Резултати от търсене за Мобилност

Университетски подсайтове

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

148 results found
Презентация по повод 40 години катедра Икономическа социологогия 10.1.2024 г. ... , чрез осигуряване на преподавателска мобилност - вътрешна за ПН 3.8. (ежегодно на 5-10 преподаватели от други катедри на УНСС) и предимно външна за ПН 3.1. (привличане на над 30 преподаватели на хонорар от различни институции, 15 от които от ИС при БАН); - разработване на ...
Кандидатури според предложенията, получени от звената на УНСС 15.12.2023 г. ... развитие на кариерата на УНСС Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели Център за изследователски и образователни проекти при УНСС Университетски център „Алумни УНСС“ Институт по предприемачество Институт по икономика и политики Институт по интелектуална собственост и ...
Обяви за стаж 19.4.2024 г. ... работа в държавната администрация (конкурси за работа, мобилност, студентски стажове) ...
Обща информация 22.12.2023 г. ... или при участие в мобилност с цел практика) В стажантската програма на катедра „Публична администрация“.   Продължителност Преддипломният стаж е 15 работни дни (3 седмици) на база 8-часов работен ден. Общо 120 часа. ...
УНСС №1 9.10.2023 г. ... е кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина. Университетът е с една от най-високите годишни оценки съгласно заложените от Министерството на образованието и науката политики. Предлагат се ...
Сектор „Верификация и признаване“ 29.9.2023 г. ... документация за студенти, участващи в мобилност. Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на студентите по програма „Еразъм +“ и други програми за сътрудничество на УНСС. Изготвяне и проследяване на процедура по признаване периоди на ...
Pan-European Seal 18.1.2024 г. ... участие по програми за мобилност на студенти Еразъм. ИИСТТ ще извърши подбор на кандидатите и ще се свърже с избраните от тях в срок до 27.02.2024 г.       ЗА СТАЖ В СЛУЖБАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ...
Предстоящо 23.8.2023 г. ... на финални конкурси за мобилност по Дейност 2.2. Краткосрочни специализации в асоциирани партньори и Дейност 3.5. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания; Обявяване на конкурси за мобилност по Дейност 2.3. Споделяне на преподаватели ...
Индикатори по проекта 23.8.2023 г. ... Студенти включени в програми за мобилност;  8.      Млади учени до 34 г. вкл., получили подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД (GOVERD плюс HERD);  9.      Студенти, обучаващи се в област на висше ...
12. Дейност 3.6. Входяща преподавателска мобилност 23.8.2023 г. ... предвижда входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване на студенти. Входящата мобилност на преподаватели от асоциираните партньори са свързани с повишаване качеството на разработваните и модернизирани учебни програми по проекта ...
11. Дейност 3.5. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания 23.8.2023 г. ... мобилност е свързана с повишаване качеството на разработваните и модернизирани учебни програми по проекта, както и с повишаване квалификацията на студенти, докторанти, постдокторанти и преподавателите, включени в реализацията на дейностите по проекта. ...
6. Дейност 2.3. Споделяне на преподаватели между българските висши училища 23.8.2023 г. ... по проекта. Вътрешната мобилност от споделени преподаватели ще бъдат с продължителност: * за присъствена мобилност - от 2 седмици до 1 месец;  * за дигитална мобилност - от 1 месец до 1 семестър ...
5. Дейност 2.2. Краткосрочни специализации в асоциирани партньори 23.8.2023 г. ... за проекта са финансирани 115 мобилности, от които 80 са за УНСС.  Новини за дейността: Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за ...
3. Дейност 1.5. Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории и дейност 1.6. Софтуерни решения за по-добри дигитални умения 23.8.2023 г. ... функционалност и възможност за мобилност, позволяващи лесен достъп до онлайн материали, провеждане на интерактивно обучение. Студентите ще могат да работят в колаборации и да решават проблеми.   5. Интерактивни маси за колаборативна работа между студентите, ...
Дейности 23.8.2023 г. ... . Дейност 3.5. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания 12. Дейност 3.6. Входяща преподавателска мобилност 13. Дейност 4. Управление на ...
Процедура за провеждане и признаване на кредити по дисциплината за професионално направление (блок А) „Учебна специализация в чужбина“ 29.2.2024 г. ... проекти и програми за мобилност като: програма „Еразъм" - дейност „Мобилност"; международни специализирани програми за обучение, реализирани от УНСС или от чуждестранни университети - партньори на УНСС; други международни проекти и програми ...
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... онлайн обучение и нови форми на мобилности; нови модели на съвместно онлайн преподаване; засилване на интердисциплинарния подход; въвеждане на микро-квалификации и автоматично признаване на изпити и още много други. Заедно с още шест университета от ...
Изследователски и образователни проекти 13.9.2022 г. ... д-р Мария Ананиева Маркова Мобилност на учените 2007 г., УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“ Комуникационна стратегия на ЕС,2007, Патентно ведомство на Р България Обучение на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ...
Научни публикации в периодика 13.9.2022 г. ... собственост и мобилността на учените”, м. май, 2007 г., представен на семинар “Мобилност на учените”, УНСС “Дизайнът на Общността – същност, основни положения, предимства на системата на Дизайн на Общността. Конфликти ...
За проекта 4.9.2023 г. ... и научни изследвания чрез мобилност и използване опита на асоциираните партньори по проекта.    Бенефициент по проекта: Университет за национално и световно стопанство  Партньори по проекта:   1. Стопанска академия "Димитър ...
Еразъм стажове/практики 10.11.2022 г. ... стажът да бъде записан в документа за мобилност „Европас“ на стажанта. Финансова подкрепа Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от разходите за пътуване и издръжка, а за стажа има и допълнително финансиране. Сумите ...
Изследователски и образователни проекти 12.10.2021 г. ... мрежа от центрове за мобилност на учените“, по договор № БОЕ-3-04/2004 (програма JRC), с ръководител доц. д-р Виолета Цакова (2005-2009) Проект на Фонд „Научни изследвания” към МОН „Развитие на научно изследователския потенциал на Центъра по ...
Научни публикации в периодика 28.10.2021 г. ... . “Интелектуалната собственост и мобилността на учените”, м. май, 2007 г., представен на семинар “Мобилност на учените”, УНСС “Дизайнът на Общността – същност, основни положения, предимства на системата на Дизайн на Общността. Конфликти с ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... с нашите партньори – физическа и онлайн мобилност, съвместни образователни и научни проекти, общи курсове за обучение, участие в международни научноизследователски екипи, работа в съвместни лаборатории и др. Допълнителни възможности за мобилност съществуват по програма Erasmus+, по ...
Павлова 16.6.2021 г. ... обучение "Леонардо да Винчи“ - мярка "Мобилност" (София), 2006, с. 52-60.11. Една интересна и ползотворна връзка между Икономическия факултет на Университета на Валенсия, Уни-верситетска фондация "предприятие на Валенсия" и Центъра за професионална квалификация по туризъм - гр. ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... . Това дава възможност за международна и вътрешна мобилност на студенти и преподаватели. Широкият обхват на обучението предполага езикова компетентност на студентите по английски или друг разпространен западен език – испански, френски. Обучението се извършва от екип преподаватели от факултет ...
Специалност Икономика с преподаване на английски език по Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... . Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“, и гл. ас. д-р Аника Петкова, координатор на програмата, запознаха студентите с техните преподаватели от ...
Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... . Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“, и гл. ас. д-р Аника Петкова, координатор на програмата, запознаха студентите с техните преподаватели от ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... на интереса към тази специалност. Темите „Мобилност“, „Зелен транспорт“, „Зелена енергетика“ в контекста на новите европейски политики привличат силно мотивирани млади хора, които искат да учат точно в тази специалност. На европейско ниво и в България една от ...
Online Learning Agreement (OLA) 27.2.2023 г. ... учебен план на студента при реализиране на Еразъм мобилност. В него се описват дисциплините, които ще се изучават в приемащия университет и се подписва от всички страни преди началото на мобилността. При изготвянето на OLA е задължително да се използва онлайн платформата на Европейската ...
Еразъм+ мобилност 13.6.2023 г. ... училища, в които студентите могат да осъществят мобилност: University of Lower Silesia, Вроцлав, Полша Roma Tre University, Рим, Италия National and Kapodistrian University of Athens, Aтина, Гърция Valahia University of Targoviste, Търговище, Румъния University of Bucharest, Букурещ, ...
Виртуална мобилност 15.1.2021 г. ... на КОВИД-19 и затрудненията при реализирането на мобилности по програма Еразъм с цел преподаване и обучение, Европейската комисия прие вариант за провеждане на т.нар. виртуална мобилност. При нея, за разлика от обичайната физическа мобилност, не се посещава приемащия университет. При мобилност с цел ...
Публикации, свързани с проекта 31.12.2020 г. ... Нончев, Мариета Христова. Стратификация и социална мобилност на завръщащите се мигранти. Научни трудове на УНСС, ИК-УНСС, том 1/2021, София, 2021. Венелин Бошнаков. Постигане целите на външната миграция: емпиричен анализ чрез модел на логистична регресия. Научни трудове на УНСС, ИК-УНСС, том 1/2021, ...
Фокус група 9.6.2020 г. ... сегментация и стратификация на иконо­мическата мобилност“ . Присъстваха представители на широк кръг инстиутции в България с отношение към миграционната проблематика: Доц. д-р Петко Христов – ИЕФЕМ (БАН), Доц. д-р Мила Маева – ИЕФЕМ (БАН), Росица Иванова - Националния съвет за ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... на решения за обучение и интелигентна мобилност, разработването на интелигентни решения за мобилност и тяхното влияние върху работата на водачите, обучението на водачите на тежкотоварни автомобили и всякакви други технологии, свързани с превозните средства. TTS is a training ...
Конференция Return Migration 4.3.2020 г. ... и стратификация на икономическата мобилност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от преподаватели от Университета за национално и световно стопанство, в партньорство с Институт за икономически изследвания към БАН. В работата на форума ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... директор на регионален Център за мобилност на учените при УНСС (2005-2009); зам. декан на Общоикономическия факултет /ОИФ/ (2003-2011); председател на Атестационната комисия на ОИФ (2005-2011); председател на Комисията по качество на ОИФ (2004-2008); член на факултетния ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... чрез обучение от разстояние и виртуална мобилност. В областта на активизиране на международното сътрудничество в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ и контактите с представители на бизнеса и публичната администрация от страната и ...
Мобилност 25.11.2019 г. ... натискане на Академична мобилност - директно се отваря линкът: https://www.unwe ...
Партньори 25.11.2019 г. ... на международната мобилност на студенти и преподаватели; разработване на съвместни магистърски и докторски програми; разработване на международни образователни и научноизследователски проекти и участие в такива; организиране и провеждане на международни ...
Тематични направления на конференцията 26.8.2020 г. ... и качество на превозите;  - Градска мобилност и обществен транспорт;  - Сигурен и безопасен транспорт;  - Комуникационни, осигурителни и информационни системи;  - Електроенергийни системи и съоръжения;  - Възобновяеми източници на енергия;  - ...
Стажантска програма Pan-European Seal 18.1.2023 г. ... участие по програми за мобилност на студенти Еразъм. ИИСТТ ще извърши подбор на кандидатите и ще се свърже с избраните от тях в срок до 28.02.2023 г.       ЗА СТАЖ В СЛУЖБАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ...
Изследователски и образователни проекти 19.8.2022 г. ... . д-р Мария Ананиева Маркова Мобилност на учените 2007 г., УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“ Комуникационна стратегия на ЕС,2007, Патентно ведомство на Р България Обучение на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р ...
Научни публикации в периодика 19.8.2022 г. ... Велинград. “Интелектуалната собственост и мобилността на учените”, м. май, 2007 г., представен на семинар “Мобилност на учените”, УНСС “Дизайнът на Общността – същност, основни положения, предимства на системата на Дизайн на Общността. Конфликти с национални права”, доклад ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... и да подкрепи тяхната мобилност на европейския пазар на труда чрез прилагане на системата ECVET (Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение). Основните резултати от проекта могат да бъдат идентифицирани, както следва: 17 ...
Класиране 20.11.2018 г. ... , взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на ...
Правила 20.11.2018 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... Столична община, Центъра за градска мобилност, фирмите предлагащи обществен транспорт и хората в науката. Този интегриран подход неминуемо ще доведе до положителни резултати в посока повишаване ефективността, качеството и като цяло устойчивото развитие на пътнически ...
Ива Зарева, бакалавър, специалност Международни икономически отношения – целогодишна студентска мобилност в Пфорцхайм, Германия 24.8.2018 г. ... без да се поколебая реших да удължа мобилността си с още 1 семестър. Тази 1 учебна година ми даде нови знания, нови приятели, самостоятелност и незабравими положителни емоции. Силно препоръчам на всички студенти да се впуснат в приключението Еразъм възможно най-скоро ...
Информация за сформирани целеви групи по проект BG05M2OP001-2.009-0012 4.6.2018 г. ... на научноизследователска мобилност, насърчаване разпространение на научното знание и осигуряване на достъп до съвременно научно съдържание. Със своите цел и дейности проектът е насочен към следните целеви групи: студенти, докторанти, пост докторанти, млади ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 22.1.2019 г. ... месец декември 2017 г. посетихме „Университет на Долна Силезия“ във Вроцлав, Полша за преподавателски обмен по програма „Еразъм+“ в първото ни пътуване по обмен. Впечатленията, с които се прибрахме в България, са изцяло положителни – ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... на УЦМСП реализира преподавателска мобилност в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва (SMK - https://www.smk.lt/en/). SMK е частен университет с над 20 годишна история. Университетът има над 2400 студенти, като от тях близо сто са чуждестранни. Обучението ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... чужбина при участие на студентите в мобилност с цел практика по програма “Еразъм” на Европейската комисия или по други международни програми. За подготовката, отчитането и защитата на стажа на студентите катедра “Политология” определя ръководител ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... . „Научноизследователска мобилност в чужбина“ – целта на дейността е да се предостави на всички целеви групи, участващи в проекта, възможност за научно и професионално развитие чрез свободно движение в Европейската мрежа за изследователско ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... . „Научноизследователска мобилност в чужбина“ – целта на дейността е да се предостави на всички целеви групи, участващи в проекта, възможност за научно и професионално развитие чрез свободно движение в Европейската мрежа за изследователско ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... и сегментация на икономическата мобилност", финансиран от Фонд Научни изследвани към Министерство на образованието и науката в рамките на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. Посвещаваме книгата, в памет на проф. Кръстьо ...
Проект Завръщащите се мигранти 17.1.2024 г. ... на иконо­мическата мобилност“ е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН05/6 от 14.12.2016 г. Той има за цел разработване на комплексна аналитична рамка, изсле­дователска методология и събиране на емпирична информация за ...
проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ 5.4.2017 г. ... са: социална стратификация и мобилност, икономически активно и неактивно население; теория на дейността, социална активност и иновации; възпроизводство на населението, социология и демография на семейството, социализация на младежта и децата; теоретични ...
Конференции и семинари 19.10.2016 г. ... конференция на тема: „Мобилност за един свързан ...
Тематични направления 24.6.2016 г. ... и транспорт  • Градска мобилност и обществен ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... с ролята и мястото на транспортната мобилност в променящия се свят, нейното значение по отношение на развитието на бизнеса и икономическия растеж в страната, а също и на проблемите, свързани с планиране използването на земята за строителство на инфраструктурни обекти, ...
Международни комуникации 16.4.2016 г. ... . Осигуряване на образователна мобилност и международна сравнимост на получените знания и придобитите способности; 3. Изграждане на професионално-личностни качества и способности и на желание за самоусъвършенстване, самообразоване и продължаващо обучение; 4. ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... взаимно признаване на кредити и мобилност на студентите за изучаване на отделни дисциплини и в други университети в рамките на следването ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... взаимно признаване на документи и мобилност на студентите за изучаване на отделни дисциплини и в други европейски университети в рамките на следването. (Приети и одобрени са учебен план и програми, съобразени с въвеждането на кредитната система като част от единното ...
Европеистика 6.8.2018 г. ... и позволява взаимно признаване на документите и мобилност на студентите за изучаване на отделни дисциплини и в други университети в рамките на следването. След втората година на обучение студентите, по реда и условията на УНСС,  могат да изучават и да се дипломират и по втора специалност висше ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... на достъпа чрез обучение от разстояние и виртуална мобилност, усъвършенстване на управлението на учебния процес. Стимулиране на възможностите за творческо мислене на студентите, на предприемаческите и иновативните умения във всички дисциплини и степени (бакалавър, магистър и доктор) ...
Erasmus Student Network 19.8.2022 г. ... осигурява съответната информация относно програмите за мобилност; - мотивира студентите да участват в програми за мобилност; - работи за реинтеграцията на завръщащи се студенти от обмен - допринася за подобряването и достъпността на студентската мобилност; - полага грижи за своите членове; - придава ...
Защитили PhD 22.12.2022 г. ... Иванова “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България” проф. д-р Евгения Пенкова 2020 Ивайло Илиев "Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми" доц. д-р Евгения ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... стратификация и мобилност 60 30 30 65 5 изпит 24 B00000O0432 Икономика на предприятието 60 45 15 65 5 изпит 25 B00000O0433 Прогнозиране и ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... Икономическа социология; Социална стратификация и мобилност; Методология и организация на емпирични изследвания; Теория и история на цивилизациите; Етносоциология; Английски език за журналисти и социолози; Физкултура и спорт.               ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... стратификация и мобилност Social Stratification and Mobility 60 60 0 60 4 изпит exam 24 B13101C0426 Методология и организация на емпирични изследвания Methodology and organization of Empirical ...
Учебен план Икономическа социология "стар" 10.2.2016 г. ... стратификация и мобилност 30 30 0 45 3 тек. оценка 39 B13818O0754 избираем Етносоциология 30 30   0 45 3   тек. ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... седми и осми семестър: Социална стратификация и мобилност; Социология на икономическия живот; Класически и модерни социологически теории; Икономическа психология; Организационна психология; Психология на личността; Социология на социалните общности; Статистически методи в емпиричните изследвания; ...
Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов" 10.2.2016 г. ... стратификация и мобилност 60 60 0 65 5 изпит 41-42 B13818O0759 избираем Социология на икономическия ...
Проекти 17.4.2023 г. ... дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ Проект № 2018-1-BG01-KA102-047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални ...
Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS 19.3.2014 г. ... ТЛАСЪК НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА СИ КАРИЕРА С ПЪТУВАЩАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ EURAXESS! 28 март 2014 г. в двора на СУ „Св. Климент Охридски“ EURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и ...
РП1: Обмен 21.8.2015 г. ... прилагане на обща схема за мобилност (Гант диаграма) Мониторинг на схемата за мобилност РЕЗУЛТАТИ:  Доклад за мобилност - първо шестмесечие Доклад за мобилност - второ шестмесечие Доклад за мобилност - трето шесмесечие Диаграма за изпълнение ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 4.12.2013 г. ... в подготовката на докторанти чрез мобилност;   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ - Изгражда се стимулираща среда, която ще позволи на докторантите да се развиват и да постигнат високи нива на компетентност в избраната научна област;  - Докторантите получават достъп до ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... - измерване и описание. 16. Социална мобилност. Вертикална и хоризонтална мобилност. Междупоколенчески отношения и мобилност – приемственост и ейджизъм. Професионална и трудова мобилност. Икономическа емиграция и имиграция. 17. Общество, икономика и пазар. Икономиката като ...
ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... теории; Социална стратификация и мобилност; Социология на социалните общности; Социология на икономическия живот; Социология на девиантното поведение и престъпността; Социология на третия сектор. Модул „Икономическа психология” – Социална психология, ...
Обща информация 4.3.2013 г. ... съвет и други студентски организации Мобилност Междууниверситетски център за развитие на кариерата Институции Пътеводител на София и Студентски град ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... преподавателите участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма ...
OKS 28.2.2013 г. ... преподавателите участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като Жан Моне и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др.; • катедреният колектив ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... в подготовката на докторанти чрез мобилност. Описание на резултатите - Изграждане на стимулираща среда, която ще позволи на докторантите да се развиват и да постигнат високи нива на компетентност в избраната научна област;  - Осигуряване на достъп до ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... теории; Социална стратификация и мобилност; Чужд език; Физкултура и спорт (по избор).   Избираеми учебни дисциплини: Основи на финансите; Маркетинг; Екология и устойчиво развитие; Основи на счетоводството; Европейска интеграция, Световна икономика; Социология на ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... теории; Социална стратификация и мобилност; Социология на социалните общности; Социология на икономическия живот; Социология на девиантното поведение и престъпността; Социология на третия сектор. Модул „Икономическа психология” – Социална психология, Организационна ...
История 3.9.2012 г. ... поради възможностите за студентска мобилност (у нас и в чужбина), за участие в обучението на изявени чуждестранни лектори и представители на практиката. Катедреният колектив осъществява значима научно-изследователска дейност в областта на икономиката и управлението на ...
Партньори 3.9.2012 г. ... поради възможностите за студентска мобилност (у нас и в чужбина), за участие в обучението на изявени чуждестранни лектори и представители на практиката ...
Архив Конференции и семинари 24.6.2016 г. ... конференция на тема: „Мобилност за един свързан  свят“ 27 - 28 октомври 2016 г.    Ръководител катедра:  проф. д-р Виолета Бакалова Председател на организационния комитет: проф. д.ик.н. Христо Първанов  Почетен председател: проф. ...
Научни форуми 17.1.2024 г. ... и стратификация на икономическата мобилност" . срСряда, 11 октомври 2017 12:01 Edit На 27 септември генералният консул на България във Валенсия откри испано-български семинар на тема „Миграция“.      Събитието беше организирано от Факултета ...
Проекти 30.4.2015 г. ... .Проект „Регионален център за мобилност на учените” по договор с Европейската комисия №MOBI-CT-2004-510971 по BulRMCnet (2005-2007 г.) .   2.Проект „Национална мрежа от центрове за мобилност на учените” по договор с МОН, № БОЕ-3-04/2004, финансиран от националния фонд “Научни ...
Проекти 22.12.2018 г. ... и стратификация на икономическата мобилност 2016-2018 Доц. д-р Андрей Нончев Европейска комисия, ГД „Вътрешни работи“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2014-2020), HOME/2015/AMIF/AG/ANTE Засилване на интеграцията на жените, ...
Наука 5.10.2017 г. ... участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... "Леонардо да Винчи"-Мобилност Program "Leonardo da Vinci" - Exchange Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - водеща организация Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - coordinator Партньори по ...
Партньори 6.3.2012 г. ... развитие на кариерата; Център за мобилност на студенти и преподаватели. Факултет „Международна икономика и политика“ поддържа традиционно широки международни контакти, в т. ч. с Асоциацията на университетите с професионално обучение по международни отношения , САЩ ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... , Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата/ 2009 2012 4 НИД НИ 1-16/2011 “Българската “социалистическа” държавна собственост – ...
Документи 2.12.2022 г. ... отчитане: След реализирането на индивидуална мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ студентите и докторантите подават следните отчетни документи: - сертификат от приемащия университет (Certificate of Stay/Attendance), удостоверяващ участието на студента (докторанта) в мобилността и периода на обучението; ...
Подготовка 22.11.2022 г. ... получава документи от името на студента, свързани с мобилността по програма ЕРАЗЪМ+, както и да го представлява пред администрацията на УНСС; 3. Документ (оригинал) за открита сметка в ЕВРО в търговска банка по избор на студента. Документът трябва да съдържа информация за титуляра ...
Класиране 13.1.2017 г. ... и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на чуждия език, степента ...
Кандидатстване 16.1.2019 г. ... кандидатстването в конкурс за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи: Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo (изтегли); Уверение от УНСС, удостоверяващо курса, степента на обучение и средния успех от следването ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се провежда ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ имат всички студенти на УНСС, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани. В програмата могат да участват студенти в бакалавърска, магистърска степен или в докторантура, ...
Правила 12.1.2017 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... . Програмата предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Програма ЕРАЗЪМ обхваща четири основни децентрализирани дейности: Мобилност, която включва: ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... на УНСС. На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване, който е минимум една седмица (5 работни дни) и 5 учебни часа лекции ...
Дейности 1.12.2011 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели осъществява сътрудничество с европейски и други чуждестранни университети, свързано с възможности за международна мобилност на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС за участие в учебния процес. Центърът организира и координира ...
Контакти 1.12.2011 г. ... Пиримова, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София институционален координатор на УНСС по програма “Еразъм”, ас. Димитър Дамянов, зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София Детелина Ангелова ...
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС 19.12.2022 г. ... ЕРАЗЪМ+ e-mail: [email protected] Изходяща мобилност, email: [email protected]  Детелина Ангелова - входяща мобилност, email: [email protected] Международна кредитна мобилност (KA107), e-mail: [email protected]  УНСС - каб. 1007, ул. „8-ми декември“ № ...
Контакти 22.5.2023 г. ... прояви и др. Email: [email protected] Мобилност на студенти и преподаватели Email: [email protected] Чуждестранни студенти Email: [email protected] Чуждестранни докторанти Email: [email protected] Верификация на дипломи Email: [email protected] Платформа за ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... с чуждестранни университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, ...
Международни организации 15.7.2019 г. ... за междууниверситетски връзки - Знание чрез мобилност (CEI UniNet) Европейска университетска асоциация (EUA) Асоциация на Югоизточните европейски икономически университети (ASECU)Европейски консорциум за политически изследвания (ECPR)Мрежа от университети и училища по ...
Партньори 8.12.2011 г. ... с чуждестранни университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... с чуждестранни университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, ...
Научни институти и центрове 1.10.2013 г. ... селскостопанските райони Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС Университетски център за логистични изследвания и обучение при УНСС Център за изследователски и образователни проекти Център за ...
Полезни връзки 15.10.2019 г. ... общност (АПАО) www.isic.bg Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS http://www.unwe.bg/bg/pages/5299/euraxess.html Образователни програми „Интеграл” www.integral.bg Европейска студентска мрежа „ЕРАЗЪМ” http://www.esn.org/ Студентски портал ...
Документи 28.11.2022 г. ... кандидатстване и заминаване: - Споразумение за мобилност (Mobility Agreement for Training) - подписан от 3-те страни - образец; - индивидуален договор между преподавателя и УНСС - изготвя се от УНСС; - декларация за защита на личните данни на преподавателя - образец; - заявление за превеждане на ...
Реализиране и отчитане 28.11.2022 г. ... .      Декларация по мобилност по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (изтегли); 3.      Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от преподавателя/служителя сметка - (изтегли) 4 ...
Правила 3.8.2021 г. ... с цел обучение предоставя възможност на преподавателския и непреподавателски състав на УНСС за провеждане на период на обучение в европейски университет, с който УНСС има сключено двустранно ЕРАЗЪМ споразумение и в него има предвиден двустранен обмен на административния състав. Обучението е ...
Документи 19.7.2022 г. ... кандидатстване и заминаване: - Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) - подписан от 3-те страни - образец; - индивидуален договор между преподавателя и УНСС - изготвя се от УНСС; - декларация за защита на личните данни на преподавателя (по образец) - изтегли тук - заявление за превеждане на ...
Реализиране и отчитане 8.7.2022 г. ... процеса на подготовката на мобилността, преди заминаване за приемащия университет и държава, всеки преподавател представя в УЦМСП следните документи: 1.    Mobility Agreement  – Индивидуален план за провеждането на лекционния курс в приемащия университет, подписан от ...
Правила 7.2.2017 г. ... с цел преподаване предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ, за изнасяне на кратки лекционни курсове. Продължителността на мобилността с цел преподаване е една седмица (7 ...
За преподаватели и служители 30.5.2024 г. ... с цел преподаване Мобилност с цел обучение Виртуална мобилност Моята мобилност * Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската ...
Реализиране и отчитане 2.12.2022 г. ... периода на реализиране на мобилността студентите имат право, при необходимост, да извършват частични промени в първоначалния Learning Agreement. Промените могат да се нанасят в рамките на един месец след започване на обучението в приемащия университет. След указания срок други промени в ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... за подбор на студенти/докторанти за участие в мобилност за обучение УЦМСП изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и му предоставя информация относно необходимите за ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и финансирани от Националната агенция места ...
За студенти и докторанти 30.5.2024 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... на преподавателския и административния състав с цел обучение обхваща: изпращане за обучение в европейски търговски предприятия или университети на преподаватели от УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от институциите-партньори; изпращане за обучение в европейски ...
Преподавателска мобилност с цел преподаване 21.11.2011 г. ... мобилност с цел преподаване е свързана с изпращане на преподаватели от УНСС за изнасяне на кратки курсове от лекции (в период от една седмица) в университети-партньори на УНСС по програма ЕРАЗЪМ и гостуване на чуждестранни преподаватели от тези университети в УНСС. Партниращите ...
Студентска мобилност с цел практика 21.11.2011 г. ... мобилност с цел практика по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти от УНСС за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 3 до 10 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация, с която УНСС има сключен договор за ЕРАЗЪМ ...
Студентска мобилност с цел обучение 30.5.2024 г. ... мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на ...
Дейности 9.3.2020 г. ... мобилност с цел обучение Студентската мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 30.5.2024 г. ... към ЕС. Програмата предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. – първата ...
Посещение и лекции на двама входящи Еразъм преподаватели в УНСС 18.12.2020 г. ... между УНСС и НА „ЦРЧР” за Еразъм мобилност със страни-партньори на Европейския Съюз, в седмицата от 2 до 6 ноември 2020г. бяха приети двама Входящи Еразъм преподаватели с цел преподаване – от университета International Business College Mitrovica (IBC-M), Република Косово. Професор ...
Дарители 11.1.2023 г. ... "Любен Каравелов" - Русе Регионален център за мобилност на учените при УНСС Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Русенски университет "Ангел Кънчев" Секретариат на Н.В. Цар Симеон II (Явор Кирилов) Скопския университет Сметна палата Съвет на настоятелите на УНСС  Съюз ...
УНСС №1 12.4.2024 г. ... е кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина. Университетът е с една от най-високите годишни оценки съгласно заложените от Министерството на образованието и науката политики. Предлагат се и ...
Визия и мисия 28.9.2023 г. ... студенти, да стимулира международната мобилност на своите студенти и преподаватели, като се стреми да разширява и затвърждава международното си сътрудничество с водещи чуждестранни университети и международни изследователски институции. УНСС ще продължи да се развива в ...

Новини

337 results found
Наши докторанти представиха отлично Университета на Годишния семинар за докторанти и симпозиум за млади учени на ENGAGE.EU 13.6.2024 г. ... , както и справедливите възможности за мобилност. На тридневния симпозиум бяха обсъдени и множеството възможности за образователен и научен обмен, които са подходящи както за студенти и докторанти, така и за преподавателите/изследователите от партньорските университети ...
Процесът по декарбонизация беше тема на международен научен форум в Университета 6.6.2024 г. ... и зарядна инфраструктура за електрическа мобилност. В панелите на форума с презентации и доклади се включиха водещи учени с доказан опит в енергетиката от САЩ, Италия, Япония, Швеция и България. Събитието приключи с ползотворна дискусия.   ...
Доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева и доц. д-р Калина Кавалджиева посетиха Катедра „Счетоводство“, към Факултет „Икономика и бизнес“, Университета в Загреб 5.6.2024 г. ... и приемащ преподавател по осъществената мобилност. На снимката от ляво на дясно -  доц. д-р Саня Томинек, доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, проф. д-р Весна Васичек, Ръководител катедра „Счетоводство“ и студентите, пред които е изнесена лекцията. На снимката ...
Делегация на Университета гостува на тържеството по случай 24 май в Генералното консулство на Република България в Битоля 28.5.2024 г. ... двата университета, осъществяването на мобилност и обмен на преподаватели и студенти по програма „Еразъм+“, разработката на проекти, научни изследвания и организиране на съвместни научни конференции и инициативи. От Университета „Св. Климент Охридски“ ...
Нашият университет чества 104 години съзидание и възход 22.5.2024 г. ... . Осигуряваме възможност за стажове и мобилност в над 100 чужди университета. Нашите възпитаници  имат почти 100% реализация още от студентската скамейка. Делът на младите учени, участващи в научни проекти, вече е 60%. И оценката на МОН за ректора на УНСС е отлична. Тя е за ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян и проф. д-р Снежана Башева участваха в поредица от активности в Университета на Санио, Беневенто, Италия, чиито студенти изучават банково счетоводство по учебник на Университета 17.5.2024 г. ... в поредица от дейности по програма мобилност в Университета на Санио, Беневенто, Италия. Дългогодишното ползотворно сътрудничество между двата университета включва редица извършени активности, включително и дарение на учебник по банково счетоводство на английски език от катедра ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели и администрация в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебните 2023-2024 и 2024-2025 година 28.5.2024 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели и административен състав в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян и проф. д-р Снежана Башева участваха в поредица от активности в Университета на Санио, Беневенто, Италия, чиито студенти изучават банково счетоводство по учебник на УНСС 19.5.2024 г. ... в поредица от дейности по програма мобилност в Университета на Санио, Беневенто, Италия. Дългогодишното ползотворно сътрудничество между двата университета включва редица извършени активности, включително и дарение на учебник по банково счетоводство на английски език от катедра ...
Еврокомисар Илиана Иванова се срещна с ректора на УНСС 7.5.2024 г. ... стандарти, за осъществяване на студентска мобилност и за създаване на устойчиви модели на партньорство. Той подчерта, че УНСС успешно се интегрира в европейското образователно пространство, като част от алианса ENGAGE.EU в партньорство с осем водещи европейски икономически ...
Излъчиха победителите в бизнес играта на Kyndryl България и катедра "Финанси" 23.4.2024 г. ... и за румънските студенти, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм+“. Тя подчерта, че и двата университета – УНСС и Букурещкият университет за икономически изследвания, са бизнес ориентирани и затова връзката с бизнеса е приоритет. Проф. д-р Силвия Трифонова ...
Излъчиха победителите в бизнес играта на Kyndryl България 23.4.2024 г. ... , така и за румънските студенти, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм+“. Тя подчерта, че и двата университета – УНСС и Букурещкият университет за икономически изследвания, са бизнес ориентирани и затова връзката с бизнеса е приоритет. Проф. д-р Силвия Трифонова отбеляза ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров участва в кариерно събитие за бъдещи енергетици „Презареди кариерата си“ 19.4.2024 г. ... браншова организация за електрическа мобилност (ИКЕМ), проф. д-р Христо Василев от Факултета по индустриални технологии на Техническия университет – София, и инж. Недко Пашамов, управител на „НЕДСТАР“ ЕООД и автор на книгата „Въведение във фотоволтаиката“ ...
Подготвя се пробна матура и в Якоруда 15.4.2024 г. ... . Студентите ни могат да реализират и мобилност по програма „Еразъм+“ в университети от 30 европейски държави“. Представителите на общините изразиха своето желание да бъде задълбочено сътрудничеството между УНСС и трите общини с цел намиране на нови ...
искусионна кръгла маса на тема „Туризъм, политика и бизнес“ организира катедра „Икономика на туризма” 15.4.2024 г. ... дестинация №1 в Европа по интернет връзка, по мобилност и добра Wi-Fi мрежа и от тази гледна точка считаме, че София има конкурентно предимство в това направление. На трето място - Bisiness&Wine&SPA, въвличане на туристите в изживявания чрез сетивата, необходимо е изграждане на едно ...
Дискусионна кръгла маса на тема „Туризъм, политика и бизнес“ организира катедра „Икономика на туризма” 14.4.2024 г. ... дестинация №1 в Европа по интернет връзка, по мобилност и добра Wi-Fi мрежа и от тази гледна точка считаме, че София има конкурентно предимство в това направление. На трето място - Bisiness&Wine&SPA, въвличане на туристите в изживявания чрез сетивата, необходимо е изграждане на едно ...
За управление на кризи в социалните медии и за българската стопанска история говорихме на четвъртия ден от Университетската седмица на книгата 12.4.2024 г. ... Асенова, директор на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, доц. д-р Росен Кирилов, ръководител на катедра „Информатика“, проф. д-р Венелин Бошнаков, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“,  доц. д-р Захари Торманов, ...
За управление на кризи в социалните медии и за българската стопанска история говорихме на четвъртия ден от Университетската седмица на книгата 12.4.2024 г. ... Асенова, директор на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, доц. д-р Росен Кирилов, ръководител на катедра „Информатика“, проф. д-р Венелин Бошнаков, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“,  доц. д-р Захари Торманов, ...
УНСС проведе Информационни дни за кандидат-студенти от Северозападния район 11.4.2024 г. ... . Студентите ни могат да реализират и мобилност по програма „Еразъм+“ в университети от 30 европейски държави“. Проф. д-р Матилда Александрова посочи, че Университетът поддържа тесни контакти с работодателите и развива дългосрочни партньорства с бизнеса за провеждане ...
Италианският доцент Пиетро Павоне изнесе открита лекция пред докторанти и студенти на катедра „Счетоводство и анализ“ 11.4.2024 г. ... с директора на Университетския център за мобилност доц. д-р Камелия Асенова, организираха публична лекция на италианския доц. д-р Пиетро Павоне, преподавател по счетоводство в публичния сектор в Катедрата по политически науки към университета на Неапол „Федерико II“, който е ...
Италианският доцент Пиетро Павоне изнесе открита лекция пред докторанти и студенти на катедра „Счетоводство и анализ“ 10.4.2024 г. ... с директора на Университетския център за мобилност доц. д-р Камелия Асенова, организираха публична лекция на италианския доц. д-р Пиетро Павоне, преподавател по счетоводство в публичния сектор в Катедрата по политически науки към университета на Неапол „Федерико II“, който е ...
Проф. д-р Матилда Александрова: При желание всеки кандидат-студент може да заяви индивидуална онлайн или присъствена консултация 10.4.2024 г. ... заема и информирането относно възможностите за мобилност в рамките на алианса ENGAGE.EU, където УНСС е член, по програма „Еразъм+“ и други форми на сътрудничество с чуждестранни университети. При желание от страна на кандидат-студентите всеки може да заяви индивидуална онлайн или ...
ПОСЕЩЕНИЕ В "ДОМ НА ЕВРОПА" 13.5.2024 г. ... в европейски институции, студентска и младежка мобилност, доброволчество и защита на права, неформални групи за младежка инициатива, #DiscoverEU.       Много интересна информация беше дадена и за Европейския младежки форум и Европейския младежки ...
Представители на университета се срещнаха с ученици от Ботевград и участваха в изложение на висшите училища в столичния район „Изгрев“ 26.3.2024 г. ... и учителите, пристигнали на входяща мобилност в училището от страните партньори – Испания, Чехия и Унгария, също присъстваха на срещата като споделиха своите впечатления от хубавата база и добрите условия за обучение на студентите в УНСС. Преподавателката по ...
Лятно училище по програма ENGAGE.EU в Тулуза, Франция 11.3.2024 г. ... Еразъм + през Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. УЦМСП не отговаря за първоначалната селекцията на кандидатите и не приема първоначални кандидатури! Желаещите да участват трябва да подадат до 17 март 2024 г. онлайн заявление по образец до ...
Класиране на студенти и доктуранти за участие в програма Еразъм + за академичната 2024-2025 година 6.3.2024 г. ... Декларация за съгласие/отказ от участие в мобилност най-късно до 12.03.2024г. (вторник) до 12:00ч. Линкът за декларацията можете да намерите ТУК. Списъкът с класираните кандидати можете да намерите тук ...
Изпълняващият длъжността посланик на Обединените арабски емирства се срещна с ректора и изнесе лекция в УНСС 16.2.2024 г. ... и университети от ОАЕ чрез осъществяване на мобилност, разработката на проекти, научни изследвания и организиране на съвместни инициативи. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че развитието на сътрудничеството с ОАЕ е важно за УНСС, като се има предвид напредъка и добрите практики ...
Кандидатствайте по програма „Еразъм+“ 15.2.2024 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) и институционален координатор на УНСС по програма „Еразъм+“. „Студенти в бакалавърска и магистърска степен в УНСС, редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти, ...
Welcome Party за новите чуждестранни студенти по програма „Eразъм+“ в УНСС 15.2.2024 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) и секцията към УНСС на Международната студентска мрежа „Еразъм“ (ESN) организираха Welcome Party за чуждестранните студенти по програма „Еразъм+“.   43 ...
Kолективна монография „Траектории на социалното развитие“ на катедра Публична администрация 13.2.2024 г. ... развитието на солидарната икономика, мобилност и задържане на човешки ресурси в социалната сфера. Втората част – „Пространства за социално развитие“ – проследява три от основните области, в които се създава индивидуално и обществено благосъстояние: ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 29.1.2024 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2024 – 2025 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 25. февруари ...
Welcome Party за студентите по програма „Eразъм+“ преди Деня на влюбените 29.1.2024 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) подготвя Welcome Party за студентите по програма „Еразъм+“, съобщи директорът на Центъра и институционален координатор доц. д-р Камелия Асенова. То ще се проведе на 13 февруари 2024 ...
В родината на счетоводството - Италия, преподават банково счетоводство по учебник на УНСС 19.1.2024 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели и институционален координатор на УНСС по програма „Еразъм+“, то ще достигне до родината на счетоводството – Италия. „Не помня да сме имали друг подобен случай“, ...
В родината на счетоводството - Италия, преподават банково счетоводство по учебник на УНСС 23.1.2024 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели и институционален координатор на УНСС по програма „Еразъм+“, то ще достигне до родината на счетоводството – Италия. „Не помня да сме имали друг подобен ...
Новите декани на факултетите в нашия университет 9.1.2024 г. ... качество на международната дейност и мобилност на преподаватели и студенти. „Духът прави силата, общността създава духа, а всички ние заедно сме общността“, казва проф. д-р Надя Миронова. Втори мандат за декан на факултет „Икономика на ...
Дипломанти на ИСК от специалностите „Управление на интелигентни градове“ и „Право на интелектуалната собственост“ получиха своите дипломи 15.12.2023 г. ... сферата на урбанизацията, градската мобилност, здравеопазването, сигурността и образованието. Втората тема, по която работим активно с Института и с българските общини, е киберсигурността“. Преди да връчи дипломите на завършилите специализация ...
Юридическият факултет стимулира участието в програмата „Еразъм+“ 12.12.2023 г. ... факултет, Университетският център за мобилност за студенти и преподаватели представи пред студентите на факултета възможностите за студентска мобилност по програма „Еразъм+“. Доц. д-р Мирослав Димитров, декан на Юридическия факултет; проф. д.н. ...
Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе домакин на работна среща по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030” 4.12.2023 г. ... – координатор „Мобилност”, доц. д-р Марин Маринов – координатор „Обучение”, гл. ас. д-р Юрий Кузнецов – координатор „Информационни технологии” и Валерий Александров – счетоводител по проекта. От ...
Посрещнахме първите китайски студенти в Дуалната бакалавърска програма по Икономика 4.12.2023 г. ... предвижда осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и други инициативи. А провеждането на лекциите в онлайн среда доказа високите възможности на УНСС да използва съвременните методи на обучение, да привлича чуждестранни студенти от цял ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2023-2024 ГОДИНА 26.10.2023 г. ... за съгласие/отказ от участие в мобилност най-късно до 27.10.2023г. (петък) до 12:00ч. Линкът за декларацията можете да намерите ТУК. Списъкът с класирането може да намерите тук ...
Преподавател от катедра „МИО и бизнес“ беше гост-професор в Казахстан 23.10.2023 г. ... и бизнес“ осъществи академична мобилност в Кокшетауския университет „Ш. Уалиханов“ (Ualikhanov University) в  рамките на международната академична програма „Гост-професор“, администрирана от Министерството на образованието и науката на ...
Студентският съвет покани ректора на първото си заседание за новата академична година 13.10.2023 г. ... осигурява възможност за стажове и мобилност в над 200 чужди университета. В областта на учебната база беше изтъкнат преобладаващия брой обновени учебни зали, както и реновираните 3 блока от общежитията на УНСС с финансиране, получено благодарение на активното участие на ...
International Erasmus Day 2023 в УНСС 10.10.2023 г. ... екипът на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) към УНСС запозна студентите с най-мащабната програма на Европейската комисия в сферата на образованието, младежта и спорта и възможностите за мобилност, които тя им предоставя ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 20.10.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ПРИ УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летен семестър на 2023 – 2024 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ...
Отлична оценка на МОН за ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 29.9.2023 г. ... . Осигуряваме възможност за стажове и мобилност в над 100 чужди университета. Нашите възпитаници  имат почти 100% реализация още от студентската скамейка. Делът на младите учени, участващи в научни проекти, вече е 60%. Направихме усилия да бъдем зелен университет и ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 27.9.2023 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”, за учебната 2023-2024 г ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели за мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 27.9.2023 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+”, за учебната 2023-2024 г. по ...
Председателят на виетнамското Национално събрание Въонг Дин Хюе ще изнесе публична лекция в УНСС на 25 септември 21.9.2023 г. ... Европа и осигуряването на стажове и мобилност в над 100 чужди университета по програма „Еразъм+“. Въонг Дин Хюе е виетнамски политик и професор по икономика. Понастоящем е председател на Националното събрание на Виетнам. Бил е заместник министър-председател ...
Ректорът и министърът на образованието откриха новата академична 2023/2024 година в УНСС 19.9.2023 г. ... си. УНСС осигурява възможност за мобилност в над 100 чужди университета. Ректорът обърна внимание, че университетът има много добри връзки с бизнеса и организира съвместни бизнес академии с водещи компании, като предлага отлични възможности за стажове, провежда много ...
Видео приветствие на ректора проф. д-р Димитър Димитров по случай новата академична 2023/2024 година 18.9.2023 г. ... . Осигуряваме възможност за стажове и мобилност в над 100 чужди университета. Създадохме много добри връзки с бизнеса. Имаме съвместни бизнес академии с водещи компании. Предлагаме отлични възможности за стажове, провеждаме много кариерно ориентирани събития и това води до ...
Доц. д-р Екатерина Тошева е новият председател на Националния статистически съвет 15.9.2023 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели и институционален координатор на Еразъм. Доц. д-р Екатерина Тошева е автор на множество публикации и научни трудове, сред които „Динамика на основни показатели за висшето образование в ...
Ректорът се срещна с посланика на Черна гора 8.9.2023 г. ... университети чрез осъществяване на мобилност, разработката на проекти, научни изследвания и организиране на съвместни конференции и инициативи. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта значението на инвестициите в образованието, както и на ...
Кой е бизнес ангелът тази година в Предприемачи в науката 18.7.2023 г. ... на живот/хранене или електрическа мобилност, където трябва да уча много нови неща.  Как се промениха ангелите през последните години и как се промени интересът към този вид финансиране? - Аз станах ангел преди повече от 15 години „по неволя“, когато ...
Ректорът на УНСС - основен лектор на XVIII Международна конференция за стратегическо управление с доклад за развитието на висшето образование в България 10.7.2023 г. ... директор на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели. В него се казва, че конференцията през годините се е утвърдила като значим форум, който на базата на научни изследвания на видни учени в областта на стратегическия мениджмънт, задава нови насоки за ...
Споразумение за сътрудничество с Academy of Professional Studies - Южна Сърбия 7.7.2023 г. ... . Димитров и проф. Стаменкович обсъдиха възможностите за мобилност на преподаватели и студенти, изпълнението на съвместни проекти, организирането на конференции, събития и дейности от взаимен интерес. На срещата присъстваха д-р Драган Стоянович, асистент на президента на Академията по въпроси на ...
Проф. д-р Димитър Димитров, пред „Фокус“: Участието на УНСС в ENGAGE.EU е признание за качеството на образованието ни 12.7.2023 г. ... , Испания и др. Така че студентът да може да осъществява мобилности и физически, и виртуални, да се чувства като студент от един европейски университет. Възможностите са много, отварят се много европейски врати, но какви решения ще се търсят, чрез Алианса? Първо, хармонизация на учебни планове и учебни програми ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УНИНТ 28.6.2023 г. ... СТУДЕНТИ МАГИСТРИ УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти  в мобилност по програма ERASMUS+   УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТ УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА ...
Допълнителна селекция за участие в административна мобилност между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година 26.6.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 27.6.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” за учебната 2023-2024 година по проект ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 26.6.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 На ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за зимен семестър на учебната 2023/2024 година 23.8.2023 г. ... процедура (конкурс) за участие на преподаватели в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“  за зимен семестър на учебната 2023/2024 година в категории: 1. Дейност 2.2 – „Краткосрочни специализации в асоциирани ...
Конкурс за участие на докторанти в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за зимен семестър на учебната 2023/2024 година 23.8.2023 г. ... (конкурс) за участие на докторанти в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за зимен семестър на учебната 2023/2024 година в  Дейност 3.5 - „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни ...
ГОСТ-ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д-Р ХОЛГЕР БУК ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПО ПРИЛОЖНИ НАУКИ „ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ И ИКОНОМИКА НА СААРЛАНД“ 23.5.2023 г. ... благодари на ръководството на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели за това, че предостави на катедра „МИО и бизнес“ възможността да срещне студентите от специалност МИО с този интересен чуждестранен лектор, който посети нашия университет с финансовото съдействие на ...
Наши преподаватели представиха УНСС на International Erasmus+ Week 2023 в Белград, Република Сърбия 17.5.2023 г. ... „Публична администрация“ осъществиха мобилност с цел преподаване, като взеха участие в International Erasmus+ Week, организирана от Singidunum University в Белград, Република Сърбия, през периода 8-12 май 2023 г. Групова снимка на участници ...
ДОЦ. ПАСКАЛ ЖЕЛЕВ РЕАЛИЗИРА МОБИЛНОСТ В ШАНХАЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ДЖАО ТОНГ“ 13.5.2023 г. ... . д-р Паскал Желев от катедрата реализира едноседмично посещение в Китай по програма „Еразъм +“. Там той представи нашата университетска общност и сподели своите знания и опит в областта на международните икономически отношения с докторанти и магистри от Шанхайския университет ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА В ПАРИЖ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 3.5.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти в   Лятна школа  по програма  ERASMUS+ 03.07-07.07 Сорбона  - Париж Север     КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 20 май 2023 г ...
Преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“ посетиха Университета в Тулуза 3.5.2023 г. ... Университета в Тулуза (UТC) за мобилност по програма „Еразъм+“. От своя страна проф. д-р Снежана Башева и д-р Румяна Пожаревска представиха възможностите, които предлага УНСС като учебни програми и материална база. School of Management ...
В периода 16 -21 април 2023 г., ръководителят на катедрата проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Румяна Пожаревска посетиха по програмата Еразъм, университета на Тулуза (UTC) 5.6.2023 г. ... Университета в Тулуза (UТC) за мобилност по програма „Еразъм+“. От своя страна проф. д-р Снежана Башева и д-р Румяна Пожаревска представиха възможностите, които предлага УНСС като учебни програми и материална база ...
Рекорден брой средношколци на предварителна матура за прием в университета 25.4.2023 г. ... участва и възможностите за мобилност по програмата „Еразъм+“. „Пожелавам ви да дадете най-доброто от себе си на този предварителен изпит, който за някои няма да бъде просто проверка на знанията. Надявам се, че контактите, които сме имали с ...
Доц. Тошева реализира мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+ в Университет Шчечин, Полша 19.4.2023 г. ... и иконометрия“ реализира мобилност  с цел преподаване по програма Еразъм+ в Университет Шчечин, Полша. Тя беше гост-лектор във Факултета по икономика, финанси и мениджмънт. Изнесе лекции пред студентите  от втори курс от специалност ...
Ученици от 118. СУ „Академик Людмил Стоянов“ се запознаха с възможностите в нашия университет 18.4.2023 г. ... всичко около възможностите за мобилност и обмен на студенти по програма „Еразъм+“ и в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU. Атанас Димитров сподели на учениците за възможностите за кариерно развитие, разнообразните стажове и развитието в ...
Деветото Общо събрание на ASECU се проведе в университета 2.4.2023 г. ... имат възможност да реализират мобилност по програма „Еразъм+“. УНСС предлага не само традиционните специалности в областта на икономиката и управлението, но и въвежда нови конкурентни учебни програми като „Киберсигурност и електронно ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ТУРИЗЪМ В ПРАГА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 7.4.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти в Лятна школа по програма ERASMUS+ 17.07-29.07 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 1-20 АПРИЛ 2023 г. УСЛОВИЯ ЗА ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГР. РИЕКА, ХЪРВАТИЯ 7.4.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти в Лятна школа по програма ERASMUS+ 26-30 юни 2023 г. КАНДИДАСТВАНЕ: онлайн, на официалния уебсайт на ASTRA 2023. Заявления от ...
Проведе се Ден на отворените врати 29.3.2023 г. ... имат възможност да реализират мобилност по програма „Еразъм+“, както и да станат част от елитната университетската мрежа ENGAGE.EU в партньорство с 9 водещи европейски университета в областта на икономиката и социалните науки. „Гордеем се с ...
Наши преподаватели запознаха зрелостници от Перник с възможностите за обучение в университета 23.3.2023 г. ... профили, възможностите за мобилност по програма „Еразъм+“, студентските бригади в чужбина, съвместните програми с англоезични университети. Третата среща беше със средношколците от Гимназията с преподаване на чужди езици ...
Информационен ден за кандидат-студенти в Монтана 23.3.2023 г. ... участва и възможностите за мобилност по програмата „Еразъм+“. Събитието продължи с оживена дискусия, средношколците имаха възможност да задават въпроси за всичко, което ги интересува за кандидатстудентската кампания и УНСС ...
УНСС участва в кандидатстудентска борса „Избирам да уча и остана в България” 21.3.2023 г. ... бяха и възможностите за мобилност по програмата „Еразъм+“, както и Вестника на ...
Меморандум с най-старата гимназия в Ямбол 17.3.2023 г. ... , и с многото възможности за мобилност. УНСС стана част от един голям консорциум, наречен Европейски университет – ENGAGE.EU - с водещи бизнес университети в Европа. И тогава вие ще може да казвате – като студент учех в София, Рим, Тулуза, Манхайм, ...
Партньорства на нашия университет с две водещи гимназии от гр. Гоце Делчев 16.3.2023 г. ... , обучението, програмите за мобилност и други аспекти на университетския живот. Екипът на УНСС с ученици от 12-ти клас на НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев Срещите в НПГ „Димитър Талев“ предизвикаха голям ...
Направи си мартеничка 1.3.2023 г. ... и от Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. Чуждестранните студенти имаха възможност да опитат и традиционни български мекици с билков чай. Легенда за ...
Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU 28.2.2023 г. ... на електроенергия, като например електрическата мобилност и термопомпи. Интелигентните енергийни системи могат да спомогнат тези два процеса да се хармонизират и да допринесат за баланса на енергийната система.“ Той обясни, че процесът е сложен за изпълнение, защото се заменя базова мощност ...
Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU 2.3.2023 г. ... на електроенергия, като например електрическата мобилност и термопомпи. Интелигентните енергийни системи могат да спомогнат тези два процеса да се хармонизират и да допринесат за баланса на енергийната система.“ Той обясни, че процесът е сложен за изпълнение, защото се заменя базова мощност ...
Ректорът се срещна с кмета на община Гоце Делчев и кметове от региона във връзка с кандидатстудентската кампания 28.2.2023 г. ... гордее, сред които успешно осъществени проекти за мобилност и училищни практики, включително  икономически подкаст. В рамките на работното посещение в Югозападния район се проведе и среща с директора на СУ „Йордан Йовков“ в гърменското село Рибново г-н Манчо Джуркин. ...
Бившият премиер на Гърция Георгиос Папандреу пристига за форум в УНСС 17.2.2023 г. ... .; планиране на местни трансгранични политики за мобилност на човешките ресурси; засилване на икономическото сътрудничество чрез насърчаване и подкрепа на синергии между предприятията, структурите за подкрепа на предприемачеството и други. От гръцка страна в Европейската група за териториално ...
Еразъм+ набира кандидати за 110 места 13.2.2023 г. ... Асенова, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели и Институционален координатор на УНСС по програма „Еразъм+“. Тя посочва, че програма „Еразъм+“ дава възможност не само да се учи, но и да се общува със студенти от други страни, да се ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 14.3.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2023 – 2024 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19 МАРТ 2023 г. УСЛОВИЯ ЗА ...
Споразумение по програма „Еразъм+” с Noakhali Science and Technology University 14.12.2022 г. ... University ще предостави нови възможности за мобилност и междукултурен обмен. Защото програма „Еразъм+” дава шанс на студенти и преподаватели не само да придобият нови знания и ценен опит, но и незабравими спомени и богата палитра от контакти с хора от различни краища“, каза ...
Кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление" 9.12.2022 г. ... и онлайн общуване и студентите могат да извършват мобилност. Има и много други проекти, които са с голям потенциал, имаме проект и за дигитални маршрути в туризма. Това важи и за електронните услуги. Преди две седмици ние издадохме и първото електронно уверение на наш студент през регистъра на ...
Кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление" 14.12.2022 г. ... и онлайн общуване и студентите могат да извършват мобилност. Има и много други проекти, които са с голям потенциал, имаме проект и за дигитални маршрути в туризма. Това важи и за електронните услуги. Преди две седмици ние издадохме и първото електронно уверение на наш студент през регистъра на ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 29.11.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г. по проект № ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели за мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 1.12.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г. по проект № ...
Младата компания "Ампеко", или как се расте с по 400% годишно 25.11.2022 г. ... не със зарядна инфраструктура, а със споделената мобилност. Има две приложения на нашия продукт, като сме наблегнали на управление на зарядна инфраструктура, тъй като е по-развиващ се сегмент от споделените пътувания", допълва Радев. Източник: ...
Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствията - ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред телевизия Bulgaria ON AIR 25.11.2022 г. ... европейски бизнес университет. Това включва мобилност на студентите, обмен на преподаватели, споделяне на ресурси. Даже и сега наши студенти слушат лекции във Виенския икономически университет, както и техни студенти слушат наши лекции. Може да се издават дипломи от няколко университета. Вървим ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА по програма ERASMUS+ ЗА СТУДЕНТИ НА УНСС 11.11.2022 г. ... селекционна процедура за студенти за участие в мобилност с цел практика по програма Еразъм+ КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 15НОЕМВРИ 2022г. Могат да кандидатстват всички студенти, включително студенти, на които им предстои дипломиране.  Документите, които са необходими за ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г. 10.11.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от Селекционната процедура за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г ...
Проф. Поля Кацамунска с награда за жени с изключителни научни постижения от Venus International Foundation 9.11.2022 г. ... от УНСС по време на преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“, Рабат, Кралство ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА 21.10.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през летен семестър на академичната 2022-2023 година. Класираните студенти трябва да се запознаят с ИНФОРМАЦИОННАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ...
На 19.10.2022 г. студентите от първи курс, специалност „Публична администрация“ посрещнаха колегите от УЦМПС. 2.11.2022 г. ... , които се предоставят при осъществяване на мобилност. Бяха дадени примери за осъществени успешни мобилности, линкове към информацията в сайта на УНСС и контактна информация на УЦМПС. Вдъхновяващото представяне завърши с мотивиращи послания защо е важно да не се пропуска такава възможност, ...
Ден на отворените врати на програма „Еразъм+“ в УНСС 18.10.2022 г. ... на събитието екипът на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС запозна студентите с програма „Еразъм+“ и възможностите за мобилност, които тя им предоставя. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров посети Деня на отворените врати на ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година 3.10.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 5.10.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 16 ОКТОМВРИ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
Министър-председателят и шестима министри в служебното правителство са възпитаници и преподаватели на УНСС 16.8.2022 г. ... пазара на труда, трудовата миграция и трудовата мобилност, политиките за хората с увреждания, равните възможности на мъжете и жените и др. Христо Алексиев заема поста служебен заместник министър-председател по икономическите политики и е служебен министър на транспорта и съобщенията. ...
Делегация с преподаватели от УНСС посети марокански университет по програма „Еразъм+“ 1.7.2022 г. ... програма „Еразъм+“ за реализиране на мобилност на персонал по Ключова дейност „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партньорски държави“  между УНСС и Ibn Tofail University. УНСС беше представен пред Prof. Azzedine ELMIDAOUI - ...
Беше открит Център за управление на дуалната бакалавърска програма по икономика с Университета за чужди езици Тиендзин (TFSU) 1.7.2022 г. ... среда. Дуалната програма предвижда осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. А провеждането на лекциите в онлайн среда доказа високите възможности на УНСС да използва съвременните методи на обучение, да привлича чуждестранни студенти от цял свят и да се утвърждава като водещ ...
Ректорът на УНСС беше избран за вицепрезидент на HELICAS 20.6.2022 г. ... .; планиране на местни трансгранични политики за мобилност на човешките ресурси; засилване на икономическото сътрудничество чрез насърчаване и подкрепа на синергии между предприятията, структурите за подкрепа на предприемачеството и други ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 28.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” за учебната 2022-2023 година по проект ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 20.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 На ...
Селекционна процедура за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 20.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект № ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ 6.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти  в мобилност по програма ERASMUS+   1. УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТ УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА УСЛОВИЯ ЗА ...
В присъствието на комисар Мария Габриел и министър Николай Денков в УНСС беше подписан договора за разширяване на ENGAGE.EU 27.5.2022 г. ... на вашия кампус, нарастват и възможностите за мобилност. Истинските победители от ENGAGE.EU са студентите и изследователите. Вие ще допринесете висшето образование да стане по-силно и по-конкурентноспособно. Заедно вие ще можете да донесете повече стойност на нашето общество. Една такава добавена ...
В присъствието на комисар Мария Габриел и министър Николай Денков в УНСС беше подписан договора за разширяване на ENGAGE.EU 31.5.2022 г. ... на вашия кампус, нарастват и възможностите за мобилност. Истинските победители от ENGAGE.EU са студентите и изследователите. Вие ще допринесете висшето образование да стане по-силно и по-конкурентноспособно. Заедно вие ще можете да донесете повече стойност на нашето общество. Една такава добавена ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 31.5.2022 г. ... простира много по-далеч от традиционното разбиране за мобилност. За нас като най-стария и най-големия икономически университет в страната е чест да сме част от тази инициатива. Не се съмнявам в крайния успех“. Ректорът посочи, че до момента партньорството в рамките на ENGAGE.EU е дало отлични резултати: ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 25.5.2022 г. ... простира много по-далеч от традиционното разбиране за мобилност. За нас като най-стария и най-големия икономически университет в страната е чест да сме част от тази инициатива. Не се съмнявам в крайния успех“. Ректорът посочи, че до момента партньорството в рамките на ENGAGE.EU е дало отлични резултати: ...
Наш преподавател на посещение в Университета Памуккале, Турция 1.6.2022 г. ... , Африка и Азия. По време на преподавателската мобилност д-р Моралийска изнесе лекция на тема "Социални и регулаторни предизвикателства от дигиталните трудови платформи" пред студенти и докторанти от Факултета по икономика. Университетът Памуккале е създаден през 1992 г. Днес той включва 15 ...
Климатичните промени обсъдиха на форум в УНСС 4.5.2022 г. ... по направление „Транспорт и градска мобилност“ на Столична община, доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес", проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС и чл.-кор. проф. Екатерина Бъчварова, директор на Института за изследване ...
Трета виртуална среща с кандидат-студенти на 11 април 7.4.2022 г. ... какви са предимствата на програмите за мобилност Erasmus+ и Engage.eu. Васил Павлов, докторант в УНСС, ще сподели своя опит по програма „Еразъм+“ и защо е избрал да продължи своето развитие в УНСС. Атанас Димитров, директор на Междууниверситетския център за развитие на ...
International Erasmus Day 2022 в УНСС 5.4.2022 г. ... екипът на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС запозна студентите с програма „Еразъм+“ и възможностите за мобилност, които тя им предоставя. На мероприятието присъства проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по ...
Доц. д-р Eкатерина Тошева участва с грант по програма Еразъм+ 31.3.2022 г. ... от две години, като интересът за студентска мобилност е голям. Университетът е католически, частен и е създаден  през 70-те година на 20 век. Основно предлага бакалавърски програми. В училището по Бизнес и икономика се предлагат четири основни бакалавърски програми – ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 7.4.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОБЯВЯВА НОВО КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 1 ДО 17 АПРИЛ за участие на студенти и докторанти в МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ...
Втора онлайн среща с кандидат-студенти 29.3.2022 г. ... сътрудничество по програмите за мобилност Erasmus+ и Engage.eu. Социално-битовите условия и какво предлагат студентските общежития също бяха част от темите на онлайн срещата. Кандидат-студентите получиха информация каква е ролята на Студентския съвет в живота на университета ...
Erasmus Student Network: доброволчеството като избор 23.3.2022 г. ... . Първата половина от годината бях на мобилност по програма „Еразъм+“ в Испания, след което прекарах четири месеца в САЩ на друга обменна програма. Когато се прибрах в София след толкова дълго време на нестихващи вълнения, ми се искаше да не приключва дотам. Съвсем ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА 18.3.2022 г. ... ИНФОРМАЦИЯ!!! Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма Еразъм+  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА ГОДИНА 17.3.2022 г. ... ИНФОРМАЦИЯ!!! Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2022-2023 година. СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ КЛАСИРАНЕ НА ...
Конкурс за участие на докторанти в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за летен семестър на учебната 2021/2022 година и зимен семестър на учебната 2022/2023 година 23.8.2023 г. ... участие на докторанти в мобилност по по проект „Икономическото образование в България 2030“   за летен семестър на учебната 2021/2022 година и зимен семестър  на ...
УНСС проведе първата си онлайн среща с кандидат-студенти 24.3.2022 г. ... предлага университета – ENGAGE.EU, мобилност, студентски бригади и как студентите могат да се включат в тях. Атанас Димитров, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, обърна внимание на реализацията на студентите, включването им в стажантски програми и ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 21.3.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 10 МАРТ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За ...
Среща с националната агенция по програма „ЕРАЗЪМ+“ 21.2.2022 г. ... директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) и институционален „ЕРАЗЪМ+“ координатор в УНСС. Бяха изтъкнати и усилията на доц. д-р Янко Христозов, главен секретар по международно сътрудничество на УНСС и и бивш изпълнителен директор ...
ПОКАНА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ 14.2.2022 г. ... – София Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели   Покана за кандидатстване   за участие в смесена интензивна програма (Blended intensive programme) по „Устойчиви финанси“ 4 – 8 април – Вилнюс, Литва ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 9.2.2022 г. ... програми, студентите могат да извършват мобилност. Не говорим за сливане и затваряне на някой от партньорите -от това никой няма да спечели. Защото се изправяме пред страшно много промени, Народното събрание трябва да ги гласува. Колкото и да са близки университетите, винаги има ...
Erasmus Student Network в подкрепа на студентската мобилност 14.1.2022 г. ... подходяща информация за програмите за мобилност, мотивира студентите да учат в чужбина и представлява нуждите и правата на международните студенти на местно, национално и международно ниво. ESN ценност: Единство в многообразието, разнообразие в единството (всички имаме ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: Работодателите приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм 7.1.2022 г. ... имат възможност да участват в международна мобилност не само по програмата „Еразъм +“ с множеството университети, с които имаме сключени споразумения. УНСС е част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU,  заедно с още шест престижни европейски университета. Това е ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... проекти и са създадени много възможности за мобилност. Научното издание на УНСС „Еconomic Alternatives“ вече е индексирано в научната база данни Scopus. В университета успешно се прилага и софтуер за проверка на оригиналността на академичното творчество. „Въвеждаме нови ...
УНСС с призови места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година 6.12.2021 г. ... те се отнасят за международна мобилност, библиотечни фондове и тяхната ползваемост, сграден фонд, стипендии, чиито средни показатели съотнесени към над 10 000 студенти, дават по-голямо отклонение в резултата“, коментира ректорът проф. д-р Димитър Димитров и ...
ENGAGE.EU: Международни дни на администрацията 2021 7.12.2021 г. ... работна задача 2.13 „Зелена мобилност".  Срещата беше открита от ректора на френския университет UT1 проф. Хюг Кенфак. Той изтъкна ролята на инициативата „Европейски университети“ на ЕК и нейната дългосрочна цел: да създаде ...
XIV-а годишна научна сесия на УНСС 4.12.2021 г. ... , създадохме възможности за мобилност. Не спираме дотук. Въвеждаме нови модели на финансиране, печелим повече проекти, насърчаваме участието на преподавателите в научни форуми“, допълни още ректорът. Ректорът проф. Димитров Ангел ...
Студент на УНСС - победител в първото издание на конкурс за студенти с високи академични постижения на МОСВ 6.12.2021 г. ... на  Европейската седмица на мобилността. Г-жа Симеонова допълни, че Габриела е получила покана от Изпълнителна агенция по околна среда да проведе учебни стажове в агенцията. Галина Симеонова пожела от УНСС да има повече такива успешни студенти.   „За ...
Онлайн международен научен форум за енергийна трансформация. Ден втори 19.11.2021 г. ... енергетиката, инфраструктурата и еМобилността, организирана от Центъра за енергиен бизнес и инфраструктура към УНСС съвместно с Colorado Energy Research Collaboratory - партньорство между четири водещи американски университета: Colorado State University, University of ...
УНСС - съорганизатор на онлайн международен научен форум за енергийна трансформация 20.12.2021 г. ... енергетиката, инфраструктурата и еМобилността организираха Центърът за енергиен бизнес и инфраструктура към УНСС съвместно с Colorado Energy Research Collaboratory - партньорство между четири водещи американски университета: Colorado State University, University of ...
УНСС - съорганизатор на онлайн международен научен форум за енергийна трансформация 19.11.2021 г. ... енергетиката, инфраструктурата и еМобилността организираха Центърът за енергиен бизнес и инфраструктура към УНСС съвместно с Colorado Energy Research Collaboratory - партньорство между четири водещи американски университета: Colorado State University, University of ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 8.11.2021 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по ...
Конкурс за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 13.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2021-2022 година по проект № ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за летен семестър на учебната 2021/2022 година 23.8.2023 г. ... участие на преподаватели в мобилност по по проект „Икономическото образование в България 2030“   за летен семестър на учебната 2021/2022 година             На основата ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2021-2022 ГОДИНА 14.10.2021 г. ... подаденото заявление за участие в мобилност по програма Еразъм+ през летния семестър на 2021-2022 академична година.   Вх.№ Университет Държава 001 HELMo Белгия 002 Университет за приложни науки Прага Чехия 003 Автономен ...
24-та международна конференция „Развитие и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“ 9.10.2021 г. ... развитие, академична мобилност на украинските икономисти и нейният ефект върху развитието на икономическото образование през 19 и началото на 20 век, от лихварството до кредитната система: Маркс и анализът на историческите форми на лихвоносен капитал, както и ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) и институционален „ЕРАЗЪМ+“ координатор в УНСС, разговаряме за новия програмен период и възможностите, които програмата ще предостави на студентите.  Доц. Тошева ...
Сплотеното статистическо семейство отпразнува юбилеите на двама от своите доайени 1.10.2021 г. ... на “Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели” и Заместник-декан по НИД към факултета; Колеги, приятели и близки на юбилярите. Празничното събитие продължи в неформална обстановка ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“ 4.3.2022 г. ... участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“   за ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за Летен семестър на учебната 2021 – 2022 година УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 4.3.2022 г. ... дългосрочни, също така има и входяща мобилност на водещи преподаватели от партньорските университети в чужбина. Още в следващите три месеца всичко това ще започне да идва като ноу-хау, което нашите колеги, преподаватели, изследователи и докторанти ще видят в нашите ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 21.1.2022 г. ... дългосрочни, също така има и входяща мобилност на водещи преподаватели от партньорските университети в чужбина. Още в следващите три месеца всичко това ще започне да идва като ноу-хау, което нашите колеги, преподаватели, изследователи и докторанти ще видят в нашите ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за учебната 2021-2022 година 22.8.2023 г. ... участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“   за ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... партньори – физическа и онлайн мобилност, съвместни образователни и научни проекти, общи курсове за обучение, участие в международни научноизследователски екипи, работа в съвместни лаборатории и др. Допълнителни възможности за мобилност съществуват по програма Erasmus+, ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... университета ще създават условия за мобилност при обмяна на студенти и преподаватели, както и внедряване на партньорски статут, не само на институционално равнище, но и на равнище на преподаватели и студенти. УНСС и Тракийският университет ще отворят един за друг вратите си ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... нови възможности за международна мобилност на студентите, не само по програмата „Еразъм +“, с множеството университети, с които университета има сключени споразумения. УНСС вече е част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU,  заедно с още шест ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... възможност да участват в международна мобилност не само по програмата „Еразъм +“ с множеството университети, с които имаме сключени споразумения. УНСС вече е част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU,  заедно с още шест престижни европейски ...
92 на сто от студентите харесват платформата „Уеб студент“ 28.5.2021 г. ... от Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. Като елементи на материално-техническата база на УНСС, най-високи оценки (много добър 4,96) „получават“ Тестовият център и дворът на УНСС, следвани от Спортния комплекс (също с оценка ...
Посланикът на Япония Н. Пр. Нарахира Хироши посети УНСС 12.5.2021 г. ... университети, чрез осъществяване на мобилност, разработка на проекти, научни изследвания и организиране на съвместни конференции и инициативи. Обсъдени бяха и перспективите УНСС да предоставя съответната експертна техническа помощ на японски фирми, които имат желание да ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... целеви средства за изследователска мобилност; целеви средства за преподавателски заплати; целеви средства за квалификация на служители; засилен контрол върху целесъобразното разходване на публични средства и т.н. Трябва да се потърси и един по-до­бър баланс между ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... на интереса към тази специалност. Темите „Мобилност“, „Зелен транспорт“, „Зелена енергетика“ в контекста на новите европейски политики привличат силно мотивирани млади хора, които искат да учат точно в тази специалност. На европейско ниво и в България една от ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... на интереса към тази специалност. Темите „Мобилност“, „Зелен транспорт“, „Зелена енергетика“ в контекста на новите европейски политики привличат силно мотивирани млади хора, които искат да учат точно в тази специалност. На европейско ниво и в България една от ...
Стартира дуалната бакалавърска програма с Университета за чуждестранни изследвания в Тиендзин, Китай 24.2.2021 г. ... . Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“, и гл. ас. д-р Аника Петкова, координатор на програмата, запознаха студентите с техните ...
Ново поколение европейци с помощта на ENGAGE.EU 4.3.2021 г. ... на проекта и директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) доц. д-р Екатерина Тошева. „Какво е да си смел: да даваш гласност на обществените проблеми“ - талантът на годината Валери Коничева за предразсъдъците, думите и света на бизнеса. „Между ...
Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай) 23.2.2021 г. ... . Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др. В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев – ръководител на катедра „Икономикс“, и координаторът гл. ас. д-р Аника Петкова запознаха студентите с техните преподаватели от УНСС през ...
Започна конкурсът за студентска мобилност по Еразъм+ за учебната 2021/22 г. 15.2.2021 г. ... университетския център за мобилност по програма Еразъм+ обявиха началото на конкурса за студентски обмени за учебната 2021/22 г. За участие в програмата могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... .EU, от който УНСС е част, повишаване на международната мобилност на докторанти и изследователи, активизиране участието в международни научноизследователски проекти и, не на последно място, подобряване на международния профил на докторските програми. Говорили сте неведнъж за образователната дейност в рамките на ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... два семестъра в европейски университети по програмата за мобилност „Еразъм+“, а също и в европейската университетска мрежа ENGAGE.EU. Ще имате достъп до богат книжен фонд и световни бази данни в Университетската библиотека. Ще спортувате в един от най-големите и модерни студентски спортни комплекси в ...
УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ + 11.1.2021 г. ... на програма Еразъм към ЕС и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС с ръководител доц. Екатерина Тошева, кандидатства за участие и за новия период 2021-2027 година. „С нетърпение очакваме да видим новите възможности и опции, залегнали в основата за развитие през ...
УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ + 4.1.2021 г. ... на програма Еразъм към ЕС и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС с ръководител доц. Екатерина Тошева, кандидатства за участие и за новия период 2021-2027 година. „С нетърпение очакваме да видим новите възможности и опции, залегнали в основата за развитие през ...
Колективна монография "Завръщащите се мигранти" 21.12.2020 г. ... мигранти: стратификация и сегментация на икономическата мобилност", финансиран от Фонд Научни изследвани към Министерство на образованието и науката в рамките на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. Посвещаваме книгата, в памет на проф. Кръстьо Петков, който ни ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL 5.1.2021 г. ... "Електромобилите - част от устойчивата мобилност в контекста на Европейския пазар и стимули", автор: Даниела Михнева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914303 "Методика за изследване готовността на служителите за участие в иновационни проекти", автор: Лиляна Станкова ...
Официална церемония "Студент на годината 2020" 2.2.2021 г. ... , с когото ме срещна УНСС по време на една мобилност - гл. ас. д-р Яна Стоенчева от катедра „Недвижима собственост“, уважаван учен и невероятен преподавател с чувство за хумор, сподели тя. Призът бе връчен от проф. д-р Цветана Стоянова и докторанта Мартин Петков ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... много по-далеч от традиционното разбиране за мобилност. За нас като най-стария и най-големия икономически университет в страната е чест да сме част от тази инициатива. Не се съмнявам в крайния успех“. Ректорът посочи, че до момента партньорството в рамките на ENGAGE.EU е дало отлични ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... много по-далеч от традиционното разбиране за мобилност. За нас като най-стария и най-големия икономически университет в страната е чест да сме част от тази инициатива. Не се съмнявам в крайния успех“. Ректорът посочи, че до момента партньорството в рамките на ENGAGE.EU е дало отлични ...
Признаване на форсмажорни разходи за мобилност с цел преподаване и обучение 19.8.2020 г. ... втория семестър на академичната 2019 – 2020г. мобилностите с цел преподаване и обучение не бяха реализирани, заради разпространението на  COVID-19. В тази връзка Европейската комисия прие за форсмажорно обстоятелство COVID-19, като причина за невъзможността да бъдат реализирани мобилности с ...
Уебинар в рамките на международното лятно училище „Гърция – Русия – България“ 27.7.2020 г. ... Дамянов, зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. Втората част на международното лятно училище ще се проведе в периода 17 – 22 август 2021 г. в AUTh Summer Camp на п-в Халкиди (Гърция). Следващите две издания (през 2022 г. и 2023 г.) ще бъдат ...
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU 22.7.2020 г. ... възможност за провеждане на виртуални мобилности за изучаване и полагане на изпити по избрани дисциплини от своите учебни планове. Във връзка с това, тези от вас, които са избрани и предстои да реализират мобилност по програма Еразъм+ през зимния семестър на 2020-2021 учебна година, имат ...
ОФИЦИАЛНО: УНСС е част от Европейския университет ENGAGE.EU 21.1.2022 г. ... и множество възможности за физическа и виртуална мобилност, специфични университетски курсове и широко предлагане на микро-квалификации за обучаващи се от всички възрасти и квалификации; учредяване на ENGAGE.EU тинк-танк (Център за напреднали европейски изследвания на социалната промяна), ...
ОФИЦИАЛНО: УНСС е част от Европейския университет ENGAGE.EU 21.1.2022 г. ... и множество възможности за физическа и виртуална мобилност, специфични университетски курсове и широко предлагане на микро-квалификации за обучаващи се от всички възрасти и квалификации; учредяване на ENGAGE.EU тинк-танк (Център за напреднали европейски изследвания на социалната промяна), който ...
Остани в България и кандидатствай в УНСС – заслужава си! 26.6.2020 г. ... в европейски университети по програмата за мобилност „Еразъм+“, ще имаш достъп до световни бази данни, ще спортуваш в един от най-големите студентски спортни комплекси. Ще учиш в академична институция със 100-годишни традиции в образованието, носител на приза „Най-престижен ...
Успешна защита на дисертационен труд “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България” 13.6.2020 г. ... защити своята докторска дисертация на тема “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България” с научен ръководител доц. д-р Евгения Пенкова. Научното жури бе от доказани специалисти в областта: проф. д-р Евгения Иванова Делчева проф. д-р Тодорка Игнатова ...
„Climb a mountain!“ онлайн в Microsoft Тeams 1.5.2020 г. ... - семинар, организиран от Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), се проведе на 29 април. Неговата цел беше да запознае входящите чуждестранни Еразъм студенти, които реализират мобилност в УНСС, с различните възможности на международни програми като Еразъм+ - ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... сегментация и стратификация на икономическата мобилност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от преподаватели от Университета за национално и световно стопанство, в партньорство с Институт за икономически изследвания към БАН. В работата на форума участваха ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... сегментация и стратификация на икономическата мобилност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от преподаватели от УНСС в партньорство с Института за икономически изследвания към БАН. В работата на конференцията участваха учени, преподаватели, изследователи, ...
МОН препоръчва отменяне или отлагане на пътувания на студенти и служители заради разпространението на коронавируса 26.2.2020 г. ... им предстоят пътувания, в това число по програми за мобилност в посочените и други засегнати от заразата държави, е необходимо да ги отменят или отложат ...
Преподаватели от Катедрата участват в международния проект EXPOVET - Joint VET Course for Export Experts 22.1.2020 г. ... различни компоненти за обучение на работа (стаж) и мобилност. Очакваните резултати от проекта са:- Уеднаквяване на квалификацията на експертите по международна търговия на ниво EQF 6- Разработване на обща учебна програма в областта на международната търговия, предлагана от трите ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 16.12.2019 г. ... в катедрата и директор на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели. Доц. д-р Екатерина Тошева Церемонията продължи с връчване на дипломите (на снимките долу) ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 5.12.2019 г. ... в катедрата и директор на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели. Доц. д-р Екатерина Тошева Церемонията продължи с връчване на дипломите (на снимките долу) ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ 26.11.2019 г. ... на трансверсалните умения, научноизследователската мобилност в чужбина, разпространението на научното знание, достъпа до съвременното научно съдържание и информация и комуникации. Събитието продължи с анализ на постигнатите резултати по време на тригодишния проект ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с университета в Щип, Македония 22.11.2019 г. ... да учат до 5 месеца в македонския университет. Тази мобилност ще могат да ползват 5 студенти годишно, записани в бакалавърска, магистърска или докторска степен. Същата възможност имат македонските студенти. Подписаното споразумение осигурява и преподавателски обмен.  Договорената мобилност е ...
КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 13.11.2019 г. ... УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... и докторанти от нашия университет участваха в мобилности по проектна дейност № 2, включена в проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“, с ръководител ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 12.11.2019 г. ... ИНФОРМАЦИЯ!!! Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от извънредния конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през летния семестър на 2019-2020 учебна година. Класираните студенти да се обадят в офиса на Еразъм, кабинет ...
Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... на катедрата участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... и Боряна Райнова участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти-магистри и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... . д-р Деница Горчилова и ас. д-р Виолета Тончева-Златкова от катедра „Публична администрация“ участваха в 9th International Teaching and Training Week „Importance of International Credit Mobility for Internationalisation of HEIs“, организирана от ...
ПРОЕКТ EXPOVET - Joint VET Corse for Export Experts 20.11.2020 г. ... компоненти за обучение на работа(стаж) и мобилност. ГЛАВНИ ДЕЙНОСТИ Дейност 1: Съвместни квалификации в ПОО Дейност 2: Структури за устойчиво сътрудничество ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Уеднаквяване на квалификацията на експертите по международна търговия на ниво EQF 6 Разработване ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 17.10.2019 г. ... ИНФОРМАЦИЯ!!! Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от проведения конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Гърция 20.11.2019 г. ... участваха в научноизследователска мобилност в Солунския университет „Аристотел“ по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти 13.9.2019 г. ... до 14 октомври ще се проведе конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти. За повече информация -> кабинет 1003 или в раздел мобилност: https://www.unwe ...
Международна мобилност на наш докторант 11.7.2019 г. ... й труд. Осъществената международната мобилност е част от проект № BG05M2OP001-2.009-0012  „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“, финансиран по схема за ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... проект по програма Еразъм+ КД 107 „Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“ в УНСС преподавателска мобилност реализираха трима преподаватели от Йордания – доц. Айман Алказалех  и доц.Самир АлД жабали от ...
Ден на снега за чуждестранните студенти по програма „Еразъм+“ 28.3.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели за втора година организира Ден на снега за чуждестранните студенти, които реализират мобилност по програма „Еразъм+” в УНСС. В курортния комплекс Боровец 30 студенти от европейски страни, ...
Наш докторант осъществи мобилност по Erasmus в Чехия 16.3.2019 г. ... задочна форма на докторантура, осъществи мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ за четири месечен период през учебната 2018/2019 г. Приемащ бе Университетът Томаш Бата в град Злин, Чехия. Нашият възпитаник бе приет топло от колегите си от катедра „Информатика и изкуствен ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 13.3.2019 г. ... ИНФОРМАЦИЯ!!! Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от проведения конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна ...
Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“ 6.3.2019 г. ... над 13 млн. лв. По програмата за мобилност „Еразъм“ наши възпитаници учат един или два семестъра в повече от 30 престижни европейски университета, а техни колеги от ЕС – в УНСС, посочи проф. Статев. Убеден съм, че на днешната среща-разговор студентите ще ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... , директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП). По време на информационната среща те се запознаха с програмата за академичната 2019/2020 година. В „Еразъм+“ участват 35 държави, от които 28 са членки на Европейския съюз, както и ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш 5.2.2019 г. ... до 5 месеца в Нишкия университет. Тази мобилност ще могат да ползват 5 студенти годишно, записани в бакалавърска, магистърска или докторска степен. Същата възможност имат сръбските студенти. Подписаното споразумение осигурява и преподавателски обмен ...
Доц. Тошева реализира успешно мобилност на персонал с цел преподаване в Университет Брайтън 28.1.2019 г. ... . д-р Екатерина Тошева реализира успешно мобилност на персонал с цел преподаване в Университет Брайтън, Великобритания.  В рамките на мобилността тя изнесе лекции и води семинарни занятия пред студенти от бакалавърските програми по „Икономика“ и по ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291 20.11.2020 г. ... за развитие на целевите умения; 5. Мобилност на обучители за методологично съгласуване, насочени към развиване на уменията, необходими за управление на процесите и проектите за териториален и екпериментален макетинг. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: създаване на международна мрежа от ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... и на дейността по организирането на мобилности на студенти, преподаватели и административен персонал по линия на програма „Еразъм+“. Нарасна интересът на студенти от европейски университети да осъществяват мобилност в УНСС, както и на наши студенти да се обучават в ...
Ректорът на Икономическия университет в Братислава беше удостоен със званието „почетен професор на УНСС“ 20.12.2018 г. ... сътрудничество и до споразумение за мобилност на студенти и преподаватели, както и до подготовката на съвместна магистърска програма с двойна диплома, която скоро ще стартира благодарение на огромния принос на проф. Даньо към развитието на отношенията между двата университета, ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Порфесионално образование и обучение". Проектът се изпълнява от ИСК при УНСС в партньорство с "Инфоркавадо" и професионалното училище "Роча Пейшото" в гр. Барселос, област Порто, Северозападна Португалия. Целта на ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха 5.12.2018 г. ... и директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. Доц. д-р Екатерина ...
Студенти от УНСС представиха своите зелени бизнес идеи по програма „Greenhouse“ 6.12.2018 г. ... - онлайн курсове, програмата за професионална мобилност, както и основните теми и дейности на Клийнтех, сред които са и климатичните иновации. Студентите По време на събитието пред студентите бяха представени четири иновативни идеи, дело на техни колеги. Всеки от четирите ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" 23.1.2019 г. ... и директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. Доц. д-р Екатерина ...
Чуждестранните студенти по „Еразъм“ посетиха Копривщица 4.12.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели организира екскурзия до Копривщица за чуждестранните студенти от девет страни, които реализират мобилност в УНСС през зимния семестър на учебната 2018/2019 година. Студентите се запознаха с историята и ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. д-р Светла Цветкова от катедра „Икономика на транспорта и ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 11.1.2022 г. ... енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. д-р Светла Цветкова от катедра „Икономика на транспорта и ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. д-р Светла Цветкова от катедра „Икономика на транспорта и ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... от катедрата участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти на рамковите и ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... от катедрата участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти на рамковите и ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... , с бизнеса, с чуждестранни университети и мобилност на преподаватели и студенти, партньорство със средни училища, с активна научноизследователска дейност, за която свидетелстват огромният брой публикации с импакт фактор, каза проф. Стефанова. В Голямата конферентна ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... , с чуждестранни университети и мобилност на преподаватели и студенти, партньорство със средни училища, с активна научноизследователска дейност, за която свидетелстват огромният брой публикации с импакт фактор, каза проф. Стефанова. В Голямата конферентна ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ от 16.09.2018 г. до 29.09.2018 г., се проведе обучение на обучители за използване на информационни и комуникационни технологии в град Барселос, ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... се изпълнява нашата програма за мобилност на студенти, преподаватели и служители. Разшири се сътрудничеството ни с държавните институции от централната и местна власт, с бизнеса и неправителствения сектор, заяви ректорът. Нека се поздравим с безспорния ...
Над 10 научни продукта-ДОКЛАДИ в над 700 СТРАНИЦИ 7.3.2019 г. ... и стратификация на икономическата мобилност", финансиран от Фонд Научни изследвания. Номер и дата на договора: ДН05/6 от 14.12.2016 г. Начало на отчитания етап: 14 декември 2016 г. Край на отчитания етап: 13 юни 2018 г. Базова организация: Университет за национално и ...
Наш докторант с приз за най-добър доклад 13.6.2018 г. ... краткосрочна научноизследователска мобилност като участник в целевата група на докторантите по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с ...
Европа на една ръка разстояние: да научиш за нея и да учиш в нея по програма „Еразъм+“ 31.5.2018 г. ... приключение - съвети за успешна мобилност“. Събитието отново беше организирано от Еразмус Стюдънт Нетуърк (ЕСН) УНСС с подкрепата на Международния офис на УНСС. На едно място се събраха повече от 30 бъдещи Еразъм студенти от университета, над 10 доброволци от ...
ИСК при УНСС с нов проект по програмата Еразъм + 17.5.2018 г. ... дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на ...
доц. д-р Кирил Димитров в Nottingham Trent University, Nottingham Business School 8.5.2018 г. ... , осъществи преподавателска мобилност по програма ERASMUS+ в края на месец април 2018г. в Бизнес училището на Нотингам Трент Юнивърсити (Nottingham Trent University, Nottingham Business School) в Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (UK), където ...
Чуждестранните студенти по програма „Еразъм +“ в УНСС караха ски на Витоша 20.3.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира за първи път ски екскурзия до Витоша за студентите, обучаващи се по програма „Еразъм +“ в УНСС. Целта бе да се покаже какво богатство е да живееш в европейска столица, която е ...
Представители на Финансовата академия в Астана на посещение в УНСС 20.3.2018 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. От ляво надясно: доц. д-р Екатерина Тошева, проф. д-р Валентин Гоев, д-р Алия Турегелдинова, д-р Адил Алданязов, проф. д-р Диана Копева и Айгюл Алибекова Представителите на ...
Информационна среща за програма „Еразъм+“ 21.2.2018 г. ... се запознаха с програмата за мобилност „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 година на информационна среща в университета. Доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), представи на ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... , „Научноизследователска мобилност в чужбина“, „Разпространение на научното знание“, „Достъп до съвременно научно съдържание“, „Информация и комуникация“, "Организация и управление на проекта". По време на ...
Представяне на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS 12.12.2017 г. ... местни трансгранични политики за мобилност на човешките ресурси, засилване на икономическото сътрудничество чрез насърчаване и подкрепа на синергии между предприятията, структурите за подкрепа на предприемачеството и др. Участници в срещата По време ...
Еразъм студентите в УНСС посетиха Копривщица 11.12.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира еднодневна екскурзия до Копривщица за чуждестранните студенти, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Из Копривщица В града, през който минават маршрутите на ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 30.10.2017 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, представи Лаура Ван Боше и откри срещата. В зала „Научни съвети“ В кратко видео Лаура Ван Боше представи Холандия, а чрез викторина студентите научиха повече за ...
Наши преподаватели участваха в испано-български семинар в Университета на Валенсия 24.10.2017 г. ... сегментация и стратификация на икономическата мобилност" (ДН05/6 от 14.12.2016 г.) доц. Андрей Нончев, ръководител на проекта и ръководител на катедра „Икономическа социология, доц. Венелин Бошнаков, доц. Мария Бакалова и ас. д-р Мариета Христова от УНСС, както и проф. Веселин Минчев от ...
Испано-български семинар в Университета на Валенсия 17.1.2024 г. ... сегментация и стратификация на икономическата мобилност" (ДН05/6 от 14.12.2016 г.) доц. Андрей Нончев, ръководител на проекта и ръководител на катедра „Икономическа социология, доц. Венелин Бошнаков, доц. Мария Бакалова и ас. д-р Мариета Христова от УНСС, както и проф. Веселин Минчев (ИИ на ...
Експертна дискусия в рамките на изпълнение на проект Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на иконо­мическата мобилност“ 19.7.2017 г. ... сегментация и стратификация на иконо­мическата мобилност“ . Присъстваха представители на широк кръг инстиутции в България с отношение към миграционната проблематика: Доц. д-р Петко Христов – ИЕФЕМ (БАН), Доц. д-р Мила Маева – ИЕФЕМ (БАН), Росица Иванова - Националния съвет за ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... целия живот.  2. „Научноизследователска мобилност в чужбина“ – целта на дейността е да се предостави на всички целеви групи, участващи в проекта, възможност за научно и професионално развитие чрез свободно движение в Европейската мрежа за изследователско партньорство, която е част ...
Студенти от Университета Тилбург, Холандия, посетиха УНСС 12.5.2017 г. ... Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. Младите холандци научиха за историята и настоящето на УНСС, разгледаха с интерес сградата му. Пред сградата на УНСС Третата среща ги събра с представители на най-голяма организация на заетостта в ...
Семинар „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“ 3.5.2017 г. ... по  проекта „Мрежа от експерти по вътрешна мобилност в ЕС – свободно движение на работници и координация на социалното осигуряване“ (проект № VC/2013/0300 - лот 1: „Правна експертиза в областта на координацията на социалното осигуряване и свободното движение на работници“). ...
Чуждестранните студенти по програма Еразъм+ посетиха наши забележителности 3.5.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира еднодневна екскурзия до пещерата Проходна, Етрополе и Етрополския манастир за студентите, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Целта на пътуването, в която се включиха 24 чуждестранни студенти, бе те да бъдат запознати с ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 24.3.2017 г. ... Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, представи Лаура Ван Боше, която гостува в нашия университет по повод отбелязването на 30-годишнината на програма „Еразъм“. Доц. Тошева (втората вляво) открива срещата Холандският ...
Ден на чуждестранните студенти - 14 март 2017 г. 21.3.2017 г. ... , който вече са усвоили добре. За своята мобилност в Университета Манхайм, Германия, разказа студентката Лилия Георгиева, която беше подготвила специално видео. По думите и това е едно страхотно преживяване, което всеки студент трябва да изпита. Чуждестранни студенти в нашия ...
Ден на чуждестранните студенти в УНСС 17.3.2017 г. ... , който вече са усвоили добре. За своята мобилност в Университета Манхайм, Германия, разказа студентката Лилия Георгиева, която беше подготвила специално видео. По думите и това е едно страхотно преживяване, което всеки студент трябва да изпита. Чуждестранни студенти в нашия ...
Изследователи от УНСС са представени в бюлетина на международния проект Euromod 13.3.2017 г. ... Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“, са представени в бюлетина на международния проект Euromod. Изследователите от нашия университет са част от националния екип за ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество с между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 11.1.2022 г. ... научните изследвания и студентската и преподавателска мобилност. Проф. Канда разясни условията за обучение на студенти от УНСС в Meiji Gakuin University. От 10:30 часа в зала „Тържествена“ проф. Макото Канда изнесе публична лекция на тема „The Very Japanese Company“ пред студенти от ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 28.2.2017 г. ... изследвания, студентската и преподавателската мобилност. Проф. Канда пое конкретни ангажименти за реализиране на съвместни проекти между УНСС и Meiji Gakuin University ...
Конкурс за мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за 2017-2018 учебна година 4.4.2017 г. ... връзка с предстоящото обявяване на конкурс за мобилност за обучение на студенти и докторанти по програма Еразъм+, от УЦМСП се обръщаме към Вас с молба до 25.02. 2017г. да предложите на вниманието на докторантите подходящи места за мобилност.   На нашата интернет страница сме публикували списък ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, Алберт Пашов, зам.-председател на секцията на ЕСН (Еразмус Стюдънт Нетуърк) към университета и Education officer към ЕСН България, студенти и докторанти ...
Чуждестранните студенти по Еразъм+ посетиха Габрово и Трявна 5.12.2016 г. ... 2 декември Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира еднодневна екскурзия до Габрово и Трявна за студентите, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Целта на екскурзията беше чуждестранните студенти да се запознаят с българската култура и традиции. Градовете не ...
Информационна среща за мобилност по програма Еразъм+ 18.11.2016 г. ... ли да разберете какво е да прекараш семестър в чужбина?Искате ли да научите нов език или просто да практикувате този, който владеете?Искате ли да се докоснете до нова култура, нови традиции и обичаи?Искате ли да срещнете млади и смели хора, търсещи новото и интересното?Искате ли да пътувате до нови и ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... конференция "Мобилност за един свързан свят" петък, 28 октомври 2016 15:49 / петък, 28 октомври 2016 16:23 Научно-практическа конференция на тема „Мобилност за един свързан свят“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 11.1.2022 г. ... Научно-практическа конференция на тема „Мобилност за един свързан свят“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... конференция на тема „Мобилност за един свързан свят“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния ...
Семинар за докторанти по програма Еразъм+ 20.10.2016 г. ... докторантските научни работи и възможностите за мобилност на докторанти ...
Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 27.9.2016 г. ... маса-дискусия на тема „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ организира Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. На събитието в голямата конферентна зала присъстваха доц. д-р ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... на  възможностите за мобилност на студенти и преподаватели по програмата „Еразъм+“. Проф. Статев посочи начините за обмен на студенти между двата университета, продължаването на обучението им в съответните бакалавърски и магистърски ...
Лекция на ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия. 27.5.2016 г. ... , Германия по преподавателска мобилност на програма Еразъм+. По време на посещението бяха изнесени лекции на транспортна тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. В началото бе представен нашия университет ...
Преподавател от катедра "Международни отношения" води лекции в университета в Ебора, Португалия 26.5.2016 г. ... в рамките на преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“.  Пред студентите от специалност „Международни отношения“ д-р Хабова води лекции по теми, свързани с външната политика на Китай, отношенията ЕС – Китай и ...
Как се развива теорията на международната търговия 11.1.2022 г. ... на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели ...
Открита лекция – дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ - 19 май, Голяма конферентна зала 20.5.2016 г. ... по преподавателска мобилност на програма „Еразъм+“. Той води лекционен курс по „Икономика“ и „Финанси в публичния сектор“ в Университета на Салерно, Според  изследване на International Biographical Centre, ...
Как се развива теорията на международната търговия 20.5.2016 г. ... на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели ...
Лекция-дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ 20.5.2016 г. ... по преподавателска мобилност на програмата „Еразъм+“. Той води лекционен курс по „Икономика“ и „Финанси в публичния сектор“ в Университета на Салерно. Според  изследване на International Biographical Centre, ...
Открита лекция – дискусия на тема „Как се развива теорията на международната търговия“ – 17 май, зала Тържествена 20.5.2016 г. ... "Еразъм+" за преподавателска мобилност. Мероприятието, проведено на 17 май в зала Тържествена на УНСС, беше организирано  от катедра „Логистика“ със съдействието на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... на мултимодална мобилност на хора и стоки; възможностите, проблемите и перспективите за съвместно използване на ИТС и внедряване на системи за управление на трафика. Участници в кръглата маса В панел II бяха обсъждани ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 11.1.2022 г. ... на мултимодална мобилност на хора и стоки; възможностите, проблемите и перспективите за съвместно използване на ИТС и внедряване на системи за управление на трафика. Участници в кръглата маса В панел II бяха обсъждани ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 22.4.2016 г. ... на мултимодална мобилност на хора и стоки; възможностите, проблемите и перспективите за съвместно използване на ИТС и внедряване на системи за управление на трафика. Участници в кръглата маса В панел II бяха обсъждани ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... на научноизследователска мобилност в страната и чужбина; участие с доклади в национални и международни научни форуми; достъп до специализирана научна литература; участие в национални конкурси за най-добра докторантска разработка със значим принос за ...
Чуждестранните студенти посетиха Копривщица 5.4.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира еднодневна екскурзия до Копривщица за студентите, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Чуждестранните студенти в Копривщица Двадесетте и седем ...
Студентски семинар „Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" 25.3.2016 г. ... семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" се проведе в УНСС. Срещата бе организирана от ст.пр. д-р Мина Хубенова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ и  ...
Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилност в ЕИП 21.3.2016 г. ... , във връзка с проект за мобилност на тема „Иновативните МСП – ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж”, финансиран по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо ...
Ден на чуждестранните студенти - 11 март 2016 година 11.3.2016 г. ... и Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, организира за пета поредна година Ден на чуждестранните студенти в университета. По време на срещата в зала „Научни съвети“ Приветствие от името на ректора ...
Ден на чуждестранните студенти 11.3.2016 г. ... и Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, организира за пета поредна година Ден на чуждестранните студенти в университета. По време на срещата в зала „Научни съвети“ Приветствие от името на ректора ...
Студентски форум „Аз и бизнесът“ 1.3.2016 г. ... човешки ресурси и глобална мобилност за България, Македония, Албания и Косово, на HP Enterprise Solutions – “Prepare Business Plan for IT product (Подготовка на Бизнес план за IT продукт)”. Участници в уъркшоп в голямата ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет 1.3.2016 г. ... за възможностите за мобилност на студенти, преподаватели и служители, както и за сътрудничество с най-голямото висше училище на княжеството. Ст. преп. Албена Стефанова В своята презентация преподавателката представи Университета ...
Наш преподавател в Университета на Лихтенщайн по проект за обмен на добри практики 26.2.2016 г. ... в мярката за мобилност на двете програми. Вляво е Елизабет Асенова от специалност „Финанси“. В рамките на проекта бяха представени академичната и научно-изследователската дейност на УНСС, постиженията в работата със студенти ...
Информационна среща по програма Еразъм+ 23.2.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) проведе информационна среща по програма Еразъм+. На събитието присъстваха и вече участвали в програмата студенти, които споделиха своите впечатления. По време на ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 18.2.2016 г. ... програми, студентската мобилност по Еразъм+, съвместните магистратури с чуждестранни университети др. На прага сте на изключително големи възможности, които съм сигурен, че ще оползотворите максимално, каза проф. Статев. Проф. Статев ...
Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илинойс, САЩ 21.1.2016 г. ... преподавателска и студентска мобилност по програма „Еразъм +“ между Университета на Илинойс и УНСС. Нашият преподавател пред сградата на Университета на Илинойс В университета на Илинойс, създаден през 1867 г., се обучават ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... , докторантски програми, мобилност на студенти и преподаватели, взаимно признаване на студентски кредити и др. Смятам, че подписването на меморандума е много добра основа за развитие на ползотворното сътрудничество между нашите университети и факултети, ...
Национална конференция “Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации” 20.2.2019 г. ... характер, липсват и мерки за мобилност на изследователите. Интелектуалната собственост участва във финансовата възвръщаемост на иновациите, посочи проф. Костадинов и коментира своевременния и ефективен трансфер на технологии и превръщането им в иновации. Проф ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... характер, липсват и мерки за мобилност на изследователите. Интелектуалната собственост участва във финансовата възвръщаемост на иновациите, посочи проф. Костадинов и коментира своевременния и ефективен трансфер на технологии и превръщането им в иновации. Проф ...
Среща на деканското ръководство с представители на Университетите на Сплит и Риека, Република Хърватска, относно междууниверситетско сътрудничество 25.9.2015 г. ... дейност и мобилност на преподаватели, докторанти, студенти и административни сътрудници ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с директора на европейската програма „Жан Моне“ 20.7.2015 г. ... за подписване на договор за мобилност по програма „Еразъм+“, както и на общ рамков договор за сътрудничество между двата университета. Проф. Статев и проф. Теласинос разискваха също възможностите за взаимен обмен на преподаватели и изследователи, ...
Преподавател от катедра "Икономическа социология" с лекционен курс в Тесалия, Гърция 9.7.2015 г. ... осъществено в рамките  на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По време на лекция в ТОИ на Тесалия Доц. Никова представи пред студентите България, УНСС и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен курс ...
Среща с ръководството на Професионалната бизнес академия в Тирана 15.6.2015 г. ... прояви подчертан интерес към възможностите за мобилност на преподаватели и студенти, съвместните магистърски и докторски програми, достъпа до богатия библиотечен фонд.             Проф. Балабанова покани албанските си колеги на научната ...
Хоноруван асистент от катедрата изнесе лекции в Университета на Сарагоса 5.6.2015 г. ... презентация на УНСС, представи възможностите за мобилност в България и в частност в УНСС. По време на посещението бяха организирани и срещи с ръководителя на центъра за мобилност на преподаватели и студенти Марта Мелгуизо (Marta Melguizo), с която бяха обсъдени възможностите за разширяване на ...
Преподавателска мобилност в Университета на Сарагоса, Испания 4.6.2015 г. ... възможностите за разширяване на програмите за мобилност между Университета на Сарагоса и УНСС, както по линия на студентската мобилност, така и по линия на преподавателската мобилност. Ас. Николай Величков направи и презентация на УНСС и проведе допълнителна среща със студенти от Университета ...
Докторантска мобилност по програма Еразъм + 4.6.2015 г. ... Божикин проведе докторантска мобилност по програма Еразъм+ в Католическия университет в Белгия от месец февруари до месец май 2015 г. По време на престоя в този университет докторантът осъществи запознанства с много колеги (икономисти), работещи в областта на устойчивото развитие, обмени ...
Мобилност в Братислава 4.6.2015 г. ... 26 април, 2015 г. ас. Аника Петкова осъществи мобилност по програма Еразъм с цел преподаване в Икономически университет, гр. Братислава, Словакия. Пред студенти-магистри бе изнесена лекция на тема: „Взаимовръзки в платежния баланс – зависимост между текуща сметка и преки ...
Лекции на гръцки колеги 4.5.2015 г. ... на Европейска програма Еразъм за преподавателска мобилност с цел преподаване. Лекция на тема „Принципи в управлението на човешките ресурси и приложението им“ изнесе д-р Георгиос Аспридис от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция. Д-р Димитриос Целиос гостува в УНСС ...
Чуждестранен лектор за „Принципите в управлението на човешките ресурси и приложението им“ 4.5.2015 г. ... програма „Еразъм“ за преподавателска мобилност.  Лекторът Лекцията бе изнесена като съвместна в рамките на лекционния курс по Икономическа социология (семинар по тема Социални аспекти на управление на персонала и на ЧР), воден от доц.д-р Донка Никова, катедра ...
Лекция на преподавател от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция 30.4.2015 г. ... рамките на програма „Еразъм“ за преподавателска мобилност ...
Доцент от катедра "Икономикс" изнесе лекция в университета на Флоренция 15.4.2015 г. ... , Италия, където в рамките на преподавателската мобилност по програма "Еразъм" изнесе лекция на тема "Стратегия Европа 2020 - изпълнение и предизвикателства". По време на лекцията По традиция студентите отговориха на 10 въпроса от встъпителен тест, свързан с историята, ...
Наш преподавател бе гост-лектор в Турция 15.4.2015 г. ... на лекционния курс Преподавателската мобилност на доц. Ралчев бе в рамките на програма „Еразъм+“. Нашият университет поддържа дългогодишно партньорство за обмен на студенти и преподаватели с университета „Бахчешехир“. Доц. Ралчев със ...
Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ 16.3.2015 г. ... с водещи учени от УНСС, научноизследователска мобилност и др. В малката конферентна зала „Казвам всичко това с гордостта на ректор на университет, чийто 95-и рожден ден ще отбележим тази година, защото продължаваме славните традиции на нашите основатели като достойни ...
Ден на чуждестранните студенти - 12 март 2015 г. 15.2.2016 г. ... съвместно със Студентски съвет и Центъра за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС, има удоволствието да Ви покани за четвърта поредна година на Деня на чуждестранните студенти. Инициативата отново ще събере чуждестранни студенти, избрали да се обучават в УНСС и тези, дошли ...
Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти 12.11.2014 г. ... , посети УНСС в рамките на преподавателската мобилност по програма „Еразъм +“. Целта на посещението бе обмен на добри преподавателски практики и проучване на възможностите за по-нататъшно сътрудничество между финландския университет и нашия университет. Д-р Зашев по ...
Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет 30.9.2015 г. ... програма на съвместния проект предвижда и мобилност на участниците между България и Китай, организиране на две конференции по тематиката с разменено домакинство на провеждане, публикуване на резултатите от изследванията в специализирани научни издания в Азия. В екипа на УНСС са включени ...
Съвместен научноизследователски проект между УНСС и китайски университет 6.11.2014 г. ... програма на съвместния проект предвижда и мобилност на участниците между България и Китай, организиране на две конференции по тематиката с разменено домакинство на провеждане, публикуване на резултатите от изследванията в специализирани научни издания в Азия. В екипа на УНСС са включени ...
Преподавател от катедра "Икономическа социология" с лекции в чужбина 3.6.2014 г. ... осъществено в рамките  на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По време на лекция в ТОИ на Лариса Доц. Никова представи пред студентите България, нашия университет и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен ...
Лекционен курс на наша преподавателка в Гърция 2.6.2014 г. ... осъществено в рамките  на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По време на лекцията Доц. Никова представи пред студентите България, нашия университет и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен курс включваше ...
Докторант е класиран за участие в програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2014-2015 година 27.5.2014 г. ... в Льовен, Белгия за период от три месеца. Мобилността по програма ЕРАЗЪМ+ ще бъде извършена през втория семестър на академичната 2014-2015 година. Целта на тази мобилност за обучение е подготовка на части от дисертационния труд на докторанта, който се обучава в съвместна докторска ...
Лекция на наш преподавател в университета на Флоренция 24.4.2014 г. ... й бе осъществена на базата на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По традиция студентите отговориха на десет въпроса от встъпителен тест, най-трудно от които се оказа питането за връзката между България и базиликата "Сан Клементе" в Рим.  Лекцията на доц. ...
Лекция на наш преподавател в университета на Флоренция 24.4.2014 г. ... й бе осъществена на базата на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По време на лекцията в университета на Флоренция По традиция студентите отговориха на десет въпроса от встъпителен тест, най-трудно от които се оказа питането за връзката между ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 12.3.2014 г. ... , Студентският съвет и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. Поздравления за академичните постижения и благодарност, че са избрали УНСС за своето обучение, отправи към чуждестранните студенти Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет. В зала "Научни ...
САИМО и Студентски съвет при УНСС организират "Ден на чуждестранните студенти" - 12 март 2014 27.2.2014 г. ... , с подкрепата на Студентски съвет и Центъра за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС, има удоволствието да Ви покани за трета поредна година на Деня на чуждестранните студенти. Инициативата отново ще събере чуждестранни студенти, избрали да се обучават в УНСС и тези, дошли в ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Северозападния институт по управление в Санкт Петербург 13.1.2014 г. ... сфери на взаимодействие са студентската мобилност, организирането на стажове, мобилност на преподаватели и служители, взаимно признаване на студентските кредити, съвместни научни проекти, организиране на конференции и други академични форуми.  За координатор по изпълнението на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 19.12.2013 г. ... на качеството на обучението, електронизацията, мобилността на студентите, докторантите и преподавателите и др. Отляво надясно: проф. д-р Благой Колев, академичен омбудсман, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Стоян Стоянов, председател на ...
Дарение на словашкия посланик 17.12.2013 г. ... на двете страни. Сключено бе и споразумение за мобилност на студенти и преподаватели между двата университета, което е особено важно, отбеляза проф. Статев. По време на разговора в кабинета на ректора Словакия и България имат сходен път на развитие през последните ...
Наш преподавател развива академичните отношения между УНСС и университети в Република Корея 19.11.2013 г. ... и програми, голяма част от които са за мобилност на студенти. В срещата на проф. Велев с ректорското ръководство на университета Кангнам бяха потвърдени подписаните споразумения с УНСС и беше отправена покана от корейска страна към нашия университет за активен обмен на студенти по ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... Сключено е и специално споразумение за мобилност на студенти и преподаватели между двата университета. Одобрените младежи, които ще посещават курсове в УНСС и Икономическия университет в Братислава за един или два академични семестъра, трябва да имат завършени най-малко четири семестъра ...
„На добър час!“ на Международния научно-образователен център 25.10.2013 г. ... бъде в съответствие с Болонската декларация за мобилност и изискванията на нашия университет, а обучението ще се провежда от преподаватели на УНСС и ЦЕУП. „На добър час!“ на новия център пожелаха проф. Клисарова и проф. Данов, австрийският федерален министър на жените и държавната ...
УНСС ще си сътрудничи с Центъра за европейско университетско образование 1.8.2013 г. ... бъде в съответствие на Болонската декларация за мобилност на студенти и изискванията на УНСС. Обучението по всяка университетска специалност ще се провежда от преподаватели на двете страни. Координатор на договора от страна на УНСС е доц. д-р Владя Борисова, а от страна на Центъра – проф. ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... Пиримова, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, студенти от  III и IV курс на специалността „Икономика на туризма“, много преподаватели. От ляво на дясно: проф. Димитър Тадаръков, проф. Стати Статев, доц. Евгения Маделин Катедра ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... , Студентският съвет и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. В зала „Научни съвети“ присъства и проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“. От ляво на дясно: доц. д-р Вера Пиримова, ...
Професор д.с.н. Михаил Мирчев беше избран за председател на Българската Социологическа Асоциация 30.3.2013 г. ... ориентация: социална стратификация и мобилност, икономически активно и неактивно население; теория на дейността, социална активност и иновации; възпроизводство на населението, социология и демография на семейството, социализация на младежта и децата; теоретични ...
Ден на чуждестранния студент 29.3.2013 г. ... , Студентският съвет и Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели. На събитието присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов - първи зам. ректор и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър", както и доц. д-р Вера Пиримова - директор на Университетския център за мобилност на студенти ...
Младите европейци и новият бюджет на ЕС в дискусионен форум 12.2.2013 г. ... , както и младежката мобилност, посочи Калфин. Евродепутатът направи сравнение за съотношенията в сегашния бюджет – докато за една крава се заделят по 12 евро, на младия европеец се пада само по 1 евро. От ляво на дясно: Калоян Димитров, ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... учени), научноизследователската мобилност в страната и в чужбина, приноса към икономическото научно знание (ежегоден конкурс, провеждане на национална научна конференция за докторанти), обогатяване на докторантската библиотечна колекция и др. По време на ...
Доц. д-р Мария Марикина изнесе лекция в Саарбюкен, Германия 14.5.2012 г. ... , програмите и възможностите за мобилност. Доц. д-р Мария Марикина прави презентация на ...
УНСС е № 1 сред университетите в страната! 9.5.2012 г. ... на кредити, програмата за академична мобилност и академичната автономия. За целта на проучването са били направени и различни допитвания със студенти, преподаватели, абсолвенти, научни работници от БАН, работодатели и служители в държавната и общинската администрация ...
УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти 19.11.2012 г. ... , както и за осъществяването на мобилност. Командировките в чужбина ще намират израз в участие на наши докторанти в аналогични мероприятия, организирани от западни университети, както и извършване на изследователска и проучвателна дейност, каза проф. Станка Тонкова, ...
Денят на чуждестранните студенти върна добра традиция 15.3.2012 г. ... съвет и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. С едноминутно мълчание присъстващите в голямата конферентна зала отдадоха почит на трагично загиналия 19-годишен студент Марио Данчев. В презентации и непосредствени разкази студенти от други ...
Информационна среща ориентира студентите в кариерното им развитие 8.12.2011 г. ... , Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели и Междууниверситетския център за развитие на кариерата ориентираха младите хора в търсенето на конкретни възможности за надграждане в допълнителни професионални квалификации, стажантски програми, ...
Проект “Българска мрежа от центрове за мобилност на учените” 2.3.2012 г. ... “Българска мрежа от центрове за мобилност на учените” по международен проект BulRMCNet по договор с Европейската Комисия №MOBI-CT-2004-510971 като част от Европейската мрежа от центрове за мобилност на учените. Целта на проекта е да се създаде българска мрежа от ...

Предстоящо

78 results found
ENGAGE.EU семинар за докторанти и млади учени в Рим 4.4.2024 г. ... . Неравенства и възможности за справедлива мобилност. В програмата на семинара са включени панели, в които всеки докторант и млад изследовател ще представи своята научна работа и ще има възможност да включи в дискусия с колегите си. Планирани са семинари с лектори, които ще дадат ...
Кандидатстване за участие в мобилност за студенти и докторанти с цел обучение по програма „Еразъм+“ за учебната 2024-2025 година 5.2.2024 г. ... на младежите в Европа. Студентската мобилност по програмата с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина. С какво е полезна програмата ...
Welcome Party за студентите по програма „Eразъм+“ 5.2.2024 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира Welcome Party за студентите по програма „Еразъм+“, което ще се проведе на 13 февруари 2024 г. от 16.00 ч. в споделеното пространство на Корпус К на УНСС. В ...
До 25 октомври се удължава срокът за кандидатстване по програма „Еразъм+“ за студентска мобилност с цел обучение 19.10.2023 г. ... „Еразъм +“ за студентска мобилност с цел обучение. Срокът за кандидатстване се удължава до 25 октомври 2023 г. Ето на какви условия трябва да отговаряте, за да участвате в програмата: Да сте записан в бакалавърски или магистърски курс за годината, през която ще ...
Възможност за кандидатстване по дейности „Мария Склодовска-Кюри“ от рамкова програма „Хоризонт Европа“ 31.1.2024 г. ... знания и умения на изследователите чрез мобилност и сътрудничество в различни държави, сектори и дисциплини, подобряване на системите за обучение и кариерно развитие, структуриране и подобряване на институционалните и националните системи за подбор на кадри, като се вземат предвид ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма „Eразъм+” през учебната 2023-2024 година 29.6.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма „Eразъм+” за учебната 2023-2024 година по проект ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2023/2024 година 9.3.2023 г. ... за студентска мобилност с цел обучение. За да участвате в програмата трябва да отговаряте на следните условия: Да сте записан в бакалавърски или магистърски курс за годината, през която ще реализирате обмена. Да имате минимален успех от ...
НАЦИОНАЛНO СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА ЗА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА” В УНСС 10.4.2024 г. ... и енергетика през 2023/2024 г. са: Мобилност и транспорт – настояще и бъдеще Транспорт и околна среда – нови решения и технологии за ограничаване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда Нови технологии в транспорта и спедицията – ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2022-2023 година 3.10.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП)  открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2022 / 2023 година.      Краен срок за подаване на ...
Конкурс по програма „Еразъм+“ за учебната 2022-2023 година за преподаватели и административен персонал 15.6.2022 г. ...     Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс по програма  „Еразъм+“ за учебната 2022-2023 година за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел ...
International Erasmus Day 2023 3.10.2023 г. ... компания с добро заплащане, студентската мобилност по програма „Еразъм+“ е за Вас: Студентската мобилност е два вида: Мобилност с цел обучение Мобилност с цел практика Ако не знаете от къде да започнете: Стъпка 1: Моля, прочетете информацията за програма ...
Кандидастване за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за академичната 2022-2023 година за студенти и докторанти 27.2.2022 г. ...     Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели обявява селекционна процедура за участие в програма  „Еразъм+“  на студенти и докторанти за академичната 2022/2023 година.              ...
Покана за кандидатстване за участие в интензивна програма по устойчиви финанси 14.2.2022 г. ... – София Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели   Покана за кандидатстване   за участие в смесена интензивна програма (Blended intensive programme) по „Устойчиви финанси“ 4 – 8 април – Вилнюс, Литва ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” 5.11.2021 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс по програма  „Еразъм+“ за учебната 2021–2022 година за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване / изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за учебната 2021-2022 година 30.9.2021 г. ... участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“   за учебната 2021-2022 година На основата на договор за финансиране  № ...
Конкурс за студенти за участие в програма „Еразъм+“ за летния семестър на 2021/2022 академична година 29.9.2021 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за летния семестър на учебната 2021/2022 година ...
Научно-практическа конференция „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“ 29.7.2021 г. ... и логистика за устойчива мобилност, вкл. облекчаване на трафика; смекчаване на последиците от негативните демографски тенденции и процеси; промяна или поддържане на сравними условия на живот в селските райони и тези в градовете. По-конкретно, това ...
Покана за обучение по данни от Европейското социално изследване, организирано от БСА 20.4.2021 г. ... . д-р Мила Минева (БСА, СУ), Мобилност: туристи, бежанци, терористи – теоретични ориентири. 11:30 – 12:00 Въпроси и очертаване на бъдещи сътрудничества и следващи ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в програма „Еразъм+“ за 2021-2022 академична година 24.2.2021 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2021-2022 година. Кандидатите могат да подават документи онлайн в периода ...
ENGAGE.EU онлайн обмен на студенти през летния семестър 2020/21 18.12.2020 г. ... на курсове от Еразъм+ мобилност, вкл. относно вече изучавани курсове от предишни години. Финансиране За участие в онлайн обмена не се предвижда финансиране. Контакти доц. д-р Михаил Мусов ([email protected]), главен секретар на УНСС по международно ...
Среща на тема „Еразъм – пътуването на живота ти“ 13.10.2020 г. ... , които вече са участвали в мобилност, ще имат възможността да споделят своите впечатления и да разкажат истории, които са променили живота им. Записвания за участие на e-mail: [email protected]                  ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2020 - 2021 година 29.9.2020 г. ... могат да подават документи ОНЛАЙН от 21 септември до 8 октомври 2020 г. включително, на e-mail: [email protected] ...
Конкурс за участие в мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм + за 2020-2021 учебна година 18.6.2020 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС обявява конкурс /селекционна процедура/ за финансиране на участие на преподаватели и служители от УНСС в мобилност по програма "Еразъм+" през учебната 2020-2021 година. За 2020-2021 учебна ...
Конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и обучение по програма „Еразъм+“ за 2020-2021 учебна година 17.6.2020 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година. ...
Публична защита на докторска дисертация "Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България" 4.6.2020 г. ... на докторска дисертация “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България”   Докторант: Златина Красимира Иванова Научен ръководител: доц. д-р Евгения Петрова Пенкова   НАУЧНО ЖУРИ: проф. д-р Евгения ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 - 2021 година 28.2.2020 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП)  открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година ВАЖНО! Кандидатите могат да подават ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020-2021 г. 21.2.2020 г. ... за студенти за участие в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020-2021 г ...
Информационна среща за студенти за възможностите за мобилност по програма „Еразъм+“ 20.2.2020 г. ... за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+“ през академичната 2020 / 2021 г ...
ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „S.M.I.Le – Мениджмънт на продажбите, междукултурни различия, обучение“, Програма Еразъм+ 20.11.2020 г. ... програма „Еразъм“ (мобилност на студентите) или опит в чужбина.          Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от подбора в рамките на 7 дни след изтичане на срока на обявата за кандидатстване ...
Извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година 30.10.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели обявява извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в ...
Конкурс за студенти и докторанти за участие в програма Еразъм+ за летен семестър на академичната 2019-2020 година 7.10.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 30 ...
Подбор на ползватели по проект „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия 5.6.2019 г. ... дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на ...
Конкурси за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 5.6.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели обявява конкурси за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. Кандидатите могат да подават документи в периода от 3  до 21 юни в ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2019 - 2020 година 27.2.2019 г. ... за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2019 - 2020 ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 15.2.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели организира информационна среща по програма „Еразъм+“  ...
Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година 14.2.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) открива конкурс за участие на докторанти в мобилност по програма  „Еразъм+“   за летния семестър на 2018 - 2019 академична година Условия за участие: За участие ...
Конкурс за участие на студенти в програма „Еразъм+“ за летния семестър на 2018-2019 академична година 1.10.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма  „Еразъм+“ за летния семестър на учебната 2018-2019 година. Кандидатите могат да подават документи в ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“ 30.11.2018 г. ... съвместно с Центъра за градска мобилност към Столична община под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. ПОКАНА Заявка за участие Устойчивото развитие на градския пътнически транспорт има важна роля за социално-икономическото развитие на град ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 14.12.2018 г. ... за постигане на устойчива мобилност и свързаност на страните от Дунавския регион. Иновации и трансфер на технологии за създаване на оптимална бизнес среда в региона. Трансформирането на икономиката на региона в кръгова – очаквани икономически, ...
Конкурс за мобилност на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“ 25.6.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2018 – 2019 ...
Информационна среща за участие в конкурс за мобилност на студенти по програма "Еразъм+" за академичната 2018-2019 година 19.2.2018 г. ... среща за участие в конкурс за мобилност на студенти по програма "Еразъм+" за академичната 2018-2019 година ...
Научно-практическа конференция 5.1.2018 г. ... град: Управление, Разнообразие, мобилност". Конференцията се организира като част от дейностите по проект "Устойчива мобилност и достъпни градове", финансиран по програма Хоризонт 2020 Н2020-MSCA-IF-2015 от ЕС. Официален език на конференцията: ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за летния семестър на 2017-2018 академична година 25.9.2017 г. ... център за мобилност  на студенти и преподаватели Програма Еразъм+   Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти в мобилност по ...
Конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 19.6.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 19.06.2017 г. – 10.07.2017 г. в ...
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... . 2. „Научноизследователска мобилност в чужбина“ – целта на дейността е да се предостави на всички целеви групи, участващи в проекта, възможност за научно и професионално развитие чрез свободно движение в Европейската мрежа за изследователско ...
Семинар на тема „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“ 25.4.2017 г. ... „Мрежа от експерти по вътрешна мобилност в ЕС – свободно движение на работници и координация на социалното осигуряване“ от Правният факултет на Университета в Гент, Белгия, и аз, в качеството ми на национален експерт за България, ви каним да  ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2017-2018 академична година 1.3.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS + за учебната 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28 февруари - ...
Инфосреща за специалност Социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения Център за социологически и психологически изследвания ...
Инфосреща за специалност Икономическа социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения Център за социологически и психологически изследвания ...
Информационна среща за възможностите за мобилност по програма Еразъм+ 10.11.2016 г. ... ли да разберете какво е да прекараш семестър в чужбина?Искате ли да научите нов език или просто да практикувате този, който владеете?Искате ли да се докоснете до нова култура, нови традиции и обичаи?Искате ли да срещнете млади и смели хора, търсещи новото и ...
Научно-практическа конференция на тема "Мобилност за един свързан свят" 19.10.2016 г. ... конференция на тема „Мобилност за един свързан свят“  Конференцията ще се проведе на: 28 октомври в УНСС Подаването на онлайн заявката за участие в конференцията се извършва на следния адрес: http://departments.unwe ...
Конкурс за мобилност на персонал по програма Еразъм+ 11.10.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ за учебната 2016 – 2017 година. Кандидатите могат да ...
Семинар по програма Еразъм+ за докторанти 6.10.2016 г. ... за студентска мобилност на докторанти и съвместни докторски програми“ /"Oportunities for Ph.D students mobility, joint Ph.Ds/; „Как да пишем статия за добри списания?“ /How to write an article for good journals?"/. Семинарът ще ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ 21.9.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летен семестър на учебната 2016/2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в ...
Кръгла маса-дискусия на тема "Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015/2016" 20.9.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели организира кръгла маса-дискусия на тема „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 26 септември, 10:00 ч., ...
Научна конференция 27.5.2016 г. ... конференция на тема: „Мобилност за един свързан  свят“ 27 - 28 октомври 2016 г ...
Студентски обучителен семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" 21.3.2016 г. ... семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство". Срещата се организира от ст.пр. д-р Мина Хубенова и бивши, и настоящи студенти и докторанти на УНСС, обучавали се и обучаващи се в момента стипендианти ...
Допълнителен конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 26.2.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива допълнителен конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2015-2016 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 29.02.2016г. – 10.03.2016 г. в ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2016-2017 година 26.2.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2016-2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 29.02.2016г. - ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с Университета на Лихтенщайн 26.2.2016 г. ... и възможностите за осъществяване на мобилност на студенти, преподаватели и администрация, както и за сътрудничество с това чуждестранно висше училище ...
Информационна среща по програма Еразъм+ 17.2.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели организира информационна среща по програма Еразъм+. Събитието ще се проведе на 23 февруари (вторник) от 11:00 часа в зала 4056. По време на срещата ще бъде предоставена информация за възможностите, които ...
УНСС ще е домакин на общото събрание на ЕСН България 26.1.2016 г. ... , да промотира програмите за мобилност, идеите и ценностите на междукултурното общуване. Мрежата се състои от над 16 500 членове от 500 локални секции в 37 европейски държави, които работят във висши училища на доброволчески принцип. Така те помагат на повече от 200 ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... .  Въпреки бързо нарастващата мобилност на хора и стоки, ежедневният живот налага големи промени на национално, регионално и международно равнище. Демографските промени в глобален мащаб, нарастването на числеността на населението и продължителността на човешкия ...
Ден на чуждестранните студенти в УНСС 28.2.2014 г. ... на Студентския съвет и Центъра за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС, организират за трета поредна година Ден на чуждестранните студенти Инициативата отново ще събере чуждестранни студенти, избрали да следват в УНСС, с обучаващите се по програма ...
Финансов механизъм на ЕИП – Фонд за отпускане на стипендии 29.1.2014 г. ... включва: Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката”, Мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”, Мярка „Подготвителни визити”.   Обявената покана се отнася до Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката” ...
Конкурс за участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм 20.9.2013 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в международен обмен по програма “ERASMUS” за учебната 2013-2014 година   На основата на сключените от УНСС ...
Презентация на проф. Жан-Пиер Матиер от университета в гр. Орлеан, Франция 18.4.2013 г. ... и заинтересовани да участват в мобилност в университета на гр. Орлеан. На студентите ще бъде предоставена финансова помощ по програма Еразъм, както и стипендия от страна на френския университет. Условията, на които трябва да отговарят, са: Да владеят френски ...
Ден на чуждестранните студенти 18.3.2013 г. ... съвет и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. И тази година на този ден ще се съберат млади хора от различни страни, избрали България и УНСС за място, където да получат своето образование. Програмата предвижда презентации на чуждестранни ...
Конкурс по програма "Еразъм" 5.3.2013 г. ... СТОПАНСТВО УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ Програма „Еразъм”   УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма "ERASMUS” 10.10.2012 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма “ERASMUS” за летен семестър на учебната 2012-2013 година       ...
ДЕСЕТ ЕДНОГОДИШНИ СТИПЕНДИИ ВЪВ ФРАНЦИЯ 10.5.2012 г. ... Г. В  УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС, КОЙТО Е С ПРИЕМНО ВРЕМЕ - 09.00 ч. -11.30 ч. и 13.30 ч. -15.30 ч. За повече подробности се обръщайте към офиса на Сократес –Еразмус, както и към професор Николай Неновски ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... в подготовката на докторанти чрез мобилност. Дейностите, които се предвижда да се извършват по проекта, включват: 1. Усвояване и прилагане на нови знания, умения и компетентности - Провеждане на организирано обучение на докторантите в 4 специализирани ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в програми “ERASMUS” и “JOSZEF” 15.3.2012 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма "ERASMUS" и програма "JOSZEF" за учебната 2012-2013 година На ...

Фотогалерия

4 results found
Семинар 5.4.2012 г. ... по програма на ЕС Леонардо да Винчи - мярка "Мобилност" - 25.02.2009 г., гр ...
Среща по проект - Испания 6.4.2012 г. ... "Леонардо да Винчи", мярка мобилност: "Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на професионалното образование и обучение", Гренада, ...
Обучителен семинар - гр. Казанлък 5.4.2012 г. ... семинар на тема : "Възможности за обучение и мобилност в ЕС" 26.09, ...
Регионален обучителен семинар 5.4.2012 г. ... обучителен семинар на тема: “Възможности за обучение и мобилност в ЕС" - 06.06 - ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене