Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: петък, 31 март 2023 14:10

Прием

1. Условия

2. Документи

3. Подготвителен езиков курс

4. Процедура за кандидатстване


Условия

 

         В Университета за национално и световно стопанство – София (УНСС),  могат да кандидатстват и да се обучават в образователно-квалификационна степен „магистър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от Закона за висшето образование). Документи се подават в УНСС до 23.06.2023 г.  (за записване от зимен семестър) или до 27.10.2023 г. (за записване от летен семестър) в годината на кандидатстването.

            Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС:

  1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
  2. съгласно актове на Министерския съвет;

Те подават документите си в Министерството на образованието и науката (МОН) и се приемат при условията и по реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет. Кандидатите могат да се регистрират и да прикачват документи в електронната платформа за кандидатстване: https://higher-edu-app.mon.bg/

            Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако:

- са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;

- имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България;

- имат статут на бежанци;

- са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.