Структура

Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Мария Дончева - Танева

Телефон: (02) 8195 446
Кабинет: П050А
Завеждащ сектор "Английски език"

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: