Specialities

Search
Education Form
Education Duration
City
Tuition Type
Teaching Language
Admission
No fields or specialities match your search criteria. Try again!

Направление: Economics and Business

Speciality AGRIBUSINESS AND RUAL MANAGEMENT

Цели на обучението 

Целта на специалността е подготовката на специалисти и предприемачи в сектора на селското стопанство и обслужващите го сфери.

    В процеса на обучение студентите получават знания за съвременното селско стопанство, за възможностите за неговото устойчиво развитие, за съвременните  организационни форми, за обществените очаквания и потребителските предпочитания, за политиките и регулациите в сектора. Те придобиват умения за това как да създават и управляват селскостопански и обслужващи предприятия, да провеждат маркетингови изследвания и осъществяват икономически анализи, да ръководят и реализират успешно проекти в сектора, да развиват дейността си съобразно действащите стандарти, да се справят с рисковете и конфликтите в работата си, да използват модерни средства за икономически анализ на територията.

    Възпитаниците на специалността са квалифицирани и мотивирани специалисти, които разбират съвременния аграрно-икономически свят и доминиращите го тенденции.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: производството и преработката на селскостопански продукти – като икономисти и експерти в агрофирми, арендни стопанства и земеделски кооперации; търговията и обслужването – като специалисти и мениджъри на търговски и обслужващи предприятия; сферата на образованието и науката – като преподаватели в училища, колежи и ВУЗ, и изследователи в научни институти; неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи – като  експерти по аграрен бизнес; публичната администрация – като експерти в министерства, агенции, областните и общинските служби; сферата на консултантската дейност – като експерт-консултанти по аграрен бизнес; сферата на финансовото и банковото дело – като оценители на аграрни проекти, земеделски земи и биологични фондове.

Annotations:
Speciality Банково дело и международни финанси - 2 сем

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е придобиването на знания и умения в областта на кредитирането, секюритизацията, кредитните деривати, бриджинг финансирането /bridge funding/, управлението на активи, сделките с чужда валута и финансови инструменти, дериватите, структурираните продукти, извършването на придобивания и сливания, първоначалното търгово предлагане /IPO/, попечителските услуги /custodian services/, финансовите услуги на „дребно“, разработването и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите консултации, международните финансови институции и др. Студентите развиват способности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селектиране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, математическо моделиране и използване на иконометрични модели.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши учебни заведения и др.

Annotations:
Speciality Банково дело и международни финанси - 3 сем

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е придобиването на знания и умения в областта на кредитирането, секюритизацията, кредитните деривати, бриджинг финансирането /bridge funding/, управлението на активи, сделките с чужда валута и финансови инструменти, дериватите, структурираните продукти, извършването на придобивания и сливания, първоначалното търгово предлагане /IPO/, попечителските услуги /custodian services/, финансовите услуги на „дребно“, разработването и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите консултации, международните финансови институции и др. Студентите развиват способности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селектиране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, математическо моделиране и използване на иконометрични модели.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши учебни заведения и др.

Annotations:
Speciality Бизнес психология и социология - 2 сем.

Цели на обучението 

    Специалността осигурява специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк интердисциплинарен профил и с капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия пазар, които притежават  знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, икономически и психически явления.

    Основните цели на обучението са:

 • формиране на специалисти с много добри теоретични, аналитични и методически знания в интердисциплинарното поле на социологията, психологията и икономиката;
 • изграждане на практически умения за управление на социалните отношения и човешките ресурси в сферата на бизнеса и икономическите организации;
 • усвояване на методология за изследване на съвременните общества и техните икономически системи, вкл. разработване, прилагане и оценка на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: аналитични специалисти, подготвящи и вземащи управленски решения в институциите на държавната власт (централна и местна); експерти и консултанти по широк кръг проблеми на кариерното развитие и организационната промяна; преподаватели и изследователи в университети, научни институти и изследователски организации; експерти, изследователи и анализатори в корпорации, агенции  за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания, анализи и прогнози; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти; експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени в областта на управлението на социални и икономически процеси; специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации (бюра по труда, служби за социални подпомагане, осигурителни  и застрахователни дружества и др.)

Speciality Бизнес анализи и проекти - 2 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите в областта на диагностиката, анализа, оценяването и проектирането на значими бизнес процеси и дейности в организациите.

    Най-важните принципи на обучението са:

 • комплексна подготовка на магистрите по проучване и оптимизиране на най-важните сфери на дейност за бизнес организацията;
 • основен акцент върху разработването и защитата на проекти (индивидуални или екипни);
 • силна практическа ориентация на обучението, в т.ч. чрез привличане на водещи мениджъри и външни експерти в областта на управлението на проекти;
 • много добра материално-техническа и информационна база.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират в:  управленски структури на големи и средни бизнес организации; постоянни или програмни проектни екипи в бизнес организации и други организации от бизнес практиката; консултантски компании и научно–изследователски организации; банкови и други финансови организации; държавната и общинската администрация.

Annotations:
Speciality Бизнес и иновации с преп. на англ. език - 2 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е студентите-магистри да придобият знания за актуалната в съвременните условия иновационна проблематика и да формират познания, възгледи, мотивация и поведение на създаващи и/или управляващи иновационния процес във високотехнологични компании.

    Обучението в специалността осигурява качествена подготовка за използване на иновационния подход при анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите, свързани с продуктови и технологични иновации; аналитични специалисти по управление на иновационния потенциал на човешките ресурси и необходимите системи за управление на човешките ресурси, основани на иновационна култура; аналитични специалисти по планиране на продуктовите и технологичните иновации; аналитични специалисти по управление на риска от разработване и реализация на иновациите; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации; предприемачи във високо технологични (start-up) бизнеси.

Speciality Бизнес икономика - 2 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите за анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

    Най-важните принципи на обучението са:

 • комплексна подготовка на магистите по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка по методологията и методите за обосноваване на решения;
 • силна практическа ориентация на обучението.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси и системи за управление на човешките ресурси; аналитични специалисти по бизнес планиране във фирмите; аналитични специалисти по управление на риска; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации.

Annotations:
Speciality Бизнес икономика - 3 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите за анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

    Най-важните принципи на обучението са:

 • комплексна подготовка на магистите по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка по методологията и методите за обосноваване на решения;
 • силна практическа ориентация на обучението.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси и системи за управление на човешките ресурси; аналитични специалисти по бизнес планиране във фирмите; аналитични специалисти по управление на риска; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации.

Annotations:
Speciality Business Informatics

Цели на обучението

Специалността дава теоретични знания и практическа подготовка в областта на проектирането, внедряването и използването на Бизнес интелигентни системи (BI) и Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP). Целта на обучението е студентите да бъдат запознати с основните идеи, добрите практики, световния опит и модерните технологични решения в двете области. Това се постига чрез задълбочено изследване на концепциите и натрупаното научно знание.

Специалността формира сериозни практически умения за работа с модерни софтуерни инструменти от двете области, за решаване на проблеми ситуации, за избор на технологични решения и създаване на краен продукт. Това позволява на студентите да осъществяват дейности по проектиране, внедряване и поддържане на BI и ERP системи, да участват в проекти, свързани обработка и анализ на информацията, да извършват оценка на ефективността на икономически дейност, да внедряват, поддържат и консултират при работа с ERP системи.

В качеството си на специалисти по този клас системи обучаващите се могат да реализират потенциала си на икономисти с компютърна специализация.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят като: разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи; мениджъри на информационни системи; ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и ръководители на технологическото направление на фирми (CTO) в различните области на стопанската дейност – обществена и частна; финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности между обработката на информацията и ръководствата на организациите. Те могат да се реализират успешно като консултанти към софтуерни фирми, които предлагат ERP – системи и като внедрители и администратори на ЕRP – системи в организации, които ги прилагат. 

Speciality Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността осигурява теоретични знания и практическа подготовка в областта на бизнес анализа и създаването на технологични решения в тази област. Целта на обучението е да формира познания и практически умения по отношение на Бизнес интелигентните системи (BI) и свързаните с тях технологии.  Това се постига чрез: задълбочено изследване на концепциите и натрупаното научно знание в областта; прилагане на специфични статистически модели, водещи до детайлни и специфични анализи на бизнес процесите в организацията; формиране на сериозни практически умения за работа с модерни софтуерни инструменти; решаване на проблеми ситуации; избор на технологични решения и създаване на краен продукт.

Подготовката на студентите им позволява да участват в дейностите по проектиране и внедряване на Бизнес интелигентни системи; решаване на бизнес ситуации, свързани с бизнес анализ; предоставяне на ръководствата на организациите на възможни управленски решения на базата на обработка на информацията.

В качеството си на специалисти по този клас системи и информационни технологии обучаващите се могат да реализират потенциала си на икономисти и управленци с компютърна специализация по анализ на бизнес процеси.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на бизнес процеси, модели и активности; разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи; мениджъри на информационни системи, ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и ръководители на технологическото направление на фирми (СТО) в различни области на стопанската дейност - обществена и частна; финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности, свързани с обработката на информацията и ръководството на организациите.

Speciality Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 3 сем.

Цели на обучението

Специалността осигурява теоретични знания и практическа подготовка в областта на бизнес анализа и създаването на технологични решения в тази област. Целта на обучението е да формира познания и практически умения по отношение на Бизнес интелигентните системи (BI) и свързаните с тях технологии.  Това се постига чрез: задълбочено изследване на концепциите и натрупаното научно знание в областта; прилагане на специфични статистически модели, водещи до детайлни и специфични анализи на бизнес процесите в организацията; формиране на сериозни практически умения за работа с модерни софтуерни инструменти; решаване на проблеми ситуации; избор на технологични решения и създаване на краен продукт.

Подготовката на студентите им позволява да участват в дейностите по проектиране и внедряване на Бизнес интелигентни системи; решаване на бизнес ситуации, свързани с бизнес анализ; предоставяне на ръководствата на организациите на възможни управленски решения на базата на обработка на информацията.

В качеството си на специалисти по този клас системи и информационни технологии обучаващите се могат да реализират потенциала си на икономисти и управленци с компютърна специализация по анализ на бизнес процеси.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на бизнес процеси, модели и активности; разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи; мениджъри на информационни системи, ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и ръководители на технологическото направление на фирми (СТО) в различни области на стопанската дейност - обществена и частна; финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности, свързани с обработката на информацията и ръководството на организациите.

Annotations:
Speciality Бизнес лидерство - 2 сем.

Цели на обучението 

Основна цел на обучението е натрупване на знания за актуалната в съвременните условия лидерска проблематика и формиране у студентите на способности, мотивация и поведение на бъдещи лидери в професионалната им реализация.

Българската бизнес практика се нуждае от специалисти  с познания и потенциал за развитие като бъдещи лидери. Затова целта на обучението по специалността, обхватът и съдържанието на учебните планове и учебните дисциплини, както и формите и методите на преподаване са съобразени изцяло с очакванията и изискванията на бизнес практиката.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират в:  звената (отдели или дирекции) по управление на човешки ресурси в бизнес организациите от всички сектори на националното стопанство; консултантски компании по управление на човешките ресурси, междуличностни отношения и развитие на лидерството; маркетингови ресори, ресори по стратегическо управление и оперативно планиране и по иновеции и инвестиции в бизнес организациите; собствен бизнес. 

Speciality Бизнес логистика - 3 сем.

Цели на обучението 

Целта на специалността е да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките в резултат на повишаване на тяхното стратегическо значение за конкурентоспособността на фирмите. В процеса на обучение се предоставят съвременни знания и се развиват необходимите умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяване на материалните и свързаните с тях потоци.

Магистрите, които завършват специалността с успех над 4.40, получават сертификат от ELA за покриване на знанията за професионалната квалификация European Junior Logistician.

Професионална реализация 

Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката, като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление. Те могат да работят като функционални специалисти в отдели по логистика или планиране на веригата на доставките в производствени и търговски предприятия; във фирми, специализирани в предоставянето на логистични услуги; в сферата на науката; в консултантски фирми в областта на управлението на веригата на доставките и др. Длъжностите, които могат да заемат, обхващат широк кръг от функции с ключова роля за фирмения успех. Конкретната реализация обикновено е в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията и достига до поста вицепрезидент на производствена фирма или до най-високия ръководен пост в дистрибуторски, транспортни, складови и други фирми от логистичния сектор. Магистрите се подготвят за извършването не само на ръководна, но и на научно-изследователска, консултантска и експертна дейност в интегрираното управление на материалните потоци.

Annotations:
Speciality Бизнес с недвижими имоти - 2 сем.

Цели на обучението 

   Основните цели на специалността са:

 • да предостави необходимите знания за теоретичните, правни и териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост; за инвестициите в недвижими имоти и тяхното финансиране; за теорията за пазара и търговията с недвижими имоти; за оценяването и застраховането на недвижими имоти и за функционирането на международните пазари на недвижими имоти;
 • да формира умения за водене на бизнес-преговори; за анализ на пазара на недвижими имоти; за комплексни анализи в сферата на управлението на недвижимата собственост и фасилити мениджмънта; за управление на имоти и портфейли от имоти; за управление на човешките ресурси в сектора на недвижимите имоти; за работа в екип и др.;
 • да се изградят компетентности като предприемачи, мениджъри и експерти от сферата на бизнеса с недвижими имоти.

Професионална реализация 

Завършилите специалността притежават компетентности, които им дават възможност да се реализират като: мениджъри на агенции за недвижими имоти, пропърти и фасилити мениджъри; предприемачи, които да създават свой бизнес в сектора на недвижимата собственост; проектни мениджъри при строителството на сгради и съоръжения; инвестиционни и кредитни консултанти в банки и други финансови институции; бизнес-анализатори и анализатори на пазара; мениджъри на портфейли от имоти; оценители на недвижими имоти (след полагане на изпит към съответната браншова организация); мениджъри на човешки ресурси в сектора на недвижимите имоти; финансови мениджъри на компании за недвижими имоти.

Annotations:
Speciality Дигитален маркетинг - 2 сем.

Цели на обучението 

Специалността е разработена и се осъществява съвместно с практици от дигиталните маркетингови агенции в България. Тя цели да надгради и развие дигиталните знания и умения за създаването и управлението на дигиталното съдържание, придобити в предишните образователно-квалификационни степени. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Обучението развива компетентности за идентифицирането на етични и професионални проблеми в дигиталния маркетинг, за поемането на отговорност, за ученето в бързо променящия се свят на дигиталния маркетинг и социалните медии и за непрекъснатото професионално развитие.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират  успешно в различни сфери на маркетинговата дейност, както на малки и средни предприятия, така и на големи международни компании. Възможно поле на професионална реализация са също държавната и местната администрации, и особено там, където е необходимо участието на маркетингови специалисти за осъществяването на комуникацията с различни групи заинтересовани лица. 

Speciality Дигитална икономика - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността е свързана с глобалната тенденция на дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата. Обучението в нея дава базови знания и разбирания за радикалната промяна във функционирането на икономиките и политико-икономическите системи в условията на новите реалности на дигиталната икономика. Специалността осмисля промените и новите характеристики на икономическите категории и разгръщащите се трансформации в икономическите отношения и характера на труда във всички сфери на икономическия процес – производство, разпределение, размяна и потребление. Обучението формира познания и способности за работа в конкретни направления на дигитализацията - в търговията, финансите, държавното управление, маркетинга, както и в рамките на европейския и международен дигитален пазар.

    Основните цели на обучението са:

 • разбиране на промените в политиката и икономиката и  на най-актуалните концепции, появяващи се през последните години в стремежа за осмисляне на новите реалности;
 • дефиниране на базови понятия за дигиталната икономика и на промените в традиционните икономически категории и практики;
 • усвояване на теоретични познания и практически опит, които позволямат на студентите да се ориентират по-добре в заобикалящия ги свят и да се реализират успешно на динамично развиващия се пазар на труда. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността се реализират успешно в централната и местна власт, в частния сектор и неправителствените организации. Те могат да работят като административни ръководители и експерти по управление на човешките ресурси, продажби, маркетинг и развойна дейност, както и по производство и специализирани услуги, свързани с приложението на информационните и комуникационните технологии. Търсени са също като административни приложни специалисти и специалисти по използването на дигитални технологии. 

Speciality Европейски бизнес и финанси - 4 сем.

Завършилите програмата ще получат дипломи за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” от УНСС и от университета Нотингам Трент – Великобритания. Обучението в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент е равносилно на обучение в магистърска степен във Великобритания. Обучението в УНСС е по правилата и стандартите на Университета Нотингам Трент. През първия семестър на втората академична година обучението се провежда в университета Нотингам Трент – Великобритания.Обучението в Нотингам трае 3 месеца (от средата на м. септември до средата на м. декември). Занятията се провеждат всеки ден от понеделник до петък, като студентите се разпределят в групи със студенти от други националности.

Цели на обучението 

Специалността дава възможност на български и чуждестранни студенти да се обучават по правилата и стандартите на Университета Нотингам Трент, обявен за университет номер 1 в Англия за 2017 г. Завършилите специалността получават теоретични знания и практически умения като:

 • критичен и аналитичен подход към състоянието и развитието на бизнес организациите и на финансите;
 • разбиране и способност за самостоятелно анализиране на съвременните проблеми на бизнеса;
 • задълбочаване на разбирането на междукултурните въпроси в паневропейската бизнес среда.

Завършилите специалността получават дипломи за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” от УНСС и от университета Нотингам  Трент – Великобритания, което е равносилно на придобиване на магистърска степен във Великобритания.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти и експерти в сферите на: националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др.

Annotations:
Speciality ECOECONOMICS AND BUSINESS

Цели на обучението 

Целта на специалността е подготовката на стопански ръководители и предприемачи, способни да развиват дейността си в съответствие със съвременните разбирания за връзката между бизнеса, ресурсите, хората и околната среда.

    В процеса на обучение студентите получават знания за ролята на околната среда за човешкото развитие, за приемливите подходи за използване на природните ресурси за осъществяване на производствена и друга дейност, за успешно и устойчиво развитие на бизнес начинания, за международно приети системи за управление на околната среда. Те придобиват умения за това как да създават и управляват екологични предприятия, да извършват мониторинг и оценка на състоянието на околната среда, да спазват и се възползват от екологичното законодателство и регулация, да реализират екологични инициативи за териториално развитие.

    Възпитаниците на специалността разбират икономическите аспекти на връзката бизнес-околна среда. Те са квалифицирани и мотивирани да развиват инициативи, водещи до развитие и растеж, по устойчив и щадящ природата начин.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: публичната администрация - като експерти в Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните; областни и общински служби – като ангажирани с управлението и администрирането на регионалното развитие и природоползването; Европейската комисия и други европейски и международни организации – като специалисти по проблемите на екологичното природоползване; компании с екологичен бизнес - като специалисти, оценители на природни ресурси и мениджъри; неправителствения сектор - като инициатори и ръководители проекти, свързани с намаляване на негативното въздействие на човешката дейност върху природата.

Annotations:
Speciality Енергиен бизнес - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • изясняване на проблемите и задачите пред енергийния сектор у нас, както и на основните параметри на провежданата енергийна политика;
 •  определяне на съответствието на енергийния сектор на България към европейските стандарти;
 • развиване на умения за определяне на основните икономически параметри на енергийния бизнес в България и за оценка на критериите и показателите за неговата ефективност. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността получават много добра реализация в Министерството на енергетиката и във водещите енергийни предприятия в страната. 

Speciality Застраховане и социално дело - 2 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации, централната и местната администрация, (в т.ч. в: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации и др).

Annotations:
Speciality Застраховане и социално дело - 3 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации, централната и местната администрация, (в т.ч. в: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации и др).

Annotations:
Speciality Здравословни и безопасни условия на труд - 3 сем.

Цели на обучението

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Главната инспекция по труда, Националния осигурителен институт, Агенцията по заетостта, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации); структурните звена по безопасност и здраве при работа и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; консултантските организации; службите по трудова медицина  и др.

Speciality Икономика на вътрешния ред - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността има интердисциплинарен характер и предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални понастоящем сфери. В процеса на обучение се акцентира върху качеството на преподаване, основано на съвременни методи в областта, професионализма на преподавателите, провеждането на семинари и конференции, участието на гост-лектори и използването на информационни технологии за дейта майнинг и фирмено разузнаване. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността се дипломират като икономисти, което им позволява да се реализират  във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на вътрешния ред им дават възможност за успешна кариера в: Министерството на вътрешните работи, фирмите-доставчици на МВР, дружествата за търговска дейност в сектора на вътрешния ред, митническите служби (администрация и оперативна работа), организациите с идеална цел в областта на вътрешния ред, научно-изследователски организации с интереси в областта на вътрешния ред, както и в други институции в областта на вътрешния ред и националната сигурност.

Speciality Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността има интердисциплинарен характер. Тя предоставя съществени знания и практически умения за изключително актуални понастоящем сфери. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи на преподаване, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари и конференции, участието на гост-лектори и използването на информационни технологии за дейта майнинг и фирмено разузнаване. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността се дипломират като икономисти, което им позволява да се реализират  във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на отбраната и корпоративната сигурност им дават възможност за успешна кариера в: специализираните структури за сигурност; управлението на сигурността на фирмите; охранителния бизнес; корпоративната сигурност; бизнес разузнаването и пазарните анализи; държавните агенции, свързани със сигурността; сътрудничеството между публичния сектор и частните предприятия. Те може да работят като специалисти по проблемите на сигурността в правни, търговски или технически отдели и като оставчиците на услуги в областта на сигурността, банкова сигурност и информационната сигурност.

Annotations:
Speciality Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем.

Цели на обучението 

Целта на специалността e да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и най-високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност. Обучението допринася за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на студентите, завършили икономически специалности в бакалавърската степен.

    Основните принципи на обучението са:

 • преподаване на актуални дисциплини, свързани с обекта и предмета на специалността;
 • периодично актуализиране на учебните програми по дисциплините от учебния план;формиране на екип от висококвалифицирани преподаватели от УНСС и външни експерти с цел гарантиране на високо качество на учебния процес;
 • осигуряване на преподаването с актуални учебници и учебни пособия;
 • въвеждане на съвременни методи на преподаване, базирани на най-модерните технически средства и развитие на методиката на преподаване;
 • включване на студентите в научноизследователска дейност;
 • подпомагане на професионалната реализация на студентите чрез организиране на допълнителни стажове в институции от сектора за сигурност, неправителствени организации и фирми, занимаващи се с търговска дейност и производство на военна и специална продукция.

В резултат на обучението се формират знания и умения за извършване на анализи и прогнози за развитието на икономическите и управленски процеси в сектора за сигурност, за решаване на проблеми от отбранително-икономически характер и за анализиране на тенденциите в международните отношения и политиката за сигурност.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират в: органите на централната и местна държавна администрация; Министерството на отбраната; Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност; частните и държавните компании от отбранителната промишленост; дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност; митническата администрация; дейности по организацията на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховането; неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността; научноизследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността.

Annotations:
Speciality Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем.

Цели на обучението

Специалността има международен характер и е насочена към подготовката на висококвалифицирани управленски кадри за нуждите на ядрената енергетика, свързаните отрасли и административните структури, отговорни за регулирането на използването на ядрени материали. Тя изисква експертни знания в множество различни области, поради което в процеса на обучение са привлечени специалисти от няколко институти на БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Агенцията за ядрено регулиране, Техническия университет - София, специалисти от практиката и служители на фирми от ядрената индустрия. С подкрепата на Международната агенция за атомна енергия е договорено участие на преподаватели от King’s college London, UK и Middlebury Institute of International Studies at Monterey, USA. Програмата на обучението предвижда и провеждането на национални и международни стажове, обмен на студенти, както и редовни срещи с изявени специалисти от областта.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като мениджъри и експерти по сигурността в ядрени обекти – ядрени централи, заводи, свързани с цикъла на ядреното гориво - мини, обогатителни станции, депа за ядрени материали, транспортни фирми с разрешение за работа с ядрени материали и лечебни заведения, използващи ядрени материали, както и като специалисти по ядрена сигурност в държавната администрация, регулираща ядрената енергетика. Те могат да работят в: разследващи и правоприлагащи органи като МВР, ДАНС, митническата администрация, фирми в областта на частната охранителна дейност, международни организации и научноизследователски организации в сектора на ядрената енергетика.

Speciality Икономика на транспорта - 2 сем.

Цели на обучението

Основните цели на обучението са:

 • осигуряване на висока професионална и теоретична подготовка, необходима за осъществяването на ръководни, консултантски и други висококвалифицирани дейности в транспортния сектор;
 • изясняване на причините и следствията, законите и закономерностите на институционалната, икономическата, технологичната, конкурентната и правната среда в областта на транспорта;
 • формиране на задълбочени теоретични знания и практически умения за осъществяване на ръководна, творческа, консултантска и експертна дейност в транспортните предприятия, в административните органи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и в различни държавни и общински учреждения.

Професионална реализация 

Завършилите специалността намират много добра професионална реализация в: експлоатационната дейност на множество предприятия от областта на транспорта и спедицията; Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съответните му изпълнителни агенции и държавни предприятия; управленските структури на големи предприятия в транспортния сектор; висши училища и научно-изследователски институти в страната и чужбина. 

Annotations:
Speciality Икономика на търговията - 2 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност съобразно протичащите в национален мащаб и в Европейския съюз промени в развитието на търговската наука и практика.

Магистърската специалност, от една страна, утвърждава главните характеристики на едноименната специалност от бакалавърската степен, явява се по- нататъшно нейно продължение и специфициране, спомага за затвърждаване на придобитите знания и за тяхното търговско пренасочване. От друга страна, тя  извисява в по-висша степен, качество и ранг обучението на студентите в подбрани направления (вкл. модулни и избираеми форми) на теорията и практиката на търговията. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като мениджъри на високо равнище в големи фирми за търговия, кооперации, холдинги и търговски вериги и да осъществяват търговски функции в министерства, областни и общински съвети, структури и вертикални нива на държавно и общинско управление. Те могат да работят в банки, застрахователни агенции, инвестиционни дружества, консултантски фирми, както и да ръководят големи структурни стопански единици. Възможно е също да бъдат преподаватели и научни сътрудници във висши училища и научни организации, както и да осъществяват учителска дейност в профилирани средни училища по икономика. 

Annotations:
Speciality Икономика на търговията - 3 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност съобразно протичащите в национален мащаб и в Европейския съюз промени в развитието на търговската наука и практика.

Магистърската специалност, от една страна, утвърждава главните характеристики на едноименната специалност от бакалавърската степен, явява се по- нататъшно нейно продължение и специфициране, спомага за затвърждаване на придобитите знания и за тяхното търговско пренасочване. От друга страна, тя  извисява в по-висша степен, качество и ранг обучението на студентите в подбрани направления (вкл. модулни и избираеми форми) на теорията и практиката на търговията. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като мениджъри на високо равнище в големи фирми за търговия, кооперации, холдинги и търговски вериги и да осъществяват търговски функции в министерства, областни и общински съвети, структури и вертикални нива на държавно и общинско управление. Те могат да работят в банки, застрахователни агенции, инвестиционни дружества, консултантски фирми, както и да ръководят големи структурни стопански единици. Възможно е също да бъдат преподаватели и научни сътрудници във висши училища и научни организации, както и да осъществяват учителска дейност в профилирани средни училища по икономика. 

Annotations:
Speciality Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управленето на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Annotations:
Speciality Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управленето на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Speciality Икономика на човешките ресурси със спец."Управление на човешките ресурси" - 4 сем. проф. бакалавър Хасково
Speciality Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем.

Цели на обучението 

Осъзнатата роля на интелектуалната собственост в модерната икономика изисква нейното добро познаване и компетентно управление в полза на хората и организациите, които я създават и използват за собственото си благополучие и в интерес на цялото общество. Това поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които познават добре същността и характеристиките на обектите на интелектуална собственост и възможностите за осъществяване на бизнес с тях.

    Основната цел на специалността е да запознае студентите с потенциала на интелектуалната собственост и нейното значение за развитието на устойчив и конкурентоспособен бизнес. В процеса на обучение се подготвят специалисти с икономически и управленски знания и компетентции за работа във всички сектори на стопанството и в организации, чиито бизнес се основава на интелектуалната собственост.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.; сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове; служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН, в професионални сдружения като АБРО, БАККО и др; специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни продукти; специалисти в радио и телевизионни организации, в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост и др.

Annotations:
Speciality Интелигентни транспортни системи - 2 сем.

Цели на обучението

Обучението има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и да формира у тях умения за работа с интелигентни транспортни системи и за планиране и анализ на превозите при тяхното използване. Изучаваните дисциплини  създават възможности за използване на платформи за оптимизиране на управлението на транспортните процеси, както и за анализ и управление на превозната работа. Обучението има интердисциплинарен характер и предоставя на обучаемите знания за моделирането на трафика, приложението на мобилните и безжични телекомуникационни приложения, както и за управлението на сигурността и безопасността на превозите.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят успешно като специалисти в транспортния сектор, и по-специално - като заемащи позиции, свързани с планирането и управлението на транспортните процеси, развитието на продуктите и услугите, и приложението на интелигентните транспортни системи. Те могат да се реализират и като преподаватели във висши и средни училища и като изследователи в научно-изследователски институти.

Annotations:
Speciality Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

 • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
 •  как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна.

    Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

Професионална реализация 

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.

Speciality Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 3 сем.

Цели на обучението

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

 • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
 •  как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна.

    Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

Професионална реализация 

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.

Speciality Macroeconomics – 2 semesters

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • подготовка на специалисти с ключови компетентности за анализиране и управление на стопанските процеси на национално, отраслово и наднационално равнище;
 • натрупване на солидни знания за начина на функциониране на националната икономика, за характеристиките на основните макроикономически показатели и за своеобразията на фундаменталните макроикономически зависимости в реални условия;
 • формиране на сериозни познания за измерването на водещите макроикономически показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация и за използваните за целта методологични подходи;
 • осигуряване на задълбочени познания за факторите на икономическия растеж и макроикономическата стабилност, за възможностите и ограниченията на различните макроикономически политики и за поведението на националната икономика в световното стопанство и като макросреда за развитието на фирмите;
 • развиване на практически умения за извършване на реални макроикономически анализи и решаване на конкретни икономически проблеми, за обосноваване и провеждане на различни макроикономически политики и за вземане на ефективни макроикономически решения. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да изпълняват анализаторски и управленски функции, да работят като преподаватели и изследователи в университетски и други образователни и научни институции, да решават стратегически и оперативни задачи при управлението на бизнеса, държавните и неправителствени организации. В качеството си на експерти и ръководители те могат да работят в научно-изследователски и консултантски организации, в специализирани агенции, в банкови и небанкови финансови институции, в международни организации и др. Особено ценени са при обосноваването, изработването и провеждането на макроикономическата политика – фискална, парична, политика на доходите, както и на други икономически политики, осъществявани на различни равнища.

Annotations:
Speciality Макроикономика и финанси - 3 сем.

Цели на обучението 

Специалността се осъществява съвместно от катедра „Икономикс“ и катедра „Финанси“ на УНСС. Тя отчита опита и традициите на две от най-големите катедри на университета и обединява техния преподавателски и изследователски потенциал.

  Основните цели на обучението са:

 • подготовка на кадри с интердисциплинарна подготовка, които притежават солидни знания и умения в областта на макроикономиката и финансите в отговор на предизвикателствата на практиката, свързани със засилващата се взаимна обвързаност между различните сектори на икономиката, нейната отвореност и приспособяването й към европейската и глобална среда;
 • формиране на задълбочени теоретични знания и солидни практически умения за решаване на конкретни икономически и финансови проблеми в условията на комплексни взаимодействия между тях и под влиянието на сложни външни фактори;
 • натрупване на солидни познания за начина на измерване на водещите макроикономически и финансови показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация, както и за прилаганите за целта модерни методологични подходи;
 • разширяване и задълбочаване на познанията и базата на оценка за функционирането на националното стопанство и отделни негови сегменти чрез комбиниране на макроикономиката и финансите, което благоприятства подготовката на специалисти, способни да обосновават и провеждат  икономическа политика;
 • създаване на способности за прилагане на теоретичните познания в практиката, за извършване на реални макроикономически и финансов анализи, за адаптиране на теоретичните знания към икономическата действителност в България и за управление на икономическите и финансови процеси на различни равнища. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят на макро- и микроикономическо равнище като експерти, консултанти, анализатори, преподаватели и ръководни кадри в различни направления. Обучението в нея покрива изискванията за професионална подготовка на широк кръг специалисти – експерти и мениджъри в областта на търговското банкерство, инвестиционното банкерство, финансовите отдели на компаниите от реалния сектор и сектора на услугите, централните банки, научноизследователските и консултантски организации, специализираните агенции, правителствените и неправителствени организации, мултинационалните финансови организации и др. Специалността дава специализирана подготовка за условията на отворена икономика, вкл. за функционирането на реалната икономика и финансовия сектор на България в интеграционна общност.

Annotations:
Speciality Маркетинг - 3 сем.

Цели на обучението

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

    Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

    Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министрества и ведомства.

Annotations:
Speciality Маркетинг - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

    Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

    Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министрества и ведомства.

Annotations:
Speciality Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем.

Цели на обучението

Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна профитабилност на продуктите, услугите, компаниите и организациите. Основните цели на специалността се изразяват в  натрупването на знания и формирането на умения относно:

 • използването на съответните методи и техники за събиране, обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите;
 • разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. анализ на пазарната сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките;
 • управлението на съществуващи марки и архитектури от марки чрез средствата на маркетинг микса;
 • вземането на стратегически решения за екстензия на съществуващи марки или разработване на нови марки, както и за промени в бранд архитектурата на компаниите, притежаващи няколко или повече марки;
 • регулациите на обектите на интелектуална собственост, които са непосредствено свързани с проблематиката по разработването и управлението на марките.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят изявени бранд мениджъри на български и чуждестранни компании, работещи в страната.  

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в областта на разработването и управлението на марки в маркетинговите отдели на компаниите и организациите - като бранд мениджъри, групови бранд мениджъри, продуктови мениджъри, маркетинг мениджъри, бранд и маркетингови аналитици и др. Те са подходящи за работа в консултантски, рекламни, изследователски, PR и др. агенции в сферата на маркетинга и брандинга.

Annotations:
Speciality Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем.

Цели на обучението

Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна профитабилност на продуктите, услугите, компаниите и организациите. Основните цели на специалността се изразяват в  натрупването на знания и формирането на умения относно:

 • използването на съответните методи и техники за събиране, обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите;
 • разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. анализ на пазарната сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките;
 • управлението на съществуващи марки и архитектури от марки чрез средствата на маркетинг микса;
 • вземането на стратегически решения за екстензия на съществуващи марки или разработване на нови марки, както и за промени в бранд архитектурата на компаниите, притежаващи няколко или повече марки;
 • регулациите на обектите на интелектуална собственост, които са непосредствено свързани с проблематиката по разработването и управлението на марките.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят изявени бранд мениджъри на български и чуждестранни компании, работещи в страната.  

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в областта на разработването и управлението на марки в маркетинговите отдели на компаниите и организациите - като бранд мениджъри, групови бранд мениджъри, продуктови мениджъри, маркетинг мениджъри, бранд и маркетингови аналитици и др. Те са подходящи за работа в консултантски, рекламни, изследователски, PR и др. агенции в сферата на маркетинга и брандинга.

Annotations:
Speciality Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем.

Цели на обучението

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

     В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Annotations:
Speciality Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем.

Цели на обучението

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

     В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Annotations:
Speciality Международен бизнес - 2 сем

Цели на обучението

Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Връзките с бизнеса дават възможности за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина.

Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и спомага за формиране на етично и професионално поведение. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Speciality Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за българи) - 4 сем.
Дуална магистърска програма между УНСС и Университет по международни науки в Рим(UNINT). Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e предназначена за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два e в УНСС, а през третия и четвъртия – в UNINT . В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от UNINT и от УНСС. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим.
Speciality Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за италианци) - 4 сем.

Цели на обучението

Магистърската програма се реализира съвместно от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС и Факултета по икономика на University of International Studies of Rome (UNINT), гр. Рим, Италия. Тя има за цел да даде практически знания и да развие умения и компетенции в областта на съвременния международен бизнес.

Обучението е с продължителност 4 семестъра, като първите два са в UNINT, а третият и четвъртият семестър са в УНСС. Всички успешно дипломирани магистри получават две дипломи за завършена магистърска степен, издадени съответно от УНСС и UNINT. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, таксите на студентите се заплащат към UNINT. Студентите в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които се обучават в УНСС.

    Специалността има практическа насоченост, която се постига чрез посещения в международни, италиански и български компании, осъществяващи международен бизнес, чрез решаване на казуси с практическа насоченост и чрез участие в преподаването на успели в практиката гост-лектори.

Професионална реализация 

Възпитаниците на дуалната магистърска програма притежават изключително богати възможности за успешна професионална реализация в международни компании от реалната икономика, дигиталната икономика и услугите, както и в областите на управлението на международни проекти, международните организации и публичната администрация. Завършилите специалността придобиват също знания и умения за развиване на собствен международен бизнес, както и за оказване на консултантски услуги. 

Speciality Международен бизнес с преподаване на английски език - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Връзките с бизнеса дават възможности за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина.

    Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и спомага за формиране на етично и професионално поведение. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност.

Професионална реализация 

Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз. 

Speciality Международен мениджмънт - 3 сем.

Цели на обучението

Специалността има за своя основна цел осигуряването на специализирана подготовка и задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и международните институции.

Конкретните цели на обучението са следните:

 • формиране на теоретични и приложни знания по отношение на: управлението на съвременните международни икономически отношения на макро- и микроикономическо  равнище, най-новите процеси и явления в европейската икономическа интеграция, сложните механизми на стоковите и капиталовите пазари, управлението на проекти и управлението на риска.
 • ориентация в правните аспекти и регулирането на бизнеса на национално и международно равнище;
 •  прилагане на специализирани знания и умения в областта на: стратегическия анализ, международния бизнес, прогнозирането и комуникацията, международния маркетинг, финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план,  финансовите и кредитните операции, сделките с ценни книжа и механизма на борсова търговия, кредитирането и гарантирането на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
 • усвояване на техники за подготовка и осъществяване на комплексни външноикономически операции, за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение и с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси и за моделиране на решения в областта на маркетинга.

Професионална реализация 

    Завършилите специалността отговарят на изискванията за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местната администрация, във фирми с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Speciality Международен туризъм - 2 сем.

Цели на обучението

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалността, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите в глобалната туристическа индустрия. Те се отнасят до  получаването на знания и формирането на умения за:

 • създаването и прилагането на стратегии за управление, продуктово развитие и позициониане в условията на международна и глобална туристическа индустрия;
 • планирането, организирането и осъществяването на пазарни изследвания и количествени анализи за потребностите на международната туристическа индустрия;
 • маркетинговите дейности по успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности;
 • управлението на различни видове международни туристически предприятия;
 • създаването на възможности за висока степен на самостоятелност при вземането на управленски решения в туризма

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район;     мениджъри и специалисти на туристически агенции /туроператорска и турагентска дейност/; мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; организатори на събития; мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги: бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги; други специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването.

Annotations:
Speciality Международни икономически отношения - 2 сем.

Цели на обучението 

Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да осигури на обучаващите се възможности за реализация в бизнеса и държавните структури като икономисти със специални умения в сферата на международните икономически дейности.

    Обучението е специализирано в областта на световната икономика и обхваща всички направления на икономическата теория. Студентите получават детайлни знания в областта на международните финанси, международната търговия, международния бизнес, както и в редица специфични области, свързани с интелектуалната собственост на световните пазари.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат конкурентно на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и предприемачи. Могат да заемат престижни позиции в частния сектор, в държавни структури и международни организации.

Speciality Международни икономически отношения - 3 сем.

Цели на обучението 

Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да осигури на обучаващите се възможности за реализация в бизнеса и държавните структури като икономисти със специални умения в сферата на международните икономически дейности.

    Обучението е специализирано в областта на световната икономика и обхваща всички направления на икономическата теория. Студентите получават детайлни знания в областта на международните финанси, международната търговия, международния бизнес, както и в редица специфични области, свързани с интелектуалната собственост на световните пазари.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат конкурентно на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и предприемачи. Могат да заемат престижни позиции в частния сектор, в държавни структури и международни организации.

Speciality Международни финанси и бизнес - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността осигурява познания за финансовите инструменти и за бизнес средата и нейните механизми. Тя формира знания и умения за справяне в сложната международна финансова и бизнес среда на различни равнища.

Професионална реализация 

Завършилите специалността притежават солидни финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Speciality Международни финанси и бизнес - 3 сем.

Цели на обучението

Специалността осигурява познания за финансовите инструменти и за бизнес средата и нейните механизми. Тя формира знания и умения за справяне в сложната международна финансова и бизнес среда на различни равнища.

Професионална реализация 

Завършилите специалността притежават солидни финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Speciality Мениджмънт в туризма - 2 сем

Цели на обучението

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалността, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите в глобалната туристическа индустрия. Те се отнасят до  получаването на знания и формирането на умения за:

 • създаването и прилагането на стратегии за менажиране, продуктово развитие и позициониане в условията на глобалната туристическа индустрия;
 • планирането, организирането и осъществяването на пазарни изследвания и количествени анализи за потребностите на туристическата индустрия;
 • маркетинговите дейности по успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности;
 • менажирането на различни видове туристически бизнес;
 • създаването на възможности за висока степен на самостоятелност при вземането на мениджърски решения в туризма.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район;     мениджъри и специалисти на туристически агенции /туроператорска и турагентска дейност/; мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; организатори на събития; мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги: бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги; други специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването.

Speciality Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на специалността са:

 • да предостави необходимите съвременни знания за изпълнение функциите на мениджърите на бизнес организации от сектора на недвижимите имоти – фирми, кантори, агенции, пропърти и фасилити организации и др., както и на ръководителите на различни управленски равнища в професионални, браншови и публични структури;
 • да формира умения за справяне със задачите, изпълнявани от мениджърите и ръководителите;
 • да развие ключови за мениджърите и ръководителите компетентности и нагласи. 

Професионална реализация 

Завършилите специалността придобиват умения и компетенции, които им дават възможност да се реализират като мениджъри, ръководен персонал и/или експерти от високо равнище не само в сектора на недвижимата собственост, но и извън него – във фирми и организации от реалния и финансов сектор като мениджъри на корпоративните им недвижими имоти, кредитни инспектори, консултанти и др.

Annotations:
Speciality Одитинг - 2 сем.

Цели на обучението 

Специалността надражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение.

    Основните цели на обучението са:

 • представяне на фундаментални знания и умения за контрола и счетоводството;
 • натрупване на актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит и одита в публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само като одитор, но и даващи възможност за професионално развитие на средно и високо управленско ниво;
 • придобиване на широки и задълбочени познания за финансовото управление в частния и публичния сектор;
 • осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори, одитори, дипломирани експерт-счетоводители в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Образованието по специалността е счетоводно–икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството.

Annotations:
Speciality Одитинг - 3 сем.

Цели на обучението 

Специалността надражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение.

    Основните цели на обучението са:

 • представяне на фундаментални знания и умения за контрола и счетоводството;
 • натрупване на актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит и одита в публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само като одитор, но и даващи възможност за професионално развитие на средно и високо управленско ниво;
 • придобиване на широки и задълбочени познания за финансовото управление в частния и публичния сектор;
 • осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори, одитори, дипломирани експерт-счетоводители в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Образованието по специалността е счетоводно–икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството.

Annotations:
Speciality Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са студентите:

 • да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния бизнес;
 • да разбират и управляват взаимоотношенията вътре в семейството, между семейството и бизнеса, фамилните (мажоритарни) собственици и малцинствените (нефамилни) собственици;
 • да разбират и реализират процесите на управление и развитие на фамилните фирми и интернационализацията на тяхната дейност;
 • да познават, планират и управляват процеса на приемственост/унаследяване във фамилните фирми;
 • да получат знания и умения за конкурентно поведение в динамична, включително интернационална бизнес среда.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като: участници и продължители/приемници на фамилната фирма, от която произхождат; създатели на първо поколение собствен фамилен бизнес, запазвайки участието си/ откъсвайки се от фамилната фирма-майка; участници в различни структури, обслужващи фамилeн бизнес (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.); консултанти по управление, развитие и приемственост/унаследяване на фамилен бизнес; експерти, мениджъри и policy makers в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи предприемачеството, малките и средните предприятия и фамилния бизнес; разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и фамилния бизнес.

Annotations:
Speciality Противодействие на корупцията - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • представяне на фундаментални знания и умения за същността и особеностите на антикорупционните процеси и политики в глобален и регионален мащаб;
 • получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, данъчната и митническата администрация, структурите на ДАНС, структурата на МВР, банковия надзор и контрол, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, вътрешните контролни органи във финансовите и нефинансовите корпоративни структури, антикорупционните органи в публичния и частния сектор;
 • придобиване на широки и задълбочени специализирани познания по отношение на антикорупционните политики и модели в публичния и корпоративния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само на оперативно ниво, но и на средно и високо управленско равнище;
 • осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори и разследващи полицаи в структурите на ДАНС, МВР, Комисията за противодейстиве на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като и като одитори в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури), антикорупционните органи в публичния и частния сектор и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Speciality Публични финанси - 2 сем.

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Annotations:
Speciality Публични финанси - 2 сем. - Хасково

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Speciality Публични финанси - 3 сем.

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Annotations:
Speciality Публични финанси - 3 сем. - Хасково

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Speciality Публични финанси - 4 сем.

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Annotations:
Speciality Statistics and Econometrics

Цели на обучението

    Целта на обучението е да подготви специалисти, притежаващи знания и умения на високо професионално равнище относно:

 • цялостната технология на организиране и провеждане на съвкупностни изследвания в социално-икономическата област;
 • съвременните методи за анализ на икономически времеви редове;
 • изискванията на европейската система за краткосрочни показатели и проблемите по хармонизацията им в рамките на Европейски съюз;
 • редица проблеми, методи и модели в областта на статистическия анализ на връзки и зависимости;
 • планирането и организацията на изчерпателни и извадкови изучавания;
 • възможностите и начина на приложение на статистическите данни от категориен или смесен тип;
 • приложението на иконометрични модели в различни области на икономическия и финансов анализ;
 • приложението на статистическия анализ на мащабни структури от данни;
 • информационните ресурси, посветени на статистиката в интернет;
 • проблемите за възпроизводството на населението;
 • актюерната статистика;
 • методите за статистически контрол на качеството;
 • теорията и практиката на базите от данни.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят в:

 • Националния статистически институт, Българската народна банка и другите органи на статистиката, намиращи се в министерства и държавни агенции - като ръководители на административни звена, пряко занимаващи се с разработването на методологията на статистическите изследвания и със стратегията за провеждане на статистически анализ;
 • различни министерства, ведомства и организации - като ръководители на звена, осигуряващи информационните потребности на управлението;
 • Евростат и други международни и неправителствени организации;
 • консултантски фирми и в социологически и маркетингови агенции;
 • научно - изследователски институти, лаборатории, експериментални бази и други изследователски звена. 
Speciality Счетоводство - 2 сем.

Цели на обучението 

   Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в производствени и финансови институции, банки и предприятия от публичния сектор. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, икономически директор, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

    Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители и регистрирани одитори (към Института на дипломираните експерт- счетоводители – ИДЕС; Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс –ICAEW и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители – ACCA).

Annotations:
Speciality Счетоводство - 3 сем.

Цели на обучението 

   Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в производствени и финансови институции, банки и предприятия от публичния сектор. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, икономически директор, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

    Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители и регистрирани одитори (към Института на дипломираните експерт- счетоводители – ИДЕС; Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс –ICAEW и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители – ACCA).

Annotations:
Speciality Счетоводство и контрол - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

   Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Speciality Счетоводство и контрол - 3 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

   Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Speciality Счетоводство и контрол - 4 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

   Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Speciality Счетоводство и контрол - 2 сем. - Хасково

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

   Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Speciality Счетоводство и контрол - 3 сем. - Хасково

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

   Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Speciality Счетоводство и контрол – 4 сем (професионален бакалавър)-Хасково

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

   Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Speciality Счетоводство и контрол - 4 сем. - Хасково

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

   Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Speciality Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • задълбочаване на фундаменталните теоретични знания и практически умения, придобити от студентите в бакалавърската степен на обучение;
 • формиране на необходимите знания и умения за вземане на решения на високо управленско равнище чрез система от взаимно обвързани специални дисциплини;
 • извършване на научно-изследователска, аналитико-приложна и методологическа работа.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство със специализация в бизнес анализа имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят във: финансово-счетоводните подразделения на предприятията и корпоративните структури, банковата система, капиталовите пазари, застраховането и социалното осигуряване; звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор; публичната администрация; висшите държавни структури на изпълнителната власт и структурите на местните власти; националните и европейски структури за борба с измамите; специализираните одиторски предприятия и др.

Annotations:
Speciality Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и стандартизацията в публичния сектор;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции, утвърждаващи лидерските качества, уменията за непрекъснато учене, междуличностните и комуникационните умения, както и професионалните умения за решаване на проблеми от съответната професионална област, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство със специализация в счетоводството и стандартизацията в публичния сектор имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в различните форми на икономическа организация в системата на публичната администрация. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като главен счетоводител, финансов експерт, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово –  икономически длъжности в предприятията от публичния сектор.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Annotations:
Speciality Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • разширяване и задълбочаване на специализираните теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовата отчетност, придобити от студентите в бакалавърската степен на обучение;
 • разширяване и задълбочаване на практическите и познавателните умения и подходи, необходими за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

Магистрите по счетоводство със специализация във финансовата отчетност имат големи възможности за успешна професионална реализация. Тяхното образование е счетоводно – икономическо по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона на счетоводството. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в различните форми на икономическата организация в системата на публичната администрация.

     Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Annotations:
Speciality Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп.англ.ез.- 2 сем.

Цели на обучението 

Специалността е официално акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants (АССА) – най-голямата професионална организация в света, предлагаща квалификации в областта на счетоводството, одита и финансите. Специалността е създадена в сътрудничество с АССА, за да бъдат признати за успешно положени изпитите за модули F5: Performance Management, F6: Taxation, F7: Financial Reporting, F9: Financial Management. В областта на одита се изучава модул Р7:Advanced Audit and Assurance от най-високото професионално ниво на квалификацията. Всеки от 5-те АССА модула се изучава в 2 учебни дисциплини.

Основната цел на обучението е студентите да бъдат подготвяни на 3 интелектуални нива. Първото ниво е свързано с придобиването на максимално актуални знания, които разкриват разнообразни възможности за професионална реализация. Второто интелектуално ниво се изразява във формирането на умения за извършване на анализ чрез използване на придобитите знания и прилагане на наученото на практика. Третото интелектуално изисква синтезиране и обобщаване чрез отчитане на наученото и постигнатото в практиката, което позволява и поставяне на оценка за степента на изпълнение.

Професионална реализация 

Специалността е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти, които могат да работят във всеки сектор – малки и средни предприятия, големи фирми и корпорации, финансови институции, организации в областта на споделените услуги и аутсорсинга, правителствени и други структури от публичния сектор. АССА квалификацията е високо ценена заради знанията и уменията, които позволяват стратегическо мислене и иновативни решения в бързо променящия се свят. В България квалификацията е високо ценена от Голямата четворка в одита, както и от останалите одиторски дружества, финансовите институции и компании с чуждестранен мениджмънт или собственост.

Speciality Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност на индустрията чрез професионално позваване и използване на интелектуалната собственост.

Основните цели на обучението са:

 • идентифициране на интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания;
 • представяне на направленията и формите за икономическа реализация на интелектуалната собственост в индустрията, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, използване на идентифициращи означения в бизнеса, възможности за технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;
 • разкриване на икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;
 • извеждане на мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии в бизнеса.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации; сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове; служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост.

Speciality Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е да се подготвят специалисти с икономически и управленски знания за творческите индустрии, както и да се развият специфични умения и компетентности за работа в тях. Потребността от такива специалисти се обуславя от бързото развитие на творческите индустрии като част от модерната икономика на знанието, от нарастването на приноса на тези индустрии в брутния вътрешен продукт и заетостта, както и от други позитивни ефекти в икономически, социален и културен аспект.

По време на обучението студентите се запознават с обхвата и системата на творческите индустрии, както и с условията, средата и начина на тяхното функциониране. Разкриват се природата на създаваните от тези индустрии продукти, техният икономически потенциал, възможностите за закрилата им като обекти на интелектуална собственост, формите на пазарната им реализация и възможностите и моделите за проявлението на този потенциал на традиционните и дигиталните пазари.

Професионална реализация 

Завършилите специалността може да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН и др.; специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни продукти; специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата; специалисти в радио- и телевизионни организации; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.

Speciality Теория и практика на валутната търговия - FOREX - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността е една от най-новите в УНСС и се преподава от представители на пет катедри в университета. Обучаващите се в нея придобиват необходимите компетентности за инвестиране на международните валутни пазари и за хеджиране на валутния риск. Целта на обучението е подготовката на специалисти по валутна търговия, които да бъдат конкурентноспособни на глобалния пазар на труда. Студентите имат имат възможност да формират знания за справяне в динамичната и изключително сложна проблематика на съвременната валутна търговия – чрез развиване на умения за анализиране и вземане на решения в сложни бизнес и финансови ситуации, както и чрез справяне с необхватното разнообразие на финансови инструменти в съвременния свят. Завършилите специалността придобиват:

 • знания за теоретичните основи на валутния курс и валутните пазари;
 • методологична подготовка, умения и нагласи за използване на научни методи в управлението на валутните инвестиции;
 • умения за изработване на ефективни решения в условията на риск и неопределеност и контрол върху тяхното изпълнение;
 • знания за съвременните технологии на управление и умения за използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на валутната търговия.

Професионална реализация 

Завършилите специалността са с финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация на капиталовите пазари, в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Annotations:
Speciality Туристически бизнес - 2 сем

Цели на обучението

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалността, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите в глобалната туристическа индустрия. Те се отнасят до  получаването на знания и формирането на умения за:

 • създаването и прилагането на стратегии за управление, продуктово развитие и позициониане в условията на глобалната туристическа индустрия;
 • планирането, организирането и осъществяването на пазарни изследвания и количествени анализи за потребностите на глобалната туристическа индустрия;
 • маркетинговите дейности по успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности;
 • управлението на различни видове туристически бизнес;
 • създаването на възможности за висока степен на самостоятелност при вземането на управленски решения в туризма.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район;     мениджъри и специалисти на туристически агенции /туроператорска и турагентска дейност/; мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; организатори на събития; мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги: бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги; други специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването. 

Annotations:
Speciality Управление на веригата на доставките - 2 сем

Цели на обучението 

Специалността надгражда икономическата и управленската подготовка по логистика от бакалавърската степен чрез предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяване на материалните и свързаните с тях други потоци от мястото им на възникване в стадия на добиване на суровините през всички етапи на преработка и придвижване до довеждането им до крайните потребители. За тази цел магистрите опознават структурата на веригите на доставките, протичащите в тях основни процеси, както и методите, средствата и системите за интегрирано управление на логистичните дейности във веригата на доставките.

Магистрите, които завършват специалността с успех над 4.40, получават сертификат от ELA за покриване на знанията за професионалната квалификация European Senior Logistician.

Професионална реализация 

Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката, като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление, на които се реализира интегрираното управление на процесите във веригата на доставките. Професионалната им реализация обикновено започва в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията и постепенно достига до поста вицепрезидент на производствена фирма или до най-високия ръководен пост в дистрибуторски и фирми от логистичния сектор, предоставящи услуги по управление на веригата на доставките. Магистрите се подготвят за извършването не само на ръководна, но и на научно-изследователска, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на веригата на доставките. Възможни области на реализация са и сферите на науката и образованието, както и различните структури на държавното управление.

Annotations:
Speciality Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език - 2 сем

Цели на обучението

Целта на специалността е да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на управлението на веригата на доставките. Тя предоставя съвременни знания и развива необходимите умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяването на материалните и свързаните с тях потоци от мястото им на възникване в стадия на добиване на суровините през всички етапи на преработка и придвижване до довеждането им до крайните потребители.

Магистрите, които завършват специалността с успех над 4.40, получават сертификат от ELA за покриване на знанията за професионалната квалификация European Junior Logistician.

Професионална реализация 

Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката, като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление, на които се реализира интегрираното управление на процесите във веригата на доставките. Професионалната им реализация обикновено започва в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията и постепенно достига до поста вицепрезидент на производствена фирма или до най-високия ръководен пост в дистрибуторски и фирми от логистичния сектор, предоставящи услуги по управление на веригата на доставките. Магистрите се подготвят за извършването не само на ръководна, но и на научно-изследователска, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на веригата на доставките. Възможни области на реализация са и сферите на науката и образованието, както и различните структури на държавното управление.

Speciality Управление на международни проекти - 2 сем.

Цели на обучението

Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

Важна характеристика на специалността е практическата насоченост на обучението, която се постига чрез   разработване  на  конкретни проекти и срещи с водещи  специалисти от практиката.  

Професионална реализация 

В резултат на придобитите компетенции в областта на  управлението  на  международни проекти, завършилите специалността могат  да  работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на  проекти, свързани с дигиталната икономика. Широкото им поле на професионална реализация включва още системата  на  държавното управление, както и неправителствения сектор.

Speciality Управление на международни проекти - 3 сем.

Цели на обучението

Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

Важна характеристика на специалността е практическата насоченост на обучението, която се постига чрез   разработване  на  конкретни проекти и срещи с водещи  специалисти от практиката.  

Професионална реализация 

В резултат на придобитите компетенции в областта на  управлението  на  международни проекти, завършилите специалността могат  да  работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на  проекти, свързани с дигиталната икономика. Широкото им поле на професионална реализация включва още системата  на  държавното управление, както и неправителствения сектор.

Speciality Управление на търговски вериги - 2 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на специалността е да подготви висококвалифицирани мениджъри и изследователи в областта на управлението на търговските вериги.

Учебното съдържание е разработено в съответствие с изискванията за осигуряване на задълбочена специализирана теоретична и практико-приложна подготовка, съобразена с предизвикателствата пред развитието и управлението на функциониращите търговски вериги.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират в национални, чуждестранни и смесени обединения на: търговски вериги в сектора за бързооборотни стоки, хипермаркети и молове, ресторантьорски вериги за бързо хранене, хотелиерски и ресторантьорски вериги, търговски вериги за потребителска електротехника, търговски вериги „Направи си сам” и Кеш енд Кери, логистични центрове и др. Те може да работят като: изпълнителни директори на търговски вериги, търговски директори, маркетинг мениджъри, мениджъри по продажбите, търговски представители, регионални мениджъри, мениджъри „Ключови клиенти”, регионални директори, мениджъри по покупките, бранд мениджъри и др.

Speciality Финанси - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • изграждане на специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • формиране на специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развититето на финансовия сектор, да формулират политики за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • осигуряване на мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес с цел придобиване на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация, за извършване на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Annotations:
Speciality Финанси - 3 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • изграждане на специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • формиране на специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развититето на финансовия сектор, да формулират политики за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • осигуряване на мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес с цел придобиване на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация, за извършване на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Annotations:
Speciality Финанси - 4 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • изграждане на специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • формиране на специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развититето на финансовия сектор, да формулират политики за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • осигуряване на мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес с цел придобиване на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация, за извършване на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Annotations:
Speciality Финанси и счетоводство с преп. на английски език - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на финансите и счетоводството;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

На завършилите специалността се признават два от всичките петнадесет изпита на ICAEW ACA qualification, като те имат възможност да продължат своето професионално обучение по оставащите модули. Това им дава добри възможности за реализация като международно сертифицирани експерт-счетоводители. Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и регистрирани одитори към ИДЕС.

     В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, магистрите по финанси и счетоводство могат да се реализират като стопански и административни специалисти, и по-конкретно като финансови специалисти, одитори и счетоводители, финансови и инвестиционни консултанти, финансови анализатори. 

Speciality Финанси и счетоводство с преп. на английски език - 3 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на финансите и счетоводството;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация 

На завършилите специалността се признават два от всичките петнадесет изпита на ICAEW ACA qualification, като те имат възможност да продължат своето професионално обучение по оставащите модули. Това им дава добри възможности за реализация като международно сертифицирани експерт-счетоводители. Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и регистрирани одитори към ИДЕС.

     В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, магистрите по финанси и счетоводство могат да се реализират като стопански и административни специалисти, и по-конкретно като финансови специалисти, одитори и счетоводители, финансови и инвестиционни консултанти, финансови анализатори. 

Speciality Финансов контрол и финансово право - 2 сем.

Цели на обучението 

Специалността надражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Тя дава възможност за изява в области, които  изискват специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка.

Основните цели на обучението са:

 • получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на контролната система в публичния и частния сектор;
 • придобиване на широки и достатъчно задълбочени юридически познания по отношение на функционирането на контрола в частния и публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация както на оперативно,така и на средно и високо управленско ниво.

Професионална реализация 

Полето на професионална реализация на завършилите специалността е твърде широко. Те имат възможност за успешна реализация и кариерно развитие в структурите на данъчната и митническата администрация, банковия контрол, независиния финансов одит, вътрешните контролни органи във финансовите и нефинансовите корпоративни структури и др.

Annotations:
Speciality Финансов контрол и финансово право - 3 сем.

Цели на обучението 

Специалността надражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Тя дава възможност за изява в области, които  изискват специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка.

Основните цели на обучението са:

 • получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на контролната система в публичния и частния сектор;
 • придобиване на широки и достатъчно задълбочени юридически познания по отношение на функционирането на контрола в частния и публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация както на оперативно,така и на средно и високо управленско ниво.

Професионална реализация 

Полето на професионална реализация на завършилите специалността е твърде широко. Те имат възможност за успешна реализация и кариерно развитие в структурите на данъчната и митническата администрация, банковия контрол, независиния финансов одит, вътрешните контролни органи във финансовите и нефинансовите корпоративни структури и др.

Annotations:
Speciality Финансов мениджмънт - 2 сем.

Цели на обучението 

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация,   капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Annotations:
Speciality Финансов мениджмънт - 3 сем.

Цели на обучението 

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация,   капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Annotations:
Speciality Финансов мениджмънт - 4 сем.

Цели на обучението 

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация,   капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Annotations:

Направление: Administration and Management

Speciality Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем.

Цели на обучението 

Специалността осигурява експертни знания и умения в областта на управлението на комуникациите в корпоративни структури, организации с идеална цел, иновационни институции, модерни медийни групировки. Обучението е насочено към различни области на корпоративните комуникации като стратегическо планиране, мениджмънт на знанието, е-learning, е-training експертни системи, мрежови комуникации и др. Чрез него се цели формирането на знания и умения по отношение на:

 • цялостния комуникационен процес в организаци- ята;
 • съществуващите процеси и тенденции в теорията и практиката;
 • анализа и диагностиката на комуникационното състояние на организацията, на нейната мрежова и информационна структура;
 • използването на нови информационно-технически средства;дефинирането на комуникационни и информационни приоритети с цел заемане на по-добри конкурентни позиции;
 • разработването на комуникационни стратегии и програми;
 • диагностиката и управленското консултиране в областта на бизнес комуникациите;
 • разкриването и преодоляването на проблемните ситуации и нагласи към създаването на комуникационен комфорт.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти по PR и имиджмейкъри; ръководители на различни равнища на управление на организациите с подчертана компетентност в областта на комуникациите; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на организациите; съветници на висшето ръководство в сферата на фирмената  сигурност и комуникациите; специалисти и експерти по управление на комуникациите в изследователските и развойните звена; консултанти и експерти по комуникации в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление на комуникациите и администрация в местните и държавни управленски структури.

Speciality Бизнес администрация - 2 сем

Цели на обучениет:

Завършилите специалността придобиват знания за:

·    теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;

·    методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;

·    съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

    Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

·    моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;

·   диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;

·   решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Annotations:
Speciality Бизнес администрация - 3 сем.

Цели на обучениет:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

    Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 •  диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 •  решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Annotations:
Speciality Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността допринася за формиране у обучаващите се на богат комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Основната й цел е да осигури висококвалифицирана подготовка на мениджърите, която да усъвършенства техните познания и възможности за прилагане на съвременни методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, решаването на проблемни ситуации и др.

Професионална реализация 

Завършилите специалността придобиват знания и умения за:

 • прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията;
 • разработване и успешно изпълнение на гъвкави и адаптивни стратегии за организационно развитие;
 • прилагане на ключови методи и управленска технология при вземането на решения в динамична и конкурентна бизнес среда;
 • фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение;
 • прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на бизнес процесите и анализ на информационния обмен;
 • въвеждане на ключови аспекти и стандарти за проектно управление и управление в мултипроектна среда;
 • използване на модерни методи за вземане на решения и работа с хора като важни предпоставки за успешното лидерство в условията на изменчива и трудно прогнозируема среда;
 • гъвкаво прилагане на овладените теоретични знания в практиката и развитието на успешни предприемачески идеи.
Speciality Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем.

Цели на обучението

Специалността допринася за формиране у обучаващите се на богат комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Основната й цел е да осигури висококвалифицирана подготовка на мениджърите, която да усъвършенства техните познания и възможности за прилагане на съвременни методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, решаването на проблемни ситуации и др.

Професионална реализация 

Завършилите специалността придобиват знания и умения за:

 • прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията;
 • разработване и успешно изпълнение на гъвкави и адаптивни стратегии за организационно развитие;
 • прилагане на ключови методи и управленска технология при вземането на решения в динамична и конкурентна бизнес среда;
 • фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение;
 • прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на бизнес процесите и анализ на информационния обмен;
 • въвеждане на ключови аспекти и стандарти за проектно управление и управление в мултипроектна среда;
 • използване на модерни методи за вземане на решения и работа с хора като важни предпоставки за успешното лидерство в условията на изменчива и трудно прогнозируема среда;
 • гъвкаво прилагане на овладените теоретични знания в практиката и развитието на успешни предприемачески идеи.

Annotations:
Speciality Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково

Цели на обучението 

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

    Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури.

Speciality Бизнес администрация-Хасково - 2 сем.

Цели на обучениет:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

    Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 •  диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 •  решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Speciality Бизнес администрация-Хасково - 3 сем.

Цели на обучениет:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

    Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 •  диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 •  решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Speciality Електронно управление - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността има за цел да подпомогне въвеждането и развитието на електронното управление на всички нива в структурата на българската публична администрация.

Конкретните цели са:

 • подготовка на ръководни кадри за разработване на политики в областта на електронното управление;
 • подготовка на експерти за реализация на политиките за електронно управление в четирите основни направления за комуникация и услуги (администрация, служители, граждани и бизнес);
 • обучение на специалисти за проектно управление при реализацията на секторните политики за електронно управление;
 • подпомагане на електронното приобщаване чрез подготовка на гражданите и бизнеса в използването на административни електронни услуги;
 • подпомагане на трансформирането на администрациите в учещи се организации.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират като анализатори по управление и организация, специалисти по администриране на политики, приложни специалисти в държавната администрация. Те могат да работят в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт; регионални и местни административни структури (като секретари по информационно осигуряване); организации, предоставящи обществени услуги; центрове за комплексно административно обслужване; неправителствени организации.

Speciality Публична администрация - 2 сем.

Цели на обучението

Специалността има за цел да подпомогне провеждането на административната реформа в страната и развитието на модерна администрация от европейски тип.

 Конкретните цели са:

 • надграждане на знанията и уменията, придобити в обучението по едноименната бакалавърска специалност;
 • подготовка на ръководни кадри, експерти и специалисти за реализация на ключови области на политиките и стратегиите за реформиране на българската публична администрация;
 • формиране на умения за прилагане на стандартите и практиките за добро управление в администрацията;
 • повишаване на професионалните умения и компетентности на служителите в публичната администрация за ефективна работа и кариерно развитие.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт; териториалната администрация на изпълнителната власт (областни и общински администрации); административни структури на Европейския съюз; административни структури на международни институции; неправителствени организации.

Annotations:
Speciality Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем.

Цели на обучението

Успешното преминаване на пълния курс на обучение по специалността дава знания и формира умения за:

 • управление на ресурсите в различни видове здравни и лечебни заведения;
 • управление на проекти и програми в сферата на здравеопазването;
 • планиране и отчитане на здравната дейност и дейността на помощно-стопанските звена;
 • остойностяване на здравни продукти и програми;
 • осъществяване на отношения с клиенти и партньори на здравната организация в маркетингов аспект;
 • реализиране на разнообразни проекти в сферата на управление на човешките ресурси – програми за стимулиране и мотивация на персонала, планиране и анализ на системите за заплащане и подобряване на комуникацията и организационния климат, обновяване на организацията и др.;
 • договаряне и привличане на алтернативни източници на приход;
 • разработване на маркетингови проучвания и рекламни кампании;
 • разработване, организиране, контролиране и оценяване на самостоятелни проекти и др.  

Професионална реализация 

Завършилите специалността намират реализация както в държавни, така и в частни звена на здравната сфера. Те могат да работят в различни здравни институции – болници, извънболнични центрове, рехабилитационни структури, фармацевтични фирми и др., и да заемат административни длъжности в обществени и частни клиники, научни центрове и институти. Те може да се реализират като администратори във всички формирования за нестопанската инициатива – фондации, сдружения, асоциации и др.; в социални институции като НЗОК и осигурителни фондове; в доброволни здравно-осигурителни фондове и т.н., както и да работят по международни програми, проекти и дейности в здравеопазването.

Speciality Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем.

Цели на обучението

Основната цел на специалността е да подпомогне реформирането на българската държавна администрация, развитието на капацитета на държавните служители и прилагането на принципите на добро управление.

Конкретните цели са:

 • подготовка на специалисти за ръководни и експертни длъжности в областта на държавното управление, чиято професионална кариера е посветена на държавната служба;
 • повишаване на компетентностите на заети в структурите на държавната администрация за стимулиране на служебното им израстване;
 • подобряване на работата на институциите с крайна цел повишаване на качеството на функциониране на държавната администрация;
 • създаване на умения за прилагане на принципите на върховенство на закона, за осъществяване на партньорско, открито и отговорно управление.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт; регионални и местни административни структури; административни структури на международните институции; неправителствени организации.

Speciality Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем.

Цели на обучението 

Специалността отговаря на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на експерти и специалисти, които да придобият знания, умения и компетентности за управление на регионалното развитие и териториалните структури на бизнеса. В него се предлагат задълбочени познания по глобални проблеми, като: особеностите на новите регионални модели за развитие, възможностите за разработването и провеждането на държавни политики и стратегии, прилагането на интегриран подход за анализ и повишаване на конкурентоспособността на регионите.

     В резултат на обучението магистрите придобиват широк спектър от практически умения за извършване на анализ и оценка на комплексни проблеми на регионалното развитие, за стратегическо мислене и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, както и възможности за формиране на политики и разгръщане на лидерски качества, за иницииране на промени и за ефективно управление на процесите на развитие.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в различни международни и национални структури, които работят в областта на регионалното развитие и в управлението на регионални организации и фирми. Те притежават необходимия експертен капацитет за работа в структурите на законодателната и изпълнителната власт (администрация на парламента, Министерски съвет, министерства, държавни и изпълнителни агенции); областна и общинска администрация (регионални отдели и звена, свързани с териториалното устройство, държавната собственост, управлението на средства от Европейския съюз, иновациите и дигитализацията, образованието и здравеопазването, транспорта и инфраструктурата, трудовата заетост и социални услуги в регионите); неправителствени организации и консултантски фирми; банки и застрахователни агенции; функционални звена за управление на регионални производствени и търговски организации (независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост).

Speciality Регионален бизнес и мениджмънт - 3 сем.

Цели на обучението 

Специалността отговаря на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на експерти и специалисти, които да придобият знания, умения и компетентности за управление на регионалното развитие и териториалните структури на бизнеса. В него се предлагат задълбочени познания по глобални проблеми, като: особеностите на новите регионални модели за развитие, възможностите за разработването и провеждането на държавни политики и стратегии, прилагането на интегриран подход за анализ и повишаване на конкурентоспособността на регионите.

     В резултат на обучението магистрите придобиват широк спектър от практически умения за извършване на анализ и оценка на комплексни проблеми на регионалното развитие, за стратегическо мислене и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, както и възможности за формиране на политики и разгръщане на лидерски качества, за иницииране на промени и за ефективно управление на процесите на развитие.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в различни международни и национални структури, които работят в областта на регионалното развитие и в управлението на регионални организации и фирми. Те притежават необходимия експертен капацитет за работа в структурите на законодателната и изпълнителната власт (администрация на парламента, Министерски съвет, министерства, държавни и изпълнителни агенции); областна и общинска администрация (регионални отдели и звена, свързани с териториалното устройство, държавната собственост, управлението на средства от Европейския съюз, иновациите и дигитализацията, образованието и здравеопазването, транспорта и инфраструктурата, трудовата заетост и социални услуги в регионите); неправителствени организации и консултантски фирми; банки и застрахователни агенции; функционални звена за управление на регионални производствени и търговски организации (независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост).

Направление: Public Communications and Information Sciences

Speciality Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем.

Цели на обучението

Основните цели на обучението са:

 • развиване на специфични умения, необходими за работа в сферата на различни типове медиен бизнес;
 • задълбочена подготовка в специализираното поле на бизнес журналистиката;
 • развиване на практически умения за работа в продуцентската сфера;
 • задълбочаване и развиване на практически умения за работа с аудиовизуални медийни продукти.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да намерят успешна реализация като: икономически журналисти, продуценти на различни типове медийно съдържание, наблюдатели и коментатори в печатните и електронни медии по всички икономически, финансови, управленски и други теми; специалисти за връзки с обществеността към частни фирми и PR-агенции; организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на бизнесмени; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес на частни фирми и организации с обществено значима цел; професионални медийни кадри за работа в институциите, осъществяващи интеграционните връзки на България с Европейския съюз и глобализиращата се световна икономика.

Speciality Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем.

Цели на обучението

Основните цели на обучението са развиване на умения за:

 • изграждане на положителен корпоративен и медиен образ;
 • ефективна работа с масмедиите в съвременното общество;
 • професионално управление (анализиране, планиране, програмиране и оценка) на публичните комуникации на широк спектър от агенции, фирми, компании, държавни институции и международни организации;
 • анализ на медийните организации и адекватно планиране на комуникационни кампании;
 • формулиране на ефективни PR-стратегии и съставяне на концепции за комуникационни кампании;
 • овладяване на техники за поддържане на ефективни отношения с медиите и организиране на специални събития;
 • проактивни действия при възникване на кризисни ситуации.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като: мениджъри за връзки с обществеността, отговарящи пряко за планирането, организирането, координирането и контролирането на комуникационните дейности в министерства и ведомства, в държавната администрация като цяло, в правителствени и неправителствени организациии, в частни фирми, фондации и др.; ръководители, говорители и специалисти по пъблик рилейшънс в пресцентровете, дирекциите и направленията по информационна политика, връзки с медиите, протокол и др.; PR експерти и длъжностни лица с компетентност да изготвят информационни съобщения, предназначени за вътрешни или външни публики на организацията, да осъществяват медиапланиране, както и да намират най-ефективните форми и средства за взаимодействие с обществеността, организациите и медиите; PR стратези, които могат да организират и планират успешни кампании и да прилагат успешни техники за справяне с кризисни ситуации.

Направление: Political Sciences

Speciality Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем.

Цели на обучението

Магистърската програма предлага аналитична подготовка и професионални умения в две обширни области, които се намират във все по-тясно взаимодействие. През последните години, в отговор на изискванията на практиката, се осъществява сближаване и взаимно преплитане на изследванията и обучението в областта на международните отношения и публичната администрация.

     Основните цели на обучението са:

 • формиране на знания и умения за работа в националния и международния бизнес, в управлението на външната и световната политика и икономика и в регионалните, евроинтеграционните и световните институции и неправителствения сектор;
 • подготовка на модерна администрация от европейски тип с широка сфера на професионална реализация;
 • създаване на специфични лидерски умения, които са необходими за работа в една отворена и  обърната към обществото администрация;
 • подготовка на специласти за ръководна, научноизследователска, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на национални и наднационални процеси.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана; външнополитически коментатори и експерти в средствата за масова ивформация; специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, неправителствени публични организации и представителства на транснационални корпорации и фирми със смесено участие; служители в структурите на ЕС и други международни организации; специалисти и експерти по управление на програми и проекти.

Speciality Национална сигурност 2 сем.

Цели на обучението

Специалността е предназначена за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие в областта на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения.

    Основните цели на обучението са:

 • натрупване на знания и създаване на умения за работа в сферата на управлението на националната сигурност във външната и световната политика и икономика, в националния и международния бизнес, в евроинтеграционните и световните институции и в неправителствения сектор;
 • подготовка на висококвалифицирани експерти, притежаващи професионални знания и способности, управленска култура и лидерски качества, необходими за заемане на длъжности в държавните институции, местното самоуправление и гражданския сектор на системата за национална сигурност;
 • аналитична подготовка и формиране на професионални умения за работа в сферите на стратегическия анализ в сектора за сигурност, мениджмънта на сектора за сигурност и международната сигурност.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като ръководители и експерти в: централни и местни структури на държавните институции (МВнР, МВР, МО, ДАНС, МИЕТ и др.) и звена на органите на местното самоуправление, реализиращи функции в сферата на националната сигурност; различни дейности, свързани със сигурността на държавни и частни фирми; неправителствени организации, развиващи дейност в сферата на сигурността; висши училища и научноизследователски институти; структури на ЕС по проблемите на националната и международната сигурност.

Annotations:
Speciality Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем

Цели на обучението

Специалността дава специализирани знания за теорията и практиката на политиката. Тя надгражда обучението от едноименната бакалавърска специалност посредством съвременно обучение, обхващащо широк интердисциплинарен профил. Обучението е съобразено с актуалните изисквания на пазара на труда и осигурява знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни и  взаимосвързани социални, политически и икономически явления и процеси.

    Основните цели на обучението са:

 • подготовка на еспециалисти с експертен капацитет за свободно и съзнателно осмисляне на обществото като реалност, която следва да бъде подреждана и управлявана от самите нас;
 • изграждане на практически умения за управление на социалните отношения и човешките ресурси в сферата на политиката и в организациите на гражданското общество;
 • усвояване на знания и умения за изследване на съвременните общества и техните политически системи, включително разработване, прилагане и оценка на публични политики, програми и проекти на европейско, национално и глобално равнище.

Професионална реализация 

    Завършилите специалността могат да се реализират успешно като: анализатори в държавни институции, международни организации, неправителствени организации, бизнес структури и др.; консултанти към различни органи на централната държавна власт и в органите на местното самоуправление; експерти в политически партии, синдикални структури, работодателски организации;

професионални политици; кореспонденти, наблюдатели и коментатори на политически явления и процеси; политически мениджъри, специалисти-лобисти и политически ПР-специалисти; предизборни консултанти и имиджмейкъри; преподаватели и изследователи в университети, научни институти и изследователски организации.

Annotations:

Направление: Sociology, Anthropology and Cultural Sciences

Speciality Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на специалността са да осигури на обучаващите се:

 • фундаментална теоретична подготовка за съвременните национални и глобални социално-икономически процеси и обществени трансформации;
 • приложни знания за същността, принципите и методите на емпиричните социални, политически, миграционни и демоскопски изследвания;
 •  адекватни практически умения за извършване на социален анализ и използване на изследователските резултати;
 • знания и умения за управление на научни и приложни социални проекти. 

Професионална реализация 

Съчетаването на теоретична, методологическа и практическа подготовка с интердисциплинарен характер позволява да се формират специалисти, които могат да се реализират упешно като: аналитични специалисти; преподаватели и изследователи; ръководители, експерти и анализатори в агенции за социални, политически, маркетингови и рекламни изследвания, в отдели за анализи и прогнози на бизнес, правителствени и неправителствени организации; ръководители и оценители на национални и европейски научни и приложни програми и проекти; експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени при изследването, анализа и управлението на социални и икономически процеси; специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации; анализатори и коментатори в средствата за масова информация; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти.  

Annotations: