100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 31 май 2016 13:56

Указания за участие

Тематични
направления
Програма Организационен
комитет
Указания
за участие
Срокове
и такси
Заявка

Указания за участие

 • Резюмето да бъде не повече от 200 думи и да съдържа заглавие на доклада (на български и английски език), автор, академична длъжност и научна степен, институция, цел, подход и ключови аргументи. Резюмето на докладите може да изпратите и в електронната форма на заявката за участие;
 • Максимален обем на докладите до 8 стандартни страници;
 • Докладите трябва да се представят в посочения срок по електронна поща: Trade2016@unwe.bg.


Форматиране на докладите:

 • Формат на страниците: А4, Тор -3 см, Bottom – 2 см,. Left -3.5 см, Right – 2 см. Номерация на страниците – долу, центрирано.
 • Шрифт: Times New Roman;
 • Заглавие: Главни букви, bold, центрирано. 14 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1,5;
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Под заглавието, шрифт Italic, центрирани;
 • Организация/институция: Под академичната длъжност, степен и име на автора, шрифт Italic, центрирано;
 • Основен текст: Започващ един празен ред под организация/институция, justified, 12 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1,5;
 • Фигури: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под фигурата – номер и наименование; bold, центрирани. Ако е използвано изображение от външен файл – същият да е наличен във формат jpg;
 • Таблици: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Над таблицата номер и наименование, шрифт italic, дясно подравнени;
 • Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до n (10 pt).
Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите.

Отговорността за съдържанието им е на авторите!

Работни езици: български, английски, руски.
Тематични
направления
Програма Организационен
комитет
Указания
за участие
Срокове
и такси
Заявка


Адрес за контакти

гр. София
Студентски град
бул. “Осми декември”
УНСС
Катедра “Икономика на търговията”, каб. 2129
тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe.bg
Карта