Контролен съвет

Обновено: понеделник, 14 юни 2021 14:47

ДОКУМЕНТИ

За подобряване на работата по организирането и провеждането на избори на ръководни органи на факултетите на УНСС, Контролният съвет разработи и предлага за ползване:

1. Основни положения за организиране на заседания на общите събрания на факултетите на УНСС и на провежданите от тях избори;

2. Препоръчителни правила за провеждане на избори на ръководни органи на факултет и примерен модел на изборна бюлетина;

3. Таблица за определяне на кворума по чл. 36а, ал. 1 и 2 на ЗВО;

4. Правила за определяне на обикновено мнозинство при гласуване;

5. Примерен образец на доклад на председателя на мандатна комисия;

6. Примерен образец на доклад на председателя на комисия по предложенията;

7. Примерен образец на доклад на председателя на комисия по изборите.


За осигуряване на необходимата информация за извършване на проверките за законосъобразност на изборите на ръководни органи на УНСС и на факултетите, Контролният съвет разработи и прилага в работата си образци на:

- Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на избори на ръководни органи на УНСС с четиригодишен мандат (пълни избори);

- Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на частични избори на ръководни органи на УНСС;

- Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на избори на ръководни органи на факултет с четиригодишен мандат (пълни избори);

- Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на частични избори на ръководни органи на факултет. 


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

_________________________________________________________________________________________________________________________


ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

за организиране на заседания на общите събрания на факултетите на УНСС

и на провежданите от тях избори[1]

 

I.Заседание на Факултетния съвет

На заседание на Факултетния съвет се вземат решения за:

1. Свикване на новоформирано или на действащо Общото събрание (чл. 32, ал. 1, т. 1 от ПДУНСС).

2. Определяне на дата, час, място и дневен ред за провеждане на Общото събрание (чл. 32, ал. 2 от ПДУНСС).

3. Определяне на числения и структурния състав на новоформирано Общо събрание, съответно актуализирането им за действащо Общо събрание, при необходимост (чл. 31, ал. 3 и чл. 35, ал. 1, т. 11 от ПДУНСС).

Забележки по т. 3:

- база за определянето, съответно за промяната на числения и структурния състав на Общото събрание е информацията по т. II. 1, б. ”а”, т.е. списъка от Дирекция „Човешки ресурси” на УНСС на преподавателите на основен трудов договор към факултета. Те трябва да съставляват не по-малко от 75 на сто и не повече от 84 на сто от състава на Общото събрание, като не по-малко от една четвърт от тях да са нехабилитирани преподаватели (чл. 31, ал. 3, т. 1 на ПДУНСС);

- при определянето на структурния състав на Общото събрание се спазва и изискването за представителство на студентите и докторантите, които трябва да са не по-малко от 15 на сто (но може да са повече от 15 на сто) от състава на Общото събрание (чл. 31, ал. 3, т. 2 от ПДУНСС).

4. Организация на актуализиране на списъчния състав на действащо Общото събрание (чл. 35, ал. 1, т. 11 от ПДУНСС).

Забележки по т. 4:

- решение на Факултетния съвет по т. 4 се налага, когато:

· групата на служителите в Общото събрание на факултета се състои от избрани представители и някой/някои от тях напуснат университета през времето на мандата, съответно мястото им се овакантява; в този случай, служителите във факултета провеждат събрание, за да изберат свой нов представител в Общото събрание на факултета; събранието се организира от Председателя на Общото събрание на факултета; препоръка - в състава на Общото събрание на факултета да се включват всички служители към факултета, стига да не са повече от 5 на сто от състава на Общото събрание. За това трябва да има решение на Факултетния съвет;

· студенти и докторанти престават да са членове на Общото събрание на факултета, защото са изгубили статута си на обучаеми поради дипломиране, отчисляване или по други причини и на тяхно място трябва да се включат други студенти и докторанти; предложението за нови членове на Общото събрание от квотата на студентите и докторантите се прави от Председателя на Студентския съвет по искане на Председателя на Общото събрание на факултета.

5. Проект за състав на постоянни работни комисии на новоформирано Общо събрание на факултета или за промени в избрани постоянни работни комисии на действащо Общо събрание:

- Мандатна комисия с председател и членове;

- Комисия по предложенията с председател и членове;

- Комисия по изборите с председател и членове.

Забележка по т. 5: Когато Общото събрание на факултета е провело избор на постоянни работни комисии за срока на своя мандат, но са настъпили обстоятелства, които налагат промени, Факултетният съвет предлага на Общото събрание на факултета да гласува промени в съставите на комисиите, които могат да бъдат:

- еднократни - само за конкретното заседание на Общото събрание;

- до края на мандата на Общото събрание, съответно на неговите постоянни работни комисии.

6. Възлагане на Председателя на Общото събрание:

- да организира подготовката на списъчния състав на новоформирано Общо събрание или актуализиране състава на действащо, в съответствие с определените квоти и при спазване на установения ред;

- да организира утвърждаването на числения и списъчния състав на Общото събрание от ректора на УНСС;

- да свика Общото събрание на определените от Факултетния съвет дата, час, място и дневен ред.

 

II.Дейности на Председателя на Общото събрание (на основание решенията на Факултетния съвет и по компетентност)

1. По определяне/актуализиране състава на Общото събрание

а/ председателят на Общото събрание изисква (с писмо) от:

- Дирекция „Човешки ресурси” на УНСС - актуален списък на преподавателите на основен трудов договор към факултета.

Забележка по този пункт: Искането трябва да се направи преди заседанието на Факултетния съвет, за да може на база броя на академичния състав във факултета да се определи числеността на Общото събрание и на квотите в него, които Факултетният съвет гласува (т. I. 3.).

- Председателя на Студентския съвет в УНСС - списък на студентите и докторантите, които попълват квотата им в Общото събрание на факултета; при новоформирано Общо събрание искането е за цялата квота; при действащо Общо събрание, искането е за попълване на освободените в квотата места поради изгубването статута на обучаеми от тези, които са ги заемали.

Забележка по този пункт: За икономизиране на процедурите по номиниране на представители на обучаемите в органите за управление на факултета, препоръчително е, с писмото до Председателя на Студентския съвет да се иска и представянето на кандидатите (студенти и докторанти) за включване в листата на предлаганите за избор за членове на нов Факултетен съвет или за попълване състава на действащ с представители от тази квота.

б/ председателят на Общото събрание организира събрание на служителите към факултета, в случай, че те участват в състава на Общото събрание на факултета чрез свои представители; събранието на служителите провежда избор на своите представители в определената им квота в новоформирано Общо събрание, както и при необходимост от попълване на освободени места в квотата при действащо Общо събрание.

в/ на основата на получените списъци на членове на Общото събрание по представителни групи (преподаватели, служители, студенти и докторанти), председателят на Общото събрание изготвя списък на членовете на Общото събрание на факултета и с доклад го представя на ректора на университета за утвърждаване.

Забележка: Утвърденият от ректора на университета списък на членовете на Общото събрание се използва при регистрирането на членовете на заседанието му и от Мандатната комисия за установяването на кворума.

2. По свикване на Общото събрание

- председателят на Общото събрание изпраща персонални покани до членовете на Общото събрание (по утвърдения от ректора на университета списъчен състав), не по-късно от 7 дни преди датата за провеждането му, която съдържа деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на Общото събрание (чл. 32, ал. 2 от ПДУНСС);

- поканата се огласява и в интернет страницата на факултета.

 

III.Номинации за изборни органи на факултета

  1. Председателят на Общото събрание на факултета (или Председателят на Комисията по предложенията) изпраща до всички катедри във факултета писмо с искане за номинации за всички изборни длъжности в случаите на пълни избори - с 4-годишен мандат (декан, председател и зам.-председател на Общото събрание, хабилитирани и нехабилитирани членове на Факултетния съвет); при частични избори искането е за номинации за съответните овакантени или незаети длъжности.

Забележка: В случай, че с писмото до Председателя на Студентския съвет по т. II.1. б. ”а” не е искано предложение за кандидати за включване в листата на студентите и докторантите за избор за членове на Факултетния съвет, изпраща се писмо и до Председателя на Студентския съвет с това искане.

 

2. Председателят на Комисията по предложенията събира всички номинации за ръководни органи на факултета и организира:

-          обсъждането им в Комисията по предложенията;

-          проверка за съответствие на предложените кандидати с изискванията за заемане на съответната изборна длъжност (напр. за декан - заемана академична длъжност, възраст, брой мандати; за студенти и докторанти - актуален статут на обучаеми);

-          подготовката на проект за доклад до Общото събрание с направените и допуснатите, въз основа на проверката, номинации.  

Забележка: В случай, че действащият Председател на Комисията по предложенията и новоизбраният от Общото събрание са различни лица, досегашният председател предава на новоизбрания всички документи, свързани с номинациите и извършените проверки, както и проекта на доклад.

 

IV.Дейности на Председателя на Общото събрание и на председателите на работни комисии при провеждане на Общото събрание

  1. Председателят на Общото събрание на факултета предлага за гласуване съставите и председателите на постоянните работни комисии на новоформираното Общо събрание (мандатна, по предложенията и по изборите), както и промени, при необходимост, при действащо Общо събрание. При предлагането на съставите и председателите на работните комисии на Общото събрание, както и на промени в тях:

-          не се ограничава правенето на отводи, самоотводи и предложения за членове, съответно председатели на отделните комисии;

-          направените отводи и предложения се гласуват;

-          самоотводите се приемат без да се гласуват.

Забележка: По преценка на Председателството на Общото събрание, може да се предложи и проведе избор на преброители, които да осигурят преброяването на гласовете при явните гласувания в зала. Това е препоръчително, когато числеността на членовете на Общото събрание е голяма, присъствието е високо и би затруднило председателството само да осъществи преброяването на гласовете.  

 

       2. Председателят на Мандатната комисия подготвя писмен доклад за кворума на база утвърденият от ректора на УНСС списъчен състав на Общото събрание и извършената регистрацията на неговите членове, който представя на събранието. Докладът е неразделна част от протокола за заседанието на Общото събрание.

Забележка: За изготвянето на доклада на Председателя на Мандатната комисия може да се използва подготвеният от Контролния съвет образец на доклад, публикуван на страницата на Контролния съвет в сайта на УНСС и в този сборник.

 

       3. Председателят на Комисията по предложенията:

а/ докладва получените предложения за съответните изборни длъжности;

- в доклада се отразяват и резултатите от проверката на обстоятелствата, които могат да бъдат пречка за заемане на съответната изборна длъжност.

Забележки:

-          не се ограничава издигането на нови кандидатури за всяка от обявените изборни длъжности, но при спазване на условието, че издигащият кандидатурата или предложеният кандидат декларират съответствие с изискванията за заемане на съответната изборна длъжност и издигнатата кандидатура получи подкрепа на не по-малко от 20 на сто от присъстващите членове на Общото събрание; работата на събранието по издигането, обсъждането и подкрепата на нови кандидатури се води от Председателя на Общото събрание;

-          за изготвянето на доклада на Председателя на Комисията по предложенията може да се използва подготвеният от Контролния съвет образец на доклад, публикуван на страницата на Контролния съвет в сайта на УНСС и в този сборник;

-          докладът на Председателя на Комисията по предложенията е неразделна част от протокола за заседанието на Общото събрание.

 

б/ включва в листата/ите за гласуване всички допълнително предложени кандидати, когато за тях са направени декларации за съответствие с изискванията за заемане на изборната длъжност за която са номинирани и са получили съответната подкрепа.

 

в/ предава на Председателя на Комисията по изборите листата/ите с всички кандидати за избор на ръководни органи на факултета, които отговарят на изискванията за заемане на съответната изборна длъжност (предварително номинираните от Комисията по предложенията и предложените в хода на събранието). 

 

         4. Председателят на Комисията по изборите:

а/ представя вида на бюлетината/ите за гласуване и подреждането на кандидатите в нея/тях по подадените от Комисията по предложенията листа/и.

 

б/ разяснява правилата за гласуване и за отчитане на резултатите от гласуването.

 

Забележки по т. „а” и „б”:

-          вида на изборната бюлетина и правилата за гласуване се обсъждат и приемат от Общото събрание; обсъждането и гласуването се водят от Председателя на Общото събрание;

-          при разработването на вида на изборна бюлетина и определянето на правилата за гласуване, могат да се използват подготвените от Контролния съвет примерни образци на изборна бюлетина и на правила за гласуване, публикувани на  страницата на Контролния съвет в сайта на УНСС и в този сборник;

-          при отчитането на резултатите от избора се прилагат правилата за определяне на обикновено мнозинство, подготвени от Контролния съвет и публикувани на неговата страница в сайта на УНСС и в този сборник.

 

в/ прави предложения, които се гласуват от Общото събрание:

-           за провеждането на извънпленарно гласуване, в случай, че не бъде осъществен пълен избор за членове на Факултетния съвет или избор на председател/зам.-председател на Общото събрание;

-          за формиране листа на резерви от кандидатите, които са получили необходимия брой гласове за избор, но поради попълване на съответните изборни длъжности не могат да ги заемат, както и реда по който резервите да заемат овакантени по време на мандата места.  

 

г/ подготвя протокол за работата на Комисията по изборите, в който се отразяват изборните резултати. Протоколът се подписва от всички членове на Комисията по изборите и е неразделна част от протокола за заседанието на Общото събрание.

 

д/ осигурява запечатването на изборните бюлетини в плик/ове, върху който/които се поставя печата на факултета и подписа на Председателя на Комисията по изборите.

 

е/ подготвя писмен доклад до Общото събрание за резултатите от гласуването, който е неразделна част от протокола за заседанието на Общото събрание.

Забележки:

-          когато не е осъществен избор за дадена изборна длъжност, се провежда повторно гласуване, като в листата се вписват всички кандидати, номинирани за съответната изборна длъжност; събранието може да вземе решение (посочено към т. „в“), че при липса на кворум, гласуването ще се проведе извънпленарно при условия и по ред, предложени от Председателя на комисията по изборите и приети с решение на събранието;

-         за изготвянето на доклада на Председателя на Комисията по изборите може да се използва подготвеният от Контролния съвет образец на доклад, публикуван на страницата на Контролния съвет в сайта на УНСС и в този сборник.

 

V.Съхраняване на документите от заседанието на Общото събрание

Председателят на Общото събрание:

1. Осигурява подготовката на протокола за заседанието на Общото събрание и го подписва.

 

2. Приема, депозираните от председателите на съответните комисии, доклади на Мандатната комисия и на Комисията по предложенията, доклада и протокола на Комисията по изборите и изборните бюлетини и осигурява тяхното съхраняване, заедно с протокола от заседанието на Общото събрание, в канцеларията на факултета.

 

3. Предава на Контролния съвет на УНСС (чрез определен негов член) заверени копия от всички документи, необходими за проверка на законосъобразността на формирането/актуализирането състава на Общото събрание, на неговото свикване и на проведените избори. Предаването става:

-          в 7-дневен срок след провеждането на заседанието на Общото събрание на факултета;

-          с Предавателно-приемателен протокол (за проведени пълни или частични избори), чиито образци са публикувани на страницата на Контролния съвет в сайта на УНСС и в този сборник.  

 

Основните положения са приети на заседание на Контролния съвет на 28.10.2016 г., изменени и допълнени в заседание на 12.12.2017 г.

 

 [1] Разписаните процедури, етапи, дейности и срокове се отнасят за провеждането на пълни и на частични избори. Там, където има различия в двата вида избори, те са специално посочени.

 

 

  

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ  ПРАВИЛА

за провеждане на избори на ръководни органи на факултет и

 

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ

на изборна бюлетина

 

 

          

            І.ИЗРАБОТВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ

      1. За отделните изборни длъжности, за които ще се провежда гласуване, се изработват отделни бюлетини (за декан; за председател и зам.-председател на Общото събрание; за членове на Факултетния съвет).

 

      2. Във всяка бюлетина за гласуване за заемане на съответната изборна длъжност се вписват всички кандидати за тази длъжност номинирани:

      - от Комисията по предложенията на база номинации, получени по установения за това ред  и

      - от членове на Общото събрание в хода на обсъждане на кандидатури.

 

      3. Броят на номинираните кандидати в бюлетината за гласуване за съответната изборна длъжност не се ограничава.

       

      4. След името на всеки кандидат в бюлетината се посочват две позиции - „ЗА” и „ПРОТИВ”.

 

      5. В началото на бюлетината се изписва текст: „Гласуването става, като се постави знак „Х” или „V” върху желаната позиция („ЗА” или „ПРОТИВ”) срещу името на съответния кандидат”.

     

      6. В края на бюлетината се изписва текст: „Дописването на имена в бюлетината я прави невалидна!”

 

ІІ.ГЛАСУВАНЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ В БЮЛЕТИНИТЕ

      1. Гласуването става, като се постави знак „Х” или „V” върху желаната позиция („ЗА” или „ПРОТИВ”) срещу името на съответния кандидат в бюлетината.

 

      2. Броят на кандидатите за които се гласува положително (със „ЗА”) или       отрицателно (с „ПРОТИВ”) не се ограничава.

 

      ІІІ.ИЗБОР НА КАНДИДАТИ

      1.За избрани се считат кандидатите, за които са гласували положително (със „ЗА”) повече от половината от гласувалите, при условие, че общият брой на гласувалите е не по-малко от 2/3 от редуцирания списъчен състав на членовете на Общото събрание.

 

      2.В случай, че кандидатите, получили необходимия брой гласове за осъществяване на избор са повече от свободните места за заемане на съответната изборна длъжност, изборът се осъществява въз основа на получените положителни гласове в низходящ ред. След попълването на свободните места, останалите избрани кандидати формират листа на резервите и заемат овакантените места непосредствено след тяхното овакантяване. 

 

Забележка: Правилата по т. І, ІІ и ІІІ се представят на Общото събрание от Председателя на Комисията по изборите и се приемат с решение на Общото събрание.

 

IV.ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПРИ ИЗБОРА

            1. „Бяла” бюлетина

            а/ „бяла” бюлетина е тази, при която не е отбелязана нито една от позициите „ЗА” или „ПРОТИВ”.

            б/ бялата бюлетина се отчита като позиция „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” за тези кандидати, за които няма отбелязана нито една от позициите „ЗА” или „ПРОТИВ”.

            в/  бялата бюлетина за един, няколко или всички кандидати в обща бюлетина (съдържаща имената на повече от един кандидати за съответната изборна длъжност) не е невалидна бюлетина.

 

            2. ”Невалидна” бюлетина

            а/ „невалидна” бюлетина е тази:

-          в която са отбелязани и двете позиции (и ”ЗА” и „ПРОТИВ”) или

-          в която има дописани имена, или

-          която е подменен вариант на бюлетината, предоставена за гласуване, или

-          която има други дефекти, които нарушават приетите от Общото събрание на факултета правила за гласуване, даващи основание на Комисията по изборите да я обяви за невалидна.

            б/ според дефектите, Комисията по изборите обявява бюлетината за невалидна в цялост или по отношение на отделни кандидати в нея.

 

 

 

V.ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ (за избор на хабилитирани преподаватели за членове на Факултетен съвет)

 

ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

Хабилитирани преподаватели

 

Гласуването става, като се постави знак „Х” или „V” върху желаната позиция („ЗА” или „ПРОТИВ”) срещу името на съответния кандидат.

 

академична длъжност, научна степен,

име, презиме и фамилия

позиция

1

 

ЗА

ПРОТИВ

2

 

ЗА

ПРОТИВ

3

 

ЗА

ПРОТИВ

4

 

ЗА

ПРОТИВ

5

 

ЗА

ПРОТИВ

6

 

ЗА

ПРОТИВ

ДОПИСВАНЕТО НА ИМЕНА В БЮЛЕТИНАТА Я ПРАВИ НЕВАЛИДНА!

 

            VІ.ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА И НА МОДЕЛА

            1.По посочените правила и модел за изработване на изборна бюлетина, провеждане на гласуване и отчитане на резултатите могат да се провеждат избори за:

-          Декан на факултет;

-          Председател и Зам.-председател на Общо събрание на факултет;

-          членове на Факултетен съвет - хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти.

 

            Препоръчителните правила за провеждане на избори на ръководни органи на факултет и примерният модел на изборна бюлетина са приети на заседание на Контролния съвет  на 10.02.2015 г.

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ТАБЛИЦА

 за определяне на кворума по чл. 36а, ал. 1 и 2 от Закона за висшето образование

 

Редуциран списъчен състав*

Кворум

 

Редуциран списъчен състав*

Кворум

1

1

51

34

2

2

52

35

3

2

53

36

4

3

54

36

5

4

55

37

6

4

56

38

7

5

57

38

8

6

58

39

9

6

59

40

10

7

60

40

11

8

61

41

12

8

62

42

13

9

63

42

14

10

64

43

15

10

65

44

16

11

66

44

17

12

67

45

18

12

68

46

19

13

69

46

20

14

70

47

21

14

71

48

22

15

72

48

23

16

73

49

24

16

74

50

25

17

75

50

26

18

76

51

27

18

77

52

28

19

78

52

29

20

79

53

30

20

80

54

31

21

81

54

32

22

82

55

33

22

83

56

34

23

84

56

35

24

85

57

36

24

86

58

37

25

87

58

38

26

88

59

39

26

89

60

40

27

90

60

41

28

91

61

42

28

92

62

43

29

93

62

44

30

94

63

45

30

95

64

46

31

96

64

47

32

97

65

48

32

98

66

49

33

99

66

50

34

100

67

* Чл. 36а (1) Заседанията на колективните органи за управление на висшето училище, на неговите основни звена и/или филиали са редовни, ако присъстват две трети от списъчния състав на членовете им.

   (2) При определяне на кворума по ал. 1 от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.

 ПРАВИЛА

за определяне на обикновено мнозинство при гласуване 

 

  Необходимият брой гласове за обикновено мнозинство се изчислява:

            1.Когато броят на всички валидно подадени гласове е четно число:

              където:

                        X - броят на гласовете „ЗА“, необходим за обикновено мнозинство;

                        NЕ - броят на всички валидно подадени гласове (четно число).

Пример: 

              2.Когато броят на всички валидно подадени гласове е нечетно число: ,

               където:

                        X - броят на гласовете „ЗА“, необходим за обикновено мнозинство;

                        NO - броят на всички валидно подадени гласове (нечетно число).

Пример:      

 

                Правилата са приети на заседание на Контролния съвет на 12.12.2017 г.
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКЛАДИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИ 

Примерен образец на доклад на председателя на мандатна комисия

Примерен образец на доклад на председателя на комисия по предложенията

Примерен образец на доклад на председателя на комисия по изборите

 


ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на избори на ръководни органи на УНСС с четиригодишен мандат (пълни избори)

Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на частични избори на ръководни органи на УНСС

Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на избори на ръководни органи на факултет с четиригодишен мандат (пълни избори)

Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на частични избори на ръководни органи на факултет 

Предавателно-приемателен протокол за документи, удостоверяващи конституирането и избора на органи за управление на институти