Структура

Катедра "Наказателноправни науки"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Дария Минчева

Телефон: (02) 8195 667
Кабинет: 1102

Преподавателски състав: