Обновено: сряда, 05 декември 2012 9:11

Проект ULYSSES

№ на проекта

312182

Тема на проекта

ULYSSES

Изясняване и справяне с нестабилността на продоволствените пазари за по-стабилни продоволствени системи в света и Европейския съюз (ЕС)

Срок на проекта

01.08.2012 – 31.07.2015
36 месеца

Кратко описание

Научната литература, публикувана през последните три години, която се опитва да обясни нестабилността на селскостопанските пазари през периода 2007-2009 г., не предлага убедителни резултати относно нейните причини и въздействия. Научните доказателства не дават достатъчно насоки за приоритизиране на политическите инициативи,  за ефективно предотвратяване и справяне с нова продоволствена  криза. На база на интегриран подход, Проект ULYSSES се стреми да предостави общи, но достатъчно подробни отговори на основните въпроси, които напоследък се дебатират: Какви са причините за повишаване неустойчивостта  на пазарите  от 2007 г. насам? Какви фактори увеличават нестабилността  и какво води до повишаване на ценовите равнища?  Колко вероятно е основните стокови пазари да изпитат отново голяма нестабилност? До каква степен нарастващата нестабилност засяга участниците в стойностната верига??  Какви са реалните въздействия върху най-уязвимите домакинства в ЕС и в избрани развиващи се страни?  Какви политики са по-ефективни за предотвратяване и смекчаване на последиците от нестабилността на пазарите в ЕС и на международно равнище?

Описание на резултатите

ULYSSES има шест цели:

1. да актуализира данните за храни, фуражи и нехранителни стоки по цени на променливост;

2.да анализира селскостопанските пазари, използвайки актуализирани данни, нови методи и пазарни връзки , за да се определят причините за нестабилността на пазарите;

3.да идентифицира и оцени движещите сили и факторите, които причиняват нестабилност на пазарите, и да направи прогнози за очаквани шокове в предлагането, промени в търсенето и въздействия на климатичните промени върху селскостопанското производство;

4.да оцени въздействието на нестабилността на пазарите във веригата на продоволственото предлагане в ЕС и в развиващите се страни, като анализира традиционни и нови инструменти за управление на пазарния риск.

5.да оцени въздействията на нестабилността на пазарите върху домакинствата в ЕС и развиващите се страни.

6.да формулира  съответните заключения, касаещи политиките, които ще помагнат на ЕС да дефинира стратегии за управление на пазарите в рамките на ОСП след 2013 г. и да информирана позиция в международен контекст.

Ключови думи

нестабилност, стоки, пазари, иконометрия, биофизични модели, пазарни връзки, хранителна веригата, потребителите, търговската политика, селскостопанската политика

Етапи на проекта

6

Информация за финансиращата програма

7РП

Информация за допълнително финансиране

Обща стойност на проекта

1 491 369 евро

Сума, отпусната на УНСС по проекта

92 260 евро

Информация за отговорното подразделение

Координатор – Gonzalo LEON, 28040 Madrid, Spain

Информация за партньорите по проекта

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

WAGENINGEN UNIVERSITEIT

JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION

UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY

GEORG-AUGUST-UNIVERSITAET GOETTINGEN STIFTUNG OEFFENTLICHEN RECHTS

FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS FAO

Ръководител на проекта

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив (състав)