Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: петък, 31 март 2023 14:10

Прием

1. Условия

2. Документи

3. Подготвителен езиков курс

4. Процедура за кандидатстванеПроцедура за кандидатстване

 

         Документите се подават до 23.06.2023 г. (за записване от зимен семестър) или до 27.10.2023 г. (за записване от летен семестър) в УНСС – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” (централно фоайе) лично от кандидата или от упълномощен от него представител.

        

1. За кандидатите, завършили висшето си образование в чуждестранно висше училище, преди процедурата по издаване на удостоверение от МОН за виза, се провежда процедурата по признаване на степен на висше образование. УНСС в едномесечен срок подготвя депозираните от кандидата документи и ги изпраща в Националния център за информация и документация (НЦИД), с цел установяване на статута на образователната институция, издала дипломата за завършено образование и за установяване на автентичността на дипломата за висше образование.

2. След получаване на отговор от НЦИД, депозираните документи, отговарящи на изискванията, се разглеждат от Комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС. Ректорът на УНСС взема решение за признаване на съответната степен на висше образование, придобито в чужбина с цел продължаване на обучението, въз основа на доклад от комисията.

3. След приключване на процедурата по признаване на съответната степен на висше образование, отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” изпраща документите на кандидатите в МОН – дирекция „Висше образование”, за издаване на удостоверение.

4. При получаване на удостоверението от МОН, отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен от тях представител и да подадат документите си за издаване на виза „D”.

5. Документи за издаване на виза „D” се подават в посолството на Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът. Срокът за нейното издаване е един месец.

6. Чуждестранните граждани се записват в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“, съответно в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка, или за обучение в ОКС „магистър”, след като им бъде призната от ректора на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението, получили са виза „D” и са пристигнали в Република България.