Обновено: събота, 21 април 2012 9:09

Проект FarmIath№ на проекта
Договор № 265394
Тема на проекта
Трансформациите в селското стопанство: път към регионална устойчивост на селското стопанство в Европа
Срок на проекта
36 месеца
Кратко описание
Проект FarmPath разглежда повишаването на устойчивостта в селското стопанство като постижимо чрез гъвкавост на комбинациите от фермерски модели, различаващи се в зависимост от регионалната култура, селскостопанския капацитет, потенциала за диверсификация, екологията, както и исторически обоснованите собственост върху земята и структури на управление. За увеличаване на регионалната устойчивост на селското стопанство се предвижда провеждане на изследване чрез трансдисциплинарен подход, в който знанието е резултат от взаимодействието на учени, заинтересовани лица и хората от практиката. FarmPath ще интегрира теоретичните и концептуални подходи за управление на преход/трансформации с нови изследвания върху способността за приспособяване и устойчивост във фермерските системи, хранителните режими и прехода към мултифункционално земеделие на ниво земеделско стопанство.
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
Общата цел на FarmPath е да се идентифицират и оценят бъдещите пътища за трансформиране към регионално устойчиво селско стопанство в Европа, и социалните и технологични иновации, необходими за откриване и напредък по тези пътища. Конкретните цели са: 1) да се подобри разбирането за процесите на преход/трансформации в европейското селско стопанство; 2) предоставяне на по-задълбочен анализ на 7-10 селскостопански модела и инициативи, резултат от 21 казуси, проведени в 7 европейски държави (България, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Португалия и Великобритания), 3) да се оценят бъдещите пътища за преход към устойчиво селско стопанство; 4) да се установят механизми за осигуряване на жизнеспособни модели за развитие на млади фермери на местно, регионално, национално и европейско ниво; 5) да се ??разработят препоръки за политиката в областта на селското стопанство на регионално, национално и европейско ниво за намиране и използване на бъдещите възможности за трансформации, социални и технологични иновации; 6) да се постави началото на мрежа от заинтересовани страни на регионално равнище и организации, участващи в процеси на трансформация в селското стопанство; 7) да осигури средства за политици, учени и други по отношение на разбирането и осъществяването на преход/трансформации за регионално устойчиво развитие на селското стопанство.
Ключови думи
преход, устойчиво селско стопанство, трансдисциплинарно изследване, млади фермери, фермерски системи, мултифункционално селско стопанство, политики, регионална устойчивост
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
7
Информация за финансиращата програма
7РП
Информация за допълнително финансиране
-
Обща стойност на проекта
2 084 233 евро
Сума, отпусната на УНСС по проекта
136 162 евро
Информация за отговорното подразделение
Координатор – Macaulay Land Use Research Institute (MLURI), Craigiebuckler, Aberdeen AB15 8QH, UK
Информация за партньорите по проекта
Macaulay Land Use Research Institute (MLURI), UK; Universitat fur Bodenkultur Wien – University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Austria; Laboratory of Agricultural Extension, Rural Systems, Rural Sociology of the Department of Agricultural Economics and Rural Development at the Agricultural University of Athens (AUA), Greece; University of National and World Economy (UNWE), Bulgaria; Institute for Rural Development Research (IfLS) at Johann Wolfgang Goethe University, Germany; Czech University of Life Sciences Prague (CZU), Czech; University of Plymouth (UOP), UK; University of Evora (UEVOR), Portugal; Agrocampus Ouest (ISSA), France
Ръководител на проекта
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Колектив (състав)
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев, Проф. д-р Недка Иванова, Гл.ас. д-р Мария Пенева