Обновено: сряда, 26 март 2014 10:15

Курсове за повишаване на квалификацията на академичния състав на УНСС

 първи период: от октомври 2013 г. до януари 2014 г.

Word документ Писмо до катедрите относно обучения на преподаватели (октомври 2013 – януари 2014 г.)

PDF документ Английски език, ниво А2

PDF документ Френски език, ниво А1-2

PDF документ Английски език, ниво В1

PDF документ Използване на презентационни средства

PDF документ Използване на интерактивни методи за повишаване нивото на академичното преподаване

PDF документ Актуализация на учебните програми съобразно изискванията на ECTS

PDF документ Работа със съвременни библиотечно-информационни системи

втори период: от края на януари 2014 г. до юни 2014 г.

Word документ Писмо до катедрите относно обучения на преподаватели (януари 2014 – юни 2014 г.)

PDF документ Английски език, ниво B2

PDF документ Френски език, ниво А2-1

PDF документ Немски език, ниво А1.1

PDF документ Разработване на предложения за научно-изследователски проекти

PDF документ Използване на Бизнес интелигентни системи (БИС) в научноизследователската дейност

PDF документ Съвременни статистически методиза анализ на данни в научноизследователската дейност

PDF документ Управление на проекти, финансирани по европейски програми