Маркова - координатор по меморандума.   В началото на лекцията студентите бяха приветствани от Галена Жеркова – Специалист Човешки ресурси и бяха запознати ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 24.9.2021 г. ... молби до 11.10.2021 г. в Отдел студенти "Бакалавър". За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите представят дипломните си проекти директно на самия държавен ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ...
График-Разпределение по Зали и Часове на явяващите се студенти на присъствен Държавен изпит на 20.09.2021г. 17.9.2021 г. ... . от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение Указания за Студентите         = Студентите се явяват на присъствен Държавен изпит със защитна маска за лице, покриваща носа и устата.       = ...
Консултантска компания АФА обявява свободни позиции за: Младши одитор 13.9.2021 г. ... последна година и или наскоро завършили бакалавър/магистър по одит, счетоводство, финанси или друга икономическа специалност, * Ви е приятно да работите в екип, * с лекота комуникирате с различни хора, * притежавате умения за работа с MS Excel & Word, * английският не е проблем ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. Двата университета ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми на ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение 20.7.2021 г. ... , редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 01.10.2021 г. от 10:30 ч. – в тестови център, УНСС. За явяване на ДИ, следва своевременно да подадете Заявления за държавния изпит, което се подават в отдел „Студенти“ – ОКС ...
Втората сесия за Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Тестови център. 9.7.2021 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021 г. от 09,00 часа в Тестови център.        Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
Държавни изпити - магистри и бакалаври, юли 2021 16.6.2021 г. ... изпит по Политология на студентите от ОКС Бакалавър ще се проведе на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3074.  Защитата на магистърски тези в магистърска програма Политика и бизнес ще бъде на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3075.  При ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... (на снимката долу), който завършва степен бакалавър „Бизнес информатика и комуникации“ е успял да реализира себе си. Преди 4 години участва в посещение, подобно на това и сега смята да запише магистратура в същата катедра. За него обучението в УНСС е на много високо ниво и ...
Драган Колев, студент: ENGAGE.EU изисква от нас да анализираме, да разсъждаваме и да критикуваме 8.6.2021 г. ... последният ми семестър в УНСС като бакалавър и реших да търся някаква друга програма за обмен. Исках да уплътня времето си с нещо полезно, да науча нови неща. Аз дори и в свободното си време слушам икономически подкаст. От сайта на УНСС, разбрах за т.нар. ENGAGE.EU Online ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г. 26.5.2021 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 01.07.2021г. от 14,00 часа в Тестови център.   Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" ...
Открита лекция пред студентите от специалност „Бизнес логистика“ в ОКС Бакалавър 17.5.2021 г. ... 10.05.2021 г. катедра „Логистика и вериги на доставките“ беше домакин на практическа лекция на тема „Добри практики при проектирането на логистични системи за ултрабързи доставки на храни". Гост-лектор на събитието беше г-н Боян Джамбазов, проектен мениджър и ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 13.5.2021 г. ... , на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.) 21.6.2021 г. ... , редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 02.07.2021 г. от 14:00 ч. Датата за провеждане на държавен изпит на студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 03.07.2021г. от 14:00 ч. Съгласно ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 11.5.2021 г. ... , на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... . Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.      Проф. Раковска (вдясно) и проф. Фесчиян дадоха старт на състезанието и в Университетската библиотека   ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... . Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.  Проф. Раковска (вдясно) и проф. Фесчиян дадоха старт на състезанието и в Университетската библиотека В Тестовия ...
На 16.03. 2021 Deloitte България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие 8.4.2021 г. ... България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие Тема: „Възможности за кариерно развитие в Deloitte България“; Събитието започна с приветствие на Росица Ботева – Одит Съдружник и ...
Актуализиран конспект за държавен изпит ОКС бакалавър специалност "Публична администрация" 7.4.2021 г. ... конспект за държавен изпит за ОКС бакалавър специалност "Публична администрация". Можете са се запознаете с него тук или в секция "Обучение" - Бакалаври на сайта на Катедрата. Пожелаваме ви успешна ...
АЛУМНИ КЛУБ ИКОНОМИКС 22.3.2021 г. ... специалности водени от катедра "Икономикс" (бакалавър и/или магистър), С УДОВОЛСТВИЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, че във връзка с учредяването на АЛУМНИ КЛУБ (към катедрата), вече можете да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ за членство на e-mail: economics@unwe.bg ОЧАКВАМЕ ВИ!!! Бланка за Заявление - може да ...
Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки 19.3.2021 г. ... национално и световно стопанство за ОКС „бакалавър". Отлага се за 24.04.2021 г.  провеждането на насроченото за 27.03.2021 г. Национално състезание по икономика и управление ...
Награда за най-добра презентация на международна конференция за преподавател от катедрата 17.3.2021 г. ... развитие" в трите образователни степени - бакалавър, магистър и образователно-научната - доктор.                                                      ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... колеги, на основание Заповед №703/12.03.2021г. на проф.д-р Димитър Димитров - Ректор на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ ...
30 години от създаването на катедра "Логистика и вериги на доставките" 2.3.2021 г. ... „Бизнес логистика“ в ОКС „Бакалавър“ също е разкрита през 1991 г., под наименованието „Стопанска логистика“, което носи до учебната 2016/2017 г. С това свое решение, УНСС става първият университет в България и Източна Европа, който предоставя ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение през м.03.2021г. 12.2.2021 г. ... изпит за специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономика с преподаване на английски език" ще се проведе на 19.03.2021г. от 10.00 часа като присъствен изпит - съгласно Заповед №183/28.01.2021г. и Заповед №290/11.02.2021г. на ректора на УНСС. Държавният изпит за специалност ...
Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. 11.2.2021 г. ... на специалностите в отдел "Студенти - Бакалавър" г-жа Венета Стоева (гише №12) и да подадат молба за явяване на държавен изпит и две снимки в паспортен формат. Приемното време на инспекторката е от 9.00 до 15.00 ч. Успех на всички ...
Записването за следващия семестър също ще става онлайн 25.1.2021 г. ... първи курс, първи семестър – ОКС “бакалавър“ и  ОКС “магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти. С новооткритата възможност, онлайн услугите за студенти вече стават 21 ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления с обучение на български или английски език: „Икономика“; „Администрация и ...
Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено 18.1.2021 г. ... „Медия икономика“ за ОКС “бакалавър” /втора поправителна сесия/. На 25.02.2021 година  от 10.00 ч. ще се проведе защита на магистърски тези (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНСС) на студентите от специалност ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е ...
На 14.12.2020 г., в Голяма конферентна зала и онлайн се проведе кръгла маса на тема: Изследване възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", дистанционна форма на обучение 18.12.2020 г. ... „Счетоводство и контрол“, ОКС Бакалавър, дистанционна форма на обучение. Кръглата маса е научна проява по проект № НИД НП-4/2020, с ръководител доц. д-р Теодора Рупска. В научната проява взеха участие 27 души онлайн и пет души присъствено. Освен ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. ...
CIMA препотвърди нашата международна акредитация 28.10.2021 г. ... , обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, се признават общо осем от всички 16 изпита от престижната международно призната професионална квалификация Chartered Global Management ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва задълбочено маркетингово проучване сред студентската общност, въз основа на което е изготвена ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва задълбочено маркетингово проучване сред студентската общност, въз основа на което е изготвена ...
Пълната отличничка по счетоводство Габриела Димчева получи дипломата си от ректора 12.11.2020 г. ... , ОКС “бакалавър”, редовно обучение, пълната отличника на випуска, който се дипломира през тази година (на снимката долу).   Дипломантката получи и грамота за отличен успех, както и парична награда в размер на 1 000 лв ...
Информация относно получаване на дипломи! 6.11.2020 г. ... .    Дипломантите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да дойдат, за да получат дипломите си от 30 ноември (включително) нататък. Това може да направят съответно в Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - Магистър" ...
Увеличава се броят на онлайн услугите за студентите от УНСС 18.10.2020 г. ... на първокурсници в ОКС „бакалавър“ и др. Цялата информация вижте тук. Линковете към някои от онлайн услугите ще бъдат активирани до края на октомври т.г.                 ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 20.12.2021 г. ... Георгиев, е бакалавър по медии и журналистика на УНСС, сега учи магистратура „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното производство в ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 11.10.2020 г. ... в тв академията - Методи Георгиев, е бакалавър по медии и журналистика на УНСС, сега учи магистратура „Връзки с обществеността“ в нашия университет До края на ноември нашите студенти ще изучават тънкостите на телевизионното производство в дирекциите ...
Цикъл лекции на експерти от големи одиторски компании пред магистрите от специалност „Счетоводство“ 8.10.2020 г. ... и за студентите от ОКС „бакалавър“ на специалност „Счетоводство“ през летния семестър на учебната година ...
На вниманието на дипломантите от катедра “Логистика и вериги на доставките“ - випуск 2020!! 8.10.2020 г. ... на дипломите за студентите от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"  в катедра"Логистика и вериги на доставките", сертификатите от ELA, както и традиционно провеждания празник на специалността през настоящата година се отлагат за 2021 г.  През следващата година, ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... обучават 546 студенти в ОКС „бакалавър“, от които 156 първокурсници, по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... обучават 546 студенти в ОКС „бакалавър“, от които 156 първокурсници, по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... дипломанти, Държавният изпит за студентите от ОКС бакалавър и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... и условни изпити, държавните изпити за ОКС „бакалавър“ и защитите на дипломни работи за ОКС „магистър“. Нормално функционираха и колективните органи за управление на УНСС. Платформата Microsoft Teams се превърна в нашата виртуална академична зала. Там се проведоха заседанията на ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... от конспекта. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават до 15.09.2020 г.  Необходими документи: Молба за явяване на държавен изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в Тестови център Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" . Определеният срок за подаване на заявления и снимки ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... логистика”, образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.           Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 18 септември, за да бъдете включени в протокола. Защитата на дипломни работи за ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" и защити в ОКС "Магистър" 7.7.2020 г. ... дипломанти,  държавният изпит за ОКС "Бакалавър" на специалност "Политология" ще се проведе на 9 юли 2020 г. от 9.00 часа, онлайн в системата MS Teams. Защитата на магистърски тези за ОКС "Магистър" на специалност "Политика и бизнес" ще бъде на същата дата от 10 часа, също онлайн в системата MS ...
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... това изследване участваха 2820 студенти от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от всички професионални направления. Резултатите от него са сходни с резултатите от първото изследване - средната оценка за първия онлайн семестър е 5.54 (по скалата от 1 до 7). Ректорът проф. д-р Димитър ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... образование в България (прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2020/2021 година)“ проф. Мирослава Раковска представи успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... образование в България (прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2020/2021 година)“ проф. Мирослава Раковска представи успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... молба за явяване на изпита в канцеларията на ОКС "Бакалавър" на първия етаж. Срок до 29.06.2020г. - 12.00ч.          ОТ КАТЕДРАТА   ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г. 15.6.2020 г. ... от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение  през м.07.2020г.        Държавният изпит ще се проведе в периода между 06.07. – 12.07.2020г.    Молби  и  снимки се приемат на място в университета ...
Ново признание за УНСС от CIMA 28.10.2021 г. ... . На студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, вече се признават общо осем изпита от квалификацията.  Акредитацията е постигната в рамките на проект НИ-1-2019 с ръководител доц. д-р Михаил Мусов. ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 09.00 ч., електронно чрез приложение Teams  на Office 365. 2.     „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ с преподаване на английски ...
Държавен изпит през месец юли 8.6.2020 г. ... изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11, от 15.06. до 29.06.2020 г. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.          Студентите, подали молби за държавен изпит през месец ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... за кандидат-студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“: отдел „Кандидат-студенти“Радостина Петровател.: 02 8195 701e-mail: petrova@unwe.bg и Център за прием на документител.: 02 8195 702, 02 8195 704e-mail: priem@unwe.bg   Информация за ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... от специалност "Бизнес администрация",  ОКС-Бакалавър - редовно и дистанционно обучение-София, както и з ащитите на магистърски тези на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специализация "Висш мениджмънт" - 2 и 3 сем ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... онлайн форма, по следния ред: Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно форма, ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно обучение „Teams“: https://teams.microsoft.com/ Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", дистанционно обучение ще бъдат ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... в образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и образователно-научна степен „доктор“. ИТИБ е научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... 2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... , ОКС „бакалавър“. Камелия Маринова „Тези четири години бяха и ще продължат да бъдат едни от най-хубавите в моя живот. Вече започваме един нов етап. От този ден нататък ще бъдем горди възпитаници на УНСС. ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... , обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и проф. Даниела Фесчиян. Г-жа Емилия Иванова Поздравявам ви ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... логистика“, бакалавър и „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставки“, магистър! Благодарим на спонсорите – Луфтханза Техник – София за подаръците на отличните студенти, както и на Българска ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... логистика“, ОКС „бакалавър“. Даниел Павлов Тържествената церемония продължи с връчване на дипломите ...
Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си 11.12.2019 г. ... колеги Мирослава Загорчева, бакалавър от специалност „Политология“, която се дипломира с отличен успех. Мирослава Загорчева „Красотата на лицето се съдържа в усмивката. Усмихвайте се повече. Придържайте се към истината, ...
Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение) 5.12.2019 г. ... и за нас. Да имаш диплома за бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол“ в УНСС е нещо изключително. То е престижност и отговорност. Вие завършвате специалност, която съществува от сто години в катедра на сто години в университет, който ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).    Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят ...
Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика 28.2.2020 г. ... политика" в ОКС Бакалавър, "Управление на дистрибуцията" и "Управление на риска във веригата на доставките" в ОКС Магистър в дистрибуционния център на dM drogerie markt България в с. гара Елин Пелин. Представителите на любезните домакини - ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... , ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. Ненкова посочи, че класическото обучение в зала и бизнес игрите са двете страни на една и съща монета, защото позволяват да се ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... , ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. Пресияна Ненкова Доц. Ненкова посочи, че класическото обучение в зала и бизнес игрите са двете страни на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... , каза Василена Иванова, бакалавър по медии и журналистика и главен редактор на „Вестник на УНСС“. Василена Иванова Церемонията продължи с връчване на дипломите ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ oт специалностите „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“ и др. Най-активните участници получиха сувенирни тетрадки и химикалки от ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" на 25.11.2019г. от 16,30 часа. 5.11.2019 г. ... на студентите от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през м.юли и м.септември 2019 година.             Студентите дипломирани през м.юли и м.септември 2019 г. е необходимо да  положат подписи в дипломната ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... на годината“ в категориите: „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“, „Спортист на годината“, „Талант“, „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. И голямата награда - „Студент ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 5.11.2019 г. ... на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ( за дипломиралите се през месец юли) ще се проведе на 04.12.2019  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. Молим ...
Възпитаничка на УНСС е новият вицепрезидент на ЕИБ 4.11.2019 г. ... на Международния валутен фонд (МВФ). Павлова е бакалавър по международни икономически отношения и доктор по икономика на УНСС. През 1999 г. работи като експерт по международни проекти към Института за следдипломна квалификация (ИСК). Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Лиляна ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК (на снимката долу). Доц. Славова приветства участниците и гостите, като подчерта важността на продължаващото обучение за повишаване на квалификацията на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 30.10.2019 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Миланка Славова Възпитаниците на катедра „МИО и бизнес“ се реализират много успешно на пазара на труда, често имат и свой бизнес или са на ръководни ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“ 23.12.2019 г. ... Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „Международни икономически отношения и бизнес”, заяви: „Когато говорим за традиции в изучаването на проблематиката на ЕС и иновациите, нашата катедра има своя голям ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... надвишава 12 месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).   ВАЖНО! Съобразно полученото от Центъра за развитие на човешките ресурси финансиране и наличните свободни места за студентски мобилности УНСС може да одобри и финансира до 20 мобилности за летен семестър ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... на английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е ...
Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша 18.10.2019 г. ... Полша. Системата им на обучение обхваща 3 години бакалавър, 2 години магистър и 3 години доктор. Университета се състои се от около 500 преподавателя от които 50 професора и 80 доценти. Студентите в университета наброяват 11 000. По дисциплината “Data science” студентите ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... ще се обучават близо 700 студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА ...
Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 17.9.2019 г. ... Славова – зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по международното сътрудничество и председател на организационния комитет, доц. д-р Григорис Заротиадис – президент на ASECU, и докторант Милена Баланова – ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Септември 2019г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е ...
Държавен изпит през месец октомври 24.9.2019 г. ... зала 3036. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 11.1.2022 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... „Предприемачество“  в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... „Предприемачество“  в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Българо-руските отношения винаги са били многолики. Много важно е да отбележим, че и България има своето място в развитието на Русия с това, че сме й дали писменост и религия. Младото поколение израсна с нихилизъм ...
Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ 19.6.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и доц. Силвия Трифонова от катедра „Финанси“ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса, в който участваха ученици, ...
Пето национално съвещание на АИУБ 10.6.2019 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, директори и зам.-директори на училища - членове на АИУБ и представители на МОН. Доц. Славова откри националното ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ и представители на МОН. Доц. д-р Миланка Славова откри Националното ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... на английски език”, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади бяха свързани с представяне на резултати от първия етап на проекта.    Доц. Трифонова открива научния ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... на английски език”, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади са посветени на изключително актуалната тема на научноизследователския проект – иновативната неконвенционална парична политика на ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... и ентусиазъм преминават всички етапи на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... и ентусиазъм преминават всички етапи на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет Ас. д-р Стефан Радев посочи, че целта на форума е професионалната ориентация на ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... на обучението на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както и на научноизследователската дейност. В рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 ”Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“ ...
Летен стаж - 2019 2.4.2019 г. ... учебния план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до ...
Участие на наши студенти в юбилейния ХХ панаир на Националната търговско-банкова гимназия 11.7.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, г-жа Мая ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, г-жа Мая ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, гл. ас. д-р Димитър Дамянов, член на Организационния комитет на състезанието и представител на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... акредитирани от ICAEW модула в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;- да се уточнят предстоящите през 2019 г. съвместни мероприятия. Повече информация за международните акредитации в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол можете да намерите на ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), и доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Проф. д-р ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... за прием на първокурсници в ОКС „бакалавър“. Значително е нараснал броят на приетите студенти в платено обучение. Това е успех, постигнат с активността, инициативността и усилията на всички нас, който утвърждава за пореден път лидерските позиции на УНСС в обучението на ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, поздрави участниците в семинара от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. УНСС се гордее с обстоятелството, че обучава много бакалаври, магистри и доктори. Значителна част от неговата ...
АИУБ обедини средните училища, УНСС и бизнеса в търсенето и подкрепата на таланти 21.12.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, поздрави средношколците от името на академичното ръководство на УНСС и изрази увереност в достойното им представяне на състезанието. Доц. д-р Миланка ...
С Националното състезание по финанси и счетоводство АИУБ постави ново начало в търсенето на таланти като обедини средните училища, университета и бизнеса 21.12.2018 г. ... от зам.-ректора на УНСС в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова. Доц. Славова изрази увереност в достойното им представяне на състезанието. Доц. Миланка Славова поздравява участниците в състезанието Проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. Станка Тонкова, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор но обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Косьо Стойчев, вицепрезидент на БАРИ, проф. д-р Марин ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... и връчване на вашите дипломи за бакалавър и магистър – най-ярко доказателство, че имаме настояще и упорито гледаме в бъдещето. Затова съм сигурна, че на днешния ден ще получите много поздравления, пожелания и съвети. Моят сърдечен поздрав към вас е – ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... с подкатегории  „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“ и „Докторант на годината“; „Спортист на годината”; „Талант“; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 19.12.2018 г. ... държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2019 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... развиваме, заяви Ангел Стойков, бакалавър от специалност „Икономика на туризма“. Ангел Стойков На церемонията присъстваха и много родители на ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Аладжемова ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, г-жа ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 11.1.2022 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... .и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър ...
Рекорден брой фирми на Дните на кариерата 2018 30.11.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, поздрави организаторите и участниците в Дните на кариерата от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство. Това е една традиция в ново издание и действие. Дните на ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... .и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“, Мария Дойчинова, директор „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България  (отляво надясно) От името на ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... студенти в III и IV курс ОКС „Бакалавър“, студенти ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, със среден успех не по-малко от „добър“ 4 по една от следните специалности: „Икономика на ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да изразявате собствената си воля по пътя към успеха. Пожелавам ви да приложите на практика това, което научихте ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 26.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, се обърна към дипломантите. Доц. д-р Александър Вълков С вас си отива част от нас. Не забравяйте, че сте възпитаници на най-големия бизнес университет в България. Вратите на УНСС ще бъдат винаги ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Доц. д-р Александър Вълков Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да изразявате собствената си воля по пътя към успеха. Пожелавам ви да ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... след себе си, каза Димчо Йорданов, завършил с отличие бакалавърска степен, специалност „Медии и журналистика“. Доц. д-р Стела Ангова връчва дипломата на Димчо Йорданов Любомира Дончева, отличника на випуска, специалност „Медия икономика“, ОКС „бакалавър“, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 7.12.2018 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е непрестанното трупане на знания и сравни ученето с плуването срещу течението на река – спреш ли, отнася те обратно. Доц. Вълков пожела на випускниците да бъдат хора, които не се ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 14.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е непрестанното трупане на знания и сравни ученето с плуването срещу течението на река – спреш ли, отнася те обратно. Доц. Вълков пожела на випускниците да бъдат хора, които не се ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител катедра „МИО и бизнес“, се обърна към бакалаврите и магистрите на катедрата, които получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу) ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 6.11.2018 г. ... по случай връчването на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 04.12.2018  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. (Моля всички , които не са се подписали в книгата в Отдел ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... участваха в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... характеристики в ОКС „бакалавър“ и на 10 учебни плана в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. В съответствие с тях са актуализирани всички учебни програми по преподаваните дисциплини. Доц. д-р Лилия Йотова представи ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... 7 специалности в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск на ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... първокурсници в ОКС „бакалавър“ по време на тържеството за началото на 98-ата академична учебна година на нашия университет. Гост на тържеството беше г-жа Виолина Маринова, член на Съвета на настоятелите на УНСС, председател на УС и главен ...
Възпитаници на УНСС участват в голям международен проект 5.9.2018 г. ... „Дюк“, САЩ. Иван е бакалавър по "Икономика" (катедра "Икономикс"), а Денислав - бакалавър по "Маркетинг" (катедра "Маркетинг"). Проектът разглежда нов механизъм за изследване на релацията между държавното финансиране на колежи и университети и ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... , се провежда за прием в ОКС "Бакалавър" на Поднаправление "Международни отношения", Професионално направление "Политически науки" в УНСС.   Конкурсът се провежда два пъти всяка година − през месеците февруари и юни. Участие могат да вземат български ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... "Финанси" – ОКС „Бакалавър“     След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучение ...
Проф. Стати Статев: За академичната общност на УНСС грижата за хората с увреждания е кауза 18.7.2018 г. ... в четвърти курс, ОКС „бакалавър“, в нашия университет преминават стаж в реални условия. УНСС е първият държавен университет, който през 2013 г. разработи електронен наръчник за работа с докторанти с увреждания. В университета има Сдружение на ...
На вниманието на студентите ОКС "бакалавър", IV курс 20.6.2018 г. ... . да се явят в отдел "Студенти - бакалавър" за подпис на дипломата по изискване на МОН ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ,  Лидия Велчева - директор на дирекция „Кабинет на ректора“, директори и зам.-директори на ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, директори и зам.-директори на ...
Проф. Огнян Симеонов e новият председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 8.6.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС от 2012 г. до 2016 г., декан на Финансово-счетоводния факултет от 2007 г. до 2011 г. и ръководител на катедра "Финансов контрол" от 2007 г. досега. От 2016 г. той е председател на Редакционния съвет на ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета на УНСС и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Дарина Заимова, зам.-ректор на Тракийския университет ...
Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми 30.5.2018 г. ... трябва да имат завършена бакалавърска степен, да владеят английски език на ниво B2 и да представят есе на английски език. Повече за новата магистърска програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ виж тук  Гл. ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... отбеляза обучението на английски език в ОКС „бакалавър“. Ректорът благодари на декана на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ проф. д-р Камелия Стефанова, на директора на Центъра за компютърни ...
От есента нова магистратура „Противодействие на корупцията“ 15.5.2018 г. ...  и широкодостъпна за завършилите ОКС „бакалавър“, независимо от професионалното направление ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... основа на подаване на молба в отдел „Студенти-бакалавър" - гишета 14 и 15 от 9 до 15 часа в периода от 21.06.2018г. до 02.7.2018г.   При подаването на молбата се предават и две снимки паспортен формат.   Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства гост-лектора и го представи като изключително впечатляваща личност със забележителна кариера, като акцентира на огромния брой ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... и реализирането на съвместни програми в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ и на съвместни научноизследователски проекти. С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети в Азия и още ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медия икономика": 12 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075 Важно! Студентите трябва ...
Втори обучителен семинар на Студентския съвет 4.4.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, помощник-ректора Николай Бакърджиев, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра „Финанси“ и бивш ...
Кръгла маса на тема „Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам“ 30.3.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д.ик.н Димитър Хаджиниколов, председател на Българската асоциация за европейски изследвания (отдясно на ляво) Участниците в кръглата маса не са избрани случайно. Когато доц. Пламен ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... 14:00 Зам.-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 11.1.2022 г. ... 14:00 Зам.-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в столицата, за ...
Академична лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Маркетингът, пазаруването, моловете и щастието“ 29.3.2018 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Миланка Славова По време на лекцията ще се „разходим“ в някои територии на маркетинга и комуникациите, които са близки ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... сътрудничество. В ОКС „бакалавър“ ICAEW акредитира всички специалности на УНСС и признава общо до 6 изпита на студентите: В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и ...
Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе 12.3.2018 г. ... за есе на социалнополитическа тема за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология". Това са Марaя Русенова, Калина Корчева, Николай Манолев, Мария Конецовска и Диана Михайлова. Комисията, която оценяваше тяхното представяне, беше в ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 26.2.2018 г. ... иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Димитрова, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по ...
Сертификати и за победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 1.3.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Михайлова, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по ...
Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания 1.3.2018 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение Лекцията предизвика огромен интерес сред студентите. Н. Пр. Ема Хопкинс отговори изчерпателно на всички въпроси. Преди лекцията Н. Пр. Ема Хопкинс се срещна и разговаря с ректора проф. д.ик.н. ...
Победителите в Националното състезание по икономикс получиха сертификати 28.2.2018 г. ... Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ Доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет Проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-председател на АИУБ  Г-жа Емилия Иванова, директор на ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет на УНСС, ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... съобщи, че в ОКС „бакалавър“ УНСС продължава да бъде единственият университет, който запълва държавната си поръчка. Това отново се дължи на усилията на всички нас. Трябва да подадем ръка на кандидат-студентите в тяхната ориентация и в избора им какво да ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия и член на Координационния съвет на АИУБ, Екатерина Аладжемова, ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, посочи доц. Раковска. Образованието по логистика в катедрата покрива много повече от 80% от изискванията за постигане на първо и второ квалификационно ниво без изпит (European Junior Logistician ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение.  Доц. Стела Ралева връчва дипломи на абсолвентите Доц. д-р Миланка Славова ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение.  Доц. Стела Ралева връчва дипломи на абсолвентите Доц. д-р Миланка Славова ...
Дипломира се випуск 2017 на катедра „Индустриален бизнес“ 1.12.2017 г. ... . Дипломи и статуетки за бакалавър-отличник получиха и Антоанета Стоянова, Вероника Манушева, Анита Илиева, Цветелин Георгиев и др. Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Бизнес икономика“, както и магистрите ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Поля Кацамунска зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет "Управление и администрация", доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", доц ...
Четвърто издание на фестивала „Денят на Бернайс“ 24.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя приветства участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и коментира темата за комуникационните и репутационните ползи и рискове за страната ни при Българското председателство на ...
Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет 23.11.2017 г. ... бе отличена  с  грамота „бакалавър-отличник“.  За своите успехи тя получи  и поздравително писмо от декана на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Пламена Бодурова благодари на преподавателите от името на колегите ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 11.1.2022 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар на ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар на ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането ...
Научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 23.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедрата и зам.-декан по научноизследователската работа на Общоикономическия ...
„Студент на годината 2017“ в категория „Бакалавър“ е от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 22.11.2017 г. ... .  Наградата в категория „Бакалавър на годината“ получи Александрина Желязкова, четвъртокурсничка от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“. Тя беше наградена от доц. Миланка Славова и Димитър Дилчев ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... годината“, с подкатегории  “Бакалавър на годината”, “Магистър на годината” и “Докторант на годината”; „Спортист на годината”; “Талант”; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев,  ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на ИСК, Радослав Илиев, председател на ИСИРКС, Кирил Воронков, представител на Россътрудничество, Кристиан Уолни, ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха 10.11.2017 г. ... с връчването на дипломите. Бакалавър-отличник Абсолвент и бъдещ ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... отличници. Той връчи дипломи и грамоти „Бакалавър-отличник“ на Вера Юлиянова, специалност „Икономика с преподаване на английски език“, и Велмира Петкова, специалност „Икономика“. Проф. Статев връчва грамотата на Вера ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... официална церемония  бяха връчени дипломите на студентите, завършили в  РЦДО – гр. Пловдив към УНСС. Бакалаври от специалностите „ Публична администрация и регионално развитие” и „ Финанси, счетоводство и контрол” На тържеството ...
Дискусия "Десет години България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС“ 2.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, зам.-миниcтъpът на Българското председателство на Съвета на ЕС и възпитаник на УНСС Моника Панайотова, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, Николай Пехливанов, областен управител на ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 26.10.2017 г. ... на студентите от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през юли и септември 2017 г.Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга и да представят печат от библиотеката на студентските книжки преди датата на официалното връчване.Полагането на ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 14.1.2021 г. ... 2017 г. между 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги. Успех на всички и до ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... всички студенти, дипломирали се в ОКС „бакалавър“ на Финансово-счетоводния факултет. За останалите модули от фундаменталното ниво беше разработена магистърска програма АCCOUNTING, FINANCIAL CONTROL AND FINANCE /taught in English/ от екип на Финансово-счетоводен факултет, под ...
Държавен изпит на специалност "Финанси" 12.9.2017 г. ... от 15 до 26 септември в отдел „Студенти-бакалавър” ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... ООД. Нашата студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше връчена от доц. ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... ООД. Нашата студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше връчена от доц. ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... „Застрахователен надзор“, бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи и наградата ...
Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology 18.5.2017 г. ... на английски език" в ОКС "Бакалавър" се проведе Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ... се изучават в  3 курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... степените в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... степените в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, който беше модератор на дискусията ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г. 4.5.2017 г. ... утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Студентски съвет 4.5.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение Проф. Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... Белева Антон Тенев, бакалавър „Международни икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част от ...
Сертификати за победителите от Националното състезание по приложна информатика 19.4.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър", проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Любен Боянов, преподавател в катедра  „Информационни технологии и комуникации“,  директори и учители от ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2017 г. 10.5.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 7 юли 2017 г. от 9.00 ч. в зала 4052. Моля, запознайте се с изложените по-долу въпросник за държавния изпит и правилата за провеждането му. Катедра ...
Връчени бяха сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2017 г. ... Зам.-ректорът по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификатите на пълните отличници, както и грамоти за учителите и директорите от училищатаq включили се в организацията и провеждането на състезанието. На събитието ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... (практическо и теоретично) по бакалавърски и магистърски програми чрез осигуряване на лектори, които са доказани професионалисти в реалния сектор (производство, разпределение, снабдяване, пласмент на електрическа енергия и енергиен мениджмънт); участието на ...
Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит за 2017 г. 21.3.2017 г. ... предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет страница ...
Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедрата 18.11.2017 г. ... г. се обучава в ОКС „бакалавър” по специалност икономика, със специализация „Икономическа социология“. През 2004-2005 г. се дипломира в магистърска програма по Икономическа социология, като магистър по икономика. Продължава обучението си ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Веселка ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Веселка ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Камелия ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... от катедра "Икономикс" в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".  Доц. д-р Стела Ралева поздравява победителите в Националното състезание Победителите в Националното състезание по икономикс получиха своите сертификати лично от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати ...
Национално състезание по икономикс 11.3.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. ...
Национално състезание по икономикс 24.7.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 8.2.2017 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА - редовна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 20 март 2017 г., от 08:30, каб.4013 ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 29.1.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставрус и председател на  научното жури за присъждане на ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 30.1.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставру и председател на  научното жури за ...
Социолозите взеха дипломи на тържествена церемония 16.12.2016 г. ... и подаръци. Отличник-бакалавър Приветствие от ръководителя на катедрата А випуск 2016 изказа своята голяма благодарност на катедрата със пециален плакет (на снимката долу) ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра ...
Дипломираха се 150-те бакалаври от специалност "Финанси" 15.12.2016 г. ... освен диплома получиха и грамота „Бакалавър-отличник“ и поздравително писмо от декана на Финансово-счетоводния факултет проф. Снежана Башева. Имената им бяха вписани в Книгата на декана на факултета ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... част от завършилите ОКС „бакалавър“ продължават и в магистърска степен, тоест надграждат своите знания“, каза проф. Павлова. „Тази година има голям брой желаещи за обучение и в образователната и научна степен „доктор“. Колективът на ...
Осмодекемврийски спортен празник 2016 14.12.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, ст. преп. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Денис Димитров, председател на Студентския съвет, ветерани, преподаватели, студенти, гости. ...
Дипломираха се бакалаврите от Випуск 2016 на специалност „Счетоводство“ 13.12.2016 г. ... .-ректорът връчва дипломата на бакалавър-отличник Днес в тази зала преживявате незабравим паметен ден. Получавате дипломи от най-стария икономически университет у нас и това е достойно завоюван пътен лист за професията, зелена светлина на семафора на творческия ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежанка Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... на висшето образование - степента "бакалавър", заяви ректорът. Абсолвенти, родители и преподаватели в аула "Максима" "Тази вечер вие сте специални! Тази вечер сте абсолвенти! Сигурен съм, че голяма част от вас ще продължат и след магистър в докторската ...
Катедра "Икономика на търговията" изпрати 61-вия си випуск 5.12.2016 г. ... връчва дипломата на бакалавър-отличник Наблюдавайки залата, установих, че в нея има различни категории щастие, констатира с усмивка проф. Димитър Димитров. Безспорно най-щастливи са родителите, а абсолвентите са щастливи, но и малко уплашени, степенува ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 10.12.2016 г. ... и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", г-н Бъчваров - Обединена редакция за ...
Четвъртият випуск на специалността „Политическа икономия“ се дипломира 30.11.2016 г. ... . Йотова връчва дипломата на бакалавър-отличник Доц. Йотова поздрави абсолвентите от името на ръководството на Общоикономическия факултет и им пожела: „Носете с гордо вдигната глава своите дипломи. И нека те да не са последни“.  Доц ...
Дипломира се осмият випуск на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 22.11.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, проф. д-р Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет „Проф. Параскев Стоянов“ във Варна, чиято дъщеря беше сред абсолвентите. Абсолвентите в зала ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други петима бакалаври от двете специалности също бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 21.11.2016 г. ... за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 27.2.2017 г. ... за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други пет бакалаври от двете специалности бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 30.11.2016 г. ... и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 12.11.2016 г. ... и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... следването си в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество. Проф. Статев запозна китайските гости с възможностите, които УНСС предлага със своите десет ...
Информационна среща с работодателски организации по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 7.10.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, приветства участниците в срещата. Тя изтъкна, че проектът „Студентски практики – фаза 1“ цели подобряването на качеството на образованието чрез представяне на възможности ...
Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 27.9.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Центъра, ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, преподаватели, представители на университетската администрация. В голямата ...
"Председател" за един ден 8.7.2016 г. ... (понастоящем дипломиран бакалавър), беше "Председател" на НСИ за един ден. По предложение на НСИ, г-ца Бобева получи еднократна „заплата“ от Сибанк , която й беше връчена от Христина Филипова, прокурист на банката ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи. От страна на Шанхайския ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя оцени огромната работа по проекта, постигнатите същностни характеристики и приложни резултати. Целта на проекта „Ретур“ е да представи учебен курс, насочен към изграждане на ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение, доц.д-р Стела Ралева - заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... от УНСС Савомир Ботев, бакалавър в специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", който получи право за едномесечен стаж и парична награда от 500 лв. Третата поощрителна награда, отличаваща участниците с най-оригинални идеи ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... "Счетоводство", ОКС "бакалавър". Събитието се проведе в малката конферентна зала с участието на преподаватели от катедрата. Модератор на форума бе доц. д-р Теодора Рупска. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... 536 студенти в ОКС „бакалавър“ и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... в момента се обучават 536 студенти в ОКС „бакалавър“ и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, Антони Тренчев, народен представител от 43-то Народно събрание, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски”, Габриела Наскова, зам.-председател на Националното представителство на студентските ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... , специалност „Социология” – бакалавър и магистър. Обучавана е по докторска програма на катедрата през периода 2012-2016 г. Научният ръководител на докторантката е доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология” и зам.-декан на ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... брокер в "Явлена", отдел „Проекти”, бакалавър и магистър на катедра „Недвижима собственост”; Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties и ръководител на отдел „Анализи и прогнози” на компанията, член на Кралския институт на лицензираните ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 12.4.2016 г. ... Аротунян, отличник магистър, и Милена Лафчиева, бакалавър отличник, благодариха на колегите и преподавателите си за приятелството и разбирането през изминалите години. „Винаги трябва да търсим успеха в самите нас. Ние трябва да бъдем обществен пример на случващото. От нас зависи кое е ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2016 г. 29.3.2016 г. ... основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на ...
Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА 3.4.2016 г. ... 2016 г. студенти от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ и студенти от програмата "Администрация и управление" с преподаване на английски език посетиха Гранитна зала на Министерския съвет за среща с представители на дирекция ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит за 2016 г. 18.3.2016 г. ... на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2016 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2016 г ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... Славова, зам.ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. Светла Бонева, зам.-декан на факултет "Международна икономика и политика, и проф. Димитър Хаджиниколов, зам.-ръководител на катедра "МИО и бизнес" (отляво надясно)  В нашия университет вече е ...
Публикувано е разпределението на дипломни проекти по рецензенти 8.2.2016 г. ... на дипломни проекти на студенти от ОКС "Бакалавър" по рецензенти. За повече информация тук ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... катедрата и водените от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която се ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), Христо Славов, управител на Обединена редакция ...
На добър час на абсолвентите от „Стопанска логистика“! 14.12.2015 г. ... диплома, грамота и часовник на отличничката-бакалавър Проф. Статев изтъкна също, че много от възпитаниците на университета са част от обществения, политическия и бизнес елит на страната и напомни, че в правителствата след 1989 г. шестима премиери, 14 финансови министри и шестима ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Хасково. Илия Илиев – бакалавър-отличник От специалност „Бизнес администрация” с отличен успех се дипломираха Иванка Костадинова, Есмерай Хасан и Русалина Русева. С ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Хасково. Илия Илиев – бакалавър-отличник От специалност „Бизнес администрация” с отличен успех се дипломираха Иванка Костадинова, Есмерай Хасан и Русалина Русева. С ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 6.12.2015 г. ... Ротанян, отличник магистър, и Милена Лъвчиева, бакалавър отличник, благодариха на колегите и преподавателите си за приятелството и разбирането през изминалите години. „Винаги трябва да търсим успеха в самите нас. Ние трябва да бъдем обществен пример на случващото. От нас зависи кое е ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ (ръководител доц. д-р Марчо Марков), „Разработване и въвеждане на ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... специалността.  Дипломата на бакалавър връчва проф. Тадаръков Проф. Димитров връчи дипломите на отличниците магистри и бакалаври. След випуска бакалаври с отличен успех завършва една студентка, а повечето от магистрите са постигнали забележително високи резултати ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... „Индустриален бизнес“ в ОКС „бакалавър“ и от специалностите „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” получиха дипломите си. Присъстваха преподаватели от катедрата, ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... по време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводен факултет при ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... . Доц. Александров връчва дипломата на бакалавър  Проф. Веселка Павлова поздрави гостите и дипломантите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и им  пожела здраве, щастие и професионална реализация. „Вие имате основание за самочувствие, защото сте ...
Публикувани са теми за дипломни проекти 11.11.2015 г. ... информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър". Повече информация на moodle.unwe ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... значима е университетската степен „бакалавър”, защото тя е първото стъпало във висшия ешелон на науката, обърна се към абсолвентите проф. Статев. Той посочи, че освен с най-високия рейтинг на Националната агенция за оценяване и акредитация, УНСС е и с най-висока оценка за ...
Абсолвентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес” получиха дипломи 22.10.2015 г. ... .  Поредната диплома на бакалавър, връчена от гл. ас. д-р Крушков Випуск 2015 "Интелектуална собственост и ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 27.9.2016 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р Огнян Симеонов говори пред студентите Директорът на РЦДО доц. д-р Живко ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 28.9.2015 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р Огнян Симеонов говори пред студентите Директорът на РЦДО ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, по чиято идея Ректорският съвет реши да се институционализират връзките на УНСС със средните икономически училища в страната, както и с други сродни училища, в които се изучават икономически специалности, и даде съгласие университетът ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, г-жа Ваня Кастрева, зам.министър на образованието и науката на РБългария, г-н Николай Бакърджиев, помощник-ректор на УНСС, проф. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", гл. ас. д-р Николай Ванков, ...
В университета се проведе XXIV конференция на БАПА 8.6.2015 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Даниела Кох – Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, ст.преп. Албена Стефанова, ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... през последните шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за бъдещето! Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, ...
Наша студентка е победител в "Студент на годината" 2015 15.5.2015 г. ... ,,Студент на годината“ бе за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... категория ,,Студент на годината“ бе за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната награда ,,Млад мениджър“ ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... , които правят всяка година, е на различните бакалавърски специалности от университетите според средното заплащане, получавано при намиране на работа веднага след завършване и в средата на трудовата кариера. При очакваното заплащане на завършващите през учебната 2014-2015 г., излязло в началото ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" (вляво) Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (вторият вляво), зам.-ректор по електронизацията, с организатори на събитието Гостите можеха да получат информация за обучението в отделните факултетите на УНСС,  ...
Наши студенти участваха в „Ден на отворените врати“ в Министерски съвет 15.6.2015 г. ... април 2015 г. студенти от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ посетиха Гранитна зала на МС за среща с представители на дирекция „Модернизация на администрацията“. Г-жа Диана Дончева представи Портал за студентски стажове в държавната ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. 23.4.2015 г. ... основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... „Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ и кръгла маса та тема: „Анализ и оценка на ефектите от актуализирането на учебната документация и ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... УНСС и по-конкретно с учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по управление на недвижимата собственост, с програмата по „Управление на публична недвижима собственост“. Дискусията в залата Отношение по темата взеха и преподавателите от ...
Наш преподавател участва в два престижни форума в САЩ 19.3.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда. Участници в международната конференция в Чикаго, ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ проф. Огнян Симеонов, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит 10.3.2015 г. ... на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2015 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2015 г ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Проф. Стати Статев връчи почетна грамота на Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ, за „значим принос в сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Националната търговско-банкова ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Проф. Стати Статев връчи почетна грамота на Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ, за „значим принос в сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Националната търговско-банкова ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, чийто ръководител бе доц. д-р Цветана Стоянова. Документът е подписан Възможностите, които очертава сътрудничеството, ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, чийто ръководител бе доц. д-р Цветана Стоянова. Документът е подписан Възможностите, които ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в пресклуба на ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в пресклуба на БТА. В ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ангел Крайчев от ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... връчи дипломи и грамоти „Бакалавър отличник“ на най-добрите четирима, постигнали висок успех по време на обучението си (на снимката долу). Успех и късмет пожела на български и посланикът на Република Словакия Н.Пр. Мариан Якубоци, който също ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на четвъртия випуск бакалаври по предприемачество 10.12.2015 г. ... връчва диплома и грамота „Бакалавър отличник“ на първенеца на випуска.   Г-жа Жанет Попова, управител на фирма „АМЕТ“, връчва подаръци на постигналите най-висок успех по време на обучението си.   Проф. Кирил Тодоров връчва диплома и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от "Финансов контрол" 4.12.2014 г. ... вас също завършват своето образование в „бакалавър” и ще продължат да се обучават в следващата степен. И в двете нива много от вас ще започнат работа, каза проф. Славков. Проф. Бисер Славков връчва диплома на абсолвентка Навлизате в живота като пълноправни ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... "Интелектуална собственост" - бакалавър, и "Интелектуална собственост и бизнес" - магистър. На тържеството присъстваха преподавателите от катедрата: проф. д-р Виолета Цакова, научен секретар, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Владя Борисова,  випусков ръководител на ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 26.11.2014 г. ... учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. В Общоикономическия факултет с участието много колеги беше ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 30.9.2015 г. ... учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Той беше организиран от Факултет “Международна икономика и ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 26.11.2014 г. ... учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Семинарът бе организиран от Финансово-счетоводния факултет. Колеги ...
Катедра "Недвижима собственост" изпрати своите абсолвенти 24.11.2014 г. ... степен “магистър” и „бакалавър“. Церемонията на випуска се състоя в зала "Тържествена". Абсолвентите и гостите в зала "Тържествена" Всяко нещо има начало и край. И вашето дипломиране е край за някои и начало за повечето ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 24.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Той беше организиран от Факултет “Международна икономика и политика” и катедра “Маркетинг и ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 19.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. В Бизнес факултета, с участието много колеги и представителите на партньорите от Национално ...
Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014 24.11.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ръководителят на проекта доц. д-р Цветана Стоянова представи етапите и дейностите по проекта, както и ...
Дипломи за младите маркетолози и плановици 17.11.2014 г. ... връчва диплома и грамота на бакалавър-отличник Завършвате университет № 1 в страната и региона, излъчил за годините на прехода шестима премиери, шестима министри на външните работи, четиринадесет министри на финансите, каза ректорът. За четири години сте направили ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... . Вече колеги Първият бакалавър, които получи дипломата си бе Христо Шивачев, завършил с пълно отличие.  Той бе награден и с 1000 лв. от университета. Проф. д-р Любомир Стойков връчи дипломите на магистрите. Специалността „Връзки с обществеността“ ...
Ректорът връчи дипломите на първия випуск „Политическа икономия“ 6.11.2014 г. ... на успешно завършил бакалавър връчва проф. Валентин Кисимов Първите дипломи бяха връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Дипломи на успешно завършилите бакалаври от първия випуск 2014 на специалността „Политическа икономия“ връчиха и ...
Катедра "Индустриален бизнес" изпрати и випуск 2014 от "Икономика на индустрията" 3.11.2014 г. ... , посочи той.   С диплома за бакалавър Заместник-ректорът пожела на бакалаврите да продължат обучението си в магистърската степен и посочи, че учението не може да се разделя по степени и години, защото е през целия живот. Абсолвентки Випускът излъчи ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по икономически и неикономически специалности,  включително и медицински. Тя предоставя знания и системна подготовка по правно-организационни, медико-икономически и здравно-политически проблеми на управлението на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... опит и изградете свой бизнес. Отличникът бакалавър на випуска Божидар Иванов първи получи дипломата си. Това е наистина важен етап от живота ни. Нашата специалност „тежи“ и е предпочитана от работодателите, каза той. Иванов благодари на преподавателите, които са изградили ...
Първа есенна академия 29.12.2014 г. ... и обучението по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната комисия за ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” и кръгла маса по проект BG051PO001-3.1.07-0053 20.10.2014 г. ... и обучението по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната комисия за ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” 30.9.2014 г. ... и обучението по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната комисия за ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... общо 7 специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа икономия”, “Икономика на човешките ресурси”, “Застраховане и социално дело” ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1.07-0053, финансиран от Европейския ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1.07-0053, финансиран ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 17.7.2014 г. ... на английски език"", ОКС "Бакалавър" Всички студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ... за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата. Магистратурата „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, ...
Магистърска програма „Политическа икономия на гражданското общество” 25.6.2014 г. ... за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Магистратурата „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие между хората, ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Във форума участваха представители на академичното ръководство, декани на ...
Участие на проф.д-р Снежана Башева - декан на ФСФ и проф.д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и ръководител на катедра "Финансов контрол" в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България 11.6.2014 г. ... УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“  и ръководител на катедра „Финансов контрол“ – проф.д-р Огнян Симеонов на 9 юни 2014 г. участваха в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), на която бяха обсъдени ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ събра преподаватели с представители на бизнеса. На форума, организиран от катедра „Управление”, бяха ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ събра преподаватели с представители на бизнеса. На форума, организиран от катедра „Управление”, бяха ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... на университета и зам-ректор в обучението ОКС "Бакалавър", получи награда за утвърждаване на студентското самоуправление. Наградата му бе връчена от председателя на Студентския съвет Антоан Шотаров (на снимката долу). Първата категория „Студент на годината“ ...
Нови правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" (+въпросник) 13.3.2014 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър". Най-долу под текста е прикачен и въпросникът с темите за държавния изпит. За повече информация кликнете на линка: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/2822/полезна-информация-за-бакалаври ...
Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици 21.2.2014 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, Емилия Иванова, директор на НТБГ, журито от катедра „Икономика“ с председател ас. Николай Величков, научен секретар на катедрата. В надпреварата под надслов „Ние знаем повече“ се включиха петдесет ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... ще се проведе държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Продуцентство и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  доц. д-р Атанаска Тенева, зам.-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат за София-град, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... специална награда на Мартин Желев, бакалавър по счетоводство и магистър по търговия, а в момента – първокурсник в специалност „Право“ отново в нашия университет. Плувецът, спечелил над 100 златни медала в различни турнири, европейски и световни ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 8.7.2014 г. ... актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС.Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД. Отляво ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 11.4.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... Красимирова, Станка Бакалова, бакалавър по "Икономика", Недялка Младенова, магистър "Публични финанси", и Надя Иглева,магистър "Бизнес администрация", получиха дипломите си от проф. д-р Веселка Павлова. Абсолвентката Снежана Глушкова бе обявена за първенец на ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... Деница Красимирова, Станка Бакалова, бакалавър по "Икономика", Недялка Младенова, магистър "Публични финанси", и Надя Иглева, магистър "Бизнес администрация", получиха дипломите си от проф. д-р Веселка Павлова. Абсолвентката Снежана Глушкова бе обявена за първенец на ...
Поради технически причини дипломите на специалност "Бизнес информатика" няма да бъдат връчвани на 28.11.2013 25.11.2013 г. ... ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър"  няма да бъдат връчвани на 28.11.2013. На сайта ще бъде публикувана допълнителна информация за нови дата и час на връчването ...
Определена е дата за държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" 23.11.2013 г. ... на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 06.03.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Дипломира се и випуск 2013 на специалност "Счетоводство" 25.11.2013 г. ... и грамоти за бакалавър отличник получиха близо десетина от завършилите. За „равновесие“ първи бяха Диана Гинева и Кирил Башикаров, чийто дипломи бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, втори мандат, е член на КПНРО. Проф. Стати Статев и Ваня Донева подписват споразумението Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС ще бъде проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 8.7.2014 г. ... актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Представители на ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 11.4.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...
Бизнесът и УНСС - заедно в европейски проект за студентски практики 20.9.2013 г. ... степен - веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“ ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" за ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... изпит ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... на дипломните работи ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи - 26.08.2013 г ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Проектът се изпълнява в рамките на оперативна програма ...
Ректорът откри международен летен семинар по лидерство 22.7.2013 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, Мая Тодорова, зам.-министър на младежта и спорта, президенти и представители на младежки организации, млади лидери – участници в семинара. Десетдневният ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Проектът се осъществява от Общоикономическия факултет на УНСС, ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 8.7.2014 г. ... актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 11.4.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" 31.5.2013 г. ... изпит в ОКС “Бакалавър“ за специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г .от 10.30 ч.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Бакалавър” – 28 юни 2013 г ...
Защита на дипломна работа на специалност "Бизнес Информатика" 31.5.2013 г. ... на студентите  в ОКС „Бакалавър“ от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 9.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.    Краен срок за подаване на молби при ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... на УНСС” бяха отличени „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и „Студент-спортист на годината“. Несъмнено най-оспорван бе призът „Бакалавър", при който дори се стигна до „балотаж“ между Петко Иванов, Емил Любенов и Илина Мутафчиева. Отличена бе ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... . Н. Пр. Гийермо Салвадор Асрак е бакалавър по администрация (1973 г.), експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... .-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра “Икономика на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ОКС-магистър   Важно!!! Молби за явяване на ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“. От ляво на дясно: доц. д-р Вера Пиримова, Биляна Кръстева от САИМО, Антоан Шотаров Проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, и Анита Цанева, ръководител сектор "Чуждестранни студенти и ...
Бъдещи автори на студентския вестник за Деня на Европа 19.3.2013 г. ... на Грета Петрова, бакалавър по журналистика (в момента в магистърска програма "Енергиен бизнес"), която със своето оригинално перо е станала един от авторите във второто издание на студентския вестник по случай Деня на Европа! Повече за студентския вестник можете да прочетете на сайта на СБЖ ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... първи заместник ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“ и ръководител на катедра „Финансов контрол“ и доц. д-р Марчо Марков – заместник ректор по продължаващото обучение и ръководител на катедра „Икономикс“. Деканът на Общоикономически факултет – доц. д-р ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... , представи госта. Н. Пр. Гийермо Салвадор Асрак е бакалавър по администрация (1973 г.), експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 ...
Ден на чуждестранния студент 29.3.2013 г. ... - първи зам. ректор и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър", както и доц. д-р Вера Пиримова - директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели.             Приветствие към участниците отправи Антоан Шотаров - председател ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... . от 11.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за ОКС "БАКАЛАВЪР" и защита на магистърска теза  за  специалност "Икономика на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 4.1.2013 г. ... на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 22.02.2013 г. от 9.00 ч ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... училища в страната, завършили образователна степен бакалавър или магистър с най-висок успех, те имаха възможността да предложат решения на въпроси в областта на икономическото развитие, външната политика, отбраната и сигурността, правните въпроси, развитието на регионите и национална инфраструктура и други ...
Дипломирани финансисти получиха европейски старт 14.12.2012 г. ... Веселка Павлова връчи дипломите и специалните грамоти "Бакалавър-отличник" на най-добрите. Един от отличниците на випуска – Крум Джупанов, сподели, че е изключително доволен от избора на специалност, с която сега се насочва към банковия сектор, за да гради бъдещата си кариера ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Икономика на съобщенията" 7.12.2012 г. ... "Икономика на съобщенията" в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" 7.12.2012 г. ... специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 13.12.2012 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Младите политолози с поглед към магистралата на науката 30.11.2012 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, и предвиди успешното кариерно развитие на младите политолози.  Не бива да се стои на едно място, подчерта той, а дипломата по политология от УНСС определи като престижна както за страната, така и зад граница ...
Двоен празник за катедра "Икономика на търговията" и възпитаниците й 30.11.2012 г. ... е успешен старт в живота", оцени бакалавърската степен доц. д-р Силвия Терезова, научен секретар на катедра „Икономика на търговията“. И на забравяйте, че вратата на преподавателите ви винаги е широко отворена за вас, отправи послание към младите си колеги тя ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... зам.-ректор и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси“, очерта нейното състояние и приоритети. По повод 100-годишнината от рождението на проф. д-р Минко Русенов за неговото богато научно наследство доклад изнесе проф. д.ик.н. Велчо ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... факултет. Носете с чувство за отговорност името „бакалавър“ и „магистър“ на УНСС, отправи тя своето пожелание. Доц. Йотова връчи и дипломите на отличните студенти, придружени от специални грамоти ...
Първи в първото издание на „Млад одитор“ 18.6.2012 г. ... и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС, а членове – водещи одитори. При тържественото награждаване в хотел "Шератон". В състезанието, което премина в три етапа - попълване на тест по одит, изготвяне на реално одиторско мнение и оценяване на ...
Без магистратура не може! 1.11.2012 г. ... представиха пред студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, магистърските програми. Ръководителят на катедрата доц. Андрей Нончев каза, че държи студентите да продължат обучението си и съобщи, че на основата на резултатите от анкета, проведена от студентите-социолози, за интересите и желанията на ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти от ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... защита на дипломни работи за студенти от ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 04.04.2012 от 14.00 до 19.00 в зали - 2066 и 2065 ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... сте млад, току-що завършил бакалавър или магистър и малко след като еуфорията от получаването на дипломите е преминала, си задавате въпроса: А сега накъде? Започвате да търсите работа, но почти всички фирми търсят служители със стаж. Къде да го придобиете, ако все още не сте се ориентирали професионално ...
Вторият Академичен форум за обществена наука направи равносметка на изборите 8.12.2011 г. ... ужасни". Подобно мнение изрази и Димитър Сивков, бакалавър по социология в УНСС. По думите му законовата рамка в сегашния й вид усложнява, а не улеснява изборния процес. Той счита за нарушение председателят на избирателната секция самолично да решава дали бюлетините са валидни, защото в избирателния ...
Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър". 21.4.2012 г. ... информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 4.07.2011. Дипломните работи трябва да бъдат предадени в катедрата на 15.06.2011 ...
Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа 21.4.2012 г. ... Студенти от ОКС "Бакалавър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011: Първа малка защита ще се проведе на 09.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067. Втора малка защита ще се проведе на 11.05.2011 (сряда) в зали 2066 и 2067. За Студенти от ОКС "Магистър", които ...
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 21.4.2012 г. ... и защита на дипломни работи на студенти от ОКС ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... и сигурността в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър”. За същия период са защитени дисертационните трудове на десет докторанти, обучавали се в редовна, задочна и свободна форма на докторантура. Колективът на катедрата е участвал в разработването на повече от 30 научноизследователски ...
ГРАМОТИ, ДИПЛОМИ И ПОПЪТЕН ВЯТЪР ЗА "ПИОНЕРИТЕ" ОТ 2010-а 26.9.2012 г. ... присъстващите и припомни на успешно завършилите бакалавърската си степен млади хора, че за да бъдат на висотата на обществения и икономически живот в съвременна България, Европа и света, трябва да продължат да обогатяват знанията си през целия живот. Първенецът на специалността Светлана Бояджиева ...

Предстоящо

737 results found
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2022 г. 11.8.2022 г. ... (по образец) се подават в отдел "Студенти - Бакалавър" до 7 октомври 2022 г. Заедно със заявлението в отдела трябва да се предоставят две снимки (размер 35/45 мм.) и да се представи студентска книжка. С уважение, доц. д-р Костадин ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 27.7.2022 г. ... на търговията”, ОКС “бакалавър”, уч. 2022/23 г. Необходими документи: Заявление за явяване на държавен изпит. Заявленията се попълват на място и се подават лично в отдел „Студенти – бакалавър“ от 3-ти до 14-ти октомври 2022 г.; 2 снимки ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2022/2023 26.7.2022 г. ... прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни ...
Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - септември 2022 г. 14.7.2022 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 28.09.2022 г. (сряда) от 9.00 часа в зала 3031. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в   Отдел ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на човешките ресурси" - септември 2022 г. 14.7.2022 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 27.09.2022 г. (вторник) от 9.00 часа в Тестовия център. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в Отдел ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 8.7.2022 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 26.09.2022 г. от 09,00 часа в Тестови център.    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по специалността – втора сесия, месец септември 2022 г. 6.7.2022 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Аграрен бизнес ”, “Екоикономика” и „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на 14.09.2022 г. в зала П037   ВАЖНО!!!! За да ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2022г. 5.7.2022 г. ... , образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 10.10.2022 г. от 9.00 часа.  Заявете своето желание за участие в учебен отдел Бакалаври до 5 октомври 2022г., за да бъдете включени в протокола. Изпита ще се проведе присъствено в зала П 045. Защитата на ...
ВАЖНО!: До 02.07.2022 (събота) вкл. се удължава срокът за подаване на документи за ОКС "Бакалавър" 29.6.2022 г. ... и редовни изпити за ОКС „Бакалавър“ до 02.07.2022 г. (събота) вкл.: – до 13:00 ч. на място в УНСС и РЦДО – Хасково и – до 23:59 ч. – онлайн ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 28.6.2022 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 17.10.2022 г. (понеделник) от 10.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 90 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 28.6.2022 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 17.10.2022 г. (понеделник) от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете ...
Държавен изпит - втора сесия 16.6.2022 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 29.09.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа. Залите ще бъдат обявени допълнително ...
Държавен изпит за специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" редовна форма на обучение през м. септември 2022 г. 8.7.2022 г. ... на английски език" ОКС "Бакалавър" редовна форма на обучение, ще се проведе на 20 септември 2022 г. от 09.00 ч. Всички студенти , които ще се явяват на държавен изпит трябва да бъдат в 8.30 ч. пред зала П045.  Сроковете за подаване на заявления и ...
Държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково през м. септември 13.6.2022 г. ... "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" дистанционна  форма на обучение - РЦДО гр. Хасково Изпитът ще се проведе от 09.00 ч. в Тестови център на гр. Хасково Всички студенти, които ще се явяват на държавен изпит трябва да бъдат пред Тестовия център ...
Държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, през м. септември 2022 г. 13.6.2022 г. ... "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" дистанционна  форма на обучение - ЦДО гр. София Изпитът ще се проведе от 13.00 ч. в Тестови център на УНСС. Всички студенти, които ще се явяват на държавен изпит трябва да бъдат пред Тестовия център в 12.30 ч ...
Държавен изпит за специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовна форма на обучение през м. септември 2022 г. 8.7.2022 г. ... специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" редовна форма на обучение. Изпитът ще се проведе от 09.00 ч. в Тестови център на УНСС. Всички студенти, които ще се явяват на държавен изпит трябва да бъдат пред Тестовия център в 8.30 ч. Подаване на  заявления ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 18.7.2022 г. ... и дипломните книги в ОКС Бакалавър;    * Тоги ще се раздават 1 час преди церемонията пред Аулата и те трябва да бъдат върнати веднага след       завършването й;     * Шапки, който желае - трябва сам да си ...
Държавен изпит на студентите от ОКС „Бакалавър“ специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 3.6.2022 г. ... .2022 г. в Отдел "Студенти - Бакалавър" – УНСС, гише № 8. За целта трябва да носят две снимки  (3.5 x 4.5 cm) и студентска книжка. Студентите, които не направят това имат невнесени оценки и неположени изпити  няма да бъдат допуснати до ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "БАКАЛАВЪР" - редовно обучение 23.5.2022 г. ... "Регионално развитие" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 22.06.2022 г. (сряда) от 09:00 часа, зала ПО34, ПО35, ПО36. Внимание!За допускане до държавен изпит е необходимо: 1) Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2) ...
Официална церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ 10.5.2022 г. ... – ОКС „бакалавър“ и „Международни отношения: международна публична администрация“, „Международни отношения: управление на конфликти“ и „Национална сигурност“ – ОКС „магистър“. Специален ...
Държавни изпити 15.6.2022 г. ... отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които са допуснати до устен изпит, да се яват на 28.06.2022 в 10.00  в зали 4055 / "Международни отношения"/ и 4056 /"Европеистика"/. Устната част от изпита ще продължи на  29.06.2022 от 10 ...
Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 18.4.2022 г. ... изпит за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 22.06.2022 г. (сряда) от 09:00 часа в зала 2119. До 21.06.2022 г. трябва да подадете на гише No.18 в отдел ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 15.4.2022 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 22.06.2022 г. (сряда) от 09.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 90 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 18.4.2022 г. ... администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 22.06.2022 г. (сряда) от 12.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати ...
Държавен изпит през месец юни 2022 г. 13.4.2022 г. ... на документи е в отдел "Студенти - бакалавър" е 20.06.2022 г.       Необходими документи: 2 снимки (паспортен формат) ...
Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - юни 2022 г. 11.4.2022 г. ... и социално дело”, ОКС "Бакалавър"  ще се проведе на 22.06.2022 г. (сряда) от 9.00 часа в зала 2005.  ВАЖНО!!!!  Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” и 2 снимки с размер 3/4 се подават ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на човешките ресурси" - юни 2022 г. 20.6.2022 г. ... на човешките ресурси”, ОКС "Бакалавър"  ще се проведе на 22.06.2022 г. (сряда) от 9.00 часа в зала ИЦ 1.  ВАЖНО!!!!  Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” и 2 снимки с размер 3/4 се подават ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 7.4.2022 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 28.06.2022г. /вторник/  от 09,00 до 11,00 часа в Тестови център и Библиотека. Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЮНИ 2022 г. 5.4.2022 г. ... на канцеларията, отдел „Студенти-бакалавър“ в периода от 13.06.2022 г. до 21.06.2022 г. За целта трябва да се носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на ...
Държавен изпит - първа и четвърта сесия 17.6.2022 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък) от 09.30 часа в зала 3074 и 3075. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на ...
Държавен изпит 2022 ОКС "бакалавър" 10.5.2022 г. ... , ОКС “бакалавър”, уч. 2021/22 г. Необходими документи: Заявление за явяване на държавен изпит. Заявленията се попълват на място и се подават лично в отдел „Студенти – бакалавър“; 2 снимки (паспортен ...
Държавни изпити юни 2022 22.6.2022 г. ... администрация“ за ОКС-Бакалавър - редовно обучение ще се проведе на 24.06.2022г. /петък/ от 14.00 часа в Тестовия център на УНСС.   2. Държавен изпит на студентите от специалности “Бизнес администрация“ и „Мениджмънт ...
Държавен изпит и защита на магистърски тези през м. юни 2022г. 7.4.2022 г. ... степен бакалавър ще се проведе на 27.06.2022 г. от 9.00 часа.  Заявете своето желание за явяване в учебен отдел Бакалавър до 17 юни 2022г., за да бъдете включени в протокола. Държавният изпит ще се проведе в зала 4053 ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2022 г. 3.5.2022 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Публикуваме въпросника за държавния изпит, който ще проведе в периода 20 - 29 юни 2022 г. В срок до 22.06.2022 г. (сряда), всеки дипломант трябва задължително да се яви в отдел ...
Държавен изпит за специалност “Аграрен бизнес” 21.3.2022 г. ... „Студенти – бакалавър“ до 20 юни 2022 г.(понеделник).   Необходими документи: Заявление за допускане до Държавен изпит (подава се лично или с пълномощно); 2 броя снимки, формат 3,5 х 4,5 см.; Студентска книжка ...
Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ 21.3.2022 г. ... „Студенти – бакалавър“ до 20 юни 2022 г.(понеделник).   Необходими документи: Заявление за допускане до Държавен изпит (подава се лично или с пълномощно); 2 броя снимки, формат 3,5 х 4,5 см.; Студентска книжка ...
Държавен изпит за специалност „Екоикономика“ 21.3.2022 г. ... „Студенти – бакалавър“ до 20 юни 2022 г.(понеделник).   Необходими документи: Заявление за допускане до Държавен изпит (подава се лично или с пълномощно); 2 броя снимки, формат 3,5 х 4,5 см.; Студентска книжка ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", трета сесия, 2022 г. 7.3.2022 г. ... подават в отдел "Студенти - Бакалавър" до 9 март 2022 г.   С уважение, доц. д-р Костадин ...
Държавни изпити - конспекти по специалности и правила за провеждане на ДИ 10.3.2022 г. ... на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика"  ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите за всяка една от специалностите и правилата за провеждане на ДИ ...
Стипендии на френското правителство за 2022 година 28.2.2022 г. ... английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale), както и за научен престой на високо ниво. Те включват месечна ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 11.3.2022 г. ... , завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“: Изпитът ще се проведе присъствено на 25.03.2022 г. от 9.00 часа. в зала П034 Необходими документи: Заявление за явяване на държавен изпит. Заявленията ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по специалността - трета сесия, месец март 2022 г. 2.2.2022 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Аграрен бизнес ”, “Екоикономика” и „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на 18.03.2022 г. в зала 1044 ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. 19.1.2022 г. ... , ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който ...
Държавни изпити 20.1.2022 г. ... и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" ще се проведат на 7-ми март 2022 г. от 09.00 ч. Разпределението по зали е, както следва: "Международни отношения" - зала 2119 "Европеистика" - зала 3031 Молби/заявления се подават в Дирекция "Бакалавърска степен", ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ м. МАРТ 2022г. 17.1.2022 г. ... , отдел „Студенти-бакалавър“ в периода от 22.02.2022 г. до 23.02.2022 г. За целта трябва да се носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка ...
Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 17.3.2022 г. ... за студентите в ОКС „бакалавър“ от специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ще се състои на 21.03.2022 г. (понеделник) от 09:00 часа в зала 3031. До 17.03.2022 г. трябва да подадете на гише No.18 в ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 13.1.2022 г. ... , ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 21.03.2022 г. (понеделник) от 10.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 90 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 18.1.2022 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 21.03.2022 г. (понеделник) от 12.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. март 2022г. 13.1.2022 г. ... изпит за студентите от ОКС "бакалавър" и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС "магистър" ще бъдат проведени на 07 март 2022г.  от 09.00ч. До 28 ...
Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - март 2022 г. 5.1.2022 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 22.03.2022 г. (вторник) от 10.00 часа в зала 2055.  ВАЖНО!!!!  Молби за явяване на държавен изпит за ОКС ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на човешките ресурси" - март 2022 г. 5.1.2022 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 21.03.2022г. (понеделник) от 10.00 часа в Тестовия център. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС ...
Държавен изпит - трета сесия 18.2.2022 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 17.03.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3037. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на ...
Във връзка със Стажантската програма на Националното сдружение на общините в Република България за 2022 г.- община Челопеч осигурява едно стажантско място за студент 3 или 4 курс бакалавър или магистър, за 1 месец /февруари/ 2022 г. 16.12.2021 г. ... студент - 3 или 4 курс, ОКС "Бакалавър" или "Магистър", специалност „Счетоводство и контрол“. Стажът е за един месец -  през м.февруари 2022 г. Стажовете, включени в програмата на НСОРБ са неплатени, както и не се покриват транспортни и ...
Държавен изпит на спец. "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 15.12.2021 г. ... на английски език" ОКС "Бакалавър ще се проведе както следва: 02.03.2022 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  02.03.2022  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на ...
Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации" 15.12.2021 г. ... "Бизнес информатика и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 02.03.2022 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ.  02.03.2022  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия Срок за предаване на дипломни ...
ОБЯВА на община Челопеч за едно стажантско място 14.12.2021 г. ... място за студент - 3 или 4 курс, ОКС "Бакалавър" или "Магистър", специалност „Счетоводство и контрол“. Стажът е за един месец -  през м.февруари 2022 г. Стажовете, включени в програмата на НСОРБ са неплатени, както и не се покриват транспортни и други разходи по ...
Представяне на книгата „Корпоративна сигурност“, разработена от авторски колектив на катедра „Национална и регионална сигурност“ 9.11.2021 г. ... обучение по корпоративна сигурност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е публикувана от Издателски комплекс - УНСС. Воден от идеята, че корпоративната сигурност не означава само защита и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" - редовно и дистанционно обучение 1.10.2021 г. ... ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се яви в отдел "Студенти - Бакалавър", гише № 18 (Регионално развитие). На място се попълва заявление за допускане до държавен изпит. Носете две снимки (размер 45/35мм) ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2021 г. 29.9.2021 г. ... държавен изпит се подават в отдел "Студенти - Бакалавър" до 8 октомври 2021 г.   С уважение, доц. д-р Костадин ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на човешките ресурси" - октомври 2021 г. 28.9.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 14.10.2021г. (четвъртък) от 10.00 часа в Тестовия център.  ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в отдел ...
Държавен изпит за специалност "Застраховане и социално дело" - октомври 2021 г. 28.9.2021 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 13.10.2021 г. (сряда) от 10.00 часа в зала 2055.  ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в  отдел ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" - ОКС "Бакалавър" 3.5.2022 г. ... "Икономика на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър".  Срокът за подаване на молби за явяване на държавен изпит е до 20.06.2022 г. Конспектът за подготовка за Държавния изпит, както и правилата за провеждане на изпита са налични на сайта на катедрата: http://departments.unwe ...
Държавен изпит - октомври 2022 8.7.2022 г. ... ЗА ОКС-БАКАЛАВЪР   1. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ за ОКС-Бакалавър - редовно обучение ще се проведе на 07.10.2022г. /петък/ от 11.00 часа в Тестовия център на УНСС. 2. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес ...
Държавният изпит на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 16.9.2021 г. ... изпит се подават в отдел „Студенти-бакалавър“ до 24.09.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит ...
Държавният изпит на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 16.9.2021 г. ... изпит се подават в отдел „Студенти-бакалавър“ до 24.09.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит ...
Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ 16.9.2021 г. ... „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 30 септември 2021 г. от 10.00 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета).    Председател: доц. д-р Николай ...
Държавен изпит за специалност „Финансов контрол“ Октомври`2021 15.9.2021 г. ... време на канцеларията, отдел „Студенти-бакалавър“ в периода от 21.10.2021 г. до 26.10.2021 г. За целта трябва да се носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността ...
Държавен изпит за специалност „Екоикономика“ 10.9.2021 г. ... ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 21 септември 2021 г.(вторник) ...
Държавен изпит за специалност „Аграрен бизнес“ 10.9.2021 г. ... ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 21 септември 2021 г.(вторник) ...
Държавен изпит за специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ 10.9.2021 г. ... ДИ се подават в Отдел „Студенти – бакалавър“ до 21 септември 2021 г.(вторник) ...
Държавен изпит - втора сесия 15.9.2021 г. ... Н И Е Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 30.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3073. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... , партерен етаж,  отдел „Студенти-бакалавър“. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център ...
Държавни изпити - Европеистика 8.9.2021 г. ... студентите от специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които са допуснати до устен изпит /с оценка най-малко среден 3.00/, трябва да се явят в 10.30 ч. в залите 3037 и 5009.   Молби/заявления се подават в отдел "Студенти" при инспекторката г-жа Елена Богданова в срок от ...
Държавни изпити-"Международни отношения" 8.9.2021 г. ... "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които бъдат допуснати до устен изпит /при оценка най-малко среден 3.00/, трябва да се явят в 10.30 ч. в залите 3037 и 5009. Молби/заявления се подават в отдел "Студенти" при инспекторката г-жа Елена Богданов