Резултати от търсене за Магистър

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

382 results found
Записване след трето класиране 19.7.2022 г. ... ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" за специалност „Право", за учебната 2022/2023 година се извършва онлайн или на място в УНСС в отдел „Студенти-бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А). Повече информация за онлайн записването тук ...
Годишна поправителна сесия за за учебната 2021/2022 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ специалност „Право“ 4.7.2022 г. ... на започванеДата на завършванеПродължителност Годишна поправителна сесия 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково 10.09.2022 18 ...
Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС „магистър“ 4.7.2022 г. ... на започванеДата на завършванеПродължителност Годишна поправителна сесия 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково 10.09.2022 18.09.2022 1 ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 18.5.2022 г. ... НА СЪВМЕСТНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В ОКС „МАГИСТЪР", С ПАРТНИРАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (СЪС СA „Д.А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ ИЛИ НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ (НСА) "ВАСИЛ ЛЕВСКИ") (съгласно дейности 1.1, 1.2 и 1.3 от проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01)   ЗА ПРОЕКТ ...
Процедура по признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища 12.4.2022 г. ... по признаване на дипломите за ОКС „магистър“, кандидатите за обучение в образователно-научна степен „доктор“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, депозират следните документи: 1. Заявление (по образец); 2. Диплома за висше ...
Такси за административно обслужване 7.4.2022 г. ... . Удостоверение за ОКС „магистър“ на завършил до 1995 г. 80 лв. 4. Удостоверение за автентичност на диплома и/или за студентско положение по искане на физически лица, външни организации, институции, фирми и други, които не са на бюджетна ...
Такси за административно обслужване 7.4.2022 г. ... . Удостоверение за ОКС „магистър“ на завършил до 1995 г. 80 лв. 4. Удостоверение за автентичност на диплома и/или за студентско положение по искане на физически лица, външни организации, институции, фирми и други, които не са на бюджетна ...
Вътрешни актове на УНСС 1.7.2022 г. ... висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на науките" Етичен кодекс ...
Отдел „Разписание“ 3.2.2022 г. ... редовно обучение   ОКС „магистър“ Международни икономически отношения (МИО) Управление на международни проекти Международен бизнес Международен бизнес с преподаване на англ. език Международен бизнес с преподаване на англ. език – дуална за ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 27.1.2022 г. ... . 5. (1) Студентите се приемат с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) или с оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)/матура, Приложение № 2. (2) За прием в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит, както следва: 1. за завършилите средно ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 27.1.2022 г. ... . 40а. (1) Ако настъпи законодателна промяна, забраняваща полагането на изпит за кандидатстване за професионално направление „Право“ със специалност „Право“, то балът за професионално направление „Право“ със специалност ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 17.6.2022 г. ... специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се допускат до участие в класирането, ако отговарят на едно ...
График – допълнителен прием януари 2022 г. 25.1.2022 г. ... степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор на областите на висше образование и професионалните ...
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково 3.2.2022 г. ... , телефон, имейл Кабинет 104 ОКС „магистър“ – всички специалности Олга Георгиева старши експерт тел.: +359 38 62 33 54 olga@unwe.bg  Кабинет 104 ОКС „бакалавър“ – всички специалности Таня Делчева старши експерт тел.: +359 38 ...
Център за дистанционно обучение - София 3.2.2022 г. ... телефон, имейл Кабинет 1030-1 ОКС „магистър“ Управление на човешките ресурси със специализация „Икономика на човешките ресурси“ Международен мениджмънт Даниела Рисина заместник-директор тел.: +359 2 81 95 343 dmag2@unwe.bg Кабинет 1030-1 ОКС ...
Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ 8.8.2022 г. ... .bg fstudents@unwe.bg ОКС „магистър“ – всички специалности ОКС „бакалавър“ – всички специалности Централно фоайе - кабинет 1030 Евгения Ангелова главен експерт тел.: +359 2 81 95 360 eangelova@unwe.bg fstudents@unwe.bg Издаване ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 19.7.2022 г. ... с преподаване на английски език – Дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим Международен бизнес и управление с преподаване на английски език – Дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ Застраховане и ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и магистър Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Отдел ...
ЧСЕД - ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“ 17.1.2022 г. ... Ангелова главен експерт   тел.: +359 2 81 95 360 fstudents@unwe ...
Еразъм стажове/практики 17.2.2022 г. ... в държави по програмата за степен бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти. Чрез стажуване в чужбина по „Еразъм+“ можете да подобрите не само своите комуникационни, езикови и междукултурни умения, но и социалните си умения, ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... 27 специалности в ОКС „магистър“, в това число и в РЦДО Хасково. Срокът за подаване на документи е от 04.01.2022 г. (вторник) до 21.01.2022 г. (петък) включително. Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по документи. За тях ...
Приемни изпити 13.5.2022 г. ... степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ).   Кандидат-студентите за ОКС „магистър“, завършили ОКС ...
Къде да кандидатствам? 6.7.2022 г. ... документи за кандидатстване за магистър Център за прием на документи в УНСС, София Адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19 Телефони: 02 / 81 95 702; 02 / 81 95 704 Работно ...
Документи за записване - РЦДО Хасково 11.5.2022 г. ... - квалификационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графика на учебния процес за учебната 2022/2023 година, обявени на интернет адрес www.unwe.bg . Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се записват на ...
Важен срок за кандидат-магистрите с чуждестранни дипломи! 2.12.2021 г. ... в отдел „Студенти – магистър“ (каб. 1029, тел. 02 8195 597) или в Центъра за прием на документи (тел.: 02 8195 702, 02 8195 704); Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2021/2022 уч.г. 29.11.2021 г. ... „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/ ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2021/2022 уч.г. 10.2.2022 г. ... „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/ ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2021/2022 уч.г. 7.12.2021 г. ... „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/ ...
Самостоятелно обучение 29.10.2021 г. ... степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване и обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, ...
Докторски програми 23.11.2021 г. ... степен "магистър". Катедра ИСТТ обучава докторанти в редовна и самостоятелна форма.  С условията за кандидатстване за докторантски програми на катедра ИСТТ , можете да се запознаете тук.     Организиране на ...
Магистърски специалности 14.7.2022 г. ... в новата магистърска програма „Интелектуална собственост и творчески индустрии”, предлагано от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ предлага теоретични, методологични и практико-приложни знания за системата на ...
Докторски програми 29.10.2021 г. ... и научна степен надграждаща магистърската степен.   Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ...    Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното ...
ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г. КЪМ КАТЕДРА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ 2.8.2022 г. ... интелектуална собственост (ОКС Магистър) Емил А. Георгиев Преподавани дисциплини: Интелектуална собственост в интернет и дигитална среда (ОКС Бакалавър) Лилия Йотова Преподавани дисциплини: Научна етика  (ОКС Бакалавър) Интелектуална ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... "Студенти - бакалавър" отдел "Студенти - магистър" Център за дистанционно обучение -  бакалавър и магистър                    ...
Срокове за записване за летен семестър на учебната 2021/2022 година 12.1.2022 г. ...     Записването на студентите от ОКС „магистър“ за летен семестър на учебната 2021/2022 г. е от 17.01.2022 г. до 31.01.2022 г. Записването за летен семестър на бакалаври и магистри в редовна и дистанционна форма на обучение може да се осъществи и онлайн през уебсайта на УНСС - ...
Търговия 2.8.2021 г. ... по специалност „Търговия“, ОКС „магистър“ е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност, съобразно протичащите в страната и в Европейския съюз промени в развитието на търговската наука и практика ...
Павлова 16.6.2021 г. ... (1998). Зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно обучение и следдипломна квалификация (от 2007); ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (от 2006); директор на Център за дистанционно обучение при УНСС от 2005; член на факултетен съвет и на факултетен научен съвет към ...
#ИзбирамУНСС2022 24.3.2022 г. ... "Право" за образователно-квалификационна степен "магистър" в шест професионални направления Приемните изпити Следете сроковете на  priem.unwe.bg Онлайн - priem.unwe.bg УНСС - София РЦДО - Хасково Разгледайте  Справочник за кандидат-студенти ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 11.5.2022 г. ... за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 27.4.2022 г. ... възможност за продължаване на обучението си в ОКС „Магистър“ ...
Автоматично записване за следващ семестър 10.1.2022 г. ... – ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи: ОНЛАЙН – от 25.01.2021 г. За онлайн подаването на документи е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за висше образование и да попълните желаните ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 6.7.2022 г. ...             Защитата на магистърска теза на студентите от специалност „Дигитална икономика“ ОКС Магистър ще се проведе на 20.10.2022 г. от 13:00 часа в аудитория 3031. В деня на изпита всеки да представи един екземпляр от магистърската теза на хартиен носител за ...
Срокове за записване 21.1.2022 г. ... - редовно обучение и ОКС „магистър“ - специалност „Право“ за летен семестър на учебната 2021/2022 г. № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 31.01. – 04.02.2022 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 2. 07.02. – 11.02.2022 г. ТРЕТИ КУРС 3. 14.02. ...
Катедра ИСТТ 2.9.2021 г. ... обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Обучението за придобиване на бакалавърска и магистърска степен е в две специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“. Обучението се осъществява ...
Условия 25.9.2020 г. ... степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00) ...
На вниманието на магистрите в Редовна форма на обучение 11.2.2022 г. ... . занятията на студентите в ОКС „магистър“, редовно обучение, се провеждат в смесена форма: 2/3 от занятията се провеждат присъствено, а 1/3 – онлайн извън сградата на университета. Преподавателите определят кога занятията ще се провеждат онлайн ...
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Развитие на интелигентни градове“ се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“. Това партньорство предлага иновативен трансфер на ...
Есе 4.9.2020 г. ... е алтернатива на полагането на кандидатмагистърски изпит под формата на тест за икономисти или неикономисти. Целта на есето е да се даде възможност на кандидатите за ОКС „магистър“ да демонстрират уменията си за самостоятелно и аналитично мислене, за изразяване на ...
Начало 31.3.2021 г. ... „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в съответствие със ...
Дипломни работи 1.6.2020 г. ... проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   Допускане до защита се осъществява след представяне в отдел „Студенти-Магистър“ на следните документи: 1. ...
Специалности 20.6.2022 г. ... „Одитинг“, в магистърската степен  на обучение има за цел задълбочаване и профилиране на знанията в областта на вътрешния и външния одит, както в публичния, така и в стопанския сектор. Обучението дава възможност за придобиване на задълбочена ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... "Фамилно предприемачество" ОКС Магистър Магистратурата “Фамилно предприемачество“ е създадена: В отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... "Фамилно предприемачество" ОКС Магистър Магистратурата “Фамилно предприемачество“ е създадена: В отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено ...
Условия за кандидатстване 23.11.2021 г. ... „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква­лификационна степен. ...
Условия за кандидатстване 30.6.2022 г. ... степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ). В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 28.7.2022 г. ... В ОКС "БАКАЛАВЪР "и ОКС „МАГИСТЪР“! КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР " Подаване на документи само за платено обучение е възможно по следните начини:    от 8.00 до 16.45 - на място в Центъра за прием на документи в ...
ОКС Магистър 28.3.2022 г. ... да се се обучавате в нашите магистърски програми, чрез които да надградите и доразвиете своите знания. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: 1. Междунроден туризъм - редовна форма на обучение. 2. Мениджмънт в туризма - дистанционна форма на обучение. 3. НОВА ПРОГРАМА!!!! ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – редовна форма ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 2 сем. ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ към магистърска програма ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра (Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на дипломантите в ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право, преподавател в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Научните интереси на проф. Цакова са в областта на интелектуалната собственост, управление на интелектуалната собственост, интелектуалната собственост в ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата “. Стратегически приоритети в научноизследователската дейност на професионално направление ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа ...
Актуално 15.2.2021 г. ... степен „магистър” или „доктор“  Краен срок: 19 март 2021 г. Информация за стипендиите: тук                  2021 г.  “Стипендии за ...
Студентите за нас 10.1.2022 г. ... Алексиев с ф.н. 2120059 – магистър, специалност "Финансов мениджмънт" за дисциплина „Корпоративно счетоводство“. Не успях да дойда днес да си представя курсовата работа и казусите защото ми изникна ангажимент, много моля да ме извините ако съм ...
Благодарствено писмо 10.1.2022 г. ... уважение: Татяна Гроздева - Магистър спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4 ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... степен „Бакалавър“ и „Магистър“ от различни специалности от учебната 1993/1994 г.. 2. Описание на съдържанието:  В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи и техники в ...
Самостоятелно обучение 11.8.2021 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване и обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете да ...
Стажантска програма Pan-European Seal 17.1.2022 г. ... трябва да се обучават в ОКС Магистър на УНСС или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър. студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, a за СЕСИС - английски, ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 1.3.2022 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 г. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието. Повече информация може да откриете ...
Докторанти 17.9.2021 г. ... е образователна и научна степен надграждаща магистърската степен. Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление ...
Магистри 31.10.2021 г. ... прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност в бакалавърската степен, ...
Докторанти 17.9.2021 г. ... , надграждаща образователно-квалификационната степен "магистър". Катедра ИСТТ обучава докторанти в редовна и самостоятелна форма.  С условията за кандидатстване за докторантски програми на катедра ИСТТ , можете да се запознаете тук.     Организиране на учебния процес в ...
Магистри 12.7.2022 г. ... в новата магистърска програма „Интелектуална собственост и творчески индустрии”, предлагано от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ предлага теоретични, методологични и практико-приложни знания за системата на иновационните и културните индустрии, ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да ...
Защита на магистърска теза 2.12.2020 г. ... завършват своето обучение в ОКС „Магистър” с разработване и защита на магистърска теза. Подробни правила за разработване на магистърска теза, както и примерни теми за някои от магистърските програми са представени в прикачените файлове ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Магистър" 14.10.2019 г. ... специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" Признати 8 изпита от ACCA qualification         Признати 5 изпита от ICAEW qualifications  Източник: https://apps.icaew ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър”: 4,00 включително. Минимален успех за допълнително класиране за общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за легловата база на друг ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... програма „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език към катедра „Логистика и вериги на доставките“ ...
АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.9.2018 г. ... програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания. Завършилите получават диплома за магистър и от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска степен във Великобритания. ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... , който се чуди дали да замине по програма Еразъм, може да спре с чуденката и да действа смело. Изживяването е незаменимо, а ползата е както в личен, така и в професионален план. Аз заминах за един семестър в Германия, град Вормс. Градчето е неголямо, университетско, през него минава река Рейн ...
Срокове 29.9.2021 г. ... на обучение се записват в отдел „Студенти - магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се записват на ...
Документи за записване 5.7.2022 г. ... в образователно - квалификационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графика на учебния процес за учебната 2022/2023 година, обявен на интернет адрес www.unwe.bg . Новоприети студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита ...
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... University College в Хорсенс, Дания е сравнително голям университет, с модерна материална база и с 24/7 свободен достъп в библиотеката (чрез специална студентска карта). Разстоянието от общежитието до университета е около 2 км., затова си наех колело, с което се придвижвах из града.  ...
График – прием зимен семестър 2022 г. 4.7.2022 г. ... 24.08.2022 г., вкл. Явяване на електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ) от 26.08.2022 г. Явяване на изпит по английски език от 26.08.2022 г. Обявяване на резултати 29.08.2022 г. Обявяване на класиране 31.08.2022 г. Записване на новоприети студенти 05 – 13.09.2022 г., вкл ...
График за кандидатстване и класиране 25.1.2022 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 1. Онлайн подаване на документи за допълнителен прием – от 25.01.2021 г. 2. Прием на документи на място в Център за прием на документи ...
Предварителни изпити 15.6.2020 г. ... кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна електронна сесия– от 17.08. до 27.08.2020 г. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия  – от 28.08 до 29.08.2020 г ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... онлайн обучение. Редовната форма на обучение в магистърска степен се осъществява само в Университета за национално и световно стопанство  - гр. София. Редовното обучение може да бъде в държавна поръчка (само за приема през м. септември) и срещу заплащане. Държавната ...
Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г. 20.7.2018 г. ... 4,11 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за настаняване е от 03.09. до 28.09.2018 г. (в работните дни) ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Стела Ралева поздрави ...
Акценти 30.3.2022 г. ... Deloitte България отново посети студенти от ОКС "Магистър", специалност "Финансов мениджмънт". Представителите на Deloitte България инициираха мероприятието, мотивирани от предходни ползотворни срещи с възпитаници на УНСС. Студентите и гостите  бяха приветствани от доц. д-р Мария Маркова - ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... “бакалавър”, “магистър” и “специалист”.             Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите от специалност “Регионално развитие”, ОКС ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... ресурси“ Основната цел на магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ е  да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... дипломна работа  в ОКС “магистър” на Университета за национално и световно стопанство. 1.    Защита на дипломна работа в ОКС „магистър”  Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на ...
Редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър” за специалност „Право“ до 02.07.2022 г. (събота) вкл.: – до 13:00 ч. на място в УНСС и РЦДО – Хасково и – до 23:59 ч. – онлайн. до 3 юли 2022 г., вкл. При подаване на ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... “Бакалавър”, “Магистър” и “Специалист”. Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите по специалност “Политология“ в редовна форма на обучение. Според учебния план на специалността, стажът трябва да се ...
Цветков 26.1.2018 г. ... до 2007). Директор на отделение "Магистър" (от 2004); зам.-председател на ЦСУ (сега НСИ) при МС (1990 - 1991); председател на НСИ (2007 - 2008). Чете лекционни курсо­ве по статистика; статистически контрол на качеството; икономическа статистика; макроикономическа ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 5.5.2022 г. ... степен „магистър”. Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните документи: 1. заявление до ректора по образец; 2. автобиография (с подпис на кандидата); 3. копие от ...
Мишев 20.6.2018 г. ... анализ“ пред студенти от магистърска степен в УНСС. Гост-професор в Нов български университет. Гост-професор в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – гр. Пловдив.   Ръководни и изборни длъжности  Член на Факултетни съвети ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 15.11.2021 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да създават ефективни стратегии, отразяващи ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ 19.8.2020 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да се реализират на висше управленско равнище в областта на бранд ...
График – допълнителен прием януари 2022 г. 26.1.2022 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Онлайн – при онлайн подаването на документи, таксата за кандидатстване се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението; в Регионалния център за ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. Администрация и ...
Институционална акредитация 29.11.2017 г. ... акредитация бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66 27 340 19.10.2017 г.,шест години 19.10.2023 г. 19.10.2022 г ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... – 4,00 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително. Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 15.09.2017 г. (в работните дни) ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на стимулираща ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на стимулираща ...
График за кандидатстуденстка кампания 2.7.2018 г. ... Кандидатстудентска кампания, ОКС „магистър“ – септември 2018 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 20.08.2018 г. до 11.09.2018 г. Прием на документи за хартиена сесия: от 20.08.2018 г. до 19.09.2018 г. Кандидатмагистърски тест, електронен ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... кандидатите за обучение в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище; да владеят английски език писмено и говоримо. ...
За програмата 14.6.2017 г. ... магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European Business ...
Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy 31.7.2020 г. ... , и на тази основа се реализира съвместна магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес“ в УНСС. Четири от дисциплините в нея се четат от тютори на Академията. Ежегодно се провеждат съвместни научни прояви и се работи по изследователски проекти. Завършилите ...
Класиране 21.7.2022 г. ... – 4.00 включително; ОКС „магистър“ – класира всички студенти. КСБВУ обявява допълнителен срок за подаване на документи от 25.07. до 12.08.2022г. Важно за некласираните студенти от II-ри, III-ти и IV-ти курс – КСБВУ взе решение некласираните студенти ...
ОКС Магистър 14.5.2021 г. ... „Финанси” предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и ...
Новини 22.5.2017 г. ... година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два изпита от квалификацията на ICAEW (ACA qualification), което ще бъде обявено своевременно ...
Защита на магистърски тези през м. октомври 2022 г. за студентите от ОКС "Магистър" редовна и дистанционна форма на обучение 28.6.2022 г. ... на магистърските тези, ще се проведе както следва: 1. За студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" редовна форма на обучение, ще се ...
Специалности 18.6.2021 г. ... предлага обучение в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2021/2022: 1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение) 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (2 сем. - редовно обучение) 3. Специалност ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management Accountants ...
Акценти 26.5.2021 г. ... и въвеждането на „Съвместната акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол“ между УНСС, Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Dr David Brookfield – ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 4-ти сем. 21.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 4 - ти сем. (зимен) Анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия Л доц. д-р Р ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10 ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. (зимен) Микроикономика Л доц. д-р Л.Йотова 29.10.2016 09.00 - 16 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... "Магистър": направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение - 1 сем. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия Управление на ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 1 сем. 30.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. - зимен Спецкурс по финансово ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 4-ти сем. 30.10.2016 г. ... г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  4 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 29.10.2016 Техника на данъчното облагане 09 ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 29.10.2016 г. Техника на данъчното ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 22.10.2016 Анализ на публичната политика 10 ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 22.10.2016 Анализ на публичната политика 10 ...
Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  3 семестъра на обучение Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър Стратегии за ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър   ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник ръководител на катедра “Икономикс” Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... всички новоприети студенти в ОКС „магистър“, за учебната 2016/2017 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително. 2. КСБВУ започва издаване на получените разменни писма на студентите подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... 4,25 включително; ОКС „Магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 17.09.2016 г. (в работните дни) ...
Годишна поправителна сесия - ОКС "магистър" 13.7.2016 г. ... на търговията“, ОКС „магистър“, срок на обучение 1 г. и  1.5 г. преподавател дисциплина дата и час зала Доц. д-р Бисер Петков Борсова търговия Управление на риска   02.07.16 г. – 09.00 ч. 02.07 ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 19.6.2021 г. ... студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се ...
Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 11.10.2021 г. ... и науки за културата” магистърска програма по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти”. Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър” и осигурява професионална ...
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото професионално направление "Политически науки" в УНСС са акредитирани програмно за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" от НАОА за период от 6 години (Протокол № ...
Програмна акредитация 11.9.2020 г. ... .8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,90 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”, 6 500 ОКС  “Магистър” (редовна и дистанционна форма) 22.03.2019 г., шест години 22.03.2025 г. 22.03.2024 г. 3.7. ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Специалност „Европеистика“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Специалност „Международни отношения“ със специализация: „Управление на конфликти“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Магистърската програма по „Международни отношения: Международна публична администрация“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Магистърската програма по „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър/магистър“ по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... Магистърската програма по “Икономика на търговията” е ориентирана към  създаване на кадри с висок потенциал за реализация в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... обучението си и в ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, със срок на обучение два семестъра. Дълбоките традиции, богатият опит в обучението на кадри с висша квалификация в сферата на търговията и възможностите за реализация ...
Обучение 24.6.2022 г. ... икономика" специалности за ОКС "Магистър" → „Международни отношения: международна публична администрация“ → „Национална сигурност“ → „Международни отношения: управление на конфликти“ "Дипломация и ...
График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър" 18.5.2016 г. ... консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ. 1 Организация на сделките по търговско ...
Заявление за избор на теми за магистърски тези 23.4.2021 г. ... транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава /сканирано с подпис/ до 15.03.2021 г. на имейл адреса на научния секретар на катедрата: barnaudov@unwe.bg или в катедрата ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ... ч. в зала ............ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"       "Транспортен мениджмънт"       "Интелигентни транспортни системи"      "Енергиен ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 17.5.2022 г. ... тематични направления за разработване на магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"    Организация и управление на различните видове транспорт. Предприемачество в транспортния бизнес. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса. Финансов ...
СК2 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 2 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС!  Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели!  Споделяме какво успяхме да ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . - Оптимизиране на броя на бакалавърските и магистърските програми. - Нарастване на броя на съвместните бакалавърски и магистърски програми с водещи чуждестранни университети. - Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и подобряване на качеството на ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... програма по „Интелигентни транспортни системи“ е разработена, за да отговори на търсенето на професионалисти в модерните високо-технологични транспортни и инженерингови предприятия. Обучението за получаване на ОКС “Магистър” по специалността е с ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Подготовка 10.12.2015 г. ... примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк:ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и ...
Класиране 22.2.2016 г. ... , успешно издържали състезателния кандидат-магистърски изпит. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... квалификационна степен “магистър” подават следните документи: Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след ...
График за прием 23.2.2016 г. ... ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ за дистанционна и редовна форма на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА     Кандидат-магистърски прием януари 2016 г. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 07.01.2016 г. до 11.01.2015 г. Прием на ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... ПРОГРАМИ В УНСС СЕ ПРЕДЛАГАТ В ДВЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА       Същност и предимства на редовната форма на обучение: Класическа форма на обучение със задължителни присъствени занятия през седмицата. Обучението е само в ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... квалификационна степен „магистър“ български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не ...
Маркетинг 15.8.2020 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Маркетинг“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... брошурата ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПЛАЩАМагистърски програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ Уважаеми кандидат-магистри, Ако четете това, значи вече сте осъзнали значението на най-важната инвестиция, която човек може да направи за своето бъдеще ...
ОКС "Бакалавър" 20.4.2022 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и  в образователната и научна степен „доктор“. Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг“ Указания за провеждане на стажа Формуляр за оценка Преддипломен стаж за специалност ...
Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1,5 г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., II-ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА КАБ.   1     Приложение на математически методи в ...
График за провеждане на консултации, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., I-ви семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ.     1       Приложение на математически ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... всички новоприети студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2015/2016 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително.   2. КСБВУ класира студентите, подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в Графика за провеждане на ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... степен „магистър”, със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър” (4,00). (3) Кандидатите за участие в конкурса подават в сектор „Докторантури” в срок не по-малък от два месеца след  обявлението в ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... ОКС ”бакалавър”, ОКС ”магистър” и ОНС „доктор”; - получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование. Благодарим  Ви, проф. Колев!   Доц. д-р ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 11.7.2022 г. ... обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. Обучението в ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 26.1.2022 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква­лификационна степен. Те могат да ...
Специалности 12.7.2018 г. ... обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... обучението в ОКС „бакалавър” и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно обслужване” (чл. 34 - 37 и чл. 78 - 82 на действащия ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 8.4.2022 г. ... г. и АС №1 от 16.02.2022 г.; - такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 668 968 лв., съобразно броя на записаните студенти за учебната 2021/2022 г. и очаквания прием за 2022/2023 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... . Прием 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - специалност Финанси със специализация "Публични финанси" - 4 семестъра 4 - ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... . Прием 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 3 семестъра 2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Кабинет 06.06.2015 г. Анализ на публичната ...
ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем. 10.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Маркетинг в публичния сектор И проф. Цветка ...
ПФ4 - 3 сем., заедно с ПФ3 - 2 сем. 20.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Поправителна сесия 3 - ти семестър Публична администрация ПИ проф. Христо Христов 25.06 ...
ПФ4 - 2 сем., заедно с ПФ3 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Публични финанси И проф. Румен Брусарски 28.05.2016 ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... семестър на 2015/2016г. Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 семестъра 1 - ви семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. Редовна изпитна сесия 16.01.2016 г ...
СКПБ - 4 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Магистърски ...
СКПБ - 2 сем. 12.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри ...
СК3 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 3 - ти ...
СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Спецкурс по ...
СК4 - 4 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти ...
СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти семестър Спецкурс по ...
СК4 - 2 сем. 15.5.2016 г. ... .05.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Финансово счетоводство К гл ...
СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 1 - ви семестър Основи ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика и вериги на доставките” и "Управление на веригата на доставките" 15.12.2021 г. ... за образователно-квалификационна степен магистър дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа. За да се пристъпи към изработването на дипломна работа, студентът трябва да е избрал и осъществил връзка с подходяща фирма и да е получил съгласие за ...
График за предварителните изпити за ОКС „магистър“ 8.5.2015 г. ... на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 12 до 18 март.  Явяване на изпит - от 21 март 2015 г.  Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 12 март до 23 април. Явяване на изпит - от 26 април  2015 г. Подаване на ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното полагане на всички изпити от учебния план.             2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от експерта от ОКС ”Магистри” - редовно ...
Примерни теми за магистърска теза на специалност „Дигитална икономика” ОКС „Магистър“. 10.3.2021 г. ... теми за магистърска теза (Темата се съгласува с научния ръководител)   Научен ръководител 1. Сравнителен анализ на концепции и технологии за реализиране на дигитални финансови портфейли. Доц. д-р Росен Кирилов rkirilov@unwe.bg 2. Приложение на цифрова ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ  НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, спец. „Политическа икономия на креативната икономика“. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ 1. Студентите могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното полагане на ...
Магистър 17.6.2021 г. ... в образователно-квалификационна степен „Магистър” УНСС е предназначено да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката в резултат на непрекъснатото осъзнаване на стратегическото значение на логистиката за ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... по специалността е в редовна форма с продължителност 1 година (2 семестъра) и е предназначено за студенти, завършили бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и ...
Специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.6.2021 г. ... и е предназначено за завършилите бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност. Целта на обучението е да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... и за продължаване на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на социологията, икономиката и обществените комуникации. По-конкретно се предлагат специфични знания и умения за изследване на социално-икономическия живот: ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... и за продължаване на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на икономиката, социологията и психологията. В специалност “Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с интердисциплинарна икономическа, социологическа и ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... класира всички студенти в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 10.10.2014 г. ... за настаняване в общежитие на студентите от ОКС “магистър” е удължен до 18.00 часа на 13.10.2014 г ...
График на учебния процес 7.7.2022 г. ... ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” Дата на започванеДата на завършванеПродължителност Откриване на новата учебна година 19.09.2022 Зимен семестър 19.09.2022 08.01.2023 15 седмици Зимна редовна сесия 09.01.2023 22.01.2023 2 ...
Такси за обучение 6.7.2022 г. ... срещу заплащане –  в ОКС „магистър“, дистанционна форма на обучение, прием 2022/2023 г. Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър" специалност                           платено ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности  Продължителност на обучението  (в семестри) 2 3 4 1 Професионално направление "Администрация и управление": 1.1. Бизнес ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за настаняване в общежитието - 01.09. до 17.09.2014 г. За всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС "Магистър" ...
ОКС "Магистър" 9.8.2021 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" Големи данни и изкуствен интелект ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.3.2022 г. ... степен „магистър” на УНСС. Съгласно учебния план на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за ОКС „магистър” дипломирането на студентите ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2017 - 2018 г. 1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "бакалавър" през учебната 2016 - 2017 г.:   1.1 ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в образователно–квалификационна степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.                   Важно: Срок за настаняване в общежитие от 02.09. до 20.09.2013 г. - за всички класирани до ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с университета Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция. Учебният план на специалността е предназначен ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 16.6.2022 г. ... ДИПЛОМНА РАБОТА В ОКС „Магистър”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС „Магистър“ на Университета за ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... технология, с традиции в магистърските програми, които позволяват тя да се приложи и при обучението  в образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Поради своята адаптивност и гъвкавост към бюджета на времето, ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология” Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... академична 2021/2022 г. са: Магистърска програма по „Макроикономически политики и пазари“ (редовна форма на обучение). държавна поръчка; платено образование. Магистърска програма по „Приложна икономика и финанси" (редовна форма на ...
„Макроикономически политики и пазари“ 20.8.2020 г. ... студенти получават образователната степен „Магистър по макроикономически политики и пазари“. Срокът на обучението е една година. На завършилите специалисти по "Макроикономически политики и пазари"могат да се възлагат изследователски и управленски функции. С успех те могат да работят като ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. В ОКС „Бакалавър“ катедра „Икономикс“ води специалност ...
OKS 28.2.2013 г. ... на образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. – линк към уч. планове за бакалавър, магистър и доктор. В ОКС „бакалавър“ катедра „Икономикс“ води ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС, Правилник за дейността на Комисията по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС и др.               VI.Развитие на установени парньорски връзки ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 2.8.2022 г. ... на магистърски тези 09.2022 Тематични направления за магистърска теза Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска тезаза  Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Подаване на заявки за магистърски тези Разпределение за магистърски ...
Такси 25.5.2022 г. ... езиков курс ОКС „Магистър” – след  ОКС „Бакалавър” ОКС „Магистър” - след ОКС „Бакалавър”   По български език По английски език Обучение на български  и английски език Спец. ...
Прием 12.7.2022 г. ... степен „магистър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от Закона за висшето образование). Документи се подават в УНСС до 27.06.2022 г ...
Такси 20.5.2022 г. ... „магистър” Специалност „Право” Обучение на български език годишна семестриална   4000   2000     Чуждестранните студенти с двойно гражданство, ...
Специалности 9.3.2022 г. ... икономика ІV. Право Право (магистър) V. Администрация и управление             1. Бизнес администрация             2. Публична ...
Такси 11.7.2022 г. ... за обучение в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" за специалнст "Право" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2022 - 2023 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 300 ...
Такси 12.7.2022 г. ... за обучение на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2022 – 2023 г. (в ...
Обучение 21.12.2021 г. ... степен  „магистър“  е организирано в специалности. Приемът е от началото на съответната учебна година или от летния семестър.          Учебният процес е организиран в академична година, която има два ...
Записване 11.7.2022 г. ... , класирани от МОН за обучение в ОКС „магистър“ след завършена степен „бакалавър“  (в чуждестранни висши училища) по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г., се извършва след изпълнение на процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужбина. ...
ОКС МАГИСТЪР 9.2.2013 г. ... ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се връчват на официална церемония в зала „Тържествена“.          За ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4 ...
Контакти 14.7.2022 г. ... редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и магистър Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Отдел ...
Правила за провеждане на ЕКМИ 6.7.2015 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ (ЕКМИ) В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО В ОКС “МАГИСТЪР”   Електронният кандидат магистърски изпит (ЕКМИ) се провежда само на компютри. При явяване на ЕКМИ за всеки кандидат-студент се генерира ...
докторант Александър Стоянов Димитров 20.11.2012 г. ... съвет от 2010 година. Възпитаник на УНСС, магистър по политология. Дългогодишен член в редакционната колегия на университетския вестник. Професионалните и научни интереси на Александър Димитров са в областта на политическото лидерство,  проблемите на мира и развитието на висшето ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... науки“ в УНСС.  Възпитаник на УНСС, магистър по "Право" и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с нестопанска цел "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 20.11.2012 г. ... факултет на УНСС. Дипломирал се е като магистър по право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Преподава Конкурентно право, Семейно и наследствено право, Търговско право и Основи на правото пред студентите от УНСС и Конкурентно право в Европейския съюз и ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска, магисърска и докторска степен по дисциплините „Интелектуална собственост”, ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по дисциплините ...
Специалност „Стратегическо планиране” 21.6.2021 г. ... на различните степени на образование (магистърски и докторски програми), продължаващо обучение, самоподготовка и други; изпитват удовлетворение от направения избор за професионална реализация в областта на стратегическото проектиране. Процесът на формиране на знания, умения и ...
Специалност „Маркетинг” 28.3.2022 г. ... . На следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да заемат ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... and Qualification Degree МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация Professional Qualification МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Област на висше образование Area of Study 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ 3. SOCIAL, ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ...     Завършилите ОКС “магистър” “Транспортен бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ...       Завършилите ОКС “магистър” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в ...
Документи 3.11.2021 г. ... за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението) или нотариално заверено копие от нея • Удостоверение от Министерство на образованието и науката и/или Заповед на Ректора на УНСС за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... се I. КСБВУ класира всички студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г; II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III курс ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на специалността и направлението Редовна форма на обучение срещу заплащане Дистанционна форма на обучение срещу заплащане Продължителност на обучението / в ...
Ресурси за студенти 28.1.2022 г. ... оформление на дипломни работи: (1) ОКС "МАГИСТЪР" (2) указания към образеца (3) курсови работи Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ Предлагаме ви примерни указания за цитиране на използвани ...
Специалност "Бизнес икономика" 2.8.2022 г. ... на магистърски тези 09.2022 Съобщение за държавен изпит 09.2022 Тематични направления за магистърска теза Срок за подаване на заявки за разработване на магистърски тези 2021 ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „магистър“     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен; съгласно ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... (Media and Journalism) ІV. Право (Law) Право (магистър) Law V. Администрация и управление (Administration and Management)             1. Бизнес администрация (Business ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски ...
Специалности 11.12.2012 г. ... от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от направление Икономика Бизнес икономика – 3 сем. Завършилите специалност извън направление Икономика Енергиен бизнес – 3 сем ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... специализирана подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... and Journalism) ІV. Право (Law) Право (магистър) Law V. Администрация и управление (Administration and Management)             1. Бизнес администрация (Business ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно: Срок за настаняване в общежитие от 03.09. до 21.09.2012 г. - за всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС "Магистър" ...
Важно 6.7.2015 г. ... обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... , алтернатива или реално бъдеще за съвременното магистърско образование? Дистанционната форма на обучение се въведе в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE беше разработена първата българска университетска магистърска програма по ...
Как да кандидатствам 6.4.2017 г. ... за обучение в степен "Магистър" става по общия ред в УНСС. Подават се кандидат-студентски документи по образец. В тези документи подреждате магистърските програми според вашите предпочитания. Документите се подават в Центъра за прием на документи на УНСС (намира с в западната ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... подбор от често срещани въпроси относно магистърското обучение. Отговорите на тези въпроси имат само информативен характер. Някои от задаваните въпроси изискват конкретна информация и зависят от конкретни специфични изисквания на нормативната уредба, която често се променя. Целта е ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на статистическите изследвания”, който по ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... .н.   2.2   Типове теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’.   2.2.1.1  Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ОКС ...
Контакти 5.4.2017 г. ... в образователно-квалификационна степен “магистър” можете да получите: на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение"   Проф. д-р Маргарита Александрова – директор, телефони (02) 8195- 343 email: maleksandrova@unwe.bg  Даниела ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ ...
Изпити 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за ...
Записване 6.7.2015 г. ... .   За новоприетите студенти в ОКС "Магистър" в УНСС гр. София Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" се извършва на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение". Новоприетите студенти се записват със заповед на ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... за образователно-квалификационна степен "магистър" подават следните документи.   1. Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).   2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат ...
Изпити 6.7.2015 г. ... или "магистър" със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. (2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен вариант. Електронният ...
Записване 6.7.2015 г. ... степен "магистър" - редовна и дис­тан­ционна форма на обучение, явили се на предварителни приемни изпити през м. март, април и май на редовен приемен изпит през м. септември 2015 г., започва съгласно графиците на учебния процес, ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... степен "магистър" подават следните до­ку­менти: Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .1. "Социология, антропология и науки за културата"       3.1.1. ...
Катедри 11.4.2012 г. ... отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Магистър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес, със специализации: "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", "Интелектуална собственост и бизнес в културата" Творчески индустрии и ...
Специалности 22.5.2017 г. ... ОКС “Магистър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност "Макроикономика и финанси" специалност “Икономика на човешките ресурси” със специализация ...
История 10.12.2012 г. ... на дипломна работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 ...
История 22.12.2018 г. ... степен "Бакалавър" и "Магистър" и образователно-научна степен "Доктор". Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в ...
История 28.9.2012 г. ... на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в УНСС, оформена като ...
История 3.2.2012 г. ... степени „бакалавър” и „магистър” по две специалности в професионално направление „Икономика”: „Маркетинг” – редовна форма на обучение за бакалаври и редовна и дистанционна форма за магистри; „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение и за ...
История 3.2.2012 г. ... , образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност” – 2 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността ...
История 26.8.2020 г. ... степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от ...
История 3.10.2017 г. ... студенти. След 2001 г. се развива магистърското и докторското обучение. Разработени са три нови магистърски програми – за завършилите бакалавърска степен по Стопанска логистика, за завършилите бакалавърска степен по други икономически специалности и за неикономисти. ...
История 31.3.2021 г. ... “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност „Финансов контрол“, а в магистърска степен – по специалностите ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през учебната 2004/2005 година  катедра ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в поднаправеление ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... и продължаващо обучение в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ с широк спектър от специализации по видове творчески индустрии – музикална, радио-телевизионна, филмова, издателска, сценични и други изкуства.     Конкурентно предимство на ...
За катедрата 31.3.2021 г. ... степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в съответствие със ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, Корпоративни ...
Специалности 28.2.2018 г. ... да продължат обучението си в ОКС “Магистър”.       ОКС „Бакалавър“ Специалност „Застраховане и социално дело“ Основната цел на бакалавърската програма по „Застраховане и социално дело“ е да осигури широкопрофилна ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Магистър" Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка в съвременни направления Бизнес Интелигентни Системи и Системи за управление ресурсите на предприятието. Това ...
Специалности 14.2.2012 г. ... степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална ...
Специалности 18.11.2015 г. ... ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност "Икономика на търговията" една от най-привлекателните и престижни ...
Специалности 2.3.2018 г. ... на недвижимата собственост" ОКС "Магистър" Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с недвижими ...
Специалност "Маркетинг" 15.5.2021 г. ... следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да ...
Специалности 21.4.2019 г. ... “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, ...
Специалности 16.2.2012 г. ... планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейска интеграция.       Учебният план предвижда получаването на фундаментална икономическа и ...
Специалности 10.6.2016 г. ... на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС ...
Специалности 28.9.2012 г. ... администрация" - ОКС "магистър" спациалност "Национална сигурност" - ОКС "магистър" ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и ...
Обучение 20.5.2021 г. ... "Бакалавър" и  ОКС "Магистър" Завършилите специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление, в т ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 18.3.2022 г. ... за разработване и защита на магистърски тези Заявление за разработване на магистърска ...
Обучение 28.9.2012 г. ... студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 2.3.2018 г. ... и ОКС „магистър“, включвщи в балансиран вид подходащи и необходими за бизнеса недвижими имоти учебни дисциплини: И това не е слчайно. Тук трябва да отбележим, че тези планове бяха разрабоетни в тясно сътрудничество с представителите на ...
Обучение 5.10.2017 г. ... „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА, ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... , "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна ...
Обучение 19.9.2014 г. ... учебната 2014/2015 г.) В ОКС "Магистър": Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата"  Специалност ...
Обучение 26.2.2018 г. ... и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономика на осигурителните системи" "Здравословни и безопасни условия на ...
Обучение 22.12.2018 г. ... степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"          УНСС е с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със социологическо ...
Обучение 17.6.2015 г. ... администрация" - ОКС "Магистър" Специалност "Национална сигурност" - ОКС ...
Обучение 17.9.2016 г. ... и квалификационна степен "магистър". Учебният план е структуриран съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и квалификация "Юрист". Студентите от това професионално направление изучават ...
Обучение 13.6.2022 г. ... степени - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по международни икономически отношения (МИО) на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както на ...
Обучение 16.5.2022 г. ... характеристика Магистър Публична администрация Редовна 1 год. Учебен план Квалификационна характеристика Цифрово управление и администрация Редовна 1 год. Учебен план Квалификационна ...
Обучение 26.8.2020 г. ... ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и предлага обучение в следните ...
Специалности 21.6.2021 г. ... и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър и обучение по докторска програма "Икономика и управление.Стопанска логистика" в ...
Обучение 4.7.2018 г. ... дисциплина   ОКС Магистър, редовна форма на обучение Специалност Дисциплина Забележка Маркетинг, специализация Рекламен мениджмънт Математика задължителна дисциплина Международни ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
За факултета 29.3.2017 г. ... степен „магистър” (редовна и дистанционна форма обучение) по следните специалности: Бизнес администрация Бизнес администрация – Хасково Бизнес администрация - Специализация Управление на качеството и околната среда Бизнес ...
За факултета 7.10.2019 г. ... образователно-квалификационната степен “магистър” и “доктор”. Срокът на обучението в степен “магистър” е 11 семестъра и завършва с полагането на три държавни изпита: “Гражданскоправни науки”, "Наказателноправни науки” и ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 1.4.2021 г. ... на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра ...
Обучение 9.6.2022 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ ...
История 25.2.2021 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, банково дело, ...
За факултета 5.5.2022 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, банково дело, ...
В медиите 16.5.2017 г. ... често пишат в обявите: „наличието на магистърска степен е предимство”. И нашите деца, след като получат дипломите си за бакалавър, продължават с магистратура – понякога и с две, и така стават 30-годишни, без нито един ден трудов стаж и трудови навици. Например, за да ...
Наука 15.5.2017 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна гражданска позиция. Научно-изследователската ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... дипломни работи   Студентите от ОКС “Магистър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си със защити на дипломни работи. Защитите на дипломните работи се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година. Условие за допускане до ...
Обучение 22.5.2017 г. ... “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”. > В  ОКС “Бакалавър” ...
За факултета 12.5.2017 г. ... степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези специалности се осъществява по ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят ...
Обучение 9.7.2021 г. ... степен "Магистър" Бизнес икономика Бизнес анализи и проекти Бизнес лидерство Бизнес и иновации (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Агробизнес и управление на територията Екоикономика Екоикономика и бизнес Бизнес с недвижими ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
За факултета 19.9.2017 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва по следните магистърски програми: Бизнес информатика; Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи"; Статистика и иконометрия. Допълнителна информация, относно обучението в ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - 900 ЛВ. Семестриалните такси за обучение на студентите ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... ГОДИНА И КСК 2016/2017 ГОДИНА ЗА ОКС “МАГИСТЪР” № ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 03.10.2016 г. 2201.2017 г. 15 ...
Такси за обучение 20.6.2022 г. ... ОБУЧЕНИЕ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ НАПРАВЛЕНИЯ Редовна форма на обучение „Икономика“ 300 лева „Администрация и ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... СТЕПЕН „МАГИСТЪР“   № Всички форми на обучение Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 02.10.2017 г. 14.01.2018 г. 15 седмици 2 Зимна ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична администрация"   3.8 ...
Такси за обучение 13.6.2022 г. ... такси за обучение в ОКС "магистър" на студентите през учебната 2022 - 2023 г. Направления Редовно Право (специалност "Право") 400.00 лв.   Уважаеми студенти, Във връзка със запитвания относно увеличението на таксите за ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 1 2 3 4 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“     3.1.1. Поднаправление „Социология/икономика и общество“ 3.1.1.1. ...
Условия 28.9.2021 г. ... степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00).                       ...

Новини

458 results found
Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка 11.8.2022 г. ... за образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование са запълнени. Броят на кандидат-студентите спрямо държавната поръчка беше около два пъти и половина по-висок. В платеното обучение приемът продължава през следващите месеци. Процесът е много динамичен. Дипломите ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение относно сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 10.10.2022г. от 09,00 часа 8.8.2022 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати – 12.09.2022г., 13.09.2022г. и 14.09.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.    При записването си в ...
Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение, относно сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 14.10.2022г. от 13 часа 8.8.2022 г. ... в отдел „Студенти-магистър“ към ЦДО  се осъществява като студентите изпратят на имейла на г-н Николай Свиленов  - dmag2@unwe.bg в срок от 12.09.2022г. до 14.09.2022г. следните документи: - Декларация за лични данни /изтеглете от ...
Министър-председателят и шестима министри в служебното правителство са възпитаници и преподаватели на УНСС 2.8.2022 г. ... министър-председател. Той има магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Специализирал е „Бизнес и мениджмънт“ в нашия университет. От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "магистър" 28.7.2022 г. ... на електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ) е от 26.08.2022 г.  Обявяване на резултати: 29.08.2022 г.  Обявяване на класиране: 31.08.2022 г.  Записване на новоприети студенти: 05 – 13.09.2022 г.  Класирането на ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 2022 г. 26.7.2022 г. ... е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 14.10.2022 г. 2. В ЦДО – 17.10.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ 2022 12.7.2022 г. ... и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на изпита: 07.10.2022 г. от 10:30За явяване на защитата е необходимо подаването на заявление в срок до 20.09.2022 г. Всички необходими документи да бъдат уточнени с ...
От 6 юли започва приемът на документи за кандидат-магистри 11.7.2022 г. ... в ОКС „магистър“ от днес 06.07.2022 г. до 24.08.2022 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи онлайн чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център ...
Кубрат Пулев завърши магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС 1.7.2022 г. ... избраната от него магистърска специалност „Политика и бизнес“ в УНСС. Той защити магистръската си теза "Динамика на политическата (не)стабилност в България след влизането в ЕС" като научен ръководител му беше доц. д-р Елена ...
УНСС удължава срока за прием на документи до 2 юли 30.6.2022 г. ... и ОКС „магистър” за специалност „Право“.  Срокът се удължава както следва: Прием на документи на място в Центъра за прием на документи в УНСС/ РЦДО-Хасково - до 13:00 часа в събота ...
Венцислав Луканов, Основател и изпълнителен директор на "Върчуъл Спейс" ЕООД: "Човек е възможно да постигне всичко, за което е готов да се бори!" 1.8.2022 г. ... 2014 г. (бакалавър) и 2015 г. (магистър):"Човек е възможно да постигне всичко, за което е готов да се ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2022 г. ... специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“. Първият кандидат за бакалавър подаде документи още в 8.15 ч. като беше посрещнат от зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска. Той се снима с нея и с ...
Защита на дипломни работи през месец юни 2022 г. 20.6.2022 г. ... е: 1. в отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 13.06.2022 г. 2. В ЦДО – 17.06.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с ...
Абсолвентитe от специалност „Енергиен бизнес“ получиха дипломите си 10.6.2022 г. ... квалификационна степен „магистър“. Програмата, по която се обучават младите хора, е разработена от университета в сътрудничество с EVN. Абсолвентите бяха приветствани от доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ 6.6.2022 г. ... УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в магистърска степен, в редовна  форма на обучение.  Студентите трябва да имат успех от ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ЮНИ 2022 22.6.2022 г. ... , "Макроикономика" и "Макроикономика и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на изпита: 24.06.2022 г. от 10:30Място:  зала 4026 на УНССЗа явяване на защитата е необходимо подаването на заявление в срок до 8 юни 2022 г. Всички необходими документи да бъдат уточнени с администраторите на ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ получиха дипломите си 20.5.2022 г. ... връчи дипломата на отличничката магистър Андреа Добрева и й подари юбилейна монета „100-години УНСС“, от името на катедрата й връчи книгата „Историята на Латинска Америка“. „За мен днес е не само чест, а огромна привилегия и наистина радост и ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 16.5.2022 г. ... в Bloomberg TV Bulgaria, бакалавър, магистър и доктор в УНСС, а в момента и преподавател в медийната катедра, каза, че забелязва колко плахо студентите подхождат и ги е страх от бизнес журналистиката, когато отидат да работят в медиите. Тя се обърна към студентите – медиите ви ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 13.5.2022 г. ... технологии в Bloomberg TV Bulgaria, бакалавър, магистър и доктор в УНСС, а в момента и преподавател в медийната катедра, каза, че забелязва колко плахо студентите подхождат и ги е страх от бизнес журналистиката, когато отидат да работят в медиите. Тя се обърна към студентите – медиите ви очакват. ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 9.5.2022 г. ... всички завършили трите степени на обучение (бакалавър, магистър, доктор), както и преподавателите, ръководителите и администрацията, които са работили в УНСС и са съпричастни към неговата съдба. С годините завършилите осъзнават колко полезен е бил университетът за тяхното личностно и професионално развитие, ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 31.5.2022 г. ... всички завършили трите степени на обучение (бакалавър, магистър, доктор), както и преподавателите, ръководителите и администрацията, които са работили в УНСС и са съпричастни към неговата съдба. С годините завършилите осъзнават колко полезен е бил университетът за тяхното личностно и професионално развитие, ...
Четвърта онлайн среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023 26.4.2022 г. ... за образователно-квалифика­ционна степен „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на УНСС. Подробна ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2022г. за дипломантите от редовно обучение 20.4.2022 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 25.05., 26.05. и 27.05.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.    При записването си в канцеларията на отдел ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 12.4.2022 г. ... бакалавър и магистър в този университет сега, когато съм отново в УНСС, не зная как да дефинирам тази емоция. Радващо е, че съм тук и че виждам по какъв път върви университета“, каза министър Николов и се обърна към студентите „вие сте ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 16.4.2022 г. ... бакалавър и магистър в този университет сега, когато съм отново в УНСС, не зная как да дефинирам тази емоция. Радващо е, че съм тук и че виждам по какъв път върви университета“, каза министър Николов и се обърна към студентите: „вие сте ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 9.4.2022 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 22.06.2022 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа ...
Трета виртуална среща с кандидат-студенти на 11 април 7.4.2022 г. ... степен „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 7.4.2022 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ...
В УНСС се проведе SUCCESS STORY MASTERCLASS: „Финансово независим – мечта с краен срок“ 6.4.2022 г. ... съм възпитаник на УНСС - бакалавър и магистър - и с радост продължих кариерата си в „Човешки ресурси“ в Пощенска банка. Благодарни сме на УНСС за съвместното сътрудничество. Вярваме, че бизнеса и образованието със сигурност трябва да вървят ръка за ръка. Има ...
Продължават онлайн информационните дни за кандидат-студенти в УНСС 24.3.2022 г. ... степен „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на ...
Заповед на ректора за организацията на учебния процес от 21 март 15.3.2022 г. ... занятия за студентите от ОКС „магистър“  продължават да се провеждат онлайн през Microsoft Teams извън сградата на университета, се казва в заповедта на ректора. Занятията по дисциплината „Физическо възпитание“ също продължават присъствено ...
УНСС с онлайн информационни дни за кандидат-студенти 11.3.2022 г. ... степен „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на ...
Срокове за подаване на заявления и анотации за разработване на дипломна работа 8.3.2022 г. ... на студентите дипломанти в ОКС Магистър - Сроковете за подаване на заявление и анотация за разработване на магистърска теза са следните: До 10 март – за редовна сесия през м. юли 2022 година; До 10 април – за поправителна сесия през м. октомври/ноември ...
Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журналистика 1.3.2022 г. ... ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 г. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието при записването за класиране ...
Новоназначеният министър на отбраната на България е възпитаник на нашата катедра 15.3.2022 г. ... Френската езикова гимназия в София. Бакалавър и магистър е по "Международни икономически отношения" от УНСС (1994 -1999 г.) През 2009 г. завършва програма по "Разширени проучвания на сигурността" в център "Джордж Маршал“, Германия, а през 2016 г. завършва курс в Европейския колеж по ...
Заповед на ректора за обучение в смесена форма от 7 март 15.3.2022 г. ... и за студентите от ОКС „магистър“ се провеждат онлайн през Microsoft Teams извън сградата на университета. Занятията по дисциплината „Физическо възпитание“ се провеждат присъствено. Заседанията на академичния, факултетните и катедрените съвети се ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ 2022 25.2.2022 г. ... . . . ОКС "МАГИСТЪР" За защита на дипломни работи в ОКС "Магистър" (24.02.2022г.-10.30ч): https://teams.microsoft.com/l/team/19:JiKsKmJNkAD_iUSY2zKAC9rx2I4MHzEQCuwjGpwziTw1%40thread ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 21.3.2022 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.03.2022г. 17.2.2022 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 28.02., 01.03. и 02.03.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.      При записването си в ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 27.1.2022 г. ... Защитата на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 10.03.2022 г. от 12:00 ч.  Студентите-магистри, които ще защитават ...
ВАЖНО: На вниманието на студентите ОКС "МАГИСТЪР" 18.1.2022 г. ... учредяват за отлични студенти от степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 16.1.2022 г. ... . 2022 г. може да кандидатствате за прием в магистърска степен на обучение в Университета за национално и световно стопанство. Документите за кандидатстване могат да се подават и онлайн.  Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС предлага обучение ...
Годишната поправителна сесия ще се проведе през септември 2022 г. за ОКС „бакалавър“ и през януари и септември 2022 г. за ОКС „магистър“ 19.1.2022 г. ... година за ОКС „бакалавър“ и магистър „Право“  ще се проведе в периода 12 – 18 септември. Пълният учебен график, заедно с датите за лятна поправителна сесия, можете да видите ТУК. Наличен е и графикът за годишната поправителна сесия за учебната ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 13.1.2022 г. ... .01. 2022 г. може да кандидатствате за прием в магистърска степен на обучение в Университета за национално и световно стопанство. Документите за кандидатстване могат да се подават и онлайн.  Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС предлага обучение на студенти в ...
От 4 януари 2022 г. в УНСС започва януарският прием за магистри 3.1.2022 г. ... 27 специалности в ОКС „магистър“, в това число и в РЦДО Хасково. Срокът за подаване на документи е от 04.01.2022 г. (вторник) до 21.01.2022 г. (петък) включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на ...
Четирима възпитаници на УНСС са сред новите заместник-министри 22.12.2021 г. ... финансите това е Росица Велкова-Желева, която е магистър по „Финанси". Тя има повече от 20-годишен опит в Министерството на финансите, където е заемала и поста заместник-министър. Заместник-министър на енергетиката става финансистът Пламен Данаилов. В професионалната си ...
Открита лекция пред студентите от специалност "Управление на веригата на доставките" ОКС Магистър 14.12.2021 г. ... 11.12.2021 г. катедра „Логистика и вериги на доставките“ беше домакин на практическа лекция на тема „Съвременни аспекти при управлението на риска във веригите на доставки в авиационната индустрия“. Гост-лектор на събитието беше г-жа Елиза Бакърджиева, ръководител на ...
Двама възпитаници и преподавател в УНСС са министри в новото редовно правителство 13.12.2021 г. ... Николов - министър на енергетиката е магистър по финанси от УНСС. Притежава дълъг мениджърски опит в сферата на телекомуникациите, финансите, инвестициите и капиталовите пазари. Бил е изпълнителен директор на фонд за рисков капитал, управлявал е стратегически проекти, развиващи ...
Официална церемония „Студент на годината 2021“ 26.11.2021 г. ... , Елизабет Георгиева – „Магистър на годината“, Сюлейман Башов – „Докторант на годината“, Виктор Илиев – „Спортист на годината“ и Кристина Костова – „Талант на годината“ са големите победители в тазгодишното ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с лекция на тема „Културната война“ на д-р Любомир Талев 24.11.2021 г. ... Иванова представи лектора. Д-р Талев е магистър по право и доктор по конституционно право от Софийския университет и по конкурентно право на City University London, специализант по право на George Washington University. Той е уважаван обществено-политически анализатор, автор в ...
Авторски колектив на катедра „Национална и регионална сигурност“ представи книгата „Корпоративна сигурност“ 12.11.2021 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, ...
Юбилейна научна и бизнес конференция по повод 30 години от създаването на специалност „Бизнес логистика" и катедра „Логистика и вериги на доставките" 12.10.2021 г. ... студентите в ОКС  Бакалавър и ОКС Магистър на УНСС“  -  подчерта в приветственото си слово проф. Д. Димитров . В продължение на думите на Ректора проф. Д. Димитров, проф. М. Раковска обърна внимание, че специалността е не само най-търсената, а и нейните ...
На 07.10.2021 г. се проведе работна среща на представители на Клъстерния съвет в областта на финансите и счетоводството, съгласно подписан мемерондум за сътрудничество между УНСС - гр. София, Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов и Икономически университет - Варна 11.10.2021 г. ... състави в разработването на съвместни магистърски програми ..... Второ: организиране и участие на съвместни научни форуми по важни теми в областта на счетоводството и одита..... Трето: организиране на майсторски класове за студентите и преподавателите..... Четвърто: преглед, ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... за мобилност по време на обучението в ОКС „магистър“ - през втория семестър. Кандидатстването по програмата вече е онлайн, то е изключително облекчено, това което се изисква от студентите е да попълнят формуляр-заявление, да представят доказателство за владеене на езика, на който ще се ...
На 03.10.2021 Deloitte България отново посети студенти от ОКС "Магистър", специалност "Финансов мениджмънт". Представителите на Deloitte България инициираха мероприятието, мотивирани от предходни ползотворни срещи с възпитаници на УНСС. 6.10.2021 г. ... Deloitte България отново посети студенти от ОКС "Магистър", специалност "Финансов мениджмънт". Представителите на Deloitte България инициираха мероприятието, мотивирани от предходни ползотворни срещи с възпитаници на УНСС. Студентите и гостите  бяха приветствани от доц. д-р Мария Маркова - ...
Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково откри академичната година с 40% повече магистри 29.9.2021 г. ... са 206, като 126 са бакалаври и 80 са в магистърски програми.  Студентите се обучават в ОКС "бакалавър" по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Икономика“ и в ОКС "магистър" по специалностите „Счетоводство ...
Доктор от УНСС с грамота за принос в развитието на доброволните формирования 24.9.2021 г. ... Ясен Цветков, магистър по „Публична администрация“ и доктор по управление на кризи от УНСС, е отличен за подпомагане дейността на доброволните формирования и цялостен принос в развитието им. Д-р Цветков е награден в качеството му на председател на „Националната асоциация на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 24.9.2021 г. ... Защитата на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 13.10.2021 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще защитават дипломна ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА ...
Още двама възпитаници на УНСС са министри в кабинета „Янев 2“ 16.9.2021 г. ... Белчев – служебен министър на финансите е магистър по „Международни икономически отношения“ и доктор в УНСС. Докторатът му е с фокус върху банковите регулации. Министър Белчев има и магистърска степен по публична администрация от „Харвард“ и магистратура по финансови ...
Консултантска компания АФА обявява свободни позиции за: Младши одитор 13.9.2021 г. ... година и или наскоро завършили бакалавър/магистър по одит, счетоводство, финанси или друга икономическа специалност, * Ви е приятно да работите в екип, * с лекота комуникирате с различни хора, * притежавате умения за работа с MS Excel & Word, * английският не е проблем за Вас, то ...
Кубрат Пулев подаде документи за магистър в УНСС 17.8.2021 г. ... на България за 2012 г. подаде документи за магистър в УНСС. Той беше приветстван от проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики (на снимката долу). По повод решението си да продължи образованието си Кубрат Пулев ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... кандидат-магистърската кампания 2021/2022, за специалностите и възможностите, които УНСС предлага, разговаряме със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска Проф. Раковска, проведохте активна кандидатстудентска кампания за прием на бакалаври, успешна ли ...
УНСС предлага 88 магистърски специалности 17.8.2021 г. ... специалности в ОКС „магистър“ от понеделник 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. Прием на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г. През учебната 2021-2022 г. ...
Защита на дипломни работи през месец септември 22.7.2021 г. ... документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 15.09.2021 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. Двата университета ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми на подготовка, както и ...
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ (поправителна сесия) ОКС "магистър" 20.7.2021 г. ... на студентите в ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 30.09.2021 г., от 10:30 ч.   Защитите на дипломните работи се провеждат присъствено.    За явяване на ДЗ следва да се подаде Заявление, което се подава в отдел ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.10.2021г. 10.7.2021 г. ... в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 15.09., 16.09. и 17.09.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.     При записването си ...
Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство 17.6.2021 г. ... 2000 г. се дипломира като магистър по икономика, а  през 2001 г. - като магистър по право. Проф. Борисова е експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент на една от работните групи към работните ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи 7.6.2021 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9:00 ч. в зали 2064 и 2083.  Студентите-магистри, които ще защитават дипломна ...
Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2021г. 26.5.2021 г. ... в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 02.06., 03.06. и 04.06.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.  При записването си в ...
Защита на дипломни работи през месец юни 31.5.2021 г. ... документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 14.06.2021 г. Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“ 17.5.2021 г. ... – 3 сем., ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 01.07.2021 г., от 10:30 ч. в зала 3063. Съгласно т.7 от Заповед №1224/05.05.2021г. на Ректора на УНСС, защитите на дипломни работи се провеждат присъствено.  Вижте ...
Открита лекция пред студенти от трети курс на специалността "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" в ОКС МАГИСТЪР 10.5.2021 г. ... 14-ти и 15-ти април 2021, студентите от трети курс на специалността „Бизнес Логистика“ участваха в лекция и решаване на практически казус в рамките на курса „Управление на качеството“ с гост - лектор Юлия Генова – Мениджър ...
Десето издание на международната научна конференция "Инфраструктура: Бизнес и комуникации" 16.4.2021 г. ... 2018 г. Георги Петков, магистър по "Управление на веригата на доставките" представя доклад по време на конференцията през 2018 г. Модератори на секцията са гл.ас. д-р Мирослав Стефанов и Елеонора Спасова, редовен докторант в катедрата. Част от ...
АЛУМНИ КЛУБ ИКОНОМИКС 22.3.2021 г. ... от катедра "Икономикс" (бакалавър и/или магистър), С УДОВОЛСТВИЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, че във връзка с учредяването на АЛУМНИ КЛУБ (към катедрата), вече можете да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ за членство на e-mail: economics@unwe.bg ОЧАКВАМЕ ВИ!!! Бланка за Заявление - може да изтеглите от тук ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... контрол и финанси“, ОКС „магистър“. Пореден успех за вашите студенти.  На какво се дължи това?  Състезанието е в областта на финансовия анализ и оценката на компании и техните акции. Нашите студенти са много добре подготвени в тази ...
Награда за най-добра презентация на международна конференция за преподавател от катедрата 17.3.2021 г. ... образователни степени - бакалавър, магистър и образователно-научната - доктор.                                                      ...
Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. 26.3.2021 г. ... на място в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО.      Линк за защитата на дипломни работи:  ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ КЪМ КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" https://teams.microsoft ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... колеги, на основание Заповед №703/12.03.2021г. на проф.д-р Димитър Димитров - Ректор на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и  ЗАЩИТИ ...
Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research Challenge 5.3.2021 г. ... контрол и финанси“, ОКС „магистър“. В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Радостина Чаушева, спец. „Финансов мениджмънт“ и Богомила Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол и ...
Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research Challenge 4.3.2021 г. ... контрол и финанси“, ОКС „магистър“. В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Богомила Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ и Радостина Чаушева, спец. „Финансов ...
ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ В ОКС МАГИСТЪР НА СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 4.3.2021 г. ... открита лекция пред студенти в ОКС Магистър от специалност "Бизнес логистика" в УНСС на тема "Ултра студената верига на доставките при ваксините срещу COVID-19". Лекцията се проведе в платформата на МS Teams в часовете по "Управление на качеството". Студентите научиха ...
Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м. март 2021г. 16.2.2021 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 02.03., 04.03. и 05.03.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 9 часа до 15 часа. При записването си в канцеларията, дипломантът ...
Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 18.2.2021 г. ... удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ...
Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. 11.2.2021 г. ... , които ще се явят на защита на магистърски тези и държавен изпит от трета поправителна сесия на 25.02.2021 г.: Държавният изпит и защитата на магистърски тези ще се проведат присъствено в УНСС.  Защитата на магистърски тези ще бъде в зала 3072  от 10.00 ч., а ...
Записването за следващия семестър също ще става онлайн 25.1.2021 г. ... и  ОКС “магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти. С новооткритата възможност, онлайн услугите за студенти вече стават 21 ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... “бакалавър“ и ОКС „магистър“; Онлайн обучение в условия на епидемична обстановка. УНСС беше сред първите университети, който изгради изцяло онлайн работен процес за учебната дейност; 20 онлайн услуги на разположение на студентите чрез ...
Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено 18.1.2021 г. ... .00 ч. ще се проведе защита на магистърски тези (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНСС) на студентите от специалност “Медии и журналистика” със специализация “Връзки с обществеността” за ОКС ...
Народното събрание избра възпитаничка на УНСС за председател на ИСС 7.12.2020 г. ... , възпитаничка на нашия университет (магистър по международни икономически отношения), беше избрана от Народното събрание за председател на Икономическия и социален съвет (ИСС). Тя беше зам.-министър и министър на труда и социалната политика. Зорница Русинова ...
Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2020 г. ... транспортни системи“, ОКС „магистър“ 51 41 - 2 - избран Комисията по изборите обявява за избрани следните кандидати: 1. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ Хабилитирани преподаватели 1. доц. д-р Светослав Иванов ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана Ковачева, която е и ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана Ковачева, която е и ...
Информация относно получаване на дипломи! 6.11.2020 г. ... в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да дойдат, за да получат дипломите си от 30 ноември (включително) нататък. Това може да направят съответно в Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - Магистър" ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... и бизнес“ предлага две магистърски програми съвместно с престижни чуждестранни университети: Дуалната програма по „Международен бизнес“ на английски език в сътрудничество с Университета по международни науки в Рим (Università ...
Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес" 22.10.2020 г. ... квалификационна степен „Магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова - Заместник – Ректор ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 20.12.2021 г. ... бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 16.10.2020 г. ... бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор ...
На вниманието на дипломантите от катедра “Логистика и вериги на доставките“ - випуск 2020!! 8.10.2020 г. ... от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"  в катедра"Логистика и вериги на доставките", сертификатите от ELA, както и традиционно провеждания празник на специалността през настоящата година се отлагат за 2021 г.  През следващата година, в рамките на ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... , и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи, че за първи път в страната УНСС ще обучава магистри по ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи, че за първи път в страната УНСС ще обучава магистри по специалността ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" които водят занятия в ОКС "магистър" - редовно обучение за уч. 2020/2021 г. зимен семестър 8.10.2020 г. ... , Преподавателите, които имат лекции в ОКС "магистър" - редовно обучение следва да имат предвид, че първите 2 /два/ месеца  или 2/3 от лекционния курс провеждането на занятията ще бъдат ПРИСЪСТВЕНО. Последният месец от семестъра или 1/3 от лекционния курс ще се провеждат онлайн . За ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се проведе в зала 4051. Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 1085. Пожелаваме ви ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... и защитите на дипломни работи за ОКС „магистър“. Нормално функционираха и колективните органи за управление на УНСС. Платформата Microsoft Teams се превърна в нашата виртуална академична зала. Там се проведоха заседанията на Академичния съвет, Ректорско-деканския съвет и ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 14.9.2020 г. ... за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 18.09.2020 г. Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... , образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.  Срокът за предаване на дипломните работи е 31.08 - 04.09.2020г. В този срок/ не по-късно от 12.00ч. на 04.09.2020г., моля да представите в к. 4050 - 2 екземпляра от дипломната работа ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" и защити в ОКС "Магистър" 7.7.2020 г. ... , онлайн в системата MS Teams. Защитата на магистърски тези за ОКС "Магистър" на специалност "Политика и бизнес" ще бъде на същата дата от 10 часа, също онлайн в системата MS Teams. Припомняме, че всички следва да спазват вече утвърдените изпитни практики и да имат осигурен достъп до ...
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от всички професионални направления. Резултатите от него са сходни с резултатите от първото изследване - средната оценка за първия онлайн семестър е 5.54 (по скалата от 1 до 7). Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Справихме се. ...
Първо и трето място за наши студенти в годишния конкурс на фондация „Димитър Цонев“ 20.7.2020 г. ... Честито и на Силвия Прибиловска (магистър, програма "Връзки с обществеността"), която беше класирана на трето място в същия ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ИНСТИТУТА ПО ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС   Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. на  03.07.2020 г. от 10.00 ч ...
Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г. 20.5.2020 г. ... с канцеларията на отдел „Студенти-магистър“.   При записването в канцеларията от дипломанта, няма да се изисква титулна страница подписана от научния ръководител, тъй като дипломните работи се предават електронно на научния ръководител.   В сайта на ...
Защита на дипломни работи през месец юли 8.6.2020 г. ... трябва отиде в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО, за да представи необходимите документи ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“: отдел „Кандидат-студенти“Радостина Петровател.: 02 8195 701e-mail: petrova@unwe.bg и Център за прием на документител.: 02 8195 702, 02 8195 704e-mail: priem@unwe.bg   Информация за студенти в  ОКС ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... обучение-София, както и з ащитите на магистърски тези на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специализация "Висш мениджмънт" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специалност "Бизнес ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно форма, ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно обучение „Teams“: https://teams.microsoft.com/ Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", дистанционно обучение ще бъдат обучавани ...
Кметът на Кърджали защити докторска дисертация в УНСС 13.3.2020 г. ... е кмет на община Кърджали пети мандат, е и магистър по маркетинг и мениджмънт на нашия университет ...
Студентите финансисти от УНСС първи в състезанието CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE 2019-2020 9.9.2020 г. ... и „Финанси“, ОКС „магистър“. Проф. д-р Димитър Ненков Състезанието, което е глобално и се организира от международната професионална организация на сертифицираните финансови анализатори - CFA Institute, е в областта на т. нар. equity ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... степени „бакалавър“, „магистър“ и образователно-научна степен „доктор“. ИТИБ е научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните индустрии, ...
Предварителен прием в ОКС "Магистър" 10.2.2020 г. ... кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия (без такса за кандидатстване) – от 03.02. до 02.03.2020 г. (без събота и неделя) Явяване на изпит – от 05 ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и проф. Даниела Фесчиян. Г-жа Емилия Иванова Поздравявам ви за организирането на това събитие. Много се радвам да видя толкова много млади хора и на възможността да ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... на веригата на доставки“, магистър! Благодарим на спонсорите – Луфтханза Техник – София за подаръците на отличните студенти, както и на Българска асоциация по логистика, връчила рекламен сувенир на всеки, получил дипломата си. Поздравления и адмирации за ...
Луфтханза Техник с открита лекция пред студенти от специалност "Бизнес логистика" 18.12.2019 г. ... , единият от които наскоро дипломирал се магистър по логистика, споделиха с бъдещите логистици своя опит, познания и възможности за реализация в Луфтханза Техник ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... на дипломите на студентите от ОКС „магистър“, завършили специалностите „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“, „Корпоративни стратегии и ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... на дипломите на студентите от ОКС „магистър“, завършили специалностите „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“, „Корпоративни стратегии и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 6.12.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник-ръководител на катедра „Икономикс“, поздрави абсолвентите. Доц. Ралева посочи, че през годините катедрата е имала огромна отговорност – да обучава студентите и да ги подготвя за ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 3.12.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник-ръководител на катедра „Икономикс“, поздрави абсолвентите. Доц. Стела Ралева Доц. Ралева посочи, че през годините катедрата е имала огромна отговорност – да ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).    Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на ...
Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика 28.2.2020 г. ... риска във веригата на доставките" в ОКС Магистър в дистрибуционния център на dM drogerie markt България в с. гара Елин Пелин. Представителите на любезните домакини - г-жа Даниела Харизанова, мениджър "Логистика", г-н Андрей Спасов, мениджър "Интралогистика" и г-н Пламен ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият непосредствена представа ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (от ляво надясно) откриват конференцията Проф. Христо ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (от ляво надясно) откриват конференцията Проф. Христо ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... на подготовката на студентите в ОКС „магистър“ и докторантите с оглед на успешната им професионална реализация, повишаването на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии и създаването на стимулираща ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... са завършили финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият непосредствена представа за ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... Двете катедри вече втора година обучават студенти в магистърската специалност „Дигитална икономика” в УНСС. Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика" и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации", ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... своите колеги Елена Петрова, отличник в ОКС „магистър“, специалност „Връзки с обществеността“. Елена Петрова „Благодаря на преподавателите ни за личното им отношение към всеки един от нас, за разбирането, подкрепата и житейските уроци. Благодаря на ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ oт специалностите „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“ и др. Най-активните участници получиха сувенирни тетрадки и химикалки от компанията. Студентка от специалност „МИО“ ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 6.11.2019 г. ... търсят точно такива специалисти като вас. Нашите магистърски програми „Икономика на отбраната и сигурността“, „Корпоративна сигурност“, „Икономика на вътрешния ред“, Международната програма по „Ядрена сигурност“ и най-новата ни магистърска програма ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“, „Спортист на годината“, „Талант“, „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. И голямата награда - „Студент на годината 2019“ ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 5.11.2019 г. ... на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ( за дипломиралите се през месец юли) ще се проведе на 04.12.2019  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. Молим всички , ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА.   Студентите ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, се обърна към бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“, които получиха дипломите си на официална церемония в РЦДО - Пловдив. Гордейте се, ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 02.12.2019 г. в 11.00 ч. в отдел ...
Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша 18.10.2019 г. ... им на обучение обхваща 3 години бакалавър, 2 години магистър и 3 години доктор. Университета се състои се от около 500 преподавателя от които 50 професора и 80 доценти. Студентите в университета наброяват 11 000. По дисциплината “Data science” студентите биват обучавани ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... откриха зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът на РЦДО доц. д.н. Живко Драганов, ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова, доц. д-р Ваня Иванова и доц. д-р Ивайло Беев от катедра ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА.   Студентите ...
Студенти и преподаватели от 13 университета участваха в VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 25.9.2019 г. ... – зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, поздрави участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Чест и гордост е за нашия университет да бъде домакин на подобно мащабно международно събитие, посочи тя и пожела на всички много успехи, ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, в интервю за дневния информационен блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“    Водещ: Доцент Ралева, започна кандидатмагистърската кампания. Какво предвиждате ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 11.1.2022 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна комуникацията ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна комуникацията ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Студентите в залата   На участниците с научни доклади и на членовете на проекта бяха връчени сертификати за участие при официалното ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... и много студенти, обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Участници и гости на научния семинар   На участниците с научни доклади и на членовете на проекта бяха връчени сертификати за участие при официалното закриване на ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... . Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... всички етапи на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... всички етапи на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както и на научноизследователската дейност. В рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 ”Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“. в УНСС в периода 1.04.-9.04.2019 г. ...
Участие на наши студенти в юбилейния ХХ панаир на Националната търговско-банкова гимназия 11.7.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, представители на МОН, РУО София-град, Българската ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС„магистър“ и дистанционно обучение, Ева Майдел, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ, Димитър Дилчев и Велина Белева, зам.-кмет на район „Студентски“ (на снимката от ляво ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и краткото време, за ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия. Проф. д-р Даниела Фесчиян ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и краткото време, за ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от досегашното следване ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... и комуникации“. В него участват Катина Кьорева, магистър по бизнес информатика и комуникации, и д-р Венко Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“ и главен експерт в дирекция "Информационни технологии" (на снимка долу отдясно на ляво) ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2019 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ Ректорът поздрави г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, учениците, учителите и възпитаниците на ...
Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека 14.11.2019 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Стати Статев, Адела Бозмарова (член на клуба), Николай Неков и Момчил Сяров, вицепрезидент на клуба (от ляво ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... акредитацията от страна на ICAEW на магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ с преподаване на английски език. На студентите, завършили специалността, ICAEW признава общо пет от модулите на своите квалификации, както следва: Управленска ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри церемонията и поздрави средношколците за успешното им ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... , която осигурява обучение в ОКС „магистър“, заяви ректорът. Усилията бяха насочени към привличане на повече и по-добре подготвени кандидат-магистри, към непрекъснато обновяване на съдържанието на водените курсове и подобряване на организацията на учебния процес. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, откри тържествена церемония в аула „Максима“, на която бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедрата. Завършвате една от най-големите и ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... зам.-ректор но обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Косьо Стойчев, вицепрезидент на БАРИ, проф. д-р Марин Русев от СУ (отдясно на ляво) Проф. Станка Тонкова Доц. Миланка Славова поздрави гостите от името на ректора ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... на вашите дипломи за бакалавър и магистър – най-ярко доказателство, че имаме настояще и упорито гледаме в бъдещето. Затова съм сигурна, че на днешния ден ще получите много поздравления, пожелания и съвети. Моят сърдечен поздрав към вас е – честита диплома, ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Сега университетската научна общност работи по 100 проекта,  по-голямата част от които са финансирани от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... на годината“, „Магистър на годината“ и „Докторант на годината“; „Спортист на годината”; „Талант“; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. Победителите бяха ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... на випуска в ОКС „магистър“ Кристияна Николова (на снимката долу) поздрави своите колеги. Преди четири години не знаехме, че тук всеки един от нас ще се изгради като специалист и личност. В УНСС научихме как да се справяме с предизвикателствата и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 23.1.2019 г. ... тях станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път, тъй като той не беше лесен. УНСС беше много повече от това, което съм очаквала. ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха 29.11.2018 г. ... образованието си в ОКС „магистър“ и представи специалностите, които катедра „Финанси“ предлага. Тя поздрави родителите на дипломантите за подкрепата, която дават своите деца. Церемонията продължи с връчването на дипломите (на снимките ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 28.11.2018 г. ... тях станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път, тъй като той не беше лесен. УНСС беше много повече от това, което съм очаквала. ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... , студенти ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, със среден успех не по-малко от „добър“ 4 по една от следните специалности: „Икономика на транспорта“; „Икономика на човешките ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на пазара на труда, с ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова, директор на РЦДО – Пловдив, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите. Проф. д-р Емилия ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на пазара на труда, с ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... , изтъкна Белослава Андонова, отличничка на випуска в магистърска степен, специалност „Връзки с обществеността“. Тя поздрави преподавателите от името на своите колеги и им пожела със същата нестихваща целеустременост да подготвят бъдещите професионалисти. Белослава ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... са преподаватели и студенти от 7 бакалавърски,  4 магистърски и 2 докторантски програми, които се обучават в три факултета на УНСС. С тези думи доц. д-р Деница Горчилова – научен секретар на катедра „Публична администрация“, даде старт на Петата академия, която се проведе в три панела: ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 6.11.2018 г. ... на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 04.12.2018  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. (Моля всички , които не са се подписали в книгата в Отдел "Студенти ...
Възпитаничка на УНСС ще ръководи УниКредит Булбанк 6.11.2018 г. ... Петкова, магистър по финанси от нашия университет, е новият председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Промяната, която е по решение на Надзорния съвет на банката, ще влезе в силa на 1 май 2019 г. след  получаване на необходимите регулаторни одобрения от ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, при откриването на научната конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“. Доц. Ралева допълни, че през последните години предизвикателствата са сериозни и водят до ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... и на 10 учебни плана в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. В съответствие с тях са актуализирани всички учебни програми по преподаваните дисциплини. Доц. д-р Лилия Йотова представи постиженията в научноизследователска дейност, като подчерта, че през ...
Започна новата учебна година в РЦДО-Хасково 8.10.2018 г. ... откриха заместник-ректорът по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение доц.д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на Регионалния център - доц.д-р Живко Драганов и проф.д-р Даниела Фесчиян. Доц.д-р Ст.Ралева, проф.д-р Д. Фесчиян и доц.д-р Ж. Драганов откриват тържеството ...
Започна новата учебна година и в РЦДО - Хасково 10.10.2018 г. ... откриха зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на РЦДО - доц. д.ю.н. Живко Драганов и проф. д-р Даниела Фесчиян. Първокурсниците по време на тържеството Доц. Ралева приветства студентите ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск на специалността. Единствено катедра “Икономическа ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, доц. д-р Таня ...
Акредитация на специалност "Supply Chain Management" с преподаване на английски език 27.8.2018 г. ... Chain Management" с преподаване на английски език, ОКС магистър беше акредитирана от Европейската асоциация по логистика (ELA) ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 11.1.2022 г. ... , завършили единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност" (на снимките долу). Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Хуан ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... , завършили единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност" (на снимките долу). Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н ...
Започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. 3.7.2018 г. ... провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. ИДЕС.    Ръковоството на катедра "Счетоводство и анализ" пожелава успех на всички дипломанти ...
Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“ 21.6.2018 г. ... на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед на успешната им професионална реализация, повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии и създаване на стимулираща среда за ...
XXII турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 1.6.2018 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. На финала присъстваха и председателят на АСК „Св. Георги Победоносец“ проф. Георги Янков, заслужил професор на УНСС, партньорите ни от Бароко - спортният директор Николай Стайков и мениджърът на ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 22.5.2018 г. ... Зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционното обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ доц. д-р Стела Ралева насърчи студентите да продължават обучението си в сектора икономическа политика – една сложна материя, която изисква сериозни ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... бяха зам. ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, деканът на ОИФ доц. д-р Лилия Йотова, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, от Института за изследване на ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 18.5.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционното обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ доц. д-р Стела Ралева насърчи студентите да продължават обучението си в сектора икономическа политика – една сложна материя, която изисква сериозни ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. Анна Мантарова от ...
„Вечно втори“ са победителите във „Футболен турнир на УНСС - 2018“ 14.5.2018 г. ... ,  зам.-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Ралева поздравява участниците Отборите от финалната четворка получиха и парични награди от ректора на университета. Като най-добър вратар беше отличен стражът на „Боклуците“ ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... Ралева, зам.-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. търсехме форма за ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства гост-лектора и го ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ и на съвместни научноизследователски проекти. С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети в Азия и още веднъж доказва водещата ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... Ралева, зам.-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. търсехме форма за ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... информация за държавните изпити и защита на магистърски тези. Ако имате въпроси, пишете ни по всяко време на media@unwe.bg.  Успех на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075 Държавен ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... изпита на студентите: В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и признава 1 изпит на ...
Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми 23.3.2018 г. ... Ден на отворени врати, на който представи две магистърски програми – „Бизнес, психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи, проекти“.  И двете програми са едногодишни, а приемът е по държавна поръчка и срещу заплащане. В малката ...
Наши студентки са победители в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ 6.3.2018 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Победителите в конкурса с президента Работете с желание, вяра и любов за България. Това е най-голямото удовлетворение. Каквото и да става, най-важно е вашият дух да бъде свързан с България и ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... е към катедра „Управление“ и магистър по „Бизнес администрация“. Преди седмица той беше избран  в новото ръководство на НПСС на отчетно-изборно събрание в Пловдив заедно с още осем студентски лидери от страната. Даниел Парушев (вторият от ляво ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... .-ректора по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева от директора на „Уникредит Булбанк“ Федерико Бедини (на снимката долу) на официална церемония във Военния клуб, организирана от в. „24 часа“. Отличията ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... определи интереса към магистърската степен като „достатъчно висок“.  Пред следващата година ще запазим нередуцирания прием от около 1100 магистри, но има още какво да направим. Бакалаврите трябва да бъдат убеждавани, че най-доброто за ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, в.и.д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за регионални изследвания, Кристиян ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и продължаващо обучение, преподаватели, учени, докторанти, студенти. В голямата конферентна зала Преди 10 години беше поставено едно добро начало – официално да се отчита ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... и ОКС „магистър“, посочи доц. Раковска. Образованието по логистика в катедрата покрива много повече от 80% от изискванията за постигане на първо и второ квалификационно ниво без изпит (European Junior Logistician – EJLog, ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Радвам се да открия 14-тото издание на МИФ, което ще срещне студентите с висши държавници и хора от ...
Випуск 2017 на специалност „Счетоводство“ също се дипломира 11.12.2017 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистнационно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Стоян Стоянов, директор на Университетския център по ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... г. незрящата студентка, магистър по социология, Силвия Дацин стана първият докторант с увреждания в 96 годишната история на университета, зачислена в катедра „Икономическа социология” на ОИФ, с научен ръководител доц. д-р М.Стоянова. През 2013 ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение ...
Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ 29.11.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Огнян Траянов, председател на Националния съвет на БМГД на ООН, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. Пенчо Иванов, ръководител на катедра ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи съответствие на ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 11.1.2022 г. ... и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ELA Паоло Бизони даде изключително висока оценка за изпълнение на критериите за акредитация по ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ELA Паоло Бизони даде изключително висока оценка за изпълнение на критериите за акредитация по ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи съответствие на ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... на годината”, “Магистър на годината” и “Докторант на годината”; „Спортист на годината”; “Талант”; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... която отиде при Денис Кирилов, магистър "Мениджмънт на недвижимата собственост" ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова,  директор на РЦДО –  Пловдив, доц. д-р Георги Николов, в. и. д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... ректор по обучението ОКС "Магистър" и дистанционно обучение , проф. д-р Емилия Миланова  директор на РЦДО – гр. Пловдив , доц. д-р Георги Николов в.и д. ръководител катедра „ Регионално развитие” , родители и приятели на абсолвентите ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 3.11.2017 г. ... . Цанкова връчва дипломата на отличник-магистър „Най-добрият сред най-добрите“ Марин Модев пръв получи дипломата си на магистър със специализация „Продуцентство и културни индестрии“. От името на магистрите „Връзки с обществеността“ Ирен Бабачева ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 04.12.2017 г. в 11.30 ч. в отдел ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 14.1.2021 г. ... г. между 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги. Успех на всички и до ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност „Икономика“ и доц. д-р Цветана ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност „Икономика“, и доц. д-р Цветана ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 11.1.2022 г. ... на първия випуск на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност“. Магистърската програма беше разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от Ректора проф. д.ик.н. ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... на първия випуск на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност“. Магистърската програма беше разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от ректора проф. д.ик.н. ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на стимулираща среда за ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, г-н Александър Попов, главен експерт в дирекция "Професионално образование и обучение" в Министерство ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... „Застрахователен надзор“, бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи и наградата „За цялостен принос ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ... се изучават в  3 курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... . Три са степените в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е увеличена от 144 на ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... . Три са степените в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е увеличена от 144 на ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... Радев, министър на вътрешните работи. Магистър по „Икономика“ на УНСС. Валентин Радев Доц. д-р Бисер Петков е десетият министър на труда и социалната политика след 1989 г., който е възпитаник и преподавател в УНСС. Ръководител на катедра „Икономика на ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... „Международни икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част от дейността на една финансова институция, защото се взимат важни решения как да се ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д ...
Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедрата 18.11.2017 г. ... социология“. През 2004-2005 г. се дипломира в магистърска програма по Икономическа социология, като магистър по икономика. Продължава обучението си в ОНС „доктор” по докторска програма към катедра „Икономическа социология“, по научна специалност „Социология“. ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 11.1.2022 г. ... . В основата на срещата беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 16.3.2017 г. ... беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Осмо състезание по Микроикономика "Ние знаем повече" 5.3.2017 г. ... - зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс". Повече информация за състезанието може да бъде намерена на този сайт: http://www.ntbg ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... университет. Алберт Пашов, магистър в УНСС, специалност „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“, представи сдружението ЕСН – международна доброволческа неправителствена организация с нестопанска цел, призната от ЕК за неин официален ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР" 20.3.2017 г. ... РАБОТИ на студентите в ОКС "магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 24 април 2017, от 08:30 ч., каб.4013 ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... след промените, завършил УНСС. Магистър по „Международни отношения“.  Ради Найденов Гълъб Донев е деветият министър на труда и социалната политика след 1989 г., завършил УНСС. Магистър по „Финанси“ ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... част от вас ще продължат и след магистър в докторската образователна степен или успешно ще заемат своите позиции в държавното управление, в бизнеса, в сферата, която ги интересува. Но в едно съм убеден, че където и да отидете, каквото и да правите вие ще бъдете ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 4.10.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика в оставка, Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Светлозар Петров, управител на JobTiger, доц. д-р Йордан ...
Публична лекция на Н.Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас 22.11.2016 г. ... от Университета на Виена, Австрия, магистър е по „Международен мениджмънт“ на Западния университет, Азербайджан, специализирала е международен бизнес и международно право. Заемала е различни позиции в дирекция „Икономическо сътрудничество и ...
Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати 28.11.2016 г. ... Дацин 6. Благодарствено писмо от магистър Йордан ...
Информационна среща за мобилност по програма Еразъм+ 18.11.2016 г. ... среща бе Алберт Пашов, магистър I семестър в УНСС, специалност  „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“.  Няколко години вече той съдейства на еразъм-студентите, а самият Пашов е бил през миналогодишния зимен семестър ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество ...
Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия 3.10.2016 г. ... трима студенти: Владимир Атанасов, магистър, специалност „МИО“, Ива Танева, IV курс, специалност „Застраховане“, Радостина Чаушева, III курс, специалност „МИО“, и докторантката Татяна Манчева от катедра „Международни ...
ВАЖНО!!! Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" МАГИСТРИ на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. 27.9.2016 г. ... .2016 г. в канцеларията за ОКС „Магистър“. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до защита. Магистрите трябва да представят готовите дипломни работи до 06.10.2016 в каб. 2062 ...
Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ 7.9.2016 г. ... е сред най-атрактивните и най-новите магистърски специалности в УНСС. Обучението е с висока степен на практическа ориентация и цели развиване на компетентности за управление на инвестиции на международните валутни пазари. Специалността се изгражда върху престижното обучение ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... . Кристина Стефанова e магистър по право. Завършила УНСС през 2012 г. От 2014 г. е докторант по гражданско и търговско право в катедра „Частноправни науки“.  От две години е хон. ас. в Юридическия факултет, води семинарни занятия по ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра „Статистика и иконометрия“. ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... , както и сега в края на този магистърски випуск, което може би е и ново начало, приветства дипломантите проф. Дулевски. Той открои „първите“ като изтъкна, че се дипломира първият випуск в специалността „Здравословни и безопасни условия на ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Лидия Велчева, директор „Кабинет на ректора“ ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на АИУБ, г-н Николай Бакърджиев - помощник-ректор, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... студентка Ана Мавродиева, магистър, специалност "Одитинг", извоюва първото място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“. На тържествената церемония по награждаване на победителите тя получи право на стаж в компаниите ...
Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г. 31.5.2016 г. ... в приемното време на отдел "Студенти магистър"-редовна форма, ет.1 на УНСС.                                 отдел ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Спортистите на УНСС връчиха на ректора купи и медали от Националната универсиада 2016 26.5.2016 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.ик.н Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Николай Бакърджиев, помощник ректор, преподаватели, студенти. Ректорът приветства спортистите на ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... съвети“ беше представена съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент – „Европейски бизнес и финанси“. На срещата присъстваха ас. д-р Дияна Митева, координатор по програмата,  доц. д-р Димитър Ненков,  ръководител на програмата, ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... докторанти. Победител в категория „Магистър” стана Мариян Канев. Студентът е V курс „Право“ и съвсем наскоро той и отборът му спечелиха наградата „Най-добър отбор от Източна Европа”, успяха да достигнат четвъртфиналите и да се класират пети в света в ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... „Социология” – бакалавър и магистър. Обучавана е по докторска програма на катедрата през периода 2012-2016 г. Научният ръководител на докторантката е доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология” и зам.-декан на Общоикономическия ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... , отдел „Проекти”, бакалавър и магистър на катедра „Недвижима собственост”; Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties и ръководител на отдел „Анализи и прогнози” на компанията, член на Кралския институт на лицензираните оценители ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  Скъпи приятели, наши бъдещи студенти, вие сте в най-големия и най-престижния български университет, наброяващ около 23 хиляди студенти, създател на икономическия елит на страната, посочи доц. Ралева. ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 12.4.2016 г. ... . Освен дипломи те получиха и грамота „Магистър отличник” и различни книги, сред които „Произход на политическия ред” на Франсис Фукуяма, „Краят на властта” на Мойзес Наим, „Стогодишният маратон” на Майкъл Пилсбъри и други.  Магистрите ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д.ик.н. Михаил Динев, Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол“ при Министерството на финансите, Цветан Цветков ...
УНСС с почетен плакет на „Southwestern Advantage” 18.3.2016 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. „Тези млади пора, които представиха университета и Вашата страна брилянтно, класираха УНСС на 9-о място в света в състезание със стотици други институции на висшето ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... Стела Ралева - зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Огнян Симеонов - Председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Лилия Йотова - декан на Общоикономическия факултет и г-жа ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... , че катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която се обучават студентите от ...
Социолозите получиха дипломите си 16.12.2015 г. ... образованието си и в следващите степени – магистър и доктор. Диплома за младия социолог Празникът, както многократно бе наречена церемонията, продължи с връчването на дипломите ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо Пенчев, проф. Веселка Павлова и доц. ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо Пенчев, проф. Веселка Павлова и доц. ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2015 - бакалаври и магистри 16.12.2015 г. ... . Кирил Тодоров връчва дипломата за магистър на Бранимир Йорданов, председател на Клуба на младия и иновативен предприемач. Проф. Кирил Тодоров и Н.Пр. г-н Темиртай Избастин в ръкостискане в знак на настоящото и  бъдещо партньорство ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 6.12.2015 г. ... Освен дипломи те получиха и грамота „Магистър отличник” и различни книги, сред които „Произход на политическия ред” на Франсис Фукуяма, „Краят на властта” на Мойзес Наим, „Стогодишният маратон” на Майкъл Пилсбъри и други.  Магистрите ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, учени от факултети и катедри на УНСС. В голямата конферентна зала Годишната научна сесия е традиционна и представя резултатите от нашата научноизследователска дейност ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... връчва диплома и грамота на отличник-магистър Като „най-умните и най-красивите“, определи възпитаниците си ръководителят на катедра „Икономика на туризма“. Успяхме да създадем от вас знаещи и можещи хора, сега предстои да се докажете, каза проф. ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” получиха дипломите си. Присъстваха преподаватели от катедрата, родители, гости.  Абсолвентите Началото на церемонията даде доц. д-р Николай Щерев, ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си развитие. ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си развитие. ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... , че катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... , че катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Дипломира се седмият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси” на УНСС и Университета Нотингам Трент 17.11.2015 г. ... от седмия випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. На тържеството присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... , зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси”, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс - модератор на форума, преподаватели, студенти. Проф. Статев (в средата) открива форума. Вляво от него: проф. Гоев и проф ...
ВАЖНО!!! Защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ - 28.10.2015 г. 19.10.2015 г. ... "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10,00 ч. Всички магистри, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 23.10.2015 в каб. 2062 и да подадат молби в канцеларията на отдел „Студенти – ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 г. до 1987 г., проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, първият декан на ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение. Тя изрази увереност, че резултатите от проекта, свързани с разработването на съвременна рамка на компетентностите и универсален модел за учебен план, който да може да адаптира различни видове ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 19.6.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра „Управление“ ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 25.5.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра „Управление“ предлага възможност за обучение в областта на висшия мениджмънт с ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за бъдещето! Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... Димитрова, победител в подкатегория ,,Магистър“, спечели стипендия ,,Буров“ за академичната 21014/2015 г. Заради постиженията си тя е поканена като хоноруван асистент към катедра ,,Финанси“ на УНСС. Наградата й връчи кметът на район ,,Студентски“ Димитър Дилчев. ,,Вълнувам се, защото това ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... на студентите учещи философия, с бакалавърска или магистърска степен по философия през последните две десетилетия. През 2001 г. са завършили уиверситетите 895 души с първа специалност философия, а през 2006 г. - 2040. При това си намират лесно работа в такива сфери като финанси, недвижимо имущество, ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, приветства гостите от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Веселка Павлова приветства гостите на университета Поздравления към кандидат-студентите отправи ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по управление на недвижимата собственост, с програмата по „Управление на публична недвижима собственост“. Дискусията в залата Отношение по темата взеха и преподавателите от катедрата доц. Драгомир Бояджиев, ...
Парламентът избра възпитаник на УНСС за председател на Сметната палата 26.3.2015 г. ... Цветков, магистър по „Счетоводна отчетност” на УНСС, беше избран от Народното събрание за председател на Сметната палата. Цветков беше заместник-председател на Сметната палата от 2011 до 2014 г. Той е един от основателите на Института на вътрешните одитори в България и е бил ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, ...
Възможност за предварителна сесия на кандидат-магистърски изпит 5.3.2015 г. ... г. до 22.01.2015  г. - до 12.00 часаКандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.01. до 15.01. 2015  г. вкл.Обявяване на резултатите от електронната сесия – до 19.01. 2015 г.Кандидат-магистърски тест писмен формат – 25.01. 2015  г.Обявяване на резултатите от ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани ...
Публична лекция "Глобалните икономически тенденции и как България да се възползва от тях" 26.2.2015 г. ... на събитията, очерта ситуацията д-р Евгени Кънев, магистър и доктор по макроикономика от УНСС. Той посочи, че е трудно да се направят дългосрочни стратегии, но могат да се откроят важните тенденции в световен и европейски мащаб и да се проектира мястото на България в тях. Лекторът очерта контурите на ...
Четирима наши студенти са сред авторите на четвъртото издание на студентския вестник за Деня на Европа 26.2.2015 г. ... Христова, специалност „Право“, Янислав Илиев, магистър в специалност „Международни икономически отношения“, и Преслава Цветанова, IV курс специалност „Медии и журналистика“, са сред избраните автори на „Поколение Европа“. В конкурса със свои есета участваха общо 190 студенти от български и ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... подробна презентация д-р Добромир Тотев, магистър по икономика на отбраната и сигурността и доктор по научната специалност „Икономика и управление“ в УНСС, очерта пред студентите същността и проблемите по управлението на ресурсите за отбраната. Той се спря на стратегическите програми, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност “Финанси” 16.12.2014 г. ... присъстваха зам.-ректорът по обучението в ОКС “магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова, ръководителят на катедра “Финанси” доц. д-р Стоян Александров, зам.-деканът по учебната работа на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Маргарита Александрова, родители и гости, дошли да ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, преподаватели, студенти. Проф. Гоев (вляво), проф. Павлова и проф. Кисимов при откриването на заключителната пресконференция ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, учени от факултети и катедри на университета. Отдясно наляво: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, Николай Бакърджиев Годишната ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката, Брус Бъртън, зам.-посланик на САЩ в България, Иво Русев, директор „Корпоративни клиенти“ на „Майкрософт България“, Тодор ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от "Финансов контрол" 4.12.2014 г. ... част от вас завършват висшето си образование на ниво „магистър” и на практика те вече са с диплома, която ги прави пълноценни финансисти. Другата част от вас също завършват своето образование в „бакалавър” и ще продължат да се обучават в следващата степен. И в двете нива много от вас ще започнат работа, ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев поднесе проф. Веселка ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... Веселка Павлова, зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев поднесе проф. ...
Приветствия по повод дипломирането на бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 29.12.2014 г. ... от Мария Павлова (отличник магистър "Публична администрация") Приветствие от Новак Новаков (отличник бакалавър "Публична ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... , и "Интелектуална собственост и бизнес" - магистър. На тържеството присъстваха преподавателите от катедрата: проф. д-р Виолета Цакова, научен секретар, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Владя Борисова,  випусков ръководител на магистрите, гл. ас. д-р Фани Колева, гл. ас. д-р Николай ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... катедри. Той посочи, че новата съвместна с МААЕ магистърска програма по ядрена сигурност ще привлече не само български бакалаври, но и студенти от Европейския съюз. Бъдете горди, че завършвате университета с близо 95-годишна история, акредитиран като номер 1 във висшето образование на страната, с ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... заместник-ректорът по обучение в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение на УНСС проф. д-р Веселка Павлова, председателят на Фондацията за реформа в местното самоуправление Здравко Сечков, заместник-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов, ръководителят на катедра  ...
Катедра "Недвижима собственост" изпрати своите абсолвенти 24.11.2014 г. ... колеж” - образователно-квалификационна степен “магистър” и „бакалавър“. Церемонията на випуска се състоя в зала "Тържествена". Абсолвентите и гостите в зала "Тържествена" Всяко нещо има начало и край. И вашето дипломиране е край за някои и начало за ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, проф. д-р Маргарита ...
Водещ изследовател представи "Пазарната сегментация чрез качествени методи" 12.11.2014 г. ... и стратегическо планиране" Емил Любенов, магистър специалност „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт”, връчи на г-н Кулев почетна грамота от Университетския център по маркетинг (на снимката долу) ...
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти 11.11.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като реално изпълнение на рамковия договор университета и ICAEW. Предизвикателство за студентите е да участват в нов формат стимулационни игри, да решават реални казуси, ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Трябва да имате високо самочувствие на професионалисти от УНСС, изтъкна тя и призова бакалаврите да продължат в магистърската степен на обучение. Вече колеги Първият бакалавър, които ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя утвърди инициативата за създаване на Алумни клуб по здравен мениджмънт и възможността за организиране на такава важна среща на „първия и най-добрия випуск“ на магистърската програма. Алумни ...
На добър час на бакалаврите от специалност „Счетоводство"! 30.10.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, поздрави абсолвентите и им пожела житейски и професионални успехи. Над 75% от завършилите бакалавъри в университета имат желание да продължат тук и магистърска степен, затова се надявам с повечето от вас да ...
Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" 18.10.2014 г. ... и на FIABCI-България. Перфанова е и дипломант магистър-икономист „Бизнес с недвижими имоти“ в УНСС. Инж. Ирена Перфанова Като постоянен и надежден партньор определи УНСС и Горан Миланов, председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БФМА). Заедно трябва ...
Дипломната работа на наш магистър в програмата на Sofia Biting Docs 3.10.2014 г. ... работа на Веселина Фотева, магистър, "Продуцентство и културни индустрии", клас 2012/2013 г., катедра „Медии и обществени комуникации“, е включена в програмата за официалното откриване на фестивала на документалните филми Sofia Biting Docs. Това е признание и добра атестация ...
Дипломна работа на наша магистрантка в програмата на Sofia Biting Docs 1.10.2014 г. ... , че дипломната работа на Веселина Фотева (магистър, "Продуцентство и културни индустрии", клас 2012/13 г.) е включена в програмата за официалното откриване на фестивала Sofia Biting Docs. Това е цялата програма, а тук ще откриете и филма на Веселина. Приятно гледане! Богатството на ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... випускниците от шестия випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС проф. Стати Статев, заместник-ректора на Университета Нотингам ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 18.9.2014 г. ... зам.-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците Проф. д-р Веселка Павлова приветства първокурсниците от ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 30.9.2015 г. ... зам.-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците      Проф. д-р Веселка Павлова приветства ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, приветства студентите и им пожела успех. Тя подчерта, че двете професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ са с най-високо входно ниво, като възможно най-високите оценки са валидни както ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... специалности в ОКС „магистър”. Второто професионално направление е 3.1.Социология, антропология и науки за културата, със специалност Социология. Единствено нашата катедра в ОИФ обучава студенти по две професионални направления; на второ място, за ...
Възпитаници на УНСС в служебния кабинет 12.8.2014 г. ... управление на средствата от Европейския съюз, е магистър по финанси на УНСС. Румен Порожанов, министър на финансите, е магистър по аграрен бизнес, икономика и мениджмънт и по отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт на УНСС. Той е 14-ият финансов министър след промените през ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... , ръководител на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент,  Великобритания, възпоменателен медал  „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... в бакалавърската и магистърската степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... в бакалавърската и магистърската степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, Димитър Дилчев, кмет на район “Студентски”, Лилия Еленкова, мениджър образователни проекти в ISIC Bulgaria и председател на Националния младежки форум, Веселин Бояджиев, мениджър ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... в САЩ и Великобритания. Магистър по икономика на Университета по икономически науки в Будапеща. Доктор по икономика. Бил е декан на колежа към университета, редактор на списание, член на Борда на директорите на Младежкия комитет към Унгарската асоциация ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Иван Модев, директор на дирекция „Структурни фондове и образователни програми“ в Министерството на образованието и науката, ...
Най-много от авторите в специалното издание за 9 май ще са наши студенти 5.3.2014 г. ... , Станислава Дамянова, магистър „Международни отношения: Международна публична администрация“, Йоана Димитрова,  магистър „Право“, Петя Гергова, II курс „Икономика с чуждоезиково обучение“, Михаела Маркова, ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, заместник-ректори, преподаватели, журналисти, ръководителите на двете ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Продуцентство и културни индустрии" и "Бизнес журналистика" ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... , бакалавър по счетоводство и магистър по търговия, а в момента – първокурсник в специалност „Право“ отново в нашия университет. Плувецът, спечелил над 100 златни медала в различни турнири, европейски и световни първенства, е пример за това, ...
Ново разписание за ОКС Магистър "Приложна социология" 2013/2014 16.12.2013 г. ... .10.2013 г.. 9.00 - 17.30   Политически и електорални изследвания Л Проф. д.с.н Михаил Мирчев П036   13.10.2013 г. 9.00 - 17.30   Политически и електорални ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, отправи поздравления от името на ректора и ръководството на университета. Приветствам ви в този важен за вас ден. Желая ви лично щастие, успехи и продължаване на образованието в УНСС с ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Тя представи и някои резултати от ръководен от нея проект, свързан с дистанционната форма на обучение, изготвянето на 60 учебника в онлайн режим и тяхното пилотно използване в четири ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, зам.-ръководител на катедра ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, зам.-ръководител на катедра ...
Нова магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти“ 10.12.2013 г. ... прием за обучение в ОКС „магистър“ за летния семестър на учебната 2013/2014 г. по специалност „Бизнес с недвижими имоти“, редовна форма, 2 семестъра, платено обучение. За обучение се допускат бакалаври и/или магистри, независимо каква специалност, в кое ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, изтъкна, че в рамките на този относително по-малък факултет много добре са балансирани учебните дисциплини от факултетния ...
Троен празник за катедра "Индустриален бизнес" 28.11.2013 г. ... Маринова връчва дипломата на магистър Извървяхме и тази отсечка. Някои с малки, други с по-големи крачки, обърна се към преподавателите и колегите си Петя, завършила магистратура с отличен успех. Тук, в университета, проумяхме накъде да вървим, но нека ...
Поради технически причини дипломите на специалност "Бизнес информатика" няма да бъдат връчвани на 28.11.2013 25.11.2013 г. ... информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър"  няма да бъдат връчвани на 28.11.2013. На сайта ще бъде публикувана допълнителна информация за нови дата и час на връчването ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи" 23.11.2013 г. ... дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър" 23.11.2013 г. ... дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Увереност, че конференцията ще даде сериозен тласък на изследванията в областта, изрази доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение. Участници във ...
Бакалаври и магистри от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ получиха своите дипломи 22.11.2013 г. ... и специална грамота на отличника-магистър Иван Начев Вие завършвате една прекрасна специалност. Двадесет години имам честта да връчвам дипломи и сега много от нашите възпитаници са в страната или чужбина, но няма нито един  студент, който да не е намерил ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни ...
Дипломира се новият випуск журналисти 8.11.2013 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, и преподавателите от катедра „Медии и обществени комуникации“ бяха специални гости на събитието. Новото журналистическо попълнение Проф. Петко Тодоров, ръководител на ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, при откриването на срещата.  Тя поздрави участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и пожела на американските студенти успех при осъществяването на програмата, ...
Н. Пр. Макхенкези Стофиле изнесе публична лекция за Нелсън Мандела 25.10.2013 г. ... на университета „Форт Хеър“ (РЮА), магистър по изкуствата на университета „Принстън“ (САЩ), доктор по философия на университета „Нелсън Мандела“. Бил е университетски преподавател и директор по университетското развитие на „Форт Хеър“, депутат в първия демократичен ...
Какво означава да си преводач в Европейската комисия 21.10.2013 г. ... преводи“ на Европейската комисия, магистър на УНСС по икономика на туризма. Събитието бе организирано от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.  Десислава Петрова владее испански като първи и английски  като втори чужд език, представи доц. д-р Даниела ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... беше открита новата съвместна магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха  представители на ректорското ръководство, ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, заместник-ректор по електронизацията. Съвместната магистърска програма започна през януари 2008 г., след като получи акредитация във Великобритания и България ...
Бизнесът и УНСС - заедно в европейски проект за студентски практики 20.9.2013 г. ... веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“ ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" 11.7.2013 г. ... 5.07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика" 11.7.2013 г. ... 5.07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция “Икономика на туризма и свободното време” С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска ...
Защитата на магистърска теза на специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ 31.5.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за ...
Защитата на магистърска теза на специалност “Бизнес информатика” 3.7.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на  05.07. 2013 г. от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел ...
Защитата на магистърска теза на специалност “Икономика на съобщенията” 31.5.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 10.30 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел ...
Четвърти младежки АФОН' 2013 23.5.2013 г. ... маската… Яница Маринова, УНСС, магистър „Бизнескомуникации”, Червената ябълка на АФОН  Пътят на промяната в протестиращия човек – от бунта на масите до личностната свобода Стоян Йотов, УНСС, ІІІ курс „Медии и журналистика”, Първа ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... УНСС” бяха отличени „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и „Студент-спортист на годината“. Несъмнено най-оспорван бе призът „Бакалавър", при който дори се стигна до „балотаж“ между Петко Иванов, Емил Любенов и Илина Мутафчиева. Отличена бе Илина Мутафчиева, ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), икономически и търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия (1984–1988 г.), във Франция ...
Вицешампиони сме в студентското първенство по плуване 25.4.2013 г. ... , и 100 м. гръб - Мартин Желев, магистър „Търговия“.  Мъжете завоюваха също 11 сребърни и 4 бронзови медала. В състезанието Емил Любенов, Мартин Медникаров, Петър Тасев, Станислав Будинов, Иван Ципаров и Сами Хоссни  нямаха пропуснат старт и заслужено ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... .-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“МАГИСТЪР“ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА   ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) за ОКС “МАГИСТЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ОКС-магистър   Важно!!! Молби за ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), икономически и търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия ...
Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. 22.2.2013 г. ... Карайчева - студентка в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Финанси”, представила есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”; Иван Василев Тодоров - студент в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Макроикономика”, представил есе на тема „Фискална консолидация ...
Нова съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ на УНСС и ULCO - Франция 23.1.2013 г. ... Подготовката на съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ обсъдиха проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, и гл. ас. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, със заместник-ректорите на Universite du Littoral Cote d’Opale ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... "БАКАЛАВЪР" и защита на магистърска теза  за  специалност "Икономика на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... Кръстева, магистър по социология, Цветослава Котларова, магистър по икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси", и Алина Гъркова, магистър по политология, асистент по проект в Европейската мрежа за политически фондации ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... и ръководителя на съвместната магистърска програма от Университета Нотингам Трент доц. Емил Хелиенек, които им връчиха дипломите. На събитието присъства и заместник-ректорът по обучението в ОКС „магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов,  директор на РЦДО – Хасково, областният управител на Хасково Ирена Узунова и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и доц. д-р Живко ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 10.12.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов,  директор на РЦДО – Хасково, областният управител на Хасково Ирена Узунова и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и доц. д-р Живко ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи". 7.12.2012 г. ... бизнес анализи" в ОКС "Магистър" ще се проведе на 13.12.2012 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Магистър" 7.12.2012 г. ... "Бизнес информатика" в ОКС "Магистър" ще се проведе на 13.12.2012 г.от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Магистри с успешен старт в публичната администрация 13.12.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя им пожела да изкачат и следващото стъпало – докторската степен, като никога не забравят своя университет. „УНСС е марка! Имайте самочувствието, че сте завършили университет № 1. ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... бизнес“), Ивайло Василев (магистър, „Управление на международни проекти”), Нина Димитрова (магистър, „МИО”). Награди за най-добрите. (Вляво на снимката доц. Марчо ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... , докторантДеница Кръстева, магистърПламен Мичев, ІV курс, социологияДинко Динев, ІV курс, социологияАтанас Велков, ІІ курс, икономика 1.3. Организационен комитет на съпътстваща студентска конфе-ренция Хасан Бербер, ІV курс, социологияЕлина Викторова, ІІ курс, ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... университет № 1 и ако продължите в магистърска степен, отново ще сте в университет № 1, защото според институционалната акредитация и през следващите шест години УНСС ще е националният лидер на висшето образование. Да ви е честита тази първа промоция, с пожелание тя да ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изрази очакванията си, че ще присъства и на дипломирането на випуска в магистърска степен, защото израстването в професията предстои. „Вашата специалност се е утвърдила като една от ...
На добър час на бакалаврите от "Публична администрация" 16.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, и приветства бакалаврите от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова формулира "аксиомата" на самочувствието: „Завършили сте елитна специалност и то не къде да е, ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен архив“, студенти и ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  В него се посочва, че изминалите шест десетилетия са време на академичен градеж и всеотдайност на няколко поколения, че тяхното дело е еманация на българската наука, академичната съвест и морал. Акцентира ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Галина Димитрова приветства магистрите Вие сте извървели един важен етап от своя живот. И имате своите големи предпоставки, за да успеете в живота. Едната е, че завършвате именно ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 1.11.2012 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на дистанционното обучение  в размер на 773 хил ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 30.9.2015 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на дистанционното обучение  в размер ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... с чувство за отговорност името „бакалавър“ и „магистър“ на УНСС, отправи тя своето пожелание. Доц. Йотова връчи и дипломите на отличните студенти, придружени от специални грамоти ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Тя посочи, че сериозните изисквания към кандидат-студентите в тази специалност са и гаранция за високото ниво на обучение и качество на ...
Факултет "Финансово-счетоводен" за поредна година информира студентите си 16.5.2012 г. ... , както и възможностите за обучение в ОКС „Магистър“.  Бивши възпитаници пък разкриха своите впечатления, както от академичния, така и от бизнес опита си. Те разясниха на студентите качествата необходими за успешното развитие в съответните сфери. Представена бе и актуална информация ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" ще се проведе на 11.04.2012 от 14.00 до 19.00 в две зали - 2066 и 2065 . Допълнително ще бъде публикувано разпределение на дипломанти по зали ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... сте млад, току-що завършил бакалавър или магистър и малко след като еуфорията от получаването на дипломите е преминала, си задавате въпроса: А сега накъде? Започвате да търсите работа, но почти всички фирми търсят служители със стаж. Къде да го придобиете, ако все още не сте се ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... за образователно-валификационна степен "магистър". - Една стипендия от 700 лв. месечно за докторант. Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани; 2. Към датата на подаване на документите да са редовни докторанти или ...
Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър". 21.4.2012 г. ... . "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 4.07.2011. Дипломните работи трябва да бъдат предадени в катедрата на 15.06.2011 ...
Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа 21.4.2012 г. ... зали 2066 и 2067. За Студенти от ОКС "Магистър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011: Първа малка защита ще се проведе на 16.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067. Втора малка защита ще се проведе на 18.05.2011 (сряда) в зали 2066 и 2067. Времето за ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... степен „Бакалавър” и „Магистър”. За същия период са защитени дисертационните трудове на десет докторанти, обучавали се в редовна, задочна и свободна форма на докторантура. Колективът на катедрата е участвал в разработването на повече от 30 научноизследователски ...

Предстоящо

542 results found
Защити на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия, 2022 г. 11.8.2022 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество",   Втората сесия за защити на дипломни работи ще се проведе на 14 октомври 2022 г. от 14:00 ч.  Защитите на дипломни работи ще се проведат в зала 4046. В срок до 7 октомври 2022 г. (петък), всеки ...
Защита на магистърски тези - специалност "Управление на търговски вериги" 27.7.2022 г. ... се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от специалност "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", дистанционна форма на обучение. Магистърските тези трябва да бъдат изпратени по имейла на научния ръководител за одобрение до 01.10. 2022г. От ...
Защита на магистърски тези - специалности "Търговия" и "Икономика на търговията" 27.7.2022 г. ... на магистърски тези на студентите от специалности "Търговия" и "Икономика на търговията", ОКС "магистър", ще се проведе на 18.10.2022 г. от 10.00 ч. в зала 2124. Представянето на дипломната работа ще бъде под формата на PowerPoint презентация. Краен срок за ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 2022 г. 26.7.2022 г. ... за подаване на документи е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 14.10.2022 г. 2. В ЦДО – 17.10.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите ...
Студентски стипендиантски програми на Университета в гр. Киркук, Ирак, за придобиване на ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“ през академичната 2022/2023 година 29.7.2022 г. ... в гр. Киркук, Ирак, за придобиване на ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“ през академичната 2022/2023 г. Целта на иракската страна е задълбочаване на международните академични отношения в следните области: инженерни, природни науки, компютърни науки, информационни технологии и ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 18.7.2022 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ НА      СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО - 18 ОКТОМВРИ 2022 г. ОТ 9,00 Ч ...
Защити на дипломни работи за специалност "Застраховане и социално дело" - октомври 2022 г. 14.7.2022 г. ... на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ Уважаеми студенти, Предаването на дипломните работи е на 7.10.2022 г. (петък). Получаването на рецензиите е на 27.10.2022 г. (четвъртък). Защитата на дипломните работи ще се ...
Защити на дипломни работи за специалност "Здрвословни и безопасни условия на труд" - октомври 2022 г. 14.7.2022 г. ... на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ Уважаеми студенти, Предаването на дипломните работи е на 7.10.2022 г. (пeтък). Получаването на рецензиите е на 25.10.2022 г. (вторник). Защитата на дипломните ...
Защита на магистърски тези - месец октомври 2022 г. 6.7.2022 г. ... колеги, защитата на магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър" от специалности: “Агробизнес и управление на територията” и “Екоикономика и бизнес” ще се проведе на  14 октомври  (петък) от 10,00 часа в зала П037.   Готовите магистърски ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2022г. 5.7.2022 г. ... език“, образователно-квалификационна степен магистър.  До 28.09.2022г., в учебен отдел Магистър е необходимо да заявите  желанието си да се явите на защита, за да бъдете включени в протокола, като предоставите на място 2 снимки паспортен формат, 1бр. заглавна страница на ДР и ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 15.10.2022 г. от 9.30 ч. 30.6.2022 г. ... на магистъските тези на студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство и контрол" - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 15.10.2022 г.  от 9.30 ч ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение - гр. София, ще се проведе на 13.10.2022 г. от 9.30 ч. 28.6.2022 г. ... на магистърските тези на студентите от ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна  форма на обучение - гр. София, ще се проведе присъствено на 13.10.2022 г. от 9.30 ч. в зала 1039-А. ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 16.6.2022 г. ... образец) се попълва от студента-магистър, подписва се от него и научния му ръководител и се изпраща: в сканиран вариант (eлектронно) на sociology@unwe.bg или се депозира на хартиен носител в куриерската служба на УНСС - адресирана за катедра "Икономическа ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 18.7.2022 г. ... церемонията всеки дипломиран магистър, трябва да се разпише в дипломната книга      в ОКС Магистър;     * За дипломирани бакалаври -  в срок до 5 октомври 2022 г. включително, да се разпишат ...
Защита на магистърски тези (дипломни работи) на студентите от специалност "Бизнес с недвижими имоти“ 3.6.2022 г. ... на магистърските тези (дипломни работи) на студентите от специалност "Бизнес с недвижими имоти“ ще се проведе на 29.06.2022 г. от 10:00 ч. в зала 2119 (корпус „И“).   Студентите-магистри, които ще защитават дипломна ...
Кръгла маса на тема „Съвременни проблеми на сигурността“ с гост министърът на отбраната Драгомир Заков 30.5.2022 г. ... роден на 24 юли 1975 г. в София. Магистър е по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Средното си образование е завършил във Френската езикова гимназия в София. Има редица допълнителни специализации в различни ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Развитие на интелигентни градове", дистанционно обучение 22.6.2022 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" по специалност  "Развитие на интелигентни градове" дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък) от 15:00 часа, чрез платформата MS Teams.  ЗА ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт" - дистанционно обучение 22.6.2022 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" по специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт" дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък) от 09:00 часа, чрез платформата MS Teams.  ЗА ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- редовно обучение (два семестъра) 23.5.2022 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" по специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт" редовна форма на обучение, два семестъра, ще се проведе на 23.06.2022 г. от 13:00 часа, зала ПО34, ПО35. Внимание! За целта най-късно до 09 ...
Официална церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ 10.5.2022 г. ... – ОКС „магистър“. Специален гост на мероприятието ще бъде вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова.            ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - първа сесия 2022 г. 3.5.2022 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Защитата на дипломните работи ще се проведе на 29 юни 2022 г. от 10:00 ч. в зала 3073. В срок до 22.06.2022 г. (сряда), всеки дипломант трябва да предаде дипломната си работа на хартиен и ...
Защита на дипломни работи през месец юни 2022 г. 20.6.2022 г. ... е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 13.06.2022 г. 2. В ЦДО – 17.06.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, МИО - редовно обучение - 28 ЮНИ 2022 27.5.2022 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ...
Защити на дипломни работи за специалност "Здрвословни и безопасни условия на труд" - юни 2022 г. 12.4.2022 г. ... на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“, редовно обучение Предаването на дипломните работи е на 06.06.2022г. (понеделник) от 9.00 до 15.00 ч. в кабинет 2053. Защитата на ...
Защити на дипломни работи за специалност "Застраховане и социално дело" - юни 2022 г. 12.4.2022 г. ... на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“, редовно обучение Предаването на дипломните работи е на 06.06.2022г. (понеделник) от 9.00 до 15.00 ч. в кабинет 2053. Защитата на дипломните работи ...
Защити на дипломни работи за специалност "Икономика на човешките ресурси" - юни 2022 г. 12.4.2022 г. ... на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“, редовно обучение Предаването на дипломните работи е на 06.06.2022г. (понеделник) от 9.00 до 15.00 ч. в кабинет 2053. Защитата на дипломните ...
Защита на дипломни работи за специалност "Икономика на човешките ресурси", дистанционно обучение 11.4.2022 г. ... на дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“, дистанционно обучение Предаването на дипломните работи е на 06.06.2022г. (понеделник) от 9.00 до 15.00 ч. в кабинет 2053. Защитата на дипломните работи ще се проведе онлайн ...
Защита на дипломни работи м.06.2022 г. 23.5.2022 г. ... “Финансов контрол” –  ОКС “Магистър”: "Финансов контрол и финансово право" 1 год., "Финансов контрол и финансово право" 1,5 год., "Одитинг" 1 год., "Одитинг" 1,5 год. и "Противодействие на корупцията" 1 год., "Управление и контрол на обществени поръчки"  1 год. ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 25.5.2022 г. ... на дипломната работа (по образец) се попълва от студента-магистър, подписва се от него и научния му ръководител и се изпраща: в сканиран вариант (eлектронно) на sociology@unwe.bg или се депозира на хартиен носител в куриерската служба на УНСС - адресирана за катедра "Икономическа социология. Срокът за предаване на ...
Защита на магистърски тези - специалност "Управление на търговски вериги" 18.5.2022 г. ... .00 ч.  ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от специалност "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", дистанционна форма на обучение. Магистърските тези трябва да бъдат изпратени по имейла на научния ръководител за одобрение до 12.06. 2022г. На 13, 14 и 15 юни ...
Защита на магистърски тези - специалности "Търговия" и "Икономика на търговията" 1.4.2022 г. ... на магистърски тези на студентите от специалности "Търговия" и "Икономика на търговията", ОКС "магистър", ще се проведе на 27.06.2022 г. от 09.30 ч. в зала 2124. Представянето на дипломната работа ще бъде под формата на PowerPoint презентация. Краен срок за предаване на готовите ...
Защита на магистърски тези 30.3.2022 г. ... . Защита на магистърски тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра ще се проведе на 24.06.2022г. /петък/ от 14.00 часа, зала 3034 ...
Държавен изпит и защита на магистърски тези през м. юни 2022г. 7.4.2022 г. ... език“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 27.06.2022 г. от 9.00 часа.    Срокът за предаване на дипломните работи е 06.06. - 13.06.2022г.  В този срок/ не по-късно от 14.00ч. на 13.06.2022г./, моля да представите в к. 4050 - 2 екземпляра от ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, спец. "Счетоводство и контрол" ЦДО гр. София, ще се проведе само на 24.06.2022 г. 21.6.2022 г. ... на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено само на 24 юни 2022 г. от 9.30 ч. в зала 1039-А ...
Защита магистърски тези , специалност "Счетоводство" и всички специализации към нея - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, ще се проведе на 12.10.2022 г. 28.6.2022 г. ... на магистърските тези на студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" и всички специализации към нея, ще се проведе на 12.10.2022 г. от 9.30 ч. в зала 1039-А. ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ 2022 Г., ТРЯБВА ...
Защита на магистърски тези - месец юни 2022 г. 21.3.2022 г. ... дипломанти, защитата на магистърски тези на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведе на 16 юни (четвъртък) 2022 г. от 10:00 ч., зала П037. Готовите магистърски тези ...
Удължен е срокът за подаване на документи за учредените от ИДЕС две стипендии до края на м. март 2022 г. 16.3.2022 г. ... . Стипендиите се учредяват за отлични студенти от степен "Магистър" в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високиакадемични успехи и постижения. Необходимите документи за кандидатстване ...
Общи правила за провеждане на защита на дипломна работа (магистърска теза) 10.3.2022 г. ... магистри, обучението в ОКС „Магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. В прикачения файл са посочени общите правила за провеждане на защита на дипломна работа ...
Стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 16.2.2022 г. ... 1000 лв. Конкурсът е за отлични студенти от ОКС „магистър“ в специалности в  областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни форуми ...
Защита на магистърски тези 11.3.2022 г. ... на магистърски тези на студентите от специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър", ще се проведе на 25.03.2022 г. от 09.00 ч. в зала 2124. Представянето на дипломната работа ще бъде под формата на PowerPoint презентация. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за ...
Защита на магистърски тези - месец март 2022 г. 2.2.2022 г. ... дипломанти, защитата на магистърски тези на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведе на 18 март (петък) 2022 г. от 10:00 ч., зала П037. Готовите магистърски тези трябва да бъдат предадени (на ...
Допълнителен магистърски прием януари 2022 г. 26.1.2022 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Онлайн – при онлайн подаването на документи, таксата за кандидатстване се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението; в Центъра за прием на документи (ЦПД) ...
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ 25.1.2022 г. ... Ина Лечева   Д-р Ина Лечева е магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалности „Счетоводство и контрол“ и „Публични финанси“ и доктор по икономика. Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор. Професионалният й ...
Стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 2.2.2022 г. ... е за отлични студенти от ОКС „магистър“ в специалности в  областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и ...
Защита на дипломни работи м. март 2022г. 17.1.2022 г. ... –  ОКС “Магистър”: "Финансов контрол и финансово право" 1 год., "Финансов контрол и финансово право" 1,5 год., "Одитинг" 1 год., "Одитинг" 1,5 год. и "Противодействие на корупцията" 1 год.     Защитата на дипломни работи ще се ...
Защити на магистърски тези 10.5.2022 г. ... .00 ч.  ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от ОКС "Магистър" в специалности: - "Енергиен бизнес" - 2 и 3 сем.;  - "Икономика и управление на железопътния транспорт"; и - "Интелигентни транспортни системи"; - "Транспортен мениджмънт"; - ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. март 2022г. 13.1.2022 г. ... на веригата на доставките“ ОКС "магистър" ще бъдат проведени на 07 март 2022г.  от 09.00ч. До 28 февруари 2022г., заявете желание за явяване на държавен изпит в учебен отдел Бакалаври, за да бъдете включени в протокола.   Държавният изпит ще се проведе ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Здравословни и безопасни условия на труд"“ 5.1.2022 г. ... на дипломните работи е на 28.02.2022г. (понеделник). Получаването на рецензиите е на 22.03.2022г. (вторник). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 23.03.2022г. (сряда) ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ 5.1.2022 г. ... на дипломните работи е на 28.02.2022г. (понеделник). Получаването на рецензиите е на 24.03.2022г. (четвъртък). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 25.03.2022г. (петък) ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ 5.1.2022 г. ... на дипломните работи е на 28.02.2022г. (понеделник). Получаването на рецензиите е на 23.03.2022г. (сряда). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 24.03.2022г. (четвъртък) ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, МИО - редовно обучение 4.1.2022 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 18.2.2022 г. ... явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 10.03.2022.                     ...
Защита на дипломни работи през месец март 2022 г. 23.3.2022 г. ... на документи в отдел "Студенти - Магистър" и ЦДО е до 21.03.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги. Линк за защитата на ...
Във връзка със Стажантската програма на Националното сдружение на общините в Република България за 2022 г.- община Челопеч осигурява едно стажантско място за студент 3 или 4 курс бакалавър или магистър, за 1 месец /февруари/ 2022 г. 16.12.2021 г. ... - 3 или 4 курс, ОКС "Бакалавър" или "Магистър", специалност „Счетоводство и контрол“. Стажът е за един месец -  през м.февруари 2022 г. Стажовете, включени в програмата на НСОРБ са неплатени, както и не се покриват транспортни и други разходи по пребиваване ...
ОБЯВА на община Челопеч за едно стажантско място 14.12.2021 г. ... - 3 или 4 курс, ОКС "Бакалавър" или "Магистър", специалност „Счетоводство и контрол“. Стажът е за един месец -  през м.февруари 2022 г. Стажовете, включени в програмата на НСОРБ са неплатени, както и не се покриват транспортни и други разходи по пребиваване ...
Стипендии за обучение по докторантски програми към Европейския университетски институт 3.12.2021 г. ... степен „магистър"; 3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита  образователно-квалификационна степен „магистър" - Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в ...
Онлайн публична лекция на д-р Любомир Талев на тема „Културната война“ 19.11.2021 г. ... гимназия за древни езици и култури, магистър по право на Софийския университет и по конкурентно право на City University London, специализант по право на George Washington University и доктор по конституционно право на Софийския университет ...
Курс "Обучение и развитие на хората" 12.11.2021 г. ... принцип и др. Здравко Димитров, магистър по Трудова и организационна психология, СУ "Св. Климент Охридски", квалификация за треньор по Групово-Динамичен тренинг, сертифициран SHL оценител. Общо 20 години опит в сферите подбор (Executive Search), обучение, оценка и ...
Представяне на книгата „Корпоративна сигурност“, разработена от авторски колектив на катедра „Национална и регионална сигурност“ 9.11.2021 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е публикувана от Издателски комплекс - УНСС. Воден от идеята, че корпоративната сигурност не означава само защита и гарантиране оцеляването ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 26 март 2022 г. от 10.00 ч. 25.11.2021 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 26 март 2022 г. от 10.00 ч.   /Подробна информация може да намерите в сайта на УНСС - Информационен ...
Защитата на магистърските тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе само на 23 март 2022 г. от 10.00 ч. 10.3.2022 г. ... на магистърските тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе на 23 март 2022 г. от 10.00 ч.   /Подробна информация може да намерите в сайта на УНСС - Информационен ...
Защитата на магистърските тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, ще се проведе само на 21 март 2022 г. от 10.00 ч. 10.3.2022 г. ... . от 10.00 ч., ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" и всички специализации в ОКС "Магистър" редовна форма на обучение. За тази цел до 08.03.2022 г. вкл., магистърските тези трябва да бъдат изпратени по имейлите до научните ...
Защити на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия, 2021 г. 29.9.2021 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Втората сесия за защити на дипломни работи ще се проведе на 15 октомври 2021 г. от 14:00 ч.  Защитите на дипломни работи ще се проведат в зала 3071. Подаването на заявки за допускане до ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ 28.9.2021 г. ... работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ Предаването на дипломните работи е на 8.10.2021г. (петък). Получаването на рецензиите е на 27.10.2021г. (сряда). Защитата на дипломните ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ 28.9.2021 г. ... работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ Предаването на дипломните работи е на 8.10.2021г. (петък). Получаването на рецензиите е на 26.10.2021г. (вторник). Защитата на дипломните работи ...
Защити на магистърски тези на специалности "Транспортен мениджмънт" и "Икономика на транспорта" 13.1.2022 г. ... ч.  ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от ОКС "Магистър" в специалности: - "Икономика на транспорта"; и - "Транспортен мениджмънт". Защитата ще се проведе в кабинет 3031. Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на ...
Защита на магистърски тези - месец октомври 2021 г. 21.9.2021 г. ... дипломанти, защитата на магистърски тези на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведе на 29 октомври (петък) 2021 г. от 10:00 ч., зала П037 ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 31.1.2022 г. ... ЗА ОКС-МАГИСТЪР 1. Защитите на магистърски тези на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 сем.,  специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“- 2 и 3 сем.,  специалност “Бизнес ...
Защитата на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 16.9.2021 г. ... на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“, да се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. присъствено и онлайн, съобразно епидемиологичната ...
Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 16.9.2021 г. ... за явяване на защити на магистърски тези се подават в отдел „Студенти-магистър“ до 18.10.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит. Документите са: 1. 2 бр. снимки паспортен формат 45/35 мм. 2. Подписана ...
Защитата на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 16.9.2021 г. ... на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“, да се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. присъствено и онлайн, съобразно епидемиологичната ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, М. ОКТОМВРИ`2021 г. 16.9.2021 г. ... –  ОКС “Магистър”: "Финансов контрол и финансово право" 1 год., "Финансов контрол и финансово право" 1,5 год., "Одитинг" 1 год., "Одитинг" 1,5 год. и "Противодействие на корупцията" 1 год.     Защитата на дипломни работи ще ...
Защити на магистърски тези - "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" 9.9.2021 г. ... 3037 ще се проведат защити на магистърски тези на студентите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти". Дипломантите следва да подадат по 2 молби, подписани от научен ...
Подаване на документи за ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. 24.8.2021 г. ... г. Предварителен онлайн кандидатмагистърски изпит – 04.09.2021 г. Обявяване на резултатите от предварителна онлайн сесия – до 07.09.2021 г. Кандидатмагистърски изпит редовна електронна сесия – от 11.09 до 12.09.2021 г. Изпит по английски език за ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 15.9.2021 г. ... на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 30.09.2021.                     ...
Защита на магистърски тези 4.10.2021 г. ... на магистърски тези на студентите от специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър", ще се проведе присъствено на 15.10.2021 г. от 09.00 ч. в зала 2124. Представянето на дипломната работа ще бъде под формата на PowerPoint презентация. Краен ...
Защита на дипломни работи през месец септември 22.7.2021 г. ... на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 15.09.2021 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2021г. 24.9.2021 г. ... степен магистър.  Защитата на дипломни работи ще се проведе присъствено в зала 1084. Период за предаване на дипломните работи е 15.09- 24.09.2021г. В този срок/ не по-късно от 16.00ч. на 24.09.2021г./, моля да представите в к. ...
Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" ДО - специалност "Развитие на интелигентни градове" 30.6.2021 г. ... на магистърските тези на ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - специалност "Развитие на интелигентни градове" - два и три семестъра ще се проведе на 30.06.2021 г. от 15:00 часа, ОНЛАЙН чрез ...
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 16.9.2021 г. ... за явяване на защити на магистърски тези се подават в отдел „Студенти-магистър“ до 18.10.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит. Документите са: 1. 2 бр. снимки паспортен формат 45/35 мм. 2. Подписана от научния ...
Защита на магистърски тези – месец юли, 2021 г. 10.6.2021 г. ... дипломанти, защитата на магистърски тези на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведе на 01.07.2021 г. от 09:30 ч., зала 1044. Готовите магистърски тези трябва да ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ - юни 2021 г. 31.5.2021 г. ... дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ Предаването на дипломните работи е на 7.06.2021г. (понеделник). Получаването на рецензиите е на 28.06.2021г. (понеделник). Защитата на дипломните работи ще се ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ - юни 2021 г. 31.5.2021 г. ... дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ Предаването на дипломните работи е на 7.06.2021г. (понеделник). Получаването на рецензиите е на 23.06.2021г. (сряда). Защитата на дипломните работи ще се ...
Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" ДО - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" 30.6.2021 г. ... на магистърските тези на ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два и три семестъра ще се проведе на 30.06.2021 г. от 12:00 часа, ОНЛАЙН чрез платформата Microsoft Teams. За включване в онлайн защита на ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ за студенти РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 31.5.2021 г. ... на магистърските тези на ОКС "Магистър" редовна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два семестъра ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10:00 часа в зала П034.  До 07.06.2021 г. дипломантите трябва да се явят в канцеларията на ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 8.7.2022 г. ... тези през месец октомври 1. Защита на магистърски тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра и специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра ще се ...
Защити на магистърски тези 19.5.2021 г. ... . от 10.00 ч.  ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от ОКС "Магистър" в специалности: - "Икономика на транспорта"; - "Интелигентни транспортни системи"; - "Транспортен мениджмънт" и - "Енергиен бизнес". Предаването на магистърските тези става в катедра ...
Защита на дипломни работи през месец юни 31.5.2021 г. ... подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 14.06.2021 г. Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
АКТУАЛНО ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЮНИ 2021 18.5.2021 г. ... на студентите-дипломанти от всички магистърски специалности към катедра „Финансов контрол“ Защитите на дипломните работи ще се проведат присъствено на 30 юни 2021 г. /сряда/ от 09.00 ч. за специалностите: "Финансов контрол и финасово право" 1 год., "Финансов контрол ...
Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност" 14.5.2021 г. ... ч. в зала 3073 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност". Дипломантите следва да подадат по 2 /две/ молби/заявлия - една в катедра "Международни отношения" /каб.3080/ и една в отдел "Студенти" - ОКС "Магистър" в срок до 17 юни 2021 г ...
Защити на магистърски тези 14.5.2021 г. ... на магистърски тези на студентите от специалностите "Международни отношения: Международна публична администрация" и "Международни отношения: Управление на конфликти"  - ОКС "Магистър" ще се проведат на 25 юни 2021 г. от 09.00 часа в зала 3074. Дипломантите следва да подадат ...
24.06.2022 г. - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 28.3.2022 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 24.06.2022 - 13:00 ч. онлайн   за специалности ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" Защита на магистърските тези ще се проведе онлайн в платформата Teams ...
24.06.2022 г. - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 8.6.2022 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 24.06.2022 г. ПРИСЪСТВЕНО, В УНСС   за специалности РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: МАРКЕТИНГ: начало на защитата 09:00 ч. МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт": начало на защитата 09:00 ч ...
Защита на магистърски тези 26.5.2021 г. ... на магистърски тези на студентите от специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър", ще се проведе присъствено на 29.06.2021 г. от 09.30 ч. в зала 2124. Представянето на дипломната работа ще бъде под формата на PowerPoint презентация. Краен срок за предаване ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 22.4.2021 г. ... в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със Заповед на ректора за противоепидемичните мерки. На 10 май 2021 г. между 11.30 ч. и 12.00 ч ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 21.6.2021 г. ... за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 24.06.2021.                       ...
На вниманието на студентитe от спец. "Счетоводство" от Трети и Четвърти курс ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 15.4.2021 г. ... – 3 и 4 курс и ОКС „Магистър“. От Банка ДСК ЕАД ще вземат участие: - г-н Цветослав Димов - Началник, Управление „Контролиг“; - г-н Пламен Димитров - Началник, Управление „Управление на активите и пасивите“; - г-жа Габриела ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, м. ЮЛИ 2021 14.5.2021 г. ... защита на дипломни работи (магистърски тези) ще бъде през м. юли 2021 г. (точната дата ще бъде публикувана и съобщена допълнително).   Стъпките за явяване и защита на дипломната работа са:  Запознаване се изискванията за разработване на дипломна работа ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия м. юни 2021г. 4.6.2021 г. ... , образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9.00 часа.    Срокът за предаване на дипломните работи е 08.06 - 17.06.2021г.  В този срок/ не по-късно от 12.00ч. на 17.06.2021г./, моля да представите в к. 4050 - 2 екземпляра ...
Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. 15.3.2021 г. ... е на място в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО ...
Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 14.5.2021 г. ... през съответната сесия в отдел "Студенти-Магистър". За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, спец. "Счетоводство и контрол" РЦДО гр. Хасково на 16.10.2021 г. 6.7.2021 г. ... на магистърските тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 16 октомври 2021 г. от 10.00 ч ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец. "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София ще се проведе на 13 и 14 октомври 2021 г. 6.7.2021 г. ... на магистърските тези за специалност "Счетоводство и контрол" - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на 13 и 14 октомври 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1039-А ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе на 11 октомври 2021 г. 21.9.2021 г. ... на магистърските тези за спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, ще се проведе присъствено на 11  октомври 2021 г ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. МАРТ 12.3.2021 г. ... . Защитите на магистърски тези на студенти от специалност “Бизнес администрация“ и специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ за ОКС-Магистър - редовно обучение и ДО-София ще се проведат на 18.03.2021г. /четвъртък/, от 12.30 часа.    2. ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. МАРТ 23.2.2021 г. ... . Защитите на магистърски тези на студенти от специалност “Бизнес администрация“ и специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ за ОКС-Магистър - редовно обучение и ДО-София ще се проведат на 18.03.2021г. /четвъртък/, от 12.30 часа в зала 2029.   2. ...
Защита на магистърски тези - трета сесия ще се проведе онлайн 15.3.2021 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е Защитата на магистърските тези (трета сесия) на студентите от специалности “ Агробизнес и управление на територията” и “Екоикономика и бизнес” ще се проведе на 18.03.2021 г. онлайн, чрез MS Teams.  Важно!!!! Готовите магистърски тези на студентите, трябва ...
Стипендии на Република Корея за обучение на български граждани в корейски университети 15.2.2021 г. ... образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“. Краен срок за подаване на документи: 19 март 2021 г. Повече информация и формуляри за кандидатстване: ...
Предаване на готовите дипломни работи за явяване на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м. март 2021г. 16.2.2021 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 02.03., 04.03. и 05.03.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 9 часа до 15 часа. При записването си в канцеларията, дипломантът следва да ...
Консултационни часове на индидуалните магистрите от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 12.2.2021 г. ... удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края на ...
Важно! Защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" 1г.,1.5 г. и спец. "Счетоводсво" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ще се проведе присъствено на 22 и 23 февруари 2021 г. Ето и разпределението по дати: 11.2.2021 г. ... за защита на магистърски тези на студентите от редовна форма на обучение ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес ...
Стипендии на Министерството на образованието на Саудитска Арабия за изявени студенти 24.2.2021 г. ... на арабски език, до 30 години за ОКС „магистър“ и до 35 години за ОКС „доктор“, като академичният съвет на образователната институция може да направи изключение. Студентът не трябва да е получавал друга стипендия от саудитска образователна институция. Заверяването на ...
ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 20.3.2021 г. ... на магистърските тези на ОКС "Магистър" редовна и дистанционна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два семестъра ще се проведе на 30.03.2021 г. от 10:00 часа чрез платформата MS TeamsЗащитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" дистанционна форма на ...
ОБНОВЕНО! ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 22.3.2021 г. ... вниманието на студентите от ОКС МАГИСТЪР от специалности: УТОЧНЕНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЧАС И ЛИНКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: Маркетинг, редовно обучение Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт“, редовно обучение Маркетинг със специализация "Бранд ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ 3.2.2021 г. ... на дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“   Предаване на дипломните работи - 15.02.2021г. (понеделник). Получаване на рецензиите - 8.03.2021г. (понеделник). Защита на дипломните работи - 9.03.2021г. ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ 3.2.2021 г. ... на дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“   Предаване на дипломните работи - 15.02.2021г. (понеделник). Получаване на рецензиите - 18.03.2021г. (четвъртък). Защита на дипломните работи - 19.03.2021г. ...
Национална сигурност"-защити на магистърски тези 19.2.2021 г. ... 10.00 ч. в зала 2094 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от спец."Национална сигурност". Абсолвентите следва да подават по 2 /две/ молби, подписани от научен ръководител, в катедра "Международни отношения" - каб.3080 и в отдел "Студенти - Магистър" в срок до 26.02.2021 г ...
защити на магистърски тези - "Национална сигурност" 1.2.2021 г. ... 17.03.2021 г. от 10.00 ч. ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност". Кандидатите следва да подадат  по две /2/ молби/или първа страница от магистърската теза/ с подпис на научен ръководител в катедра "Международни отношения" - каб.3080 и в отдел ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, М. МАРТ 2021 за студентите от специалностите към катедра “Финансов контрол” – ОКС “Магистър” 29.1.2021 г. ... , тема и научен ръководител. В канцеларията на “Магистърска степен” от 24 до 25.02. 2021 г. между 10.00 и 12.00 часа следва да предадете: копие на първа страница с подпис от научния ръководител; две снимки (надписани); дипломи за средно образование и бакалавърска степен.   Рецензиите ...
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 26.1.2022 г. ... .   Лектор: Д-р Ина Лечева Д-р Ина Лечева е магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалности „Счетоводство и контрол“ и „Публични финанси“ и доктор по икономика. Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор. Професионалният й опит е изцяло в ...
Защита на магистърски тези 22.3.2021 г. ... на магистърски тези на студентите от специалности "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе онлайн  в MS Teams на 26.03.2021 г. от 09.00 ч. Представянето на дипломната работа ще бъде под формата на PowerPoint презентация. Краен срок ...
СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2021/2022 13.1.2022 г. ... часа. Записването на студентите от ОКС „Магистър", дистанционно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. е от 17.01.2022 г. до 31.01.2022 г. от 9:00 до 16:00 часа ...
Защити на магистърски тези 19.2.2021 г. ... от 10.00 ч., зала 3036 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти". Дипломантите следва да подадат по 2/две/ молби/заявления, подписани от научен ...
Защита на дипломни работи през месец март 26.3.2021 г. ... е на място в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО.      Линк за защитата на дипломни работи:  ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ КЪМ КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" https://teams.microsoft ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. март 2021г. 19.2.2021 г. ... на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени на 08 март 2021г.  от 09.00ч. Държавният изпит ще се проведе в зала 1084. Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 4051. Заявете желание за явяване на държавен изпит в отдел Бакалавър до 01 март 2021г., ...
На вниманието на студентите в ОКС "магистър": ДАНС търси експерти 11.12.2020 г. ... студенти, Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) набира експерти за специализирана административна дирекция "Финансово-стопанска и управление на собствеността". Едно от изискванията е кандидатите да имат завършена ОКС "бакалавър". Цялата информация: ...
Защита на магистърски тези за спец. "Счетоводство и контрол" ЦДО г. София, ще се проведе присъствено на 24 февруари 2021 г. от 13.00 ч.(в зависимост от броя на студентите защита може да се проведе и на 25.02.2021 г. 18.1.2021 г. ... на магистърските тези за студентите от спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на 24 февруари 2021 г. от 13.00 ч.  (в зависимост от броя на студентите, защита може да се проведе и на 25.02.2021 г. от 10 ...