Обновено: сряда, 05 декември 2012 9:08

Проект FOLPSEC bg

№ на проекта

N 295050

Тема на проекта

Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза (Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него)

Срок на проекта

1.04.2012 – 31.03.2015 (3 години)

Кратко описание

Основната цел на проекта е да задълбочи теоретичното изследване на локалните производствени системи (ЛПС) и да насърчи тяхното практическо прилагане, като по този начин отговори на предизвикателствата, свързани с преодоляването на последиците от икономическата криза. Специфичните цели на проекта са ориентирани към:

  • обмен на знания за изследователските подходи при изучаването на ЛПС и формиране на препоръки за прилагането на добри европейски практики в условията на икономическа криза;
  • споделяне на партньорските резултати от използването на ЛПС за ускоряване на икономическото и социално развитие, водещо до преодоляване на регионалните различия;
  • прилагане на придобити знания и на идентифицирани добри практики в изследователската дейност и обучението;
  • създаване на дълготрайно сътрудничество между образователните и изследователските институции в държавите членки на ЕС и трети страни и засилване на партньорството помежду им.

Описание на резултатите

библиографска база данни, 2 монографии и 10 научни статии

Ключови думи

local production systems, benchmarking, economic crisis

Етапи на проекта

2

Информация за финансиращата програма

Седма рамкова програма на ЕС

Информация за допълнително финансиране

-

Обща стойност на проекта

571 900 евро

Сума, отпусната на УНСС по проекта

193,800 евро

Информация за отговорното подразделение

Координатор на проекта – Университет за национално и световно стопанство, България

Информация за партньорите по проекта

Университет в Лодз (Полша), Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица (Словакия), Институт по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение на РАН и Новосибирски държавен университет (Русия), Национален икономически университет в Тернопол (Украйна)

Ръководител на проекта

Проф. д.ик.н. Станка Тонкова

Колектив (състав)

Преподаватели от катедрите: „Индустриален бизнес“, „Човешки ресурси и социална защита“, „Интелектуална собственост“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“