100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 21 април 2012 9:18

Проект FADNTOOL№ на проекта
265616
Тема на проекта

FADNTOOL

(Integrating Econometric and Mathematical Programming Models into an Amendable Policy and Market Analysis Tool using FADN Database)

Срок на проекта
3 години (април 2011- април 2014)
Кратко описание
Проектът цели използването на съществуващите икономически модели, базиращи се на данни от СЗСИ, чрез които да могат качествено да се взимат управленски решения, за развитие на аграрния сектор, както на ниво ферма, така и на регионално, национално и на ниво ЕС. Ще бъдат изготвени теоретични модели, които следва да бъдат тествани чрез два основни инструмента за моделиране (иконометрично и математическо програмиране), а валидността на избраните теоретични модели ще бъдат проверени от емпирично изследване за тяхното приложение във всяка страна от ЕС(27)
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации

Крайният резултат на проекта е изграждането на методологическа рамка, състояща се от най-съвременните икономически модели, които ще бъдат използвани за бъдещи анализи нужни за правилното изграждане на политиките в сектора.

Проект FADNTOOL е разделен на 12 работни пакета, като УНСС, участва главно в 3 - работени пакета 1, 9, 10.

Ключови думи
Данни от СЗИИ, моделиране, програмиране, аграрни политики
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)

2 етапа
Април 2011- октомври 2012
Ноември 2012- април 2014

Информация за финансиращата програма
СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
Информация за допълнително финансиране
МОМН
Обща стойност на проекта
2 499 862 евра
Сума, отпусната на УНСС по проекта
72 120 евра
Информация за отговорното подразделение
Катедра Икономика на природните ресурси
Информация за партньорите по проекта

Aristotelio panepistimio thessalonikis
Universite de perpignan
Wageningen universiteit
University of macedonia economics and social sciences
University of cyprus
Rheinische friedrich-wilhelms-universitaet bonn
Johann heinrich von thuenen-institut,
Bundesforschungsinstitut fuer landliche raume, wald und fischerei
Sveriges lantbruksuniversitet
The university of warwick
Szkola glowna gospodarstwa wiejskiego
University of national and world economy
Universita cattolica del sacro cuore
Jrc -joint research centre- european commission

Ръководител на проекта
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Колектив (състав)