Нашият Университет
Обновено: петък, 12 април 2024 11:35

Достъпна среда

  

УНСС осигурява достъпна среда за студентите със специални потребности, обучаващи се в университета. Създаването на равни възможности и достъпна среда за получаване на образование, както и успешната интеграция в социалната среда, е от изключителна важност. Университетът предоставя най-добри условия за студентите със специфични потребности – достъпност до университетското пространство чрез подстъпи, рампи и асансьори, аули със специални места за студентите с увреждания, места с улеснен достъп до информационната система на университета, специализирано читателско място в библиотеката за хора с нарушено зрение. Осигурен е безпрепятствен достъп на учащи се с увреждания до ректорското крило на университета. В тестовите центрове са обособени специални места за хората със специфични потребности, предвидени са и места за паркиране на централния паркинг и паркинга на корпус „Г“ и „И“.

Осигурен е безпроблемен достъп от тротоарната мрежа до сградния фонд на учебните корпуси на УНСС. Изградени са рампи на основните входове на учебни корпуси „Б“, „Г“ и „И“, включително и за Центъра за прием на документи.

За улеснение на достъпа на вътрешните стъпала на централния вход на УНСС - учебен корпус „Б“, и на външните стъпала на входа на учебен корпус „И“ са монтирани специални платформи. Учебните корпуси са обезпечени с асансьори за осигуряване на вътрешна достъпност.

Специалната платформа за хора със специфични нужди на външните стъпала на входа на учебен корпус „И“
За учащи се със зрителни потребности в двора на УНСС са изградени тактилни пътеки към всеки от основните входове на университета

В сградите на университета за учащи се с нарушени зрителни способности върху информационните табели са монтирани и тактилни такива на брайлова азбука на всички стаи и учебни зали, както и в асансьорите.

Предвидените места в аулите за студентите с увреждания са със съответните обозначения

Студентите със специфични двигателни потребности имат възможност за достъпно и безпроблемно придвижване в университета, чрез мобилно устройство с платформа (т.н. верижен асансьор) за придвижване по стълби и неравни повърхности.

Платформата за студенти със специфични двигателни потребности на външните стъпала на входа на блок 55Г от студентските общежития на УНСС

Най-новият корпус „К“ на УНСС е проектиран и изграден изцяло в съответствие с изискванията за достъпна среда, изградена е специална рампа за учащи със специфични двигателни потребности, асансьорите са широки и удобни, тоалетните са приспособени за достъп на хора със специфични потребности, в това число в подземния паркинг на сградата има обособени и паркоместа за тях.

Четири от блоковете на Студентските общежития  на УНСС предоставят достъп на хора с увреждания чрез монтираните съоръжения – специални рампи и оборудвани асансьори. 10 от стаите са пригодени за ползване от хора със специфични потребности.


В рамките на кампанията на КЗД „Достъпна България“, проведена юли 2023, бе извършено обследване за достъпна архитектурна среда в цялата страна. УНСС получи сертификат за изградена достъпна архитектурна среда от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за положените усилия и грижи за студентите в неравностойно положение, за изграждането и осигуряването на достъпна среда, за да могат младите хора, които искат да следват в университета, да не се чувстват дискриминирани.