Структура

Сектор "Условия на труд и безопасност"

Функции: осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и защита при бедствия

Ръководител сектор

Иван Симеонов

Телефон: (02) 8195 526
Кабинет: 5003