Обновено: сряда, 05 декември 2012 9:17

Проект BG051PO001-3.3.076-0002

№ на проекта

BG051РО001/3.3.07-0002

Тема на проекта

Студентски практики

Срок на проекта

18.01.2012 - 31.10.2014

Кратко описание

Проектът има за цел да подпомогне подобряването на качеството на образованието чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. По този начин ще бъде улеснен преходът от образователните институции към работното място и ще се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар. Проектът подпомага и насърчава изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса. Чрез участието си в проекта студентите ще получат допълнителни стимули за участие в практическо обучение в реална работна среда и ще увеличат своите шансове за трудова реализация непосредствено след дипломирането. Проектът ще допринесе и за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според потребностите на пазара на труда. Чрез проекта работодателите ще бъдат подпомогнати при подбора на студенти, доказали умения в реална работна среда.

Описание на резултатите

В рамките на целия проект практическо обучение трябва да проведат 62700 студенти

Ключови думи

качество на образованието, практическо обучение, пазар на труда

Етапи на проекта

-

Информация за финансиращата програма

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Информация за допълнително финансиране

-

Обща стойност на проекта

60 000 000 лв.

Сума, отпусната на УНСС по проекта

2 149 920 лв.

Информация за отговорното подразделение

Министерство на образованието, младежта и науката

Информация за партньорите по проекта

всички 51 висши училища в Р. България

Ръководител на проекта

Проф. д-р Огнян Симеонов

Колектив (състав)