Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 24 януари 2023 14:52

Програма ЕРАЗЪМ+

                               

ЕРАЗЪМ или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е инкорпорирана в програма “Сократ”, а от 2007 г. е основна част на новата интегрирана програма “Учене през целия живот” (LLP - Lifelong Learning Programme). От 2014 г. програмата прераства в интегрираната програма Erasmus+ и обединява преобладаващата част от дейностите, които бяха част от LLP.

В програма ЕРАЗЪМ участват университети от общо 33 страни - всички 28 страни-членки на Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и Турция като страна в процес на преговори за присъединяване към ЕС.

Програмата предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС.

УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. – първата година, в която е разрешено участие в програмата на България.

Участието на УНСС в дейности по обмен на студенти и преподаватели се основава на Университетска харта ЕРАЗЪМ, предоставена от Европейската комисия след специална селекционна процедура.

През 2021г. УНСС получи нова УНИВЕРСИТЕТСКА ХАРТА ЕРАЗЪМ, която дава право да се сключват и реализират договори за обмен на студенти, преподаватели и административен персонал и за новата рамка на програмата - 2021-2027г..

В изпълнението на дейностите по програма Еразъм+, УНСС се ръководи от правилата и съблюдава целите залегнали в ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОЛИТИКИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между УНСС и университети от почти всички европейски държави, участващи в програмата. В споразуменията са конкретизирани основните параметри на мобилността – брой на договорените места за мобилност за всеки от двата участващи университета, поотделно за студенти/докторанти, за преподаватели и представители на администрацията, научните области, в които ще се извършва обучението или преподаването, продължителността на периода за обучение или преподаване и др.

Подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ се извършва чрез конкурс (Селекционна процедура), който се обявява и провежда от УЦМСП в края на м. февруари - началото на м. март. При наличие на незаети места допълнителен конкурс може да се открива и през м. септември-октомври.

Двустранният обмен по програма ЕРАЗЪМ се стимулира чрез предоставяне на определена финансова помощ (грант). Финансовите средства се предоставят на УНСС от Националната агенция за администриране на програма ЕРАЗЪМ в България – “Център за развитие на човешките ресурси” съгласно сключено за всяка отделна академична година финансово споразумение между УНСС и Националната агенция. От своя страна УНСС изплаща грантовете на основата на подписване на договор между Университета и всеки одобрен за участие в програмата студент, докторант, преподавател и представител на администрацията на УНСС.

Студентите и докторантите, преподавателите и представителите на администрацията, кандидатстващи и реализиращи ЕРАЗЪМ мобилност, са длъжни да познават ПРАВИЛАТА и УСЛОВИЯТА за участие в програмата и стриктно да ги съблюдават.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MEMBERSHIP_EAEC_UNWE.docx - 40 KB