Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 02 декември 2022 14:17

Документи

За кандидатстване:

При кандидатстване за участие в програма ЕРАЗЪМ+ студентите и докторантите подават следните документи:
- формуляр за участие в селекционна процедура (по образец) - изтегляне;

- уверение от УНСС, с което се удостоверяват курсът на обучение и средният успех от следването;
- документ (сертификат) за степента на владеене на чужд език, издаден от обучаващата институция (ксерокопие);
- препоръка от преподавател (не е задължителна);
- за докторанти - копие от решението на ФС за зачисляване в докторантура.

За заминаване:

- Online Learning Agreement, подписан от студента, изпращащия и приемащия университет - learning-agreement.eu

- Learning Agreement - изтегли

- индивидуален договор между студента и УНСС - изготвя се от УНСС;

- декларация за защита на личните данни на студента (по образец);

- банкова сметка в евро (оригинал на номера на сметката);

- заявление за банкова сметка (по образец);

- нотариално заверено пълномощно;

- копие от Европейска здравноосигурителна карта;

- потвърждение от приемащия университет/Letter of Acceptance (копие) - ако има;

За отчитане:

След реализирането на индивидуална мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ студентите и докторантите подават следните отчетни документи:

- сертификат от приемащия университет (Certificate of Stay/Attendance), удостоверяващ участието на студента (докторанта) в мобилността и периода на обучението;
- академична справка (Transcript of Records) от приемащия университет, удостоверяваща успешно полагане на изпитите - оценки, брой на учебните часове (хорариума) и успешно положени същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър.
- ксерокопие от международния паспорт – титулна страница, дати на влизане и излизане от страната-домакин или ксерокопие на друг документ, съдържащ тази информация.

Повече информация: 02 8195 389.