Сграда на УНСС
Обновено: петък, 08 юли 2022 13:17

Достъпна среда

УНСС осигурява достъпна среда за студентите в неравностойно положение, обучаващи се в университета. Отношението към хората със специални потребности в обществото е един от важните елементи на ценностната система. Създаването на равни възможности и достъпна среда за получаване на образование, както и успешната интеграция в социалната среда, е от изключителна важност. Университетът предоставя най-добри условия за студентите със специфични потребности - достъпност до университетското пространство чрез подстъпи, рампи и асансьори, удобни аули със специални места за студентите с увреждания, места с улеснен достъп до информационната система на университета, специализирано читателско място в библиотеката за хора с нарушено зрение. Осигурен е безпрепятствен достъп на учащи се с увреждания до ректорското крило на университета. В Тестовите центрове на университета са обособени специални места за хора със специфични потребности, предвидени са и места за паркиране на централния паркинг на университета и паркинга на корпус „Г“.

Осигурен е безпроблемен достъп за студенти в неравностойно положение от тротоарната мрежа до сградния фонд на учебните корпуси на УНСС. Изградени са рампи на основните входове за хора със специфични двигателни нужди на учебни корпуси „Б“, „Г“ и „И“, включително и за Центъра за прием на документи.

За улеснение на достъпа на вътрешните стъпала на централния вход на УНСС - учебен корпус „Б“, и на външните стъпала на входа на учебен корпус „И“ са монтирани специални платформи. Учебните корпуси са обезпечени с асансьори за осигуряване на вътрешна достъпност.

Специалната платформа за хора със специфични нужди на външните стъпала на входа на учебен корпус „И“
За учащи се със зрителни потребности в двора на УНСС са изградени тактилни пътеки към всеки от основните входове на университета

В сградите на университета, за учащи се с нарушени зрителни способности, са монтирани върху информационните табели и тактилни такива на „Брайлова азбука“, на всички стаи и учебни зали, както и в асансьорите.

Предвидените места в аулите за студентите с увреждания са със съответните обозначения

Студентите със специфични двигателни потребности имат възможност за достъпно и безпроблемно придвижване в университета. Това мобилно устройство с платформа (т.н. верижен асансьор) за придвижване по стълби и неравни повърхности. 

Платформата за студенти със специфични двигателни потребности на външните стъпала на входа на блок 55Г от студентските общежития на УНСС. 


Най-новият корпус „К“ на УНСС е проектиран и изграден изцяло в съответствие с изискванията за достъпна среда, изградена е специална рампа за учащи със специфични двигателни потребности, асансьорите са широки и удобни, тоалетните са приспособени за достъп на хора със специфични потребности, в това число в подземния паркинг на сградата има обособени и паркоместа за тях.