Структура

Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Величка Спасова

E-mail:
Телефон: (02) 8195 292
Кабинет: 3054

Преподавателски състав: