Структура

Дирекция "Правно обслужване, управление на човешките ресурси и обществени поръчки"

в.и.д. директор

Красимир Димитров

Телефон: (02) 8195 405
Кабинет: П006