Обновено: сряда, 05 декември 2012 9:19

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г.
по ред
№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)
Срок на изпълнение
(начало/
край)
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС

Договор № 265394 FarmPath Трансформациите в селското стопанство: път към регионална устойчивост на селското стопанство в Европа проф. д.ик.н. Пламен Мишев
(катедра “Икономика на природните ресурси”)
01.03.2011
01.03.14
Договор № 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база данни FADN проф. д.ик.н. Пламен Мишев
(катедра “Икономика на природните ресурси”)
01.04.2011
01.04.14
Договор № 279081 EU-WISE Подкрепа на самообслужването при хора с дълготрайни заболявания, диабет и сърдечни болести: Комплексен системен подход EU-WISE проф.д.с.н. Елка Тодорова (катедра "Икономическа социология") 01.01.2012
30.11.15
4. Договор FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза (Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него)

проф. д.ик.н. Станка Тонкова

(Център за изследователски и образователни проекти)
01.04.2012
01.04. 2015
5.

312182
ULYSSES

Изясняване и справяне с нестабилността на продоволствените пазари за по-стабилни продоволствени системи в света и Европейския съюз

проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Катедра: Икономика на природните ресурси

01.08.2012
31.07. 2015


2. Проекти по други програми на ЕС

6. SEE/A/540/14.1/X
PROMISE
Управление на общинската собственост в градове от югоизточна Европа проф. д.ик.н. Стати Статев 01.03.09
31.03.12
7. 156089-LLP-1-2009-1-ЕS-ERASMUS-ENW Поведение на потребителите Erasmus Network - COBEREN

доц. д-р Миланка Славова

Катедра: МИО и бизнес
01.10.2009
30.09.2012
8. Договор № 256216
MyUniversity
„Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев
(катедра “Икономика на природните ресурси”)
01.10.2010
31.03.2013
9. GDN Финансови кризи и финансово развитие

гл.ас.д-р Петър Станков

Катедра: Икономикс
14.04.2011
31.12.2012
10. 517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE Изгубени в прехода в Европа

проф. д-р Маргарита Атанасова

Катедра: Човешки ресурси
01.10.2011
30.11.2013
11. VS/2011/0445
EUROMOD
update2: Инструмент за микросимулация

доц.д-р Венелин Бошнаков

Катедра: Статистика
17.05.2012

 

3. Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ

12. Договор BG051PO001-3.3.06-0032 Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения”

проф. д.ик.н. Станка Тонкова

(Център за изследователски и образователни проекти)

19.03.2012
19.12. 2014
13. Договор BG051РО001/3.3.07-0002 Студентски практики

проф.д-р Огнян Симеонов

Зам.-ректор на УНСС

Катедра: Финансов контрол
18.01.2012
31.10.2014
14.

BG051РО001-3.3.05-0001

Договор №ДО2-540
Детерминанти на ИТ аутсорсинг партньорства: емпирични доказателства от икономиката на прехода

Доц.д-р Матилда Александрова

Катедра: Управление
20.06.2012
31.12.2012