Обновено: сряда, 05 декември 2012 9:20

Проект BG051PO001-3.3.06-0032

№ на проекта

BG051PO001-3.3.06-0032

Тема на проекта

Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения

Срок на проекта

19.03.2012 – 31.10.2014

Кратко описание

Проектът предвижда участие на докторанти от всички професионални направления, по които УНСС осъществява обучение за придобиване на ОНС „доктор“, както следва: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“.

Общата цел на проекта е подготовката на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с потребностите на икономиката на знанието.

Специфичните цели са:

  • Придобиване на знания, умения и компетентности, отговарящи на изискванията на европейския пазар на труда;
  • Изграждане на стимулираща среда, която подкрепя мотивацията на докторантите за индивидуално научно развитие и трайно ориентиране към изследователската дейност;
  • Засилване на европейското измерение в подготовката на докторанти чрез мобилност.

Описание на резултатите

- Изграждане на стимулираща среда, която ще позволи на докторантите да се развиват и да постигнат високи нива на компетентност в избраната научна област;

 - Осигуряване на достъп до специализирана литература и съвременни ИКТ-продукти, с което задълбочават своите познания и усъвършенстват дигиталните си умения;

 - Чрез международната изследователска мобилност докторантите получават възможността да сверят своите постижения с тези на европейската наука, да получат експертно мнение на водещи учени и да ползват библиотечните фондове на европейски университети, да се включат в международни изследователски екипи и да получат международно признание на своя труд;

 - Осигуряване на възможност за публикуване на резултатите от изследванията на докторантите в реферирани международни списания,

 - Тестване на Проекта на Национална квалификационна рамка на Р. България (ниво 8), с което се повишава институционалната готовност за въвеждането й.

Ключови думи

докторантура, знания, умения и компетенции, Национална квалификационна рамка

Етапи на проекта

-

Информация за финансиращата програма

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Информация за допълнително финансиране

-

Обща стойност на проекта

392637,24 лв.

Сума, отпусната на УНСС по проекта

392637,24 лв.

Информация за отговорното подразделение

Университет за национално и световно стопанство

Информация за партньорите по проекта

-

Ръководител на проекта

Проф. д.ик.н. Станка Тонкова

Колектив (състав)