Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 15 октомври 2019 9:53

Подготовка


Научете повече за новото мобилно приложение на ЕК


В процеса на организирането на мобилността за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ участват експертите на УЦМСП и студентите и докторантите, които е необходимо да извършат индивидуално някои дейности, свързани с подготовката, реализирането и отчитането на мобилността.

След приключване на конкурса, УЦМСП изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС.

Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни дисциплини, условията за настаняване (в общежитие или квартира) и др.

Студентите се регистрират лично в приемащия университет. Регистрацията се извършва според практиката на всеки университет – съответно “on line” или с изпращане на документите по електронна или по обикновена поща. Всички приемащи университети имат определени и строго спазвани срокове за регистрация на чуждестранните ЕРАЗЪМ студенти, които ще се обучават при тях през следващата учебна година. Необходимо е те да се следят, защото след изтичане на обявените срокове на приемащите университети регистрацията е невъзможна.

При попълването на Application Form студентите отразяват следната информация за УНСС:

HOME/SENDING INSTITUTION: University of National and World Economy (UNWE)

ERASMUS ID CODE: BG SOFIA03

INSTITUTIONAL COORDINATOR: Assoc.prof.Ekaterina Tosheva, PhD

ADDRESS: UNWE, Studentski Grad “Hristo Botev”, 1700 Sofia, BULGARIA

PHONE: + 359 2 8195389

FAX: + 359 2 8628672

E-MAIL: erasmus@unwe.bg

Попълнените от студентите документи, които се изискват от приемащия университет и от УНСС, се представят в офиса на УЦМСП, за да бъдат подписани от Институционалния ЕРАЗЪМ координатор.

Независимо дали регистрацията се извършва по електронен път или документите се попълват и изпращат на хартиен носител, формулярът за Learning Agreement задължително се одобрява, подписва и подпечатва от Ръководителя на съответната катедра и от Институционалния координатор на УНСС.

! При попълването на Learning Agreement трябва да се спазват следните условия:

  • Студентите трябва да изберат учебни дисциплини, които са аналогични или сходни на учебните дисциплини, които са включени в учебния им план и трябва да изучават в УНСС през периода на мобилността или до края на следването им;
  • Студентите трябва да положат успешно същия брой изпити, колкото трябва да положат в УНСС, според учебния план на съответната специалност  за дадения семестър.
  • Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им в УНСС;
  • В рамките на задължителните предмети не се включват предметите по изучаване на чужди езици, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни.
  • Learning Agreement е необходимо да бъде одобрен с подпис от учебен отдел и подписан от студента. После се подписва от ръководител катедра, а след това се подписва от институционалния Еразъм координатор. Последният подпис се поставя от Еразъм координатора от приемащия университет. Оригиналът на Learning Agreement с всички подписи се предава от студента в УЦМСП след завръщането му от мобилност.
  • Задължително се попълват имената на студента и периода на обучение в полето горе вдясно на формуляра.

Документите за регистрация в приемащия университет се изпращат ЛИЧНО от и за сметка на студента на посочения за целта адрес, освен ако няма други специални указания от приемащия университет.

В периода преди заминаването за мобилността студентите трябва да подготвят и предадат в УЦМСП следните документи:

1. Learning Agreement, с необходимите подписи – изтегли

При изготвянето на LA можете да използвате и мобилното приложение на ЕК

2. Документ (оригинал) за открита сметка в ЕВРО в търговска банка по избор на студента от изброените на следния интернет адрес - http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSTARGET2/PSTARGETList/index.htm. Документът трябва да съдържа информация за титуляра на сметката (име), IBAN и BIC на банката. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е удостоверението да е подписано и подпечатано от банков служител;

3. Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от студента сметка - (изтегли)

4. Копие от нотариално заверено пълномощно, даващо право на посочено от студента лице да го представлява пред УЦМСП във връзка с участието му в програмата, да подписва, подава и получава документи от името на студента, свързани с мобилността по програма ЕРАЗЪМ+, както и да го представлява пред администрацията на УНСС;

5. Декларация за защита на личните данни на студента (изтегли);

6. Европейска здравноосигурителна карта - повече информация можете да намерите на http://www.ezok.bg

7. Копие от закупен или резервиран билет за пътуване.

Преди заминаване студентите и докторантите сключват индивидуален договор с УНСС (Финансово споразумение), в което са отразени основните права и задължения на двете страни по договора, размера на месечния грант и общата сума в евро за предварително планиран период на престой за обучение в приемащия университет. Грантът се превежда по банковата сметка на студента/докторанта в размер на 80% от определената в договора обща сума, след началото на семестъра в приемащия университет.

 ВАЖНО!!!                                                                               

OLS (Online Linguistic Support) – е онлайн платформа осигуряваща езикови тестове и курсове за подобряване на езиковите компетенции на студентите, които ще осъществяват мобилност с цел обучение по програма Еразъм+. Всеки участник в програмата е задължен да направи този тест за определяне на нивото в началото и в края на мобилността си, независимо че при кандидатстването си предоставя документи за владеене на език. Непосредствено преди датата на заминаването към приемащия университет студентът получава имейл с линк от системата и разполага с ограничен период за попълване на теста. Проверявайте дали линкът не е изпратен в папка „Спам“ на имейл адреса Ви. 

Веднъж отворен и започнат тестът трябва да се попълни за конкретно време (оставен недовършен се счита за ненаправен и не се запазва като резултат, с който да се продължи по друго време). Осигурете си поне 40-50 минути.

Попълването на теста е задължително условие за изплащането на гранта. 

От мобилното приложение на ЕК можете да се информирате за OLS теста. 

Представяне на OLS .

Повече информация: 02 8195 389.