Резултати от търсене за Магистър

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

351 results found
Самостоятелно обучение 17.9.2021 г. ... степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване и обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, ...
Докторски програми 22.9.2021 г. ... степен "магистър". Катедра ИСТТ обучава докторанти в редовна и самостоятелна форма.  С условията за кандидатстване за докторантски програми на катедра ИСТТ , можете да се запознаете тук.     Организиране на ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... в ОКС Магистър по двете специалности  на катедра ИСТТ : „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална ...
Докторски програми 17.9.2021 г. ... и научна степен надграждаща магистърската степен.   Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ...    Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на ...
Срокове за записване - бакалаври 30.8.2021 г. ... и  ОКС “магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Търговия 2.8.2021 г. ... по специалност „Търговия“, ОКС „магистър“ е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност, съобразно протичащите в страната и в Европейския съюз промени в развитието на търговската наука и практика ...
Документи и такси за кандидатстване 17.9.2021 г. ... , кандидат-студентите за ОКС „магистър” подават документи за участие с конкурс: · Онлайн· Указания за онлайн подаване на документи За онлайн подаването на документи за кандидатсване (и явяване на изпит по английски език за специалности с преподаване на ...
Павлова 16.6.2021 г. ... (1998). Зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно обучение и следдипломна квалификация (от 2007); ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (от 2006); директор на Център за дистанционно обучение при УНСС от 2005; член на факултетен съвет и на факултетен научен съвет към ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 12.3.2021 г. ... обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 20.3.2021 г. ... за продължаване на обучението си в ОКС „Магистър“ ...
Автоматично записване за следващ семестър 16.3.2021 г. ... – ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи: ОНЛАЙН – от 25.01.2021 г. За онлайн подаването на документи е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за висше образование и да попълните желаните ...
Катедра ИСТТ 2.9.2021 г. ... обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Обучението за придобиване на бакалавърска и магистърска степен е в две специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“. Обучението се осъществява ...
Условия 25.9.2020 г. ... придобили образователно-квалификационна степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00) ...
На вниманието на магистрите в Редовна форма на обучение 25.9.2020 г. ... 1893/11.09.2020 г. занятията на студентите в ОКС „магистър“, редовно обучение, се провеждат в смесена форма: 2/3 от занятията се провеждат присъствено, а 1/3 – онлайн извън сградата на университета. Преподавателите определят кога занятията ще се провеждат онлайн в зависимост от ...
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Развитие на интелигентни градове“ се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“. Това партньорство предлага иновативен трансфер на знания между две научни ...
Есе 4.9.2020 г. ... формат е алтернатива на полагането на кандидатмагистърски изпит под формата на тест за икономисти или неикономисти. Целта на есето е да се даде възможност на кандидатите за ОКС „магистър“ да демонстрират уменията си за самостоятелно и аналитично мислене, за изразяване на собствена позиция ...
Начало 31.3.2021 г. ... планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в съответствие със стандартите и ...
Дипломни работи 1.6.2020 г. ... студент задължително проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   Допускане до защита се осъществява след представяне в отдел „Студенти-Магистър“ на следните документи: 1. Копие от ...
Специалности 1.6.2020 г. ... „Одитинг“, в магистърската степен  на обучение има за цел задълбочаване и профилиране на знанията в областта на вътрешния и външния одит, както в публичния, така и в стопанския сектор. Обучението дава възможност за придобиване на задълбочена теоретична и ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... , специализация "Фамилно предприемачество" ОКС Магистър Магистратурата “Фамилно предприемачество“ е създадена: В отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено при неговото ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... , специализация "Фамилно предприемачество" ОКС Магистър Магистратурата “Фамилно предприемачество“ е създадена: В отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено при неговото ...
Условия за кандидатстване 5.5.2020 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква­лификационна степен. Те могат да ...
Условия за кандидатстване 16.9.2021 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, лица с двойно гражданство, ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... Ви предлагаме възможността да се се обучавате в нашите магистърски програми, чрез които да надградите и доразвиете своите знания. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: 1. Междунроден туризъм - редовна форма на обучение. 2. Мениджмънт в туризма - дистанционна форма на обучение. 3. НОВА ПРОГРАМА!!!! Управление индустрията на ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – редовна форма ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 2 сем. ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ към магистърска програма ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра (Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на дипломантите в процеса на ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право, преподавател в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Научните интереси на проф. Цакова са в областта на интелектуалната собственост, управление на интелектуалната собственост, интелектуалната собственост в ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата “. Стратегически приоритети в научноизследователската дейност на професионално направление „Социология, ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” ...
Актуално 15.2.2021 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър” или „доктор“  Краен срок: 19 март 2021 г. Информация за стипендиите: тук                  2021 г.  “Стипендии за Франция” на ...
Благодарствено писмо 27.2.2019 г. ... уважение: Татяна Гроздева - Магистър спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4 ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... степен „Бакалавър“ и „Магистър“ от различни специалности от учебната 1993/1994 г.. 2. Описание на съдържанието:  В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи и техники в ...
Самостоятелно обучение 11.8.2021 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване и обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете да ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 2.9.2021 г. ... трябва да се обучават в ОКС Магистър на УНСС или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър. студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, за СЕСИС - английски, немски, ...
Докторанти 17.9.2021 г. ... е образователна и научна степен надграждаща магистърската степен. Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и ...
Магистри 17.9.2021 г. ... прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност в бакалавърската степен ...
Докторанти 17.9.2021 г. ... образователно-квалификационната степен "магистър". Катедра ИСТТ обучава докторанти в редовна и самостоятелна форма.  С условията за кандидатстване за докторантски програми на катедра ИСТТ , можете да се запознаете тук.     Организиране на учебния процес в ...
Магистри 17.9.2021 г. ... в ОКС Магистър по двете специалности  на катедра ИСТТ : „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и бизнес в ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, ...
Защита на магистърска теза 2.12.2020 г. ... завършват своето обучение в ОКС „Магистър” с разработване и защита на магистърска теза. Подробни правила за разработване на магистърска теза, както и примерни теми за някои от магистърските програми са представени в прикачените файлове ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Магистър" 14.10.2019 г. ... специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" Признати 8 изпита от ACCA qualification         Признати 5 изпита от ICAEW qualifications  Източник: https://apps.icaew ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... за общежитие на студентите в ОКС „магистър”: 4,00 включително. Минимален успех за допълнително класиране за общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за легловата ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език към катедра „Логистика и вериги на ...
АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.9.2018 г. ... програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания. Завършилите получават диплома за магистър и от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска степен ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... , който се чуди дали да замине по програма Еразъм, може да спре с чуденката и да действа смело. Изживяването е незаменимо, а ползата е както в личен, така и в професионален план. Аз заминах за един семестър в Германия, град Вормс. Градчето е неголямо, университетско, през ...
Документи за записване 8.7.2021 г. ... образователно - квалификационна степен "магистър" – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графиците на учебния процес за зимен семестър на учебната 2021/2022 г., обявени на интернет адрес www.unwe.bg . Кандидат-студентите, които не са се записали в ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на ...
Балообразуване 17.9.2021 г. ... степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език, непредставили документ за изискуемото ниво за владеене на английски език, полагат изпит под формата на електронен ...
Документи и такси за кандидатстване 1.8.2018 г. ... квалификационна степен “магистър” подават следните документи: Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на ...
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... University College в Хорсенс, Дания е сравнително голям университет, с модерна материална база и с 24/7 свободен достъп в библиотеката (чрез специална студентска карта). Разстоянието от общежитието до университета е около 2 км., затова си наех колело, с което се придвижвах ...
График за кандидатстване и класиране за допълнителен прием - зимен семестър за учебната 2021/2022 г. 17.9.2021 г. ... за всички специалности в ОКС „магистър“ започва от 16.09.2021 г. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор на областите на висше образование и професионалните ...
График за кандидатстване и класиране 5.2.2021 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 1. Онлайн подаване на документи за допълнителен прием – от 25.01.2021 г. 2. Прием на документи на място в Център за прием на ...
Предварителни изпити 15.6.2020 г. ... кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна електронна сесия– от 17.08. до 27.08.2020 г. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия  – от 28.08 до 29.08 ...
Редовно и дистанционно обучение 22.7.2020 г. ... . Редовната форма на обучение в магистърска степен се осъществява само в Университета за национално и световно стопанство  - гр. София. Редовното обучение може да бъде в държавна поръчка (само за приема през м. септември) и срещу заплащане. ...
Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г. 20.7.2018 г. ... 4,11 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за настаняване е от 03.09. до 28.09.2018 г. (в работните дни) ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Стела Ралева ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”.             Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите от специалност “Регионално развитие”, ОКС ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... ресурси“ Основната цел на магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ е  да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... на дипломна работа  в ОКС “магистър” на Университета за национално и световно стопанство. 1.    Защита на дипломна работа в ОКС „магистър”  Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... степени “Бакалавър”, “Магистър” и “Специалист”. Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите по специалност “Политология“ в редовна форма на обучение. Според учебния план на специалността, стажът трябва да се ...
Цветков 26.1.2018 г. ... до 2007). Директор на отделение "Магистър" (от 2004); зам.-председател на ЦСУ (сега НСИ) при МС (1990 - 1991); председател на НСИ (2007 - 2008). Чете лекционни курсо­ве по статистика; статистически контрол на качеството; икономическа статистика; макроикономическа ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 17.9.2021 г. ... степен „магистър”. Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните документи: 1. молба до ректора по образец; 2. автобиография; 3. копие от документа за висше образование ...
Мишев 20.6.2018 г. ... бизнес анализ“ пред студенти от магистърска степен в УНСС. Гост-професор в Нов български университет. Гост-професор в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – гр. Пловдив.   Ръководни и изборни длъжности  Член на Факултетни съвети ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 19.8.2020 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да създават ефективни стратегии, отразяващи ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ 19.8.2020 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да се реализират на висше управленско равнище в ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. Администрация и ...
Институционална акредитация 29.11.2017 г. ... акредитация бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66 27 340 19.10.2017 г.,шест години 19.10.2023 г. 19.10.2022 г ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... – 4,00 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително. Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 15.09.2017 г. (в работните дни) ...
Вътрешни актове 4.8.2021 г. ... висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на науките" Етичен кодекс на ...
График за кандидатстуденстка кампания 2.7.2018 г. ... Кандидатстудентска кампания, ОКС „магистър“ – септември 2018 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 20.08.2018 г. до 11.09.2018 г. Прием на документи за хартиена сесия: от 20.08.2018 г. до 19.09.2018 г. Кандидатмагистърски тест, електронен ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... към кандидатите за обучение в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище; да владеят английски език писмено и говоримо. ...
За програмата 14.6.2017 г. ... магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European Business and ...
Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy 31.7.2020 г. ... , и на тази основа се реализира съвместна магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес“ в УНСС. Четири от дисциплините в нея се четат от тютори на Академията. Ежегодно се провеждат съвместни научни прояви и се работи по изследователски проекти. Завършилите ...
Класиране 31.8.2021 г. ... и V курс в ОКС „магистър“ с успех над добър 4,00(вкл.). КСБВУ и П„ССО“ водят разговори за допълнителни места в блокове управлявани от други университети на територията на Студентски град. Всички некласирани на този етап студенти, поради нисък ...
Държавни изпити 16.9.2021 г. ... за провеждане на държавен изпит МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство": Първа поправителна сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с ...
ОКС Магистър 14.5.2021 г. ... „Финанси” предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и ...
Новини 22.5.2017 г. ... година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два изпита от квалификацията на ICAEW (ACA qualification), което ще бъде обявено своевременно ...
Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 21.9.2021 г. ... на магистърски тези за студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" 1 г. , 1.5 г. и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" , "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"  и ...
Специалности 18.6.2021 г. ... в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2021/2022: 1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение) 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (2 сем. - редовно обучение) 3 ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of ...
Акценти 26.5.2021 г. ... „Съвместната акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол“ между УНСС, Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Dr David ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 4-ти сем. 21.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 4 - ти сем. (зимен) Анализ на финансовите отчети на ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Спецкурс по финансово ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. (зимен) Микроикономика Л доц. д-р Л.Йотова 29 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т.Атанасова-Дренска  22 ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... "Магистър": направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение - 1 сем. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия Управление на ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 1 сем. 30.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. - зимен Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10 ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. (зимен) Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф. ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 4-ти сем. 30.10.2016 г. ... семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  4 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 29.10.2016 Техника на данъчното облагане 09.00 - 16.45 Л х. проф. д ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 29.10.2016 г. Техника на данъчното облагане 09.00 - 16.45 Л х. проф. ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 22.10.2016 Анализ на публичната политика 10.45 - 18.30 Л доц. д-р Ал ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 22.10.2016 Анализ на публичната политика 10.45 - 18.30 Л доц. д-р Ал ...
Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  3 семестъра на обучение Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър Стратегии за интернационализация Л доц. д-р Цв. ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър           ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... Ралева – заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник ръководител на катедра “Икономикс” Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... . КСБВУ класира всички новоприети студенти в ОКС „магистър“, за учебната 2016/2017 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително. 2. КСБВУ започва издаване на получените разменни писма на студентите подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в „Графика ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... 4,25 включително; ОКС „Магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 17.09.2016 г. (в работните дни) ...
Годишна поправителна сесия - ОКС "магистър" 13.7.2016 г. ... „Икономика на търговията“, ОКС „магистър“, срок на обучение 1 г. и  1.5 г. преподавател дисциплина дата и час зала Доц. д-р Бисер Петков Борсова търговия Управление на риска   02.07.16 г. – 09.00 ч. 02.07.16 г. – 10 ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 19.6.2021 г. ... на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се организират в ...
Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 16.9.2020 г. ... , антропология и науки за културата” магистърска програма по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Социология, ...
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото професионално направление "Политически науки" в УНСС са акредитирани програмно за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" от НАОА за период от 6 години (Протокол № 16/03.11.2015 ...
Програмна акредитация 11.9.2020 г. ... до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,90 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”, 6 500 ОКС  “Магистър” (редовна и дистанционна форма) 22.03.2019 г., шест години 22.03.2025 г. 22.03.2024 г. 3.7. Администрация и ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Специалност „Европеистика“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Специалност „Международни отношения“ със специализация: „Управление на конфликти“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Области ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Магистърската програма по „Международни отношения: Международна публична администрация“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето образование ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Магистърската програма по „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър/магистър“ по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... Магистърската програма по “Икономика на търговията” е ориентирана към  създаване на кадри с висок потенциал за реализация в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... да продължат обучението си и в ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, със срок на обучение два семестъра. Дълбоките традиции, богатият опит в обучението на кадри с висша квалификация в сферата на търговията и възможностите за реализация на ...
Програми 6.8.2018 г. ... четири специалности за ОКС "Магистър" → „Международни отношения: международна публична администрация“ → „Национална сигурност“ → Европеистика → „Международни отношения: управление на конфликти“ От 1989 г ...
График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър" 18.5.2016 г. ... на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ. 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. д-р ...
Заявление за избор на теми за магистърски тези 23.4.2021 г. ... на транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава /сканирано с подпис/ до 15.03.2021 г. на имейл адреса на научния секретар на катедрата: barnaudov@unwe.bg или в катедрата ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ... ч. в зала ............ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"       "Транспортен мениджмънт"       "Интелигентни транспортни системи"      "Енергиен ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 20.2.2021 г. ... тематични направления за разработване на магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"    Организация и управление на различните видове транспорт. Предприемачество в транспортния бизнес. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса. Финансов анализ на ...
СК2 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 2 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Количествени методи и ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС!  Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели!  Споделяме какво успяхме да ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . - Оптимизиране на броя на бакалавърските и магистърските програми. - Нарастване на броя на съвместните бакалавърски и магистърски програми с водещи чуждестранни университети. - Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и подобряване на качеството на студентските ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... програма по „Интелигентни транспортни системи“ е разработена, за да отговори на търсенето на професионалисти в модерните високо-технологични транспортни и инженерингови предприятия. Обучението за получаване на ОКС “Магистър” по специалността е с продължителност два ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Подготовка 10.12.2015 г. ... изтеглите примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк:ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и ...
Класиране 22.2.2016 г. ... , успешно издържали състезателния кандидат-магистърски изпит. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... за образователно- квалификационна степен “магистър” подават следните документи: Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ...
График за прием 23.2.2016 г. ... ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ за дистанционна и редовна форма на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА     Кандидат-магистърски прием януари 2016 г. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 07.01.2016 г. до 11.01.2015 г. Прием на документи за ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... ПРОГРАМИ В УНСС СЕ ПРЕДЛАГАТ В ДВЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА       Същност и предимства на редовната форма на обучение: Класическа форма на обучение със задължителни присъствени занятия през седмицата. Обучението е само в гр. София в модерни и ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... в образователно- квалификационна степен „магистър“ български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко от ...
Маркетинг 15.8.2020 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Маркетинг“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... брошурата ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПЛАЩАМагистърски програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ Уважаеми кандидат-магистри, Ако четете това, значи вече сте осъзнали значението на най-важната инвестиция, която човек може да направи за своето бъдеще – ...
ОКС "Бакалавър" 18.11.2020 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и  в образователната и научна степен „доктор“. Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг“ Указания за провеждане на стажа Формуляр за оценка Преддипломен стаж за специалност „Прогнозиране и ...
Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1,5 г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., II-ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА КАБ.   1     Приложение на математически методи в ...
График за провеждане на консултации, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., I-ви семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ.     1       Приложение на математически ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... всички новоприети студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2015/2016 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително.   2. КСБВУ класира студентите, подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в Графика за провеждане на ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... степен „магистър”, със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър” (4,00). (3) Кандидатите за участие в конкурса подават в сектор „Докторантури” в срок не по-малък от два месеца след  обявлението в ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... ОКС ”бакалавър”, ОКС ”магистър” и ОНС „доктор”; - получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование. Благодарим  Ви, проф. Колев!   Доц. д-р ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... трета   ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" Глава четвърта   ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ Част трета   ДОКТОР Глава пета ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава шеста   ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИТЕ Глава седма  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС„бакалавър” или ОКС„магистър”. Обучението в ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 7.5.2021 г. ... „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква­лификационна степен. Те ...
Специалности 12.7.2018 г. ... обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ръководител  Интелектуална собственост и ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... в ОКС „бакалавър” и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно обслужване” (чл. 34 - 37 и чл. 78 - 82 на ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 15.2.2021 г. ... г.; - такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 312 506 лв., съобразно броя на записаните студенти за учебната 2020/2021 г. и очаквания прием за 2021/2022 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - специалност Финанси със специализация "Публични финанси" - 4 семестъра 4 - ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 3 семестъра 2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Кабинет 06.06.2015 г. Анализ на ...
ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем. 10.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти ...
ПФ4 - 3 сем., заедно с ПФ3 - 2 сем. 20.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Поправителна сесия 3 - ти семестър Публична ...
ПФ4 - 2 сем., заедно с ПФ3 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Публични ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... . Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 семестъра 1 - ви семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. Редовна изпитна сесия 16.01 ...
СКПБ - 4 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти ...
СКПБ - 2 сем. 12.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри ...
СК3 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 3 - ти ...
СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела ...
СК4 - 4 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Количествени методи и ...
СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти семестър Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела ...
СК4 - 2 сем. 15.5.2016 г. ... .05.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Финансово счетоводство К гл.ас. Лиляна ...
СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 1 - ви ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика и вериги на доставките” и "Управление на веригата на доставките" 21.6.2021 г. ... степен магистър дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа. За да се пристъпи към изработването на дипломна работа, студентът трябва да е избрал и осъществил връзка с подходяща фирма и да е получил ...
График за предварителните изпити за ОКС „магистър“ 8.5.2015 г. ... на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 12 до 18 март.  Явяване на изпит - от 21 март 2015 г.  Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 12 март до 23 април. Явяване на изпит - от 26 април  2015 г. ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното полагане на всички изпити от учебния план.             2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от експерта от ОКС ”Магистри” - ...
Примерни теми за магистърска теза на специалност „Дигитална икономика” ОКС „Магистър“. 10.3.2021 г. ... теми за магистърска теза (Темата се съгласува с научния ръководител)   Научен ръководител 1. Сравнителен анализ на концепции и технологии за реализиране на дигитални финансови портфейли. Доц. д-р Росен Кирилов rkirilov@unwe.bg 2. ...
Учебен план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`,приет от Факултетния съвет 10.2.2015 г. ... степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация:   МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL-TIME Продължителност на обучението:   1 година ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 10.2.2015 г. ... степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация:   МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   1 година ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... НА ЗАЩИТИ  НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, спец. „Политическа икономия на креативната икономика“. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ 1. Студентите могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното ...
Магистър 17.6.2021 г. ... степен „Магистър” УНСС е предназначено да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката в резултат на непрекъснатото осъзнаване на стратегическото значение на ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... по специалността е в редовна форма с продължителност 1 година (2 семестъра) и е предназначено за студенти, завършили бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с ...
Специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.6.2021 г. ... за завършилите бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност. Целта на обучението е да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на социологията, икономиката и обществените комуникации. По-конкретно се предлагат специфични знания и умения за изследване на социално-икономическия живот: ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на икономиката, социологията и психологията. В специалност “Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с интердисциплинарна икономическа, социологическа ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... класира всички студенти в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 10.10.2014 г. ... в общежитие на студентите от ОКС “магистър” е удължен до 18.00 часа на 13.10.2014 г ...
График на учебния процес 24.8.2021 г. ... СТЕПЕН “МАГИСТЪР” Зимен семестър 20.09.2021 02.01.2022 15 седмици Зимна сесия 04.01.2022 16.01.2022 2 седмици Зимна редовна сесия за дистанционно обучение в София и РЦДО – Хасково 04.01.2022 16.01.2022 2 ...
Такси за обучение 13.7.2021 г. ... ОКС „магистър“, дистанционна форма на обучение, за учебната 2021/2022 г. Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър" специалност                       ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности  Продължителност на обучението  (в семестри) 2 3 4 1 Професионално направление "Администрация и управление": 1.1. Бизнес ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за настаняване в общежитието - 01.09. до 17.09.2014 г. За всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 12.6.2014 г. ... степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация:   МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   1 ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... програма по специалност „Политическа икономия на креативната икономика”  е предназначена за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по „Политическа ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“     Магистърската програма по специалност „Политическа икономия на гражданското общество”  е предназначена за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“ ...
ОКС "Магистър" 9.8.2021 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" Големи данни и изкуствен интелект ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 18.6.2021 г. ... степен „магистър” на УНСС. Съгласно учебния план на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за ОКС „магистър” дипломирането на студентите става с ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2017 - 2018 г. 1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "бакалавър" през учебната 2016 - 2017 г.:   1.1 Направление "Икономика" и ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в образователно–квалификационна степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две специалности ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.                   Важно: Срок за настаняване в общежитие от 02.09. до 20.09.2013 г. - за всички класирани до началото на ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с университета Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция. Учебният план на специалността е предназначен ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 21.2.2021 г. ... И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА В ОКС „Магистър”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС „Магистър“ на Университета за национално и ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... образователна технология, с традиции в магистърските програми, които позволяват тя да се приложи и при обучението  в образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Поради своята адаптивност и гъвкавост към бюджета на времето, дистанционното обучение ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология” Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... академична 2021/2022 г. са: Магистърска програма по „Макроикономически политики и пазари“ (редовна форма на обучение). държавна поръчка; платено образование. Магистърска програма по „Приложна икономика и финанси" (редовна форма на ...
„Макроикономически политики и пазари“ 20.8.2020 г. ... образователната степен „Магистър по макроикономически политики и пазари“. Срокът на обучението е една година. На завършилите специалисти по "Макроикономически политики и пазари"могат да се възлагат изследователски и управленски функции. С успех ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. В ОКС „Бакалавър“ катедра ...
OKS 28.2.2013 г. ... степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. – линк към уч. планове за бакалавър, магистър и доктор. В ОКС „бакалавър“ ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... и ОКС „магистър“ в УНСС, Правилник за дейността на Комисията по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС и др.               VI.Развитие на ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 13.7.2021 г. ... направления за магистърска теза Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска тезаза  Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Подаване на заявки за магистърски тези Защита на ...
Такси 11.3.2013 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски ...
Прием 26.5.2021 г. ... степен „магистър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от Закона за висшето образование). Документи се подават в УНСС до 25.06.2021 г ...
Такси 11.3.2013 г. ... „магистър” Специалност „Право” Обучение на български език годишна семестриална   4000   2000     Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е ...
Специалности 12.3.2021 г. ... икономика ІV. Право Право (магистър) V. Администрация и управление             1. Бизнес администрация             2. Публична ...
Такси 1.7.2021 г. ... „магистър” Специалност „Право” Обучение на български език годишна семестриална   4000   2000 евро – 3 911,66 лв.   Чуждестранните ...
Такси 1.7.2021 г. ... за обучение на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2021 – 2022 г. (в ...
Обучение 11.7.2019 г. ... степен  „магистър“  е организирано в специалности. Приемът е от началото на съответната учебна година или от летния семестър.          Учебният процес е организиран в академична година, която има ...
Записване 1.7.2021 г. ... от МОН за обучение в ОКС „магистър“ след завършена степен „бакалавър“  (в чуждестранни висши училища) по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г., се извършва след изпълнение на процедурата по признаване на висше образование, придобито в ...
ОКС МАГИСТЪР 9.2.2013 г. ... ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се връчват на официална церемония в зала „Тържествена“.          ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4 ...
Контакти 16.9.2021 г. ... (02) 8195 274 Студенти-магистър - редовно обучение е-mail: maria_a_pavlova@unwe.bg телефон: (02) 8195 597; (02) 8195 546; (02) 8195 745 Дистанционно обучение - бакалавър и магистър е-mail: dmag2@unwe.bg телефон: (02) 8195 343; (02) 8195 341; ...
Правила за провеждане на ЕКМИ 6.7.2015 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ (ЕКМИ) В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО В ОКС “МАГИСТЪР”   Електронният кандидат магистърски изпит (ЕКМИ) се провежда само на компютри. При явяване на ЕКМИ за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... науки“ в УНСС.  Възпитаник на УНСС, магистър по "Право" и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с нестопанска цел "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" ...
докторант Александър Стоянов Димитров 20.11.2012 г. ... Студентския съвет от 2010 година. Възпитаник на УНСС, магистър по политология. Дългогодишен член в редакционната колегия на университетския вестник. Професионалните и научни интереси на Александър Димитров са в областта на политическото лидерство,  проблемите на мира и развитието на висшето образование ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 20.11.2012 г. ... в Юридическия факултет на УНСС. Дипломирал се е като магистър по право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Преподава Конкурентно право, Семейно и наследствено право, Търговско право и Основи на правото пред студентите от УНСС и Конкурентно право в Европейския съюз и Семейно и ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска, магисърска и докторска степен по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Управление на интелектуалната ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по дисциплините ...
Специалност „Стратегическо планиране” 21.6.2021 г. ... с използването на различните степени на образование (магистърски и докторски програми), продължаващо обучение, самоподготовка и други; изпитват удовлетворение от направения избор за професионална реализация в областта на стратегическото проектиране. Процесът на формиране на знания, умения и ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... организации. На следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да заемат такива ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... степен Educational and Qualification Degree МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация Professional Qualification МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Област на висше образование Area of Study 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ 3. SOCIAL, ECONOMIC ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ...         Завършилите ОКС “магистър” “Транспортен бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ...         Завършилите ОКС “магистър” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите на ...
Документи 25.9.2020 г. ... Диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението) или нотариално заверено копие от нея • Удостоверение от Министерство на образованието и науката и/или Заповед на Ректора на УНСС за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... на учащите се I. КСБВУ класира всички студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г; II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III курс - ОКС ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на специалността и направлението Редовна форма на обучение срещу заплащане Дистанционна форма на обучение срещу заплащане Продължителност на обучението / в семестри/ 2 3 4 2 3 4 АДМИНИСТРАЦИЯ И ...
Ресурси за студенти 28.9.2020 г. ... стандарти за оформление на дипломни работи: (1) ОКС "МАГИСТЪР" (2) указания към образеца (3) курсови работи Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ Предлагаме ви примерни указания за цитиране на използвани източници, ...
Специалност "Бизнес икономика" 10.9.2021 г. ... направления за магистърска теза Срок за подаване на заявки за разработване на магистърски тези 2021 ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска теза Тематични ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „магистър“     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... and Journalism) ІV. Право (Law) Право (магистър) Law V. Администрация и управление (Administration and Management)             1. Бизнес администрация (Business ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски ...
Специалности 11.12.2012 г. ... завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от направление Икономика Бизнес икономика – 3 сем. Завършилите специалност извън направление Икономика Енергиен бизнес ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... and Journalism) ІV. Право (Law) Право (магистър) Law V. Администрация и управление (Administration and Management)             1. Бизнес администрация (Business ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно: Срок за настаняване в общежитие от 03.09. до 21.09.2012 г. - за всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС "Магистър" ...
Важно 6.7.2015 г. ... обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... , алтернатива или реално бъдеще за съвременното магистърско образование? Дистанционната форма на обучение се въведе в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE беше разработена първата българска университетска магистърска програма по ...
Как да кандидатствам 6.4.2017 г. ... за обучение в степен "Магистър" става по общия ред в УНСС. Подават се кандидат-студентски документи по образец. В тези документи подреждате магистърските програми според вашите предпочитания. Документите се подават в Центъра за прием на документи на УНСС (намира с в западната част ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... подбор от често срещани въпроси относно магистърското обучение. Отговорите на тези въпроси имат само информативен характер. Някои от задаваните въпроси изискват конкретна информация и зависят от конкретни специфични изисквания на нормативната уредба, която често се променя. Целта е ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на статистическите изследвания”, който по ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... т.н.   2.2   Типове теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’.   2.2.1.1  Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ОКС ...
Контакти 5.4.2017 г. ... в образователно-квалификационна степен “магистър” можете да получите: на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение"   Проф. д-р Маргарита Александрова – директор, телефони (02) 8195- 343 email: maleksandrova@unwe.bg  Даниела ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ ...
Изпити 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за дистанционно ...
Записване 6.7.2015 г. ... .   За новоприетите студенти в ОКС "Магистър" в УНСС гр. София Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" се извършва на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение". Новоприетите студенти се записват със заповед на ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... за образователно-квалификационна степен "магистър" подават следните документи.   1. Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).   2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и ...
Изпити 6.7.2015 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. (2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен вариант. Електронният кандидатмагистърски ...
Записване 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" - редовна и дис­тан­ционна форма на обучение, явили се на предварителни приемни изпити през м. март, април и май на редовен приемен изпит през м. септември 2015 г., започва съгласно графиците на учебния процес, дадени в интернет адрес ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... за об­­разователно-квалификационна степен "магистър" подават следните до­ку­менти: Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен. (2) Кандидатите по ал. 1 могат да ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен. (2) Кандидатите по ал. ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .1. "Социология, антропология и науки за културата"       3.1.1. Поднаправление  "Социология/икономика  и ...
Катедри 11.4.2012 г. ... икономически отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Магистър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес, със специализации: "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", "Интелектуална собственост и бизнес в културата" Творчески индустрии и бизнес, със ...
Специалности 22.5.2017 г. ... ОКС “Магистър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност "Макроикономика и финанси" специалност “Икономика на човешките ресурси” със специализация ...
История 26.8.2020 г. ... степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от ...
История 3.2.2012 г. ... , образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност” – 2 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността ...
История 31.3.2021 г. ... “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност „Финансов контрол“, а в магистърска степен – по специалностите ...
История 3.10.2017 г. ... студенти. След 2001 г. се развива магистърското и докторското обучение. Разработени са три нови магистърски програми – за завършилите бакалавърска степен по Стопанска логистика, за завършилите бакалавърска степен по други икономически специалности и за неикономисти. ...
История 22.12.2018 г. ... степен "Бакалавър" и "Магистър" и образователно-научна степен "Доктор". Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! ...
История 28.9.2012 г. ... на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в УНСС, оформена като ...
История 3.2.2012 г. ... степени „бакалавър” и „магистър” по две специалности в професионално направление „Икономика”: „Маркетинг” – редовна форма на обучение за бакалаври и редовна и дистанционна форма за магистри; „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение и за двете ...
История 10.12.2012 г. ... при разработването на дипломна работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 професори (от които ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в поднаправеление ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през учебната 2004/2005 година  катедра ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... и продължаващо обучение в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ с широк спектър от специализации по видове творчески индустрии – музикална, радио-телевизионна, филмова, издателска, сценични и други изкуства.     Конкурентно предимство на обучението, ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, Корпоративни ...
За катедрата 31.3.2021 г. ... за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в съответствие със ...
Специалности 21.4.2019 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, Корпоративни ...
Специалности 16.2.2012 г. ... учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейска интеграция.       Учебният план предвижда получаването на фундаментална икономическа и ...
Специалности 27.9.2012 г. ... в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език ...
Специалности 10.6.2016 г. ... на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС ...
Специалности 28.9.2012 г. ... публична администрация" - ОКС "магистър" спациалност "Национална сигурност" - ОКС "магистър" ...
Специалности 28.2.2018 г. ... да продължат обучението си в ОКС “Магистър”.       ОКС „Бакалавър“ Специалност „Застраховане и социално дело“ Основната цел на бакалавърската програма по „Застраховане и социално дело“ е да осигури широкопрофилна и ...
Специалности 2.3.2018 г. ... на недвижимата собственост" ОКС "Магистър" Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с недвижими ...
Специалност "Маркетинг" 15.5.2021 г. ... следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да заемат ...
Специалности 14.2.2012 г. ... степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална ...
Специалности 18.11.2015 г. ... , ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност "Икономика на търговията" една от най-привлекателните и престижни специалности в ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Магистър" Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка в съвременни направления Бизнес Интелигентни Системи и Системи за управление ресурсите на предприятието. Това позволява на ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна ...
Обучение 5.10.2017 г. ... на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА, КОЯТО ...
Обучение 26.2.2018 г. ... и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономика на осигурителните системи" "Здравословни и безопасни условия на ...
Обучение 20.5.2021 г. ... в ОКС "Бакалавър" и  ОКС "Магистър" Завършилите специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление, в т.ч. и ...
Обучение 4.7.2018 г. ... дисциплина   ОКС Магистър, редовна форма на обучение Специалност Дисциплина Забележка Маркетинг, специализация Рекламен мениджмънт Математика задължителна дисциплина Международни ...
Обучение 28.9.2012 г. ... студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 2.3.2018 г. ... и ОКС „магистър“, включвщи в балансиран вид подходащи и необходими за бизнеса недвижими имоти учебни дисциплини: И това не е слчайно. Тук трябва да отбележим, че тези планове бяха разрабоетни в тясно сътрудничество с представителите на ...
Обучение 19.9.2014 г. ... 2014/2015 г.) В ОКС "Магистър": Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата"  Специалност ...
Обучение 22.12.2018 г. ... степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"          УНСС е с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със социологическо ...
Обучение 17.9.2016 г. ... и квалификационна степен "магистър". Учебният план е структуриран съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и квалификация "Юрист". Студентите от това професионално направление изучават ...
Обучение 17.6.2015 г. ... администрация" - ОКС "Магистър" Специалност "Национална сигурност" - ОКС ...
Обучение 8.2.2019 г. ... степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както на български, така и на английски език. За ...
Обучение 14.6.2021 г. ... характеристика Магистър Публична администрация Редовна 1 год. Учебен план Квалификационна характеристика Цифрово управление и администрация Редовна 1 год. Учебен план Квалификационна ...
Обучение 26.8.2020 г. ... „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и предлага обучение в следните ...
Специалности 21.6.2021 г. ... и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър и обучение по докторска програма "Икономика и управление.Стопанска логистика" ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 20.9.2021 г. ... за разработване и защита на магистърски тези Заявление за разработване на магистърска ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
За факултета 29.3.2017 г. ... в образователно-квалификационната степен „магистър” (редовна и дистанционна форма обучение) по следните специалности: Бизнес администрация Бизнес администрация – Хасково Бизнес администрация - Специализация Управление на качеството и околната среда Бизнес администрация - ...
За факултета 7.10.2019 г. ... в образователно-квалификационната степен “магистър” и “доктор”. Срокът на обучението в степен “магистър” е 11 семестъра и завършва с полагането на три държавни изпита: “Гражданскоправни науки”, "Наказателноправни науки” и “Публичноправни ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 1.4.2021 г. ... на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра ...
Обучение 14.6.2021 г. ... обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ ...
История 25.2.2021 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, банково дело, ...
За факултета 24.2.2021 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, банково дело, ...
В медиите 16.5.2017 г. ... , много често пишат в обявите: „наличието на магистърска степен е предимство”. И нашите деца, след като получат дипломите си за бакалавър, продължават с магистратура – понякога и с две, и така стават 30-годишни, без нито един ден трудов стаж и трудови навици. Например, за да станеш ...
Наука 15.5.2017 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна гражданска позиция. Научно-изследователската дейност се ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... на дипломни работи   Студентите от ОКС “Магистър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си със защити на дипломни работи. Защитите на дипломните работи се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година. Условие за допускане до защита ...
Обучение 22.5.2017 г. ... в ОКС “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”. > В  ОКС “Бакалавър” се ...
За факултета 12.5.2017 г. ... степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези специалности се осъществява по ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и ...
Обучение 9.7.2021 г. ... степен "Магистър" Бизнес икономика Бизнес анализи и проекти Бизнес лидерство Бизнес и иновации (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Агробизнес и управление на територията Екоикономика Екоикономика и бизнес Бизнес с недвижими ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
За факултета 19.9.2017 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва по следните магистърски програми: Бизнес информатика; Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи"; Статистика и иконометрия. Допълнителна информация, относно обучението в ОКС ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - 900 ЛВ. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... ГОДИНА И КСК 2016/2017 ГОДИНА ЗА ОКС “МАГИСТЪР” № ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 03.10.2016 г. 2201.2017 г. 15 седмици 2 Зимна ...
Такси за обучение 13.8.2021 г. ... такси за обучение на студентите в ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“ за учебната 2021/2022 г.  ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Направления Редовно Икономика 250 лв. Администрация и управление  250 лв. Социология, ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“   № Всички форми на обучение Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 02.10.2017 г. 14.01.2018 г. 15 седмици 2 Зимна сесия 15.01 ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична администрация"   3.8 ...
Такси за обучение 2.7.2021 г. ... такси за обучение в ОКС "Магистър" на студентите през учебната 2021 - 2022 г. Направления: Редовно Право (специалност "Право") 350.00 лв.   Уважаеми студенти, Във връзка със запитвания относно увеличението на таксите за платено обучение, Ви ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... направления ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 1 2 3 4 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“     3.1.1. Поднаправление „Социология/икономика и общество“ 3.1.1.1. „Социология“   3.3 ...
Условия 10.12.2020 г. ... са придобили образователно-квалификационна степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00) ...

Новини

407 results found
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ...
Още двама възпитаници на УНСС са министри в кабинета „Янев 2“ 16.9.2021 г. ... служебен министър на финансите е магистър по „Международни икономически отношения“ и доктор в УНСС. Докторатът му е с фокус върху банковите регулации. Министър Белчев има и магистърска степен по публична администрация от „Харвард“ и магистратура ...
Консултантска компания АФА обявява свободни позиции за: Младши одитор 13.9.2021 г. ... * сте последна година и или наскоро завършили бакалавър/магистър по одит, счетоводство, финанси или друга икономическа специалност, * Ви е приятно да работите в екип, * с лекота комуникирате с различни хора, * притежавате умения за работа с MS Excel & Word, * английският не е проблем за Вас, то тогава АФА е ...
Кубрат Пулев подаде документи за магистър в УНСС 17.8.2021 г. ... на годината на България за 2012 г. подаде документи за магистър в УНСС. Той беше приветстван от проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики (на снимката долу). По повод решението си да продължи образованието си Кубрат Пулев уточни: ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... кандидат-магистърската кампания 2021/2022, за специалностите и възможностите, които УНСС предлага, разговаряме със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска Проф. Раковска, проведохте активна кандидатстудентска кампания за прием на бакалаври, успешна ли беше тя? Да, с ...
УНСС предлага 88 магистърски специалности 17.8.2021 г. ... приема на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ от понеделник 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. Прием на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г. През учебната 2021-2022 г. университетът предлага 88 специалности ...
Защита на дипломни работи през месец септември 22.7.2021 г. ... за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 15.09.2021 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. Двата университета ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми на подготовка, както и за развитие на системата за ...
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ (поправителна сесия) ОКС "магистър" 20.7.2021 г. ... на дипломни работи (ДЗ) на студентите в ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 30.09.2021 г., от 10:30 ч.   Защитите на дипломните работи се провеждат присъствено.    За явяване на ДЗ следва да се подаде Заявление, което се подава в отдел „Студенти“ ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.10.2021г. 10.7.2021 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 15.09., 16.09. и 17.09.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.     При записването си в канцеларията на отдел ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 30.6.2021 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в магистърска степен, в редовна  форма на обучение.  Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет ...
Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство 17.6.2021 г. ... на УНСС - през 2000 г. се дипломира като магистър по икономика, а  през 2001 г. - като магистър по право. Проф. Борисова е експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент на една от работните групи към работните органи на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи 7.6.2021 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9:00 ч. в зали 2064 и 2083.  Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа, трябва ...
Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2021г. 26.5.2021 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 02.06., 03.06. и 04.06.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.  При записването си в канцеларията, дипломантът ...
Защита на дипломни работи през месец юни 31.5.2021 г. ... за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 14.06.2021 г. Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“ 17.5.2021 г. ... и финанси“ – 3 сем., ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 01.07.2021 г., от 10:30 ч. в зала 3063. Съгласно т.7 от Заповед №1224/05.05.2021г. на Ректора на УНСС, защитите на дипломни работи се провеждат присъствено.  Вижте приложения файл с име ...
Открита лекция пред студенти от трети курс на специалността "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" в ОКС МАГИСТЪР 10.5.2021 г. ... 14-ти и 15-ти април 2021, студентите от трети курс на специалността „Бизнес Логистика“ участваха в лекция и решаване на практически казус в рамките на курса „Управление на качеството“ с гост - лектор Юлия Генова – Мениджър „Жизнен Цикъл на ...
Десето издание на международната научна конференция "Инфраструктура: Бизнес и комуникации" 16.4.2021 г. ... през 2018 г. Георги Петков, магистър по "Управление на веригата на доставките" представя доклад по време на конференцията през 2018 г. Модератори на секцията са гл.ас. д-р Мирослав Стефанов и Елеонора Спасова, редовен докторант в катедрата. Част от участниците по време ...
АЛУМНИ КЛУБ ИКОНОМИКС 22.3.2021 г. ... водени от катедра "Икономикс" (бакалавър и/или магистър), С УДОВОЛСТВИЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, че във връзка с учредяването на АЛУМНИ КЛУБ (към катедрата), вече можете да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ за членство на e-mail: economics@unwe.bg ОЧАКВАМЕ ВИ!!! Бланка за Заявление - може да изтеглите от тук ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... , финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“. Пореден успех за вашите студенти.  На какво се дължи това?  Състезанието е в областта на финансовия анализ и оценката на компании и техните акции. Нашите студенти са много добре подготвени в тази област, ...
Награда за най-добра презентация на международна конференция за преподавател от катедрата 17.3.2021 г. ... в трите образователни степени - бакалавър, магистър и образователно-научната - доктор.                                                      ...
Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. 26.3.2021 г. ... е на място в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО.      Линк за защитата на дипломни работи:  ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ КЪМ КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" https://teams.microsoft ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... колеги, на основание Заповед №703/12.03.2021г. на проф.д-р Димитър Димитров - Ректор на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, ...
Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research Challenge 5.3.2021 г. ... , финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“. В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Радостина Чаушева, спец. „Финансов мениджмънт“ и Богомила Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол и ...
Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research Challenge 4.3.2021 г. ... , финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“. В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Богомила Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ и Радостина Чаушева, спец. „Финансов ...
ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ В ОКС МАГИСТЪР НА СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 4.3.2021 г. ... изнесе открита лекция пред студенти в ОКС Магистър от специалност "Бизнес логистика" в УНСС на тема "Ултра студената верига на доставките при ваксините срещу COVID-19". Лекцията се проведе в платформата на МS Teams в часовете по "Управление на качеството". Студентите научиха как се ...
Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м. март 2021г. 16.2.2021 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 02.03., 04.03. и 05.03.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 9 часа до 15 часа. При записването си в канцеларията, дипломантът следва да ...
Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 18.2.2021 г. ... удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края ...
Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. 11.2.2021 г. ... за дипломантите, които ще се явят на защита на магистърски тези и държавен изпит от трета поправителна сесия на 25.02.2021 г.: Държавният изпит и защитата на магистърски тези ще се проведат присъствено в УНСС.  Защитата на магистърски тези ще бъде в зала 3072  от 10.00 ч., а държавният ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 22.2.2021 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА.   ...
Записването за следващия семестър също ще става онлайн 25.1.2021 г. ... ОКС “бакалавър“ и  ОКС “магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти. С новооткритата възможност, онлайн услугите за студенти вече стават 21 ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“; Онлайн обучение в условия на епидемична обстановка. УНСС беше сред първите университети, който изгради изцяло онлайн работен процес за учебната дейност; 20 онлайн услуги на разположение на студентите чрез системата ...
Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено 18.1.2021 г. ... 10.00 ч. ще се проведе защита на магистърски тези (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНСС) на студентите от специалност “Медии и журналистика” със специализация “Връзки с обществеността” за ОКС “магистър” /втора ...
Народното събрание избра възпитаничка на УНСС за председател на ИСС 7.12.2020 г. ... Русинова, възпитаничка на нашия университет (магистър по международни икономически отношения), беше избрана от Народното събрание за председател на Икономическия и социален съвет (ИСС). Тя беше зам.-министър и министър на труда и социалната политика. Зорница Русинова наследява на ...
Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2020 г. ... транспортни системи“, ОКС „магистър“ 51 41 - 2 - избран Комисията по изборите обявява за избрани следните кандидати: 1. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ Хабилитирани преподаватели 1. доц. д-р Светослав Иванов Спасов 2. ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана Ковачева, която е и ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана Ковачева, която е и ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 23.11.2020 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА ...
Информация относно получаване на дипломи! 6.11.2020 г. ... в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да дойдат, за да получат дипломите си от 30 ноември (включително) нататък. Това може да направят съответно в Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - Магистър" ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... „МИО и бизнес“ предлага две магистърски програми съвместно с престижни чуждестранни университети: Дуалната програма по „Международен бизнес“ на английски език в сътрудничество с Университета по международни науки в Рим (Università degli ...
Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес" 22.10.2020 г. ... – квалификационна степен „Магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова - Заместник – Ректор на ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 19.10.2020 г. ... бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на по ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 16.10.2020 г. ... бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на по ...
На вниманието на дипломантите от катедра “Логистика и вериги на доставките“ - випуск 2020!! 8.10.2020 г. ... за студентите от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"  в катедра"Логистика и вериги на доставките", сертификатите от ELA, както и традиционно провеждания празник на специалността през настоящата година се отлагат за 2021 г.  През следващата година, в рамките на ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи, че за първи път в страната УНСС ще обучава магистри по ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 6.10.2020 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА.   ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи, че за първи път в страната УНСС ще обучава магистри по ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 7 октомври 2020 година 30.9.2020 г. ... с недвижими имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  16 до 25 септември 2020 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители). Раздаване на рецензиите на дипломните работи - ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" които водят занятия в ОКС "магистър" - редовно обучение за уч. 2020/2021 г. зимен семестър 8.10.2020 г. ... , Преподавателите, които имат лекции в ОКС "магистър" - редовно обучение следва да имат предвид, че първите 2 /два/ месеца  или 2/3 от лекционния курс провеждането на занятията ще бъдат ПРИСЪСТВЕНО. Последният месец от семестъра или 1/3 от лекционния курс ще се провеждат онлайн . За ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се проведе в зала 4051. Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 1085. Пожелаваме ви ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... и защитите на дипломни работи за ОКС „магистър“. Нормално функционираха и колективните органи за управление на УНСС. Платформата Microsoft Teams се превърна в нашата виртуална академична зала. Там се проведоха заседанията на Академичния съвет, Ректорско-деканския съвет и ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 14.9.2020 г. ... за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 18.09.2020 г. Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... , образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.  Срокът за предаване на дипломните работи е 31.08 - 04.09.2020г. В този срок/ не по-късно от 12.00ч. на 04.09.2020г., моля да представите в к. 4050 - 2 екземпляра от дипломната работа ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" и защити в ОКС "Магистър" 7.7.2020 г. ... , онлайн в системата MS Teams. Защитата на магистърски тези за ОКС "Магистър" на специалност "Политика и бизнес" ще бъде на същата дата от 10 часа, също онлайн в системата MS Teams. Припомняме, че всички следва да спазват вече утвърдените изпитни практики и да имат осигурен достъп до ...
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от всички професионални направления. Резултатите от него са сходни с резултатите от първото изследване - средната оценка за първия онлайн семестър е 5.54 (по скалата от 1 до 7). Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Справихме се ...
Първо и трето място за наши студенти в годишния конкурс на фондация „Димитър Цонев“ 20.7.2020 г. ... Честито и на Силвия Прибиловска (магистър, програма "Връзки с обществеността"), която беше класирана на трето място в същия ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 19.6.2020 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ИНСТИТУТА ПО ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС   Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. на  03.07.2020 г. от 10.00 ч ...
Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г. 20.5.2020 г. ... с канцеларията на отдел „Студенти-магистър“.   При записването в канцеларията от дипломанта, няма да се изисква титулна страница подписана от научния ръководител, тъй като дипломните работи се предават електронно на научния ръководител.   В сайта на ...
Защита на дипломни работи през месец юли 8.6.2020 г. ... в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО, за да представи необходимите документи ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... и ОКС „магистър“: отдел „Кандидат-студенти“Радостина Петровател.: 02 8195 701e-mail: petrova@unwe.bg и Център за прием на документител.: 02 8195 702, 02 8195 704e-mail: priem@unwe.bg   Информация за студенти ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... , както и з ащитите на магистърски тези на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специализация "Висш мениджмънт" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специалност ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно форма, ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно обучение „Teams“: https://teams.microsoft.com/ Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", дистанционно обучение ще бъдат ...
Кметът на Кърджали защити докторска дисертация в УНСС 13.3.2020 г. ... община Кърджали пети мандат, е и магистър по маркетинг и мениджмънт на нашия университет ...
Студентите финансисти от УНСС първи в състезанието CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE 2019-2020 9.9.2020 г. ... „Финанси“, ОКС „магистър“. Проф. д-р Димитър Ненков Състезанието, което е глобално и се организира от международната професионална организация на сертифицираните финансови анализатори - CFA Institute, е в областта на т. нар. ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... „бакалавър“, „магистър“ и образователно-научна степен „доктор“. ИТИБ е научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 21.2.2020 г. ... студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
Предварителен прием в ОКС "Магистър" 10.2.2020 г. ... кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия (без такса за кандидатстване) – от 03.02. до 02.03.2020 г. (без събота и неделя) Явяване на изпит ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и проф. Даниела Фесчиян. Г-жа Емилия Иванова Поздравявам ви за организирането на това събитие. Много се радвам да видя толкова много млади хора и на възможността ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... на веригата на доставки“, магистър! Благодарим на спонсорите – Луфтханза Техник – София за подаръците на отличните студенти, както и на Българска асоциация по логистика, връчила рекламен сувенир на всеки, получил дипломата си. Поздравления и ...
Луфтханза Техник с открита лекция пред студенти от специалност "Бизнес логистика" 18.12.2019 г. ... от които наскоро дипломирал се магистър по логистика, споделиха с бъдещите логистици своя опит, познания и възможности за реализация в Луфтханза Техник ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... на студентите от ОКС „магистър“, завършили специалностите „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“, „Корпоративни стратегии ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... на студентите от ОКС „магистър“, завършили специалностите „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“, „Корпоративни стратегии ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 6.12.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник-ръководител на катедра „Икономикс“, поздрави абсолвентите. Доц. Ралева посочи, че през годините катедрата е имала огромна отговорност – да обучава студентите и да ги ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 3.12.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник-ръководител на катедра „Икономикс“, поздрави абсолвентите. Доц. Стела Ралева Доц. Ралева посочи, че през годините катедрата е имала огромна отговорност ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).    Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, ...
Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика 28.2.2020 г. ... на риска във веригата на доставките" в ОКС Магистър в дистрибуционния център на dM drogerie markt България в с. гара Елин Пелин. Представителите на любезните домакини - г-жа Даниела Харизанова, мениджър "Логистика", г-н Андрей Спасов, мениджър "Интралогистика" и г-н Пламен Селнички, ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... са завършили финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият непосредствена представа за ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (от ляво надясно) откриват конференцията Проф. Христо Катранджиев ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (от ляво надясно) откриват конференцията Проф. Христо Катранджиев ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... на подготовката на студентите в ОКС „магистър“ и докторантите с оглед на успешната им професионална реализация, повишаването на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии и създаването на стимулираща среда ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... са завършили финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият непосредствена представа за ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... . Двете катедри вече втора година обучават студенти в магистърската специалност „Дигитална икономика” в УНСС. Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика" и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации", ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... своите колеги Елена Петрова, отличник в ОКС „магистър“, специалност „Връзки с обществеността“. Елена Петрова „Благодаря на преподавателите ни за личното им отношение към всеки един от нас, за разбирането, подкрепата и житейските уроци. Благодаря на ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ oт специалностите „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“ и др. Най-активните участници получиха сувенирни тетрадки и химикалки от компанията. Студентка от специалност „МИО“ ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 6.11.2019 г. ... търсят точно такива специалисти като вас. Нашите магистърски програми „Икономика на отбраната и сигурността“, „Корпоративна сигурност“, „Икономика на вътрешния ред“, Международната програма по „Ядрена сигурност“ и най-новата ни магистърска програма ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“, „Спортист на годината“, „Талант“, „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. И голямата награда - „Студент на годината 2019“ ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 5.11.2019 г. ... на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ( за дипломиралите се през месец юли) ще се проведе на 04.12.2019  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. Молим всички , които не са ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА.   Студентите трябва ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, се обърна към бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“, които получиха дипломите си на официална церемония в РЦДО - Пловдив. Гордейте се, че ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 02.12.2019 г. в 11.00 ч. в отдел ...
Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша 18.10.2019 г. ... им на обучение обхваща 3 години бакалавър, 2 години магистър и 3 години доктор. Университета се състои се от около 500 преподавателя от които 50 професора и 80 доценти. Студентите в университета наброяват 11 000. По дисциплината “Data science” студентите биват обучавани с R ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... откриха зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът на РЦДО доц. д.н. Живко Драганов, ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова, доц. д-р Ваня Иванова и доц. д-р Ивайло Беев от катедра ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА.   Студентите трябва ...
Студенти и преподаватели от 13 университета участваха в VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 25.9.2019 г. ... Ралева – зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, поздрави участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Чест и гордост е за нашия университет да бъде домакин на подобно мащабно международно събитие, посочи тя и пожела на всички много успехи, ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, в интервю за дневния информационен блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“    Водещ: Доцент Ралева, започна кандидатмагистърската кампания. Какво предвиждате по повод организацията на ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... . Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна комуникацията между участниците и ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна комуникацията между ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... , обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Студентите в залата   На участниците с научни доклади и на членовете на проекта бяха връчени сертификати за участие при официалното закриване на научния ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... , обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Участници и гости на научния семинар   На участниците с научни доклади и на членовете на проекта бяха връчени сертификати за участие при официалното ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както и на научноизследователската дейност. В рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 ”Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“. в УНСС в периода 1.04.-9.04 ...
Участие на наши студенти в юбилейния ХХ панаир на Националната търговско-банкова гимназия 11.7.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, представители на МОН, РУО София-град, ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС„магистър“ и дистанционно обучение, Ева Майдел, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ, Димитър Дилчев и Велина Белева, зам.-кмет на район „Студентски“ (на снимката от ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и краткото ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия. Проф. д-р Даниела ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и краткото време ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от досегашното следване ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... комуникации“. В него участват Катина Кьорева, магистър по бизнес информатика и комуникации, и д-р Венко Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“ и главен експерт в дирекция "Информационни технологии" (на снимка долу отдясно на ляво) ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ Ректорът поздрави г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, учениците, учителите и възпитаниците на НТБГ със ...
Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека 14.11.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Стати Статев, Адела Бозмарова (член на клуба), Николай Неков и Момчил Сяров, вицепрезидент на клуба (от ляво ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... да се потвърди акредитацията от страна на ICAEW на магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ с преподаване на английски език. На студентите, завършили специалността, ICAEW признава общо пет от модулите на своите квалификации, както следва: Управленска информация ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри церемонията и поздрави средношколците за успешното им представяне ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... институция, която осигурява обучение в ОКС „магистър“, заяви ректорът. Усилията бяха насочени към привличане на повече и по-добре подготвени кандидат-магистри, към непрекъснато обновяване на съдържанието на водените курсове и подобряване на организацията на учебния процес. Разкрити бяха 8 ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, откри тържествена церемония в аула „Максима“, на която бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедрата. Завършвате една от най-големите и най-престижните катедри в ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... , зам.-ректор но обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Косьо Стойчев, вицепрезидент на БАРИ, проф. д-р Марин Русев от СУ (отдясно на ляво) Проф. Станка Тонкова Доц. Миланка Славова поздрави гостите от името на ректора проф ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... на вашите дипломи за бакалавър и магистър – най-ярко доказателство, че имаме настояще и упорито гледаме в бъдещето. Затова съм сигурна, че на днешния ден ще получите много поздравления, пожелания и съвети. Моят сърдечен поздрав към вас е – честита диплома, ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Сега университетската научна общност работи по 100 проекта,  по-голямата част от които са финансирани от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... на годината“, „Магистър на годината“ и „Докторант на годината“; „Спортист на годината”; „Талант“; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. Победителите бяха избрани ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... на випуска в ОКС „магистър“ Кристияна Николова (на снимката долу) поздрави своите колеги. Преди четири години не знаехме, че тук всеки един от нас ще се изгради като специалист и личност. В УНСС научихме как да се справяме с предизвикателствата и да се ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 23.1.2019 г. ... на тях станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път, тъй като той не беше лесен. УНСС беше много повече от това, което съм очаквала. Благодаря ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха 29.11.2018 г. ... продължат образованието си в ОКС „магистър“ и представи специалностите, които катедра „Финанси“ предлага. Тя поздрави родителите на дипломантите за подкрепата, която дават своите деца. Церемонията продължи с връчването на дипломите (на снимките долу) ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 28.11.2018 г. ... на тях станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път, тъй като той не беше лесен. УНСС беше много повече от това, което съм очаквала. Благодаря ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... , студенти ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, със среден успех не по-малко от „добър“ 4 по една от следните специалности: „Икономика на транспорта“; „Икономика на човешките ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова, директор на РЦДО – Пловдив, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите. Проф. ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... Андонова, отличничка на випуска в магистърска степен, специалност „Връзки с обществеността“. Тя поздрави преподавателите от името на своите колеги и им пожела със същата нестихваща целеустременост да подготвят бъдещите професионалисти. Белослава ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... студенти от 7 бакалавърски,  4 магистърски и 2 докторантски програми, които се обучават в три факултета на УНСС. С тези думи доц. д-р Деница Горчилова – научен секретар на катедра „Публична администрация“, даде старт на Петата академия, която се ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 6.11.2018 г. ... завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 04.12.2018  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. (Моля всички , които не са се подписали в книгата в ...
Възпитаничка на УНСС ще ръководи УниКредит Булбанк 6.11.2018 г. ... Петкова, магистър по финанси от нашия университет, е новият председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Промяната, която е по решение на Надзорния съвет на банката, ще влезе в силa на 1 май 2019 г. след  получаване на ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, при откриването на научната конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“. Доц. Ралева допълни, че през последните години предизвикателствата са ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... и на 10 учебни плана в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. В съответствие с тях са актуализирани всички учебни програми по преподаваните дисциплини. Доц. д-р Лилия Йотова представи постиженията в научноизследователска дейност, като ...
Започна новата учебна година в РЦДО-Хасково 8.10.2018 г. ... по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение доц.д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на Регионалния център - доц.д-р Живко Драганов и проф.д-р Даниела Фесчиян. Доц.д-р Ст.Ралева, проф.д-р Д. Фесчиян и доц.д-р Ж. Драганов ...
Започна новата учебна година и в РЦДО - Хасково 10.10.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на РЦДО - доц. д.ю.н. Живко Драганов и проф. д-р Даниела Фесчиян. Първокурсниците по време на тържеството Доц. Ралева ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск на специалността. Единствено катедра ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, доц. д-р ...
Акредитация на специалност "Supply Chain Management" с преподаване на английски език 27.8.2018 г. ... преподаване на английски език, ОКС магистър беше акредитирана от Европейската асоциация по логистика (ELA) ...
Кандидат-магистърски изпит с есе 6.8.2018 г. ... за ОКС "Магистър" за специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" могат да се явят по избор на кандидат-магистърския тест на УНСС или да разработват есе по тема от международните отношения. Възможно е явяване на кандидатите и на двата ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 10.10.2018 г. 31.7.2018 г. ... и „Бизнес с недвижими имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  21 до 28 септември 2018 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители). Раздаване на рецензиите на дипломните работи - на 08 ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... , завършили единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност" (на снимките долу). Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Хуан ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... , завършили единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност" (на снимките долу). Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Хуан ...
Започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. 3.7.2018 г. ... започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. ИДЕС.    Ръковоството на катедра "Счетоводство и анализ" пожелава успех на всички дипломанти ...
Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“ 21.6.2018 г. ... подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед на успешната им професионална реализация, повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии и създаване на стимулираща среда за ...
Защити на магистърски тези на спец."Национална сигурност" 20.6.2018 г. ... ч. в зала 4054 на УНСС ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да подадат по две (2) молби подписани от научните ръководители - едната в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и втората в Дирекция ...
XXII турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 1.6.2018 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. На финала присъстваха и председателят на АСК „Св. Георги Победоносец“ проф. Георги Янков, заслужил професор на УНСС, партньорите ни от Бароко - спортният директор Николай Стайков и мениджърът на тениса ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 22.5.2018 г. ... Зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционното обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ доц. д-р Стела Ралева насърчи студентите да продължават обучението си в сектора икономическа политика – една сложна материя, която изисква сериозни ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... честване бяха зам. ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, деканът на ОИФ доц. д-р Лилия Йотова, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, от Института за изследване на ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 18.5.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционното обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ доц. д-р Стела Ралева насърчи студентите да продължават обучението си в сектора икономическа политика – една сложна материя, която изисква сериозни ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. Анна Мантарова от ...
„Вечно втори“ са победителите във „Футболен турнир на УНСС - 2018“ 14.5.2018 г. ... Ралева,  зам.-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Ралева поздравява участниците Отборите от финалната четворка получиха и парични награди от ректора на университета. Като най-добър вратар беше отличен стражът на „Боклуците“ ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. търсехме форма за взаимодействие между студентите ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ и на съвместни научноизследователски проекти. С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети в Азия и още веднъж ...
Защити на магистърски тези 27.4.2018 г. ... ще се проведат защитите на магистърските тези на студентите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да подадат по две молби, ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... държавните изпити и защита на магистърски тези. Ако имате въпроси, пишете ни по всяко време на media@unwe.bg.  Успех на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и признава 1 изпит на ...
Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми 23.3.2018 г. ... врати, на който представи две магистърски програми – „Бизнес, психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи, проекти“.  И двете програми са едногодишни, а приемът е по държавна поръчка и срещу заплащане ...
Наши студентки са победители в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ 6.3.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Победителите в конкурса с президента Работете с желание, вяра и любов за България. Това е най-голямото удовлетворение. Каквото и да става, най-важно е вашият дух да бъде ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... „Управление“ и магистър по „Бизнес администрация“. Преди седмица той беше избран  в новото ръководство на НПСС на отчетно-изборно събрание в Пловдив заедно с още осем студентски лидери от страната. Даниел ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... .-ректора по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева от директора на „Уникредит Булбанк“ Федерико Бедини (на снимката долу) на официална церемония във Военния клуб, организирана от в. „24 часа“. ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... определи интереса към магистърската степен като „достатъчно висок“.  Пред следващата година ще запазим нередуцирания прием от около 1100 магистри, но има още какво да направим. Бакалаврите трябва да бъдат убеждавани, че най-доброто за ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, в.и.д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за регионални изследвания, Кристиян ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и продължаващо обучение, преподаватели, учени, докторанти, студенти. В голямата конферентна зала Преди 10 години беше поставено едно добро начало – официално да се отчита ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... и ОКС „магистър“, посочи доц. Раковска. Образованието по логистика в катедрата покрива много повече от 80% от изискванията за постигане на първо и второ квалификационно ниво без изпит (European Junior Logistician – EJLog, ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Радвам се да открия 14-тото издание на МИФ, което ще срещне студентите с висши държавници и хора ...
Випуск 2017 на специалност „Счетоводство“ също се дипломира 11.12.2017 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистнационно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Стоян Стоянов, директор на Университетския център ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... - през периода 2012-2016 г. незрящата студентка, магистър по социология, Силвия Дацин стана първият докторант с увреждания в 96 годишната история на университета, зачислена в катедра „Икономическа социология” на ОИФ, с научен ръководител доц. д-р М.Стоянова. През 2013 г. в катедра ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение ...
Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ 29.11.2017 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Огнян Траянов, председател на Националния съвет на БМГД на ООН, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи съответствие на обучението в ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ELA Паоло Бизони даде изключително висока оценка за изпълнение на критериите за акредитация по стандартите на ELA ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ELA Паоло Бизони даде изключително висока оценка за изпълнение на критериите за акредитация по стандартите на ELA ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи съответствие на обучението в ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... “Бакалавър на годината”, “Магистър на годината” и “Докторант на годината”; „Спортист на годината”; “Талант”; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС”; „Преподавател на ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... насоченост, която отиде при Денис Кирилов, магистър "Мениджмънт на недвижимата собственост" ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова,  директор на РЦДО –  Пловдив, доц. д-р Георги Николов, в. и. д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... заместник- ректор по обучението ОКС "Магистър" и дистанционно обучение , проф. д-р Емилия Миланова  директор на РЦДО – гр. Пловдив , доц. д-р Георги Николов в.и д. ръководител катедра „ Регионално развитие” , родители и приятели на абсолвентите. Проф. д-р ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 3.11.2017 г. ... . Цанкова връчва дипломата на отличник-магистър „Най-добрият сред най-добрите“ Марин Модев пръв получи дипломата си на магистър със специализация „Продуцентство и културни индестрии“. От името на магистрите „Връзки с обществеността“ Ирен ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 04.12.2017 г. в 11.30 ч. в отдел ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 14.1.2021 г. ... 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги. Успех на всички и до ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност „Икономика“ и доц. д-р Цветана ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност „Икономика“, и доц. д-р ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... випуск на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност“. Магистърската програма беше разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от Ректора проф. д.ик ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност“. Магистърската програма беше разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от ректора ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, г-н Александър Попов, главен експерт в дирекция "Професионално образование и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... надзор“, бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи и наградата ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ... курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... Радев, министър на вътрешните работи. Магистър по „Икономика“ на УНСС. Валентин Радев Доц. д-р Бисер Петков е десетият министър на труда и социалната политика след 1989 г., който е възпитаник и преподавател в УНСС. Ръководител на катедра ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част от дейността на една финансова институция, защото се взимат важни ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и ...
Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедрата 18.11.2017 г. ... . През 2004-2005 г. се дипломира в магистърска програма по Икономическа социология, като магистър по икономика. Продължава обучението си в ОНС „доктор” по докторска програма към катедра „Икономическа социология“, по научна специалност ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 20.3.2017 г. ... срещата беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 16.3.2017 г. ... срещата беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Осмо състезание по Микроикономика "Ние знаем повече" 5.3.2017 г. ... - зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс". Повече информация за състезанието може да бъде намерена на този сайт: http://www.ntbg ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... университет. Алберт Пашов, магистър в УНСС, специалност „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“, представи сдружението ЕСН – международна доброволческа неправителствена организация с нестопанска цел, призната от ЕК за неин официален ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР" 20.3.2017 г. ... РАБОТИ на студентите в ОКС "магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 24 април 2017, от 08:30 ч., каб.4013 ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... работи след промените, завършил УНСС. Магистър по „Международни отношения“.  Ради Найденов Гълъб Донев е деветият министър на труда и социалната политика след 1989 г., завършил УНСС. Магистър по „Финанси“ ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... част от вас ще продължат и след магистър в докторската образователна степен или успешно ще заемат своите позиции в държавното управление, в бизнеса, в сферата, която ги интересува. Но в едно съм убеден, че където и да отидете, каквото и да правите вие ще бъдете успешни", ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 4.10.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика в оставка, Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Светлозар Петров, управител на JobTiger, доц. д-р Йордан Близнаков, ...
Публична лекция на Н.Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас 22.11.2016 г. ... от Университета на Виена, Австрия, магистър е по „Международен мениджмънт“ на Западния университет, Азербайджан, специализирала е международен бизнес и международно право. Заемала е различни позиции в дирекция „Икономическо сътрудничество и развитие“ на ...
Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати 28.11.2016 г. ... Силвия Дацин 6. Благодарствено писмо от магистър Йордан ...
Информационна среща за мобилност по програма Еразъм+ 18.11.2016 г. ... на информационната среща бе Алберт Пашов, магистър I семестър в УНСС, специалност  „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“.  Няколко години вече той съдейства на еразъм-студентите, а самият Пашов е бил през миналогодишния зимен семестър студент по ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество. Проф. ...
Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия 3.10.2016 г. ... от трима студенти: Владимир Атанасов, магистър, специалност „МИО“, Ива Танева, IV курс, специалност „Застраховане“, Радостина Чаушева, III курс, специалност „МИО“, и докторантката Татяна Манчева от катедра „Международни отношения“. Те ...
ВАЖНО!!! Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" МАГИСТРИ на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. 27.9.2016 г. ... 06.10.2016 г. в канцеларията за ОКС „Магистър“. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до защита. Магистрите трябва да представят готовите дипломни работи до 06.10.2016 в каб. 2062 ...
Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ 7.9.2016 г. ... е сред най-атрактивните и най-новите магистърски специалности в УНСС. Обучението е с висока степен на практическа ориентация и цели развиване на компетентности за управление на инвестиции на международните валутни пазари. Специалността се изгражда върху престижното обучение от ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... . Кристина Стефанова e магистър по право. Завършила УНСС през 2012 г. От 2014 г. е докторант по гражданско и търговско право в катедра „Частноправни науки“.  От две години е хон. ас. в Юридическия факултет, води семинарни занятия по „Основи на ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. Валентин ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра „Статистика и иконометрия“. ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... в началото, както и сега в края на този магистърски випуск, което може би е и ново начало, приветства дипломантите проф. Дулевски. Той открои „първите“ като изтъкна, че се дипломира първият випуск в специалността „Здравословни и безопасни условия на труд“, ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Лидия Велчева, директор „Кабинет на ректора“ ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на АИУБ, г-н Николай Бакърджиев - помощник-ректор, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... студентка Ана Мавродиева, магистър, специалност "Одитинг", извоюва първото място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“. На тържествената церемония по награждаване на победителите тя получи право на стаж в компаниите съорганизатори на ...
Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г. 31.5.2016 г. ... г. в приемното време на отдел "Студенти магистър"-редовна форма, ет.1 на УНСС.                                 отдел "Студенти ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Спортистите на УНСС връчиха на ректора купи и медали от Националната универсиада 2016 26.5.2016 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.ик.н Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Николай Бакърджиев, помощник ректор, преподаватели, студенти. Ректорът приветства спортистите на ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... съвети“ беше представена съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент – „Европейски бизнес и финанси“. На срещата присъстваха ас. д-р Дияна Митева, координатор по програмата,  доц. д-р Димитър Ненков,  ръководител на програмата ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... докторанти. Победител в категория „Магистър” стана Мариян Канев. Студентът е V курс „Право“ и съвсем наскоро той и отборът му спечелиха наградата „Най-добър отбор от Източна Европа”, успяха да достигнат четвъртфиналите и да се класират пети в света ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... – бакалавър и магистър. Обучавана е по докторска програма на катедрата през периода 2012-2016 г. Научният ръководител на докторантката е доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология” и зам.-декан на ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... , бакалавър и магистър на катедра „Недвижима собственост”; Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties и ръководител на отдел „Анализи и прогнози” на компанията, член на Кралския институт на лицензираните ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  Скъпи приятели, наши бъдещи студенти, вие сте в най-големия и най-престижния български университет, наброяващ около 23 хиляди студенти, създател на икономическия елит на страната, посочи ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 12.4.2016 г. ... те получиха и грамота „Магистър отличник” и различни книги, сред които „Произход на политическия ред” на Франсис Фукуяма, „Краят на властта” на Мойзес Наим, „Стогодишният маратон” на Майкъл Пилсбъри и други.  ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д.ик.н. Михаил Динев, Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол“ при Министерството на финансите, ...
УНСС с почетен плакет на „Southwestern Advantage” 18.3.2016 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. „Тези млади пора, които представиха университета и Вашата страна брилянтно, класираха УНСС на 9-о място в света в състезание със стотици други институции на ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Огнян Симеонов - Председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Лилия Йотова - декан на Общоикономическия ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която се ...
Социолозите получиха дипломите си 16.12.2015 г. ... и в следващите степени – магистър и доктор. Диплома за младия социолог Празникът, както многократно бе наречена церемонията, продължи с връчването на дипломите ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо Пенчев, проф. Веселка ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо Пенчев, проф. Веселка ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2015 - бакалаври и магистри 16.12.2015 г. ... Тодоров връчва дипломата за магистър на Бранимир Йорданов, председател на Клуба на младия и иновативен предприемач. Проф. Кирил Тодоров и Н.Пр. г-н Темиртай Избастин в ръкостискане в знак на настоящото и  бъдещо партньорство ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 6.12.2015 г. ... те получиха и грамота „Магистър отличник” и различни книги, сред които „Произход на политическия ред” на Франсис Фукуяма, „Краят на властта” на Мойзес Наим, „Стогодишният маратон” на Майкъл Пилсбъри и други.  ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, учени от факултети и катедри на УНСС. В голямата конферентна зала Годишната научна сесия е традиционна и представя резултатите от нашата научноизследователска ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... диплома и грамота на отличник-магистър Като „най-умните и най-красивите“, определи възпитаниците си ръководителят на катедра „Икономика на туризма“. Успяхме да създадем от вас знаещи и можещи хора, сега предстои да се докажете, каза ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” получиха дипломите си. Присъстваха преподаватели от катедрата, родители, гости.  Абсолвентите Началото на церемонията даде доц. д-р ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Дипломира се седмият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси” на УНСС и Университета Нотингам Трент 17.11.2015 г. ... от седмия випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. На тържеството присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... .-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси”, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс - модератор на форума, преподаватели, студенти. Проф. Статев (в средата) открива форума. Вляво от него: проф. Гоев и ...
ВАЖНО!!! Защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ - 28.10.2015 г. 19.10.2015 г. ... и иконометрия" за ОКС „Магистър“ ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10,00 ч. Всички магистри, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 23.10.2015 в каб. 2062 и да подадат молби в канцеларията на отдел „Студенти ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 г. до 1987 г., проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, първият декан ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение. Тя изрази увереност, че резултатите от проекта, свързани с разработването на съвременна рамка на компетентностите и универсален модел за учебен план, който да може да адаптира различни ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 19.6.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 25.5.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра „Управление“ предлага възможност за обучение ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за бъдещето! Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... , победител в подкатегория ,,Магистър“, спечели стипендия ,,Буров“ за академичната 21014/2015 г. Заради постиженията си тя е поканена като хоноруван асистент към катедра ,,Финанси“ на УНСС. Наградата й връчи кметът на район ,,Студентски“ Димитър Дилчев. ,,Вълнувам се ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... учещи философия, с бакалавърска или магистърска степен по философия през последните две десетилетия. През 2001 г. са завършили уиверситетите 895 души с първа специалност философия, а през 2006 г. - 2040. При това си намират лесно работа в такива сфери като финанси, ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, приветства гостите от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Веселка Павлова приветства гостите на университета Поздравления към ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по управление на недвижимата собственост, с програмата по „Управление на публична недвижима собственост“. Дискусията в залата Отношение по темата взеха и преподавателите от катедрата доц. ...
Парламентът избра възпитаник на УНСС за председател на Сметната палата 26.3.2015 г. ... Цветков, магистър по „Счетоводна отчетност” на УНСС, беше избран от Народното събрание за председател на Сметната палата. Цветков беше заместник-председател на Сметната палата от 2011 до 2014 г. Той е един от основателите на Института на вътрешните одитори в България и е бил председател на ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, ...
Възможност за предварителна сесия на кандидат-магистърски изпит 5.3.2015 г. ... .2014 г. до 22.01.2015  г. - до 12.00 часаКандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.01. до 15.01. 2015  г. вкл.Обявяване на резултатите от електронната сесия – до 19.01. 2015 г.Кандидат-магистърски тест писмен формат – 25.01. 2015  г.Обявяване на резултатите от ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани ...
Публична лекция "Глобалните икономически тенденции и как България да се възползва от тях" 26.2.2015 г. ... на събитията, очерта ситуацията д-р Евгени Кънев, магистър и доктор по макроикономика от УНСС. Той посочи, че е трудно да се направят дългосрочни стратегии, но могат да се откроят важните тенденции в световен и европейски мащаб и да се проектира мястото на България в тях. Лекторът очерта контурите на ...
Четирима наши студенти са сред авторите на четвъртото издание на студентския вестник за Деня на Европа 26.2.2015 г. ... Христова, специалност „Право“, Янислав Илиев, магистър в специалност „Международни икономически отношения“, и Преслава Цветанова, IV курс специалност „Медии и журналистика“, са сред избраните автори на „Поколение Европа“. В конкурса със свои есета участваха общо 190 студенти от български и ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... подробна презентация д-р Добромир Тотев, магистър по икономика на отбраната и сигурността и доктор по научната специалност „Икономика и управление“ в УНСС, очерта пред студентите същността и проблемите по управлението на ресурсите за отбраната. Той се спря на стратегическите програми, законовата ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност “Финанси” 16.12.2014 г. ... присъстваха зам.-ректорът по обучението в ОКС “магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова, ръководителят на катедра “Финанси” доц. д-р Стоян Александров, зам.-деканът по учебната работа на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Маргарита Александрова, родители и гости, дошли да ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, преподаватели, студенти. Проф. Гоев (вляво), проф. Павлова и проф. Кисимов при откриването на заключителната пресконференция ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, учени от факултети и катедри на университета. Отдясно наляво: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, Николай Бакърджиев Годишната научна ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката, Брус Бъртън, зам.-посланик на САЩ в България, Иво Русев, директор „Корпоративни клиенти“ на „Майкрософт България“, Тодор ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от "Финансов контрол" 4.12.2014 г. ... част от вас завършват висшето си образование на ниво „магистър” и на практика те вече са с диплома, която ги прави пълноценни финансисти. Другата част от вас също завършват своето образование в „бакалавър” и ще продължат да се обучават в следващата степен. И в двете нива много от вас ще започнат работа, каза ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев поднесе проф. Веселка ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... Веселка Павлова, зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев поднесе проф. Веселка ...
Приветствия по повод дипломирането на бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 29.12.2014 г. ... от Мария Павлова (отличник магистър "Публична администрация") Приветствие от Новак Новаков (отличник бакалавър "Публична ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... - бакалавър, и "Интелектуална собственост и бизнес" - магистър. На тържеството присъстваха преподавателите от катедрата: проф. д-р Виолета Цакова, научен секретар, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Владя Борисова,  випусков ръководител на магистрите, гл. ас. д-р Фани Колева, гл. ас. д-р Николай Крушков, ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... се катедри. Той посочи, че новата съвместна с МААЕ магистърска програма по ядрена сигурност ще привлече не само български бакалаври, но и студенти от Европейския съюз. Бъдете горди, че завършвате университета с близо 95-годишна история, акредитиран като номер 1 във висшето образование на страната, с ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... присъстваха заместник-ректорът по обучение в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение на УНСС проф. д-р Веселка Павлова, председателят на Фондацията за реформа в местното самоуправление Здравко Сечков, заместник-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов, ръководителят на катедра  „Публична ...
Катедра "Недвижима собственост" изпрати своите абсолвенти 24.11.2014 г. ... - образователно-квалификационна степен “магистър” и „бакалавър“. Церемонията на випуска се състоя в зала "Тържествена". Абсолвентите и гостите в зала "Тържествена" Всяко нещо има начало и край. И вашето дипломиране е край за някои и начало ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, проф. д-р Маргарита ...
Водещ изследовател представи "Пазарната сегментация чрез качествени методи" 12.11.2014 г. ... и стратегическо планиране" Емил Любенов, магистър специалност „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт”, връчи на г-н Кулев почетна грамота от Университетския център по маркетинг (на снимката долу) ...
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти 11.11.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като реално изпълнение на рамковия договор университета и ICAEW. Предизвикателство за студентите е да участват в нов формат стимулационни игри, да решават реални казуси, ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Трябва да имате високо самочувствие на професионалисти от УНСС, изтъкна тя и призова бакалаврите да продължат в магистърската степен на обучение. Вече колеги Първият бакалавър, които ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя утвърди инициативата за създаване на Алумни клуб по здравен мениджмънт и възможността за организиране на такава важна среща на „първия и най-добрия випуск“ на магистърската програма. Алумни ...
На добър час на бакалаврите от специалност „Счетоводство"! 30.10.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, поздрави абсолвентите и им пожела житейски и професионални успехи. Над 75% от завършилите бакалавъри в университета имат желание да продължат тук и магистърска степен, затова се надявам с повечето от вас ...
Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" 18.10.2014 г. ... и на FIABCI-България. Перфанова е и дипломант магистър-икономист „Бизнес с недвижими имоти“ в УНСС. Инж. Ирена Перфанова Като постоянен и надежден партньор определи УНСС и Горан Миланов, председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БФМА). Заедно ...
Дипломната работа на наш магистър в програмата на Sofia Biting Docs 3.10.2014 г. ... работа на Веселина Фотева, магистър, "Продуцентство и културни индустрии", клас 2012/2013 г., катедра „Медии и обществени комуникации“, е включена в програмата за официалното откриване на фестивала на документалните филми Sofia Biting Docs. Това е признание и добра ...
Дипломна работа на наша магистрантка в програмата на Sofia Biting Docs 1.10.2014 г. ... , че дипломната работа на Веселина Фотева (магистър, "Продуцентство и културни индустрии", клас 2012/13 г.) е включена в програмата за официалното откриване на фестивала Sofia Biting Docs. Това е цялата програма, а тук ще откриете и филма на Веселина. Приятно гледане! Богатството на ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... випускниците от шестия випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС проф. Стати Статев, заместник-ректора на Университета ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 18.9.2014 г. ... .-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците Проф. д-р Веселка Павлова приветства първокурсниците от ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 30.9.2015 г. ... .-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците      Проф. д-р Веселка Павлова ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, приветства студентите и им пожела успех. Тя подчерта, че двете професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ са с най-високо входно ниво, като възможно най-високите оценки са валидни ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... специалности в ОКС „магистър”. Второто професионално направление е 3.1.Социология, антропология и науки за културата, със специалност Социология. Единствено нашата катедра в ОИФ обучава студенти по две професионални направления; на второ място, за ...
Възпитаници на УНСС в служебния кабинет 12.8.2014 г. ... на средствата от Европейския съюз, е магистър по финанси на УНСС. Румен Порожанов, министър на финансите, е магистър по аграрен бизнес, икономика и мениджмънт и по отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт на УНСС. Той е 14-ият финансов министър след промените ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... д-р Емил Хелиенек, ръководител на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент,  Великобритания, възпоменателен медал  „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ (на снимката долу) ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... по бизнес администрация в бакалавърската и магистърската степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация” и ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... по бизнес администрация в бакалавърската и магистърската степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация” и ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, Димитър Дилчев, кмет на район “Студентски”, Лилия Еленкова, мениджър образователни проекти в ISIC Bulgaria и председател на Националния младежки форум, Веселин Бояджиев, мениджър ежедневно банкиране ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... си образование в САЩ и Великобритания. Магистър по икономика на Университета по икономически науки в Будапеща. Доктор по икономика. Бил е декан на колежа към университета, редактор на списание, член на Борда на директорите на Младежкия комитет към Унгарската асоциация по икономика. ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... – зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Иван Модев, директор на дирекция „Структурни фондове и образователни програми“ в Министерството на образованието и науката, преподаватели и студенти ...
Най-много от авторите в специалното издание за 9 май ще са наши студенти 5.3.2014 г. ... „Макроикономика“, Станислава Дамянова, магистър „Международни отношения: Международна публична администрация“, Йоана Димитрова,  магистър „Право“, Петя Гергова, II курс „Икономика с чуждоезиково обучение“, Михаела Маркова, магистър „Икономика ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, заместник-ректори, преподаватели, журналисти, ръководителите на двете фирми, спечелили ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Продуцентство и културни индустрии" и "Бизнес журналистика". Краен срок за ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... на Мартин Желев, бакалавър по счетоводство и магистър по търговия, а в момента – първокурсник в специалност „Право“ отново в нашия университет. Плувецът, спечелил над 100 златни медала в различни турнири, европейски и световни първенства, е пример за това, че ученето, работата ...
Ново разписание за ОКС Магистър "Приложна социология" 2013/2014 16.12.2013 г. ... .10.2013 г.. 9.00 - 17.30   Политически и електорални изследвания Л Проф. д.с.н Михаил Мирчев П036   13.10.2013 г. 9.00 - 17.30   Политически и електорални изследвания Л Проф. д.с.н Михаил ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, отправи поздравления от името на ректора и ръководството на университета. Приветствам ви в този важен за вас ден. Желая ви лично щастие, успехи и продължаване на образованието в УНСС с магистърска и докторска степен, ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Тя представи и някои резултати от ръководен от нея проект, свързан с дистанционната форма на обучение, изготвянето на 60 учебника в онлайн режим и тяхното пилотно използване в четири магистърски и две бакалавърски ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... , зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ и др ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... , зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ и др ...
Нова магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти“ 10.12.2013 г. ... собственост“ обявява прием за обучение в ОКС „магистър“ за летния семестър на учебната 2013/2014 г. по специалност „Бизнес с недвижими имоти“, редовна форма, 2 семестъра, платено обучение. За обучение се допускат бакалаври и/или магистри, независимо каква специалност, в кое висше училище и коя ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, изтъкна, че в рамките на този относително по-малък факултет много добре са балансирани учебните дисциплини от факултетния блок, което повишава ...
Троен празник за катедра "Индустриален бизнес" 28.11.2013 г. ... . д-р Юлия Маринова връчва дипломата на магистър Извървяхме и тази отсечка. Някои с малки, други с по-големи крачки, обърна се към преподавателите и колегите си Петя, завършила магистратура с отличен успех. Тук, в университета, проумяхме накъде да вървим, но нека не забравяме и ...
Поради технически причини дипломите на специалност "Бизнес информатика" няма да бъдат връчвани на 28.11.2013 25.11.2013 г. ... "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър"  няма да бъдат връчвани на 28.11.2013. На сайта ще бъде публикувана допълнителна информация за нови дата и час на връчването ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи" 23.11.2013 г. ... дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър" 23.11.2013 г. ... дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Увереност, че конференцията ще даде сериозен тласък на изследванията в областта, изрази доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение. Участници във ...
Бакалаври и магистри от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ получиха своите дипломи 22.11.2013 г. ... и специална грамота на отличника-магистър Иван Начев Вие завършвате една прекрасна специалност. Двадесет години имам честта да връчвам дипломи и сега много от нашите възпитаници са в страната или чужбина, но няма нито един  студент, който да не е намерил ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни ...
Дипломира се новият випуск журналисти 8.11.2013 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, и преподавателите от катедра „Медии и обществени комуникации“ бяха специални гости на събитието. Новото журналистическо попълнение Проф. Петко Тодоров, ръководител на ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, при откриването на срещата.  Тя поздрави участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и пожела на американските студенти успех при осъществяването на програмата, ...
Н. Пр. Макхенкези Стофиле изнесе публична лекция за Нелсън Мандела 25.10.2013 г. ... на университета „Форт Хеър“ (РЮА), магистър по изкуствата на университета „Принстън“ (САЩ), доктор по философия на университета „Нелсън Мандела“. Бил е университетски преподавател и директор по университетското развитие на „Форт Хеър“, депутат в първия демократичен ...
Какво означава да си преводач в Европейската комисия 21.10.2013 г. ... преводи“ на Европейската комисия, магистър на УНСС по икономика на туризма. Събитието бе организирано от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.  Десислава Петрова владее испански като първи и английски  като втори чужд език, представи доц. д-р Даниела ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... беше открита новата съвместна магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха  представители на ректорското ръководство, ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, заместник-ректор по електронизацията. Съвместната магистърска програма започна през януари 2008 г., след като получи акредитация във Великобритания и България ...
Бизнесът и УНСС - заедно в европейски проект за студентски практики 20.9.2013 г. ... веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“ ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" 11.7.2013 г. ... 5.07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика" 11.7.2013 г. ... 5.07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция “Икономика на туризма и свободното време” С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска ...
Защитата на магистърска теза на специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ 31.5.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за ...
Защитата на магистърска теза на специалност “Бизнес информатика” 3.7.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на  05.07. 2013 г. от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в ...
Защитата на магистърска теза на специалност “Икономика на съобщенията” 31.5.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 10.30 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в ...
Четвърти младежки АФОН' 2013 23.5.2013 г. ... маската… Яница Маринова, УНСС, магистър „Бизнескомуникации”, Червената ябълка на АФОН  Пътят на промяната в протестиращия човек – от бунта на масите до личностната свобода Стоян Йотов, УНСС, ІІІ курс „Медии и журналистика”, Първа ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... УНСС” бяха отличени „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и „Студент-спортист на годината“. Несъмнено най-оспорван бе призът „Бакалавър", при който дори се стигна до „балотаж“ между Петко Иванов, Емил Любенов и Илина Мутафчиева. Отличена бе Илина Мутафчиева, ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), икономически и търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия (1984–1988 г.), във Франция ...
Вицешампиони сме в студентското първенство по плуване 25.4.2013 г. ... на туризма“, и 100 м. гръб - Мартин Желев, магистър „Търговия“.  Мъжете завоюваха също 11 сребърни и 4 бронзови медала. В състезанието Емил Любенов, Мартин Медникаров, Петър Тасев, Станислав Будинов, Иван Ципаров и Сами Хоссни  нямаха пропуснат старт и заслужено спечелиха ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... .-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“МАГИСТЪР“ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА   ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) за ОКС “МАГИСТЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ОКС-магистър   Важно!!! Молби за явяване на ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... .) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), икономически и търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия (1984–1988 г ...
Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. 22.2.2013 г. ... Илкова Карайчева - студентка в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Финанси”, представила есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”; Иван Василев Тодоров - студент в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Макроикономика”, представил есе на тема „Фискална консолидация и ...
Нова съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ на УНСС и ULCO - Франция 23.1.2013 г. ... Подготовката на съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ обсъдиха проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, и гл. ас. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, със заместник-ректорите на Universite du Littoral Cote d’Opale (ULCO) – Франция, ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... за ОКС "БАКАЛАВЪР" и защита на магистърска теза  за  специалност "Икономика на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... Кръстева, магистър по социология, Цветослава Котларова, магистър по икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси", и Алина Гъркова, магистър по политология, асистент по проект в Европейската мрежа за политически фондации (European Network of ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... . Стати Статев и ръководителя на съвместната магистърска програма от Университета Нотингам Трент доц. Емил Хелиенек, които им връчиха дипломите. На събитието присъства и заместник-ректорът по обучението в ОКС „магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов,  директор на РЦДО – Хасково, областният управител на Хасково Ирена Узунова и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и доц. д-р Живко ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 10.12.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов,  директор на РЦДО – Хасково, областният управител на Хасково Ирена Узунова и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и доц. д-р Живко ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи". 7.12.2012 г. ... за бизнес анализи" в ОКС "Магистър" ще се проведе на 13.12.2012 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Магистър" 7.12.2012 г. ... за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Магистър" ще се проведе на 13.12.2012 г.от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Магистри с успешен старт в публичната администрация 13.12.2012 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя им пожела да изкачат и следващото стъпало – докторската степен, като никога не забравят своя университет. „УНСС е марка! Имайте самочувствието, че сте завършили университет № 1. Това е ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... , “Международен бизнес“), Ивайло Василев (магистър, „Управление на международни проекти”), Нина Димитрова (магистър, „МИО”). Награди за най-добрите. (Вляво на снимката доц. Марчо ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... Балканска, докторантДеница Кръстева, магистърПламен Мичев, ІV курс, социологияДинко Динев, ІV курс, социологияАтанас Велков, ІІ курс, икономика 1.3. Организационен комитет на съпътстваща студентска конфе-ренция Хасан Бербер, ІV курс, социологияЕлина Викторова, ІІ курс, ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... № 1 и ако продължите в магистърска степен, отново ще сте в университет № 1, защото според институционалната акредитация и през следващите шест години УНСС ще е националният лидер на висшето образование. Да ви е честита тази първа промоция, с пожелание тя да ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изрази очакванията си, че ще присъства и на дипломирането на випуска в магистърска степен, защото израстването в професията предстои. „Вашата специалност се е утвърдила като една от ...
На добър час на бакалаврите от "Публична администрация" 16.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, и приветства бакалаврите от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова формулира "аксиомата" на самочувствието: „Завършили сте елитна специалност и то не къде да е ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен архив“, ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  В него се посочва, че изминалите шест десетилетия са време на академичен градеж и всеотдайност на няколко поколения, че тяхното дело е еманация на българската наука, академичната съвест и ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Галина Димитрова приветства магистрите Вие сте извървели един важен етап от своя живот. И имате своите големи предпоставки, за да успеете в живота. Едната е, че ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 1.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на дистанционното обучение  в ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 30.9.2015 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на дистанционното ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... отговорност името „бакалавър“ и „магистър“ на УНСС, отправи тя своето пожелание. Доц. Йотова връчи и дипломите на отличните студенти, придружени от специални грамоти ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Тя посочи, че сериозните изисквания към кандидат-студентите в тази специалност са и гаранция за високото ниво на обучение и ...
Факултет "Финансово-счетоводен" за поредна година информира студентите си 16.5.2012 г. ... възможностите за обучение в ОКС „Магистър“.  Бивши възпитаници пък разкриха своите впечатления, както от академичния, така и от бизнес опита си. Те разясниха на студентите качествата необходими за успешното развитие в съответните сфери. Представена бе и ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... работи за студенти ОКС "Магистър" ще се проведе на 11.04.2012 от 14.00 до 19.00 в две зали - 2066 и 2065 . Допълнително ще бъде публикувано разпределение на дипломанти по зали ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... , току-що завършил бакалавър или магистър и малко след като еуфорията от получаването на дипломите е преминала, си задавате въпроса: А сега накъде? Започвате да търсите работа, но почти всички фирми търсят служители със стаж. Къде да го придобиете, ако все още не ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... степен "магистър". - Една стипендия от 700 лв. месечно за докторант. Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани; 2. Към датата на подаване на документите да са редовни ...
Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър". 21.4.2012 г. ... информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 4.07.2011. Дипломните работи трябва да бъдат предадени в катедрата на 15.06.2011 ...
Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа 21.4.2012 г. ... 2067. За Студенти от ОКС "Магистър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011: Първа малка защита ще се проведе на 16.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067. Втора малка защита ще се проведе на 18.05.2011 (сряда) в зали 2066 и 2067. ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... степен „Бакалавър” и „Магистър”. За същия период са защитени дисертационните трудове на десет докторанти, обучавали се в редовна, задочна и свободна форма на докторантура. Колективът на катедрата е участвал в разработването на повече от 30 ...

Предстоящо

475 results found
Защита на магистърски тези - месец октомври 2021 г. 21.9.2021 г. ... дипломанти, защитата на магистърски тези на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведе на 29 октомври (петък) 2021 г. от 10:00 ч., зала П037. Готовите магистърски тези трябва да бъдат ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 17.9.2021 г. ... ЗА ОКС-МАГИСТЪР   1. Защити на магистърски тези за ОКС Магистър, редовно обучение, специалност „Бизнес администрация“-2 сем., специалност „Бизнес администрация“ със спец. „Висш мениджмънт“-2 и 3 сем.,  ...
Защитата на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 16.9.2021 г. ... на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“, да се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. присъствено и онлайн, съобразно ...
Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 16.9.2021 г. ... за явяване на защити на магистърски тези се подават в отдел „Студенти-магистър“ до 18.10.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит. Документите са: 1. 2 бр. снимки паспортен формат 45/35 мм. 2. ...
Защитата на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 16.9.2021 г. ... на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“, да се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. присъствено и онлайн, съобразно ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, М. ОКТОМВРИ`2021 г. 16.9.2021 г. ... –  ОКС “Магистър”: "Финансов контрол и финансово право" 1 год., "Финансов контрол и финансово право" 1,5 год., "Одитинг" 1 год., "Одитинг" 1,5 год. и "Противодействие на корупцията" 1 год.     Защитата на дипломни ...
Защити на магистърски тези - "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" 9.9.2021 г. ... 3037 ще се проведат защити на магистърски тези на студентите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти". Дипломантите следва да подадат по 2 молби, подписани от научен ...
Подаване на документи за ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. 24.8.2021 г. ... онлайн кандидатмагистърски изпит – 04.09.2021 г. Обявяване на резултатите от предварителна онлайн сесия – до 07.09.2021 г. Кандидатмагистърски изпит редовна електронна сесия – от 11.09 до 12.09.2021 г. Изпит по английски ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 15.9.2021 г. ... на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 30.09.2021.                   ...
Защита на магистърски тези 23.7.2021 г. ... на магистърски тези на студентите от специалности "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе на 15.10.2021 г. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 4 октомври 2021 г. в каб. 2129 ...
Защита на дипломни работи през месец септември 22.7.2021 г. ... на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 15.09.2021 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2021г. 17.9.2021 г. ... , образователно-квалификационна степен магистър.  Период за предаване на дипломните работи е 15.09- 24.09.2021г. В този срок/ не по-късно от 16.00ч. на 24.09.2021г./, моля да представите в к. 4050. - два екземпляра от дипломната работа на хартия и един екземпляр на ...
Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" ДО - специалност "Развитие на интелигентни градове" 30.6.2021 г. ... на магистърските тези на ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - специалност "Развитие на интелигентни градове" - два и три семестъра ще се проведе на 30.06.2021 г. от 15:00 часа, ОНЛАЙН чрез ...
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 16.9.2021 г. ... за явяване на защити на магистърски тези се подават в отдел „Студенти-магистър“ до 18.10.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит. Документите са: 1. 2 бр. снимки паспортен формат 45/35 мм. 2. Подписана от ...
Защита на магистърски тези – месец юли, 2021 г. 10.6.2021 г. ... дипломанти, защитата на магистърски тези на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведе на 01.07.2021 г. от 09:30 ч., зала 1044. Готовите магистърски тези ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ - юни 2021 г. 31.5.2021 г. ... работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ Предаването на дипломните работи е на 7.06.2021г. (понеделник). Получаването на рецензиите е на 28.06.2021г. (понеделник). Защитата на дипломните работи ще ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ - юни 2021 г. 31.5.2021 г. ... дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ Предаването на дипломните работи е на 7.06.2021г. (понеделник). Получаването на рецензиите е на 23.06.2021г. (сряда). Защитата на дипломните работи ще се ...
Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" ДО - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" 30.6.2021 г. ... на магистърските тези на ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два и три семестъра ще се проведе на 30.06.2021 г. от 12:00 часа, ОНЛАЙН чрез платформата Microsoft Teams. За включване в онлайн защита на ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ за студенти РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 31.5.2021 г. ... на магистърските тези на ОКС "Магистър" редовна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два семестъра ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10:00 часа в зала П034.  До 07.06.2021 г. дипломантите трябва да се явят в канцеларията на ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 20.5.2021 г. ... тези през месец юли 1. Защитата на магистърски тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 ...
Защити на магистърски тези 19.5.2021 г. ... . от 10.00 ч.  ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от ОКС "Магистър" в специалности: - "Икономика на транспорта"; - "Интелигентни транспортни системи"; - "Транспортен мениджмънт" и - "Енергиен бизнес". Предаването на магистърските тези става в катедра ...
Защита на дипломни работи през месец юни 31.5.2021 г. ... подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 14.06.2021 г. Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
АКТУАЛНО ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЮНИ 2021 18.5.2021 г. ... на студентите-дипломанти от всички магистърски специалности към катедра „Финансов контрол“ Защитите на дипломните работи ще се проведат присъствено на 30 юни 2021 г. /сряда/ от 09.00 ч. за специалностите: "Финансов контрол и финасово право" 1 год., "Финансов контрол ...
Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност" 14.5.2021 г. ... ч. в зала 3073 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност". Дипломантите следва да подадат по 2 /две/ молби/заявлия - една в катедра "Международни отношения" /каб.3080/ и една в отдел "Студенти" - ОКС "Магистър" в срок до 17 юни 2021 ...
Защити на магистърски тези 14.5.2021 г. ... на магистърски тези на студентите от специалностите "Международни отношения: Международна публична администрация" и "Международни отношения: Управление на конфликти"  - ОКС "Магистър" ще се проведат на 25 юни 2021 г. от 09.00 часа в зала 3074. Дипломантите следва да ...
АКТУАЛИЗИРАНО! 08.07.2021 г. - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ - ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2021 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 08.07.2021 - 09:30 ч. ОНЛАЙН   за специалности ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" Защита на магистърските тези ще се проведе ОНЛАЙН В ПЛАТФОРМАТА ТИЙМС ...
АКТУАЛИЗИРАНО ! 06.07.2021 г. - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2021 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 06.07.2021 - 09:30 ч. присъствено, в сградата на УНСС   за специалности РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" МАРКЕТИНГ със специализация “Бранд ...
Защита на магистърски тези 26.5.2021 г. ... на магистърски тези на студентите от специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър", ще се проведе присъствено на 29.06.2021 г. от 09.30 ч. в зала 2124. Представянето на дипломната работа ще бъде под формата на PowerPoint презентация. Краен срок за ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 22.4.2021 г. ... в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със Заповед на ректора за противоепидемичните мерки. На 10 май 2021 г. между 11.30 ч. и 12.00 ч ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 21.6.2021 г. ... за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 24.06.2021.                       ...
На вниманието на студентитe от спец. "Счетоводство" от Трети и Четвърти курс ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 15.4.2021 г. ... – 3 и 4 курс и ОКС „Магистър“. От Банка ДСК ЕАД ще вземат участие: - г-н Цветослав Димов - Началник, Управление „Контролиг“; - г-н Пламен Димитров - Началник, Управление „Управление на активите и пасивите“; - г-жа Габриела ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, м. ЮЛИ 2021 14.5.2021 г. ... защита на дипломни работи (магистърски тези) ще бъде през м. юли 2021 г. (точната дата ще бъде публикувана и съобщена допълнително).   Стъпките за явяване и защита на дипломната работа са:  Запознаване се изискванията за разработване на дипломна работа ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия м. юни 2021г. 4.6.2021 г. ... степен магистър ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9.00 часа.    Срокът за предаване на дипломните работи е 08.06 - 17.06.2021г.  В този срок/ не по-късно от 12.00ч. на 17.06.2021г./, моля да представите в к. 4050 - ...
Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. 15.3.2021 г. ... в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО ...
Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 14.5.2021 г. ... сесия в отдел "Студенти-Магистър". За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, спец. "Счетоводство и контрол" РЦДО гр. Хасково на 16.10.2021 г. 6.7.2021 г. ... на магистърските тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 16 октомври 2021 г. от 10.00 ч ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец. "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София ще се проведе на 13 и 14 октомври 2021 г. 6.7.2021 г. ... на магистърските тези за специалност "Счетоводство и контрол" - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на 13 и 14 октомври 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1039-А ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе на 11 октомври 2021 г. 21.9.2021 г. ... на магистърските тези за спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, ще се проведе ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. МАРТ 12.3.2021 г. ... . Защитите на магистърски тези на студенти от специалност “Бизнес администрация“ и специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ за ОКС-Магистър - редовно обучение и ДО-София ще се проведат на 18.03.2021г. ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. МАРТ 23.2.2021 г. ... . Защитите на магистърски тези на студенти от специалност “Бизнес администрация“ и специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ за ОКС-Магистър - редовно обучение и ДО-София ще се проведат на 18.03.2021г. ...
Защита на магистърски тези - трета сесия ще се проведе онлайн 15.3.2021 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е Защитата на магистърските тези (трета сесия) на студентите от специалности “ Агробизнес и управление на територията” и “Екоикономика и бизнес” ще се проведе на 18.03.2021 г. онлайн, чрез MS Teams ...
Стипендии на Република Корея за обучение на български граждани в корейски университети 15.2.2021 г. ... степен „магистър” или „доктор“. Краен срок за подаване на документи: 19 март 2021 г. Повече информация и формуляри за кандидатстване: ...
Предаване на готовите дипломни работи за явяване на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м. март 2021г. 16.2.2021 г. ... в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 02.03., 04.03. и 05.03.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 9 часа до 15 часа. При записването си в канцеларията, ...
Консултационни часове на индидуалните магистрите от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 12.2.2021 г. ... прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03 ...
Важно! Защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" 1г.,1.5 г. и спец. "Счетоводсво" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ще се проведе присъствено на 22 и 23 февруари 2021 г. Ето и разпределението по дати: 11.2.2021 г. ... за защита на магистърски тези на студентите от редовна форма на обучение ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в ...
Стипендии на Министерството на образованието на Саудитска Арабия за изявени студенти 24.2.2021 г. ... , до 30 години за ОКС „магистър“ и до 35 години за ОКС „доктор“, като академичният съвет на образователната институция може да направи изключение. Студентът не трябва да е получавал друга стипендия от саудитска образователна институция ...
ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 20.3.2021 г. ... на магистърските тези на ОКС "Магистър" редовна и дистанционна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два семестъра ще се проведе на 30.03.2021 г. от 10:00 часа чрез платформата MS TeamsЗащитата на магистърските тези на ОКС ...
ОБНОВЕНО! ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 22.3.2021 г. ... вниманието на студентите от ОКС МАГИСТЪР от специалности: УТОЧНЕНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЧАС И ЛИНКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: Маркетинг, редовно обучение Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт“, редовно обучение Маркетинг със ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ 3.2.2021 г. ... работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“   Предаване на дипломните работи - 15.02.2021г. (понеделник). Получаване на рецензиите - 8.03.2021г. (понеделник). Защита на дипломните работи ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ 3.2.2021 г. ... работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“   Предаване на дипломните работи - 15.02.2021г. (понеделник). Получаване на рецензиите - 18.03.2021г. (четвъртък). Защита на дипломните работи ...
Национална сигурност"-защити на магистърски тези 19.2.2021 г. ... 2094 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от спец."Национална сигурност". Абсолвентите следва да подават по 2 /две/ молби, подписани от научен ръководител, в катедра "Международни отношения" - каб.3080 и в отдел "Студенти - Магистър" в ...
защити на магистърски тези - "Национална сигурност" 1.2.2021 г. ... 10.00 ч. ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност". Кандидатите следва да подадат  по две /2/ молби/или първа страница от магистърската теза/ с подпис на научен ръководител в катедра "Международни отношения" - каб ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, М. МАРТ 2021 за студентите от специалностите към катедра “Финансов контрол” – ОКС “Магистър” 29.1.2021 г. ... . В канцеларията на “Магистърска степен” от 24 до 25.02. 2021 г. между 10.00 и 12.00 часа следва да предадете: копие на първа страница с подпис от научния ръководител; две снимки (надписани); дипломи за средно образование и бакалавърска степен ...
Защита на магистърски тези 22.3.2021 г. ... на магистърски тези на студентите от специалности "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе онлайн  в MS Teams на 26.03.2021 г. от 09.00 ч. Представянето на дипломната работа ще бъде под формата ...
СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021 21.1.2021 г. ... на студентите от ОКС „Магистър", дистанционно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. е от 25.01.2021 г. до 19.02.2021 г ...
Защити на магистърски тези 19.2.2021 г. ... зала 3036 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти". Дипломантите следва да подадат по 2/две/ молби/заявления, подписани от ...
Защита на дипломни работи през месец март 26.3.2021 г. ... в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО.      Линк за защитата на дипломни работи:  ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ КЪМ КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" https://teams.microsoft ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. март 2021г. 19.2.2021 г. ... на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени на 08 март 2021г.  от 09.00ч. Държавният изпит ще се проведе в зала 1084. Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 4051. Заявете желание за явяване на държавен изпит в отдел Бакалавър до 01 ...
На вниманието на студентите в ОКС "магистър": ДАНС търси експерти 11.12.2020 г. ... студенти, Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) набира експерти за специализирана административна дирекция "Финансово-стопанска и управление на собствеността". Едно от изискванията е кандидатите да имат завършена ОКС "бакалавър". Цялата информация: ...
Защита на магистърски тези за спец. "Счетоводство и контрол" ЦДО г. София, ще се проведе присъствено на 24 февруари 2021 г. от 13.00 ч.(в зависимост от броя на студентите защита може да се проведе и на 25.02.2021 г. 18.1.2021 г. ... на магистърските тези за студентите от спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на 24 февруари 2021 г. от 13.00 ч.  (в зависимост от броя на студентите, защита може да се проведе ...
Онлайн защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, специалност "Счетоводство и контрол" РЦДО гр. Хасково 27.02.2021 г. от 10.00 ч. 12.2.2021 г. ... на магистърските тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО - гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 27.02.2021 г. от 10.00 ч ...
ВАЖНО! - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. МАРТ 2021г. 23.11.2020 г. ... СТЕПЕН „МАГИСТЪР“  –срока за подаване на заявление до ръководителя на катедрата за утвърждаване на темата, към която се прилага и анотацията за защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес ...
Церемония по дипломиране 20.11.2020 г. ... в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да получат дипломите си на място в УНСС от 30 ноември (включително) нататък, в рамките на работното време на Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - Магистър" на УНСС.   Ще се радваме, ако независимо от ...
ВАЖНО! Защити на магистърски тези 24.3.2021 г. ... на магистърски тези   Съгласно заповед на ректора на УНСС, държавните изпити и защити на магистърски тези ще се проведат електронно.   Защитата на дипломни работи на студентите от специалност „Интелектуална собственост и ...
Обучение на докторанти по програми на Европейския университетски институт 21.1.2021 г. ... степен „магистър“; 3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 20.4.2021 г. ... в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със Заповед на ректора за противоепидемичните мерки. На 10 май 2021 г. между 11.30 ч. и 12.00 ч. дипломантите поединично могат да ...
Отлагане на официалното връчване на дипломите за 10.05.2021 г. 16.11.2020 г. ... в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение се отлага за 10.05.2021 г.             При необходимост, дипломантите могат да получат дипломите си от отдел „Студенти - ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала - EPSO) 22.3.2021 г. ... на курса е г-жа Мими Йотова, магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски” и експерт по европейска интеграция, специализирала в магистърска програма на Центъра за европейски изследвания и информация в София и в програма по Публична администрация в ...
Отлага се връчването на дипломите на студентите в ОКС „Магистър“ от специалностите „Регионален бизнес и мениджмънт“ и „Развитие на интелигентни градове“ 30.10.2020 г. ... на интелигентни градове“ (ОКС „Магистър" - редовна и дистанционна форма на обучение). Забележка: Дипломантите задължително да се явят в отдел „Студенти-магистри“ за полагане на подписи в дипломните книги (за магистри - 9 ноември от 14:00 до 16:00 ч.), след като са получили ...
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 23.11.2020 г. ... Лектор на курса е д-р Ина Лечева, магистър от УНСС, специалност „Счетоводство и контрол“ (1999) и „Публични финанси“ (2004). Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) от 2011 г. и доктор по икономика от 2013 г. Професионалният й опит обхваща различни ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ 7.10.2020 г. ... на дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Застраховане и социално дело“ Предаване на дипломните работи - 12.10.2020г. (понеделник). Получаване на рецензиите - 28.10.2020г. (сряда). Защита на дипломните работи - 29.10.2020г. (четвъртък) ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС “Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“ 7.10.2020 г. ... на дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“   Предаване на дипломните работи - 12.10.2020г. (понеделник). Получаване на рецензиите - 29.10.2020г. (четвъртък). Защита на дипломните работи - 30.10.2020г. (петък) ...
На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство" 1г. и 1.5 г. и специалност "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" относно студентските книжки 2.10.2020 г. ... Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. и специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност", прием м. септември 2020 г. Моля заповядайте да си ги вземете студентските книжки в кабинет 1040 - катедра ...
Защита на магистърски тези - месец октомври 2020 г. 13.10.2020 г. ... колеги, защитата на магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър" от специалности: “Агробизнес и управление на територията” , „Аграрен бизнес“,  “Екоикономика и бизнес” и „Екоикономика“ ще се проведе на  23 ...
На 24.10.2020 г. стартира обучението за квалификация „Учител /Икономика/“ - дистанционна форма на обучение 24.9.2020 г. ... бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”, или студенти в процес на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална ...
Провеждане на защита магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение 17.9.2020 г. ... студенти, Защита на магистърска теза за ОКС „Магистър“, спец. "Регионален бизнес и мениджмънт", "Развитие на интелигентни градове", дистанционна и редовна форма на обучение, ще се проведе присъствено на 15.10.2020 г. в 10ч. в зала 2112 ...
На вниманието на студентите от ОКС "Магистър" - Дистанционно обучение гр. София специалност "Счетоводство и контрол" 21.10.2020 г. ... студенти, Защитата на дипломните работи /магистърските тези/ за специалност "Счетоводство и контрол“, ще се проведе на 28 октомври 2020 г. Защитата ще се проведе онлайн от 10.00 ч. Моля да се включите поне 15 минути преди определения час. Моля, използвайте следния линк за включване в ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, М. ОКТОМВРИ 2020 - за студентите от специалностите към катедра “Финансов контрол” – ОКС “Магистър” 15.9.2020 г. ... №, тема и научен ръководител. В канцеларията на “Магистърска степен” от 05 до 07.10. 2020 г. между 10.00 и 12.00 часа следва да предадете: копие на първа страница с подпис от научния ръководител; две снимки (надписани); дипломи за средно образование и бакалавърска степен.   Рецензиите ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно графика за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 14.9.2020 г. ... курс в ОКС „бакалавър” и V курс в ОКС „магистър” се удължава до 15.09.2020 г. (включително) ...
На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. , които през зимния семестър на учебната 2020/2021 г. ще бъдат 3-ти /последен/ семестър 9.9.2020 г. ... студенти, Заповядайте в кабинет 1040 за да попълните заявление за избираеми дисциплини.   Подаването на заявление за избираеми дисциплини е задължително. На база на избраните дисциплини ще бъдете включени и в изпитните протоколи ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се проведе в зала 4051. Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 1085. Пожелаваме ви успех!   ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно кандидатстване за общежитие на новоприетите студенти в ОКС „магистър” 16.9.2020 г. ... в общежитие за новоприети студенти в ОКС „магистър“ се удължава до 21.09.2020 г. (включително) ...
Провеждане на защити на магистърски тези 25.8.2020 г. ... 24.09.2020 г.  ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от ОКС "Магистър", както следва: - "Икономика на транспорта" - от 10 ч.; - "Интелигентни транспортни системи" - 11 ч.; - "Транспортен мениджмънт" - 12 ч.; - "Енергиен бизнес" -10 ч. Предаването на магистърските тези става в катедра ...
Дата за Защита на магистърска теза, специалност "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" 23.9.2020 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (актуализирана) петък, 24 юли 2020 17:09 / Начало: вторник, 06 октомври 2020 Край: Място: Подробности: Крайният срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърска теза през м. октомври 2020г. - ...
Защити на дипломни работи (магистърски тези) - втора сесия, 2020 г. 10.9.2020 г. ... колеги, дипломанти на магистърска програма "Предприемачество", Втората сесия за защити на дипломни работи ще се проведе на 15 септември 2020 г. от 10:30 ч.  Защитите на дипломни работи ще се проведат в зала 3071. Подаването на заявки за допускане до защита ще бъдат приемани в отдел "Студенти - ...
Извънредна годишна поправителна сесия 28.7.2020 г. ... студентите от ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“ с четири неположени изпита. Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти - Бакалавър“ и в отдел ...
ПРИСЪСТВЕНИ ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (актуализирана) 25.9.2020 г. ... на магистърски тези на студенти от всички специалности в катедра „Управление“ за ОКС-Магистър редовно обучение, ДО-София и ДО-Хасково ще се проведат на 06.10.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 2058 на УНСС (присъствено съгласно заповед  номер 1893 от 11.09.2020 г. на ректора на ...
Извънредна годишна поправителна сесия 10.8.2020 г. ... студентите от ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“ с четири неположени изпита. Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти - Бакалавър“ и в отдел ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 21.10.2020 г. ... .10.2020. Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научен ръководител) се подават в отдел Магистратури.                                 ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 14.9.2020 г. ... . Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 18.09.2020 г. Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
ПРЕДСТОЯЩА ЗАЩИТА МАГИСТРИ 19.10.2020 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС" НА 27 ОКТОМВРИ 2020 г. 9,00 ч. СРОКОВЕ: До 6 октомври 2020 г. представяне в каб.3016 молба за защита /може и електронно с подписи, задължително съдържаща имейла на студента в unwe.bg/. Други документи:  заглавна ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... език“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Срокът за предаване на дипломните работи е 31.08 - 04.09.2020г. В този срок/ не по-късно от 12.00ч. на 04.09.2020г./, моля да представите в к. 4050 - 2 екземпляра от дипломната работа на хартия и един ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 29 октомври 2020 г. 30.9.2020 г. ... студенти, Защитата на дипломните работи /магистърските тези/ на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 29 октомври 2020 г. от 9.00 ч ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, специалност "Счетоводство и контрол" - ЦДО гр. София, ще се проведе на 28 октомври 2020 г. 30.9.2020 г. ... студенти, Защитата на дипломните работи /магистърските тези/ за специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе на 28 октомври 2020 г. от 9.00 ч. присъствено. Допълнително ще бъде качена информация за залата в която ще ...
Защити на магистърски тези 28.10.2020 г. ... ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ИНСТИТУТ ПО ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС   Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. на  29.10.2020 г. от 10.00 ч ...
Онлайн защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" редовна форма на обучение през м. октомври 2020 г. 20.10.2020 г. ... защитата на магистърските тези за специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ще се проведе на 26 и 27 октомври 2020 г. Срок за предаване на ...
Защита на магистърски тези 20.10.2020 г. ... работи за студентите, завършващи ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“: •   Защитата на дипломните работи ще се проведе онлайн  в MS Teams на 22.10.2020 г. от 9.30 часа; •   Краен срок за подаване на дипломни ...
Защити на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност" 15.6.2020 г. ... г. от 10.00 ч. ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност". Моля студентите-дипломанти да подадат по 2 молби  - една в отдел "Студенти" до 19.06.2020 г. /всеки ден от 09.00 до 15.00 часа/ и  една в Катедра "Международни ...
Срокове за Предаване и Записване за Защита на магистърски тези през м.Юли 2020г. 17.6.2020 г. ... срок за предаване на готовите магистърски тези е 15.06. 2020 г. Магистърските тези се предават в електронен вид (word формат) на научните ръководители в горепосочения срок. На титулната страница в лявата страна дипломантът ясно да е изписал - трите си имена, фак.№, специалност, ...
МАГИСТРИ - защита на дипломни работи на 02.07.2020 г. от 13.00 ч 4.6.2020 г. ... трябва отиде в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО, за да представи необходимите документи ...
9.07.2020 ОТ 10 ЧАСА: ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 4.7.2020 г. ... .07.2020 ОТ 10 ЧАСА ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ  РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за специалности: 1.МАРКЕТИНГ 2.МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" 3.МАРКЕТИНГ със специализация “Бранд мениджмънт" Линк за присъединяване към ...
10.07.2020 ОТ 9 ЧАСА: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ "КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ" И "ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ" 2.7.2020 г. ... .07.2020, ОТ 9:00 ЧАСА ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ  РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ    за специалности:   1.КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ 2.ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ Линкът за защита на магистърските тези за специалности „Корпоративни ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... има Правилник за прием на студенти в ОКС-Магистър в УНСС. На същата страница можете да намерите информация - какво, как и къде да кандидатствате, също и срокове за подаване на документи и записвания. За контакти: УНСС - гр. София, Студентски град "Хр. Ботев" За редовна форма на ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. ЮЛИ 26.6.2020 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2020Г.  НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, ОКС-МАГИСТЪР-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 09 ...
Провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение 3.7.2020 г. ... за провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение дата: 08.07.2020 (чрез платформата Microsoft Teams) Разписание за провеждане на защитите на дипломни ...
ДИПЛОМИРАНЕ МАГИСТРИ 2020 6.7.2020 г. ... ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ КАТЕДРА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. I.СПЕЦИАЛНОСТИ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ...
Защита на магистърски тези 28.5.2020 г. ... дипломанти, Защитата на магистърски тези на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведат на 09.07.2020 г. от 12:00 ч. Защитите на дипломни работи е чрез MS Teams. Срокът за ...
Ликвидационна сесия за специалност БА-БК 16.6.2020 г. ... комуникации“ - 3 сем., ОКС-Магистър, изпитите по следните дисциплини ще се проведат както следва: 01.06.2020г. - 12.30 часа - Комуникационни технологии - проф. д.н. Емил Денчев 15.06.2020г. - 10.00 часа - Методи за изследване в бизнеса - проф. д-р Матилда ...
Защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО - гр. София. Защитата ще се проведе на 8 и 9 юли. Внимание! На 8 юли защитата ще се проведе от 8.30 ч. На 9 юли от 10.00 ч. 3.7.2020 г. ... 9 юли 2020 г. ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение: На 8 юли 2020 г. защитата на магистърските тези ще се проведе от 8.30 ч. , за целта трябва да се включите в 8.00 ч. На 9 юли ...
Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" , спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 24.6.2020 г. ... студенти, Защитите на магистърските тези през месец юли ще се проведат както следва: На 01.07.2020 г. от 10.00 ч. , ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. На 02.07.2020 г. от 10.00 ч. , ще се проведе ...
Защита на магистърски тези 6.7.2020 г. ... на дипломни работи на студентите от ОКС „магистър“ през редовната лятна изпитна сесия на учебната 2019/20 г. ще се проведе в онлайн формат. Информация за  защита на дипломни работи за студентите, завършващи ОКС „магистър“, специалност „Икономика на ...
Редовна сесия на магистърски защити (м. юли 2020 г.) 23.6.2020 г. ... в съответната канцелария (отдел „Студенти-Магистър“ или ЦДО) със следните документи: а)     Копие от заглавната страница на магистърската теза; б)    Две снимки (размер 45/35 мм); в)     На място попълвате бланка за лични данни и ...
Трета сесия на магистърски защити (отложени от м. март-април 2020 г.) 4.6.2020 г. ... в съответната канцелария (отдел „Студенти-Магистър“ или ЦДО) със следните документи: а)     Копие от заглавната страница на магистърската теза; б)    Две снимки (размер 45/35 мм); в)     На място попълвате бланка за лични данни и ...
Защита на магистърски тези 2.7.2020 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Магистър“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ОКС „Магистър“   Ще се проведе на  03.07.2020 г. от 10.00 ч. чрез приложение на Office ...
Онлайн защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково 28.4.2020 г. ... студенти на личните си имейли ще получите линка от който да се включите в онлайн защитата. Моля Ви всеки от вас да се включи най-малко половин час преди часа обявен за защита. Провеждане на защитата  1. След като комисията и студентите се включат в Първата Teams среща: - ...
Онлайн защита на дипломни работи /магистърски тези/ за спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение 28.4.2020 г. ... защитата на дипломните работи /магистърските тези/ за спец. "Счетоводство и контрол", ще се проведе на 20 май 2020 г. от 10.00 ч. Допълнително ще се качи линк от който да се включите в онлайн защитата на магистърските тези. Ето и правила за провеждане на онлайн защитите. Провеждане на ...
Онлайн защита на дипломни работи /магистърски тези" за спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" и "ССПС" - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение 28.4.2020 г. ... на магистърските тези ще се проведе онлайн на 18 и 19 май 2020 г. от 10.00 ч. както следва: 1. На 18 май 2020 г. от 10.00 ч. - спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" с научен ръководител: проф.д-р Снежана Башева. 2. На 19 май 2020 г. от 10.00 ч. - спец. ...
На Вниманието на студентите от спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, които трябваше да се явят на защита през м. март 2020 г. 15.4.2020 г. ... студенти, Обсъжда се варианта за провеждане на защитата онлайн през м. май 2020 г. Информация за датата и часа на провеждане ще качим на сайта на катедра "Счетоводство и анализ" , след 23.04.2020 г. След тази дата търсете подробна информация на сайта на дистанционно обучение - ЦДО гр. София ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 3.7.2020 г. ... . Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 03.07.2020.                         ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - сесия юли 2020 23.6.2020 г. ... на веригата на доставките“ ОКС "магистър" ще се проведат на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. Провеждането на държавния изпит (времетраене 90 минути) ще бъде релизирано чрез MS Forms, а защитите на дипломни работи чрез MS Teams Инструкциите за провеждане на държавния изпит можете да ...
ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 7.4.2020 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, ОКС-МАГИСТЪР-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОНЛАЙН НА 25.04.2020г., ОТ 10.00 ...
ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 15.3.2020 г. ... 2 сем. – ОКС магистър; „Маркетинг“ 3 сем. – ОКС магистър; „Маркетинг“ със специализация „Рекламен мениджмънт“  2 сем. – ОКС магистър; „Маркетинг“ със специализация „Рекламен ...
Майсторски клас по мениджмънт 20.3.2020 г. ... място в залата... Николай Калистратов - магистър по право и счетоводство. В приходната администрация работи от 2001г. Занимава се с обжалване на ревизионни актове. Заемал е различни длъжности, като от три години е директор на дирекция ОДОП (Обжалване и данъчно-осигурителна практика) при ...
Във връзка с прием в ОКС "магистър" - летен семестър на учебната 2019/2020 г. удължава се срока за подаване на документи за кандидатстване в ОКС "магистър" до 12.03.2020 г. 27.2.2020 г. ... за подаване на документи за кандидатстване в ОКС "магистър" до 12.03.2020 г  за летен семестър на учебната 2019/2020 година в редовна и дистанционна форма на обучение ...
Във връзка с приема на студенти в ОКС "магистър" за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 24.2.2020 г. ... на предварителни сесии под формата на кандидат-магистърски изпит / електронен и/или на хартиен носител/ и / или есе за учебната 2020/2021 г., съгласно Решение на АС № 2/11-13.04.2019 г., както следва: 1. Подаване на регистрационни карти за първата предварителна /електронна/сесия от 03.02.2020 г. ...
Защита на магистърски тези - трета сесия 13.2.2020 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е Защитата на магистърските тези (трета сесия) на студентите от специалности “ Агробизнес и управление на територията” и “Екоикономика и бизнес” ще се проведе на 19.03.2020 г. от 10.00 часа. Важно!!!! Готовите магистърски тези на студентите, трябва да ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 6.2.2020 г. ... за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури. Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата, обявена за държавен изпит.           ...
Конкурс за стипендианти по програма „Туризъм“ на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и „Холдинг Варна“ АД 3.2.2020 г. ... професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Изискване: Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50 Размер на 1 стипендия: 1500 лв. ...
Защити на магистърски тези - "Национална сигурност" 3.2.2020 г. ... зала 1085 ще се проведат защити на магистърските тези на студентите от специалност "Национална сигурност - ОКС "Магистър. Абсолвентите следва да подадат по две молби, подписани и от научен ръководител - една в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и една в ...
защити на магистърски тези 31.1.2020 г. ... . в зала 2028А ще се проведат защити на магистърските тези на студентите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" - ОКС "Магистър. Абсолвентите следва да подадат по две молби, подписани и ...
Защита на магистърски тези 31.1.2020 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе на 13.03.2020 г. от 09.30 ч. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 04 март 2020 г. в каб. ...
ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М.МАРТ - ХАСКОВО 20.3.2020 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М.МАРТ 2020Г.  НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ И СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ ЗА ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 21.03 ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА и ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 28.2.2020 г. ... ТЕСТОВИЯ ЦЕНТЪР НА УНСС. ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 март /ВТОРНИК/ 2020 г. ОТ 9,00 Ч. СРОКОВЕ: ДО КРАЯ НА М.ФЕВРУАРИ - ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТА, ПОДПИСАНА ОТ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ В КАБ.3016 ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 20.3.2020 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦ ...
ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „S.M.I.Le – Мениджмънт на продажбите, междукултурни различия, обучение“, Програма Еразъм+ 20.11.2020 г. ... , Международен бизнес или подобно) или Магистърска степен по Икономика в областта на Финансите, Икономика, Маркетинг, Международен бизнес или подобни, или Неикономисти (бакалавър/магистър);         имат сертификат за владеене на английски ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия март 2020 8.4.2020 г. ... на веригата на доставките“ ОКС магистър ще се проведе на 5.03.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се проведе в зала 4051. Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 2119 ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство". 27.2.2020 г. ... И Е   ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ,    СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ И СПЕЦ. „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“, „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“ ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“ и магистрите от специалности „Международни отношения: международна публична администрация“, „Международни отношения: управление на конфликти“ и „Национална сигурност“ 27.11.2019 г. ... сигурност“ - ОКС „магистър“. Абсолвентите следва да се явят в 14.00 ч., за да се подпишат в дипломните книги - съответно бакалаврите в отдел „Студенти - бакалавър" при г-жа Елена Богданова, а магистрите в отдел „Студенти - магистър". ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ и „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ 3.12.2019 г. ... дипломите на студентите от ОКС „магистър“, завършили специалностите: Маркетинг Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ Корпоративни стратегии и дигитални трансформации ...
Бизнес игра със студенти от специалност „Финанси“, ОКС „бакалавър“ 12.11.2019 г. ... финансови специалности /бакалавър и магистър/ в УНСС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Индустриален бизнес“ 11.11.2019 г. ... „Студенти“, ОКС „магистър“. Тогите за тържественото връчване на дипломите се получават половин час преди започване на церемонията - от 14.30 до 15.00 часа ...
Кандидатстване за докторантски програми на Европейския университетски институт за академичната 2020/2021 година 10.1.2020 г. ... степен „магистър“; 3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех „много добър 5.00“ от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „ магистър“ или съответния еквивалент от системата за ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 18.11.2019 г. ... предприемачество“, ОКС „магистър“, ще се проведе на 20 ноември от 16.00 ч. в зала „Тържествена“. На церемонията ще присъства проф. Кен О'Нийл, носител на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“. ЗАБЕЛЕЖКА: ...
Официално връчване на дипломите на завършилите, ОКС "Магистър" 31.10.2019 г. ... 28.11.2019 г. от 17:00 ч. в зала "Тържествена", ще се проведе официално връчване на  дипломите на студенти от следните специалности: "Икономика на транспорта" "Енергиен бизнес" "Интелигентни транспортни системи" "Транспортен мениджмънт" Дипломиращите се студенти е ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ 30.10.2019 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“, специалности „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“ 30.10.2019 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“, специалности „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“. ...
Церемония по връчване на дипломите 27.11.2019 г. ... и "Национална сигурност" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да се  явят в 14.00 ч., за да се подпишат в Дипломните книги - съответно бакалаврите в Дирекция "Бакалавърска степен" при г-жа Елена Богданова, а магистрите в Дирекция "Магистърска степен". ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Икономикс“ 5.11.2019 г. ... книга до 29.11., а тези завършили ОКС "магистър" до 15,00 ч. в същия ден ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Магистър" 29.10.2019 г. ... дипломите на студентите, завършили магистърска програма "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи", които са защитили магистърските си тези през м.юли, 2019. Допълнителна информация: И някои детайли по ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалност „Противодействие на корупцията“ 30.10.2019 г. ... на корупцията“ - ОКС „магистър”. Дипломантите трябва да бъдат пред залата 30 минути по-рано, за да облекат тържествените тоги и да заемат местата си. За да получат дипломите си,  дипломантите трябва да отидат в канцеларията на магистърска степен на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите „Финансов контрол”, „Финансов контрол и финансово право“, „Одитинг“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ 30.10.2019 г. ... на английски език“ - ОКС „магистър”. Дипломантите трябва да бъдат пред залата 30 минути по-рано, за да облекат тържествените тоги и да заемат местата си. За да получат дипломите си, дипломантите-бакалаври да се явят в канцеларията на бакалавърска степен на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ и магистрите от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 22.10.2019 г. ... и бизнес в културата“, ОКС „магистър“. Молим дипломантите да бъдат пред залата 30 минути по-рано, за да облекат тържествените тоги и да заемат местата си в залата.  За да получат дипломите си, студентите задължително трябва да се подпишат в ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и магистрите от специалностите „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, редовно и дистанционно обучение 21.10.2019 г. ... в туризма“ - ОКС “магистър”,  редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 2 декември в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалавър“, гише № 11; отдел ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на търговията“ и магистрите от специалност „Управление на търговски вериги“ 18.10.2019 г. ... - ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, и специалност „Управление на търговски вериги“ - ОКС „магистър“. Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен (след като са получили заверка от ...
Връчване на дипломи на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на търговията“, и магистрите от специалност „Управление на търговски вериги“ 18.10.2019 г. ... на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", и специалност "Управление на търговски вериги" - ОКС "магистър".  Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен (след като са получили заверка от библиотеката в студентската ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Публична администрация“ 16.10.2019 г. ... , редовно обучение - ОКС „магистър“, „Публична администрация“ със специализация „Държавна администрация“, „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт“, дистанционно обучение - ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ и магистрите от специалности „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“ 15.10.2019 г. ... и продуцентство“ – ОКС „магистър“. Необходимо е всички дипломанти предварително да положат подпис в дипломната книга - отдел „Студенти“, гише № 12 ...
Тържественото връчване на дипломи 13.10.2019 г. ... от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, завършили специалностите: „Публична администрация“ (ОКС „Бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение) "Administration and Management (Public Administration)" (ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра „Регионално развитие" 11.10.2019 г. ... бизнес и мениджмънт" (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно обучение) Дипломантите задължително да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги (за магистри - 20 ноември от 14:00 до 15:30 ч., за бакалаври -  20 ...
Церемония по връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... собственост и бизнес в културата" ОКС Магистър.   Молим дипломантите да бъдат пред залата 30 минути по-рано, за да облекат тържествените тоги и да заемат местата си в залата.    За да получат дипломите си, студентите задължително трябва да се подпишат в ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра „Регионално развитие" 9.10.2019 г. ... бизнес и мениджмънт" (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно обучение) Дипломантите задължително да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги (за магистри - 20 ноември от 14:00 до 15:30 ч., за бакалаври -  20 ...
Връчване на дипломите на бакалаври, магистри и доктори от катедра „Управление" 7.10.2019 г. ... администрация" (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация", специализация „Висш мениджмънт“ (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация", специализация „Бизнес комуникации“ ...
Връчване на дипломи на випуск 2019 4.10.2019 г. ... "Управление на веригата на доставките", ОКС магистър. Моля дипломираните студенти да представят печат / бележка от библиотеката, че не дължат книги, и да положат подпис в дипломната книга същия ден до 14.00 часа ...
Тържественото връчване на дипломи 8.10.2019 г. ... от ОКС „бакалавър“, ОКС "магистър" и ОНС "Доктор", завършили специалностите: "Бизнес администрация" (бакалавър - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация" (магистър - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация", специализация „Висш ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 1.10.2019 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ   ОКС-МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“,  СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ “ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ и СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ...
Провеждане на защита на магистърски тези на студентите от специалности "Икономика на транспорта", "Интелигентни транспортни системи", "Транспортен мениджмънт" и "Енергиен бизнес" - ОКС "Магистър" 30.9.2019 г. ... 10.00 ч. в зала 2058 ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от ОКС "Магистър" в специалности: - "Икономика на транспорта"; - "Интелигентни транспортни системи"; - "Транспортен мениджмънт" и - "Енергиен бизнес". Предаването на магистърските тези става в катедра ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия 20.9.2019 г. ... . В срок до 14.10.2019 заявете в отдел Магистър явяването си на защита, за да бъдете включени в протокола ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия 4.10.2019 г. ... , образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 22.10.2019 г. от 14.00 часа в зала 3063. Моля да представите в катедрата 4050 два екземпляра от дипломната работа и един на ел. носител  в периода 30 септември - 14 октомври /до 12.00/. В срок до 14 октомври ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - поправителна сесия септември 2019 21.8.2019 г. ... ще се приемат документи за конкурс в ОКС магистър ...
Защита на магистърски тези 5.8.2019 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 02.10.2019 г. (сряда) от 10.00 ч. в заседателна зала 1075Б   В срок до 18.09.2019 г. в ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - септември 2019 21.8.2019 г. ... ще се приемат документи за конкурс в ОКС магистър ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 2.10.2019 г. ... за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури. Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата, обявена за държавен изпит.             ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор", ще се проведе на 29.10.2019 г. от 9.00 ч. в зала 1039-а 18.10.2019 г. ... на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение , специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации : "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор", ще се проведе на 29.10.2019 г. от 9.00 ч. в зала 1039-а ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ЮЛИ 2019 14.6.2019 г. ... срок за заявяване явяване на защита в отдел магистър - 20 ...
Провеждане на защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" 30.5.2019 г. ... защитите на дипломни работи на студентите от магистърските програми на специалности: Икономика на транспорта; Интелигентни транспортни системи; Транспортен мениджмънт; и Енергиен бизнес. Молби за явяване на защита могат да се подават до 14.06.2019 г. в отдел "Студенти" за ОКС ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на 09.07.2019 г. 20.5.2019 г. ... с недвижими имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  17 до 27 юни 2019 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители). Раздаване на рецензиите на дипломните работи - на 05 юли ...
Защита на магистърски тези, м. Юли 2019 година 10.5.2019 г. ... колеги, защитата на магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - „АГРОБИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ - „ЕКОИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ще се проведе на 09 юли (вторник) от 10,00 ч. Залите, в които ще се проведат защитите са: зала ...
защити на магистърски тези 9.5.2019 г. ... 2119 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от спец."Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да подадат по две молби/заявления - една в ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 8.5.2019 г. ... на магистърска теза от специалностите на МИО, ще се проведат на 9 юли  2019 г. от 9,00 ч. /залите ще се оповестят допълнително/. СРОКОВЕ:. До края на м.юни се подава молба, подписана от научен ръководител в катедрата /каб.3016/. До 18 юни 2019 г. се ...
Публична лекция "Работа в европейските институции: Как да постигнем това?" 2.5.2019 г. ... на УНСС,  бакалавър и магистър по „Международни отношения“ и магистър по „Европеистика“. Той ще разкаже за пътя си от УНСС до Европейската комисия.   Публичната лекция ще се проведе на 8 май 2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до ...
Публична лекция на Кръстьо Преславски на тема „Работа в европейските институции: как да постигнем това?“ 1.5.2019 г. ... Европейската комисия, бакалавър и магистър по „Международни отношения“ и магистър по „Европеистика“ на УНСС. Той ще разкаже и за пътя си от УНСС до Европейската комисия. Публичната лекция ще се проведе на 8 май от 10:00 до 12:00 ч. в ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия 14.6.2019 г. ... степен магистър ще се проведе на 8.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 2094. В срок до 26.06. 2019 в катедрата трябва да бъдат оставени 2 екз. от дипломната работа и един на електронен носител /може и по мейла /. Всички желаещи да се дипломират ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 16.5.2019 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ през м.юли 2019г. за ОКС- МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ще бъде на 03.07.2019г.. защита за специалност „Бизнес администрация“ и специалност „Бизнес администрация“ със специализация “Висш ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 19.4.2019 г. ... на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури. Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата, обявена за държавен изпит.           ...
Защита на магистърски тези 20.5.2019 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б   В срок ...
Майсторски клас за студенти и докторанти на тема „Голямата промяна – МСФО 16 Лизинги“ 27.3.2019 г. ... Тодорова е магистър по счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA). Професионален опит Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие, са  публичният ...
МАЙСТОРСКИ КЛАС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА: "ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА-МСФО 16 ЛИЗИНГИ" 27.3.2019 г. ... Тодорова е магистър, счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA).   Професионален опит Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие включват опит в ...
МАЙСТОРСКИ КЛАС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА:„ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА – МСФО 16 ЛИЗИНГИ" 30.4.2019 г. ... Тодорова е магистър, счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA).   Професионален опит Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие включват опит в ...
Студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" 1.5 г. прием м. IX.2018 г. и 1 г. прием м.I.2019 г. могат да подават заявления за избираемите дисциплини за трети семестър 11.3.2019 г. ... ч. до 16.00 ч., студентите ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. /прием м.септември 2018 г./ и 1 г. /прием м. януари 2019 г./, могат да подават заявления за избираеми дисциплини за трети /последен/ семестър - ...
Защита на магистърски тези 20.2.2019 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 26.03.2019 г. (вторник) от 11.30 ч. Защитата на магистърски тези ще се проведе в ...
Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност" 12.2.2019 г. ... 2094 ще се проведат защити на магистърските тези на студентите от спец. "Национална сигурност". Дипломантите следва да подадат по две молби/заявления, подписани от научен ръководител в Катедра "Международни отношения" /каб.3080/ и в Дирекция "Студенти" - ОКС ...
В периода 17-19 май 2019 г. пред студентите от магистърската програма по “Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT 18.4.2019 г. ... на  студентите от ОКС Магистър при ФСФ Майсторски клас В периода  17-19 май 2019 г.  пред студентите от  магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език"  лекция ще изнесе проф. ...
Защита на магистърски тези 19.7.2019 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе на 04.10.2019 г. от 09.30 ч. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за ...
В периода 17-19 май 2019 г. пред студентите от магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT . 30.4.2019 г. ... на  студентите от ОКС Магистър при ФСФ Майсторски клас В периода  17-19 май 2019 г.  пред студентите от  магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език"  лекция ще изнесе проф. ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър" 5.2.2019 г. ... 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"       "Транспортен мениджмънт"       "Интелигентни транспортни системи"     ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение през месец октомври ще се проведе на 30 и 31.Х.2019 г. 12.7.2019 г. ... на магистърски тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 30 и 31 октомври  2019 г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - сесия м. март 28.1.2019 г. ... степен магистър ще се проведе на 12.03.2019 г. от 13.00 часа в зала 5008. Срокът за предаване в катедрата на две подвързани копия и на електронен носител на ДР е 26.02.2019.   Държавният изпит - сесия м. март за студентите от ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 23.1.2019 г. ... за ОКС-МАГИСТЪР редовно и дистанционно обучение - София и Хасково   ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.03.2019г. /ЧЕТВЪРТЪК/   Краен срок за предаване на готовите дипломни работи в катедра „Управление“ /подписани от ...