Резултати от търсене за Подготовка

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

229 results found
Научни ръководители на дипломанти - защита 30 юни 2021г. 16.3.2021 г. ... система за електронни графици за подготовка и провеждане на предварителни изпити на студентите в УНСС доц. д-р Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg 13 Златко Златков Възможности за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на ''Аурубис България'' АД ас. д-р ...
Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания 16.3.2021 г. ... по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ). В Центъра за прием на документи в УНСС, в РЦДО – Хасково и в регионалните бюра по градове на ЦКПИ се подават следните документи за участие в редовните изпити и класиране: 1 ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. Професионални направления/ специалности Единен приемен изпит (ЕПИ) Чужд език Балообразуване - редовно обучение в ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 20.3.2021 г. ... от съвременни софтуерни системи за подготовка, обработка и анализ на бизнес данни; развиване на фундаментални аналитични способности и компетенции. Завършилите специалността могат успешно да се реализират като анализатори в различни организации и техни ...
Конспект за Националното състезание по икономика и управление 8.1.2021 г. ... срещи  - същност, видове, подготовка,  етапи на провеждане, участие. Преговорите като форма за делово общуване. Същност и фази на преговорите. Резултати от преговорите. Споразумение. Договор. Декларация и меморандум. Възможни ситуации при наличие на ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 26.3.2021 г. ... на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ). За онлайн подаване на документи за явяване на предварителни изпити е необходимо да въведете личните си данни в приложението и да заплатите таксата за явяване на изпит/и с банкова карта с 3D верификация ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература или да са първенци от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси.   Кандидидат-студентите, ...
Специалности 1.6.2020 г. ... и практико-приложна специализирана подготовка в областта на  одита, като същевременно допълва познанията по счетоводство и финанси. Магистърската програма е насочена към: Актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит, ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 1.6.2020 г. ... контрол” е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.  Целите на обучението произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола, като управленска функция и като ...
Разрешаване на спорове по интелектуална собственост 14.5.2020 г. ... действия пред КЗК, включително подготовка и подаване на жалба, образуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и установяване на действията на нелоялна конкуренция.   Предоставяне на услуги пред агенция „Митници“ Бихме могли да ...
Придобиване на закрила върху обектите на интелектуална собственост 3.6.2020 г. ... и международно ниво – от подготовката на патентната заявка, изготвяне на описанието, извършване на проучване за новост, както и всички съпътстващи действия по време на експертизата до издаване на патента, поддържане на действието му, както и представителство в ...
Приемни изпити или ДЗИ (матура) 25.2.2021 г. ... зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.  С КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (електронен на компютър ЕлЕПИ или на хартиен носител ЕПИ). Провежда се под формата на тест ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... , осигуряващи професионална икономическа подготовка и професионални знания в областта на глобализация в туризма, туристически алианси, предприемачество в международния туризъм, туристическа политика, пъблик рилейшънс в международния туризъм, реинженеринг и управление на риска в ...
ОКС Бакалавър 12.3.2021 г. ... , осигуряващи фундаментална икономическа подготовка и професионални знания в областта на маркетинга, мениджмънта, търговското право, счетоводството, валутно-финансовите и кредитните отношения, международните икономически отношения, конкуренцията и конкурентоспособността на ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... бюра на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. В Центъра за прием на документи на УНСС могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности. Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на предварителните ...
Стажантски позиции 4.3.2020 г. ... И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНСС Подготовка и провеждане на количествено изследване ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ - 3 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНСС Обработка на данни от проведено количествено изследване ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ - 4 ...
Докторски програми 18.6.2019 г. ... . Докторантите преминават задължителна подготовка по основни теми от областта на информационните технологии като: Проектиране на информационни системи Обработка на данни и бази от данни Компютърни архитектури и мрежи Бизнес процеси и модели Архитектура на информационни ...
Докторанти 24.3.2019 г. ... реализация Високата теоретична подготовка и формираните знания, умения и компетентности за самостоятелна изследователска и аналитична работа осигуряват възможности на придобилите ОНС „доктор“ по научна специалност „Статистика и демография“ да ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 26.2.2021 г. ... . Това поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават спецификите в процесите на създаване на културни продукти в отделните индустрии и тяхната пазарна реализация. Такава подготовка се предоставя с магистърската програма „Творчески индустрии ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 23.2.2021 г. ... поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават спецификите в процесите на създаване на културни продукти в отделните индустрии и тяхната пазарна реализация. Такава подготовка се предоставя с магистърската програма ...
Самостоятелно обучение 4.10.2019 г. ... на самостоятелна подготовка срещу заплащане с разработен проект на дисертационен труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност на индустрията чрез професионално ползване и използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо ...
Редовно обучение 6.11.2020 г. ... поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават интелектуалната собственост и възможностите за бизнес с нея. Такава подготовка се предоставя с магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес”. Завършилите ...
Редовно обучение 6.11.2020 г. ... поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават интелектуалната собственост и възможностите за бизнес с нея. Такава подготовка се предоставя с магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес”. Завършилите ...
Преддипломен стаж 6.11.2020 г. ... придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на теоретичните знания от обучението. За полагането на стажа, ИИСТТ има подписани меморандуми за сътрудничество с компетентни в областта на интелектуалната собственост организации на национално ниво ...
За нас 6.4.2021 г. ... чрез наука и обучение, подготовка на кадри в областта, предоставяне на качествена експертиза за закрила на иновативните решения като интелектуалната собственост, техният технологичен трансфер за внедряването и производството им от предприятията. ИИСТТ ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... . Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност.  Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... на информационна система; Подготовка на образователни и обучителни програми за възрастни; Ориентиране за възрастни обучаеми; Валидиране и признаване на предишно обучение; Популяризиране на УЦЖ (УЦЖ седмица); Подкрепа за възрастни; Идентифициране на ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... на българското Правителство върху подготовката и провеждането на неговото председателство на Съвета е постигането на положителен резултат. Опозицията обещава да подкрепи управляващата коалиция, за постигне успех шестмесечното председателство на България. Това ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ...  https://fbn.bg/bg/kontakti Институт за подготовка на служители в международни организации Уебсайт: http://itpio.eu/bg/ Контакти:  http://itpio.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/ Университет за национално и световно стопанство Уебсайт: https://www.unwe ...
Държавен изпит 8.5.2019 г. ... за провеждане на изпита, както и конспект за подготовка са представени в прикачените файлове ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... много бързо на пазара на труда, тъй като имат отлична подготовка в специализирани области като международен бизнес, международен маркетинг, международен мениджмънт, международни финанси, притежават задълбочени общоикономически и управленски знания. Студентите получават и отлична подготовка по два чужди ...
Модул 3 - "История на България" 21.1.2020 г. ... революционен комитет). Решенията на Комитета. Подготовката на Априлското въстание в определените революционни окръзи. Начало и ход на въстанието. Четите на Христо Ботев и Таньо Стоянов. Турските зверства. Характер и значение на въстанието. Въстанието в политиката на Великите сили и солидарността на ...
Mодул 3 - "География на България" 23.1.2020 г. ... и учебните програми за задължителна и профилирана подготовка по дисциплината География и икономика в средното общообразователно училище в България. Литература А. Основна 1.Дончев, Д.,  Хр. Каракашев, География на България за ученици и кандидат-студенти, изд. „Сиела”, 2017г. 2 ...
Mодул 3 - "Математика" 18.12.2020 г. ... и учебните програми за задължителна и профилирана подготовка по математика в средните общообразователни училища в България. На изпита кандидат-студентът може да използва само “Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС”. Не се разрешава използването на електронни калкулатори ...
Модул 3 - "Български език и литература" 10.2.2020 г. ... , задължително избираема непрофилирана и профилирана подготовка по дисциплината "Български език и литератур" през настоящата учебна година в средните училища в Рeпублика България, както и в съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.   В кандидатстудентската програма не е включен ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... Стойнова Борисова, докторант на самостоятелна подготовка, платено обучение, отписан без право на защита Тема на дисертация: Социалната икономия на Леон Валрас – принципи, тенденции и съвременни измерения Научен ръководител: проф. д-р Светла Бориславова ...
Правила 20.11.2018 г. ... план на докторантурата им в УНСС, или за подготовка на части от дисертационните трудове. За целта е необходимо съгласуване с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. За ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... „Счетоводство” да повишат подготовката си по изучавания в училище материал, да усвояват допълнителни знания, като ги обогатяват с актуалните изисквания на съвременното законодателство по счетоводство, данъци и социално осигуряване. Конкурсът е възможност за всеки ...
АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.9.2018 г. ... семестър, в който има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа, може да бъде по желание в България или Великобритания. Обучението е на английски език, по английски стандарти и в малки групи, в които всеки студент получава персонално внимание. Традиционно в нея кандидатстват ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.9.2018 г. ... се свят. Специалността е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти, които могат да работят във всички сектори на икономиката – в малки и средни предприятия, големи фирми и корпорации, финансови институции, организации в областта на споделените услуги и ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... поднасяха спонтанно, а времето за подготовка беше едва няколко минути. Работих в екип от хора с различни културни особености. С тях разработихме бизнес план за въвеждане на нов продукт – оползотворяване на хранителни отпадъци. Немците обожават рециклирането. Беше ...
Подготовка за кандидатмагистърски изпити 19.7.2019 г. ... чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Курсовете ще се проведат на 13, 14 и 15 септември 2019 г ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... , като се акцентира върху самостоятелната подготовка (извън аудиторна заетост, подготовка на курсови работи и разработване на практически казуси) ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Основната задача на обучението е да предостави знания и да формира практически ...
Текст а начална страница 21.2.2018 г. ... е единственото учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност.       Катедра и специалност “Интелектуална собственост” са създадени през 1991 г. Някои от важните събития от историята на катедрата са: Сключено ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... бюра на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация(ЦКПИ). В Центъра за прием на документи на УНСС(ЦПД) могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности.   Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... , като премине през всички аналитични фази: от подготовка към провеждане на изследването до съдържателен анализ, изводи и препоръки за социалната теория и/или практика. Когато включва емпирично изследване, дипломната работа не цели непременно да предостави изчерпателни данни, защото в типичния ...
Научно списание 20.4.2021 г. ... .   В края на 2017 г. започна работа по подготовка на следващ брой на списанието. В тази връзка прилагаме следните  критериите за публикуване:   1.Ръкописитеи да се изпращат на адрес: София 1700, Студентски град „Христо Ботев“, УНСС, редакция на сп. ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 8.1.2021 г. ... ШВЕЙЦАРИЯ, В ДОКТОРАНТУРА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА   Български и чуждестранни граждани (от държави, членки на ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария) могат да кандидатстват за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка срещу заплащане с разработен проект на дисертационен труд ...
Модул 3 - Български език и литература и история на България 9.1.2018 г. ... избираема непрофилирана и профилирана подготовка по дисциплината "Български език и литератур" през настоящата учебна година в средните училища в Рeпублика България, както и в съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.   В кандидатстудентската програма не е ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... избираема непрофилирана и профилирана подготовка по дисциплината "Български език и литератур" през настоящата учебна година в средните училища в Рeпублика България, както и в съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.   В кандидатстудентската програма не е ...
Mодул 2 - "Математика - основи" 21.1.2019 г. ... съдържание и учебните програми за задължителна подготовка по математика в средните общообразователни училища в България. На изпита кандидат-студентът може да използва само “Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС”. Не се разрешава използването на електронни ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 10.2.2020 г. ... избираема непрофилирана и профилирана подготовка по дисциплината "Български език и литература" в средните училища в Република България, както и в съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС. Неразделна част от програмата е списъкът на основната и допълнителната литература, ...
Имамов 24.12.2017 г. ... курсове по обща теория на статистиката; подготовка на данни за статистическа обработка с компютър; многомерни статистически методи. Научни интереси: динамичен анализ; многомерен анализ; статистически анализ и компютри; анализ на данъчната и фискална политика. Основни публикации:1. ...
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ 19.8.2020 г. ... на УНСС притежават теоретичната подготовка и практическите умения, които отговарят на нуждите на бизнеса.“ Емил МихайловGroup Account DirectorMedia Direction OMD „В днешния свят все повече се търсят хора, които имат всеобхватен набор от знания и ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... да повишат подготовката си по изучавания в училище материал, да усвояват допълнителни знания, като ги обогатяват с актуалните изисквания на съвременното законодателство по счетоводство, данъци и социално осигуряване. Конкурсът е възможност за всеки ...
Допълнителен прием на бакалаври през м. Септември 2020 г. за платено обучение в ОКС "Бакалавър" 8.9.2020 г. ... изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. В РЦДО Хасково кандидат-студентите подават следните документи за участие в допълнително класиране: Заявление до ректора (по образец ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... , в който има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа, може да бъде по желание в България или Великобритания. Обучението в  програмата се осъществява на английски език, по английски стандарти и в малки групи, в които всеки студент получава персонално ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... , в който има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа, може да бъде по желание в България или Великобритания. Обучението в  програмата се осъществява на английски език, по английски стандарти и в малки групи, в които всеки студент получава персонално ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... има за цел да даде специализирана подготовка за професионалисти със задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните финанси и международния бизнес. Тя осигурява познания за финансовите инструменти и механизми и формира умения за справяне в ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... процедура за оценяване цялостната подготовка на студента и усвоените от него знания и умения по време на обучението във връзка с придобиване на професионална квалификация. Чл. 14. Държавният изпит се провежда от изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора на УНСС ...
Услуги 15.6.2017 г. ... . 2. Предоставяне на възможности за подготовка, провеждане, обработка на данни от социологически изследвания за партньори на ЦСПИ. 3. Разработване на обучителни програми, организиране и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на ...
За програмата 14.6.2017 г. ... конкретен изследователски проблем и подготовка на магистърска теза.     Резултати от обучението в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   Студентите в съвместната ...
Държавни изпити 15.4.2021 г. ... . правила за разработване и подготовка на магистърски тези Тук ще откриете стандарти за техническо оформление и насоки за цитиране на източници. Оставаме на Ваше разположение по електронна поща media@unwe.bg, ако имате въпроси ...
Новини 22.5.2017 г. ... , но и да се включат активно в подготовката на бъдещите професионалисти още по време на тяхното академично следване. Очаква се Съвместната акредитирана програма да повиши капацитета на ИДЕС в тази насока. Г-н Бойко Костов В поздравителен адрес, г-жа Сара Райли ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... със свои представители в работата по подготовка на вътрешни нормативни актове на УНСС, като: нов Правилник за учебната дейност на УНСС, Правила за организиране и провеждане на избори на ръководни органи на УНСС, работни документи на Комисията по вътрешните актове на УНСС и др ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... „Счетоводство” да повишат подготовката си по изучавания в училище материал, да усвояват допълнителни знания, като ги обогатяват с актуалните изисквания на съвременното законодателство по счетоводство, данъци и социално осигуряване. Конкурсът е възможност за всеки ...
Въпросник по дисциплина "Икономическа социология" 13.11.2018 г. ... информацията от емпиричните изследвания. Подготовка и организация на полевата работа. Проблеми при теренната работа и контрол върху нейното качество. Обработка и статистически анализ на данните от изследването. Структура и съдържание на изследователския доклад. Основна ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 22.4.2021 г. ... постоянен мониторинг на процеса по подготовка на студентите и оказва методична и техническа помощ на всеки студент, свързана с програмата, графика на обучението и всички други детайли. 2.Автоматично генерирания на всеки студент договор от системата на ...
ОНС Д О К Т О Р 22.12.2018 г. ... обучение) и на самостоятелна подготовка.      Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата Научна специалност: Социология Продължителност на ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ  www.ckpi-bg.com; e-mail: info@ckpi-bg.com и национален телефон на ЦКПИ: 0879 120 470 (за ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 16.9.2020 г. ... , фундаментална теоретична подготовка за съвременните национални и глобални социално-икономически процеси и обществени трансформации; второ, приложни знания за същността, принципите и методите на емпиричните социални, политически, миграционни, демоскопски ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... 100 % от пазара на тяхната подготовка - Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)/ и Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... програма предлага аналитична подготовка и професионални умения в две обширни области, които все по-тясно взаимодействат. В последните години - отговаряйки на изискванията на практиката - се осъществява сближаване и взаимно преплитане на изследванията и ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... за придобиване на ОКС “магистър” е подготовка на висококвалифицирани компетентни експерти, притежаващи професионални знания и способности, управленска култура и лидерски качества, необходими за заемане на длъжности в държавните институции, местното самоуправление и гражданския сектор ...
Програми 6.8.2018 г. ... развива докторантска програма като осъществява подготовка на докторанти ...
Европеистика 6.8.2018 г. ... програма по Европеистика предлага специализирана подготовка в областта на европейското обединение и интеграция, както по отношение на историята и съвременните практики в сферата на икономиката, правото и политиката в рамките на Европейския съюз, така и по отношение на процесите на присъединяване на ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ при факултет ‚Икономика на инфраструктурата“ на УНСС. Правилата са приети с решение на ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... списък на литературните източници, необходими за подготовка на студентите във връзка с явяването им на държавния изпит. Студентите имат възможност предварително да се запознаят със съдържанието на конспекта и да използват необходимата литература най-рано три месеца преди датата на изпита. За целта ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... при разработването на дипломната работа и подготовката му за защита. 11.  Дипломната работа се разработва съгласно изискванията на Раздели III и IV от настоящите Правила. Всеки дипломант се запознава с изискванията, публикувани на уеб страницата на катедра „Икономика на ...
Приложение 1 27.11.2019 г. ... . Тестът е базиран на задължителната професионална подготовка по следните тематики: Microsoft Word и Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Microsoft Access, Web дизайн, Операционни системи, Кодове и бройни системи, Алгоритми, Компютърни мрежи, Компютърен хардуер, Специализиран софтуер за проектиране ...
Подготовка 10.12.2015 г. ... да изтеглите примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк:ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и ...
График за прием 23.2.2016 г. ... г.           ПОДГОТОВКА И ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ          РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА - ПРИЕМ-СЕПТЕМВРИ 2016г. ОКС ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДОКТОРАНТУРА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА   Чл. 12. (1) Чуждестранни граждани могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура без полагане на конкурсни изпити по реда и при условията на: 1.  междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... по предмета „Счетоводство” да повишат подготовката си по изучавания в училище материал, да усвояват допълнителни знания, като ги обогатяват с актуалните изисквания на съвременното законодателство по счетоводство, данъци и социално осигуряване. Конкурсът е възможност за всеки средношколец да ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... . То влага неизмерима интелектуална енергия за: - подготовка на съвременна учебна документация за обучителния процес; - написване на необходимите монографии, учебници и учебни помагала, статии и студии за студентите и докторантите; за правене на перманентни преоценки на миналото и настоящето в ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... , задочна, дистанционна, индивидуална, на самостоятелна подготовка. (3) Обучението е субсидирано от държавата (държавна поръчка) и срещу заплащане съгласно действащите нормативни актове и този правилник. (4) Таксите за обучение и административните такси на студентите, докторантите, специализантите и ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 30.6.2020 г. ... или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. С КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ – онлайн или на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява) Тест със затворени въпроси по: Български език ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... - недостатъчен административен капацитет за подготовка, организиране и провеждане на събранията на студентите и докторантите;             - недостатъчен и недостатъчно подготвен кадрови ресурс за компетентно и професионално ръководство на ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" v0 4.7.2019 г. ... . #Базовата теоретична и профилиращата практическа подготовка за методите, алгоритмите и пакетите програми за извличане на бизнес решения и тяхното практическо използване Летен ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... Вяра Стоилова. Предвидена е самостоятелна подготовка на докторантите и явяване на изпит. Изпитът се провежда от тричленна комисия, включваща титуляра на учебната дисциплина, научния ръководител и хабилитиран преподавател от катедра „Икономическа социология“ ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... брой часове извънаудиторна заетост за подготовката на дипломната работа и кредити, които се присъждат за успешна защита. Броят на часовете и кредитите се определят съгласно изискванията на законодателството в областта на висшето образование и правилниците на УНСС ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени умения  за формирането, функционирането и развитието на политико-икономическите системи чрез едновременно ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... брой часове извънаудиторна заетост за подготовката на дипломната работа и кредити, които се присъждат за успешна защита. Броят на часовете и кредитите се определят съгласно изискванията на законодателството в областта на висшето образование и правилниците на УНСС. 7. Настоящите ...
Докторанти 29.1.2021 г. ... , задочно, на самостоятелна ...
В началото на пътя 16.1.2015 г. ... сте за нея в редица проекти. След доста подготовка и усилията на много хора, заведението вече е факт. Моята длъжност е "Отговорник търговска зала", което е нещо като управител. Прикачила съм снимки, за да видите мястото, както и трудовия ми договор, който подписах с ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... и задълбочаване на общата икономическа подготовка (чрез фундаментални дисциплини) и специалната подготовка (чрез специализирани дисциплини). Докторантите се насочват и към изследване на актуални проблеми на различни йерархични равнища на науката и практиката в областта на ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяването на материалните и свързаните с тях други потоци от мястото им на възникване в стадия на добиване на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... теоретическа и методологическа подготовка за изследване на съвременните общества; знания и аналитични способности за социално-икономическите трансформации в условията на глобализация; знания и умения за методите и техниките за осъществяване на емпирични изследвания в ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... изгради умения и предостави знания за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.)   СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Учебният план за придобиване на бакалавърска степен в ...
За катедрата 12.5.2018 г. ... . Съвременната реалност изисква подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на регионалното развитие. Регионалната проблематика продължава да бъде актуална в политическия, икономическия и социален дневен ред на обществото. В регионалното развитие ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... - незаменима и неоценима част от фундаменталната подготовка на висши управленски и икономически кадри. Неограничената сфера на прилагане на икономическото мислене. - Политическа икономия на материалното производство или на жизнените дейности? - Икономическият империализъм: видимост и ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и за модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. Създаването на катедра и специалност „Политическа икономия” в УНСС е напълно в съзвучие със световните тенденции и практиката на водещите ...
За Специалността 28.1.2021 г. ... е специалност, която дава добра подготовка и възможности за реализация в широк кръг от професии; Защото помага за формирането на начин на мислене, който няма да бъде изместен от изкуствения интелект; Защото се преподава от амбициозни и способни преподаватели, за които студентите ...
Документи се приемат: 27.11.2014 г. ... подавате и в Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) - по градове в бюрата, упълномощени от УНСС. ВАЖНО!!! Приемът на кандидатстудентски документи за предварителните и редовна изпитни сесии в бюрата ще приключва един ден по-рано от обявения график. За ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... на студентите осигурява висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност. Целите на учебната практика, които се поставят при решаването на основните задачи са студентите да се запознаят с организацията и реализацията на основната дейност, която ще практикуват; да придобият ...
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" 12.3.2014 г. ... , дава теоретични знания и практическа подготовка за провеждане на бизнес анализи и предлагане на бизнес решения. Тази насока на обучение позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване, поддържане и използване на Информационни технологии, за осъществяване ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... дава теоретични знания и практическа подготовка по проектиране и използване на Бизнес Интелигентни Системи. Това позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване и поддържане на Бизнес Интелигентни Системи, както и да предоставят на ръководствата на ...
Курсове от А до Я 6.11.2014 г. ... на данни и проучвателен анализ 6 6 Изпит         Проектиране на информационни системи 7 6 изпит Системи за ...
доктор 15.1.2015 г. ... основание за  провеждане на всички процедури по подготовката на докторанти по докторската програма “Икономика и управление (стопанска логистика)“. Тя е и основата, върху която са разработени отнасящите се до ОНС „доктор“ вътрешни за УНСС нормативни документи - Правилника за дейността на УНСС, Правилника ...
Специалност "Индустриален бизнес" 15.3.2021 г. ... ОКС „Бакалавър“2020 ПРАВИЛА за подготовка и провеждане на държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2020 Заявка-образец за избор на тема за разработване на курсова работа Държавен изпит 07.2021 Срок за избор на теми за  курсови работи и 4-ти курс ...
За нас 13.9.2013 г. ... в областта на компютърния дизайн и предпечатната подготовка) с богат опит в издаване на специализирана литература. В него се извършва високопрофесионална редакторско-коректорска обработка на текстове, както и художествен и компютърен дизайн на книжната продукция. Издаваните учебници, учебни помагала, ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 21.2.2021 г. ... ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА В ОКС „Магистър”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС „Магистър“ на Университета за национално и ...
Учебна практика 7.5.2020 г. ... е част от семестриалните им такива.   Етапите за подготовка, провеждане и оценяване на преддипломната учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия”, протичат в следната последователност: На заседание на Катедрения съвет на катедра ”Статистика и ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... в дадената област. Образователни цели Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни системи, както и дисциплини по математика, икономика, количествени методи в управлението и др. Обучението дава нужната ...
Програма за изпит по "Икономикс" за докторанти по всички научни специалности 22.3.2021 г. ... за подготовка Уважаеми колеги, ДОКТОРАНТСКИЯ МИНИМУМ е ВИНАГИ писмен и се състои от две части: 1. Отговор на два въпроса от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... през всички аналитични фази: от подготовка към провеждане на изследването до съдържателен анализ, изводи и препоръки за социалната теория и/или практика. Когато включва емпирично изследване, дипломната работа не цели непременно да предостави изчерпателни данни, ...
ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.) В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... през всички аналитични фази: от подготовка към провеждане на изследването до съдържателен анализ, изводи и препоръки за социалната теория и/или практика. Когато включва емпирично изследване, дипломната работа не цели непременно да предостави изчерпателни данни, ...
Правила за провеждане на Държавен изпит 22.3.2021 г. ... за подготовка Уважаеми колеги, Държавния изпит е ВИНАГИ писмен и се състои от две части: 1. Отговор на два въпроса от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише ...
Програми за Държавен изпит по "Икономикс" 22.3.2021 г. ... за подготовка Уважаеми колеги, Държавния изпит е ВИНАГИ писмен и се състои от две части: 1. Отговор на два въпроса от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... в платена форма. В процес на подготовка и одобрение е и магистратура "Икономика и право", разработена съвместно с колегите от Юридическия факултет на УНСС. Повече информация може да получите от научния секретар на катедра "Икономикс" ...
„Приложна икономика и финанси“ 19.5.2020 г. ... на УНСС. Дипломирането става с подготовка и защита на дипломна работа. Завършилите магистърската програма могат да работят на макро- и микроравнище като експерти, консултанти, анализатори, преподаватели и ръководни кадри в различни направления. Магистърската ...
„Икономика“ 19.5.2020 г. ... на макроикономическата подготовка на студентите в съответствие с досегашната практика на катедрата; въвеждане и по-широко застъпване на микроикономически и бизнес направления, които формират новия облик на специалността „Икономика“; включване ...
"Макроикономика" 19.5.2020 г. ... микроикономика и макроикономика. Подготовката на студентите осигурява професионални знания и умения за целенасочена изследователска работа за функционирането на икономическите системи и за разработване и осъществяване на оптимални стопански решения на всички равнища ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... изпит, за организацията на подготовката на събрания на студентите и докторантите при избор на членове на Общото събрание на УНСС и проведените на тях избори, за признавана ОКС с дипломите, издавани по реда на ЗВО, действал до 1995 г. и др ...
Прием 14.5.2020 г. ... езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности с преподаване на български език); 5. документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT или успешно завършен езиков курс на ниво ...
Прием 12.3.2021 г. ... , които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (за кандидатите, които ще се обучават в специалност с преподаване на български език в ОКС „бакалавър”); 5. документ за владеене на английски език (за кандидатите, които ще се обучават в специалност с преподаване на английски език” в ОКС ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 15.2.2021 г. ... с тях на широк кръг участници в работата по подготовката и провеждането на избори на ръководни органи, и съответно - повишаване ефективността на контролната дейност.   ПРЕПОРЪКИ на Контролния съвет на УНСС  Относно: организацията и работата на проведените през 2020 г ...
Специалност „Стратегическо планиране” 13.11.2020 г. ... ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по прогнозиране и планиране в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Преддипломен стаж за специалност „Прогнозиране и планиране“ Указания за провеждане ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да заемат такива длъжности като: маркетингов мениджър, ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... специалности. Те трябва да добият и допълнят своята подготовка с изучаване на основните транспортни икономически дисциплини: икономика на транспорта, управление на транспорта, икономически анализ на транспортната фирма, маркетинг на транспорта, инвестиции в транспорта и организация на транспортната ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... знания на база своята общоуниверситетска подготовка, която следва да се задълбочи по-нататък чрез специализирано обучение в областта на икономиката, организацията и управлението на транспорта и енергетиката. Подготовката на студентите ще бъде насочена към получаването на познания за основните ...
Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... форма , като се акцентира върху самостоятелната подготовка (извън аудиторна заетост, подготовка на курсови работи и разработване на практически казуси) ...
Библиотечни услуги 17.12.2020 г. ... осигуряване на процеса и предварителната подготовка на изданията се приемат заявки за заемане за дома на книги на имейл mmateyna@unwe.bg.  Статии от периодични издания  Заявки за доставка на статии от периодични издания, абонирани от ...
Център за социологически и психологически изследвания 12.2.2020 г. ... изследвания има за основен предмет на дейност подготовка и осъществяване на социологически и психологически изследвания, обучение и консултации с теоретичен и приложен характер в областта на икономическия и социалния живот, както и на разработването, прилагането и оценката на социални и ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... първо, фундаментална теоретическа и методологическа подготовка за изследване на съвременните общества и техните социално-икономически трансформации в условията на глобализация и второ, знания и умения за методите и техниките за осъществяване на емпирични изследвания в различни обществени сфери (социални, ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.) В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни ...
Докторска степен 11.2.2021 г. ... , лабораторни и други емпирични изследвания; подготовка на раздели от дисертационния труд. Учебният план за докторската програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)" се състои от два основни блока: БЛОК А и БЛОК Б ...
Журналистика в УНСС - магистърски програми 17.4.2017 г. ... файл ще откриете информация относно правилата за подготовка и защита на магистърска теза. Завършилите бакалавърска степен по специалността "Медии и журналистика" могат да се обучават в специализирани магистърски програми за профилиране и задълбочаване на подготовката си, а бакалаврите от други ...
Специалност "Бизнес икономика" 15.3.2021 г. ... курсова работа на студенти от 4-ти курс Правила за подготовка и провеждане на държавен изпит 2020 Указания за провеждане на държавен изпит 07 ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... , които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език); документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други (за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... , които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (за кандидатите, които ще се обучават в направленията/поднаправленията с преподаване на български език в ОКС „бакалавър”); 5. документ за владеене на английски език (за кандидатите, които ще се обучават в поднаправление „Икономика с ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... , които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език); документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други (за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... , които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (за кандидатите, които ще се обучават в направленията/поднаправленията с преподаване на български език в ОКС „бакалавър”); 5. документ за владеене на английски език (за кандидатите, които ще се обучават в поднаправление „Икономика с ...
Новини 17.12.2020 г. ... осигуряване на процеса и предварителната подготовка на изданията се приемат заявки за заемане за дома на книги на имейл mmateyna@unwe.bg.    Статии от периодични издания  Заявки за доставка на статии от периодични издания, абонирани от ...
За нас 17.12.2020 г. ... към тях; осигурява необходимата среда за подготовка на студентите и преподавателите; подпомага процеса на научноизследователската работа в съответствие със съвременните изисквания; създава и използва нови информационни продукти и услуги; предоставя на студентите и читателите търсената ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването на катедрата Политическа икономия има поне няколко сериозни обективни основания, както от теоретично, така и от практическо ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... Не, но вашите знания ще ви улеснят при подготовката за изпита. Въпрос: Възможно ли е да запиша 2 магистратури едновременно във УНСС? Отговор:Позовавайки се на Правилника на УНСС , няма възможност едновременно да се обучавате в образователно – квалификационна степен ...
Програма 1.6.2012 г. ... Марта Витковска – Експерт - Департамент за подготовка на индивидуални проекти   11.00 – 11.15 ч. Прилагане на инициативата JESSICA в Полша г-жа Магдалена Пиотровска - Главен експерт, Департамент за координация и прилагане на регионални програми   11.15 – ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на ...
Дейност 2.3.2012 г. ... в глобализиращата се икономика: подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери”, която ще се състои от 03  до 06 юни в Созопол. В нея участват изявени учени, преподаватели, консултанти и policy makers от над 25 страни. В рамките на конференцията е планиран ...
Школа за чуждоезиково обучение 19.11.2020 г. ...   Школата организира курсове за изпитна подготовка за международните сертификати FCE, CAE и IELTS при набиране на достатъчен брой кандидати.           Определянето на нивото на курсистите се извършва с входящ тест.           ...
Развитие на иновациите 8.2.2017 г. ... по проекта  Институт за подготовка на служители в международни организации–България  Institute for Training of Personnel in International Organizations    Еф ейч Йоанеум – Университет за приложни науки, Грац, ...
ЕСЕТА-КА1 3.6.2013 г. ... по проекта Институт за подготовка на служители в международни организации   Община Карнобат, България Конфедерация на труда "Подкрепа", България Institute for Training of Personnel in International Organizations - ITPIO   ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... на проекта Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа  Номер на проекта № BG/05/B/F/PP-166049 № BG/05/B/F/PP-166049 Срок на проекта 01.10.2005 г. - 31.03.2007 ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... да изтеглите примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ...
Изпити 6.7.2015 г. ... и Статистика. • При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички учебници и учебни помагала, които са валидни за обучението в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по изброените фундаментални учебни дисциплини. Организират се и ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в направленията и поднаправленията с преподаване на български език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в направленията и поднаправленията с преподаване на български език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност; се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... да изтеглите примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в направленията и поднаправленията с преподаване на български език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в направленията и поднаправленията с преподаване на български език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език); Документ за владеене на английски език съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 3 (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност; се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в направленията и поднаправленията с преподаване на български език в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... изпит по общообразователна подготовка; ако не е полаган държавен зрелостен изпит, балообразуваща е оценката от задължителната подготовка по съответния предмет. Не участват оценките от ЗИП и СИП; когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... изпит по общообразователна подготовка; ако не е полаган държавен зрелостен изпит, балообразуваща е оценката от задължителната подготовка по съответния предмет. Не участват оценките от ЗИП и СИП; когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, ...
История 1.2.2012 г. ... свое офици­ално писмо Комисията за подготовка на институционалната акреди­тация на УНСС възлага на ЦСИ провеждане на социологически изслед­вания сред следните 5 целеви групи: Студенти в УНСС Академичен състав на УНСС Административен състав на УНСС Завършили студенти ...
История 3.2.2012 г. ... на теорията и практиката, както и за подготовката на висококвалифицирани специалисти за последователно осъществяване на принципа за граждански контрол в областта на управлението на ресурсите в сектора на отбраната и сигурността. Катедра „Национална и регионална сигурност” ...
История 7.2.2019 г. ... Студентите получават интердисциплинарна подготовка по фундаментални и специализиращи дисциплини, в т.ч. редица правни дисциплини и пет чужди езика. От най-ранни дни основната цел на специалността е да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да бъдат конкуретноспособни ...
История 22.3.2016 г. ... като първото в България звено за подготовка на външнополитически кадри. Във връзка с това става наложително привличането на нови редовни преподаватели. През периода 1997 – 2001г. на работа в катедрата постъпват доц. д-р Антон Първанов, асистентите Елена Симеонова и ...
История 26.8.2020 г. ... си на най-престижен център у нас за подготовка на висши икономически кадри за нуждите на транспортните фирми и предприятия. Това се потвърждава и от факта, че за изминалите 6 десетилетия, катедрата е подготвила близо 3000 висшисти по икономика, организация и управление на ...
История 22.12.2018 г. ... неизмерима интелектуална енергия за: - подготовка на съвременна учебна документация за обучителния процес; - написване на необходимите монографии, учебници и учебни помагала, статии и студии за студентите и докторантите; за правене на перманентни преоценки на миналото и ...
История 3.2.2012 г. ... задочна форма, както и на самостоятелна подготовка. Хабилитираните преподаватели в катедрата, които са 55% от академичния й състав, притежават необходимия профил и квалификация по съответните научни специалности. Те са доказани учени и преподаватели с богати теоретични познания и ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... този период се развива концепцията в подготовката на студентите и е посветен наобучението на професионалисти, които да обслужват процесите от съществуващата в този период планова икономика. Това е и периодът, през който се създават някои основополагащи дисциплини като "Обща ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... да добият задълбочена научна подготовка и висока професионална компетентност, да развиват авангардно стратегическо мислене, за да са конкурентоспособни и предпочитани партньори в националните и в международните бизнес среди. Възможностите за постигането на тази висока ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... . Получената теоретична и приложна подготовка им позволява да оценят финансовите резултати от дейността на транспортните дружества и да предлагат оптимални решения за тяхното подобряване.   Завършилите специалността могат да намерят практическа реализация в ...
За нас 11.2.2021 г. ... профил на УНСС; да дава базисна подготовка в професионалното направление "Обществени комуникации и информационни науки", включваща широкопрофилни теоретични и практически умения в областта на журналистиката и медиите с творчески, икономически и управленски акцент; да ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването на катедрата Политическа икономия има поне няколко сериозни обективни основания, както от теоретично, така и от практическо ...
Конференции и семинари 25.10.2018 г. ... в глобализиращата се икономика - подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери, 2012 г. Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда, 2013 г. Предприемачески/управленски иновативни стратегии и поведение в ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... на заложените високи цели в подготовката на завършващите специалност „Предприемачество” се основава на стабилната основа, изградена от: Вграждането в учебния процес на изследователски резултати, включително достигани с личното участие на преподаватели, докторанти и ...
Специалности 12.3.2019 г. ... фундаментална икономическа подготовка и професионални знания в областта на маркетинга, мениджмънта, търговското право, счетоводството, валутно-финансовите и кредитните отношения, международните икономически отношения, конкуренцията и конкурентоспособността ...
Обща информация 24.3.2019 г. ... Теоретична подготовка и практически умения дават възможност на завършилите специалността да работят: в системата на Националния статистически институт като специалисти по методологията на статистическата отчетност, по провеждането на ...
Специалности 16.2.2012 г. ... контрол” е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.. Целите, заложени в учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената ...
Специалност "Маркетинг" 13.11.2020 г. ... се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да заемат такива длъжности като: ...
Специалности 24.4.2018 г. ... политология получават солидна подготовка по основни икономически дисциплини, което ги прави уникални специалисти. В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Международни икономически отношения", ...
Специалности 11.7.2013 г. ... 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни системи, както и дисциплини по математика, икономика, количествени методи в управлението и др ...
Специалности 28.2.2018 г. ... широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, която да отговаря на образователните стандарти на водещите и световни университети. Обучението предоставя знания и ...
Обучение 22.12.2018 г. ... с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със социологическо образование. Обучението е съобразено с практиката на водещи в социологията чуждестранни университети, но има и специфично предимство – студентите получават солидна икономическа и ...
Обучение 26.1.2021 г. ... за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решение и работа с хората в организацията; за съвременното предприемачество, за прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на ...
Обучение 17.9.2016 г. ... контрол” е насочена към подготовка на високо квалифицирани специали­сти за нуждите на контролните институции и звена в публичния сектор. Основните предимства на обучението в бакалавърската програма са: Фундаментална подготовка по основни ...
Обучение 31.3.2021 г. ... не само добра теоетична подготовка в полето на анализа на данни, но и основни практически умения, свързани с реализацията на статистическите, иконометричните и дейта майнинг методите в практиката. Всеки студент, изучаващ проблемите на анализа на данни, ...
Обучение 7.10.2019 г. ... , задочно, на самостоятелна подготовка Учебен план  Квалификационна ...
Обучение 26.8.2020 г. ... получават професионална подготовка за организация и управление на транспортната дейност, както и за дейностите, свързани с развитието на транспортната инфраструктура и управлението на транспортни инфраструктурни проекти. Основните предимства на ...
Бакалаври 23.9.2020 г. ... “Управление на кризи и подготовка за отбрана”); Министерството на отбраната и Българската армия (основно ресурсните звена на БА, финансовите и планиращите органи); Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност; Търговските ...
Обучение 17.9.2016 г. ... теоретична и практическа подготовка, която е предпоставка за тяхната успешна реализация като юристи в различни правни области. Направлението включва специалност "Право" ...
Обучение 21.9.2016 г. ... Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени умения  за формирането, функционирането и развитието на политико-икономическите системи чрез ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... на познанията в областта на подготовката, реализацията и икономическата оценка на проекти и програми за продължаващо обучение в страните от ЕС, придобиване на нови знания и идеи в областта на  професионалното вътрешно-фирмено обучение. Проведен е семинар и ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... институции     3 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.     1 Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив)     4 Изготвяне на рецензии за ...
Обучение 11.10.2018 г. ... на студентите широкопрофилна подготовка в различни области на правната материя чрез изучаване на разнообразни задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Студентите могат да получат познания в областта на международната защита правата на човека, ...
Бизнесът за нас 4.4.2012 г. ... на оценката на работодателите за подготовката на техните служители, завършили специалността «Медии и журналистика» в УНСС. Анкетата   набира информация по следните основни критерии: форми на контакт на работодателите с ВУ и подбор на кадри, предпочитани ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... институции     12 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.      Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив)     1 Изготвяне на рецензии за ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... съответстващи на професионалната подготовка на своите студенти стажантски програми. Програмите се основават на традиционно установени контакти на катедрите с представители и институции на централната и местна власт, на граждански организации и сдружения, на партийни ...
История 11.4.2012 г. ... звено в България за подготовка на кадри за външната търговия. Катедра „Международни отношения” (създадена 1976 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за българската политика и дипломация. Катедра „Политология” (създадена ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... институции     16 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.     9 Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив)      Изготвяне на рецензии за ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... , международни институции - 18 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. - 1 Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) - 2 Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и ...
За факултета 12.5.2017 г. ... фундаментална, широкопрофилна и специализираща подготовка на випускниците по специалностите от професионално направление „Икономика“ (поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси") и професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. В ...
Проекти с други организации 24.2.2012 г. ... , международни институции 2 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.   Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20 % от годишен норматив) 1 Изготвяне на рецензии за завършени етапи ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... , която е част от семестриалните оценки. Етапите за подготовка, провеждане и заверяване (оценяване) на преддипломната учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия” протичат в следната последователност: На заседание на Катедрения съвет на катедра      ...
Проекти с други организации 23.2.2012 г. ... национални, международни институции - 13 бр. съвети; Подготовка на нормативни актове, страгетии, програми, методики и др. - 24 бр. разработки; Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% годишен норматив) - 25 бр. материали; Изготвяне на рецензии за завършени етапи на ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... се решава конкретно.     ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ  „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”   I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща ...
Подготовка 14.4.2021 г. ... класиране на студентите, УЦМСП изпраща номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с номинирания студент по имейл и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите учебни ...
Правила 12.1.2017 г. ... план на докторантурата им в УНСС, или за подготовка на части от дисертационните трудове. За целта е необходимо съгласуване с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. За участието си в ...
За библиотеката 8.10.2012 г. ... апарат към тях; осигурява необходимата среда за подготовка на студентите и преподавателите; подпомага процеса на научноизследователската работа в съответствие със съвременните изисквания; създава и използва нови информационни продукти и услуги; предоставя на студентите и читателите търсената от тях ...
Новини 9.4.2021 г. ... подготовка на представителните отбори се води от изявени преподаватели-треньори, които са доказани специалисти в областта на съответния вид спорт. УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и приветства инициативи и срещи с изтъкнати ...
Спортен комплекс "Бонсист" 9.4.2021 г. ... подготовка на представителните отбори се води от изявени преподаватели-треньори, които са доказани специалисти в областта на съответния вид спорт. УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и приветства инициативи и срещи с изтъкнати ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... приключване на конкурса за подбор на студенти/докторанти за участие в мобилност за обучение УЦМСП изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и му предоставя информация ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... план на докторантурата им в УНСС, или за подготовка на части от дисертационните трудове. За целта е необходимо предварително съгласуване с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. При ...
Спортен комплекс "Бонсист" 30.3.2021 г. ... маса. Спортно-техническата подготовка на представителните отбори се води от изявени преподаватели-треньори, които са доказани специалисти в областта на съответния вид спорт. УНСС отдава огромно значение на студентския спорт и приветства инициативи и срещи с изтъкнати ...

Новини

259 results found
Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сериозно човешките ресурси 21.4.2021 г. ... дисциплини, защото УНСС добре разбира важността за подготовката на лидери, които да притежават „морален компас“ при вземането на решения. В учебния план за подготовка на специалисти в областта на човешките ресурси са включени съвременните учебни дисциплини „Корпоративна социална ...
Доц. д-р Иван Стоилов: Отборът на УНСС по футзал е успешен модел, който може да бъде пример и за други висши училища 6.4.2021 г. ... . Стоилов, освен на солидна учебна подготовка, кандидат-студентите в УНСС могат да разчитат и на активен спорт. Разкажете за успехите на отбора по футзал. УНСС е най-доброто висше икономическо училище и предлага изключителни възможности за спорт. Смея да твърдя, че разполагаме с ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции 24.3.2021 г. ... партнират при осъществяване на практическа подготовка на студентите в реална работна среда Меморандумът обхваща двустранното сътрудничество в обмена на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или промотирани от страна на двете ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... . Какви специфични знания и умения развива подготовката и участието в  състезанието ? Дава ли кариерни предимства? Студентите имат възможност да направят едно упражнение на високо ниво в професията на финансовия анализатор. Участието в това състезание е отлична възможност за ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... обединят усилия с УНСС за сътрудничество при подготовка и последващо изпълнение на съвместни проекти, взаимно информиране и обмен на информация за дейности и събития на трите институции. Бе договорено представители на КЗП и ЕПЦ да участват в презентации пред студенти, лекции, семинари или ...
Международна среща по представяне и приемане на резултатите и препоръките от крайния доклад на Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 15.3.2021 г. ... и насоките за бъдеща работа, а именно подготовка на специалисти в областта интелектуалната собственост и технологичния трансфер за държавните институции, университетите, изследователските организации и бизнеса, както и свързването на ...
УНСС и УниКредит Булбанк сключват рамково споразумение за създаването на нова магистърска програма по „Количествени финанси“ 1.3.2021 г. ... . За по-добрата практическа подготовка на студентите, експерти от УниКредит Булбанк ще се включат в обучението и ще предадат своя ценен опит. „С подписване на това споразумение с УниКредит Булбанк си подаваме ръка и правим поредна стъпка към реализирането на ...
УНСС със специална награда от работодателите и преподавателите във висшите училища 28.2.2021 г. ... винаги е разчитал на УНСС в качествената подготовка на експертите си“, заяви Милена Караилиева от името на работодателите ...
Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов: УНСС патентова електронна студентска книжка 22.2.2021 г. ... Друг е въпросът, че вече имахме определена подготовка, защото подобна платформа не става за 2 дни. Бяхме започнали да използваме облачните услуги на Microsoft още през 2009 година – много далновидно, защото сега се оказва, че целият свят върви натам. В УНСС са ...
Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта 19.2.2021 г. ... (ИСК при УНСС), със съдействието на Института за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), проведе апробации на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект „Обучение на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ: Чрез Националните състезания мотивираме най-добрите да изберат УНСС 5.2.2021 г. ... в УНСС е гаранция за нивото на тяхната подготовка. Именно заради доверието на бизнеса в УНСС, още в първи курс, лауреатите от националните състезания на АИУБ са поканени на стажове в големи международни компании. По този начин новоприетите студенти съчетават знания с приложност ...
Поздравителните адреси до юбилейната научно-практическа конференция на катедра „ЧЕПЛ“ бяха връчени на ректора 27.11.2020 г. ...  значението на чуждоезиковата подготовка: „В съвременния все по-глобализиран и взаимообвързан свят езиковите познания са sine qua non за успешното професионално развитие на все повече хора и за доброто функциониране на институциите. Затова Вашата  роля като ...
Студентите от специалност „МИО“, трети курс участваха в решаването на практически казус с Консула по икономическите въпроси на България в Германия 18.11.2020 г. ... впечатлиха госта с много добра подготовка по казуса, задълбочени познания по темата и интересни презентации, за което получиха похвали и бяха насърчени да обмислят работата в някоя от българските служби по икономически въпроси като вариант за бъдещата си професионална ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 12.4.2021 г. ... чуждоезиковото обучение в академичната подготовка на студентите – бъдещи професионалисти в областта на икономиката и бизнеса, на международните отношения и дипломацията. Тя подчерта благоприятните тенденции в академичното израстване на колегията от „ЧЕПЛ”, ...
Институтът е с ново име! 9.11.2020 г. ... роля, която ИИСТТ оказва в обучението и професионалната подготовка на бизнес кадри по интелектуална собственост; развитието на научноизследователската дейност; предоставянето на експертиза по въпросите на интелектуалната собственост и свързания с това технологичен трансфер както за бизнеса, така и за държавното ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... значимата роля на чуждоезиковото обучение в академичната подготовка на студентите – бъдещи професионалисти в областта на икономиката и бизнеса, на международните отношения и дипломацията. Тя подчерта благоприятните тенденции в академичното израстване на колегията от „ЧЕПЛ”, която в последните ...
ENGAGE.EU стартира 28.10.2020 г. ... и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, който ще бъде един от основните ...
Деветнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 13 години по-късно“ 17.10.2020 г. ... си от своето участие в международен проект за подготовка и провеждане на подобен масов онлайн курс, включващ 1400 участници от 44 различни страни. Проф. Миланка Славова В рамките на конференцията бяха представени и студентските разработки, които участваха в студентското състезание за ...
Наш преподавател взе участие в семинар-обучение на учители във връзка с ЕОС 2021 9.10.2020 г. ... от Южна и Северна България. Целта на семинара беше подготовката и провеждането на ежегодната Европейска олимпиада по статистика, в която доц. Найденов участва като съ-организатор и член на журито за четвърта поредна година.   Темата на презентацията на доц. Найденов беше: „Практически съвети за ...
ПРИВЕТСТВИЕ НА ДЕКАНА НА ЮФ НА УНСС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 14.9.2020 г. ... образование е широкопрофилно и добрата университетска подготовка, която със съвместни усилия ще изградим, ще Ви позволи да се реализирате като учени, преподаватели, съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти.         На добър път ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и ОГФМСП 7.7.2020 г. ... на нашия университет към задълбочаване на практическата подготовка на студентите. Ще продължим да прилагаме добрите практики на водещите висши училища по света“, заяви ректорът проф. Димитров. Проф. д-р Цветана Стоянова подчерта последователните усилия на ръководството на УНСС да изгражда работещи връзки с ...
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... . Кох  поставя акцент и на чуждоезиковата подготовка на студентите в УНСС, на държавните изпити по първи чужд език ниво С1, и втори чужд език, ниво B1/B2 по Общата европейска езикова рамка за учене, преподаване и оценяване и завършва представянето на УНСС с богатия ни опит в дистанционното обучение ...
Ректорът и председателите на трите синдикалните организации в УНСС подписаха новия колективен трудов договор 19.6.2020 г. ... бяха разрешени всички въпроси, възникнали в процеса на подготовка на колективния трудов договор. Благодаря им за партньорството“, заяви ректорът проф. Димитров. На подписването на колективния трудов договор присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес ...
УНСС и Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия ще си сътрудничат за практическата подготовка на студентите 19.6.2020 г. ... проф. д-р Димитър Димитров и зам.-ректорът проф. д-р Цветана Стоянова се срещнаха с председателя на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) г-н Димитър Вучев и г-н Николай Ценков, управител на Фонда. На срещата те обсъдиха възможностите за сътрудничество между ...
Министърът на образованието и науката се срещна с ръководството на УНСС 10.6.2020 г. ... следващото десетилетие ще им бъде необходима по-широка подготовка в бакалавърската степен, а след това – по една, две и повече магистратури и специализации според нуждите на бизнеса. Висшите училища ще приемат по-малко студенти, но със значително по-голямо финансиране и с по-високи изисквания, за да се ...
Меморандум за разбирателство между УНСС и PRS GROUP 29.5.2020 г. ... и политика“, по чиято инициатива и предварителна подготовка беше сключен меморандумът. На 27 май се проведе първата работна среща в онлайн формат, в която участваха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, изпълнителният директор на PRS Group д-р Кристофър Маккий, главният секретар по международно ...
Нов рекорд по брой на участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика 29.2.2020 г. ... академични дисциплини, и изрази увереност в отличната им подготовка. Пожелавам ви да станете част от стотния випуск студенти на УНСС, обърна се към състезателите ректорът проф. Димитров и подчерта големите възможности за обучение, които нашият университет предлага като лидер в българското образователно ...
Нов рекорд по брой на участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика 29.2.2020 г. ... дисциплини. Проф. Фесчиян изрази увереност в отличната подготовка на състезателите.   Поздравът на Ректора на УНСС   Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров се обърна към средношколците с пожелание да станат част от стотния випуск студенти на УНСС. Проф. Димитров подчерта големите ...
Партньорство между ИТИБ и БТПП 24.2.2020 г. ... , обучение и професионална подготовка на бизнес кадри по интелектуална собственост в образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и образователно-научна степен „доктор“. ИТИБ е научноизследователско звено на ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за есе на чужд език за прием в поднаправление „Международни отношения“ 16.2.2020 г. ... в България и света, езикова подготовка, висока мотивация и личностни качества, които съответстват на утвърдения профил на възпитаниците на катедра „Международни отношения“ в УНСС. Председателят на журито доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на ...
Предстои подписване на споразумение за сътрудничество между УНСС и „Аксион Груп Тотал Фасилити Мениджмънт“ 4.2.2020 г. ... от УНСС получават широкопрофилна подготовка за достойно развитие във всички сфери на икономическия живот на страната“, посочи проф. Димитров. Проф. Каламарис изрази пълната готовност на компанията за сътрудничество с университета като посочи, че ...
Нови форми на партньорство между УНСС и Банка ДСК 30.1.2020 г. ... необходимата мотивация и добра подготовка, придобита по време на техните бакалавърски и магистърски програми. В допълнение, нашата финансова институция има активно участие в развитието на проекта „Електронна студентска книжка“ в УНСС. Паралелно със ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... за професионално ориентиране и подготовка на студентите от нашия университет за бъдеща успешна професионална реализация. Всяка година Виваком участва в Дните на кариерата и осигурява стажове и практики на наши студенти с интерес към новите технологии ...
Лекция на финансиста Филип Попов – член на борда на директорите на TBI bank 23.11.2019 г. ... също и доста сериозна теоретична подготовка. В края на лекцията студентите получиха възможност да зададат своите въпроси ...
Делойт България дари на УНСС учебници на английски език 20.11.2019 г. ... 2019/2020 г. на учебници за подготовка по АССА квалификация на един от лидерите  в професионалното обучение по финанси, счетоводство и одит BPP professional education. Доставката бе осъществена и с любезното съдействие на MDV България, изключителен ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... най-ефективните възможности за подготовка и бъдещо кариерно развитие на студентите и потвърди ангажимента на ICAEW за продължаваща подкрепа на нашите студенти и преподаватели.   Д-р Мартин Мануци След прожекцията на филма се проведе ...
Доц. Найденов участва в семинар-обучение на учители 5.11.2019 г. ... . Сливек. Целта на семинара беше подготовката и провеждането на ежегодната Европейска олимпиада по статистика. Темата на презентацията на доц. Найденов беше: „Практически съвети за успешна подготовка на учениците за първи и втори етап на националния кръг на ...
Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ 17.10.2019 г. ... на уникален японски метод за подготовка на бизнес мениджъри. Доц. Неделчева е носител на награда за принос в развитието на интелектуалната собственост на Националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg. Проф. Атанас Семов, ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... преподаватели и учени, сериозна подготовка, запознанства с колеги, приятелства, които остават за цял живот“, обърна се ректорът към новоприетите студенти. Той им пожела „да имат самочувствие, са бъдат отговорни и амбициозни: „Обичайте УНСС, ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... . Новата специалност осигурява подготовка в областта на търговското и инвестиционното банкиране, на управлението на кредитния риск, секюритизацията, финансовите пазари, управлението на инвестиционни портфейли, деривати и т.н. От новата учебна година ще започнем ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ 2.8.2019 г. ... за сътрудничество цели подготовката на висококвалифицирани кадри за работа в областта на финансовия контрол, както и постоянното повишаване на квалификацията на работещите в АДФИ служители. Страните се споразумяха да разработват и провеждат ...
Проект LiNT стартира с встъпителна партньорска среща в София 19.2.2021 г. ... по проекта – Институт за подготовка на служители в международни организации, които приветстваха участниците и пожелаха успех в предстоящите дейности на консорциума по проекта, свързани с подпомагане развитието на уменията на младите предприемачи в ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... , благодари на УНСС за съдействието в подготовката на професионални кадри с иновативни идеи за пазара на недвижима собственост и поздрави доц. Забунов и проф. Йовкова за подкрепата в обучението на кадри за бранша. През 90-те години, когато имахме нужда от качествени специалисти, възпитаници на ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... , благодари на УНСС за съдействието в подготовката на професионални кадри с иновативни идеи за пазара на недвижима собственост и поздрави доц. Забунов и проф. Йовкова за подкрепата в обучението на кадри за бранша. През 90-те години, когато имахме нужда от качествени специалисти, възпитаници на ...
Работна среща по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ 13.5.2019 г. ... екип беше уникалният японски опит да бъде приложен при подготовка на бизнес мениджъри. На тази база ИСК ежегодно провежда курса „Глобален мениджмънт и лидерство“, който се води от преподаватели, обучени в Япония. На работната среща присъстваха проф. д-р Сашо Йосимовски, декан на Икономическия ...
РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ 20.11.2020 г. ... екип беше уникалният японски опит да бъде приложен при подготовка на бизнес мениджъри. На тази база ИСК ежегодно провежда курса „Глобален мениджмънт и лидерство“, който се води от преподаватели, обучени в Япония. На работната среща присъстваха проф. д-р Сашо Йосимовски, декан на Икономическия ...
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... и строгост допринасят за високото ниво на професионална подготовка на студентите и за авторитета на ЮФ и УНСС, каза тя. Доц. Славова предаде специалните поздравления на ректора към Алумни клуба на ЮФ за изключително активната му дейност. Нека Седмицата на юриста да бъде пълна с полезна информация, контакти с ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... работата и нови идеи. С красиви презентации и сериозна подготовка по темата, както и с много динамично и интересно представяне на докладите премина конференцията. Студентите разгледаха темата за интелигентите градове през различни добри практики, концепции и собствени идеи. Представени бяха проекти на иновативни ...
Катедрен семинар за студенти по регионално развитие 1.4.2019 г. ... бяха запознати с темите и изискванията за подготовка за държавния изпит. Представен им беше конспект и литература към него. Запознати бяха с магистърските програми на катедрата и университета, сроковете за кандидатсване и възможностите за реализация след тях. Специално внимание се обърна на новата ...
Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел на тема „Как да четем в интернет?“ 18.3.2019 г. ... на единен цифров пазар, което изисква подготовка на висококвалифицирани кадри с цифрови умения, както и масова цифрова грамотност. Днес само 44 процента от европейските граждани имат основни цифрови умения, а след 2020 г. 90 процента от работните места ще изискват основни цифрови ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... казуси, целящи да повишат техните умения за подготовка на CV и за успешно представяне по време на интервюта за работа. Вниманието на младите хора бе провокирано от прекия контакт с работодателите и от набора от умения и качества, които бизнесът счита за ключови за професионалния успех ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... икономическата, управленската и правната им подготовка в охранителната дейност; подготовка и изпълнение на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др.; информиране на студентите от УНСС чрез катедра „Национална и регионална сигурност“ за провеждани стажове и публични ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... съм във вашата отлична подготовка и ви желая успех, обърна се към участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 23 февруари в Тестовия център, проф. д-р  Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2019 г. ... съм във вашата отлична подготовка и ви желая успех, обърна се към участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 23 февруари в Тестовия център, проф. д-р  Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... . Проф. Фесчиян изрази увереност в отличната подготовка на състезателите.   Проф. д-р  Даниела Фесчиян открива Националното състезание Доц. д-р Стела Ралева поздрави средношколците от името на ректорското ръководство и им пожела успех. Доц. Ралева изрази увереност, че те ще ...
Преподавател от катедрата взе участие като лектор в обучение на учители-ментори 12.1.2019 г. ... на тема: „Практически съвети за успешна подготовка на учениците за първи и втори етап на националния кръг на Европейската олимпиада по статистика“. Източник на фотографията: ...
Бакалаврите от катедра „Политическа икономия“ се дипломираха 14.12.2018 г. ... . Бъдете достойни негови последователи. Подготовката, която получихте, ще ви даде самочувствието и нагласата, че можете творчески да развивате дейността, която ви е възложена. Където и да отидете в бъдещето, помнете, че сте потомци на един борбен народ, който при всякакви обстоятелства ...
УНСС разширява академичното си сътрудничество с руски университети 11.12.2018 г. ... и подходи, прилагани в образователния процес, подготовка и публикуване на съвместни научни публикации, подкрепа на академичния и културен обмен на студенти и др. Ректорът проф. Статев изнесе доклад на тема „Взаимодействие между финансовото и стопанското развитие“ на конференцията ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... не просто взимате атестат за професионална подготовка, а се легитимирате като посланиците на нашия университет. Във всяко свое начинание вие ще бъдете представителите на УНСС – ще черпите от силата му и ще умножавате неговия престиж, обърна се към абсолвентите ръководителят на ...
Публична лекция-дискусия „Сливания и придобивания – консултиране и структуриране на сделките: поглед отвътре“ 5.12.2018 г. ... спря на характерни особености в работата при подготовка на трансакциите, оценяване на компанията, подкрепа в процеса на набиране на финансиране, на етап преговори и финализиране на сделките. Ролята на консултанта беше представена от позициите на купувача и продавача, с оглед осигуряване на ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... на учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници и подчерта, че само по себе си класирането до заключителния етап на конкурса е своеобразен успех за състезателите. Доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор по ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... към учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници и подчерта, че само по себе си класирането до заключителния етап на конкурса е своеобразен успех за състезателите. Проф. д-р Даниела Фесчиян открива Националния конкурс по счетоводство На ...
Участие с презентация на преподавател от катедрата в семинар на НСИ 4.12.2018 г. ... – „Практически съвети за успешна подготовка на учениците за първи и втори етап на националния кръг на Европейската олимпиада по статистика“. Повече информация относно самата олимпиада можете да откриете на следния линк: https://www.nsi.bg/esc2019/ Източник на снимките: ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... .  Стремяхме се да ви дадем широка подготовка, да издигнем вашия поглед високо и да помогнем за вашето израстване като личности. Колективът на нашата катедра е положил всички усилия вие да имате съвременни качествени знания и практическа ориентация. Носете духа на знанието и ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... се да ви дадем широка подготовка, да издигнем вашия поглед високо и да помогнем за вашето израстване като личности. Колективът на нашата катедра е положил всички усилия вие да имате съвременни качествени знания и практическа ориентация. Носете духа на знанието и ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... младите хора в тяхната успешна подготовка за интервю за работа. Вниманието на студентите бе провокирано от прекия контакт с работодателите и от набора от умения и качества, които бизнесът счита за ключови за професионалния успех. Поради големия интерес от страна на ...
Банка ДСК търси таланти 21.11.2018 г. ... да имат солидна университетска подготовка. В Банка ДСК работят много възпитаници на УНСС, част от които са на високи позиции. В Голямата конферентна зала Възпитаничката на УНСС и мениджър „Връзки с корпоративни клиенти“ Велислава ...
Студенти се обучаваха как да бъдат добри презентатори 14.11.2018 г. ... и акцентира върху нейната подготовка, която често се подценява, и посъветва студентите винаги да определят своята цел и ключовото послание. Трябва да знаете пред какви хора ще говорите и да насочите своята лекция към интересите им, изтъкна той. Според него е от ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 7.11.2018 г. ... , така че да завършват студенти с подготовка на необходимото национално и международно равнище. Едновременно с това да предлагаме полезните научни и приложни решения в подкрепа на практиката, държавното управление и бизнеса, каза ръководителят на катедрата доц. Николов. ...
УНСС в проекта BEESE по програма „Еразъм +“ 15.10.2018 г. ... неизменна част от академичната подготовка на студентите. Проектният екип се състои от четири организации – доставчици на про боно услуги (Centre of Social Innovation, Унгария; Work for Social, Испания; Pro Bono Lab, Франция, и фондация Time Heroes, България), ...
Призови места за отборите на УНСС в конкурса за наградите на БАР 18.10.2018 г. ... за продукти. Всъщност внимателната подготовка показва отношението към наградите както от страна на студентите, така и от страна на техните преподаватели, които са ги насърчили за участие“, заяви в интервю за списание Business Club председателят на журито госпожа ...
Призови места за отборите на УНСС в конкурса за наградите на БАР 15.10.2018 г. ... за продукти. Всъщност внимателната подготовка показва отношението към наградите както от страна на студентите, така и от страна на техните преподаватели, които са ги насърчили за участие“, заяви в интервю за списание Business Club председателят на журито госпожа ...
Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г. 12.10.2018 г. ... стъпка, насочена към практическата подготовка на студентите и бъдещата им професионална реализация. Документът предвижда също сътрудничество при организирането на лекции, събития и конференции с цел популяризиране на финансово-счетоводната професия, провеждането на ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... професионална и квалификационна подготовка в този факултет ще работят 63 авторитетни преподаватели на основен трудов договор, от които 11 професори, 28 доценти, 25 главни асистенти и асистенти – доктори. Само хабилитираният състав представлява 60,3% от общия ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... и ще допринесе за по-добрата им подготовка за кариерно развитие в реалната бизнес среда, за израстването им като бъдещи лидери. Благодарение на дарението УНСС ще осигури комплект от практически инструкции, подходящи за динамичната бизнес среда. Учебниците, сборниците ...
Възпитаници на УНСС участват в голям международен проект 5.9.2018 г. ... по проекта дължат на отличната подготовка, която са получили в УНСС. Според тях всеобщото схващане за нискокачественото образование в държавните университети в България е погрешно, защото опитът и успехът са им показали, че когато си добре подготвен, нещата се ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 29.5.2018 г. ... , управленската и правната им подготовка, изпълнението на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др., информиране на студентите от нашия университет, чрез катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, за студентски стажове и публични ...
Европа на една ръка разстояние: да научиш за нея и да учиш в нея по програма „Еразъм+“ 31.5.2018 г. ... година в УНСС се проведе семинар за подготовка на заминаващи студенти по програма „Еразъм+“ под наслов „Моето Еразъм приключение - съвети за успешна мобилност“. Събитието отново беше организирано от Еразмус Стюдънт Нетуърк (ЕСН) УНСС с подкрепата ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... социални анализи се изисква сериозна подготовка, резултат на 4-5 годишна съвместна работа на студенти и преподаватели по време на обучението в специалността.” Доц. Ралева пожела на студентите, докторантите и преподавателите, по случай 20 години на специалност ...
Българо-корейски форум „Мир и просперитет 2018“ 18.5.2018 г. ... да се дискутира развитието на Р Корея в подготовката за четвъртата индустриална революция. Н.Пр. Шин Бунам (на трибуната), доц. д-р Паскал Желев, Костадин Коджабашев, проф. д-р Валентин Гоев и проф. д-р Тодор Танев (от ляво надясно) Г-н Коджабашев посочи, ...
ИСК при УНСС с нов проект по програмата Еразъм + 17.5.2018 г. ... включват: Подбор и предварителна подготовка на участниците; Провеждане на обучение във фирма "Inforcávado, Informática, Lda" Португалия - 5 работни дни в нейната работа среда; Обмяна на опит и знания с "Escola Secundária de Rocha Peixoto" Португалия - ...
Employability Skills Workshop за студенти на УНСС 17.5.2018 г. ... младите хора в тяхната успешна подготовка за интервю за работа. Интересът на студентите бе провокиран от прекия контакт с работодателите и от уменията и качествата, които бизнесът счита за ключови за професионалния успех. Поради големия успех на събитието се предвижда то ...
Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД 30.4.2018 г. ... вашия университет. Базовата академична подготовка, която давате на вашите възпитаници, е добра основа за надграждане на практико-приложно знание. Очаквахме с нетърпение подписването на договора, за да започнем веднага кампания сред студентите за бъдещото им кариерно развитие, ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 23.3.2018 г. ... , че са необходими сериозни усилия и подготовка за преминаването на всички етапи от подбора на кадри за ДАНС. Благодарение на успешното сътрудничество между УНСС, в лицето на катедра „Национална и регионална сигурност“, и Министерството на отбраната, от 2013 г. ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 28.3.2018 г. ... , че са необходими сериозни усилия и подготовка за преминаването на всички етапи от подбора на кадри за ДАНС. Благодарение на успешното сътрудничество между УНСС, в лицето на катедра „Национална и регионална сигурност“, и Министерството на отбраната, от 2013 г. ...
Студенти по право получиха сертификати за проведени стажове 28.2.2018 г. ... всички необходими знания, умения и подготовка, за да бъдете успешни и удовлетворени от своята работа. Съдия Мария Попова Студентите бяха поздравени и от съдия Мария Дончева, зам.-председател на Софийския районен съд, възпитаник на Юридическия факултет на ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА 1.3.2018 г. ... . Петрунов Документът предвижда подготовка на съвместни проекти, конференции, публични лекции и други събития; информиране на студентите от нашия университет, респ. от катедра „Икономическа социология“, за студентски стажове и публични дейности на БСА; обмен на ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... , изследвания и иновации. По-добрата подготовка на студенти и докторанти, повишаването на квалификацията на преподавателския състав и създаването на стимулираща среда за резултатна научноизследователска дейност също са сред целите на проекта. Участници в ...
И катедра „Финанси” връчи дипломи на своите бакалаври 19.12.2017 г. ... вие приключвате етапа на подготовка за живота. Знанието не е зад вас, а пред вас, защото обучението никога не трябва да спира. Няма да усвоите цялото знание и никой не владее това, но трябва винаги да се стремите към него. Бъдещето принадлежи на вас. Направете го ...
Абсолвентите от „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече с дипломи 12.12.2017 г. ... магистърските програми. Имате базовата подготовка и ще вървите напред. Не забравяйте вашия университет, поддържайте връзка с преподавателите си като членове на алумни клуба, посочи още проф. Александрова. Проф. Маргарита Александрова Две години се ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... на докторанти с увреждания; 4. Подготовка и полагане на докторантски изпити; 5. Подготовка на преподаватели, служители и студенти – доброволци за работа с докторанти с увреждания; 6. Комуникация с администрацията; 7. Доизграждане на архитектурната среда; 8. ...
Дипломира се випускът на младите предприемачи 6.12.2017 г. ... имат летящ старт с академичната си подготовка за предприемачи, а държавата, в лицето на Министерството на икономиката, им предоставя много добра възможност за развитие. Тя ще  подпомогне млади предприемачи, които могат да кандидатстват с проекти за собствен бизнес по ...
Дипломираха се и абсолвентите от специалност „Статистика и иконометрия“ 4.12.2017 г. ... , придобиват не само добра теоретична подготовка в полето на статистиката, но и основни практически умения в областта на статистическите изследвания, изтъкна проф. Павлова. Проф. Веселка Павлова Това е хубав ден за нашата катедра, посочи проф. д-р ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2017 г. ... учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници. По време на състезанието участниците бяха приветствани от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... институт като висше училище за подготовка на кадри, практически насочени към една от най-модерните тогавашни банкови системи в Европа, посочи ректорът. Финансите и счетоводството винаги са присъствали като основно направление в обучението на кадри за практиката и ...
Кръгла маса на тема „Европейският съюз, Западните Балкани, България“ 13.11.2017 г. ... балканската проблематика и в подготовката на кадри за потребностите на държавата, бизнеса и обществените организации, свързани с развитието на процесите в Югоизточна Европа, посочи проф. Статев. Той изрази удовлетворение от факта, че за тема на кръглата маса ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“ 31.10.2017 г. ... в страната висше училище за подготовка на кадри в тази област. Проф. Стати Статев, доц. Владя Борисова и проф. Борислав Борисов (отляво надясно) Искам да вярвам, че добрите намерения на организаторите ще дадат и добри резултати, ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“, организатори: катедра "Частноправни науки" на УНСС, катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" на УНСС и Международния правен център 20.2.2019 г. ... в страната висше училище за подготовка на кадри в тази област. Проф. Стати Статев, доц. Владя Борисова и проф. Борислав Борисов (отляво надясно) Искам да вярвам, че добрите намерения на организаторите ще дадат и добри резултати, защото имаме ефективно ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 27.10.2017 г. ... предвижда подготовка и реализация на програми за обмен на студенти с руски университети, на образователни програми, които включват и лекции на водещи руски специалисти, и др. Предвижда се развитието на проекти и определянето на конкретни ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 26.10.2017 г. ... предвижда подготовка и реализация на програми за обмен на студенти с руски университети, на образователни програми, които включват и лекции на водещи руски специалисти, и др. Предвижда се развитието на проекти и определянето на конкретни ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... да получат тясна профилираща подготовка чрез дисциплините: Финансов мениджмънт - 2 част (Financial Management -2 part); Финансови отчети – 2 част (Financial Reporting – Part 2); Одитинг – допълнителни въпроси свързани с одита и изразяването ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... са съвременната подготовка на високообразовани и квалифицирани кадри, формирането на прагматично ориентирани бъдещи мениджъри и предприемачи, модерното обучение на специалисти по международен бизнес и професионалната специализация на кадри за ...
На среща със студенти бе представена магистърската програма "Европейски бизнес и финанси" 7.6.2017 г. ... има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 25.5.2017 г. ... има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа, информира тя. „Това е шанс да получите както българска, така и пълноправна английска диплома, при преференциални финансови условия”, посочи д-р Митева и допълни, че обучението е изцяло ...
Търсят се бизнес идеи, които да помагат в борбата срещу климатичните промени 26.4.2017 г. ... сесии в предварителна подготовка за национален финал  Топ-3 от всяка страна застават един срещу друг пред международно признато жури на Големия Финал в Кипър, през октомври 2017.  Най-добрите идеи в света ще спечелят достъп до Climate-KIC ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... на практическата им подготовка; повишаване на знанията и квалификацията на специалистите от ЧЕЗ чрез обучение по бакалавърски, магистърски и докторантски програми в УНСС и др. Ректорското ръководство и представителите на ...
Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач 29.3.2017 г. ... цели да допълни теоретичната подготовка на студентите с практически примери от реалния бизнес, изтъкна той и насочи вниманието към темата на лекцията и възможността студентите да получат практически съвети за предприемачеството. На лекцията присъства и проф. ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 28.3.2017 г. ... университет, са с отлична подготовка. „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ е лидер в сферата на аутсорсинга на бизнес процеси, работи с компании от световния топ 500 и има офиси в София, Варна и Бургас. Участниците в дискусията (проф. Гоев ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.3.2017 г. ... университет, са с отлична подготовка. „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ е лидер в сферата на аутсорсинга на бизнес процеси, работи с компании от световния топ 500 и има офиси в София, Варна и Бургас. Участниците в дискусията (проф. Гоев ...
Катедра „Икономическа социология” с иновативна докторантска практика 22.3.2017 г. ... на много добрата теоретична подготовка на докторанта, на практическия му опит като старши експерт в Националния фокусен център за наркотици и наркомании, на богатата информационна база, която умело използва, на силно изразения приложен характер на ...
Награда за наш докторант от Националната конференция за докторанти по социология 10.3.2017 г. ... в начален етап на подготовка на дисертация" спечели  Гергана Ненова (СУ) с доклад на тема „Дистанция от ролята на майка в Web 2.0“ Първо място  в категория "Докторант във финален етап на ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 17.2.2017 г. ... са го убедили, че освен добра подготовка, младите хора трябва да притежават и силна вътрешна мотивация. „Вие демонстрирахте и двете неща и затова съм сигурен, че ще бъдете добри студенти“, посочи ректорът. Ректорът проф. д.ик.н. Стати ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа. „Това е шанс за вас да получите както българска, така и пълноправна английска диплома”, посочи д-р Митева и допълни, че обучението е изцяло структурирано по английската образователна ...
Студенти от Юридическия факултет получиха сертификати за проведените стажове 9.2.2017 г. ... факултет получиха практическа подготовка при проведените от тях стажове, посочи доц. Драганов. Познаването на съдебната система от бъдещите юристи е предизвикателство, а вие имахте шанс да разберете от практиката какво е правото преди да получите дипломите си, ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 20.2.2019 г. ... учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност, изтъкна доц. Борисова. Тя се спря на обучението на бакалаврите в специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ - на български и на английски език, и ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност, изтъкна доц. Борисова. Тя се спря на обучението на бакалаврите в специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ - на български и на английски език, и ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност, изтъкна доц. Борисова. Тя се спря на обучението на бакалаврите в специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ - на български и на английски език, и ...
Ректорът на УНСС приветства мениджърите на Нестле България 21.11.2016 г. ... работодателите заради отличната си подготовка, подчерта ректорът. Проф. Статев припомни, че УНСС е най-големият университет в страната и заяви, че той ще продължи да бъде лоялен партньор на Нестле България. Сега можем да направим следваща крачка в партньорството ни ...
Тържествено честване на 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „Международни отношения“ 21.11.2016 г. ... са съзнавали необходимостта от подготовката на висококвалифицирани кадри за външната политика на нова България. И това е не само исторически факт, но и академичен фундамент за продължаване на традициите при подготовката на висококвалифицирани експерти в тази ...
Дипломи и за бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 15.11.2016 г. ... от висока степен на академична подготовка за успешната реализация в практиката.  В аула "Максима" Три са компонентите за успешния професионален път: знания, умения и компетентност, каза доц. д-р Борислав Арнаудов. Той се обърна към ...
Сертификати за 30 студенти от Юридическия факултет 12.10.2016 г. ... доста усилия за практическата подготовка на студентите извън държавните стажове, посочи доц. Живко Драганов. Деканът благодари на представителите на прокуратурата, които с желание и ентусиазъм подкрепят факултета и катедра „Наказателноправни науки“. ...
Тържествено бе открита 96-ата академична учебна година 19.9.2016 г. ... че ще получите изключително висока подготовка в областта, която сте избрали за свое развитие и кариера, защото тук има високо ерудиран академичен състав от национално и международно признати преподаватели и учени, които могат да налагат високи стандарти, да възпитават ...
Наш преподавател на специализация в Оксфордския университет 14.9.2016 г. ... в транспорта“ за подготовка на лидери в областта на транспорта. Доц. Николова В рамките на тази програма, доц. Николова осъществи краткосрочна специализация в тематично направление „Инфраструктура – развитие и ...
Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ 7.9.2016 г. ... валутните пазари; - методологична подготовка, умения и нагласи за използване на научни методи в управлението на валутни инвестиции; - умения за изработване на ефективни решения в условията на риск и неопределеност и контрол върху изпълнението им; - знания и умения за ...
Спортистите ни със сребро в комплексното класиране на универсиадата 22.6.2016 г. ... университета, които демонстрираха високо ниво на подготовка. След оспорвана надпревара и много емоции, състезателките ни  Деница Милева, Надежда Петрова, Александра Николова, Катрин Стоянов, Нина Стойчева, Благовеста Гогова, Бояна Велинова и Елица Милева заеха третото място ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... на основната цел на висшето образование - подготовката на високвалифицирани специалисти. Постигането на тази цел в образователната и квалификационната степен „бакалавър” може да се реализира, когато обучението осигурява широкопрофилна подготовка или специализирана професионална ...
Гостуване на главния редактор на сп. "Икономика" 17.5.2016 г. ... , за необходимостта от задълбочена специализирана подготовка на икономическите журналисти, за проблемите на медийната среда в България, за професионалните и етични норми. В края на срещата Невена Мирчева покани студентите да гостуват в редакцията на списание Икономика и много сърдечно им пожела както ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... , а през четвъртия семестър има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа, като студентът сам решава дали да се върне в България или да остане в Нотингам. Доц. Димитър Ненков, Дамян Илиев и д-р Дияна Митева (отляво надясно) Дисциплините, които се изучават през първи семестър ...
Публична лекция „Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. – национален ангажимент с европейско измерение“ 10.5.2016 г. ... . Пр. Ксавие дьо Кабан бе категоричен, че ефективната подготовка трябва да започне поне две години по-рано и конкретизира, че през 2008 г. Франция е провела близо 500 срещи на всички равнища в рамките на председателството си. Той акцентира върху необходимостта от екип от компетентни и подготвени кадри, ...
Студентка на УНСС представя България на Глобалния форум на Алианса на цивилизациите на ООН в Баку 9.5.2016 г. ... представители, премина през предварителна двумесечна подготовка, в която работи с другите участници. Бе подготвен специален видео материал на тема „Peacebuilding”, който тя представи на първия ден от форума пред всички високопоставените лица. В качеството си на представител на Дружество за ООН ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... на своевременна информация за отворени покани за подготовка на проектни предложения и за възможности за участие в конкурси, форуми и др., отбеляза ректорът. Той посочи също, че при изпълнението и отчитането на утвърдените проекти Центърът поддържа постоянни контакти с финансиращите организации (служби ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... я приемат като синоним за високо качество и подготовка. В нашия университет всеки открива своите хоризонти, посочи д-р Ванков. Д-р Николай Ванков, доц. Стела Ралева, Денис Димитров, Виолет Маринова (отляво надясно)  От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Отборът ни по аеробика с бронз от университетски шампионат 11.4.2016 г. ... университета, които демонстрираха високо ниво на подготовка и огромно желание за завоюване на титлата. Нашите момичета След оспорвана надпревара и много емоции, нашият университет се класира на трето място след отборите на НСА "Васил Левски" и Пловдивския университет.1. Национална ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 8.4.2016 г. ... повече от половин година нашият университет започна подготовка за обучение за противодействие на един от най-наболелите за нашето общество проблеми – корупцията, заяви проф. Статев и конкретизира, че явлението не е ново, но вече буквално разбираме, че корупцията убива. Затова УНСС като водещ ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 5.4.2016 г. ... повече от половин година нашият университет започна подготовка за обучение за противодействие на един от най-наболелите за нашето общество проблеми – корупцията, заяви проф. Статев и конкретизира, че явлението не е ново, но вече буквално разбираме, че корупцията убива. Затова УНСС като водещ ...
Наш преподавател на международен форум в Тайван 21.3.2016 г. ... със сходна тематика, нагласа за съвместни проекти, подготовка за подписване на меморандум между NCDR и Комитета за информационни технологии за намаляване риска от бедствия към Международната федерация по обработка на информацията (IFIP DCITDRR), на който проф. Велев е научен секретар. Обсъдена е и ...
Студентски форум „Аз и бизнесът“ 1.3.2016 г. ... Business Plan for IT product (Подготовка на Бизнес план за IT продукт)”. Участници в уъркшоп в голямата конферентна ...
Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" 8.2.2016 г. ... проведе информационна среща във връзка с подготовката на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Събитието бе организирано от Центъра за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) към УНСС. На събитието ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 8.2.2016 г. ... , че през юни 2014 г. катедрата започна подготовка на международната магистърска програма по “Ядрена сигурност”, която трябва да стартира само след месец. Програмата се ползва с подкрепата на много български и международни институции като МААЕ, Виена,  Министерството ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.2.2016 г. ... английски език, добрата компютърна подготовка и знанията по специалността. Проф. Валентин Гоев Вие изучавате специалността „Икономика на туризма“ и това предполага, че поне болшинството ще работите в туристическия бранш, каза проф. д ...
Абсолвентите от катедра „Международни отношения” получиха дипломите си 22.12.2015 г. ... чужди езика. Вие сте хора с широка базисна подготовка, можете да бъдете гъвкави и приспособими, пазете и нея! Бъдете реалисти. Имайте усет за шанса и късмета и сграбчвайте всяка възможност, посъветва дипломантите доц. Георгиев.  Проф. Генов връчва диплома и грамота на ...
Социолозите получиха дипломите си 16.12.2015 г. ... , тъй като дава теоретико-практическа подготовка в направленията икономика, бизнес и обществени комуникации. Доц. Стоянова Доц. Нончев и доц. Стоянова в изказванията си отправиха апелите си към абсолвентите като им пожелаха да продължат образованието си и в ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2015 - бакалаври и магистри 16.12.2015 г. ... проблеми и постигнатите успехи в подготовката на младите предприемачи. Като официално лице, представящо ръководството на университета, проф. Валентин Гоев изнесе приветствено слово, в което акцент бе поставен върху последващото развитие на абсолвентите, не само като практици, ...
Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“ 27.11.2015 г. ... дейност за допълнителна практическа подготовка на студентите от факултета, което се разви и превърна в пример за стажантите и колегите от други университети, посочи още доц. Драганов. Доц. Драганов и доц. Боянова За своя колега Борис Ланджев говори и ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... , напомни тя. Имате много добра теоретична подготовка, имате и много практически знания, които ще ви помагат за бъдещите успехи, каза проф. Павлова и призова абсолвентите да продължат обучението си като магистри и докторанти. Проф. Павлова връчва диплома на ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... , напомни тя. Имате много добра теоретична подготовка, имате и много практически знания, които ще ви помагат за бъдещите успехи, каза проф. Павлова и призова абсолвентите да продължат обучението си като магистри и докторанти. Проф. Павлова връчва диплома на ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... и държат 100 % от пазара на тяхната подготовка - Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)/ и Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на ...
Абсолвентите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" също взеха дипломите си 18.11.2015 г. ... с предизвикателствата, защото имате добра подготовка, каза още гостът.  Любомир Коралов връчва дипломата на ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 11.11.2015 г. ... , че през юни 2014 г. катедрата започна подготовка на международната магистърска програма по “Ядрена сигурност”, която трябва да стартира само след месец. Програмата се ползва с подкрепата на много български и международни институции като МААЕ, Виена,  Министерството ...
Форум "Бъди смел! Създай свое предприятие!" 29.10.2015 г. ... в България на базата на френския опит в подготовката и подкрепата на младите предприемачи – най-вече на студентите-предприемачи. Особен интерес сред участниците във форума предизвика български опит, най-вече опита на УНСС, представен от проф. д.ик.н. Кирил Тодоров ...
Продължава програмата за квалификация на академичния състав 23.10.2015 г. ... в УНСС. От 26 октомври започва курсът „Подготовка и управление на проекти“, който е с продължителност 30 астрономически часа. Курсовете по английски език са за нива А2, В1 (средно напреднали) и В2 (напреднали). Занятията се провеждат два пъти седмично и са с продължителност 45 ...
Дискусионна среща по проект „Популяризиране за работодателската инициатива на КРИБ Академия икономика“ 16.10.2015 г. ... едновременно знания и умения чрез теоретичната подготовка във висшето училище и практика в реалната бизнес среда, конкретизира доц. Щерев. Спецификата на „Академия икономика“ е, че не студентите, а работодателите търсят своите кадри сред младите хора, подчерта той ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за външната търговия; катедра „Международни отношения“ – първото специализирано звено в страната за подготовка на кадри за българската политика и дипломация; катедра „Политология“ – първото ...
Китайски университет иска да обучава свои докторанти в УНСС 2.10.2015 г. ... е предизвикан от високото равнище на подготовка по икономически дисциплини в нашия университет. По време на срещата Китайските учени и наши преподаватели работят по съвместния проект „Концептуален модел на облачна информационна система за оценка на риска ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 2.10.2015 г. ... . Магистратурата е качествено ново равнище на подготовка и образование, изтъкна той.  По време на тържеството Ръководителят на катедрата уточни също, че специалността не подготвя счетоводители, а дава университетско образование, което е база и предпоставка за развитие ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 20.11.2020 г. ... квалификация при УНСС и Институт за подготовка на служители в международни организации и бе заключителната част на проект iPro - iProfessional, осъществен с директната финансова ходкрепа на Европейската комисия по програма "Учене през целия живот". На форума присъстваха представители ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... квалификация (ИСК) при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации. Конференцията бе заключителната част на проект, осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот“. На форума присъстваха ...
Ректорът на УНСС и представители на ЧЕЗ обсъдиха възможностите за осигуряване на кадри в енергетиката 12.6.2015 г. ... за сътрудничество между двете институции за подготовка на икономически кадри в енергетиката и за повишаване на квалификацията на специалисти от сектора. По време на срещата Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев изрази желание представители на ръководството на ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... мрежа по телематика. Документът предвижда също подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... мрежа по телематика. Документът предвижда също подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните членове ...
В университета се проведе XXIV конференция на БАПА 8.6.2015 г. ... училища в Европа и света, с отличната езикова подготовка на нашите студенти“, се посочва още в приветствието на ректора. Проф. Статев изразява убеденост, че по време но форума ще бъде обменен ценен опит, наблюдения, виждания, новости в традиционни и по-съвременни области, с интерес ще ...
„Алианс за младежта“ в подкрепа на младежката заетост 9.6.2015 г. ... са участвали в над 5400 инициативи за „подготовка за работа“. На срещата бяха представени проектите и плановете на МОН в сферата на дуалното образование, както и програмите в областта, като бе изтъкнато, че в УНСС те вече са факт.  Компаниите-партньори на инициативата в ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 19.6.2015 г. ... неделя. Поставя се акцент върху самостоятелната подготовка по специализирани теми и казуси, индивидуални и групови презентации, дискусии и семинари, както и консултации с преподаватели и водещи мениджъри – представители на бизнес практиката. Обучението по новата специалност ще използва ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 25.5.2015 г. ... неделя. Поставя се акцент върху самостоятелната подготовка по специализирани теми и казуси, индивидуални и групови презентации, дискусии и семинари, както и консултации с преподаватели и водещи мениджъри – представители на бизнес практиката. Обучението по новата специалност ще използва ...
УНСС поздравява Медицинския университет - Пловдив 27.5.2015 г. ... . Хилядите му възпитаници са еталон за отлична подготовка и вярно служене на Хипократовата клетва, на почтена и всеотдайна работа за най-скъпото за всеки човек – неговото здраве. Проф. Статев изрази убеденост, че и занапред пловдивското висшето училище ще продължи да служи достойно на ...
Национална конференция “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“ 30.4.2015 г. ... като координатор, в партньорство с Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Областната администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието – Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на ...
Ректорът участва в националната конференция: "Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи" 30.4.2015 г. ... във форума „Ние имаме предварителна подготовка, тъй като достатъчно дълго коментираме проблематиката както в нашата колегия, така и с Министерството на образованието и науката, защото това са въпроси свързани със съдбата на младите българи. Тя вълнува техните семейства и е важен ...
Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 30.4.2015 г. ... и в партньорство с  Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 29.4.2015 г. ... на перфектен английски език, добрата компютърна подготовка и знанията по специалността. Проф. Валентин Гоев Вие изучавате специалността „Икономика на туризма“ и това предполага, че поне болшинството ще работите в туристическия бранш, каза проф. д.ик.н. Христо Първанов. Да ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... Статев изтъкна, че това е гаранция за отличната подготовка на студентите и предпоставка за успешната им кариера.  Ректорът приветства участниците в проекта. Вляво: Гълъб Донев. Ректорът конкретизира, че при реализацията на проекта е анализирана учебната документация на ...
Международна конференция „Градско земеделие“ с учени и експерти от 21 страни 16.4.2015 г. ... приемат УНСС като синоним на отлична подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници.  В конферентната зала Ректорът изрази убеденост, че на международния форум ще се чуят интересни мнения, ще бъде споделен ценен опит и ще се проведе ползотворна ...
Отборът ни по аеробика с вицешампионска титла 16.4.2015 г. ... . След оспорвано представяне, отлична подготовка и много емоции бяха разпределени индивидуалните и отборните места. Всеобщото мнение на специалистите и публиката бе, че шампионската титла прилягаше на нашите ...
Преподавател от УНСС участва в кръгла маса на тема „Дуалното обучение в университетите и фирмите“ 15.4.2015 г. ... образование, което включва научно-теоретична подготовка и професионално обучение във фирмите. В представената по време на кръглата маса презентация на проф. Шустер сподели положителния немски опит от успешното прилагане на дуалното обучение в някои университети в сътрудничество с фирми в ...
Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ 16.3.2015 г. ... на тяхното обучение, на тяхната подготовка, се казва още в обръщението на ректора. В него се акцентира върху огромната работа, извършена през последните три години по проекта, и се посочва, че младите изследователи от целевите групи са приложили в дисертациите си ...
Ректорът представи в МААЕ магистърската програма „Ядрена сигурност“ 9.3.2015 г. ... „Ядрена сигурност“ е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. Програмата се състои от 12 задължителни учебни курса, осигуряващи солидни знания във фундаментални области като право, ядрени технологии и приложение, ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... и насърчаването на професионалната подготовка по корпоративна социална отговорност  Социално отговорен маркетинг – бренд, търговска марка, етикет и др.   Забележка: Темите са примерни /не задължителни/ и представени в помощ за предметната ориентация на ...
Симулативен склад заработи за един следобед в УНСС 12.12.2014 г. ... е свързана с практическата подготовка по дисциплината „Информационни системи в логистиката“  с титуляр  гл. ас. д-р Николай Драгомиров. Водещ презентатор беше г-жа Бистра Карапанчева, която представи  същността на ...
Симулативен склад заработи за един следобед в УНСС 12.12.2014 г. ... е свързана с практическата  подготовка по дисциплината „Информационни системи в логистиката“  с титуляр  гл. ас. д-р Николай Драгомиров. Водещ презентатор беше г-жа Бистра Карапанчева, която представи  същността на съвременните ...
И политолозите се дипломираха 5.12.2014 г. ... и да ви дадем широка подготовка, да издигнем вашия поглед високо, направи равносметка на изминалите студентски години проф. д-р Георги Янков. „Ако виждах по-далеч от другите, то е защото стоях на раменете на гиганти", припомни той думите на Исак Нютон ...
УНСС и СУ подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност 1.12.2014 г. ... и изложения, както и планиране и подготовка на съвместни издателски и просветителски кампании, посветени на значими национални събития и годишнини. Димитър Радичков, директор на Университетското издателство "Св. Климент Охридски" УНСС и СУ ...
Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“ 24.11.2014 г. ... теоретична, но и като практическа подготовка. Секретарят на президента по правните въпроси Петя Тянкова (на снимката долу) подчерта, че темата на конференцията е изключително актуална и е в центъра на обществения дебат. Поздравителни адреси до ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... . Тя предоставя знания и системна подготовка по правно-организационни, медико-икономически и здравно-политически проблеми на управлението на здравеопазването и лечебните заведения в динамично развиваща се среда. Предназначена е за практикуващи мениджъри и здравни кадри, ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... квалификационна подготовка в този факултет ще работят 76 авторитетни преподаватели на основен трудов договор, от които 17 професори, 31 доценти, 20 гл.ас. доктори и 8 асистенти. Само хабилитираният състав на ОИФ представлява 63% от общия ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ 30.6.2014 г. ... сигурност в България, обучение и подготовка на кадри, участие на университетски кадри в експертни мисии, ръководени от МААЕ, и др. Документът е подписан Проф. Статев връчи на Юкия Амано възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и НСИ 19.6.2014 г. ... действията на двете институции при подготовката на нови кадри и повишаване квалификацията на работещите в системата на НСИ, както и съвместно осъществяване на изследователска дейност, насочена към решаване на конкретни задачи на статистическата теория и практика ...
Докторант е класиран за участие в програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2014-2015 година 27.5.2014 г. ... на тази мобилност за обучение е подготовка на части от дисертационния труд на докторанта, който се обучава в съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел, Белгия. ...
Среща на ректора с посланика на Република Франция у нас 19.5.2014 г. ... предимствата на отличната академична подготовка, както и свободата на мисълта, установена от основателите на университета в духа на  либералните ценности - символи на френската република. Ректорът открои успешната реализация на университетски кадри на високи ...
Успешно приключиха курсовете по "Глобален мениджмънт и лидерство" и "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации" 19.5.2014 г. ... практика уникален японски метод за подготовка на на бизнес мениджъри. Курсът се провежда два пъти годишно в продължение на 10 години с участието на японски университетски преподаватели и преподаватели от УНСС, специализирали в Япония. Курсът "Маркетинг, реклама и бизнес ...
На тържествена церемония бяха отличени първите стипендианти по икономика на „Белла България“ 11.2.2014 г. ... важно човек да има добра теоретична подготовка, но още по-важно е тя да бъде съчетана с практиката, изтъкна той. Ползотворното сътрудничество на УНСС и „Белла България“ е успешен модел за подготовката на икономисти за хранителната индустрия и повишаване на ...
Студентите по право - с международен сертификат ILEC 10.2.2014 г. ... интензивни програми в центъра за езикова подготовка Британика“, се проведе в УНСС. Лекцията бе организирана от Студентския съвет съвместно с „Британика”. Студентите получиха полезна информация за вида на сертификата, начините за придобиването му, както и ...
Рамково споразумение между УНСС и Българската банка за развитие 16.1.2014 г. ... реални казуси. Имаме по-добра теоретична подготовка и по-слаба практическа. Това е едно от нещата, които ще се променят, посочи той. Договорът за сътрудничество е подписан След подписването на договора, проф. Статев получи благодарствен адрес по повод успешния ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... вашите успехи имат огромна роля добрата подготовка и всеотдайност на проф. Тодоров и неговия екип и непрестанното им желание да се усъвършенстват, отбеляза инж. Келешев. Виолина Маринова и проф. Кирил Тодоров Адриана Цанева, председател на програма ...
Нова магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти“ 10.12.2013 г. ... . Прилага се формата на самостоятелна подготовка и консултации вместо традиционните лекции. Учебният график е разработен специално за работещи кандидати. Специалността има интердисциплинарен характер. Учебният план включва дисциплини, с които се обхващат икономическите и ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... и интердисциплинарна фундаментална подготовка на студентите и модерното образование. Проф. Тошкова, изказа благодарност за подкрепата, отзивчивостта и съпричастността и на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев, на заместник-ректорите, на декана на Общоикономическия ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и за модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. Създаването на катедра и специалност „Политическа икономия” в УНСС е напълно в съзвучие със световните тенденции и практиката на ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... . Целта е да се даде допълнителна подготовка на конкурентоспособни кадри от различните професионални направления. Ст.преп. Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Иван Стойчев и Пламен Недев ...
Какво означава да си преводач в Европейската комисия 21.10.2013 г. ... през конкурс. Един добър начин за подготовка е стажът в ГД „Писмени преводи“, но след одобрение сред хилядите кандидати. По време на презентацията Когато все пак са изгубени в превода, писмените преводачи могат да прибягнат към помощта на ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... , съвместно организиране на научни прояви, подготовка на експертизи, разработка на общи академични програми, анализи и проучвания в областта на гарантирането на влоговете и банковата несъстоятелност предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и Фонда за гарантиране на влоговете ...
Признание за езиковата и социокултурната компетентност на наши възпитаници в Брюксел 4.10.2013 г. ... такива кадри поради профилираната подготовка на нашите студенти от специалностите с разширено изучаване на чужди езици ...
Мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри 20.9.2013 г. ... квалификация при УНСС и на Института за подготовка на служители в международни организации в осъществяването на проекта. УНСС е започнал да работи задълбочено и професионално по проблемите на обучението през целия живот още с приемането на Лисабонската стратегия ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... като програмите акцентират и на езиковата подготовка и правната грамотност. Програмата „Международен бизнес в Интернет" включва специална дисциплина, която е посветена на правните проблеми в Интернет. Общо дванадесетте магистърски програми на факултет „Международна икономика и ...
Mагистърски програми на катедра „Икономикс“ 13.9.2013 г. ... микроикономика и макроикономика. Подготовката на студентите осигурява про­фе­сионални знания и умения за целенасочена из­сле­до­ва­телска работа за функционирането на икономическите си­стеми и за разработване и осъществяване на оптимални ...
Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери" 24.9.2013 г. ... при УНСС съвместно с  Института за подготовка на служители в международни организации проведе финална конференция по проет InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери".          Участие в конференцията взеха проф. ...
Нови магистърски програми на катедра „Финансов контрол“ 8.7.2013 г. ... на младите хора да придобият практическа подготовка, да продължат образованието си в степен „доктор“, да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда.  Бакалаврите, завършващи специалност „Финансов ...
УНСС и БАН подписаха договор за сътрудничество 19.6.2013 г. ... предвижда обмен на добри практики в подготовката на научноизследователски проекти, организацията на изследователския и учебния процес; обмен на издаваната от двете институции литература; съвместно обучение по магистърски програми с използването на иновационни технологии, вкл. ...
Магистърски програми към катедра "Икономикс" 10.6.2013 г. ... микроикономика и макроикономика. Подготовката на студентите осигурява про­фе­сионални знания и умения за целенасочена из­сле­до­ва­телска работа за функционирането на икономическите си­стеми и за разработване и осъществяване на оптимални ...
Официално връчване на дипломите на завършилите курса „Глобален мениджмънт и лидерство” 7.6.2013 г. ... на практика уникален японски метод за подготовка на бизнес мениджъри. Ректорът връчва диплома на курсистка. Проектът беше изцяло осъществен в Центъра за развитие на управленски умения към ИСК при УНСС. Сертификатите и свидетелствата на възпитаниците на ...
Завършване на курса "Глобален мендижмънт и лидерство" 6.6.2013 г. ... на практика уникален японски метод за подготовка на бизнес мениджъри. Проектът беше изцяло осъществен в Центъра за развитие на управленски умения към ИСК при УНСС.    Сертификатите и свидетелствата на възпитаниците на последния от поредицата успешно проведени курсове ...
Представяне на Виртуална платформа за обучение на служители, работещи в клъстери 26.9.2019 г. ... при УНСС съвместно с  Института за подготовка на служители в международни организации и Европейския център за качество проведоха работен семинар „Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери” по проект InnoSee. Семинара откри доц. ...
Рамково споразумение между УНСС и ПЧАГ „Уилям Шекспир“ 30.5.2013 г. ... , професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, организиране на публични лекции чрез обмен на преподаватели. УНСС и ПЧАГ взаимно ще популяризират дейността си в публичното пространство, а наши преподаватели ще бъдат рецензенти и консултанти при ...
УНСС ще участва в създаването на високотехнологичен парк 30.5.2013 г. ... магистратури и други форми), подготовка и защита на докторски тези и др.   Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Елица Панайотова ...
Рамково споразумение с ДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов 29.5.2013 г. ... , професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти предвижда рамковото споразумение между УНСС и държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“-Свищов. В документа, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Румяна ...
Публични лекции на двама испански професори от Университета в Гранада 25.4.2013 г. ... програми ( „Подготовка на преподаватели“ и „Управление на туристически фирми“), докторантската програма „Модели на обучение – формиране и развитие на образователните институции” и др. Те поканиха нашите студенти и преподаватели също да им ...
Публични лекции на двама испански професори 20.9.2019 г. ... програми ( „Подготовка на преподаватели“ и „Управление на туристически фирми“), докторантската програма „Модели на обучение – формиране и развитие на образователните институции” и др. Те поканиха нашите ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... търговия“, практическата подготовка на студентите от специалността. Президиумът на тържественото заседание (отляво на дясно): доц. Янко Коралиев, проф. Христо Първанов, проф. Борислав Борисов, проф. Йорданка Владимирова, проф. Стати Статев, ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... търговия“, практическата подготовка на студентите от специалността. Президиумът на тържественото заседание (отляво на дясно): доц. Янко Коралиев, проф. Христо Първанов, проф. Борислав Борисов, проф. Йорданка Владимирова, проф. Стати Статев, проф. ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и МТИТС. Среща на студенти с министър Кристиан Кръстев 28.3.2013 г. ... и реализация на студенти, подготовка на експертизи, организиране на обучения, подпомагане на научното развитието на преподаватели от УНСС и служители от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) предвижда меморандумът за ...
Абитуриенти от НТБГ посетиха бъдещата си "Алма матер" 27.3.2013 г. ... за професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти. Проф. д-р Огнян Симеонов (вляво) и доц. д-р Стоян Александров Ръководителят на катедра „Финанси“ доц. д-р Стоян Александров запозна учениците със спецификата на висшето училище и ...
Четвърти младежки АФОН: ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ: смяна, подмяна или промяна? 30.3.2013 г. ... ви успешна подготовка!           ИНИЦИАТОРИ           Проф. д.с.н. Михаил Мирчев ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и НТБГ 18.6.2014 г. ... професионално ориентиране и подготовка за кандидатстване на ученици от НТБГ в нашия университет, съвместно разработване и участие в национални и международни проекти, организиране на  научни и образователни форуми, създаване на смесени ...
Подготвителен семинар за „Национални дни на кариерата” 2013 8.3.2013 г. ... , но изисква и сериозна подготовка. Павел Хаджиев, мениджър "Подбори" на JobTiger, даде напътствия на студентите за доброто им представяне на форума, за по-големия им шанс в намирането на работа. Той ги посъветва да проучат предварително всички ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и фондацията „Акад. Евгени Матеев“ 28.2.2013 г. ... развитие на преподаватели, подготовка на експертизи и организиране на обучения предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и фондацията „Акад. Евгени Матеев", подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и председателя на фондацията Нако ...
Катедра “Медии и обществени комуникации” навърши пет години 15.2.2013 г. ... всеотдайност - се измерва с подготовката на бакалаври в съществуващата вече десет години специалност “Медии и журналистика”, с четирите магистърски програми на катедрата и с ръководството на 10 докторанти, от които трима вече с успешна защита ...
Катедра "Медии и обществени комуникации" на пет години 18.2.2013 г. ... и всеотдайност - се измерва с подготовката на бакалаври в съществуващата вече десет години специалност “Медии и журналистика”, с четирите магистърски програми на катедрата и с ръководството на 10 докторанти, от които трима вече с успешна защита ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... проф. Гоев. Целта е подготовката на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с потребностите на икономиката на знанието. Участниците в целевата група имат много добри възможности да финализират ...
Процесът на унаследяване на бизнеса – актуален въпрос пред европейските фамилни предприятия 26.2.2013 г. ... на оригиналната програма за подготовка на бъдещи бизнес наследници, разработена от БАРМП с цел съвместното представяне и изпълнение на тази програма в трети страни. На 19 декември от 17 до 18 часа д-р Зарамела се срещна със студенти от специалност ...
ИСК при УНСС на финална конференция по проект ReSoLVE 14.12.2012 г. ... по който е основен партньор заедно с Институтът за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Община Варна, а координатор по проекта е Националната агенция за професионално образование и обучение  (НАПОО) ...
Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ 14.12.2012 г. ... и обучение, а другите партньори - Институтът за подготовка на служители  в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и община Варна. „Създаваме добър консорциум от институции в различни сектори, което е ценно за постигане на реални резултати във ...
Дипломирани финансисти получиха европейски старт 14.12.2012 г. ... година в първи курс ви казах, че чуждоезиковата подготовка е особено важна. И това е така, защото не малка част от вас ще се развиват като специалисти и в обединена Европа", посочи доц. Александров. Доц. Александров връчва дипломата на бъдещия финансист Хубав празник, с който ...
Магистри с успешен старт в публичната администрация 13.12.2012 г. ... мислене, самостоятелна подготовка, успешно реализиране, бе оценката, която даде на магистрите от специалностите „Публична администрация“ и „Регионално развитие“ (редовна и дистанционна форма) проф. д-р Христо Христов, ръководител на катедра „Публична ...
Младите политолози с поглед към магистралата на науката 30.11.2012 г. ... да избегнем едностранчивостта, да ви дадем широка подготовка, да издигнем вашия поглед нависоко, от където се вижда магистралата на науката, даде преценка за постигнатото проф. д-р Георги Янков, ръководител на катедра „Политология“. В контрапункт той приведе афоризма на Козма Прутков: ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... Академично представяне • Академична подготовка • Академичен екип • Академична провокация • Академичен дебют Целият текст на отчета можете да намерите в приложения файл : ОТЧЕТ Конференция_ 16-17.XI ...
Форум за кадровото осигуряване на външната дейност на България открои бъдеща стратегия 26.11.2012 г. ... и нейните високи изисквания към студентите в подготовката за успешна професионална реализация. „Няма да изпадна в самохвалство ако кажа, че продуктът на нашата катедра „Международни отношения“ е с по-високо качество, предпочитан е от професионалистите. Защото преподавателите в ...
Студенти се срещнаха с работодатели от над 30 водещи компании в "Дни на кариерата" 22.11.2012 г. ... от УНСС е гаранция за отлична подготовка и успешна кариера“, подчерта ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на „Дни на кариерата“ за секторите финанси, застраховане, маркетинг и реклама и обслужване на клиенти. Традиционният за висшето ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... .  Убедена съм, че имате теоретичната подготовка, знанията, креативни сте, подготвени за живота и бизнеса“, изтъкна в емоционалното си слово проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет "Международна икономика и политика". Този момент е много специален за вас, защото с дипломата ...
Високо признание за проф. Тилчо Иванов 2.10.2012 г. ... , осъществява връзката между теоретичната подготовка на студентите с практиката, посочи проф. Статев. Ректорът връчва почетната грамота на проф. Тилчо Иванов  „Вашият принос в подготовката на кадри за Министерството на отбраната в областта на икономическия сектор и ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... любимия човек. Тук получих изключително сериозна подготовка, която ми помогна да бъда това, което съм днес. Ще запазя най-добри спомени от моя университет. Пази го и ти!  Иван Искров чете своето послание в Златната книга на ...
Стартира проект за МСП от машиностроенето 28.9.2012 г. ... от участниците в Северна Ирландия през юли 2013 и подготовка и публикуване през октомври 2013 на Ръководство за развитие на персонала на машиностроителни МСП. инж. Илия Келешев, председател на ББКМ Участници в ...
Наши студенти спечелиха първо място на национално евросъстезание 2012 13.6.2012 г. ... съюз и др. Участниците демонстрираха добра подготовка, като цитираха различни клаузи от договори на ЕС, критерии за членство в еврозоната и Шенген, както и фактология по различни европейски политики ...
Четвърта международна конференция „Европейското предприемачество в глобализиращата се икономика: подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери“, 3 – 6 юни 2012 г., Созопол 2.10.2012 г. ... предприемачество в глобализиращата се икономика: подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери“. Мисията на конференцията е: Да събере водещи европейски и световни имена в областта на предприемачеството, за да се дискутират и споделят техните научни достижения и гледни точки в контекста ...
УНСС с бронз от първото държавно студентско първенство по баскетбол 3х3 23.5.2012 г. ... , че всяко евро, вложено в спорт и физическа подготовка, още следващата година се връща като три евро по-малко за здравеопазване, така че това е една много добра инвестиция ...
УНСС с бронз от първото държавно студентско първенство по баскетбол 3х3 10.10.2012 г. ... , че всяко евро, вложено в спорт и физическа подготовка, още следващата година се връща като три евро по-малко за здравеопазване, така че това е една много добра инвестиция ...
Патрисия Луиса Инхос Селфа представи пред студенти и преподаватели дейността на института „Сервантес“ 6.4.2012 г. ... и др. Г-жа Инхос обърна внимание, че като подготовка за изпитите институт „Сервантес“ предлага специализирани курсове с отстъпка за повече от 6 души от висше училище, както и самоподготовка по програмата „Виртуална аула по испански език ...
В библиотеката се проведе обучение за работа с дигитални ресурси 28.3.2012 г. ... изключително полезни ресурси. Целта на проведената подготовка бе да информира учените за възможностите на националните абонаменти, да демонстрира новите характеристики на базите данни с научна информация, да анонсира възможностите на новите инструменти за анализ на научната продукция, в полза на ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... е „запазена марка", чиито синоними са отличната подготовка, авторитетните преподаватели, блестящата реализация на нейните випускници, голямата част от които са на високи позиции във властта и бизнеса, авторитетни професионалисти от национална и международна величина. Вашата специалност не само обучава, ...
Отборът на УНСС с национален приз в най-голямото международно състезание по право, ще представя България в САЩ 22.6.2012 г. ... . Надпреварата беше оспорвана, но след продължителна подготовка, демонстрация на презентационни умения и задълбочени знания в областта на международното право, отборът на УНСС в състав Антон Петров, Ивайло Димитров, Йоана Йоткова и Костадин Обретенов, успя да извоюва така мечтаната победа и да спечели ...
Първият випуск на специалност „Предприемачество“ получи своите дипломи 29.9.2012 г. ... на извървения през годините нелек път, от идеята за подготовка на млади хора в предприемачески умения в самостоятелна специалност - до днешния празничен ден, направи авторът и движещата сила за нейната реализация, ръководителят на катедрата и директор на Института за развитие на предприемачеството - проф. ...
Дипломи получиха и един от най-добрите випуски на „Икономика на отбраната и сигурността“ 10.11.2012 г. ... . Трябва да имате самочувствието, че сте получили добра подготовка по време на следването си като студенти в специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. Обучението в УНСС ще ви отвори много врати. Възползвайте се… Не забравяйте, че вие винаги ще бъдете част от катедра ...
С „Бъдете лидери“ изпратиха абсолвентите от „Икономика на индустрията“ 8.12.2011 г. ... , че висшето образование дава не само професионална подготовка, но и широка култура. Алекс Меламед, специалист по бизнес развитие на Софарма трейдинг, поздрави абсолвентите и напомни, че университетът и известната фирма стартираха своето сътрудничество през 2010 г., за да установят ...
Дипломирани икономисти пред отворените врати на света 10.11.2012 г. ... учения. Не се стъписвайте, при вашата фундаментална подготовка ще ви трябва малко. Имайте самочувствие!“, призова дипломантите ректорът. Проф. Борисов връчи и първите дипломи на завършилите с отличен успех бакалаври и магистри. Дипломи връчи на абсолвентите и проф. Стати Статев, ...
Възможности пред бъдещите софтуерни инженери 30.11.2011 г. ... България ,,Телерик" представи своята платформа за подготовка на кадри. Светлин Наков, представител на компанията, разясни, че курсовете и стажовете са напълно безплатни, но трудоемки, тъй като след всеки месец от обучението се провежда изпит и само най-добрите продължават. ,,Ние сме високотехнологична ...
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 21.4.2012 г. ... 12.30-14.00 ще бъде представен апроцедурата по избор, подготовка и защита на дипломни работи на студенти от ОКС ...
Междурегионален симпозиум „Обучението по интелектуална собственост в страните в преход” 20.2.2019 г. ... собственост" е единственото учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност. Досега в катедрата са защитени единадесет докторски дисертации, в нея работят девет щатни преподаватели - всички с докторска степен, а седем от тях професори. Обучението е организирано така - тези, ...

Предстоящо

72 results found
ИИСТT към УНСС обявява кандидатстудентски прием за иновативните специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“. 15.3.2021 г. ... обучение, реални работни насоки, максимална подготовка за пазара на труда.    Студентите на ИИСТТ се  превръщат в ключови кадри на икономиката, търсени специалисти и перспективни експерти в съответната област, като някои от евентуалните им полета на изява може да са като ...
Конкурс за културни и езикови асистенти с английски език в Испания 25.2.2021 г. ... език, което е признание за добрата чуждоезикова подготовка  на нашите възпитаници и техните преподаватели и чудесна възможност за опознаване на културата и бита на Испания. При интерес, моля обръщайте се за допълнителна информация към Образователната служба на посолството на Кралство Испания ...
Държавни изпити – правила за провеждане и конспекти по специалности 22.2.2021 г. ... обявени допълнително.    Успешна ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 29.1.2021 г. ... .00 ч. в Тестовия център на УНСС. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен изпит, е необходимо: 1)    Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)   Всички оценки от следването ви да са нанесени в ...
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: РИСК-МЕНИДЖЪР 3.2.2021 г. ... и извънаудиторната заетост, посредством самоподготовка с подадени от лектора на съответния модул материали. Успешното преминаване на всеки от модулите е въз основа на разработен казус/практическа задача и/или тест. Продължителността на обучението е 45 астрономически часа аудиторна заетост и ...
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 3.2.2021 г. ... и извънаудиторната заетост, посредством самоподготовка с подадени от лектора на съответния модул материали. Успешното преминаване на всеки от модулите е въз основа на разработен казус/практическа задача и/или тест. Продължителността на обучението е 45 астрономически часа аудиторна заетост и ...
ENGAGE.EU онлайн обмен на студенти през летния семестър 2020/21 18.12.2020 г. ... изпращат информация на engage@unwe.bg с цел подготовка на документи за признаване и трансфер на кредити. При успешно полагане на изпитите по съответните дисциплини те могат да бъдат признавани вместо дисциплини, които трябва да се изучават по учебен план в УНСС. При признаването важат ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала - EPSO) 22.3.2021 г. ... за работа в Европейския съюз (Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала - EPSO)   ЦЕЛИ НА КУРСА Предлаганият курс цели да предостави полезна практическа информация за конкурсите за работа в Европейския съюз. Курсът предоставя на участниците ...
На 24.10.2020 г. стартира обучението за квалификация „Учител /Икономика/“ - дистанционна форма на обучение 24.9.2020 г. ... г. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА: Общотеоретичната подготовка включва 5 задължителни дисциплини, чрез които курсистите усвояват на основни теоретични знания по теория на възпитанието и дидактиката, по обща възрастова и педагогическа психология, използване на аудио-визуалните и информационните ...
Среща на ръководството на ИТИБ със студентите в четвърти курс 21.9.2020 г. ... като подарък учебни помагала за подготовка.  Присъствието на срещата на студентите в четвърти курс е задължително. Всички студенти в трети курс по посочените специалности също могат да присъстват ...
ЕРАЗЪМ конгрес – ERACON 2020 20.11.2020 г. ... ЕАЕК за разработване на консорциуми и подготовка на предложения за финансиране от ЕС. Прилагат се специални условия. Свържете се с taskforce@eaecnet.com. Целенасочени покани за партньорство в консорциуми при кандидатстване с нови проектни предложения за финансиране ...
Подготвителен курс ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" 20.11.2020 г. ... и вътрешен одит в публичния сектор; Подготовка за решаването на тестови въпроси от областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит. Лекторски екип: д-р Ина Лечева, Генка Христова, Деница Николова, Благовест Русанов – сертифицирани вътрешни одитори в ...
Писменият изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 20 септември 2020 год. 20.9.2020 г. ... Пожелаваме Ви спорна подготовка и успешно полагане на ...
Актуализирано! Държавен изпит (втора сесия) специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение 17.9.2020 г. ... и студентска книжка. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен изпит, е необходимо: 1)    Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да ...
Актуализирано! Държавен изпит специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 17.9.2020 г. ... 45/35 мм, 2 бр.). Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За въпроси се обръщайте към научния ръководител на програмата проф. П. Кацамунска (polya.katsamunska@unwe.bg) ...
Rabota.bg среща студенти с топ работодатели по време на „КАРИЕРА УНСС“ на 6 и 7 октомври 1.10.2020 г. ... ценни съвети за търсене на работа и подготовка на перфектно CV, което да им осигури среща с мечтания  работодател. Студентите, търсещи стаж или работа, ще могат да се срещнат с HR отделите на водещи компании в България, на които да предоставят автобиографиите си и да ...
Консултация и процедура за провеждане на онлайн държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ Бизнес администрация 8.7.2020 г. ... Подготовка за провеждане на държавен изпит В определените от Учебен отдел срокове, студентите лично подават заявление за явяване на държавен изпит. Заявлението включва: писмено заявление с декларация, предоставяне на две фотографии за ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... Подготовка за провеждане на държавен изпит В определените от Учебен отдел срокове, студентите лично подават заявление за явяване на държавен изпит. Заявлението включва: писмено заявление с декларация, предоставяне на две фотографии за ...
Информационна среща със студенти за провеждането на ОЛАЙН държавните изпити и защити на магистърски тези 2.6.2020 г. ... Teams. Ще бъдат разяснени детайли по подготовка на материалите на студентите за предаване, подготовката и провеждането на ОНЛАЙН тестовете, защити на дипломни проекти и магистърски тези. Включване в срещата в MS ...
Държавен изпит, специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 30.6.2020 г. ... съвет потвърди конспекта за подготовка за държавен изпит. Вижте го на: http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_7095b_Конспект%20Държавен%20изпит%20ПА_2019.pdf Държавният изпит ще се проведе на 06.07.2020 г. За редовно обучение: 9.00ч. в MS Teams. За ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 10.2.2020 г. ... една от специалностите.  Успешна ...
Презентация на IBM на тема „CV CLINIC – как да се представим успешно на интервю за работа“ 7.11.2019 г. ... съвети за това каква е най-добрата подготовка за интервю за работа. При желание от страна на студентите ще бъдат проведени  симулации на интервю за работа ...
ДВАНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ на Академичната образователна програма "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК" 20.11.2020 г. ... 2 учебни семестъра и 1 семестър за подготовка на дипломна работа ТАКСА ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 2520 лв. Всеки участник трябва да попълни приложения ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ. КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 31.10.2019 г. НАЧАЛО НА ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР: 21.11.2019 Г. ЗА ...
Конкурс “Моята теза в 180 секунди“ 5.4.2019 г. ... коучинг и допълнителна езикова подготовка. Ще бъдат раздадени награди и за второ и трето място, както и награда на публиката. Тази година на конкурса партнират и френските компании, представени в България, Air France и Latécoère. Цялата необходима ...
ICAEW University Student Scheme (USS) and Employability Skills Workshop 27.2.2019 г. ... в семинара.  Секция 2: Успешна подготовка за интервю за работа Посветена е на повишаване уменията за подготовка на CV и за успешно представяне по време на интервюта за работа. Фокусът е върху ключовите практически умения, които се търсят от страна на работодателите. По ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 18.2.2019 г. ... една от специалностите.  Успешна ...
Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година 14.2.2019 г. ... форма на обучение, и на самостоятелна подготовка). Докторантите трябва да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет (посочен в списъка със свободни места). Минималното изискуемо ниво е В2 според Европейската езикова рамка. При ...
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 7.2.2019 г. ... иницииране на необходимостта от обществена поръчка, подготовка на документация и откриване, контрол при провеждането, сключване на договор, изпълнението на обществената поръчка, възстановяването на гаранциите за авансово плащане и за изпълнение, както и налагане на неустойки за неизпълнение. В хода на ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФСФ И ICAEW 15.2.2019 г. ... желание за участие в семинара.  Секция 2: Успешна подготовка за интервю за работа Посветена е на повишаване уменията за подготовка на CV и за успешно представяне по време на интервюта за работа. Фокусът е върху ключовите практически умения, които се търсят от страна на работодателите. По време на семинара ...
Випуск 2018: тържествено връчване на дипломи 13.11.2018 г. ... час (15.00) започваме да се събираме за предварителната подготовка ...
EMPLOYABILITY SKILLS SESSION за студенти, организирана от ФСФ и ICAEW 20.11.2018 г. ... има за цел да подпомогне студентите в тяхната успешна подготовка за интервю за работа. Фокусът е върху ключовите практически умения, които се търсят от страна на работодателите. По време на семинара тези умения ще бъдат демонстрирани с множество примери от практиката на над 5,000 водещи компании в света – ...
EMPLOYABILITY SKILLS SESSION за студенти, организирана от ФСФ и ICAEW 13.11.2018 г. ... за цел да подпомогне студентите в тяхната успешна подготовка за интервю за работа. Фокусът е върху ключовите практически умения, които се търсят от страна на работодателите. По време на семинара тези умения ще бъдат демонстрирани с множество примери от практиката на над 5,000 водещи компании в света – ...
Студентски конкурс "Като Бернайс" 2018 9.11.2018 г. ... в работата си; какви предизвикателства ще срещат; каква подготовка трябва имат студентите по комуникации в университета днес, за да се реализират като практици след 5 години. Предложението може да включва възгледите на студентите за това каква да бъде университетска програма за тяхната специалност. Повече ...
Втора национална докторантска конференция по социология 18.3.2019 г. ... и/ или на техните институции.   Изисквания за подготовка на разширена анотация (800-1000 думи) и пълен доклад (8000-10000 думи).   Съдържание на анотацията: заглавие на доклада; постановка на проблема – какво се изследва; за кого/ какво подобно изследване е важно/ значимо/ ...
СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ - обявява КОНКУРС за набиране на нови законодателни сътрудници 1.8.2018 г. ... се да подобрят своята чуждоезикова подготовка в област­-та на правото.             След успешно приключени три законодателни проучвания, законодателните сътрудници получават удостоверение за своето участие в Програмата.   ИЗБОРЪТ ...
EMPLOYABILITY SKILLS WORKSHOP за студенти, организиран от ФСФ и ICAEW 9.5.2018 г. ... има за цел да подпомогне студентите в тяхната успешна подготовка за интервю за работа. Фокусът е върху ключовите практически умения, които се търсят от страна на работодателите. По време на семинара тези умения ще бъдат демонстрирани с множество примери от практиката на над 3,500 водещи компании в света – ...
FABUSS - Обучение по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" 11.6.2018 г. ... сходства и различия” Ос 2 – Подготовка Модул 3:        “Стратегии за растеж на фамилните предприятия” Модул 4:        “Следващото поколение лидери” Ос 3 – Управление Модул ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 12.3.2018 г. ... (КП) си поставя основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки.   ПРОГРАМАТА: 1. Стажантско обучение Приетите стажанти: - подписват декларация за поверителност и съгласие с условията на ...
КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ /ИКОНОМИКА/“ - дистанционна форма на обучение 22.3.2021 г. ... до 25.03.2021 г. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА: Общотеоретичната подготовка включва 5 задължителни дисциплини, чрез които курсистите усвояват на основни теоретични знания по теория на възпитанието и дидактиката, по обща възрастова и педагогическа психология, използване на аудио-визуалните и информационните технологии в ...
Подготвителен курс за изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" 21.2.2018 г. ... управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор; Подготовка за решаването на тестови въпроси от областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит. Таксата за обучение е 360 лв. за два дни целодневно обучение. Краен срок за записване: до 21 февруари 2018 г. За допълнителна ...
Курс "Подготовка и кандидатстване за ръководни позиции в училище" 2.6.2017 г. ... за следдипломна квалификация при УНСС организира курс за "Подготовка и кандидатстване за ръководни позиции в училище" на 10 юни 2017 г. Обучението ще се проведе от 9.15 до 17.00 в сградата на ИСК при УНСС, бул. Климент Охридски № 2 /Намерете ни на картата ТУК/. Курсът предоставя възможност за предобиване на един ...
Лекция на тема "Предприемачество за студенти" от Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк 23.3.2017 г. ... .  Програмата цели да допълни теоретичната подготовка на студентите с практически примери от реалния бизнес. Програмата предлага на студенти от икономически специалности да се включат в серия от безплатни практически събития, чиито теми са свързани с това какви са тенденциите в банкирането, как се ...
XI издание на ВОДНА АКАДЕМИЯ - 2018/2019 учебна година 6.12.2018 г. ... семестъра и един семестър за подготовка на дипломна работа. Приложено е описание на програмата, водещите лектори и темите. В обучението могат да се включат и експерти, които са преминали първия етап на обучението, проведено по проекта за  "Укрепване на ...
Покана за подготовка на проектни предложения за финансиране на фундаментални научни изследвания и научни изследвания на млади учени - 2016 7.7.2016 г. ... „Научни изследвания“ към МОН стартира два конкурса - за финансиране на фундаментални научни изследвания и за млади учени – 2016 г. Тези процедури са единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни ...
Обучителни курсове за квалификация на академичния състав 25.2.2016 г. ... часа всеки;  „Подготовка и управление на проекти“ с 30 астрономически часа; „Обучение за работа със съвременни библиотечно-информационни системи“ с 15 астрономически часа; „Exсel“ два курса за две нива: начинаещи и ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... през всички аналитични фази: от подготовка към провеждане на изследването до съдържателен анализ, изводи и препоръки за социалната теория и/или практика. Когато включва емпирично изследване, дипломната работа не цели непременно да предостави изчерпателни данни, ...
Избор на тема за разработка на дипломент проект 11.11.2015 г. ... език" трябва да подадат молба за подготовка на дипломент проект до 30.11.2015. Повече информация на moodle.unwe ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 7.9.2015 г. ... при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации Ви канят да вземете участие в международната конференция на тема "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 3.9.2015 г. ... при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации Ви канят да вземете участие в международната конференция на тема: „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... през всички аналитични фази: от подготовка към провеждане на изследването до съдържателен анализ, изводи и препоръки за социалната теория и/или практика. Когато включва емпирично изследване, дипломната работа не цели непременно да предостави изчерпателни данни, ...
Подготвителен курс ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" 11.9.2020 г. ... одит в публичния сектор; Подготовка за решаването на тестови въпроси от областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит. Таксата за обучение е 360 лв. за два дни целодневно обучение. Краен срок за записването: до 14 октомври 2020 г. За ...
УНСС ще бъде домакин на 24-та годишна конференция на БАПА 28.5.2015 г. ... чужди езици за специфични цели; Подготовка на учители и кариерно израстване; Ролята на литературата, медиите и изследванията в областта на културата при обучението по чужди езици; Преподаване на предмети на чужд език; Смесен тип обучение; Приложна лингвистика; ...
Достигнете ново професионално ниво с МВА 28.4.2015 г. ... Семинари и консултации за подготовка за теста GMAT *  Многобройни възможности за стипендии (обща стойност над 1 милион евро) Защо MBA? *  93% от завършилите МВА програми получават мечтаната работа *  Средната заплата на ...
Национална конференция "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 22.4.2015 г. ... при УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Областната администрация - Перник и Регионалният инспекторат по образованието - Благоевград Ви канят да участвате в националната ...
Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 28.5.2015 г. ... при УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград организират Национална конференция на тема ...
Информационна среща за студенти от специалност "Публична администрация" 10.2.2015 г. ... стаж през летния семестър. Подготовка за държавен изпит. Предлагани от катедра „Публична администрация“ магистърски програми. Подготовка на Алманах 2015. Дискусия по поставени от студентите въпроси. Очакваме ...
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за студенти от специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, 4 КУРС 10.2.2015 г. ... стаж през летния семестър. Подготовка за държавен изпит. Предлагани от катедра „Публична администрация“ магистърски програми. Подготовка на Алманах 2015. Дискусия по поставени от студентите въпроси. Очакваме ...
Декемврийски катедрен съвет 19.9.2014 г. ... блогове на преподавателите, подготовка на английска версия на сайта, подготовка на рубрика „Working papers” и др.) Обсъждане и приемане на самооценки за качеството на обучението Определяне на дата и комисии за ДИ и защита – трета сесия- м.януари-февруари- ...
Септемврийски катедрен съвет 19.9.2014 г. ... семестър на уч. 2014/2015г. Подготовка за посрещане на акредитационната комисия. Обсъждане на учебните програми на доц. Рамчев и д-р Тедор Дечев по “Етносоциология”. Обсъждане на учебник на доц.Рамчев по “Социология на личността”. График за приемане на ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 18.9.2014 г. ... цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и публична администрация в създаването и прилагането на основани на знание държавни политики. Освен това Стажантската програма ще допринесе за: 1. ...
Майски катедрен съвет 21.3.2014 г. ... блогове на преподавателите, подготовка на английска версия на сайта, подготовка на рубрика „Working papers” и др.) Обсъждане на прогнозен план за учебната заетост на преподавателите  през учебната 2014-2015г ...
Курс по ПРАВО 26.9.2013 г. ... специализантите широкопрофилна подготовка по взаимодействието между обществените структури, съдебната власт и други субекти от публичния и частния сектор.      В учебния процес се поставя акцент върху теоретичната компетентност на ...
Международна конференция на тема: "Обучение на мениджъри на изследователски клъстери" 20.9.2013 г. ... квалификация, отделение на УНСС , и Институтът за подготовка на служители в международни организации организират международна конференция на тема:  “Обучение на мениджъри на изследователски клъстери“  Конференцията е заключителната част на проект за развитие на иновации, осъществяван с ...
Специализация „ЕКСПЕРТ – ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ” 15.4.2013 г. ... специализация „ЕКСПЕРТ – ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ” за подготовка на специалисти в областта на разкриването, разследването и предотвратяването на измами във всички области на общественото развитие. Побързайте със записването! Краен срок за подаване на документите 22 май 2013 г. За справки:  тел. ...
Обучителен семинар за кариерна предподготовка 2.4.2013 г. ... на реален опит и ценни умения за успешната кариерна подготовка на кандидатите за работа. На 6 април (събота) от 11:00 ч. ще се проведе обучителен семинар на тема  „Как да кандидатстваме за работа – поведение по време на интервю за работа, изготвяне на автобиография и мотивационно писмо” ...
AIESEC УНСС дава възможност за стаж по програмата „Be a Pro: Engineer” 31.1.2013 г. ... евро. 5.      Следва подготовка на необходимите документи за заминаване и реализиране на стажа. Това е една  невероятна възможност за професионално и личностно развитие  в международна среда, която се предлага от AIESEC на младите професионалисти в страната ...
Конкурс за стипендии "Фулбрайт" и "Хюбърт Хъмфри" 15.1.2013 г. ... център към Комисия “Фулбрайт” предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива. Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441, e-mail: studycenter@fulbright ...
Стажантска програма „Овергаз 2012“ 4.4.2012 г. ... студенти от УНСС, се затвърди мнението за високата подготовка и конкурентоспособност на нашите възпитаници. Стоян Турлаков, HR и отговорник „Стажантски програми“ в „Овергаз Инк.“, ще запознае студентите с тънкостите при подбора на персонал, необходимите качества, които се търсят у един кандидат за стаж ...
Конкурс на БНТ за журналистически позиции 3.4.2012 г. ... , способността за реакция и общата информационна подготовка на кандидата. Кандидатите трябва да представят: - молба, в която се посочва длъжността; - професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти) и мотивационно писмо; - копие от дипломата за завършено висше ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... водеща организация – УНСС. Общата цел на проекта е подготовка на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с потребностите на икономиката на знанието. Специфичните цели са: - формиране на знания, умения и компетентности, отговарящи на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене