Резултати от търсене за Магистър

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

414 results found
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", дистанционно обучение 18.10.2023 г. ... студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2023/2024 уч.г. 3.10.2023 г. ... ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2024/2025 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2023/2024 уч.г. 3.10.2023 г. ... ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2024/2025 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2023/2024 уч.г. 22.11.2023 г. ... ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2024/2025 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането ...
Възпитанниците на катедрата за нас - Калоян Банков дипломиран магистър специалност Управление на ВД 26.9.2023 г. ... на бакалавър и избрах да запиша и магистърската степен по „Управление на веригите на доставки“ към катедра „Логистика и вериги на доставките“. Бях вдъхновен от завършването на специалността „Бизнес логистика“ и бях решил, че това е моята ...
Pan-European Seal 26.10.2023 г. ... трябва да се обучават в ОКС Магистър на УНСС или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър. студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, a за СЕСИС - английски, ...
2. Дейност 1.3. Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание и дейност 1.4. Разработване на дигитално образователно съдържание 23.8.2023 г. ... на съвместните програми /в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър/ включва разработване на електронно споделени ресурси /лекции, семинари, упражнения и пр./, които използват не само възможностите на облачните услуги за електронно съхранение на учебни материали, но са свързани с адаптиране на ...
1. Дейност 1.1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища и дейност 1.2. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език 23.8.2023 г. ... /програми/ както в ОКС Бакалавър, така и ОКС Магистър. Така, освен постигане на стандартизиране на обучението по ИКОНОМИКА, ще се постигне необходима диверсификация и разнообразяване на ветрилото от бакалавърски и магистърски програми, които са с особен интерес от страна на студенти и ...
Прием зимен семестър 2023/2024 г. 15.8.2023 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит – ЕКМТ (електронен кандидатмагистърски тест). Класификатор на областите на висше образование и професионалните ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 12.7.2023 г. ... 2 бр. снимки паспортен формат.  Защита на магистърска теза за специалност "Дигитална икономика"                    Защитата на магистърска теза на студентите от специалност „Дигитална икономика“ ОКС Магистър ще се проведе на ...
Правила за провеждане на защита на Дипломна работа в ОКС „Магистър” 20.6.2023 г. ... на дипломна работа за студентите от ОКС “Магистър”, специалност “Икономика на човешките ресурси”   Защитата на дипломна работа за студентите от ОКС “Магистър”, специалност “Икономика на човешките ресурси” се провежда съобразно с настоящите ...
Връчване на дипломи 8.11.2023 г. ... - ОКС Бакалавър и "Дигитална икономика" - ОКС Магистър.  ВАЖНО! Всички дипломанти в интервала 14:30 ÷ 15:15 часа на 06.11.2023 г., при инспектора на специалността на 1 етаж - ОКС Бакалавър и съответно ОКС Магистър, трябва да се подпишат в дипломната книга, че са си ...
Академични наставници (курсови ръководители) и отговорници - студенти 15.5.2023 г. ... .bg   ОКС „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „Интелигентни транспортни системи“ – 2 сем. АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ Проф. д-р Христина Николова hrnikolova@unwe ...
Академични наставници 9.5.2023 г. ... Example ОКС 'Магистър', спец. Бизнес информатика, Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи, Големи данни и изкуствен интелект Преподаватели СпециалностПреподавателEmail Бизнес информатика доц.д-р Александрина Мурджева amurdjeva@unwe ...
Академични наставници и отговорници-студенти 9.11.2023 г. ... специалности, водени от катедра "Финанси", в ОКС "Магистър", редовно и дистанционно обучение, за учебната 2023/2024 г. може да бъде изтеглен от тук ...
Регистър на академичните наставници и отговорниците - студенти 4.5.2023 г. ... .bg   ОКС „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „ТЪРГОВИЯ“ АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ Доц. д-р БИСЕР ПЕТКОВ [email protected] КАРОЛИНА АНГЕЛОВА kari.angelova@abv ...
Академично наставничество 4.5.2023 г. ... „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „Регионален бизнес и мениджмънт“, редовно обучение АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ доц. д-р Георги Николов, ръководител ...
Регистър на АН и ОС 5.5.2023 г. ... .bg   ОКС „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ доц. д-р Антоанета Дънешка [email protected] Стела ...
Академични наставници и студенти отговорници за ОКС Магистър, ОКС Бакалавър и ОНС Доктор 11.10.2023 г. ... „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ – „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ Гл. ас. д-р Лиляна Михова –  за 3ти ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... на обучението: Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“, редовно обучение, е със срок на обучение 1 г. (два семестъра). Обучението се осъществява съвместно от катедра „Икономика на търговията“, УНСС и катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. А ...
Магистърска програма "Търговия" 28.11.2023 г. ... програма по “Търговия" е ориентирана към  създаване на кадри с висок потенциал за реализация в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ два семестъра за ...
Академични наставници и отговорници-студенти 2.10.2023 г. ... .bg   ОКС „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ: „Анализ на данни със специализиран софтуер“ АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ доц. д-р Александър Найденов anaydenov@unwe ...
ОКС "магистър" 2.5.2023 г. ... ...
СЪОБЩЕНИЕ 13.9.2023 г. ... паспортен формат.    Защита на магистърска теза за специалност "Дигитална икономика" Защитата на магистърска теза на студентите от специалност „Дигитална икономика“ ОКС Магистър ще се проведе на 10.10.2023 г. от 13:00 часа в ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... на обучението: Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“, редовно обучение, е със срок на обучение 1 г. (два семестъра). Обучението се осъществява съвместно от катедра „Икономика на търговията“, УНСС и катедра „Търговски бизнес“, СА ...
РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ 11.10.2023 г. ... .bg   ОКС „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „Дигитална икономика“ АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ доц.д-р Румен Андреев [email protected] Александър ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2022/2023 уч.г. 7.3.2023 г. ... студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2022/2023 уч.г. 1.2.2023 г. ... студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2022/2023 уч.г. 1.12.2022 г. ... студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... могат да продължат обучението си в ОКС Магистър.  Обща информация Професионално направление Икономика ОКС бакалавър Форма и продължителност на обучението редовна форма, 4 години (8 семестъра) Форма на ...
Връчване на дипломи 10.10.2023 г. ... "Дигитална икономика" - ОКС Магистър.  ВАЖНО! Всички дипломанти в интервала 14:00 ÷ 14:45 часа на 06.11.2023 г. трябва да се подпишат в дипломната книга, че са си получили дипломата при инспектора на специалността на 1 етаж - ОКС ...
Научни изследвания и проекти 7.7.2023 г. ... в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", които да се запознаят с видовете нарушения, законовите основания за преследване на нарушенията, възможностите за защита при нарушени права върху обекти на интелектуална собственост, както и представените правни ...
Допълнителен прием в ОКС „магистър“ 21.11.2022 г. ... .09.2022 г. в ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година  е по специалностите, за които има сформирани групи при редовния прием, и е само срещу заплащане. Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен ...
Удължава се срокът за подаване на документи за ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г. 26.8.2022 г. ... за ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г. могат да подават документи ОНЛАЙН до 28.08.2022 Г.   Приемът за всички специалности се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит. Шифрите на ...
Интелектуална собственост и творчески индустрии 22.8.2022 г. ... в новата магистърска програма „Интелектуална собственост и творчески индустрии”, предлагано от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ предлага теоретични, методологични и практико-приложни ...
Записване след трето класиране 19.7.2022 г. ... и ОКС „магистър" за специалност „Право", за учебната 2022/2023 година се извършва онлайн или на място в УНСС в отдел „Студенти-бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А). Повече информация за онлайн записването тук ...
Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 12.9.2022 г. ... и ОКС „магистър“ специалност „Право“ Дата на започванеДата на завършванеПродължителност Годишна поправителна сесия 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия за дистанционно ...
Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС „магистър“ 4.7.2022 г. ... на започванеДата на завършванеПродължителност Годишна поправителна сесия 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково 10.09.2022 18.09.2022 1 ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 26.7.2023 г. ... УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В ОКС „МАГИСТЪР", С ПАРТНИРАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (СЪС СA „Д.А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ ИЛИ НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ (НСА) "ВАСИЛ ЛЕВСКИ") (съгласно дейности 1.1, 1.2 и 1.3 от проект BG05M2OP001-2 ...
Процедура по признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища 12.4.2022 г. ... на дипломите за ОКС „магистър“, кандидатите за обучение в образователно-научна степен „доктор“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, депозират следните документи: 1. Заявление (по образец); 2. Диплома за ...
Такси за административно обслужване 7.4.2022 г. ... за ОКС „магистър“ на завършил до 1995 г. 80 лв. 4. Удостоверение за автентичност на диплома и/или за студентско положение по искане на физически лица, външни организации, институции, фирми и други, които не са на ...
Такси за административно обслужване 7.4.2022 г. ... . Удостоверение за ОКС „магистър“ на завършил до 1995 г. 80 лв. 4. Удостоверение за автентичност на диплома и/или за студентско положение по искане на физически лица, външни организации, институции, фирми и други, които не са на бюджетна ...
Вътрешни актове на УНСС 6.4.2023 г. ... на ОКС „бакалавър" и „магистър" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен „доктор" или на научната степен „доктор на ...
Отдел „Разписание“ 3.2.2022 г. ... редовно обучение   ОКС „магистър“ Международни икономически отношения (МИО) Управление на международни проекти Международен бизнес Международен бизнес с преподаване на англ. език Международен бизнес с преподаване на англ. език – дуална за ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" след средно образование 20.1.2023 г. ... . 5. (1) Студентите се приемат с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) или с оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), Приложение № 2. (2) За прием в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит, както следва: 1. За завършилите средно образование ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 27.1.2022 г. ... . 40а. (1) Ако настъпи законодателна промяна, забраняваща полагането на изпит за кандидатстване за професионално направление „Право“ със специалност „Право“, то балът за професионално направление „Право“ със специалност ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" след средно образование 16.3.2023 г. ... .5 (3) За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Международен туризъм и икономика“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се допускат до участие в ...
График – допълнителен прием януари 2022 г. 25.1.2022 г. ... степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор на областите на висше образование и професионалните ...
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково 9.6.2023 г. ... 104 ОКС „магистър“ – всички специалности Олга Георгиева старши експерт тел.: +359 38 62 33 54 [email protected]  Кабинет 104 ОКС „бакалавър“ – всички специалности Елица Сиракова-Данева старши ...
Център за дистанционно обучение - София 30.5.2023 г. ... , телефон, имейл ОКС „магистър“ Управление на човешките ресурси със специализация „Икономика на човешките ресурси“ Международен мениджмънт Даниела Рисина заместник-директор тел.: +359 2 81 95 579 0882 129 652 dmag2@unwe ...
Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ 7.7.2023 г. ... № 3 и № 4 ОКС „магистър“ – всички специалности ОКС „бакалавър“ – всички специалности тел.: +359 2 81 95 360 [email protected] Евгения Ангелова главен експерт [email protected] Йоана ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 26.7.2023 г. ... Висш мениджмънт Дуална магистърска програма по международен бизнес с преподаване на английски език с Университета по международни науки в Рим Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език с Шанхайския ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и магистър Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Отдел ...
ЧСЕД - ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“ 17.1.2022 г. ... Ангелова главен експерт   тел.: +359 2 81 95 360 fstudents@unwe ...
Еразъм стажове/практики 10.11.2022 г. ... програмата за степен бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти. Чрез стажуване в чужбина по „Еразъм+“ можете да подобрите не само своите комуникационни, езикови и междукултурни умения, но и ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... „магистър“, в това число и в РЦДО Хасково. Срокът за подаване на документи е от 04.01.2022 г. (вторник) до 21.01.2022 г. (петък) включително. Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по ...
Приемни изпити 13.5.2022 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ).   Кандидат-студентите за ОКС „магистър“, завършили ОКС ...
Къде да кандидатствам? 6.7.2022 г. ... на документи за кандидатстване за магистър Център за прием на документи в УНСС, София Адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19 Телефони: 02 / 81 95 702; 02 / 81 95 704 Работно време: Понеделник-Петък от 8 ...
Документи за записване - РЦДО Хасково 30.8.2022 г. ... - квалификационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графика на учебния процес за учебната 2022/2023 година, обявени на интернет адрес www.unwe.bg . Кандидат-студентите, които не са се записали в определените ...
Важен срок за кандидат-магистрите с чуждестранни дипломи! 2.12.2021 г. ... съюз - в отдел „Студенти – магистър“ (каб. 1029, тел. 02 8195 597) или в Центъра за прием на документи (тел.: 02 8195 702, 02 8195 704); Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел „Чуждестранни студенти и ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2021/2022 уч.г. 29.11.2021 г. ... ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2021/2022 уч.г. 10.2.2022 г. ... ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2021/2022 уч.г. 7.12.2021 г. ... ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на следния адрес: https://priem.unwe.bg/. Класирането на ...
Самостоятелно обучение 29.10.2021 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване и обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете да ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... образователно-квалификационната степен "магистър". Катедра ИСТТ обучава докторанти в редовна и самостоятелна форма.  С условията за кандидатстване за докторантски програми на катедра ИСТТ , можете да се запознаете тук.     Организиране на учебния ...
Магистърски специалности 16.6.2023 г. ... в образователно квалификационна степен "Магистър" в специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии". Специалността „Интелектуална собственост и творчески индустрии“ е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят, както бизнес устойчивост и ...
Докторски програми 29.10.2021 г. ... е образователна и научна степен надграждаща магистърската степен.   Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите ...
Магистърски специалности 22.8.2022 г. ...    Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „Магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... - бакалавър" отдел "Студенти - магистър" Център за дистанционно обучение -  бакалавър и магистър                    ...
Срокове за записване за летен семестър на учебната 2021/2022 година 12.1.2022 г. ... на студентите от ОКС „магистър“ за летен семестър на учебната 2021/2022 г. е от 17.01.2022 г. до 31.01.2022 г. Записването за летен семестър на бакалаври и магистри в редовна и дистанционна форма на обучение може да се осъществи и онлайн през ...
Отзиви на курсисти в ИСК при УНСС 27.5.2023 г. ... , труд и безсънни нощи) диплома за магистър по специалност „Право“ е, че с това не се изчерпва и далеч не приключва обучението по специалността. Не мисля, че някой има илюзията, че в университета е научил всичко и е подготвен за професионалните предизвикателства, ...
Организационен Комитет 20.11.2023 г. ... Шюкрю - специалност "Финанси", ОКС "магистър", УНСС, София, България Емилия Стоименова – началник сектор, Финансово-счетоводен факултет на УНСС, София, България Венко Андонов - в.и.д. мениджър на Сектор "Администриране и мониторинг на университетския сайт", Дирекция ...
Търговия 2.8.2021 г. ... „Търговия“, ОКС „магистър“ е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност, съобразно протичащите в страната и в Европейския съюз промени в развитието на търговската ...
Павлова 16.6.2021 г. ... .-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно обучение и следдипломна квалификация (от 2007); ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (от 2006); директор на Център за дистанционно обучение при УНСС от 2005; член на факултетен съвет и на факултетен ...
#ИзбирамУНСС2022 22.3.2023 г. ... образователно-квалификационна степен "магистър" в шест професионални направления Приемните изпити Следете сроковете на  priem.unwe.bg Онлайн - priem.unwe.bg УНСС - София РЦДО - Хасково Разгледайте  Справочник за ...
Академични наставници 21.10.2023 г. ... на курсовете от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър": Акадеичен наставник на студентите от специалност "Медии и журналистика" със специализация "Връзки с обществеността", прием уч. 2023/24 г. - гл. ас. д-р Мария НиколоваОтговорник-студент: Надя Манова, e-mail: nmanova_19150014@unwe ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 4.7.2023 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 24.5.2023 г. ... за продължаване на обучението си в ОКС „Магистър“ ...
Автоматично записване за следващ семестър 10.1.2022 г. ... ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи: ОНЛАЙН – от 25.01.2021 г. За онлайн подаването на документи е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за висше образование и да попълните желаните ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 20.2.2023 г. ...           Защитата на магистърска теза на студентите от специалност „Дигитална икономика“ ОКС Магистър ще се проведе на 16.03.2023 г. от 13:00 часа в кабинет 4057. В деня на изпита всеки да представи един екземпляр от магистърската теза на хартиен носител ...
Катедра ИСТТ 2.9.2021 г. ... обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Обучението за придобиване на бакалавърска и магистърска степен е в две специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“. Обучението се осъществява ...
Условия 25.9.2020 г. ... образователно-квалификационна степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00) ...
На вниманието на магистрите в Редовна форма на обучение 11.2.2022 г. ... .09.2020 г. занятията на студентите в ОКС „магистър“, редовно обучение, се провеждат в смесена форма: 2/3 от занятията се провеждат присъствено, а 1/3 – онлайн извън сградата на университета. Преподавателите определят кога занятията ще се провеждат онлайн в зависимост ...
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Развитие на интелигентни градове“ се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“. Това партньорство предлага иновативен трансфер на знания между две научни ...
Есе 4.9.2020 г. ... формат е алтернатива на полагането на кандидатмагистърски изпит под формата на тест за икономисти или неикономисти. Целта на есето е да се даде възможност на кандидатите за ОКС „магистър“ да демонстрират уменията си за самостоятелно и аналитично мислене, за изразяване на собствена ...
Начало 31.3.2021 г. ... и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в съответствие ...
Дипломни работи 22.3.2023 г. ... в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   Допускане до защита се осъществява след представяне в отдел „Студенти-Магистър“ на следните ...
Специалности 20.6.2022 г. ... „Одитинг“, в магистърската степен  на обучение има за цел задълбочаване и профилиране на знанията в областта на вътрешния и външния одит, както в публичния, така и в стопанския сектор. Обучението дава възможност за придобиване на ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... "Фамилно предприемачество" ОКС Магистър Магистратурата “Фамилно предприемачество“ е създадена: В отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... "Фамилно предприемачество" ОКС Магистър Магистратурата “Фамилно предприемачество“ е създадена: В отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, ...
Условия за кандидатстване 23.11.2021 г. ... или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква­лификационна ...
Условия за кандидатстване 4.12.2023 г. ... степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ български ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 31.5.2023 г. ... В ОКС "БАКАЛАВЪР "и ОКС „МАГИСТЪР“! КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР " Подаване на документи само за платено обучение е възможно по следните начини:    от 8.00 до 16.45 - на място в Центъра за прием на документи ...
ОКС Магистър 19.10.2023 г. ... да се се обучавате в нашите магистърски програми, чрез които да надградите и доразвиете своите знания. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: 1. Междунроден туризъм - редовна форма на обучение. 2. Мениджмънт в туризма - дистанционна форма на обучение. 3. НОВА ПРОГРАМА!!!! ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – редовна форма ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дист. ф-ма, 2 сем. ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ към магистърска програма ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра (Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на дипломантите ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... Цакова е доктор по икономика и магистър по право, преподавател в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Научните интереси на проф. Цакова са в областта на интелектуалната собственост, управление на интелектуалната собственост, интелектуалната ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата “. Стратегически приоритети в научноизследователската дейност на професионално направление ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и ...
Актуално 15.2.2021 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър” или „доктор“  Краен срок: 19 март 2021 г. Информация за стипендиите: тук                  2021 г.  “Стипендии за Франция” на Френския институт ...
Студентите за нас 4.11.2022 г. ... . Пожелаваме на колегите, които защитиха успешно магистърските тези да изпитат тази невероятна емоция и да се почустват удовлетворени от свършената работа, както ние се почуствахме. Благодарим, довиждане и до нови срещи! Поздрави, специалност "Счетоводство" 2020/ accounting-3semesters2020@abv ...
Благодарствено писмо 10.1.2022 г. ... уважение: Татяна Гроздева - Магистър спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4 ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... „Бакалавър“ и „Магистър“ от различни специалности от учебната 1993/1994 г.. 2. Описание на съдържанието:  В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи и техники в ...
Самостоятелно обучение 11.8.2021 г. ... степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване и обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете ...
Стажантска програма Pan-European Seal 18.1.2023 г. ... трябва да се обучават в ОКС Магистър на УНСС или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър. студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, a за СЕСИС - ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 2.11.2023 г. ... „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2024/2025 г. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието ...
Докторанти 17.8.2022 г. ... е образователна и научна степен надграждаща магистърската степен. Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и ...
Магистри 17.8.2022 г. ... сайта на УНСС ТУК.   Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното ...
Защита на магистърска теза 3.5.2023 г. ... завършват своето обучение в ОКС „Магистър” с разработване и защита на магистърска теза. Подробни правила за разработване на магистърска теза, както и примерни теми за някои от магистърските програми са представени в прикачените файлове ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Магистър" 14.10.2019 г. ... специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" Признати 8 изпита от ACCA qualification         Признати 5 изпита от ICAEW qualifications  Източник: https://apps.icaew ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... за общежитие на студентите в ОКС „магистър”: 4,00 включително. Минимален успех за допълнително класиране за общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за легловата база на ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език към катедра „Логистика и вериги на ...
АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.9.2018 г. ... програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания. Завършилите получават диплома за магистър и от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска степен във ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... , който се чуди дали да замине по програма Еразъм, може да спре с чуденката и да действа смело. Изживяването е незаменимо, а ползата е както в личен, така и в професионален план. Аз заминах за един семестър в Германия, град Вормс. Градчето е неголямо, университетско, през него ...
Срокове 29.9.2021 г. ... се записват в отдел „Студенти - магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се ...
Документи и такси за записване на новоприети студенти 1.12.2023 г. ... УНСС, отдел „Студенти – магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж) се записват новоприетите студенти в редовна форма на обучение;       –  УНСС, Център за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на ...
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... University College в Хорсенс, Дания е сравнително голям университет, с модерна материална база и с 24/7 свободен достъп в библиотеката (чрез специална студентска карта). Разстоянието от общежитието до университета е около 2 км., затова си наех колело, с което се придвижвах из града ...
График – прием летен семестър 2023/2024 г. 4.12.2023 г. ... да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“. Класификатор на областите на висше образование и професионалните ...
График за кандидатстване и класиране 25.1.2022 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 1. Онлайн подаване на документи за допълнителен прием – от 25.01.2021 г. 2. Прием на документи на място в Център за прием на документи ...
Предварителни изпити 15.6.2020 г. ... кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна електронна сесия– от 17.08. до 27.08.2020 г. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия  – от 28.08 до 29.08.2020 г ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... обучение. Редовната форма на обучение в магистърска степен се осъществява само в Университета за национално и световно стопанство  - гр. София. Редовното обучение може да бъде в държавна поръчка (само за приема през м. септември) и срещу заплащане. ...
Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г. 20.7.2018 г. ... 4,11 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за настаняване е от 03.09. до 28.09.2018 г. (в работните дни) ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Стела Ралева поздрави ...
Акценти 5.12.2023 г. ... счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми. В изпълнение на Меморандума през годините се случи поредицата от майсторски класове и лекции, проведени от професионалисти от Делойт пред студентите от Катедра "Счетоводство и анализ", а двете организации продължават интензивно да ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... “бакалавър”, “магистър” и “специалист”.             Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите от специалност “Регионално развитие”, ОКС ...
ОКС Магистър 20.6.2023 г. ... ресурси“ Основната цел на магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ е  да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... дипломна работа  в ОКС “магистър” на Университета за национално и световно стопанство. 1.    Защита на дипломна работа в ОКС „магистър”  Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... “Бакалавър”, “Магистър” и “Специалист”. Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите по специалност “Политология“ в редовна форма на обучение. Според учебния план на специалността, стажът трябва да се ...
Цветков 26.1.2018 г. ... (два мандата до 2007). Директор на отделение "Магистър" (от 2004); зам.-председател на ЦСУ (сега НСИ) при МС (1990 - 1991); председател на НСИ (2007 - 2008). Чете лекционни курсо­ве по статистика; статистически контрол на качеството; икономическа статистика; макроикономическа статистика, ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 15.2.2023 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните документи: 1. заявление до ректора по образец; 2. автобиография (с подпис на кандидата); 3. копие от документа ...
Мишев 20.6.2018 г. ... за бизнес анализ“ пред студенти от магистърска степен в УНСС. Гост-професор в Нов български университет. Гост-професор в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – гр. Пловдив.   Ръководни и изборни длъжности  Член на Факултетни съвети – ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 9.5.2023 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да създават ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ 9.5.2023 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да се реализират на висше управленско равнище в областта на бранд ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. Администрация и ...
Институционална акредитация 29.11.2017 г. ... акредитация бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66 27 340 19.10.2017 г.,шест години 19.10.2023 г. 19.10.2022 г ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... – 4,00 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително. Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 15.09.2017 г. (в работните дни) ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на стимулираща ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на стимулираща ...
График за кандидатстуденстка кампания 2.7.2018 г. ... Кандидатстудентска кампания, ОКС „магистър“ – септември 2018 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 20.08.2018 г. до 11.09.2018 г. Прием на документи за хартиена сесия: от 20.08.2018 г. до 19.09.2018 г. Кандидатмагистърски тест, електронен ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... кандидатите за обучение в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище; да владеят английски език писмено и говоримо. ...
За програмата 14.6.2017 г. ... магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European Business ...
Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy 31.7.2020 г. ... , и на тази основа се реализира съвместна магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес“ в УНСС. Четири от дисциплините в нея се четат от тютори на Академията. Ежегодно се провеждат съвместни научни прояви и се работи по изследователски проекти. Завършилите ...
Държавни изпити 22.11.2023 г. ... за провеждане на държавен изпит МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство": ЗАЩИТИ ЗА МАГИСТРИ 2024, ВТОРА СЕСИЯ Втора сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ ...
ОКС Магистър 26.5.2023 г. ... „Финанси” предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и ...
Новини 22.5.2017 г. ... година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два изпита от квалификацията на ICAEW (ACA qualification), което ще бъде обявено своевременно ...
Защита на магистърски тези през м. октомври 2023 г. за студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение и дистанционна форма на обучение ЦДО гр. София 10.7.2023 г. ... . Защитата на магистърските тези за студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" редовна форма на обучение, ще се проведе ...
Специалности 27.4.2023 г. ... обучение в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2021/2022: 1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение) 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (2 сем. - редовно обучение) 3. Специалност ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management ...
Заседания на ФКООПО 6.12.2023 г. ... „Международен туризъм“, ОКС „магистър“                      10. Михаела Боянова Григорова – студент от специалност „Медия икономика“, ОКС ...
Заседания на ФКООК 6.12.2023 г. ... „Международен туризъм“, ОКС „магистър“                        10. Пламена Ангелова Панайотова – студент от специалност „Икономика на отбраната и                ...
Акценти 6.12.2023 г. ... и въвеждането на „Съвместната акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол“ между УНСС, Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Dr David ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 4-ти сем. 21.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 4 - ти сем. (зимен) Анализ на финансовите отчети на нефинансовите предприятия Л доц. д-р Р ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10 ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. (зимен) Микроикономика Л доц. д-р Л.Йотова 29.10.2016 09.00 - 16 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... "Магистър": направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение - 1 сем. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Магистърски семинар по ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 1 сем. 30.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. - зимен Спецкурс по финансово ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 4-ти сем. 30.10.2016 г. ... на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  4 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 29.10.2016 Техника на данъчното облагане 09.00 - 16 ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 29.10.2016 г. Техника на данъчното облагане 09 ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 22.10.2016 Анализ на публичната политика 10.45 - 18 ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 22.10.2016 Анализ на публичната политика 10.45 - 18 ...
Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  3 семестъра на обучение Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър Стратегии за ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник ръководител на катедра “Икономикс” Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... новоприети студенти в ОКС „магистър“, за учебната 2016/2017 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително. 2. КСБВУ започва издаване на получените разменни писма на студентите подали заявления за кандидатстване за общежитие извън ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... 4,25 включително; ОКС „Магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 17.09.2016 г. (в работните дни) ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", редовно обучение 18.10.2023 г. ... в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите ...
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2.8.2023 г. ... ПРОГРАМИ: СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Повече информация за ПРИЕМ: http://magistri.unwe.bg/   Випускови ръководители/академични наставници за учебната 2023-2024 г. ОКС ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 11.10.2021 г. ... , антропология и науки за културата” магистърска програма по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти”. Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър” и осигурява професионална ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото професионално направление "Политически науки" в УНСС са акредитирани програмно за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" от НАОА за период от 6 години (Протокол № 16/03.11.2015 ...
Програмна акредитация 23.3.2023 г. ... степени бакалавър магистър общо 3.1. Социология, антропология и науки за културата 28.10.2021 г.**  9,06 320 80 400 3.3. Политически науки 03.11.2022 г.** 9 ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Специалност „Европеистика“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Специалност „Международни отношения“ със специализация: „Управление на конфликти“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Магистърската програма по „Международни отношения: Международна публична администрация“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето образование ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Магистърската програма по „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър/магистър“ по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3 ...
Магистърска програма “Търговия" 2.5.2023 г. ... програма по “Търговия" е ориентирана към  създаване на кадри с висок потенциал за реализация в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на ...
Специалност "Икономика на търговията" 2.5.2023 г. ... да продължат обучението си и в ОКС „магистър“, специалност „Търговия“, редовно обучение, два семестъра и "Управление на търговски вериги", дистанционно обучение, два семестъра. Дълбоките традиции, богатият опит в обучението на кадри с висша квалификация в сферата ...
Обучение 24.6.2022 г. ... и икономика" специалности за ОКС "Магистър" → „Международни отношения: международна публична администрация“ → „Национална сигурност“ → „Международни отношения: управление на конфликти“ "Дипломация и стратегически ...
График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър" 18.5.2016 г. ... на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ. 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. д-р ...
Заявление за избор на теми за магистърски тези 23.4.2021 г. ... и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава /сканирано с подпис/ до 15.03.2021 г. на имейл адреса на научния секретар на катедрата: [email protected] или в ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ... ............ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"       "Транспортен мениджмънт"       "Интелигентни транспортни системи"      "Енергиен ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... защити на студентите от ОКС „Магистър” в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 17.5.2022 г. ... направления за разработване на магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"    Организация и управление на различните видове транспорт. Предприемачество в транспортния бизнес. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса ...
СК2 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 2 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС!  Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели!  Споделяме какво ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... на броя на бакалавърските и магистърските програми. - Нарастване на броя на съвместните бакалавърски и магистърски програми с водещи чуждестранни университети. - Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и подобряване на качеството на ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... програма по „Интелигентни транспортни системи“ е разработена, за да отговори на търсенето на професионалисти в модерните високо-технологични транспортни и инженерингови предприятия. Обучението за получаване на ОКС “Магистър” по специалността е с продължителност два ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Подготовка 10.12.2015 г. ... примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк:ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и ...
Класиране 22.2.2016 г. ... , успешно издържали състезателния кандидат-магистърски изпит. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... за образователно- квалификационна степен “магистър” подават следните документи: Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ...
График за прием 23.2.2016 г. ... ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ за дистанционна и редовна форма на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА     Кандидат-магистърски прием януари 2016 г. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 07.01.2016 г. до 11.01.2015 г. Прием на документи за ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... ПРОГРАМИ В УНСС СЕ ПРЕДЛАГАТ В ДВЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА       Същност и предимства на редовната форма на обучение: Класическа форма на обучение със задължителни присъствени занятия през седмицата. Обучението е само в гр. София в модерни ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... в образователно- квалификационна степен „магистър“ български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко от ...
Маркетинг 9.5.2023 г. ... брошурата Обучението по магистърската програма „Маркетинг“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... брошурата ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПЛАЩАМагистърски програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ Уважаеми кандидат-магистри, Ако четете това, значи вече сте осъзнали значението на най-важната инвестиция, която човек може да направи за своето бъдеще – ...
ОКС "Бакалавър" 5.12.2022 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и  в образователната и научна степен „доктор“. Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг“ Указания за провеждане на стажа Формуляр за оценка Преддипломен стаж за специалност ...
Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1,5 г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., II-ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА КАБ.   1     Приложение на математически методи в ...
График за провеждане на консултации, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., I-ви семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ.     1       Приложение на математически методи в ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2015/2016 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително.   2. КСБВУ класира студентите, подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в Графика за провеждане ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... степен „магистър”, със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър” (4,00). (3) Кандидатите за участие в конкурса подават в сектор „Докторантури” в срок не по-малък от два месеца след  обявлението в ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... , ОКС ”магистър” и ОНС „доктор”; - получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование. Благодарим  Ви, проф. Колев!   Доц ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... . Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 15.8.2023 г. ... или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква­лификационна ...
Специалности 12.7.2018 г. ... по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ръководител  Интелектуална ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно обслужване” (чл. 34 - 37 и чл. 78 - 82 ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 17.2.2023 г. ... .2021 г. и АС №1 от 16.02.2022 г.; - такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 668 968 лв., съобразно броя на записаните студенти за учебната 2021/2022 г. и очаквания прием за 2022/2023 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти сем. ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... . Прием 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - специалност Финанси със специализация "Публични финанси" - 4 семестъра 4 - ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... . Прием 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 3 семестъра 2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Кабинет 06.06.2015 г. Анализ на публичната ...
ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем. 10.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Маркетинг ...
ПФ4 - 3 сем., заедно с ПФ3 - 2 сем. 20.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Поправителна сесия 3 - ти семестър Публична ...
ПФ4 - 2 сем., заедно с ПФ3 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Публични ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... . Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 семестъра 1 - ви семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. Редовна изпитна сесия 16 ...
СКПБ - 4 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти ...
СКПБ - 2 сем. 12.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри ...
СК3 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 3 - ти семестър Количествени методи и ...
СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела ...
СК4 - 4 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Количествени методи и ...
СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти семестър Спецкурс по счетоводство в К проф. ...
СК4 - 2 сем. 15.5.2016 г. ... .05.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Финансово счетоводство К гл.ас. ...
СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 1 - ви ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика и вериги на доставките” и "Управление на веригата на доставките" 13.2.2023 г. ... степен магистър дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа. За да се пристъпи към изработването на дипломна работа, студентът трябва да е избрал и осъществил връзка с подходяща фирма и да е получил ...
График за предварителните изпити за ОКС „магистър“ 8.5.2015 г. ... на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 12 до 18 март.  Явяване на изпит - от 21 март 2015 г.  Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 12 март до 23 април. Явяване на изпит - от 26 април  2015 г. Подаване на ...
ОКС "Магистър" 20.2.2023 г. ...                                                      ...
Магистър 27.1.2023 г. ... в образователно-квалификационна степен „Магистър” УНСС е предназначено да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката в резултат на непрекъснатото осъзнаване на стратегическото значение на логистиката за ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... по специалността е в редовна форма с продължителност 1 година (2 семестъра) и е предназначено за студенти, завършили бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и ...
Специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.6.2021 г. ... и е предназначено за завършилите бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност. Целта на обучението е да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... , така и за продължаване на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на социологията, икономиката и обществените комуникации. По-конкретно се предлагат специфични знания и умения за изследване на социално-икономическия живот: ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... , така и за продължаване на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на икономиката, социологията и психологията. В специалност “Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с интердисциплинарна икономическа, социологическа и психологическа ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... класира всички студенти в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 10.10.2014 г. ... за настаняване в общежитие на студентите от ОКС “магистър” е удължен до 18.00 часа на 13.10.2014 г ...
Такси за обучение 21.9.2023 г. ... ОКС „магистър“, дистанционна форма на обучение, 2023/2024 г. Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър" специалност                           ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности  Продължителност на обучението  (в семестри) 2 3 4 1 Професионално направление "Администрация и управление": 1.1. Бизнес ...
График на учебния процес 2.8.2023 г. ... „БАКАЛАВЪР” И „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“ Дата на започванеДата на завършванеПродължителност Откриване на новата учебна година 18.09.2023 Зимен семестър 18.09.2023 30.12.2023 15 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за настаняване в общежитието - 01.09. до 17.09.2014 г. За всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС ...
ОКС "Магистър" 9.8.2021 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" Големи данни и изкуствен интелект ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 10.2.2023 г. ... степен „магистър” на УНСС. Съгласно учебния план на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за ОКС „магистър” дипломирането на студентите става ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2017 - 2018 г. 1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "бакалавър" през учебната 2016 - 2017 г.:   1.1 ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в образователно–квалификационна степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.                   Важно: Срок за настаняване в общежитие от 02.09. до 20.09.2013 г. - за всички класирани до началото ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с университета Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция. Учебният план на специалността е предназначен ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 16.6.2022 г. ... НА ДИПЛОМНА РАБОТА В ОКС „Магистър”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС „Магистър“ на Университета за ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... технология, с традиции в магистърските програми, които позволяват тя да се приложи и при обучението  в образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Поради своята адаптивност и гъвкавост към бюджета на времето, дистанционното ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология” Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... на защита на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа  ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... през новата академична 2021/2022 г. са: Магистърска програма по „Макроикономически политики и пазари“ (редовна форма на обучение). държавна поръчка; платено образование. Магистърска програма по „Приложна икономика и финанси" (редовна форма на обучение съвместно ...
„Макроикономически политики и пазари“ 20.8.2020 г. ... получават образователната степен „Магистър по макроикономически политики и пазари“. Срокът на обучението е една година. На завършилите специалисти по "Макроикономически политики и пазари"могат да се възлагат изследователски и управленски функции. С успех те могат да ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. В ОКС „Бакалавър“ катедра „Икономикс“ води ...
OKS 28.2.2013 г. ... степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. – линк към уч. планове за бакалавър, магистър и доктор. В ОКС „бакалавър“ катедра ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС, Правилник за дейността на Комисията по количествените изисквания за заемане на академични длъжности в УНСС и др.               VI.Развитие на установени ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 17.7.2023 г. ... на магистърски тези 10.2023 Тематични направления за магистърска теза Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска тезаза  Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Подаване на заявки за магистърски ...
Такси 25.5.2022 г. ... езиков курс ОКС „Магистър” – след  ОКС „Бакалавър” ОКС „Магистър” - след ОКС „Бакалавър”   По български език По английски език Обучение на български  и английски език Спец ...
Прием 31.3.2023 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от Закона за висшето образование). Документи се подават в УНСС до 23.06.2023 г.  ...
Такси 20.5.2022 г. ... „магистър” Специалност „Право” Обучение на български език годишна семестриална   4000   2000     Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от ...
Специалности 31.3.2023 г. ... и журналистика Медия икономика ІV. Право Право (магистър) V. Администрация и управление             1. Бизнес администрация             2. Публична ...
Такси 10.7.2023 г. ... в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" за специалнст "Право" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2023 - 2024 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички ...
Такси 10.7.2023 г. ... на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2023 – 2024 г. (в ...
Обучение 21.12.2021 г. ... степен  „магистър“  е организирано в специалности. Приемът е от началото на съответната учебна година или от летния семестър.          Учебният процес е организиран в академична година, която има ...
Записване 21.9.2023 г. ... на студенти в първи курс ОКС "Магистър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС).             Нотариално завереното копие на дипломата за висше образование и на приложението към нея с ...
ОКС МАГИСТЪР 9.2.2013 г. ... ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се връчват на официална церемония в зала „Тържествена“.          За ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4 ...
Контакти 29.9.2023 г. ... „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Център за дистанционно обучение - София Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Отдел ...
Изпитна сесия - София 4.7.2023 г. ... в ОКС „бакалавър" И ОКС „магистър" - проверявайте за промяна в началния час на ...
Правила за провеждане на ЕКМИ 6.7.2015 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ (ЕКМИ) В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО В ОКС “МАГИСТЪР”   Електронният кандидат магистърски изпит (ЕКМИ) се провежда само на компютри. При явяване на ЕКМИ за всеки кандидат-студент се генерира ...
докторант Александър Стоянов Димитров 20.11.2012 г. ... от 2010 година. Възпитаник на УНСС, магистър по политология. Дългогодишен член в редакционната колегия на университетския вестник. Професионалните и научни интереси на Александър Димитров са в областта на политическото лидерство,  проблемите на мира и развитието на ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... в УНСС.  Възпитаник на УНСС, магистър по "Право" и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с нестопанска цел "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 20.11.2012 г. ... факултет на УНСС. Дипломирал се е като магистър по право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Преподава Конкурентно право, Семейно и наследствено право, Търговско право и Основи на правото пред студентите от УНСС и Конкурентно право в Европейския съюз ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска, магисърска и докторска степен по дисциплините „Интелектуална собственост”, ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по ...
Специалност „Стратегическо планиране” 10.5.2023 г. ... на различните степени на образование (магистърски и докторски програми), продължаващо обучение, самоподготовка и други; изпитват удовлетворение от направения избор за професионална реализация в областта на стратегическото проектиране. Процесът на формиране на знания, ...
Специалност „Маркетинг” 9.5.2023 г. ... ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... and Qualification Degree МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация Professional Qualification МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Област на висше образование Area of Study 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ 3. ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ...   Завършилите ОКС “магистър” “Транспортен бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ...   Завършилите ОКС “магистър” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в ...
Документи 28.9.2023 г. ... висше образование – магистърска степен (с приложението) или нотариално заверено копие от нея • Удостоверение от Министерство на образованието и науката и/или Заповед на Ректора на УНСС за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... класира всички студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г; II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на специалността и направлението Редовна форма на обучение срещу заплащане Дистанционна форма на обучение срещу заплащане Продължителност на обучението / в ...
Ресурси за студенти 15.5.2023 г. ... на дипломни работи: (1) ОКС "МАГИСТЪР" (2) указания към образеца (3) курсови работи Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ Предлагаме ви примерни указания за цитиране на ...
Специалност "Бизнес икономика" 13.10.2023 г. ... на магистърски тези 10.2023 Съобщение за държавен изпит 10.2023 Тематични направления за магистърска теза ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“ 2023 Заявка-образец за избор на тема за ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски ...
Специалности 28.8.2012 г. ... степен „магистър“     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... and Journalism) ІV. Право (Law) Право (магистър) Law V. Администрация и управление (Administration and Management)             1. Бизнес администрация (Business ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски ...
Специалности 11.12.2012 г. ... завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от направление Икономика Бизнес икономика – 3 сем. Завършилите специалност извън направление Икономика Енергиен бизнес ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... Journalism) ІV. Право (Law) Право (магистър) Law V. Администрация и управление (Administration and Management)             1. Бизнес администрация (Business ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно: Срок за настаняване в общежитие от 03.09. до 21.09.2012 г. - за всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС ...
Важно 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... или реално бъдеще за съвременното магистърско образование? Дистанционната форма на обучение се въведе в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE беше разработена първата българска университетска магистърска програма ...
Как да кандидатствам 6.4.2017 г. ... за обучение в степен "Магистър" става по общия ред в УНСС. Подават се кандидат-студентски документи по образец. В тези документи подреждате магистърските програми според вашите предпочитания. Документите се подават в Центъра за прием на документи на УНСС (намира ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... подбор от често срещани въпроси относно магистърското обучение. Отговорите на тези въпроси имат само информативен характер. Някои от задаваните въпроси изискват конкретна информация и зависят от конкретни специфични изисквания на нормативната уредба, която често се променя ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на статистическите изследвания”, ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... .2   Типове теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’.   2.2.1.1  Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата ...
Контакти 5.4.2017 г. ... степен “магистър” можете да получите: на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение"   Проф. д-р Маргарита Александрова – директор, телефони (02) 8195- 343 email: maleksandrova@unwe ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и ...
Изпити 6.7.2015 г. ... степен "магистър" за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за ...
Записване 6.7.2015 г. ... новоприетите студенти в ОКС "Магистър" в УНСС гр. София Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" се извършва на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение". Новоприетите студенти се записват със заповед ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... степен "магистър" подават следните документи.   1. Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).   2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за прием на ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ...
Изпити 6.7.2015 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. (2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен вариант. Електронният ...
Записване 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" - редовна и дис­тан­ционна форма на обучение, явили се на предварителни приемни изпити през м. март, април и май на редовен приемен изпит през м. септември 2015 г., започва съгласно графиците на учебния процес, дадени в интернет адрес ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... за об­­разователно-квалификационна степен "магистър" подават следните до­ку­менти: Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен. (2) Кандидатите по ал. 1 могат да ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен. (2) Кандидатите по ал. 1 могат да ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"       3.1.1. Поднаправление  "Социология/икономика  и ...
Катедри 11.4.2012 г. ... Международни икономически отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Магистър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес, със специализации: "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", "Интелектуална собственост и бизнес в културата" Творчески индустрии и бизнес, със ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Социология” ОКС “Магистър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност "Макроикономика и финанси" специалност “Икономика на човешките ресурси” със специализация “Управление на ...
История 10.12.2012 г. ... на дипломна работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 ...
История 22.12.2018 г. ... степен "Бакалавър" и "Магистър" и образователно-научна степен "Доктор". Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в ...
История 28.9.2012 г. ... в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в УНСС, ...
История 31.3.2021 г. ... и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност „Финансов контрол“, а в магистърска степен – по специалностите ...
История 3.10.2017 г. ... . След 2001 г. се развива магистърското и докторското обучение. Разработени са три нови магистърски програми – за завършилите бакалавърска степен по Стопанска логистика, за завършилите бакалавърска степен по други икономически специалности и за ...
История 3.2.2012 г. ... степени „бакалавър” и „магистър” по две специалности в професионално направление „Икономика”: „Маркетинг” – редовна форма на обучение за бакалаври и редовна и дистанционна форма за магистри; „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на ...
История 3.2.2012 г. ... степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност” – 2 семестъра, Икономика на отбраната и ...
История 26.8.2020 г. ... степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, ...
За катедрата 31.3.2021 г. ... и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в съответствие ...
За катедрата 2.5.2023 г. ... и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през учебната 2004/2005 година  ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... обучение в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ с широк спектър от специализации по видове творчески индустрии – музикална, радио-телевизионна, филмова, издателска, сценични и други изкуства.     Конкурентно предимство ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Магистър" Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка в съвременни направления Бизнес Интелигентни Системи и Системи за управление ресурсите на предприятието. Това ...
Специалности 3.10.2022 г. ... обучението си в ОКС “Магистър”.       ОКС „Бакалавър“ Специалност „Застраховане и социално дело“ Основната цел на бакалавърската програма по „Застраховане и социално дело“ е да осигури ...
Специалности 14.2.2012 г. ... степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената ...
Специалности 2.3.2018 г. ... недвижимата собственост" ОКС "Магистър" Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с ...
Специалности 18.11.2015 г. ... , ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност "Икономика на търговията" една от най-привлекателните и престижни ...
Специалности 16.2.2012 г. ... за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейска интеграция.       Учебният план предвижда получаването на фундаментална икономическа ...
Специалности 10.6.2016 г. ... на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС ...
Специалности 21.4.2019 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, Корпоративни финанси, ...
Специалност "Маркетинг" 9.5.2023 г. ... брошурата На следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да заемат такива ...
Специалности 27.9.2012 г. ... дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. 2. ...
Специалности 28.9.2012 г. ... международна публична администрация" - ОКС "магистър" спациалност "Национална сигурност" - ОКС "магистър" ...
Обучение 5.5.2023 г. ... отношения: международна публична администрация" - ОКС "Магистър" Специалност "Национална сигурност" - ОКС ...
Обучение 3.5.2023 г. ... образователно-квалификационни степени - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по международни икономически отношения (МИО) на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както на български, така и на ...
Обучение 20.5.2021 г. ... се осъществява в ОКС "Бакалавър" и  ОКС "Магистър" Завършилите специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление, в т.ч. и съвременното ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 18.3.2022 г. ... специалности Ръководство за разработване и защита на магистърски тези Заявление за разработване на магистърска ...
Обучение 4.7.2018 г. ... методи избираема дисциплина   ОКС Магистър, редовна форма на обучение Специалност Дисциплина Забележка Маркетинг, специализация Рекламен мениджмънт Математика задължителна дисциплина Международни ...
Обучение 26.8.2020 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и предлага обучение в следните ...
Специалности 27.1.2023 г. ... , "Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, и обучение по докторска програма "Икономика и управление.Стопанска логистика" в професионално направление Икономика. Тя подготвя специалисти, способни да управляват интегрирано ...
Обучение 13.6.2023 г. ... год. Учебен план Магистър Публична администрация Редовна 1 год. Учебен план Квалификационна характеристика Дигитален публичен мениджмънт Редовна 1 год. Учебен план Квалификационна характеристика Публична администрация ...
Обучение 2.3.2018 г. ... планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, включвщи в балансиран вид подходащи и необходими за бизнеса недвижими имоти учебни дисциплини: И това не е слчайно. Тук трябва да отбележим, че тези планове бяха разрабоетни в тясно сътрудничество с представителите на този бизнес – ...
Обучение 16.5.2023 г. ... в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА, КОЯТО МОЖЕТЕ ДА ...
Обучение 5.5.2023 г. ... и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело"   РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ ОКС ...
Обучение 19.9.2014 г. ... учебната 2014/2015 г.) В ОКС "Магистър": Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата"  Специалност ...
Обучение 22.12.2018 г. ... квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"          УНСС е с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със социологическо ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна ...
Обучение 17.9.2016 г. ... и квалификационна степен "магистър". Учебният план е структуриран съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и квалификация "Юрист". Студентите от това професионално направление изучават ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
За факултета 29.3.2017 г. ... степен „магистър” (редовна и дистанционна форма обучение) по следните специалности: Бизнес администрация Бизнес администрация – Хасково Бизнес администрация - Специализация Управление на качеството и околната среда Бизнес ...
За факултета 7.10.2019 г. ... степен “магистър” и “доктор”. Срокът на обучението в степен “магистър” е 11 семестъра и завършва с полагането на три държавни изпита: “Гражданскоправни науки”, "Наказателноправни науки” и ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 1.4.2021 г. ... изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС ...
Обучение 15.12.2022 г. ... „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ ...
История 25.2.2021 г. ... “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, ...
За факултета 30.11.2023 г. ... “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, ...
В медиите 16.5.2017 г. ... в обявите: „наличието на магистърска степен е предимство”. И нашите деца, след като получат дипломите си за бакалавър, продължават с магистратура – понякога и с две, и така стават 30-годишни, без нито един ден трудов стаж и трудови навици. ...
Наука 15.5.2017 г. ... „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна гражданска позиция. ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... от ОКС “Магистър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си със защити на дипломни работи. Защитите на дипломните работи се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година. Условие за ...
Обучение 22.5.2017 г. ... и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”. > В  ОКС ...
За факултета 12.5.2017 г. ... „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези специалности ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към ...
Обучение 11.11.2022 г. ... степен "Магистър" Бизнес икономика Бизнес анализи и проекти Бизнес лидерство Бизнес и иновации (с преподаване на английски език) Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма) Иновации и предприемачество в началното и ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
За факултета 19.9.2017 г. ... степен „магистър” се извършва по следните магистърски програми: Бизнес информатика; Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи"; Статистика и иконометрия. Допълнителна информация, относно ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - 900 ЛВ. Семестриалните такси за обучение на ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... 2016/2017 ГОДИНА ЗА ОКС “МАГИСТЪР” № ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 03.10.2016 г. 2201.2017 г. 15 ...
Такси за обучение 2.10.2023 г. ... ПОРЪЧКА ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ Редовна форма на обучение Икономика 300 лева Администрация и ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... СТЕПЕН „МАГИСТЪР“   № Всички форми на обучение Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 02.10.2017 г. 14.01.2018 г. 15 ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... "магистър" 3.7. "Администрация  и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична ...
Такси за обучение 2.10.2023 г. ... ПОРЪЧКА ОКС „магистър“ след придобито средно образование Професионално направление Редовна форма на обучение Право, специалност „Право" 400.00 лв.                   ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... направления ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 1 2 3 4 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“     3.1.1. Поднаправление „Социология/икономика и общество“ 3.1.1.1. ...
Условия 28.9.2023 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4.00).                           ...

Новини

556 results found
Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Пол Хилберс изнесе лекция на XVI годишна научна сесия на УНСС 8.12.2023 г. ... на лаборатория за обучение в ОКС „магистър" по киберсигурност в УНСС“ с ръководител доц. д-р Георги Пенчев; „Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България“ с ръководител проф. д.н. Ивайло Христов; „Развитие на ...
Започва приемът на магистри за летен семестър 5.12.2023 г. ... за образователно-квалификационна степен „магистър“ за летен семестър. За него УНСС предлага близо 30 специалности в две професионални направления –  „Икономика“ и „Администрация и управление“. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и ...
Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе домакин на работна среща по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030” 4.12.2023 г. ... в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” (две от които са на английски език), осъществените мобилности – и международни, и споделени преподаватели, разработване и въвеждане на дигитално учебно съдържание по съвместните програми и др. В рамките на работната среща ...
Излъчиха победителите в конкурса „Студент на годината на УНСС 2023” 1.12.2023 г. ... бакалавърската си степен в УНСС, в момента е магистър по „Журналистика“ участва, като доброволец в най-различни кампании и придобива трудов опит като стажант в БНТ. Габриела Стоева е национален състезател по бадминтон. Отличието връчиха Илина Мутафчиева, депутат в 49-о Народно ...
!!!На вниманието на студентите дипломанти в ОКС Магистър - през учебната 2023/ 2024година 27.11.2023 г. ... вниманието на студентите дипломанти в ОКС Магистър - Сроковете за подаване на заявление и анотация за разработване на магистърска теза са следните: До 10 март 2024 – за редовна сесия през м. юли 2024 година; До 10 април 2024– за поправителна сесия през м. октомври/ноември 2024 ...
Абсолвентите от катедра „Предприемачество“ получиха тържествено своите дипломи 23.11.2023 г. ... и ОКС „магистър“. Гости на събитието в зала „Тържествена“ бяха предприемачите г-н Венцислав Бичаков, председател на Съвета на директорите на „Алианс Инвест Холдинг“ ЕАД, член на Алумни борда на УНСС, г-н ...
На добър час випуск 2023! 20.11.2023 г. ... на доставки“, ОКС магистър! Благодарим на спонсорите – Софарма Трейдинг и на  Милена Андреева, старши мениджър „Човешки ресурси“ в лично качество за хубавите пожелания към дипломантите  и подаръците за отличните ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките" получиха дипломите си 17.11.2023 г. ... „бакалавър" и ОКС „магистър“– Випуск 2023. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Приятното задължение да връчат дипломите и да поздравят випускниците имаха проф. д-р ...
УНСС на „Панорама на университетите – 2023“ в Благоевград 17.11.2023 г. ... отдел „Студенти – Магистър“, запознаха средношколците с възможностите и предимствата, които УНСС предлага, като отговориха и на въпроса защо те трябва за изберат нашия университет пред останалите. Представиха актуална информация за изискванията ...
Магистрите и бакалаврите на катедра „Индустриален бизнес" се дипломираха с много отличници 14.11.2023 г. ... Венцислав Вълев. В ОКС „магистър“, специалност „Бизнес икономика“ отличниците са четирима - Мадлен Миткова, Кристина Тонева, Христина Трифонова и Паоло Петров. А в специалност „Бизнес анализи и проекти“ са двама - Лилия ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации” получиха дипломите си 14.11.2023 г. ... гордост стоя днес пред вас като магистър с отличен успех от специалност „Връзки с обществеността“ към катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации” в един от най-престижните университети в България – УНСС. Бих желала да изкажа ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация" получиха дипломите си 8.11.2023 г. ... (ОКС „магистър“) и „Публична администрация“ (ОКС „бакалавър“ - редовно обучение). Приветствие към завършващите отправи Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република ...
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 7.11.2023 г. ... на студентите от ОКС „магистър“. Забележка: За присъствие на церемонията е необходимо дипломантите да се подпишат в дипломната книга по следния начин: Дипломантите редовно обучение да се явят в ...
Магистрите и бакалаврите на катедра „Индустриален бизнес" се дипломираха с много отличници 6.11.2023 г. ... Венцислав Вълев. В ОКС „магистър“, специалност „Бизнес икономика“ отличниците са четирима - Мадлен Миткова, Кристина Тонева, Христина Трифонова и Паоло Петров. А в специалност „Бизнес анализи и проекти“ са двама - Лилия ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация" получиха дипломите си 12.11.2023 г. ... (ОКС „магистър“) и „Публична администрация“ (ОКС „бакалавър“ - редовно обучение). Приветствие към завършващите отправи Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република ...
Академичният съвет прие бюджета на УНСС 26.10.2023 г. ... групите за чуждоезиково обучение, за ОКС „магистър“, редовна и дистанционна форма на обучение. По точка „Научноизследователска дейност и международно сътрудничество“ по доклада на доц. д.ик.н. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно ...
Дипломираха се абсолвенти от Випуск 2023 на катедра „Икономика на природните ресурси“ 17.10.2023 г. ... и управление на територията“, ОКС „магистър“, от катедра „Икономика на природните ресурси“ получиха дипломите си. Проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, ръководител катедра „Икономика на природните ресурси“, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 20.10.2023 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).  НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ...
Възпитанниците на катедрата за нас - Калоян Банков дипломиран магистър специалност Управление на ВД 27.9.2023 г. ... със завършването на бакалавър и избрах да запиша и магистърската степен по „Управление на веригите на доставки“ към катедра „Логистика и вериги на доставките“. Бях вдъхновен от завършването на специалността „Бизнес логистика“ и бях решил, че това е моята сфера на ...
Ректорът и министърът на образованието откриха новата академична 2023/2024 година в УНСС 19.9.2023 г. ... един от отличниците на випуск 2022-2023 Зорница Мичева, магистър „Право“, предаде символично историята на УНСС на първокурсника Васил Петров, специалност „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на англ. език“, редовно обучение. Той е един от 60-те студенти, приети с най-висок бал в ...
УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември 3.10.2023 г. ... за образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование бяха запълнени. От тази година Университетът реализира първите съвместни програми в България между два университета по новия Закон за висшето образование – в случая с Тракийския университет (ТрУ). Сериозен брой ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... индустрии" - 2 семестъра, редовна форма, в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година. Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит. Допълнителна информация.         Цели на обучението: Необходимостта от подготовка на специалисти, ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... , редовна форма, в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година. Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит. Допълнителна информация.        Цели на обучението: Необходимостта от подготовка на ...
Покана за официална церемония по тържествено връчване на дипломите 7.9.2023 г. ... „Студенти - Магистър“ (на партерния етаж от 9:00 до 16:00 ч. след 18 септември) като положат и подпис. Междувременно, можете да поканите Ваши близки, приятели и познати, за да споделят щастливото събитие с Всички нас. доц. д-р Александър ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) - октомври 2023 г. 29.8.2023 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 03.10.2023 г. от 9:00 ч.Студентите-магистри, които ще защитават ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 8.8.2023 г. ... индустрии” в ОКС „Магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 7.8.2023 г. ... индустрии” в ОКС „Магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане он-лайн през MS Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 27.10.2023г. от 10 часа 6.8.2023 г. ... студентите в отдел „Студенти-магистър“ към ЦДО  се осъществява като студентите изпратят на имейла на г-н Николай Свиленов  - [email protected] в срок от 14.09.2023г. до 15.09.2023г. следните документи: = Декларация за лични данни ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 23.10.2023г. (понеделник) от 9 часа 6.8.2023 г. ... студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати – 14.09.2023г. и  15.09.2023г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.    При записването ...
Камила Турко, магистър: Обучението в УНСС е незабравимо и ценно преживяване 27.7.2023 г. ... степен „магистър“, включително и за съвместните програми с други университети по света. Камила Турkо е на 30 години. Завършила е Дуалната магистърска програма по международен бизнес между Университета по международни науки в Рим, ...
Може да кандидатствате за 90 магистърски специалности 26.7.2023 г. ... степен „магистър“, който ще продължи до 1 септември 2023 г. включително – на място, и до 3 септември 2023 г. включително – онлайн. Приемът за 90-те специалности в образователно-квалификационна степен ...
Излезе третото класиране в УНСС, остават единични бройки за няколко специалности и в съвместните програми с други университети 24.7.2023 г. ... „бакалавър“ и „магистър“ - „Право“ след средно образование за учебната 2023/2024 година. Резултатите вече са налични на сайта и са достъпни за кандидат-студентите през техните профили. Записването на класираните  ще продължи от 25 ...
Кметът на Костинброд получи дипломата си за магистър „Корпоративна сигурност“ от ректора проф. Димитров 24.7.2023 г. ... получили по време на обучението в магистърската степен „Корпоративна сигурност“ и постигнатите безспорни резултати, ще ви мотивират да реализирате още по-смели проекти и да се справяте с все по-големи предизвикателства в полза на обществото и по-доброто бъдеще ...
До 21 юли е срокът за записване след второ класиране 19.7.2023 г. ... „бакалавър“ и „магистър“ - „Право“ след средно образование. На 25 юли ще бъде обявено и трето класиране. В него ще се разпределят само незаетите места. Записването на класираните е в периода 26 – 28 юли включително ...
Кой е бизнес ангелът тази година в Предприемачи в науката 18.7.2023 г. ... дипломиран строителен инженер и магистър по приложна математика и информатика. Има множество бизнес специализации в Open University (UK), JICA (Japan), Stanford (USA) и други. През последните 12 години освен като предприемач в софтуерната индустрия той е много ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи м.ОКТОМВРИ 2023 г. 12.7.2023 г. ... "Икономика и право", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на изпита: 10.10.2023 г. от 10:00 ч.Място:  зала 4026За явяване на защитата е необходимо: (а) подаването на Заявление в срок: от началото на учебната година 18.09.2023 г. до 04.10 ...
Успешни защити на дипломни работи по предприемачество 7.7.2023 г. ... в прилагането на придобитите в магистърската програма знания в решаването на значими проблеми, с които се сблъскват предприемачите. Конкретните проблеми, на които дипломните работи предложиха решения, са: Усъвършенстване на комуникационни умения като ключов ...
До 6 юли удължаваме срока за онлайн кандидатстване в УНСС 30.6.2023 г. ... „бакалавър“ и „магистър" след средно образование за специалност „Право“. Документи за кандидатстване ще се приемат само ОНЛАЙН до 6 юли 2023 г. При подаването на документи кандидатите могат да заявят и желание за явяване на редовни ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 28.6.2023 г. ... степен „магистър“, каза проф. д-р Виолета Мутафчиева, преподавател, която е била и дългогодишен ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и пожела на дипломантите: „Желая ви здраве и много успехи ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УНИНТ 28.6.2023 г. ... УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в магистърска степен, в редовна  форма на обучение.  Студентите трябва да имат успех от ...
200 зрелостници се явиха на последния предварителен изпит за прием в нашия университет във формат ДЗИ 26.6.2023 г. ... „бакалавър“ и „магистър" след средно образование за специалност „Право“. Проф. Александрова посочи, че е важно да подредят внимателно специалностите според желанията си и имат възможност, както за държавна поръчка, така и за платено ...
280 зрелостници от Националната търговско-банкова гимназия НТБГ получиха своите дипломи в аула „Максима“ 26.6.2023 г. ... „бакалавър“ и „магистър“. Желая ви след 4 години ние отново да се срещнем тук вече като успешно дипломирали се бакалаври в нашия университет“, каза проф. д-р Матилда Александрова в обръщението си към зрелостниците ...
Ректорът връчи награда за отговорна търговия на Kaufland България на церемония на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН 17.7.2023 г. ... на труда и социалната политика и магистър на УНСС по финанси и публична администрация. „Ние сме малки и средни като предприемачи, но можем да добавяме стойност на глобалния бизнес и инициативи“, каза г-н Санторели. Димитър Цоцорков връчи втората голяма ...
25 юни - последен предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български език и литература 18.7.2023 г. ... „бакалавър“ и „магистър" след средно образование за специалност „Право“ ще продължи до 30 юни. Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 11 юли. Зрелостниците ще имат възможността да избират между 53 бакалавърски специалности, ...
Започна приемът в УНСС 13.6.2023 г. ... „бакалавър“ и „магистър" след средно образование за специалност „Право“, който ще продължи до 30 юни. Проф. д-р Димитър Димитров, придружен от проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност и доц. д-р Росен Кирилов, зам ...
От 12 юни започва подаването на документи за прием в УНСС 14.6.2023 г. ... степен „бакалавър“ и „магистър" след средно образование за специалност „Право“. Срокът е от 12 до 30 юни. Кандидат-студентите могат да избират между 53 специалности. Още тук. Желаещите да учат в УНСС могат да кандидатстват с оценките от Държавния ...
Четирима от министрите в 102-то правителство на България са от УНСС 7.6.2023 г. ... на икономиката Богдан Богданов има магистърска степен по европейски бизнес и финанси от УНСС и Университета Нотингам Трент във Великобритания. Завършил е ВУЗФ, учил е и в Университета Уест Честър в САЩ. Богдан Богданов е специалист по бизнес развитие с над 10-годишен опит. ...
Четирима от министрите в 102-то правителство на България са от УНСС 8.6.2023 г. ... и индустрията Богдан Богданов има магистърска степен по европейски бизнес и финанси от УНСС и Университета Нотингам Трент във Великобритания. Завършил е ВУЗФ, учил е и в Университета Уест Честър в САЩ. Богдан Богданов е специалист по бизнес развитие с над 10-годишен опит. ...
МИГЛЕНА ДОБРЕВА: ДОКТОРАНТУРАТА Е ЕДНО ИНТЕРЕСНО, ОБОГАТЯВАЩО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО НАЧИНАНИЕ, КОЕТО СИ ЗАСЛУЖАВА ВСЯКО ПОЛОЖЕНО УСИЛИЕ 12.6.2023 г. ... ПРЕДСТАВЯМЕ МИГЛЕНА ДОБРЕВА - БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР И ДОКТОР НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС" Миглена Добрева започва своя академичен път като бакалавър по ,,Международни отношения” през 2004 г. в УНСС. Специализира магистърска степен по ,,Международни икономически ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи юни/юли 2023 г. 17.5.2023 г. ... от специалност "Икономика и право", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на изпита: 03.07.2023 г. от 10:30 ч.Място:  зала 4026За явяване на защитата е необходимо: (а) подаването на Заявление в срок до 23.06.2023 г.  в сектор "Магистри" - редовно обучение; ...
РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ 16.5.2023 г. ... .bg     ОКС „Магистър“ Специалност „Икономика и право“ Академичен наставник Данни за контакт Отговорник-студент Данни за контакт Доц.д-р Ивайло Беев [email protected] В. ...
Академични наставници на студенти в ОКС "Бакалавър", ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ 5.5.2023 г. ... за академичните наставници на студентите и докторантите от всички специалности към катедра „Икономика на природните ресурси“ може да намерите в прикачения файл ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 03.07.2023г. от 10 часа 5.5.2023 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ към ЦДО  се осъществява като студентите изпратят на имейла на г-н Николай Свиленов  - [email protected] в срок от 15.05.2023г. до 17.05.2023г. следните документи: - Декларация за лични данни /изтеглете от ТУК/; - копия ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 29.06.2023г. от 09,00 часа 5.5.2023 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати – 15.05.2023г., 16.05.2023г. и 17.05.2023г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.    При записването ...
Регистър на академичните наставници и отговорниците-студенти в катедра "Икономическа социология" 11.5.2023 г. ... „МАГИСТЪР“ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ“ АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ проф. д-р Вяра ...
Академинчи наставници по курсове и специалности в катедра "Индустриален бизнес" 26.4.2023 г. ... .bg 02 8195 279 ОКС "МАГИСТЪР", специалност "Бизнес икономика"   АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК   e-mail служ.телефон доц.д-р Вяра Милушева [email protected] 02 8195 267 ОКС "МАГИСТЪР", специалност "Бизнес анализи и ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 21.4.2023 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 30.06.2023 г. от 9:00 ч.  Студентите-магистри, които ще защитават дипломна ...
Ученици от две от най-елитните училища в град Бургас се запознаха с възможностите в нашия университет 18.4.2023 г. ... , г-жа Мария Радева от отдел „Студенти - Магистър“ и г-н Александър Чанков от Студентския съвет. Учениците се запознаха с възможностите за кандидатстване и прием в УНСС, както и с многото предимства и ползи да си студент в най-голямото и авторитетно бизнес училище ...
Дни на отворените врати в Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" 18.4.2023 г. ... в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ по специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, ще можете да се запознаете с част от преподавателите и ще получите всякаква информация, свързана с професионалната ...
На 01 и 02 април УНСС ще издава уверения на студенти в редовна форма на обучение, които няма да гласуват по местоживеене 2.4.2023 г. ... бакалавър“ и „Студенти – магистър“ на УНСС ще работят и в почивните дни – на 01 и 02 април 2023 г. от 7.00 до 19.00 ч., за да може студентите в редовна форма на обучение, които желаят да гласуват на предстоящите избори не по местоживеене, а в избирателна ...
Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журналистика 1.3.2023 г. ... студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 г. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието при записването за класиране ...
Открита лекция пред студентите в 3 курс от специалност „Бизнес логистика“ 4.5.2023 г. ... Григоров, д. м., който е наш възпитаник - „магистър" по Стопанска логистика (2017 г.), преподавател по „Социална фармация“ в Медицински университет – Варна и зам.-министър на здравеопазването в периода 2020 – 2021 г.“ - постави началото на обучението доц. д-р ...
В УНСС се проведе университетско състезание по математика, посветено на 60-годишния юбилей на катедра „Математика“ 18.2.2023 г. ... и курсове в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в УНСС. То е посветено на 60-годишнината от създаването на катедра „Математика“. Доц. д-р Мая Микренска, ръководител катедра „Математика“, приветства участниците и пожела успех в представянето. Тя посочи, че ...
Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 31.03.2023г. от 13 часа 17.2.2023 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ към ЦДО  се осъществява като студентите изпратят на имейла на г-н Николай Свиленов  - [email protected] в срок от 27.02.2023г. до 28.02.2023г. следните документи: - Декларация за лични данни /изтеглете от ТУК/, - копия на ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 27.03.2023г. от 09,00 часа 17.2.2023 г. ... в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати – 27.02.2023г. и 28.02.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 16 часа.    При записването ...
Еразъм+ набира кандидати за 110 места 13.2.2023 г. ... . Студенти в бакалавърска и магистърска степен в УНСС, редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти, редовно и задочно, могат да продължат обучението си по същата специалност в университети в Европа. Местата за тази година са 110, а обучението е ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 14.3.2023 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).  НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ...
Обявен е допълнителен прием на магистри за летен семестър 2022/2023 3.2.2023 г. ... . Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като първата по рода си в България двойна магистърска програма по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme) между УНСС и Illinois University (NIU) – USA ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ И МАРТ 2023 21.1.2023 г. ... и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на изпита: 01.03.2023 г. от 10:30Място:  зала 3031За явяване на защитата е необходимо подаването на заявление в срок до 10.02.2023 г. Всички необходими документи да бъдат ...
Адвокат Стоян Стойков, разрешил казуса с разменените бебета, преподава наказателно право в УНСС 17.1.2023 г. ... Юридически факултет на УНСС. Магистър по „Право“ от УНСС. Специализирал е в Англия, Ирландия и Австрия. Защитава докторска дисертация на тема „Наказателноправна защита на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени ...
Нови конкурентни специалности и съвместни програми за януарския прием на магистри 16.1.2023 г. ... Хасково. Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като първата по рода си в България двойна магистърска програма по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme) между УНСС и Illinois University (NIU) – USA ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 16.1.2023 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 28.02.2023 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще ...
Защита на дипломни работи през месец март 2023 г. 21.12.2022 г. ... е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 13.03.2023 г. 2. В ЦДО – 15.03.2023 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа с подпис на научния ръководител; 2 снимки ...
Абсолвентите от катедра „Икономическа социология“ получиха дипломите си 19.12.2022 г. ... дипломантите Иван Стефанов, магистър на катедра „Икономическа социология“ благодари на преподавателите, поздрави колегите си и заяви: „С огромна гордост и признателност мога да кажа, че съм бакалавър и магистър на катедра ...
4 интерактивни учебника за студентите от УНСС 13.12.2022 г. ... , за студентите от ОКС „магистър“, специалност „Икономика на човешките ресурси (Управление на човешките ресурси)“, катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Интерактивен учебник „Обучение и развитие ...
Магистърски програми обсъдиха ректорът и посланикът на Република Южна Африка 13.12.2022 г. ... от Република Южна Африка в магистърски програми по ядрена сигурност и в дуални програми, както и за прием на чуждестранни студенти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. „Партньорството ни ...
Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през септември 2022 г. и защитили дипломна работа през октомври 2022 г. 8.12.2022 г. ... отидат в отдел "Бакалавър" и "Магистър", за да положат подпис. За събитието ще са осигурени тоги за студентите. Шапките се осигуряват от студентите. Ще Ви очакваме! От ...
СТЕЛА НИКОЛОВА: Искам да уча и да се развивам в България. Не смятам, че обучението в катедрата отстъпва на това в чужбина 5.1.2023 г. ... НИКОЛОВА е от магистърската програма по "Международен бизнес". Тя завърши бакалавърска степен по ,,МИО с преподаване на английски език” през 2022 г. и е от най-изявените в катедрата. - Стела, Вие сте бакалавър по МИО с препродаване на английски ...
SDSN Bulgaria има своите лидери 6.12.2022 г. ... степен по политология, магистър е по международни икономически отношения и бакалавър по международни отношения. Гл. ас д-р Атанас Димитров е преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“. Бил е гост-лектор в Италия, Полша и ...
Катедра „Икономика на туризма“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 5.12.2022 г. ... и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение, се състоя в зала „Тържествена“. От името на преподавателите в катедра „Икономика на туризма“ и от свое име нейният ръководител доц. д-р Николай Цонев пожела успех в ...
Магистрите към катедра „Човешки ресурси и социална защита“ получиха дипломите си 1.12.2022 г. ... на образователно-квалификационна степен „магистър” в УНСС повишава вашата конкурентноспособност на пазара на труда в България, Европа и света.“ Тя подчерта, че вярва в тяхната успешна професионална реализация и че ще бъдат достойни възпитаници на катедрата. Доц. Димитрова покани ...
Церемония по връчване на дипломите на катедра „Недвижима собственост“ 21.11.2022 г. ... на недвижимата собственост“, ОКС „магистър“. Официални гости на събитието бяха: доц. д-р Георги Забунов, ръководител катедра „Недвижима собственост“, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски ...
Церемония по връчване на дипломите на катедра „Недвижима собственост“ 18.11.2022 г. ... на недвижимата собственост“, ОКС „магистър“. Официални гости на събитието бяха: доц. д-р Георги Забунов, ръководител катедра „Недвижима собственост“, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски ...
Зрелостниците от катедра „Логистика и вериги на доставките" получиха дипломите си 15.11.2022 г. ... „Логистика и вериги на доставките" в ОКС „магистър" и ОКС „бакалавър" за 2020, 2021 и 2022 г. Приятното задължение да връчат дипломите имаха проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките", доц. д-р Силвия Терезова, декан на ...
Студентите в ОКС "Магистър", спец. "Бизнес информатика", в рамките на дисциплината "Бизнес интелигентни системи и големи данни" се срещнаха с Управителя на фирма Balkan Services 15.11.2022 г. ... в ОКС "Магистър", спец. "Бизнес информатика", в рамките на дисциплината "Бизнес интелигентни системи и големи данни", имаха уникалната възможност да се срещнат с Управителя на фирма Balkan Services - г-н Владимир Рашев  и да се запознаят с опита и постиженията в разработката ...
Катедра „Информационни технологии и комуникации“ връчи дипломите на абсолвентите си 11.11.2022 г. ... Костова-Толева, отличник ОКС “магистър“, благодари на преподавателите за знанията и усилията. „Това, което съм научила ще ми бъде полезно за бъдещата реализация и пожелавам на завършващите да приложат наученото на практика.“ Георги Христов, отличник ОКС ...
Бакалаври, магистри и доктори от катедра „Политология“ получиха дипломите си 8.11.2022 г. ... първия учебен ден до държавните изпити и защитите на магистърските тези. Гордеем се, че през годините на вашето обучение, ние се държахме ръка за ръка, преодолявахме трудностите и заедно се учихме на академизъм, човечност, морал и толерантност. Всеки от вас ми е дал по нещо и ме е научил на нещо, за което ви ...
Дипломираха се абсолвентите от катедра „Икономика на търговията“ 19.10.2022 г. ... търговията". Милена Павлова, отличник магистър от специалност „Управление на търговски вериги“, получи почетна грамота и дипломата си от Ваня Боюклиева. Церемонията продължи с връчване на дипломите ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите, завършили специалност „Икономика на търговията" и магистрите, завършили специалностите „Търговия“ и „Управление на търговски вериги" 11.11.2022 г. ... Павлова, отличник магистър от специалност „Управление на търговски вериги“, получи почетна грамота и дипломата си от Ваня Боюклиева. Церемонията продължи с връчване на дипломите ...
XXI-ият випуск на катедра „Публична администрация“ получи дипломите си на тържествена церемония 19.10.2022 г. ... , Публична администрация (ОКС „магистър“), Електронно управление (ОКС „магистър“) и Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ (ОКС „магистър“). „Голяма чест за мен е да съм част от ...
XXI-ият випуск на катедра „Публична администрация“ получи дипломите си на тържествена церемония 19.10.2022 г. ... , Публична администрация (ОКС „магистър“), Електронно управление (ОКС „магистър“) и Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ (ОКС „магистър“). „Голяма чест за мен е да съм част от ...
УНСС обяви конкурс за прием в ОНС "Доктор" за учебната 2022/2023г. 6.10.2022 г. ... степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00). Срок за кандидастване: Кандидат-докторантите депозират документите си за участие в конкурсите в срок от 30 септември 2022 г. до 30 ноември ...
Oфициалното връчване на дипломите на студентите от катедра „Икономикс“ 7.10.2022 г. ... на студентите от ОКС „магистър“. Раздаването на дипломите ще се съчетае и с провеждането на симпозиум, както и откриването на аудитория и паметна плоча в памет на проф. д.ик.н. Камен Миркович - дългогодишен преподавател и ръководител катедра ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 5.10.2022 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).  НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ...
Дипломираха се абсолвентите от катедра „Национална и регионална сигурност” 30.9.2022 г. ... сигурност” и съответните магистърски програми. Утре, на 1 октомври, проф. Тилчо Иванов навършва 80 години. Искрено се радваме, че той е тук сред нас и можем да изкажем уважението и почитта си към него“. Проф. Тилчо Иванов се обърна към ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации” получиха дипломите си 3.10.2022 г. ... . Ръководителят на магистърската програма по Връзки с обществеността в УНСС проф. д.н. Любомир Стойков подчерта: "Обикновено в подобни приветствия ние преподавателите се изкушаваме отново и отново да ви даваме напътствия, да ви поучаваме кое е правилно и ...
УНСС открива академичната учебна 2022/2023 година на 19 септември 19.9.2022 г. ... степен „магистър“ след средно образование бяха запълнени. За платеното обучение приемът продължава през следващите месеци. Много новости очакват студентите и по линия на дигитализацията. Предстои да бъде пусната изцяло обновената ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 12.9.2022 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 05.10.2022 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще защитават ...
Съобщение на КСБВУ относно допълнително класиране за студентски общежития на новоприетите студенти 2.9.2022 г. ... на новоприети студенти в ОКС „Магистър“ в студентските общежития: КСБВУ напомня, че новоприетите магистри, които до сега не са използвали студентско общежитие на УНСС имат възможност в срок от 3 работни дни, от записването си в УНСС, да бъдат настанени в тях. ...
Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка 15.8.2022 г. ... степен „магистър“ след средно образование са запълнени. Броят на кандидат-студентите спрямо държавната поръчка беше около два пъти и половина по-висок. В платеното обучение приемът продължава през следващите месеци. Процесът е много ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение относно сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 10.10.2022г. от 09,00 часа 8.8.2022 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати – 12.09.2022г., 13.09.2022г. и 14.09.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.    При записването си ...
Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение, относно сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 14.10.2022г. от 13 часа 8.8.2022 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ към ЦДО  се осъществява като студентите изпратят на имейла на г-н Николай Свиленов  - [email protected] в срок от 12.09.2022г. до 14.09.2022г. следните документи: - Декларация за лични данни /изтеглете от ТУК/ - копия на ...
Министър-председателят и шестима министри в служебното правителство са възпитаници и преподаватели на УНСС 16.8.2022 г. ... става служебен министър-председател. Той има магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Специализирал е „Бизнес и мениджмънт“ в нашия университет. От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "магистър" 28.7.2022 г. ... ., вкл.  Явяването на електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ) е от 26.08.2022 г.  Обявяване на резултати: 29.08.2022 г.  Обявяване на класиране: 31.08.2022 г.  Записване на новоприети студенти: 05 – 13.09.2022 г.  Класирането на подалите документи се ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 2022 г. 26.7.2022 г. ... на документи е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 14.10.2022 г. 2. В ЦДО – 17.10.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ 2022 12.7.2022 г. ... и "Макроикономика и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на изпита: 07.10.2022 г. от 10:30За явяване на защитата е необходимо подаването на заявление в срок до 20.09.2022 г. Всички необходими документи да бъдат уточнени с администраторите на ...
От 6 юли започва приемът на документи за кандидат-магистри 11.7.2022 г. ... специалностите в ОКС „магистър“ от днес 06.07.2022 г. до 24.08.2022 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи онлайн чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно ...
Кубрат Пулев завърши магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС 1.7.2022 г. ... г. завърши успешно  избраната от него магистърска специалност „Политика и бизнес“ в УНСС. Той защити магистръската си теза "Динамика на политическата (не)стабилност в България след влизането в ЕС" като научен ръководител му беше доц. д-р Елена Симеонова, ...
УНСС удължава срока за прием на документи до 2 юли 30.6.2022 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” за специалност „Право“.  Срокът се удължава както следва: Прием на документи на място в Центъра за прием на документи в УНСС/ РЦДО-Хасково - до 13:00 часа в събота, 2 юли 2022 г ...
Венцислав Луканов, Основател и изпълнителен директор на "Върчуъл Спейс" ЕООД: "Човек е възможно да постигне всичко, за което е готов да се бори!" 1.8.2022 г. ... , випуск "МИО" 2014 г. (бакалавър) и 2015 г. (магистър):"Човек е възможно да постигне всичко, за което е готов да се ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2022 г. ... за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“. Първият кандидат за бакалавър подаде документи още в 8.15 ч. като беше посрещнат от зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска. Той се снима с нея и с екипа на ...
Защита на дипломни работи през месец юни 2022 г. 20.6.2022 г. ... на документи е: 1. в отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 13.06.2022 г. 2. В ЦДО – 17.06.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от ...
Абсолвентитe от специалност „Енергиен бизнес“ получиха дипломите си 10.6.2022 г. ... в образователно квалификационна степен „магистър“. Програмата, по която се обучават младите хора, е разработена от университета в сътрудничество с EVN. Абсолвентите бяха приветствани от доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ 6.6.2022 г. ... В УНИВЕРСИТЕТ УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в магистърска степен, в редовна  форма на обучение.  Студентите трябва да имат успех от досегашното ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ЮНИ 2022 22.6.2022 г. ... и "Макроикономика и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на изпита: 24.06.2022 г. от 10:30Място:  зала 4026 на УНССЗа явяване на защитата е необходимо подаването на заявление в срок до 8 юни 2022 г. Всички необходими документи да бъдат уточнени с ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ получиха дипломите си 20.5.2022 г. ... връчи дипломата на отличничката магистър Андреа Добрева и й подари юбилейна монета „100-години УНСС“, от името на катедрата й връчи книгата „Историята на Латинска Америка“. „За мен днес е не само чест, а огромна привилегия и наистина ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 16.5.2022 г. ... TV Bulgaria, бакалавър, магистър и доктор в УНСС, а в момента и преподавател в медийната катедра, каза, че забелязва колко плахо студентите подхождат и ги е страх от бизнес журналистиката, когато отидат да работят в медиите. Тя се обърна към студентите – ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 13.5.2022 г. ... в Bloomberg TV Bulgaria, бакалавър, магистър и доктор в УНСС, а в момента и преподавател в медийната катедра, каза, че забелязва колко плахо студентите подхождат и ги е страх от бизнес журналистиката, когато отидат да работят в медиите. Тя се обърна към студентите – ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 9.5.2022 г. ... трите степени на обучение (бакалавър, магистър, доктор), както и преподавателите, ръководителите и администрацията, които са работили в УНСС и са съпричастни към неговата съдба. С годините завършилите осъзнават колко полезен е бил университетът за тяхното личностно и ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 31.5.2022 г. ... трите степени на обучение (бакалавър, магистър, доктор), както и преподавателите, ръководителите и администрацията, които са работили в УНСС и са съпричастни към неговата съдба. С годините завършилите осъзнават колко полезен е бил университетът за тяхното личностно и ...
Четвърта онлайн среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023 26.4.2022 г. ... степен „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на УНСС ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2022г. за дипломантите от редовно обучение 20.4.2022 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 25.05., 26.05. и 27.05.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.    При записването си в ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 12.4.2022 г. ... . „Завършвайки бакалавър и магистър в този университет сега, когато съм отново в УНСС, не зная как да дефинирам тази емоция. Радващо е, че съм тук и че виждам по какъв път върви университета“, каза министър Николов и се обърна към студентите „вие сте основната движеща ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 16.4.2022 г. ... . „Завършвайки бакалавър и магистър в този университет сега, когато съм отново в УНСС, не зная как да дефинирам тази емоция. Радващо е, че съм тук и че виждам по какъв път върви университета“, каза министър Николов и се обърна към студентите: „вие сте основната ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 9.4.2022 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 22.06.2022 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва:1. Да ...
Трета виртуална среща с кандидат-студенти на 11 април 7.4.2022 г. ... за образователно-квалифика­ционна степен „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на УНСС ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 7.4.2022 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ...
В УНСС се проведе SUCCESS STORY MASTERCLASS: „Финансово независим – мечта с краен срок“ 6.4.2022 г. ... да споделя, че съм възпитаник на УНСС - бакалавър и магистър - и с радост продължих кариерата си в „Човешки ресурси“ в Пощенска банка. Благодарни сме на УНСС за съвместното сътрудничество. Вярваме, че бизнеса и образованието със сигурност трябва да вървят ръка за ръка. Има много какво да ...
Продължават онлайн информационните дни за кандидат-студенти в УНСС 24.3.2022 г. ... за образователно-квалифика­ционна степен „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на УНСС ...
Заповед на ректора за организацията на учебния процес от 21 март 15.3.2022 г. ... . Учебните занятия за студентите от ОКС „магистър“  продължават да се провеждат онлайн през Microsoft Teams извън сградата на университета, се казва в заповедта на ректора. Занятията по дисциплината „Физическо възпитание“ също продължават присъствено. Настоящата ...
УНСС с онлайн информационни дни за кандидат-студенти 11.3.2022 г. ... за образователно-квалифика­ционна степен „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на УНСС ...
Срокове за подаване на заявления и анотации за разработване на дипломна работа 10.2.2023 г. ... вниманието на студентите дипломанти в ОКС Магистър - Сроковете за подаване на заявление и анотация за разработване на магистърска теза са следните: До 10 март 2023 – за редовна сесия през м. юли 2023 година; До 10 април 2023– за поправителна сесия през м. октомври/ноември 2023 ...
Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журналистика 1.3.2022 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 г. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието при записването за класиране ...
Новоназначеният министър на отбраната на България е възпитаник на нашата катедра 15.3.2022 г. ... езикова гимназия в София. Бакалавър и магистър е по "Международни икономически отношения" от УНСС (1994 -1999 г.) През 2009 г. завършва програма по "Разширени проучвания на сигурността" в център "Джордж Маршал“, Германия, а през 2016 г. завършва курс в Европейския колеж по ...
Заповед на ректора за обучение в смесена форма от 7 март 15.3.2022 г. ... и за студентите от ОКС „магистър“ се провеждат онлайн през Microsoft Teams извън сградата на университета. Занятията по дисциплината „Физическо възпитание“ се провеждат присъствено. Заседанията на академичния, факултетните и катедрените съвети се ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ 2022 25.2.2022 г. ... . . . ОКС "МАГИСТЪР" За защита на дипломни работи в ОКС "Магистър" (24.02.2022г.-10.30ч): https://teams.microsoft.com/l/team/19:JiKsKmJNkAD_iUSY2zKAC9rx2I4MHzEQCuwjGpwziTw1%40thread ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 21.3.2022 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА  СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.03.2022г. 17.2.2022 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 28.02., 01.03. и 02.03.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.      При записването си в ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 27.1.2022 г. ... Защитата на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 10.03.2022 г. от 12:00 ч.  Студентите-магистри, които ще защитават ...
ВАЖНО: На вниманието на студентите ОКС "МАГИСТЪР" 18.1.2022 г. ... учредяват за отлични студенти от степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 16.1.2022 г. ... 2022 г. може да кандидатствате за прием в магистърска степен на обучение в Университета за национално и световно стопанство. Документите за кандидатстване могат да се подават и онлайн.  Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС предлага обучение ...
Годишната поправителна сесия ще се проведе през септември 2022 г. за ОКС „бакалавър“ и през януари и септември 2022 г. за ОКС „магистър“ 19.1.2022 г. ... година за ОКС „бакалавър“ и магистър „Право“  ще се проведе в периода 12 – 18 септември. Пълният учебен график, заедно с датите за лятна поправителна сесия, можете да видите ТУК. Наличен е и графикът за годишната поправителна сесия за учебната ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 13.1.2022 г. ... .01. 2022 г. може да кандидатствате за прием в магистърска степен на обучение в Университета за национално и световно стопанство. Документите за кандидатстване могат да се подават и онлайн.  Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС предлага обучение на студенти в ...
От 4 януари 2022 г. в УНСС започва януарският прием за магистри 3.1.2022 г. ... 27 специалности в ОКС „магистър“, в това число и в РЦДО Хасково. Срокът за подаване на документи е от 04.01.2022 г. (вторник) до 21.01.2022 г. (петък) включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на ...
Четирима възпитаници на УНСС са сред новите заместник-министри 22.12.2021 г. ... това е Росица Велкова-Желева, която е магистър по „Финанси". Тя има повече от 20-годишен опит в Министерството на финансите, където е заемала и поста заместник-министър. Заместник-министър на енергетиката става финансистът Пламен Данаилов. В професионалната си ...
Открита лекция пред студентите от специалност "Управление на веригата на доставките" ОКС Магистър 14.12.2021 г. ... 11.12.2021 г. катедра „Логистика и вериги на доставките“ беше домакин на практическа лекция на тема „Съвременни аспекти при управлението на риска във веригите на доставки в авиационната индустрия“. Гост-лектор на събитието беше г-жа Елиза Бакърджиева, ръководител ...
Двама възпитаници и преподавател в УНСС са министри в новото редовно правителство 13.12.2021 г. ... Николов - министър на енергетиката е магистър по финанси от УНСС. Притежава дълъг мениджърски опит в сферата на телекомуникациите, финансите, инвестициите и капиталовите пазари. Бил е изпълнителен директор на фонд за рисков капитал, управлявал е стратегически проекти, развиващи ...
Официална церемония „Студент на годината 2021“ 26.11.2021 г. ... , Елизабет Георгиева – „Магистър на годината“, Сюлейман Башов – „Докторант на годината“, Виктор Илиев – „Спортист на годината“ и Кристина Костова – „Талант на годината“ са големите победители в тазгодишното ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, изучаващи ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... сигурност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, изучаващи дисциплини, ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с лекция на тема „Културната война“ на д-р Любомир Талев 24.11.2021 г. ... д-р Татяна Иванова представи лектора. Д-р Талев е магистър по право и доктор по конституционно право от Софийския университет и по конкурентно право на City University London, специализант по право на George Washington University. Той е уважаван обществено-политически анализатор, автор в платформите ...
Авторски колектив на катедра „Национална и регионална сигурност“ представи книгата „Корпоративна сигурност“ 12.11.2021 г. ... сигурност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, изучаващи дисциплини, ...
Юбилейна научна и бизнес конференция по повод 30 години от създаването на специалност „Бизнес логистика" и катедра „Логистика и вериги на доставките" 12.10.2021 г. ... от кандидат студентите в ОКС  Бакалавър и ОКС Магистър на УНСС“  -  подчерта в приветственото си слово проф. Д. Димитров . В продължение на думите на Ректора проф. Д. Димитров, проф. М. Раковска обърна внимание, че специалността е не само най-търсената, а и нейните студенти са на едно от ...
На 07.10.2021 г. се проведе работна среща на представители на Клъстерния съвет в областта на финансите и счетоводството, съгласно подписан мемерондум за сътрудничество между УНСС - гр. София, Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов и Икономически университет - Варна 11.10.2021 г. ... състави в разработването на съвместни магистърски програми ..... Второ: организиране и участие на съвместни научни форуми по важни теми в областта на счетоводството и одита..... Трето: организиране на майсторски класове за студентите и преподавателите..... Четвърто: преглед, ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... време на обучението в ОКС „магистър“ - през втория семестър. Кандидатстването по програмата вече е онлайн, то е изключително облекчено, това което се изисква от студентите е да попълнят формуляр-заявление, да представят доказателство за владеене на езика, ...
На 03.10.2021 Deloitte България отново посети студенти от ОКС "Магистър", специалност "Финансов мениджмънт". Представителите на Deloitte България инициираха мероприятието, мотивирани от предходни ползотворни срещи с възпитаници на УНСС. 6.10.2021 г. ... отново посети студенти от ОКС "Магистър", специалност "Финансов мениджмънт". Представителите на Deloitte България инициираха мероприятието, мотивирани от предходни ползотворни срещи с възпитаници на УНСС. Студентите и гостите  бяха приветствани от доц. д-р ...
Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково откри академичната година с 40% повече магистри 29.9.2021 г. ... , като 126 са бакалаври и 80 са в магистърски програми.  Студентите се обучават в ОКС "бакалавър" по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Икономика“ и в ОКС "магистър" по специалностите ...
Доктор от УНСС с грамота за принос в развитието на доброволните формирования 24.9.2021 г. ... Ясен Цветков, магистър по „Публична администрация“ и доктор по управление на кризи от УНСС, е отличен за подпомагане дейността на доброволните формирования и цялостен принос в развитието им. Д-р Цветков е награден в качеството му на председател на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 24.9.2021 г. ... Защитата на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 13.10.2021 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ...
Още двама възпитаници на УНСС са министри в кабинета „Янев 2“ 16.9.2021 г. ... служебен министър на финансите е магистър по „Международни икономически отношения“ и доктор в УНСС. Докторатът му е с фокус върху банковите регулации. Министър Белчев има и магистърска степен по публична администрация от „Харвард“ и ...
Консултантска компания АФА обявява свободни позиции за: Младши одитор 13.9.2021 г. ... и или наскоро завършили бакалавър/магистър по одит, счетоводство, финанси или друга икономическа специалност, * Ви е приятно да работите в екип, * с лекота комуникирате с различни хора, * притежавате умения за работа с MS Excel & Word, * английският не е проблем за ...
Кубрат Пулев подаде документи за магистър в УНСС 17.8.2021 г. ... за 2012 г. подаде документи за магистър в УНСС. Той беше приветстван от проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики (на снимката долу). По повод решението си да продължи образованието си ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... кандидат-магистърската кампания 2021/2022, за специалностите и възможностите, които УНСС предлага, разговаряме със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска Проф. Раковска, проведохте активна кандидатстудентска кампания за ...
УНСС предлага 88 магистърски специалности 17.8.2021 г. ... всички специалности в ОКС „магистър“ от понеделник 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. Прием на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г. През учебната 2021-2022 г. университетът ...
Защита на дипломни работи през месец септември 22.7.2021 г. ... за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 15.09.2021 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. Двата университета ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми на подготовка, както и за развитие на ...
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ (поправителна сесия) ОКС "магистър" 20.7.2021 г. ... работи (ДЗ) на студентите в ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 30.09.2021 г., от 10:30 ч.   Защитите на дипломните работи се провеждат присъствено.    За явяване на ДЗ следва да се подаде Заявление, което се подава в отдел ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.10.2021г. 10.7.2021 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 15.09., 16.09. и 17.09.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.     При записването си в канцеларията ...
Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство 17.6.2021 г. ... на УНСС - през 2000 г. се дипломира като магистър по икономика, а  през 2001 г. - като магистър по право. Проф. Борисова е експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент на една от работните групи към работните органи на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи 7.6.2021 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9:00 ч. в зали 2064 и 2083.  Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа, трябва ...
Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2021г. 26.5.2021 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 02.06., 03.06. и 04.06.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.  При записването си в канцеларията, дипломантът ...
Защита на дипломни работи през месец юни 31.5.2021 г. ... за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 14.06.2021 г. Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“ 17.5.2021 г. ... и финанси“ – 3 сем., ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 01.07.2021 г., от 10:30 ч. в зала 3063. Съгласно т.7 от Заповед №1224/05.05.2021г. на Ректора на УНСС, защитите на дипломни работи се провеждат присъствено.  Вижте приложения файл с име ...
Открита лекция пред студенти от трети курс на специалността "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" в ОКС МАГИСТЪР 10.5.2021 г. ... 14-ти и 15-ти април 2021, студентите от трети курс на специалността „Бизнес Логистика“ участваха в лекция и решаване на практически казус в рамките на курса „Управление на качеството“ с гост - лектор Юлия Генова – Мениджър „Жизнен Цикъл на ...
Десето издание на международната научна конференция "Инфраструктура: Бизнес и комуникации" 16.4.2021 г. ... през 2018 г. Георги Петков, магистър по "Управление на веригата на доставките" представя доклад по време на конференцията през 2018 г. Модератори на секцията са гл.ас. д-р Мирослав Стефанов и Елеонора Спасова, редовен докторант в катедрата. Част от участниците по ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... контрол и финанси“, ОКС „магистър“. Пореден успех за вашите студенти.  На какво се дължи това?  Състезанието е в областта на финансовия анализ и оценката на компании и техните акции. Нашите студенти са много добре подготвени в тази ...
Награда за най-добра презентация на международна конференция за преподавател от катедрата 17.3.2021 г. ... образователни степени - бакалавър, магистър и образователно-научната - доктор.                                                      ...
Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. 26.3.2021 г. ... на място в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО.      Линк за защитата на дипломни работи:  ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ КЪМ КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" https://teams.microsoft ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... колеги, на основание Заповед №703/12.03.2021г. на проф.д-р Димитър Димитров - Ректор на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и  ЗАЩИТИ ...
Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research Challenge 5.3.2021 г. ... контрол и финанси“, ОКС „магистър“. В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Радостина Чаушева, спец. „Финансов мениджмънт“ и Богомила Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол ...
Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research Challenge 4.3.2021 г. ... контрол и финанси“, ОКС „магистър“. В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Богомила Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ и Радостина Чаушева, спец. „Финансов ...
ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ В ОКС МАГИСТЪР НА СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 4.3.2021 г. ... открита лекция пред студенти в ОКС Магистър от специалност "Бизнес логистика" в УНСС на тема "Ултра студената верига на доставките при ваксините срещу COVID-19". Лекцията се проведе в платформата на МS Teams в часовете по "Управление на качеството". Студентите ...
Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м. март 2021г. 16.2.2021 г. ... на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 02.03., 04.03. и 05.03.2021г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 9 часа до 15 часа. При записването си в канцеларията, дипломантът ...
Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 18.2.2021 г. ... удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ...
Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. 11.2.2021 г. ... , които ще се явят на защита на магистърски тези и държавен изпит от трета поправителна сесия на 25.02.2021 г.: Държавният изпит и защитата на магистърски тези ще се проведат присъствено в УНСС.  Защитата на магистърски тези ще бъде в зала 3072  от 10.00 ч., а ...
Записването за следващия семестър също ще става онлайн 25.1.2021 г. ... и  ОКС “магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти. С новооткритата възможност, онлайн услугите за студенти вече стават 21 ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... “бакалавър“ и ОКС „магистър“; Онлайн обучение в условия на епидемична обстановка. УНСС беше сред първите университети, който изгради изцяло онлайн работен процес за учебната дейност; 20 онлайн услуги на разположение на студентите чрез ...
Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено 18.1.2021 г. ... .00 ч. ще се проведе защита на магистърски тези (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНСС) на студентите от специалност “Медии и журналистика” със специализация “Връзки с обществеността” за ОКС ...
Народното събрание избра възпитаничка на УНСС за председател на ИСС 7.12.2020 г. ... , възпитаничка на нашия университет (магистър по международни икономически отношения), беше избрана от Народното събрание за председател на Икономическия и социален съвет (ИСС). Тя беше зам.-министър и министър на труда и социалната политика. Зорница Русинова ...
Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2020 г. ... транспортни системи“, ОКС „магистър“ 51 41 - 2 - избран Комисията по изборите обявява за избрани следните кандидати: 1. ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ Хабилитирани преподаватели 1. доц. д-р Светослав Иванов ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана Ковачева, която е и дългогодишен ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата MS Teams. На церемонията присъстваха: ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров; омбудсманът на Република България - доц. д-р Диана Ковачева, която е и дългогодишен ...
Информация относно получаване на дипломи! 6.11.2020 г. ... в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" могат да дойдат, за да получат дипломите си от 30 ноември (включително) нататък. Това може да направят съответно в Отдел "Студенти - Бакалавър" и Отдел "Студенти - Магистър" ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... г. Катедра „МИО и бизнес“ предлага две магистърски програми съвместно с престижни чуждестранни университети: Дуалната програма по „Международен бизнес“ на английски език в сътрудничество с Университета по международни науки в Рим (Università degli studi ...
Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес" 22.10.2020 г. ... – квалификационна степен „Магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова - Заместник – Ректор на УНСС по ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 20.12.2021 г. ... „Енергиен бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на по ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 16.10.2020 г. ... „Енергиен бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на по ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи, че за първи път в страната УНСС ще обучава магистри по специалността ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи, че за първи път в страната УНСС ще обучава магистри по специалността ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" които водят занятия в ОКС "магистър" - редовно обучение за уч. 2020/2021 г. зимен семестър 8.10.2020 г. ... , Преподавателите, които имат лекции в ОКС "магистър" - редовно обучение следва да имат предвид, че първите 2 /два/ месеца  или 2/3 от лекционния курс провеждането на занятията ще бъдат ПРИСЪСТВЕНО. Последният месец от семестъра или 1/3 от лекционния курс ще се провеждат онлайн . За ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се проведе в зала 4051. Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 1085. Пожелаваме ви ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... и защитите на дипломни работи за ОКС „магистър“. Нормално функционираха и колективните органи за управление на УНСС. Платформата Microsoft Teams се превърна в нашата виртуална академична зала. Там се проведоха заседанията на Академичния съвет, Ректорско-деканския съвет и Ректорския ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 14.9.2020 г. ... документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 18.09.2020 г. Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... степен магистър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.  Срокът за предаване на дипломните работи е 31.08 - 04.09.2020г. В този срок/ не по-късно от 12.00ч. на 04.09.2020г., моля да представите в к. 4050 - 2 екземпляра от ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" и защити в ОКС "Магистър" 7.7.2020 г. ... MS Teams. Защитата на магистърски тези за ОКС "Магистър" на специалност "Политика и бизнес" ще бъде на същата дата от 10 часа, също онлайн в системата MS Teams. Припомняме, че всички следва да спазват вече утвърдените изпитни практики и да имат осигурен ...
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... и ОКС „магистър“ от всички професионални направления. Резултатите от него са сходни с резултатите от първото изследване - средната оценка за първия онлайн семестър е 5.54 (по скалата от 1 до 7). Ректорът проф. д-р Димитър ...
Първо и трето място за наши студенти в годишния конкурс на фондация „Димитър Цонев“ 20.7.2020 г. ... и на Силвия Прибиловска (магистър, програма "Връзки с обществеността"), която беше класирана на трето място в същия ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ИНСТИТУТА ПО ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС   Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. на  03.07.2020 г. ...
Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г. 20.5.2020 г. ... на отдел „Студенти-магистър“.   При записването в канцеларията от дипломанта, няма да се изисква титулна страница подписана от научния ръководител, тъй като дипломните работи се предават електронно на научния ръководител.   В сайта ...
Защита на дипломни работи през месец юли 8.6.2020 г. ... в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО, за да представи необходимите документи ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... и ОКС „магистър“: отдел „Кандидат-студенти“Радостина Петровател.: 02 8195 701e-mail: [email protected] и Център за прием на документител.: 02 8195 702, 02 8195 704e-mail: [email protected]   Информация за студенти ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... , както и з ащитите на магистърски тези на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специализация "Висш мениджмънт" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специалност ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно форма, ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно обучение „Teams“: https://teams.microsoft.com/ Всички студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", дистанционно обучение ще бъдат ...
Кметът на Кърджали защити докторска дисертация в УНСС 13.3.2020 г. ... Кърджали пети мандат, е и магистър по маркетинг и мениджмънт на нашия университет ...
Студентите финансисти от УНСС първи в състезанието CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE 2019-2020 9.9.2020 г. ... , ОКС „магистър“. Проф. д-р Димитър Ненков Състезанието, което е глобално и се организира от международната професионална организация на сертифицираните финансови анализатори - CFA Institute, е в областта на т. ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... , „магистър“ и образователно-научна степен „доктор“. ИТИБ е научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните ...
Предварителен прием в ОКС "Магистър" 10.2.2020 г. ... кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия (без такса за кандидатстване) – от 03.02. до 02.03.2020 г. (без събота и неделя) Явяване на изпит ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и проф. Даниела Фесчиян. Г-жа Емилия Иванова Поздравявам ви за организирането на това събитие. Много се радвам да видя толкова много млади хора и на ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... веригата на доставки“, магистър! Благодарим на спонсорите – Луфтханза Техник – София за подаръците на отличните студенти, както и на Българска асоциация по логистика, връчила рекламен сувенир на всеки, получил дипломата си. Поздравления и ...
Луфтханза Техник с открита лекция пред студенти от специалност "Бизнес логистика" 18.12.2019 г. ... от които наскоро дипломирал се магистър по логистика, споделиха с бъдещите логистици своя опит, познания и възможности за реализация в Луфтханза Техник ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... по връчване на дипломите на студентите от ОКС „магистър“, завършили специалностите „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“, „Корпоративни стратегии и дигитални ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... по връчване на дипломите на студентите от ОКС „магистър“, завършили специалностите „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“, „Корпоративни стратегии и дигитални ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 6.12.2019 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник-ръководител на катедра „Икономикс“, поздрави абсолвентите. Доц. Ралева посочи, че през годините катедрата е имала огромна отговорност – да обучава студентите и да ги подготвя за момента, в ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 3.12.2019 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник-ръководител на катедра „Икономикс“, поздрави абсолвентите. Доц. Стела Ралева Доц. Ралева посочи, че през годините катедрата е имала огромна отговорност – да обучава ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни).    Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на който ще се ...
Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика 28.2.2020 г. ... и "Управление на риска във веригата на доставките" в ОКС Магистър в дистрибуционния център на dM drogerie markt България в с. гара Елин Пелин. Представителите на любезните домакини - г-жа Даниела Харизанова, мениджър "Логистика", г-н Андрей Спасов, мениджър "Интралогистика" и г-н Пламен Селнички, регионален ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... , които са завършили финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият непосредствена представа за естеството ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... , доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (от ляво надясно) откриват конференцията Проф. Христо Катранджиев благодари ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... , доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (от ляво надясно) откриват конференцията Проф. Христо Катранджиев ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... подобряване на подготовката на студентите в ОКС „магистър“ и докторантите с оглед на успешната им професионална реализация, повишаването на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии и създаването на стимулираща среда за ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... , които са завършили финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият непосредствена представа за естеството ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... втора година обучават студенти в магистърската специалност „Дигитална икономика” в УНСС. Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика" и ръководител на катедра „Информационни технологии и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... Елена Петрова, отличник в ОКС „магистър“, специалност „Връзки с обществеността“. Елена Петрова „Благодаря на преподавателите ни за личното им отношение към всеки един от нас, за разбирането, подкрепата и житейските уроци. ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“ oт специалностите „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“ и др. Най-активните участници получиха сувенирни тетрадки и химикалки от компанията. Студентка от специалност ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 6.11.2019 г. ... такива специалисти като вас. Нашите магистърски програми „Икономика на отбраната и сигурността“, „Корпоративна сигурност“, „Икономика на вътрешния ред“, Международната програма по „Ядрена сигурност“ и най-новата ни магистърска ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... на годината“, „Магистър на годината“, „Спортист на годината“, „Талант“, „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. И голямата награда - „Студент на годината 2019“ ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 5.11.2019 г. ... завършена бакалавърска и магистърска степен ( за дипломиралите се през месец юли) ще се проведе на 04.12.2019  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. Молим ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... от УНСС в магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, се обърна към бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“, които получиха дипломите си на официална церемония в РЦДО - Пловдив ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 02.12.2019 г. в 11.00 ч. в ...
Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша 18.10.2019 г. ... обхваща 3 години бакалавър, 2 години магистър и 3 години доктор. Университета се състои се от около 500 преподавателя от които 50 професора и 80 доценти. Студентите в университета наброяват 11 000. По дисциплината “Data science” студентите биват ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът на РЦДО доц. д.н. Живко Драганов, ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова, доц. д-р Ваня Иванова и доц. д-р Ивайло Беев от катедра ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН КЪМ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА ...
Студенти и преподаватели от 13 университета участваха в VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 25.9.2019 г. ... .-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, поздрави участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Чест и гордост е за нашия университет да бъде домакин на подобно мащабно международно събитие, посочи тя и пожела на всички ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, в интервю за дневния информационен блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“    Водещ: Доцент Ралева, започна кандидатмагистърската кампания. Какво предвиждате ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 11.1.2022 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна комуникацията ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна комуникацията ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Студентите в залата   На участниците с научни доклади и на членовете на проекта бяха връчени сертификати за участие при официалното ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... , обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Участници и гости на научния семинар   На участниците с научни доклади и на членовете на проекта бяха връчени сертификати за участие при официалното ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както и на научноизследователската дейност. В рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 ”Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“. в УНСС в периода 1.04.-9.04 ...
Участие на наши студенти в юбилейния ХХ панаир на Националната търговско-банкова гимназия 11.7.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, представители на МОН, РУО София-град ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС„магистър“ и дистанционно обучение, Ева Майдел, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ, Димитър Дилчев и Велина Белева, зам.-кмет на район „Студентски“ (на снимката ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия. Проф. д-р ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от досегашното ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... . В него участват Катина Кьорева, магистър по бизнес информатика и комуникации, и д-р Венко Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“ и главен експерт в дирекция "Информационни технологии" (на снимка долу отдясно на ляво) ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ Ректорът поздрави г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, учениците, учителите и възпитаниците на НТБГ със ...
Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека 14.11.2019 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Стати Статев, Адела Бозмарова (член на клуба), Николай Неков и Момчил Сяров, вицепрезидент на клуба (от ляво ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... да се потвърди акредитацията от страна на ICAEW на магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ с преподаване на английски език. На студентите, завършили специалността, ICAEW признава общо пет от модулите на своите квалификации, както следва: Управленска информация ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри церемонията и поздрави средношколците за успешното им представяне ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... институция, която осигурява обучение в ОКС „магистър“, заяви ректорът. Усилията бяха насочени към привличане на повече и по-добре подготвени кандидат-магистри, към непрекъснато обновяване на съдържанието на водените курсове и подобряване на организацията на учебния процес. Разкрити бяха 8 ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, откри тържествена церемония в аула „Максима“, на която бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедрата. Завършвате една от най-големите и най-престижните катедри в ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор но обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Косьо Стойчев, вицепрезидент на БАРИ, проф. д-р Марин Русев от СУ (отдясно на ляво) Проф. Станка Тонкова Доц. Миланка Славова поздрави гостите от името на ректора проф. д.ик.н. ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... и връчване на вашите дипломи за бакалавър и магистър – най-ярко доказателство, че имаме настояще и упорито гледаме в бъдещето. Затова съм сигурна, че на днешния ден ще получите много поздравления, пожелания и съвети. Моят сърдечен поздрав към вас е – честита диплома, пожелание - ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Сега университетската научна общност работи по 100 проекта,  по-голямата част от които са финансирани от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС, има ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“ и „Докторант на годината“; „Спортист на годината”; „Талант“; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. Победителите бяха избрани от жури в ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... на випуска в ОКС „магистър“ Кристияна Николова (на снимката долу) поздрави своите колеги. Преди четири години не знаехме, че тук всеки един от нас ще се изгради като специалист и личност. В УНСС научихме как да се справяме с предизвикателствата и да се развиваме ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 23.1.2019 г. ... Благодарение на тях станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път, тъй като той не беше лесен. УНСС беше много повече от това, което съм очаквала. Благодаря на ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха 29.11.2018 г. ... да продължат образованието си в ОКС „магистър“ и представи специалностите, които катедра „Финанси“ предлага. Тя поздрави родителите на дипломантите за подкрепата, която дават своите деца. Церемонията продължи с връчването на дипломите (на снимките долу) ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 28.11.2018 г. ... Благодарение на тях станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път, тъй като той не беше лесен. УНСС беше много повече от това, което съм очаквала. Благодаря на ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... ОКС „Бакалавър“, студенти ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, със среден успех не по-малко от „добър“ 4 по една от следните специалности: „Икономика на транспорта“; „Икономика на човешките ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова, директор на РЦДО – Пловдив, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите. Проф. ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... , отличничка на випуска в магистърска степен, специалност „Връзки с обществеността“. Тя поздрави преподавателите от името на своите колеги и им пожела със същата нестихваща целеустременост да подготвят бъдещите професионалисти ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... от 7 бакалавърски,  4 магистърски и 2 докторантски програми, които се обучават в три факултета на УНСС. С тези думи доц. д-р Деница Горчилова – научен секретар на катедра „Публична администрация“, даде старт на Петата академия, която ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 6.11.2018 г. ... завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 04.12.2018  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. (Моля всички , които не са се подписали в ...
Възпитаничка на УНСС ще ръководи УниКредит Булбанк 6.11.2018 г. ... Петкова, магистър по финанси от нашия университет, е новият председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Промяната, която е по решение на Надзорния съвет на банката, ще влезе в силa на 1 май 2019 г. след  ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, при откриването на научната конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“. Доц. Ралева допълни, че през последните години предизвикателствата са сериозни и водят до ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... и на 10 учебни плана в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. В съответствие с тях са актуализирани всички учебни програми по преподаваните дисциплини. Доц. д-р Лилия Йотова представи постиженията в научноизследователска дейност, като подчерта, че през ...
Започна новата учебна година в РЦДО-Хасково 8.10.2018 г. ... откриха заместник-ректорът по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение доц.д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на Регионалния център - доц.д-р Живко Драганов и проф.д-р Даниела Фесчиян. Доц.д-р Ст.Ралева, проф.д-р Д. Фесчиян и доц.д-р Ж. Драганов откриват тържеството ...
Започна новата учебна година и в РЦДО - Хасково 10.10.2018 г. ... откриха зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на РЦДО - доц. д.ю.н. Живко Драганов и проф. д-р Даниела Фесчиян. Първокурсниците по време на тържеството Доц. Ралева приветства ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск на специалността. Единствено катедра “Икономическа ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, доц. д-р Таня ...
Акредитация на специалност "Supply Chain Management" с преподаване на английски език 27.8.2018 г. ... Chain Management" с преподаване на английски език, ОКС магистър беше акредитирана от Европейската асоциация по логистика (ELA) ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 11.1.2022 г. ... , завършили единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност" (на снимките долу). Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Хуан ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... , завършили единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност" (на снимките долу). Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Хуан ...
Започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. 3.7.2018 г. ... на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. ИДЕС.    Ръковоството на катедра "Счетоводство и анализ" пожелава успех на всички дипломанти ...
Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“ 21.6.2018 г. ... на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед на успешната им професионална реализация, повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии и създаване на ...
XXII турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 1.6.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. На финала присъстваха и председателят на АСК „Св. Георги Победоносец“ проф. Георги Янков, заслужил професор на УНСС, партньорите ни от Бароко - спортният директор Николай Стайков и ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 22.5.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционното обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ доц. д-р Стела Ралева насърчи студентите да продължават обучението си в сектора икономическа политика – една сложна материя, която ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, деканът на ОИФ доц. д-р Лилия Йотова, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, от Института за ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 18.5.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционното обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ доц. д-р Стела Ралева насърчи студентите да продължават обучението си в сектора икономическа политика – една сложна материя, която ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. Анна ...
„Вечно втори“ са победителите във „Футболен турнир на УНСС - 2018“ 14.5.2018 г. ... .-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Ралева поздравява участниците Отборите от финалната четворка получиха и парични награди от ректора на университета. Като най-добър вратар беше отличен стражът на ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... .-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ и на съвместни научноизследователски проекти. С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети в Азия и още веднъж ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... .-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... за държавните изпити и защита на магистърски тези. Ако имате въпроси, пишете ни по всяко време на [email protected].  Успех на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и признава 1 изпит на ...
Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми 23.3.2018 г. ... врати, на който представи две магистърски програми – „Бизнес, психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи, проекти“.  И двете програми са едногодишни, а приемът е по държавна поръчка и срещу заплащане. В ...
Наши студентки са победители в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ 6.3.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Победителите в конкурса с президента Работете с желание, вяра и любов за България. Това е най-голямото удовлетворение. Каквото и да става, най-важно е вашият дух да бъде ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... е към катедра „Управление“ и магистър по „Бизнес администрация“. Преди седмица той беше избран  в новото ръководство на НПСС на отчетно-изборно събрание в Пловдив заедно с още осем студентски лидери от страната. Даниел Парушев (вторият от ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... връчено на зам.-ректора по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева от директора на „Уникредит Булбанк“ Федерико Бедини (на снимката долу) на официална церемония във Военния клуб, организирана от в. „24 часа“. Отличията на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... определи интереса към магистърската степен като „достатъчно висок“.  Пред следващата година ще запазим нередуцирания прием от около 1100 магистри, но има още какво да направим. Бакалаврите трябва да бъдат убеждавани, че най-доброто за тях е да ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, в.и.д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за регионални изследвания, Кристиян Маджуров, ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и продължаващо обучение, преподаватели, учени, докторанти, студенти. В голямата конферентна зала Преди 10 години беше поставено едно добро начало – официално да се отчита научноизследователската ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, посочи доц. Раковска. Образованието по логистика в катедрата покрива много повече от 80% от изискванията за постигане на първо и второ квалификационно ниво без изпит (European Junior Logistician – EJLog, European Senior ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... Ралева, зам.-ректор обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Радвам се да открия 14-тото издание на МИФ, което ще срещне студентите с висши държавници и хора от бизнеса, от ...
Випуск 2017 на специалност „Счетоводство“ също се дипломира 11.12.2017 г. ... Ралева, зам.-ректор обучението в ОКС „магистър“ и дистнационно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Стоян Стоянов, директор на Университетския център по стандартизация, ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... периода 2012-2016 г. незрящата студентка, магистър по социология, Силвия Дацин стана първият докторант с увреждания в 96 годишната история на университета, зачислена в катедра „Икономическа социология” на ОИФ, с научен ръководител доц. д-р М.Стоянова. През 2013 г. в катедра ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение ...
Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ 29.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Огнян Траянов, председател на Националния съвет на БМГД на ООН, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. Пенчо Иванов, ръководител на катедра ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи съответствие на обучението в ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 11.1.2022 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ELA Паоло Бизони даде изключително висока оценка за изпълнение на критериите за акредитация по стандартите на ELA ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ELA Паоло Бизони даде изключително висока оценка за изпълнение на критериите за акредитация по стандартите на ELA ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи съответствие на обучението в ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... “Бакалавър на годината”, “Магистър на годината” и “Докторант на годината”; „Спортист на годината”; “Талант”; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС”; „Преподавател на ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... насоченост, която отиде при Денис Кирилов, магистър "Мениджмънт на недвижимата собственост" ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова,  директор на РЦДО –  Пловдив, доц. д-р Георги Николов, в. и. д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... заместник- ректор по обучението ОКС "Магистър" и дистанционно обучение , проф. д-р Емилия Миланова  директор на РЦДО – гр. Пловдив , доц. д-р Георги Николов в.и д. ръководител катедра „ Регионално развитие” , родители и приятели на абсолвентите. Проф. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 3.11.2017 г. ... . Цанкова връчва дипломата на отличник-магистър „Най-добрият сред най-добрите“ Марин Модев пръв получи дипломата си на магистър със специализация „Продуцентство и културни индестрии“. От името на магистрите „Връзки с обществеността“ ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 04.12.2017 г. в 11.30 ч. в ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 14.1.2021 г. ... .30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги. Успех на всички и до ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност „Икономика“ и доц. д-р ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност „Икономика“, и доц ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 11.1.2022 г. ... на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност“. Магистърската програма беше разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от Ректора ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност“. Магистърската програма беше разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от ректора ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, г-н Александър Попов, главен експерт в дирекция "Професионално образование и обучение" ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... надзор“, бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи и наградата „За ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ...  3 курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... Радев, министър на вътрешните работи. Магистър по „Икономика“ на УНСС. Валентин Радев Доц. д-р Бисер Петков е десетият министър на труда и социалната политика след 1989 г., който е възпитаник и преподавател в УНСС. Ръководител на катедра ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част от дейността на една финансова институция, защото се взимат важни решения ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, ...
Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедрата 18.11.2017 г. ... социология“. През 2004-2005 г. се дипломира в магистърска програма по Икономическа социология, като магистър по икономика. Продължава обучението си в ОНС „доктор” по докторска програма към катедра „Икономическа социология“, по научна специалност „Социология“. ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 11.1.2022 г. ... В основата на срещата беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 16.3.2017 г. ... В основата на срещата беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и ...
Осмо състезание по Микроикономика "Ние знаем повече" 5.3.2017 г. ... д-р Стела Ралева - зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс". Повече информация за състезанието може да бъде намерена на този сайт: http://www.ntbg ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... на чуждестранен университет. Алберт Пашов, магистър в УНСС, специалност „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“, представи сдружението ЕСН – международна доброволческа неправителствена организация с нестопанска цел, призната от ЕК за неин официален партньор в ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР" 20.3.2017 г. ... на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ на студентите в ОКС "магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 24 април 2017, от 08:30 ч., каб.4013 ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... на външните работи след промените, завършил УНСС. Магистър по „Международни отношения“.  Ради Найденов Гълъб Донев е деветият министър на труда и социалната политика след 1989 г., завършил УНСС. Магистър по „Финанси“.  Гълъб ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... съм, че голяма част от вас ще продължат и след магистър в докторската образователна степен или успешно ще заемат своите позиции в държавното управление, в бизнеса, в сферата, която ги интересува. Но в едно съм убеден, че където и да отидете, каквото и да правите вие ще бъдете успешни", категоричен ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 4.10.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика в оставка, Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Светлозар Петров, управител на JobTiger, доц. д-р Йордан Близнаков, директор ...
Публична лекция на Н.Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас 22.11.2016 г. ... по философия от Университета на Виена, Австрия, магистър е по „Международен мениджмънт“ на Западния университет, Азербайджан, специализирала е международен бизнес и международно право. Заемала е различни позиции в дирекция „Икономическо сътрудничество и развитие“ на ...
Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати 28.11.2016 г. ... от д-р Силвия Дацин 6. Благодарствено писмо от магистър Йордан ...
Информационна среща за мобилност по програма Еразъм+ 18.11.2016 г. ... на информационната среща бе Алберт Пашов, магистър I семестър в УНСС, специалност  „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“.  Няколко години вече той съдейства на еразъм-студентите, а самият Пашов е бил през миналогодишния зимен семестър студент по Еразъм+ ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество. Проф. Статев ...
Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия 3.10.2016 г. ... представена от трима студенти: Владимир Атанасов, магистър, специалност „МИО“, Ива Танева, IV курс, специалност „Застраховане“, Радостина Чаушева, III курс, специалност „МИО“, и докторантката Татяна Манчева от катедра „Международни отношения“. Те изнесоха ...
ВАЖНО!!! Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" МАГИСТРИ на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. 27.9.2016 г. ... молби до 06.10.2016 г. в канцеларията за ОКС „Магистър“. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до защита. Магистрите трябва да представят готовите дипломни работи до 06.10.2016 в каб. 2062 ...
Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ 7.9.2016 г. ... Forex“ е сред най-атрактивните и най-новите магистърски специалности в УНСС. Обучението е с висока степен на практическа ориентация и цели развиване на компетентности за управление на инвестиции на международните валутни пазари. Специалността се изгражда върху престижното обучение от ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... „Фулбайт“ . Кристина Стефанова e магистър по право. Завършила УНСС през 2012 г. От 2014 г. е докторант по гражданско и търговско право в катедра „Частноправни науки“.  От две години е хон. ас. в Юридическия факултет, води семинарни занятия по „Основи на ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра „Статистика и иконометрия“. Студентите ще ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... заедно в началото, както и сега в края на този магистърски випуск, което може би е и ново начало, приветства дипломантите проф. Дулевски. Той открои „първите“ като изтъкна, че се дипломира първият випуск в специалността „Здравословни и безопасни условия на труд“,  на ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Лидия Велчева, директор „Кабинет на ректора“, директори и ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... Ралева - заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на АИУБ, г-н Николай Бакърджиев - помощник-ректор, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора, директори и ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... студентка Ана Мавродиева, магистър, специалност "Одитинг", извоюва първото място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“. На тържествената церемония по награждаване на победителите тя получи право на стаж в компаниите съорганизатори на ...
Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г. 31.5.2016 г. ... .2016 г. в приемното време на отдел "Студенти магистър"-редовна форма, ет.1 на УНСС.                                 отдел "Студенти ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Спортистите на УНСС връчиха на ректора купи и медали от Националната универсиада 2016 26.5.2016 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.ик.н Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Николай Бакърджиев, помощник ректор, преподаватели, студенти. Ректорът приветства спортистите на ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... съвети“ беше представена съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент – „Европейски бизнес и финанси“. На срещата присъстваха ас. д-р Дияна Митева, координатор по програмата,  доц. д-р Димитър Ненков,  ръководител на програмата, ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... докторанти. Победител в категория „Магистър” стана Мариян Канев. Студентът е V курс „Право“ и съвсем наскоро той и отборът му спечелиха наградата „Най-добър отбор от Източна Европа”, успяха да достигнат четвъртфиналите и да се класират пети в света в ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... „Социология” – бакалавър и магистър. Обучавана е по докторска програма на катедрата през периода 2012-2016 г. Научният ръководител на докторантката е доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология” и зам.-декан на Общоикономическия ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... , отдел „Проекти”, бакалавър и магистър на катедра „Недвижима собственост”; Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties и ръководител на отдел „Анализи и прогнози” на компанията, член на Кралския институт на лицензираните оценители ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  Скъпи приятели, наши бъдещи студенти, вие сте в най-големия и най-престижния български университет, наброяващ около 23 хиляди студенти, създател на икономическия елит на страната, посочи доц. Ралева. ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 12.4.2016 г. ... . Освен дипломи те получиха и грамота „Магистър отличник” и различни книги, сред които „Произход на политическия ред” на Франсис Фукуяма, „Краят на властта” на Мойзес Наим, „Стогодишният маратон” на Майкъл Пилсбъри и други.  Магистрите ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д.ик.н. Михаил Динев, Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол“ при Министерството на финансите, Цветан Цветков ...
УНСС с почетен плакет на „Southwestern Advantage” 18.3.2016 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. „Тези млади пора, които представиха университета и Вашата страна брилянтно, класираха УНСС на 9-о място в света в състезание със стотици други институции на висшето ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... Ралева - зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Огнян Симеонов - Председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Лилия Йотова - декан на Общоикономическия факултет и г-жа ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... , че катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която се обучават студентите от ...
Социолозите получиха дипломите си 16.12.2015 г. ... продължат образованието си и в следващите степени – магистър и доктор. Диплома за младия социолог Празникът, както многократно бе наречена церемонията, продължи с връчването на дипломите ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо Пенчев, проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо Пенчев, проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2015 - бакалаври и магистри 16.12.2015 г. ... . Кирил Тодоров връчва дипломата за магистър на Бранимир Йорданов, председател на Клуба на младия и иновативен предприемач. Проф. Кирил Тодоров и Н.Пр. г-н Темиртай Избастин в ръкостискане в знак на настоящото и  бъдещо партньорство ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 6.12.2015 г. ... магистри. Освен дипломи те получиха и грамота „Магистър отличник” и различни книги, сред които „Произход на политическия ред” на Франсис Фукуяма, „Краят на властта” на Мойзес Наим, „Стогодишният маратон” на Майкъл Пилсбъри и други.  Магистрите отличници са ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, учени от факултети и катедри на УНСС. В голямата конферентна зала Годишната научна сесия е традиционна и представя резултатите от нашата научноизследователска дейност през тази година, ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... . Димитров връчва диплома и грамота на отличник-магистър Като „най-умните и най-красивите“, определи възпитаниците си ръководителят на катедра „Икономика на туризма“. Успяхме да създадем от вас знаещи и можещи хора, сега предстои да се докажете, каза проф. Тадаръков. Според ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... и „Бизнес анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” получиха дипломите си. Присъстваха преподаватели от катедрата, родители, гости.  Абсолвентите Началото на церемонията даде доц. д-р Николай Щерев, зам.-ръководител ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си развитие. Според всички ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си развитие. Според всички ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... и изказа увереност, че катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той. Доц. д-р ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... и изказа увереност, че катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той. Доц. д-р ...
Дипломира се седмият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси” на УНСС и Университета Нотингам Трент 17.11.2015 г. ... абсолвентите от седмия випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. На тържеството присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси”, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс - модератор на форума, преподаватели, студенти. Проф. Статев (в средата) открива форума. Вляво от него: проф. Гоев и проф. Павлова, ...
ВАЖНО!!! Защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ - 28.10.2015 г. 19.10.2015 г. ... на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10,00 ч. Всички магистри, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 23.10.2015 в каб. 2062 и да подадат молби в канцеларията на отдел „Студенти – Магистър“ ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 г. до 1987 г., проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, първият декан на факултета, проф. ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение. Тя изрази увереност, че резултатите от проекта, свързани с разработването на съвременна рамка на компетентностите и универсален модел за учебен план, който да може да адаптира различни видове компоненти в ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 19.6.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 25.5.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра „Управление“ предлага възможност за обучение в ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за бъдещето! Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... , победител в подкатегория ,,Магистър“, спечели стипендия ,,Буров“ за академичната 21014/2015 г. Заради постиженията си тя е поканена като хоноруван асистент към катедра ,,Финанси“ на УНСС. Наградата й връчи кметът на район ,,Студентски“ Димитър Дилчев. ,,Вълнувам се, ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... учещи философия, с бакалавърска или магистърска степен по философия през последните две десетилетия. През 2001 г. са завършили уиверситетите 895 души с първа специалност философия, а през 2006 г. - 2040. При това си намират лесно работа в такива сфери като финанси, ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, приветства гостите от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Веселка Павлова приветства гостите на университета Поздравления към ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по управление на недвижимата собственост, с програмата по „Управление на публична недвижима собственост“. Дискусията в залата Отношение по темата взеха и преподавателите от катедрата доц. ...
Парламентът избра възпитаник на УНСС за председател на Сметната палата 26.3.2015 г. ... Цветков, магистър по „Счетоводна отчетност” на УНСС, беше избран от Народното събрание за председател на Сметната палата. Цветков беше заместник-председател на Сметната палата от 2011 до 2014 г. Той е един от основателите на Института на вътрешните ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Бойко Костов, председател на УС ...
Възможност за предварителна сесия на кандидат-магистърски изпит 5.3.2015 г. ... .2015  г. - до 12.00 часаКандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.01. до 15.01. 2015  г. вкл.Обявяване на резултатите от електронната сесия – до 19.01. 2015 г.Кандидат-магистърски тест писмен формат – 25.01. 2015  г.Обявяване на ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, ...
Публична лекция "Глобалните икономически тенденции и как България да се възползва от тях" 26.2.2015 г. ... , очерта ситуацията д-р Евгени Кънев, магистър и доктор по макроикономика от УНСС. Той посочи, че е трудно да се направят дългосрочни стратегии, но могат да се откроят важните тенденции в световен и европейски мащаб и да се проектира мястото на България в тях. Лекторът ...
Четирима наши студенти са сред авторите на четвъртото издание на студентския вестник за Деня на Европа 26.2.2015 г. ... , специалност „Право“, Янислав Илиев, магистър в специалност „Международни икономически отношения“, и Преслава Цветанова, IV курс специалност „Медии и журналистика“, са сред избраните автори на „Поколение Европа“. В конкурса със свои есета участваха общо 190 студенти от ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... презентация д-р Добромир Тотев, магистър по икономика на отбраната и сигурността и доктор по научната специалност „Икономика и управление“ в УНСС, очерта пред студентите същността и проблемите по управлението на ресурсите за отбраната. Той се спря на стратегическите ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност “Финанси” 16.12.2014 г. ... зам.-ректорът по обучението в ОКС “магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова, ръководителят на катедра “Финанси” доц. д-р Стоян Александров, зам.-деканът по учебната работа на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Маргарита Александрова, родители и ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, преподаватели, студенти. Проф. Гоев (вляво), проф. Павлова и проф. Кисимов при откриването на заключителната ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, учени от факултети и катедри на университета. Отдясно наляво: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, Николай ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката, Брус Бъртън, зам.-посланик на САЩ в България, Иво Русев, директор „Корпоративни клиенти“ на „Майкрософт ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от "Финансов контрол" 4.12.2014 г. ... висшето си образование на ниво „магистър” и на практика те вече са с диплома, която ги прави пълноценни финансисти. Другата част от вас също завършват своето образование в „бакалавър” и ще продължат да се обучават в следващата степен. И в двете нива много от вас ще ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... , зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... .ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Приветствия по повод дипломирането на бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 29.12.2014 г. ... от Мария Павлова (отличник магистър "Публична администрация") Приветствие от Новак Новаков (отличник бакалавър "Публична ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... собственост и бизнес" - магистър. На тържеството присъстваха преподавателите от катедрата: проф. д-р Виолета Цакова, научен секретар, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Владя Борисова,  випусков ръководител на магистрите, гл. ас. д-р Фани Колева, гл. ас. ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... , че новата съвместна с МААЕ магистърска програма по ядрена сигурност ще привлече не само български бакалаври, но и студенти от Европейския съюз. Бъдете горди, че завършвате университета с близо 95-годишна история, акредитиран като номер 1 във висшето образование ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... по обучение в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение на УНСС проф. д-р Веселка Павлова, председателят на Фондацията за реформа в местното самоуправление Здравко Сечков, заместник-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов, ръководителят на ...
Катедра "Недвижима собственост" изпрати своите абсолвенти 24.11.2014 г. ... степен “магистър” и „бакалавър“. Церемонията на випуска се състоя в зала "Тържествена". Абсолвентите и гостите в зала "Тържествена" Всяко нещо има начало и край. И вашето дипломиране е край за някои ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, проф. ...
Водещ изследовател представи "Пазарната сегментация чрез качествени методи" 12.11.2014 г. ... планиране" Емил Любенов, магистър специалност „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт”, връчи на г-н Кулев почетна грамота от Университетския център по маркетинг (на снимката долу) ...
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти 11.11.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като реално изпълнение на рамковия договор университета и ICAEW. Предизвикателство за студентите е да участват в нов формат стимулационни игри, да решават ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Трябва да имате високо самочувствие на професионалисти от УНСС, изтъкна тя и призова бакалаврите да продължат в магистърската степен на обучение. Вече колеги Първият ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя утвърди инициативата за създаване на Алумни клуб по здравен мениджмънт и възможността за организиране на такава важна среща на „първия и най-добрия випуск“ на магистърската ...
На добър час на бакалаврите от специалност „Счетоводство"! 30.10.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, поздрави абсолвентите и им пожела житейски и професионални успехи. Над 75% от завършилите бакалавъри в университета имат желание да продължат тук и магистърска степен, затова се надявам с ...
Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" 18.10.2014 г. ... . Перфанова е и дипломант магистър-икономист „Бизнес с недвижими имоти“ в УНСС. Инж. Ирена Перфанова Като постоянен и надежден партньор определи УНСС и Горан Миланов, председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БФМА). ...
Дипломната работа на наш магистър в програмата на Sofia Biting Docs 3.10.2014 г. ... работа на Веселина Фотева, магистър, "Продуцентство и културни индустрии", клас 2012/2013 г., катедра „Медии и обществени комуникации“, е включена в програмата за официалното откриване на фестивала на документалните филми Sofia Biting Docs. Това е ...
Дипломна работа на наша магистрантка в програмата на Sofia Biting Docs 1.10.2014 г. ... работа на Веселина Фотева (магистър, "Продуцентство и културни индустрии", клас 2012/13 г.) е включена в програмата за официалното откриване на фестивала Sofia Biting Docs. Това е цялата програма, а тук ще откриете и филма на Веселина. Приятно ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... от шестия випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС проф. Стати Статев, заместник-ректора на ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 18.9.2014 г. ... университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците Проф. д-р Веселка Павлова приветства ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 30.9.2015 г. ... .-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците      Проф. д-р Веселка Павлова ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, приветства студентите и им пожела успех. Тя подчерта, че двете професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ са с най-високо входно ниво, като възможно най-високите оценки са валидни ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... специалности в ОКС „магистър”. Второто професионално направление е 3.1.Социология, антропология и науки за културата, със специалност Социология. Единствено нашата катедра в ОИФ обучава студенти по две професионални направления; на второ място, за ...
Възпитаници на УНСС в служебния кабинет 12.8.2014 г. ... на средствата от Европейския съюз, е магистър по финанси на УНСС. Румен Порожанов, министър на финансите, е магистър по аграрен бизнес, икономика и мениджмънт и по отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт на УНСС. Той е 14-ият финансов министър след промените ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... Емил Хелиенек, ръководител на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент,  Великобритания, възпоменателен медал  „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ (на снимката ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... по бизнес администрация в бакалавърската и магистърската степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация” и ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... по бизнес администрация в бакалавърската и магистърската степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация” и ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, Димитър Дилчев, кмет на район “Студентски”, Лилия Еленкова, мениджър образователни проекти в ISIC Bulgaria и председател на Националния младежки форум, Веселин Бояджиев, мениджър ежедневно банкиране ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... си образование в САЩ и Великобритания. Магистър по икономика на Университета по икономически науки в Будапеща. Доктор по икономика. Бил е декан на колежа към университета, редактор на списание, член на Борда на директорите на Младежкия комитет към Унгарската асоциация по ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Иван Модев, директор на дирекция „Структурни фондове и образователни програми“ в Министерството на образованието и науката, преподаватели и ...
Най-много от авторите в специалното издание за 9 май ще са наши студенти 5.3.2014 г. ... , Станислава Дамянова, магистър „Международни отношения: Международна публична администрация“, Йоана Димитрова,  магистър „Право“, Петя Гергова, II курс „Икономика с чуждоезиково обучение“, Михаела Маркова, магистър ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, заместник-ректори, преподаватели, журналисти, ръководителите на двете фирми, ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Продуцентство и културни индустрии" и "Бизнес журналистика". Краен ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... Желев, бакалавър по счетоводство и магистър по търговия, а в момента – първокурсник в специалност „Право“ отново в нашия университет. Плувецът, спечелил над 100 златни медала в различни турнири, европейски и световни първенства, е пример за това, че ученето ...
Ново разписание за ОКС Магистър "Приложна социология" 2013/2014 16.12.2013 г. ... .10.2013 г.. 9.00 - 17.30   Политически и електорални изследвания Л Проф. д.с.н Михаил Мирчев П036   13.10.2013 г. 9.00 - 17.30   Политически и електорални изследвания Л Проф. ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, отправи поздравления от името на ректора и ръководството на университета. Приветствам ви в този важен за вас ден. Желая ви лично щастие, успехи и продължаване на образованието в УНСС с магистърска и докторска степен, ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Тя представи и някои резултати от ръководен от нея проект, свързан с дистанционната форма на обучение, изготвянето на 60 учебника в онлайн режим и тяхното пилотно използване в четири магистърски и две бакалавърски ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... , зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ и др ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... , зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ и др ...
Нова магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти“ 10.12.2013 г. ... собственост“ обявява прием за обучение в ОКС „магистър“ за летния семестър на учебната 2013/2014 г. по специалност „Бизнес с недвижими имоти“, редовна форма, 2 семестъра, платено обучение. За обучение се допускат бакалаври и/или магистри, независимо каква специалност, в кое висше училище и коя ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, изтъкна, че в рамките на този относително по-малък факултет много добре са балансирани учебните дисциплини от факултетния блок, което повишава ...
Троен празник за катедра "Индустриален бизнес" 28.11.2013 г. ... . д-р Юлия Маринова връчва дипломата на магистър Извървяхме и тази отсечка. Някои с малки, други с по-големи крачки, обърна се към преподавателите и колегите си Петя, завършила магистратура с отличен успех. Тук, в университета, проумяхме накъде да вървим, но нека не забравяме и ...
Поради технически причини дипломите на специалност "Бизнес информатика" няма да бъдат връчвани на 28.11.2013 25.11.2013 г. ... информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър"  няма да бъдат връчвани на 28.11.2013. На сайта ще бъде публикувана допълнителна информация за нови дата и час на връчването ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи" 23.11.2013 г. ... работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър" 23.11.2013 г. ... работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Увереност, че конференцията ще даде сериозен тласък на изследванията в областта, изрази доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение. Участници във ...
Бакалаври и магистри от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ получиха своите дипломи 22.11.2013 г. ... специална грамота на отличника-магистър Иван Начев Вие завършвате една прекрасна специалност. Двадесет години имам честта да връчвам дипломи и сега много от нашите възпитаници са в страната или чужбина, но няма нито един  студент, който да не е ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в ...
Дипломира се новият випуск журналисти 8.11.2013 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, и преподавателите от катедра „Медии и обществени комуникации“ бяха специални гости на събитието. Новото журналистическо попълнение Проф. Петко Тодоров, ръководител ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, при откриването на срещата.  Тя поздрави участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и пожела на американските студенти успех при осъществяването на ...
Н. Пр. Макхенкези Стофиле изнесе публична лекция за Нелсън Мандела 25.10.2013 г. ... „Форт Хеър“ (РЮА), магистър по изкуствата на университета „Принстън“ (САЩ), доктор по философия на университета „Нелсън Мандела“. Бил е университетски преподавател и директор по университетското развитие на „Форт Хеър“, депутат в първия демократичен ...
Какво означава да си преводач в Европейската комисия 21.10.2013 г. ... на Европейската комисия, магистър на УНСС по икономика на туризма. Събитието бе организирано от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.  Десислава Петрова владее испански като първи и английски  като втори чужд език, представи доц. д-р ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... беше открита новата съвместна магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха  представители на ректорското ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, заместник-ректор по електронизацията. Съвместната магистърска програма започна през януари 2008 г., след като получи акредитация във Великобритания и България ...
Бизнесът и УНСС - заедно в европейски проект за студентски практики 20.9.2013 г. ... „бакалавър“ и веднъж като „магистър“ ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" 11.7.2013 г. ... .07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика" 11.7.2013 г. ... 5.07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция “Икономика на туризма и свободното време” С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по ...
Защитата на магистърска теза на специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ 31.5.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г ...
Защитата на магистърска теза на специалност “Бизнес информатика” 3.7.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на  05.07. 2013 г. от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за подаване на молби при ...
Защитата на магистърска теза на специалност “Икономика на съобщенията” 31.5.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 10.30 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за подаване на молби при ...
Четвърти младежки АФОН' 2013 23.5.2013 г. ... Яница Маринова, УНСС, магистър „Бизнескомуникации”, Червената ябълка на АФОН  Пътят на промяната в протестиращия човек – от бунта на масите до личностната свобода Стоян Йотов, УНСС, ІІІ курс „Медии и журналистика”, ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... отличени „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и „Студент-спортист на годината“. Несъмнено най-оспорван бе призът „Бакалавър", при който дори се стигна до „балотаж“ между Петко Иванов, Емил Любенов и Илина Мутафчиева. Отличена бе Илина ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), икономически и търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия (1984–1988 г.), във ...
Вицешампиони сме в студентското първенство по плуване 25.4.2013 г. ... 100 м. гръб - Мартин Желев, магистър „Търговия“.  Мъжете завоюваха също 11 сребърни и 4 бронзови медала. В състезанието Емил Любенов, Мартин Медникаров, Петър Тасев, Станислав Будинов, Иван Ципаров и Сами Хоссни  нямаха пропуснат старт и заслужено ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... .-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“МАГИСТЪР“ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА   ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) за ОКС “МАГИСТЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ОКС-магистър   Важно!!! Молби за явяване на държавен ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), икономически и търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия (1984–1988 г.), във ...
Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. 22.2.2013 г. ... г.: Велислава Илкова Карайчева - студентка в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Финанси”, представила есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”; Иван Василев Тодоров - студент в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Макроикономика”, представил есе на тема „Фискална консолидация и икономически ...
Нова съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ на УНСС и ULCO - Франция 23.1.2013 г. ... Подготовката на съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ обсъдиха проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, и гл. ас. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, със заместник-ректорите на Universite du Littoral Cote d’Opale (ULCO) – Франция, и с колеги от Dunkerque ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... Държавен изпит за ОКС "БАКАЛАВЪР" и защита на магистърска теза  за  специалност "Икономика на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... Кръстева, магистър по социология, Цветослава Котларова, магистър по икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси", и Алина Гъркова, магистър по политология, асистент по проект в Европейската мрежа за политически фондации (European Network of Political Foundations, ENoP) ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... . д.ик.н. Стати Статев и ръководителя на съвместната магистърска програма от Университета Нотингам Трент доц. Емил Хелиенек, които им връчиха дипломите. На събитието присъства и заместник-ректорът по обучението в ОКС „магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов,  директор на РЦДО – Хасково, областният управител на Хасково Ирена Узунова и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и доц. д-р Живко Драганов     ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 10.12.2012 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов,  директор на РЦДО – Хасково, областният управител на Хасково Ирена Узунова и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и доц. д-р Живко Драганов "Това е ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи". 7.12.2012 г. ... технологии за бизнес анализи" в ОКС "Магистър" ще се проведе на 13.12.2012 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Магистър" 7.12.2012 г. ... на дипломите за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Магистър" ще се проведе на 13.12.2012 г.от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Магистри с успешен старт в публичната администрация 13.12.2012 г. ... Павлова,  зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя им пожела да изкачат и следващото стъпало – докторската степен, като никога не забравят своя университет. „УНСС е марка! Имайте самочувствието, че сте завършили университет № 1. Това е гаранция за ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... (магистри, “Международен бизнес“), Ивайло Василев (магистър, „Управление на международни проекти”), Нина Димитрова (магистър, „МИО”). Награди за най-добрите. (Вляво на снимката доц. Марчо ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... , докторантВелина Балканска, докторантДеница Кръстева, магистърПламен Мичев, ІV курс, социологияДинко Динев, ІV курс, социологияАтанас Велков, ІІ курс, икономика 1.3. Организационен комитет на съпътстваща студентска конфе-ренция Хасан Бербер, ІV курс, социологияЕлина Викторова, ІІ курс, социологияЙоанна ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... в университет № 1 и ако продължите в магистърска степен, отново ще сте в университет № 1, защото според институционалната акредитация и през следващите шест години УНСС ще е националният лидер на висшето образование. Да ви е честита тази първа промоция, с пожелание тя да не ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изрази очакванията си, че ще присъства и на дипломирането на випуска в магистърска степен, защото израстването в професията предстои. „Вашата специалност се е утвърдила като една от ...
На добър час на бакалаврите от "Публична администрация" 16.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, и приветства бакалаврите от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова формулира "аксиомата" на самочувствието: „Завършили сте елитна специалност и то не къде да е, а ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен архив“, ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  В него се посочва, че изминалите шест десетилетия са време на академичен градеж и всеотдайност на няколко поколения, че тяхното дело е еманация на българската наука, академичната съвест и морал. ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Галина Димитрова приветства магистрите Вие сте извървели един важен етап от своя живот. И имате своите големи предпоставки, за да успеете в живота. Едната е, че завършвате ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 1.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на дистанционното обучение  в размер ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 30.9.2015 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на дистанционното обучение  ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... за отговорност името „бакалавър“ и „магистър“ на УНСС, отправи тя своето пожелание. Доц. Йотова връчи и дипломите на отличните студенти, придружени от специални грамоти ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Тя посочи, че сериозните изисквания към кандидат-студентите в тази специалност са и гаранция за високото ниво на обучение и качество ...
Факултет "Финансово-счетоводен" за поредна година информира студентите си 16.5.2012 г. ... и възможностите за обучение в ОКС „Магистър“.  Бивши възпитаници пък разкриха своите впечатления, както от академичния, така и от бизнес опита си. Те разясниха на студентите качествата необходими за успешното развитие в съответните сфери. Представена бе и актуална ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... работи за студенти ОКС "Магистър" ще се проведе на 11.04.2012 от 14.00 до 19.00 в две зали - 2066 и 2065 . Допълнително ще бъде публикувано разпределение на дипломанти по зали ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... млад, току-що завършил бакалавър или магистър и малко след като еуфорията от получаването на дипломите е преминала, си задавате въпроса: А с