Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: петък, 31 март 2023 14:10

Прием

1. Условия

2. Документи

3. Подготвителен езиков курс

4. Процедура за кандидатстване


Документи

1. заявление за кандидатстване (по образец) - изтеглете от тук ;

2. заявление за признаване на висше образование (по образец) - изтеглете от тук ;

3. нотариално заверено копие на дипломата за завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” и на приложението с оценките, както и на европейското дипломно приложение (ако притежава такова);

4. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности с преподаване на български език);

5. документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT или успешно завършен езиков курс на ниво не по-ниско от В2 по общата европейска рамкова програма (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език);  

На чуждестранните граждани, чието обучение във висшето образование е проведено на английски език не се изисква документ за владеене на английски език.

6. копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;

7. две снимки - формат 3.5х4.5 см;

8. документ за платена административна такса за признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища - 330 лв.;

9.  копия на целия комплект документи - 1 брой.

            Документите по т. 3 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Административната такса следва да бъде преведена по банкова сметка:


IBAN сметка на УНСС:     BG03 BNBG 9661 31 001746 01

Банка:                                 БНБ, BIC: BNBG BGSD

Титуляр:                              УНСС