Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 22 ноември 2022 11:46

Подготовка

След класиране на студентите, УЦМСП изпраща номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС.

Приемащият университет осъществява контакт с номинирания студент по имейл и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни дисциплини, условията за настаняване (в общежитие или квартира) и др. В повечето случаи тази информация е публикувана и на сайта на приемащия университет.

Студентите се регистрират лично в приемащия университет. Регистрацията се извършва според практиката на всеки университет – съответно “on line” или с изпращане на документите по електронна или по обикновена поща. Всички приемащи университети имат определени и строго спазвани срокове за регистрация на ЕРАЗЪМ студенти, които ще се обучават при тях през следващата учебна година. Необходимо е те да се следят, защото след изтичане на обявените срокове на приемащите университети регистрацията е невъзможна.

При попълването на Application Form студентите отразяват следната информация за УНСС:

HOME/SENDING INSTITUTION: University of National and World Economy (UNWE)

ERASMUS ID CODE: BG SOFIA03

INSTITUTIONAL COORDINATOR: Assoc.prof.Kamelia Assenova, PhD

ADDRESS: UNWE, Studentski Grad “Hristo Botev”, 1700 Sofia, BULGARIA

PHONE: + 359 2 8195389

FAX: + 359 2 8628672

E-MAIL: [email protected]

Попълнените от студентите документи, които се изискват от приемащия университет и от УНСС, се представят в офиса на УЦМСП, за да бъдат подписани от Институционалния ЕРАЗЪМ координатор.

ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ

Студентите трябва да подготвят и предадат в УЦМСП следните документи:

1. Learning Agreement for studies (LA) - при изготвянето на LA е задължително да се използва онлайн платформата на Европейската комисия https://www.learning-agreement.eu/ . Learning Agreement е индивидуалният учебен план на студента и е един от най-важните документи по Еразъм+. Този документ се изготвя онлайн и не се разпечатва. Повече информация и указания за попълване ще намерите тук.

2. Копие от нотариално заверено пълномощно, даващо право на посочено от студента лице да го представлява пред УЦМСП във връзка с участието му в програмата, да подписва, подава и получава документи от името на студента, свързани с мобилността по програма ЕРАЗЪМ+, както и да го представлява пред администрацията на УНСС;

3. Документ (оригинал) за открита сметка в ЕВРО в търговска банка по избор на студента. Документът трябва да съдържа информация за титуляра на сметката (име), IBAN и BIC на банката. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е удостоверението да е подписано и подпечатано от банков служител;

4. Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от студента сметка - (изтегли)

5. Декларация за защита на личните данни на студента (изтегли);

6. Европейска здравноосигурителна карта - повече информация можете да намерите на http://www.ezok.bg

7. Копие от закупен или резервиран билет за пътуване.

При наличие на всички документи студентите и докторантите сключват индивидуален договор с УНСС (Финансово споразумение), в което са отразени основните права и задължения на двете страни по договора, размера на месечния грант и общата сума в евро за предварително планиран период на престой за обучение в приемащия университет. Грантът се превежда по банковата сметка на студента/докторанта в размер на 80% от определената в договора обща сума, след началото на семестъра в приемащия университет.

 ВАЖНО!!!                                                                               

Всеки участник в програмата е задължен да направи тест за определяне на нивото на чуждия език в началото и в края на мобилността си, независимо че при кандидатстването си предоставя документи за владеенето му. OLS (Online Linguistic Support) е онлайн платформа осигуряваща езикови тестове и курсове за подобряване на езиковите компетенции на студентите, които ще осъществяват мобилност с цел обучение по програма Еразъм+. Непосредствено преди датата на заминаването към приемащия университет студентът получава имейл с линк от системата и разполага с ограничен период за попълване на теста. Проверявайте дали линкът не е изпратен в папка „Спам“ на имейл адреса Ви. 

Веднъж отворен и започнат, тестът трябва да се попълни за конкретно време (оставен недовършен се счита за ненаправен и не се запазва като резултат, с който да се продължи по друго време). Необходимото време е около 40-50 минути и се прави на компютър, а не на смартфон. 

Попълването на теста е задължително условие за изплащането на гранта. 

От мобилното приложение на ЕК можете да се информирате за OLS теста. 

Представяне на OLS .

Повече информация: 02 8195 389.